Voluven 10 %

Kód 0135841 ( )
Registrační číslo 76/ 417/10-C
Název VOLUVEN 10 %
Režim prodeje na lékařský předpis
Stav registrace registrovaný léčivý přípravek
Držitel registrace Fresenius Kabi Norge AS, Halden, Česká republika
ATC klasifikace

nahoru

Varianty

Kód Náz. Forma
0135840 INF SOL 1X500ML Infuzní roztok, Infuze
0135843 INF SOL 1X500ML Infuzní roztok, Infuze
0135841 INF SOL 10X500ML Infuzní roztok, Infuze
0135844 INF SOL 10X500ML Infuzní roztok, Infuze
0135842 INF SOL 20X500ML Infuzní roztok, Infuze
0135845 INF SOL 20X500ML Infuzní roztok, Infuze

nahoru

Příbalový létak VOLUVEN 10 %

1

Příloha č. 2 k rozhodnutí o registraci sp.zn. sukls11786/2008

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

Voluven 10 %

Infuzní roztok

Hydroxyethylamylum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoliv další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte ho žádné další osobě. Mohl by ji ublížit, a to i

tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.

Pokud se kterýkoliv z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete

jakýchkoliv nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím,

sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete:

1.

Co je přípravek Voluven 10 % a k čemu se používá?

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Voluven 10 % používat.

3.

Jak se přípravek Voluven 10 % používá.

4.

Možné nežádoucí účinky.

5.

Jak přípravek Voluven 10 % uchovávat.

6.

Další informace.

1. CO JE PŘÍPRAVEK VOLUVEN 10 % A K ČEMU SE POUŽÍVÁ?

Voluven 10 % je:

infuzní roztok k intravenóznímu podání. Patří do skupiny léčivých přípravků, které se používají

k náhradě objemu plazmy. Zvyšuje a udržuje objem krevního oběhu po několik hodin. To pomáhá

udržet Váš stabilní krevní tlak.

Voluven 10 % se používá k:

Léčbě a prevenci nízkého krevního objemu (hypovolemie) a šoku, zvláště jestliže účinek

objemu je vyšší než stanovený infundovaný objem.

K udržení Vašeho krevního objemu během chirurgického výkonu.

2

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK VOLUVEN

10 % POUŽÍVAT

Nepoužívejte přípravek Voluven 10 % jestliže:

máte příliš mnoho tekutiny ve vašem organizmu a můžete říci, že došlo ke stavu zvanému

přesycení tekutin (hyperhydratace)

bylo Vám řečeno, že máte plicní edém, kdy je příliš mnoho tekutiny ve Vašich plicích.

bylo Vám řečeno, že máte vrozenou srdeční vadu (stav, kdy Vaše srdce nemůže dosáhnout

dostatečné množství krve pro jiné orgány Vašeho těla)

máte poruchu činnosti ledvin a vylučujete málo nebo žádnou moč a to je příčinou nízkého

krevního objemu (hypovolemie)

jste léčeni dialýzou (umělá léčba ledvin)

trpíte krvácením do mozku (intrakraniální krvácení)

máte závažně zvýšené hladiny sodíku nebo chloridu

 jste alergický/á (přecitlivělý/á) na hydroxyethylškrob nebo jinou součást přípravku (viz bod 6.)

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Voluven 10 % je zapotřebí?

Váš lékař by měl pečlivě rozhodnout zda máte dostat přípravek Voluven 10 %, jestliže trpíte:

 jestliže máte problém se srdcem nebo ledvinami nebo je zvýšené riziko přesycení tekutiny při

podávání přípravku Voluven 10 %

 jestliže máte vážný nedostatek tekutiny (dehydratace), v tomto případě by měl Váš lékař předepsat

standardní roztok

 jestliže máte poruchu jater nebo krvácení, např. hemofílie a suspektní případ von Willebrandovi

nemoci

Použití u dětí:

Bezpečnost tohoto přípravku nebyla prokázána u dětí.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky

Prosím, sdělte svému lékaři nebo lékárníkovi, o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval/la

v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu. Není známo, že by

přípravek Voluven 10 % měl nějaké interakce s jinými léčivými přípravky.

