Tramylpa 37,5 Mg/325 Mg

Kód 0192718 ( )
Registrační číslo 65/ 071/12-C
Název TRAMYLPA 37,5 MG/325 MG
Režim prodeje na lékařský předpis
Stav registrace registrovaný léčivý přípravek
Držitel registrace Generics [UK] Ltd., Potters Bar, Hertfordshire, Velká Británie
ATC klasifikace

nahoru

Varianty

Kód Náz. Forma
0192719 POR TBL FLM 10 Potahovaná tableta, Perorální podání
0192728 POR TBL FLM 100 Potahovaná tableta, Perorální podání
0192718 POR TBL FLM 2 Potahovaná tableta, Perorální podání
0192720 POR TBL FLM 20 Potahovaná tableta, Perorální podání
0192721 POR TBL FLM 30 Potahovaná tableta, Perorální podání
0192722 POR TBL FLM 40 Potahovaná tableta, Perorální podání
0192723 POR TBL FLM 50 Potahovaná tableta, Perorální podání
0192724 POR TBL FLM 60 Potahovaná tableta, Perorální podání
0192725 POR TBL FLM 70 Potahovaná tableta, Perorální podání
0192726 POR TBL FLM 80 Potahovaná tableta, Perorální podání
0192727 POR TBL FLM 90 Potahovaná tableta, Perorální podání

nahoru

Příbalový létak TRAMYLPA 37,5 MG/325 MG

Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls29030/2012 a příloha ke sp.zn.sukls70687/2012

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

Tramylpa 37,5 mg / 325 mg, potahované tablety

tramadoli hydrochloridum 37,5 mg

paracetamolum 325 mg

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete:1. Co je Tramylpa a k čemu se používá2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Tramylpa užívat3. Jak se Tramylpa užívá4. Možné nežádoucí účinky5. Jak přípravek Tramylpa uchovávat6. Další informace

1.

CO JE TRAMYLPA A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Tramylpa se užívá při středně silných až silných bolestech. Lékař vám tento lék předepíše, pokud usoudí, že je pro vás kombinace tramadol hydrochloridu s paracetamolem vhodná.

Přípravek Tramylpa je určen dospělým a mladistvým od 12 let.

2.

ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK TRAMYLPA UŽÍVAT

Neužívejte přípravek Tramylpa,

jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na tramadol, paracetamol nebo na kteroukoli další složku přípravku Tramylpa (viz seznam složek v bodu 6);

v případě akutní otravy alkoholem;

jestliže užíváte léky na spaní, léky proti bolesti nebo léky ovlivňující náladu a psychiku;

jestliže užíváte současně léky zvané inhibitory monoaminoxidázy (MAOI) nebo jestliže od doby, kdy jste je přestal(a) užívat, uplynulo méně než dva týdny; léky skupiny MAOI se užívají při depresích nebo při Parkinsonově nemoci;

jestliže trpíte závažným onemocněním jater;

jestliže máte epilepsii, kterou vaše současná léčba dostatečně neupravuje.

Při užívání přípravku Tramylpa je třeba zvláštní opatrnosti.Sdělte svému lékaři,

jestliže máte závažné ledvinové obtíže; v takovém případě se Tramylpa nedoporučuje. Při středně těžkém onemocnění ledvin je třeba prodloužit interval mezi dávkami léku na 12 hodin;

jestliže máte jaterní obtíže nebo onemocnění, například vám zežloutnou oči a pokožka, což může svědčit o žloutence;

jestliže máte závažné dechové obtíže, například astma nebo závážné plicní obtíže;

jestliže jste závislí na nějakém léku (například na morfinu);

jestliže jste v nedávné době utrpěl(a) úraz hlavy, šok nebo jste měl(a) silné bolesti hlavy spojené se zvracením;

jestliže máte epilepsii nebo jste již někdy měl(a) záchvat(y);

jestliže jste z neznámých důvodů ve stavu sníženého vědomí.

Ve všech těchto případech je při užívání léku zapotřebí opatrnosti.

Tramadol se nesmí užívat jako substituční léčba u pacientů závislých na opioidech, protože nepotlačuje abstinenční příznaky morfinového typu.Tramadol může i při doporučeném dávkování vyvolávat křeče. Proto se Tramylpa nemá předepisovat epileptickým pacientům během jejich léčby ani osobám citlivým k záchvatům, pokud to není naprosto nezbytné.

DětiU dětí mladších 12 let se Tramylpa nedoporučuje. Účinnost a bezpečnost u dětí nebyla stanovena.

ZneužíváníTramadol v léčebných dávkách může vyvolávat abstinenční příznaky. Byly zaznamenány vzácné případy závislosti a zneužívání.

Chirurgické zákrokyTramadol ve spojení s anestetiky enfluranem a oxidem dusným může při celkové anestezii napomáhat tomu, aby pacient nabyl během operace vědomí. Proto je třeba vyhýbat se při lehké anestezii užívání tramadolu do doby, než budou známy další informace.

Užívání dalších lékůProsím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Tramylpa se nesmí užívat současně s: inhibitory MAO (sloužícími k léčbě depresí nebo Parkinsonovy choroby), protože hrozí nebezpečí serotoninového syndromu. Serotoninový syndrom se může projevovat průjmy, bušením srdce, pocením, třasem, zmateností a případně i bezvědomím. Pokud jste inhibitory MAO v nedávné době užíval(a), musí mezi jejich vysazením a nasazením tramadolu uplynout doba přinejmenším dvou týdnů.

Přípravek Tramylpa by se neměl užívat současně s:

karbamazepinem (lékem na epilepsii a některé druhy bolestí); pokud tyto léky užíváte současně, účinnost a doba působení tramadolu se sníží;

léky proti bolestem, jako je buprenorfin, nalbufin nebo pentazocin; pokud tyto léky užívátesoučasně, účinnost přípravku Tramylpa proti bolestem se sníží a hrozí nebezpečí vzniku abstinenčních příznaků.

Dále by se přípravek Tramylpa neměl užívat současně s těmito léky:

Serotoninergní léky, jako jsou selektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu (SSRI, sloužící k léčbě depresí) nebo triptany (které se užívají při migréně). Pokud byste tyto léky užíval(a) současně, mohl by u vás propuknout serotoninový syndrom. K jeho příznakům patří například zmatenost, neklid, horečka, pocení, ztráta koordinace, přemrštěné reflexy, mimovolní záškuby svalů a průjem.

