Trimetyl-Hida Kit

Kód 0091120 ( )
Registrační číslo 88/ 120/89-C
Název TRIMETYL-HIDA KIT
Režim prodeje na lékařský předpis
Stav registrace registrovaný léčivý přípravek
Držitel registrace UJV Řež a.s., Husinec - Řež, Česká republika
ATC klasifikace

nahoru

Varianty

Kód Náz. Forma
0091120 INJ PLV SOL 5 Prášek pro injekční roztok, Injekce

nahoru

Příbalový létak TRIMETYL-HIDA KIT

Příloha č. 1 ke sdělení sp. zn. sukls217631/2012

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

TRIMETYL-HIDA kit Mefeninum 30,8 mg kit pro přípravu radiofarmaka

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat -

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

-

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře.

-

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři.

V příbalové informaci naleznete: 1.

Co je TRIMETYL-HIDA kit a k čemu se používá

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete TRIMETYL-HIDA kit používat

3.

Jak se TRIMETYL-HIDA kit používá

4.

Možné nežádoucí účinky

5

Jak TRIMETYL-HIDA kit uchovávat

6.

Další informace

1.

CO JE TRIMETYL-HIDA kit A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Tento lék je určen pouze k diagnostickým účelům. TRIMETYL-HIDA kit se používá k diagnostice různých typů postižení žlučových cest (obstrukční ikterus, průchodnost vývodu žlučníku při cholecystitidě, nepravidelnosti žlučových cest), žlučníku a jaterní funkce. 2.

ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE TRIMETYL-HIDA kit POUŽÍVAT

Nepoužívejte TRIMETYL-HIDA kit - jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na Mefeninum nebo na kteroukoli další složku

TRIMETYL-HIDA kit

Zvláštní opatrnosti při použití TRIMETYL-HIDA kit je zapotřebí -

Obsah kitu před přípravou není radioaktivní; po přípravě radiofarmaka přidáním injekce technecistanu-(99mTc) sodného k obsahu lahvičky kitu musí být dodržovány zásady bezpečnosti práce s radioaktivními látkami a dodržována opatření pro snížení radiační expozice pacientů i personálu

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky Prosím, informujte svého lékaře o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu. Těhotenství a kojení Před každým vyšetřením za použití radiofarmak je nutné se informovat o možném těhotenství. Každá žena, u níž došlo k vynechání menzes, musí být považována za těhotnou, pokud se neprokáže opak. V

případě nejistoty je nutné posoudit důležitost a nezbytnost klinické informace očekávané radiodiagnostické aplikace ve vztahu k radiační dávce, kterou žena obdrží. Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů TRIMETYL-HIDA kit neovlivňuje schopnost řídit nebo obsluhovat stroje. Důležité informace o některých složkách TRIMETYL-HIDA kit Po přípravě radiofarmaka přidáním injekce technecistanu-(99mTc) sodného je přípravek radioaktivní. 3.

JAK SE TRIMETYL-HIDA kit POUŽÍVÁ

TRIMETYL-HIDA kit může být používán pouze oprávněnými osobami, Vaším lékařem nebo odborným personálem pracoviště nukleární medicíny. Běžná dávka aplikovaná dospělým je 70 - 200 MBq, vyšetření se provádí nejdříve 6 hodin po posledním jídle, scintigrafie se zahajuje ihned po aplikaci. Váš lékař určí dávku, která je pro Vás nejvhodnější. Přípravek TRIMETYL-HIDA kit Vám bude aplikován injekcí do žíly. Před samotným zobrazováním Vás lékař vyzve, abyste se vymočil(a). Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře. Jestliže jste užil(a) více přípravku než jste měl(a) Přípravek TRIMETYL-HIDA kit Vám podává Váš lékař, tudíž je nepravděpodobné, že byste dostal(a) větší dávku než je běžné. Pokud by se tak stalo, Váš lékař Vám doporučí často močit, abyste snížil(a) radiační dávku na Váš organismus. Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře. 4.

MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i TRIMETYL-HIDA kit nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři. Specifické nežádoucí účinky nejsou známy. Riziko vystavení pacienta ionizujícímu záření musí být vyváženo přínosem vyšetření. Aplikovaná aktivita musí zajistit požadovanou diagnostickou informaci při co nejnižším radiačním zatížení pacienta. 5.