3

Používání přípravku Voluven 10 % s jídlem a pitím

Nejsou známy žádné negativní účinky při podávání přípravku Voluven 10 % s potravou nebo s pitím.

Těhotenství a kojení

Bezpečnost přípravku u těhotných a kojících žen nebyla sledována, proto Vám Váš lékař předepíše

přípravek Voluven 10 % je-li to klinicky nutné a jestliže účinek je vyšší než potenciální riziko pro dítě.

Váš lékař rozhodne zda přerušíte kojení nebo nikoliv.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Po podání přípravku Voluven 10 % Vaše schopnost řídit motorové vozidlo nebo pracovat se stroji není

ovlivněná.

3. JAK SE PŘÍPRAVEK VOLUVEN 10 % POUŽÍVÁ

Voluven 10 % by měl být podáván Vašim lékařem nebo pod jeho kontrolou, který kontroluje

podávané množství přípravku Voluven 10 %.

Způsob podávání

Tento přípravek budete dostávat formou infuze do žíly (intravenózní podání). Rychlost infuze stejně

jako množství infundovaného roztoku je závislé na specifických požadavcích, na léčbě pro kterou je

Vám přípravek podáván a na doporučení max. denní dávky.

Dávkování

Váš lékař rozhodne o přesné dávce, kterou dostanete. Doporučená max. denní dávka je do 30 ml

přípravku Voluven 10 % na kg těl.hm.

Jestli jste dostala více přípravku Voluven 10 % než jste měl/a

Stejně jako u všech náhrady objemů, pokud dostanete příliš mnoho přípravku Voluven 10%, Váš

oběhový systému může být přesycen, což se může projevit např. v zadržování vody v plicích (plicní

edém).

Váš lékař Vás ujistí, že jste dostal/a správné množství přípravku Voluven 10 %. Jelikož různé osoby

potřebují různé dávky a jestliže dávka pro Vás je příliš velká, Váš lékař zastaví okamžitě podání

přípravku Voluven 10 %, a je-li to nutné, podá léčivý přípravek, který Vás zbaví nadbytečné tekutiny

ve Vašem těle (diuretikum).

Máte-li jakékoliv další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo

lékárníka.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Voluven 10 % nežádoucí účinky, které se ale

nemusí vyskytnout u každého. Pokud se kterýkoliv z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře

4

nebo pokud si všimnete jakýchkoliv nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové

informaci, prosím, sdělte to okamžitě svému lékaři nebo zdravotní sestře.

Četnost nežádoucích účinků je uváděna v následujících kategoriích:

Velmi časté

Objevuje se u více než 1 z 10 pacientů

Časté

Objevuje se u 1 až 10 ze 100 pacientů

Méně častě

Objevuje se u 1 až 10 z 1 000 pacientů

Vzácné

Objevuje se u 1 až 10 z 10 000 pacientů

Velmi vzácné

Objevuje se u méně než 1 z 10 000 pacientů

Neznámé

Četnost nemůže být stanovena z dostupných údajů

Poruchy krve a lymfatického systémuVzácné (Objevuje se u 1 až 10 z 10 000 pacientů): po podávání hydroxyethylškrobu se může v závislosti na dávce objevit porucha krevní srážlivosti způsobená ředěním krve.

Poruchy imunitního systémuVzácné (Objevuje se u 1 až 10 z 10 000 pacientů): léčivé přípravky obsahující hydroxyethylškrob mohou velmi vést k alergickým reakcím (zrudnutí kůže, mírné příznaky chřipky, zvýšení nebo snížení srdeční činnosti, otok hrtanu a porucha dýchání, tekutina v plicích, jejíž příčinnou nejsou srdeční problémy).

Poruchy kůže a podkožní tkáněČasté (Objevuje se u 1 až 10 ze 100 pacientů): Svědění je známým nežádoucím účinkem hydroxyethylškrobů, jestliže se používají dlouhodobě a ve vysokých dávkách.

