Venlafaxine Bluefish 150 Mg

Kód 0137584 ( )
Registrační číslo 30/ 294/10-C
Název VENLAFAXINE BLUEFISH 150 MG
Režim prodeje na lékařský předpis
Stav registrace registrovaný léčivý přípravek
Držitel registrace Bluefish Pharmaceuticals AB, Stockholm, Švédsko
ATC klasifikace

nahoru

Varianty

Kód Náz. Forma
0137581 POR CPS PRO 10X150MG Tvrdá tobolka s prodlouženým uvolňováním, Perorální podání
0137586 POR CPS PRO 100X150MG Tvrdá tobolka s prodlouženým uvolňováním, Perorální podání
0137582 POR CPS PRO 14X150MG Tvrdá tobolka s prodlouženým uvolňováním, Perorální podání
0137583 POR CPS PRO 28X150MG Tvrdá tobolka s prodlouženým uvolňováním, Perorální podání
0137584 POR CPS PRO 30X150MG Tvrdá tobolka s prodlouženým uvolňováním, Perorální podání
0137585 POR CPS PRO 50X150MG Tvrdá tobolka s prodlouženým uvolňováním, Perorální podání

nahoru

Příbalový létak VENLAFAXINE BLUEFISH 150 MG

1

Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls138397/2010

PŘÍBALOVÁ INFORMACE – INFORMACE PRO UŽIVATELE

VENLAFAXINE Bluefish 75 mg

VENLAFAXINE Bluefish 150 mg

Tvrdé tobolky s prodlouženým uvolňováním

(Venlafaxinum)

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.

-

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

-

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

-

Tento přípravek byl předepsán vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako vy.

-

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete:

1.

Co je Venlafaxine Bluefish a k čemu se používá.

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Venlafaxine Bluefish užívat.

3.

Jak se Venlafaxine Bluefish užívá.

4.

Možné nežádoucí účinky.

5.

Jak Venlafaxine Bluefish uchovávat.

6.

Další informace.

1.

CO JE VENLAFAXINE BLUEFISH A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Venlafaxine Bluefish je antidepresivum náležející do skupiny léčiv nazývaných inhibitory zpětného vychytávání (re-uptake) serotoninu a norepinephrinu (SNRI). Tato skupina léků se používá k léčbě depresí a jiných stavů např. úzkostných poruch. Předpokládá se, že lidé, kteří mají deprese a/nebo stavy úzkosti, mají nižší hladiny serotoninu a noradrenalinu v mozku. Není zcela znám mechanismus účinku antidepresiv, ale mohou napomoci zvýšení hladin serotoninu a noradrenalinu v mozku.

Venlafaxine Bluefish se používá k léčbě depresí u dospělých. Venlafaxine Bluefish se také používá k léčbě dospělých, kteří trpí následujícími úzkostnými poruchami: generalizovaná úzkostná porucha, sociální úzkostná porucha (strach nebo vyhýbání se sociálním situacím), panické poruchy (panické záchvaty).Správná léčba deprese nebo stavu úzkosti je důležitá, aby Vám pomohla cítit se lépe. Jestliže není léčená, váš stav může přetrvávat a může se stát závažným a obtížně léčitelným.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE VENLAFAXINE BLUEFISHUŽÍVAT

Neužívejte Venlafaxine Bluefish:

2

jestliže jste alergický(á) nebo přecitlivělý(á) na venlafaxin nebo na kteroukoli další složku léku

 jestliže rovněž užíváte, nebo jste během posledních 14 dnů někdy užíval(a) léky známé jako

ireverzibilní inhibitory monoaminooxidázy (MAO), používané k léčbě deprese nebo Parkinsonovy nemoci.

Užívání těchto léků ( MAO) společně s jinými léky, včetně Venlafaxine Bluefish, může vyvolat závažné nežádoucí účinky až život ohrožující. Rovněž musíte počkat nejméně 7 dní po ukončení léčby Venlafaxinem Bluefish, než začnete užívat jakékoli inhibitory MAO (viz také bod „Serotoninový syndrom“ a „Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky“)

Zvláštní opatrnosti při použití léčivého přípravku Venlafaxine Bluefish je zapotřebí, jestliže:

- užíváte jiné léčivé přípravky, keteré společně s přípravkemVenlafaxine Bluefish mohou zvýšit riziko rozvinutí serotoninového syndromu (viz bod “Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky“)

-trpíte oční poruchou jako např. určitým typem glaukomu (porucha charakterizovaná vysokým nitroočním tlakem)

- trpíte nebo jste v minulosti trpěl(a) zvýšeným krevním tlakem

- trpíte nebo jste v minulosti trpěl(a) onemocněním srdce

- trpíte nebo jste v minulosti trpěl(a) záchvaty, křečemi

- máte, nebo jste měl(a) nízkou hladinu sodíku v krvi (hyponatremii)

- máte tendenci ke vzniku modřin nebo snadno krvácíte (poruchy krvácivosti), nebo jestliže užívate léky, které mohou zvýšit riziko krvácení

- se Vám zvyší hladina cholesterolu

- trpíte sám (sama), nebo z Vaší rodiny někdo trpěl, stavy mánie nebo bipolárními poruchami (nadměrný pocit vzrušení nebo euforie) - máte agresivní chování v anamnéze

Venlafaxine Bluefish může vyvolat stavy neklidu nebo neschopnost sedět nebo stát na místě. Měl(a) byste informovat svého lékaře, máte-li tyto stavy.Jestliže máte jakékoli z těchto příznaků, sdělte to svému lékaři dříve, než začnete Venlafaxine Bluefish užívat.

Myšlenky na sebevraždu a zhoršení vaší deprese nebo úzkostné poruchy

Pokud trpíte depresí a/nebo máte stavy úzkosti, můžete někdy myslet na sebevraždu či sebepoškození. Tyto myšlenky se mohou na začátku léčby antidepresivy zhoršit, jelikož nástup účinku léku trvá obvykle dva týdny někdy i déle.

Nejčastěji se tyto myšlenky vyskytují:

- Pokud jste se v minulosti zaobíral(a) myšlenkou na sebevraždu, sebepoškození.

- Pokud jste mladého věku. Informace z klinických studií ukazují, že zvýšené riziko sebevražedných pokusů se vyskytuje zejména u dospělých mladších 25 let s psychiatrickým onemocněním léčených antidepresivy.

Pokud máte myšlenky na sebepoškozování nebo sebevražedné myšlenky, kontaktujte svého lékaře nebo ihned odjeďte do nemocnice.

Může vám také pomoci svěřit se někomu z vašich blízkých, že trpíte depresí nebo úzkostnou poruchou a dát mu přečíst tuto příbalovou informaci. Můžete je požádat, aby Vám řekli, pokud se jim zdá, že se Vaše deprese nebo úzkost zhoršuje, nebo zda pozorují změny ve vašem chování.

Sucho v ústech

Pocit sucha v ústech má 10% pacientů užívajících venlafaxin. To může zvýšit riziko vzniku zubního kazu.Proto věnujte zvýšenou pozornost dentální hygieně.

3

Použití u dětí a dospívajících do 18 let

Venlafaxine Bluefish by neměli běžně užívat děti a dospívající do 18 let. Měli byste také vědět, že u pacientů do 18 let, kteří se léčí některým z této skupiny přípravků, je zvýšené riziko výskytu nežádoucích účinků, jako jsou pokusy o sebevraždu, sebevražedné myšlenky a nepřátelské jednání (převážně agresivita, opozičníchování a hněv). Váš lékař přesto může Venlafaxine Bluefish pacientům do 18 let předepsat, pokud usoudí, že to je v jejich nejlepším zájmu. Pokud lékař předepsal Venlafaxine Bluefish pacientovi do 18 let a chcete se o tom poradit, navštivte, prosím, znovu svého lékaře. Jestliže se u pacientů do 18 let, kteří jsou léčeni přípravkem Venlafaxine Bluefish, rozvine nebo zhorší některý z výše uvedených příznaků, měli byste o tom informovat svého lékaře. Rovněž dlouhodobá bezpečnost venlafaxinu s ohledem na růst, dospívání a rozvoj poznání a chování nebyla dosud v této věkové skupině prokázána.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky

Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Váš lékař by měl rozhodnout jestli můžete užívat Venlafaxine Bluefish s jinými léčivými přípravky.

Nezačínejte užívat, ani neukončujte užívání jakýchkoli léků, včetně těch, které koupíte bez lékařského předpisu, aniž jste se poradil se svým lékařem nebo lékárníkem.

Inhibitory monoaminooxidázy (MAO) (viz oddíl „

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete

Venlafaxine Bluefish užívat“).

Serotoninový syndrom.

Serotoninový syndrom, potencionálně život ohrožující stav (viz oddíl“Možné nežádoucí účinky“), se může objevit během léčby venlafaxinem, zejména jestliže se užívá s jinými léčivými přípravky, jako jsou např:

Triptany (používané na migrénu)

Léky k léčbě depresí, např SNRI,SSRI, tricyklická antidepresiva nebo léky obsahující lithium

Léky obsahující linezolid, antibiotikum (používané k léčbě infekcí)

Léky obsahující moklobemid, reversibilní inhibitor MAO (používané k léčbě deprese)

Léky obsahující sibutramin (používané ke snížení hmotnosti)

Léky obsahující tramadol (na bolest)

Léky obsahující třezalku tečkovanou (latinsky Hypericum perforatum, přírodní rostlinný přípravek používaný k léčbě mírné deprese)

Léky obsahující tryptofan (používané při nespavosti a depresi)

Příznaky a symptomy serotoninového syndromu mohou být kombinace následujících stavů: neklid, halucinace, ztráta koordinace, rychlý srdeční tep, zvýšená tělesná teplota, rychlé změny krevního tlaku,přehnané reflexy, průjem, bezvědomí, nevolnost, zvracení. Ihned vyhledejte lékařskou péči, jestliže si myslíte, že máte příznaky serotoninového syndromu.

