Tri-Minulet Obalené Tablety

Kód 0164255 ( )
Registrační číslo 17/1091/97-C
Název TRI-MINULET OBALENÉ TABLETY
Režim prodeje na lékařský předpis
Stav registrace registrovaný léčivý přípravek
Držitel registrace Pfizer, spol. s r.o., Praha, Česká republika
ATC klasifikace

nahoru

Varianty

Kód Náz. Forma
0164255 POR TBL OBD 1X21 Obalená tableta, Perorální podání
0164256 POR TBL OBD 3X21 Obalená tableta, Perorální podání

nahoru

Příbalový létak TRI-MINULET OBALENÉ TABLETY

Příloha č. 1 ke sdělení sp.zn. sukls9950/2012

PŘÍBALOVÁ INFORMACE INFORMACE PRO UŽIVATELE

TRI-MINULET obalené tablety

Ethinylestradiolum, Gestodenum

-

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

-

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

-

Tento přípravek byl předepsán vám. Nedávejte jej žádné jiné osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete:1. Co je TRI-MINULET a k čemu se používá2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete TRI-MINULET užívat3. Jak se TRI-MINULET užívá4. Možné nežádoucí účinky5. Jak TRI-MINULET uchovávat6. Další informace

Název přípravku je TRI-MINULET, obalené tablety.

1. CO JE TRI-MINULET A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

TRI-MINULET patří do skupiny léků zvané kombinovaná perorální kontraceptiva, tj. přípravky užívané k zabránění otěhotnění podávané ústně. Obsahuje dva typy hormonů: ethinylestradiol (ze skupiny estrogenů) a gestoden (ze skupiny progestinů). Oba hormony zabraňují každoměsíčnímu uvolnění vajíčka z vaječníků, zahušťují hlen v hrdlu dělohy, takže se ztíží možnost proniknutí spermií k vajíčku, a ovlivňují děložní výstelku tak, že je méně pravděpodobná možnost uhnízdění oplodněného vajíčka.

TRI-MINULET je dodáván ve formě obalených tablet v blistru uloženém v krabičce. V každém blistru je 21 tablet (6 béžových, 5 hnědých a 10 bílých). Balení obsahuje jeden nebo tři blistry.

TRI-MINULET nechrání před sexuálně přenosnými chorobami, jako je HIV nebo Chlamydie.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE TRI-MINULET UŽÍVAT

Výdej přípravku TRI-MINULET je vázán na lékařský předpis.

Dříve než začnete užívat TRI-MINULET, je třeba se podrobit celkové lékařské prohlídce, gynekologickému vyšetření (včetně vyšetření prsů a stěru z děložního čípku), zhodnocení rodinné a zejména osobní anamnézy (např. výskyt poruch krevní srážlivosti a nádorů závislých na pohlavních hormonech).Musí být vyloučeno těhotenství.

V průběhu dlouhodobého užívání estrogenů se doporučuje absolvovat lékařské vyšetření zaměřené na oblast prsů, břišních a pohlavních orgánů, jakož i pravidelné kontroly krevního tlaku.

Neužívejte TRI-MINULET, jestliže trpíte následujícími chorobami nebo stavy:

v minulosti nebo současnosti zjištěné tepenné nebo žilní trombotické stavy (tvorba krevních sraženin) nebo embolické stavy (krevní sraženiny, které putují do jiných částí těla);

onemocnění mozkových nebo srdečních tepen;

onemocnění srdečních chlopní a síňové fibrilace (míhání), které mohou vést k náchylnosti pro tvorbu krevních sraženin;

dědičné nebo získané poruchy srážení krve;

závažné poruchy jaterních funkcí, nebo jakékoli aktivní jaterní onemocnění, dokud se jaterní funkce nevrátí do normálu; v minulosti nebo v současnosti zjištěné nádory jater;

žloutenka (zežloutnutí kůže) nebo přetrvávající svědění kůže v průběhu předchozího těhotenství, nebo ostatní typy žloutenky;

v minulosti nebo současnosti zjištěné nádory závislé na pohlavních hormonech (např. nádor prsu, výstelky dělohy  endometria), včetně podezření na ně;

bolest hlavy s ložiskovými neurologickými příznaky, jako aura (stav předcházející záchvatu);

cukrovka (diabetes) s postižením cév;

těhotenství nebo podezření na ně;

poševní krvácení z nezjištěných důvodů;

nekontrolovaná hypertenze (zvýšený krevní tlak);

přecitlivělost na některou složku přípravku TRI-MINULET (viz část 6);

zánět slinivky břišní spojený se zvýšenými hladinami tuků (cholesterolu či triglyceridů).

Varování a důležitá upozornění pro užívání přípravku TRI-MINULET

Následující onemocnění a stavy vyžadují přísný lékařský dohled. Jejich zhoršení může znamenat nutnost ukončit užívání perorálních kontraceptiv:

Diabetes mellitus (cukrovka) nebo náchylnost k jejímu vzniku, hyperlipidemie (zvýšený cholesterol nebo triglyceridy), hypertenze (zvýšený tlak krve), varixy (žilní městky), flebitida (zánět žil) v minulosti, otoskleróza (druh poruchy sluchového orgánu vedoucí ke ztrátě sluchu), migréna, epilepsie, porfyrie (metabolická porucha), chorea (mozkové onemocnění vyznačující se poruchou pohybů), nedostatečnost ledvin, cholestáza (zastavení odtoku žluče projevující se zežloutnutím kůže) v souvislosti s dřívějším užíváním kombinované hormonální kontracepce nebo během těhotenství, systémový lupus erythematosus (vleklé kožní onemocnění s postižením dalších vnitřních orgánů), obezita, nádor prsu u rodinných příslušníků, uzlíky v prsech v minulosti, porucha krevní srážlivosti nebo srdeční infarkt či mozková mrtvice u rodinných příslušníků, deprese v minulosti, zdravotní problémy způsobené zadržováním tekutin v organismu.

Důvody pro okamžité přerušení užívání přípravku TRI-MINULET a poradu u lékaře:

Těhotenství.

Nově vzniklá migrenózní bolest hlavy nebo častější výskyt nezvykle těžkých bolestí hlavy, případně zhoršení migrény.

Náhle vzniklá porucha zraku, sluchu nebo řeči.

První příznaky tromboflebitidy (zánět žil v kombinaci s tvorbou krevních sraženin) a tromboembolie, např. neobvyklá bolest nebo otok nohou nebo v břiše, bodavá bolest při dýchání nebo kašel z nejasné příčiny.

Pocit bolesti nebo tísně na hrudi.

Vznik žloutenky (zežloutnutí kůže), hepatitida (zánět jater) nebo svědění celého těla.

Zvýšení počtu epileptických záchvatů.

Výrazné zvýšení tlaku krve.

Nástup závažné deprese.

Výrazná bolest v nadbřišku a zvětšení jater.

Opětovný vznik cholestázy (zastavení odtoku žluči) u žen, které ji měly již v minulosti.

Blíže neobjasněné abnormální krvácení z rodidel.

Co dělat, jestliže pozorujete nepravidelné krvácení/špiněníBěhem užívání přípravku TRI-MINULET můžete pozorovat nepravidelné krvácení/špinění, zvláště v prvních třech měsících. Jestliže krvácení nepřestává nebo se neustále opakuje, přestaňte užívat TRI-MINULET, použijte nehormonální antikoncepční metodu a poraďte se s lékařem.

Co dělat, jestliže nedojde k pravidelnému krváceníU některých žen nemusí dojít k pravidelnému krvácení v průběhu sedmidenní přestávky v užívání tablet. Jestliže dojde k výpadku dvou po sobě jdoucích pravidelných krvácení, nebo jestliže přípravek nebyl užíván podle návodu před prvním pravidelným krvácením, které se nedostaví, je třeba přerušit užíváníTRI-MINULET a použít některou nehormonální metodu antikoncepce až do vyloučení těhotenství.TRI-MINULET (PODOBNĚ JAKO VŠECHNA OSTATNÍ PERORÁLNÍ KONTRACEPTIVA) NECHRÁNÍ PŘED INFEKCÍ HIV (AIDS) A JINÝMI POHLAVNĚ PŘENOSNÝMI CHOROBAMI.

Zvláštní upozornění:

Kouření cigaret zvyšuje riziko závažných nežádoucích účinků na srdce a cévy při užívání přípravku TRI-MINULET. Riziko se zvyšuje s věkem a u intenzivního kouření (tj. 15 a více cigaret denně). Podstatné riziko je u žen nad 35 let. V období užívání TRI-MINULET byste neměla kouřit.

1 Riziko vzniku krevních sraženinUžívání kombinovaných perorálních kontraceptiv je spojeno se zvýšeným rizikem trombotických a tromboembolických příhod v žilách a tepnách.Trombózou se nazývá tvorba krevní sraženiny, která může ucpat hluboké žíly v dolních končetinách (trombóza hlubokých žil), srdeční tepny (srdeční infarkt), plicní tepnu (plicní embolie), mozkové tepny (mozková mrtvice) nebo cévy v oku (retinální trombóza).

