Valaciclovir Mylan 500 Mg

Kód 0124231 ( )
Registrační číslo 42/ 170/09-C
Název VALACICLOVIR MYLAN 500 MG
Režim prodeje na lékařský předpis
Stav registrace registrovaný léčivý přípravek
Držitel registrace Generics [UK] Ltd., Potters Bar, Hertfordshire, Velká Británie
ATC klasifikace

nahoru

Varianty

Kód Náz. Forma
0124227 POR TBL FLM 10X500MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0119945 POR TBL FLM 100X500MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0124234 POR TBL FLM 112X500MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0124228 POR TBL FLM 21X500MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0124229 POR TBL FLM 24X500MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0124230 POR TBL FLM 30X500MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0124231 POR TBL FLM 42X500MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0124232 POR TBL FLM 60X500MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0124233 POR TBL FLM 90X500MG Potahovaná tableta, Perorální podání

nahoru

Příbalový létak VALACICLOVIR MYLAN 500 MG

Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp. zn. sukls172784/2010

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

Valaciclovir Mylan 500 mg

potahované tablety

valaciclovirum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat. Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to

i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.

 Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře nebo pokud si všimnete

jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete

1.

CO JE PŘÍPRAVEK VALACICLOVIR MYLAN 500 MG A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Přípravek Valaciclovir Mylan 500mg patří do skupiny léků nazývaných antivirotika. Ta účinkují tak, že zabíjejí nebo zastavují růst virů nazývaných Herpes simplex (HSV), Varicella zoster (VZV) a cytomegalovirus (CMV).

Přípravek Valaciclovir Mylan 500mg se může užívat k:

léčbě pásového oparu (u dospělých)

léčbě kožních infekcí a infekcí genitálií (pohlavních orgánů) způsobených virem HSV (u dospělých a dospívajících nad 12 let). Rovněž pomáhá bránit tomu, aby se tyto infekce znovu vracely.

léčbě oparu na rtu (u dospělých a dospívajících starších 12 let)

prevence infekce virem CMV u pacientů po transplantaci orgánů (u dospělých a dospívajících starších 12 let).

léčbě a prevenci HSV infekce oka

2.

ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK VALACICLOVIR MYLAN 500MG UŽÍVAT

Neužívejte přípravek Valaciclovir Mylan 500mg

jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na valaciklovir nebo aciklovir nebo na kteroukoli další složku přípravku Valaciclovir Mylan 500mg (viz bod 6)

1. Co je přípravek Valaciclovir Mylan 500mg a k čemu se používá2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Valaciclovir Mylan užívat 3. Jak se přípravek Valaciclovir Mylan 500mg užívá 4. Možné nežádoucí účinky5. Jak přípravek Valaciclovir Mylan 500mg uchovávat6. Další informace

Neužívejte přípravek Valaciclovir Mylan 500mg, pokud se Vás to týká. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete přípravek Valaciclovir Mylan 500mg užívat.

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Valaciclovir Mylan 500mg je zapotřebíPoraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete přípravek Valaciclovir Mylan 500mgužívat, pokud:

máte potíže s ledvinami

máte potíže s játry

jste starší 65 let

je Váš imunitní systém oslabený

Pokud si nejste jistý(á), zda se Vás to týká, promluvte si se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete přípravek Valaciclovir Mylan 500mg užívat,.

Prevence přenosu oparu na pohlavních orgánech (herpes genitalis) na další osobyPokud užíváte přípravek Valaciclovir Mylan 500mg k léčbě nebo prevenci přenosu oparu na pohlavních orgánech, nebo pokud jste již někdy v minulosti měl opar na pohlavních orgánech, měl(a) byste i nadále dodržovat zásady bezpečného sexu, včetně užívání kondomů. Toto je důležité z důvodu prevence přenosu infekce na další osoby. Pokud máte na pohlavních orgánech oděrky nebo puchýře, neměl(a) byste mít pohlavní styk.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravkyProsím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu, včetně bylinných přípravků.

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které ovlivňují funkci ledvin. To jsou: aminoglykosidy, organické sloučeniny platiny, jodové kontrastní látky, methotrexát, pentamidin, foskarnet, cyklosporin, takrolimus, cimetidin a probenecid.

Pokud užíváte přípravek Valaciclovir Mylan 500mg k léčbě pásového oparu nebo pokud jste po transplantaci, vždy informujte svého lékaře nebo lékárníka o dalších lécích, které užíváte.

Těhotenství a kojeníPřípravek Valaciclovir Mylan 500mg není obvykle v průběhu těhotenství doporučován. Pokud jste těhotná, nebo si myslíte, že můžete být těhotená, nebo těhotenství plánujete, neužívejte přípravek Valaciclovir Mylan 500mg dříve, než se poradíte se svým lékařem. Váš lékař zváží prospěch z užívání přípravku Valaciclovir Mylan 500mg v době, kdy jste těhotná nebo kojíte, oproti jeho rizikům pro Vaše dítě.Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojůValaciclovir může způsobit nežádoucí účinky, které ovlivňují schopnost řídit.Neřiďte ani neobsluhujte stroje, pokud si nejste jisti, že Vás přípravek neovlivňuje.

3.

JAK SE PŘÍPRAVEK VALACICLOVIR MYLAN 500MG UŽÍVÁ

Vždy užívejte přípravek Valaciclovir Mylan 500mg přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Dávka přípravku, kterou budete užívat, závisí na onemocnění, kvůli kterému Vám byl přípravek Valaciclovir Mylan 500mg předepsán. Lékař si o tom s Vámi promluví.

Léčba pásového oparu

Obvyklá dávka je 1000 mg (dvě 500 mg tablety) 3x denně.

Přípravek Valaciclovir Mylan 500mg se užívá po dobu 7 dnů.

Léčba oparu rtu

Obvyklá dávka je 2000 mg (čtyři 500 mg tablety) 2x denně.

Druhá dávka se užívá 12 hodin (ne dříve než 6 hodin) po první dávce.

Přípravek Valaciclovir Mylan 500mg se užívá pouze jeden den (dvě dávky).

Léčba kožních infekcí nebo infekcí genitálií způsobených virem HSV

Obvyklá dávka je 500 mg (jedna 500 mg tableta) 2x denně.

Při první infekci je třeba užívat přípravek Valaciclovir Mylan 500mg po dobu 5 dnů nebo až 10 dnů, pokud tak rozhodne lékař. Při opakující se (rekurentní) infekci je obvyklá délka léčby 3-5 dní.

Prevence opětovného výskytu HSV infekce, pokud jste ji již prodělal(a)

Obvyklá dávka je jedna 500 mg tableta jednou denně.

U některých pacientů s častými opakovanými výskyty infekce může být prospěšné užívatjednu 250 mg tabletu 2x denně (tato síla přípravku Valaciclovir Mylan není v ČR registrována, na trhu jsou jiné přípravky o této síle).

Přípravek Valaciclovir Mylan 500mg se užívá do doby, než lékař léčbu ukončí.

Ukončení infekce CMV (Cytomegalovirus)

Obvyklá dávka je 2000 mg (čtyři 500 mg tablety) 4x denně.

