Triasyn 2,5/2,5 Mg

Kód 0169177 ( )
Registrační číslo 58/ 820/99-C
Název TRIASYN 2,5/2,5 MG
Režim prodeje na lékařský předpis
Stav registrace registrovaný léčivý přípravek
Držitel registrace sanofi-aventis, s.r.o., Praha, Česká republika
ATC klasifikace

nahoru

Varianty

Kód Náz. Forma
0169177 POR TBL RET 100 Tableta s řízeným uvolňováním, Perorální podání
0050118 POR TBL RET 30 Tableta s řízeným uvolňováním, Perorální podání

nahoru

Příbalový létak TRIASYN 2,5/2,5 MG

Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn.sukls119385/2009, sukls119383/2009 a příloha

ke sp.zn.sukls117975/2011, sukls117980/2011

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

Triasyn 2,5/2,5 mg

Triasyn 5/5 mg

tablety s řízeným uvolňováním

ramiprilum, felodipinum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.-

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

-

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

-

Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.

-

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete: 1.

Co jsou přípravky Triasyn 2,5/2,5 mg a Triasyn 5/5 mg a k čemu se používají

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravky Triasyn 2,5/2,5 mg a Triasyn 5/5 mgužívat

3.

Jak se přípravky Triasyn 2,5/2,5 mg a Triasyn 5/5 mg užívají

4.

Možné nežádoucí účinky

5

Jak přípravky Triasyn 2,5/2,5 mg a Triasyn 5/5 mg uchovávat

6.

Další informace

1.

CO JSOU PŘÍPRAVKY TRIASYN 2,5/2,5 MG A TRIASYN 5/5 MG A K ČEMU SE POUŽÍVAJÍ

Charakteristika:Přípravky Triasyn 2,5/2,5 mg a Triasyn 5/5 mg jsou složeny ze dvou léčivých látek: felodipinu a ramiprilu. Felodipin patří do skupiny léčiv označovaných jako blokátory vápníkového kanálu a ramipril do skupiny označované jako inhibitory angiotenzin konvertujícího enzymu, nebo zkráceně ACE inhibitory.Přípravky Triasyn 2,5/2,5 mg a Triasyn 5/5 mg se používají k léčbě vysokého krevního tlaku (hypertenze). Pacienti s hypertenzí mají vyšší riziko, že jim onemocní srdce, ledviny nebo dostanou mozkovou mrtvici. Pravidelná léčba přípravky Triasyn 2,5/2,5 mg nebo Triasyn 5/5 mg vede ke snížení vysokého krevního tlaku a snížení rizika komplikací vznikajících v důsledku vysokého krevního tlaku.

Indikace:Přípravky Triasyn 2,5/2,5 mg a Triasyn 5/5 mg jsou určeny k léčbě vysokého krevního tlaku u dospělých pacientů.

2.

ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVKY TRIASYN 2,5/2,5 MG A TRIASYN 5/5 MG UŽÍVAT

Neužívejte přípravky Triasyn 2,5/2,5 mg a Triasyn 5/5 mg

-

jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na ramipil, felodipin, jiný ACE inhibitor nebo na kteroukoli další složku přípravků Triasyn 2,5/2,5 mg a Triasyn 5/5 mg

-

jestliže jste měl(a) v minulosti náhle vzniklý otok rtu, očí, jazyka a krku (tzv. angioneurotický edém)

-

pokud máte poruchu cév zásobujících krví ledviny, např. značné zúžení ledvinných cév, může podávání přípravků Triasyn 2,5/2,5 mg nebo Triasyn 5/5 mg stav ještě zhoršit

-

pokud podstupujete dialýzu

-

jestliže trpíte akutním infarktem, centrální mozkovou příhodou, nemáte dostatečně léčené srdeční selhání nebo anginu pectoris

- jestliže trpíte závažnou poruchou srdečního rytmu ( AV blok II. nebo III. stupně)-

jestliže jste těhotná a nebo kojíte

-

přípravky Triasyn 2,5/2,5 mg a Triasyn 5/5 mg by neměli užívat pacienti s velmi těžkým poškozením ledvin a jater

Zvláštní opatrnosti při použití přípravků Triasyn 2,5/2,5 mg a Triasyn 5/5 mg je zapotřebí-

jestliže máte výrazně zvýšený krevní tlak, srdeční selhání nebo poruchu funkce ledvin či jater, budete pravděpodobně zváni k častějším kontrolám krevního tlaku a/nebo funkce ledvin

-

častější kontroly mohou být potřebné také při poruchách cévního zásobení mozku nebo srdce, pokud užíváte diuretika (zvyšují tvorbu moči) nebo jste ztratil(a) velký objem tekutin, např. při úporném zvracení, průjmech nebo nadměrném pocení

-

léčba přípravky Triasyn 2,5/2,5 mg nebo Triasyn 5/5 mg vyžaduje častější kontroly hladin draslíku v krvi, zvláště pokud máte poruchu funkce ledvin; mohou být kontrolovány i počty bílých krvinek

-

v průběhu léčby ACE inhibitory se může objevit suchý kašel, který odezní po vysazení léčby

-

užívání přípravků Triasyn 2,5/2,5 mg a Triasyn 5/5 mg může vést k zesílení reakce na hmyzí jed (bodnutí vosy či včely)

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravkyÚčinky přípravků Triasyn 2,5/2,5 mg nebo Triasyn 5/5 mg a jiných současně užívaných léků (některé z nich jsou uvedeny dále) se mohou navzájem ovlivňovat. Váš lékař by proto měl být informován o všech lécích, které v současné době užíváte, nebo které začnete užívat, a to na lékařský předpis i bez něj. Než začnete současně užívat nějaký volně prodejný lék, poraďte se nejdříve s ošetřujícím lékařem.

Přípravky Triasyn 2,5/2,5 mg a Triasyn 5/5 mg by neměly být podávány společně s následujícími látkami:Draselné soli a kalium šetřící diuretika:ACEI mohou způsobit hyperkalémii, karbamazepin, fenytoin, fenobarbital a rifampin, látky obsažené v třezalce tečkované, fungicidní azoly, makrolidová antibiotika, telithromycin a inhibitory HIV proteázy

Účinnost přípravků Triasyn 2,5/2,5 mg a Triasyn 5/5 mg může být zesílena při současném podávání:

diuretik (léky zvyšující tvorbu moči), jiných antihypertenziv (snižují zvýšený krevní tlak) a leků, které snižují krevní tlak svým vedlejším účinkem,

cimetidinu (používaný pro léčbu žaludečních a duodenálních vředů)

erytromycinu (pro léčbu infekčních onemocnění)

V průběhu léčby přípravky Triasyn 2,5/2,5 mg a Triasyn 5/5 mg nejezte grapefruit, nepijte grapefruitovou šťávu a alkoholické nápoje. Mohlo by tak dojít k zesílení účinku přípravku, včetně účinků nežádoucích.Účinnost přípravků Triasyn 2,5/2,5 mg nebo Triasyn 5/5 mg může být snížena při současném podávání:

kyseliny acetylsalicylové (Acylpyrin), ibuprofenu a jiných leků pro zmírnění zánětu a bolesti kloubů a svalů

efedrinu (často se podává v nosních kapkách pro zlepšení průchodnosti nosu)

zvýšení příjmu solí z potravy může rovněž zeslabit účinek přípravků Triasyn 2,5/2,5 mg nebo Triasyn 5/5 mg

Přípravky Triasyn 2,5/2,5 mg nebo Triasyn 5/5 mg mohou mít vliv na složení krve, pokud se užívá

spolu s:

allopurinolem (pro léčbu dny)

imunosupresivy (užívané po transplantaci orgánů a při revmatoidní artritidě - vleklé onemocnění vedoucí k nehybnosti kloubů)

glukokortikoidy (steroidní hormony)

prokainamidem (pro léčbu nepravidelného srdečního rytmu)

cytostatiky (pro léčbu nádorů)