RIZIKO VZNIKU TROMBÓZY JE U ŽEN UŽÍVAJÍCÍCH PERORÁLNÍ KONTRACEPCI VYŠŠÍ, NEŽ U TĚCH, KTERÉ JI NEUŽÍVAJÍ, ALE NENÍ TAK VYSOKÉ, JAKO V PRŮBĚHU TĚHOTENSTVÍ. Přemíra rizika je nejvyšší v průběhu prvního roku, kdy žena poprvé začala užívat kombinovanou perorální antikoncepci.

Riziko trombotických a tromboembolických příhod dále zvyšují rizikové faktory, např. kouření, obezita, hypertenze (zvýšený tlak krve), hyperlipidemie (zvýšený cholesterol nebo jiné tuky  triglyceridy v krvi), vyšší věk, operační výkon nebo úraz a dlouhodobý pobyt na lůžku (nepohyblivost).

Užívání přípravku TRI-MINULET by se mělo přerušit, pokud možno, na období 4 týdnů před plánovanou operací a dvou týdnů po ní a v období dlouhotrvající nepohyblivosti.

Bezprostřední období po porodu nebo potratu ve druhém trimestru je rovněž spojeno se zvýšeným rizikem trombózy a tromboembolických příhod. TRI-MINULET by se proto neměl začít užívat dříve než 28 dní po porodu nebo potratu ve druhém trimestru.

2 Rakovina rozmnožovacích orgánůRakovina prsu bývá zjištěna o něco málo častěji u žen užívajících perorální kontraceptiva než u žen stejného věku, které je neužívají. Toto velmi malé zvýšení v počtu zjištěné rakoviny prsu postupně vymizí

v průběhu 10 let po vysazení perorální kontracepce. Není známo, zda je tento rozdíl způsoben perorálními kontraceptivy. Rakovina prsu u uživatelek kombinované perorální kontracepce má tendenci být méně klinicky rozvinutá, než u žen, které ji neužívají. Je možné, že pravděpodobným důvodem dřívější diagnózy byla častější vyšetření u uživatelek perorální kontraceptiv.V některých studiích bylo zjištěno vyšší riziko rakoviny čípku dělohy u žen užívajících perorální kontraceptiva. Nejdůležitějším rizikovým faktorem pro rakovinu děložního hrdla je přetrvávající infekce lidským papilomavirem.Tato zjištění však mohou mít i jinou souvislost než užívání perorální kontracepce (např. rozdíly sexuálního chování).

V případě výskytu abnormálního poševního krvácení neznámé příčiny se poraďte s lékařem.

3 Krevní tlakZVÝŠENÍ TLAKU KRVE BYLO POZOROVÁNO U ŽEN UŽÍVAJÍCÍCH PERORÁLNÍ KONTRACEPTIVA. INFORMUJTE PROSÍM SVÉHO LÉKAŘE, JESTLIŽE MÁTE HYPERTENZI (ZVÝŠENÝ KREVNÍ TLAK), NEBO JSTE HYPERTENZI MĚLA V MINULOSTI.

4 Choroby žlučníku a jaterJestliže jste měla v minulosti při užívání hormonální kontracepce nebo během těhotenství cholestázu (zastavení odtoku žluči), máte větší pravděpodobnost vzniku této poruchy při užívání přípravku TRI-MINULET. Měla byste proto být pečlivě sledována během užívání přípravku TRI-MINULET.Velmi vzácně může při užívání perorálních kontraceptiv dojít ke vzniku nezhoubných nádorů jater, které mohou prasknout a vyvolat život ohrožující vnitřní krvácení. Riziko vzniku rakoviny jater je mimořádně vzácné.

5-Oční poruchyPři užívání TRI-MINULET byly pozorovány krevní sraženiny v očních cévách (trombóza očních cév), které mohou vést k částečné nebo úplné ztrátě vidění.Měla byste neprodleně informovat lékaře v případě, že Vás postihne náhlá částečná nebo úplná ztráta vidění, nebo náhlý nástup abnormálního vidění.

6-Migréna/bolest hlavyJestliže pocítíte nástup nebo zhoršení migrény nebo rozvoj bolesti hlavy s novými příznaky, které se opakují, přetrvávají, nebo jsou závažné, informujte neprodleně svého lékaře, prosím. Jestliže máte migrénu (zvláště migrénu s aurou), můžete podléhat zvýšenému riziku mozkové příhody v období užívání TRI-MINULET.

7-Účinky na metabolismusU žen užívajících TRI-MINULET byly pozorovány změny glukózové tolerance. Jestliže máte diabetes, měl by Vás lékař v období užívání TRI-MINULET pečlivě pozorovat.

Jestliže jste v minulosti měla vysoké hladiny triglyceridů, měl by vás lékař v období užívání TRI-MINULET pečlivě sledovat, neboť byly hlášeny vzácné případy, kdy masivní zvýšení hladin triglyceridů vedlo k zánětu slinivky břišní.

8-DepreseJestliže jste v minulosti měla deprese a tyto deprese se vracejí v průběhu užívání přípravku TRI-MINULET, měla byste užívání přerušit a informovat lékaře.

9-ImunitníUžívání přípravku může vyvolat nebo zhoršit příznaky angioedému (rychlé zduření tkání, v některých případech způsobující problémy s dýcháním, polykáním a vyrážkou).

10-Ostatní

Užívání přípravku TRI-MINULET není indikováno u dětí a u žen po menopauze.

Těhotenství

Není prokázáno, že by nevědomé podávání perorálních kontraceptiv v ranném těhotenství vedlo ke zvýšení novorozeneckých defektů. Přesto by perorální kontraceptiva neměla být užívána během těhotenství a možnost otěhotnění by měla být brána první v úvahu, jestliže se nedostaví pravidelné krvácení při nedodržování předepsaného režimu. Užívání perorálního kontraceptiva by mělo být přerušeno, dokud se nevyloučí těhotenství.

Kojení

Malé množství přípravku je zjišťováno v mléku kojících žen a bylo zaznamenáno několik nežádoucích účinků u dětí. Perorální kontracepce se má užívat až po úplném odstavení dítěte.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky:Před zahájením užívání přípravku TRI-MINULET byste měla lékaře informovat o všech dalších užívaných lécích. Důležité je také informovat lékaře, včetně zubního lékaře, že užíváte TRI-MINULET, protože při současném užívání některých léků může dojít k jejich vzájemnému snížení jejich účinnosti.

V průběhu současného užívání přípravku TRI-MINULET a léčiv, která mohou vést ke snížení léčivých látek TRI-MINULET v séru se doporučuje současně s užíváním TRI-MINULET používat ještě některou doplňkovou nehormonální metodu antikoncepce (jako kondom se spermicidem). Po ukončení současného podávání takového léčiva se doporučuje používat doplňkovou nehormonální antikoncepční metodu minimálně dalších 7 dní.

Příklady léků, které mohou snížit účinnost perorálních kontraceptiv:- Všechny léky, které zkracují dobu průchodu trávicím traktem, a tím vstřebávání ethinylestradiolu (např.projímadla).-Léky užívané na psychiku anebo epilepsii, např. barbituráty, fenytoin, primidon, topiramát, modafinil, dexametazon a Hypericum perforatum (třezalka tečkovaná).-Léky proti infekcím, např. ritonavir, rifampicin, rifabutin, tetracykliny, ampicilin a ostatní peniciliny.-Léky proti plísním (griseofulvin)-Léky na bolest a protizánětlivé léky (fenylbutazon)-Léky užívané po transplantaci (cyklosporin)- Vitamin C nebo paracetamol- Léky snižující cholesterol (atorvastatin)- Léky užívané jako antiastmatika (teofylin)

Troleandomycin může zvýšit riziko cholestázy (hromadění žluče ve žlučníku) při současném podávání s perorálními kontraceptivy.

Jestliže užíváte s přípravkem TRI-MINULET současně lék obsahující troleandomycin, zvyšuje se riziko sníženého vylučování žluči z jater.

Jestliže užíváte s přípravkem TRI-MINULET současně lék obsahující flunarizin, může dojít k tvorbě mateřského mléka u žen, které ještě neměly děti.

Troleandomycin může zvýšit riziko cholestázy (hromadění žluče ve žlučníku) při současném podávání s perorálními kotraceptivy.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojůTri-Minulet nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

Důležité informace o některých složkách TRI-MINULETJestliže vám lékař řekl, že trpíte nesnášenlivostí některých cukrů, kontaktujte lékaře předtím, než začnete užívat tento léčivý přípravek.

3. Jak se TRI-MINULET užívá

Tablety se zapíjejí vodou.

K dosažení maximální antikoncepční účinnosti je třeba tablety užívat každý den, přibližně ve stejnou denní dobu.

Tablety se musí užívat v pořadí vyznačeném na balení. Začíná se užíváním béžových tablet prvních 6 dní, následuje užívání hnědých tablet dalších 5 dní a nakonec se užívají bílé tablety po dobu 10 dní.

