Trandolapril Mylan 2 Mg

Kód 0151466 ( )
Registrační číslo 58/ 156/08-C
Název TRANDOLAPRIL MYLAN 2 MG
Režim prodeje na lékařský předpis
Stav registrace registrovaný léčivý přípravek
Držitel registrace Generics [UK] Ltd., Potters Bar, Hertfordshire, Velká Británie
ATC klasifikace

nahoru

Varianty

Kód Náz. Forma
0151471 POR CPS DUR 100X2MG Tvrdá tobolka, Perorální podání
0151463 POR CPS DUR 14X2MG Tvrdá tobolka, Perorální podání
0151464 POR CPS DUR 20X2MG Tvrdá tobolka, Perorální podání
0151465 POR CPS DUR 28X2MG Tvrdá tobolka, Perorální podání
0151466 POR CPS DUR 30X2MG Tvrdá tobolka, Perorální podání
0151467 POR CPS DUR 50X2MG Tvrdá tobolka, Perorální podání
0151468 POR CPS DUR 56X2MG Tvrdá tobolka, Perorální podání
0151469 POR CPS DUR 84X2MG Tvrdá tobolka, Perorální podání
0151470 POR CPS DUR 90X2MG Tvrdá tobolka, Perorální podání

nahoru

Příbalový létak TRANDOLAPRIL MYLAN 2 MG

Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp. zn. sukls173190/2010a příloha k sp. zn. sukls153931/2011, sukls39460/2010

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

Trandolapril Mylan 2 mg

tvrdé tobolky

(trandolaprilum)

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.-

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

-

Máte-li případně další otázky, zeptejte se, prosím, svého lékaře nebo lékárníka.

-

Tento přípravek byl předepsán Vám, a proto jej nedávejte žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.

-

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoliv nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete:1.

Co je Trandolapril Mylan a k čemu se používá

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Trandolapril Mylan užívat

3.

Jak se Trandolapril Mylan užívá

4.

Možné nežádoucí účinky

5.

Uchovávání přípravku Trandolapril Mylan

6.

Další informace

1.

CO JE TRANDOLAPRIL MYLAN A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Léčivá látka přípravku Trandolapril Mylan, trandolapril, patří do skupiny přípravků nazývaných inhibitory angiotenzin konvertujícího enzymu (jinak také ACE inhibitory). Inhibitory ACE způsobují uvolnění cév, které usnadňuje práci srdce při pumpování krve v těle. To pomáhá snižovat krevní tlak. Trandolapril Mylan je určen k léčbě vysokého krevního tlaku. Může se též používat k ochraně srdce po srdečním infarktu.

2.

ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE TRANDOLAPRIL MYLAN UŽÍVAT

Neužívejte Trandolapril Mylan :-

jestliže jste přecitlivělý(á) na léčivou látku trandolapril, jiné léky ze skupiny ACE inhibitorů (např. perindopril nebo ramipril) nebo na kteroukoliv další složku přípravku uvedenou v bodě 6;

-

jestliže se u Vás v minulosti v souvislosti s podáním ACE inhibitoru objevil stav nazývaný angioedém (svědivá vyrážka jako například kopřivka) nebo Quinckeho edém (těžká alergická reakce);

-

jestliže jste ve druhém nebo třetím trimestru těhotenství nebo kojíte;

-

jestliže jste více než 3 měsíce těhotná. Doporučuje se neužívat přípravek ani v časných fázích těhotenství – viz bod Těhotenství)

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Trandolapril Mylan je zapotřebíJe možné, že se u Vás vyskytnou potíže s nízkým krevním tlakem a sníženou funkcí ledvin pokud patříte do skupiny rizikových pacientů léčených přípravkem Trandolapril Mylan . To může u Vás

způsobit mdloby. V tom případě je nutné, aby Vám někdo ve Vašem okolí pomohl se posadit nebo zaujmout polohu vleže a aby zavolal sanitku nebo záchrannou službu.

Sdělte svému lékaři

-

jestliže dlouhodobě užíváte diuretika (léky na odvodnění) nebo máte dietu s omezením soli

-

jestliže jste trpěl(a) v nedávné době silným dlouhodobým zvracením nebo průjmem

-

jestliže jste měl(a) někdy alergickou reakci (například Quinckeho edém nebo angioedém) na jiný ACE inhibitor (např. perindopril nebo ramipril - včetně otoku obličeje, rtů, jazyka nebo hrdla s obtížemi při polykání nebo dýchání)

-

jestliže máte onemocnění známé jako kolagenní vaskulární onemocnění (někdy nazývané též onemocnění pojivové tkáně, např. lupus nebo sklerodermie)

-

jestliže máte cukrovku

-

jestliže trpíte srdečním selháním

-

jestliže podstupujete dialýzu ledvin (některé typy dialyzačních membrán nemusí být pro Vás vhodné)

-

jestliže máte problémy s játry nebo ledvinami včetně transplantace

-

jestliže u vás bude provedena anestezie z důvodu operace

-

jestliže máte zúženou jednu nebo více srdečních chlopní (aortální stenóza) nebo jestliže máte zúženou výtokovou část levé srdeční komory

-

jestliže jste léčen (a) přípravky snižujícími imunitní odpověď

-

jestliže trpíte kašlem. Váš lékař Vám může předepsat jiný přípravek.

-

jestliže podstupujete LDL aferézu (což je odstraňování cholesterolu z krve pomocí přístroje)

-

jestliže podstupujete desenzibilizační léčbu vůči projevům alergie po včelím nebo vosím bodnutí

-

jestliže se domníváte že jste (nebo byste mohla být) těhotná. Užívání přípravku Trandolapril Mylan se v časné fázi těhotenství nedoporučuje. Přípravek se nesmí užívat od 3. měsíce těhotenství, protože by mohlo dojít k vážnému poškození plodu pokud by byl přípravek použit v této fázi těhotenství (viz bod Těhotenství).

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravkyJiné léky mohou ovlivnit účinnost a bezpečnost léčby tímto přípravkem. Na druhé straně může Trandolapril Mylan ovlivnit účinnost a bezpečnost jiných léčivých přípravků. Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, včetně léků, které jsou dostupné bez lékařského předpisu a bylinných nebo přírodních přípravků. Při léčbě jinými léčivými přípravky nezapomeňte upozornit lékaře, že současně užíváte nebo jste v nedávné době užíval(a) Trandolapril Mylan . Je obzvlášť nutné sdělit lékaři, že užíváte:-

Jiné léky k léčbě vysokého krevního tlaku včetně léků na odvodnění jako je bendroflumethiazid

-

Diuretika zadržující draslík jako je spironolakton, amilorid, triamteren nebo kanrenoát draselnýnebo doplňky s obsahem draslíku

-

Nesteroidní protizánětlivé léky proti bolesti (NSA - např. ibuprofen, diklofenak, indometacin, kyselina acetylsalicylová a COX-2 inhibitory)

-

Lithium nebo tricyklická antidepresiva (např. amitriptylin, dosulepin)

-

Léky k léčbě cukrovky (jako je inzulin, glibenklamid nebo gliklazid)

-

Antacida

-

Allopurinol (k léčbě dny) nebo prokainamid (k léčbě poruch srdečního rytmu)

-

Imunosupresiva (např. cyklosporin), steroidy (např. prednisolon, hydrokortizon) nebo protinádorové přípravky

-

Antipsychotika jako chlorpromazin, thioridazin, flupentixol

V případě, že musíte podstoupit operaci, je důležité informovat chirurga nebo zubního lékaře, že užíváte Trandolapril Mylan . Může ovlivnit působení anestetik nebo jiných podávaných léků.