Při současném užívání přípravky Triasyn 2,5/2,5 mg nebo Triasyn 5/5 mg a léků s obsahem lithia (užívá se k léčbě depresí) se může zvyšovat obsah lithia v krvi.Při současném užívání přípravků Triasyn 2,5/2,5 mg nebo Triasyn 5/5 mg a přípravků s obsahem draselných solí nebo diuretik (zvyšují tvorbu moči) jako je amilorid, spironolakton a triamteren se může zvyšovat obsah draslíku v krvi. Stejný účinek se může dostavit při společném podávání s heparinem (proti srážlivosti krve).Přípravky Triasyn 2,5/2,5 mg a Triasyn 5/5 mg mohou zvyšovat účinek insulinu a dalších léčiv užívaných pro léčbu cukrovky (např. glibenklamid).Felodipin může zvyšovat koncentraci takrolimu. Pokud se podávají současně, koncentrace takrolimu v krvi by měla být sledována. Může být nutné upravit dávkování takrolimu.Pokud se účastníte desenzibilizační léčby (snižování neúměrné reaktivity organismu), např. před pylovou sezónou nebo kvůli neúměrným reakcím na štípnutí hmyzu, a současně užíváte přípravky Triasyn 2,5/2,5 mg nebo Triasyn 5/5 mg, může být riziko náhlé alergické reakce zvýšeno.

Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Užívání přípravků Triasyn 2,5/2,5 mg a Triasyn 5/5 mg s jídlem a pitímTablety s řízeným uvolňováním spolkněte celé a zapijte je dostatečně vodou nebo jinou tekutinou. Tablety s řízeným uvolňováním nedělte, nedrťte ani nekousejte. Můžete je užívat nezávisle na jídle.

Těhotenství a kojeníPřípravky Triasyn 2,5/2,5 mg a Triasyn 5/5 mg nesmíte užívat, pokud jste těhotná a nebo kojíte. Užívaní přípravku může být škodlivé pro plod i kojence. Pokud otěhotníte v průběhu užívánípřípravků Triasyn 2,5/2,5 mg nebo Triasyn 5/5 mg, nebo si nejste jistá, zda nejste těhotná, přerušte užívání přípravku a oznamte to ihned ošetřujícímu lékaři.

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojůZvláště na počátku léčby nebo při zvýšení dávky přípravků Triasyn 2,5/2,5 mg nebo Triasyn 5/5 mgmůžete pociťovat závratě nebo únavu v důsledku snížení krevního tlaku. Tyto účinky snižují Vaši schopnost se plně koncentrovat a přiměřeně reagovat a představují riziko při řízení motorových vozidel nebo obsluze strojů. Tyto činnosti byste měl(a) vykonávat pouze na základě výslovného souhlasu lékaře.

Důležité informace o některých složkách přípravku Triasyn 2,5/2,5mg a Triasyn 5/5mg

Přípravek obsahuje laktosu.Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento přípravek užívat.

3.

JAK SE PŘÍPRAVKY TRIASYN 2,5/2,5 MG A TRIASYN 5/5 MG UŽÍVAJÍ

Vždy užívejte přípravky Triasyn 2,5/2,5 mg a Triasyn 5/5 mg přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. Přesné dávkování přípravku přípravků Triasyn 2,5/2,5 mg a Triasyn 5/5 mg vždy určí lékař. Obvyklá počáteční dávka je Triasyn 2,5/2,5 mg jednou denně. Po určité době může lékař dávku zvýšit. Maximální denní dávka jsou 2 tablety přípravku Triasyn 5/5 mg.Pokud užíváte diuretika (zvyšují tvorbu moči), může lékař před zahájením léčby přípravky Triasyn 2,5/2,5 mg nebo Triasyn 5/5 mg snížit jejich dávku nebo podávání dočasně zcela přerušit.

Jestliže jste užil(a) více přípravků Triasyn 2,5/2,5 mg a Triasyn 5/5 mg, než jste měl(a)Při předávkování nebo náhodném požití přípravku dítětem se poraďte s lékařem. Předávkování může vyvolat závažné zdravotní obtíže.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravky Triasyn 2,5/2,5 mg a Triasyn 5/5 mgNezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou tabletu.Pokud si zapomenete vzít svoji pravidelnou dávku přípravku a zjistíte to ještě týž den, užijte svoji pravidelnou dávku okamžitě. Následující den pokračujte podle pravidelného dávkového režimu.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4.

MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, můžou mít i přípravky Triasyn 2,5/2,5 mg a Triasyn 5/5 mg nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Většina pacientů snáší přípravky Triasyn 2,5/2,5 mg a Triasyn 5/5 mg velmi dobře.Srdce a cévyVětšina uvedených nežádoucích účinků je důsledkem přílišného či náhlého poklesu krevního tlaku. Někteří vnímaví pacienti mohou pociťovat nežádoucí účinky i při obvyklém průběhu poklesu krevního tlaku.Často se objevuji bušení srdce, bolest hlavy, zrudnuti v obličeji, otoky kotníků a nohou. Občas zrychlený tep, závratě, poruchy rovnováhy, zvonění v uších a únava.Vzácně nepravidelný tep, nervozita, depresivní nálada, neklid, nesnadné usínání, třes, zmatenost, úzkost, poruchy vidění (např. neostré vidění), bolest na hrudníku, srdeční infarkt, zblednutí a mozková mrtvice.DýcháníČasto se může objevit suchý kašel.Vzácně otok nosní sliznice, zánět vedlejších nosních dutin, zánět průdušek, křeč svalstva průdušek projevující se obtížným výdechem.Ledviny, minerální a vodní rovnováha v organismuObčas mírné zhoršení funkce ledvin, zvláště pokud současně užíváte diuretika (léky zvyšující tvorbu moči).Vzácně zvýšení hladin draslíku v krvi.Kůže, alergické reakceAlergické reakce, např. na štípnutí hmyzu mohou být při užívání přípravku častější a vážnější.Občas se může objevit svědění, kopřivka, vyrážka podobná planým neštovicím nebo jiný typ vyrážky, otok rtů, očí, kůže a sliznic (angioneurotický edém).Vzácně se může objevit výrazný otok jazyka a krku doprovázený dýchacími obtížemi (angioneurotický edém) a jiné typy alergických reakcí, např. kožní a dýchací reakce nebo značný náhlý pokles krevního tlaku (anafylaktická reakce). Pokud se u Vás objeví tyto nežádoucí účinky, je třeba přerušit léčbu a okamžitě vyhledat lékaře.

Trávící systémObčas se může objevit nucení na zvracení a vzestup hodnot jaterních enzymů a bilirubinu v krvi. Při překročení určité hladiny v krvi způsobuje bilirubin charakteristické žluté zbarvení kůže a očního bělma (žloutenka).Vzácně se může objevit pocit sucha v ústech, zánět jazyka, dutiny ústní a jiných částí trávící soustavy, podrážděný žaludek, zácpa, průjem, zvracení, bolesti břicha a zduření dásní. Při bolestech břicha vyhledejte lékaře a informujte jej, že užíváte přípravek Triasyn. Vzácně se tak může projevit alergická reakce na přípravek. Zduření dásní lze účinně bránit pečlivou ústní hygienou.Krev Vzácně může dojit k mírnému snížení počtu červených a bílých krvinek, krevních destiček a obsahu krevního barviva (hemoglobinu).Typickými příznaky těchto komplikací mohou být horečka, bolest v krku, zanícené vřídky v ústech, krku, konečníku a v oblasti pohlavních orgánů, bledost, únava nebo sklon ke vzniku modřin a ke krvácení. V případě těchto nežádoucích účinků přerušte léčbu a vyhledejte lékaře.Jiné nežádoucí účinky Občas se může objevit pocit bodání v očích.Vzácně impotence, ztráta sexuální potřeby, částečná nebo úplná ztráta chuti k jídlu, neobvykla chuť (např. příchuť kovu), svalové křeče.Velmi vzácně vaskulitida (zánět malých cév), která se projevuje jako kožní vyrážka, někdy doprovázená bolestí kloubů a selháním ledvin, dále pocit brnění nebo píchání (parestézie), bolest svalů a kloubů, horečka.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

5.

