Unilat 50 Mikrogramů/ml, Oční Kapky, Roztok

Kód 0144615 ( )
Registrační číslo 64/ 681/09-C
Název UNILAT 50 MIKROGRAMŮ/ML, OČNÍ KAPKY, ROZTOK
Režim prodeje na lékařský předpis
Stav registrace registrovaný léčivý přípravek
Držitel registrace Unimed Pharma s.r.o., Bratislava, Slovenská republika
ATC klasifikace

nahoru

Varianty

Kód Náz. Forma
0144615 OPH GTT SOL 1X2.5ML Oční kapky, roztok, Oční podání
0144616 OPH GTT SOL 3X2.5ML Oční kapky, roztok, Oční podání

nahoru

Souhrn údajů o léku (SPC)

1

Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls241857/2010

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1.

NÁZEV PŘÍPRAVKU

UNILAT 50 mikrogramů/ml, oční kapky, roztok

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

1ml roztoku obsahuje 50 mikrogramů latanoprostum.

Jedna kapka obsahuje přibližně 1,5 mikrogramů latanoprostu.

Pomocná látka: benzalkonium-chlorid (0,10 mg v ml) – konzervační prostředek

Úplný seznam pomocných látek, viz bod 6.1.

3.

LÉKOVÁ FORMA

Oční kapky, roztok.

Čirý, bezbarvý roztok, prakticky bez volných částic s pH přibližně 6,6 a s osmolaritou přibližně 288 mOsmol/kg.

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Terapeutické indikace

Snížení zvýšeného nitroočního tlaku u pacientů s glaukomem otevřeného úhlu a s okulární hypertenzí.

4.2

Dávkování a způsob podání

Způsob podání: oční podání

Doporučená dávka pro dospělé (včetně starších pacientů):

Doporučuje se vkapávat jednu kapku do postiženého oka (očí) jedenkrát denně. Optimálního účinku je

dosaženo tehdy, pokud je UNILAT podáván ve večerních hodinách.

Frekvence podávání UNILATu nemá překročit podávání jedenkrát denně, jelikož bylo prokázáno, že častější aplikace má za následek menší účinnost na snížení nitroočního tlaku.

Pokud dojde k opomenutí aplikace jedné dávky, léčba má pokračovat podáním další dávky v obvyklém čase.

Jako u jiných očních kapek se doporučuje pro snížení možné systémové absorpce stisknout slzný váček v oblasti vnitřního očního koutku (okluze slzných bodů) po dobu jedné minuty. Toto by mělo být provedeno bezprostředně po vkápnutí každé kapky.

Kontaktní čočky by měly být před podáním očních kapek z oka vyjmuty, po 15 minutách je možné čočky opět do oka vrátit.

Pokud je podáván více než jeden lokální oční přípravek, mezi jednotlivými přípravky by měl být zachováván časový odstup nejméně pěti minut.

2

Děti:Bezpečnost a účinnost přípravku u dětí nebyla hodnocena. Proto se podávání UNILATu dětem nedoporučuje.

4.3

Kontraindikace

Přecitlivělost na léčivou látku (latanoprost) nebo na kteroukoli pomocnou látku tohoto přípravku.

4.4

Zvláštní upozornění a opatření pro použití

UNILAT může postupně změnit barvu léčeného oka zvýšením množství hnědého pigmentu v duhovce. Před začátkem léčby by měli být pacienti informováni o možnosti trvalé změny barvy očí. Pokud se přípravek podává jen do jednoho oka, může vzniknout trvalá heterochromie.

Tato změna barvy očí byla pozorována především u pacientů se smíšenou barvou duhovky, tj. modro-hnědou, šedo-hnědou, zeleno-hnědou nebo žluto-hnědou. Ke změně barvy duhovky obvykle dochází během prvních 8 měsíců léčby, vzácně později. Tento efekt byl pozorován na základě důkazu z následných fotografií u 30% všech pacientů během čtyřleté léčby v klinických studiích. Změna barvy duhovky je ve většině případů mírná a často klinicky nepozorovatelná. Výskyt u pacientů s duhovkami smíšené barvy se pohybuje v rozmezí 7% až 85%, přičemž nejvyšší výskyt byl zaznamenán při žluto-hnědých duhovkách. U pacientů s modrou homogenní barvou očí nebyly změny barvy duhovky pozorovány, u pacientů s šedou, zelenou nebo hnědou homogenní barvou očí byly změny pozorovány jen zřídka.

