Trittico Ac 150

Kód 0046444 ( )
Registrační číslo 30/ 505/99-C
Název TRITTICO AC 150
Režim prodeje na lékařský předpis
Stav registrace registrovaný léčivý přípravek
Držitel registrace Medicom International s.r.o., Brno, Česká republika
ATC klasifikace

nahoru

Varianty

Kód Náz. Forma
0054093 POR TBL RET 20X150MG Tableta s řízeným uvolňováním, Perorální podání
0046444 POR TBL RET 60X150MG Tableta s řízeným uvolňováním, Perorální podání

nahoru

Příbalový létak TRITTICO AC 150

příloha č.1 ke sdělení sp.zn.sukls246579/2011; sukls246591/2011

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

TRITTICO AC 75

TRITTICO AC 150

Tablety s řízeným uvolňováním

(Trazodoni hydrochloridum)

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.-

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

-

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

-

Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.

-

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete:1.

Co je Trittico AC a k čemu se používá

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Trittico AC užívat

3.

Jak se Trittico AC užívá

4.

Možné nežádoucí účinky

5.

Jak Trittico AC uchovávat

6.

Další informace

1.

CO JE TRITTICO AC A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Trittico AC patří mezi antidepresiva třetí generace s výrazným působením proti úzkosti, pocitům napětí, neklidu, poruchám spánku a sexuálních funkcí. Přípravek je velmi dobře snášen. Pro minimum nežádoucích účinků a lékových interakcí je vhodný i pro starší pacienty.

Léková forma s řízeným uvolňováním umožňuje udržování rovnoměrné hladiny léčivé látky v krvi a dávkování jednou denně. Tablety lze dělit na 3 části, což umožní pozvolné nastavení optimální individuální léčebné dávky.

Neexistují žádné důkazy, že by byl trazodon hydrochlorid návykový.Přípravek Trittico AC není kontraindikován u osob s celiakií.

2.

ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE TRITTICO AC UŽÍVAT

Neužívejte přípravek Trittico AC

-

jestliže jste přecitlivělý/á na léčivou látku nebo na kteroukoliv další složku přípravku.

-

jestliže se u Vás v současné době projevila otrava alkoholem nebo hypnotiky.

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Trittico AC je zapotřebí

-

Při použití u dětí a mladistvých do 18 let věku: Ačkoli Trittico AC děti a dospívající do 18 let neužívají běžně, může je Váš lékař pacientům do 18 let předepsat, pokud usoudí, že je to v jejich nejlepším zájmu. V souvislosti s užíváním antidepresiv pacienty do 18 let bylo pozorováno zvýšené riziko výskytu nežádoucích účinků, jako jsou pokusy o sebevraždu, sebevražedné myšlenky a nepřátelské jednání (převážně agresivita, nepřátelské chování a hněv). Jestliže se u pacientů do 18 let, kteří jsou léčeni přípravkem Trittico AC, rozvine nebo zhorší některý z výše uvedených příznaků, informujte o tom svého lékaře. Z hlediska bezpečnosti nejsou v této věkové skupině při dlouhodobém podávání přípravku Trittico AC k dispozici údaje o vztahu k dalšímu růstu, dospívání, rozvoji poznání a chování.

-

Při sebevražedných myšlenkách nebo klinickém zhoršení: Protože je deprese provázena rizikem sebevražedných myšlenek, sebepoškození a sebevražd, musí být pacienti pečlivě monitorováni, dokud se jejich stav výrazně nezlepší. Obecně známý fakt je, že riziko sebevraždy může být vyšší v počátečním stádiu uzdravování a u pacientů se sebevražednými pokusy v anamnéze nebo u pacientů, kteří se sebevražednými myšlenkami zabývali ve větší míře již před započetím léčby. Zlepšení stavu se nemusí projevit po prvních týdnech léčby či po delší době, a proto je třeba pacienta pečlivě monitorovat dlouhodobě, s důrazem na dohled v počátečním stádiu léčby a po změnách dávkování. Pacienti (a dohlížející osoby) by měli v případě zhoršení klinického stavu, sebevražedných myšlenek či chování a jinak neobvyklého chování ihned vyhledat lékařskou pomoc.

-

Při podávání pacientům se schizofrenií a dalšími psychotickými onemocněními: Podávání antidepresiv může u těchto pacientů vést i ke zhoršení psychotických symptomů. Paranoidní myšlenky mohou být silnější. Během léčby depresivní fáze trazodonem se může depresivní fáze změnit v manickou. V tomto případě ihned kontaktujte svého lékaře.

-

Při následujících onemocněních a stavech:

epilepsie (Váš lékař Vám nejspíš doporučí vyhnout se náhlému zvýšení nebo snížení dávky),

onemocnění jater nebo ledvin (zejména pokud je onemocnění vážné). Projeví-li se u Vás žloutenka, musí být léčba trazodonem přerušena.

onemocnění srdce jako je angina pectoris, poruchy převodního systému nebo AV blok a po infarktu myokardu,

zvýšená funkce štítné žlázy,

poruchy močení, například při zvětšení prostaty (ačkoliv v tomto případě nejsou problémy předpokládány, upozorněte svého lékaře, pokud se u Vás projeví),

akutní glaukom s uzavřeným úhlem nebo zvýšený nitrooční tlak (ačkoliv v tomto případě nejsou problémy předpokládány, upozorněte svého lékaře, pokud se u Vás projeví).

V případě, že trpíte některým z výše uvedených onemocnění a lékaře jste o tom před předepsáním přípravku Trittico AC neinformovali, učiňte tak dodatečně.

-

Při současném podávání dalších léčiv: Z důvodu předcházení interakcí a nežádoucích účinků informujte svého lékaře o všech léčivech, která užíváte, především o dalších antidepresivech, včetně léčiv rostlinného původu (s obsahem třezalky tečkované – Hypericum perforatum), neurolepticích či antihypertenzivech. Souběžné podávání těchto přípravků s trazodonem může vyžadovat úpravu jejich dávky. Viz kapitoly „Vzájemné působení s dalšími přípravky“ a „Nežádoucí účinky“ pro další informace.