JAK PŘÍPRAVKY TRIASYN 2,5/2,5 MG A TRIASYN 5/5 MG UCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Uchovávejte při teplotě do 25°C.

Přípravky Triasyn 2,5/2,5 mg a Triasyn 5/5 mg nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené krabičce za „Použitelné do:“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nepoužívejte přípravky Triasyn 2,5/2,5 mg a Triasyn 5/5 mg, pokud si všimnete viditelných známek snížené jakosti.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6.

DALŠÍ INFORMACE

Co přípravky Triasyn 2,5/2,5 mg a Triasyn 5/5 mg obsahují

-

Léčivými látkami jsou felodipinum 2,5 mg a ramiprilum 2,5 mg, resp. felodipinum 5,0 mg a ramiprilum 5,0 mg v jedné tabletě s řízeným uvolňováním.

-

Pomocnými látkami jsou hyprolosa, hypromelosa, laktosa, předbobtnalý kukuřičný škrob, mikrokrystalická celulosa, makrogol 6000, hydrogenricinomakrogol 2000, propyl-gallát,

hlinitokřemičitan sodný, natrium-stearyl-fumarát, žlutý a červenohnědý oxid železitý (E 172), oxid titaničitý (E 171), tvrdý parafin.

Jak přípravky Triasyn 2,5/2,5 mg a Triasyn 5/5 mg vypadají a co obsahuje toto baleníTriasyn 2,5/2,5 mg jsou kulaté bikonvexní potahované tablety s řízeným uvolňováním meruňkové barvy, na jedné straně vyraženo H nad OD a na druhé 2.5.Triasyn 5/5 mg jsou kulaté bikonvexní potahované tablety řízeným uvolňováním červenohnědé barvy, na jedné straně vyraženo H nad OE a na druhé 5.

Velikost balení: 30 tablet s řízeným uvolňováním v jednom balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobceDržitel rozhodnutí o registraci:sanofi-aventis, s.r.o., Praha, Česká republika

Výrobce:sanofi-aventis Deutschland GmbH, Frankfurt am Main, NěmeckoChinoin Pharmaceutical and Chemical Works Private Co. Ltd., Veresegyház, Maďarsko

Tato příbalová informace byla naposledy schválena 7.12.2011


nahoru

Souhrn údajů o léku (SPC)

Příloha č. 1 ke sdělení sp.zn. sukls182455/2012, sukls182448/2012

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1.

NÁZEV PŘÍPRAVKU

Triasyn 2,5/2,5 mg Triasyn 5/5 mg 2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Felodipinum 2,5 mg a ramiprilum 2,5 mg, resp. felodipinum 5 mg a ramiprilum 5 mg v jedné tabletě s řízeným uvolňováním. Přípravek obsahuje laktosu. Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1. 3.

LÉKOVÁ FORMA

Tablety s řízeným uvolňováním. Triasyn 2,5/2,5 mg: kulaté bikonvexní tablety s řízeným uvolňováním, meruňkové barvy, na jedné straně vyraženo H nad OD a na druhé 2.5. Triasyn 5/5 mg: kulaté bikonvexní tablety s řízeným uvolňováním, červenohnědé barvy, na jedné straně vyraženo H nad OE a na druhé 5. 4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikace Léčba hypertenze v případě, že monoterapie není dostatečně účinná. Přípravek je určen k léčbě dospělých. Triasyn není lékem volby u primárního hyperaldosteronismu. 4.2 Dávkování a způsob podání Doporučená počáteční dávka přípravku pro dospělé (včetně starších pacientů) je Triasyn 2,5/2,5 mg jednou denně. Po dvou až čtyřech týdnech léčby může být dávka zvýšena na Triasyn 5/5 mg jednou denně. Maximální denní dávka přípravku Triasyn jsou 2 tablety přípravku Triasyn 5/5 mg jednou denně. Doporučení pro další skupiny pacientů:

pacienti léčení diuretiky: je nutné dočasně přerušit léčbu diuretikem(y), nebo alespoň snížit dávku

2 až 3 dny před zahájením léčby přípravkem Triasyn 2,5/2,5 mg. Pokud to není možné, je nutné zahájit léčbu ramiprilem v dávce 1,25 mg denně a postupně zvýšit dávku ramiprilu na 2,5 mg denně. Teprve potom zahájit léčbu přípravkem Triasyn 2,5/2,5 mg.

pacienti s deplecí tekutin a natria: je nutné zahájit léčbu ramiprilem 1,25 mg denně a postupně

zvýšit dávku ramiprilu na 2,5 mg denně. Teprve potom zahájit léčbu přípravkem Triasyn 2,5/2,5 mg.

pacienti s těžkou hypertenzí, nebo pacienti, u kterých představuje hypotenze závažné riziko (např.

pacienti s významnou stenózou koronárních a mozkových cév): je nutné zahájit léčbu ramiprilem 1,25 mg denně a postupně zvýšit dávku ramiprilu na 2,5 mg denně. Teprve potom zahájit léčbu přípravkem Triasyn 2,5/2,5 mg.

pacienti s renální insuficiencí: - při clearance kreatininu 20 až 50 ml.min-1 je nutné zahájit léčbu ramiprilem 1,25 mg denně a postupně zvýšit dávku ramiprilu na 2,5 mg denně. Teprve potom zahájit léčbu přípravkem Triasyn 2,5/2,5 mg. Nesmí být překročena denní dávka ramiprilu 5 mg. - při clearance kreatininu menší než 20 ml/min a u dialyzovaných pacientů nejsou s podáváním přípravku Triasyn zkušenosti.

U pacientů s těžkou hepatální insuficiencí nejsou s podáváním přípravku Triasyn zkušenosti. Doporučuje se zahájit léčbu nízkou dávkou felodipinu nebo ramiprilu za hospitalizace pacienta. Pokud není dosaženo kontroly krevního tlaku, lze pacienta převést za pečlivého sledování na Triasyn 2,5/2,5 mg. Potahované tablety se polykají celé bez závislosti na jídle a je nutné je dostatečně zapít vodou. Potahované tablety se nesmějí půlit, drtit ani kousat. 4.3 Kontraindikace Přípravek nesmí být použit:

u pacientů s přecitlivělostí na felodipin (či jiné dihydropyridiny), ramipril, jiný ACE (angiotenzin-konvertující enzym) inhibitor, či kteroukoliv pomocnou látku přípravku Triasyn

u pacientů s angioneurotickým edémem v anamnéze

v případě hemodynamicky nestabilního stavu pacienta: kardiovaskulární šok, neléčené srdeční selhání, akutní infarkt myokardu, nestabilní angína pectoris, centrální mozková příhoda

u pacientů s AV blokem II. nebo III. stupně,

u pacientů se závažnou poruchou funkce jater

u pacientů se závažnou poruchou funkce ledvin (clearance kreatininu méně než 20 ml/min) a pacientů na dialýze

