Tramundin Retard 100 Mg

Kód 0021415 ( )
Registrační číslo 65/ 540/00-C
Název TRAMUNDIN RETARD 100 MG
Režim prodeje na lékařský předpis
Stav registrace registrovaný léčivý přípravek
Držitel registrace Mundipharma Gesellschaft m.b.H., Vídeň, Rakousko
ATC klasifikace

nahoru

Varianty

Kód Náz. Forma
0054235 POR TBL PRO 10X100MG Tableta s prodlouženým uvolňováním, Perorální podání
0031962 POR TBL PRO 20X100MG Tableta s prodlouženým uvolňováním, Perorální podání
0054236 POR TBL PRO 30X100MG Tableta s prodlouženým uvolňováním, Perorální podání
0021415 POR TBL PRO 40X100MG Tableta s prodlouženým uvolňováním, Perorální podání
0054237 POR TBL PRO 50X100MG Tableta s prodlouženým uvolňováním, Perorální podání

nahoru

Příbalový létak TRAMUNDIN RETARD 100 MG

Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn.sukls212286/2012

PŘÍBALOVÁ INFORMACE - Rp.

TRAMUNDIN RETARD 100mg

(tramadoli hydrochloridum)

tablety s prodlouženým uvolňováním

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. Máte-li případně další otázky, zeptejte se, prosím, svého lékaře nebo lékárníka. Tento přípravek byl předepsán Vám, a proto jej nedávejte žádné další osobě. Mohl

by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře nebo pokud si

všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete: 1.

Co je Tramundin Retard a k čemu se používá

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Tramundin Retard užívat

3.

Jak se Tramundin Retard užívá

4.

Možné nežádoucí účinky

5

Uchovávání přípravku Tramundin Retard

6

Další informace

1. Co je Tramundin Retard a k čemu se používá?

Tramundin Retard patří do skupiny léků s indikační skupinou analgetikum-anodynum.

Tramundin Retard je lék k tlumení středně silných až silných akutních i chronických bolestí. Je určen pro dospělé a děti starší 14 let. V doporučených léčebných dávkách nepůsobí útlum dýchání, neovlivňuje krevní oběh a nepůsobí zácpu.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Tramundin Retard užívat ?

Tramundin Retard neužívejte: – jestliže jste alergický/á na léčivou látku (tramadol hydrochlorid) nebo na kteroukoliv další

složku přípravku Tramundin Retard

– jestliže jste v nedávné době vypil/a větší množství alkoholu, užil/a větší množství léků na

spaní, léků proti bolesti, opiátů nebo jiných léků účinkujících na mozek (psychotropní léky)

– jestliže současně užíváte určité léky proti depresi (tzv. inhibitory monoaminooxidázy

IMAO) a nebo pokud jste je užíval/a v posledních 14 dnech

– jestliže máte epilepsii, která není pod kontrolou léků – jako náhradu při odvykací protidrogové léčbě.

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Tramundin Retard je zapotřebí: -

jestliže máte poranění hlavy nebo trpíte zvýšeným nitrolebním tlakem (např. po nehodě)

-

jestliže trpíte onemocněním ledvin nebo jater

-

jestliže máte obtíže s dýcháním

-

jestliže máte sklon k epilepsii nebo ke křečím, protože může být zvýšeno riziko vzniku křečí. Záchvaty byly hlášeny i u pacientů, kteří užívali tramadol v doporučených dávkách. Riziko může být zvýšeno při dávkách překračující maximální denní doporučenou dávku (400 mg).

-

jestliže jste závislí na opiátech

-

jestliže jste v šoku (příznakem může být chladný pot)

-

máte-li intoleranci (nesnášenlivost) na nějaký cukr, informujte o tom lékaře dříve než začnete tento přípravek užívat