-

Při ukončování léčby: Při ukončení léčby trazodonem, zejména po dlouhodobější léčbě, je doporučeno postupné snižování dávky, aby se zredukovaly možné příznaky, jako je nevolnost, bolest hlavy a malátnost.

-

Při nesnášenlivosti některých cukrů: Přípravek obsahuje sacharózu. Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se s ním, než začnete tento léčivý přípravek užívat.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravkyProsím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Obecně:Užívání přípravku Trittico AC může způsobit zvýšení účinku jiných léčiv s účinkem antipsychotickým, hypnotickým, zklidňujícím, zmírňujícím stavy úzkosti a antihistaminik. Metabolizmus antidepresiv je díky účinkům na játra zrychlován perorálními kontraceptivy, fenytoinem, karbamazepinem a barbituráty. Cimetidin a některá antipsychotika metabolizmus antidepresiv zpomalují.

Pokud užíváte některý z následujících přípravků, informujte o tom svého lékaře:

-

CYP3A4 inhibitory: Přípravky obsahující erytromycin, ketokonazol, itrakonazol, ritonavir, indinavir a nefazodon mohou zvýšit nežádoucí účinky přípravku Trittico AC. Pokud je však současné podávání nezbytné, zváží Váš lékař úpravu dávkování přípravku Trittico AC.

-

Karbamazepin: Současné podávání karbamazepinu a přípravku Trittico AC má za následek nižší plazmatické koncentrace přípravku Trittico AC. Pokud je však současné podávání nezbytné, zváží Váš lékař úpravu dávkování.

-

Tricyklická antidepresiva: Tyto přípravky by neměly být podávány současně s přípravkem Trittico AC z důvodů možných interakcí. Je třeba dávat pozor na možný vznik serotoninového syndromu (vysoká teplota, záškuby ve svalech, zmatenost nebo neklid) a kardiovaskulárních nežádoucích účinků.

-

Fluoxetin:Vzácně byly hlášeny případy zvýšených plazmatických hladin trazodonu a nežádoucí účinky při současném podávání fluoxetinu a přípravku Trittico AC.

-

Inhibitory monoaminooxidázy (IMAO): Ojediněle byly hlášeny možné interakce s inhibitory monoaminooxidázy (skupina antidepresiv). I když někteří lékaři podávají obě léčiva současně, podávání trazodonu souběžně s IMAO, nebo během dvou týdnů po ukončení léčby těmito přípravky, není doporučeno. Taktéž není doporučeno podávání IMAO v průběhu jednoho týdne po ukončení léčby trazodonem.

-

Fenothiaziny: Při současném podávání s fenothiaziny jako je chlorpromazin, flufenazin, levomepromazin a perfenazin byla pozorována závažná ortostatická hypotenze (pokles krevního tlaku při rychlém vzpřímení).

-

Hypericum perforatum (třezalka tečkovaná): Nežádoucí účinky mohou být častější, pokud je trazodon podáván spolu s přípravky obsahujícími Hypericum perforatum (třezalku tečkovanou).

-

Anestetika/myorelaxancia: Trazodon může zvýšit účinek inhalačních anestetik a léků snižujících napětí svalů, proto je třeba v těchto případech zvýšené opatrnosti.

-

Levodopa: Antidepresiva mohou zrychlovat metabolizmus levodopy.

-

Warfarin: U pacientů souběžně užívajících trazodon a warfarin může dojít ke změnám protrombinového času.

-

Digoxin a fenytoin: Současné podávání s trazodonem může vést ke zvýšení sérových hladin digoxinu a fenytoinu.

-

Antihypertenziva: I když nebyly zaznamenány interakce s jinými přípravky proti vysokému krevnímu tlaku, je třeba vzít v úvahu možnost zesilujícího účinku trazodonu.

-

Další léčiva: Souběžné podávání trazodonu a léků prodlužujících QT interval může zvýšit riziko vzniku některých srdečních komplikací. Léky prodlužující QT interval by měly být společně s trazodonem podávány s opatrností.

-

Alkohol: Trazodon zvyšuje sedativní účinek alkoholu. Alkohol by neměl být v průběhu léčby trazodonem požíván.

Užívání přípravku Trittico AC s jídlem a pitímPřípravek se užívá po jídle.

Těhotenství a kojeníPoraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.Podávání přípravku během těhotenství a v období kojení by mělo být omezeno na vybrané případy a pouze po důkladném zhodnocení poměru rizik a přínosu lékařem.Možnost průniku trazodonu do mateřského mléka by měla být vzata do úvahy u kojících žen.Data získaná ze sledování omezeného počtu těhotných žen vystavených účinkům trazodonu ukazují, že trazodon nemá žádné vedlejší účinky na těhotenství nebo na zdraví plodu či novorozence. V současné době nejsou k dispozici žádná další relevantní epidemiologická data.Pokud je trazodon užíván až do porodu, novorozenci by měli být monitorováni vzhledem k možným abstinenčním příznakům.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojůPřípravek má nízký nebo střední vliv na řízení dopravních prostředků a obsluhu strojů. Pokud se u Vás však projeví ospalost, útlum, závratě, stavy zmatenosti nebo rozmazané vidění, neřiďte dopravní prostředky ani neobsluhujte stroje.

Důležité informace o některých složkách přípravku Trittico ACPřípravek obsahuje sacharózu. Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat.

3.

JAK SE TRITTICO AC UŽÍVÁ

Vždy užívejte přípravek Trittico AC přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.Přípravek je určen k léčbě dospělých pacientů.Doporučuje se začít terapeutický cyklus večerní dávkou a denní dávku postupně zvyšovat.Léčivý přípravek by měl být podáván v terapeutických cyklech trvajících nejméně jeden měsíc.Snížení výskytu nežádoucích účinků lze dosáhnout podáváním trazodonu po jídle a užíváním postupně se zvyšujících denních dávek až do maximální dávky doporučené lékařem.Tablety jsou dělitelné na 3 části, což umožňuje postupné zvyšování dávky podle závažnosti onemocnění, hmotnosti, věku a celkového zdravotního stavu pacienta.Při ukončování léčby by se měla dávka postupně snižovat. Náhlému vysazení léčby je třeba se vyhnout.