Kontaktujte svého lékaře a informujte ho v případě, že užíváte některý z výše uvedených léků. Může být nezbytné upravit dávku.

Užívání přípravku Trandolapril Mylan s jídlem a pitímPřípravek Trandolapril Mylan můžete užívat s jídlem nebo po jídle a s pitím.

Pití alkoholických nápojů posiluje vliv přípravku Trandolapril Mylan na snížení krevního tlaku.Alkohol může také oslabit Vaši schopnost reagovat, viz Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů.

Těhotenství a kojení Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

Těhotenství:Pokud se domníváte že jste (nebo byste mohla být) těhotná, musíte to sdělit Vašemu lékaři. Váš lékař Vám v normálním případě sdělí, abyste přestala přípravek Trandolapril Mylan užívat před tím nežotěhotníne nebo co nejdříve potom, co se o svém těhotenství dozvíte a do poručí Vám namísto přípravku Trandolapril Mylan jiný přípravek. Užívání přípravku Trandolapril Mylan se v časné fázi těhotenství nedoporučuje. Přípravek se nesmí užívat od 3. měsíce těhotenství, protože by mohlo dojít k vážnému poškození plodu pokud by byl přípravek použit v této fázi těhotenství .

Kojení:Sdělte svému lékaři pokud kojíte nebo pokud se chystáte začít kojit. Užívání přípravku Trandolapril Mylan se kojícími matkami nedoporučuje. Lékař může zvolit jinou léčbu pokud si přejete kojit a to zejména u novorozenců a nedonošených dětí.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojůTrandolapril Mylan může u některých osob způsobit pocit závratě nebo mdloby, zejména když tobolkyužívají poprvé. Neřiďte motorová vozidla, neobsluhujte stroje a nevykonávejte jakoukoliv činnost vyžadující pozornost několik hodin po první dávce nebo po zvýšení dávky. Vyčkejte na to, jak na Vás přípravek bude působit. Důležité informace o některých složkách přípravku Trandolapril Mylan Přípravek obsahuje laktózu. Jestliže Vám lékař sdělil, že trpíte nesnášenlivostí některých cukrů, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento přípravek užívat.

Tento přípravek obsahuje (v tobolkách 2 mg) oranžovou žluť (E110). Může způsobit alergické reakce.

3.

JAK SE TRANDOLAPRIL MYLAN UŽÍVÁ

Vždy užívejte přípravek Trandolapril Mylan přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. Tobolky se užívají nerozkousané a je možno je zapít sklenicí vody. Tobolku užívejte vždy ve stejný čas každý den.

Počet tobolek, které budete užívat, bude záviset na onemocnění, pro které se budete léčit. Jestliže již užíváte diuretika, lékař Vám může doporučit snížení jejich dávky nebo ukončení této léčby před začátkem léčby přípravkem Trandolapril Mylan .

Dospělí:Vysoký krevní tlak (hypertenze):Obvyklá úvodní dávka je 0,5 mg 1x denně. Lékař Vám pravděpodobně zvýší tuto dávku na 1-2 mg denně. Maximální denní dávka jsou 4 mg.

Pacienti se srdečním selháním:Léčba bude zahájena během Vašeho pobytu v nemocnici. Obvyklá úvodní dávka je 0,5 mg 1x denně.

Léčba po srdečním infarktu: Léčba bude obvykle zahájena již třetí den po srdečním infarktu v nízkých dávkách 0.5 mg denně. Váš lékař dávku pravděpodobně postupně tuto dávku zvýší na maximálně 4 mg denně.Dávkování u pacientů, kteří byli dříve léčeni diuretiky (léky na odvodnění):Léčba diuretiky (léky na odvodnění) by měla být ukončena alespoň 72 hodin (3 dny) před zahájením léčby přípravkem Trandolapril Mylan a/nebo může být léčba zahájena dávkou 0,5 mg 1x denně. Dávku Váš lékař následně upraví podle Vaší odpovědi na léčbu.

Starší pacienti:Pokud máte normální funkcí ledvin, není třeba snižovat dávku. Léčbu ale musíte zahájit nízkou dávkou a Váš lékař bude během léčby monitorovat Váš krevní tlak a kontrolovat funkci Vašich ledvin.Pokud jste ale současně léčen (a) diuretiky (léky na odvodnění) nebo máte sníženou funkci srdce, jater nebo ledvin, je třeba zvýšené opatrnosti.

Děti:Přípravek Trandolapril Mylan by neměl být podáván dětem.

Pacienti s onemocněním ledvin:Váš lékař Vám upraví dávku v závislosti na výsledcích Vašich laboratorních testů (0,5 – 1 mg denně). Pacienti na dialýze: 0,5 mg denně.

Pacienti s onemocněním jater:Úvodní dávka je 0,5 mg denně. Dávku Váš lékař může následně upravit podle potřeby.

Jestliže jste užil (a) více přípravku Trandolapril Mylan , než jste měl(a)Kontaktujte svého lékaře, nemocnici nebo lékárnu, pokud jste užil (a) nadměrné množství přípravkuTrandolapril Mylan a necítíte se dobře.Symptomy předávkování mohou zahrnovat výrazné snížení krevního tlaku, šok (otok úst a hrdla vedoucí k obtížnému dýchání – v tom případě kontaktujte svého lékaře), zpomalení myšlenkových procesů (letargie), zpomalení pulzu, poruchu rovnováhy iontů a sníženou funkci ledvin.

Jestliže jste zapomněl (a) užít pravidelnou dávku přípravku Trandolapril Mylan Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Trandolapril Mylan Je důležité, abyste přípravek užíval (a) dokud Vám Váš lékař neřekne, že máte s jeho užíváním přestat. Nepřestávejte s jeho užíváním jen proto, že se cítíte lépe. Pokud přestanete přípravek Trandolapril Mylan užívat, může se Váš stav zhoršit.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4.

MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Trandolapril Mylan nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Velmi časté nežádoucí účinky (vyskytují se u více než 1 z 10 léčených pacientů) a časté nežádoucí účinky (vyskytují se u 1 až 10 ze 100 léčených pacientů):Pokles krevního tlaku

Časté nežádoucí účinky (vyskytují se u 1 až 10 ze 100 léčených pacientů):Závratě, bolest hlavy, slabost a kašel.

Méně časté nežádoucí účinky (vyskytují se u 1 až 10 z 1000 léčených pacientů): Pocit bušení srdce. Nevolnost. Svědění a kožní vyrážka, pocit nemoci/nebo onemocnění.

Vzácné nežádoucí účinky (vyskytují se u 1 až 10 z 10000 léčených pacientů) a velmi vzácné nežádoucí účinky (vyskytují se u méně než 1 z 10000 léčených pacientů):Nervozita, poruchy spánku, ospalost až ztráta vědomí. Podráždění v krku, krvácení z nosu. Zvracení, bolest břicha, průjem, zácpa, poruchy trávení. Zadržování tekutin (otoky), sklon ke zvýšenému pocení, kopřivka. Svalová bolest. Návaly horka.