Tablety se mají užívat přibližně po 6 hodinách.

Léčba přípravkem Valaciclovir Mylan 500mg se zahajuje obvykle co nejdříve po chirurgickém zákroku.

Přípravek Valaciclovir Mylan se užívá 500mg po dobu přibližně 90 dnů po chirurgickém výkonu, do doby, než lékař léčbu ukončí.

Děti do 12 let věkuVzhledem k nedostatku údajů o bezpečnosti a účinnosti se podávání přípravku Valaciclovir Mylan se dětem do věku 12 let nedoporučuje.

Lékař může dávku přípravku Valaciclovir Mylan 500mg upravit, pokud:

jste starší 65 let

máte oslabený imunitní systém

máte potíže s ledvinami

Pokud se Vás cokoli z výše zmíněného týká, řekněte to svému lékaři dříve, než začnete přípravekValaciclovir Mylan 500mg užívat.

Pokud budete mít pocit, že je účinek přípravku Valaciclovir Mylan příliš slabý nebo naopak silný, kontaktujte svého lékaře nebo lékárníka.

Užívání tohoto léku

Tento lék se užívá ústy.

Spolkněte celou tabletu a zapijte jí dostatečným množstvím vody.

Užívejte přípravek Valaciclovir Mylan 500mg každý den ve stejnou dobu.

Užívejte přípravek Valaciclovir Mylan podle 500mg pokynů lékaře nebo lékárníka.

Osoby starší 65 let nebo osoby s poruchou funkce ledvin

Je velmi důležité, abyste při užívání přípravku Valaciclovir Mylan 500mg pil(a) pravidelně během dne. To napomáhá snížení nežádoucích účinků, které mohou postihnout ledviny nebo nervový systém. Lékař Vás bude pečlivě sledovat s ohledem na přítomnost těchto příznaků. Nežádoucí účinky

postihující nervový systém mohou zahrnovat pocit zmatenosti, rozrušení (agitovanost), pocit neobvyklé ospalosti nebo malátnosti.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Valaciclovir Mylan 500mg, než jste měl(a)Valaciclovir Mylan obvykle není škodlivý, pokud není v příliš vysokých dávkách užíván několik dní. Pokud užijete příliš mnoho tablet, může se Vám udělat nevolno, můžete zvracet nebo být zmatený(á), podrážděný(á) případně neobvykle ospalý(á). Pokud užijete příliš mnoho přípravku ValaciclovirMylan, kontaktujte lékaře nebo lékárníka. Vezměte si přípravek s sebou.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Valaciclovir Mylan 500mg

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Valaciclovir Mylan 500mg, vezměte si ho jakmile si vzpomenete. Pokud se již ale blíží čas další dávky, zapomenutou dávku vynechejte.

Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Pokud máte další otázky týkající se tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4.

MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může i přípravek Valaciclovir Mylan 500mg způsobovat nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Nežádoucí účinky se obvykle projevují v začátku léčby a během několika týdnů se zmírňují nebo ustupují. Někdy je obtížné odlišit projevy choroby od nežádoucích účinků přípravku.

Pokud se u vás vyskytne některý z následujících příznaků, kontaktujte ihned lékaře:

závažné alergické reakce (anafylaxe). U osob užívajících přípravek Valaciclovir Mylan 500mgjsou vzácné. Rychlý rozvoj příznaků zahrnuje:

návaly horka, svědivou kožní vyrážku

otok rtů, obličeje, krku a hrdla, který způsobuje obtíže s dýcháním (angioedém)

pokles krevního tlaku, který vede ke kolapsu

Pokud se u Vás objeví alergická reakce, přestaňte přípravek Valaciclovir Mylan 500mg užívat a okamžitě vyhledejte lékaře.

Velmi časté nežádoucí účinky (postihují více než 1 osobu z 10)

bolest hlavy

Časté nežádoucí účinky (postihují až 1 osobu z 10)

pocit na zvracení

závratě

zvracení

průjem

kožní reakce po vystavení pokožky slunci (fotosenzitivita)

vyrážka

Méně časté nežádoucí účinky (postihují až 1 osobu z 100):

pocit zmatenosti

slyšení nebo vidění věcí, které neexistují (halucinace)

pocit malátnosti

třes

pocit agitovanosti (rozrušení)

Tyto nežádoucí účinky postihující nervový systém se obvykle objevují u osob s poruchou funkce ledvin, u starších osob nebo u pacientů po transplantaci orgánů, kteří užívají přípravek Valaciclovir Mylan 500mg v dávce vyšší než 8 gramů denně. Nežádoucí účinky se obvykle zmírní, pokud je přípravek Valaciclovir Mylan 500mg vysazen nebo podáván v nižší dávce.

Další méně časté nežádoucí účinky:

pocit zkráceného dechu (dyspnoe)

žaludeční nevolnost

vyrážka, občas svědivá, kopřivka (vyrážka)

bolest dolní části zad (bolest ledvin)

Méně časté nežádoucí účinky, které se mohou projevit v krevních testech:

snížení počtu bílých krvinek (leukopenie)

snížení počtu krevních destiček, což jsou buňky, které napomáhají srážení krve

(trombocytopenie)

zvýšená koncentrace látek tvořených v játrech

Vzácné nežádoucí účinky (postihují až 1 osobu z 1000)

nestabilita při chůzi a porucha koordinace pohybů (ataxie)

pomalá, nesrozumitelná řeč (dysartrie)

záchvaty (křeče)

porucha mozkových funkcí (encefalopatie)

bezvědomí (kóma)

zmatenost, nebo poruchy myšlení

Tyto nežádoucí účinky postihující nerovový systém se obvykle objevují u osob s poruchou funkceledvin, u starších osob a u pacientů po transplantaci orgánů, kteří užívají přípravek Valaciclovir Mylan500mg v dávkách vyšších než 8 gramů denně. Nežádoucí účinky se obvykle zmírní, pokud je přípravek Valaciclovir Mylan 500mg vysazen nebo podáván v nižší dávce.

Další vzácné nežádoucí účinky:

potíže s ledvinami, kdy je snížená nebo žádná tvorba moči

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnetejakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

5.

JAK PŘÍPRAVEK VALACICLOVIR MYLAN 500MG UCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Přípravek Valaciclovir Mylan 500mg nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6.

DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek Valaciclovir Mylan 500mg obsahuje

Léčivou látkou je valacicloviri hydrochloridum dihydricum. Jedna potahovaná tableta obsahuje valacicloviri hydrochloridum v obsahu odpovídajícím 500 mg valciclovirum

Pomocnými látkami jsou: mikrokrystalická celulóza, krospovidon, povidon, magnezium- stearát

Potah tablety: oxid titaničitý (E171), makrogol 400, polysorbát 80 (E433), hypromelóza (E464)

Jak přípravek Valaciclovir Mylan vypadá 500 mg a co obsahuje toto balení

Valaciclovir Mylan 500mg jsou bílé až téměř bílé bikonvexní potahované tablety ve tvaru tobolky s vyraženým „VC 500“ na jedné straně a „G“ na druhé straně.