Dospělí:Obvykle se podává 75-150 mg/den v jedné dávce večer před spaním. Dávka může být zvýšena na 300 mg/den rozděleně ve dvou dílčích dávkách. U hospitalizovaných pacientů se denní dávka může dále zvýšit až na 600 mg/den, podaných v rozdělených dávkách.

Při léčbě sexuálních dysfunkcí se podává 150-200 mg denně.

Starší a oslabení pacienti:Doporučená dávka pro velmi staré pacienty, či pacienty ve špatném zdravotním stavu je snížena na 100 mg/den podaná ve dvou dílčích dávkách nebo jednorázově jako noční dávka. Dávka může být postupně zvýšena dle dávkování pro dospělé pod dohledem lékaře a dle snášenlivosti a účinnosti.Jednorázové dávky větší než 100 mg by neměly být těmto pacientů podávány.

Použití u dětí a mladistvých do 18 let věku:Přípravek Trittico AC by neměl být podáván dětem a mladistvým do 18 let věku. Váš lékař však může pacientům do 18 let přípravek Trittico AC předepsat, pokud usoudí, že je to v jejich nejlepším zájmu.

Pacienti s poruchou funkce jater:Trazodon podléhá intenzivnímu jaternímu metabolizmu, viz kapitoly „Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Trittico AC je zapotřebí“ a „Nežádoucí účinky“.Pokud trpíte poruchou jaterních funkcí, zejména poruchou závažného charakteru, informujte svého lékaře, který zváží potřebu pravidelného sledování jaterních funkcí.

Pacienti s poruchou funkce ledvin:Úprava dávkování není obvykle nutná. Nicméně, pacienti trpící poruchou reálních funkcí, zejména v případě závažnějšího onemocnění, by měli informovat svého lékaře před začátkem léčby přípravkem Trittico AC (viz také kapitola „Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Trittico AC je zapotřebí“).

Jestliže jste užil(a) více přípravku Trittico AC než jste měl(a)V případě náhodného předávkování ihned kontaktujte svého lékaře nebo navštivte nejbližší zdravotnické pohotovostní zařízení. Vezměte s sebou tuto příbalovou informaci. Při předávkování nebo náhodném požití přípravku dítětem okamžitě vyhledejte lékaře. Jako první pomoc se pokuste vyvolat zvracení.Pro léčbu předávkování může být použito aktivní uhlí nebo výplach žaludku a měly by být upraveny hladiny krevních elektrolytů. Neexistuje specifický protilék.

Příznaky předávkování se mohou objevit během 24 hodin i později.

Nejčastěji zaznamenané příznaky při předávkování byly ospalost, závratě, nevolnost a zvracení.Ve vážnějších případech bylo hlášeno kóma, zrychlená srdeční činnost, nízký krevní tlak, nízká hladina sodíku v krvi, křeče a selhání dýchacího systému. Srdeční symptomy mohou zahrnovat i bradykardii, prodloužení QT a Torsade de Pointes. Předávkování trazodonem v kombinaci s dalšími antidepresivy může vyvolat serotoninový syndrom.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Trittico ACNezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Trittico ACJe třeba se vyhnout náhlému vysazení léčby. Při ukončování léčby by se měla dávka postupně snižovat.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4.

MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Trittico AC nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.Během léčby přípravkem nebo krátce po jejím skončení byly hlášeny případy sebevražedných myšlenek nebo chování.

Trittico AC je antidepresivum se sedativními účinky, které může vyvolat ospalost během prvních dnů terapie, jež většinou vymizí při jejím pokračování.Následující příznaky, které jsou běžné i u neléčené deprese, byly hlášeny také u pacientů léčených trazodonem:

-

změny v krevním obraze,

-

alergické reakce,

-

syndrom nepřiměřené sekrece antidiuretického hormonu (porucha v udržování hladiny vody a sodíku v těle, projevující se především nadměrným příjmem tekutin a následnou „otravou vodou“),

-

pokles hladiny sodíku v krvi, ztráta hmotnosti, zvýšená chuť k jídlu,

-

sebevražedné myšlenky nebo chování, stavy zmatenosti, nespavost, dezorientace, mánie, úzkost, nervozita, agitace (příležitostně vedoucí až k deliriu), klamy, agresivní reakce, halucinace, noční můry, snížené libido, abstinenční příznaky,

-

serotoninový syndrom (vysoká teplota, záškuby ve svalech, zmatenost nebo neklid), křeče, neuroleptický maligní syndrom (zvýšení tělesné teploty, svalová ztuhlost, změna stavu vědomí), ospalost, závratě, bolest hlavy, mátožnost, neklid, snížená pozornost, třes, rozmazané vidění, poruchy paměti, myoklonus, expresivní afázie (poruchy vlastní tvorby řeči - „hledání slov“), parestézie (pocity brnění, mravenčení), dystonie, změny chuti,

-

srdeční arytmie, bradykardie (zpomalení srdeční frekvence), tachykardie (zrychlení srdeční frekvence), změny v EKG (prodloužení QT),

-

ortostatická hypotenze (pokles krevního tlaku při rychlém vzpřímení), vysoký krevní tlak, synkopa (krátkodobá ztráta vědomí způsobená nedostatečným zásobením mozku kyslíkem v důsledku jeho náhlého nedokrvení podmíněného obvykle poklesem krevního tlaku),

-

ucpání nosu, dušnost,

-

nevolnost, zvracení, sucho v ústech, zácpa, průjem, trávící obtíže, bolesti v žaludku, gastroenteritida, zvýšená tvorba slin, paralytický ileus,

-

změny v jaterních funkcích (včetně žloutenky a poškození jaterních buněk, intrahepatální cholestáza),

-

vyrážka na kůži, svědění, nadměrné pocení,

-

bolesti v končetinách a zádech, bolesti svalů či kloubů,

-

potíže s močením,

-

priapismus (přetrvávající a bolestivé ztopoření penisu) - léčba trazodonem musí být ihned ukončena, pacient by měl vyhledat ošetření u lékaře,

-

slabost, otok, příznaky podobné chřipce, únava, bolest v hrudi, horečka,

-

zvýšené hladiny jaterních enzymů.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

5.

JAK PŘÍPRAVEK TRITTICO AC UCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.Uchovávejte při teplotě do 25°C, v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem a vlhkostí.Přípravek nesmí být používán po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu.Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6.

DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek Trittico AC obsahuje

Trittico AC 75Léčivou látkou je trazodoni hydrochloridum 75 mg v jedné tabletě.Pomocnými látkami jsou sacharóza, karnaubský vosk, povidon, magnesium-stearát.

Trittico AC 150Léčivou látkou je trazodoni hydrochloridum 150 mg v 1 tabletě.Pomocnými látkami jsou sacharóza, karnaubský vosk, povidon, magnesium-stearát.

Jak přípravek Trittico AC vypadá a co obsahuje toto balení

Popis přípravku:Trittico AC 75: bílé až nažloutlé, bikonvexní tablety, oválného tobolkovitého tvaru, na každé straně tablety jsou dvě rýhy umožňující rozdělit tabletu na třetiny.Trittico AC 150: bílé až nažloutlé, bikonvexní tablety, oválného tobolkovitého tvaru, na každé straně tablety jsou dvě rýhy umožňující rozdělit tabletu na třetiny.

Balení:Trittico AC 75 obsahuje 30 tablet po 75 mg.Trittico AC 150 obsahuje 20 nebo 60 tablet po 150 mg.Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobceDržitel rozhodnutí o registraci:Medicom International s.r.o., Brno, Česká republikaVýrobce:Aziende Chimiche Riunite Angelini Francesco ACRAF, Ancona Itálie

Tato příbalová informace byla naposledy schválena

15.12.2011


nahoru

Souhrn údajů o léku (SPC)

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls148608/2010, sukls148621/2010

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1. NÁZEV PŘÍPRAVKU

TRITTICO AC 75 TRITTICO AC 150

2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

TRITTICO AC 75 1 tableta s řízeným uvolňováním obsahuje Trazodoni hydrochloridum 75 mg, což odpovídá 68,3 mg trazodonu

TRITTICO AC150 1 tableta s řízeným uvolňováním obsahuje Trazodoni hydrochloridum150 mg, což odpovídá 136,6 mg trazodonu

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1

3. LÉKOVÁ FORMA

Tablety s řízeným uvolňovánímPopis přípravku:TRITTICO AC 75: bílé až nažloutlé, bikonvexní tablety, oválného tobolkovitého tvaru, na každé straně tablety jsou dvě rýhy rozdělující tabletu na třetiny.TRITTICO AC 150: bílé až nažloutlé, bikonvexní tablety, oválného tobolkovitého tvaru, na každé straně tablety jsou dvě rýhy rozdělující tabletu na třetiny.

4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikaceLéčba depresí různé etiologie, včetně typů provázených:

 anxietou  poruchami spánku sexuální dysfunkcí neorganického původu.

4.2 Dávkování a způsob podáníPřípravek je určen k léčbě dospělých pacientů.Léčbu je vhodné začít podáním přípravku večer a zvyšovat denní dávky. Léčivý přípravek by měl být podáván v terapeutických cyklech trvajících nejméně jeden měsíc. Tablety mohou být rozděleny na tři části, což umožňuje postupné zvyšování dávky v závislosti na závažnosti onemocnění, váze, věku a celkového stavu pacienta.

Redukce nežádoucích účinků (zvýšení resorpce a snížení maximální plazmatické koncentrace) lze dosáhnout podáváním trazodonu po jídle.

Náhlému vysazení léčby je třeba se vyhnout. Při ukončování léčby by se měla dávka postupně snižovat.

Dospělí:Obvykle se podává 75-150 mg/den v jedné dávce večer před spaním. Dávka může být zvýšena na 300 mg/den rozděleně ve dvou dílčích dávkách. U hospitalizovaných pacientů se denní dávka může dále zvýšit až na 600 mg/den, podaných v rozdělených dávkách.

Při léčbě sexuálních dysfunkcí se podává 150-200 mg denně.

Starší a oslabení pacienti:Doporučená dávka pro velmi staré pacienty, či pacienty ve špatném zdravotním stavu je snížena na 100 mg/den podaná ve dvou dílčích dávkách nebo jednorázově jako noční dávka. Dávka může být postupně zvýšena dle dávkování pro dospělé pod dohledem lékaře a dle snášenlivosti a účinnosti.Jednorázové dávky větší než 100 mg by neměly být těmto pacientů podávány. Překročení dávky vyšší než 300 mg/den se nepředpokládá.

Použití u dětí a mladistvých do 18 let věku:Přípravek Trittico AC by neměl být podáván dětem a mladistvým do 18 let věku. Pro tuto skupinu pacientů nejsou k dispozici bezpečnostní údaje.

Pacienti s poruchou funkce jater:Trazodon podléhá intenzivnímu jaternímu metabolizmu, viz bod 5.2, a je spojován s hepatotoxickými účinky, viz bod 4.4 a bod 4.8. Proto je třeba s opatrností podávat přípravek pacientům s poruchami funkce jater, zejména pokud je porucha závažná. Je třeba zvážit monitorování jaterních funkcí.

Pacienti s poruchou funkce ledvin:Úprava dávkování není nutná, nicméně u pacientů se závažnou poruchou renální funkce je třeba podávat přípravek s opatrností (viz také bod 4.4 a bod 5.2).

4.3 KontraindikaceHypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku obsaženou v přípravku.Intoxikace alkoholem nebo hypnotiky.Akutní infarkt myokardu.

4.4 Zvláštní upozornění a zvláštní opatření pro použitíPoužití u dětí a mladistvých do 18 let věku:Přípravek Trittico AC by neměl být podáván dětem a mladistvým do 18 let věku. K dispozici nejsou dlouhodobé údaje o bezpečnosti u dětí a dospívajících z hlediska růstu, dozrávání a kognitivního a behaviorálního vývoje. V klinickém hodnocení dětí a dospívajících léčených antidepresivy, bylo častěji než u placeba pozorováno sebevražedné chování (sebevražedný pokus a plánování sebevraždy) a hostilita (agresivita,nepřátelské chování a vztek).

