Trexan 2,5 Mg

Kód 0118774 ( )
Registrační číslo 44/ 679/08-C
Název TREXAN 2,5 MG
Režim prodeje na lékařský předpis
Stav registrace registrovaný léčivý přípravek
Držitel registrace ORION PHARMA A/S, KVISTGARD, Finsko
ATC klasifikace

nahoru

Varianty

Kód Náz. Forma
0118779 POR TBL NOB 100X2.5MG Tableta, Perorální podání
0118774 POR TBL NOB 12X2.5MG Tableta, Perorální podání
0118777 POR TBL NOB 16X2.5MG Tableta, Perorální podání
0118776 POR TBL NOB 24X2.5MG Tableta, Perorální podání
0118775 POR TBL NOB 28X2.5MG Tableta, Perorální podání
0118778 POR TBL NOB 30X2.5MG Tableta, Perorální podání

nahoru

Příbalový létak TREXAN 2,5 MG

Příloha č. 1a k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls96625/2012

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

Trexan 2,5 mg

tablety

Methotrexatum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.-

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

-

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestry.

-

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí

ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.-

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři,

lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.

Co naleznete v této příbalové informaci: 1.

Co je přípravek Trexan a k čemu se používá

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Trexan užívat

3.

Jak se přípravek Trexan užívá

4.

Možné nežádoucí účinky

5

Jak přípravek Trexan uchovávat

6.

Obsah balení a další informace

1. Co je přípravek Trexan a k čemu se používá.

Léčivou látkou přípravku Trexan je methotrexát, antimetabolit a imunosupresivum (léčivo, které ovlivňuje dělení buněk v organizmu a snižuje aktivitu imunitního systému).

Trexan se používá k léčbě:- aktivní revmatoidní artritidy

závažné lupénky (psoriáza), zvláště typu s povlakempsoriatické artritidy dospělých pacientů, jestliže jiné formy léčby selhaly

Váš lékař Vám vysvětlí jak Vám přípravek Trexan pomůže při Vašem onemocnění.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Trexan užívatNeužívejte přípravek Trexan:-

pokud máte vážně omezenou funkci jater (o závažnosti onemocnění rozhodne Váš lékař).

-

pokud máte vážně omezenou funkci ledvin (o závažnosti onemocnění rozhodne Váš

lékař).-

pokud trpíte nebo jste trpěli onemocněním kostní dřeně nebo závažnou poruchou krve.

-

pokud jste alergický(á) na methotrexát nebo kteroukoli pomocnou látku tohoto přípravku

(uvedenou v bodě 6).

-

v případě těhotenství nebo v období kojení (vit také bod Těhotenství, kojení a fertilita).

-

pokud trpíte závažnou akutní nebo chronickou infekcí nebo imunodeficitním syndromem

(syndrom snížené imunity).-

pokud konzumujete nadměrné množství alkoholu.

Upozornění a opatření Prosím, informujte Vašeho lékaře nebo lékárníka o jakémkoliv následujícím stavu, který se Vás v současnosti týká nebo dříve týkal: -

máte cukrovku (diabetes mellitus) a užíváte inzulín

-

byli jste nedávno očkováni nebo budete muset jakékoli očkování podstoupit

-

užíváte další léky nebo vitamíny (viz bod Další léčivé přípravky a přípravek Trexan)

-

máte infekci

-

máte vředy v žaludku nebo ve střevech (žaludeční vředy nebo ulcerózní kolitida)

-

Váš organizmus je vysílený

-

trpíte nebo jste trpěli jakýmkoli onemocněním jater nebo ledvin.

Methotrexát dočasně ovlivňuje tvorbu spermií a vajíček. Vy a Váš partner musíte při léčbě a nejméně 6 měsíců po ukončení léčby používat účinnou antikoncepci (ženy nesmějí otěhotnět a muži zplodit potomka - viz také bod Těhotenství, kojení a fertilita).

Před zahájením léčby Vám lékař provede krevní testy a zkontroluje funkci Vašich ledvin a jater. Může rovněž rozhodnout o RTG vyšetření hrudníku. Další vyšetření budou provedena během léčby a po jejím ukončení. Nezapomínejte na sjednané termíny vyšetření krve.

Další léčivé přípravky a přípravek Trexan Další léky užívané současně mohou ovlivňovat účinnost a bezpečnost přípravku Trexan a Trexan může ovlivnit účinnost a bezpečnost dalších současně užívaných léků.

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval/a nebo které možná budete užívat, včetně léků dostupných bez lékařského předpisu, rostlinných a přírodních přípravků. Při předepisování dalších léků informujte lékaře, že užíváte přípravek Trexan. Zvláště důležité je informovat lékaře o užívání těchto přípravků:-

některá antibiotika (jako peniciliny, sulfonamidy, trimetoprim / sulfamethoxazol,

tetracyklin a chloramfenikol)-

léky, které mohou poškodit ledviny nebo játra (např. sulfasalazin a leflunomid (léky na

revmatická onemocnění), vitamín A a jeho deriváty, alkohol)-

léky na léčbu rakoviny (např. cisplatina, merkaptopurin)

-

fenytoin (často užívaný k léčbě epilepsie)

-

nesteroidní protizánětlivé léky (léky proti bolesti), např. ibuprofen a pyrazoly

-

léky užívané na revmatizmus, např. azathioprin

-

omeprazol nebo pantoprazol (léky tlumící tvorbu žaludeční kyseliny)

-

diuretika, triamteren (močopudné léky)

-

probenecid (léčí dnu)

-

kyselina listová (vitamín)

-

theofylin (léčí onemocnění dýchacích cest)

-

cyklosporin (může potlačit nebo zabránit imunitní odpovědi organizmu).

Při Vaší příští návštěvě informujte všechny své lékaře o užívání přípravku Trexan.

Přípravek Trexan s jídlem a pitím a alkoholemPři léčbě přípravkem Trexan nesmíte požívat alkohol.

