Unidrox

Kód 0019160 ( )
Registrační číslo 42/ 208/05-C
Název UNIDROX
Režim prodeje na lékařský předpis
Stav registrace registrovaný léčivý přípravek
Držitel registrace A.C.R.A.F. S.p.A, Řím, Itálie
ATC klasifikace

nahoru

Varianty

Kód Náz. Forma
0019157 POR TBL FLM 1X600 MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0019160 POR TBL FLM 10X600 MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0019158 POR TBL FLM 2X600 MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0019159 POR TBL FLM 5X600 MG Potahovaná tableta, Perorální podání

nahoru

Příbalový létak UNIDROX

Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls83301/2011

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

UNIDROX

600 mg, potahované tablety

(prulifloxacinum)

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.-

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

-

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

-

Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.

-

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete:1.

Co je Unidrox a k čemu se používá

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Unidrox užívat

3.

Jak se Unidrox užívá

4.

Možné nežádoucí účinky

5

Jak Unidrox uchovávat

6.

Další informace

1.

CO JE UNIDROX A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Unidrox patří do skupiny antibiotik zvaných fluorochinolony. Přípravek je určen k léčbě infekcí vyvolaných citlivými kmeny v následujících případech:

infekce dolních močových cest (nekomplikovaná cystitida),

komplikované infekce dolních močových cest (komplikovaná cystitida),

akutní vzplanutí chronického zánětu průdušek (bronchitida),

akutní bakteriální zánět vedlejších nosních dutin spojený s rýmou.

Váš lékař určí, zda trpíte infekčním zánětem vedlejších nosních dutin spojených s rýmou a jaký bude postup léčby. Unidrox může být použit k léčbě infekčního zánětu vedlejších nosních dutin s trváním příznaků po dobu kratší než 4 týdny a lze ho použít i k léčbě těchto infekcí v případech, kdy běžná antibiotika nemohou být podávána či nejsou účinná.

2.

ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE UNIDROX UŽÍVAT

Neužívejte přípravek Unidrox

jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na prulifloxacin, jiné fluorochinolony nebo na kteroukoli další složku přípravku Unidrox, viz seznam pomocných látek – bod 6,

jestliže jste mladší 18 let,

jestliže jste někdy trpěl/a onemocněním šlach v souvislosti s užíváním chinolonů, jako je zánět šlach (tendinitida),

pokud jste těhotná nebo kojící.

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Unidrox je zapotřebí a informujte Vašeho lékaře dříve, než začnete přípravek užívat, pokud:

trpíte epilepsií nebo onemocněním se sklonem ke vzniku křečí (záchvatů),

u ostatních antibiotik patřících do skupiny fluorochinolonů byly pozorovány poruchy srdečního rytmu (viditelné na EKG, elektrickém záznamu srdeční činnosti), proto svého lékaře informujte, pokud jste v minulosti měli problémy s abnormálním srdečním rytmem. Unidrox vykazuje velmi nízký potenciál pro vyvolání prodloužení QT intervalu,

užíváte léky k ustálení srdečního rytmu nebo léky, které mohou ovlivňovat Vaše srdce, jako jsou antidepresiva nebo antibiotika (viz Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky),

trpíte nedostatkem glukózo-6-fosfát dehydrogenázy (G6PD), pak tento léčivý přípravek pro Vás nemusí být vhodný,

máte potíže s játry či ledvinami,

nesnášíte laktosu, protože tento přípravek laktosu obsahuje,

jste někdy trpěl/a vážným průjmem po užití antibiotik. Jestliže se u Vás v průběhu léčby přípravkem Unidrox objeví závažný vodnatý průjem s černým zabarvením, vzhledu téru nebo s příměsí krve, okamžitě přestaňte užívat přípravek a kontaktujte svého lékaře.

Tento léčivý přípravek může někdy způsobit potíže se svaly a šlachami (viz Možné nežádoucí účinky).

Přestaňte ihned užívat přípravek Unidrox a informujte svého lékaře, pokud se u Vás v průběhu léčby přípravkem objeví bolesti ve svalech, svalová slabost, tmavá moč nebo příznaky zánětu šlach,jako je otok nebo bolest v postižené končetině. Ponechte postiženou oblast v klidu až do vyšetření lékařem.

Vzhledem k tomu, že tento léčivý přípravek může vyvolat tvorbu drobných krystalků v moči, je nutné v průběhu léčby pít velké množství vody, aby nedošlo k přílišné koncentraci moči.

V průběhu léčby byste se měl/a vyvarovat nadměrného slunění, působení UV-lampy nebo záření v soláriu, protože Vaše pokožka může být citlivější než obvykle. Pokud se u vás objeví závažné reakcena sluneční záření, jako je spálení nebo olupování pokožky, přestaňte ihned přípravek užívat a kontaktujte svého lékaře.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravkyProsím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Některé léčivé přípravky mohou ovlivňovat působení přípravku Unidrox.Unidrox má být užíván 2 hodiny před nebo minimálně 4 hodiny po podání těchto přípravků:

léky na zlepšení trávení, pálení žáhy nebo žaludeční vřed, jako je cimetidin, antacida (léky proti překyselení žaludku) obsahující hliník nebo hořčík,

léky obsahující železo nebo vápník.