Sebevražedné myšlenky nebo klinické zhoršení:Deprese je provázena rizikem sebevražedných myšlenek, sebepoškození a sebevražd (sebevražedných příhod). Toto riziko přetrvává až do výrazného zlepšení stavu. Zlepšení stavu se nemusí projevit po

prvních týdnech léčby či po delší době, proto musí být pacienti pečlivě monitorováni, dokud se jejich stav výrazně nezlepší. Obecně známý klinický fakt je, že riziko sebevraždy může být vyšší v počátečním stadiu uzdravování.

U pacientů se sebevražednými pokusy v anamnéze nebo u pacientů, kteří se sebevražednými myšlenkami zabývali ve větší míře již před započetím léčby, je riziko sebevražedných pokusů či myšlenek zvýšeno, a proto musí být během léčby pečlivě monitorováni. Metaanalýza klinických placebem kontrolovaných studií s antidepresivy používanými k léčbě psychických poruch ukázala zvýšené riziko sebevražedného chování u pacientů mladších 25 let užívajících antidepresiva oproti pacientům užívajícím placebo.

Je třeba pečlivě dohlížet na pacienty, a to zejména na pacienty s rizikovými faktory, během léčby s důrazem na dohled v počátečním stadiu léčby a po změnách dávkování. Pacienti (a dohlížející osoby) by měli být poučeni o potřebě kontroly klinického zhoršení stavu, sebevražedného chování a myšlenek a neobvyklého chování. V případě, že se tyto symptomy projeví, by pacienti (nebo dohlížející osoby) měli ihned vyhledat lékařskou pomoc.

Aby se minimalizovalo riziko možných sebevražedných pokusů, obzvlášť v počátcích terapie, je potřeba vždy předepisovat pouze omezená množství trazodonu.

Je nutné dávkovat s opatrností a pravidelně monitorovat pacienty v následujících případech:

pacienti s epilepsií, zejména je třeba vyhnout se náhlému zvýšení nebo snížení dávky,

pacienti s hepatálním nebo renálním onemocněním, zejména pokud je onemocnění vážné,

pacienti s kardiálním onemocněním jako je angina pectoris, poruchy převodního systému nebo AV blok různého stupně a po infarktu myokardu,

pacienti s hyperthyreoidismem,

při poruchách močení, jako je hypertrofie prostaty, tyto problémy však nejsou předpokládány vzhledem k nízkému anticholinergnímu účinku trazodonu,

akutní glaukom s uzavřeným úhlem, zvýšený nitrooční tlak, tyto problémy však nejsou předpokládány vzhledem k nízkému anticholinergnímu účinku trazodonu.

Pokud se u pacienta vyvine žloutenka, léčba trazodonem musí být přerušena.

Podávání antidepresiv pacientům se schizofrenií a dalšími psychotickými onemocněními může vést i ke zhoršení psychotických symptomů. Paranoidní myšlenky mohou být silnější. Během léčby manio-depresivní psychózy trazodonem se může depresivní fáze změnit v manickou. V tomto případě musí být léčba trazodonem zastavena.

Interakce typu serotoninového syndromu / maligního neuroleptického syndromu byly popsány v případě současného podávání dalších serotonergních látek jako jsou jiná antidepresiva (např. tricyklická antidepresiva, SSRI, SNRI a MAO-inhibitory) a neuroleptika. Maligní neuroleptický syndrom s fatálním koncem byl popsán při souběžném podávání s neuroleptiky, u nichž je však tento syndrom znám jako očekávaný nežádoucí účinek. Viz bod 4.5 a 4.8 pro další informace.

Agranulocytóza se může projevit jako flu-like symptomy, bolest v krku a horečka. V těchto případech je doporučeno kontrolovat hematologické parametry.

U pacientů léčených trazodonem byla hlášena hypotenze, včetně ortostatické hypotenze a synkopy. Současné podávání trazodonu a antihypertenziv může vést k potřebě snížení dávek antihypertenziv.

Starší pacienti jsou často citlivější na účinky antidepresiv, zejména na ortostatickou hypotenzi a anticholinergní účinky.

Při ukončení léčby trazodonem, zejména po dlouhodobější léčbě, je doporučeno postupné snižování dávky, aby se zredukovaly možné abstinenční příznaky, jako je nauzea, bolest hlavy a malátnost.

Neexistují žádné důkazy, že by byl trazodon hydrochlorid návykový.

Tak jako u jiných antidepresiv byly v průběhu léčby trazodonem velmi vzácně hlášeny případy prolongace QT intervalu. Podávání trazodonu s dalšími přípravky, o nichž je známo, že prodlužují QT interval, by mělo být pečlivě zváženo. Trazodon by měl být podáván s opatrností pacientům se známým kardiovaskulárním onemocněním včetně těch, které jsou spojeny s prodloužením QT intervalu.

Silné inhibitory CYP3A4 mohou způsobit zvýšení sérových hladin trazodonu. Viz bod 4.5 pro další informace.

Tak jako ostatní léky s alfa-adrenolytickou aktivitou, i trazodon je velmi vzácně spojován s priapismem. Priapismus může být léčen intrakavernózní injekcí alfa-adrenergní látky jako je adrenalin nebo metaraminol. Jsou však zaznamenány i případy priapismu indukované trazodonem, které vyžadovaly chirurgickou intervenci nebo vedly k permanentní sexuální dysfunkci. Pokud se u pacienta projeví známky této nežádoucí reakce, musí být léčba trazodonem ihned ukončena.

Léčivé přípravky TRITTICO AC 75 a TRITTICO AC 150 obsahují sacharózu. Pacienti se vzácnými dědičnými problémy s intolerancí fruktózy, malabsorpcí glukózy a galaktózy nebo se sacharózo-izomaltázovou deficiencí by tento přípravek neměli užívat.

4.5 Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakceObecně:Sedativní účinek antipsychotik, hypnotik, sedativ, anxiolytik a antihistaminik může být zvýšen, v těchto případech je doporučeno snížení dávky.Metabolizmus antidepresiv je díky účinkům na játra zrychlován orálními kontraceptivy, fenytoinem, karbamazepinem a barbituráty. Cimetidin a některá antipsychotika metabolizmus antidepresiv inhibují.