Nežádoucí účinky s neznámou četností výskytu:Změny krevních parametrů jako jsou jaterní enzymy, kreatinin a urea. Alergické reakce jako je svědění a kožní vyrážka. Zvýšení koncentrací draslíku v krvi. Mozkové krvácení, svalová paralýza, dočasná ztráta vědomí. Dušnost, bronchitida. Sucho v ústech, zánět slinivky břišní. Padání vlasů. Závažná kožní onemocnění (včetně erythema multiforme a Stevens-Johnsonova syndromu). Horečka.Onemocnění krve jako agranulocytóza (stav, který se projevuje nedostatečným množstvím bílých krvinek v důsledku čehož může dojít k infekci), leukopenie (pokles počtu bílých krevních buněk), pancytopenie (pokles počtu všech typů bílých krevních buněk, včetně červených a bílých krevních buněk a destiček) a pokles množství bílkoviny transportující kyslík v krvi (hemoglobin) a hematokritu(to je podílu, jaký v krvi zaujímají červené krevní buňky).

Další nežádoucí účinky hlášené v souvislosti s léčbou ACE inhibitory zahrnují poruchy ledvin, závažný pokles krevního tlaku a s tím spojené projevy jako mdloby, bolest na hrudi a cévní mozková příhoda.

Velmi vzácně se vyskytly alergické reakce. Pokud se u Vás objeví dušnost, tíseň na hrudi, obtíže s polykáním, otok očních víček, obličeje nebo rtů, kožní vyrážka jako jsou červené skvrny nebo kopřivka (drobná zduření na kůži) nebo svědění, okamžitě se poraďte s lékařem.

Pokud se kterýkoliv z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

5.

JAK PŘÍPRAVEK TRANDOLAPRIL MYLAN UCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Uchovávejte při teplotě do 25C v původním obalu.

Nepoužívejte přípravek po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6.

DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek Trandolapril Mylan obsahuje

Léčivou látkou přípravku je trandolaprilum 2 mg v jedné tobolce.Pomocné látky jsou monohydrát laktosy, předbobtnalý škrob, mikrokrystalická celulosa, dimetikon, magnesium-stearát, koloidní bezvodý oxid křemičitý, želatina, oxid titaničitý (E 171) a sodná sůl erythrosinu (E 127), oranžová žluť (E110).

Jak přípravek Trandolapril Mylan vypadá a co obsahuje toto baleníSvětle červená/ světle červená podlouhlá tobolka velikosti 2

Velikost balení:14, 20, 28, 30, 50, 56, 84, 90 a 100 tobolek

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraciGenerics (UK) LimitedStation Close, Potters Bar, HertfordshireVelká Británie

VýrobceMcDermott Laboratories t/a Gerard Laboratories 35/36 Baldoyle Industrial Estate, Grange Road, Dublin 13, Irsko

Pharmathen S.A.Sapes – Rodopi, Řecko

Tato příbalová informace byla naposledy schválena:27.7.2011


nahoru

Souhrn údajů o léku (SPC)

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp. zn. sukls173190/2010a příloha k sp. zn. sukls216689/2011

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1.

NÁZEV PŘÍPRAVKU

Trandolapril Mylan 2 mgtvrdé tobolkytrandolaprilum

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jedna 2 mg tvrdá tobolka obsahuje trandolaprilum 2,0 mg.

Jedna tvrdá tobolka obsahuje 24 mg monohydrátu laktosyJedna tvrdá tobolka obsahuje oranžovou žluť (E110) 1,26 mg

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.

LÉKOVÁ FORMA

Tvrdá tobolkaSvětle červená/ světle červená tobolka

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Terapeutické indikace

Mírná nebo středně těžká hypertenze.Dysfunkce levé komory po akutním infarktu myokardu.

4.2

Dávkování a způsob podání

Přípravek Trandolapril Mylan lze užívat před jídlem, v jeho průběhu nebo po jídle.

Dospělí:Hypertenze:Doporučená úvodní dávka u dospělých pacientů neléčených diuretiky bez městnavé srdeční nedostatečnosti a bez renální nebo jaterní insuficience je 0,5 mg v jedné denní dávce. Dávkou 0,5 mg bude dosaženo terapeutické odpovědi jen u menší části pacientů. Dávka by proto měla být postupně zdvojnásobována v intervalech 2 až 4 týdnů podle odpovědi pacienta na maximálně 4 mg v jedné denní dávce. Obvyklá udržovací dávka se pohybuje v rozmezí 1 až 2 mg v jedné denní dávce. Pokud je odpověď pacienta při léčbě dávkou 4 mg přípravku Trandolapril Mylan stále nedostatečná, je třeba zvážit kombinovanou léčbu s diuretiky a blokátory kalciového kanálu.

Dysfunkce levé komory po akutním infarktu myokardu:Po akutním infarktu myokardu lze léčbu zahájit již po třech dnech za předpokladu dosažení odpovídajícíhostavu pacienta (stabilní hemodynamika,a zvládnutí případné reziduální ischemie). Iniciální dávka musí být nízká (viz bod 4.4), zejména u pacientů s normálním nebo sníženým krevním tlakem v době zahájení léčby. Úvodní dávka by měla být 0,5 mg denně (24 hodin). Dávku lze progresivně zvyšovat až na maximálně 4 mg v jedné denní dávce. Tuto nucenou úpravu dávkování lze dočasně přerušit například v případě symptomatické hypotenze.

Léčba by měla být zahájena za hospitalizace a přísného sledování, zejména krevního tlaku (viz bod 4.4).

Dojde-li k hypotenzi, je třeba důkladně zvážit podávání všech současně užívaných antihypertenziv (například vazodilatancií jako jsou nitráty, diuretik) a pokud to bude možné, snížit jejich dávku. Dávka přípravku Trandolapril Mylan by se měla snižovat pouze v případě, že nebudou výše zmíněná opatření dostatečná nebo je nebude možné uplatnit.

V případě předchozího podávání diuretik je třeba uplatnit zvláštní opatření: Doporučuje se buď ukončení léčby diuretiky alespoň 72 hodin před zahájením podávání přípravkuTrandolapril Mylan a/nebo zahájení léčby dávkou 0,5 mg denně. V tomto případě se musí dávka následně upravit podle odpovědi pacienta. Pokud je pokračování diuretické léčby nezbytné, je třeba lékařského dohledu.

Předchozí léčba diuretikyU pacientů, u kterých je riziko stimulace systému renin-angiotensin (to je například u pacientů s dehydratací a nedostatkem sodíku), by mělo být podávání diuretik ukončeno 2-3 dny před zahájením léčby přípravkem s obsahem trandolaprilu v dávce 0,5mg, aby se snížila pravděpodobnost rozvojesymptomatické hypotenze. Léčby diuretiky lze později opět obnovit, pokud je třeba.

Srdeční selháníU pacientů s hypertenzí a městnavým srdečním selháním, ať už s nebo bez současné renální insuficience, byla po léčbě ACE inhibitory pozorována symptomatická hypotenze. U těchto pacientů by měla být léčba přípravkem s obsahem trandolaprilu zahájena dávkou 0,5 mg denně za pečlivého lékařského dohledu v rámci hospitalizace.