Jedno balení přípravku TRI-MINULET obsahuje 21 tablet označených čísly (1-21) a šipkami, které ukazují pořadí, v jakém se mají tablety užívat. Vždy začněte béžovou tabletou č. 1 s označením „Start“. Uprostřed blistru najdete značky s názvy jednotlivých dnů v týdnu. Označte si den užití první tablety propíchnutím odpovídajícího kroužku. Jestliže např. Začnete užívání ve středu, označte „St“. Nyní, pokud užíváte TRI-MINULET správně ve směru šipek, tablety č. 1, 8 a 15 musí vyjít na středu. Ponechejte si prázdný blistr dokud nezačnete užívat TRI-MINULET z nového balení. Prázdný blistr s označeným prvním dnem vám umožní připomenout si, který den jste užila první tabletu.

-

První cyklus – pokud předtím (v předchozím měsíci) nebyla podávána žádná jiná hormonální

antikoncepce: První tableta přípravku TRI-MINULET se musí vzít v první den menstruačního cyklu, což znamená první den menstruačního krvácení. (Je možno zahájit také ve 2.7. den menstruačního cyklu, ale v tomto případě se doporučuje po dobu prvních 7 dní tohoto cyklu použít ještě další doplňkovou antikoncepční metodu, jako např. kondom nebo spermicidy).Po každodenním užívání jedné tablety po dobu 21 dní následuje sedmidenní přestávka bez tablet, během níž (2.- 3. den) budete mít tzv. krvácení z hormonálního spádu.

-

Přechod z jiné kombinované „pilulky“: První tableta přípravku TRI-MINULET by měla být

podána nejlépe následující den po užití poslední tablety s účinnou látkou předchozího antikoncepčního přípravku, ale nejpozději v den následující po pravidelném období přestávky v užívání kombinované orální antikoncepce (nebo po užití poslední tablety bez účinné látky předchozího antikoncepčního přípravku).

-

Přechod z čistě progestinové antikoncepce (mikropilulky, injekce, implantáty, nitroděložní

tělíska): Z mikropilulí obsahujících samotný progestin můžete přejít kterýkoli den tak, že následující den začnete místo nich užívat přípravek TRI-MINULET. Můžete začít užívat v den odstranění implantátu. Při používání injekcí, pak v den, kdy měla být podána následující injekce. Vždy je třeba použít ještě doplňkovou nehormonální metodu antikoncepce po dobu prvních 7 dní užívání tablet TRI-MINULET (s výjimkou metod založených na neplodných dnech nebo měření bazálních teplot).

-

Po potratu v prvním trimestru: S užíváním přípravku TRI-MINULET můžete začít ihned.

Doplňkové antikoncepční metody nejsou potřeba.

-

Po porodu nebo potratu ve druhém trimestru: S užíváním přípravku TRI-MINULET byste neměla

začít dříve než po 28 dnech po porodu nebo potratu ve druhém trimestru. Vždy je třeba použít ještě doplňkovou nehormonální metodu antikoncepce po dobu prvních 7 dní užívání tablet TRI-MINULET.

Další informace

Jestliže jste užila více přípravku TRI-MINULET, než jste měla (předávkování)V případě náhodného předávkování přípravkem TRI-MINULET vyhledejte lékaře, prosím. Příznaky předávkování dospělých a dětí perorálními kontraceptivy mohou zahrnovat nevolnost, zvracení, bolestivost prsů, závratě, bolesti břicha, ospalost/únavu; u žen se může objevit krvácení z hormonálního spádu.

Jestliže jste zapomněla užít TRI-MINULET- Jestliže jste si zapomněla vzít tabletu v obvyklou dobu a nepřesáhlo to 12 hodin, vezměte si ji ihned, jakmile si to uvědomíte. Další tablety si užívejte v obvyklý čas.- Jestliže jste si zapomněla vzít tabletu o více než 12 hodin, nebo jste si zapomněla vzít více než jednu tabletu, antikoncepční účinnost může být snížena. Jakmile si opoždění uvědomíte, měla byste si vzít poslední vynechanou tabletu, což může znamenat, že užijete dvě tablety v jeden den. Užívání tablet by mělo dále pokračovat v obvyklý čas a v následujících sedmi dnech by se měly použít další nehormonální antikoncepční metody, jako je kondom nebo pesar se spermicidy.Jestliže těchto sedm dnů přesáhne konec balení, měla byste začít užívat tablety ihned z dalšího balení bez přestávky mezi oběma baleními. Až do ukončení druhého balení by se nemělo objevit obvyklé krvácení z hormonálního spádu, ale během užívání tablet se může objevit špinění nebo intermenstruační krvácení. Jestliže se při ukončení druhého balení neobjeví krvácení, navštivte lékaře; před zahájením dalšího balení se musí vyloučit možnost těhotenství.

Rada při žaludečních a střevních obtížích- Při žaludečních obtížích (zvracení) během 4 hodin po užití tablety TRI-MINULET je možné, že se zcela nevstřebaly všechny účinné látky. Situace je obdobná jako při zapomenutí tablety. Proto postupujte podle výše uvedeného doporučení. Tato náhradní tableta ve správné barvě se musí vzít z náhradního balení.- Průjem může rovněž snížit vstřebávání TRI-MINULET. V případě dlouhodobého, výrazného průjmu, je třeba používat další nehormonální antikoncepční metodu.

Jak prodloužit cyklusJestliže si přejete prodloužit cyklus, začněte užívat bílé tablety z nového balení TRI-MINULET hned po dokončení stávajícího balení, s vynecháním přestávky bez tablet. Můžete si prodloužit cyklus po dobu, jak si přejete, avšak maximálně o 10 dnů (záleží to na počtu bílých tablet z druhého balení. Během tohoto prodloužení můžete pozorovat intermenstruační krvácení nebo špinění. Pravidelný režim užívání se obnoví po obvyklé sedmidenní přestávce bez tablet.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKYPodobně jako jiné léky může mít TRI-MINULET nežádoucí účinky. Následující nežádoucí účinky byly zaznamenány u uživatelek perorálních kontraceptiv, ačkoli nemusely být těmito přípravky způsobeny. Tyto nežádoucí účinky se mohou objevit v prvních několika měsících užívání perorálních kontraceptiv a obvykle se v průběhu času zmenší.

Možné nežádoucí účinky jsou seřazeny podle četnosti:Velmi časté: více než 10 %Časté: 1 % až 10 %Méně časté: 0,1 % až 1 %Vzácné: 0,01 % až 0,1 %

_ Infekční a parazitární onemocnění: Časté

Zánět pochvy, včetně plísňové infekce

_ Poruchy imunitního systému: Vzácné

Alergické reakce (zahrnující kožní, dýchací a oběhový systém)

_ Poruchy metabolismu a výživy: Časté:

Změny hmotnosti (zvýšení nebo snížení)

Méně časté:

Změny hladin sérových lipidů, včetně hypertriglyceridemie, změny chuti k jídlu (zvýšení nebo snížení)

Vzácné:

Snížení sérové hladiny kyseliny listové

, intolerance glukózy

_ Psychiatrické poruchy: Časté

Změna nálady, včetně deprese, změny libida

_ Poruchy nervového systému: Velmi časté

Bolest hlavy, včetně migrény

Časté

Nervozita, závratě

_ Oční poruchy: Vzácné

Nesnášenlivost kontaktních čoček

_ Cévní poruchy: Velmi vzácné:

Zhoršení křečových žil

_ Poruchy trávicího traktu: Časté

Nevolnost, zvracení, bolest břicha

Méně časté

Žaludeční křeče, nadýmání

_ Poruchy jater a žlučových cest: Vzácné

Cholestatická žloutenka (hromadění žluče, které vyvolá zežloutnutí kůže)

_ Poruchy kůže a podkoží: Časté

Akné

Méně časté

Vyrážka; chloasma (žluto-hnědé skvrny), které mohou přetrvávat nebo se zvyšovat při slunečním ozáření (UV); hirsutismus (zvýšené ochlupení); vypadávání vlasů

Vzácné

Erythema nodosum (bolestivé uzly na kůži spojené s horečkou)

_ Poruchy reprodukčního systému a choroby prsů: Velmi časté

Intermenstruační krvácení/špinění

Časté

Změny v prsech (bolest, citlivost, zvětšení, výtok); dysmenorea (menstruační obtíže); změněné množství menstruačního krvácení; změna v děložním výtoku; amenorea (chybění menstruačního krvácení).