In vitro provedené studie metabolizmu léčivé látky naznačují možnost lékových interakcí při podávání trazodonu s inhibitory CYP3A4, jako je erytromycin, ketokonazol, itrakonazol, ritonavir, indinavir a nefazodon. Je pravděpodobné, že inhibitory CYP3A4 mohou vést k podstatnému zvýšení plazmatických koncentrací trazodonu. To bylo potvrzeno v in vivo studiích na zdravých dobrovolnících, dávka ritonaviru 200 mg BID zvýšila plazmatické hladiny trazodonu více než dvakrát, což vedlo k vyvolání nauzey, synkopy a hypotenze. Pokud je trazodon podáván se silným inhibitorem CYP3A4, měla by být zvážena nižší dávka trazodonu. Je třeba se však vyvarovat společnému podávání trazodonu a silných CYP3A4 inhibitorů, kdekoliv je to možné.

Karbamazepin:Souběžné podávání snižuje plazmatické koncentrace trazodonu. Společné podávání karbamazepinu v dávce 400 mg/den vedlo ke snížení plazmatické koncentrace trazodonu a jeho aktivního metabolitu m-chlorophenylpiperazinu o 76 % a 60 %. Pacienti by měli být pečlivě monitorováni, aby se zajistilo zvýšení dávky, pokud je to zapotřebí.

Tricyklická antidepresiva:

Kvůli riziku interakcí by tricyklická antidepresiva neměla být podávána souběžně s trazodonem. Pozornost je třeba věnovat serotoninovému syndromu a kardiovaskulárním nežádoucím účinkům.

Fluoxetin:Vzácně byly hlášeny případy zvýšených plazmatických hladin trazodonu a nežádoucí účinky při současném podávání trazodonu a fluoxetinu, což je CYP1A2/2D6 inhibitor. Mechanizmus této famakokinetické interakce není úplně znám. Nelze vyloučit ani farmakodynamické interakce (serotoninový syndrom).

Inhibitory monoaminooxidázy (IMAO):Ojediněle byly hlášeny možné interakce s inhibitory monoaminooxidázy. I když někteří lékaři podávají obě léčiva současně, podávání trazodonu souběžně s IMAO, nebo během dvou týdnů po ukončení léčby těmito přípravky, není doporučeno. Podávání IMAO v průběhu jednoho týdne po ukončení léčby trazodonem není taktéž doporučeno.

Fenothiaziny:Při současném podávání s fenothiaziny jako je chlorpromazin, flufenazin, levomepromazin a perfenazin byla pozorována vážná ortostatická hypotenze.

Hypericum perforatum (třezalka tečkovaná):Nežádoucí účinky mohou být častější, pokud je trazodon podáván spolu s přípravky obsahujícími Hypericum perforatum (třezalku tečkovanou).

Anestetika/myorelaxancia:Trazodon hydrochlorid může zvýšit účinek myorelaxancií a těkavých anestetik, proto je třeba v těchto případech zvýšené opatrnosti.

Levodopa:Antidepresiva mohou zrychlovat metabolizmus levodopy.

Warfarin:U pacientů souběžně užívajících trazodon a warfarin může dojít ke změnám protrombinového času.

Digoxin a fenytoin:Současné podávání s trazodonem může vest vést ke zvýšení sérových hladin digoxinu a fenytoinu. U pacientů se souběžnou léčbou je třeba zvážit monitorování sérových hladin.

Další léčiva:Souběžné podávání trazodonu a léků prodlužujících QT interval může zvýšit riziko ventrikulární arytmie, včetně Torsade de Pointes. Léky prodlužující QT interval by měly být společně s trazodonem podávány s opatrností.Trazodon je velice slabý inhibitor zpětného vychytávání noradrenalinu a nemění účinky tyraminu na krevní tlak, proto nejsou pravděpodobné interference s hypotenzivními účinky látek podobných guanetidinu. Studie na laboratorních zvířatech však ukazují, že trazodon může inhibovat většinu akutního účinku klonidinu. V případě dalších typů antihypertenziv musí být možnost potenciace zvážena, i když zatím nebyly žádné klinické interakce hlášeny.

Alkohol:Trazodon zvyšuje sedativní účinek alkoholu. Alkohol by neměl být v průběhu léčby trazodonem požíván.

4.6 Těhotenství a kojeníTěhotenství:Data získaná z omezeného počtu (< 200) těhotných žen vystavených účinkům trazodonu dokazují, že trazodon nemá žádné vedlejší účinky na těhotenství nebo na zdraví plodu či novorozence. V současné době nejsou k dispozici žádná další relevantní epidemiologická data. Studie provedené na zvířatech prokázaly, že trazodon nemá žádné přímé nebo nepřímé škodlivé účinky na těhotenství, embryonální/fetální vývoj, porod nebo postnatální vývoj při podávání terapeutických dávek (viz bod 5.3). Pozornost by měla být věnována při podávání léku těhotným ženám. Pokud je trazodon užíván až do porodu, novorozenci by měli být monitorováni vzhledem k možným abstinenčním příznakům.

Laktace:Omezené údaje naznačují, že exkrece trazodonu do lidského mateřského mléka je nízká, hladiny aktivního metabolitu však nejsou známé. Z důvodu nedostatku dat by měl být při rozhodování, zda pokračovat nebo nepokračovat v kojení, nebo zda pokračovat/nepokračovat v léčbě trazodonem, vždy zvážen poměr risk/benefit kojení pro dítě a benefit léčby trazodonem pro kojící matku.

4.7 Účinky na schopnost řídit a obsluhovat strojeTrazodon má mírné nebo střední účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje. Pacienti by měli být poučeni, že by neměli řídit a obsluhovat stroje, pokud si nejsou jistí, že se u nich neprojevuje ospalost, sedace, stavy zmatenosti nebo rozmazané vidění.

4.8 Nežádoucí účinkyBěhem léčby trazodonem nebo krátce po ukončení léčby byly hlášeny sebevražedné myšlenky či chování (viz bod 4.4).Následující symptomy, které jsou běžně hlášeny v případech neléčené deprese, byly také hlášeny u pacientů léčených trazodonem.