v těhotenství

při kojení

4.4 Zvláštní upozornění a opatření pro použití Účinnost a bezpečnost podávání přípravku Triasyn u dětí nebyla dosud ověřena. Angioedém Při vzniku angioedému během léčby ACE inhibitory je nutné okamžité ukončení podávání přípravku. Angioedém může postihnout jazyk, záklopku hrtanovou nebo hrtan, a proto může vyžadovat rychlou lékařskou pomoc. U pacientů léčených ACE inhibitory byl hlášen angioedém obličeje, končetin, rtů, jazyka, hrtanové záklopky nebo hrtanu. Akutní léčba život ohrožujícího edému by měla zahrnovat mj. okamžité subkutánní podání adrenalinu 1:1000 (0,3 až 0,5 ml) nebo pomalou intravenózní injekci adrenalinu 1 mg/ml (podle pokynů k ředění) a monitorování EKG a TK. Doporučuje se pacienta hospitalizovat a sledovat po dobu alespoň 12 až 24 hodin. Propuštění je možné pouze za předpokladu, že došlo k úplnému odeznění příznaků. U pacientů léčených ACE inhibitory byl hlášen vznik intestinálního angioedému. Projevoval se jako abdominální bolest (s nauzeou nebo zvracením nebo bez těchto příznaků). V některých případech neměli pacienti lícní angioedém v anamnéze a hladina C1-esterázy byla v normě. Angioedém byl diagnostikován na základě vyšetření břicha počítačovou tomografií, ultrazvukem nebo při operačním výkonu a symptomy odezněly po ukončení léčby ACE inhibitory. Intestinální angioedém by měl být zahrnut do diferenciální diagnózy pacientů léčených ACE inhibitory, u kterých se objeví abdominální bolesti. U černošských pacientů léčených ACE inhibitory byla při srovnání s ostatními populacemi hlášena vyšší incidence výskytu angioedému.

Renální funkce Doporučuje se monitorovat renální funkce, zvláště v prvních týdnech léčby ACEI. Zvláště pečlivě je třeba monitorovat pacienty:

s aktivovaným systémem renin-angiotenzin

se současným srdečním selháním

s renovaskulární chorobou (u pacientů s hemodynamicky významnou jednostrannou stenózou renální artérie může znamenat i jen mírný vzestup sérového kreatininu nefunkčnost jedné ledviny)

s renální insuficiencí

s transplantovanou ledvinou

Dávkování u pacientů s mírnou nebo středně závažnou poruchou funkce ledvin (clearance kreatininu 20-60 ml/min) a pacientů užívajících diuretika odpovídá dávkování příslušných monokomponentních přípravků. Hyperkalémie Zvýšení hladiny draslíku v séru bylo pozorováno u některých pacientů léčených ACE inhibitory včetně ramiprilu. K pacientům se zvýšeným rizikem vzniku hyperkalémie patří: pacienti s ledvinovou nedostatečností, s diabetem mellitem, pacienti, kteří souběžně užívají draslík šetřící diuretika, potravinové doplňky s draslíkem nebo potravinové náhražky obsahující draslík nebo pacienti užívající jiné léčivé přípravky zvyšující hladinu draslíku v séru (např. heparin). Doporučuje se pravidelně monitorovat kalémii, zvláště u pacientů, u kterých je současné užívání výše uvedených přípravků shledáno nezbytným. Proteinurie Může se objevit zvláště u pacientů s existujícím poškozením funkce ledvin nebo u pacientů užívajících relativně vysoké dávky ACE inhibitorů. Renovaskulární hypertenze/renální arteriální stenóza U pacientů s renovaskulární hypertenzí a již preexistující bilaterální renální arteriální stenózou nebo stenózou artérie do jediné ledviny, kteří byli léčeni ACE inhibitory, existuje zvýšené riziko vzniku závažné hypotenze a ledvinové nedostatečnosti. I při malé změně kreatininu v séru může dojít ke ztrátě funkce ledvin, a to i u pacientů s jednostrannou renální arteriální stenózou. Není zkušenost s podáváním přípravku Triasyn pacientům krátce po transplantaci ledvin. Poškození jater Vzácně je užívání ACE inhibitorů spojováno se syndromem, který začíná cholestatickou žloutenkou a rozvine se do fulminantní jaterní nekrózy a v některých případech dochází k úmrtí. Mechanismus tohoto syndromu není znám. Pacienti užívající ACE inhibitory, u kterých se objeví žloutenka nebo významné zvýšení hladiny jaterních enzymů, musí přestat užívat ACE inhibitory a jejich stav musí být sledován. S podáváním přípravku Triasyn pacientům s těžkou hepatální insuficiencí nejsou žádné zkušenosti. Protože se obě účinné látky metabolizují v játrech, doporučuje se zahájit léčbu nízkou dávkou felodipinu nebo ramiprilu za hospitalizace pacienta. Dávkování u pacientů s mírným či středním poškozením jater by mělo odpovídat dávkování monokomponentních přípravků. Operace/anestézie Během velkých operací nebo při podávání anestetik, o nichž je známo, že snižují krevní tlak, může dojít k hypotenzi. Pokud se vyskytne hypotenze, je třeba ji upravit zvýšením objemu cirkulujících tekutin. Aortální stenóza/hypertrofická kardiomyopatie Opatrnosti při podávání ACE inhibitorů je třeba u pacientů s hemodynamicky relevantní překážkou přítoku nebo odtoku do/z levé srdeční komory (např. stenóza aortální či mitrální chlopně, obstrukční kardiomyopatie). Zvláštní lékařský dohled je zapotřebí při zahájení léčby.

Symptomatická hypotenze U některých pacientů, zejména u pacientů s poškozením srdce (s renální insuficiencí nebo bez ní), léčených vysokými dávkami kličkových diuretik, s hyponatrémií nebo omezenou funkcí ledvin se po úvodní dávce může objevit symptomatická hypotenze. Proto je možné podávat přípravek Triasyn těmto pacientů pouze po zvláštním uvážení a po opatrné titraci dávek jednotlivých monokomponent zvlášť. Přípravek Triasyn může být podáván pouze pacientům se stabilním oběhem (viz bod 4.3). U hypertenzních pacientů bez srdeční a ledvinové nedostatečnosti může dojít k hypotenzi, především u pacientů se sníženým krevním objemem z důvodu užívání diuretik, omezení příjmu solí, průjmu nebo zvracení. Pacienti, u kterých by mohlo existovat riziko nežádoucího velkého poklesu krevního tlaku (např. pacienti s koronární nebo cerebrovaskulární nedostatečností) by měli být léčeni ramiprilem a felodipinem ve volné kombinaci. Až bude dosaženo uspokojivé a stabilní kontroly krevního tlaku při dávkách ramiprilu a felodipinu, které odpovídají dávkám v přípravku Triasyn, může být pacient převeden na tuto kombinaci. V některých případech může felodipin zapříčinit hypotenzi s tachykardií, která může zhoršit anginu pectoris. Neutropenie/agranulocytóza Užívání přípravku Triasyn může vyvolat agranulocytózu a neutropenii. Tyto nežádoucí účinky se vyskytují rovněž při užívání jiných ACE inhibitorů, vzácně u pacientů bez dalších komplikací, častěji ale u pacientů s určitým stupněm poškození ledvin, především pokud se vyskytuje ve spojení s kolagenním cévním onemocněním (např. systémový lupus erythematodes, sklerodermie) a s léčbou imunosupresivy. U pacientů s kolagenními cévními onemocněními, zvláště při spojení s poškozením funkce ledvin, je třeba monitorovat počet bílých krvinek. Neutropenie a agranulocytóza jsou po vysazení léčby ACE inhibitory reverzibilní. Pokud se objeví příznaky jako je horečka, otok mízních uzlin a/nebo zánět v krku v průběhu léčby přípravkem Triasyn, je třeba konzultovat léčbu s ošetřujícím lékařem a provést ihned kontrolu krevního obrazu. Kašel V průběhu léčby ACE inhibitory se může objevit suchý kašel, který odezní po vysazení léčby. Souběžná léčba ACE inhibitory a antidiabetiky Souběžná léčba ACE inhibitory a antidiabetiky (insulin a perorální antidiabetika) může vést k zvýšenému hypoglykemickému efektu a k riziku hypoglykémie. Tento efekt se objevuje především na začátku léčby a u pacientů s poškozenou funkcí ledvin. Felodipin je metabolizován CYP3A4, proto je nutno vyhnout se kombinaci s přípravky, které jsou silnými inhibitory nebo induktory CYP3A4. Ze stejného důvodu je třeba vyvarovat se požívání grapefruitové šťávy (viz bod 4.5). Lithium Kombinace ACE inhibitorů a lithia není doporučena (viz bod 4.5). LDL-aferéza Současná léčba ACEI a použití mimotělního oběhu, při kterém dochází ke kontaktu krve s negativně nabitými povrchy, může vést ke vzniku závažných anafylaktických reakcí, a je tedy nutné ji vyloučit. K těmto postupům patří dialýza nebo hemofiltrace na některých vysokopropustných membránách (např. polyakrylonitrilové) a aferéza lipoproteinů o nízké hustotě s dextransulfátem. Desenzibilizační léčba Stejně jako u ostatních ACE inhibitorů může dojít k zvýšení pravděpodobnosti výskytu a k mnohem závažnějšímu průběhu anafylaktických a anafylaktoidních reakcí na hmyzí jed (např. včelí a vosí bodnutí).