Jestliže se Vás některá varování týkají nebo se Vás týkaly v minulosti, obraťte se na svého lékaře. Věnujte prosím pozornost tomu, že Tramundin Retard může vést ke vzniku tělesné nebo psychické závislosti. Užívá-li se Tramundin Retard dlouhodobě, může jeho účinek slábnout a může být potřebné zvyšování dávek (vznik tolerance). U nemocných se sklonem ke zneužívání léků a/nebo u pacientů závislých na lécích se doporučuje pouze krátkodobá léčba přípravkem Tramundin Retard za pečlivé lékařské kontroly. Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky Účinky přípravku Tramundin Retard a jiných současně užívaných léků se mohou navzájem ovlivňovat. Neužívejte Tramundin Retard současně s léky zvanými inhibitory monoaminoxidázy (moklobemid nebo fenelzin na depresi, selegilin na Parkinsonovu chorobu). Neužívejte Tramundin Retard ani tehdy, jestliže jste výše uvedené inhibitory monoaminoxidázy užíval/a v posledních 14 dnech. Účinek přípravku Tramundin Retard může časem slábnout a doba jeho působení se může zkracovat, jestliže užíváte léky obsahující tyto látky: – karbamazepin (používaný k léčbě epilepsie) – bupremorfin, nalbufin nebo pentazocin (léky proti bolesti) – metoklopramid (používaný na tlumení nucení na zvracení) V ojedinělých případech mohou být přítomny zvýšené nežádoucí účinky selektivních inhibitorů zpětného vychytávání serotoninu (SSRI), což jsou některé léky proti depresi, jestliže jsou používány současně s tramadolem. Nežádoucí účinky mohou být natolik výrazné, že pak mluvíme o serotoninovém syndromu. K příznakům serotoninového syndromu patří například zmatenost, neklid, vysoká teplota, pocení, snížená koordinace, zvýšená citlivost na podněty, svalové křeče a průjem. Jestliže se tyto projevy vyskytnou, vždy informujte lékaře. Po zastavení užívání SSRI obvykle dojde k rychlému zlepšení. Riziko nežádoucích účinků stoupá, jestliže současně s přípravkem Tramundin Retard užíváte následující léky: -

které mohou vyvolat křeče (záchvaty), jako některá antidepresiva nebo antipsychotika. Riziko vyvolání záchvatu se může zvýšit, jestliže s těmito léky současně užíváte i Tramundin Retard. Váš lékař Vám řekne, jestli je užívání Tramundin Retard pro Vás vhodné

– jestliže užíváte určitá antidepresiva.Tramundin Retard a tyto léky se mohou vzájemně

ovlivňovat a můžou se u Vás projevit příznaky jako bezděčné rytmické svalové stahy,

včetně stahů okohybných svalů, neklid, nadměrné pocení, třes, zvýšené reflexy, zvýšení svalového napětí, tělesná teplota nad 38 °

– uklidňující léky jako jsou trankvilizéry, léky na spaní, léky proti depresi a silné léky proti

bolesti (morfin, kodein, pethidin). V těchto případech se můžete cítit výrazně unavený(á) nebo můžete mít pocit na omdlení

– léky proti poruchám krevní srážlivosti, např. warfarin; může být potřebné dávky těchto

léků snížit, jinak může dojít ke zvýšenému riziku těžkého krvácení

– léky proti křečím užívané spolu s tramadolem mohou snižovat práh pro vznik záchvatů, u

těchto pacientů může být zvýšené riziko vzniku křečí.

Informujte prosím svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval/a v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu. Užívání přípravku Tramundin Retard s jídlem a pitím V průběhu léčby přípravkem Tramundin Retard nepijte alkohol. Těhotenství Před užitím jakéhokoliv léku se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. Tramadol prochází placentou. Dlouhodobá léčba v těhotenství může u novorozence vést k abstinenčním příznakům. Tramadol se proto v těhotenství nesmí užívat. Poraďte se se svým lékařem. Kojení Před užitím jakéhokoliv léku se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. Obecně se používání přípravku Tramundin Retard kojícím matkám nedoporučuje. Do mateřského mléka se dostává malé množství tramadolu. Po jednorázovém podání tramadolu není obvykle nutné kojení přerušovat. Poraďte se se svým lékařem. Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů: Při podávání tramadolu může dojít k nepříznivému ovlivnění činnosti vyžadující zvýšenou pozornost, koordinaci pohybů a rychlé rozhodování. Po dobu užívání tohoto přípravku nesmíte řídit motorové vozidlo, obsluhovat stroje a vykonávat práci ve výškách.

Důležité informace o některých složkách přípravku Tramundin Retard

Přípravek Tramundin Retard obsahuje monohydrát laktózy.

Víte-li, že máte intoleranci (nesnášenlivost) na nějaký cukr, informujte o tom svého lékaře dříve než začnete tento léčivý přípravek užívat.

3. Jak se přípravek Tramundin Retard užívá ? Vždy užívejte přípravek Tramundin Retard přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý/á, poraďte se se svým lékařem či lékárníkem.

Všeobecné pokyny:

Dávkování se upravuje podle intenzity bolesti a podle individuální citlivosti na bolest.