Jiné deriváty opioidů (včetně léků proti kašli a prostředků substituční léčby), barbituráty a benzodiazepiny (sedativa). Při současném užívání těchto léků se může zvyšovat nebezpečí útlumu dechu, což může mít při předávkování smrtelné následky.

Přípravky tlumící centrální nervovou soustavu, anxiolytika (léky k potlačování úzkostí), hypnotika, sedativní antidepresiva, sedativní antihistaminika (léky proti alergiím), neuroleptika (přípravky k léčbě psychózy), centrálně působící léky proti vysokému krevnímu tlaku, thalidomid (sedativum) a baklofen (lék na uvolňování svalů). Tyto léky mohou zhoršovat útlum centrálního nervového systému. Snižují pozornost, takže řídit nebo obsluhovat stroje pod jejich vlivem může být nebezpečné.

Léky typu warfarinu (na ředění krve). Možná vám lékař bude muset pravidelně kontrolovat tzv. protrombinový čas.

Další léky, které blokují jaterní enzym CYP3A4, jako je ketokonazol nebo erytromycin.

Léky snižující práh záchvatů, jako je bupropion, antidepresiva na bázi inhibitorů zpětného vychytávání serotoninu, tricyklická antidepresiva a neuroleptika. Pokud byste užívali tramadol společně s těmito léčivy, mohlo by to zvyšovat nebezpečí křečí.

Metoklopramid nebo domperidon (léky na nevolnost a zvracení). Pokud byste tyto léky užívali současně s přípravkem Tramylpa, mohlo by se u Vás zvýšit vstřebávání paracetamolu.

Cholestyramin (lék na snižování cholesterolu v krvi), protože může snižovat vstřebávání přípravkuTramylpa.

Užíváním ondansetronu (lék na nevolnost) se může změnit účinnost přípravku Tramylpa.

Užívání přípravku Tramylpa s jídlem a pitímPřípravek Tramylpa je možno užívat s jídlem nebo nezávisle na jídle. Během léčby nepijte alkoholické nápoje, protože alkohol zvyšuje sedativní účinek přípravku Tramylpa.

TěhotenstvíPoraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék. Během těhotenství tento přípravek neužívejte.Dlouhodobé užívání v těhotenství by mohlo u novorozence vyvolat v důsledku návyku abstinenční příznaky.

KojeníPoraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék. Lék se vylučuje do lidského mateřského mléka. Proto byste neměla během kojení lék užívat – malá množství tramadolu by mohla do mateřského mléka přejít.

Řizení dopravních prostředků a obsluha strojůLék může vyvolávat ospalost a závratě, které se mohou zhoršit vlivem alkoholu nebo jiných látektlumících centrální nervový systém. Jestliže pociťujete ospalost a závratě, neměl(a) byste řídit ani obsluhovat stroje.

3.

JAK SE TRAMYLPA UŽÍVÁ

Vždy užívejte přípravek Tramylpa přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Obvyklá dávka přípravku je:Dospělí a mladiství (od 12 let):

Lékař vám dávku upraví individuálně podle toho, jak silné bolestí máte a jak reagujete na léčbu.

Doporučená počáteční dávka je 1 tableta ráno a 1 tableta večer. Interval mezi dvěma dávkami by neměl být kratší než 6 hodin.

V případě nutnosti můžete užívat i více tablet za den, nepřekračujte však maximální denní dávku 8 tablet (což představuje 300 mg tramadolu a 2600 mg paracetamolu) a neužívejte žádné další léky obsahující paracetamol nebo tramadol hydrochlorid; mohli byste se předávkovat.

Starší osoby (nad 65 let):

Můžete užívat obvyklé dávky doporučené pro dospělé a mladistvé.

U osob starších než 75 let se s ohledem na přítomnost tramadolu doporučuje, aby interval mezi dávkami nebyl kratší než 6 hodin.

Způsob podání

Tablety se užívají ústy.

Polykají se celé a zapíjejí se dostatečným množstvím vody (například 200 ml sklenicí vody). Nemají se lámat ani kousat.

Délka léčbyNeužívejte lék déle, než je naprosto nezbytné.Pokud je nutné vzhledem k povaze a závažnosti onemocnění lék užívat opakovaně nebo dlouhodobě, budete pečlivě pravidelně sledováni, aby bylo možné posoudit, zda je nutné v léčbě pokračovat. Kdykoliv je to možné, je třeba dlouhodobou léčbu přerušovat přestávkami.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Tramylpa, než jste měl(a):

Jestliže jste užil(a) více tablet, než jste měli, musíte se okamžitě spojit se svým lékařem nebo s nejbližší pohotovostní službou.

Při předávkování můžete pociťovat nevolnost, miózu (zúžení zornic), zvracení, anorexii (nechutenství), bolesti břicha, kardiovaskulární kolaps, poruchy vědomí až kóma (bezvědomí), křeče a dechový útlum, který může vyústit v zástavu dechu.

Během 12 – 48 hodin po požití může dojít k poškození jater. Při závažné otravě může selhání jater vést až k závažnému mozkovému onemocnění (encefalopatii), kómatu a smrti. Může nastat akutní selhání ledvin s tubulární nekrózou (rozpadem buněk), a to i když nedošlo k závažnému poškození jater. Byly také zaznamenány případy srdeční arytmie (nepravidelného srdečního tepu) a pankreatitidy (zánětu slinivky břišní).

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek TramylpaJestliže jste zapomněl(a) lék vzít, můžete zapomenutou dávku vynechat a pokračovat v léčbě zavedeným způsobem, nebo si můžete zapomenutou tabletu vzít, ale než užijete další dávku, musíte 6 hodin počkat.Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou tabletu.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek TramylpaBez porady s lékařem nepřestávejte lék užívat.Pokud již není léčba zapotřebí, vysazuje se lék postupným snižováním dávky, tak aby se předešlo abstinenčním příznakům.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4.

MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i Tramylpa nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Velmi časté (postihující více než 1 pacienta z 10) jsou tyto nežádoucí účinky:

závratě, spavost,

nevolnost.