Porucha renálních funkcí:U pacientů s clearance kreatininu mezi 0,2 – 0,5 ml/s (10-30 ml/min) by měla být léčba zahájena dávkou 0,5mg denně. Pokud je třeba, lze dávku následně zvýšit na 1 mg jednou denně. U pacientů s clearance kreatininu pod 0,2 ml/s (10 ml/min) a u hemodialyzovaných pacientů se podává dávka 0,5 mg v jedné denní dávce. U těchto pacientů je třeba pravidelně sledovat plazmatické hladiny draslíku a kreatininu.

Renovaskulární hypertenzeLéčba by se měla zahájit dávkou 0,5 mg denně. Dávka by měla být upravena podle odpovědi krevního tlaku.

Úprava dávky u pacientů s poškozením jaterních funkcí:U pacientů s významně zhoršenými jaterními funkcemi vede pokles metabolické clearance mateřské látkytj. přípravku Trandolapril Mylan a jeho aktivního metabolitu trandolaprilátu k velkému zvýšení plazmatických koncentrací přípravku Trandolapril Mylan a v menší míře ke zvýšení plazmatických koncentrací trandolaprilátu. Léčba přípravkem s obsahem trandolaprilu by proto měla být zahájena dávkou 0,5 mg jednou denně za pečlivého lékařského dohledu (viz body 4.4 a 5.2).

Děti:Tento léčivý přípravek by neměl být podáván dětem, protože zkušenost s léčbou dětí je nedostatečná.

Starší pacienti:Běžně není třeba upravovat dávkování. Farmakokinetické studie u hypertenzních pacientů nad 65 let s normální funkcí ledvin vzhledem k věku potvrzují, že není třeba upravovat dávkování. Protože aleněkteří starší pacienti mohou být obzvlášť citliví vůči ACE inhibitorům, doporučuje se zahájit léčbu nízkou dávkou a monitorovat krevní tlak a funkci ledvin.

Zvláštní pozornost se musí věnovat starším pacientům se současnou léčbou diuretiky, s městnavým srdečním selháním nebo nedostatečnou funkcí jater nebo ledvin. Dávka by měla být upravena v závislosti na odpovědi krevního tlaku. 4.3

Kontraindikace

Známá hypersenzitivita na léčivou látku přípravku Trandolapril Mylan, další ACE inhibitory nebo

na kteroukoli pomocnou látku tohoto přípravku.

Dřívější výskyt angioneurotického edému (např. Quinckeho edém), kterému předcházelo podání

ACE inhibitoru

Dědičný nebo idiopatický angioneurotický edém

Druhý nebo třetí trimestr těhotenství (viz také bod 4.4 a 4.6).

4.4

Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Riziko hypotenze a/nebo renální insuficienceU pacientů s nekomplikovanou hypertenzí byla ve vzácných případech pozorována symptomatická hypotenze po podání první dávky nebo po zvýšení dávky. Za určitých podmínek může dojít k nadměrnéstimulaci systému renin-angiotenzin-aldosteron, zejména při snížení vodní a sodíkové bilance (dieta s nízkým obsahem solí, dlouhodobá terapie diuretiky, dialýza, průjem nebo zvracení), renální arteriální stenóze, srdečním selhání, cirhóze jater s edémem a/nebo s ascitem. Utlumením systému renin-angiotensin-aldosteron ACE inhibitorem může dojít k těžké hypotenzi a/nebo funkčnímu selhání ledvin,hlavně po podání první dávky, při zvýšení dávky a v průběhu prvních dvou týdnů terapie. Výraznáhypotenze může vést k bezvědomí a/nebo k ischemickému postižení orgánů s arteriálním onemocněním (např. akutnímu infarktu myokardu, cerebrovaskulárnímu infarktu). U těchto rizikových pacientů, včetně pacientů s anginou pectoris nebo s cerebrovaskulárnímionemocněními by měla být léčba zahájena pod bedlivým lékařským dohledem nízkými dávkamipřípravku Trandolapril Mylan s následnými opatrnými úpravami dávky. Případnou předchozí terapii diuretiky se doporučuje ukončit nejméně 72 hodin před zahájením terapie přípravkem s obsahem trandolaprilu a léčbu zahájit dávkou 0,5 mg denně (viz bod 4.5).

Případný nedostatek tekutin a solí by se měl upravit před zahájením léčby přípravkem Trandolapril Mylan.

Při vzniku hypotenze nebo renální insuficience v průběhu terapie může být třeba dávku snížit nebo terapii přípravkem Trandolapril Mylan a/nebo diuretiky ukončit.

Výskyt arteriální hypotenze po podání úvodní dávky nevylučuje další léčbu přípravkem Trandolapril Mylan za předpokladu, že bude dávka opatrně upravena.

Při výskytu symptomatické hypotenze by se měl pacient uložit do polohy na zádech a v případě nutnosti by mu měl být podána nitrožilní infúze fyziologického roztoku. Dojde-li zároveň k rozvoji bradykardie, může být nezbytné podat intravenózně atropin.

Pacienti s renovaskulární hypertenzíLéčba renovaskulární hypertenze se provádí revaskularizací.

ACE inhibitory mohou být nicméně užitečné u pacientů, kteří čekají na revaskularizaci nebo u nichž tento zákrok nelze provést. Zvýšené riziko vážné hypotenze nebo renální insuficience existuje v případě podávání ACE inhibitorů pacientům s již existující unilaterální nebo bilaterální stenózou renální arterie.Léčba diuretiky může riziko dále zvyšovat. Selhání funkce ledvin může nastat i v případě jen mírnýchzměn plazmatických hladin kreatininu, a to i u pacientů s unilaterální stenózou renální arterie. U těchto pacientů je třeba léčbu zahájit za hospitalizace a pod bedlivým lékařským dohledem nízkými dávkami,

které je třeba upravovat s opatrností. Léčba diuretiky by měla být přerušena a v průběhu prvních týdnů léčby by měly být monitorovány funkce ledvin a plazmatické koncentrace draslíku. Posouzení funkce ledvinU pacienta by se měly před zahájením léčby a v jejím průběhu posuzovat mimo jiné i funkci ledvin. U pacientů s existujícím renální nedostatečností nebo v případě použití relativně vysokých dávek může dojít k proteinurii.

Pacienti s renální insuficiencíV případě renální insuficience musí být dávka přípravku snížena, pokud je clearance kreatininu ≤0,5 ml/s (30 ml/min) (viz bod 4.2). U pacientů s renální insuficiencí se doporučuje pečlivě monitorovat renální funkce a plazmatické koncentrace draslíku v průběhu prvních několika týdnů léčby a dále podle potřeby.U některých pacientů s hypertenzí, u kterých nebyla doposud diagnostikována renální choroba, může dojít k vzestupu plazmatických hladin močoviny a kreatininu při současném podávání přípravku Trandolapril Mylan a diuretik. Může dojít k proteinurii.

U pacientů s renální insuficiencí, městnavým srdečním selháním a unilaterální nebo bilaterální stenózou renální arterie, u pacientů s jednou ledvinou a u pacientů po transplantaci ledviny je zvýšené riziko poškození renálních funkcí. Pokud je takovéto poškození renálních funkcí diagnostikováno včas, je v případě ukončení léčby reverzibilní.

Pacienti po transplantaci ledvinVzhledem k tomu, že nejsou žádné zkušenosti s podáváním přípravku Trandolapril Mylan pacientům s nedávnou transplantací ledviny, se podávání přípravku Trandolapril Mylan těmto pacientůmnedoporučuje.