Následující léky mohou také ovlivnit účinek přípravku Venlafaxine Bluefish a měly by se užívat s opatrností. Je nezbytné informovat Vašeho lékaře nebo lékárníka, jestliže užíváte léky s obsahem:

Ketokonazolu (k léčbě infekcí způsobených houbami)

Haloperidolu nebo risperidonu (k léčbě psychických stavů)

Metoprololu (beta blokátor, k léčbě vysokého krevního tlaku a problémů se srdcem)

Užívání Venlafaxine Bluefish s jídlem a pitím

Venlafaxine Bluefish by se měl užívat s jídlem (viz bod 3).

Během léčby by se neměly požívat alkoholické nápoje.

Těhotenství a kojení

4

Pokud otěhotníte nebo se snažíte otěhotnět, řekněte to svému lékaři. Měla byste užívat Venlafaxine Bluefish pouze po zvážení přínosu a potencionálního rizika pro Vaše nenarozené dítě s Vaším lékařem.

Pokud užíváte Venlafaxine Bluefish během těhotenství, řekněte to své porodní asistentce nebo svému lékaři, protože Vaše dítě může mít některé příznaky po narození. Tyto příznaky se vyskytnou obvykle do 24 hodin po narození.a zahrnují problémy s krmením a dýchací problémy. Pokud tyto symptomy u Vašeho dítěte po narození nastanou a máte obavy, kontaktujte svého lékaře nebo porodní asistentku, kteří Vám mohou poradit.

Venlafaxine Bluefish proniká do mateřského mléka. Existuje tedy riziko vlivu na dítě.Měla byste toto konzultovat se svým lékařem a Váš lékař rozhodne, zda byste měla ukončit kojení, nebo ukončit léčbu přípravkem Venlafaxine Bluefish.

Ujistěte se, že Váše porodní asistentka/lékař vědí, že užíváte Venlafaxin Bluefish. Při užívání podobných léků ( SSRI) během těhotenství může vzrůst riziko závažných stavů u dítěte. Tento stav se nazývá perzistentní pulmonární hypertenze u novorozence ( PPHN), a způsobuje, že dítě rychle dýchá a objevuje se modrání. Tyto příznaky se obvykle objeví během prvních 24 hodin po narození dítěte. Jestliže se toto stane u Vašeho dítěte, měla byste okamžitě kontaktovat svoji porodní asistentku nebo lékaře. .

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Neřiďte dopravní prostředky, ani neobsluhujte stroje, dokud neuvidíte jak Vás Venlafaxine Bluefish ovlivňuje.

Důležité informace o některých složkách přípravku Venlafaxine Bluefish

Venlafaxine Bluefish 150 mg obsahuje barviva červeň allura a oranžovou žluť, která mohou vyvolat alergické reakce.

3. JAK SE PŘÍPRAVEK VENLAFAXINE BLUEFISH UŽÍVÁ

Užívejte Venlafaxine Bluefish vždy přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem

Obvyklá doporučená zahajovací dávka pro léčení deprese, generalizované úzkostné poruchy a sociální úzkosti je 75 mg jednou denně. V případě nutnosti může lékař dávkování při depresi postupně zvýšit až na 375 mg denně. Jste –li léčen pro panické stavy, Váš lékař začne s nižší dávkou (37,5 mg) a potom postupně dávku zvyšuje.Maximální dávka při léčení generalizované úzkostné poruchy, sociální úzkostné poruchy a panických stavů je 225 mg/den.

Venlafaxine Bluefish berte každý den ve stejnou dobu, buď ráno nebo večer. Tobolku užívejte celou a zapijte vodou.Tobolky neotvírejte, nedrťte, nežvýkejte ani nerozpouštějte ve vodě. Žvýkání, drcení nebo rozpouštění obsahu tobolky může poškodit potah, který reguluje uvolňování léčiva.

Venlafaxine Bluefish by se měl užívat s jídlem.

Neznepokojujte se, jestliže po užití Venlafaxinu Bluefish uvidíte malé bílé granule nebo kuličky ve stolici. Uvnitř tobolek Venlafaxine Bluefish jsou sféroidy nebo malé bílé kuličky, které obsahují aktivní látku venlafaxin.Tyto sféroidy jsou uvolněny z tobolky do Vašeho gastrointestinálního traktu.

Tak jak sféroidy putují gastrointestinálním traktem, venlafaxin se pomalu uvolňuje. Potah sféroidů je nerozpustný a je pak vyloučen stolicí. Takže i když uvidíte sféroidy ve stolici, Vaše dávka Venlafaxinu Bluefish byla absorbována.

Pokud trpíte sníženou funkcí jater nebo ledvin, může být nutná úprava dávky Venlafaxine Bluefish. Poraďte se se svým lékařem.

Nepřestávejte užívat Venlafaxine Bluefish bez konzultace s lékařem (viz bod „Jestliže jste přestal(a) užívat Venlafaxine Bluefish“).

5

Jestliže jste užil(a) více přípravku Venlafaxine Bluefish než jste měl(a)

Kontaktujte ihned vašeho lékaře nebo lékárníka v případě, že jste užil(a) větší množství léku VenlafaxineBluefish než vám předepsal Váš lékař.

Příznaky předávkování zahrnují: zrychlený puls, změny bdělosti (od ospalosti až po kóma), rozmazané vidění, křeče nebo záchvaty a zvracení.

Jestliže jste zapomněl(a) užít Venlafaxine Bluefish

Pokud jste zapomněl(a) užít svoji dávku venlafaxinu, vezměte si ji, jakmile si vzpomenete. Avšak je-li čas právě na Vaši další dávku, přeskočte zapomenutou dávku a vezměte si pouze jednu dávku jako obvykle.Neužívejte více než denní množství Venlafaxine Bluefish, které máte předepsané na den.

Jestliže jste přestal(a) užívat Venlafaxine Bluefish

Nepřerušujte léčbu ani nesnižujte dávku bez konzultace se svým lékařem, a to ani když se cítíte lépe. Zjistí-li lékař, že již není potřeba dále užívat Venlafaxine Bluefish, doporučí Vám postupné snižování před úplnýmvysazením přípravku. Ukončení léčby přípravkem Venlafaxine Bluefish, zejména pak náhlé přerušení užívání přípravku nebo příliš rychlé snižování dávky může vést k výskytu nežádoucích účinků. U některých pacientů se mohou vyskytnout příznaky jako: únava, závratě, pocit omámení, bolest hlavy, nespavost, noční můry, sucho v ústech, ztráta chuti k jídlu, nevolnost, průjem, nervozita, pohybový neklid, zmatenost, zvonění v uších, mravenčení nebo ojediněle pocit elektrošoku, slabost, pocení, křeče nebo chřipkové příznaky.

Váš lékař Vám poradí jak byste měl(a) postupně ukončit léčbu Venlafaxinem Bluefish. Pokud máte některé z těchto přiznaků a působí Vám potíže, obraťte se na svého lékaře, on Vám poradí..

Máte-li další otázky týkajicí se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Venlafaxine Bluefish nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Alergické reakceJestli budete mít některý z následujících příznaků, přestaňte užívat Venlafaxine Bluefish. Ihned to oznamte svému lékaři, nebo jděte na pohotovost do nejbližší nemocnice:

 Tíseň na hrudi, sípání, potíže s polykáním nebo dýcháním Otékání obličeje, hrdla, rukou nebo nohou Pocity nervozity, úzkosti, závratě, pulsující pocity, náhlé zčervenání kůže a/nebo pocity horka Vážná vyrážka, svědění nebo kopřivka (vyvýšené červené nebo bílé skvrny, které často svědí)

Vážné nežádoucí účinkyJestliže zaznamenáte některé z následujících příznaků, potřebujete nutně zdravotnickou pozornost:

 Srdeční problémy, jako rychlý nebo nepravidelný tep, zvýšený krevní tlak Problémy s očima, jako například rozmazané vidění, rozšířené zornice Nervové problémy, jako závrať, píchání a mravenčení, pohybové problémy, křeče nebo záchvaty Psychické problémy, jako hyperaktivita a euforie Vysazení léku (viz bod Jestliže jste přestal(a) užívat Venlafaxine Bluefish)

Seznam nežádoucích účinkůNásledující nežádoucí účinky byly rozděleny do těchto kategorií:velmi časté (postihnou více než 1 z 10 pacientů)časté (postihnou 1 až 10 pacientů ze 100)méně časté (postihnou 1 až 10 pacientů z 1 000)vzácné (postihnou 1 až 10 pacientů z 10 000)není známo (z dostupných údajů nelze určit)

6

Poruchy krve a lymfatického systému Méně časté: dehtově černá stolice nebo krev ve stolici, což může být známkou vnitřního krváceníNení známo: snížený počet krevních destiček, což má za následek zvýšené riziko vzniku modřin a krvácení, poruchy krve, které mohou vyvolat zvýšené riziko infekce

Poruchy imunitního systému Méně časté: přecitlivělost na sluneční světlo (fotosenzitivní reakce)Není známo: závažné alergické reakce (anafylaxe)

Poruchy metabolismu a výživyČasté: ztráta tělesné hmotnosti , zvýšená hladina cholesterolu Méně časté: zvýšení tělesné hmotnostiNení známo: mírné změny v krevních hodnotách jaterních enzymů, snížení hladiny sodíku v krvi (hyponatrémie), svědění, žlutá kůže nebo oči, tmavá moč, nebo chřipkové příznaky, které jsou příznakem zánětu jater (hepatitida), zmatenost, nadměrný příjem vody (známé jako SIADH), abnormální produkce mateřského mléka

Poruchy nervového systémuVelmi časté: sucho v ústech, bolest hlavyČasté: nezvyklé sny, snížené libido, závratě, zvýšené svalové napětí, nespavost, nervozita, píchání a mravenčení, útlum, třes (tremor), zmatenost, pocit odloučení (nebo odtržení) od sebe samotného a od realityMéně časté: nedostatek cítění nebo emocí, halucinace, mimovolní pohyby svalů, pohybový neklid, poruchy koordinace a stabilityVzácné: pocity neklidu nebo neschopnost sedět nebo stát v klidu, křeče nebo záchvaty, pocity přehnané vzrušenosti nebo euforieNení známo: vysoké teploty se ztuhlostí svalů, zmatenost nebo pohybový neklid a pocení, nebo jestli zaznamenáte náhlé mimovolní trhavé pohyby, které nemůžete kontrolovat, toto mohou být příznaky, závažného stavu známého jako neuroleptický maligní syndrom. Stavy euforie, dřímota, trvalé rychlé pohyby očí, nemotornost, neklid, pocit opilosti, poceni nebo ztuhlost svalů, toto jsou příznaky serotonergního syndromu. Dezorientace a zmatenost často doprovázená halucinacemi (delirium); ztuhlost, křeče a mimovolné pohyby svalů,

myšlenky. na sebevraždu či sebepoškození.