Časté (postihující 1 – 10 pacientů ze 100) jsou tyto nežádoucí účinky:

zmatenost, změny nálady (úzkostnost, nervozita, rozjařenost), poruchy spánku,

bolesti hlavy, třes,

zvracení, zácpa, sucho v ústech, průjem, bolest břicha, zažívací potíže, nadýmání,

pocení, svědění.

Málo časté (postihující 1 – 10 pacientů z 1000) jsou tyto nežádoucí účinky:

deprese, halucinace, noční můry, ztráta paměti,

mimovolní stahy svalů, brnění nebo necitlivost, zvonění v uších,

vysoký krevní tlak, bušení srdce, rychlý srdeční tep, nepravidelný srdeční tep,

obtížné dýchání,

obtíže při polykání, krev ve stolici,

zvýšené hladiny transaminázy (jaterního enzymu),

kožní reakce (např. vyrážka, kopřivka),

albuminurie (albumin (bílkovina) v moči), poruchy močení (dysurie, zadržování moči),

třesavka, návaly horka, bolesti na hrudi.

Vzácné (postihující 1 – 10 pacientů z 10 000) jsou tyto nežádoucí účinky:

změny účinku warfarinu (užívá se k ředění krve), včetně prodloužení protrombinového času (snížené krevní srážlivosti),

alergické reakce s dechovými příznaky (např. obtížné dýchání, bronchospasmy (křečové zúžení průdušek), sípání, otok obličeje a hrdla) a anafylaktická reakce (těžká alergická reakce),

alergické reakce včetně kožní vyrážky,

změny chuti k jídlu, svalová slabost a útlum dechu,

léková závislost,

ztráta koordinace, záchvaty,

rozostřené vidění.

Velmi vzácné (postihují méně než 1 pacienta z 10 000) jsou tyto nežádoucí účinky:

zneužívání,

záchvaty paniky, závažné úzkosti, halucinace, brnění nebo necitlivost, zvonění v uších a neobvyklé příznaky centrální nervové soustavy (projevující se jako abstinenční příznaky).

U níže uvedených nežádoucích účinků nelze četnost z dostupných údajů odhadnout:

změny krevního obrazu, včetně trombocytopenie (poklesu počtu krevních destiček) a agranulocytózy (závažného poklesu počtu bílých krvinek),

hypoprotrombinemie (vede ke snížené srážlivosti krve) při užívání společně s látkami typu warfarinu (sloužícími k ředění krve),

nepokoj, úzkostnost, nervozita, poruchy spánku, hyperaktivita, třes a gastrointestinální symptomy (projevují se jako abstinenční příznaky),

psychické nežádoucí účinky, jako jsou změny nálady (obvykle rozjařenost, někdy stav úzkostispojený s neklidem), změny aktivity (obvykle snížená, někdy zvýšená) a změny poznávacích a smyslových schopností (např. rozhodovací schopnosti, poruchy vnímání),

nízký krevní tlak při rychlém vzpřímení, pomalý srdeční rytmus, mdloby (kolaps),

zhoršení astmatu.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

5.

JAK PŘÍPRAVEK TRAMYLPA UCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Přípravek Tramylpa nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na blistru a na krabičce. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6.

DALŠÍ INFORMACE

Co Tramylpa obsahuje

Léčivými látkami jsou 37,5 mg tramadol hydrochloridu a 325 mg paracetamolu.

Pomocnými látkami jsou:Jádro potahované tablety: Předželatinovaný škrob Kukuřičný škrob Sodná sůl karboxymethylškrobu (typ A)Mikrokrystalická celulosa (Avicel PH 102)Magnesium-stearátPotahová vrstva:Potahová soustava Opadry žlutá 03K82345 (hypromelóza 2910/6 (E464), oxid titaničitý (E171), triacetin, žlutý oxid železitý (E172))

Jak Tramylpa vypadá a co obsahuje toto baleníSvětle žlutá podlouhlá bikonvexní (dvojitě vypouklá) potahovaná tableta.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci:Generics (UK) Ltd., Station Close, Potters Bar, Hertfordshire, EN6 1TL Velká Británie

Výrobci:Laphal Industries, Avenue de Provence, 13190 Allauch, FrancieLaboratoires BTT, Zone Industrielle de Krafft, 67150 Erstein, FrancieMedis International a.s., Výrobní závod Bolatice, Průmyslová 961/16, 747 23 Bolatice, Česká republikaGenerics [UK] Ltd, Station lose Potters Bar, Hertfordshire EN6 1TL, Velká BritánieMcDermott Laboratories Ltd. T/A Gerard Laboratories, 35-36 Baldoyle Industrial estate, Grange Road, Dublin 13, Irsko.

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:

Portugalsko – TRAMADOL+PARACETAMOL SUBSTIPHARM 37.5 mg/325 mg, comprimidos revestidos por películaČeská republika - Tramylpa 37,5 mg/325 mg, potahované tabletyŠpanělsko - CALONE 37.5 mg/325 mg,comprimidos recubiertosPolsko - CALONESlovenská republika - Tramylpa 37.5 mg/325

Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 4.6.2012


nahoru

Souhrn údajů o léku (SPC)

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls29030/2012

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1.

NÁZEV PŘÍPRAVKU

Tramylpa 37,5 mg / 325 mgpotahované tablety

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jedna potahovaná tableta obsahuje tramadoli hydrochloridum 37,5 mg a paracetamolum 325 mg.

Pomocné látky:

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.

LÉKOVÁ FORMA

Potahovaná tabletaSvětležlutá podlouhlá bikonvexní potahovaná tableta.

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Terapeutické indikace

Tramylpa se indikuje u dospělých a mladistvých od 12 let k symptomatické léčbě středně silných až silných bolestí.Použití přípravku Tramylpa by mělo být vyhrazeno pouze pro pacienty se středně silnými až silnými bolestmi, které se nezmírňují podáváním periferních analgetik a vyžadují kombinaci tramadol hydrochloridu a paracetamolu (viz bod 5.1).