Valaciclovir Mylan 500mg je k dispozici v blistrech a baleních po 10, 21, 24, 30, 42, 60, 90, 100 a112.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobceDržitel rozhodnutí o registraci

Generics [UK] Ltd.Station Close, Potters Bar, Hertfordshire, EN6 1TLVelká Británie

Výrobci: Merck S.L.Poligono MERCK, E-08100 Mollet Del Vallés, Barcelona, Španělsko

Pharma Pack Kft 2040 Hungary, Budaörs, Vasút u. 13, Maďarsko

McDermott Laboratories Ltd T/A Gerard Laboratories35-36 Baldoyle Industrial Estate, Grange Road, Dublin 13, Irsko

Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 12.1.2011


nahoru

Souhrn údajů o léku (SPC)

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp. zn. sukls172784/2010

1.

NÁZEV PŘÍPRAVKU

Valaciclovir Mylan 500 mgpotahované tabletyvalaciclovirum

2.

KVALITATIVNÍ a KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jedna potahovaná tableta obsahuje valacicloviri hydrochloridum dihydricum v množství odpovídajícím 500 mg valaciclovirum.

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.

LÉKOVÁ FORMA

Potahovaná tableta.

Bílé až téměř bílé bikonvexní potahované tablety ve tvaru tobolky s vyraženým „VC 500“ na jedné straně a „G“ na druhé straně.

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Terapeutické indikace

Infekce virem Varicella zoster (VZV) – herpes zoster

Přípravek Valaciclovir Mylan 500mg je indikován k léčbě herpes zoster (pásového oparu) a oční formy herpes zoster u imunokompetentních dospělých osob (viz bod 4.4).

Přípravek Valaciclovir Mylan 500mg je indikován k léčbě herpes zoster u dospělých pacientů s mírnou až středně těžkou imunosupresí (viz bod 4.4).

Infekce virem Herpes simplex (HSV)

Přípravek Valaciclovir Mylan 500mg je indikován

 k léčbě a prevenci (supresi) kožních a slizničních onemocnění způsobených virem HSV,

včetně:

léčby iniciálních epizod herpes genitalis u imunokompetentních dospělých a dospívajících a u imunokompromitovaných dospělých.

léčby recidivujícího herpes genitalis u imunokompetentních dospělých a dospívajících, a u imunokompromitovaných dospělých .

prevence recidivujícího herpes genitalis u imunokompetentních dospělých a dospívajících a u imunokompromitovaných dospělých .

 k léčbě a prevenci recidivujících očních forem infekce virem HSV (viz bod 4.4)

Klinické studie u HSV-pacientů imunokompromitovaných z jiných příčin než je HIV-infekce infikovaných HSV nebyly prováděny (viz bod 5.1).

Cytomegalovirové (CMV) infekce

Valaciclovir Mylan 500mg je indikován k profylaxi infekce CMV a onemocnění po transplantaciorgánů u dospělých a dospívajících (viz bod 4.4)

4.2

Dávkování a způsob podání

Infekce virem Varicella zoster (VZV) – herpes zoster a oční formy herpes zoster

Pacienti mají být poučeni, aby zahájili léčbu co nejdříve po stanovení diagnózy herpes zoster. K léčbězahájené později než 72 hodin po výsevu herpes zoster nejsou k dispozici žádné údaje.

Dospělí s dostatečnou funkcí imunitního systémuDávka u imunokompetentních pacientů je 1000 mg 3x denně po dobu 7 dnů (3000 mg celková denní dávka). Tuto dávku je třeba upravit podle clearance kreatininu (viz níže Porucha renálních funkcí).

Dospělí s poruchou imunitního systémuDávka u pacientů s poruchou imunitního systému je 1000 mg 3x denně po dobu alespoň 7 dnů (3000mg celková denní dávka) a po dobu 2 dnů od vytvoření krust. Tuto dávku je třeba upravit podle clearance kreatininu (viz níže Porucha renálních funkcí).

U pacientů s poruchou imunitního systému je antivirová léčba doporučena do jednoho týdne od tvorbypuchýřků nebo kdykoli před kompletním vytvořením krust.

Léčba infekcí virem Herpes simplex (HSV) u dospělých a dospívajících (≥12let)

Dospělí a dospívající (≥12 let) s dostatečnou funkcí imunitního systému Přípravek Valaciclovir Mylan 500mg se podává v dávce 500 mg 2x denně (1000 mg celková denní dávka). Tuto dávku je třeba upravit podle clearance kreatininu (viz níže Porucha renálních funkcí).

Při recidivách má léčba trvat 3 až 5 dnů. Při iniciálních epizodách, které mohou být závažnější, lzeléčbu prodloužit až na 10 dnů. Léčba má být zahájena co nejdříve. U recidivujících infekcí virem HSVby to mělo být nejlépe v prodromálním stadiu, nebo ihned po výskytu prvních objektivních nebosubjektivních příznaků onemocnění. Přípravek Valaciclovir Mylan 500mg může zabránit vývoji lézí, zahájí-li se jeho podávání při prvních objektivních nebo subjektivních příznacích recidivy infekčního onemocnění způsobeného virem HSV.

Herpes labialisPři herpes labialis (opar) je účinná léčba u dospělých i dospívajících 2000 mg valacikloviru 2x denněběhem jednoho dne. Druhá dávka se užívá přibližně 12 hodin (ne dříve než 6 hodin) po první dávce.Tuto dávku je třeba upravit podle clearance kreatininu (viz níže Porucha renálních funkcí). Při použitítohoto režimu dávkování nemá léčba trvat déle jeden den, protože bylo prokázáno, že delší léčbanepřináší již žádný další klinický prospěch. Léčba má být zahájena při prvních příznacích herpeslabialis (brnění, svědění nebo pálení).

Dospělí s poruchou imunitního systémuPři léčbě HSV u dospělých s poruchou imunitního systému se podává dávka 1000 mg 2x denně po dobu alespoň 5 dnů, podle klinického stavu a závažnosti poruchy imunitního systému pacienta. Přiiniciálních epizodách, které mohou být závažnější, lze léčbu prodloužit až na 10 dnů. Léčba má býtzahájena co nejdříve. Tuto dávku je třeba upravit podle clearance kreatininu (viz níže Porucharenálních funkcí). Aby bylo dosaženo co nejlepšího klinického výsledku, je třeba léčbu zahájit v průběhu 48 hodin. Doporučuje se pečlivé sledování vývoje lézí.

Prevence redicidivujících infekcí virem Herpes simplex (HSV) u dospělých a dospívajících (≥12let)

Dospělí a dospívající (≥12let) s dostatečnou funkcní imunitního systému Přípravek Valaciclovir Mylan 500mg se podává v dávce 500 mg jednou denně. U některých pacientů s velmi častými recidivami (≥10 recidiv onemocnění během jednoho roku bez léčby) může být

prospěšnější podávat denní dávku 500 mg rozděleně ve dvou dílčích dávkách (250 mg 2x denně). Tuto dávku je třeba upravit podle clearance kreatininu (viz níže Porucha renálních funkcí). (Valaciclovir Mylan v síle 250 mg není v ČR registrován, na trhu jsou jiné přípravky o této síle). Léčbu je třeba po 6až 12 měsících znovu zhodnotit.