Unidrox může také ovlivňovat působení jiných léčivých přípravků a může zvyšovat riziko vzniku nežádoucích účinků.

Informujte svého lékaře, pokud užíváte některý z následujících léčivých přípravků:

přípravky k léčbě cukrovky,

léky ke kontrole srdečního rytmu, jako je amiodaron, chinidin nebo prokainamid,

jiná antibiotika jako je erythromycin, klarithromycin nebo azithromycin,

léky proti depresím jako je amitriptylin, klomipramin nebo imipramin,

probenecid užívaný ke snížení obsahu kyseliny močové v krvi,

fenbufen užívaný k úlevě od bolesti při artritidě,

theofylin užívaný v léčbě astmatu nebo dýchacích potíží,

léky s protisrážlivými účinky, jako je warfarin,

nikardipin užívaný v léčbě anginy pectoris (bolest v hrudi) nebo vysokého krevního tlaku,

steroidy, jako je prednisolon k léčbě alergií nebo zánětů.

Užívání přípravku Unidrox s jídlem a pitímJídlo a pití může ovlivňovat působení přípravku Unidrox.Proto má být přípravek Unidrox užíván v době mezi jídly na lačno (1 hodinu před nebo 2 hodiny po jídle) a nemá být užíván spolu s mlékem nebo mléčnými výrobky.

Těhotenství a kojeníNeužívejte tento přípravek, pokud:

jste těhotná nebo těhotenství plánujete,

kojíte nebo kojení plánujete.

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojůUnidrox může vyvolat závratě a stavy zmatenosti. Pokud se u Vás takové příznaky objeví, neřiďte dopravní prostředky, nepoužívejte žádné nebezpečné nástroje, ani neobsluhujte stroje.

Důležité informace o některých složkách přípravku UnidroxUnidrox obsahuje laktosu, což je druh cukru. Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

3.

JAK SE UNIDROX UŽÍVÁ

Vždy užívejte přípravek Unidrox přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.Tablety Unidrox polykejte celé, zapíjejte vodou a přípravek užívejte v době mezi jídly na lačno. Neužívejte současně s mlékem a mléčnými výrobky.

Unidrox je určen pouze pro dospělé.

Obvyklá dávka přípravku je:

pacienti s nekomplikovanou cystitidou (zánětem močového měchýře): dostačující je pouze jedna tableta (600 mg),

pacienti s komplikovanou cystitidou: jedna tableta (600 mg) jedenkrát denně po dobu maximálně 10 dnů,

pacienti s akutním vzplanutím chronické bronchitidy: jedna tableta (600 mg) jedenkrát denně po dobu maximálně 10 dnů,

pacienti s akutním bakteriálním zánětem vedlejších nosních dutin spojeným s rýmou: jedna tableta (600 mg) jedenkrát denně po dobu maximálně 10 dnů.

V průběhu léčby přípravkem Unidrox dodržujte zvýšený pitný režim a pijte velká množství vody.

Délka léčby závisí na závažnosti infekce a na Vaší reakci na léčbu. Vždy využívejte plnou dávku tablet, kterou Vám Váš lékař předepsal, i když se Váš stav zlepší a příznaky odezní.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Unidrox, než jste měl(a)

Jestliže jste náhodně užil(a) více přípravku Unidrox, než jste měl(a), kontaktujte ihned svého lékaře nebonavštivte nejbližší pohotovostní zdravotnické zařízení. Je možné, že bude zapotřebí provést výplach žaludku. Vždy s sebou vezměte vzorek přípravku, ať už s tabletami nebo bez nich.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek UnidroxJestliže jste zapomněl(a) užít dávku, užijte ji, jakmile si vzpomenete, pokud již není čas na další dávku.Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek UnidroxPokud jste přestal(a) užívat přípravek příliš brzy, infekce se může vrátit.Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebolékárníka.

4.

MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Unidrox nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Pokud se u Vás v průběhu léčby přípravkem Unidrox objeví některý z následujících nežádoucích účinků, ihned přerušte užívání přípravku a kontaktuje svého lékaře. I když se tyto nežádoucí účinky vyskytují vzácně, mohou být závažné:

 náhlé sípání, potíže s dýcháním, otoky očních víček, obličeje nebo rtů, vyrážka nebo svědění

(zejména pokud postihne celé tělo),

 závažné kožní vyrážky způsobující puchýře na pokožce, někdy i v ústech a na jazyku. Tyto

mohou být příznakem onemocnění zvaného Stevens-Johnsonův syndrom.

 závažná reakce kůže na sluneční záření, jako je spálení či olupování kůže, známky zánětu šlach, jako je otok nebo bolest v postižené končetině. Nejčastěji je postižena

Achillova šlacha a postižení může vest až k prasknutí šlachy. Postižená oblast má zůstat v klidu, až do vyšetření lékařem.

 bolesti svalů, svalová slabost nebo tmavá moč, závažný vodnatý průjem, který je černé barvy nebo s příměsí krve, nízká hladina cukru v krvi, která může způsobit pocit nejistoty a podrážděnosti, znecitlivění, snížená citlivost na bolest, zčervenání kůže a její olupování (dermatitida), drobné krystalky v moči bez dalších příznaků.