4.2

Dávkování a způsob podání

Dávkování

Dospělí a mladiství (od 12 let):Přípravek Tramylpa by se měl podávat pouze pacientům se středně silnými až silnými bolestmi, u nichž se považuje za vhodnou kombinace tramadol hydrochloridu a paracetamolu.Dávku je třeba upravit individuálně podle intenzity bolestí a pacientovy reakce.Doporučuje se počáteční dávka dvou potahovaných tablet přípravku Tramylpa. Podle potřeby je možno tuto dávku zvýšit, nemá však být vyšší než 8 potahovaných tablet (což představuje 300 mg tramadolu a 2600 mg paracetamolu) za den. Interval mezi jednotlivými dávkami nemá být kratší než 6 hodin.

Ze žádného důvodu se Tramylpa nemá užívat déle, než je naprosto nezbytné (viz bod 4.4).Je-li vzhledem k charakteru a závažnosti onemocnění nutné opakované podávání nebo dlouhodobá léčba (a to pokud možno přerušovaná), je zapotřebí pacienta pečlivě pravidelně sledovat, aby bylo možné posoudit, zda je ještě nutné v léčbě pokračovat.

Děti:

Účinnost a bezpečnost přípravku Tramylpa u dětí mladších 12 let nebyla stanovena; proto se u této skupiny pacientů užívání přípravku nedoporučuje.

Starší pacienti:Může se užívat obvyklá dávka, je však třeba poznamenat, že u dobrovolníků ve věku 75 let byl při perorálním podávání eliminační poločas tramadolu o 17 % delší. U osob starších než 75 let se s ohledem na přítomnost tramadolu doporučuje, aby interval mezi dávkami nebyl kratší než 6 hodin.

Renální insuficience:U pacientů se závažnou renální insuficiencí (clearance kreatininu < 10 ml/min) se užívání přípravku Tramylpa s ohledem na přítomnost tramadolu nedoporučuje. V případech středně těžké renální insuficience (clearance kreatininu 10 – 30 ml/min) je třeba prodloužit interval mezi dávkami na 12 hodin. Jelikož hemodialýzou nebo hemofiltrací se tramadol odstraňuje velmi pomalu, není obvykle po dialýze zapotřebí podávat další dávku k udržení analgezie.

Hepatální insuficience:Osoby se závažnou jaterní insuficiencí nesmějí přípravek Tramylpa užívat (viz bod 4.3). V případech středně těžké jaterní dysfunkce je třeba pečlivě zvážit prodloužení intervalu mezi dávkami (viz bod 4.4).

Způsob podání

Perorální podání.Potahované tablety se polykají vcelku a zapíjejí se dostatečným množstvím tekutiny. Nesmějí se lámat ani kousat.

4.3

Kontraindikace

- Přecitlivělost na tramadol, paracetamol nebo kteroukoli z pomocných látek tohoto přípravku.- Akutní intoxikace alkoholem, hypnotiky, centrálně působícími analgetiky, opioidy nebo

psychotropními látkami.

- Současná léčba inhibitory MAO nebo léčba ukončená před dobou kratší než dva týdny (viz bod

4.5).

- Závažná jaterní insuficience.- Epilepsie nekontrolovaná léčbou (viz bod 4.4).

4.4

Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Upozornění:

- U dospělých a mladistvých starších 12 let nesmí být překročena maximální denní dávka 8

potahovaných tablet přípravku Tramylpa. Aby nedošlo k předávkování, je třeba pacienty poučit, že nesmějí doporučenou dávku překročit a že bez porady s lékařem nesmějí souběžně užívat žádný další lék (ani volně dostupný) obsahující paracetamol nebo tramadol hydrochlorid.

- Při závažné renální insuficienci (clearance kreatininu < 10 ml/min) se Tramylpa nedoporučuje.- Pacienti se závažnou hepatální insuficiencí nesmějí přípravek Tramylpa užívat (viz bod 4.3).

U pacientů s necirhotickým alkoholickým jaterním onemocněním je vyšší nebezpečí předávkování paracetamolem. V případech středně těžké hepatální insuficience je třeba pečlivě zvážit, zda není vhodné interval mezi dávkami prodloužit.

- U osob se závažnou respirační insuficiencí se Tramylpa nedoporučuje.- U pacientů závislých na opioidech není tramadol indikován jako substituční léčba. Tramadol je sice

agonista opioidů, nepotlačuje však abstinenční příznaky po vysazení morfinu.

- U predisponovaných pacientů léčených tramadolem nebo léky, jež mohou snižovat práh záchvatů,

zejména selektivními inhibitory zpětného vychytávání serotoninu, tricyklickými antidepresivy, antipsychotiky, centrálně působícími analgetiky nebo lokálními anestetiky, byly zaznamenány

křeče. Léčeným epileptikům nebo pacientům se sklonem ke křečím by neměl být přípravekTramylpa podáván, pokud to není zcela nezbytné. Křeče byly pozorovány i v případech, kdy pacienti tramadol užívali v doporučených dávkách. Riziko se může zvýšit pokud dávky tramadolu překročí doporučenou horní hranici dávky.

- Současné užívání opioidových agonistů-antagonistů (nalbufin, buprenorfin, pentazocin) se

nedoporučuje (viz bod 4.5).

Opatření:

- U pacientů závislých na opioidech, pacientů s kraniálním traumatem, pacientů náchylných ke

křečím, pacientů s poruchou žlučového traktu, pacientů ve stavu šoku, pacientů, u nichž došlo z neznámých důvodů ke změně stavu vědomí, pacientů s obtížemi ovlivňujícími respirační centrum nebo respirační funkci a u pacientů se zvýšeným nitrolebním tlakem je třeba podávat přípravek Tramylpa s opatrností.

- U některých pacientů může předávkování paracetamolem přivodit toxické poškození jater.- Tramadol podávaný v terapeutických dávkách může vyvolávat abstinenční příznaky. Vzácně byly

zaznamenány případy závislosti a zneužívání (viz bod 4.8).

- Mohou se objevit abstinenční příznaky podobné těm, které nastávají po vysazení opioidů (viz bod

4.8).

- V jedné studii bylo zjištěno, že užívání tramadolu v kombinaci s enfluranem a oxidem dusným při

celkové anestezii zvyšuje možnost nabytí vědomí během operace. Dokud nebudou známy další informace, je třeba se při lehké povrchové anestezii užívání tramadolu vyhýbat.

