Valsacombi 160 Mg/25 Mg

Kód 0134300 ( )
Registrační číslo 58/ 577/09-C
Název VALSACOMBI 160 MG/25 MG
Režim prodeje na lékařský předpis
Stav registrace registrovaný léčivý přípravek
Držitel registrace Krka, d.d., Novo mesto, Novo mesto, Slovinsko
ATC klasifikace

nahoru

Varianty

Kód Náz. Forma
0134291 POR TBL FLM 14 Potahovaná tableta, Perorální podání
0134292 POR TBL FLM 28 Potahovaná tableta, Perorální podání
0134298 POR TBL FLM 280 Potahovaná tableta, Perorální podání
0134301 POR TBL FLM 280X1 Potahovaná tableta, Perorální podání
0134293 POR TBL FLM 30 Potahovaná tableta, Perorální podání
0134294 POR TBL FLM 56 Potahovaná tableta, Perorální podání
0134299 POR TBL FLM 56X1 Potahovaná tableta, Perorální podání
0134295 POR TBL FLM 60 Potahovaná tableta, Perorální podání
0155094 POR TBL FLM 84 Potahovaná tableta, Perorální podání
0134296 POR TBL FLM 90 Potahovaná tableta, Perorální podání
0134297 POR TBL FLM 98 Potahovaná tableta, Perorální podání
0134300 POR TBL FLM 98X1 Potahovaná tableta, Perorální podání

nahoru

Příbalový létak VALSACOMBI 160 MG/25 MG

Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls249346/2010

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

Valsacombi 80 mg/12,5 mg, potahované tablety

Valsacombi 160 mg/12,5 mg, potahované tablety

Valsacombi 160 mg/25 mg, potahované tablety

Valsartanum/Hydrochlorothiazidum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat. -

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

-

Máte-li jakékoliv další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

-

Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.

-

Pokud se kterýkoliv z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoliv nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete: 1.

Co je přípravek Valsacombi a k čemu se používá

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Valsacombi používat

3.

Jak se přípravek Valsacombi užívá

4.

Možné nežádoucí účinky

5.

Jak přípravek Valsacombi uchovávat

6.

Další informace

1.

CO JE PŘÍPRAVEK VALSACOMBI A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Přípravek Valsacombi potahované tablety obsahují dvě léčivé látky zvané valsartan a hydrochlorothiazid. Obě tyto látky pomáhají kontrolovat vysoký krevní tlak (hypertenzi). -

Valsartan patří ke skupině léků zvaných antagonisté receptorů angiotensinu II, které pomáhají kontrolovat vysoký krevní tlak. Angiotensin II je látka v organismu, která způsobuje zúžení cév, což vede ke zvýšení Vašeho krevního tlaku. Valsartan působí blokováním účinku angiotensinu II. Následkem toho se cévy uvolní a krevní tlak se sníží.

-

Hydrochlorothiazid patří ke skupině léků zvaných thiazidová diuretika (známé též jako „odvodňovací tablety“). Hydrochlorothiazid zvyšuje výdej moči, což rovněž snižuje krevní tlak.

Přípravek Valsacombi se používá k léčbě vysokého krevního tlaku, který není příslušným způsobem snižován jednou jedinou látkou. Vysoký krevní tlak zvyšuje pracovní zátěž srdce a tepen. Pokud se neléčí, může poškozovat cévy v mozku, srdci a ledvinách a způsobit mrtvici, srdeční selhání nebo selhání ledvin. Vysoký krevní tlak zvyšuje riziko srdečních záchvatů. Snížení Vašeho krevního tlaku na normální hodnoty snižuje riziko rozvoje těchto onemocnění. 2.

ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK

VALSACOMBI UŽÍVAT Neužívejte Valsacombi -

jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na valsartan, hydrochlorothiazid, sulfonamidové deriváty (látky chemicky příbuzné hydrochlorothiazidu) nebo na kteroukoli další složku přípravku Valsacombi,

-

jestliže jste těhotná déle než 3 měsíce. (Je lepší se vyhnout užívání přípravku Valsacombi i v období časného těhotenství - viz bod těhotenství),

-

pokud máte závažné onemocnění jater,

-

pokud máte závažné onemocnění ledvin,

-

pokud nejste schopen (schopna) močit,

-

pokud se léčíte na umělé ledvině,

-

pokud je hladina draslíku nebo sodíku ve Vaší krvi nižší než normální nebo pokud je hladina vápníku ve Vaší krvi vyšší než normální navzdory léčbě,

-

jestliže máte dnu.

Pokud pro Vás platí kterákoliv z výše uvedených skutečností, neužívejte tento lék a sdělte to svému lékaři. Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Valsacombi je zapotřebí -

jestliže užíváte léky šetřící draslík, draslíkové doplňky, náhrady soli s obsahem draslíku nebo jiné látky, které zvyšují množství draslíku ve Vaší krvi, jako je heparin. Váš lékař může vyžadovat pravidelnou kontrolu množství draslíku ve Vaší krvi.

-

jestliže máte ve své krvi nízké hladiny draslíku.

-

máte-li průjem nebo závažné zvracení.

-

jestliže berete vysoké dávky odvodňovacích tablet (diuretik).

-

jestliže máte závažné srdeční onemocnění.

-

jestliže trpíte zúžením tepny ledviny.

-

jestliže jste nedávno dostal(a) novou ledvinu.

-

trpíte-li hyperaldosteronismem. To je choroba, při které Vaše nadledviny vytvářejí příliš mnoho hormonu aldosteronu. Pokud pro Vás platí tento případ, užívání přípravku Valsacombi se nedoporučuje.

-

jestliže máte onemocnění jater nebo ledvin.

-

jestliže máte horečku, vyrážku a bolest kloubů, což mohou být známky systémového lupus erythematosus (SLE, takzvaného autoimunitního onemocnění).

-

jestliže máte cukrovku, dnu, vysoké hladiny cholesterolu nebo tuků ve své krvi.

-

jestliže jste zaznamenal(a) alergické reakce při užívání jiných prostředků snižujících krevní tlak z této skupiny (antagonistů receptorů angiotensinu II) nebo jestliže máte alergii či astma.

-

přípravek může způsobovat zvýšenou citlivost kůže na sluneční záření.

Užívání přípravku Valsacombi u dětí a dospívajících (mladších 18 let) se nedoporučuje. Musíte informovat svého lékaře, pokud se domníváte, že jste těhotná (nebo že byste mohla otěhotnět). Přípravek Valsacombi se nedoporučuje v časném období těhotenství a nesmí být užíván, pokud jste těhotná déle než 3 měsíce, protože může způsobit závažné poškození Vašeho dítěte, pokud se užívá v této fázi (viz bod těhotenství). Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu. Účinek léčby může být ovlivněn, pokud se přípravek Valsacombi užívá spolu s některými jinými léky. Může se požadovat změna dávky, přijetí jiných opatření nebo v některých případech zastavení užívání některého z těchto léků. To platí zejména pro následující léky: -

lithium, lék užívaný k léčbě některých typů psychiatrických onemocnění,

-

léky, které ovlivňují hladiny draslíku v krvi nebo mohou být ovlivněny těmito hladinami, jako je digoxin (lék ke kontrole srdečního rytmu) a některé antipsychotické léky,

-

léky, které mohou zvyšovat množství draslíku ve Vaší krvi, jako jsou draslíkové doplňky, náhrady soli s obsahem draslíku, léky šetřící draslík, heparin,

-

léky, které mohou snižovat množství draslíku ve Vaší krvi, jako jsou kortikosteroidy, některá projímadla,

-

diuretika (odvodňovací tablety), léky pro léčbu dny, jako je alopurinol, terapeutické dávky vitaminu D a doplňků vápníku, léky pro léčbu cukrovky (prostředky k vnitřnímu užívání nebo insuliny),

-

další léky pro snižování Vašeho krevního tlaku, jako jsou beta-blokátory nebo methyldopa nebo léky, které zužují Vaše cévy nebo stimulují Vaši srdeční činnost, jako je noradrenalin nebo adrenalin,

-

léky na zvyšování hladin cukru v krvi, jako je diazoxid,

-

léky k léčbě rakoviny, jako je metotrexát nebo cyklofosfamid,

-

léky proti bolesti,

-

léky k léčbě artritidy,

-

léky uvolňující svaly, jako je tubokurarin,

-

anticholinergní léky, jako je atropin nebo biperiden,

-

amantadin (lék užívaný k prevenci chřipky),

-

kolestyramin a kolestipol (léky užívané k léčbě vysokých hladin tuků v krvi),

-

cyklosporin, lék užívaný při transplantaci orgánů, aby se předešlo odmítnutí orgánu,

-

některá antibiotika (tetracykliny), anestetika (znecitlivující prostředky) a sedativa (uklidňující prostředky),

-

karbamazepin, lék užívaný k léčbě záchvatových stavů.

Užívání přípravku Valsacombi s jídlem a pitím Přípravek Valsacombi můžete užívat s jídlem i bez jídla. Vyhněte se alkoholu, dokud o tom nepromluvíte se svých lékařem. Alkohol může způsobit větší pokles Vašeho krevního tlaku a/nebo zvýšit riziko závratě nebo pocitů mdloby. Těhotenství a kojení Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék. Těhotenství Musíte informovat svého lékaře, pokud se domníváte, že jste těhotná (nebo že byste mohla otěhotnět). Váš lékař Vám normálně poradí, abyste přestala přípravek Valsacombi užívat před otěhotněním nebo co nejdříve, jakmile zjistíte, že jste těhotná, a doporučí Vám užívání jiného léku místo přípravku Valsacombi. Přípravek Valsacombi se nedoporučuje v časném období těhotenství a nesmí se brát déle než 3 měsíce těhotenství, protože může způsobit závažné poškození Vašeho dítěte, pokud se užívá po třetím měsíci těhotenství. Kojení Informujte svého lékaře, jestliže kojíte, nebo se připravujete na kojení. Přípravek Valsacombi se nedoporučuje matkám, které kojí a Váš lékař může pro Vás zvolit jiný způsob léčby, pokud si přejete kojit, zejména je-li Vaše dítě novorozenec nebo bylo-li narozené předčasně. Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů Dříve než budete řídit vozidlo, používat nástroje nebo provozovat strojní zařízení či vykonávat jiné činnosti, které vyžadují soustředění, zjistěte si, jak na Vás přípravek Valsacombi působí. Podobně jako jiné léky užívané k léčbě vysokého krevního tlaku může přípravek Valsacombi příležitostně způsobovat závratě a ovlivňovat schopnost soustředění. Důležité informace o některých složkách přípravku Valsacombi Přípravek Valsacombi obsahuje laktosu. Jestliže Vám Váš lékař sdělil, že trpíte nesnášenlivostí některých cukrů, obraťte se na svého lékaře dříve, než začnete tento léčivý přípravek užívat. 3.