Další nežádoucí účinky, které se mohou objevit, jsou:Časté nežádoucí účinky(vyskytují se u méně než 1 pacienta z 10):

bolest žaludku.

Méně časté nežádoucí účinky(vyskytují se u méně než 1 pacienta ze 100):

pocit nevolnosti,

průjem, zvracení, zánět žaludku,

bolest hlavy, závratě,

svědění nebo vyrážka,

ztráta chuti k jídlu.

Vzácné nežádoucí účinky

(vyskytují se u méně než 1 pacienta z 1000)

horečka, návaly horka,

změny chuti k jídlu,

poruchy spánku, zmatenost nebo ospalost,

poruchy sluchu,

červené nebo podrážděné oči,

bolest žaludku, nadýmání, špatné trávení nebo pálení žáhy, změny ve stolici,

bolavé rty, jazyk nebo infekce v ústech či mykotická infekce (afty),

svalové křeče a jiné svalové potíže,

suchá svědivá kůže (ekzém), zvýšená citlivost na sluneční záření nebo červené pupínky na kůži (kopřivka),

zvýšené hladiny jaterních enzymů zjištěné při krevních testech,

pocit neklidu,

vředy v ústech,

bolesti kloubů v celém těle,

zvýšená hladina albuminu (bílkovina) v krvi,

zvýšená hladina vápníku v krvi,

zvýšený počet bílých krvinek.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékařinebo lékárníkovi.

5.

JAK PŘÍPRAVEK UNIDROX UCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.Uchovávejte při teplotě do 30°C v původním obalu.Přípravek Unidrox nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na obalu. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6.

DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek Unidrox obsahujeJedna potahovaná tableta obsahuje 600 mg léčivé látky prulifloxacinum.Pomocnými látkami jsou: monohydrát laktosy, mikrokrystalická celulosa, sodná sůl kroskarmelosy, povidon, koloidní bezvodý oxid křemičitý, hypromelosa, magnesium-stearát, propylenglykol, oxid titaničitý (E171), mastek, červený oxid železitý (E172).

Jak přípravek Unidrox vypadá a co obsahuje toto baleníUnidrox jsou žluté oválné potahované tablety a jsou dostupné v krabičce obsahující 1 blistr po 1, 2 nebo 5 tabletách nebo 2 blistry po 5 tabletách.Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobceDržitel rozhodnutí o registraci:Aziende Chimiche Riunite Angelini Francesco A.C.R.A.F. S.p.A. – Viale Amelia, 70 – 00181 Řím, Itálie

Výrobce:A.C.R.A.F. S.p.A.- Via Vecchia del Pinocchio, 22-60131 Ancona, Itálie

Tento přípravek je schválen v členských státech Evropské unie pod následujícími názvy:Itálie: UNIDROX 600 mg compresse rivestite con filmPortugalsko: UNIDROX, 600 mg, comprimidos revestidos por películaŘecko: PRIXINA 600 mg δισκία επικαλυμμένα με υμένιοRakousko: UNIDROX 600 mg - FilmtablettenPolsko: PRIXINA, 600 mg, tabletki powlekaneČeská republika: UNIDROX, 600 mg, potahované tabletySlovenská republika: PRIXINA 600 mg filmom obalené tabletyMaďarsko: UNIDROX 600 mg filmtabletta

Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 17.6.2011


nahoru

Souhrn údajů o léku (SPC)

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls83301/2011a příloha k sp.zn. sukls123779/2012

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1.

NÁZEV PŘÍPRAVKUUnidroxPotahované tablety

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍJedna potahovaná tableta obsahuje prulifloxacinum 600 mg.Pomocné látky: jedna potahovaná tableta obsahuje 76 mg laktózy.Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.

LÉKOVÁ FORMAPotahovaná tabletaŽluté, oválné potahované tablety.

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikacePřípravek Unidrox je určen k léčbě infekcí vyvolaných citlivými kmeny v následujících případech:

Akutní nekomplikované infekce dolních močových cest (nekomplikovaná cystitida).

Komplikované infekce dolních močových cest.

Akutní exacerbace chronické bronchitidy.

Akutní bakteriální rinosinusitida.

Akutní bakteriální rinosinusitida má být adekvátně diagnostikována dle národních doporučených postupů pro léčbu respiračních onemocnění. Při léčbě bakteriální rinosinusitidy má být Unidrox podáván pouze pacientům, u nichž projevy onemocnění trvají méně než 4 týdny, nebo v případech, kdy je nevhodné podávat běžně doporučovaná antibiotika v začátku léčby či v případech, kdy byla antibiotika v léčbě infekce neúčinná.