Těhotenství, kojení a fertilita:TěhotenstvíNeužívejte přípravek Trexan v těhotenství ani když se otěhotnět snažíte. Methotrexát může způsobit vrozené vady, poškodit nenarozené dítě nebo způsobit potrat. Proto je velmi důležité přípravek v těhotenství ani při plánování otěhotnění neužívat. U žen v plodném věku je nutné těhotenství před zahájením léčby vyloučit, např. těhotenským testem. Při léčbě a nejméně 6 měsíců po ukončení léčby musí být otěhotnění zabráněno. Proto je nutné během celého tohoto období používat spolehlivou antikoncepci (viz také bod Upozornění a opatření).

Pokud při léčbě otěhotníte, Váš lékař s Vámi prokonzultuje veškerá rizika a škodlivé účinky přípravku na dítě. Pokud plánujete těhotenství, poraďte se v genetickém informačním centru ještě před zahájením léčby přípravkem Trexan. Methotrexát může být genotoxický, to znamená, že může způsobit genetické mutace.

KojeníPři léčbě přípravkem Trexan nekojte, protože methotrexát prostupuje do mateřského mléka. Pokud lékař rozhodne, že léčba methotrexátem je absolutně nezbytná, kojení musíte ukončit.

FertilitaMužská plodnostMethotrexát může být genotoxický, to znamená, že může způsobit genetické mutace. Může ovlivnit tvorbu spermií a vajíček a může způsobit vrozené vady. Proto při léčbě a nejméně 6 měsíců po ukončení léčby nesmíte počít dítě. Jelikož léčba methotrexátem může způsobit neplodnost, poraďte se ještě před zahájením léčby o možnosti uchování spermií (viz také bod Upozornění a opatření).

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem před užitím jakéhokoli léku.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů:Tento lék může způsobit únavu a závratě. Pokud se u Vás tyto účinky vyskytnout, neřiďte ani neovládejte stroje.

Přípravek Trexan obsahuje laktosu.Tento přípravek obsahuje laktosu. Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento přípravek užívat.

3. Jak se přípravek Trexan užívá

Vždy užívejte přípravek Trexan přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

-

Přípravek Trexan užívejte jedenkrát týdně.

-

Pacienti s revmatoidní artritidou nebo lupenkou většinou užívají tablety jednou týdně, vždy ve stejný den v týdnu.

-

Neužívejte tablety častěji, než Vám lékař předepsal.

-

Užívání každý den může způsobit závažné toxické účinky.

-

Polykejte tablety se sklenicí vody vsedě nebo vestoje.

Dávkování při revmatoidní artritidě, lupence a psoriatické artritiděDoporučená dávka je 7,5 – 15 mg užívaná ústy, jednou týdně.Podle odpovědi na léčbu a výskytu nežádoucích účinků může být tato dávka upravena.

Jestliže jste užil(a) více tablet přípravku Trexan než jste měl(a)Pokud Vy, nebo někdo jiný, užijete více tablet, než jste měli, musíte okamžitě informovat nejbližší nemocnici nebo pohotovost.

Předávkování methotrexátem může způsobit závažné toxické reakce. Příznaky mohou zahrnovat snadnou tvorbu pohmožděnin nebo krvácení, neobvyklou slabost, bolest v ústech, nevolnost, zvracení, černou nebo krvavou stolici, vykašlávání krve nebo zvracení připomínající kávovou sedlinu a sníženou tvorbu moči (viz bod Nežádoucí účinky).

Při předávkování vezměte lék i s obalem s sebou do nemocnice nebo k lékaři.

Jestliže jste zapomněl(a) užít pravidelnou dávku přípravku TrexanVezměte si příslušnou dávku co nejdříve, pokud si vzpomenete do 2 dnů. Pokud si vzpomenete později, prosím, poraďte se se svým lékařem. Nezdvojujte příští dávku abyste nahradili zapomenutou tabletu.

Pokud jedete na dovolenou nebo cestujete, ujistěte se, že máte dostatek léku.

Pokud máte další otázky k užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Obecně výskyt a závažnost nežádoucích účinků methotrexátu závisí na dávce a frekvenci užívání. Většina nežádoucích účinků, pokud jsou objeveny včas, se časem upraví.

Většina níže uvedených účinků se objevila u pacientů užívajících vysoké dávky methotrexátu při léčbě rakoviny. V dávkách užívaných k léčbě lupenky a revmatoidní artritidy se neobjevují tak často a nejsou tak závažné.

Časté nežádoucí účinky (objevují se u více než 1 pacienta ze100 a méně než u 1 pacienta z 10):Snížená odolnost vůči infekci, leukocytopénie (snížený počet bílých krvinek)*, nevolnost, zvracení, průjem, neobvyklá únava, bolest hlavy, závratě, ztráta chuti k jídlu, erytematózní vyrážka (začervenalá), vypadávání vlasů, stomatitida (bolest v ústech a rtů) a zvýšená hladina jaterních transamináz (enzymy)*.

Méně časté nežádoucí účinky (objevují se u více než 1 pacienta z1 000 a méně než u 1 pacienta ze 100):Útlum kostní dřeně projevující se trombocytopénií a jinými abnormalitami v krvi*, anémie, krvácení z nosu, anafylaktické reakce (alergický stav s nadměrnou a závažnou reakcí

imunitního systému na cizorodou látku a s rychlým vznikem příznaků), závažné onemocnění plic, závažné kožní vyrážky, svědění, porucha funkce ledvin, vřídky v pochvě.

* Tyto nežádoucí účinky může objevit pouze lékař.

Vzácné nežádoucí účinky (objevují se u více než 1 pacienta z10 000 a méně než u 1 pacienta z 1 000):Deprese, zmatenost, hemiparéza (porušení pohybových funkcí pouze na polovině těla), cukrovka, nízký krevní tlak, tromboembolie (srážení krve, sraženina se může pohybovat v cévním řečišti), dušnost, zánět dásní, hltanu nebo tenkého střeva, vředy a krvácení v trávicím traktu, poškození jater (jaterní toxicita, periportální fibróza, jaterní cirhóza, akutní zánět jater), kožní reakce (akné, depigmentace kůže, kopřivka, přecitlivělost na světlo, erythema multiforme, pálení kůže v lupenkových lézích, kožní vřídky), výskyt kožních uzlíků, Herpes zoster (opar), sepse, osteoporóza (řídnutí kostí), bolest kloubů nebo svalů, poruchy menstruace, impotence, snížení libida.