Zhoršené jaterní funkcePřípravek Trandolapril Mylan je neaktivní látka metabolizovaná v játrech na aktivní metabolit. Pacientůmse zhoršenou funkcí jater je třeba podávat přípravek Trandolapril Mylan s opatrností a pod bedlivým dohledem.

Selhání jaterVzácně byly ACE inhibitory spojeny se syndromem začínajícím cholestatickou žloutenkou nebo hepatitidou a progredujícím do fulminantní jaterní nekrózy a (někdy) úmrtí. Mechanismus tohoto syndromu není objasněn. Pacienti léčení ACE inhibitory, u kterých se vyskytne žloutenka nebo výrazné zvýšení jaterních enzymů, by měli ACE inhibitor vysadit a měli by být dále náležitě sledováni lékařem.

AngioedémPři terapii ACE inhibitory včetně terapie přípravkem Trandolapril Mylan se vyskytly případy edémuobličeje, rtů, jazyka, hrtanové záklopky a/nebo hrtanu stejně jako končetin. Angioedém se může vyskytnout zejména během úvodních týdnů po zahájení terapie. Jen velmi zřídka se vyskytl pouze v souvislosti s dlouhodobou léčbou ACE inhibitory.

V takovýchto případech je nutno léčbu přípravkem Trandolapril Mylan ukončit a pacienta monitorovat až do vymizení edému. Pokud edém postihne pouze obličej, obvykle ustoupí bez jakékoliv léčby. Podání antihistaminik ale může pomoci zmírnit příznaky.

Kombinace edému v oblasti obličeje a hrtanu může být život ohrožující. Otok jazyka, hltanu nebo hrtanumůže způsobit obstrukci dýchacích cest. Je nutno rychle podat subkutánní adrenalin 0.1% (0,3 až 0,5 ml) a přijmout další vhodná léčebná opatření.

Po výskytu takové reakce se nesmí v terapii ACE inhibitorem pokračovat. U pacientů, u nichž se dříve vyskytl Quinckeho edém bez souvislosti s terapií ACE inhibitorem, je při podávání ACE inhibitoru zvýšené riziko výskytu Quinckeho edému (viz bod 4.3).

Bylo prokázáno, že ACE inhibitory způsobují angioedém častěji u negroidních pacientů, než u pacientů jiných etnických skupin.

U pacientů léčených ACE inhibitory byl velmi vzácně hlášen střevní angioedém. Ten se u těchto pacientů projevil bolestí břicha (s nebo bez nevolnosti a zvracení); v některých případech nedošlo k předchozímu angioedému obličeje a hladiny C-1 esterázy byly normální. Angioedém byl diagnostikován pomocí diagnostických postupů, které zahrnovaly břišní CT nebo ultrazvuk nebo během chirurgického zákroku. Po ukončení podávání ACE inhibitoru symptomy ustoupily. Střevní angioedém je třeba vzít v úvahu při diferenciální diagnostice bolestí břicha u pacientů léčených ACE inhibitory (viz bod 4.8).

Etnické rozdílyPodobně jako jiné ACE inhibitory může být i přípravek Trandolapril Mylan méně efektivní při snižování krevního tlaku u negroidních pacientů než u pacientů jiných etnických skupin. Toto může být možná zapříčiněno vyšším výskytem stavů s nízkou koncentrací reninu u negroidních pacientů s hypertenzí.

KašelBěhem léčby ACE inhibitory může dojít k rozvoji suchého a neproduktivního kašle, který vymizí poukončení léčby. Pokud je léčba ACE inhibitory považována za nezbytnou, je možné zvážit její znovuobnovení.Kašel vyvolaný podáváním ACE inhibitorů by měl být zvažován jako jedna z možností při diferenciální diagnostice kašle.

HyperkalemieU některých pacientů léčených ACE inhibitory včetně přípravku Trandolapril Mylan bylo pozorováno zvýšení sérového draslíku. K rizikovým faktorům rozvoje hyperkalemie patří renální insuficience, zhoršená funkce ledvin, vyšší věk (> 70 let), diabetes mellitus, přechodné stavy jako je především dehydratace, akutní dekompenzací srdečních funkcí, metabolickou acidózou a současné užívání kalium šetřících diuretik (jako je spironolakton, eplerenon, triamteren nebo amilorid), doplňků draslíku nebo náhražek soli obsahující draslík nebo užívání jiných léčivých přípravků zvyšující hladinu draslíku v séru (např. heparin). Užívání doplňků draslíku, kalium šetřících diuretik nebo náhražek soli obsahujícíchdraslík zejména u pacientů s poruchou renálních funkcí může vést k významnému zvýšení sérových koncentrací draslíku. Hyperkalemie může způsobit závažné a někdy až fatální arytmie.Je-li současné použití přípravku Trandolapril Mylan a některého z výše uvedených přípravků považováno za vhodné, je třeba při jejich použití zvýšené opatrnosti a pravidelného monitorování sérových koncentrací draslíku (viz bod 4.5).

Chirurgie / anestézie V případě rozsáhlého chirurgického zákroku či použití anestetik s možnými hypotenzními účinky mohou ACE inhibitory vyvolat potenciálně závažnou arteriální hypotenzi, kterou lze upravit plazma expandéry.Pokud nelze léčbu ACE inhibitory přerušit, je nutné dbát při objemové léčbě zvýšené opatrnosti.

Stenóza aortální chlopně/ hypertrofická kardiomyopatieACE inhibitory musí být podávány s extrémní opatrností pacientům se stenózou aortální chlopně neboobstrukcí výtoku z levé komory.

Neutropenie / agranulocytózaNeutropenie a agranulocytóza byla ve spojitosti s užíváním ACE inhibitorů ve zvýšených dávkách nebo u pacientů se selháním ledvin zjištěna jen velmi vzácně, především pak u pacientů s onemocněními pojivové tkáně (např. systémovým lupus erythematodes a sklerodermií) a také u pacientů léčených imunosupresivy obsahujícími léčivou látku, jejíž použití je spojeno s potenciálním rizikem rozvoje leukopenie. Neutropenie je reverzibilní po ukončení léčby ACE inhibitory. Nejlepším prevencí je přísné dodržování doporučeného dávkování. Pokud bude léčba těchto rizikových pacientů ACE inhibitory

nezbytná, je třeba zvážit pečlivě všechna rizika a přínosy léčby. U pacientů s onemocněními pojivové tkáně (např. systémovým lupus erythematodes a sklerodermií), zejména pak těch s porušenou funkcí ledvin nebo léčených současné jinými přípravky, především kortikosteroidy a antimetabolity nebo u pacientů léčených alopurinolem nebo prokainamidem je nutné zvážit pravidelné monitorování obsahubílkovin a leukocytů v moči.

ProteinurieProteinurie se může vyskytnout zejména u pacientů s existujícím postižením ledvin nebo u pacientů léčených relativně vysokými dávkami ACE inhibitorů. Přípravek Trandolapril Mylan by měl být podáván až po kritickém zvážení poměru rizika a přínosu léčby u pacientů s klinicky relevantní proteinurií (více než 1g/den).