Oční poruchy Časté: rozmazané viděníNení známo: prudká bolest v oku a zhoršené nebo rozmazané vidění

Ušní poruchy a poruchy labyrintuNení známo: zvonění v uších (tinitus)

Srdeční poruchy Časté: zvýšený krevní tlak, zrudnutí, bušení srdceMéně časté: závratě (zejména při rychlém vstávání), mdloby, rychlý tep Není známo: snížení krevního tlaku, abnormální, rychlý nebo nepravidelný srdeční rytmus, vedoucí až k mdlobám

Respirační poruchy (dýchací cesty)Časté: zívání Není známo: kašel, sípání, dušnost a vysoká teplota, což jsou příznaky zápalu plic spojeného se zvýšením bílých krvinek (eozinofilní pneumonie)

Gastrointestinální poruchy Velmi časté: nevolnostČasté: snížená chuť k jídlu, zácpa, zvraceníMéně časté: skřípání zubů, průjem, změny chuti

7

Není známo: silné bolesti břicha a bolesti zad (což může indikovat závažný problém ve střevech, játrech nebo slinivce břišní)

Poruchy kůže a podkožíVelmi časté: pocení (včetně nočního pocení)Časté: mrazeníMéně časté: vyrážka, abnormální vypadávání vlasů Není známo: kožní vyrážka, která může vést k těžkým puchýřům a velkému loupání kůže , svědění, slabá vyrážka

Poruchy pohybového systému a pojivové tkáně Není známo: nevysvětlená bolest svalů, bolestivost při tlaku nebo slabost (rhabdomyolýza)

Poruchy ledvin a močových cest Časté: poruchy močení, zvýšená frekvence močeníMéně časté: nemožnost se vymočit

Poruchy reprodukčního systému Časté: abnormální výron semene/orgasmus u mužů, neschopnost orgasmu, porucha erekce (impotence),nepravidelnosti při menstruaci u žen, jako zvýšené krvácení nebo častější nepravidelné krváceníNení známo: abnormální orgasmus (u žen)

Celkové poruchy a podmínky podáváníČasté: nedostatek energie (astenie)Méně časté: citlivost na světloNení známo: oteklý obličej nebo jazyk, dušnost nebo problémy s dýcháním, často s kožními vyrážkami, (tyto příznaky mohou být projevem vážné alergické reakce)

Venlafaxine Bluefish někdy vyvolává nežádoucí reakce, které si neuvědomujete, jako jsou zvýšení krevního tlaku nebo abnormální srdeční tep; mírné změny v hodnotách jaterních enzymů, sodíku nebo cholesterolu. Vzácněji může Venlafaxine Bluefish snížit funkce krevních destiček v krvi, což vede ke zvýšenému riziku tvorby modřin a krvácení. Proto Váš lékař může občas provádět krevní testy, zejména jestliže užíváte venlafaxin dlouhou dobu.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoliv nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

5.

JAK PŘÍPRAVEK VENLAFAXINE BLUEFISH UCHOVÁVAT

Uchovávejte při teplotě do 30°C.

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Nepoužívejte Venlafaxine Bluefish po uplynutí doby použitelnosti, která je uvedená na obalu.

Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek Venlafaxine Bluefish obsahuje

Léčivou látkou je venlafaxin

8

Každá tobolka obsahuje:venlafaxin hydrochlorid, což odpovídá 75 mg venlafaxinu

Každá tobolka obsahuje:venlafaxin hydrochlorid, což odpovídá 150 mg venlafaxinu

Pomocnými látkami jsou

Jádro tablety:

Mikrokrystalická celulóza

Povidon

Mastek

Koloidní bezvodý oxid křemičitý

Magnesium-stearát

Potah tablety:

Ethylcelulóza

Kopovidon

Dále u:

Venlafaxine Bluefish 75 mg

Želatinová tobolka: černý oxid železitý(E 172), červený oxid železitý(E 172),, oxid titaničitý (E 171),želatina

Potisk tobolky: šelak, červený oxid železitý (E 172)

Venlafaxine Bluefish 150 mg

Želatinová tobolka: červeň allura AC (E 129), oranžová žluť (E110), oxid titaničitý, (E171), brilantní modř FCF (E 133,) želatina

Potisk tobolky: šelak, oxid titaničitý (E 171),

Jak Venlafaxine Bluefish vypadá a co obsahuje toto balení

Venlafaxine Bluefish 75 mg: Neprůhledné broskvově zabarvené želatinové tobolky s tlustým a tenkýmčerveným radiálním proužkem na těle tobolky a s tlustým a tenkým červeným radiálním proužkem na víčku tobolky. Uvnitř tobolky je šest bílých až téměř bílých kulatých, bikonvexních, potahovaných minitablet, každá s obsahem 12,5 mg venlafaxinu.

Venlafaxine Bluefish 150 mg : Neprůhledné tmavě oranžové želatinové tobolky s tlustým a tenkým bílýmradiálním proužkem na těle tobolky a s tlustým a tenkým bílým radiálním proužkem na víčku tobolky. Uvnitř obolky je 12 bílých až téměř bílých kulatých bikonvexních potahovaných minitablet, každá s obsahem 12,5 mg.

Druh obalu: Bílý, neprůhledný PVC/ Aclar/Al blistr

Velikost balení: 10, 14, 28, 30, 50 a 100 tobolek

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Bluefish Pharmaceuticals AB, Stockholm, Švédsko

9

Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 15.8.2010

Tento léčivý přípravek je registrován v zemích EU pod těmito názvy:

Rakousko

Venlafaxin Bluefish 75 mg/150 mg, Hartkapseln, retardiert

Německo

Venlafaxin Bluefish 75 mg/150 mg, Hartkapseln, retardiert

Dánsko

Venlafaxin Bluefish 75 mg/150 mg

Řecko

Venlafaxine Bluefish XR 75 mg/150 mg

Španělsko

Venlafaxina Bluefish 75 mg/150 mg, Capsulas de liberacion prolongada

Finsko

Venlafaxine Bluefish 75mg/150 mg, deportcapseli, kova

Venlafaxine Bluefish 75mg/150 mg,deportcapsel, hard

Francie

Venlafaxine Bluefish LP 37,5 mg, 75mg/150 mg, gélules á liberation prolongeé

Maďarsko

Venlafaxine Bluefish XR 75mg/150 mg, Nyújtott hatóanyagleadású kapszulák

Itálie

Venlafaxina Bluefish 75mg/150 mg, capsule a rilascio prolungato

Nizozemsko

Venlafaxine Bluefish XR 37,5 mg, 75mg/150 mg, capsules met verlengde afgifte

Norsko

Venlafaxine Bluefish XR

Polsko

Venlafaxine Bluefish XL

Portugalsko Venlafaxina Bluefish XR

Švédsko

Venlafaxine Bluefish 37,5 mg,75mg/150 mg, depotkaplar, harda

Slovensko

Venlafaxine Bluefish XR 75mg/150 mg, tvrdé kapsuly a predlženým uvolňovaním

UK (RMS)

Venlablue XL 75 mg/150 mg, prolonged-release capsules, hard


nahoru

Souhrn údajů o léku (SPC)

1

Příloha č. 2b k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls138397/2010

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1.

NÁZEV PŘÍPRAVKU

Venlafaxine Bluefish 150 mg

Tvrdá tobolka s prodlouženým uvolňováním.

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

150 mg: Jedna tobolka obsahuje 169,8 mg venlafaxini hydrochloridum odpovídající 150 mg venlafaxinum.

Pomocné látky: červeň allura AC (E129) 0,198 mg a oranžová žluť (E110) 0,396 mg

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.

LÉKOVÁ FORMA

Tvrdá tobolka s prodlouženým uvolňováním.

Popis: Neprůhledné tmavě oranžové želatinové tobolky s tlustým a tenkým bílým radiálním proužkem na těle tobolky a s tlustým a tenkým bílým radiálním proužkem na víčku tobolky. Uvnitř obolky je 12 bílých až téměř bílých kulatých bikonvexních potahovaných minitablet, každá s obsahem 12,5 mg.

4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1. Terapeutické indikace

Léčba závažných depresivních epizod.

K prevenci opakovaných závažných depresivních epizod.

Léčba generalizované úzkostné poruchy.

Léčba sociální úzkostné poruchy.

Léčba panické poruchy, s agorafóbií nebo bez ní.

4.2. Dávkování a způsob podání

Závažné depresivní epizody:

Doporučená počáteční dávka u lékové formy s prodlouženým uvolňováním je 75 mg venlafaxinu jednou denně. U pacientů, kteří neodpovídají na tuto počáteční dávku 75 mg/den, může být dávka zvýšena až na maximální dávku 375 mg/den. Zvýšení dávky se může provést v intervalu 2 a více týdnů. Pokud to vyžaduje klinický stav (závažné příznaky), dávka může být zvýšena v kratších intervalech, ne však kratších než 4 dny.