VyšetřeníČasté (Objevuje se u 1 až 10 ze 100 pacientů):hladina koncentrace amylázy v séru může během léčby hydroxyethylškrobem stoupnout a může interferovat s diagnózou zánětu slinivky (pankreatitida).Voluven 10% není příčinou pankreatitidy. Jiné účinky spojené s ředěním krve, které se mohou objevit při vysokém dávkování, jako je prodloužený čas krevní srážlivosti.

5. JAK PŘÍPRAVEK VOLUVEN 10 % UCHOVÁVAT

Uchovávejte přípravek mimo dosah a dohled dětí.

Chraňte před mrazem.

Nepoužívat přípravek Voluven 10 % po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu.

Datum expirace se vztahuje k poslednímu dni příslušného měsíce.

Váš lékař nebo zdravotní sestra Vás ujistí, že roztok je čirý, neobsahuje částice a je v neporušeném

obalu a že přebal z polyolefinového (Freeflex) vaku byl odstraněn před použitím.

Roztok se musí použít okamžitě po otevření, a veškerý zbylý roztok po léčbě musí být odborně

znehodnocen. Pouze k jednorázovému použití.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého

lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete, tato opatření pomáhají chránit životní

prostředí.

5

6. DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek Voluven 10 % obsahuje

1000 ml infuzního roztoku obsahuje:

Hydroxyethylamylum

100 g

- stupeň molární substituce 0,38-0,45- střední molekulová hmotnost (Mw) = 130,000 DaNatrii chloridum

9 g

Elektrolyty:Na+ 154,0 mmol/lCl

- 154,0 mmol/l

Teoretická osmolarita:

308,0 mOsm/l

Titrační acidita:

 1,0 mmNaOH/l

pH:

4,0 - 5,5

Pomocné látky : Hydroxid sodný, kyselina chlorovodíková, voda na injekci.

Jak vypadá Voluven 10 % a jaké jsou velikosti balení

Voluven 10 % je čirý až slabě opalescentní roztok , bezbarvý, až slabě žlutý.

Balení:

ve flexibilních vacích buď z polyolefinu (Freeflex) nebo

v PE lahvích

Polyolefinový vak (freeflex) s přebalem:

1x500 ml, 10x500 ml, 20x500 ml

Polyethylenová lahev (KabiPac z LDPE)

1x500 ml, 10x500 ml, 20x500 ml

Všechna balení jsou vždy dostupná na trhu.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Fresenius Kabi s.r.o.

Praha, Česká republika

Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 19.5.2010

6

Následující informace jsou pouze určeny pro lékařský nebo zdravotnický personál

Doporučená maximální denní dávka je až 30 ml přípravku Voluven 10 % na kg těl. hm. (ekvivalentní

3 g hydroxyethylškrobu, 4,62 mmol sodíku na kg těl. hm.). Toto je ekvivalentní 2,1 l přípravku

Voluven 10 % pro 70 kg pacienta na den.

Voluven 10 % může být podáván opakovaně po dobu více dnů, podle potřeby pacienta. Délka léčby

závisí na délce a rozšíření hypovolemie a šoku, hemodynamice a na homodiluci.

Počáteční dávka 10-20 ml se má podávat pomalu za přísného pozorování pacienta. Jestliže se objeví

anafylakticko/anafylaktoidní reakce (viz bod 4), infuze se musí okamžitě přerušit a zahájit příslušnou

léčbu.

Délka léčby závisí na:

rozsahu krevního objemu

krevní tlaku

ředění krve a jejich složek (destičky, červené krvinky atd.)

LÉČBA DĚTÍ

Zvláště u novorozenců a malých dětí se dává přednost použití isoonkotických roztoků jako je Voluven

6 % před hyperonkotickými roztoky. Voluven 10 % se proto musí podávat by měl být u dětí pouze

s opatrností po pečlivém uvážení prospěchu proti riziku ve zvláštních případech.