_ Celkové poruchy a jinde nezařazené poruchy a reakce po podání: Časté

Zadržování tekutin (otoky)

_ Abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde: Časté

Změny hmotnosti (zvýšení nebo pokles)

Méně časté

Zvýšení tlaku krve; změny hodnot krevních tuků, včetně hypertriglyceridemie

Vzácné

Snížené hladiny folátů v séru

Ve velmi vzácných případech (< 0,01 %): hepatocelulární karcinom (rakovina jater), zhoršení příznaků systémového lupus erythematodes (chronické autoimunitní onemocnění), zhoršení příznaků porfyrie (metabolická porucha), zhoršení příznaků chorey (pohybová porucha), zánět očního nervu

, trombóza

sítnice, zhoršení křečových žil, pankreatitida (zánět slinivky břišní), zánět střev (Crohnova choroba), nemoci žlučníku (včetně žlučových kamenů)

, multiformní erytém (kožní onemocnění ) a hemolyticko-

uremický syndrom (porucha krevní srážlivosti způsobující selhání ledvin).

Hladiny folátů v séru mohou být při antikoncepční terapii sníženy.



Zánět očního nervu může vést k částečné nebo úplné ztrátě vidění.



Perorální antikoncepce může zhoršit existující onemocnění žlučníku a může urychlit rozvoj těchto onemocnění u žen, které předtím neměly žádné příznaky.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Následující nekontraceptivní prospěšné zdravotní účinky požívání perorální antikoncepce jsou podloženy epidemiologickými studiemi:

Menstruační cykly se mohou stát pravidelnější a menstruace bývá spojená s menšími obtížemi.

Menstruační krvácení může být mírnější a může docházet k menším ztrátám železa. Proto je i méně pravděpodobný vznik anemie (chudokrevnosti) v důsledku ztráty železa.

Možnost menšího výskytu cyst ve vaječnících.

Mimoděložní těhotenství se vyskytuje méně často.

Méně časté nezhoubné cysty nebo bulky v prsech.

Méně časté akutní pánevní záněty.

Užívání perorální antikoncepce do jisté míry chrání proti rozvoji dvou typů rakoviny: rakoviny vaječníků a rakoviny výstelky dělohy.

5. JAK TRI-MINULET UCHOVÁVAT

Uchovávejte při teplotě do 30°C v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem.Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu.Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

6. DALŠÍ INFORMACE

Jedna béžová tableta přípravku TRI-MINULET obsahujeLéčivé látky: ethinylestradiolum 0,030 mg a gestodenum 0,050 mg.Pomocné látky: natrium-kalcium-edetát, laktosa (37,455 mg), kukuřičný škrob, povidon 25, povidon 90, magnesium-stearát, sacharosa, makrogol 6000, uhličitan vápenatý, mastek, glycerol 85 %, oxid titaničitý, žlutý oxid železitý, montanglykolový vosk.

Jedna hnědá tableta přípravku TRI-MINULET obsahujeLéčivé látky: ethinylestradiolum 0,040 mg a gestodenum 0,070 mg.Pomocné látky: natrium-kalcium-edetát, laktosa (37,425 mg), kukuřičný škrob, povidon 25, povidon 90, magnesium-stearát, sacharosa, makrogol 6000, uhličitan vápenatý, mastek, glycerol 85 %, čokoládová hněď 207, oxid titaničitý, montanglykolový vosk.

Jedna bílá tableta přípravku TRI-MINULET obsahujeLéčivé látky: ethinylestradiolum 0,030 mg a gestodenum 0,100 mg.Pomocné látky: natrium-kalcium-edetát, laktosa (37,405 mg), kukuřičný škrob, povidon 25, povidon 90, magnesium-stearát, sacharosa, makrogol 6000, uhličitan vápenatý, mastek, montanglykolový vosk.

Každý blistr obsahuje 21 tablet (6 béžových, 5 hnědých a 10 bílých).Velikost balení: 1x21 nebo 3x21 tablet v blistru.

Držitel rozhodnutí o registraci:Pfizer, spol. s r.o.Stroupežnického 17150 00 Praha 5Česká republika

Výrobce: Pfizer Ireland Pharmaceuticals, Newbridge, Co. Kildare, Irskonebo Haupt Pharma, Münster GmbH, Münster, Německo

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci.

Tato příbalová informace byla naposledy schválena:27.1.2012


nahoru

Souhrn údajů o léku (SPC)

Příloha č. 3 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls149265/2010

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1. NÁZEV PŘÍPRAVKU

TRI-MINULET obalené tablety

2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jedna béžová obalená tableta obsahuje Ethinylestradiolum 30 mikrogramů, Gestodenum 50 mikrogramů.Jedna hnědá obalená tableta obsahuje Ethinylestradiolum 40 mikrogramů, Gestodenum 70 mikrogramůJedna bílá obalená tableta obsahuje Ethinylestradiolum 30 mikrogramů, Gestodenum 100 mikrogramů

Pomocné látky:Jedna béžová obalená tableta obsahuje 37,455 mg laktózy a 19,371 mg sacharózy.Jedna hnědá obalená tableta obsahuje 37,425 mg laktózy a 19,180 mg sacharózy.Jedna bílá obalená tableta obsahuje 37,405 mg laktózy a 19,661 mg sacharózy.

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3. LÉKOVÁ FORMA

Obalené tabletyPřípravek TRI-MINULET obsahuje 6 béžových, 5 hnědých a 10 bílých lesklých hladkých obalených tablet

4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1. Terapeutické indikace

Prevence otěhotnění.

4.2. Dávkování a způsob podání

Jak se přípravek TRI-MINULET užívá

Tablety obsahují léčivé látky (aktivní tablety)

Tablety se musí užívat v pořadí uvedeném na balení každý den přibližně ve stejnou denní dobu. Užívá se jedna tableta denně po 21 po sobě jdoucích dní, dále následuje 7-denní přestávka v užívání. Následující den po přestávce v užívání se začínají užívat tablety z nového balení. Krvácení z hormonálního spádu obvykle začíná 2.-3. den po užití poslední tablety a nemusí skončit do zahájení užívání z nového balení.

Jak začít užívat přípravek TRI-MINULET

Pokud (v předchozím měsíci) nebyla podávána žádná hormonální antikoncepceZačíná se prvním dnem menstruačního cyklu (tj. prvním dnem menstruačního krvácení). Užívání je možno zahájit také 2. – 7. den cyklu (např. v neděli), avšak po prvních 7 dnech užívání tablet se doporučuje používat ještě doplňkovou nehormonální antikoncepční metodu (např. kondom se spermicidy).

Přechod z jiného COC (kombinované hormonální perorální kontraceptivum)Preferenčně první tabletu přípravku TRI-MINULET má žena užít následující den po užití poslední účinné tablety COC, nejpozději však následující den po obvyklém období bez užívání tablet, nebo po užívání tablet bez léčivé látky.

Přechod z čistě progestogenové antikoncepce (mikropilule, injekce, nitroděložní tělísko, implantát)

Žena může přejít kterýkoli den z mikropilulí s obsahem samotného progestogenu tak, že následující den začne místo nich užívat přípravek TRI-MINULET.

Podávání přípravku TRI-MINULET musí být zahájeno v den odstranění implantátu či nitroděložního tělíska.

Podávání přípravku TRI-MINULET musí být zahájeno v den, kdy má být podána další injekce

Žena má být vždy upozorněna na nutnost použít ještě doplňkovou nehormonální metodu antikoncepce po dobu prvních 7 dní podávání přípravku TRI-MINULET.

Užívání po potratu v prvním trimestruUžívání může začít okamžitě. Doplňková antikoncepce není nutná.

Užívání přípravku po porodu nebo po potratu ve druhém trimestru Vzhledem ke zvýšenému riziku tromboembolie v časném poporodním období by užívání přípravku TRI-MINULET nemělo začít dříve, než 28 dní po porodu u nekojících matek, nebo po potratu ve druhém trimestru. Ženy mají být upozorněny, že po prvních 7 dní užívání tablet mají současně používat dodatečnou nehormonální metodu antikoncepce. Pokud však již došlo k pohlavnímu styku, je třeba před zahájením užívání přípravku TRI-MINULET vyloučit těhotenství nebo počkat na první menstruační krvácení (viz také bod 4.4. Tromboembolická nemoc a arteriální tromboembolie, a bod 4.6.).

Zapomenutí užít tabletu

Pokud dojde k opomenutí užít tabletu a zvláště pokud zapomenuté tablety překročí do období přestávky v užívání tablet, může dojít ke snížení antikoncepčního účinku.

Když pacientka zapomene užít jednu tabletu, měla by si ji vzít nejpozději do 12 hodin od běžné doby užívání. Další tablety se užívají v obvyklou dobu.

Jestliže doba od užití poslední tablety přesáhne 12 hodin, antikoncepční ochrana může být snížena. Poslední zapomenutá tableta se má užít co nejdříve, jakmile si to pacientka uvědomí. Další tablety se užívají v obvyklou dobu, a to i v případě, že by v jeden den měly být užity dvě tablety. Avšak po následujících 7 dní je nutné používat nějakou doplňkovou nehormonální antikoncepční metodu.