Vzhledem k riziku nežádoucích reakcí v závislosti na dávce, by se mělo zvyšování dávek provádět pouze po provedení zhodnocení klinického stavu pacienta ( viz bod 4.4). Měla by být udržena nejnižší účinná dávka.

Pacienti by měli být léčeni po dostatečně dlouhou dobu, obvykle několik měsíců i déle. Je třeba léčbu pravidelně případ od případu přehodnocovat. Dlouhodobá léčba může být vhodná pro prevenci opakování závažných depresivních epizod (ZDE). Ve většině případů je doporučená dávka pro prevenci opakované závažné depresivní epizody (ZDE) stejná jako pro léčbu depresivních epizod.

Antidepresivní léčivé přípravky by se měly používat ještě nejméně 6 měsíců od remise.

Generalizovaná úzkostná poruchaDoporučuje se úvodní dávka 75 mg v tobolce s prodlouženým uvolňováním jednou denně. U pacientů bez dostatečné odpovědi na dávku 75 mg denně lze dávku postupně zvyšovat až na maximální dávku 225 mg denně. Dávky by měly být zvyšovány v intervalech dvou a více týdnů.

Vzhledem k riziku nežádoucích reakcí v závislosti na velikosti dávky, by se zvyšování dávek mělo provádět pouze po provedení zhodnocení klinického stavu pacienta (viz bod 4.4). Měla by být udržena nejnižší účinná dávka.

Pacienti by měli být léčeni po dostatečně dlouhou dobu, obvykle několik měsíců i déle. Je třeba léčbu pravidelně případ od případu přehodnocovat.

Sociální úzkostná porucha / sociální fobieDoporučuje se dávka 75 mg venlafaxinu v tobolce s prodlouženým uvolňováním jednou denně. Nebyl prokázán další přínos při vyšších dávkách.U jednotlivých pacientů bez dostatečné odpovědi na dávku 75 mg denně lze dávku postupně zvyšovat až na maximální dávku 225 mg denně. Dávky by měly být zvyšovány v intervalech dvou týdnů nebo delších.

Vzhledem k riziku nežádoucích reakcí v závislosti na velikosti dávky, by se zvyšování dávek mělo provádět pouze po zhodnocení klinického stavu pacienta (viz bod 4.4). Měla by být udržena nejnižší účinná dávka.

Pacienti musejí být léčeni po dostatečně dlouhou dobu, obvykle několik měsíců i déle. Je třeba léčbu pravidelně případ od případu přehodnocovat..Panická porucha Doporučuje se, aby dávka 37,5 mg /den v tobolce s prodlouženým uvolňováním byla užívána po dobu 7 dní. Dávka by měla být potom zvýšena na 75 mg denně. U pacientů bez dostatečné odpovědi na dávku 75 mg lzedávku dále zvyšovat až na maximální dávku 225 mg/den. Dávky by měly být zvyšovány v intervalech dvou týdnů nebo delších.

Vzhledem k riziku nežádoucích reakcí v závislosti na velikosti dávky, by se zvyšování dávek mělo provádět pouze po zhodnocení klinického stavu pacienta (viz bod 4.4). Měla by být udržena nejnižší účinná dávka.

Pacienti musejí být léčeni po dostatečně dlouhou dobu, obvykle několik měsíců i déle. Je třeba léčbu pravidelně případ od případu přehodnocovat.

Použití u starších pacientů

Není potřeba žádná speciální úprava dávkování pouze na základě pacientova věku. Přesto by se mělo u starších pacientů dbát opatrnosti (např. vzhledem k možnosti poškození funkce ledvin, potenciální možnosti změn v citlivosti receptorů vůči neurotransmiterům a sklonům spojeným s věkem). U starších pacientů by léčba měla být započata nejnižší účinnou dávkou. Při nutném zvyšování dávky je třeba pacienta pečlivě sledovat.

Děti a dospívající do 18 let

Venlafaxine Bluefish není doporučován dětem a dospívajícím.

Kontrolované klinické studie u dětí a dospívajících se závažnými depresivními poruchami neprokázaly účinnost a nepodpořily použití venlafaxinu u těchto pacientů ( viz bod 4.4 a 4.8).

Účinnost a bezpečnost Venlafaxinu Bluefish pro jiné indikace u dětí a dospívajících do 18 let nebyla zatím stanoveny.

Použití u pacientů s poruchou funkce jaterU pacientů s lehkou až středně těžkou hepatální insuficiencí by měla být celková denní dávka snížena o 50%. Nicméně vzhledem k inter-individuální variabilitě v clearence je třeba posuzovat dávkování individuálně.

U pacientů s těžkou hepatální insuficiencí nejsou dostatečné údaje, ale je u nich třeba zvýšená opatrnost a snížení dávky o více než 50%. U pacientů s těžkým poškozením jater je třeba zvážit poměr přínosu a rizika léčby.

Použití u pacientů s poruchou funkce ledvinPřestože není potřeba žádná změna dávkování u pacientů s rychlostí glomelurální filtrace ( GFR) mezi 10-70 ml/min, doporučuje se v těchto případech opatrnost. U hemodialyzovaných pacientů a u pacientů se závažným poškozením funkce ledvin ( GRF <30 ml/min), by měla být celková denní dávka venlafaxinu zredukována o 50%. Vzhledem k inter-individuální variabilitě v clearence u těchto pacientů je třeba posuzovat dávkování individuálně.

Příznaky při ukončení léčby venlafaxinem

Léčba nesmí být náhle ukončena. Při ukončování léčby musí být dávka snižována postupně během jednoho až dvou týdnů, tak aby bylo omezeno riziko reakcí z vynechání léků (viz bod 4.4 a 4.8). Pokud se po snížení dávky nebo ukončení léčby objeví nežádoucí symptomy, je vhodné zvážit opětovné podávání naposledy snižované dávky a následně pokračovat s pozvolnějším snižováním dávky.

K perorálnímu použití.

Doporučuje se podání Venlafaxine Bluefish, tobolek s dlouhodobým uvolňováním, během jídla, v přibližně stejnou dobu každý den. Tobolka by se měla spolknout vcelku a zapít tekutinou. Tobolka se nesmí otvírat, drtit, žvýkat nebo rozpouštět ve vodě. Pacienti, kteří dosud byli léčeni lékovými formami venlafaxinu s okamžitým uvolňováním, mohou být převedeni na přípravek s prodlouženým uvolňováním v dávce, která je nejbližší dosud podávané denní dávce tablet. Například venlafaxin tablety s okamžitým uvolňováním 37,5 mg podávané dvakrát denně mohou být převedeny na venlafaxin tobolky s prodlouženým uvolňováním 75 mg jednou denně. Přitom je možné, že bude nutné dávku individuálně upravit.

Venlafaxine Bluefish, tobolky s prodlouženým uvolňováním obsahují sferoidy, které uvolňují léčivou látku postupně v zažívacím traktu. Nerozpustná část těchto sferoidů je vyloučena a může být viditelná ve stolici.

4.3

Kontraindikace

Přecitlivělost na venlafaxin nebo některou z pomocných látek.

Venlafaxin nesmí být podáván současně s inhibitory MAO vzhledem k riziku serotoninového syndromu s příznaky jako neklid, chvění a přehřátí organismu. Venlafaxin se nesmí užívat ještě nejméně 14 dní po ukončení léčby inhibitory MAO.

Podávání venlafaxinu má být ukončeno 7 dní před započetím léčby inhibitory MAO (viz bod 4.4 a 4.5).

4.4

Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Sebevražda/suicidální myšlenky nebo klinicky zhoršující se stav:

Deprese jsou provázeny zvýšeným rizikem sebevražedných myšlenek, sebepoškozování a sebevraždy. Riziko zůstává až do signifikantní remise. Zlepšení se nemusí projevit během prvních několika týdnů nebo i delší doby léčby. Dokud zlepšení nenastane, měli by být pacienti pečlivě sledováni. Všeobecná klinická zkušenost ukazuje, že riziko sebevraždy se může v raných stadiích zotavování zvýšit. Také další psychiatrická onemocnění, u nichž je venlafaxin předepisován, mohou být doprovázena zvýšeným rizikem sebevražedných příhod. Navíc mohou být tyto stavy komorbidní se závažnou depresivní poruchou. Při léčbě pacientů s dalšími psychiatrickými onemocněními se proto musí dodržovat stejná opatření, jako při léčbě pacientů se závažnou depresivní poruchou.

Pacienti se suicidální historií v anamnéze nebo ti, u kterých se projevuje signifikantní stupeň suicidálních myšlenek před zahájením léčby, jsou více ohroženi rizikem suicidálních myšlenek a sebevražedných pokusů a měli by být pečlivě monitorováni během léčby. Metaanalýza placebem kontrolovaných klinických studií antidepresiv podávaných u psychiatrických poruch ukázala zvýšené riziko suicidálního chování u podávaných antidepresiv ve srovnání s podáváním placeba u pacientů mladších 25 let.

Pečlivý dohled nad pacienty, zejména těmi, kteří jsou nejvíce ohroženi zvýšeným rizikem, by měl doprovázet léčbu zejména v jejím počátku a období upravování dávek. Pacienti (a jejich ošetřovatelé) by měli ve zvýšené míře sledovat jakékoli klinické zhoršení, suicidální chování nebo myšlenky a jiné neobvyklé změny v chování a v případě těchto symptomů okamžitě vyhledat lékařskou pomoc.