JAK SE PŘÍPRAVEK VALSACOMBI UŽÍVÁ

Vždy užívejte přípravek Valsacombi přesně podle pokynů svého lékaře. To Vám pomůže k dosažení nejlepších výsledků a snížení rizika nežádoucích účinků. Pokud si nejste jistý/á, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Osoby s vysokým krevním tlakem často nezaznamenávají žádné známky tohoto problému. Mnozí se mohou cítit zcela normálně. To zvyšuje důležitost udržování kontaktu s lékařem, dokonce i když se cítíte dobře. Váš lékař Vám řekne přesně, kolik tablet přípravku Valsacombi máte brát. V závislosti na tom, jaká je Vaše odpověď na léčbu, může Váš lékař doporučit vyšší nebo nižší dávku. -

Obvyklá dávka přípravku Valsacombi je jedna tableta denně.

-

Neměňte dávku ani nepřestávejte tablety užívat bez konzultace se svým lékařem.

-

Lék by měl být užíván denně ve stejnou dobu, obvykle ráno.

-

Přípravek Valsacombi můžete užívat s jídlem i bez jídla.

-

Spolkněte tabletu a zapijte sklenicí vody.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Valsacombi, než jste měl(a) Pokud zaznamenáte závažnou závrať a/nebo mdloby, lehněte si a kontaktujte ihned na svého lékaře. Jestliže jste náhodně užil(a) příliš mnoho tablet, kontaktujte svého lékaře, lékárníka nebo nemocnici. Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Valsacombi Jestliže jste zapomněl(a) užít některou dávku, vezměte ji co nejdříve, jakmile si vzpomenete. Avšak jestliže je již téměř čas pro Vaši příští dávku, přeskočte vynechanou dávku. Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Valsacombi Zastavení léčby přípravkem Valsacombi může způsobit zhoršení Vašeho vysokého krevního tlaku. Nezastavujte užívání svého léku, pokud Vám to neřekl lékař. Máte-li jakékoliv další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 4.

MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Valsacombi nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Nežádoucí účinky se mohou vyskytnout s určitými frekvencemi, které se definují následujícím způsobem: -

velmi časté: postihují více než 1 uživatele z 10

-

časté: postihují 1 až 10 uživatelů ze 100

-

méně časté: postihují 1 až 10 uživatelů z 1000

-

vzácné: postihují 1 až 10 uživatelů z 10000

-

velmi vzácné: postihují méně než 1 uživatele z 10000

-

není známo: z dostupných údajů nelze určit.

Některé vedlejší účinky mohou být závažné a vyžadují okamžitou lékařskou péči. Měl(a) byste ihned vyhledat svého lékaře, pokud zaznamenáte příznaky angioedému, jako jsou: -

oteklý obličej, jazyk nebo hrtan

-

obtíže při polykání

-

kopřivka a obtíže při dýchání

Ostatní nežádoucí účinky zahrnují: Méně časté -

kašel

-

nízký krevní tlak

-

pocity točení hlavy

-

dehydratace (s příznaky žízně, sucha v ústech a suchého jazyka, méně častého močení, tmavého zbarvení moče, suché pokožky)

-

svalová bolest

-

únava

-

mravenčení nebo znecitlivění

-

rozostřené vidění

-

zvuky (například syčení, zvonění) v uších

Velmi vzácné -

závratě

-

průjem

-

bolest v kloubech

Není známo -

obtíže při dýchání

-

závažně snížená tvorba moče

-

nízká hladina sodíku v krvi (někdy spojená s žaludeční nevolností, únavou, stavem zmatenosti, celkovou nevolností, křečemi)

-

nízká hladina draslíku v krvi (někdy spolu se svalovou slabostí, svalovými křečemi, abnormálním srdečním rytmem)

-

nízký počet bílých krvinek v krvi (s příznaky, jako je horečka, kožní infekce, bolest v krku nebo vředy v ústech následkem infekcí, slabost)

-

zvýšená hladina bilirubinu v krvi (která může v závažných případech vést k zežloutnutí kůže a očí)

-

zvýšená hladina dusíku močoviny a kreatininu v krvi (která může ukazovat na abnormální funkci ledvin)

-

zvýšená hladina močové kyseliny v krvi (která může v závažných případech způsobit zahájení dny)

-

synkopa (mdloby).

Vedlejší účinky hlášené pro samotný valsartan nebo hydrochlorothiazid, ale nikoliv pozorované pro přípravek Valsacombi Valsartan Méně časté -

pocity otáčení vlastního těla nebo okolí

-

bolest břicha

Není známo -

kožní vyrážka se svěděním nebo bez svědění, spolu s některými z následujících známek či příznaků: horečka, bolest v kloubech, svalová bolest, oteklé lymfatické uzliny a/nebo příznaky podobné chřipce

-

vyrážka, purpurově červené skvrny, horečka, svědění (příznaky zánětu cév)

-

nízký počet krevních destiček (někdy s neobvyklým krvácením nebo tvorbou modřin)

-

vysoké hladiny draslíku v krvi (někdy se svalovými křečemi, abnormálním srdečním rytmem)

-

alergické reakce (s příznaky, jako je vyrážka, svědění, kopřivka, obtíže při dýchání nebo polykání, závratě)

-

otok, hlavně v oblasti obličeje a krku; vyrážka, svědění

-

zvýšené hodnoty jaterních funkcí

-

snížená hladina hemoglobinu a snížený podíl červených krvinek v krvi (obě změny mohou v závažných případech znamenat vznik chudokrevnosti)

-

selhání ledvin

Hydrochlorothiazid Časté

-

svědivá vyrážka a další typy vyrážky

-

snížená chuť k jídlu

-

mírná nevolnost a zvracení

-

mdloby, pocity mdlob při vstávání

-

impotence

Vzácné -

tvorby otoků a puchýřů na kůži (následkem zvýšené citlivosti na sluneční světlo)

-

zácpa, žaludeční nebo střevní obtíže, jaterní poruchy (žlutá kůže nebo oči)

-

nepravidelné srdeční údery

-

bolest hlavy

-

poruchy spánku

-

smutná nálada (deprese)

-

nízký počet krevních destiček (někdy s krvácením nebo tvorbou modřin pod kůží)

Velmi vzácné -

zánět cév s příznaky, jako je vyrážka, purpurově červené skvrny, horečka,

-

svědivá nebo červená kůže

-

tvorba puchýřů na rtech, očích nebo v ústech

-

odlupování kůže

-

horečka

-

vyrážka v obličeji spojená s bolestí kloubů

-

svalová porucha

-

horečka (kožní lupus erythematosus)

-

závažná bolest v horní části žaludku; nedostatek nebo nízký počet různých krvinek

-

závažné alergické reakce

-

obtíže při dýchání

-

infekce plic, dýchavičnost.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 5. JAK

PŘÍPRAVEK VALSACOMBI UCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí. Uchovávejte při teplotě do 30 °C. Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem a vlhkostí. Přípravek Valsacombi nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na obalu. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí. 6. DALŠÍ

INFORMACE

Co přípravek Valsacombi obsahuje -

Léčivými látkami jsou valsartanum a hydrochlorothiazidum. Jedna potahovaná tableta Valsacombi 80 mg/12,5 mg obsahuje 80 mg valsartanum a 12,5 mg hydrochlorothiazidum. Jedna potahovaná tableta Valsacombi 160 mg/12,5 mg obsahuje 160 mg valsartanum a 12,5 mg hydrochlorothiazidum. Jedna potahovaná tableta Valsacombi 160 mg/25 mg obsahuje 160 mg valsartanum a 25 mg hydrochlorothiazidum.

-

Pomocnými látkami jsou mikrokrystalická celulosa, monohydrát laktosy, magnesium-stearát, sodná sůl kroskarmelosy, povidon 25, koloidní bezvodý oxid křemičitý v jádru tablety a hypromelosa, oxid titaničitý (E171), makrogol 4000, červený oxid železitý (E172), žlutý oxid železitý (E172) – pouze v tabletách 80 mg/12,5 mg a 160 mg/250 mg v potahové vrstvě

.

Jak přípravek Valsacombi vypadá a co obsahuje toto balení Potahované tablety 80 mg/12,5 mg jsou růžové, oválné, bikonvexní. Potahované tablety 160 mg/12,5mg jsou červenohnědé, oválné, bikonvexní. Potahované tablety 160 mg/25 mg jsou světle hnědé, oválné, bikonvexní. Dodávají se v krabičkách obsahujících 14, 28, 30, 56, 60, 84, 90, 98, 280, 56 x 1, 98 x 1, 280 x 1 potahovaných tablet. Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.. Držitel rozhodnutí o registraci Krka, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovinsko Výrobci KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovinsko TAD Pharma GmbH, Heinz-Lohmann-Straße 5, 27472 Cuxhaven, Německo. Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:

Název členského státu

Název léčivého přípravku

Německo

Valsartan/Hydrochlorothiazid TAD

Česká republika

Valsacombi

Slovenská republika

Co-Valsacor

Lotyšsko Valsacombi

Litva Valsacombi

Estonsko Valsacombi

Polsko Co-Valsacor

Maďarsko Co-Valsacor

Bulharsko Co-Valsacor

Řecko Valsartan/hydrochlorothiazide

Krka

Finsko Valsartan/Hydrochlorothiazide

Krka

Dánsko Valsartan/Hydrochlorothiazide

Krka

Norsko Valsartan/Hydrochlorothiazide

Krka

Švédsko Valsartan/Hydrochlorothiazide

Krka

Španělsko

Valsartán/ hidroclorotiazida Kern Pharma

Slovinsko

Valsacombi

Rakousko

Valsartan/Hydrochlorothiazid Krka

Velká Británie

Valsartan/hydrochlorothiazide

Irsko

Valsartan/hydrochlorothiazide Krka

Tato příbalová informace byla naposledy schválena 8.2.2011.


nahoru

Souhrn údajů o léku (SPC)

1

Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls72086/2012

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1.

NÁZEV PŘÍPRAVKU

Valsacombi 80 mg/12,5 mgValsacombi 160 mg/12,5 mgValsacombi 160 mg/25 mgValsacombi 320 mg/12,5 mgValsacombi 320 mg/25 mgpotahované tablety

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Valsacombi 80 mg/12,5 mgJedna potahovaná tableta obsahuje valsartanum 80 mg a hydrochlorothiazidum 12,5 mg.

Valsacombi 160 mg/12,5 mgJedna potahovaná tableta obsahuje valsartanum 160 mg a hydrochlorothiazidum 12,5 mg.

Valsacombi 160 mg/25 mgJedna potahovaná tableta obsahuje valsartanum 160 mg a hydrochlorothiazidum 25 mg.

Valsacombi 320 mg/12,5 mgJedna potahovaná tableta obsahuje valsartanum 320 mg a hydrochlorothiazidum 12,5 mg.

Valsacombi 320 mg/25 mgJedna potahovaná tableta obsahuje valsartanum 320 mg a hydrochlorothiazidum 25 mg.

Pomocné látky:80 mg/12,5 mgJedna tableta obsahuje 16,27 mg laktosy.