Jestliže těchto 7 dní přesáhne přes poslední tabletu v balení, po užití poslední tablety z prvního balení se následující den pokračuje užitím první tablety z následujícího balení. Neúčinné tablety z prvního balení se tedy neužívají a zlikvidují se. Tím se zabrání prodloužení přestávky v užívání účinných tablet, což by mohlo zvýšit riziko vzniku ovulace.V tomto případě není pravděpodobné, že by se krvácení z hormonálního spádu dostavilo před využíváním tablet z druhého balení, ale může dojít ke špinění nebo k intermenstruačnímu krvácení v období užívání tablet.Nedojde-li ke krvácení z hormonálního spádu ani po doužívání druhého balení, je třeba nejprve vyloučit možnost těhotenství a teprve poté přípravek znovu začít užívat.

Rady pro případ zvracení a/či průjmu

Dojde-li ke zvracení nebo průjmu do 4 hodin po užití tablety, nemusí dojít k úplnému vstřebání obsažených látek. V takovém případě se postupuje jako při zapomenuté tabletě (viz výše). Žena musí užít samostatnou tabletu (tablety) z náhradního balení.

Jak prodloužit cyklus

Prodloužení menstruačního cyklu pacientka docílí, jestliže místo přestávky mezi baleními užívá bez přerušení tablety z nového balení přípravku TRI-MINULET. Období bez menstruačního krvácení může trvat podle přání pacientky až do využívání druhého balení. V průběhu však může dojít ke krvácení z průniku nebo ke špinění. K pravidelnému užívání přípravku TRI-MINULET se pak pacientka vrací po 7 dnech přestávky v užívání mezi baleními.

4.3. Kontraindikace

TRI-MINULET se nesmí podávat ženám v následujících případech:

Přecitlivělost na některou z léčivých či pomocných látek přípravku TRI-MINULET

Trombóza hlubokých žil (nyní nebo v minulosti)

Tromboembolie (nyní nebo v minulosti)

Onemocnění cerebrovaskulárních nebo koronárních arterií

Trombogenní valvulopatie

Trombogenní poruchy srdeční frekvence

Dědičná nebo získaná trombofilie

Bolest hlavy s fokálními neurologickými symptomy, jako aura

Diabetes s cévními změnami

Nezvládnutelná hypertenze

Diagnostikovaný nebo suspektní karcinom prsu, nebo jiný diagnostikovaný nebo suspektní

estrogen-dependentní nádor

Jaterní adenom nebo karcinom nebo akutní jaterní onemocnění, dokud se jaterní funkce nevrátí do normálu

Vaginální krvácení neznámé etiologie

Zánět slinivky břišní spojený s hypertriglyceridemií (nyní nebo v minulosti)

Diagnostikované nebo suspektní těhotenství

4.4. Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Zvláštní upozornění

Přípravek obsahuje laktózu a sacharózu. Pacientkám se vzácnými poruchami tolerance galaktózy, fruktózy, Lappovy deficience laktázy, malabsorpce glukózy-galaktózy či se sacharózo-isomaltózovou nedostatečností by přípravek neměl být podáván.

Kouření cigaret zvyšuje riziko závažných kardiovaskulárních nežádoucích účinků užíváním COC. Toto riziko se zvyšuje s věkem a s mírou kouření a je zcela zřetelné u žen věku nad 35 let. Ženy, které užívají COCs, by měly být důrazně upozorněny, že nesmí kouřit.

Tromboembolická nemoc a arteriální tromboembolieUžívání COC je spojeno se zvýšeným rizikem příhod trombombolické nemoci a arteriální tromboembolie.Dávkovací režim každého přípravku, obsahujícího kombinaci estrogen/progestin, má být přizpůsoben potřebám každé ženy tak, aby minimální účinné dávky estrogenu a progestinu byly kompatibilní s nízkou mírou chybovosti.

Tromboembolická nemocUžívání COCs zvyšuje riziko vzniku příhod tromboembolické nemoci.

Užívání jakéhokoli COC s sebou nese zvýšené riziko příhod tromboembolické nemoci ve srovnání se ženami, které perorální antikoncepci neužívají. Zvýšené riziko je vyšší v průběhu prvního roku užívání kombinované orální antikoncepce. Toto zvýšené riziko je menší než riziko příhod tromboembolické nemoci v těhotenství, kdy se odhaduje ve výši asi 60 případů na 100 000 těhotenství. 12 % případů venózní tromboembolie končí fatálně.

Epidemiologické studie prokázaly, že výskyt troboembolické nemoci u pacientek užívajících nízko-estrogenová kontraceptiva (do 50 mcg ethinylestradiolu) se pohybuje od 20 do 40 případů na 100 tisíc žen,které užívaly přípravek jeden rok. Toto riziko odhadu se liší v závislosti na množství progestinu. Ve srovnání s 5 až 10 případy na 100 tisíc žen za jeden rok u žen, které přípravky neužívají.

V několika epidemiologických studiích bylo zjištěno, že ženy, užívající COCs v dávce 30 µg ethinylestradiolu a gestoden jako progestogen podléhají zvýšenému riziku příhod tromboembolické nemoci ve srovnání se ženami, užívajícími COCs, která obsahují méně než 50 µg ethinylestradiolu a progestogen levonorgestrel. Údaje z některých dodatečných studií toto zvýšené riziko nevykázaly.

Údaje porovnávající riziko příhod tromboembolické nemoci u COCs s obsahem gestodenu a 20 µg ethinylestradiolu (jako je přípravek TRI-MINULET) nejsou k dispozici.

Odhaduje se, že celkové relativní riziko vzniku příhod tromboembolické nemoci po užívání COCs, obsahujících 30 µg ethinylestradiolu s desogestrelem nebo gestodenem je 1,5 až 2,0 x vyšší než u přípravků obsahujících méně než 50 µg ethinylestradiolu a levonorgestrel. Incidence příhod tromboembolické nemoci po užívání COCs, obsahujících levonorgestrel v kombinaci s méně než 50 µg ethinylestradiolu je přibližně 20 případů na 100 tisíc žen, užívajících přípravek jeden rok.. U COCs s obsahem 30 µg ethinylestradiolu v kombinaci s desogestrelem nebo gestodenem je tato incidence přibližně 30-40 případů na 100 tisíc žen, které užívaly přípravek jeden rok., tj o 10-20 případů na 100 tisíc žen za jeden rok více.

Vliv relativního rizika na navýšení počtu případů by byl nejvyšší u žen v průběhu úplně prvního roku užívání kombinované perorální antikoncepce, kdy je riziko tromboembolické nemoci u všech kombinovaných perorálních kontraceptiv nejvyšší.

Epidemiologické údaje nenaznačují nižší riziko vzniku tromboembolické nemoci pro kombinovanou perorální antikoncepci obsahující desogestrel nebo gestoden se 20 µg ethinylestradiolu v porovnání s přípravky, obsahujícími 30 µg ethinylestradiolu.

Všechny uvedené informace mají být brány v úvahu při výběru vhodné antikoncepční metody a při předepisování COC.

Riziko příhod se dále zvyšuje u žen s predispozičními stavy k tromboembolické nemoci.

Dispozicí pro vznik tromboemblické nemoci jsou např.:-

obezita

-

operace nebo trauma se zvýšeným rizikem trombózy

-

poporodní období nebo období po potratu ve druhém trimestru

-

prolongovaná imobilizace

-

vyšší věk

Užívání COCs má být, pokud možno, přerušeno-

na období od 4 týdnů před plánovanou operací se zvýšeným rizikem trombózy do 2 týdnů po ní,

-

a v průběhu prolongované imobilizace

Protože období bezprostředně po porodu je spojeno se zvýšeným rizikem vzniku tromboembolie, užívání COC by nemělo být zahájeno dříve než 28 dní po porodu u nekojících žen nebo po potratu ve druhém trimestru.

Arteriální tromboembolieUžívání COCs zvyšuje riziko arteriálních tromboembolických příhod. Hlášené příhody zahrnují infarkt myokardu a mozkové příhody (ischemický a hemoragický iktus, tranzitorní ischemickou příhodu). Informace k trombóze cév sítnice, viz část Oční léze.

Riziko arteriálních tromboembolických příhod se dále zvyšuje u žen s dalšími rizikovými faktory. U nich je třeba zvýšené opatrnosti při rozhodování o užívání COCs.Rizikovými faktory pro arteriální tromboembolické příhody jsou například:-

kouření

-

hypertenze

-

hyperlipidemie

-

obezita

-

vyšší věk

Pacientky užívající COC, které trpí migrénou (zvláště spojenou s aurou) mají vyšší riziko vzniku iktu (viz také „Migréna/bolest hlavy“ níže).

Oční lézeU žen, užívajících COCs byla pozorována trombóza cév sítnice, která může vést k částečnému nebo úplnému oslepnutí. V případě příznaků jako jsou poruchy vidění, protruze nebo diplopie, edém papily nebo vaskulární léze sítnice, je třeba ihned přerušit užívání COCs a vyšetřit příčiny.

Krevní tlakU žen, užívajících COCs bylo pozorováno zvýšení krevního tlaku.

U žen s hypertenzí, s hypertenzí v anamnéze nebo s chorobami spojenými s hypertenzí (včetně některých onemocnění ledvin) je lepší dát přednost jiné metodě antikoncepce. Pokud užívají COCs, doporučuje se jejich přísné sledování; při signifikantním zvýšení krevního tlaku okamžité přerušení užívání.