Použití u dětí a dospívajících do 18 let věku

Venlafaxin by neměl být používán pro léčbu dětí a dospívajících do 18 let. Sebevražedné chování (pokus o sebevraždu a sebevražedné myšlenky) a hostilita (převážně agresivita, opoziční chování a hněv) byly v klinických studiích mnohem častěji pozorovány u dětí a dospívajících léčených antidepresivy v porovnání s těmi, kterým bylo podáváno placebo. Pokud je však léčba z klinického hlediska potřebná, pak by pacient měl být pečlivě sledován s ohledem na výskyt sebevražedných symptomů. Navíc nejsou k dispozici dostačující údaje o dlouhodobé bezpečnosti použití u dětí a dospívajících týkající se růstu, dospívání a rozvoje kognitivních a behaviorálních funkcí.

Serotoninový syndrom

Stejně jako u jiných serotoninergně působících léčiv může i u venlafaxinu dojít k serotoninovému syndromu, což může být život ohrožující stav, zejména pokud je venlafaxin podáván v kombinaci s látkami, které ovlivňují serotoninergní neurotransmiterové systémy jako jsou inhibitory MAO (viz bod 4.3 a 4.5).

Příznaky sertotoninového syndromu mohou zahrnovat změny mentálního chování (např. neklid, halucinace, koma), autonomní nestabilitu (např. tachykardie, labilní krevní tlak, přehřátí organismu), neurosvalové aberace (např. přehnané reflexy, nekoordinaci) a/nebo gastrointestinální příznaky (např. nausea, zvracení, průjem).

Glaukom s úzkým úhlem

V souvislosti s podáváním venlafaxinu byla popsána mydriáza, proto by měli být pacienti se zvýšeným nitroočním tlakem a rizikem glaukomu s úzkým úhlem pečlivě monitorováni.

Krevní tlak

Často bylo popisováno zvýšení krevního tlaku v závislosti na dávce podaného venlafaxinu. V postmarketingových studiích bylo hlášeno, že v některých případech došlo k závažnému zvýšení krevního tlaku vyžadující bezprostřední léčení. Všichni pacienti by měli být vyšetřeni na vysoký krevní tlak a již existující hypertenze by měla být pod kontrolou před započetím léčby. Krevní tlak by měl být kontrolován pravidelně, po započetí léčby a po zvýšení dávkování. Zvýšené opatrnosti by se mělo dbát u pacientů, jejichž základní onemocnění by se mohlo zhoršit zvýšením krevního tlaku např. ti, kteří trpí poruchou srdeční činnosti.

Srdeční činnost

Může se vyskytnout zrychlení srdeční činnosti, zejména u vyšších dávek. Opatrnosti je třeba dbát u pacientůjejichž stav se může zhoršit zrychlením srdeční činnosti.

Srdeční poruchy a riziko arytmie

Venlafaxin nebyl hodnocen u pacientů s historií infarktu myokardu v anamnéze nebo nestabilním srdečním onemocněním. Proto by se měl v těchto případech používat s opatrností.

V postmarketingových studiích byly reportovány fatální srdeční arytmie při použití venlafaxinu, zejména v případě předávkování. V případě předepisování venlafaxinu by se mělo vzít v úvahu prospěch léčby a riziko užívání pro pacienta, u něhož je vysoké riziko zavažných srdečních arytmií.

Křeče

Při léčbě venlafaxinem se mohou objevit křeče. Tak jako u ostatních antidepresiv, také u venlafaxinu je třeba dbát opatrnosti u pacientů s historií křečí v anamnéze a takoví pacienti by měli být pozorně monitorováni. Léčba by měla být ukončena u jakéhokoli pacienta, u kterého se rozvinou záchvaty.

Hyponatremie

V souvislosti s podáváním venlafaxinu se mohou vyskytnout hyponatremie a /nebo syndrom nepřiměřené sekrece antidiuretického hormonu SIADH (Syndrome of Inappropriate Antidiuretic Hormone Secretion). Ve

většině případů se objevil u pacientů kteří trpěli objemovou deplecí nebo u dehydrovaných pacientů. Starší pacienti, pacienti užívající diuretika, a vůbec pacienti, kteří trpí objemovou deplecí mohou mít zvýšené riziko těchto příznaků.

Riziko krvácení

Léčivé přípravky, jež inhibují zpětné vychytávání serotoninu, mohou způsobit snížení funkce krevních destiček. Riziko krvácení do kůže a sliznic, včetně gastrointestinální hemoragie, může být u pacientů užívajících venlafaxin zvýšené. Podobně jako u jiných látek, které inhibují zpětné vychytávání - reuptake serotoninu, venlafaxine by měl být podáván s opatrností u pacientů se zvýšeným rizikem krvácení, včetně pacientů užívajících antikoagulační léky a inhibitory krevních destiček.

Sérový cholesterol

V placebem kontrolovaných klinických studiích, probíhajících nejméně 3 měsíce, byl pozorován klinicky významný vzestup sérového cholesterolu u 5,3% pacientů léčených venlafaxinem a 0,0% u pacientů, kterým bylo podáváno placebo. V průběhu dlouhodobé léčby by se mělo zvážit měření hladin cholesterolu v krvi.

Společné podávání s přípravky na snížení hmotnosti

Bezpečnost a účinnost léčby venlafaxinem v kombinaci s přípravky na snížení hmotnosti, včetně phenterminu, nebyla stanovena. Nedoporučuje se používat současně venlafaxin a přípravky na snížení hmotnosti. Venlafaxin samotný není indikován ke snížení hmotnosti, ani v kombinaci s jinými přípravky.

Mánie/hypománie

Mánie/ hypománie se může vyskytovat v malém měřítku u pacientů s poruchami nálad léčenými antidepresivy včetně venlafaxinu. Stejně jako u ostatních antidepresiv by měl být venlafaxin podáván se zvýšenou opatrností u pacientů s osobní či rodinnou anamnézou bipolárních poruch.

Agresivita

Agresivita se může vyskytnout u malého množství pacientů, kteří užívají antidepresiva, včetně venlafaxinu. Toto bylo pozorováno při započetí léčby venlafaxinem, při změně dávky a při ukončení léčby. Proto by měl být venlafaxin u pacientů s anamnézou agresivního chování podáván s opatrností.

Příznaky z vysazení při ukončování léčby přípravkemPříznaky z vysazení při ukončování léčby jsou běžné, zejména pokud je přerušení náhlé (viz bod 4.8 V klinických studiích se nežádoucí účinky pozorované v souvislosti s ukončením léčby (při postupném snižování dávek a poté) vyskytly u přibližně 31 % pacientů léčených venlafaxinem a u 17 % pacientů užívajících placebo.

Riziko příznaků z vysazení může záviset na několika faktorech včetně délky léčby, podávané dávky a rychlosti redukce dávky. Nejčastěji hlášenými reakcemi z vysazení jsou závratě, smyslové poruchy (včetně parestezie), poruchy spánku (včetně insomnie a abnormálních snů), agitovanost nebo anxieta, nauzea a/nebo zvracení, třes, bolest hlavy. Obecně jsou tyto symptomy mírné až středně těžké, ale u některých pacientů mohou být co do intenzity těžké. Obvykle se vyskytují během prvních několika dnů po přerušení léčby, ale existují velmi vzácná hlášení těchto symptomů u pacientů, kteří neúmyslně vynechali dávku. Obecně tyto symptomy odezní samy o sobě a obvykle se stav upraví během 2 týdnů, ačkoliv u některých jedinců mohou trvat déle (2-3 měsíce nebo déle). Proto se doporučuje, aby byly dávky přípravku postupně snižovány během období několika týdnů nebo měsíců, podle potřeb pacienta (viz bod 4.2)

Akatizie/psychomotorický neklid

Podávání venlafaxinu bylo spojeno s rozvojem akatizie charakterizované subjektivně nepříjemným a rušivým neklidem, potřebou pohybovat se, často spojenou s neschopností sedět či stát v klidu. Nejčastěji se objevuje v prvních několika týdnech léčby. U pacientů s rozvojem těchto symptomů by zvyšování dávky mohlo být nepříznivé.

Sucho v ústech

Sucho v ústech hlásí 10% pacientů léčených venlafaxinem.To může zvýšit riziko vzniku zubního kazu, a pacientům by se měla zdůraznit nutnost dentální hygieny.

Venlafaxine Bluefish 150 mg obsahuje barvivo červeň allura a oranžovou žluť, které může vyvolat alergické reakce.

4.5

Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Inhibitory monoaminooxidázy (MAO)

Ireversibilní neselektivní inhibitory MAO

Venlafaxin se nesmí užívat současně s ireversibilními neselektivními inhibitory MAO. Venlafaxin se nesmí začít užívat alespoň 14 dní po ukončení léčby ireversibilními neselektivními inhibitory MAO. Léčba venlafaxinem musí být ukončena nejméně 7 dní před započetím léčby ireversibilními neselektivními inhibitory MAO (viz bod 4.3 a 4.4).

Reversibilní, selektivní MAO-A inhibitory (moklobemid)

Vzhledem k riziku serotoninového syndromu se nedoporučuje kombinace venlafaxinu s reversibilními a selektivními inhibitory MAO, jako je moklobemid. Po ukončení léčby reversibilními MAO může být započata léčba venlafaxinem po době kratší než 14 dní. Doporučuje se ukončení léčby venlafaxinem nejméně 7 dní před započetím léčby reversibilními inhibitory MAO (viz bod 4.4)

Reversibilní, neselektivní MAO inhibitory (linezolid)

Antibiotikum linezolid je slabě reversibilní a neselektivní inhibitor MAO a neměl by se podávat pacientům léčeným venlafaxinem (viz bod 4.4)

Závažné nežádoucí účinky byly popsány u pacientů, kteří nedávno ukončili léčbu inhibitory MAO a začali užívat venlafaxin, nebo nedávno před zahájením léčby inhibitory MAO ukončili předchozí terapii venlafaxinem. Tyto nežádoucí účinky se projevily jako tremor, myoklonie, pocení, nauzea, zvracení, zrudnutí, závratě a přehřátí s příznaky podobnými malignímu neuroleptickému syndromu, záchvaty a smrt.