Dospělí s poruchou imunitního systémuPřípravek Valaciclovir Mylan 500mg se podává v dávce 500 mg 2x denně. Tuto dávku je třeba upravit podle clearance kreatininu (viz níže Porucha renálních funkcí). Léčbu je třeba po 6 až 12 měsících znovu zhodnotit.

Profylaxe cytomegalovirové infekce (CMV) a onemocnění u dospělých a dospívajících (≥12let)

Dávka přípravku Valaciclovir Mylan 500mg je 2000 mg 4x denně. Léčbu je třeba zahájit co nejdříve po transplantaci. Tuto dávku je třeba upravit podle clearance kreatininu (viz níže Porucha renálních funkcí).

Délka léčby je obvykle 90 dnů, ale u vysoce rizikových pacientů může být nutné její prodloužení.

Zvláštní populace

Děti

Účinnost přípravku Valaciclovir Mylan 500mg nebyla u dětí mladších 12 let hodnocena.

Starší pacientiU starších pacientů je nutné vzít v úvahu možnost poruchy renálních funkcí, podle které je třebadávkování upravit (viz níže Porucha renálních funkcí). Je nutné udržovat dostatečnou hydrataci.

Porucha renálních funkcíPodávání přípravku Valaciclovir Mylan 500mg pacientům s poruchou renálních funkcí je třeba věnovat zvýšenou pozornost. Je nutné udržovat dostatečnou hydrataci. Dávka přípravku Valaciclovir Mylan 500mg má být u pacientů s poruchou renálních funkcí snížena, jak ukazuje tabulka 1 níže.

U pacientů, kteří podstupují intermitentní hemodialýzu, je třeba podávat přípravek Valaciclovir Mylan500mg po provedení hemodialýzy. Je třeba častěji monitorovat clearance kreatininu, zvláště během období rychlých změn renálních funkcí, např. ihned po transplantaci ledviny nebo po přihojení (engraftment). Dávku přípravku Valaciclovir Mylan 500mg je proto třeba upravit.

Porucha jaterních funkcíStudie hodnotící dávku 1000 mg valacikloviru u dospělých pacientů prokázaly, že u pacientů s mírnouaž středně těžkou jaterní cirhózou (při zachování syntetických jaterních funkcí) není nutná úpravadávky. Farmakokinetické údaje u dospělých pacientů s pokročilou jaterní cirhózou (poruchasyntetických jaterních funcí a průkaz porto-systémového zktratu) nenaznačují na nutnost úpravydávkování, klinické zkušenosti jsou však omezené. Pro vyšší dávky (4000 mg nebo více denně) vizbod 4.4.

Tabulka 1: Úprava dávek u pacientů s poškozením ledvinTerapeutické indikace

Clearance kreatininu (ml/min)

Dávkování valacicloviru

a

Infekce způsobené virem Varicella-Zoster (VZV) Léčba herpes zoster (pásový opar)Imunokompetentní

a

imunokompromitovaní dospělí

≥ 5030 až 4910 až 2910

1000 mg třikrát denně1000 mg dvakrát denně1000 mg jednou denně500 mg jednou denně

Infekce způsobené virem Herpes Simplex (HSV)Léčba HSV infekcí

Imunokompetentní dospělí a mladiství

≥ 30< 30

500 mg dvakrát denně500 mg jednou denně

Imunokompromitovaní dospělí

≥ 30< 30

1000 mg dvakrát denně1000 mg jednou denně

Léčba herpes labialis (oparu rtu) u imunokompetentních

dospělých

a

mladistvých (alternativní jednodenníléčba)

≥ 5030 až 4910 až 29<10

dvakrát denně 2000 mg – trvání léčby 1 den dvakrát denně 1000 mg – trvání léčby 1 den dvakrát denně 500 mg – trvání léčby 1 den 500mg v jediné dávce

Potlačení infekce HSV Imunokompetentní dospělí a mladiství

≥ 30< 30

500mg jednou denně

b

250 mg jednou denně

Imunokompromitovaní dospělí

≥ 30< 30

500mg dvakrát denně500 mg jednou denně

Cytomegalovirová (CMV) infekceProfylaxe CMV u pacientů po transplantaci pevných orgánů u dospělých a mladistvých

≥ 7550 až < 7525 až < 5010 až < 25<10

2000 mg čtyřikrát denně1500 mg čtyřikrát denně1500 mg třikrát denně1500 mg dvakrát denně1500 mg jednou denně

a U pacientů s intermitentní hemodialýzou je třeba podat dávku v den dialýzy po jejím ukončení.

b Při potlačování HSV u imunokompetentních pacientů s anamnézou ≥ 10 recidiv/rok je možné, že při podávání dávky 250 mg dvakrát denně bude dosaženo lepších výsledků.

4.3

Kontraindikace

Přecitlivělost na valaciclovir, aciclovir nebo na kteroukoli z pomocných látek (viz bod 6.1).

4.4 Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Stav hydrataceU pacientů ohrožených dehydratací, zejména u starších pacientů, je nutno dbát na dostatečný přísun tekutin.

Použití u pacientů s poruchou funkce ledvin a u starších pacientůAciclovir se vylučuje ledvinami a u pacientů s poruchou funkce ledvin je proto nutné snížit dávku přípravku valacicloviru (viz bod 4.2). Starší pacienti mohou trpět poruchou funkce ledvin a je proto třeba při léčbě této skupiny pacientů zvážit možnou potřebu snížení dávky. U starších pacientů a pacientů s poruchou funkce ledvin je zvýšené riziko vzniku neurologických nežádoucích účinků a proto je třeba pečlivě monitorovat známky takových nežádoucích účinků. Hlášené případy naznačují, že tyto nežádoucí účinky jsou obvykle po přerušení léčby reverzibilní (viz bod 4.8).

Užívání vysokých dávek valacicloviru u pacientů s poruchou funkce jater nebo po transplantaci jater O používání vysokých dávek valacicloviru (4000 mg denně nebo i více) u pacientů s dysfunkcí jater nejsou k dispozici žádné údaje. Nebyly provedeny žádné specifické studie použití valacicloviru u pacientů po transplantaci jater a proto je u těchto pacientů nutné dbát při podávání dávek vyšších než 4000 mg opatrnosti.

Použití k léčbě herpes zoster

Klinická odpověď by měla být zvláště u imunokomprimonavých pacientů pečlivě sledována. Podání intravenózní antivirotické léčby by mělo být zváženo, pokud je odpověď na perorální léčbu nedostatečná.

Pacienti s komplikovaným herpes zoster, tj. např. pacienti s viscerálním poškozením, diseminovaným herpes zoster, s motorickými neuropatiemi, encefalopatií a cerebrovaskulárními komplikacemi, mají být léčeni intravenózními antivirotiky.

Pacienti s poruchou imunitního systému s herpes zoster oftalmicus nebo pacienti s vysokým rizikemdiseminace onemocnění a zasažením viscerálních orgánů mají být léčeni intravenózními antivirotiky.