Používání COC je kontraindikováno u žen s nezvládnutelnou hypertenzí (viz bod 4.3.).

Karcinom reprodukčních orgánů

Karcinom děložního čípkuNejdůležitějším rizikovým faktorem pro rakovinu děložního hrdla je přetrvávající infekce lidským papilomavirem.Některé studie svědčí o možné spojitosti užívání COC s rizikem intraepiteliálních nádorů nebo invazivní rakoviny děložního čípku v určité populaci žen. Stále však přetrvávají polemiky o tom, do jaké míry jsou tyto nálezy způsobeny rozdíly v sexuálním chování a dalšími faktory. V případě

nenormálního genitálního krvácení neznámého původu, je třeba využít adekvátní diagnostické metody ke zjištění jeho příčiny.

Rakovina prsuMetaanalýza výsledků 54 epidemiologických studií prokazuje mírně zvýšené relativní riziko (1,24) diagnostikované rakoviny prsu u žen, užívajících COC v porovnání s těmi, které ji nikdy neužívaly. Zvýšené riziko postupně mizí v průběhu 10 let po ukončení užívání COC. Tyto studie neposkytují průkaz příčiny. Pozorované zvýšení rizika diagnostikované rakoviny prsu může být důsledkem časnějšího odhalení rakoviny prsu u uživatelek COC (protože jsou pravidelněji klinicky sledovány), nebo důsledkem užívání COCs, nebo důsledkem obou kombinací. Protože rakovina prsu je u žen do 40 let věku vzácná, převýšení počtu diagnostikovaných případů u žen, které užívají nebo užívaly COC je malé v porovnání s celoživotním rizikem rozvoje rakoviny prsu. U uživatelek perorální antikoncepce je diagnostikovaná rakovina prsu klinicky méně rozvinutá než u žen, které nikdy perorální antikoncepci neužívaly.

Jaterní neoplazie/Jaterní onemocněníUžívání COC je spojeno ve velmi vzácných případech s jaterním adenomem a v extrémně vzácných případech s hepatocelulárním karcinomem. Riziko se zvyšuje s délkou užívání COC. Ruptura adenomu jater může skončit smrtí v důsledku intraabdominální hemoragie.U pacientek s cholestázou v důsledku užívání COC v anamnéze nebo u žen které měly cholestázu v těhotenství, je rozvoj těchto stavů při užívání COC pravděpodobnější. Jestliže tyto pacientky užívají COC, mají být pozorně sledovány, a pokud se stavy vrátí, je třeba užívání COCs ukončit.

Po podávání COC bylo hlášeno hepatocelulární poškození. Časté odhalení hepatocelulárního poškození, vyvolaného lékem, a vysazení léku může snížit závažnost hepatotoxicity. Je-li diagnostikováno hepatocelulární poškození, pacientky by měly ukončit užívání COC, začít používat některou formu nehormonální antikoncepce a poradit se s lékařem.

Akutní nebo chronické poruchy jaterních funkcí si mohou vynutit přerušení užívání COC, dokud se funkce jater nevrátí k normálu.

Migréna/bolest hlavyNástup nebo exacerbace migrény nebo rozvoj bolesti hlavy s novými příznaky, které se opakují, přetrvávají, nebo jsou závažné, vyžadují přerušení užívání COC a vyšetření příčiny.

Ženy s migrénou (zvláště spojenou s aurou), které užívají COC, mají zvýšené riziko iktu (viz také bod 4.3).

ImunitníAngioedémExogenní estrogeny mohou vyvolat nebo zhoršit příznaky angioedému, a to zejména u žen s hereditárním angioedémem.

Upozornění

Lékařské vyšetřeníPřed zahájením užívání COC má být vypracována osobní a rodinná anamnéza, a ženy mají být vyšetřeny, včetně změření krevního tlaku. Papanicolaou (Pap) stěr by měl být proveden v případě, že pacientky byly sexuálně aktivní, anebo je-li uvedeno jinak.

Obdobné lékařské vyšetření se má periodicky opakovat po celou dobu užívání COCs.

Účinek na hladiny cukrů a lipidůU uživatelek perorální antikoncepce byla pozorována glukózová intolerance. Pacientky s diabetem nebo s poruchou glukózové tolerance, které užívají COC, mají být pečlivě monitorovány (viz bod 4.3).

Malý podíl žen má nežádoucí změny hladin tuků při užívání COC. U žen s nezvládnutelnou dyslipidemií by se mělo uvažovat o nehormonální antikoncepci. U malého počtu uživatelek COC se může rozvinout perzistentní hypertriglyceridemie. Zvýšení hladiny triglyceridů v krvi může vést k pankreatitidě a dalším komplikacím.

Estrogeny zvyšují sérové hladiny lipoproteinů s vysokou hustotou (HDL cholesterol), zatímco u řady progestinů bylo zjištěno snížení hladiny HDL cholesterolu. Některé progestiny mohou zvyšovat hladiny lipoproteinů s nízkou hustotou (LDL) a mohou ztížit zvládnutí hyperlipidemie. Výsledný účinek COC závisí na vyváženosti dávek estrogenu a progestinu a na typu a celkovém množství progestinů v kontraceptivu. Při výběru vhodného COC je třeba brát v úvahu dávky obou hormonů.

Pokud se pacientky léčené na hyperlipidemii rozhodnou užívat COCs, je třeba je pečlivě sledovat.

Genitální krváceníU některých žen se v době užívání tablet bez léčivé látky nemusí dostavit krvácení z hormonálního spádu. Pokud nebyl COC správně užíván předtím, než došlo k prvnímu vynechání krvácení z hormonálního spádu, nebo pokud se nedostaví krvácení z hormonálního spádu 2 za sebou, je třeba ihned přerušit užívání a až do vyloučení možného otěhotnění používat náhradní nehormonální metodu antikoncepce.

U žen, užívajících COCs, se může objevit krvácení z průniku/špinění, a to zvláště v průběhu prvních 3 měsíců užívání. Jestliže tyto stavy přetrvávají nebo se opakují, je třeba uvažovat o nehormonální příčině a využít k tomu přiměřené diagnostické metody. Po vyloučení patologických jevů je možno pokračovat v užívání COC, nebo zvážit užívání jiného přípravku.

U některých žen se po přerušení užívání může objevit amenorhoea (někdy s anovulací) nebo oligomenorhoea, zvláště, pokud se tyto stavy objevovaly již před užíváním přípravku.

DepreseUživatelky COCs s depresí v anamnéze mají být pečlivě sledovány, a pokud se deprese vrátí a má těžký průběh, je třeba užívání přípravku přerušit. Ženy, které se v průběhu užívání COC stávají signifikantně depresivními mají přerušit užívání a používat alternativní metodu antikoncepce a pozorovat, zda příznaky mají příčinnou souvislost s užíváním antikoncepce.

OstatníŽeny mají být poučeny, že přípravek TRI-MINULET nechrání proti HIV infekci (AIDS) ani před dalšími chorobami, přenášenými pohlavním stykem.

Průjem a zvracení mohou redukovat absorpci léčivých látek, což může vést ke snížení jejich koncentrací v séru (viz také bod 4.2. a 4.5.).

Pediatrická populaceBezpečnost a účinnost COC byla stanovena u žen v reprodukčním věku. Použití těchto přípravků před menarche není indikováno.

Geriatrická populaceUžívání COCs není indikována u žen po menopauze.

4.5. Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Interakce ethinylestradiolu s některými látkami mohou vést ke snížení nebo zvýšení hladin ethinylestradiolu v séru.Snížené hladiny ethinylestradiolu v séru mohou být příčinou zvýšené incidence krvácení z průniku a menstruačních nepravidelností a mohou snižovat účinnost COC.

V průběhu současného užívání přípravků s obsahem ethinylestradiolu a látek, které mohou vést ke snížení jeho hladin v séru se doporučuje současně s pravidelným užíváním COC používat ještě náhradní nehormonální antikoncepční metodu. V případě prolongovaného užívání těchto léků nelze takové užívání COCs považovat za primární antikoncepční metodu.

Ještě nejméně 7 dalších dní po ukončení užívání látek, které mohou vést ke snížení hladin ethinylestradiolu v séru, se doporučuje používat nějakou náhradní nehormonální antikoncepční metodu. Delší používání náhradní nehormonální antikoncepční metody je žádoucí po ukončení užívání látek, které vedly k indukci jaterních mikrosomálních enzymů, což vedlo ke snížení hladin ethinylestradiolu v séru. V závislosti na dávce, délce užívání a na míře eliminace induktora trvá někdy až několik týdnů, než indukce enzymů úplně přestane.