Etnické rozdíly Stejně jako u ostatních ACE inhibitorů je i ramipril podstatně méně účinný na snížení krevního tlaku u černošské populace než u ostatních populací, pravděpodobně proto, že u černošské hypertenzní populace je vyšší prevalence nízké hladiny reninu. Děti, pacienti s clearance kreatininu nižší než 20 ml/min a pacienti na dialýze S podáváním přípravku Triasyn těmto skupinám pacientů nejsou žádné zkušenosti. Přípravek Triasyn by těmto skupinám pacientů neměl být podáván. Laktóza Přípravek obsahuje laktózu. Pacienti s vzácnou intolerancí galaktózy, s vrozeným nedostatkem laktázy nebo glukózo-galaktózovou malabsorpcí by neměli tento přípravek užívat. 4.5 Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce Kombinace, které se nedoporučují: Draselné soli a kalium šetřící diuretika:ACEI mohou způsobit hyperkalémii, a proto současné podávání kalium šetřících diuretik (např. spironolakton, amilorid, triamteren) nebo draselných solí vyžaduje monitorování kalémie. Felodipin je substrátem CYP3A4. Přípravky, které indukují nebo inhibují CYP3A4, budou mít i velký vliv na koncentraci felodipinu v plazmě. Mezi přípravky, které podporují metabolismus felodipinu indukcí cytochromu P450 3A4, patří karbamazepin, fenytoin, fenobarbital a rifampin, stejně jako třezalka tečkovaná (Hypericum perforatum). Během souběžného podávání felodipinu s karbamazepinem, fenytoinem a fenobarbitalem poklesla AUC o 93 % a Cmax o 82 %. Podobný efekt lze očekávat při užívání třezalky tečkované. Je třeba vyvarovat se kombinace s induktory CYP3A4. K silným inhibitorům cytochromu P450 3A4 patří fungicidní azoly, makrolidová antibiotika, telithromycin a inhibitory HIV proteázy. Při současném užívání felodipinu a itrakonazolu vzrostla Cmax 8krát a AUC 6krát. Během konkomitantní léčby felodipinem s erythromycinem vzrostla Cmax a AUC přibližně 2,5krát. Kombinaci se silnými inhibitory CYP3A4 by mělo být zamezeno. Grapefruitová šťáva inhibuje cytochrom P450 3A4. Při současném podávání felodipinu a grapefruitové šťávy vzrostla Cmax a AUC přibližně 2krát. Je třeba vyvarovat se této kombinované léčby. Kombinace, kde je třeba zvýšené opatrnosti při současném podávání: -

Lithium

Vylučování lithia může být při současném podávání sníženo vlivem ACEI, což vede ke zvýšení toxicity lithia. Plazmatické koncentrace lithia proto musí být monitorovány. -

Antihypertenziva a jiné látky snižující TK (např.nitráty, antipsychotika, narkotika, anestetika)

V kombinaci s přípravkem Triasyn je nutné očekávat potenciaci hypotenzního účinku. -

Allopurinol, imunosupresiva, kortikosteroidy, prokainamid, cytostatika a jiné látky, které

ovlivňují krevní obraz Zvýšená pravděpodobnost hematologických nežádoucích účinků. -

Nesteroidní antirevmatika-antiflogistika (NSAIDs)

Lze očekávat snížení účinku ramiprilu. Současné podávání (NSAIDs) a ACEI může zvyšovat riziko poškození funkce ledvin a zvyšovat kalémii.

-

Vasopresorická sympatomimetika

Sympatomimetika mohou snižovat antihypertenzní účinnost přípravku Triasyn. Doporučuje se pečlivě monitorovat TK. -

Insuliny, metformin, sulfonylurea

Současná léčba ACE inhibitory a antidiabetiky může zesílit hypoglykemický efekt s rizikem hypoglykémie. Tento účinek se může objevit především na začátku léčby. -

Teofylin

Současné podávání felodipinu a perorálního teofylinu snižuje absorpci teofylinu přibližně o 20 %. Toto má pravděpodobně malý klinický význam. -

Takrolimus

Felodipin může zvyšovat koncentraci takrolimu. Pokud se podávají současně, sérová koncentrace takrolimu by měla být sledována. Může být nutné upravit dávkování takrolimu. -

Heparin

Může zvýšit hladinu kalia v séru. -

Soli

Zvýšení příjmu solí z potravy může zeslabit antihypertenzní účinek přípravku Triasyn. -

Alkohol

Zvýšená vazodilatace. Může být zesílen antihypertenzní účinek přípravku Triasyn. 4.6 Těhotenství a kojení Těhotenství Podávání přípravku Triasyn v průběhu těhotenství je kontraindikováno (viz bod 4.3). Antagonisté kalcia mohou inhibovat kontrakce dělohy během porodu. Skutečný důkaz prodloužení termínu porodu po plné délce těhotenství chybí. Riziko hypoxie plodu může nastat, pokud je matka hypotenzní a prokrvení uteru je slabší kvůli redistribuci krve v důsledku periferní vasodilatace. Při pokusech na zvířatech mají antagonisté kalcia embryotoxické a/nebo teratogenní účinky, projevující se především distálními malformacemi skeletu u jednotlivých živočišných druhů. Náležité dobře kontrolované studie podávání ramiprilu nebyly u lidí provedeny. ACE inhibitory procházejí placentou a mohou při podávání těhotným způsobovat fetální a neonatální morbiditu a mortalitu. Podávání ACEI ve 2. a 3. trimestru gravidity u žen bylo spojeno s hypotenzí novorozenců, selháním ledvin, kraniofaciálními deformitami a/nebo úmrtím. Byl zjištěn také nedostatek plodové tekutiny v amniovém vaku, což svědčí o ledvinné insuficienci plodu. V souvislosti s nedostatkem plodové tekutiny v amniovém vaku byly hlášeny kontraktury končetin, kraniofaciální deformity, hypoplastický vývoj plic a retardace intrauterinního růstu plodu. Byla hlášena také vývojová nezralost, přetrvávající ductus arteriosus a úmrtí plodu, ale není jasné, zda jsou tyto vývojové vady způsobeny ACE inhibitory nebo primárním onemocněním matky. Není známo, jestli může fetální vývoj negativně ovlivnit expozice omezená pouze na první trimestr. Před zahájením léčby a v průběhu léčby je nutné vyloučit případné těhotenství. Pokud pacientka plánuje otěhotnění, je nutné léčbu přípravkem Triasyn přerušit a pokračovat v antihypertenzní léčbě s vyloučením ACEI a blokátorů kalcia. Kojení U zvířat přechází ramipril do mateřského mléka. Nejsou k dispozici informace o tom, zda ramipril přechází do mateřského mléka u lidí. Ženy nesmí kojit, pokud užívají Triasyn (viz bod 4.3).