Přenos herpes genitalisPacientům je třeba doporučit, aby se vyvarovali pohlavního styku v době přítomnosti příznaků onemocnění a to i v případě, když již byla zahájena antivirová léčba. V průběhu preventivní léčby antivirotiky je četnost šíření viru významně snížená. Riziko přenosu však stále přetrvává. Proto je třeba současně s léčbou valaciklovirem dodržovat zásady bezpečného pohlavního styku.

Použití u očních forem infekce HSVU těchto pacientů je třeba pečlivě sledovat klinickou odpověď na léčbu. V případě, kdy není pravděpodobné, že odpověď na perorální léčby bude dostatečná, je třeba zvážit podávání intravenózních antivirotik.

Použití u infekcí CMVÚdaje o účinností valacikloviru u trasplantovaných pacientů (~200) s vysokým rizikem CMV onemocnění (např. dárce CMV-pozitivní/příjemce CMV negativní, nebo použití anti-tymocin globulin indukční léčby) ukazují, že valaciklovir může být podán těmto pacientům pouze, pokud bezpečnostní hledisko zabrání užití valgancikloviru, nebo gancikloviru.

Vysoká dávka valacikloviru, jaká je požadována k profylaxi CMV, může vést k častějšímu výskytu nežádoucích účinků, včetně poruch CNS, než které jsou pozorovány při podávání nižších dávek u jiných indikací (viz bod 4.8). Pacienti musí být pečlivě sledováni pro možnost změny funkcí ledvin a podle toho mají být upravené dávky (viz bod 4.2).

4.5

Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Kombinaci valacikloviru s nefrotoxickými léčivými přípravky je třeba podávat s opatrností, zvláště u pacientů s poruchou ledvinných funkcí a je nutné pravidelné sledování renálních funkcí. Toto se týká i současné medikace s aminoglykosidy, organickými sloučeninami platiny, jodovými kontrastními látkami, methotrexátem, pentamidinem, foskarnetem, cyklosporinem a takrolimem.

Aciklovir je primárně eliminován v nezměněné formě močí prostřednictvím aktivní renální tubulární sekrece. Po podání 1000 mg valacikloviru snižují cimetidin a probenecid renální clearance acikloviru o přibližně 25 % a zvyšují AUC acikloviru o přibližně 45 % a to pomocí inhibice aktivní renální sekrece acikloviru. Cimetidin a probenecid užívané spolu s valaciklovirem zvyšují AUC acikloviru o přibližně 65 %. Další léčivé přípravky (např. tenofovir), které soupeří o aktivní tubulární sekreci, nebo ji inhibují, mohou, pokud jsou podávané současně, zvyšovat tímto způsobem koncentraci acikloviru.Stejně tak podání valacikloviru může zvyšovat plasmatické koncentrace současně podávaných látek.

Pacientům, kteří jsou vystaveni vyšším dávkám acikloviru z valacikloviru (např. dávkám při léčběherpes zoster nebo profylaxi CMV), je třeba věnovat zvýšenou pozorovnost, pokud jsou jim současněpodávány léky, které inhibují aktivní renální tubulární sekreci.

Bylo prokázáno, že při společném podávání valacikloviru a mofetil-mykofenolátu (imunosupresivnípřípravek používaný u pacientů po transplantaci) dochází ke zvýšení plasmatických AUC acikloviru a

inaktivního matabolitu mofetil-mykofenolátu. Při společném podávání stejných léčivých přípravkůzdravým dobrovolníkům nebyly pozorovány žádné změny vrcholových koncentrací ani AUC. S užitímtéto kombinace jsou pouze omezené klinické zkušenosti.

4.6

Fertilita, těhotenství a kojení

TěhotenstvíOmezené množství údajů o užívání valacikloviru a nevelké množství údajů o užívání acikloviru v těhotenství jsou dostupné z registrů těhotných (které dokumentují výsledky u těhotných žen vystavených působení valacikloviru nebo perorálnímu nebo intravenóznímu acikloviru (aktivní metabolit valacikloviru); 111 a 1246 výsledků těhotenství (29 a 756 vystavených v průběhu prvního trimestru těhotenství) a postmarketingová zkušenost neukazují na žádné malformace ani fetální neboneonatální toxicitu. Studie na zvířatech neprokázaly reprodukční toxicitu valacikloviru (viz bod 5.3).Valaciklovir je možné užívat v průběhu těhotenství pouze v případě, pokud je to klinicky indikované a pokud očekávaný prospěch z léčby převýší možná rizika pro plod.

KojeníAciklovir, jako hlavní metabolit valacikloviru, je vylučován do mateřského mléka. Při terapeutických dávkách se však neočekáva žádný vliv valacikloviru na kojeného novorozence nebo kojence, protože dávka požitá dítětem je nižší než 2 % terapeutické dávky intravenózního acikloviru, který se podává k léčbě infekce virem HSV u novorozenců (viz bod 5.2). Během kojení se má valaciklovir užívat pouze s opatrností a pouze v případě, kdy je to klinicky indikované.

FertilitaValaciklovir neovlivňuje fertilitu u potkanů, kteří obdrželi perorální dávky. U vysokých parenterálních dávek acikloviru byl pozorován u potkanů a psů výskyt testikulární atrofie a aspermatogeze. Humánní studie fertility s valaciklovirem nebyly provedeny, ale u 20 pacientů po 6 měsících denní léčby 400 až 1000 mg acikloviru nebyly zaznamenány žádné změny v počtu spermií, jejich hybnosti ani morfologii.

4.7

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Žádné studie vlivu léčby na schopnosti řídit a obsluhovat stroje nebyly provedeny. Při zvažování schopnosti pacienta řídit a obsluhovat stroje je třeba vzít v úvahu klinický stav pacienta a profil nežádoucích účinků přípravku Valaciclovir Mylan 500mg. Z farmakologie léčivé látky nelze předpovídat žádné další škodlivé účinky na takového aktivity.

4.8

Nežádoucí účinky

Většinu nežádoucích účinků, zaznamenaných alespoň v jedné indikaci u pacientů léčeným přípravkem Valaciclovir Mylan 500mg v klinických studiích, tvořila bolest hlavy a nauzea. Další závažnější nežádoucí účinky, jako je trombotická trombocytopenická purpura nebo hemolyticko-uremický syndrom, akutní renální selhání a neurologické poruchy, jsou probrány podrobněji v dalších bodech tohoto textu.

Nežádoucí účinky jsou seřazeny podle tříd orgánových systémů a jejich četnosti.

Pro klasifikaci nežádoucích účinků se používají následující kategorie frekvencí:Velmi časté ≥1/10Časté ≥1/100 až < 1/10Méně časté ≥1/1 000 až < 1/100Vzácné ≥1/10 000 až < 1/1000Velmi vzácné < 1/10 000

Pro stanovení kategorií frekvencí nežádoucích účinků byly použity údaje z klinických studií, kde byla prokázána souvislost nežádoucích účinků s podáváním valacikloviru.