JAK TRIMETYL-HIDA kit UCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí Odborný personál pracoviště nukleární mediciny zajistí správné uchovávání přípravku, dle informací na štítku a krabičce. Kit - uchovávejte při 5 – 15 °C v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem Injekce po přípravě – při normální teplotě, v souladu s předpisy o ochraně zdraví před ionizujícím zářením. Veškerý nepoužitý přípravek a materiály které byly v kontaktu s přípravkem musí být zlikvidovány v souladu s požadavky na likvidaci radioaktivních látek.

6.

DALŠÍ INFORMACE

Co TRIMETYL-HIDA kit obsahuje obsah jedné lahvičky: - Léčivou látkou je Mefeninum 30,8 mg - Pomocnými látkami jsou dihydrát chloridu cínatého Jak TRIMETYL-HIDA kit vypadá a co obsahuje toto balení Jedna skleněná injekční lahvička obsahuje bílý prášek. Balení obsahuje 5 lahviček. Vnitřní obal: skleněná lahvička k opakovanému odběru uzavřená pryžovou zátkou a kovovou objímkou; Vnější obal: papírová krabička; Informace pro zdravotnické pracovníky; Štítky pro označení radioaktivního přípravku. Držitel rozhodnutí o registraci: ÚJV Řež, a. s., Hlavní 130, 250 68 Husinec-Řež, Česká republika Tel: +420 266 172 000 Fax: +420 220 940 840 Výrobce ÚJV Řež, a. s., Hlavní 130, 250 68 Husinec-Řež, Česká republika Tel: +420 266 173 647 Fax: +420 220 940 945 Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci: Česká republika ÚJV Řež, a. s., Hlavní 130, 250 68 Husinec-Řež, Česká republika Tel: +420 266 173 647 Fax: +420 220 940 945 E-mail: spz@ujv.cz Tato příbalová informace byla naposledy schválena : 9.10.2012 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Následující informace je určena pouze pro zdravotnické pracovníky: Farmakokinetické údaje: po i.v. podání se komplex Trimetyl-HIDA-(99mTc) váže na plazmové proteiny, je přednostně vychytáván játry a vylučuje se žlučovými cestami do střev bez dalšího intrahepatálního oběhu. Krevní clearance dosahuje nejvyšších hodnot v prvních pěti minutách, s klesajícím koncentračním spádem mezi plazmou, hepatocyty a žlučí se extrakční účinnost snižuje a dosahuje asi 50% za 60 min. Eliminace z krve může být popsána jako dvoufázová křivka s T1 = 4

minuty a T2 = 30 minut. Maximum aktivity v játrech je dosaženo za 9 minut, T1/2 v játrech je asi 30 –

35 minut u zdravých subjektů, může však být ovlivněn koncentrací albuminu v plazmě, jaterním krevním oběhem a funkcí hepatocytů. Maximum aktivity ve žlučníku je dosaženo za 19 minut po aplikaci. Pouze menší podíl komplexu (5-15%) se za fyziologických podmínek vylučuje ledvinami, zejména v prvních minutách po aplikaci. Interakce: při zvýšené hladině bilirubinu v plazmě výrazně stoupá vylučování ledvinami; při koncentraci bilirubinu 20 μmol/l se ledvinami vylučuje již kolem 30% látky, při ještě vyšších koncentracích může podíl vylučovaný ledvinami přesáhnout 50%. Opiátová analgetika a barbituráty zvyšují intrabiliární tlak, zpomalují odchod ze žlučových cest a mohou zvýšit zádrž aktivity ve žlučníku. Kyselina nikotinová je pro hepatocyty toxická a může zhoršit záchyt a vylučování komplexu Trimetyl-HIDA-(99mTc) ve žluči. Látky ovlivňující vyprazdňování