Změna barvy je způsobena zvýšením obsahu melaninu v melanocytech stromatu duhovky, nikoliv zvýšením počtu melanocytů. Typicky hnědá pigmentace kolem zornice se koncentricky šíří do periferie postiženého oka, zhnědnout může ale celá duhovka nebo některé její části. Po ukončení léčby nebyl pozorován další nárůst množství hnědého pigmentu v duhovce. Tyto projevy nebyly dosud v průběhu klinických studií doprovázeny žádnými symptomy nebo patologickými projevy.

Névy ani pigmentové shluky na duhovce nebyly léčbou ovlivněny. Během klinických studií nebyla pozorována žádná kumulace pigmentu v oblasti trabekulární trámčiny ani v oblasti jiných struktur přední komory oka.

Na základě klinických zkušeností nebyl prokázán žádný negativní klinický důsledek zvýšené pigmentace duhovky. Léčba UNILATem může pokračovat, i když vznikne pigmentace duhovky. Pacienti nicméně musí být pravidelně kontrolováni a léčba UNILATem by měla být přerušena, jestliže to klinická situace vyžaduje.

Zkušenosti s použitím latanoprostu u pacientů s chronickým glaukomem uzavřeného úhlu, s glaukomem otevřeného úhlu, u pseudofakických pacientů a u pigmentového glaukomu jsou omezené. Nejsou žádné zkušenosti s použitím latanoprostu u zánětlivého a neovaskulárního glaukomu, zánětlivých stavů oka nebo kongenitálního glaukomu. Latanoprost nemá žádný nebo jen malý efekt na zornici, ale s jeho podáváním u akutního záchvatu glaukomu s uzavřeným úhlem nejsou žádné zkušenosti. U těchto stavů se proto doporučuje používat UNILAT s opatrností do té doby, než bude k dispozici více zkušeností.

Údaje z klinických studií s používáním latanoprostu v perioperačním období u operací šedého zákalu jsou pouze omezené. UNILAT by měl být používán u těchto pacientů s opatrností.Jsou popsány případy makulárního edému (viz bod 4.8) zvláště u pacientů afakických, pseudofakických s natrženým zadním pouzdrem čočky, u pacientů s předněkomorovou čočkou nebo u pacientů se známými rizikovými faktory pro vznik cystoidního makulárního edému (jako je diabetická retinopatie a retinální žilní okluze). UNILAT by měl být používán s opatrností u pacientů s afakií, s pseudofakií s natrženým zadním pouzdrem čočky, u pacientů s předněkomorovou čočkou nebo u pacientů se známými rizikovými faktory pro vznik cystoidního makulárního edému (viz bod 4.8). U pacientů se známými predisponujícími rizikovými faktory pro iritidu nebo uveitidu může být UNILAT použit s opatrností.

3

Zkušenosti u pacientů s astmatem jsou omezené, ale v některých případech byla v post-marketingových studiích popsána exacerbace astmatu a/nebo dušnosti. Astmatičtí pacienti musí být proto léčeni s opatrností až do doby, kdy budou k dispozici dostatečné zkušenosti – viz část 4.8.

Periorbitálně byla pozorována změna zbarvení pokožky, převážná většina zpráv pocházela od japonských pacientů. Současné zkušenosti ukazují, že periorbitální změna zbarvení pokožky není trvalá a v některých případech mizí i při pokračování léčby latanoprostem.

Latanoprost může postupně měnit řasy a chloupky léčeného oka a očního okolí; změny mohou zahrnovat prodloužení, zesílení, pigmentaci, počet řas nebo chloupků či růst řas v jiném směru. Změny řas jsou po přerušení léčby reverzibilní.

UNILAT obsahuje benzalkonium-chlorid, který je běžně používanou konzervační látkou oftalmologických přípravků. Bylo popsáno, že benzalkonium-chlorid způsobuje tečkovitou keratopatii (keratopatia punctata), toxickou ulcerózní keratopatii, může způsobovat podráždění očí a je známo, že mění barvu měkkých kontaktních čoček. Při častém a dlouhodobém užívání UNILATu u pacientů se syndromem suchých očí nebo v podmínkách, kdy je rohovka ohrožena, je zapotřebí pečlivé sledování. Kontaktní čočky mohou benzalkonium-chlorid absorbovat, proto by měly být před aplikací UNILATu z oka vyjmuty, ale mohou být po 15 minutách do oka vráceny (viz část 4.2).

4.5

Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Definitivní údaje o interakcích nejsou k dispozici.