Pokud se u Vás jakýkoli z těchto příznaků vyskytne, prosím, informujte neprodleně svého lékaře:-

Neobvyklé krvácení (včetně zvracení krve) nebo pohmožděniny

-

závažný průjem

-

vřídky v ústech

-

černá nebo dehtovitá stolice

-

krev v moči nebo stolici

-

malé červené body na kůži

-

alergické reakce jako kožní vyrážka nebo otok rtů nebo jazyka

-

horečka

-

zežloutnutí kůže (žloutenka)

-

bolest nebo problémy při močení

-

žízeň a/nebo časté močení

-

bolest na hrudi

-

suchý kašel a/nebo bolest nebo problémy při dýchání nebo dýchavičnost

-

křeče

-

ztráta vědomí

-

rozmazané nebo snížené vidění

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři ,lékárníkovinebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.

5. Jak přípravek Trexan uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Uchovávejte vnitřní obal v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6.

Obsah balení a další informace

Co přípravek Trexan obsahujeLéčivou látkou je methotrexatum: jedna tableta obsahuje methotrexatum 2,5 mg.

Pomocné látky jsou: monohydrát laktosy, kukuřičný škrob, předbobtnalý škrob (bramborový), polysorbát 80, mikrokrystalická celulosa, magnesium-stearát.

Jak přípravek Trexan vypadá a co obsahuje toto baleníTrexan 2,5 mg jsou žluté, kulaté, konvexní neobalené tablety s vyrytým „M 2,5“ na jedné straně o průměru 6 mm.

Velikost balení: 12, 16, 24, 28, 30 a 100 tablet.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraciOrion CorporationOrionintie 1FIN-02200 EspooFinsko

VýrobceOrion Corporation, Orion Pharma

Orion Corporation, Orion Pharma

Tengströminkatu 8

Orionintie 1

FIN-20360 Turku

FIN-02200 Espoo

Finsko

Finsko

Tento léčivý přípravek je v členských státech Evropského hospodářského prostoru registrován pod těmito názvy:Česká republika

Trexan

LotyšskoLitvaSlovenská republika

Švédsko

Methotrexate Orion

Německo

MTX-Orion 2,5 mg Tabletten

Irsko

Methotrexate

Velká BritánieFrancie

Imeth

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 19.11.2012


nahoru

Souhrn údajů o léku (SPC)

Příloha č. 2a k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls96625/2012

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1. NÁZEV PŘÍPRAVKUTrexan 2,5 mgTablety

2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jedna tableta obsahuje methotrexatum 2,5 mg.

Pomocné látky: 39,9 mg laktosy

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3. LÉKOVÁ FORMA

Tablety.Žluté, kulaté, konvexní neobalené tablety s vyrytým „M 2,5“ na jedné straně o průměru 6 mm

4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikace

Aktivní revmatoidní artritida u dospělých pacientů.Závažné formy psoriázy vulgaris, zvláště typu s povlakem, které nemohou být dostatečně léčeny konvenční terapií jako je fototerapie, PUVA a retinoidy, a závažná psoriatická artritida.

4.2 Dávkování a způsob podání

Tento léčivý přípravek se musí užívat jedenkrát týdně. Předepisující lékař může určit den v týdnu.

Pro některé doporučené dávky je vhodnější použít jinou sílu přípravku, která je dostupná na trhu.

Revmatoidní artritidaObvyklá dávka je 7,5 – 15 mg jednou týdně. Tato týdenní dávka může být užívána ve 3 rozdělených dávkách v průběhu 36 hodin. Dávkování může být postupně upraveno, aby se dosáhlo optimálního účinku, ale neměla by být překročena celková týdenní dávka 20 mg. Po dosažení odpovědi by mělo dojít ke snížení na nejnižší možnou účinnou dávku, které je ve většině případů dosaženo během 6 týdnů.

PsoriázaPřed zahájením léčby je doporučeno podat pacientovi zkušební dávku 2,5 – 5,0 mg aby byly vyloučeny neočekávané toxické účinky. Pokud jsou po 1 týdnu laboratorní testy normální, léčba může být zahájena. Obvyklá dávka je 7,5 – 15 mg jednou týdně. Tato týdenní dávka může být užívána ve 3 rozdělených dávkách v průběhu 24 hodin. Pokud je to nutné, celková týdenní dávka může být zvýšena až na 25 mg. Po dosažení odpovědi by mělo dojít ke snížení na nejnižší možnou účinnou dávku, které je ve většině případů dosaženo během 4 až 8 týdnů.

Pacient by měl být plně seznámen s rizikem léčby a lékař musí věnovat zvláštní pozornost projevům jaterní toxicity prováděním funkčních jaterních testů před zahájením léčby a opakovaně ve 2 až 4 měsíčních intervalech během léčby. Cílem léčby je po dosažení optimální klinické odpovědi snížení dávkování léku na nejnižší možné množství a co nejdelší možné prodloužení klidové fáze. Používání methotrexátu by mělo umožnit návrat ke konvenční topické terapii, která by měla být podporována.

Podávání starším pacientůmMethotrexát musí být starším pacientům podáván s extrémní opatrností a měla by být zvážena redukce dávky vzhledem ke sníženým jaterním a ledvinným funkcím a k nižším reservám folátu ve vyšším věku.

Podávání pacientům s jaterním poškozenímPacientům se současným nebo prodělaným jaterním onemocněním, zvláště způsobeným alkoholem, musí být methotrexát podáván s velikou opatrností.

4.3 Kontraindikace

Závažné poškození jaterní funkce. Závažné poškození ledvinné funkce. Předcházející krevní dyskrázie, jako je např. hypoplazie kostní dřeně, leukopenie, trombocytopenie nebo závažná anémie.Alkoholismus.Závažná akutní nebo chronická infekce a imunodeficitní syndrom.Těhotenství a kojení (viz také bod 4.6.).Přecitlivělost na methotrexát nebo na jakoukoli pomocnou látku přípravku uvedenou v bodě 6.1.Během léčby methotrexátem nesmí být současně prováděno očkování živými vakcínami.