4.5

Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Je kontraindikováno užívání souběžně s těmito látkami:

Neselektivní inhibitory MAO

Riziko serotoninového syndromu: průjem, tachykardie, pocení, třas, zmatenost a případně kóma.

Selektivní inhibitory MAO-A

Extrapolace z neselektivních inhibitorů MAO.Riziko serotoninového syndromu: průjem, tachykardie, pocení, třas, zmatenost a případně kóma.

Selektivní inhibitory MAO-B

Symptomy centrální excitace podobné jako u serotoninového syndromu: průjem, tachykardie, pocení, třes, zmatenost a případně kóma.

Pokud byl pacient donedávna léčen inhibitory MAO, je třeba mezi zahájením léčby tramadolem a ukončením léčby MAO ponechat dvoutýdenní prodlevu.

Nedoporučuje se užívání souběžně s těmito látkami:

Alkohol

Alkohol zvyšuje sedativní účinek opioidních analgetik.Snížení pozornosti může být nebezpečné při řízení vozidel a obsluze strojů.Je třeba, aby se pacienti vyvarovali požívání alkoholických nápojů a užívání léčivých přípravků, které alkohol obsahují.

Karbamazepin a další induktory enzymů

Riziko snížení účinnosti a zkrácení doby účinku v důsledku snížené koncentrace tramadolu v plazmě.

Agonisté/antagonisté opioidů (buprenorfin, nalbufin, pentazocin)

Snížení analgetického účinku konkurenčním blokováním receptorů s rizikem vzniku abstinenčního syndromu.

Současné užívání s dalšími látkami, které je nutné zvážit:

Při léčbě tramadolem v časové souvislosti s jinými serotoninergními léky, jako jsou selektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu (SSRI) nebo triptany, byly zaznamenány ojedinělé případy serotoninového syndromu. K příznakům serotoninového syndromu patří například zmatenost, agitovanost, horečka, pocení, ataxie, hyperreflexie, myoklonus a průjem.

Ostatní deriváty opioidů (včetně antitusik a léčivých přípravků k substituční terapii), barbituráty a benzodiazepiny.Zvýšené riziko respirační deprese, která může být při předávkování fatální.

Ostatní látky působící tlumivě na centrální nervovou soustavu, jako jsou další deriváty opioidů(včetně antitusiv a léčivých přípravků k substituční terapii), barbituráty, benzodiazepiny, další anxiolytika, hypnotika, sedativní antidepresiva, sedativní antihistaminika, neuroleptika, centrálně působící antihypertenziva, thalidomid a baclofen.Tyto léčivé přípravky mohou zesilovat tlumivý účinek na centrální nervovou soustavu. Snížení pozornosti může být nebezpečné při řízení vozidel a obsluze strojů.

 Jelikož při souběžném užívání přípravku Tramylpa s léky typu warfarinu bylo zaznamenáno

zvýšení INR, je zapotřebí pravidelně vyhodnocovat protrombinový čas.

 Další léčiva, o nichž je známo, že inhibují CYP3A4, jako je ketokonazol nebo erytromycin, mohou

blokovat metabolismus tramadolu (N-demetylace) a pravděpodobně i metabolismus aktivního O-demetylovaného metabolitu. Klinický význam této interakce nebyl dosud prozkoumán.

Léčivé přípravky snižující práh pohotovosti ke křečím, jako je bupropion, antidepresiva na bázi inhibitorů zpětného vychytávání serotoninu, tricyklická antidepresiva a neuroleptika. Při souběžném užívání tramadolu a těchto léků se může zvyšovat riziko vzniku křečí. Metoklopramid nebo domperidon můžou zvyšovat rychlost absorpce paracetamolu. Cholestyramin může absorpci snižovat.

V omezeném počtu studií bylo pozorováno, že užívání antiemetika ondansetronu, antagonisty receptorů 5-HT3, v předoperačním nebo pooperačním období vyvolalo u pacientů s pooperačními bolestmi zvýšenou potřebu tramadolu.

4.6

Fertilita, těhotenství a kojení

Těhotenství:

Tramylpa je fixní kombinace léčivých látek obsahující tramadol, proto se nemá během těhotenství užívat.

Informace vztahující se k paracetamolu:Výsledky epidemiologických studií neprokázaly, že by v těhotenství při užívání doporučených dávek měl paracetamol škodlivé zdravotní účinky.

Informace vztahující se k tramadolu:Tramadol se nemá v těhotenství užívat, protože není k dispozici dostatečné množství důkazů o bezpečnosti užívání tramadolu u těhotných žen. Tramadol podávaný před porodem nebo v jeho průběhu nemá vliv na kontrakci dělohy. U novorozenců může způsobovat změny dechové frekvence, které však nejsou klinicky významné. Dlouhodobé užívání v těhotenství by mohlo u novorozenců po porodu vyvolávat v důsledku návyku abstinenční příznaky.

Kojení:

Tramylpa je fixní kombinace léčivých látek obsahující tramadol, proto se nemá v období kojení užívat.

Informace vztahující se k paracetamolu:Paracetamol je vylučován do mateřského mléka, jeho množství však není klinicky významné. Podle publikované literatury nepředstavuje u žen, které užívají léky obsahující samotný paracetamol, kojení kontraindikaci.

Informace vztahující se k tramadolu:Tramadol a jeho metabolity jsou v malém množství přítomny v mateřském mléce. Během kojení může dítě přijmout zhruba 0,1 % dávky podané matce. Tramadol se nemá v době kojení užívat.

4.7

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Tramadol může vyvolávat ospalost nebo závratě, tento účinek se může zesilovat působením alkoholu nebo jiných léčiv tlumících CNS. Pokud se u pacienta tyto účinky objeví, nesmí pacient řídit ani obsluhovat stroje.

4.8

Nežádoucí účinky

Nejčastějšími nežádoucími účinky zaznamenanými v klinických studiích s kombinací paracetamolu a tramadolu byly nevolnost, závratě a ospalost; ty byly pozorovány u více než 10 % pacientů.

Ke klasifikaci četnosti výskytu nežádoucích účinků byla použita následující terminologie:Velmi časté ( 1/10)Časté (1/100 to 1/10)Méně časté (1/1000 až 1/100)Vzácné (1/10 000 až 1/1000)Velmi vzácné (< 1/10 000)Není známo (z dostupných údajů nelze určit)

V každé skupině četnosti jsou nežádoucí účinky uvedeny v pořadí klesající závažnosti.