Příklad látek, které mohou snižovat hladinu ethinylestradiolu v séru:-

všechny látky snižující dobu průchodu gastrointestinálním traktem, a tím i absorpci (např. laxativa),

-

látky indukující jaterní mikrosomální enzymy, např. rifampicin, rifabutin, barbituráty, primidon, fenylbutazon, fenytoin, dexametazon, griseofulvin, topiramát, některé inhibitory proteáz, modafinil,

-

třezalka tečkovaná (Hypericum perforatum) a ritonavir* (možná indukcí jaterních mikrosomálních enzymů),

-

některá antibiotika (např. ampicilin a ostatní peniciliny, tetracykliny), snížením enterohepatálního oběhu estrogenů.

Příklad látek, které mohou zvyšovat hladiny ethinylestradiolu v séru:-

atorvastatin,

-

kompetitivní inhibitory sulfationu ve stěně GIT, např. askorbová kyselina (vitamin C) a paracetamol (acetaminophen),

-

látky, inhibující isoenzymy cytochromu P 450 3A4, např. indinavir, flukonazol a troleandomycin,

Troleandomycin při současném užívání COCs může zvyšovat riziko intrahepatální cholestázy.

Ethinylestradiol může spolupůsobit na metabolizaci jiných léčiv inhibicí jaterních mikrosomálních enzymů, nebo indukcí konjugace léčiv v játrech, především glukuronidace. Podle toho mohou být plazmatické a tkáňové koncentrace buď zvýšené (např. cyklosporin, teofylin, kortikosteroidy), nebo snížené (např.lamotrigin).

U pacientů léčených flunarizinem, při užívání COC bylo zaznamenáno zvýšení rizika galactorrhey.

Při předepisování léků, které se mají užívat současně, je třeba konzultovat dostupné informace, aby se předešlo potenciálním interakcím.

*Ačkoliv ritinavir je inhibitorem cytochromu P450 3A4, léčba ritonavirem ukázala snížení hladin ethinylestradiolu v séru. Viz výše.

Interference s laboratorními testy a jinými diagnostickými testy

Užívání COCs může způsobit určité fyziologické změny, které se mohou promítnout do výsledků některých laboratorních testů, včetně:

Biochemických parametrů jaterních funkcí (včetně snížení bilirubinu a alkalické fosfatázy), funkcí štítné žlázy (zvýšený celkový T3 a T4 v důsledku zvýšení TBG, snížení volného T3), funkcí nadledvin (zvýšená hladina kortizolu v plazmě, zvýšení kortizol vážícího globulinu, snížení dehydroepiandrosteron sulfátu, (DHEAS), a funkcí ledvin (zvýšená hladina kreatininu a zvýšení clearance kreatininu),

Plazmatických hladin transportních bílkovin, jako jsou kortikosteroidy vážící globuliny a lipidy/lipoproteinové frakce,

Parametrů metabolismu cukrů,

Parametrů koagulace a fibrinolýzy,

Pokles hladiny folátů v séru.

4.6. Fertilita, těhotenství a kojení

TěhotenstvíPřed zahájením užívání přípravku TRI-MINULET je třeba vyloučit těhotenství. Pokud dojde k početí v průběhu užívání COCs, přípravek se musí okamžitě přestat užívat. Neexistuje žádný přesvědčivý důkaz, že estrogen a progestin obsažený v COC poškodí vyvíjející se dítě v případě nechtěného početí během užívání COC. Viz bod 4.3

KojeníV mléce kojících matek byla identifikována malá množství antikoncepčních steroidů a/nebo metabolitů a u kojených dětí bylo pozorováno několik nežádoucích účinků, např. žloutenka a zvětšení prsů. COCs mohou ovlivnit kojení tak, že může snížit produkci a změnit složení mateřského mléka.

Užívání COCs v době kojení se obecně nedoporučuje až do úplného odstavení dítěte .

4.7. Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Není relevantní.

4.8. Nežádoucí účinky

Nežádoucí účinky jsou seřazeny podle kategorií četnosti:Velmi časté

 1/10

Časté

 1/100 a  1/10

Méně časté

 1/1 000 a  1/100

Vzácné

 1/10 000 a  1/1 000

Velmi vzácné

 1/10 000

Není známo

(z dostupných údajů nelze určit)

Podávání COC vyvolávalo:

zvýšené riziko arteriálních a venózních trombotických a tromboembolických příhod (viz také bod 4.4. Tromboembolická nemoc a arteriální tromboembolie),

zvýšené riziko rozvoje intraepiteliálních nádorů a rakoviny děložního čípku,

zvýšené riziko diagnózy rakoviny prsu

zvýšené riziko benigních jaterních nádorů (např. fokální nodulární hyperplazie, jaterní adenom).

Třídy orgánových systémů Nežádoucí účinky

Infekce a infestaceČasté:

Zánět pochvy včetně vaginální kandidózy

Novotvary benigní, maligní a blíže neurčené (zahrnující cysty a polypy)Velmi vzácné: Hepatocelulární karcinom.

Poruchy imunitního systémuVzácné:

Anafylaktické/anafylaktoidní reakce, včetně velmi vzácných případů kopřivky, angioedém a závažné reakce s respiračními a oběhovými příznaky

Velmi vzácné: Exacerbace systémového lupus erythematodes

Poruchy metabolismu a výživyČasté:

Změny hmotnosti (zvýšení nebo snížení)

Méně časté: Změny hladin sérových lipidů, včetně hypertriglyceridemie, změny chuti k

jídlu (zvýšení nebo snížení)

Vzácné:

Snížení sérové hladiny kyseliny listové

, intolerance glukózy

Velmi vzácné: Exacerbace porfyrie

Psychiatrické poruchyČasté:

Poruchy nálady, včetně deprese; změny libida

Poruchy nervového systémuVelmi časté:

Bolest hlavy, včetně migrény

Časté:

Nervozita; závratě

Velmi vzácné: Exacerbace chorey

Poruchy okaVzácné:

Nesnášenlivost kontaktních čoček

Velmi vzácné: Neuritida optiku; **trombóza cév sítnice

Srdeční poruchyMéně časté:

Zvýšení krevního tlaku

Cévní poruchyVelmi vzácné: Zhoršení křečových žil

Gastrointestinální poruchyČasté:

Nauzea, zvracení, bolest břicha

Méně časté:

Křeče břicha; nadýmání

Velmi vzácné: Pankreatitis, ischemická kolitidaNení známo: Zánětlivé onemocnění střev (Crohnova choroba, ulcerózní kolitida).Poruchy jater a žlučových cestVzácné:

Cholestatická žloutenka

Velmi vzácné: Onemocnění žlučníku, včetně cholelitiázy

***

Není známo:

Hepatocelulární poškození (např. hepatitida, porucha funkce jater)

Poruchy kůže a podkožní tkáněČasté:

Akné

Méně časté:

Exantém; chloasma (melasma), která může přetrvávat; hirsutismus, alopecie

Vzácné:

Erythema nodosum

Velmi vzácné: Erythema multiforme

Poruchy ledvin a močových cestVelmi vzácné: Hemolyticko-uremický syndrom

Poruchy reprodukčního systému a choroby prsuVelmi časté:

Krvácení z průniku/špinění

Časté:

Bolest prsů; citlivost prsů; zvětšení prsů; výtok; dysmenorhoea, změna menstruačního krvácení; změna ektropia děložního čípku a sekrece; amenorhoea

Celkové poruchy a reakce v místě aplikaceVelmi časté:

Zadržování tekutin/edém

*

Užívání COC může snížit hladiny folátů v séru. To může být klinicky významné, pokud žena otěhotní krátce po vysazení COC.



Zánět očního nervu může vést k částečnému nebo úplnému oslepnutí.



COC může zhoršit existující poruchy žlučníku a může urychlit rozvoj těchto nemocí u žen, které byly předtím bez příznaků.

4.9. Předávkování

Příznaky předávkování perorální antikoncepce u dospělých a dětí mohou zahrnovat nauzeu, zvracení, citlivost a bolestivost prsů, závratě, bolesti břicha, ospalost/únavu; u žen se může objevit krvácení z hormonálního spádu. Neexistuje specifické antidotum a další léčení, je-li nezbytné, se řídí příznaky.

5.

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina:

pohlavní hormony a modulátory genitálního systému, hormonální

antikoncepce pro systémové použití, progestiny a estrogeny, fixní kombinace.ATC kód: G03AB06.

Mechanismus účinku

COCs účinkují tak, že potlačují gonadotropiny. Ačkoli primárním mechanismem tohoto účinku je inhibice ovulace, spolupůsobí i další faktory, jako je změna cervikální sekrece (která činí přístup spermií do dělohy obtížnějším) a změny endometria (snižuje se pravděpodobnost nidace vajíčka).

Pokud se COCs užívají důsledně a správně, pravděpodobné selhání je 0,1% ročně, ale míra selhání během obvyklého použití je 5% ročně pro všechny druhy perorální antikoncepce. Účinnost většiny metod antikoncepce závisí na spolehlivosti, s níž jsou používány. Selhání je pravděpodobnější, jestliže se vynechá užítí tablet.

Následující nekontraceptivní zdravotní přínosy jsou podloženy epidemiologickými studiemi rozsáhlého užívání COC, obsahující vyšší dávky než 35 mcg ethinylestradiolu nebo 50 µg mestranolu.