160 mg/12,5 mgJedna tableta obsahuje 44,41 mg laktosy.

160 mg/25 mgJedna tableta obsahuje 32,54 mg laktosy.

320 mg/12,5 mgJedna tableta obsahuje 100,70 mg laktosy.

320 mg/25 mgJedna tableta obsahuje 88,83 mg laktosy.

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.

LÉKOVÁ FORMA

Potahované tablety.80 mg/12,5 mg: Růžové, oválné, bikonvexní potahované tablety.160 mg/12,5 mg: Červenohnědé, oválné, bikonvexní potahované tablety.

2

160 mg/25 mg: Světle hnědé, oválné, bikonvexní potahované tablety.320 mg/12,5 mg: Růžové, oválné, bikonvexní potahované tablety.320 mg/25 mg: Světle žluté, oválné, bikonvexní potahované tablety s půlící rýhou na jedné straně.Tablety lze dělit na dvě stejné poloviny.

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Terapeutické indikace

Léčba esenciální hypertenze u dospělých.

Přípravek Valsacombi, fixní dávková kombinace, je indikován u pacientů, jejichž krevní tlak není dostatečně upraven valsartanem nebo hydrochlorothiazidem v monoterapii.

4.2

Dávkování a způsob podání

Dávkování

Doporučená dávka přípravku Valsacombi 80 mg/12,5 mg je jedna potahovaná tableta jednou denně. Doporučená dávka přípravku Valsacombi 160 mg/12,5 mg je jedna potahovaná tableta jednou denně. Doporučená dávka přípravku Valsacombi 160 mg/25 mg je jedna potahovaná tableta jednou denně. Doporučená dávka přípravku Valsacombi 320 mg/12,5 mg je jedna potahovaná tableta jednou denně. Doporučená dávka přípravku Valsacombi 320 mg/25 mg je jedna potahovaná tableta jednou denně.

Doporučuje se titrování dávky jednotlivých složek přípravku. V každém případě je třeba dodržet vzestupnou titraci jednotlivých složek na další dávku tak, aby se snížilo riziko hypotenze a dalších nežádoucích účinků.Pokud je to klinicky vhodné, lze zvážit přímou změnu z monoterapie na fixní kombinaci u pacientů, jejichž krevní tlak není dostatečně upraven monoterapií valsartanem nebo hydrochlorothiazidem, za předpokladu, že je dodržen doporučený postup titrace jednotlivých složek. Klinická odpověď na přípravek Valsacombi má být vyhodnocena po zahájení terapie, a pokud zůstává krevní tlak neupraven, lze dávku zvýšit navýšením kterékoli ze složek, až na maximální dávku valsartanu/hydrochlorothiazidu 320 mg/25 mg.

Zřetelného antihypertenzního účinku je dosaženo během 2 týdnů.U většiny pacientů je maximální účinek pozorován během 4 týdnů. Přesto u některých pacientů může být nutná léčba po dobu 4-8 týdnů. To je třeba vzít v úvahu během titrace dávky.

Pokud se po 8 týdnech podávání přípravku Valsacombi 320 mg/25 mg neobjeví žádné významné další účinky, je třeba zvážit podávání dalšího nebo alternativnho antihypertezního léčivého přípravku (viz bod 5.1).

Způsob podáváníPřípravek Valsacombi může být užíván s jídlem nebo nalačno a má se zapíjet vodou.

Zvláštní skupiny pacientů

Porucha funkce ledvinU pacientů s mírnou až středně těžkou poruchou funkce ledvin (clearance kreatininu ≥30 ml/min) není úprava dávkování nutná. S ohledem na obsah hydrochlorothiazidu je přípravek Valsacombi kontraindikován u pacientů s těžkou poruchou funkce ledvin (viz body 4.3, 4.4 a 5.2).

Porucha funkce jater

3

U pacientů s mírně až středně těžkou poruchou funkce jater bez cholestázy nemá dávka valsartanu překročit 80 mg (viz bod 4.4). Přípravek Valsacombi je kontraindikován u pacientů s těžkou poruchou funkce jater (viz body 4.3, 4.4 a 5.2).

Starší osobyÚprava dávky u starších pacientů není nutná.

Pediatričtí pacientiVzhledem k nedostatku údajů o bezpečnosti a účinnosti není přípravek Valsacombi doporučován k použití u dětí do 18 let.

4.3

Kontraindikace

-

Hypersenzitivita na valsartan, hydrochlorothiazid, jiné léčivé přípravky odvozené od sulfonamidů nebo na kteroukoli pomocnou látku tohoto přípravku.

-

Druhý a třetí trimestr těhotenství (viz body 4.4 a 4.6).

-

Těžká porucha funkce jater, biliární cirhóza a cholestáza.

-

Těžká porucha funkce ledvin (clearance kreatininu < 30 ml/min), anurie.

-

Refrakterní hypokalemie, hyponatremie, hyperkalcemie a symptomatická hyperurikemie.

4.4

Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Změny elektrolytů v krevním séruValsartanSouběžné užívání s doplňky draslíku, diuretiky šetřícími draslík, náhradami soli obsahujícími draslík nebo jinými látkami, které mohou zvyšovat hladiny draslíku (heparin atd.), se nedoporučuje. Monitorování hladin draslíku by mělo být prováděno podle potřeby.

HydrochlorothiazidPři léčbě thiazidovými diuretiky včetně hydrochlorothiazidu byla hlášena hypokalemie. Doporučuje se časté monitorování draslíku v krevním séru.Léčba thiazidovými diuretiky včetně hydrochlorothiazidu byla spojena s hyponatremií a hypochloremickou alkalózou. Thiazidy včetně hydrochlorothiazidu zvyšují vylučování hořčíku močí, což může vést k hypomagnesemii. Vylučování vápníku je vlivem thiazidových diuretik snížené. To může vést k hyperkalcémii.Jako u všech pacientů léčených diuretiky se má v příslušných intervalech provádět periodické stanovování elektrolytů v krevním séru.

Pacienti s deplecí sodíku a/nebo deplecí tekutinPacienti léčení thiazidovými diuretiky, včetně hydrochlorothiazidu, mají být sledováni pro vznik známek nerovnováhy tekutin nebo elektrolytů.

U pacientů se závažným snížením hladiny sodíku a/nebo s deplecí tekutin, jako jsou pacienti užívající vysoké dávky diuretik, může po zahájení léčby valsartanem a hydrochlorothiazidem vzácně dojít k symptomatické hypotenzi. Deplece sodíku a/nebo tekutin má být upravena před zahájením léčby kombinací valsartanu a hydrochlorothiazidu.

Pacienti se závažným chronickým srdečním selháním či jinými stavy spojenými se stimulací systému renin-angiotensin-aldosteronU pacientů, jejichž renální funkce může záviset na aktivitě systému renin-angiotensin-aldosteron (například u pacientů se závažným městnavým srdečním selháním), byla léčba inhibitory enzymu konvertujícího angiotensin spojena s oligurií a/nebo progresivní azotemií a ve vzácných případech s akutním renálním selháním. Použití kombinace valsartanu a hydrochlorothiazidu u pacientů se závažným chronickým srdečním selháním nebylo stanoveno.

4

Proto nelze vyloučit, že v důsledku inhibice systému renin-angiotensin-aldosteron může podání valsartanu a hydrochlorothiazidu souviset s poruchou renální funkce. U těchto pacientů nemá být přípravek Valsacombi používán.

Stenóza renální artériePřípravek Valsacombi se nemá používat k léčbě hypertenze u pacientů s unilaterální či bilaterální stenózou renální arterie nebo se stenózou arterie solitární ledviny, jelikož u těchto pacientů může dojít ke zvýšení močoviny v krvi a kreatininu v séru.

Primární hyperaldosteronismusPacienti s primárním hyperaldosteronismem by neměli být léčeni přípravkem Valsacombi, jelikož jejich systém renin-angiotensin není aktivován.

Stenóza aortální a mitrální chlopně, hypertrofická kardiomyopatieStejně jako u jiných vazodilatancií je u pacientů trpících stenózou aortální nebo mitrální chlopně nebo hypertrofickou obstrukční kardiomyopatií (HOCM) třeba zvláštní opatrnosti.

Porucha funkce ledvinU pacientů s poruchou funkce ledvin s clearance kreatininu ≥ 30 ml/min (viz bod 4.2) není úprava dávkování nutná. Při použití přípravku Valsacombi u pacientů s poruchou funkce ledvin se doporučuje pravidelné sledování sérových hladin draslíku, kreatininu a močové kyseliny.

Transplantace ledvin V současné době nejsou zkušenosti s bezpečným použitím přípravku Valsacombi u pacientů po nedávné transplantaci ledvin.

Porucha funkce jaterU pacientů s mírnou až středně těžkou poruchou funkce jater bez cholestázy je třeba přípravek Valsacombi užívat s opatrností (viz body 4.2 a 5.2).

Systémový lupus erythematodesU thiazidových diuretik, včetně hydrochlorothiazidu, byla hlášena exacerbace či aktivace systémového lupus erythematodes.

Ostatní metabolické poruchyThiazidová diuretika, včetně hydrochlorothiazidu, mohou změnit glukózovou toleranci a zvýšit sérové hladiny cholesterolu, triglyceridů a kyseliny močové. U diabetických pacientů může být nutná úprava dávkování inzulínu nebo perorálních antidiabetik.Thiazidy mohou snižovat vylučování vápníku močí a způsobovat intermitentní a mírné zvýšení sérových hladin vápníku bez přítomnosti známých poruch metabolismu vápníku. Výrazná hyperkalcémie může být průkazem přítomné hyperparatyreózy. Podávání thiazidů má být před vyšetřením funkce příštítných tělísek přerušeno.

FotosenzitivitaPři léčbě thiazidovými diuretiky byly hlášeny případy fotosenzitivních reakcí (viz bod 4.8). Pokud se během léčby objeví fotosenzitivní reakce, doporučuje se léčbu ukončit. Pokud je opětovné podání diuretika považováno za nezbytné, doporučuje se chránit exponovaná místa před sluncem nebo umělým ultrafialovým zářením.

TěhotenstvíLéčba pomocí antagonistů receptoru angiotensinu II nemá být během těhotenství zahájena. Pokud není pokračování v léčbě antagonisty receptoru angiotensinu II považováno za nezbytné, pacientky plánující těhotenství mají být převedeny na jinou léčbu hypertenze, a to takovou, která má ověřený bezpečnostní profil, pokud jde o podávání v těhotenství. Jestliže je zjištěno těhotenství, léčba pomocí antagonistů receptoru angiotensinu II má být ihned ukončena, a pokud je to vhodné, je třeba zahájit jiný způsob léčby (viz body 4.3 a 4.6).

5

Obecné Opatrnosti je zapotřebí v případě předchozí přecitlivělosti na jiné antagonisty receptoru angiotensinu II. Reakce z přecitlivělosti na hydrochlorothiazid jsou pravděpodobnější u pacientů s alergií nebo astmatem.