Serotoninový syndrom

Stejně jako u ostatních serotonergních přípravků, může se serotoninový syndrom objevit i při léčbě venlafaxinem, zejména při společném užívání s přípravkem, který může ovlivnit serotonergní neurotransmiterový systém (včetně tryptanů, SSRI, SNRI, lithia, sibutraminu, tramadolu, nebo třezalky tečkované), s léčivými přípravky, které narušují metabolismus serotoninu (včetně inhibitorů MAO), nebo se serotoninovými prekursory (jako jsou potravinové doplňky s obsahen tryptofanu).

Vyžaduje-li klinický stav pacienta podávání venlafaxinu společně s SSRI, SNRI nebo agonistou serotoninového receptoru (tryptan), doporučuje se pozorovat pečlivě pacienta, zejména při zahájení léčby a při zvýšení dávky.

Současné podávání venlafaxinu s prekursorem serotoninu (jako jsou potravinové doplňky s obsahem tryptofanu) se nedoporučuje (viz bod 4.4)

Léčivé látky působící na CNS

Riziko při užívání venlafaxinu v kombinaci s jinými léčivými látkami působícími na CNS nebylo systematicky hodnoceno. Proto je nutná opatrnost jestliže je venlafaxin užíván v kombinaci s těmito léky.

Alkohol

Podávání venlafaxinu nepotencovalo zhoršení psychických a motorických funkcí vyvolané ethanolem. Avšak stejně jako v případě všech ostatních léků ovlivňujících CNS mají být pacienti poučeni, aby se v průběhu užívání venlafaxinu vyvarovali konzumace alkoholu.

Vliv ostatních léčivých přípravků na venlafaxin

Ketokonazol ( CYP3A4 inhibitor)Výsledkem farmakokinetické studie s ketokonazolem u CYP2D6 rychlých (EM) a pomalých metabolizátorů (PM) je zvýšení AUC venlafaxinu (70% respektive 21% u CYP2D6 PM a EM osob) a O-desmetylvenlafaxinu (33% respektive 23% u CYP2D6 PM a EM osob) po podání ketokonazolu. Společné podání CYP3A4 inhibitorů (např. atazanavir, klaritromycin, indinavir, itrakonazol, vorikonazol, posakonazol, ketokonazol, nelfinavir, ritonavir, saquinavir, telitromycin) a venlafaxinu může vést ke zvýšení hladin venlafaxinu a O-desmethylvenlafaxinu. Proto je třeba dbát opatrnosti, jestliže pacient užívá současně CYP3A4 inhibitor a venlafaxin.

Vliv venlafaxinu na jiné léčivé přípravky

Lithium

Při společném užívání venlafaxinu a lithia se může objevit serotoninový syndrom (viz Serotoninový syndrom).

Diazepam

Venlafaxin nemá žádný vliv na farmakokinetiku a farmakodynamiku diazepamu a jeho aktivního metabolitu, desmethyldiazepamu. Diazepam neovlivňuje farmakokinetiku ani venlafaxinu, ani O-desmethylvenlafaxinu. Není známo, jestli vůbec existuje vliv na farmakokineticku a/nebo farmakodynamicku na ostatní benzodiazepiny.

Imipramin

Venlafaxin nemá vliv na farmakokinetiku imipraminu a 2-OH-imipraminu. Při denní dávce venlafaxinu 75 mg-150 mg došlo v závislosti na dávce k 2,5 až 4,5násobnému vzestupu AUC 2-OH-desipraminu . Imipramin nemá vliv na farmakokinetiku venlafaxinu nebo O-desmethylvenlafaxinu. Klinický význam této interakce není znám. Mělo by se dbát opatrnosti při společném užívání venlafaxinu a imipraminu.

Haloperidol

Farmakokinetická studie s haloperidolem ukázala 42% snížení celkové orální clearance, 70% zvýšení AUC, 88% zvýšení Cmax, ale neukázala žádné změny v poločasu rozpadu u haloperidolu. Toto je třeba vzít v úvahu u pacientů léčených zároveň venlafaxinem a haloperidolem. Klinický význam této interakce není znám.

Risperidon

Venlafaxin zvyšoval AUC u risperidonu o 50%, ale neovlivňoval signifikantně farmakokinetický profil souhrnné léčivé složky (risperidon + 9-hydroxyrisperidon). Klinický význam této interakce není znám.

Metoprolol

Podáváním obou přípravků (venlafaxinu a metoprololu) zdravým dobrovolníkům ve studii farmakokinetických interakcí došlo ke zvýšení hladiny metoprololu v plazmě o přibližně 30-40%, aniž byla ovlivněna plasmatická koncentrace jeho aktivního metabolitu, alfa-hydroxymetoprololu. Klinický význam tohoto zjištění u hypertonických pacientů je neznámý. Metoprolol nemá vliv na farmakokinetický profil venlafaxinu nebo jeho aktivní metabolit, O-desmetylvenlafaxin. Mělo by se dbát opatrnosti při souběžném podávání venlafaxinu a metoprololu.

Indinavir

Farmakokinetická studie s indinavirem ukázala 28% pokles AUC a 36% snížení Cmax pro indinavir. Indinavirneovlivňuje farmakokinetiku venlafaxinu a O-desmethylvenlafaxinu. Klinický význam této interakce není znám.

4.6

Těhotenství a kojení

Těhotenství:O podávání venlafaxinu těhotným ženám neexistují dostatečné údaje. Studie na zvířatech prokázaly reprodukční toxicitu (viz bod 5.3). Potenciální riziko pro člověka není známo.Venlafaxin se má podávat těhotným ženám pouze v případě, kdy očekávaný přínos převažuje nad možným rizikem.

Tak jako u ostatních inhibitorů zpětného vychytávání serotoninu (SSRI, SNRI), příznaky z vysazení se mohou objevit u novorozence, jestliže je venlafaxin podáván do porodu nebo do doby krátce před narozením dítěte. Někteří novorozenci, vystaveni vlivu venlafaxinu později ve třetím trimestru těhotenství,, mají rozvinuté komplikace vyžadující krmení sondou, podporu dýchání nebo delší hospitalizaci. Takové komplikace mohou nastat okamžitě po porodu.Následující příznaky mohou být pozorovány u novorozenců, jestliže matka užívala SSRI/SNRI v pozdním těhotenství: podrážděnost, strach, hypotonie, neustávající pláč, potíže se sáním a spaním.Tyto příznaky mohou být způsobeny buď serotonergním efektem, nebo jsou projevem příznaků z vystavení. Ve většině případů jsou tyto komplikace zjištěny ihned nebo do 24 hodin po porodu.

Kojení

Venlafaxin a jeho aktivní metabolit O-desmethylvenlafaxin se vylučují do mateřského mléka. Nemůže být vyloučeno riziko pro kojence, proto by mělo být zváženo pokračování/přerušení kojení nebo léčby venlafaxinem v závislosti na zvážení přínosu kojení pro dítě a benefitu léčby přípravkem Venlafaxine Bluefish pro matku. Epidemiologická data ukazují, že užívání SSRI v těhotenství, zejména v pozdním stádiu těhotenství, může zvýšit riziko vzniku perzistentní pulmonární hypertenze u novorozence ( PPHN). Přestože žádná studie neprokázala spojitost mezi PPHN a užíváním venlafaxinu, toto potencionální riziko se nemůže vyloučit ve vztahu k mechanismu účinku ( nárůst koncentrace serotoninu).

4.7

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Jakákoli psychoaktivní látka může ovlivnit schopnost úsudku, jasného myšlení, a motorickou dovednost. Proto by pacienti měli být upozorněni na nutnost zvýšené opatrnosti při manipulaci s nebezpečnými stroji a při řízení motorových vozidel.

4.8

Nežádoucí účinky

Velmi častými (>1/10) hlášenými nežádoucími reakcemi v klinických studiích byly nauzea, sucho v ústech, bolest hlavy a pocení (včetně nočního pocení).

Nežádoucí účinky jsou seřazeny dle tříd orgánových systémů a četnosti výskytu.Následující nežádoucí účinky byly rozděleny do těchto kategorií:velmi časté (>1/10)časté (>1/100, <1/10),méně časté (>1/1000, <1/100),vzácné (>1/10000, <1/1000),není známo (nelze z dostupných dat určit)

Poruchy krve a lymfatického systému Méně časté: ekchymóza, gastrointestinální hemoragieNení známo: slizniční krvácení, prodloužená krvácivost,trombocytopenie, krevní dyskrasie (včetně agranulocytózy, plastické anemie, neutropenie a pancytopenie)

Poruchy imunitního systému Méně časté: přecitlivělost na sluneční světlo (fotosenzitivní reakce)Není známo: závažné alergické reakce (anafylaxe)

Poruchy metabolismu a výživyČasté: ztráta tělesné hmotnosti, zvýšená hladina cholesterolu Méně časté: zvýšení tělesné hmotnostiNení známo: abnormální změny v hodnotách jaterních enzymů, snížení hladiny sodíku v krvi (hyponatrémie), hepatitida,

syndrom nepřiměřené sekrece antidiuretického hormonu (známý jako

SIADH), zvýšená hladina prolaktinu.

Poruchy nervového systémuVelmi časté: sucho v ústech (10 %), bolest hlavy (30,3%*)Časté: nezvyklé sny, snížené libido, závrať, zvýšený svalový tonus, nespavost, nervozita, parestezie, sedace, třes (tremor), zmatenost, depersonalizace.Méně časté: apatie, halucinace, myoklonie, agitace, poruchy koordinace a stability.Vzácné: akatizie/ psychomotorický neklid, křeče, mánie.Není známo: neuroleptický maligní syndrom (NMS). serotonergní syndrom, delirium, extrapyramidální reakce (včetně dystonie a dyskineze), tardivní dyskineze, sebevražedné myšlenky a chování (**).