žlučníku (cholecystokinin, atropin, somatostatin apod.) mohou ovlivnit též záchyt a sekreci diagnostického komplexu. Zvláštní upozornění a opatření pro použití: Při vyšetření těhotných žen pomocí radiofarmak je nutné zvažovat i dávku, kterou obdrží plod. V těhotenství proto mohou být prováděna pouze zcela nutná vyšetření, jejichž diagnostický přínos převýší výrazně riziko pro matku a plod. Absorbované dávky vyšší než 0,5 mGy jsou pro plod považovány za rizikové Je-li odhad ekvivalentní dávky plodu menší než 1 mSv, je podání radiofarmaka ve zdůvodněných případech přijatelné. Před nezbytným vyšetřením kojících žen se doporučuje dočasné převedení kojence na náhradní výživu a po aplikaci omezení styku matky s dítětem; kojení může být obnoveno poté, když odhad dávky obdržené dítětem v důsledku požívání mléka a pobytu v blízkosti matky bude menší než 1 mSv.


nahoru

Souhrn údajů o léku (SPC)

Příloha č. 2 ke sdělení sp. zn. sukls217631/2012

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1. NÁZEV PŘÍPRAVKU:

TRIMETYL-HIDA kit

2. KVALITATIVNÍ I KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

1 lahvička obsahuje:

mefeninum 30,8 mg

Úplný seznam pomocných látek viz. bod 6.1

Přípravek neobsahuje antimikrobiální přísady.

Přípravek se používá po značení přidáním sterilní, apyrogenní isotonické injekce technecistanu-(99mTc) sodného, kterým vznikne injekce komplexu Trimetyl-HIDA-(99mTc).

3. LÉKOVÁ FORMA

Kit pro přípravu radiofarmaka

bílý lyofilizát

4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1. Terapeutické indikace

Tento přípravek je určen pouze k diagnostickým účelům.

Po označení techneciem-99m diagnostika různých typů postižení žlučových cest (obstrukční ikterus, průchodnost vývodu žlučníku při cholecystitidě, nepravidelnosti žlučových cest), žlučníku a jaterní funkce.

4.2. Dávkování a způsob podání

Běžná aktivita aplikovaná dospělým je 70 - 200 MBq, vyšetření se provádí nejdříve 6 hodin po posledním jídle, scintigrafie se zahajuje ihned po aplikaci.

Podává se intravenózní injekcí.

Pro zajištění optimální radiační ochrany by aplikovaná aktivita (po zohlednění stavu, hmotnosti a tělesné konstituce pacienta) neměla rutinně překračovat diagnostické referenční úrovně uvedené v závazných předpisech publikovaných SÚJB.

Aktivita aplikovaná dětem by měla být vypočítána z aktivity pro dospělé podle váhy dítěte za použití následujícího vzorce:

Aktivita aplikovaná dospělým (MBq) x váha dítěte (kg) Aplikovaná aktivita (MBq) = --------------------------------------------------------------------- 70

U velmi malých dětí (do 1 roku věku) je při vyšetření obvykle nezbytná minimální aplikovaná aktivita 20 MBq pro získání zobrazení vyhovující kvality.

4.3. Kontraindikace:

Hypersenzitivita na léčivou látku nebo kteroukoliv pomocnou látku tohoto přípravku.

Specifické kontraindikace nejsou známy.

4.4. Zvláštní upozornění a zvláštní opatření pro použití

Obsah kitu před přípravou není radioaktivní; po přípravě radiofarmaka přidáním injekce technecistanu-(99mTc) sodného k obsahu lahvičky kitu musí být dodržovány zásady bezpečnosti práce s radioaktivními látkami a dodržována opatření pro snížení radiační expozice pacientů i personálu

Radiofarmaka mohou být používána pouze oprávněnými osobami. Povolení k jejich získávání a aplikaci podléhají příslušným národním předpisům (Zákon č.18/1997 v platném znění a navazující platné prováděcí předpisy SÚJB). Radiofarmaka z kitů musí být připravována uživatelem postupem, který vyhovuje předpisům o radiační ochraně i požadavkům na zajištění jakosti léčiv.

U pacientů s parenterální výživou nebo déletrvající dietou, hepatocellulární insuficiencí nebo žloutenkou se může vyskytnout neadekvátní zobrazení žlučových cest.

4.5. Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Při zvýšené hladině bilirubinu v plazmě výrazně stoupá vylučování ledvinami; při koncentraci bilirubinu 20 μmol/l se ledvinami vylučuje již kolem 30% látky, při ještě vyšších koncentracích může podíl vylučovaný ledvinami přesáhnout 50%.