U pacientů s infekčními onemocněními je třeba vzít v úvahu místní citlivost na antibiotika.

4.2 Dávkování a způsob podáníDoporučený dávkovací režim určený pouze pro dospělé pacienty je následující:

Pacienti

s akutními

nekomplikovanými

infekcemi

dolních

močových

cest

(nekomplikovaná cystitida): dostačující je pouze jedna tableta (600 mg).

Pacienti s komplikovanými infekcemi dolních močových cest: jedna tableta (600 mg) jedenkrát denně po dobu maximálně 10 dnů.

Pacienti s akutní exacerbací chronické bronchitidy: jedna tableta (600 mg) jedenkrát denně po dobu maximálně 10 dnů.

Pacienti s akutní bakteriální rinosinusitidou: jedna tableta (600 mg) jedenkrát denně po dobu maximálně 10 dnů.

Délka trvání léčby u komplikované infekce dolních močových cest a akutní exacerbace chronické bronchitidy závisí na závažnosti onemocnění a na klinickém výsledku léčby u pacienta a měla by v každém případě pokračovat ještě minimálně 48-72 hodin po remisi/vymizení příznaků.

Tablety Unidrox mají být polykány celé, zapity vodou a užívány s ohledem na příjem potravy(viz bod 4.5.). Jelikož nejsou dostupné specifické studie, není možné stanovit dávkování u

pacientů s poruchou renální funkce (pacienti s clearance kreatininu < 60 ml/min.) a u pacientů s poruchou hepatálních funkcí. U těchto pacientů je proto nejspolehlivější metodou pro úpravu dávkování sledování plazmatické hladiny přípravku.

4.3 Kontraindikace

Hypersenzitivita na prulifloxacin, na jiné antibakteriální látky chinolonového typu nebo na kteroukoli pomocnou látku přípravku.

Děti v předpubertálním období nebo mladiství do 18 let s neukončeným vývojem skeletu.

Pacienti s anamnézou onemocnění šlach v souvislosti s užíváním chinolonů.

Těhotenství a kojení (viz bod 4.6).

4.4 Zvláštní upozornění a zvláštní opatření pro použitíPřípravek Unidrox, stejně jako jiné chinolony, by měl být užíván s opatrností u pacientů s onemocněním CNS s predispozicí ke křečím nebo nižším křečovým prahem.

Některé jiné látky ze skupiny fluorochinolonů jsou spojovány s případy prodloužení QT intervalu. Prulifloxacin vykazuje velmi nízký potenciál pro vyvolání prodloužení QT intervalu.

Zánět šlach se může vzácně vyskytnout také po podávání ostatních léčivých přípravků stejné terapeutické skupiny. Nejčastěji se jedná o Achillovu šlachu a může vést k ruptuře šlachy.Riziko zánětu šlach nebo ruptury šlachy je zvýšeno u starších pacientů a u pacientů léčených kortikosteroidy. Pacienti mají být poučeni, aby v případě známek zánětu šlach, bolesti svalů, výskytu bolesti nebo zánětu kloubů léčbu přerušili a ponechali příslušnou končetinu/y v kliduaž do vyloučení diagnózy zánětu šlach.Léčba antimikrobiálními látkami včetně chinolonů může vyvolat výskyt pseudomembranózní kolitidy. Proto je důležité vzít v úvahu možnost vzniku průjmu po podání antimikrobiálních látek.

Vystavování se slunci nebo ultrafialovým paprskům může u pacientů léčených prulifloxacinem, stejně jako jinými chinolony, vyvolat fototoxickou reakci.V průběhu léčby přípravkem Unidrox je třeba se vyhnout nadměrné expozici slunečním nebo ultrafialovým paprskům; v případě vzniku fototoxické reakce se má léčba přerušit.V průběhu léčby antimikrobiálními látkami ze skupiny chinolonů jsou pacienti s latentním nebo známým deficitem aktivity glukoso-6-fosfátdehydrogenázy predisponováni ke vzniku hemolytických reakcí, a z tohoto důvodu by měl být Unidrox u nich podáván s opatrností.Stejně jako u jiných chinolonů, mohou se vzácně vyskytnout případy rabdomyolýzy charakterizované myalgií, astenií, vzestupem CPK a myoglobinu v plazmě a rychlým zhoršením funkce ledvin. V těchto případech musí být pacient pečlivě sledován a musí sepřijmout odpovídající opatření, včetně možnosti přerušení terapie.Použití chinolonů je někdy spojeno s výskytem krystalurie; pacienti léčení přípravky z této terapeutické skupiny by měli dodržovat odpovídající příjem tekutin, aby nedošlo k přílišné koncentraci moči.Snášenlivost a účinnost přípravku Unidrox u pacientů s poškozením funkce jater nebyla hodnocena.Při předepisování antibiotické terapie by měly být zváženy místní a/nebo národní postupy pro správné použití antibakteriálních léků.Přípravek obsahuje laktózu, a proto není vhodný pro léčbu pacientů se vzácnými hereditárními poruchami intolerance galaktosy, hereditární laktázovou deficiencí nebo glukoso-galaktosovoumalabsorpcí.