Byly popsány případy paradoxní elevace nitroočního tlaku po současném očním podání dvou analogů prostaglandinů. Proto se současné užití dvou nebo více prostaglandinů, analogů prostaglandinů nebo prostaglandinových derivátů nedoporučuje.

4.6

Těhotenství a kojení

TěhotenstvíBezpečnost použití tohoto léčivého přípravku v těhotenství u lidí nebyla sledována. Přípravek vykazuje potenciálně nebezpečné farmakologické efekty ve vztahu k průběhu těhotenství, k plodu nebo novorozenci (viz bod 5.3). Proto by se UNILAT neměl používat během těhotenství.

KojeníLatanoprost a jeho metabolity mohou přecházet do mateřského mléka a UNILAT by proto neměly používat kojící ženy nebo by mělo být kojení přerušeno.

4.7

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Stejně jako při aplikaci jiných očních preparátů může nakapání očních kapek UNILAT přechodně vyvolat rozmazané vidění.

4.8

Nežádoucí účinky

Většina pozorovaných nežádoucích účinků souvisí s okem. V otevřené pětileté studii bezpečnosti se u 33% pacientů objevily pigmentace duhovky (viz bod 4.4). Jiné oční nežádoucí účinky jsou zpravidla přechodné a objevují se při podání dávky.

Nežádoucí účinky jsou seřazeny podle četnosti následovně: velmi časté (≥1/10), časté (≥1/100 do <1/10), méně časté (≥1/1.000 do <1/100), vzácné (≥1/10.000 do <1/1.000), velmi vzácné (<1/10.000), není známo (nelze stanovit z dostupných dat).

4

Četnost popsaných post-marketingových událostí není známa.Poruchy oka

Velmi časté: zvýšená pigmentace duhovky, mírná až středně závažná hyperémie spojivek, podráždění oka (pálení, svědění, bodání a pocit cizího tělesa), změny očních řas a chloupků (prodloužení, zesílení, ztmavnutí a nárůst jejich počtu) (drtivá většina těchto zpráv pochází od japonské populace).

Časté: přechodné tečkovité eroze epitelu, většinou bez příznaků, blefaritida, bolest oka.

Méně časté:

edém očních víček, suché oko, keratitida, rozmazané vidění, konjunktivitida.

Vzácné:

iritida, uveitida, (většina těchto zpráv pochází od pacientů se známými predispozičními

faktory), makulární edém, symptomatický edém rohovky a eroze, periorbitální edém, špatný směr růstu očních řas vedoucí k dráždění oka, další řada řas ve štěrbině Meibomských žláz (distichiáza).

Srdeční poruchy

Velmi vzácné: zhoršení anginy pectoris u pacientů s předchozím onemocněním.

Respirační, hrudní a mediastinální poruchy:

Vzácné:

astma, exacerbace astmatu a dušnost.

Poruchy kůže a podkožní tkáně:

Méně časté:

Kožní vyrážka.

Vzácné:

Lokalizované kožní reakce na víčkách, ztmavnutí kůže víček

Celkové poruchy a reakce v místě aplikace:

Velmi vzácné: Bolest na hrudi.

Objevily se další post-marketingové zprávy:

Poruchy nervového systému:Bolesti hlavy, závratě.

Srdeční poruchy:Palpitace.

Poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně:Myalgie, artralgie.

4.9

Předávkování

V případě předávkování nejsou známy kromě iritace oka a konjunktivální hyperémie u latanoprostu žádné další oční nežádoucí účinky.

V případě náhodného požití UNILATu vnitřně, může být užitečná následující informace: Jedna lahvička obsahuje 125 mikrogramů latanoprostu. Více než 90 % léčivé látky je metabolizováno při prvním průchodu játry. Intravenózní infuze 3 mikrogramů/kg u zdravých dobrovolníků nevyvolala žádné příznaky, ale dávka 5,5-10 mikrogramů/kg způsobila nevolnost, bolest břicha, závratě, únavu, návaly horka a pocení. U opic byly v nitrožilní infuzi podány dávky do 500 mikrogramů/kg bez závažných účinků na kardiovaskulární systém.

5

Nitrožilní podání latanoprostu opicím bylo spojeno s přechodnou bronchokonstrikcí. Nicméně u pacientů se středně závažným bronchiálním astmatem nebyla bronchokonstrikce indukována při lokálním podání do oka v dávce 7x vyšší než je klinická dávka.

V případě předávkování UNILATem by měla být zahájena symptomatická léčba.

5.