4.4 Zvláštní upozornění a opatření pro použití

UpozorněníMethotrexát smějí používat pouze lékaři se zkušenostmi s chemoterapií antimetabolity.

Současné užívání s hepatotoxickými nebo hematotoxickými léky (DMARD – onemocnění modifikující antirevmatické léky, např. leflunomid) není doporučeno.

Vzhledem k možnosti fatálních nebo závažných toxických reakcí musí být pacient lékařem o rizicích plně informován a musí být pod neustálým dohledem.

Může se objevit akutní nebo chronická intersticiální pneumonie, často s eosinofilií, a byla hlášena úmrtí. Typické příznaky zahrnují dušnost, kašel (zvláště suchý,neproduktivní kašel) a horečku, pacienty je třeba kontrolovat při každé návštěvě. Pacienti musejí být informováni o riziku pneumonie a o nutnosti okamžitě informovat lékaře při výskytu trvalého kašle a dušnosti. U pacientů s příznaky pneumonie musí být léčba methotrexátem vysazena a je nutné provést vyšetření k vyloučení infekce. Pokud methotrexát vyvolá plicní onemocnění, musí být zahájena léčba kortikosteroidy a léčba methotrexátem nesmí být obnovena.

Při léčbě psoriázy methotrexátem byla hlášena úmrtí.

Použití methotrexátu při léčbě psoriázy musí být omezeno na pacienty s těžkou nezvládnutelnou invadilizující nemocí, kteří adekvátně nereagují na jiné formy léčby a pouze v případě potvrzení diagnózy biopsií a/nebo dermatologickou konzultací.

Pacienti musejí být jasně informováni, že léčba psoriázy a revmatoidní artritidy je ve většině případů týdenní. Pacientům je třeba vysvětlit důležitost užívání přípravku jednou týdně, protože každodenní špatné užívání léku může způsobit závažné toxické reakce. Předepisující lékař může určit den v týdnu.

Před zahájením léčby, během léčby i po ukončení terapie musí být pečlivě kontrolován celý krevní obraz. Pokud se objeví klinicky významný pokles počtu bílých krvinek nebo destiček, methotrexát musí být okamžitě vysazen. Pacienti musejí být poučeni, aby hlásili všechny příznaky nebo známky infekce.

Methotrexát může působit hepatotoxicky, zvláště ve vysokých dávkách a po prolongovaném podávání. Byla hlášena atrofie jater, nekróza, cirhóza, tukové změny a periportální fibróza. Jelikož se změny mohou objevit bez předchozích příznaků gastrointestinální nebo hematologické toxicity, je důležité kontrolovat jaterní funkce před zahájením léčby a pravidelně během léčby.

Funkční jaterní testy: Zvláštní pozornost musí být věnována výskytu jaterní toxicity. Léčba nesmí být zahájena při jakékoli abnormalitě funkčních jaterních testů nebo jaterní biopsie, nebo musí být léčba ukončena, pokud se abnormality vyvinou během užívání methotreaxátu. Abnormality se musejí upravit během 2 týdnů, po kterých může být léčba po zvážení lékařem obnovena.

Kontrola jaterních enzymů v séru: Přechodné zvýšení hladiny transamináz na dvojnásobek až trojnásobek horního limitu normální hladiny bylo hlášenou pacientů ve 13 – 20%. V případě trvalého zvýšení jaterních enzymů musí být zváženo snížení dávky nebo přerušení léčby.

Kvůli potenciálnímu hepatotoxickému působení methotrexátu by neměly být současně užívány další hepatotoxické léky, pokud to není nezbytně nutné, a konzumace alkoholu musí být ukončena nebo výrazně snížena (viz bod 4.5.). Jaterní enzymy musejí být přísněji kontrolovány u pacientů užívajících současně hepatotoxické léčivé přípravky (např. leflunomid). To je též nutné během současného podávání hematotoxických léčivých přípravků (např. leflunomid).

Vhodnost podpůrného užití jaterní biopsie pro monitorování jaterní toxicity nebyla u pacientů s revmatologickými indikacemi prokázána. V případě dlouhodobé léčby závažných forem psoriázy musí být jaterní biopsie provedena kvůli hepatotoxickému potenciálu.

Ukázalo se prospěšné odlišit pacienty s normálním a zvýšeným rizikem hepatotoxicity.a)

Pacienti bez rizikových faktorů

Podle současných lékařských znalostí není jaterní biopsie nezbytná před dosažením kumulativní dávky 1,0 – 1,5 g.

b)

Pacienti s rizikovými faktory

Zahrnují primárně:-

anamnézu zneužívání alkoholu

-

přetrvávající zvýšení jaterních enzymů

-

anamnézu hepatopatie včetně chronické hepatitidy B nebo C

-

rodinnou anamnézu s hereditární hepatopatií

Zahrnují sekundárně (s možným menším významem):-

diabetes mellitus

-

obezitu

-

anamnézu expozice hetatotoxickými léky nebo chemikáliemi.

U těchto pacientů je jaterní biopsie doporučena během nebo krátce po zahájení léčby methotrexátem. Jelikož malé procento pacientů ukončuje léčbu z různých důvodů po 2 – 4 měsících, první biopsie může být odložena až na dobu po této iniciační fázi. Musí být provedena, pokud se předpokládá dlouhodobá léčba.

Pokud je dosaženo kumulativní dávky 1,0 .- 1,5 g, jsou doporučeny opakované biopsie.

Žádná biopsie není nutná v následujících případech:-

starší pacienti

-

pacienti s akutním onemocněním

-

pacienti s kontraindikací pro jaterní biopsii (např. srdeční nestabilita, změna krevních

koagulačních parametrů).

Častější kontroly mohou být nezbytné:-

během iniciační fáze léčby

-

při zvyšování dávek

-

během epizod se zvýšeným rizikem vzestupu hladiny methotrexátu v krvi (např. dehydratace,

poškozená ledvinná funkce, přidání nebo zvýšení dávky současně užívaného léčiva jako jsou nesteroidní protizánětlivé léky).