4.7 Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje Některé nežádoucí účinky (např. závrať nebo pocit omámenosti v důsledku snížení TK) mohou ovlivnit schopnost koncentrace a rychlé reakce a představují riziko pro pacienty, kteří mají řídit motorová vozidla nebo obsluhovat stroje. 4.8 Nežádoucí účinky Následující seznam nežádoucích účinků a jejich četností je založen na zkušenostech s podáváním v monoterapiích v obvyklých dávkách, stanovených v klinických studiích a po uvedení na trh. Nežádoucí účinky jsou seřazeny podle orgánových systémů a podle klesající četnosti výskytu. Četnosti výskytu nežádoucích účinků jsou definovány jako: velmi časté ( 1/10); časté ( 1/100 až < 1/10); méně časté ( 1/1 000 až < 1/100); vzácné ( 1/10 000 až < 1/1 000); velmi vzácné (< 1/10 000), není známo (z dostupných údajů nelze určit). V každé skupině četností jsou nežádoucí účinky seřazeny podle klesající závažnosti. Následující nežádoucí účinky se mohou vyskytnout ve spojitosti s felodipinem:

Časté

Méně časté

Vzácné

Velmi vzácné

Poruchy imunitního systému

Hypersenzitivní reakce

Poruchy metabolismu a výživy

Hyperglykémie

Psychiatrické poruchy

Impotence/sexuální dysfunkce

Poruchy nervového systému

Bolest hlavy

Závrať, parestézie

Synkopa

Srdeční poruchy

Tachykardie, palpitace

Cévní poruchy

Zčervenání, periferní edém

Leukocytoklastická vaskulitida

Gastrointestinální poruchy

Nausea, bolest břicha

Zvracení

Gingivální hyperplázie, gingivitida

Porucha jater a žlučových cest

Zvýšení jaterních enzymů

Poruchy kůže a podkožní tkáně

Vyrážka, pruritus

Kopřivka

Fotosenzitivní reakce, angioedém

Poruchy svalové a kosterní soustavy a

Artralgie, myalgie

pojivové tkáně Celkové poruchy a reakce v místě aplikace

Únava

Horečka

Poruchy ledvin a močových cest

Polakisurie

Následující nežádoucí účinky se mohou vyskytnout ve spojitosti s ramiprilem:

Časté

Méně časté

Vzácné

Velmi vzácné

Není známo

Poruchy krve a lymfatického systému

Eosinofilie

Pokles počtu bílých krvinek (včetně neutropenie nebo agranulocytózy) pokles počtu červených krvinek pokles hladiny hemoglobinu pokles počtu krevních destiček

Selhání funkce kostní dřeně, pancytopenie, hemolytická anémie

Poruchy imunitního systému

Anafylaktické nebo anafylaktoidní reakce, zvýšení antinukleárních protilátek

Poruchy metabolismu a výživy

Zvýšení hladiny draslíku v krvi

Anorexie, pokles chuti k jídlu

Snížení hladiny sodíku v krvi

Psychiatrické poruchy

Depresivní nálada, úzkost, nervozita, neklid, poruchy spánku včetně somnolence

Stav zmatenosti

Poruchy pozornosti

Poruchy nervového systému

Bolest hlavy, závrať

Vertigo, parestézie, ageuzie, dysgeuzie

Třes, poruchy rovnováhy

Mozková ischémie, včetně ischemické mozkové příhody a tranzitorní ischemické ataky, zhoršené

psychomotorické dovednosti, pocit pálení, parosmie

Poruchy oka

Poruchy zraku včetně rozmazaného vidění

Konjunktivitida

Poruchy ucha a labyrintu

Zhoršení sluchu, tinitus

Srdeční poruchy

Ischemie myokardu včetně anginy pectoris nebo infarkt myokardu, tachykardie, arytmie, palpitace, periferní edém

Cévní poruchy Hypotenze,

pokles ortostatického krevního tlaku, synkopa

Zčervenání

Vaskulární stenóza, hypoperfúze, vaskulitida

Raynaudův fenomén

Respirační, hrudní a mediastinální poruchy

Neproduktivní suchý kašel, bronchitida, sinusitida, dyspnoe

Bronchospasmus včetně zhoršení astmatu, nazálního překrvení

Gastrointesti-nální poruchy

Gastrointesti-nální zánět, poruchy trávení, břišní dyskomfort, dyspepsie, průjem, nausea, zvracení

Pankreatitida (velmi ojediněle byly v souvislosti s ACEI hlášeny fatální případy), zvýšení pankreatických enzymů, angioedém tenkého střeva, bolest horní poloviny břicha včetně gastritidy, zácpy, suchosti v ústech

Glositida

Aftózní stomatitida

Poruchy jater a žlučových cest

Zvýšení jaterních enzymů a /nebo konjugovaného

Cholestatická žloutenka, hepatocelulární poškození

Akutní selhání jater, cholestatická nebo cytolytická

bilirubinu

hepatitida (ve velmi výjimečných případech s fatálním výsledkem)

Poruchy kůže a podkožní tkáně

Vyrážka zejména makulopapulární

Angioedém (velmi ojediněle může mít obstrukce dýchacích cest ve spojitosti s angioedémem fatální průběh), pruritus, hyperhidróza

Exfoliativní dermatitida, kopřivka, onycholýza

Fotosenzi-tivní reakce

Toxická epidermální nekrolýza, Stevens-Johnsonův syndrom, multiformní erytém, pemfigus, zhoršení psoriázy, psoriasiformní dermatitida, pemfigoidní nebo lichenoidní erytém nebo exantém, alopecie

Poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně

Svalové křeče, myalgie

Artralgie

Poruchy ledvin a močových cest

Poškození ledvin včetně akutního selhání ledvin, zvýšené vylučování moči, zhoršení již existující proteinurie, zvýšení hladiny močoviny v krvi, zvýšení hladiny kreatininu v krvi

Poruchy reprodukčního systému a prsu

Přechodná erektilní impotence, pokles libida

Gynekomastie

Celkové poruchy a reakce v místě aplikace

Bolest na hrudi, únava

Pyrexie

Asténie

4.9 Předávkování Symptomy: Předávkování může vyvolat závažnou periferní vazodilataci doprovázenou výraznou hypotenzí, bradykardií, šokem, poruchou elektrolytové rovnováhy a selháním ledvin. Léčba předávkování: Zahájit primární detoxikaci organismu, např. výplachem žaludku, podáním adsorpčního uhlí a/nebo síranu sodného (pokud možno v průběhu 30 minut po předávkování). V případě hypotenze podat 1-adrenergní sympatomimetikum, uvážit podání angiotenzinu II a nahradit chybějící objem tekutin a elektrolytů. Bradykardii či rozsáhlé vagové reakce lze léčit podáním atropinu. Nejsou známé údaje o účinnosti forsírované diurézy, změně pH v moči, hemofiltrace nebo dialýzy na urychlení eliminace ramiprilu nebo ramiprilátu. Pokud by však přesto bylo zvažováno použití dialýzy nebo hemofiltrace, viz také bod 4.4. 5.