POŠKOZENÍ LEDVIN

V případě jestliže se používají koloidní roztoky u pacientů s renálním poškozením, isoonkotické koloidní roztoky jako je HES 130/0,4 (6%) by měl být použit přednostně jelikož nejsou žádné údaje týkající se použití koloidních roztoků jako je HES 130/0,4 (10%) u těchto pacientů. Vzhledem ke kontraindikaci dialýzy a selhání ledvin s oligurii nebo anurii, které nesouvisí s hypovolémie je referováno viz bod 2.

Pouze pro jednorázové použití.Musí být použit okamžitě po otevření láhve nebo vaku.Nepoužitý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními požadavky.Používejte pouze čiré roztoky bez viditelných částic v nepoškozeném obalu.Před použitím odstraňte přebal z polyolefinového (freeflex) vaku.


nahoru

Souhrn údajů o léku (SPC)

Příloha č. 3 k rozhodnutí o registraci sp.zn. sukls11786/2008

Souhrn údajů o přípravku

1.NÁZEV PŘÍPRAVKUVoluven 10%Infuzní roztok

2. SLOŽENÍ KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ1000 ml infuze obsahuje:Hydroxyethylamylum 100 g- stupeň molární substituce 0,38-0,45- střední molekulová hmotnost (Mw) = 130,000 DaNatrii chloridum 9 g

Elektrolyty:Na+ 154,0 mmol/lCl

- 154,0 mmol/l

Úplný seznam pomocných látek viz. bod 6.1.

3. LÉKOVÁ FORMAInfuzní roztokČirý až slabě opalescentní roztok, bezbarvý, až slabě žlutý.

Teoretická osmolarita:

308,0 mosm/l

Titrační acidita:

1,0 mmol NaOH/l

pH:

4,0 - 5,5

4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikaceLéčba a prevence hypovolemie a šoku, zvláště jestliže účinek objemu je vyšší než stanovený infundovaný objem. Udržování adekvátního cirkulujícího krevního objemu během chirurgických zákroků.

4.2. Dávkování a způsob podáváníIntravenózní podání Počáteční dávku 10-20 ml je nutno podávat pomalu za současného sledování pacienta. Jestliže se objeví anafylakticko/anafylaktoidní reakce (viz. bod 4.8), měla by se infuze okamžitě přerušit a podána vhodná terapie. Denní dávka a rychlost podávání infuze závisí na množství ztráty krve pacienta, udržování nebo obnovení hemodynamiky a na hemodiluci (diluční efekt).Vzhledem k dávkování je třeba uvážit, aby intravaskulární účinek objemu nebyl věší než infudovaný objem.

Maximální denní dávka: až do 30 ml přípravku Voluven 10 % na kg těl. hm.(ekvivalentní 3,0 ghydroxyethylškrobu, 4,62 mmol sodíku na kg těl. hm.).To je ekvivalentní 2, 1 l přípravku Voluven 10 % pro pacienta vážícího 70 kg.

Voluven 10 % může být podáván opakovaně podle potřeby pacienta. Doba podávání závisí na trvání a rozsahu hypovolemie a šoku, hemodynamiky a na hemodiluci.

Léčba u dětíNejsou žádné klinické údaje o použití přípravku Voluven 10 % u dětí, to zejména u novorozenců a kojenců se dává přednost použití isoonkotických roztoků jako je Voluven 6 % před hyperokotickými roztoky. Voluven 10 % by měl být u dětí použit pouze po pečlivém uvážení prospěchu proti riziku.

4.3 Kontraindikace- Přesycení tekutin (hyperhydratace), zvláště v případech plicního edému a vrozené srdeční vady.- Těžká renální insuficience s oligurií nebo anurií nerelevantní hypovolemii- Pacienti léčení dialýzou.- Intrakraniální krvácení.- Těžká hypernatremie nebo těžká hyperchloremie.- Známá přecitlivělost na hydroxyethylškroby.