Pro nežádoucí účinky, které byly hlášeny po uvedení přípravku na trh, ale nebyly pozorovány v klinických studiích, byla k označení kategorie četností nežádoucích účinků použita ústálená hodnota bodového odhadu („trojčlenka“). Pro nežádoucí účinky, u kterých byla po uvedení přípravku na trh prokázána souvislost s léčbou valaciklovirem, a které byly pozorovány v klinických studiích, byla k hodnocení kategorie frekvencí nežádoucích účinků použita incidence z klinických studií. Databáze bezpečnosti klnických studií zahrnuje 5855 pacientů,

kteří v průběhu klinických studií podstoupili

léčbu valaciklovirem v mnoha různých indikacích (léčba herpes zoster, léčba/prevence herpes genitalis a léčba herpes labialis).

Údaje z klinických studií

Poruchy nervového systemVelmi časté: Bolest hlavy

Gastrointestinální poruchyČasté: Nauzea

Údaje z období po uvedení přípravku na trh

Poruchy krve a lymfatického systémuMéně časté: Leukopenie, trombocytopenieLeukopenie je zaznamenávána převážně u pacientů s poruchou imunitního systému.

Poruchy imunitního systémuVzácné: Anafylaxe

Psychiatrické poruchy a poruchy nervového systémuČasté: ZávratěMéně časté: Zmatenost, halucinace, porucha vědomí, tremor, agitovanostVzácné: Ataxie, dysarthrie, křeče, encefalopatie, kóma, psychotické příznaky.

Neurologické příznaky, které mohou být občas závažné, mohou souviset s encefalopatií a zahrnují zmatenost, agitaci, křeče, halucinace a kóma. Tyto přízaky jsou obecně reverzibilní a obvykle jsou pozorovány u pacientů s poruchou renálních funkcí nebo s dalšími predisponujícími faktory (viz bod 4.4). U pacientů po transplantaci orgánů, kteří dostávají vyšší dávky přípravku Valaciclovir Mylan 500mg z důvodu profylaxe CMV (8000 mg denně), se objevují neurologické reakce častěji ve srovnání s pacienty, kteří dostávají nízkou dávkou, která se používá v jiných indikacích.

Respirační, hrudní a mediastinální poruchyMéně časté: Dušnost

Gastrointestinální poruchyČasté: Zvracení, průjemMéně časté: Bolest břicha

Poruchy jater a žlučových cestMéně časté: Reverzibilní zvýšení hodnot jaterních funkčních testů (např. bilirubinu,jaterní enzymy)

Poruchy kůže a podkožní tkáněČasté: Vyrážka včetně fotosenzitivity, pruritusMéně časté: KopřivkaVzácné: Angioedém

Prochy ledvin a močových cest

Méně časté: Bolest ledvinVzácné: Porucha renálních funkcí, akutní renální selhání (zvláště u starších pacientůa u pacinetů s poruchou renálních funkcí, kteří dostávají vyšší dávky, neždávky doporučené)

Bolest ledvin může být spojena s renálním selháním.

Byla rovněž zaznamenána intratubulární precipitace krystalů acikloviru v ledvinách. V průběhu léčby je proto potřeba zajistit dostatečný příjem tekutin (viz bod 4.4).

Další informace o zvláštních skupinách pacientůU dospělých pacientů s těžkou poruchou imunitního systému, zvláště u pacientů s pokročilýmonemocněním virem HIV, kteří dostávali vysoké dávky valacikloviru (8000 mg denně) v klinických studiích po delší dobu, byly zaznamenány případy renální insuficience, mikroangiopatické hemolytické anémie a trombocytopenie (někdy v kombinaci). Tyto nálezy byly též pozorovány u pacientů neléčených valaciklovirem, kteří měli stejné základní nebo současné onemocnění.

4.9

Předávkování

Subjektivní a objektivní příznakyU pacientů, u kterých došlo k předávkování valaciklovirem, byly hlášeny případy akutního selhání ledvin a neurologické příznaky, včetně zmatenosti, halucinací, agitovanosti, poruch vědomí a kómatu. Může se rovněž objevit nauzea a zvracení. Je třeba se vyvarovat náhodnému předávkování. Mnoho hlášených případů zahrnovalo pacienty s poruchou funkce ledvin a starší pacienty, kteří obdrželi opakovaně vysoké dávky z důvodu nedostatečného snížení dávky.

LéčbaPacienti mají být pečlivě sledováni s ohledem na přítomnost známek toxicity. Odstraňování acikloviru z krve významně urychluje hemodialýza, kterou je proto možné v případě symptomatického předávkování využít jako léčebnou alternativu.

5.

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1

Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: Nukleosidy a nukleotidy mimo reverzních inhibitorů transkriptázy, ATC kód: J05AB11.

Mechanismus účinku

Antivirotikum valaciklovir je L-valinový ester acikloviru. Aciklovir je analogem purinového (guaninového) nukleosidu.

Valaciklovir se u člověka rychle a téměř úplně přeměňuje na aciklovir a valin, pravděpodobně působením enzymu nazývaného valaciklovirhydroláza.

Aciklovir je specifickým inhibitorem herpetických virů s in vitro aktivitou proti virům Herpes simplex (HSV) typu 1 a 2, viru Varicella zoster (VZV), cytomegaloviru (CMV), viru Epstein-Barrové (EBV) a lidskému herpes viru 6 (HHV-6). Aciklovir ihned po své fosforylaci na aktivní trifosfátovou formuinhibuje syntézu DNA herpes viru.

První stupeň fosforylace vyžaduje aktivitu virově specifického enzymu. V případě HSV, VZV a EBV je tímto enzymem virová tymidinkináza (TK), která je přítomna pouze ve virem infikovaných buňkách. U CMV se selektivity dosahuje fosforylací (alespoň částečnou), zprostředkovanou

produktem genu fosfotransferázy UL97. Tento požadavek aktivace acikloviru virově specifickým enzymem do značné míry vysvětluje jeho selektivitu.

Proces fosforylace (konverze z monofosfátu na trifosfát) je ukončen buněčnými kinázami. Aciklovir trifosfát kompetitivně inhibuje virovou DNA-polymerázu a zabudování tohoto nukleosidového analogu vede k obligátnímu ukončení řetězce a zastavení syntézy virové DNA, a tím k zablokování replikace viru.

Farmakodynamické vlastnosti

Rezistence na aciklovir je obvykle výsledkem přítomnosti fenotypu s deficitem tymidinkinázy; virus je tak ve značné nevýhodě vůči přirozenému hostiteli. V některých případech byla snížená citlivost na aciklovir popsána jako výsledek drobných změn buď ve virové tymidinkináze, nebo v DNA polymeráze.Virulence těchto variant připomíná virulenci divokého typu viru.

Monitorování klinických izolátů HSV a VZV odebraných od pacientů užívajících léčebně nebo profylakticky aciklovir ukázalo, že virus se sníženou citlivostí na aciklovir se u osob s dostatečnou funkcí imunitního systému vyskytuje velmi ojediněle a lze jej zjistit pouze u jedinců s těžkou poruchou funkce imunitního systému, např. u příjemců transplantovaných orgánů nebo kostní dřeně, onkologických pacientů léčených chemoterapií a osob infikovaných virem lidské imunodeficience (HIV).