Methotrexát je teratogenní, způsobil fetální smrt a/nebo kongenitální anomálie. Proto není doporučen ženám v produktivním věku, pokud prospěšnost léčby nepřeváží předpokládaná rizika. Těhotné pacientky s psoriázou nesmějí methotrexát užívat (viz bod 4.6.).

Renální funkce musejí být pečlivě kontrolovány před léčbou, během léčby a po ukončení terapie. Pokud se objeví významné ledvinné postižení, je doporučena opatrnost. Dávkování methotrexátu musí být u pacientů s renálním poškozením sníženo. Vysoké dávky mohou způsobit srážení methotrexátu nebo jeho metabolitů v renálních tubulech. Jako preventivní opatření je doporučen vysoký průtok a alkalizace moči na pH 6,5 – 7,0, prostřednictvím podání orálního nebo intravenózního uhličitanu sodného (5x 625 mg tablety každé 3 hodiny) nebo acetazolamidu (500 mg per os 4x denně). Methotrexát je vylučován primárně ledvinami. Jeho užití u pacientů s poškozenou renální funkcí může způsobit akumulaci toxického množství nebo dokonce další renální poškození.

Průjem a ulcerativní stomatitida jsou častými toxickými účinky a vyžadují přerušení léčby, jinak se může objevit hemoragická enteritida a smrt v důsledku proděravění střeva.

Methotrexát během léčby působí na gametogenezi a může způsobit snížení fertility, které je po přerušení léčby reverzibilní.

Methotrexát působí imunosupresivně a imunologická odpověď na současnou vakcinaci může být snížena. Proto během léčby nesmí docházet k očkování živými vakcínami.

Imunosupresivní účinek methotrexátu musí být vzat v úvahu v případě, kdy imunitní odpověď pacienta je důležitá nebo nezbytná. Zvláštní pozornosti je třeba v případě inaktivní chronické infekce (např. herpes zoster, tuberkulóza, hepatitida B nebo C), která může být aktivována.

Před zahájením léčby methotrexátem je doporučeno provést RTG vyšetření hrudníku.

Pleurální výpotky a ascity musí být odstraněny drenáží před zahájením léčby methotrexátem.

Při současném užívání methotrexátu (obvykle ve vysokých dávkách) a některých nesteroidních antiflogistik (NSAID) byly hlášeny závažné nežádoucí účinky včetně úmrtí.

Při léčbě revmatoidní artritidy může pokračovat léčba kyselinou acetylosalicylovou a nesteroidními antiflogistiky (NSAID), tak jako nízkými dávkami steroidů. Přesto musí být bráno v úvahu, že současné užívání NSAID a methotrexátu může zvýšit riziko toxicity. U pacientů s terapeutickou odpovědí na léčbu methotrexátem může být dávka steroidů postupně snížena.

Interakce mezi methotrexátem a jinými antirevmatiky, jako je zlato, penicilamin, hydroxychlorochin, sulfasalazin a dalšími cytotoxickými léčivy nebyly úplně prostudovány a současné užívání může znamenat zvýšenou frekvenci nežádoucích účinků.

Současné užívání antagonistů folátu jako je trimetoprim/sulfamethoxazol způsobilo ve vzácných případech akutní megaloblastickou pancytopenii.

Pokud se projeví akutní toxicita methotrexátu, pacienti mohou mít nedostatek kyseliny listové.

OpatřeníPřed zahájením léčby nebo obnovením léčby po období klidu musejí být zhodnoceny funkce ledvin, jater a kostní dřeni a to anamnesticky, fyzikálním vyšetřením a laboratorními testy.

Systémová toxicita methotrexátu může také být zvýšena u pacientů s renální dysfunkcí, ascity nebo jinými výpotky, vlivem prodlouženého sérového poločasu

U pacientů užívajících nízké dávky methotrexátu se mohou objevit maligní lymfomy, v tomto případě musí být léčba ukončena. Potlačení lymfomu ukazuje na spontánní regresi vyžadující zahájení cytotoxické léčby.

U methotrexátu byly hlášeny případy poruchy fertility, oligospermie, menstruační dysfunkce a amenorhey, a to během léčby a krátký čas po ukončení terapie. Navíc je methotrexát embryotoxický, způsobuje u člověka potraty a defekty plodu. S pacienty v produktivním věku je proto nutné prodiskutovat tato možná rizika ovlivnění reprodukce (viz bod 4.6.).

Pacienti v průběhu léčby musejí být velmi pečlivě kontrolováni, aby příznaky možné toxicity nebo nežádoucích účinků byly odhaleny a zhodnoceny s minimálním zpožděním. Předchozí vyšetření a periodické hematologické kontroly jsou nezbytné pro bezpečné užití methotrexátu při chemoterapii, jelikož jeho častým účinkem je hematopoetická suprese. Ta se může objevit bez varovných příznaků při zdánlivě bezpečném dávkování, a při jakémkoli vážném pokles počtu krevních tělísek je nutné okamžitě přerušit léčbu methotrexátem a zahájit vhodnou terapii.

Obecně jsou následující laboratorní testy doporučeny jako součást nezbytného klinického zhodnocení a vhodného monitorování pacienta užívajícího methotrexát: kompletní hemogram, hematokrit, rozbor moči, funkční testy ledvin, funkční testy jater a RTG vyšetření.

Cílem je zjistit jakoukoli orgánovou dysfunkci nebo systémové poškození. Testy musejí být provedeny jak před zahájením léčby a ve vhodných intervalech během léčby, tak i při ukončení léčby.

Methotrexát je po absorpci částečně vázán na sérový albumin a jeho toxicita může být zvýšena jeho vytěsněním jiným lékem jako např. salicyláty, sulfonamidy, fenytoinem a některými antibakteriálními léky jako je tetracyklin, chloramfenikol a para-aminobenzoová kyselina. Tyto léky, zvláště salicyláty a sulfonamidy, tak jako antibakteriální léky, hypoglykemika a diuretika nesmějí být současně s methotrexátem podávány do doby, než bude znám význam této interakce.

Vitamínové přípravky obsahující kyselinu listovou nebo její deriváty mohou změnit reakci na methotrexát.