Systém třídění orgánových skupin dle MedDRA

Frekvence výskytu není známa (nelze odhadnout z dostupných údajů)

Poruchy krve a lymfatického systému

Krevní dyskrazie (včetně agranulocytózy, trombocytopenie, oesinofilie, leukopenie a anemie)

Poruchy imunitního systému

Alergické reakce

Endokrinní poruchy

Syndrom nepřiměřené sekrece antidiuretického hormonu

Poruchy metabolizmu a výživy

Hyponatrémie

1, ztráta hmotnosti, anorexie, zvýšená chuť k jídlu

Psychiatrické poruchy

Sebevražedné myšlenky nebo chování

2, stavy zmatenosti, insomnie,

dezorientace, mánie, úzkost, nervozita, agitace (příležitostně vedoucí až k deliriu), klamy, agresivní reakce, halucinace, noční můry, snížené libido, abstinenční příznaky

1 U symptomatických pacientů by měl být monitorován stav tekutin a elektrolytů.2 Viz bod 4.4.

Systém třídění orgánových skupin dle MedDRA

Frekvence výskytu není známa (nelze odhadnout z dostupných údajů)

Poruchy nervového systému

Serotoninový syndrom, konvulze, neuroleptický maligní syndrom, ospalost, závratě, bolest hlavy, mátožnost

3, neklid, snížená pozornost,

třes, rozmazané vidění, poruchy paměti, myoklonus, expresivní afázie, parestézie, dystonie, změny chuti

Srdeční poruchy

Kardiální arytmie

4 (včetně Torsade de Pointes, palpitací, předčasných

artrikulárních

kontrakcí,

ventrikulárních

kupletů,

ventrikulární

tachykardie), bradykardie, tachykardie, poruchy EKG (prodloužení QT)

2

Cévní poruchy

Ortostatická hypotenze, hypertenze, synkopa

Respirační, hrudní a mediastinální poruchy

Nasální kongesce, dyspnoe

Gastrointestinální poruchy

Nauzea, zvracení, sucho v ústech, zácpa, průjem, dyspepsie, bolest žaludku, gastroenteritida, zvýšená tvorba slin, paralytický ileus

Poruchy jater a žlučových cest

Poruchy hepatálních funkcí (včetně žloutenky a hepatocelulárního poškození)

5 , intrahepatální cholestáza

Poruchy kůže a podkoží

Vyrážky, pruritus, nadměrné pocení

Poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně

Bolesti v končetinách a v zádech, myalgie, atralgie

Poruchy ledvin a močových cest

Poruchy močení

Poruchy reprodukčního systému a prsu

Priapismus

6

Celkové poruchy a reakce v místě aplikace

Slabost, otok, symptomy podobné chřipce, únava, bolest v hrudi, horečka

Vyšetření

Zvýšené hladiny jaterních enzymů

4.9 PředávkováníSymptomy toxicity:Nejčastěji hlášené reakce na předávkování zahrnují ospalost, závratě, nauzeu a zvracení. Ve vážnějších případech bylo hlášeno kóma, tachykardie, hypotenze, hyponatrémie, konvulze a respirační selhání. Kardiální symptomy mohou zahrnovat i bradykardii, prodloužení QT a Torsade de Pointes. Symptomy se mohou objevit během 24 hodin a déle po předávkování.

3 Trazodon je sedativní antidepresivum a ospalost či mátožnost, která se někdy objeví v prvních dnech léčby, obvykle vymizí během pokračování terapie. 4 Studie provedené na zvířatech ukázaly, že trazodon je méně kardiotoxický než tricyklická antidepresiva a klinické studie nazačují, že léčivo méně pravděpodobně způsobuje kardiální arytmie u mužů. Klinické studie u pacientů s pre-existujícímkardiálním onemocněním naznačují, že trazodon může být arytmogenní u některých osob v této skupině pacientů. 5 Vzácně byly hlášeny nežádoucí reakce na hepatální funkce, někdy závažného charakteru. Pokud se takové reakce objeví, léčba trazodonem musí být ihned přerušena. 6 Viz také bod 4.4.

Předávkování trazodonem v kombinaci s dalšími antidepresivy může vyvolat serotoninový syndrom.

Léčba předávkování:Specifické antidotum trazodonu není k dispozici. Podání aktivního uhlí by mělo být zváženo u dospělých, kteří požili více než 1 g trazodonu, nebo u dětí, které požily více než 150 mg trazodonu - během 1 hodiny po požití. Alternativně lze zvážit výplach žaludku u dospělých do 1 hodiny od požití potenciálně život ohrožující dávky.

Pacienti by měli být pozorováni po nejméně 6 hodin od požití dávky (nebo 12 hodin v případě požití formy s řízeným uvolňováním). Monitorován by měl být krevní tlak, puls a GCS (Glasgow Coma Scale). Pokud je GCS snížen, pak by měla být monitorována saturace kyslíkem. Kardiální monitoring je vhodný u symptomatických pacientů.

Jednotlivé krátké křeče není nutno léčit. Časté nebo delší křeče by měly být zvládány za pomoci intravenózně podaného diazepamu ( 0,1 – 0,3 mg/kg) nebo lorazepamu (4 mg u dospělých a 0,05 mg/kg u dětí). Pokud tato opatření neutlumí záchvaty, pak může být vhodné podání intravenózní infuze fenytoinu. Pokud je zapotřebí, je možné podávat kyslík, korigovat poruchy acidobazické rovnováhy a homeostázu metabolitů.

V případě hypotenze a nadměrné sedace by měla být léčba symptomatická a podpůrná. Pokud závažná hypotenze přetrvává, je třeba zvážit použití inotropně působících látek, jako je dopamin nebo dobutamin.

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnostiFarmakoterapeutická skupina: antidepresiva, ATC kód: N06AX05

Trazodon je triazolopyridinový derivát účinný v léčbě depresivních poruch včetně deprese spojené s úzkostí a s poruchou spánku a je charakterizován rychlým nástupem účinku (přibližně jeden týden).

Trazodon je antagonistou serotoninových 5-HT2 receptorů a inhibitorem zpětného vychytávání serotoninu. S blokádou postsynaptických 5-HT2 receptorů je kromě antidepresivního účinku trazodonu spojován též účinek anxiolytický, zlepšení struktury spánku a kladný vliv na sexuální funkce. Navíc může trazodon působit jako agonista 5-HT1a autoreceptorů. Trazodon také vykazuje alfa-adrenolytický účinek blokádou alfa-1-adrenergních receptorů. Nebyla prokázána jeho afinita k muskarinovým a dopaminergním receptorům. Trazodon (na rozdíl od většiny ostatních antidepresiv) pozitivně ovlivňuje strukturu spánku: zkracuje dobu usínání, prodlužuje celkovou dobu a hloubku spánku, nezkracuje REM fázi a prodlužuje REM latenci.