Poruchy okaČasté: abnormality v akomodaci, mydriáza, porucha vidění Není známo: glaukom s úzkým úhlem

Poruchy ucha a labyrintuMéně časté: zvonění v uších (tinitus)

Srdeční poruchy Časté: zvýšený krevní tlak (hypertenze), vasodilatace (většinou návaly horka/červenání), palpitaceMéně časté: posturální hypotenze, synkopa, tachykardieNení známo: hypotenze, prodloužení QT intervalu, ventrikulární fibrilace, ventrikulární tachykardie, (včetně torsade de pointes)

Respirační, hrudní a mediastinální poruchy Časté: zívání Není známo: eozinofilní pneumonie

Gastrointestinální poruchy Velmi časté: nauzea (20%)Časté: snížená chuť k jídlu (anorexie), zácpa, zvraceníMéně časté: skřípání zubů, průjem, změny chuti Není známo: pankreatitis

Poruchy kůže a podkožní tkáněVelmi časté: pocení (včetně nočního pocení) (12,2%)Časté: mrazeníMéně časté: vyrážka, ztráta vlasů Není známo: Multiformní erytém, toxická epidermální nekrolýza,Stevens-Johnsonův syndrom, pruritus, kopřivka

Poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně Není známo: rhabdomyolýza

Poruchy ledvin a močových cest Časté: poruchy močení (většinou rozkolísaný proud moči), zvýšená frekvence močení Méně časté: retence moči

Poruchy reprodukčního systému a prsuČasté: abnormální ejakulace a orgasmus u mužů, anorgasmie, erektilní dysfunkce (impotence), menstruační problémy spojené se silným krvácením nebo zvýšeným nepravidelným krvácením (např. menoragie, Méně časté: abnormální orgasmus (u žen)

Celkové poruchy a reakce v místě aplikaceČasté: nedostatek energie (astenie)

(*) v souhrnných klinických studiích byla incidence bolesti hlavy 30,3 % při užívání venlafaxinu ve srovnání s 31,3 % při užívání placeba.(**) případy sebevražedných myšlenek a chování byly reportovány v průběhu léčby venlafaxinem nebo krátce po ukončení léčby (viz bod 4.4)

Příznaky z vysazení pozorované po přerušení léčby SSRIVysazení venlafaxinu (zvláště pokud je náhlé) často vede k příznakům z vysazení. Nejčastěji byly hlášeny závratě, smyslové poruchy (včetně parestezie), poruchy spánku (včetně nespavosti a intenzivních snů), agitovanost nebo úzkost, nauzea a/nebo zvracení, tremor, bolest hlavy a chřipkové příznaky. Tyto příznaky jsou obvykle mírné až středně těžké intenzity a přechodné, ale u některých pacientů mohou být těžké a/nebo dlouhodobé. Z tohoto důvodu se doporučuje postupné snižování dávky v případě, že už léčba venlafaxinem není nutná (viz bod 4.2 a 4.4).

Děti a dospívajícíObecně je profil nežádoucích účinků venlafaxinu u dětí a dospívajících (6-17 let) (v placebem kontrolovaných studiích) stejný jako u dospělých. Stejně jako u dospělých, byly pozorovány snížení chuti, snížení tělesné hmotnosti, zvýšený krevní tlak a zvýšení sérového cholesterolu (viz bod 4.4).V pediatrických klinických studiích byly pozorovány sebevražedné myšlenky. Také byly zprávy o zvýšené hostilitě, zejména při závažné depresivní poruše, sebepoškozování.Obzvláště následující nežádoucí reakce byly pozorovány u pediatrických pacientů: bolesti břicha, neklid, dyspepsie, ekchymóza, epistaxe a myalgie.

4.9. PředávkováníV postmarketingovém sledování byla hlášena předávkování převážně v kombinaci s alkoholem a/nebo s jinými léky.Nejčastější příznaky popsané po předávkování zahrnují tachykardii, změny v úrovni vědomí (od ospalosti po koma), mydriázu, křeče a zvracení. Byly popsány změny elektrokardiogramu (prodloužení QT intervalu, blok Tawarova raménka, prodloužení komplexu QRS), ventrikulární tachykardie, bradykardie, hypotenze, vertigo a smrt.Publikované retrospektivní studie uvádějí, že předávkování venlafaxinem může být spojováno se zvýšeným rizikem fatálních stavů, ve srovnání s těmi pozorovanými u SSRI antidepresivních přípravků, ale nižší než u tricyklických antidepresiv. Epidermiologické studie ukázaly, že pacienti léčení venlafaxinem mají vyšší zatížení sebevražednými rizikovými faktory než pacienti léčení SSRI. Do jaké míry může být zvýšené riziko fatálních stavů přisuzováno toxicitě venlafaxinu při předávkování neboněkterým charakteristikám pacientů léčených venlafaxinem, není jasné. Venlafaxin by měl být předepisován v co nejmenším množství, které stačí pro účinnou léčbu pacienta, aby se tak snížilo riziko předávkování.Doporučená léčbaDoporučuje se základní podpůrná a symptomatická léčba, srdeční akce a vitální funkce musí být monitorovány. Vyvolání zvracení se nedoporučuje, pokud existuje riziko vdechnutí. Doporučuje se výplach žaludku, pokud se provede brzy po požití nebo u symptomatických pacientů. Podání živočišného uhlí může také omezit absorpci léčivé látky. Forsírovaná diuréza, dialýza, hemoperfuze a výměnná tansfuze nebudou pravděpodobně přínosem. Není známé specifické antidotum venlafaxinu.

5.

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1

Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: jiná antidepresiva

ATC kód: N06AX16

Mechanismus antidepresivního účinku venlafaxinu na člověka je spojen s jeho potenciací neurotransmiterové aktivity v centrálním nervovém systému. Předklinické studie ukázaly, že venlafaxin a jeho hlavní metabolit, O-desmethylvenlafaxin (ODV), jsou inhibitory zpětného vychytávání (re-uptake) serotoninu a noradrenalinu. Venlafaxin je také slabým inhibitorem vychytávání dopaminu. Venlafaxin a jeho hlavní metabolit redukují reaktivitu -adrenergních receptorů jak při akutním (jednotlivá dávka), tak při chronickém podávání.

Venlafaxin a ODV mají velmi podobný celkový účinek na zpětné vychytávání neurotransmiterů a na vazbu receptorů.

Venlafaxin nemá prakticky žádnou afinitu k muskarinovým, cholinergním, histaminergním (H1) ani alfa1-adrenergním receptorům v mozku potkanů in vitro. Farmakologická aktivita těchto receptorů se může vztahovat k různým nežádoucím účinkům pozorovaným u jiných antidepresivních léčivých přípravků, jako anticholinergní, sedativní a kardiovaskulární nežádoucí účinky.

Venlafaxin nepůsobí jako inhibitor monoaminooxidázy (MAO).

V in vitro studiích bylo zjištěno, že venlafaxin nemá prakticky žádnou afinitu k opiátovým ani benzodiazepinovým receptorům.

Závažné depresivní epizody

Účinnost venlafaxinu s okamžitým uvolňováním v léčbě závažné depresivní poruchy byla prokázána v pěti randomizovaných, dvojitě slepých, placebem kontrolovaných krátkodobých studiích, které trvaly 4-6 týdnů, pro dávku 375 mg/den. Účinnost venlafaxinu s prodlouženým uvolňováním, jako léčby pro závažnou depresivní poruchu, byla prokázána ve dvou placebem kontrolovaných krátkodobých studiích, které trvaly 8-12 týdnů, zahrnující dávku od 75 do 225 mg/den.

V jedné dlouhodobé studii byli dospělí pacienti, kteří odpovídali během 8 týdenní otevřené studie na venlafaxin s prodlouženým uvolňováním (75, 150 nebo 225 mg), randomizováni tak, že buď pokračovali s jejich stejnou dávkou venlafaxinu s dlouhodobým uvolňováním nebo jim bylo podáváno placebo, a to po dobu až 26 týdnů, kdy bylo pozorováno, zda dojde u pacientů k relapsu.

V druhé dlouhodobé studii, byla stanovována účinnost venlafaxinu v prevenci opakujících se depresivních stavů po dobu 12 měsíců v placebem kontrolované, dvojitě slepé klinické studii na dospělých pacientech s opakujícími se závažnými depresivními epizodami, kteří odpovídali při posledním stavu deprese na léčení venlafaxinem (100 až 200 mg/den podle schématu b. i.d.).

Generalizovaná úzkostná porucha

Účinnost venlafaxinu s prodlouženým uvolňováním v léčbě generalizované úzkostné poruchy, byla doložena ve dvou 8týdenních, placebem kontrolovaných studiích s fixní dávkou (75-225 mg/den), jedné 6měsíční placebem kontrolované studii s fixní dávkou (75-225 mg/den) a jedné 6měsíční, placebem kontrolované studii s flexibilní dávkou (37,5, 75 a 150 mg) u dospělých pacientů.

Přestože byl důkaz, že dávka 37,5 mg/den je nadřazená podávanému placebu, tato dávka nebyla stejně účinná jako vyšší dávky.

Sociální úzkostná porucha (sociální fobie)Účinnost venlafaxinu s prodlouženým uvolňováním v léčbě sociální úzkostné poruchy byla zkoumána u dospělých pacientů, ve čtyřech 12týdenních dvojitě slepých placebem kontrolovaných, multicentrických studiích paralelních skupin, s fixním/flexibilním dávkováním. Pacienti dostali dávku od 75 do 225 mg/den V 6měsíční studii nebyla prokázána vyšší účinnost u dávek 150 mg a 225 mg/den ve srovnání se skupinou s dávkou 75 mg/den.