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

4.5 Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Při současném podávání s cimetidinem, antacidy obsahujícími hliník a hořčík nebo přípravky obsahujícími železo a kalcium se snižuje absorpce přípravku Unidrox; proto by měl být Unidrox užíván 2 hodiny před nebo minimálně 4 hodiny po podání těchto přípravků.Současné požití prulifloxacinu a mléka má za následek sníženou plochu pod křivkou plasmatických koncentrací (AUC) a snížené vylučování prulifloxacinu močí, zatímco požití jídla pozdržuje nástup a snižuje hodnotu jeho maximálních hladin.Vylučování prulifloxacinu močí se snižuje, je-li současně užíván probenecid. Současné podávání fenbufenu a některých chinolonů může zvyšovat riziko křečí, proto musí být terapie přípravkem Unidrox v kombinaci s fenbufenem pečlivě zvážena.Chinolony mohou vyvolat hypoglykemii u diabetiků užívajících hypoglykemika.Současné podávání přípravku Unidrox a theofylinu může způsobit mírné snížení clearance theofylinu, které by nemělo mít žádný klinický efekt. Jako při použití jiných chinolonů by však měly být sledovány plazmatické hladiny theofylinu u pacientů s metabolickými poruchami nebo rizikovými faktory.Chinolony mohou zvýšit účinek perorálních antikoagulancií, jako je warfarin a jeho deriváty, a proto, jsou-li tyto přípravky podávány současně s přípravkem Unidrox, doporučuje se důkladné monitorování protrombinového času nebo jiného vhodného koagulačního testu.Předklinické údaje prokázaly, že nikardipin může potencovat fototoxicitu prulifloxacinu.V průběhu klinického vývoje přípravku Unidrox nebyla zaznamenána žádná klinicky významná interakce po současném podání jiných přípravků, které se obvykle užívají u pacientů s onemocněními uvedenými v bodě 4.1.

4.6

Těhotenství a kojení

Nejsou k dispozici klinické údaje o podávání prulifloxacinu během těhotenství.Studie na zvířatech neprokázaly teratogenní účinek a jiné vlivy reprodukční toxicity byly pozorovány pouze v přítomnosti mateřské toxicity (viz bod 5.3). Avšak u potkanů bylo prokázáno, že prulifloxacin prochází placentou a je vylučován do mateřského mléka ve vysokém množství. Jako u jiných chinolonů bylo prokázáno, že prulifloxacin vyvolává artropatii u nedospělých zvířat, proto je jeho užívání během těhotenství a kojení kontraindikováno.

4.7

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Chinolony mohou způsobovat závratě a stavy zmatenosti, a proto by měl pacient před řízením nebo před obsluhou strojů či zahájením činností vyžadujících pozornost a koordinaci vědět, jak na přípravek reaguje.

4.8

Nežádoucí účinky

Níže uvedené nežádoucí účinky byly zaznamenány v klinických studiích provedených u přípravku Unidrox. Většina nežádoucích účinků byla mírné nebo střední intenzity.K vyjádření četnosti výskytu bylo použito následující vyjádření: velmi časté (≥ 1/10), časté (≥ 1/100 až <1/10), méně časté (≥1/1 000 až < 1/100), vzácné (≥1/10 000 až < 1/1 000), velmi vzácné (< 1/10 000), není známo (z dostupných údajů nelze určit).

Poruchy metabolismu a výživy - Méně časté: anorexie. Vzácné: ztráta apetitu.

Psychiatrické poruchy - Vzácné: poruchy spánku, ospalost, zmatenost.

Poruchy nervového systému - Méně časté: bolesti hlavy, závratě. Vzácné: psychomotorická agitace, poruchy chuti.

Poruchy oka - Vzácné: oční hyperemie.

Poruchy ucha a labyrintu - Vzácné: pocit zalehlého ucha.

Cévní poruchy - Vzácné: návaly horka.

Gastrointestinální poruchy – Časté: bolesti v nadbřišku. Méně časté: bolesti břicha, průjem, nauzea, gastritida a zvracení. Vzácné: změny ve stolici, gastrointestinální poruchy, říhání, vředy v ústech, angulární stomatitida, dyspepsie, flatulence, poruchy trávení, diskomfort ústní dutiny, orální moniliáza, glositida, dilatace žaludku.

Poruchy kůže a podkožní tkáně - Méně časté: pruritus, kožní vyrážka, erupce. Vzácné:obličejový ekzém, obličejový erythém a kopřivka.

Poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně - Vzácné: generalizované bolesti kloubů, bolesti kotníků, svalové potíže a záškuby - tiky.

Celkové poruchy a reakce v místě aplikace - Vzácné: horečka.

Vyšetření - Vzácné: zvýšená hladina albuminu, zvýšená hladina fosfatázy, zvýšená hladina ALT, zvýšená hladina AST, zvýšená hladina vápníku v krvi, zvýšený počet krevníchmonocytů, zvýšený počet lymfocytů, zvýšený WBC, zvýšená hladina γGT, zvýšený bilirubin.