Opiátová analgetika a barbituráty zvyšují intrabiliární tlak, zpomalují odchod ze žlučových cest a mohou zvýšit zádrž aktivity ve žlučníku. Kyselina nikotinová je pro hepatocyty toxická a může zhoršit záchyt a vylučování komplexu Trimetyl-HIDA-(99mTc) ve žluči. Látky ovlivňující vyprazdňování žlučníku (cholecystokinin, atropin, somatostatin apod.) mohou ovlivnit též záchyt a sekreci diagnostického komplexu.

4.6. Fertilita, těhotenství a kojení

Těhotenství

Nejsou známy komplexní studie na těhotných a kojících ženách; je možný mírný přechod komplexu Trimetyl-HIDA-(99mTc) do mateřského mléka, technecium-99m ve formě technecistanu do mateřského mléka v průběhu laktace přechází.

Před každým vyšetřením za použití radiofarmak je nutné se informovat o možném těhotenství. Každá žena, u níž došlo k vynechání menzes, musí být považována za těhotnou, pokud se neprokáže opak. V případě nejistoty je nutné posoudit důležitost a nezbytnost klinické informace očekávané z radiodiagnostické aplikace ve vztahu k dávce, kterou žena obdrží.

Při vyšetření těhotných žen pomocí radiofarmak je nutné zvažovat i dávku, kterou obdrží plod. V těhotenství proto mohou být prováděna pouze zcela nutná vyšetření, jejichž diagnostický přínos převýší výrazně riziko pro matku a plod. Absorbované dávky vyšší než 0,5 mGy jsou pro plod považovány za rizikové. Je-li odhad ekvivalentní dávky plodu menší než 1 mSv, je podání radiofarmaka ve zdůvodněných případech přijatelné.

Kojení

Před nezbytným vyšetřením kojících žen se doporučuje dočasné převedení kojence na náhradní výživu a po aplikaci omezení styku matky s dítětem; kojení může být obnoveno poté, když odhad dávky obdržené dítětem v důsledku požívání mléka a pobytu v blízkosti matky bude menší než 1 mSv.

4.7. Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Přípravek nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

4.8. Nežádoucí účinky

Specifické nežádoucí účinky nejsou známy.

Riziko vystavení pacienta ionizujícímu záření musí být vyváženo přínosem vyšetření. Aplikovaná aktivita musí zajistit požadovanou diagnostickou informaci při co nejnižším radiačním zatížení pacienta.

4.9. Předávkování

Předávkování u lidí v běžném pojetí nepřichází v úvahu; při náhodném podání přebytku radioaktivní látky může být radiační riziko sníženo vyvoláním diurézy a podáním laxativ, event. podáním stravy podporující vyprázdnění žlučníku.

Pro sodnou sůl Trimetyl-HIDA byla zjištěna hodnota LD50 207,3 mg/kg, což je asi 3000 krát více než

předpokládaná dávka u člověka.

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1. Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: Diagnostická radiofarmaka, Játra a retikuloendoteliální systém, sloučeniny technecia (99mTc)

ATC kód: V09DA

Přípravek Trimethyl-HIDA-(99mTc) aplikovaný v obvyklých dávkách nevykazuje farmakodynamické účinky zjistitelné klinicky a/nebo analyticky.

5.2. Farmakokinetické vlastnosti

Po i.v. podání se komplex Trimetyl-HIDA-(99mTc) váže na plazmové proteiny, je přednostně vychytáván játry a vylučuje se žlučovými cestami do střev bez dalšího intrahepatálního oběhu. Krevní clearance dosahuje nejvyšších hodnot v prvních pěti minutách, s klesajícím koncentračním spádem mezi plazmou, hepatocyty a žlučí se extrakční účinnost snižuje a dosahuje asi 50% za 60 min. Eliminace z krve může být popsána jako dvoufázová křivka s T1 = 4 minuty a T2 = 30 minut.

Maximum aktivity v játrech je dosaženo za 9 minut, T1/2 v játrech je asi 30 – 35 minut u zdravých

subjektů, může však být ovlivněn koncentrací albuminu v plazmě, jaterním krevním oběhem a funkcí hepatocytů. Maximum aktivity ve žlučníku je dosaženo za 19 minut po aplikaci.