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1

Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: antiglaukomatika a miotika, analoga prostaglandinů

ATC kód: S01EE01Léčivá látka latanoprost, analog prostaglandinu F2, je selektivní agonista prostanoidních FP receptorů, který snižuje nitrooční tlak mechanismem zvýšení odtoku nitrooční tekutiny z oka. Redukce nitroočního tlaku u člověka nastupuje zhruba tři až čtyři hodiny po podání a maximálního účinku je dosaženo po osmi až dvanácti hodinách. Snížení tlaku přetrvává nejméně 24 hodin.

Studie provedené u zvířat i u lidí dokazují, že hlavní mechanismus účinku látky je založen na zvýšení odtoku nitrooční tekutiny uveosklerální cestou, ačkoliv u člověka bylo zjištěno i určité zvýšení snadnosti odtoku (snížení odtokové rezistence).

Pilotní studie prokázaly, že latanoprost je účinný jako monoterapie. Navíc byly provedeny klinické studie zkoumající kombinované použití. Mezi ně patřily studie, které prokázaly, že latanoprost je účinný v kombinaci s beta-adrenergními antagonisty (timolol). Krátkodobé studie (1-2 týdny) naznačují, že účinek latanoprostu je aditivní v kombinaci s adrenergními agonisty (

dipivefrin),

perorálními inhibitory karboanhydrázy (acetazolamid) a přinejmenším částečně aditivní s cholinergními agonisty (pilokarpin).

Výsledky klinických studií prokázaly, že latanoprost nemá signifikantní účinek na produkci nitrooční tekutiny.Vliv latanoprostu na hematookulární bariéru nebyl prokázán.

Během výzkumů prováděných u opic s použitím klinických dávek latanoprost nevykazoval žádné účinky na intraokulární krevní cirkulaci nebo byly tyto účinky pouze zanedbatelné. Nicméně během lokální léčby může dojít ke vzniku lehké až střední konjunktivální a episklerální hyperémie.

Chronické podávání latanoprostu opicím, které podstoupily extrakapsulární extrakci čočky, nemělo žádný vliv na retinální cévy, což se dokázalo fluorescenční angiografií.

Během krátkodobé aplikace latanoprostu pacientům s pseudofakií nedošlo k prosakování fluoresceinu v oblasti zadního segmentu oka.V klinických dávkách nebyly u latanoprostu zjištěny žádné signifikantní farmakologické účinky na kardiovaskulární ani na respirační systém.

5.2

Farmakokinetické vlastnosti

Latanoprost (molekulární hmotnost 432,58) je isopropylesterový prekurzor, který je předstupněm léčivé látky, a sám o sobě je inaktivní. Biologickou účinnost získává hydrolýzou na kyselinu latanoprostu.

Tento prekurzor je dobře resorbován rohovkou a veškerá látka, jež se dostává do nitrooční tekutiny, se hydrolyzuje během svého průchodu rohovkou.

6

Studie u lidí svědčí pro to, že maximálních koncentrací v nitrooční tekutině je dosaženo za přibližně dvě hodiny po lokální aplikaci. Po lokálním podání opicím se latanoprost distribuuje převážně v oblasti předního segmentu oka, ve spojivkách a očních víčkách. Pouze malé množství přípravku se dostává do oblasti zadního segmentu oka.

Kyselina latanoprostu se v oku prakticky nemetabolizuje. Látka se metabolizuje především v játrech. Plazmatický poločas u člověka je 17 minut. Hlavní metabolity 1,2-dinor a 1,2,3,4-tetranor- metabolit nevykazují žádnou nebo jen velmi malou biologickou aktivitu ve studiích na zvířatech. Tyto metabolity se vylučují převážně močí.

5.3

Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Lokální, stejně jako celková toxicita latanoprostu, byla zkoumána u několika živočišných druhů. Obecně platí, že latanoprost je dobře snášen. Dávka vyvolávající projevy celkové toxicity je přinejmenším 1000krát vyšší než je běžná klinická dávka aplikovaná lokálně do očí. Vysoké dávky latanoprostu, přibližně 100krát překračující klinickou dávku/kg tělesné hmotnosti, podané intravenózně opicím bez provedení anestezie, vedly ke zvýšení respirační frekvence, ke které došlo pravděpodobně při krátkodobé bronchokonstrikci. Ve studiích na zvířatech nebyly zjištěny senzibilizující vlastnosti latanoprostu.