K odstranění bolesti by se měla použít nejnižší možná dávka přípravku.

Doporučené dávky jsou informativní. Zásadně by měla být zvolena nejnižší dávka, která

vyvolá útlum bolesti. Při léčbě chronických bolestí je třeba dát přednost dávkování podle časového plánu.

Doporučené dávkování:

Dospělým a mladistvým nad 14 roků jsou podávány jednotlivé dávky po 1 tabletě (což

odpovídá 100 mg tramadolu). Tablety s prodlouženým uvolňováním jsou dělitelné, což umožňuje dávkování po 50 mg a 100 mg.

Vzhledem k prodlouženému uvolňování léčivé látky je dosaženo doby působení v délce

až 12 hodin. Na tlumení středně silné až velmi silné bolesti podáváme maximálně 4 tablety denně (což odpovídá 400 mg tramadolu). Při útlumu bolestí způsobených nádorovým onemocněním může lékař doporučenou denní dávku překročit.

Starší pacienti

U starších pacientů (nad 75 let) může být prodloužena doba vylučování přípravku. Jestli se Vás to týká, Váš lékař Vám doporučí prodloužení dávkovacího intervalu.”

Závažné onemocnění jater a ledvin (nedostatečnost)/dialyzovaní pacienti

Pacienti se závažnou nedostatečností jater nebo ledvin nesmí léčivý přípravek Tramundin Retard užívat. Jestliže máte mírnou nebo středně závažnou nedostatečnost, Váš lékař Vám může doporučit prodloužení dávkovacího intervalu.”

U starších pacientů nebo u pacientů s onemocněním jater nebo ledvin může lékař dávku snížit nebo prodloužit odstup mezi dávkami.

Dětem do 14 let se lékové formy tramadolu s prodlouženým uvolňováním nepodávají.

Tablety Tramundin Retard 100mg musí být užity nerozkousané.

Způsob podání: Tramundin Retard tablety se užívají nezávisle na jídle ráno a večer s odstupem 12-ti hodin a zapíjí se menším množstvím tekutiny.

Tramundin Retard

by neměl být podáván déle než je nezbytně nutné. Pokud je přípravek

používán k dlouhodobému útlumu bolestí, měl by lékař v kratších časových intervalech přehodnotit vhodnost dalšího používání přípravku a způsob jeho dávkování.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Tramundin Retard, než jste měl(a):

Projevem předávkování tramadolu jsou silně zúžené zornice, zvracení, neklid, zmatenost, výrazný pokles krevního tlaku, rychlý tep, zpomalené povrchní dýchání, záchvaty svalových křečí připomínající epileptický záchvat, poruchy až ztráta vědomí. U případů velmi těžkého předávkování může dojít k rozšíření zornic, selhání krevního oběhu, šoku a bezvědomí. Při předávkování nebo náhodném požití přípravku dítětem ihned vyhledejte lékaře.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Tramundin Retard nežádoucí účinky. Uvedené nežádoucí účinky se objevují s následující četností: Velmi časté ≥1/10 (> 10%), časté ≥1/100,<1/10 (> 1% < 10%), méně časté ≥1/1000 , <1/100 (> 0,1%, < 1%), vzácné ≥1/10000, <1/1000 (> 0,01%, < 0,1%) a ojedinělé <1/10000 (<0,01%) včetně izolovaných případů.