LaktosaTento léčivý přípravek obsahuje laktosu. Pacienti se vzácnými dědičnými problémy s intolerancí galaktosy, hereditární laktasovou deficiencí nebo malabsorpcí glukosy a galaktosy by tento přípravek neměli užívat.

4.5

Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Interakce spojené s valsartanem a hydrochlorothiazidem

Souběžné použití se nedoporučujeLithiumBěhem souběžného použití inhibitorů ACE a thiazidů, včetně hydrochlorothiazidu, bylo hlášeno reverzibilní zvýšení sérových koncentrací lithia a toxicity. Vzhledem k nedostatku zkušeností se souběžným použitím valsartanu a lithia se tato kombinace nedoporučuje. Je-li použití této kombinace nezbytné, doporučuje se pečlivé sledování sérových hladin lithia.

Souběžné použití vyžadující opatrnostJiná antihypertenzivaKombinace valsartanu a hydrochlorothiazidu může zvyšovat účinky jiných antihypertenzních látek (například ACEI, beta-blokátorů, blokátorů vápníkových kanálů).

Presorické aminy (například noradrenalin, adrenalin)Je možná snížená reakce na presorické aminy, ne však dostatečná na to, aby to vyloučilo jejich použití.

Nesteroidní protizánětlivé léky (NSAID) včetně selektivních inhibitorů COX-2, kyseliny acetylsalicylové >3 g/d a neselektivních NSAIDNSAID mohou zeslabovat antihypertenzní účinek antagonistů angiotensinu II i hydrochlorothiazidu, pokud se podávají současně. Dále může souběžné užívání přípravku Valsacombi a nesteroidních protizánětlivých léků (NSAID) vést ke zhoršení renálních funkcí a zvýšení sérové hladiny draslíku. Proto se na počátku léčby doporučuje monitorování renálních funkcí, stejně jako dostatečná hydratace pacienta.

Interakce spojené s valsartanem

Souběžné použití, které se nedoporučujeDiuretika šetřící draslík, doplňky draslíku, náhrady soli obsahující draslík a jiné látky, které mohou zvyšovat hladiny draslíkuPokud je podávání léčivého přípravku, který ovlivňuje hladiny draslíku, v kombinaci s valsartanempovažováno za nezbytné, doporučuje se monitorování hladin draslíku v krevní plazmě.

Bez interakcíVe studiích lékových interakcí s valsartanem nebyly zjištěny žádné klinicky významné interakce mezi valsartanem a kteroukoli z následujících látek: cimetidin, warfarin, furosemid, digoxin, atenolol, indometacin, hydrochlorothiazid, amlodipin, glibenklamid. Digoxin a indometacin by mohly interagovat s hydrochlorothiazidovou složkou přípravku Valsacombi (viz interakce týkající se hydrochlorothiazidu).

Interakce spojené s hydrochlorothiazidem

Souběžné použití vyžadující opatrnost

6

Léčivé přípravky spojené se ztrátou draslíku a hypokalémií (například kaliuretická diuretika, kortikosteroidy, laxativa, ACTH, amfotericin, karbenoxolon, penicilin G, kyselina salicylová a její deriváty).Pokud jsou tyto léčivé přípravky předepisovány spolu s kombinací s hydrochlorothiazid-valsartan, doporučuje se monitorování plazmatických hladin draslíku. Tyto léčivé přípravky mohou potencovat účinek hydrochlorothiazidu na sérový draslík (viz bod 4.4).

Léčivé přípravky, které mohou vyvolat torsades de pointes-

Antiarytmika třídy Ia (například chinidin, hydrochinidin, disopyramid)

-

Antiarytmika třídy III (například amiodaron, sotalol, dofetilid, ibutilid)

-

Některá antipsychotika (například thioridazin, chlorpromazin, levomepromazin, trifluoperazin, cyamemazin, sulpirid, sultoprid, amisulprid, tiaprid, pimozid, haloperidol, droperidol)

-

Ostatní: (například bepridil, cisaprid, difemanil, erytromycin i.v., halofantrin, ketanserin, mizolastin, pentamidin, sparfloxacin, terfenadin, vinkamin i.v.).

Vzhledem k riziku hypokalemie je třeba hydrochlorothiazid podávat s opatrností, pokud je podáván souběžně s léčivými přípravky, které mohou vyvolat torsades de pointes.

Digitalisové glykosidyThiazidy indukovaná hypokalemie či hypomagnezemie se mohou objevit jako nežádoucí účinky zvyšující výskyt srdečních arytmií způsobených digitalisem.

Soli vápníku a vitamin DPodávání thiazidových diuretik včetně hydrochlorothiazidu spolu s vitaminem D nebo solemi vápníku může potencovat vzestup sérových hladin vápníku.

Antidiabetika (perorální léčivé přípravky a insulin)Léčba thiazidovými diuretiky může ovlivnit glukózovou toleranci. Může být nutná úprava dávek antidiabetik.Metformin se má užívat s opatrností vzhledem k riziku laktátové acidózy vyvolané možným funkčním renálním selháním v souvislosti s hydrochlorothiazidem.

Beta-blokátory a diazoxidSoučasné užívání thiazidových diuretik včetně hydrochlorothiazidu s beta-blokátory může zvýšit riziko hyperglykémie. Thiazidová diuretika včetně hydrochlorothiazidu mohou zvyšovat hyperglykemizující účinek diazoxidu.

Léčivé přípravky používané k léčbě dny (probenecid, sulfinpyrazon a alopurinol)Může být zapotřebí úprava dávkování urikosurik, protože hydrochlorothiazid může zvyšovat sérové hladiny kyseliny močové. Může být nezbytné zvýšení dávkování probenecidu nebo sulfinpyrazonu. Současné podávání thiazidových diuretik včetně hydrochlorothiazidu může zvýšit výskyt reakcí z přecitlivělosti na alopurinol.

Anticholinergní látky (například atropin, biperiden)Biologická dostupnost thiazidových diuretik může být zvýšena anticholinergními látkami, zřejmě v důsledku snížení gastrointestinální motility a rychlosti vyprazdňování žaludku.

AmantadinThiazidy včetně hydrochlorothiazidu mohou zvýšit riziko nežádoucích účinků amantadinu.

Pryskyřice cholestyramin a kolestipolAbsorpce thiazidových diuretik včetně hydrochlorothiazidu je zhoršena v přítomnosti pryskyřic s iontoměničovými vlastnostmi.

Cytotoxické látky (např. cyklofosfamid, metotrexát)Thiazidy včetně hydrochlorothiazidu mohou snižovat renální exkreci cytotoxických léčivých přípravků a potencovat tak jejich myelosupresivní účinky.

7

Nedepolarizující periferní myorelaxancia (např. tubokurarin)Thiazidy včetně hydrochlorothiazidu potencují účinek derivátů kurare.

CyklosporinSoučasná léčba cyklosporinem může zvýšit riziko hyperurikémie a komplikací typu dny.

Alkohol, anestetika a sedativaMůže dojít k potenciaci ortostatické hypotenze.

MethyldopaExistují izolovaná hlášení výskytu hemolytické anémie u pacientů léčených současně methyldopou a hydrochlorothiazidem.

KarbamazepinU pacientů užívajících hydrochlorothiazid současně s karbamazepinem může dojít k rozvoji hyponatrémie. Tito pacienti by měli být o možnosti vzniku hyponatrémie poučeni a měli by být odpovídajícím způsobem sledováni.

Jodové kontrastní látky V případě diuretiky indukované dehydratace existuje zvýšené riziko akutního renálního selhání, zejména u vysokých dávek jodových látek. Před podáním by pacienti měli být rehydratováni.

4.6

Těhotenství a kojení

Těhotenství

Valsartan

Použití antagonistů receptoru angiotensinu II se během prvního trimestru těhotenství nedoporučuje (viz bod 4.4). Použití antagonistů receptoru angiotensinu II během druhého a třetího trimestru těhotenství je kontraindikováno (viz body 4.3, 4.4).

Epidemiologické důkazy týkající se rizika teratogenity po expozici ACE inhibitorům během prvního trimestru těhotenství nebyly jednoznačné; malé zvýšení rizika však nelze vyloučit. Ačkoli neexistují kontrolované epidemiologické údaje o riziku u AIIRA, mohou u této skupiny léčiv existovat podobná rizika. Pokud není pokračování léčby antagonistou receptoru angiotensinu II považováno za nezbytné, pacientky plánující těhotenství mají být převedeny na alternativní antihypertenzivní léčbu se zavedeným profilem bezpečnosti pro podávání v těhotenství. Je-li těhotenství diagnostikováno, léčba AIIRA má být ihned ukončena, a je-li to vhodné, má být zahájena alternativní léčba.

Je známo, že expozice léčbě AIIRA ve druhém a třetím trimestru těhotenství vyvolává humánní fetotoxicitu (snížení renální funkce, oligohydramnion, zpoždění osifikace lebky) a neonatální toxicitu (renální selhání, hypotenze, hyperkalémie) (viz bod 5.3).Pokud by došlo k expozici antagonistům receptoru angiotensinu II od druhého trimestru těhotenství, doporučuje se ultrazvukové vyšetření funkce ledvin a lebky.Děti, jejichž matky užívaly antagonisty receptoru angiotensinu II, mají být pečlivě sledovány, pokud jde o hypotenzi (viz také body 4.3 a 4.4).

Hydrochlorothiazid

Existují pouze omezené zkušenosti s hydrochlorothiazidem během těhotenství, zejména během prvního trimestru. Studie na zvířatech jsou nedostatečné. Hydrochlorothiazid prostupuje placentou. Na základě farmakologického mechanismu účinku hydrochlorothiazidu může jeho užívání během druhého a třetího trimestru těhotenství ohrozit feto-

8

placentární perfuzi a může způsobit fetální a neonatální účinky, jako je ikterus, porucha elektrolytové rovnováhy a trombocytopenie.Hydrochlorothiazid se nemá používat při gestačním edému, gestační hypertenzi nebo preeklampsii kvůli riziku sníženého objemu plazmy a placentární hypoperfuze, bez příznivého účinku na průběh onemocnění.Hydrochlorothiazid se nemá používat při esenciální hypertenzi u těhotných žen kromě vzácných případů, kdy nemůže být použita jiná léčba.

KojeníInformace o použití valsartanu během kojení nejsou k dispozici. Hydrochlorothiazid je vylučován do mateřského mléka. Podávání přípravku Valsacombi se proto během kojení nedoporučuje. Je upřednostňována alternativní léčba s lépe stanoveným bezpečnostním profilem během kojení, zvláště pokud je kojen novorozenec nebo předčasně narozené dítě.

4.7

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Studie hodnotící účinky kombinace valsartan/hydrochlorothiazid na schopnost řídit a obsluhovat stroje nebyly provedeny. Při řízení vozidel nebo obsluze strojů je třeba vzít v úvahu, že může příležitostně dojít k závratím nebo únavě.