Anafylaktoidní reakce v průběhu desenzibilizační léčby vůči jedům blanokřídlého hmyzu (hymenoptera) U pacientů užívajících ACE inhibitory během desenzibilizační léčby vůči jedům blanokřídlého hmyzu se vzácně vyskytla život ohrožující anafylaktoidní reakce. Této reakci se dá předejít dočasným vysazením ACE inhibitoru před každou desenzibilizační léčbou.

Anafylaktoidní reakce v průběhu LDL aferézyU pacientů léčených ACE inhibitory v průběhu LDL (low density lipoprotein) aferézy s dextran sulfátem se vzácně vyskytla život ohrožující anafylaktoidní reakce. Této reakci se dá předejít dočasným vysazením ACE inhibitoru před každou aferézou.

Hemodialyzovaní pacientiU pacientů dialyzovaných na vysokoprůtokových membránách (například AN 69®) a současně léčených ACE inhibitory se vyskytly anafylaktoidní reakce. U těchto pacientů je nutné zvážit použití jiné membrány nebo jiné třídy antihypertenziv.

Diabetičtí pacientiU diabetických pacientů léčených perorálními antidiabetiky nebo inzulinem je třeba pečlivě kontrolovat hladiny glykémie během prvního měsíce léčby ACE inhibitory (viz bod 4.5).

TěhotenstvíLéčba ACE inhibitory by neměla být zahajována v průběhu těhotenství. Pokud není léčba ACE inhibitory naprosto nezbytná, měly by být pacientky plánující těhotenství převedeny na alternativní antihypertenzivum s ověřeným bezpečnostní profilem pro použití v těhotenství. Pokud je diagnostikováno těhotenství, je třeba léčbu ACE inhibitory ihned zastavit a pokud je to žádoucí, měla by být zahájenaalternativní léčba (viz bod 4.3 a 4.6).

InterakceUžití tohoto léčivého přípravku v kombinaci s kalium šetřícími diuretiky, solemi draslíku a lithiem SE OBECNĚ NEDOPORUČUJE (viz bod 4.5)

Obsah laktózyPacienti s vrozenou intolerancí galaktózy, vrozeným deficitem laktázy nebo glukoso-galaktosovou malabsorpcí by tento lék neměli užívat.

4.5

Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Nedoporučené kombinace (viz bod 4.4)Draslík a kalium šetřící diuretika:Amilorid, kanrenoát draselný, spironolakton, triamteren, draslík (soli):Současné podávání draslíku a kalium šetřících diuretik zvyšuje riziko hyperkalemie, především při selhání ledvin. Pokud je tato kombinace považována za nezbytnou, je nutná častá kontrola koncentrace draslíku v séru.

Lithium:Zvýšené koncentrace lithia, potenciálně až na toxické hladiny (pokles vylučování lithia ledvinami). Užívaní přípravku Trandolapril Mylan spolu s lithiem se nedoporučuje. Pokud se ale tato kombinace ukáže jako nezbytná, je nutná častá kontrola koncentrace draslíku v séru.

Použití se zvýšenou opatrností:Thiazidová a kličková diuretika: Pacienti léčení diuretiky, zejména pak pacienti, u kterých byla nedávno zahájena léčba nebo pacienti shypovolemií a/nebo nízkými koncentracemi solí, může dojít k závažnému poklesu krevního tlaku a/nebo prerenálnímu selhání po zahájení léčby ACE inhibitorem. Riziko rozvoje hypotenzních účinků lze snížitukončením léčby diuretiky, zvýšením příjmu solí před zahájením léčby a zahájením léčby nízkými úvodními dávkami ACE inhibitoru. Při dalším zvyšování dávky je zapotřebí opatrnosti. Přípravek Trandolapril Mylan může snižovat ztráty draslíku způsobené podáváním thiazidových a kličkových diuretik.

Antihypertenziva:Kombinace přípravku Trandolapril Mylan s jinými antihypertenzivy může zvyšovat antihypertenzníodpověď na ACE inhibitory.

Antipsychotika:Při současném podávání může dojít k rozvoji posturální hypotenze.

Alopurinol, prokainamid, cytostatika nebo imunosupresiva, systémově podávané kortikoidy: Společné podávání s ACE inhibitory může vést ke zvýšení rizika leukopenie.

Nesteroidní antiflogistika (NSA):Podávání nesteroidních antiflogistik (jako je kyselina acetylsalicylová v protizánětlivé dávce, COX-2 inhibitory a neselektivní NSA) společně s ACE inhibitory může vést k oslabení antihypertenzního účinku ACE inhibitorů. Současné podávání ACE inhibitorů a NSA může vést ke zvýšení rizika zhoršení funkce ledvin včetně možného akutního renálního selhání a k zvýšení plazmatických hladin draslíku, zejména u pacientů s již existující poruchou funkce ledvin. Tuto kombinaci je tedy nutné používat se zvýšenou opatrností, zejména u starších pacientů. Pacienti b měli být dostatečně hydratováni a měla by se zvážit možnost sledování renálních funkcí po zahájení současné léčby a pak v pravidelných intervalech.

Antidiabetika (inzulín, hypoglykemizující sulfonamidy):Přestože klinické studie nepotvrdily zvýšené riziko hypoglykémie u pacientů léčených inzulínem nebo perorálními antidiabetiky současně s ACE inhibitory, byly u těchto pacientů hlášeny případy hypoglykémie. Hladina glukózy u diabetiků by tedy měly být pečlivě monitorovány, a to především při zahájení léčby nebo při zvyšování dávky ACE inhibitorů.

Antacida:Současné podávání může vést ke snížené absorpci ACE inhibitorů. Proto by mezi podáním antacida a přípravku Trandolapril Mylan měly uplynout alespoň dvě hodiny.

Hemodialýza na vysokoprůtokových polyakrylonitrilových membránách:U pacientů léčených ACE inhibitory byly hlášeny anafylaktoidní reakce na vysokoprůtokové polyakrylonitrilové membrány používané při hemodialýze. Stejně jako u jiných antihypertenziv této chemické třídy je třeba se vyhnout této kombinaci při předepisování ACE inhibitorů hemodialyzovaným pacientům.

Absence lékových interakcí s jinými léčivými přípravky:Během studií na zdravých dobrovolnících nebyly pozorovány farmakokinetické interakce pří kombinaci přípravku Trandolapril Mylan s přípravky: digoxin, furosemid, nifedipin, glibenklamid, propranolol a

cimetidin. Antikoagulační účinek warfarinu nebyl současným podáváním přípravku Trandolapril Mylan ovlivněn.

Klinické interakce nebyly pozorovány u pacientů s dysfunkcí levé komory v důsledky akutního infarktu myokardu v případě současného podání přípravku Trandolapril Mylan s trombolytiky, kyselinou acetylsalicylovou, beta blokátory, kalciovými antagonisty, nitráty, antikoagulancii, diuretiky nebo digoxinem.

4.6

Těhotenství a kojení

TěhotenstvíUžívání ACE inhibitorů se během prvního trimestru těhotenství nedoporučuje (viz bod 4.4). Užívání ACE inhibitorů během druhého a třetího trimestru těhotenství je kontraindikováno (viz bod 4.3 a 4.4).

Epidemiologické doklady o rizicích teratogenicity po expozici ACE inhibitory během prvního trimestru těhotenství nebyly jednoznačné. Mírné zvýšení rizika nicméně nelze vyloučit. Pokud není léčba ACE inhibitory naprosto nezbytná, měly by být pacientky plánující těhotenství převedeny na alternativní antihypertenzivum s ověřeným bezpečnostní profilem pro použití v těhotenství. Pokud je diagnostikováno těhotenství, je třeba léčbu ACE inhibitory ihned zastavit a pokud je to vhodné, měla by být nasazena alternativní léčba.