Psychiatrické poruchy:Časté: zmatenost, změny nálady (úzkostné stavy, nervozita, povznesená nálada), poruchy spánkuMéně časté: deprese, halucinace, noční děsy, amnézieVzácné: léková závislost

Poruchy nervového systému:Velmi časté: závratě či točení hlavy, spavostČasté: bolesti hlavy, třasMéně časté: mimovolní svalové kontrakce, parestézie, tinitusVzácné: ataxie, záchvaty

Poruchy oka:Vzácné: rozostřené vidění

Srdeční poruchy:Méně časté: hypertenze, palpitace, tachykardie, arytmie

Respirační, hrudní a mediastinální poruchy:Méně časté: dyspnoe

Gastrointestinální poruchy:Velmi časté: nevolnostČasté: zvracení, zácpa, sucho v ústech, průjmy, bolesti břicha, dyspepsie, flatulenceMéně časté: dysfágie, melena

Poruchy jater a žlučových cest:Méně časté: zvýšené hladiny jaterních transamináz

Poruchy kůže a podkožní tkáně:Časté: pocení, svěděníMéně časté: kožní reakce (např. vyrážka, kopřivka),

Poruchy ledvin a močových cest:Méně časté: albuminurie, poruchy močení (dysurie, retence moči)

Celkové poruchy a reakce v místě aplikace:Méně časté: třesavka, návaly horka, bolest na hrudi.

Postmarketingová sledování:Velmi vzácné: zneužívání

Níže uvedené nežádoucí účinky sice nebyly v průběhu klinických studií pozorovány, ale jejich výskyt nelze v souvislosti podáváním tramadolu nebo paracetamolu vyloučit:

Tramadol- Posturální hypotenze, bradykardie, mdloby (kolaps).- Postmarketingové studie tramadolu odhalily vzácné případy ovlivnění účinku warfarinu, včetně

prodloužení protrombinového času.

- Vzácné případy: alergické reakce s respiračními symptomy (např. dyspnoe, bronchospasmus,

sípání, angioneurotický edém) a anafylaktická reakce.

- Vzácné případy: změny chuti k jídlu, svalová slabost a respirační deprese.- Po podání tramadolu se mohou objevit nežádoucí psychické účinky s individuálními rozdíly v

intenzitě a povaze (v závislosti na osobnosti a délce léčby). Tyto účinky zahrnují změny nálady (obvykle euforie, někdy dysforie spojená s neklidem), změny aktivity (obvykle snížení, někdy zvýšení) a změny kognitivních a senzorických schopností (např. rozhodovací schopnost, poruchy vnímání).

- Byly zaznamenány případy exacerbace astmatu, kauzální vztah k léčivu však nebyl zjištěn.- Mohou se objevit následující abstinenční příznaky, podobné jako u opioidů po přerušení léčby:

agitovanost, úzkostné stavy, nervozita, nespavost, hyperkineze, třes a gastrointestinální symptomy. Velmi vzácně byly po náhlém vysazení tramadol hydrochloridu pozorovány tyto symptomy: panické ataky, těžké úzkostné stavy, halucinace, parestezie, tinitus a neobvyklé CNS symptomy.

Paracetamol- Nežádoucí účinky paracetamolu jsou vzácné, může se však projevit přecitlivělost, včetně vyrážky.

Byly zaznamenány změny krevního obrazu, včetně trombocytopenie a agranulocytózy, ale kauzální vztah k paracetamolu nebyl ve všech případech prokázán.

- Podle několika studií může paracetamol podávaný společně s látkami typu warfarinu způsobovat

hypoprotrombinemii. Podle jiných studií se však protrombinový čas nemění.

4.9

Předávkování

Tramylpa je fixní kombinace léčivých látek. V případě předávkování se mohou projevovat známky a symptomy toxicity tramadolu nebo paracetamolu, popřípadě obou těchto léčivých látek.

Symptomy předávkování tramadolem:

V zásadě lze při intoxikaci tramadolem očekávat stejné symptomy, jaké se projevují u ostatních centrálně působících analgetik (opioidů). Mezi tyto příznaky patří zejména mióza, zvracení, kardiovaskulární kolaps, poruchy vědomí až kóma, křeče a respirační deprese, která může vyústit až v zástavu dechu.

Symptomy předávkování paracetamolem:

Předávkování je nebezpečné, zejména u dětí. Symptomy během prvních 24 hodin zahrnují bledost, nevolnost, zvracení, anorexii a bolesti břicha. Během 12 – 48 hodin po požití paracetamolu může dojít k poškození jater. Může dojít ke změnám metabolismu glukózy a k metabolické acidóze. Při těžké intoxikaci může selhání jater vést až k encefalopatii, kómatu a smrti. I když nedojde k závažnému poškození jater může se rozvinout akutní selhání ledvin s tubulární nekrózou. Byly také zaznamenány případy srdeční arytmie a pankreatitidy.

Dávky paracetamolu v rozmezí 7,5 – 10 g nebo vyšší mohou u dospělých vyvolat poškození jater. Předpokládá se, že se nadbytek toxického metabolitu ireverzibilně váže na jaterní tkáň (oproti situaci po požití normálního množství paracetamolu, kdy je tato látka adekvátně detoxifikována glutathionem).

Urgentní léčba:

- okamžitý převoz na specializované oddělení;- udržování respiračních a oběhových funkcí;- před zahájením léčby je nutné co nejdříve po předávkování odebrat krev ke stanovení koncentrace

paracetamolu a tramadolu v plazmě a k provedení jaterních testů;

- jaterní testy je nutné provést na počátku (po předávkování) a následně je opakovat vždy po 24

hodinách. Obvykle se zjistí zvýšení hladiny jaterních enzymů (AST, ALT), které se po jednom až dvou týdnech vrací k normálním hodnotám;

- je třeba vyprázdnit žaludek, a to buď dráždivým vyvolám zvracení, pokud je pacient při vědomí,

nebo gastrickou laváží;

- je třeba zahájit podpůrná opatření, jako je zajištění průchodnosti dýchacích cest a udržování

kardiovaskulární funkce; k nápravě respiračních depresí podat naloxon; při křečích podatdiazepam.