4.8

Nežádoucí účinky

Nežádoucí reakce hlášené v klinických studiích a laboratorní nálezy vyskytující se častěji při léčbě kombinací valsartan a hydrochlorothiazid ve srovnání s placebem a individuální postmarketingová hlášení jsou uvedeny níže podle orgánových systémů. Nežádoucí reakce známé pro jednotlivé složky, které nebyly pozorovány v klinických studiích, se mohou vyskytnout při léčbě kombinací valsartan/hydrochlorothiazid.

Nežádoucí účinky jsou řazeny podle četnosti, nejprve nejčastější, a podle následující konvence: -

velmi časté (≥1/10)

-

časté (≥1/100, <1/10)

-

méně časté (≥1/1 000, <1/100)

-

vzácné (≥1/10 000, <1/1 000)

-

velmi vzácné (<1/10 000)

-

není známo (z dostupných údajů nelze určit)

V každé skupině četností jsou nežádoucí účinky seřazeny podle klesající závažnosti.

Tabulka 1. Četnost nežádoucích účinků kombinace valsartan/hydrochlorothiazid

Poruchy metabolismu a výživyMéně časté

Dehydratace

Poruchy nervového systémuVelmi vzácné

Závratě

Méně časté

Parestezie

Není známo

Synkopa

Poruchy okaMéně časté

Rozostřené vidění

Poruchy ucha a labyrintu Méně časté

Tinitus

Cévní poruchy Méně časté

Hypotenze

Respirační, hrudní a mediastinální poruchy

9

Méně časté

Kašel

Není známo

Nekardiogenní plicní edém

Gastrointestinální poruchy Velmi vzácné

Průjem

Poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáněMéně časté

Myalgie

Velmi vzácné

Artralgie

Poruchy ledvin a močových cestNení známo

Porucha funkce ledvin

Celkové poruchy a reakce v místě aplikaceMéně časté

Únava

VyšetřeníNení známo

Zvýšení hladiny kyseliny močové v séru, zvýšení sérového bilirubinu a kreatininu, hypokalemie, hyponatremie, zvýšení dusíku urey v krvi, neutropenie

Další informace o jednotlivých složkáchNežádoucí účinky dříve hlášené u jednotlivých složek mohou být potenciálně nežádoucími účinky kombinace valsartan/hydrochlorothiazid, i když nebyly pozorovány v klinických studiích ani po uvedení na trh.

Tabulka 2. Četnost nežádoucích účinků valsartanu

Poruchy krve a lymfatického systémuNení známo

Snížení hladiny hemoglobinu, snížení hematokritu, trombocytopenie

Poruchy imunitního systému Není známo

Jiná přecitlivělost/alergie včetně sérové nemoci

Poruchy metabolismu a výživy Není známo

Zvýšení sérové hladiny draslíku

Poruchy ucha a labyrintuMéně časté

Vertigo

Cévní poruchyNení známo

Vaskulitida

Gastrointestinální poruchyMéně časté

Bolest břicha

Poruchy jater a žlučových cestNení známo

Zvýšení hodnot jaterních enzymů

Poruchy kůže a podkožní tkáněNení známo

Angioedém, vyrážka, svědění

Poruchy ledvin a močových cestNení známo

Renální selhání

Tabulka 3. Četnost nežádoucích účinků hydrochlorothiazidu

Hydrochlorothiazid se v široké míře předepisuje po mnoho let, často v dávkách vyšších, než jsou dávky podávané v přípravku Valsacombi. Následující nežádoucí účinky byly hlášeny u pacientů léčených monoterapií thiazidovými diuretiky, včetně hydrochlorothiazidu:

Poruchy krve a lymfatického systému

10

Vzácné

Trombocytopenie, někdy s purpurou

Velmi vzácné

Agranulocytóza, leukopenie, hemolytická anémie, útlum kostní dřeně

Poruchy imunitního systémuVelmi vzácné

Reakce z přecitlivělosti

Psychiatrické poruchyVzácné

Deprese, poruchy spánku

Poruchy nervového systémuVzácné

Bolest hlavy

Srdeční poruchyVzácné

Srdeční arytmie

Cévní poruchyČasté

Posturální hypotenze

Respirační, hrudní a mediastinální poruchyVelmi vzácné

Respirační tíseň včetně pneumonitidy a plicního edému

Gastrointestinální poruchyČasté

Ztráta chuti k jídlu, mírná nevolnost a zvracení

Vzácné

Zácpa, gastrointestinální potíže

Velmi vzácné

Pankreatitida

Poruchy jater a žlučových cestVzácné

Intrahepatální cholestáza nebo žloutenka

Poruchy kůže a podkožní tkáněČasté

Kopřivka a jiné formy vyrážky

Vzácné

Fotosenzitizace

Velmi vzácné

Nekrotizující vaskulitida a toxická epidermální nekrolýza, kožní reakce podobné lupus erythematodes, reaktivace kožního lupus erythematodes

Poruchy reprodukčního systému a prsuČasté

Impotence

4.9

Předávkování

SymptomyPředávkování valsartanem může mít za následek výraznou hypotenzi, která může vést ke sníženémustavu vědomí, oběhovému kolapsu a/nebo šoku. Navíc se mohou vyskytnout následující příznaky a známky v důsledku předávkování hydrochlorothiazidovou složkou: nevolnost, somnolence, hypovolemie a poruchy elektrolytové rovnováhy spojené se srdečními arytmiemi a svalovými křečemi.

LéčbaTerapeutická opatření závisí na době požití a typu a závažnosti symptomů, stabilizace krevního oběhu je prioritou.Pokud dojde k hypotenzi, má být pacient uložen do polohy vleže na zádech a má mu být rychle podána náhrada solí a tekutin.Valsartan nelze odstranit pomocí hemodialýzy v důsledku jeho pevné vazby na bílkoviny krevní plazmy, zatímco hydrochlorothiazid dialýzou odstraněn být může.

5.

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

11

5.1

Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: antagonisté angiotensinu II a diuretikaATC kód: C09DA03

Valsartan/hydrochlorothiazidV dvojitě zaslepené, randomizované studii s aktivní kontrolou, zahrnujících pacienty, u kterých se nedosáhlo adekvátní úpravy hypertenze po 12,5 mg hydrochlorothiazidu, byl pozorován významně větší pokles průměrného systolického/diastolického krevního tlaku při použití kombinace valsartan/hydrochlorothiazid 80/12,5 mg (14,9/11,3 mmHg) ve srovnání s hydrochlorothiazidem 12,5 mg (5,2/2,9 mmHg) a hydrochlorothiazidem 25 mg (6,8/5,7 mmHg). Navíc vykazovalo významně vyšší procento pacientů odpověď (diastolický krevní tlak <90 mmHg nebo snížení ≥10 mmHg) při použití kombinace valsartan/ hydrochlorothiazid 80/12,5 mg (60 %) ve srovnání s hydrochlorothiazidem 12,5 mg (25 %) a hydrochlorothiazidem 25 mg (27 %).

V dvojitě zaslepené, randomizované studii s aktivní kontrolou, zahrnující pacienty, kteří nedosáhli adekvátní úpravy hypertenze při léčbě valsartanem 80 mg, byl pozorován významně větší pokles průměrného systolického/diastolického krevního tlaku při použití kombinace valsartan/hydrochlorothiazid 80/12,5 mg (9,8/8,2 mmHg) ve srovnání s valsartanem 80 mg (3,9/5,1 mmHg) a valsartanem 160 mg (6,5/6,2 mmHg). Navíc vykazovalo významně vyšší procento pacientů odpověď (diastolický krevní tlak <90 mmHg nebo snížení ≥10 mmHg) při použití kombinace valsartan/hydrochlorothiazid 80/12,5 mg (51 %) ve srovnání s valsartanem 80 mg (36 %) a valsartanem 160 mg (37 %).

V dvojitě zaslepené, randomizované, placebem kontrolované studii s faktoriálním uspořádáním srovnávající různé dávky kombinace valsartan/hydrochlorothiazid s jejich jednotlivými složkami byl pozorován významně větší pokles průměrného systolického/diastolického krevního tlaku při použití kombinace valsartan/hydrochlorothiazid 80/12,5 mg (16,5/11,8 mmHg) ve srovnání s placebem (1,9/4,1 mmHg) a jak s hydrochlorothiazidem 12,5 mg (7,3/7,2 mmHg) tak s valsartanem 80 mg (8,8/8,6 mmHg). Navíc vykazovalo významně vyšší procento pacientů odpověď (diastolický krevní tlak <90 mmHg nebo snížení ≥10 mmHg) při použití kombinace valsartan/ hydrochlorothiazid 80/12,5 mg (64 %) ve srovnání s placebem (29 %) a hydrochlorothiazidem (41 %).

V dvojitě zaslepené, randomizované studii s aktivní kontrolou, zahrnující pacienty, kteří nedosáhli adekvátní úpravy hypertenze při léčbě hydrochlorothiazidem 12,5 mg, byl pozorován významně větší pokles průměrného systolického/diastolického krevního tlaku při použití kombinace valsartan/hydrochlorothiazid 160/12,5 mg (12,4/7,5 mmHg) ve srovnání s hydrochlorothiazidem 25 mg (5,6/2,1 mmHg). Navíc vykazovalo významně vyšší procento pacientů odpověď (krevní tlak <140/90 mmHg nebo snížení systolického krevního tlaku ≥20 mmHg nebo snížení diastolického krevního tlaku ≥10 mmHg) při léčbě kombinací valsartan/hydrochlorothiazid 160/12,5 mg (50 %) ve srovnání s hydrochlorothiazidem 25 mg (25 %).

V dvojitě zaslepené, randomizované studii s aktivní kontrolou, zahrnující pacienty, kteří nedosáhli adekvátní úpravy hypertenze při léčbě valsartanem 160 mg, byl pozorován významně větší pokles průměrného systolického/diastolického krevního tlaku při použití kombinace valsartan/ hydrochlorothiazid 160/25 mg (14,6/11,9 mmHg) a valsartan/hydrochlorothiazid 160/12,5 mg (12,4/10,4 mmHg) ve srovnání s valsartanem 160 mg (8,7/8,8 mmHg). Rozdíl ve snížení krevního tlaku mezi dávkami 160/25 mg a 160/12,5 mg rovněž dosáhl statistické významnosti. Navíc významně vyšší procento pacientů vykazovalo odpověď na léčbu (diastolický krevní tlak <90 mmHg nebo snížení ≥10 mmHg) při použití kombinace valsartan/hydrochlorothiazid 160/25 mg (68 %) a 160/12,5 mg (62 %) ve srovnání s valsartanem 160 mg (49 %).