4.4 Zvláštní upozornění a opatření pro použitíObvykle je nutné se vyvarovat hyperhydrataci způsobenou předávkováním. Je nutné vzít v úvahu vyšší riziko hyperhydratace u pacientů se srdeční insuficiencí nebo těžkou disfunkcí ledvin. Dávkování musí být přizpůsobeno.V případě jestliže se používají koloidní roztoky u pacientů s renálním poškozením, isoonkotické koloidní roztoky jako je HES 130/0,4 (6%) by měl být použit přednostně jelikož nejsou žádné údaje týkající se použití koloidních roztoků jako je HES 130/0,4 (10%) u těchto pacientů. Vzhledem ke kontraindikaci dialýzy a selhání ledvin s oligurii nebo anurii, které nesouvisí s hypovolémie je referováno viz bod 4.3.V případě těžké dehydratace by měl být v prvé řadě podáván roztok krystaloidů.Měly by být monitorovány elektrolyty v séru, bilance tekutin a funkce ledvin. Je důležité doplnění vhodné tekutiny. Adekvátní tekutiny by měly být podány ke kompenzaci deficitu extravaskulární tekutiny jako důležitost pro transfer tělních tekutin z intersticiálního do intravaskulárního prostoru. Zvláštní péči je nutné věnovat pacientům s těžkým poškozením jater nebo těžkou poruchou krvácivosti např. těžký případ hemofílie a známá nebo suspektní von Willebrandova nemoc.Nejsou žádné klinické údaje pro použití přípravku Voluven 10 % u dětí viz bod 4.2.Po zkušenostech s anafylaktoidními reakcemi je referováno v bodě 4.2 a 4.8. 4.5 Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakceNejsou známy žádné interakce s jinými léčivými přípravky nebo přípravky pro výživu.Prosím sledujte bod 4.8 týkající se koncentrace amylázy v séru, její hladina může stoupnout při podávání hydroxyethylamylum a může interferovat s diagnózou pankreatitidy.

4.6 Těhotenství a kojeníNejsou známy žádné klinické údaje o použití přípravku Voluven 10 % během těhotenství. Ačkoliv studie u zvířat s přípravkem Voluven 10 % neukazují přímé ani nepřímé poškození s ohledem na těhotenství, embryo/plod, porod nebo postnatální vývoj (viz bod 5.3). Nebyla zaznamenána teratogenicita. Voluven 10 % by se měl podávat během těhotenství pouze při potenciálním prospěchu proti riziku na plod.

Není známo, zda hydroxyethylamylum

se vylučuje do mateřského mléka. Vylučování

hydroxyethylamylum do mléka u zvířat nebylo studováno. Rozhodnutí, zda pokračovat či ukončit kojení nebo pokračovat či ukončit léčbu přípravkem Voluven 10 %, by mělo být učiněno po uvážení co je důležitější, zda kojení pro dítě nebo léčba přípravkem Voluven 10 % pro ženu.

4.7 Účinky na schopnost řídit a obsluhovat strojeVoluven 10 % nemá žádný vliv na pozornost při řízení motorových vozidel a obsluhu strojů.

4.8 Nežádoucí účinkyNežádoucí účinky jsou rozděleny:Velmi časté (≥1/10), časté (≥1/100 až <1/10), méně častě (≥1/1000 až <1/100), vzácné (≥1/10000 až <1/1000) a velmi vzácné (1/10 000)

Poruchy krve a lymfatického systémuVzácné (ve vyšších dávkách): po podávání hydroxyethylamylum se může v závislosti na dávce objevit porucha krevní srážlivosti způsobená dilučním efektem.

Poruchy imunitního systémuVzácné: léčivé přípravky obsahující hydroxyethylamylum mohou velmi zřídka způsobit anafylakticko/anafylaktoidní reakce (přecitlivělost, mírné chřipkové příznaky, bradykardii, tachykardii, bronchospasmus, nekardiální plicní edém).

Všichni pacienti užívajících infuze škrobu by proto měli

být pečlivě sledováni na tyto reakce, infuze by měla být okamžitě přerušena a zahájena nutná lékařská léčba.

Poruchy kůže a podkožní tkáněČasté (závisí na dávce): Při delším podávání vysokých dávek hydroxyethylamylum se může objevit, pruritus (svědění), což je známým nežádoucím účinkem hydroxyethylamylum

VyšetřeníČasté (závistí na dávce): koncentrace amylázy v séru může během léčby hydroxyethylamylumstoupnout a může interferovat s diagnózou pankreatitidy. Zvýšená amyláza vzniká tvorbou komplexu enzym-substrátu z amylázy a hydroxyethylamylum jako pomalu se vylučující subjekt a nemusí být důkazem diagnózy pankreatitidy.