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti Farmakoterapeutická skupina: antihypertenzivum. ATC kód: C09BB05 Fixní kombinace kalciového blokátoru a ACEI. Felodipin (kalciový blokátor) i ramipril (ACEI) snižují TK vazodilatací, ale jejich mechanismus účinku je komplementární felodipin dilatuje arterioly a ramipril dilatuje artérie a vény. Vazodilatace a snížení TK mohou vyvolat reflexní aktivaci sympatiku. Ramipril snižuje svým účinkem tuto aktivaci a současně inhibuje systém renin-angiotenzin. Komplementární mechanismus účinku má za následek adici antihypertenzních účinků a zlepšený profil nežádoucích účinků fixní kombinace (Triasyn). Povaha antihypertenzního působení obou látek především snižuje incidenci edémů vyvolaných kalciovými blokátory v monoterapii. Nástup antihypertenzního účinku po jednorázovém podání lze očekávat za 1 až 2 hodiny. Maximálního antihypertenzního účinku je dosaženo v průběhu 2 až 4 týdnů po zahájení léčby a tento účinek přetrvává při dlouhodobém podávání. Snížení TK je rovnoměrné a efektivní po celý dávkový interval, t.j. 24 hodin. Felodipin Felodipin je vysoce vaskulárně selektivní kalciový blokátor. Snižuje TK snížením periferní cévní rezistence přímým účinkem na hladké svaly cév. Felodipin vykazuje vysoký stupeň selektivity k hladkým svalům arteriol, a proto v terapeutických dávkách přímo neovlivňuje srdeční kontraktilitu a vedení. Felodipin neovlivňuje hladké svaly vén ani adrenergní vasomotorické kontrolní mechanismy, a proto není jeho podávání spojeno s ortostatickou hypotenzí. Felodipin snižuje renální vaskulární rezistenci. Normální glomerulární filtrační rychlost (GFR) se nemění. U pacientů s insuficiencí ledvin se GFR může zvyšovat. Felodipin má vlastní mírný natriuretický/diuretický účinek, a proto nedochází při jeho podávání k retenci tekutin. Ramipril Ramiprilát, aktivní metabolit ramiprilu, je dlouhodobě účinný ACEI. Angiotenzin konvertující enzym (ACE) katalyzuje přeměnu angiotenzinu I na vazokonstrikčně účinný angiotenzin II. ACE katalyzuje také přeměnu vazodilatačně účinného bradykininu. Vazodilatace způsobená ramiprilátem má za následek snížení předtížení (“pre-load”) i dotížení (“after-load”). Tím, že angiotenzin II stimuluje uvolňování aldosteronu, způsobuje ramiprilát nepřímo snížení sekrece aldosteronu.

Ramipril vyvolává značné snížení periferní arteriální rezistence, aniž by byl snížen průtok krve ledvinami a GFR. Ramipril vyvolává u pacientů s hypertenzí pokles TK v poloze vstoje i vleže bez kompenzatorního vzestupu tepové frekvence. Nástup antihypertenzního účinku po jednorázovém podání ramiprilu je 1 až 2 hodiny, maximálního účinku po jednorázovém podání je dosaženo za 3 až 6 hodin a účinek přetrvává 24 hodin. Maximálního antihypertenzního účinku po opakovaném podání je dosaženo za 3 až 4 týdny po zahájení léčby. Náhlé přerušení léčby ramiprilem nevyvolává “rebound” fenomén. 5.2 Farmakokinetické vlastnosti Felodipin Po perorálním podání potahovaných tablet s řízeným uvolňováním je felodipin úplně absorbován a neuplatňuje se vliv současně podané potravy. V důsledku významného “first-pass” efektu je biologická dostupnost u člověka asi 15 % a je nezávislá na podané dávce v celém terapeutickém dávkovém rozmezí. Řízené uvolňování felodipinu z potahovaných tablet má za následek prodloužení absorpční fáze a rovnoměrné plazmatické koncentrace felodipinu po 24 hodin. Maximálních plazmatických koncentrací (cmax) je dosaženo za 3 až 4 hodiny po podání. Plazmatické koncentrace felodipinu jsou přímo úměrné podané dávce v terapeutickém rozmezí 2,5 až 10 mg. Felodipin se váže z 99 % na plazmatické proteiny, především na albumin. Při dlouhodobém podávání nedochází ke kumulaci účinné látky. Felodipin je významně metabolizován v játrech a všechny jeho metabolity jsou farmakologicky neaktivní. Poločas eliminační fáze felodipinu (t1/2 el) je 25 hodin. Asi 70 % podané dávky je vylučováno močí ve formě hemodynamicky neaktivních metabolitů zbytek se vylučuje stolicí. Méně než 0,5 % podané dávky se vylučuje v nezměněné formě močí. Felodipin patří mezi léčiva s vysokou clearance (Clp), která dosahuje hodnoty 1200 ml.min-1. Staří pacienti a pacienti s insuficiencí jater mají vyšší plazmatické koncentrace felodipinu než mladí pacienti. Kinetika felodipinu se nemění u pacientů s insuficiencí ledvin, včetně hemodialyzovaných pacientů. Ramipril Ramipril (proléčivo) podléhá významnému “first-pass” efektu v játrech a hydrolýzou se přeměňuje na aktivní ramiprilát. Současně s touto aktivací probíhá glukuronidace ramiprilu a přeměna na ramipril diketopiperazin (ester). Ramiprilát je také glukuronidován a přeměňován na ramiprilát diketopiperazin (kyselina). Po perorálním podání 10 mg značeného ramiprilu se asi 40 % podané dávky vylučuje stolicí a 60 % močí. Po intravenózním podání se močí vylučuje 50 až 60 % dávky a po intravenózním podání ramiprilátu se močí vylučuje asi 70 % dávky, což odpovídá extrarenální eliminaci v rozsahu 30 až 50 % podané dávky. Po perorálním podání 5 mg ramiprilu pacientům s drenáží biliárních cest se v průběhu prvních 24 hodin vylučuje do žluči a moči přibližně ekvivalentní množství metabolitů. Asi 80 až 90 % metabolitů identifikovaných v moči a žluči tvoří ramiprilát a jeho metabolity. Absorpce ramiprilu po perorálním podání je rychlá a kompletní z více než 56 %. Maximální plazmatické koncentrace ramiprilu po perorálním podání (cmax) je dosaženo do 1 hodiny a u ramiprilátu za 2 až 4 hodiny. Současné podání potravy neovlivňuje farmakokinetiku ramiprilu. Relativní biologická dostupnost ramiprilátu po perorálním podání 2,5 a 5 mg ramiprilu je asi 45 % ve srovnání s podáním stejných dávek ramiprilu intravenózně. “Efektivní” eliminační biologický poločas (t1/2) po opakovaném podání ramiprilu je 13 až 17 hodin. Eliminační biologický poločas (t1/2) má hodnotu asi 3 hodiny a poločas eliminační fáze (t1/2 el) asi 4 až 5 dnů. Tato terminální fáze eliminace je charakterizována velmi nízkými plazmatickými koncentracemi ramiprilátu a pomalou disociací ramiprilátu z pevné, ale saturovatelné vazby na ACE. Přes dlouhou terminální fázi eliminace je po podání dávky 2,5 mg ramiprilu denně dosaženo rovnovážných plazmatických koncentrací ramiprilátu asi po 4 dnech.