Je známo, že expozice ACE inhibitorům v průběhu druhého a třetího trimestru indukuje toxicitu u plodů (snížená funkce ledvin, oligohydramnion, zpomalení osifikace lebky) a u novorozenců (selhání ledvin, hypotenze, hyperkalemie). (Viz bod 5.3). Pokud by počínaje druhým trimestrem došlo k expozici ACE inhibitory, doporučuje se provést ultrazvuk k posouzení funkce ledvin a stavu lebky. U kojenců, jejichžmatky užívaly ACE inhibitory, by měl být pečlivě monitorován případný rozvoj hypotenze (viz bod 4.3 a 4.4).

KojeníVzhledem k tomu, že o použití trandolapril během kojení nejsou k dispozici žádné informace, používání trandolapril se během kojení nedoporučuje. Je vhodné použít jiné přípravky se známým bezpečnostním profilem u kojících a to zejména v případě novorozenců nebo nedonošených dětí.

4.7

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Vzhledem k individuálním rozdílům v odpovědi každého pacienta na ACE inhibitory, může dojít ke snížení schopností obsluhovat stroje nebo řídit. Zvlášť na začátku léčby, po zvýšení dávky nebo při současném požívání alkoholu může léčba přípravkem Trandolapril Mylan může vést k mírnému až středně významnému snížení schopnosti řídit motorová vozidla a obsluhovat stroje.

4.8

Nežádoucí účinky

Při hodnocení nežádoucích účinků je použita následná četnost výskytu:Velmi časté (≥1/10)Časté (≥1/100; <1/10)Méně časté (≥1/1 000; <1/100)Vzácné (≥1/10 000 <1/1 000)Velmi vzácné (<1/10 000), četnost nehodnocena (nebylo možno ji stanovit z dostupných údajů)

Laboratorní vyšetřeníČetnost nehodnocena

Zvýšení sérových koncentrací močoviny a kreatininu, snížení počtu krevních destiček, zvýšení jaterních enzymů (včetně AST a ALT).

Srdeční poruchyMéně časté (>1/1000 a <1/100)

Palpitace.

Poruchy krve a lymfatického systémuČetnost nehodnocena

Agranulocytóza, leukopenie.

Poruchy nervového systémuČasté (>1/100 a <1/10)

Bolesti hlavy, závratě.

Respirační, hrudní a mediastinální poruchyČasté (>1/100 a <1/10)

Vzácné – velmi vzácné (<1/1000)

Četnost nehodnocena

Kašel.

Dráždění v krku, výtok z nosu.

Dušnost, bronchitida.

Gastrointestinální poruchyMéně časté (>1/1000 a <1/100)

Vzácné – velmi vzácné (<1/1000)

Četnost nehodnocena

Nevolnost.

Zvracení, bolest břicha, průjem, zácpa, dyspepsie.

Sucho v ústech, pankreatitida.

Poruchy ledvin a močových cestČetnost nehodnocena

Funkční selhání ledvin, proteinurie

Poruchy kůže a podkoží Méně časté (>1/1000 a <1/100)

Vzácné – velmi vzácné (<1/1000)

Četnost nehodnocena

Pruritus, kožní vyrážka.

Angioedém, tendence k zvýšenému pocení, urticaria.

Alopecie.

Poruchy pohybového systému a pojivové tkáněVzácné – velmi vzácné (<1/1000)

Myalgie.

Poruchy metabolismu a výživyČetnost nehodnocena

Hyperkalemie.

Cévní poruchyČasté – velmi časté (>1/100)

Četnost nehodnocena

Arteriální hypotenze.

Cerebrovaskulární infarkt, synkopa.

Celkové a jinde nezařazené poruchy a lokální

reakce po podání Časté (>1/100 a <1/10)

Méně časté (>1/1000 a <1/100)

Vzácné – velmi vzácné (<1/1000)

Četnost nehodnocena

Astenie.

Malátnost.

Návaly horka.

Horečka.

Poruchy imunitního systémuČetnost nehodnocena

Alergické reakce včetně svědění a kožní vyrážky.

Psychiatrické poruchyVzácné – velmi vzácné (<1/1000)

Nervozita, poruchy spánku, somnolence.

Nežádoucí účinky spojené s podáváním ACE inhibitorů obecně (bez udání četnosti výskytu):

Laboratorní vyšetření:Pokles hemoglobinu a hematokritu.

Srdeční poruchy: Angina pectoris, infarkt myokardu, AV blok, bradykardie, srdeční zástava, tachykardie.

Poruchy krve a lymfatického systému:Pancytopoenie.

Respirační, hrudní a mediastinální poruchy:Sinusitida, rinitida, glossitida, bronchospasmus

Gastrointestinální poruchy:Ileus

Poruchy ledvin a močových cest:Zvýšené sérové koncentrace bilirubinu, hemolytická anémie s vrozenou deficiencí G-6 PDH (glukóza-6-fosfát dehydrogenázy).

Poruchy kůže a podkoží:Erythema multiforme, Stevens-Johnsonův syndrom, toxická epidermální nekrolýza, kožní projevy podobné lupence a alopecie.

Cévní poruchy:Mozkové krvácení, tranzitorní ischemie.

Poruchy jater a žlučových cest:Cholestatická žloutenka, hepatitida

4.9

Předávkování

SymptomyNejvyšší dávka užitá v rámci klinických studií byla 32 mg (jednotlivá dávka podaná zdravému dobrovolníkovi) respektive 16 mg (opakované dávky podávané pacientům s hypertenzí).

V souvislosti s předávkováním se vyskytly následující symptomy: těžká hypotenze, šok, stupor, bradykardie, elektrolytové dysbalance a renální selhání.

LéčbaV případě užití vyšší než doporučené dávky by měl být pacientův stav pečlivě monitorován, nejlépe na jednotce intenzivní péče. Plazmatické hladiny elektrolytů a kreatininu musí být často monitorovány. Terapeutické postupy závisí na závažnosti symptomů. Pokud došlo k předávkování nedávno, je třeba zvážit možnost vyprázdnění obsahu žaludku. V případě symptomatické hypotenze je třeba pacienta uložit do protišokové polohy. Těžkou hypotenzi lze upravit podáním fyziologického roztoku nebo jiných plazmaexpandérů. Lze též zvážit terapii angiotenzinem II v referenčním centru.

Přípravek Trandolapril Mylan lze z těla odstranit hemodialýzou.

5.

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1

Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: ACE inhibitoryATC kód: C 09 AA10

Trandolapril je neaktivní látka rychle a nespecificky hydrolyzovaná na vysoce a dlouhodobě účinnýaktivní metabolit trandolaprilát (ostatní metabolity nejsou aktivní) a působí jako perorálně účinnýinhibitor angiotenzin konvertujícího enzymu (ACE inhibitor) bez sulfhydrylové skupiny. Kromě inhibiceplazmatického ACE byl u trandolaprilu experimentálně prokázán také inhibiční účinek na tkáňový ACE (především v cévách, srdci a nadledvinách). Klinický význam tkáňové inhibice ACE nebyl u lidí stanoven.