U králíků a opic nebyly zjištěny žádné toxické účinky na oko při použití dávek až do 100 mikrogramů/oko/den (klinická dávka je přibližně 1,5 mikrogramů/oko/den). U opic však latanoprost způsobil zvýšení pigmentace duhovky pravděpodobně mechanismem stimulace tvorby melaninu v melanocytech duhovky bez proliferativních změn. Změna barvy duhovky může být trvalá.

Studie chronické oční toxicity ukázaly, že podávání latanoprostu v dávce 6 mikrogramů/oko/den způsobilo rozšíření oční štěrbiny. Tento účinek je reverzibilní a vyskytoval se při podávání dávek vyšších než je klinická dávka. Tento efekt nebyl u lidí pozorován.

Latanoprost má negativní výsledky v testech reverzní mutace u bakterií, v testech genové mutace u lymfomu myší a v mikrojadérkovém testu u myší. In vitro na lidských lymfocytech byly pozorovány chromozomální aberace. Obdobné účinky byly rovněž prokázány u přirozeně se vyskytujícího prostaglandinu F2, což znamená, že se jedná o účinky společné pro tuto třídu látek, tzv. class effect.

Výsledky studií zabývajících se mutagenitou s využitím in vitro/in vivo neplánované syntézy DNA u potkanů byly negativní a znamenají, že latanoprost nemá mutagenní potenciál. Výsledky studií zabývajících se kancerogenitou u myší a potkanů byly negativní.

Ve studiích na zvířatech se nezjistily žádné účinky latanoprostu na fertilitu samců či samic. Ve studiích hodnotících embryotoxicitu u potkanů nebyly pozorovány žádné embryotoxické účinky intravenózně podávaného latanoprostu (v dávkách 5, 50 a 250 mikrogramů/kg/den). Nicméně latanoprost měl embryoletální účinky u králíků v dávkách 5 mikrogramů/kg/den a více.

Dávka 5 mikrogramů/kg/den (přibližně 100-násobek klinické dávky) měla signifikantní embryofetální toxické účinky, charakterizované zvýšenou incidencí pozdní fetální resorpce a potratů a sníženou váhou plodů.

Teratogenní potenciál látky nebyl zjištěn.

6.

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1

Seznam pomocných látek

chlorid sodnýroztok benzalkonium-chloridu, monohydrát dihydrogenfosforečnanu sodného (E339a), bezvodý hydrogenfosforečnan sodný, E339b), kyselina chlorovodíková k úpravě pH,hydroxid sodný k úpravě pH,voda na injekci.

7

6.2

Inkompatibility

Studie in vitro ukázaly, že pokud se latanoprost kombinuje s očními kapkami obsahujícími thiomersal, dochází k precipitaci.

Při současném podávání takových léků by jednotlivé oční kapky měly být aplikovány v odstupu nejméně pěti minut.

6.3

Doba použitelnosti

Doba použitelnosti přípravku v neotevřené lahvičce: 3 rokyDoba použitelnosti po prvním otevření: 28 dní

6.4

Zvláštní opatření pro uchovávání

Před prvním otevřením lahvičky: Uchovávejte v chladničce při teplotě 2°C - 8°C. Chraňte před mrazem. Lahvičku uchovávejte v papírové krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem.

Po prvním otevření lahvičky: Uchovávejte při teplotě do 25°C. Nepoužívejte lék déle než 28 dní po prvním otevření.

6.5

Druh obalu a velikost balení

Polyetylénová lahvička s kapátkem, polypropylénový uzávěr se závitem a bezpečnostním kroužkem z polyetylénu, etiketa. Lahvičky jsou baleny do papírových krabiček spolu s příbalovou informací pro uživatele.

Jedna lahvička obsahuje 2,5 ml očních kapek, což odpovídá přibližně 80 kapkám roztoku.

Velikost balení: 1 x 2,5 ml,

3 x 2,5 ml

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

6.6

Zvláštní opatření pro likvidaci a jiné manipulace

Všechen nepoužitý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místnímy požadavky.

7.

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

UNIMED PHARMA spol. s r. o., Oriešková 11, 821 05 Bratislava, Slovenská republika

8.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO

64/681/09-C

9.

DATUM PRVNÍ REGISTRACE / PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

7.10.2009

10.

DATUM REVIZE TEXTU

21.1.2011


Tyto informace jsou určeny pouze odborníkům. Pokud máte pochybnosti o nějakém léku, prosím, kontaktujte svého lékaře. Nedoporučujeme se řídit informacemi uvedenými na těchto stránkách, mohou být zastaralé a nepřesné.