Nejčastěji se vyskytujícími nežádoucími účinky, hlášenými v průběhu léčby pacientů přípravkem Tramundin Retard byly nevolnost a závratě, které se vyskytly u více než 1 pacienta z 10. Tramadol může být kombinován s antiemetiky (léky potlačující nevolnost), pokud se v průběhu jeho užívání vyskytne nevolnost a zvracení. Zácpa může být léčena šetřícími projímadly. Následující nežádoucí účinky byly hlášeny v průběhu používání Tramundin Retard: Srdečně-cévní poruchy: Méně časté (0,1 – 1%): Účinky na oběhový systém (bušení srdce, zrychlený tep, snížený tlak až oběhový kolaps). Tyto nepříznivé účinky mohou nastat obzvláště ve vzpřímené poloze, po nitrožilní aplikaci a u pacientů, kteří jsou fyzicky oslabení. Vzácné (0,01 – 0,1%): pomalý puls, zvyšující se krevní tlak Poruchy nervového systému Velmi časté (>10%): Závratě Časté (1-10%): bolesti hlavy, ospalost, mikrospánek Vzácné: (0,01-0,1%): Změny chuti, poruchy citlivosti, třes, oslabené dýchání a epileptiformní záchvaty. Duševní poruchy: Neobvyklé (0,01-0,1%): Byly hlášeny halucinace, zmatenost, poruchy spánku, noční můry. Různé duševní poruchy, které se mohou individuálně lišit intensitou a charakterem (v závislosti na osobnosti a trvání léčby). Tyto zahrnují změny nálad, změny v aktivitě a změny v poznávacích a smyslových schopnostech (např. rozhodování v chování, poruchy vnímání). Může se vyvinout závislost. Poruchy zraku: Vzácné (0.01-0,1%): Neostré vidění Respirační, hrudní a mediastinální poruchy: Vzácné (0,01-0,1%): Dušnost, spazmus průdušek, útlum dýchání. Byly hlášeny případy zhoršeného astmatu avšak kauzální vztah s tramadolem nemohl být potvrzen. Poruchy trávícího ústrojí: Velmi časté (>10%): nevolnost Časté: (1-10%): Zvracení, zácpa, sucho v ústech Méně časté: (0,1-1%): mimovolní pocit na zvracení, průjem, pocit tlaku v žaludku, nadýmání. Kůže a podkožní tkáňové poruchy: Časté (1-10%): Pocení Vzácné: (0,01-0,1%): svědění, vyrážka, kopřivka, zčervenání, otok. Svalové a kosterní poruchy: Vzácné (0,01-0,1%): snížení svalové síly Jaterní poruchy: Velmi vzácné (<0,01%): zvýšení jaterních enzymů (transamináz) Ledvinové a močové poruchy: Vzácné (0,01-0,1%): poruchy močení, snížená tvorba moči, zadržování moči Poruchy imunitního systému:

Vzácné (0,01-0,1%): Velmi vzácně byly hlášeny alergické reakce (např. dechová nedostatečnost, dýchavičnost, otok alergického původu) anafylaktické a šokové reakce (náhlý oběhový kolaps). Celkové a jinde nezařazené poruchy a lokální reakce na podání: Časté (1-10%): únava Dlouhodobé použití léčiva Tramundin Retard s prodlouženým uvolňováním může způsobit vývoj závislosti, ačkoliv riziko vzniku je nízké. Po přerušení léčby se mohou vyskytnout abstinenční příznaky jako: vzrušení, úzkost, nervozita, nespavost, přehnaná pohyblivost, třes a trávící obtíže.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 5. Jak přípravek Tramundin Retard uchovávat

Uchovávejte při teplotě do 25°C. Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nespotřebované tablety nebo tablety u nichž uplynula doba použitelnosti vraťte do lékárny. 6. Další informace

Co přípravek Tramundin Retard obsahuje Léčivou látkou je: Jedna tableta obsahuje tramadoli hydrochloridum 100mg

Pomocnými látkami jsou:

Monohydrát laktózy, cetylstearylalkohol, dibutyl-sebakát, etylcelulóza, makrogol 400, magnesium-stearát, koloidní bezvodý oxid křemičitý, kyselina olejová, mastek, hypromelóza 2910/5 a 2910/15, oxid titaničitý, hydroxypropylmethylcelulóza.

Jak přípravek Tramundin Retard vypadá a co obsahuje toto balení:

Bílé až téměř bílé potahované tablety, protáhlého tvaru, bikonvexní, se sraženými hranami a půlicí rýhou na jedné straně.

Tramundin Retard je k dispozici ve velikostech balení:

10, 20, 30, 40 nebo 50 tablet v jednom balení

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. Držitel rozhodnutí o registraci: Mundipharma Ges. m. b. H., Apol ogasse 16-18, A-1070 Vídeň, Rakousko Výrobce: Mundipharma GmbH, Limburg/Lahn, Německo Pokud máte další otázky, zeptejte se prosím svého lékaře nebo lékárníka.

Další informace o tomto léčivém přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci. Mundipharma GesmbH., Austria - organizační složka ČR Karolinská 650/1 186 00 Praha 8 Tel: +420 222 318 221

Datum poslední revize textu: 28.11.2012


nahoru

Souhrn údajů o léku (SPC)

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn.sukls212286/2012

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1. NÁZEV PŘÍPRAVKU

TRAMUNDIN RETARD 100mg

2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

1 tableta obsahuje tramadoli hydrochloridum 100mg

Pomocné látky viz bod 6.1.