Časté (závistí na dávce):Při vysokých dávkách se uplatňuje diluční efekt, který se projevuje změnou diluce krevních komponent jako jsou koagulační faktory, hladiny plazmatických bílkovin a poklesem hematokritu.

4.9 PředávkováníJako u všech přípravků doplňujících objem, předávkování může vést k hyperhydrataci cirkulačního systému (např. plicní edém). V takovém případě by infuze měla být okamžitě přerušena, a je-li to nutné mělo by být podáno diuretikum.

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnostiFarmakoterapeutická skupina: krevní deriváty, frakce plazmatických bílkovin, náhrady plazmy

ATC kód: B05AA07

Voluven 10 % je umělá koloidní náhrada pro doplnění objemu, jehož efekt na zvýšení intravaskulárního objemu a hemodiluci závisí na stupni molární substituce hydroxyethyl skupin (0,4), na velikosti střední molekulové hmotnosti (130.000 Da), na koncentraci (10 %), stejně jako na dávce a infuzní rychlosti.Hydroxyethylamylum (130/0,4 obsažený v přípravku Voluven 10 % je derivátem voskovitého kukuřičného škrobu a má substituční vzorec (C2/C6) přibližně 9:1.

Voluven 10 % je hyperokotický, tj. zvýšení intarvaskulárního plazmatického objemu převyšující objem infundovaného roztoku. Infuze 500 ml přípravku Voluven 10 % u dobrovolníků za 30 minut způsobila u těchto osob vzestup krevního objemu o 20 % a vzestup plazmatického objemu o 32 %. Účinek hypervolemického objemu je udržován přibližně po dobu 5 - 6 hodin.

Isovolemická výměna krve s přípravkem Voluven 10 % udržuje krevní objem po dobu nejméně 6 hodin.

5.2 Farmakokinetické vlastnostiFarmakokinetika hydroxyethylamylum je komplex a závisí na molekulové hmotnosti a hlavně na stupni molární substituce a záleží na stupni a substitučním vzorci (C2/C6). Po intravenózní aplikaci, menší molekuly než renální práh (60.000-70.000Da), jsou ihned vylučovány močí, zatímco větší jsou metabolizovány plazmatickou alfa-amylázou ještě předtím, než jsou rozkladné produkty vyloučeny ledvinami.

In vivo je střed molekulové hmotnosti přípravku Voluven 10 % v plazmě okolo 65.000 Da 1,5 hodiny po infuzi a zůstává nad renálním prahem po celou dobu léčby.

Objem distribuce je kolem 5,9 litrů. Po 30 minutách infuze je hladina přípravku Voluven 10 % HES v plazmě stále 81 % maximální koncentrace. Po 6 hodinách hladina v plazmě poklesla na 16 %. Následná jednotlivá dávka 500 ml hydroxyethylškrobu vrátí plazmatickou hladinu na základní hodnotu za 24 hodin.Plazmatická clearance byla 26,0 ml/min., po podání 500 ml přípravku Voluven 10 % s AUC 28,8 mg/ml x hod., což ukazuje nelineární farmakokinetiku. Biologický poločas byl t1/2=1,54 hod. a t1/2=12,8 hod. při podání jednotlivé dávky 500 ml.Použití stejné dávky (500 ml) 6 % roztoku na subjektech se stabilně mírnými, až po vážná renální poškození, se AUC mírně zvýší na faktor 1,7 (hladina 95% jistoty se pohybuje v limitech 1,44-2,07) u subjektů s Clcr  50 ml/min na rozdíl od subjektů s hodnotou  50 ml/min. Konečný poločas rozpadu a vrchol koncentrace HES nebyly ovlivněny renální poruchou. Při Clcr ≥ 30 ml/min, může být vyloučeno močí 59 % účinné látky HES 130/0,4, vs. 51% při Clcr 15-30 ml/min.