- Hemodialýzou nebo hemofiltrací se tramadol eliminuje z krve jen minimálně; proto se tyto postupy

jako detoxifikační zákroky při akutní intoxikaci přípravkem Tramylpa nedoporučují.

Okamžitá léčba je při předávkování paracetamolem nezbytná. I v případě nepřítomnosti signifikantních časných symptomů, je třeba pacienta neprodleně dopravit do nemocnice, k zajištění okamžité lékařské péče. Pokud dospělý nebo mladistvý požil zhruba 7,5 g paracetamolu nebo více nebo pokud dítě požilo během předchozích 4 hodin více než 150 mg/kg paracetamolu, je třeba provést gastrickou laváž. Čtyři hodiny po předávkování je třeba stanovit koncentraci paracetamolu v krvi, aby bylo možno určit (za použití nomogramu předávkování paracetamolem) riziko poškození jater. Může být zapotřebí podat perorálně methionin nebo intravenózně N-acetylcystein (NAC), který může mít do 48 hodin po předávkování příznivý účinek. Intravenózní podání NAC je účinnější, podá-li se do 8 hodin od předávkování. Nicméně se NAC má aplikovat i v případě, že od předávkování již uplynula doba delší než 8 hodin, a v aplikaci je třeba pokračovat po celou dobu léčby. Pokud je podezření, že předávkování bylo značné, je třeba léčbu pomocí NAC zahájit okamžitě. Musejí být dostupnávšeobecná podpůrná opatření.

Bez ohledu na to, jaké množství paracetamolu postižený požil, je třeba NAC jako antidotum proti paracetamolu podat – ať již perorálně nebo intravenózně – co nejrychleji, pokud možno do 8 hodin od předávkování.

5.

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1

Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: Jiné opioidy; Tramadol, kombinace; kód ATC: N02AX52

AnalgetikaTramadol je centrálně působící opioidní analgetikum. Tramadol je čistý neselektivní agonista ,  a opioidových receptorů, s vyšší afinitou k  receptorům. Dále k jeho analgetickému účinku přispívá inhibice zpětného vychytávání noradrenalinu v neuronech a zvýšené uvolňování serotoninu. Tramadol má antitusický účinek. Na rozdíl od morfinu nevykazuje žádný tlumivý účinek na respiraci, a to ani v širokém rozpětí analgetických dávek. Nemá vliv ani na gastrointestinální motilitu. Jeho kardiovaskulární účinky jsou obvykle mírné. Účinnost tramadolu se uvádí mezi 1/10 a 1/6 účinku morfinu.

U paracetamolu není přesný mechanismus analgetických vlastností známý; pravděpodobně zahrnuje centrální i periferní účinky.

V klasifikaci WHO představuje Tramylpa analgetikum 2. stupně a podává se podle doporučení lékaře.

5.2

Farmakokinetické vlastnosti

Tramadol je podáván ve formě racemické směsi, přičemž v krvi je detekována [-] i [+] forma tramadolu i jeho metabolitu M1. Tramadol je po podání absorbován rychle, nicméně je jeho absorpce pomalejší (a poločas delší) než u paracetamolu.

Po jednorázovém perorálním podání potahované tablety obsahující tramadol+paracetamol (37,5 mg + 325 mg) je dosaženo maximální plazmatické koncentrace 64,3/55,5 ng/ml[(+)/- tramadol/(-) – tramadol] a maximální plazmatické koncentrace 4,2 g/ml (paracetamol) za 1,8 hodiny u [(+)-tramadol/(-)-tramadol] respektive za 0,9 hodiny (paracetamolu). Střední eliminační poločasy t1/2 jsou 5,1/4,7 hodin u [(+) – tramadol /(-) – tramadol] a 2,5 hodiny (paracetamol).

V rámci farmakokinetických studií na zdravých dobrovolnících nebyly po jednorázovém ani opakovaném perorálním podání přípravku Tramylpa pozorovány žádné významné změny kinetických parametrů obou léčivých látek v porovnání s podáním každé z těchto látek samostatně.

Absorpce:Racemický tramadol je po perorálním podání absorbován rychle a téměř úplně. Střední absolutní biologická dostupnost jednotlivé dávky 100 mg činí zhruba 75 %, po opakovaném podání stoupá až na přibližně 90 %.

Pokud jde o paracetamol, je po podání přípravku Tramylpa jeho perorální absorpce rychlá a téměř úplná a probíhá hlavně v tenkém střevě. Maximální koncentrace paracetamolu v plazmě je dosaženo po 1 hodině, přičemž současné podání s tramadolem na ni nemá vliv.

Perorální podání přípravku Tramylpa s jídlem nemá na koncentraci tramadolu nebo paracetamolu v plazmě ani na jejich absorpci žádný významný vliv; proto se může přípravek podávat nezávisle na jídle.

Distribuce:Tramadol má vysokou tkáňovou afinitu (Vd, = 203  40 l). Na proteiny v plazmě se váže zhruba z 20 %.

Paracetamol je v široké míře distribuován do většiny tělních tkání mimo adipózní tkáně. Jeho zdánlivý distribuční objem činí přibližně 0,9 l/kg. Malý podíl paracetamolu (~20 %) se váže na proteiny v plazmě.

Metabolismus:Tramadol je po perorálním podání extenzivně metabolizován. Zhruba 30 % dávky je v nezměněné formě vyloučeno v moči, kdežto 60 % dávky je vyloučeno ve formě metabolitů.

Tramadol je metabolizován O-demetylací katalyzovanou enzymem CYP2D6 na metabolit M1 a N-demetylací katalyzovanou enzymem CYP3A na metabolit M2. Metabolit M1 je pak dále metabolizován N-demetylací a konjugací s kyselinou glukuronovou. Eliminační poločas metabolitu M1 z plazmy je 7 hodin. Tento metabolit má analgetické účinky, které jsou silnější než u původníholéčiva. Koncentrace metabolitu M1 v plazmě jsou několikanásobně nižší než koncentrace vlastního tramadolu a je nepravděpodobné, že by se klinický účinek po opakovaném podávání změnil.