Účinky na menstruaci:-

Pravidelnější menstruační cyklus

-

Snížení ztrát krve a snížení výskytu anemie z nedostatku železa

-

Snížený výskyt dysmenorhoey

Účinky spojené s inhibicí ovulace:-

Snížení incidence funkčních ovariálních cyst

-

Snížení incidence ektopických těhotenství

Další nekontraceptivní zdravotní přínosy:-

Snížení incidence fibroadenomů a fibrocystických změn prsu

-

Snížení incidence akutních zánětlivých onemocnění pánevních orgánů

-

Snížení incidence rakoviny endometria

-

Snížení incidence rakoviny ovarií

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Gestoden

Absorpce:Gestoden se rychle a úplně absorbuje z gastrointestinálního traktu.

Po perorální aplikaci dochází k minimální metabolické přeměně při prvním průchodu játry a látka má téměř úplnou biologickou dostupnost (99%). Po jednotlivé dávce se dosahuje maximální koncentrace v séru do 1 hodiny.

Distribuce:V séru se gestoden primárně váže (50-70%) na proteiny (SHBG) a v menší míře na albumin. Pouze minimální podíl gestodenu (1-2%) je v plazmě přítomen ve formě volné látky. Ta má obzvláště vysokou afinitu ke specifické vazbě na SHBG. Po opakovaném podání je možno v plasmě pozorovat akumulaci gestodenu. Ustáleného stavu látky se dosahuje ve druhé polovině léčebného cyklu.

Metabilosmus:Gestoden je úplně metabolizován redukcí 3-keto skupiny a -4 dvojné vazby a postupnou hydroxylací. Přítomnost gestodenu neměla žádný signifikantní účinek na kinetiku ethinylestradiolu při současném podání gestidenu s ethinylestradiolem.

Eliminace:Sérové hladiny gestodenu se snižují ve dvou fázích. Po opakovaném perorálním podání přípravku TRI-MINULET se zvyšuje celkový poločas gestodenu na 20-28 hodin. Metabolity gestodenu jsou vyloučeny z velké míry močí a dále stolicí.

Ethinylestradiol

Absorpce:Ethinylestradiol se rychle a úplně absorbuje z gastrointestinálního traktu. V důsledku výrazného first-pass metabolismu jeho průměrná biologická dostupnost je asi 4060 % a značně závisí na interindividuální variabilitě. Po jednotlivé dávce se dosahuje maximální sérové koncentrace do 1-2 hodin.

Distribuce:Ethinylestradiol se silně váže na sérový albumin (98 %), a indukuje zvýšení sérové koncentrace SHBG. Po opakované perorální dávce se zvyšuje plasmatická koncentrace ethinylestradiolu asi o 25-50%, ustáleného stavu se dosahuje v průběhu druhé poloviny léčebného cyklu.

Metabolismus:Ethinylestradiol podléhá presystémové konjugaci a prochází enterohepatickým oběhem. Je primárně metabolizován aromatickou hydroxylací enzymy cytochromu P450 za vzniku celé řady hydroxyl- a metylderivátů, které jsou přítomny jako volné metabolity a jako konjugáty s kyselinou glukuronovou a sírovou.

Eliminace:Celkový poločas eliminace ethinylestradiolu v ustáleném stavu je přibližně 16 - 18 hodin. Dispoziční křivka uzkazuje snižování sérových hladin ve dvou fázích. Metabolity jsou vyloučeny z velké míry stolicí a dále močí.

5.3 Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti přípravku

Toxikologické studie na zvířatech vyhodnocující možný dopad užívání přípravku na lidi byly provedeny nejdříve pro oba komponenty přípravku, ethinylestradiol a gestoden a pak pro jejich kombinaci.

Nebyly prokázány žádné účinky, které by ukazovaly na neočekávané riziko pro lidi během systémové toleranční studie po opakovaném podávání.

Studie akutní toxicity neprokázaly riziko akutního nepříznivého efektu v případech náhodného užití mnohonásobné denní dávky.

Toxikologické studie sledující možnou tumorogenní aktivitu dlouhodobých, opakovaných dávek, neprokázaly tumorogenní potenciál v případě terapeutického užití přípravku u lidí. Nicméně je třeba mít na mysli, že pohlavní steroidy mohou zvýšit růst určitých tkání a nádorů závislých na těchto hormonech.

Studie embryotoxicity a teratogenity ethinylestradiolu a vyhodnocení efektu dané kombinace na fertilitu živočišných rodičů, fetální vývoj, laktaci a rozmnožování potomků neukázaly na nebezpečí nežádoucích účinků na lidi při doporučeném podávání přípravku. V případě náhodného užití přípravku po otěhotnění je indikováno okamžité ukončení léčby.

Studie in vitro a in vivo prováděné s ethinylestradiolem a gestodenem neukazují na mutagenní potenciál.6.

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1. Seznam pomocných látek

Béžové tablety Hnědé tablety Bílé tabletyJádro tablety: Jádro tablety: Jádro tablety: Laktosa

Laktosa

Laktosa

Kukuřičný škrob Kukuřičný škrob Kukuřičný škrobPovidon 25 Povidon 25 Povidon 25Magnesium-stearát Magnesium-stearát Magnesium-stearátNatrium-kalcium-edetát Natrium-kalcium-edetát Natrium-kalcium-edetát

Potah tablety: Potah tablety: Potah tablety:Sacharosa Sacharosa SacharosaUhličitan vápenatý Uhličitan vápenatý Uhličitan vápenatý Mastek Mastek MastekMakrogol 6000 Makrogol 6000 Makrogol 6000Oxid titaničitý Čokoládová hněď 207 Povidon K-90 Povidon 90 Oxid titaničitý Glycerol 85% Montanglykolový vosk Povidon K-90 Glycerol 85% Glycerol 85%Žlutý oxid železitý Montanglykolový vosk

6.2. Inkompatibility

Neuplatňuje se.

6.3. Doba použitelnosti

3 roky

6.4. Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte při teplotě do 30C v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem.

6.5. Druh obalu a velikost balení

PVC/Al blistr, krabička.Každý blistr obsahuje 21 (6 béžových, 5 hnědých, 10 bílých) obalených tablet.Přípravek TRI-MINULET se vyrábí v balení s 121, 321 obalených tablet.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

6.6. Návod k použití přípravku, zacházení s ním a k jeho likvidaci

Žádné zvláštní požadavky.

7.

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Pfizer, spol.s r.o.Stroupežnického 17150 00 Praha 5Česká republika

8.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO

17/1091/97 – C

9.

DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

19.11.1997 / 2.6.2010

10. DATUM REVIZE TEXTU

23.2. 2011


nahoru

Informace na obalu

ÚDAJE UVÁDÉNÉ NA VNÉJŠÍM OBALU

VNĚJŠÍ OBAL/KRABIČKA

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

TRI-MINULET obalené tabletyethinylestradiolum/gestodenum

2.

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÁTEK

Jedna béžová obalená tableta obsahuje 0,030 mg ethinylestradiolum a 0,050 mg gestodenum.Jedna hnědá obalená tableta obsahuje 0,040 mg ethinylestradiolum a 0,070 mg gestodenum.Jedna bílá obalená tableta obsahuje 0,030 mg ethinylestradiolum a 0,100 mg gestodenum.

3.

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Přípravek obsahuje: monohydrát laktosy, sacharosu a jiné.Další údaje naleznete v příbalové informaci.

4.

LÉKOVÁ FORMA A OBSAH

Obalené tablety1x 21 tablet ( 6 béžových, 5 hnědých a 10 bílých)3x 21 tablet ( 6 béžových, 5 hnědých a 10 bílých)

5.

ZPŮSOB A CESTA PODÁNÍ

Perorální podání.Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

6.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOSAH A DOHLED DĚTÍ

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

7.

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8.

POUŽITELNOST

Použitelné do:

9.

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte při teplotě do 30°C v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem.

10.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

11.

NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Držitel rozhodnutí o registraci: PFIZER, spol. s r.o., Praha, Česká republika

12.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

Reg.č: 17/1091/97-C

13.

ČÍSLO ŠARŽE

Č. šarže:

14.

KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.

15.

NÁVOD K POUŽITÍ

16.

INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

TRI-MINULET

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH

BLISTR

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU A CESTA(Y) PODÁNÍ

TRI-MINULET obalené tablety

2.

NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

logo PFIZER

3.

POUŽITELNOST

EXP:

4.

ČÍSLO ŠARŽE

č.š.:

5.

JINÉ

Po → Út → St → Čt → Pá → So → Ne → Po → Út → St → Čt → Pá → So → Ne → Po → Út → St→ Čt → Pá → So → Ne

Tyto informace jsou určeny pouze odborníkům. Pokud máte pochybnosti o nějakém léku, prosím, kontaktujte svého lékaře. Nedoporučujeme se řídit informacemi uvedenými na těchto stránkách, mohou být zastaralé a nepřesné.