Neobjevila se žádná signifikantní kumulace po denním podávání 500 ml 10 % roztoku obsahujícího HES 130/0,4 po dobu 10 dnů dobrovolníkům. V experimentálním modelu na potkanech po užívání opakovaných dávek 0,7 g/kg těl. hm./den HES 130/0,4 po dobu 18 dnů, 52. den po poslední dávceukládání v tkáních bylo 0,6 % celkové dávky. Nejsou žádné údaje o podávání přípravku Voluven 10 %při dialýze. 5.3 Preklinická data ve vztahu k bezpečnosti Subchronická toxicita:Při intravenózní infuzi 90 ml/kg těl. hm/den. přípravku Voluven 10 % potkanům a psům po dobu 3 měsíců neukázaly žádný toxický efekt, s výjimkou toxicity nárůstu zatížení ledvin a jater, příjmu a metabolizmu hydroxyethylamylum, v retikulo-endoteniálním systému, jaterním parenchymu a ostatních tkání spojených s živočišným nefyziologickým stavem během testovacího období.

Nejnižší toxická dávka je přes 9 g /kg těl. hm./den hydroxyethylamylum obsaženého v přípravku Voluven 10 %, což je nejméně 3 krát vyšší hodnota než maximální terapeutická dávka u dospělého člověka.

Reprodukční toxicita:Přípravek Voluven 10 % neukázal žádné teratogenní vlastnosti u potkanů nebo králíků. Embryoletální účinky byly pozorovány u králíků při dávce 50 ml/kg těl. hm/den. U potkanů bolus injekce této dávky během těhotenství a kojení vedla ke snížení tělesné hmotnosti potomka a opožděnému vývoji. Ikdyž

embryo-fetotoxicita u potkanů a králíků byla sledována pouze při toxické dávce pro matku. Známky předávkování tekutin byly zaznamenány pouze u samic. Studie fertility nebyly prováděny.

6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1 Seznam pomocných látek Hydroxid sodný (k úpravě pH), kyselina chlorovodíková 25% (k úpravě pH), voda na injekci.

6.2 InkompatibilityNedoporučuje se mísení s jinými léčivými přípravky. Jestliže ve specielních případech se požaduje směs s jinými léčivými přípravky je nutno brát v úvahu kompatibilitu (zakalení nebo sraženinu), hygienické podání injekce a dobré promísení.

6.3 Doba použitelnostia) Doba použitelnosti u přípravku v originálním balení: Freeflex vak: 3 roky Polyethylenová lahev (KabiPac z LDPE): 3 rokyb) Doba použitelnosti po prvním otevření: Z mikrobiologického hlediska musí být přípravek spotřebován okamžitě. Jestliže není spotřebován okamžitě, podmínky a čas uchovávání jsou na zodpovědnost uživatele.

6.4 Zvláštní opatření pro uchovávání

Chraňte před mrazem.

6.5 Druh obalu a velikost balení

Polyolefinový vak (Freeflex) s přebalem: 1 x 500 ml, 10 x 500 ml, 20 x 500 ml Polyethylenová lahev (KabiPac z LDPE): 1 x 500 ml, 10 x 500 ml, 20 x 500 ml

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 6.6 Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku a pro zacházení s ním Pouze pro jednorázové použití.Musí být použit okamžitě po otevření láhve nebo vaku.Nepoužívejte Voluven 10% po uplynutí doby použitelnosti. Jakýkoliv nepoužitý roztok musí být zlikvidován.Nepoužitý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními požadavky.Používejte pouze čiré roztoky bez viditelných částic v nepoškozeném obalu.Před použitím odstraňte přebal z polyolefinového (freeflex) vaku.Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

7. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACIFresenius Kabi s.r.o., Praha, Česká republika

8. REGISTRAČNÍ ČÍSLO76/417/10-C

9. DATUM PRVNÍ REGISTRACE/ PRODLOUŽENÍ REGISTRACE19.5.2010

10. DATUM REVIZE TEXTU19.5.2010


nahoru

Informace na obalu

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU1, 10, 20 x 500 ml PE lahve1, 10, 20 x 500 ml polyolefinové vaky (freeflex) s přebalem