Paracetamol je metabolizován zejména v játrech, a to dvěma hlavními cestami: glukuronidací a konjugací se sulfátem. Druhá z obou cest se při dávkách vyšších než terapeutických může rychle saturovat. Malý podíl (menší než 4 %) je metabolizován cytochromem P450 na aktivní meziprodukt N-acetylbenzochinonimin, který je za normálních podmínek užívání rychle inaktivován redukovaným glutathionem a po konjugaci s cysteinem a merkapturovou kyselinou vyloučen s močí. Při značném předávkování je ovšem množství tohoto toxického metabolitu zvýšené.

Vylučování:Tramadol a jeho metabolity jsou vylučovány hlavně ledvinami. Eliminační poločas paracetamolu činí u dospělých zhruba 2 – 3 hodiny; u dětí je kratší a u novorozenců a pacientů s cirhózou je mírně prodloužený. Paracetamol je vylučován zejména tvorbou glukuronidových a sulfátových konjugovaných derivátů, a to v závislosti na dávce. Z méně než 9 % je vyloučen v nezměněné formě s močí. Při ledvinové nedostatečnosti se poločas obou složek prodlužuje.

5.3

Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

U této fixní kombinace tramadolu a paracetamolu nebyly provedeny žádné specifické předklinické studie k vyhodnocení jejích karcinogenních nebo mutagenních účinků či vlivu na plodnost.

U potomstva potkanů, jimž byla kombinace obou látek podávána perorálně, nebyly zjištěny žádné teratogenní účinky, které by bylo možno považovat za důsledek podávání přípravku.

U potkanů jimž byla podána dávka toxická pro samici (50/434 mg/kg tramadolu/paracetamolu), tedy 8,3násobek maximální terapeutické dávky pro člověka, byly zjištěny embryotoxické a fetotoxické účinky. Teratogenní účinky nebyly ani při této dávce pozorovány. Embryotoxicita a fetotoxicita se projevila sníženou fetální hmotností a nárůstem přespočetných žeber. Nižší dávky, méně toxické pro samici (10/87 a 25/217 mg/kg tramadolu/paracetamolu), neměly na embryo ani na plod žádný toxický vliv.

Výsledky standardních testů mutagenity neprokázaly u tramadolu žádné potenciální genotoxické riziko pro člověka.

Výsledky studií karcinogenity neprokázaly žádné potenciální riziko pro člověka.

Ve studiích na zvířatech, kterým byly podávány vysoké dávky tramadolu toxické pro matku, byl zjištěn vliv na organogenezi, osifikaci a neonatální mortalitu. Reprodukční schopnost a vývoj potomků ovlivněny nebyly. Tramadol prochází placentou. U potkanů, jimž byl tramadol podán perorálně v dávce do 50 mg/kg (samečci) resp. 75 mg/kg (samičky), nebyl zjištěn žádný vliv na plodnost.

Rozsáhlé šetření neprokázalo žádný relevantní důkaz genotoxického rizika při podávání paracetamolu v terapeutických (tj. netoxických) dávkách.

U paracetamolu podávaného v nehepatotoxických dávkách neprokázaly dlouhodobé studie na potkanech a myších žádné relevantní tumorigenní účinky.

Studie na zvířatech ani rozsáhlé zkušenosti u lidí neprokázaly reprodukční toxicitu.

6.

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1

Seznam pomocných látek

Jádro tablety:Předbobtnalý škrob Kukuřičný škrobSodná sůl karboxymethylškrobu (typ A)Mikrokrystalická celulosa (Avicel PH 102)Magnesium-stearát

Potahová vrstva:Potahová soustava Opadry žlutá 03K82345 (hypromelosa 2910/6 (E464), oxid titaničitý (E171), triacetin, žlutý oxid železitý (E172))

6.2

Inkompatibility

Neuplatňuje se.

6.3

Doba použitelnosti

30 měsíců.

6.4

Zvláštní opatření pro uchovávání

Tento přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

6.5

Druh obalu a velikost balení

2, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100.

PVC-PVdC/Al blistry

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

6.6

Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku a pro zacházení s ním

Všechen nepoužitý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními požadavky.

7.

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Generics (UK) Ltd.

Station ClosePotters BarHertfordshireEN6 1TL Velká Británie

8.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

65/071/12-C

9.

DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

25.1.2012

10.

DATUM REVIZE TEXTU

4.6.2012


nahoru

Informace na obalu

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

KARTONOVÁ KRABIČKA

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Tramylpa 37,5 mg / 325 mgpotahované tabletytramadoli hydrochloridum/paracetamolum

2.

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Jedna potahovaná tableta obsahuje tramadoli hydrochloridum 37,5 mg a paracetamolum 325 mg.

3.

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Další údaje jsou uvedeny v příbalové informaci.

4.

LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ

Potahovaná tableta

2 tablety10 tablet20 tablet30 tablet40 tablet50 tablet60 tablet70 tablet80 tablet90 tablet100 tablet

5.

ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Perorální podání.Tablety nekousejte, nelámejte ani je nedrťte.Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

6.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOSAH A DOHLED DĚTÍ

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

7.

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8.

POUŽITELNOST

EXP

9.

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Tento přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

10.

ZVLÁŠTNÍ

OPATŘENÍ

PRO

LIKVIDACI

NEPOUŽITÝCH

LÉČIVÝCH

PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

11.

NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Generics (UK) Ltd.Station ClosePotters BarHertfordshireEN6 1TL Velká Británie

12.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

65/071/12-C

13.

ČÍSLO ŠARŽE

Č.šarže

14.

KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.

15.

NÁVOD K POUŽITÍ

16.

INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

Tramylpa 37,5 mg / 325 mg

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH

PVC-PVdC/Al blistry

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Tramylpa 37,5 mg / 325 mgpotahované tabletytramadoli hydrochloridum /paracetamolum

2.

NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Generics (UK) Ltd.

3.

POUŽITELNOST

EXP

4.

ČÍSLO ŠARŽE

Lot

5.

JINÉ

Tyto informace jsou určeny pouze odborníkům. Pokud máte pochybnosti o nějakém léku, prosím, kontaktujte svého lékaře. Nedoporučujeme se řídit informacemi uvedenými na těchto stránkách, mohou být zastaralé a nepřesné.