V dvojitě zaslepené, randomizované, placebem kontrolované studii s faktoriálním uspořádáním srovnávající různé dávky kombinace valsartan/hydrochlorothiazid s jejich jednotlivými složkami byl pozorován významně větší pokles průměrného systolického/diastolického krevního tlaku při použití

12

kombinace valsartan/hydrochlorothiazid 160/12,5 mg (17,8/13,5 mmHg) a 160/25 mg (22,5/15,3 mmHg) ve srovnání s placebem (1,9/4,1 mmHg) a jednotlivými složkami v monoterapii, tedy hydrochlorothiazidem 12,5 mg (7,3/7,2 mmHg), hydrochlorothiazidem 25 mg (12,7/9,3 mmHg) a valsartanem 160 mg (12,1/9,4 mmHg). Navíc vykazovalo významně vyšší procento pacientů odpověď na léčbu (diastolický krevní tlak <90 mmHg nebo snížení ≥10 mmHg) při použití kombinace valsartan/hydrochlorothiazid 160/25 mg (81 %) a valsartan/hydrochlorothiazid 160/12,5 mg (76 %) ve srovnání s placebem (29 %) a jednotlivými složkami v monoterapii, tedy hydrochlorothiazidem 12,5 mg (41 %), hydrochlorothiazidem 25 mg (54 %) a valsartanem 160 mg (59 %).

V dvojitě zaslepené, randomizované studii s aktivní kontrolou, zahrnující pacienty, u kterých se nedosáhlo adekvátní úpravy hypertenze při léčbě hydrochlorothiazidem 12,5 mg, byl pozorován významně větší pokles průměrného systolického/diastolického krevního tlaku při použití kombinace valsartan/hydrochlorothiazid 160/12,5 mg (12,4/7,5 mmHg) ve srovnání s hydrochlorothiazidem 25 mg (5,6/2,1 mmHg). Navíc vykazovalo významně vyšší procento pacientů odpověď (krevní tlak <140/90 mmHg nebo snížení systolického krevního tlaku ≥20 mmHg nebo snížení diastolického krevního tlaku ≥10 mmHg) při použití kombinace valsartan/hydrochlorothiazid 160/12,5 mg (50 %) ve srovnání s hydrochlorothiazidem 25 mg (25 %).

V dvojitě zaslepené, randomizované studii s aktivní kontrolou, zahrnující pacienty, u kterých se nedosáhlo adekvátní úpravy hypertenze při léčbě valsartanem 160 mg, byl pozorován významně větší pokles průměrného systolického/diastolického krevního tlaku jak u kombinace valsartan/ hydrochlorothiazid 160/25 mg (14,6/11,9 mmHg), tak u kombinace valsartan/hydrochlorothiazid 160/12,5 mg (12,4/10,4 mmHg) ve srovnání s valsartanem 160 mg (8,7/8,8 mmHg). Rozdíl ve snížení krevního tlaku mezi dávkami 160/25 mg a 160/12,5 mg rovněž dosáhl statistické významnosti. Navíc vykazovalo významně vyšší procento pacientů odpověď (diastolický krevní tlak <90 mmHg nebo snížení ≥10 mmHg) při použití kombinace valsartan/hydrochlorothiazid 160/25 mg (68 %) a 160/12,5 mg (62 %) ve srovnání s valsartanem 160 mg (49 %).

V dvojitě zaslepené, randomizované, placebem kontrolované studii s faktoriálním uspořádáním srovnávající různé dávky kombinace valsartan/hydrochlorothiazid s jejich jednotlivými složkami byl pozorován významně větší pokles průměrného systolického/diastolického krevního tlaku při použití kombinace valsartan/hydrochlorothiazid 160/12,5 mg (17,8/13,5 mmHg) a 160/25 mg (22,5/15,3 mmHg) ve srovnání s placebem (1,9/4,1 mmHg) a jednotlivými složkami v monoterapii, tedy hydrochlorothiazidem 12,5 mg (7,3/7,2 mmHg), hydrochlorothiazidem 25 mg (12,7/9,3 mmHg) a valsartanem 160 mg (12,1/9,4 mmHg). Navíc vykazovalo významně vyšší procento pacientů odpověď (diastolický krevní tlak <90 mmHg nebo snížení ≥10 mmHg) při použití kombinace valsartan/hydrochlorothiazid 160/25 mg (81 %) a valsartan/hydrochlorothiazid 160/12,5 mg (76 %) ve srovnání s placebem (29 %) a jednotlivými složkami v monoterapiemi, tedy hydrochlorothiazidem 12,5 mg (41 %), hydrochlorothiazidem 25 mg (54 %) a valsartanem 160 mg (59 %).

V dvojitě zaslepené randomizované studii s aktivní kontrolou, zahrnující pacienty, u kterých se nedosáhlo adekvátní úpravy hypertenze při léčbě valsartenem 320 mg, byl pozorován významně větší pokles průměrného systolického/diastolického krevního tlaku jak u kombinace valsartan/ hydrochlorothiazid 320/25 mg (15,4/10,4 mmHg), tak u kombinace valsartan/hydrochlorothiazid 320/12,5 mg (13,6/9,7 mmHg) ve srovnání s valsartanem 320 mg (6,1/5,8 mmHg).Rozdíl ve snížení krevního tlaku mezi dávkami 320/25 mg a 320/12,5 mg rovněž dosáhl statistické významnosti. Navíc vykazovalo významně vyšší procento pacientů odpověď (diastolický krevní tlak <90 mmHg nebo snížení ≥10 mmHg) při použití kombinace valsartan/hydrochlorothiazid 320/25 mg (75 %) a 320/12,5 mg (69 %) ve srovnání s valsartanem 320 mg (53 %).

V dvojitě zaslepené, randomizované, placebem kontrolované studii s faktoriálním uspořádáním srovnávající různé dávky kombinace valsartan/hydrochlorothiazid s jejich jednotlivými složkami byl pozorován významně větší pokles průměrného systolického/diastolického krevního tlaku při použití kombinace valsartan/hydrochlorothiazid 320/12,5 mg (21,7/15,0 mmHg) a 320/25 mg (24,7/16,6 mmHg) ve srovnání s placebem (7,0/5,9 mmHg) a jednotlivými složkami v monoterapii, tedy hydrochlorothiazidem 12,5 mg (11,1/9,0 mmHg), hydrochlorothiazidem 25 mg (14,5/10,8 mmHg) a

13

valsartanem 320 mg (13,7/11,3 mmHg). Navíc vykazovalo významně vyšší procento pacientů odpověď (diastolický krevní tlak <90 mmHg nebo snížení ≥10 mmHg) při použití kombinace valsartan/hydrochlorothiazid 320/25 mg (85 %) a 320/12,5 mg (83 %) ve srovnání s placebem (45%) a jednotlivými složkami v monoterapii, tedy hydrochlorothiazidem 12,5 mg (60 %), hydrochlorothiazidem 25 mg (66 %) a valsartanem 320 mg (69 %).

V dvojitě zaslepené randomizované studii s aktivní kontrolou, zahrnující pacienty, u kterých se nedosáhlo adekvátní úpravy hypertenze při léčbě valsartenem 320 mg, byl pozorován významně větší pokles průměrného systolického/diastolického krevního tlaku jak u kombinace valsartan/ hydrochlorothiazid 320/25 mg (15,4/10,4 mmHg), tak u kombinace valsartan/hydrochlorothiazid 320/12,5 mg (13,6/9,7 mmHg) ve srovnání s valsartanem 320 mg (6,1/5,8 mmHg).Rozdíl ve snížení krevního tlaku mezi dávkami 320/25 mg a 320/12,5 mg rovněž dosáhl statistické významnosti. Navíc vykazovalo významně vyšší procento pacientů odpověď (diastolický krevní tlak<90 mmHg nebo snížení ≥10 mmHg) při použití kombinace valsartan/hydrochlorothiazid 320/25 mg (75 %) a 320/12,5 mg (69 %) ve srovnání s valsartanem 320 mg (53 %).

V dvojitě zaslepené, randomizované, placebem kontrolované studii s faktoriálním uspořádáním srovnávající různé dávky kombinace valsartan/hydrochlorothiazid s jejich jednotlivými složkami byl pozorován významně větší pokles průměrného systolického/diastolického krevního tlaku při použití kombinace valsartan/hydrochlorothiazid 320/12,5 mg (21,7/15,0 mmHg) a 320/25 mg (24,7/16,6 mmHg) ve srovnání s placebem (7,0/5,9 mmHg) a jednotlivými složkami v monoterapii, tedy hydrochlorothiazidem 12,5 mg (11,1/9,0 mmHg), hydrochlorothiazidem 25 mg (14,5/10,8 mmHg) a valsartanem 320 mg (13,7/11,3 mmHg). Navíc vykazovalo významně vyšší procento pacientů odpověď (diastolický krevní tlak <90 mmHg nebo snížení ≥10 mmHg) při použití kombinace valsartan/hydrochlorothiazid 320/25 mg (85 %) a 320/12,5 mg (83 %) ve srovnání s placebem (45 %) a jednotlivými složkami v monoterapii, tedy hydrochlorothiazidem 12,5 mg (60 %), hydrochlorothiazidem 25 mg (66 %) a valsartanem 320 mg (69 %).

Na dávce závislé snížení sérové hladiny draslíku bylo pozorováno v klinických studiích kombinace valsartan + hydrochlorothiazid. Snížení sérového draslíku se objevovalo častěji u pacientů užívajících 25 mg hydrochlorothiazidu ve srovnání s těmi, kteří užívali 12,5 mg hydrochlorothiazidu. V kontrolovaných klinických studiích kombinace valsartan/hydrochlorothiazid byl kalium depleční účinek hydrochlorothiazidu oslaben kalium šetřícím účinkem valsartanu.

Příznivé účinky valsartanu v kombinaci s hydrochlorothiazidem na kardiovaskulární mortalitu a morbiditu nejsou v současné době známy.Epidemiologické studie ukazují, že dlouhodobá léčba hydrochlorothiazidem snižuje riziko kardiovaskulární mortality a morbidity.

ValsartanValsartan je perorálně účinný a specifický antagonista receptoru pro angiotensin II (Ang II). Působí selektivně na subtyp receptoru AT1, který je zodpovědný za známé účinky angiotensinu II. Zvýšené hladiny Ang II v krevní plazmě po blokádě receptoru AT1 valsartanem mohou stimulovat nezablokovaný receptor AT2, který pravděpodobně vyvažuje účinek na receptor AT1. Valsartan nevykazuje žádnou částečnou agonistickou aktivitu k receptoru AT1 a má mnohem (zhruba 20000x) vyšší afinitu k receptoru AT1 než k receptoru AT2. Není známo, že by se valsartan vázal na jiné receptory hormonů nebo je blokoval nebo se vázal či blokoval iontové kanály, o nichž je známo, že jsou důležité při regulaci kardiovaskulárního systému.