Methotrexát musí být užíván s extrémní opatrností u pacientů s infekcí, peptickým vředem, ulcerózní kolitidou, u pacientů vyčerpaných a příliš mladých nebo starých. Pokud se během léčby objeví vážná leukopénie, může se objevit bakteriální infekce a stát se velmi nebezpečnou. Obvykle je v tomto případě léčba methotrexátem přerušena a zahájena léčba antibiotiky. V závažných případech útlumu kostní dřeně může být nezbytná infuze krve nebo krevních destiček.

Tento léčivý přípravek obsahuje laktosu. Pacienti se vzácnými dědičnými poruchami s intolerancí galaktosy, vrozenou deficiencí laktázy nebo malabsorpcí glukosy a galaktosy by tento přípravek neměli užívat.

4.5 Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Po absorpci je methotrexát částečně vázán na sérový albumin. Některé léky (např. salicyláty, sulfonamidy, fenytoin) tuto vazbu snižují. V případě současného užívání se může toxicita methotrexátu zvýšit.

Jelikož probenecid a slabé organické kyseliny, jako jsou kličková diuretika a pyrazoly, snižují tubulární sekreci, je třeba veliké opatrnosti při jejich současném užívání s methotrexátem.

Peniciliny mohou snížit renální clearance methotrexátu a při jejich současném užívání s vysokými i nízkými dávkami methotrexátu se vyskytla hematologická a gastrointestinální toxicita.

Perorální antibiotika, jako jsou tetracyklin, chloramfenikol a neabsorbovatelná širokospektrá antibiotika, mohou snižovat intestinální absorpci methotrexátu nebo mohou interferovat s enterohepatálním oběhem inhibicí střevní flóry a potlačením metabolismu methotrexátu bakteriemi.

Současnému užívání s dalšími potenciálně nefrotoxickými a hepatotoxickými léky (např. sulfasalazin, leflunomid a alkohol) by mělo být zabráněno. Zvláštní pozornost musí být věnována kontrole pacienta užívajícího methotrexát spolu a azathioprinem a retinoidy.

Methotrexát v kombinaci s leflunomidem může zvýšit riziko rozvoje pancytopenie.

Zvýšená nefrotoxicita se může objevit, jsou-li podávány vysoké dávky methotrexátu v kombinaci s potenciálně nefrotoxickými chemoterapeutiky (např. cisplatina).

Nesteroidní protizánětlivé léky (NSAID) by neměly být podávány před nebo souběžně s vysokými dávkami methotrexátu. Byly popsány případy, kdy současné podávání nesteroidních protizánětlivých léků a vysokých dávek methotrexátu vedlo ke zvýšení hladiny a prodloužení poločasu methotrexátu v séru, což vedlo ke zvýšení hematologické nebo gastrointestinální toxicity.Při souběžném podávání nesteroidních protizánětlivých léků a salicylátů a nižších dávek methotrexátu tyto léky snižovaly tubulární sekreci methotrexátu na zvířecích modelech a mohly zvýšit jeho toxicitu. Navzdory potenciálním interakcím, studie s methotrexátem u pacientů s revmatoidní artritidou obvykle zahrnují souběžné podávání NSAID bez zjevných problémů. Je třeba nicméně upozornit, že dávky používané při revmatoidní artritidě (7,5 až 15 mg/týden) jsou poněkud nižší než dávky používané při léčbě psoriázy, a tedy že vyšší dávky by mohly vést k neočekávané toxicitě.

Vitamínové přípravky obsahující kyselinu listovou nebo její deriváty mohou změnit reakci na methotrexát.

U trimetoprimu/sulfametoxazolu byly vzácně hlášeny případy prohloubení dřeňového útlumu u pacientů, kteří dostávali methotrexát; pravděpodobně v důsledku přídavného antifolátového účinku.

Při současném užívání methotrexátu a triamterenu byl hlášen útlum kostní dřeně a snížené koncentrace folátu.

Současné užívání methotrexátu a omeprazolu prodloužilo eliminaci methotrexátu ledvinami. Současné užívání s inhibitory protonové pumpy, jako je omeprazol nebo pantoprazol, může způsobit interakce.

Methotrexát může snížit clearance teofylinu, a proto musí být hladina teofylinu monitorována při současném podávání methotrexátu.

Methotrexát zvyšuje plazmatické hladiny merkaptopurinu. Kombinace methotrexátu a merkaptopurinu si tedy může vyžádat úpravu dávkování.

Očkování živými vakcínami pacientů užívajících chemoterapeutika může způsobit závažné až fatální infekce. Očkování živými vakcínami při užívání methotrexátu není doporučeno.

Při současném užívání s fenytoinem existuje riziko zhoršení křečí způsobené poklesem p.o. absorpce fenytoinu cytotoxickými látkami a riziko zesílené toxicity nebo ztráty účinnosti cytotoxického léku zvýšením metabolizmu v játrech prostřednictvím fenytoinu.

Cyklosporin může zesílit účinnost a toxicitu methotrexátu. Při současném užívání existuje riziko excesivní imunosuprese s rizikem lymfoproliferace.

4.6 Těhotenství a kojení

TěhotenstvíMethotrexát je kontraindikován v těhotenství (viz bod 4.3.), jelikož existují důkazy o jeho teratogenním riziku u člověka (kraniofaciální, kardiovaskulární malformace a malformace končetin) a u některých druhů zvířat (viz bod 5.3.).

Ženy v plodném věku nesmějí zahájit užívání methotrexátu, dokud není vhodnou metodou (např. těhotenským testem) vyloučeno těhotenství.

Pacientky nesmějí otěhotnět během léčby methotrexátem, ani 6 měsíců po jejím ukončení a proto musejí používat účinnou metodu antikoncepce.

Pokud přesto k otěhotnění v tomto období dojde, pacientka musí být náležitě poučena o riziku škodlivého působení léčby na dítě.

Vzhledem k možné genotoxicitě methotrexátu je třeba pacientkám plánujícím těhotenství doporučit konzultaci v genetickém poradenském centru, a to pokud možno ještě před zahájením léčby.

KojeníJelikož methotrexát prostupuje do mateřského mléka a může na kojence působit toxicky, léčba je během kojení kontraindikována (viz bod 4.3.). Před zahájením léčby je nutné kojení ukončit.