Pouze menší podíl komplexu (5-15%) se za fyziologických podmínek vylučuje ledvinami, zejména v prvních minutách po aplikaci.

5.3. Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti přípravku

Nebyly zjištěny žádné skutečnosti snižující bezpečnost přípravku.

Při subakutním tolerančním testu na krysách po podání lékové formy přípravku v dávce 188 krát vyšší než je obvyklá dávka pro nemocného nebyly zjištěny žádné morfologické změny sleziny, jater a ledvin ani patologické změny sledovaných parametrů (hmotnost zvířat a jejich sleziny a jater, pH moče, počet leukocytů a erytrocytů).

Při testech akutní intravenózní tolerance kyseliny trimetyliminooctové byly zjištěny hodnoty LD50 246 mg/kg váhy u myší a 255 mg/kg váhy u krys, při testech se psy nebyly pozorovány žádné

změny v oběhovém systému až do dávky 10 mg/kg váhy.

V literatuře nebyly nalezeny teratogenní, mutagenní nebo karcinogenní účinky neznačeného přípravku.

6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1. Seznam pomocných látek

Dihydrát chloridu cínatého

6.2. Inkompatibility

Nebyly zjištěny.

6.3. Doba použitelnosti

Kit - 9 měsíců od data výroby

Injekce po přípravě dle návodu - 5 hodin

6.4. Zvláštní opatření pro uchovávání

Kit – uchovávejte při teplotě 5-15°C v původní obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem

Injekce po přípravě – uchovávejte při normální teplotě, v souladu s předpisy o ochraně zdraví před ionizujícím zářením

6.5. Druh obalu a velikost balení

Skleněná lahvička uzavřená pryžovou zátkou a kovovou objímkou;

Vnější obal - papírová krabička; příbalová informace

5 lahviček v 1 krabičce

6.6. Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku

Veškerý nepoužitý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s požadavky na likvidaci radioaktivních látek.

7. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI ÚJV Řež, a. s., Hlavní 130, 250 68 Husinec-Řež, Česká republika

8. REGISTRAČNÍ ČÍSLO

88/120/89-C

9. DATUM PRVNÍ REGISTRACE / PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

11.3.1989 / 26.1.2011

10. DATUM POSLEDNÍ REVIZE TEXTU:

9.10.2012

11. DOZIMETRIE

Technecium-99m se s poločasem rozpadu 6,02 hod rozpadá za emise gama záření (nejsilněji je zastoupena energie 0,141 MeV, četnost 0,893 fotonu na 1 radioaktivní přeměnu) na technecium-99, které může být považováno za kvazistabilní.

Celotělová absorbovaná dávka po aplikaci tohoto přípravku je 4-5 μGy/MBq, dávky absorbované v jednotlivých orgánech

žlučník

40 - 50

μGy/MBq

tlusté střevo

60 - 150

μGy/MBq

tenké střevo

65 - 75

μGy/MBq

játra

10 - 12

μGy/MBq

ledviny

5 - 15

μGy/MBq

stěna močového měchýře 15 - 25

μGy/MBq

vaječníky

20 - 30

μGy/MBq

12. NÁVOD PRO PŘÍPRAVU RADIOFARMAK

Musí být dodržovány obvyklé postupy pro aseptickou práci a práci s radioaktivními látkami. Před přípravou injekčního roztoku nesmí být lahvička s neradioaktivní substancí otevřena

Příprava injekčního roztoku: k obsahu lahvičky se pomocí injekční stříkačky přidají přes zátku 4 ml injekčního roztoku technecistanu-(99mTc) sodného o aktivitě 150 - 550 MBq; sterilní eluát z generátoru technecia-99m lze v případě potřeby ředit sterilním izotonickým roztokem chloridu sodného. Obsah lahvičky se promíchává až do rozpuštění lyofilizátu a po 30 minutách stání při normální teplotě je možné roztok aplikovat. Reakce tvorby komplexu Trimetyl-HIDA-(99mTc) závisí na přítomnosti iontů Sn2+, proto v roztoku technecistanu-(99mTc) sodného nesmí být přítomna žádná oxidující činidla