Valsartan neinhibuje ACE, rovněž známý jako kininasa II, který přeměňuje Ang I na Ang II a degraduje bradykinin. Jelikož neexistuje žádný účinek na ACE a žádná potenciace bradykininu nebo substance P, je nepravděpodobné, že by působení antagonistů angiotensinu II souviselo s kašlem. V klinických studiích, kde byl valsartan srovnáván s inhibitorem ACE, byl výskyt suchého kašle významně (P <0,05) nižší u pacientů léčených valsartanem než u pacientů léčených inhibitorem ACE (2,6 % proti 7,9 %). V klinické studii u pacientů s anamnézou suchého kašle během léčby inhibitory ACE zaznamenalo kašel 19,5 % osob ve studii dostávajících valsartan a 19,0 % osob dostávajících

14

thiazidové diuretikum ve srovnání s 68,5 % osob léčených inhibitorem ACE (P <0,05). Podávání valsartanu pacientům s hypertenzí vedlo ke snížení krevního tlaku bez ovlivnění tepové frekvence. U většiny pacientů dochází po podání jedné perorální dávky k nástupu antihypertenzního účinku během 2 hodin a maximálního snížení krevního tlaku je dosaženo během 4 až 6 hodin. Antihypertenzní účinek přetrvává po dobu 24 h po podání. Během opakovaného podávání je maximálního snížení krevního tlaku při kterékoli dávce většinou dosaženo během 2 až 4 týdnů a toto snížení je udržováno během dlouhodobé terapie. Při kombinaci s hydrochlorothiazidem je dosaženo signifikantního navýšení redukce krevního tlaku.

Náhlé vysazení valsartanu nebylo spojeno s návratem hypertenze (rebound) nebo jinými nežádoucími klinickými účinky.U pacientů s hypertenzí s diabetem typu 2 a mikroalbuminurií valsartan způsobil redukci vylučování albuminu močí. Studie MARVAL (Micro Albuminuria Reduction with Valsartan) hodnotila redukci vylučování albuminu močí (UAE) u valsartanu (80-160 mg/jednou denně) oproti amlodipinu (5-10 mg/jednou denně) u 332 pacientů s diabetem typu 2 (průměrný věk: 58 let; 265 mužů) s mikroalbuminurií (valsartan: 58 μg/min; amlodipin: 55,4 µg/min), s normálním nebo vysokým krevním tlakem a se zachovanou renální funkcí (kreatinin v krvi <120 μmol/l). Za 24 týdnů bylo UAE sníženo (p <0,001) o 42 % (–24,2 μg/min; 95 % CI: –40,4 až –19,1) u valsartanu a přibližně o 3 % (–1,7 μg/min; 95 % CI: –5,6 až 14,9) u amlodipinu, a to i přesto, že byly u obou skupin obdobné hodnoty snížení krevního tlaku. Studie redukce proteinurie pomocí Diovanu (DROP) dále zkoumala účinnost valsartanu v redukci UAE u 391 pacientů s hypertenzí (krevní tlak=150/88 mmHg) a s diabetem 2 typu, albuminurií (průměr=102 µg/min; 20-700 µg/min) a zachovanou funkcí ledvin (průměrná hladina kreatininu v séru = 80 µmol/l). Pacienti byli randomizováni do skupin užívajících jednu ze 3 dávek valsartanu (160, 320 a 640 mg/jednou denně) a léčeni po dobu 30 týdnů. Účelem této studie bylo určení optimální dávky valsartanu pro redukci UAE u pacientů s hypertenzí a s diabetem 2 typu. Za 30 týdnů došlo k signifikantnímu snížení procentuální změny u UAE o 36% oproti počáteční hodnotě u valsartanu 160 mg (95% interval spolehlivosti: 22 až 47%) a o 44% u valsartanu 320 mg (95% interval spolehlivosti: 31 až 54%). Shrnutím byl fakt, že 160-320 mg valsartanu způsobilo klinicky relevantní redukci UAE u pacientů s hypertenzí a s diabetem 2. typu.

HydrochlorothiazidMísto působení thiazidových diuretik je primárně v distálním ledvinném tubulu. Ukázalo se, že v kůře ledvin existuje vysokoafinitní receptor, který je primárním vazebným místem pro thiazidová diuretika a inhibici transportu NaCl v distálním ledvinném tubulu. Mechanismus účinku thiazidů spočívá v inhibici Na

+Cl- symportu, pravděpodobně kompeticí s Cl- vazebným místem, čímž se ovlivňuje

mechanismus reabsorpce elektrolytů: přímo zvýšením exkrece sodíku a chloridů v přibližně stejném poměru a nepřímo svým diuretickým účinkem snížením objemu krevní plazmy, s následným vzestupem plazmatické reninové aktivity, sekrece aldosteronu a ztráty draslíku močí, což vede ke snížení sérového hladiny draslíku. Spojení renin-aldosteron je zprostředkováno angiotensinem II, takže při současném podání s valsartanem je snížení sérového draslíku méně výrazné než při monoterapii hydrochlorothiazidem.

5.2

Farmakokinetické vlastnosti

Valsartan/hydrochlorothiazidSystémová dostupnost hydrochlorothiazidu je při současném podávání s valsartanem snížena přibližně o 30 %. Kinetika valsartanu není současným podáváním s hydrochlorothiazidem výrazně ovlivněna. Tato pozorovaná interakce nemá žádný vliv na kombinované použití valsartanu a hydrochlorothiazidu, jelikož kontrolované klinické studie ukázaly zřejmý antihypertenzní účinek, který je větší než u použití jednotlivých látek samostatně či u placeba.

ValsartanAbsorpcePo perorálním podání samotného valsartanu je dosaženo vrcholových koncentrací valsartanu v plazmě během 2 až 4 hodin. Průměrná absolutní biologická dostupnost je 23 %. Jídlo snižuje expozici (měřeno pomocí AUC) valsartanu přibližně o 40 % a vrcholovou koncentraci v plazmě (Cmax)

15

přibližně o 50 %, přestože přibližně po 8 h po podání dávky jsou koncentrace valsartanu v plazmě obdobné pro skupinu osob po jídle i nalačno. Toto snížení AUC však není doprovázeno klinicky významným snížením terapeutického účinku, a proto lze valsartan podávat s jídlem i nalačno.

DistribuceDistribuční objem valsartanu v ustáleném stavu po intravenózním podání je přibližně 17 litrů, což ukazuje, že valsartan není distribuován v rozsáhlé míře do tkání. Valsartan je silně vázán na sérové proteiny (94–97 %), především na sérový albumin.

BiotransformaceValsartan není extenzivně biotransformován, protože pouze asi 20 % dávky je nalezeno jako metabolity. V plazmě byl v nízkých koncentracích identifikován hydroxymetabolit (méně než 10 % AUC valsartanu). Tento metabolit je farmakologicky neúčinný.

VylučováníValsartan vykazuje multiexponenciální kinetiku rozpadu (t½α <1 h a t½ß přibližně 9 h). Valsartan je primárně vylučován stolicí (přibližně 83 % dávky) a močí (přibližně 13 % dávky), převážně jako nezměněný lék. Po intravenózním podání je plazmatická clearance valsartanu přibližně 2 l/h a jeho renální clearance je 0,62 l/h (přibližně 30 % celkové clearance). Poločas valsartanu je 6 hodin.

HydrochlorothiazidAbsorpce Absorpce hydrochlorothiazidu je po perorálním podání rychlá (tmax okolo 2 hod.) s podobnou charakteristikou absorpce jak po podání suspenze, tak po podání tablet. Absolutní biologická dostupnost hydrochlorothiazidu je po perorálním podání 60-80 %. Při současném podání s jídlem bylohlášeno zvýšení i snížení systémové dostupnosti hydrochlorothiazidu ve srovnání se stavem nalačno. Tento vliv je malý a má malý klinický význam. Zvýšení průměrné AUC je lineární a v terapeutickém rozmezí je úměrné dávce. U opakovaného podávání není v kinetice hydrochlorothiazidu změna a při dávkování jednou denně je akumulace minimální.

DistribuceDistribuční a eliminační kinetika je obecně popisována bi-exponenciální zánikovou křivkou. Zdánlivý distribuční objem je 4-8 l/kg.Cirkulující hydrochlorothiazid je vázán na sérové proteiny (40-70 %), především na sérový albumin. Hydrochlorothiazid se též kumuluje v erytrocytech v koncentraci přibližně 1,8× vyšší, než je koncentrace v plazmě.

VylučováníVíce než 95% absorbované dávky hydrochlorothiazidu je vyloučeno jako nezměněná látka močí. Renální clearance se skládá z pasivní filtrace a aktivní sekrece do renálního tubulu. Terminální poločas je 6-15 hod.

Zvláštní skupiny pacientů

Starší osobyU některých starších osob byla pozorována poněkud vyšší systémová expozice valsartanu než u mladších osob; tato skutečnost však nevykazuje žádnou klinickou významnost. Omezené údaje naznačují, že systémová clearance hydrochlorothiazidu je snížená u starších osob zdravých i s hypertenzí, ve srovnání s mladými zdravými dobrovolníky.

Porucha funkce ledvinPři doporučených dávkách fixní kombinace valsartanu a hydrochlorothiazidu není u pacientů s clearance kreatininu 30-70 ml/min nutná úprava dávky.

U pacientů s těžkou poruchou funkce ledvin (clearance kreatininu <30 ml/min) a u pacientů podstupujících dialýzu nejsou pro fixní kombinaci valsartanu a hydrochlorothiazidu dostupné údaje.

16

Valsartan se silně váže na plazmatické proteiny a nelze jej odstranit dialýzou, zatímco clearance hydrochlorothiazidu lze dialýzou dosáhnout.

Renální clearance hydrochlorothiazidu se skládá z pasivní filtrace a aktivní sekrece do renálního tubulu. Jak lze očekávat u sloučeniny, vylučované téměř výhradně ledvinami, má renální funkce výrazný vliv na kinetiku hydrochlorothiazidu (viz bod 4.3).

Porucha funkce jaterVe farmakokinetické studii u pacientů s mírnou (n=6) až středně těžkou (n=5) jaterní dysfunkcí byla expozice valsartanu zvýšena přibližně 2 x ve srovnání se zdravými dobrovolníky. Nejsou k dispozici údaje o použití valsartanu u pacientů s těžkou jaterní dysfunkcí (viz bod 4.3). Jaterní onemocnění nemění významně farmakokinetiku hydrochlorothiazidu.

5.3

Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Potenciální toxicita kombinace valsartanu a hydrochlorothiazidu po perorálním podání byla zkoumána u potkanů a opic (kosmanů) ve studiích trvajících až šest měsíců. Neukázaly se žádné nálezy, které by vylučovaly použití terapeutických dávek u člověka.