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Voluven 10 %Hydroxyethylamylum Infuzní roztok

2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÁTEK

1000 ml infuzního roztoku obsahuje:

Hydroxyethylamylum 100 g-molární substituce 0,38 – 0,45střední molekulová hmotnost (Mw)=130,000 Dachlorid sodný 9 g

Elektrolyty: Na+ 154,0 mmol/lCl- 154,0 mmol/l

Teoretická osmolarita: 308,0 mOsm/lTitrační acidida: <1,0 mmol NaOH/l pH 4,0 – 5,5

3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Hydroxid sodný, kyselina chlorovodíková, voda na injekci

4. LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ

Infuzní roztokPE lahve1x 500 ml10 x 500 ml20 x 500 ml

Polyolefinové vaky (freeflex) s přebalem1x 500 ml10 x 500 ml20 x 500 ml

5. ZPŮSOB A CESTA PODÁNÍ

Intravenózní podání.Pouze k jednorázovému použití.Před použitím čtěte pozorně příbalovou informaci.

6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOSAH A DOHLED DĚTÍ

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

Roztok se musí použít okamžitě po otevření vaku nebo lahve.Jakékoliv nespotřebované množství musí být odborně znehodnoceno.Používejte pouze čiré roztoky bez viditelných částic v nepoškozeném obalu.Pouze pro vaky freeflex:Před použitím odstraňte přebal z polyolefinového vaku (freeflex).

8. POUŽITELNOST

Použitelné do :

9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY UCHOVÁVÁNÍ

Chraňtě před mrazem.

10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékarny

11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Fresenius Kabi Kabi s.r.o., Česká republika

12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

76/417/10-C

13. ČÍSLO ŠARŽE

Č. š.:

14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.

15. NÁVOD K POUŽITÍ

16. INFORMACE O BRAILLOVĚ PÍSMU

Nevyžaduje se – odůvodnění přijato

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNITŘNÍM OBALU500 ml PE lahve500 ml polyolefinové vaky (freeflex) s přebalem

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Voluven 10 %Hydroxyethylamylum Infuzní roztok

2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÁTEK

1000 ml infuzního roztoku obsahuje:

Hydroxyethylamylum 100 g-molární substituce 0,38 – 0,45střední molekulová hmotnost (Mw)=130,000 Dachlorid sodný 9 g

Elektrolyty: Na+ 154,0 mmol/lCl- 154,0 mmol/l

Teoretická osmolarita: 308,0 mosm/lTitrační acidida: <1,0 mmol NaOH/l pH 4,0 – 5,5

3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Hydroxid sodný, kyselina chlorovodíková, voda na injekci

4. LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ

Infuzní roztok500 ml

5. ZPŮSOB A CESTA PODÁNÍ

Intravenóznímu podání.Pouze k jednorázovému použití.Před použitím čtěte pozorně příbalovou informaci.

6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOSAH A DOHLED DĚTÍ

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

Roztok se musí použít okamžitě po otevření vaku nebo lahve.Jakékoliv nespotřebované množství musí být odborně znehodnoceno.Používejte pouze čiré roztoky bez viditelných částic v nepoškozeném obalu.Pouze pro vaky freeflex:Před použitím odstraňte přebal z polyolefinového vaku (freeflex).

8. POUŽITELNOST

Použitelné do :

9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY UCHOVÁVÁNÍ

Chraňte před mrazem

10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékarny.

11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Držitel rozhodnutí o registraci: Fresenius Kabi s.r.o, Česká republika

12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

Reg. č. 76/417/10-C

13. ČÍSLO ŠARŽE

Č. š.:

14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.

15. NÁVOD K POUŽITÍ

16. INFORMACE O BRAILLOVĚ PÍSMU

Nevyžaduje se – odůvodnění přijato

Tyto informace jsou určeny pouze odborníkům. Pokud máte pochybnosti o nějakém léku, prosím, kontaktujte svého lékaře. Nedoporučujeme se řídit informacemi uvedenými na těchto stránkách, mohou být zastaralé a nepřesné.