Kvalita značení (radiochemická čistota) může být ověřena tenkovrstvou chromatografií:

a) na start tenké vrstvy ITLC SA se nanese 1-2 μl připravené injekce a ihned se vzestupně vyvíjí roztokem chloridu sodného (300 g/l) do vzdálenosti 10-11 cm. Po vyjmutí z komory a vysušení vrstvy se změří rozdělení radioaktivity po délce chromatogramu. Aniontový chelát HIDA s techneciem a technecium v koloidní formě zůstávají v blízkosti startu (RF 0 - 0,25), technecistanový iont postupuje s

čelem mobilní fáze (RF 0,9 - 1). Vypočte se procento aktivity (A) odpovídající technecistanu -(

99mTc).

b) na start tenké vrstvy ITLC SG se nanese 1-2 μl připravené injekce a vyvíjí se směsí objemových dílů vody destilované R a acetonitrilu R (1 + 1) do vzdálenosti 10-11 cm. Po vyjmutí z komory a vysušení vrstvy se změří rozdělení aktivity po délce chromatogramu. Aniontový chelát HIDA s techneciem a technecistanový iont postupují s čelem mobilní fáze (RF 0,9 - 1), technecium v koloidní

formě zůstává v blízkosti startu (RF 0 - 0,05). Vypočte se procento aktivity (B) odpovídající

techneciu-99m v koloidní formě.

Radiochemická čistota injekce Trimetyl-HIDA-(99mTc)vyjádřená jako procento chelátu se vypočítá podle vzorce

% Trimetyl-HIDA-(99mTc) = 100 - (A + B)

V časovém intervalu do 5 hodin od přípravy injekce musí být nalezena hodnota ≥ 95 %.

Při manipulaci je nutno dodržovat přísná radiačně-hygienická opatření, lahvička s přípravkem by neměla zůstávat mimo prostor stínění.

Při aplikaci musí být striktně dodržována opatření pro radiační ochranu zúčastněného personálu.


nahoru

Informace na obalu

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU {KARTONOVÁ KRABIČKA} 1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

TRIMETYL-HIDA kit 2.

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Léčivá látka: mefeninum

30,8 mg

3.

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Pomocné látky: dihydrát chloridu cínatého

4.

LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ

Kit pro přípravu radiofarmaka Velikost balení: 5 lahviček k opakovanému odběru 5.

ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci. Léčivý přípravek je určen k intravenóznímu podání 6.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT

UCHOVÁVÁN MIMO DOSAH A DOHLED DĚTÍ

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí. 7.

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8.

POUŽITELNOST

Použitelné do: (dotiskuje se) 9.

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte při 5 – 15 °C v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem 10.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH

PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ

11.

NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

ÚJV Řež, a. s., Hlavní 130, 250 68 Husinec-Řež, Česká republika Tel: +420 266 172 000 Fax: +420 220 940 840 E-mail: spz@ujv.cz 12.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

Reg.č.: 88/120/89 –C 13.

ČÍSLO ŠARŽE

Šarže č.: (dotiskuje se) 14.

KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku je vázán na lékařský předpis 15.

NÁVOD K POUŽITÍ

Návod k použití je součástí SOUHRNU ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 16.

INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

<Nevyžaduje se - odůvodnění přijato>

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA MALÉM VNITŘNÍM OBALU {INJEKČNÍ LAHVIČKA} 1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU A CESTA/CESTY PODÁNÍ

TRIMETYL-HIDA kit 2.

ZPŮSOB PODÁNÍ

Léčivý přípravek je určen k intravenóznímu podání 3.

POUŽITELNOST

Použitelné do: (dotiskuje se) 4.

ČÍSLO ŠARŽE

Šarže č.: (dotiskuje se) 5.

OBSAH UDANÝ JAKO HMOTNOST, OBJEM NEBO POČET

Mefeninum

30,8 mg

6.

JINÉ

Tyto informace jsou určeny pouze odborníkům. Pokud máte pochybnosti o nějakém léku, prosím, kontaktujte svého lékaře. Nedoporučujeme se řídit informacemi uvedenými na těchto stránkách, mohou být zastaralé a nepřesné.