Byly také zaznamenány následující nežádoucí účinky (incidence není známa): anafylaktická/anafylaktoidní reakce, Stevens-Johnsonův syndrom, hypoglykemie, hypoestezie, léková dermatitida, rabdomyolýza, fototoxicita.

Léčba přípravkem Unidrox může být spojena s asymptomatickou krystalurií s nezměněnou hladinou kreatininu, se změnami parametrů hepatálních funkcí a s eozinofilií. V pozorovaných případech byly tyto změny asymptomatické a přechodného charakteru.V průběhu terapie přípravkem Unidrox nemůže být vyloučen vznik nežádoucích účinků nebo změn laboratorních hodnot, které nejsou popsány výše, ale jejichž výskyt byl zaznamenán při použití jiných chinolonů.Údaje z postmarketingového sledování prulifloxacinu vykázaly ojedinělá hlášení onemocnění šlach (viz bod 4.4).

4.9

Předávkování

Jedna perorální dávka až do výše 5000 mg/kg neměla letální účinky u myší, potkanů a psů (samic i samců).Nejsou k dispozici informace o předávkování u lidí; Unidrox byl dobře tolerován zdravými dobrovolníky v dávkách do 1200 mg/den po dobu 12 dnů.V případě akutního předávkování by měl být vyprázdněn žaludek vyvoláním zvracení nebo žaludečním výplachem a pacient musí být spolu s poskytnutím podpůrné terapie pečlivě sledován.

5.

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1

Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: fluorochinolony, ATC kód: J01MA17Prulifloxacin je vysoce účinné širokospektré antibakteriální agens ze skupiny fluorochinolonů.Po perorálním podání je prulifloxacin po absorpci z gastrointestinálního traktu okamžitě přeměněn na svůj aktivní metabolit ulifloxacin (viz bod 5.2).

Mechanismus působení: In vitro Unidrox vykázal účinnost proti širokému spektru gram-pozitivních a gram-negativních kmenů. Antibakteriální působení prulifloxacinu spočívá v selektivní inhibici DNA-gyrázy, esenciálního enzymu bakterií, který se účastní duplikace, transkripce a reparace DNA.

Mechanismus rezistence: Antibiotická rezistence vůči prulifloxacinu (jako vůči jiným fluorochinolonům) je obvykle způsobená spontánními mutacemi bakteriální DNA-gyrázy. Zkřížená rezistence s ostatními fluorochinolony je pozorována in vitro.Díky specifickému mechanizmu rezistence fluorochinolonů neexistuje mezi prulifloxacinem a antibiotiky ostatních skupin zkřížená rezistence, a proto může být Unidrox účinný i proti bakteriálním kmenům rezistentním k aminoglykosidům, penicilinům, cefalosporinům a tetracyklinům. Breakpointy: Byly definovány na základě NCCLS údajů o antibakteriálním působení a farmakokinetických parametrech přípravku. Jsou navrženy následující breakpointy: citlivé: MIC ≤ 1 µg/ml, středně citlivé: MIC >1 až < 4 µg/ml, rezistentní: MIC ≥ 4 µg/ml.

Antibakteriální spektrum: Mělo by se zvážit, že prevalence získané rezistence se může měnit v závislosti na geografické oblasti a čase pro vybrané druhy a místní informace o rezistenci je potřebná zejména při léčení závažných infekcí. Jako nutná se také jeví odbornáinformace, pokud lokální prevalence rezistence je taková, že užitečnost látky je problematická alespoň u některých typů infekcí.Níže uvedené informace v tabulce uvádí antibakteriální spektrum prulifloxacinu:

Běžně citlivé druhyAerobní grampozitivní mikroorganismy

Staphylococcus aureus

(citlivý na methicillin)

Staphylococcus epidermidis Streptococcus agalactiae Streptococcus pyogenes Streptococcus pneumoniae

$

Aerobní gramnegativní mikroorganismy

Campylobacter jejuniCitrobacter freundii Citrobacter koseriiEnterobacter aerogenes Enterobacter cloacae Haemophilus influenzae Klebsiella oxytocaKlebsiella pneumoniae Legionella pneumophilaMoraxella catarrhalis Morganella morganii Neisseria gonorrhoeaeProteus mirabilis Proteus vulgaris Providencia rettgeriPseudomonas aeruginosa Salmonella sp.Shigella sp. (včetně S. flexneri a S. sonnei)

Anearobní mikroorganismy

Clostridium perfringensPeptostreptococcus sp.Porphyromonas gingivalisPrevotella intermedia

Citlivé druhy u nichž může nastat problém díky získané resistenciAerobní grampozitivní mikroorganismy

Enterococcus avium

$

Enterococcus faecalis

$

Enterococcus faecium

$

Aerobní gramnegativní mikroorganismy

Acinetobacter calcoaceticus

$

Escherichia coli (včetně enterohemorhagických a enterotoxických kmenů) Serratia marcescens

$

Rezistentní organismy

Aerobní grampozitivní mikroorganismy

Enterococcus resistentní na vancomycinStaphylococcus aureus resistentní na methicillin-

Aerobní gramnegativní mikroorganismy

Providencia stuartii

Anaerobní mikroorganismy

Bacteroides sp.Clostridium difficile

$ druhy, které vykázaly přirozenou střední citlivost

Další informace: Ve studiích provedených in vitro bylo antibakteriální působení prulifloxacinu charakterizováno lepší penetrací do bakteriálních buněk a delším postantibiotickým efektem ve srovnání s referenčními fluorochinolony.