Klinické studie

Infekce virem Varicella zoster

Přípravek Valaciclovir Mylan 500mg urychluje ústup bolesti: snižuje trvání i podíl pacientů s bolestí související s herpes zoster, která zahrnuje akutní bolest a u pacientů starších 50 let rovněž postherpetickou neuralgii. Přípravek Valaciclovir Mylan 500mg snižuje riziko očních komplikací herpes ophtalmicus.

Intravenózní léčba je obecně považována za standard léčby herpes zoster u pacientů s poruchou funkceimunitního systému; u určitých pacientů s poruchou funkce imunitního systému však omezené údajepoukazují na klinický prospěch valacikloviru v léčbě infekce virem VZV (herpes zoster), např. upacientů se solidními tumory, HIV, autoimunitním onemocněním, lymfomem, leukémií a u pacientůpo transplantaci kmenových buněk.

Infekce virem Herpes simplexValaciklovir je třeba u očních forem infekcí virem HSV podávat v souladu s platnými léčebnýmipostupy.

Studie léčby valaciklovirem a prevence výskytu herpes genitalis byly provedeny i u pacientůinfikovaných současně virem HIV a HSV s mediánem počtu CD4 buněk 100 buněk/mm

3. V

prevenci symptomatických recidiv byl valaciklovir v dávce 500 mg 2x denně účinější než v dávce1000 mg jednou denně. Valaciklovir podávaný v dávce 1000 mg 2x denně k léčbě recidiv bylsrovnatelně účinný jako perorální aciklovir v dávce 200 mg podávané 5x denně při trvání epizodyherpes. U pacientů se závažnou imunodeficiencí nebyl valaciklovir hodnocen.

Účinnosti valacikloviru v léčbě dalších kožních infekcí virem HSV byla rovněž zaznamenána.Valaciklovir je účinný v léčbě herpes labialis (opar), mukositidy (která je způsobená chemoterapiínebo radioterapií), reaktivace HSV při vyhlazení vrásek v obličeji (facial resurfacing) a herpesgladiatorum (kontaktní dermatitida). Na základě zkušeností s aciklovirem, valaciklovir je v léčběerythema multiforme, herpetického ekzému a herpetického panaricia stejně účinný jako aciklovir.

Valaciklovir se osvědčil při snížení rizika přenosu herpes genitalis u imunokompetentních dospělýchpacientů, kteří obdrželi supresivní léčbu kombinovanou s bezpečným sexem. Byla provedena dvojitě

zaslepená placebem kontrolovaná studie u 1 484 heterosexuálních, imunokompetentních dospělých dvojic s rozdílnou infekci HSV-2. Výsledky ukázaly na významné snížení rizika přenosu: 75 %(symptomaticky získané HSV-2), 50 % (HSV-2 sérokonverze) a 48 % (celkově získaná HSV-2) povalacikloviru ve srovnání s placebem. Mezi jedinci účastnícími se podstudie týkající se vylučování viru snížil valaciklovir významně rozsev o 73 % ve srovnání s placebem (pro další informace týkající se snížení přenosu viz bod 4.4 ).

Cytomegalovirová infekce (viz bod 4.4)Profylaxe CMV valaciklovirem u pacientů po transplantaci solidních orgánů (ledviny, srdce) snižovalavýskyt akutní rejekce štěpu, oportunních infekcí i dalších infekcí herpetickými viry (HSV, VZV).Źádná přímá srovnávací studie proti valgancikloviru, které by stanovila optimální léčbu pacientů potransplantaci orgánů, nebyla provedena.

5.2

Farmakokinetické vlastnosti

AbsorpceValaciklovir je prodrug acikloviru. Biologická dostupnost acikloviru z valacikloviru je přibližně 3,3 až 5,5násobně vyšší, než jaká byla dříve pozorována u perorálního acikloviru. Po perorálním podání se valaciklovir dobře vstřebává a rychle a téměř úplně se přeměňuje na aciklovir a valin. Tato konverze je pravděpodobně zprostředkována enzymem izolovaným z lidských jater a označovaným jako valaciklovirhydroláza. Biologická dostupnost acikloviru z 1000 mg valacikloviru je 54 % a není snižována jídlem. Farmakokinetika valacikloviru není přímo úměrná dávce. Rychlost a rozsah absorpce klesá se zvyšující se dávkou, což vede k nižnímu než proporcionálnímu zvýšení Cmax v celém terapeutickém rozmezí dávek a snížení biologické dostupnosti při dávkách nad 500 mg. Farmakokinetické (PK) parametry acikloviru stanovené po jednorázovém podání dávek 250 až 2000 mg valacikloviru zdravým subjektům s normální renální funkcí jsou znázorněny níže.

PK parametr acikloviru

250 mg(N=15)

500 mg(N=15)

1000 mg(N=15)

2000 mg(N=8)

Cmax

µg/ml

2,20 ±0,38

3,37 ± 0,95

5,20 ± 1,92

8,30 ± 1,43

Tmax

hodin

0,75 (0,75-1,5)

1,0 (0,75-2,5)

2,0 (0,75 –3,0)

2,0 (1,5 – 3,0)

AUC

h. µg/ml

5,50 ± 0,82

11,1 ± 1,75

18,9 ± 4,51

29,5 ±6,36

Cmax = vrcholová (maximální) plazmatická koncentrace; tmax = průměrný čas dosažení maximální sérové koncentrace; AUC = plocha pod křivkou plazmatické koncentrace. Hodnoty Cmax a AUC ukazují průměrnou ± standardní odchylku. Hodnota tmax ukazuje medián a rozsah.

Maximální plazmatické koncentrace nezměněného valacikloviru dosahují pouhých 4 % maximálních hladin acikloviru. Lze je zjistit v průměru 30 až 100 minut po podání dávky a 3 hodiny po podání dávky již nejsou měřitelné. Farmakokinetické vlastnosti valacikloviru a acikloviru po jednorázovém podání i po opakovaných dávkách jsou podobné. Herpes zoster, herpex simplex a infekce virem HIV významně nemění farmakokinetiku valacikloviru ani acikloviru po perorálním podání valacikloviru ve srovnání se zdravými dospělými. U příjemců transplantátů užívajících valaciklovir v dávce 2000 mg 4x denně jsou maximální koncentrace acikloviru podobné nebo vyšší než u zdravých dobrovolníků užívajících stejnou dávku. Odhadované denní AUC jsou značně větší.

Distribuce

Vazba valacikloviru na plazmatické proteiny je velmi nizká (15 %). Průnik do CSF, který je stanovenýpoměrem CSF/plasmatické AUC, je závislý na renálních funkcích a je přibližně 25 % u acikloviru ametabolitu 8-OH-ACV a přibližně 2,5 % u metabolitu CMMG.