Angiotenzin konvertující enzym je peptidyl-dipeptidáza, která katalyzuje přeměnu angiotenzinu I na vazokonstrikční angiotenzin II stejně tak jako napomáhá metabolické přeměně bradykininu na neaktivní fragmenty.

Malé dávky trandolaprilu způsobují silnou inhibici ACE, což vede k snížení produkce angiotenzinu II, snížení sekrece aldosteronu a zvýšení plazmatické aktivity reninu pomocí inhibice negativní zpětné vazby.

Trandolapril takto moduluje systém renin/angiotensin/aldosteron, který hraje významnou roli v regulaci krevního tlaku a krevního objemu.

Inhibice odbourávání bradykininu, uvolnění prostaglandinů a snížená aktivita sympatického nervového systému jsou další mechanismy, které mohou hrát důležitou roli ve vazodilatačním účinku ACE inhibitorů.

Vlastnosti trandolaprilu by mohly vysvětlovat pozorovaný ústup srdeční hypertrofie a zlepšení diastolické funkce a dále zlepšení arteriální compliance u lidí. U zvířat bylo dále prokázáno snížení cévní hypertrofie.

Snížení periferní cévní rezistence trandolaprilem není spojeno ani s retencí tekutin ani s retencí solí nebos rozvojem tachykardie.

U pacientů s hypertenzí snižuje trandolapril systolický i diastolický krevní tlak. Trandolapril prokazuje antihypertenzní aktivitu nezávisle na plazmatické hladině reninu.

U lidí se antihypertenzní účinky trandolaprilu projeví asi 1 hodinu po podání a přetrvávají minimálně 24hodin, což umožňuje podávání jednou denně. Trandolapril neovlivňuje cirkadiánní (24-hodinový) rytmuskrevního tlaku.

Antihypertenzní účinky přetrvávají i během dlouhodobého podávání. Nedochází k rozvoji tolerance. Po přerušení léčby nedochází k rebound fenoménu. Léčba trandolaprilem je spojena se zvýšením skóre při hodnocení kvality života.

Kombinace s diuretiky nebo kalciovými blokátory potencuje antihypertenzní účinky trandolaprilu..

U pacientů s levostrannou srdeční nedostatečností po akutním infarktu myokardu byla provedenamulticentrická, placebem kontrolovaná studie. Celkem 1749 pacientů bylo randomizováno do skupinléčených buď placebem nebo trandolaprilem od třetího dne po akutním infarktu myokardu a bylo sledováno po dobu 24 měsíců.

Léčba trandolaprilem vedla k 22 % snížení celkové mortality, 25 % snížení kardiovaskulární mortality, 24 % snížení rizika náhlé smrti, 29 % snížení výskytu těžké nebo rekurentní srdeční nedostatečnosti a 14 % snížení opakovaného výskytu infarktu myokardu.

V porovnání s placebem byla léčba trandolaprilem spojena s významně nižším výskytem klinickýchprojevů srdeční nedostatečnosti, periferních otoků, dušnosti, ortopnoe, paroxysmální noční dušnosti a únavy.

5.2

Farmakokinetické vlastnosti

Absorpce:Trandolapril se po orálním podání rychle absorbuje. Absorbované množství činí 40 – 60% podané dávky a nemá na něj vliv to, zda je přípravek podáván s jídlem nebo bez jídla. Přibližně 36% absorbovaného množství se metabolizuje na trandolaprilát. Biologická dostupnost trandolaprilátu je po perorálním podání trandolapril přibližně 13 %.

Distribuce - Biotransformace - Exkrece:Maximální koncentrace trandolaprilu v plazmě je dosaženo zhruba za 30 minut po podání. Hladina trandolaprilu v plazmě klesá velmi rychle s poločasem kratším než 1 hodina.

Trandolapril je hydrolyzován na aktivní metabolit trandolaprilát , specifický inhibitor ACE (angiotensin konvertujícího enzymu). Příjem potravy nemá vliv na množství vytvořeného trandolaprilátu. Maximální koncentrace trandolaprilátu v plazmě je dosaženo během 4-6 hodin.

Více než 80% trandolaprilátu je vázáno na plazmatické bílkoviny. Váže se saturačně s vysokou afinitou k ACE. Trandolaprilát se také váže na albumin nesaturačně.

Po opakovaném podání trandolaprilu v jedné denní dávce je dosaženo ustáleného stavu v průměru za 4 dny jak u zdravých dobrovolníků, tak u mladých či starších hypertoniků stejně jako u pacientů se srdeční nedostatečností. Efektivní poločas akumulace trandolaprilátu je 16-24 hodin.

Trandolaprilát je eliminován močí v nezměněné formě v množství, které představuje 10-15% podané dávky trandolaprilu. Po perorálním podání radioaktivně značeného přípravku je 33% radioaktivity nalezeno v moči a 66% ve stolici.

Renální insuficience:Renální clearance trandolaprilátu (přibližně 70 ml/min) je přímo úměrná clearance kreatininu. Plazmatické koncentrace trandolaprilátu jsou významně vyšší u pacientů s clearance kreatininu ≤30 ml/min a u hemodialyzovaných pacientů. U těchto pacientů se doporučuje úprava dávky (viz bod 4.2).

Po opakovaném podání přípravku pacientům s chronickým renálním selháním je ustáleného stavu dosaženo také asi za 4 dny bez ohledu na stupni renálního selhání.

5.3

Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

V neklinických studiích byl účinek hodnocen pouze v koncentracích, které jsou považovány za dostatečně přesahující maximální expozici u lidí a jejichž význam pro klinické použití je malý. byla zjištěna anémie, podráždění žaludku a vznik žaludečních vředů.

Ve studiích reprodukční toxicity byl při dávkách alespoň 10mg/kg/den pozorován vliv na vývoj ledvin u krysích mláďat a zvýšený výskyt dilatace renální pánvičky. Normální vývoj potomků ale nebyl narušen.

Trandolapril nebyl mutagenní ani karcinogenní.

6.

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1

Seznam pomocných látek

dimetikonmikrokrystalická celulosamonohydrát laktosypředbobtnalý škrobkoloidní bezvodý oxid křemičitýmagnesium-stearát

Tobolka želatinaoxid titaničitý (E171)sodná sůl erythrosinu (E127)oranžová žluť (E110)

6.2

InkompatibilityNeuplatňuje se.

6.3

Doba použitelnosti3 roky

6.4

Zvláštní opatření pro uchováváníUchovávejte při teplotě do 25º C v původním obalu.

6.5

Druh obalu a velikost baleníBlistr (PVC/PE/PVDC/Al)

14, 20, 28, 30, 50, 56, 84, 90 a 100 tobolek.Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

6.6

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI PŘÍPRAVKU A PRO ZACHÁZENÍ S NÍMŽádné zvláštní požadavky.

7.

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACIGenerics (UK) Limited

Station Close, Potters Bar, Hertfordshire Velká Británie

8.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

Trandolapril Mylan 2 mg: 58/156/08-C

9.

DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

9.4.2008

10.

DATUM REVIZE TEXTU16.11.2011


Tyto informace jsou určeny pouze odborníkům. Pokud máte pochybnosti o nějakém léku, prosím, kontaktujte svého lékaře. Nedoporučujeme se řídit informacemi uvedenými na těchto stránkách, mohou být zastaralé a nepřesné.