5.2

Farmakokinetické vlastnosti

a) obecné vlastnostiPrulifloxacin je prodrug aktivního metabolitu ulifloxacinu.

Absorpce – Prulifloxacin je v lidském těle rychle absorbován (Tmax = okolo 1 hodiny) a přeměněn na ulifloxacin; po podání jedné 600 mg dávky je průměrná maximální plazmatická koncentrace ulifloxacinu 1,6 µg/ml a AUC 7,3 µg.h/ml. V ustáleném stavu, kterého se dosáhne do 2 dnů od začátku léčby při podávání jedné dávky denně, je Cmax 2,0 µg/ml a AUC 7,6 µg*h/ml.Příjem potravy zpožďuje a mírně snižuje maximální plazmatickou koncentraci ulifloxacinu, ale nemění AUC.

Distribuce – u lidí se poměr průměrných plicních a plazmatických koncentrací přípravku Unidrox s časem zvyšuje. Za 24 hodin jsou průměrné koncentrace aktivního metabolitu ulifloxacinu v tkáních 5 krát vyšší než v plazmě, což potvrzuje výsledky studií provedených u zvířat, které prokázaly, že koncentrace ulifloxacinu byly v plicích a v ledvinách vyšší než v plazmě (1,2–2,8 krát v plicích a 3–8 krát v ledvinách).Podobně, údaje o penetraci ulifloxacinu do tkání lidského paranasálního sinu ukázaly AUC poměry mezi tkáněmi a plasmou 3,0 pro etmoidy a 2,4 pro concha nasalis.Vazba na proteiny hodnocená u lidí in vitro a ex vivo činí nezávisle na koncentraci přípravku přibližně 50 %.Nízká koncentrace ulifloxacinu nalezená v cerebrospinálním moku po intravenózním podání u psů a opakovaném perorálním podání u lidí dokazuje, že ulifloxacin procházíhematoencefalickou bariérou obtížně.

Biotransformace – Metabolický profil prulifloxacinu u zvířat a lidí je srovnatelný. Studie u zvířat prokázaly, že metabolismus prulifloxacinu začíná během intestinální absorpce a je ukončen při průchodu játry.Kromě přeměny na ulifloxacin byly nalezeny další vedlejší metabolity jako například diolová forma a některé deriváty jako glukuronid, oxo-deriváty a ethylendiaminové deriváty. Koncentrace a aktivita všech těchto metabolitů je v porovnání s aktivní látkou zanedbatelná.Studie provedené in vitro neprokázaly významné interakce s isoenzymy cytochromu P-450 až na mírnou inhibici CYP1A1/2, která vede k malému snížení clearance theofylinu. Protože jsou methylxanthiny a především theofylin hlavním substrátem isoenzymu CYP1A1/2, může být míra interakcí s jinými substráty isoenzymu (viz warfarin) považována pouze za druhořadou.

Eliminace – poločas aktivního metabolitu ulifloxacinu u člověka je při jednorázovém i opakovaném podání v ustáleném stavu okolo 10 hodin, u zvířat (potkani, psi a opice) v rozsahu mezi 2 a 12 hodinami.

Studie se značeným přípravkem u lidí prokázaly, že k eliminaci dochází především stolicí. Radioaktivita zjištěná v moči a ve stolici po perorálním podání 600 mg činila celkově přibližně 95 %. Tyto výsledky potvrzují to, co bylo dříve prokázáno studiemi provedenými u zvířat (potkani, psi a opice).Množství ulifloxacinu vyloučeného močí je 16,7 % podané dávky na základě molární koncentrace a renální clearance ulifloxacinu činí kolem 170 ml/min.Ulifloxacin je ledvinami vylučován glomerulární filtrací a aktivní sekrecí.

b) vlastnosti u specifických skupin pacientůFarmakokinetický profil prulifloxacinu je u starších pacientů podobný jako u dospělých. Nebyly prokázány žádné změny v závislosti na věku, a proto není nutné upravovat dávkování u starších pacientů.U pacientů s mírným nebo středním renálním poškozením dosahuje průměrná maximální plazmatická koncentrace ulifloxacinu po perorálním podání 600 mg přípravku Unidrox hodnot v rozmezí od 1,30 a 1,62 µg/ml. Hodnoty AUC se pohybují mezi 13,71 a 23,33 µg.h/ml a poločas je v rozmezí od 12,3 do 32,4 hodin. V porovnání se zdravými dobrovolníky klesárenální clearance ulifloxacinu podle stupně renální insuficience.