Panická porucha

Účinnost venlafaxinu s prodlouženým uvolňováním v léčbě panické poruchy,byla doložena na dvou dvojitě slepých studiích, které trvaly 12 týdnů. Tyto multicentrické, placebem kontrolované studie byly prováděny s dospělými pacienty s panickými poruchami s agorafobií nebo bez ní. Úvodní dávka venlafaxinu v těchto studiích byla 37.5 mg/den po dobu 7 dnů. Poté pacienti dostávali fixní dávky 75 nebo 150 mg/den v jedné studii a 75 nebo 225 mg/den ve druhé studii.

Účinnost byla také doložena v jedné dlouhodobé studii, dvojitě slepé, placebem kontrolované, prováděné na paralelních skupinách, dokládající účinnost a bezpečnost a prevenci relapsu u dospělých pacientů, kteří odpovídali léčbu v otevřené části léčby. Pacienti pokračovali ve studii a dostávali stejnou dávku venlafaxinu s prodlouženým uvolňováním jakou dostávali na konci otevřené fáze (75, 150 nebo 225 mg).

5.2

Farmakokinetické vlastnosti

Venlafaxin je rozsáhle metabolizován, primárně na aktivní metabolit O-desmethylvenlafaxin (ODV). Průměrný poločas

± SD rozpadu venlafaxinu a ODV v plazmě je 5±2 hodiny respektive 11±2 hodiny.

Ustálené koncentrace venlafaxinu a ODV je dosaženo během 3 dnů perorálního podávání denní dávky rozdělené do několika jednotlivých dávek.. Venlafaxin a ODV ukazují lineární kinetiku v dávce od 75 mg do 450 mg/den .

Absorbce:

Téměř 92% venlafaxinu je kompletně absorbováno po jedné perorální dávce s okamžitým uvolňováním. Díky presystemickému metabolismu je absolutní biodostupnost 40% až 45 %.Po podání venlafaxinu s okamžitým uvolňováním se během 2 resp.3 hodin dosáhne vrcholu plasmatické koncentrace venlafaxinu resp. ODV. Po podání venlafaxinu s prodlouženým uvolňováním se dosáhne vrcholu plasmatické koncentrace venlafaxinu resp. ODV po 5.5 resp. 9 hodinách. Jestliže je podána stejná dávka venlafaxinu s okamžitým uvolňováním a s prodlouženým uvolňováním, pak tobolky s prodlouženým uvolňováním vykazují pomalejší rychlost absorpce, ale stejnou míru absorpce ve srovnání s tabletami s okamžitým uvolňováním. Jídlo neovlivní biologickou dostupnost venlafaxinu ani ODV.

Distribuce:

Venlafaxin a ODV se váží minimálně na plazmatické bílkoviny (27% resp. 30%) v terapeutických koncentracích. Po intravenózním podání je distribuční objem venlafaxinu v ustáleném stavu 4,4+-1,6 l/kg.

Metabolismus:

Venlafaxin prochází rozsáhlou metabolickou přeměnou v játrech

. Studie in vitro a in vivo prokázaly, že

venlafaxin je biotransformován na hlavní aktivní metabolit ODVprostřednictvím CYP2D6. In vitro a in vivo studie prokázaly, že venlafaxin se metabolizuje v menší míře na méně aktivní metabolit, N-desmethylvenlafaxin prostřednictvím cytochromu CYP3A4. Venlafaxin neinhibuje CYP1A2, CYP2C9 ani CYP3A4.

Vylučování:

Venlafaxin a jeho metabolity jsou primárně vylučovány ledvinami. Do 48 hodin se asi 87% jednotlivé dávky venlafaxinu vyloučí do moči v nezměněné formě, buď jako venlafaxin ( 5%), jako nekonjugovaný ODV (29%),, konjugovaný ODV(26%) nebo jako další méně zastoupené neaktivní metabolity (27%). Průměrná plasmatická clearence v ustáleném stavu

±SD venlafaxinu a ODV je 1,3±0,6 l/h/kg, respektive

0,4

±0,2L/h/kg.

Zvláštní skupiny pacientů

Věk a pohlaví

Věk a pohlaví neovlivňují signifikantně farmakokinetiku venlafaxinu ani ODV.

CYP2D6 rychlí/pomalí metabolizátoři

Plasmatické koncentrace venlafaxinu jsou vyšší u CYP2D6 pomalých metabolizátorů než u rychlých metabolizátorů. Vzhledem k tomu, že celkové vystavení (AUC) venlafaxinu a ODV je podobné u pomalých i u rychlých metabolizátorů, není nutné odlišné dávkování venlafaxinu v těchto dvou skupinách.

Pacienti s poruchou funkce jater

U osob s lehkou poruchou funkce jater (klasifikace dle Childa a Pugha A) a u pacientů se středně těžkou poruchou funkce jater (klasifikace dle Childa a Pugha B) je poločas rozpadu venlafaxinu a ODV prodloužený ve srovnání s normálními pacienty. Perorální clearance obou, venlafaxinu a ODV bylo sníženo. Byl zaznamenán vysoký stupeň variability mezi pacienty.U pacientů se závažným poškozením funkce jater jsou k dispozici pouze omezená data (viz bod 4.2)

Pacienti s poruchou funkce ledvin

U dialyzovaných pacientů, je poločas vylučování prodloužen o 180% a clearance je snížena o 57% ve srovnání se zdravými osobami. ODV má prodloužen poločas vylučování o 142% a clearance sníženou o 56%. Úprava

dávky je nezbytná u pacientů se závažnou poruchou funkce ledvin a u pacientů vyžadujících hemodialýzu ( viz bod 4.2)

5.3

Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Studie s venlafaxinem na potkanech a myších neprokázaly jeho kancerogenitu. Venlafaxin nevykazoval mutagenitu v rozsáhlé řadě in vitro a in vivo testů

Ve studiích reprodukční toxicity bylo zjištěno snížení porodní váhy u mláďat potkanů, zvýšení počtu mrtvě narozených mláďat a zvýšení počtu úmrtí mláďat v prvních pěti dnech laktace. Důvod těchto úmrtí není známý. Tyto příznaky se vyskytly při dávce 30 mg/kg/den, což je čtyřnásobek denní dávky pro člověka, (375 mg venlafaxinu počítáno jako mg/kg). Dávka, kdy se tyto příznaky neobjevily je 1,3 dávky pro člověka. Potenciální riziko pro lidi není známé.

Ve studii, kde oba, samci i samice potkanů byly vystaveni dávkám ODV, byla pozorována snížená fertilita. Tyto dávky byly přibližně 1-2 krát vyšší než dávka pro člověka, což je 375mg/den. Závažnost tohoto zjištění pro člověka je neznámá.

6.

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1

Seznam pomocných látek

Jádro tablety:

Mikrokrystalická celulóza

Povidon

Mastek

Koloidní bezvodý oxid křemičitý

Magnesium-stearát

Potah tablety:

Ethylcelulóza

Kopovidon

Želatinová tobolka:

Želatina

Oxid titaničitý (E 171)

Brilantní modř FCF (E 133)

Oranžová žluť (E 110)

Červeň allura AC (E 129)

Potisk tobolky:

Oxid titaničitý

Šelak

6.2

Inkompatibility

Neuplatňuje se.

6.3

Doba použitelnosti

3 roky.

6.4

Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte při teplotě do 30°C.

6.5

Druh obalu a velikost balení

Bílý neprůhledný PVC/ Aclar/Al blistr

10, 14, 28, 30, 50 a 100 tobolek

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

6.6

Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku

Žádné zvláštní požadavky.Všechen nepoužitý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními požadavky.

7.

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Bluefish Pharmaceuticals AB, Stockholm, Švédsko

8.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

30/294/10-C

9.

DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

7.4.2010

10.

DATUM REVIZE TEXTU

15.8.2010


nahoru

Informace na obalu

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

{KRABIČKA}

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

VENLAFAXINE Bluefish 75 mg, tvrdá tobolka s prodlouženým uvolňováním

VENLAFAXINE Bluefish 150 mg, tvrdá tobolka s prodlouženým uvolňováním

Venlafaxinum2.

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Jedna tobolka obsahuje 84,9 mg venlafaxini hydrochloridum odpovídající 75 mg venlafaxinum

Jedna tobolka obsahuje 169,8 mg venlafaxini hydrochloridum odpovídající 150 mg venlafaxinum)

3.

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Obsahuje červeň allura a oranžovou žluť, viz příbalová informace.

4.

LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ

Tvrdé tobolky s prodlouženým uvolňovánímVelikosti balení: 10, 14, 28, 30, 50 100 tobolekVelikosti balení: 10, 14, 28, 30, 50 100 tobolek

5.

ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Perorální podání.Před použitím čtěte příbalovou informaci.

6.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT

UCHOVÁVÁN MIMO DOSAH A DOHLED DĚTÍ

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

7.

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8.

POUŽITELNOST

Použitelné do:

9.

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte při teplotě do 30°C.

10.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH

LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

11.

NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Bluefish Pharmaceuticals AB, Stockholm, Švédsko

12.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

VENLAFAXINE Bluefish 75 mg: 30/293/10-CVENLAFAXINE Bluefish 150 mg: 30/294/10-C

13.

ČÍSLO ŠARŽE

č.š.:

14.

KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.

15.

NÁVOD K POUŽITÍ

16.

INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

VENLAFAXINE Bluefish 75 mgVENLAFAXINE Bluefish 150 mg

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH NEBO STRIPECH

blistrové stripy

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

VENLAFAXIN Bluefish 75 mg, tvrdá tobolka s prodlouženým uvolňováním

VENLAFAXIN Bluefish 150 mg, tvrdá tobolka s prodlouženým uvolňováním

Venlafaxinum

2.

NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Bluefish Pharmaceuticals AB

3.

POUŽITELNOST

exp:

4.

ČÍSLO ŠARŽE

č.š.:

5.

JINÉ

Tyto informace jsou určeny pouze odborníkům. Pokud máte pochybnosti o nějakém léku, prosím, kontaktujte svého lékaře. Nedoporučujeme se řídit informacemi uvedenými na těchto stránkách, mohou být zastaralé a nepřesné.