Změny vyvolané touto kombinací ve studiích chronické toxicity jsou s největší pravděpodobností způsobeny valsartanem. Toxikologický cílový orgán byly ledviny, reakce byla výraznější u kosmanů než u potkanů. Kombinace vedla k poškození ledvin (nefropatie s tubulární bazofilií, zvýšení hladiny urey, plazmatického kreatininu a sérového draslíku, zvýšení objemu moči a močových elektrolytů od dávky 30 mg/kg/den valsartanu + 9 mg/kg/den hydrochlorothiazidu u potkanů a 10 + 3 mg/kg/den u kosmanů), pravděpodobně změnou renální hemodynamiky. Tyto dávky u potkanů představují 0,9 a 3,5-násobky maximální doporučené humánní dávky (MRHD) valsartanu respektive hydrochlorothiazidu v přepočtu na mg/m

2. Tyto dávky představují u kosmanů 0,3 a 1,2-násobky

maximální doporučené humánní dávky (MRHD) valsartanu respektive hydrochlorothiazidu při vyjádření v mg/m

2. (Výpočty předpokládají perorální dávku 320 mg/den valsartanu v kombinaci

s 25 mg/den hydrochlorothiazidu a hmotnost pacienta 60 kg).

Vysoké dávky kombinace valsartanu a hydrochlorothiazidu zvedly k poklesu parametrů červené krevní řady (počet červených krvinek, hemoglobin, hematokrit, od 100 + 31 mg/kg/den u potkanů a 30 + 9 mg/kg/den u kosmanů). Tyto dávky u potkanů představují trojnásobek a dvanáctinásobek maximální doporučené humánní dávky (MRHD) valsartanu respektive hydrochlorothiazidu při vyjádření v mg/m

2. U kosmanů tyto dávky představují 0,9 a 3,5-násobky maximální doporučené

humánní dávky (MRHD) valsartanu respektive hydrochlorothiazidu při vyjádření v mg/m

2. (Výpočty

předpokládají perorální dávku 320 mg/den valsartanu v kombinaci s 25 mg/den hydrochlorothiazidu a hmotnost pacienta 60 kg).

U kosmanů bylo pozorováno poškození žaludeční sliznice (od 30 + 9 mg/kg/den). Tato kombinace rovněž vedla k hyperplazii aferentních arteriol v ledvině (při dávce 600 + 188 mg/kg/den u potkanů a od 30 + 9 mg/kg/den u kosmanů). Tyto dávky představují u kosmanů 0,9 a 3,5-násobky maximální doporučené lidské dávky (MRHD) valsartanu respektive hydrochlorothiazidu při vyjádření v mg/m

2.

U potkanů tyto dávky představují 18 a 73-násobky maximální doporučené lidské dávky (MRHD) valsartanu respektive hydrochlorothiazidu při vyjádření v mg/m

2. (Výpočty předpokládají perorální

dávku valsartanu 320 mg/den v kombinaci s 25 mg/den hydrochlorothiazidu a hmotnost pacienta 60 kg).

Výše zmíněné účinky se zdají být důsledkem farmakologického účinku vysokých dávek valsartanu (blokáda inhibice uvolňování reninu vyvolané angiotensinem II se stimulací buněk produkujících renin) a vyskytují se také v souvislosti s ACE inhibitory. Tyto nálezy se nezdají mít vztah k terapeuticky používaným dávkám valsartanu u lidí.

Kombinace valsartanu a hydrochlorothiazidu nebyla testována pro mutagenitu, chromosomové zlomy nebo karcinogenitu, jelikož nejsou důkazy pro interakci mezi těmito dvěma látkami. Tyto testy však

17

byly prováděny odděleně s valsartanem a hydrochlorothiazidem a neposkytly žádný důkaz mutagenity, chromosomových zlomů nebo karcinogenity.

U potkanů vedly dávky valsartanu toxické pro matku (600 mg/kg/den) podané během posledních dnů březosti a během laktace ke snížení přežívání, menším přírůstkům hmotnosti a opožděnému vývoji (odstouplé ušní boltce a otevření ušního kanálu) u mláďat (viz bod 4.6). Tyto dávky u potkanů (600 mg/kg/den) jsou přibližně 18-násobkem maximální doporučené dávky u lidí v přepočtu na mg/m

2

(výpočet předpokládá perorální dávku 320 mg/den a hmotnost pacienta 60 kg). Podobné nálezy byly pozorovány u kombinace valsartan/hydrochlorothiazid u potkanů a králíků. Ve studiích embryofetálního vývoje (Segment II) kombinace valsartanu a hydrochlorothiazidu u potkanů a králíků nebyly pozorovány známky teratogenity; byla však pozorována fetotoxicita související s toxicitou pro matku.

6.

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1

Seznam pomocných látek

Jádro tablety:mikrokrystalická celulosamonohydrát laktosymagnesium-stearátsodná sůl kroskarmelosypovidon 25koloidní bezvodý oxid křemičitý

Potahová vrstva:hypromelosa 2910oxid titaničitý (E171)makrogol 4000červený oxid železitý (E172) – pouze v tabletách 80 mg/12,5 mg, 160 mg/12,5 mg, 160 mg/25 mg a 320 mg/12,5 mgžlutý oxid železitý (E172) – pouze v tabletách 80 mg/12,5 mg, 160 mg/25 mg a 320 mg/25 mg

6.2

Inkompatibility

Neuplatňuje se.

6.3

Doba použitelnosti

3 roky.

6.4

Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte při teplotě do 30 C.Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem a vlhkostí.

6.5

Druh obalu a velikost balení

Valsacombi 80 mg/12,5 mgPVC/PE/PVDC//Al blistr: 14, 28, 30, 56, 60, 84, 90, 98, 280, 56x1, 98x1, 280x1 potahovaných tablet, krabička.

Valsacombi 160 mg/12,5 mgPVC/PE/PVDC//Al blistr: 14, 28, 30, 56, 60, 84, 90, 98, 280, 56x1, 98x1, 280x1 potahovaných tablet, krabička.

18

Valsacombi 160 mg/25 mgPVC/PE/PVDC//Al blistr: 14, 28, 30, 56, 60, 84, 90, 98, 280, 56x1, 98x1, 280x1 potahovaných tablet, krabička.

Valsacombi 320 mg/12,5 mgPVC/PE/PVDC//Al blistr: 10, 14, 28, 30, 56, 60, 84, 90, 98, 100, 280, 56x1, 98x1 a 280x1 potahovaných tablet, krabička.

Valsacombi 320 mg/25 mgPVC/PE/PVDC//Al blistr: 10, 14, 28, 30, 56, 60, 84, 90, 98, 100, 280, 56x1, 98x1 a 280x1 potahovaných tablet, krabička.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

6.6

Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku a pro zacházení s ním

Všechen nepoužitý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními požadavky.

7.

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Krka, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovinsko

8.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

Valsacombi 80 mg/12,5 mg: 58/575/09-CValsacombi 160 mg/12,5 mg: 58/576/09-CValsacombi 160 mg/25 mg: 58/577/09-CValsacombi 320 mg/12,5 mg: 58/116/11-CValsacombi 320 mg/25 mg: 58/117/11-C

9.

DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

Valsacombi 80 mg/12,5 mg: 29.7.2009Valsacombi 160 mg/12,5 mg: 29.7.2009Valsacombi 160 mg/25 mg: 29.7.2009Valsacombi 320 mg/12,5 mg: 9.2.2011Valsacombi 320 mg/25 mg: 9.2.2011

10.

DATUM REVIZE TEXTU

2.5.2012


nahoru

Informace na obalu

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

krabička

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Valsacombi 80 mg/12,5 mg Valsacombi 160 mg/12,5 mg Valsacombi 160 mg/25 mg Valsacombi 320 mg/12,5 mgValsacombi 320 mg/25 mgpotahované tablety

valsartanum/hydrochlorothiazidum

2.

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Valsacombi 80 mg/12,5 mg Jedna potahovaná tableta obsahuje valsartanum 80 mg a hydrochlorothiazidum 12,5 mg.

Valsacombi 160 mg/12,5 mg Jedna potahovaná tableta obsahuje valsartanum 160 mg a hydrochlorothiazidum 12,5 mg.

Valsacombi 160 mg/25 mg Jedna potahovaná tableta obsahuje valsartanum 160 mg a hydrochlorothiazidum 25 mg.

Valsacombi 320 mg/12,5 mgJedna potahovaná tableta obsahuje valsartanum 320 mg a hydrochlorothiazidum 12,5 mg.

Valsacombi 320 mg/25 mgJedna potahovaná tableta obsahuje valsartanum 320 mg a hydrochlorothiazidum 25 mg.

3.

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Pomocná látka: monohydrát laktosy.Více naleznete v příbalové informaci.

4.

LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ

80 mg/12,5 mg, 160 mg/12,5 mg, 160 mg/25 mg, potahované tablety:14 potahovaných tablet28 potahovaných tablet30 potahovaných tablet 56 potahovaných tablet60 potahovaných tablet84 potahovaných tablet90 potahovaných tablet98 potahovaných tablet280 potahovaných tablet56x1 potahovaná tableta98x1 potahovaná tableta280x1 potahovaná tableta

320 mg/12,5 mg, 320 mg/25 mg, potahované tablety:10 potahovaných tablet

14 potahovaných tablet28 potahovaných tablet30 potahovaných tablet56 potahovaných tablet60 potahovaných tablet84 potahovaných tablet90 potahovaných tablet98 potahovaných tablet100 potahovaných tablet280 potahovaných tablet56x1 potahovaná tableta98x1 potahovaná tableta280x1 potahovaná tableta

5.

ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Perorální podáníPřed použitím si přečtěte příbalovou informaci.

6.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOSAH A DOHLED DĚTÍ

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

7.

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8.

POUŽITELNOST

Použitelné do:

9.

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte při teplotě do 30 C.Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem a vlhkostí.

10.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH

PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

11.

NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovinsko

12.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

Valsacombi 80 mg/12,5 mg: 58/575/09-CValsacombi 160 mg/12,5 mg: 58/576/09-CValsacombi 160 mg/25 mg: 58/577/09-CValsacombi 320 mg/12,5 mg: 58/116/11-CValsacombi 320 mg/25 mg: 58/117/11-C

13.

ČÍSLO ŠARŽE

Č. š.:

14.

KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.

15.

NÁVOD K POUŽITÍ

16.

INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

Valsacombi 80 mg/12,5 mg Valsacombi 160 mg/12,5 mg Valsacombi 160 mg/25 mg Valsacombi 320 mg/12,5 mgValsacombi 320 mg/25 mg

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH NEBO STRIPECH

PVC/PE/PVDC//Al blistr

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Valsacombi 80 mg/12,5 mg Valsacombi 160 mg/12,5 mg Valsacombi 160 mg/25 mgValsacombi 320 mg/12,5 mgValsacombi 320 mg/25 mgpotahované tablety valsartanum/hydrochlorothiazidum

2.

NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

KRKA

3.

POUŽITELNOST

Použitelné do:

4.

ČÍSLO ŠARŽE

Číslo šarže:

5.

JINÉ

Tyto informace jsou určeny pouze odborníkům. Pokud máte pochybnosti o nějakém léku, prosím, kontaktujte svého lékaře. Nedoporučujeme se řídit informacemi uvedenými na těchto stránkách, mohou být zastaralé a nepřesné.