5.3

Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Chronická toxicita. U studií chronické toxicity byly cílovými orgány kloubní chrupavka, ledviny, gastrointestinální trakt a játra.Toxické účinky na kloubní chrupavku (mladých psů) nebyly zaznamenány až do výše dávek 3 krát vyšších než jsou dávky terapeutické; u jater (psi) a ledvin (psi a potkani) nebyly zaznamenány toxické účinky až do výše dávek 6 a 10 a 12 krát vyšších než jsou dávky terapeutické, podle uvedeného pořadí. Přípravek neprodloužil QT interval in vivo a neprokázal inhibiční účinky na pozdní usměrňovací proudy draslíku (HERG) in vitro.

Reprodukční toxicita. Studie reprodukční toxicity neprokázaly teratogenicitu a účinky na fertilitu nebo vývoj embrya a plodu byly sledovány pouze ve spojení s mateřskou toxicitou.

Mutagenita. Standardní testy genotoxicity s prulifloxacinem prokázaly pozitivní účinky u některých in vitro testů savčích buněčných kultur, ale byly negativní in vivo a u bakterií. Má se za to, že účinky jsou spojeny s inhibicí topoizomerázy II ve vysokých koncentracích.

Kancerogenní potenciál. Prulifloxacin nebyl kancerogenní u střednědobého iniciálně-podněcovaného experimentálního modelu. Dlouhodobé testy kancerogenity nebyly provedeny.

Antigenita. Prulifloxacin nevykázal antigenní účinky.

Fototoxicita. Prulifloxacin vyvolal fototoxické reakce, ačkoli ve srovnávacích studiích u zvířat bylo jeho fototoxické působení nižší než u jiných použitých fluorochinolonů (ofloxacin, enoxacin, pefloxacin, kyselina nalidixová a lomefloxacin). Mnohé chinolony jsou také fotomutagenní/fotokarcinogenní, což nemůže být vyloučeno u prulifloxacinu.

Nefrotoxicita. Po opakovaném perorálním podávání 3000 mg/kg/den u potkanů, což je množství výrazně převyšující terapeutickou dávku u lidí, prulifloxacin způsobil krystalurii, jež vznikla v důsledku precipitace ulifloxacinu.

Kardiotoxicita. Studie provedené u psů prokázaly, že prulifloxacin nezpůsobuje významné změny elektrokardiogramu. Především nebyly pozorovány změny QTc při všech podávaných dávkách, a to jak po jedné intravenózní aplikaci u psa v anestézii, tak po perorálním podávánípsovi při vědomí po dobu 6 měsíců. Studie in vitro nepotvrdily inhibiční efekt na pozdní usměrňovací proudy draslíku (HERG).

Kloubní toxicita. Stejně jako jiné fluorochinolony způsobil prulifloxacin artropatii pouze u mladých zvířat.

Oční toxicita. U opic nezpůsobily perorální dávky prulifloxacinu 26,4 nebo 58,2 mg/kg/den jednou denně po dobu 52 týdnů nežádoucí účinky ohledně funkce nebo morfologie očí.

Rabdomyolytický efekt. Ulifloxacin v dávkách do 10 mg/kg/den podávaných intravenózně jednou denně po dobu 14 dnů nevyvolal rabdomyolýzu u králíků.

6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1 Seznam pomocných látekJádro tablety:monohydrát laktosymikrokrystalická celulosasodná sůl kroskarmelosypovidonkoloidní bezvodý oxid křemičitýmagnesium-stearátPotahová vrstva:hypromelosapropylenglykoloxid titaničitý (E171)mastekčervený oxid železitý (E172)

6.2. InkompatibilityNeuplatňuje se.

6.3 Doba použitelnosti3 roky

6.4. Zvláštní opatření pro uchováváníUchovávejte při teplotě do 30°C v původním obalu.

6.5 Druh obalu a velikost baleníNeprůhledný tepelně tvarovaný polyamid/PVC/Al blistr, krabička.Velikosti balení: 1, 2, 5 (1 blistr) nebo 10 (2 blistry) potahovaných tabletNa trhu nemusí být všechny velikosti balení.

6.6 Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku a zacházení s nímŽádné zvláštní požadavky.Všechen nepoužitý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními požadavky.

7. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACIAziende Chimiche Riunite Angelini Francesco A.C.R.A.F. S.p.A. – Viale Amelia, 70 – 00181 Řím, Itálie

8. REGISTRAČNÍ ČÍSLO42/208/05-C

9. DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE29.6.2005/9.4.2009

10. DATUM REVIZE TEXTU9.7.2012


Tyto informace jsou určeny pouze odborníkům. Pokud máte pochybnosti o nějakém léku, prosím, kontaktujte svého lékaře. Nedoporučujeme se řídit informacemi uvedenými na těchto stránkách, mohou být zastaralé a nepřesné.