Biologická transformace

Po perorálním podávní je valaciklovir konvertován na aciklovir a L-valin prostřednictvímmetabolismu prvního průchodu střevem a/nebo játry. Aciklovir je v malém rozsahu konvertován nadalší metabolity 9 (karboxymethoxy) methylguanin (CMMG) pomocí alkoholdehydrogenázy aaldehyddehydrogenázy a na 8-hydroxy-aciklovir (8-OH-ACV) pomocí aldehydoxidázy. Přibližně 88% celkové kombinované plasmatické expozice je připisováno acikloviru, 11 % CMMG a 1 % 8-OH-ACV. Ani valaciklovir ani aciklovir nejsou metabolizovány cytochromem P450.

Eliminace

Valaciklovir je vylučován močí, převážně ve formě acikloviru (více než 80 % z podané dávky) a jehometabolitu CMMG (přibližně 14 % dávky). Metabolit 8-OH-ACV je v moči detekován pouze v malém množství (méně než 2 % dávky). Méně než 1 % podané dávky valacikloviru je vyloučeno močí v nezměněné formě. U pacientů s normálními renálními funkcemi je plasmatický eliminační poločas acikloviru po jednotlivé i opakované dávce valacikloviru přibližně 3 hodiny.

Zvláštní skupiny pacientů

Porucha renálních funkcí

Eliminace acikloviru koreluje s renálními funkcemi a expozice acikloviru bude vzrůstat při zhoršováníporuchy renálních funkcí. U pacientů v konečném stadiu renálního onemocnění (end-stage renaldisease) je průměrný eliminační poločas acikloviru po podání valacikloviru přibližně 14 hodin, v porovnání s přibližně 3 hodinami u pacientů s normálními renálními funkcemi (viz bod 4.2).

Expozice acikloviru a jeho metabolitům CMMG a 8-OH-ACV v plasmě a cerebrospinálním moku(CSF) byla hodnocena v rovnovážném stavu po podání opakované dávky valacikloviru u 6 pacientů s normálními renálními funkcemi (průměrná clearance kreatininu 111 ml/min, rozmezí 91-144 ml/min), kteří dostávali 2000 mg každých 6 hodin a u 3 pacientů se závažnou poruchou renálních funkcí (průměrná CLcr 26 ml/min, rozmezí 17-31 ml/min), kteří dostávali 1500 mg každých 12 hodin. V plasmě stejně jako v CSF byla koncentrace acikloviru, CMMG a 8-OH-ACV průměrně 2, 4 resp. 5-6násobně vyšší u závažné poruchy renálních funkcí v porovnání s normálními renálními funkcemi.

Porucha jaterních funkcíFarmakokinetické údaje naznačují, že při poruše jaterních funkcí klesá rychlost přeměny valacikloviruna aciklovir, ale neklesá její rozsah. Poločas acikloviru není ovlivněn.

Těhotné ženyStudie farmakokinetiky valacikloviru a acikloviru v průběhu pozdního těhotenství naznačují, žetěhotenstvní neovlivňuje farmakokinetiku valacikloviru.

Přestup do mateřského mlékaPo perorálním podání valacikloviru v dávce 500 mg se maximální koncentrace acikloviru (Cmax) v mateřském mléce pohybuje v rozmezí od 0,5 do 2,3násobku odpovídajících sérových koncentrací v séru matky. Medián koncentrace acikloviru v mateřském mléce byl 2,24 mikrogramů/ml (9,95mikromolů/l). Pokud by byl matce podáván valaciklovir v dávce 500 mg 2x denně, byl by kojenecvystaven denní perorální dávkce odpovídající přibližně 0,61 mg/kg/den acikloviru. Eliminační poločasacikloviru z mateřského mléka byl podobný jako ze séra. Nezměněný valaciklovir nebyl detekován v séru matky, mateřském mléce ani v moči kojence.

5.3

Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Neklinické údaje získané na základě konvenčních farmakologických studií bezpečnosti, toxicity po opakovaném podávání, genotoxicity a hodnocení kancerogenního potenciálu neodhalily žádné zvláštní riziko pro člověka.

Perorálně podávaný valaciklovir neovlivnil fertilitu potkaních samců ani samic.

Valaciklovir není teratogenní u potkanů ani u králíků. Valaciklovir je téměř úplně metabolizován na aciklovir. Podkožní aplikace acikloviru v mezinárodně uznávaných testech neměla teratogenní účinky u potkanů ani u králíků. V doplňkových studiích u potkanů byly pozorovány fetální abnormality a projevy materiální toxicity po podkožních dávkách, které vedly k plazmatickým hladinám 100 mikrogramů/ml (10násobně vyšší než 2000 mg jednotlivá dávka valacikloviru u člověka s normálními renálními funkcemi).

6.

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1

Seznam pomocných látek

Jádro tabletyMikrokrystalická celulózaKrospovidonPovidon Magnezium stearát

Potah tabletyOxid titaničitý (E171)Makrogol 400Polysorbát 80 (E433)Hypromelóza (E464)

6.2

Inkompatibility

Neuplatňuje se.

6.3

Doba použitelnosti

2 roky

6.4

Zvláštní opatření pro uchovávání

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

6.5

Druh obalu a velikost balení

PVC-PVdC / Al blistr v baleních po 10, 21, 24, 30, 42, 60, 90, 100, 112.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

6.6

Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku

Všechen nepoužitý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními požadavky.

7.

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Generics [UK] Ltd.Station Close, Potters Bar, Hertfordshire, EN6 1TLVelká Británie

8.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO/A

42/170/09-C

9.

DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

11.2.2009

10.

DATUM REVIZE TEXTU

12.1.2011


nahoru

Informace na obalu

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

krabička

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Valaciclovir Mylan 500 mgpotahované tabletyvalaciclovirum

2.

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Jedna potahovaná tableta obsahuje valacicloviri hydrochloridum dihydricum v množství odpovídajícím 500 mg valacicloviru.

3.

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

4.

LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ

10 potahovaných tablet21 potahovaných tablet24 potahovaných tablet30 potahovaných tablet42 potahovaných tablet60 potahovaných tablet90 potahovaných tablet100 potahovaných tablet112 potahovaných tablet

5.

ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Perorální podání.Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

6.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOSAH A DOHLED DĚTÍ

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

7.

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8.

POUŽITELNOST

EXP:

9.

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

10.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

11.

NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Generics [UK] Ltd.Station Close, Potters Bar, Hertfordshire, EN6 1TLVelká Británie

12.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

42/ 170/09-C

13.

ČÍSLO ŠARŽE

Č. šarže:

14.

KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.

15.

NÁVOD K POUŽITÍ

16.

INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

Valaciclovir Mylan 500 mg

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH NEBO STRIPECH

PVC/PVdC/Al blistr

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Valaciclovir Mylan 500 mgpotahované tabletyvalaciclovirum

2.

NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Generics [UK] Ltd.

3.

POUŽITELNOST

EXP:

4.

ČÍSLO ŠARŽE

Lot:

5.

JINÉ

Tyto informace jsou určeny pouze odborníkům. Pokud máte pochybnosti o nějakém léku, prosím, kontaktujte svého lékaře. Nedoporučujeme se řídit informacemi uvedenými na těchto stránkách, mohou být zastaralé a nepřesné.