Na rozdíl od jiných psychotropních přípravků trazodon není kontraindikován u glaukomu a u poruch močových cest, nemá extrapyramidové účinky a nepotencuje adrenergní přenos, jelikož postrádá anticholinergní aktivitu. Trazodon nemá typický efekt tricyklických antidepresiv na srdeční činnost.

5.2 Farmakokinetické vlastnostiPo podání jednotlivé perorální dávky 75 mg trazodonu s řízeným uvolňováním je Cmax kolem 0,7 μg/ml dosaženo při tmax 4 hodiny po podání a AUC je kolem 8 μg/ml/hod. Po podání jednotlivé perorální dávky 150 mg trazodonu s řízeným uvolňováním je Cmax kolem 1,2 μg/ml dosaženo při tmax 4 hodiny po podání. Poločas je kolem 12 hodin a AUC je asi 18 μg/ml/hod.

In vitro studie na lidských hepatálních mikrozomech ukazují, že je trazodon metabolizován převážně cytochromem P4503A4 (CYP3A4).

5.3 Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti Testy akutní i chronické toxicity na různých druzích laboratorních zvířat prokázaly, že trazodon je velmi dobře tolerován.

Akutní toxicita: LD50 při perorálním podání byla 610 mg/kg u myší, 486 mg/kg u potkanů a 560 mg/kg u králíků. Byly pozorovány sedace, salivace, ptóza víček a klonické křeče.

Toxicita po opakovaném podávání: Subchronické studie byly provedeny u potkanů, králíků a psů a chronické studie u potkanů, psů a opic. Ve studiích u potkanů léčba způsobila hypertrofii hepatocytů a hladkého endoplasmatického retikula s následnou hepatomegalií. Tento účinek je následkem detoxifikačních mechanismů a nemůže být interpretován jako patologická událost. Dále, letální dávky způsobovaly účinky pozorované již u studií akutní toxicity. Odpovídající NOEL (dávka bez pozorovaného nepříznivého účinku) byla 30 mg/kg/den. Pouze u králíků byl depresivní účinek na CNS pozorován při relativní NOEL 50 mg/kg/den. U psů byly symptomy pozorované již při akutní intoxikaci zhoršené při opakovaném podávání a odpovídající NOEL byla 10 mg/kg/den. Opice se projevily jako odolnější než psi a došlo u nich pouze k farmakodynamickým poruchám. NOEL byla 20 mg/kg/den.

Reprodukční toxicita: Efekt na fertilitu nebyl pozorován u potkanů při dávkách až do výše 300 mg/kg/den. Teratogenické studie na potkanech ukázaly zvýšený embryoletální efekt pouze u dávek toxických pro mateřský organizmus (300 – 450 mg/kg/den). U králíků byly embryoletální účinky a ve vzácných případech kongenitální anomálie pozorovány jen při dávkách toxických pro matku (210 -450 mg/kg/den). Trazodon přímo neovlivňuje embryo, což bylo prokázáno ve studiích průchodu trazodonu placentou: pouze zanedbatelné množství trazodonu bylo zjištěno v embryonálních tkáních a amniotické tekutině. Peri- a postnatální studie u potkanů prokázaly pouze snížený hmotnostní přírůstek mláďat při dávkách nad 30 mg/kg/den.

Mutagenita:Testy mutagenicity in vitro (bakteriální buňky, V77 buňky čínských křečků, myší lymfomové buňky, chromosomální aberace CHO, CHL/IU buněk a lidské lymfocyty) a in vivo (mikronukleární test u myší a analýza chromosomální metafáze u potkanů) neukázaly žádný mutagenický účinek.

Karcinogenní potenciál:Studie provedené na myších a potkanech neprokázaly žádné riziko nádoru.

Antigenita:Trazodon nemá antigenní účinnost.

Kardiotoxicita:Kardiovaskulární účinky trazodonu byly zkoumány na potkanech, morčatech, kočkách a psech. Bylo prokázáno, že trazodon nemá téměř žádný kardiotoxický účinek, neboť nebyly zjištěny žádné změny EKG při nehypotensivních dávkách.

Hormonální účinky:Jednotlivé dávky přesahující 20 mg/kg podané intraperitoneálně samicím potkanů vyvolaly mírný vzestup hladin prolaktinu. Tento účinek vymizel během chronického podávání v potravě.

Léková závislost:Dvě studie prováděné u potkanů vyloučily potenciální lékovou závislost.

6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1 Seznam pomocných látekSacharosa, karnaubský vosk, povidon, magnesium-stearát.

6.2 InkompatibilityNeuplatňuje se.

6.3 Doba použitelnosti3 roky

6.4 Zvláštní opatření pro uchovávání Uchovávejte při teplotě do 25°C. Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem a vlhkostí.

6.5 Druh obalu a velikost baleníAl/PVC blistr, krabičkaVelikost balení: TRITTICO AC 75 : 30 tablet s řízeným uvolňovánímTRITTICO AC 150 : 20 nebo 60 tablet s řízeným uvolňovánímNa trhu nemusí být všechny velikosti balení.

6.6 Návod k použití přípravku, zacházení s ním (a k jeho likvidaci)Všechen nepoužitý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními požadavky.

7. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACIMEDICOM International s.r.o., Brno, Česká republika

8. REGISTRAČNÍ ČÍSLATRITTICO AC 75 mg: 30/504/99-CTRITTICO AC 150 mg: 30/505/99-C

9. DATUM PRVNÍ REGISTRACE /PRODLOUŽENÍ REGISTRACE4.8.1999/7.3.2007

10. DATUM REVIZE TEXTU8.9.2010


Tyto informace jsou určeny pouze odborníkům. Pokud máte pochybnosti o nějakém léku, prosím, kontaktujte svého lékaře. Nedoporučujeme se řídit informacemi uvedenými na těchto stránkách, mohou být zastaralé a nepřesné.