3. LÉKOVÁ FORMA

tablety s prodlouženým uvolňováním

Popis přípravku:

Bílé až téměř bílé potahované tablety, protáhlého tvaru, bikonvexní, se sraženými hranami a půlící rýhou na jedné straně.

4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Terapeutické indikace

Tlumení středně silných a silných akutních i chronických bolestí

4.2

Dávkování a způsob podání

Tablety TRAMUNDIN RETARD 100mg musí být užity nerozkousané.

Všeobecné pokyny:

Dávkování musí být upraveno podle intenzity bolesti a podle individuální citlivosti

pacienta.

Obecně by k léčbě bolesti měla být vybrána nejnižší možná účinná dávka.

Způsob a doba trvání aplikace

TRAMUNDIN retard tablety se podávají 2x denně - ráno a večer – pokud možno podle pevného časového schématu, např. ráno v 8.00 hodin a večer ve 20.00 hodin, zapíjí se menším množstvím tekutiny. Tablety se mohou užívat nezávisle na jídle.

TRAMUNDIN by neměl být podáván déle než je terapeuticky nezbytně nutné. Pokud je TRAMUNDIN retard tablety používán k dlouhodobé léčbě bolestí, měla by se v kratších časových intervalech přehodnotit vhodnost dalšího používání přípravku a způsob jeho dávkování.

Doporučené dávkování:

Dospělým a mladistvým nad 14 roků jsou podávány jednotlivé dávky po 1 tabletě (což

odpovídá 100 mg tramadolu). Retardované tablety jsou dělitelné, což umožňuje individuální dávkování po 50 mg a 100 mg.

Z důvodů prodlouženého uvolňování účinné látky je dosahována doba působení v délce

až 12 hodin. Na tlumení středně silné až velmi silné bolesti podáváme maximálně 4 tablety denně (což odpovídá 400 mg tramadolu). S výjimkou určitých klinických stavů (např. bolest způsobená nádorovým onemocněním) by tato maximální denní dávka neměla být překročena.

Dětem do 14 ti let se nepodávají retardované

lékové formy tramadolu.

Dávkování u pacientů s poruchami renálních nebo jaterních funkcí.

U pacientů s renální a/nebo jaterní insuficiencí je eliminace tramadolu prodloužena. U těchto pacientů je třeba dle jejich potřeb pečlivě zvážit prodloužení intervalu mezi dávkami.

Dávkování u starších pacientů:

Úprava dávkování není obvykle nutná u pacientů do 75 let bez klinických projevů renální nebo jaterní insuficience. U pacientů starších 75 let může být eliminace prodloužena. Proto je v nezbytných případech nutné prodloužit dávkovací interval podle potřeby pacienta. 4.3

Kontraindikace

Přecitlivělost na léčivou látku tramadol hydrochlorid nebo některou z pomocných látek. Akutní intoxikace alkoholem, centrálně působícími analgetiky, hypnotiky nebo jinými psychofarmaky. Terapie inhibitory MAO a období 14 dnů po jejím ukončení. Tramundin se nesmí používat u pacientů s epilepsií, která není přiměřeně kompenzována léčbou. Tramundin se nesmí užívat k potlačení abstinenčních příznaků při léčbě závislosti na opioidech. 4.4

Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Tramadol nepodléhá ustanovením o omamných látkách.

V níže uvedených případech se přípravek Tramundin smí používat pouze po přísném vyhodnocení poměru přínosů a rizik a příslušných bezpečnostních opatření: u pacientů se závislostí na opioidech, s poraněním hlavy, v šoku, se sníženým stupněm vědomí nejasného původu, s poruchami respiračního centra nebo respiračních funkcí nebo se zvýšeným nitrolebním tlakem a u pacientů se středně těžkým až těžkým poškozením funkce jater nebo ledvin.

Tramundin se nesmí používat v kombinaci s alkoholem.

Opatrnost vyžadují i pacienti se sklonem ke vzniku závislosti na opioidech.

I u pacientů, kteří dostávali terapeutické dávky tramadolu, byl zaznamenán výskyt křečí. Riziko může být vyšší při dávkách překračujících doporučenou maximální denní dávku (400 mg). Riziko vzniku křečí může být zvýšeno u pacientů, kteří užívají současně tramadol a léky snižující práh pro vznik křečí (viz bod 4.5). Pacienti s anamnézou epilepsie nebo se sklonem ke křečím by měli být léčeni tramadolem, pouze jsou-li proto závažné důvody.