Fertilita Fertilita mužůMethotrexát může být genotoxický. Léčeným pacientům proto není doporučeno počít dítě během léčby a ještě 6 měsíců po jejím ukončení. Jelikož léčba methotrexátem může způsobit závažné a možná ireverzibilní poruchy spermatogeneze, pacienti by měli být před zahájením léčby poučeni o možnosti uchování spermií.

Muži i ženy užívající methotrexát musejí být poučeni o možném riziku nežádoucích účinků na plodnost. Ženy v plodném věku musejí být plně informovány o možném riziku pro plod při otěhotnění během léčby.U léčených pacientů byla hlášena vadná oogeneze nebo spermatogeneze, přechodná oligospermie, poruchy menstruačního cyklu a neplodnost.

4.7 Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Při léčbě methotrexátem se mohou objevit příznaky ovlivnění CNS jako je únava a závrať, které mohou mít malý až středně silný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

4.8 Nežádoucí účinky

Obecně incidence a závažnost nežádoucích účinků závisí na dávce, frekvenci podání, způsobu podání a délce léčby methotrexátem.

Při výskytu nežádoucích účinků musí být dávkování sníženo nebo léčba ukončena a musejí být provedena nápravná terapeutická opatření, např. podání folinátu vápenatého (viz bod 4.2. a 4.4.).

Nejčastějšími nežádoucími účinky methotrexátu jsou suprese kostní dřeně a muskuloskeletální poškození projevující se jako ulcerativní stomatitida, leukopenie, nauzea a další gastrointestinální obtíže. Tyto nežádoucí účinky jsou většinou reverzibilní a úprava nastává během 2 týdnů po snížení

jednotlivé dávky methotrexátu nebo po zvětšení intervalu mezi dávkami a/nebo po podání folinátu vápenatého. Dalšími často hlášenými nežádoucími účinky jsou neklid, nepřiměřená únava, třesavka a horečka, závrať a snížená odolnost k infekcím.

Methotrexát způsobuje nežádoucí účinky většinou při vysokých a často opakovaných dávkách, např. při léčbě rakoviny. Nežádoucí účinky, které byly hlášeny, jsou seřazeny níže podle orgánových systémů.

Frekvence nežádoucích účinků je definována:Velmi časté ( 1/10); časté ( 1/100 až < 1/10); méně časté ( 1/1000 až < 1/100); vzácné ( 1/10000 až < 1/1000);velmi vzácné (< 1/10000);neznámé (z dostupných údajů nelze frekvenci odhadnout).

Časté

Méně časté

Vzácné

Velmi vzácné

Infekce a infestace

Infekce

Oportunistickéinfekce

Herpes zosterSepse

Novotvary benigní, maligní

a

blíže

neurčené (zahrnující cysty a polypy)

Lymfom

1

Poruchy

krve

a

lymfatického systému

Leukopénie

Deprese

kostní

dřeněTrombocytopénieAnémie

Hypogamaglobulinémie

Poruchy imunitního systému

Anafylaktické reakce

Endokrinní poruchy

Diabetes mellitus

Psychiatrické poruchy

DepreseZmatenost

Poruchy nervového systému

Bolest hlavyZávratěÚnava

Hemiparéza

PodrážděnostDysartrieAfázieLetargie

Poruchy oka

KonjunktivitidaRozmazané vidění

Srdeční poruchy

Perikardiální výpotekPerikardititida

Cévní poruchy

Krvácení z nosu

HypotenzeTromboembolismus

Vaskulitida

Respirační, hrudní a mediastinální poruchy

PneumonitidaInterstitiální pneumonitida (může být smrtelná)Interstitiální fibróza

DyspnoeFaryngitida

2

Pneumocystis

carinii

pneumonieChronická

intersticiální

obstrukční plicní choroba PleuritidaSuchý kašel

Gastrointestinální poruchy

3

StomatitidaAnorexieNausea

GingivitidaGastrointestinální vředy a krvácení

Hemateméza

ZvraceníPrůjem

Enteritida

Poruchy

jater

a

žlučových cest

Zvýšené koncentrace transamináz

HepatotoxicitaPeriportální fibrózaCirhóza jaterAkutní hepatitida

Poruchy

kůže

a

podkožní tkáně

Erytematózní vyrážkaAlopecie

SvěděníStevens-Johnsonův syndromToxická epidermální nekrolýza

Přecitlivělost na světloAkneDepigmentaceKopřivkaErythema multiformeBolestivé postižení psoriatických lézíKožní vřídky

TeleangiektázieFurunkulózaEkchymózy

Poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně

OsteoporózaArtralgieMyalgieZvětšení revmatických uzlů

Poruchy ledvin a žlučových cest

Renální insuficienceNefropatie

DysurieAzotémieCystitidaHematurie

Poruchy reprodukčního systému a prsu

Vaginální ulcerace

Snížené libidoImpotence Menstruační poruchy

Vznik defektních oocytů a spermiíPřechodná

oligospermie

a

neplodnostVaginální krváceníGynekomastie

1

Může být reverzibilní (viz bod 4.4.).

2

Viz bod 4.4.

3

Závažné gastrointestinální reakce často vyžadují snížené dávkování. Výskyt ulcerativní

stomatitidy a průjmu vyžaduje přerušení léčby methotrexátem, jelikož existuje riziko ulcerativní enteritidy a fatální intestinální perforace.Také byly hlášeny následující nežádoucí účinky, ale jejich frekvence je neznámá: pancytopénie, sepse končící smrtí, potrat, poškození plodu, zvýšené riziko toxických reakcí (nekrolýza měkkých tkání, osteonekróza) během radioterapie, eosinofilie, alveolitida.

Psoriatické léze se mohou zhoršit při současné léčbě methotrexátem a ultrafialovým zářením.

4.9 Předávkování

Byly hlášeny případy předávkování, někdy fatální, způsobené chybných perorálním denním užíváním methotrexátu místo užívání týdenního. V těchto případech byly často hlášeny příznaky hematologické a gastrointestinální.