Studie in vitro prokázaly celkovou inhibiční konstantu ramiprilátu 7 pmol.l-1 a poločas disociace ramiprilátu z vazby na ACE 10,7 h, což dokazuje vysokou účinnost ramiprilátu. Distribuční objem (Vd) ramiprilu po i.v. podání je asi 90 l a relativní distribuční objem ramiprilátu je asi 500 l. Vazba ramiprilu, resp. ramiprilátu na plazmatické bílkoviny je asi 73 %, resp. 56 %. Vylučování ramiprilátu je zpomaleno u pacientů s renální insuficiencí a renální clearance (Clr) je proporcionální clearance kreatininu. Důsledkem jsou vyšší plazmatické koncentrace ramiprilátu a pomalejší pokles ve srovnání s pacienty s normální funkcí ledvin. U pacientů s hepatální insuficiencí se při podání vyšších dávek (10 mg) ramiprilu zpomaluje přeměna ramiprilu na ramiprilát. Plazmatické koncentrace ramiprilu jsou vyšší a eliminace ramiprilátu je zpomalena. U pacientů s městnavou srdeční slabostí, podobně jako u zdravých jedinců nebo pacientů s hypertenzí, nedochází po podání 5 mg ramiprilu denně po dobu 2 týdnů ke kumulaci ramiprilu nebo ramiprilátu. Studie na zvířatech prokázaly, že ramipril přechází do mateřského mléka. Charakteristiky fixní kombinace Farmakokinetika felodipinu, ramiprilu a ramiprilátu jsou stejné jako v případě odpovídajících monokomponentních přípravků (Plendil a Tritace). Felodipin neovlivňuje inhibici ACE vyvolanou ramiprilátem. Fixní kombinace je bioekvivalentní “prosté” kombinaci obou účinných látek. 5.3 Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti Akutní toxicita Felodipin LD50 po perorálním podání u myší je 250 mg.kg

-1 a u laboratorních potkanů 2300 mg.kg-1.

Ramipril LD50 po perorálním podání u myší, resp. laboratorních potkanů je vyšší než 10000 mg.kg

-1 a u psů

vyšší než 1000 mg.kg-1. Felodipin + ramipril Studie na toxicitu po jednorázovém podání prokázaly, že akutní toxicita kombinace obou látek v poměru 1:1 je určována především toxicitou felodipinu. Chronická toxicita Felodipin Studie byly provedeny na laboratorních potkanech a psech. U obou pokusných druhů bylo zjištěno na dávce závislé rozšiřování zona glomerulosa nadledvin, což bylo interpretováno jako odpověď na diuretický účinek felodipinu. U samic potkanů byla při dávkování 48 mg.kg-1 pozorována dilatace a zbytnění tlustého střeva. U psů byla pozorována hyperplazie dásní po 6 měsících podávání 1 až 2 mg.kg-1 dvakrát denně, ale nikoliv při podávání 0,3 mg.kg-1 dvakrát denně po dobu 12 měsíců. Ramipril Podávání denních dávek 40 mg.kg-1 laboratorním potkanům vedlo k porušení elektrolytové rovnováhy a anémii. Po podávání dávek 3,2 mg.kg-1 byly u potkanů pozorovány některé změny v morfologii ledvin (atrofie distálních tubulů), což je důsledkem farmakodynamického účinku. U psů a opic došlo po podávání dávek 250 mg.kg-1 ke známkám posunu elektrolytové rovnováhy v plazmě a změnám krevního obrazu. Tyto změny jsou důsledkem skupinového farmakodynamického účinku. Oba pokusné druhy tolerovaly denní dávky 2,5 mg.kg-1 a 8 mg.kg-1 beze změn. Felodipin + ramipril Studie na chronickou toxicitu po dobu 3 měsíců byly provedeny u laboratorních potkanů a opic rodu Rhesus s kombinací obou látek v poměru 1:1. Nebyly pozorovány žádné neočekávané nebo aditivní toxické vlivy kombinace ve srovnání s jednotlivými složkami kombinace. Reprodukční toxicita Felodipin

Ve studii zaměřené na plodnost a všeobecné reprodukční chování u laboratorních potkanů léčených felodipinem bylo ve skupinách se střední a vysokou dávkou felodipinu pozorováno prodloužení doby porodu spojené s vyšší úmrtností v průběhu porodu i postnatálně. Tento účinek je připisován inhibičnímu vlivu vysokých dávek felodipinu na kontraktilitu dělohy. Nebyly pozorovány žádné poruchy plodnosti, pokud byl felodipin podáván potkanům v terapeutickém dávkovém rozmezí. Reprodukční studie na králících prokázaly na dávce závislé reverzibilní zvětšení prsních žláz u samic a končetinové anomálie u plodů. Anomálie u plodů byly zaznamenány, pokud byl felodipin podáván v počátečních fázích vývoje plodu, tj. před 15 dnem březosti. Ramipril Studie na laboratorních potkanech, králících a opicích neodhalily teratogenní vlastnosti ramiprilu. U potkanů nebyla ovlivněna plodnost. Denní dávky 50 mg.kg-1 v průběhu březosti a laktace u potkanů vedly k ireverzibilní dilataci ledvinných pánviček u mláďat. Mutagenita Felodipin Testování mutagenicity za použití 4 různých testů neodhalilo mutagenní vlastnosti felodipinu. Ramipril Testování na mutagenitu a genotoxicitu několika testy neodhalilo mutagenní vlastnosti ani genotoxický potenciál ramiprilu. Kancerogenita Felodipin Studie byly provedeny na myších a laboratorních potkanech. U potkanů byly pozorovány tumory intersticiálních buněk varlat. Tento druhově specifický účinek byl způsoben vlivem felodipinu na endokrinní systém potkanů. Ramipril Dlouhodobé studie na myších a laboratorních potkanech neprokázaly kancerogenní účinek ramiprilu. Hyperplazie oxyfilních buněk ledvinných tubulů u potkanů je považována za odpověď na funkční a morfologické změny a nikoliv za možnou neoplazii nebo prekancerózu. 6.

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1 Seznam pomocných látek Hyprolosa, hypromelosa, laktosa, předbobtnalý kukuřičný škrob, mikrokrystalická celulosa, makrogol 6000, hydrogenricinomakrogol 2000, propyl-gallát, hlinitokřemičitan sodný, natrium-stearyl-fumarát, žlutý a červenohnědý oxid železitý (E 172), oxid titaničitý (E 171), tvrdý parafin. 6.2 Inkompatibility Neuplatňuje se.. 6.3 Doba použitelnosti 3 roky 6.4 Zvláštní opatření pro uchovávání Uchovávat při teplotě do 25°C. 6.5 Druh obalu a velikost balení

Blistr: PVC/PVDC, krabička. Velikost balení: 30 tablet s řízeným uvolňováním 6.6 Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku Žádné zvláštní požadavky. 7.

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

sanofi-aventis, s.r.o., Praha, Česká republika 8.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO

Triasyn 2,5/2,5 mg:

58/820/99-C

Triasyn 5/5 mg:

58/821/99-C

9.

DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

1.12.1999 / 22.4.2008 10. DATUM REVIZE TEXTU 5.9.2012


nahoru

Informace na obalu

Vnější obal:

Triasyn 2,5/2,5 mg

Složení: felodipinum 2,5 mg, ramiprilum 2,5 mg v jedné tabletě. Dále je obsažena laktosa, mikrokrystalická celulosa a hydrogenricinomakrogol a j.

Tablety s řízeným uvolňováním. Perorální podání.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

Potahované tablety spolkněte celé (nekousejte ani nedrťte) a zapijte vodou. Přípravek může zvláště na počátku léčby nepříznivě ovlivnit činnosti vyžadující zvýšenou pozornost.

30 potahovaných tablet. 100 potahovaných tablet.

Uchovávejte při teplotě do 25°C. Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí. Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis. Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

Reg. č.: 58/820/99-C Č. šarže: Použitelné do:

sanofi-aventis, s.r.o., Praha, Česká republika

Braillovo písmo: Triasyn 2,5/2,5 mg

Vnitřní obal – blistr:

Triasyn 2,5/2,5 mg Č.šarže: Použitelné do: sanofi-aventis

Tyto informace jsou určeny pouze odborníkům. Pokud máte pochybnosti o nějakém léku, prosím, kontaktujte svého lékaře. Nedoporučujeme se řídit informacemi uvedenými na těchto stránkách, mohou být zastaralé a nepřesné.