Toxicita methotrexátu ovlivňuje především hematopoetické orgány. Folinát vápenatý účinně neutralizuje okamžitý toxický účinek methotrexátu na hematopoézu. Parenterální léčba folinátem

vápenatým musí začít do 1 hodiny po užití methotrexátu. Dávka musí být nejméně tak vysoká jako užitá dávka methotrexátu.

V případech masivního předávkování by měla být zajištěna hydratace a alkalizace moči jako nezbytná prevence precipitace methotrexátu a/nebo jeho metabolitů v renálních tubulech. Hemodialýza a peritoneální dialýza nezlepšují eliminaci methotrexátu. Účinná clearance methotrexátu byla pozorována při akutní intermitentní hemodialýze vysokoprůtokovým dialyzátorem.

Důležité je sledování sérové koncentrace methotrexátu, aby mohla být určena dávka folinátu vápenatého a délka léčby.

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: Jiná imunosupresiva, methotrexát (pouze perorální)ATC kód: L04AX03

Methotrexát (4-amino-10-metyl listová kyselina) je antimetabolit kyseliny listové, který inhibuje redukci kyselina listové a tak zvyšuje její koncentraci v tkáních. Methotrexát vstupuje do buňky aktivním transportem redukovaných folátů. Jako výsledek polyglutamace methotrexátu folylpolyglutamylátovým enzymem se délka trvání cytotoxického účinku lékové substance zvyšuje. Methotrexát je fáze-specifická substance s hlavním působením na S-fázi buněčné mitózy. Obecně působí účinněji na rychle rostoucí tkáně, jako jsou maligní buňky, kostní dřeň, fetální buňky, kožní epitel, ústní a střevní sliznice a buňky močového měchýře. Jelikož proliferace maligních buněk je vyšší než u většiny normálních buněk, methotrexát může zpomalit proliferaci maligních buněk bez ireverzibilního poškození normálních tkání.

Folinát vápenatý je forma kyseliny listové, která se používá k ochraně normálních buněk před toxickými účinky methotrexátu. Folinát vápenatý vstupuje do buňky pomocí specifického transportního mechanizmu, v buňce se přemění na aktivní folát a zvrátí inhibici syntézy prekurzorů DNA a RNA.

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Účinek orálně podaného methotrexátu se zdá být závislý na dávce. Vrchol hladiny v séru je dosažen do 1–2 hodin. Obecně při dávce 30 mg/m

2

a méně je methotrexát vstřebán rychle a úplně, s vysokou u

biologickou dostupností (80 – 100%). Saturace absorpce začíná u dávky nad 30 mg/m

2

a absorpce

dávek větších než 80 mg/m

2

je neúplná.

Přibližně polovina vstřebaného methotrexátu je reverzibilně vázána na plazmatické bílkoviny, ale je snadno distribuována do tkání. Eliminace probíhá třífázově. Hlavní exkreční cestou jsou ledviny. Přibližně 41% dávky je vyloučeno nezměněno v moči během prvních 6 hodin, 90% během 24 hodin. Menší část dávky je vyloučena žlučí. Předpokládá se enterohepatální oběh methotrexátu. Konečný poločas u methotrexátu je přibližně 3 až 10 hodin u pacientů léčených nízkými dávkami a 8 až 15 hodin u dávek vysokých. Pokud je ledvinná funkce poškozená, koncentrace methotrexátu v plazmě a ve tkáních může rychle stoupnout.

5.3. Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Studie chronické toxicity u myší, potkanů a psů prokázaly toxické účinky ve formě gastrointestinálních lézí, myelosuprese a hepatoxicity. Studie na zvířatech prokázaly, že methotrexát ovlivňuje fertilitu, má embryo- a fetotoxické účinky. Teratogenní vlastnosti se projevily u 4 živočišných druhů (potkani, myši, králíci, kočky). U opic rhesus se neprojevily žádné malformace.

Methotrexát je mutagenní v podmínkách in vivo a in vitro. Přestože bylo prokázáno, že methotrexát vyvolává poškození chromozomů somatických buněk u zvířat a buněk kostní dřeně u lidí, klinický význam zůstává nejistý. Studie karcinogenity u hlodavců neprokázaly zvýšený výskyt tumorů.

6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1 Seznam pomocných látek

Monohydrát laktosy, kukuřičný škrob, předbobtnalý bramborový škrob, polysorbát 80, mikrokrystalická celulosa, magnesium-stearát.

6.2 Inkompatibility

Neuplatňuje se.

6.3 Doba použitelnosti

3 roky.

6.4 Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte vnitřní obal v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem.

6.5 Druh obalu a velikost balení

HDPE obal na tablety s HDPE šroubovacím uzávěrem.Velikost balení: 12, 16, 24, 28, 30 a 100 tablet.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

6.6 Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku a pro zacházení s ním

Všechen nepoužitý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními požadavky.

7. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Orion CorporationOrionintie 1FI-02200 EspooFinsko

8. REGISTRAČNÍ ČÍSLA

44/679/08-C

9. DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

3.12.2008

10. DATUM REVIZE TEXTU

19.11.2012


nahoru

Informace na obalu

1

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU A VNITŘNÍM OBALU

KRABIČKA A HDPE LAHVIČKA

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Trexan 2,5 mgtabletyMethotrexatum

2.

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Jedna tableta obsahuje methotrexatum 2,5 mg.

3.

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Obsahuje laktosu. Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

4.

LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

Tablety12 (16, 24, 28, 30, 100) tablet

5.

ZPŮSOB A CESTA /CESTY PODÁNÍ

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

6.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN

MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí!

7.

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8.

POUŽITELNOST

Použitelné do

9.

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte vnitřní obal v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem.

10.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ

NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

11.

NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

2

Orion Corporation Orionintie 1FI-02200 EspooFinsko

12.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

Reg. č.: 44/679/08-C

13.

ČÍSLO ŠARŽE

Č. š.:

14.

KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.

15.

NÁVOD K POUŽITÍ

Vezměte si předepsanou dávku jednou týdně.

16.

INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

trexan 2,5 mg

Tyto informace jsou určeny pouze odborníkům. Pokud máte pochybnosti o nějakém léku, prosím, kontaktujte svého lékaře. Nedoporučujeme se řídit informacemi uvedenými na těchto stránkách, mohou být zastaralé a nepřesné.