Tramadol má nízký potenciál k rozvoji závislosti. Při dlouhodobém používání může dojít k rozvoji tolerance a psychické nebo fyzické závislosti. U pacientů se sklonem ke zneužívání léků nebo rozvoji závislosti je nutno léčbu přípravkem Tramundin provádět za přísného lékařského dohledu a omezit ji pouze na krátké časové úseky.

Tramadol není vhodný k substituční léčbě pacientů závislých na opioidech. Ačkoli je

tramadol agonistou opioidů, nepotlačuje abstinenční příznaky morfinu.

Přípravek Tramundin obsahuje monohydrát laktózy. Pacienti se vzácnými dědičnými problémy s intolerancí galaktózy, Lappovým nedostatkem laktázy nebo malabsorpcí glukózy a galaktózy by tento přípravek neměli užívat.

4.5

Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Tramadol se nesmí podávat současně s inhibitory MAO (viz 4.3). Byly pozorovány život ohrožující interakce resultující v postižení respiračních a cirkulačních center CNS (excitace, deprese).

Současné podávání tramadolu s jinými léky tlumícími CNS včetně alkoholu může zesilovat účinky na CNS.

Tramundin antagonizuje gastrointestinální účinky metoklopramidu a domeperidonu.

Tramundin zpomaluje absorpci mexiletinu.

Ciproflaxin: výrobce ciprofloxacinu upozorňuje na sníženou koncentraci ciprofloxacinu v plazmě, pokud je ciprofloxacin používán v rámci chirurgické profylaxe s opiodním analgetikem

Výsledky dosud provedených farmakokinetických studií ukazují, že současné nebo předchozí podávání cimetidinu (enzymový inhibitor) nevedlo ke vzniku klinicky relevantních interakcí.

Současné nebo předchozí podávání karbamazepinu (enzymový induktor) může snižovat analgetický efekt a zkracovat délku doby působení.

Kombinace tramadolu se smíšenými agonisty/antagonisty opiodních receptorů (např. buprenorfinem, nalbufinem, pentazocinem) se nedoporučuje, protože analgetický efekt čistých agonistů může být za těchto okolností redukován.

Tramadol může vyvolat křeče a může zesílit působení selektivních inhibitorů zpětného vychytávání serotoninu, tricyklických antidepresiv, antipsychotik a jiných léků, snižujících práh vzniku záchvatů a tak vyvolat křeče.

Současné podávání tramadolu a kumarinových derivátů (např. warfarinu), vyžaduje u pacientů pečlivé sledování, protože u několika nemocných bylo popsáno zvyšování INR a vznik ekchymóz.

Ostatní inhibitory CYP3A4, například ketokonazol a erythromycin, mohou potlačovat metabolismus tramadolu (N-demethylaci) a jeho aktivního O-demethylovaného metabolitu. Klinický význam této interakce není znám.

Tramadol může vyvolat křeče a zvýšit potenciál pro vznik křečí u těchto léků: selektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu (SSRI), inhibitory zpětného vychytávání serotoninu a noradrenalinu (SNRI), tricyklická antidepresiva, antipsychotika a další léčivé přípravky snižující práh pro vznik křečí (jako např. bupropion, mirtazapin, tetrahydrokanabinol).

Současné terapeutické užívání tramadolu a serotonergních léků, jako jsou selektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu (SSRI), inhibitory zpětného vychytávání serotoninu a noradrenalinu (SNRI), inhibitory MAO (viz bod 4.3), tricyklická antidepresiva a mirtazapin, může vyvolat serotoninovou toxicitu. Serotoninový syndrom je pravděpodobný při výskytu některého z následujících příznaků:

- Spontánní myoklonus

- Indukovaný nebo oční myoklonus s agitovaností a pocením - Tremor a hyperreflexie - Hypertonie a zvýšení tělesné teploty > 38 °C a indukovaný nebo oční myoklonus.

Vysazení serotonergního léčivého přípravku obvykle přináší rychlé zlepšení. Léčba závisí na typu a intenzitě symptomů.

Tramadol zvyšuje riziko toxicity digoxinu.

Během léčby se nesmí pít alkoholické nápoje.

4.6

Těhotenství a kojení

Podávání tablet TRAMUNDIN v době těhotenství se nedoporučuje. Dlouhodobější podávání Tramundinu v těhotenství je nevhodné. Tramadol prochází placentární bariérou. U novorozence by mohlo po porodu dojít k projevům závislosti. Pokud je nezbytné podat Tramundin v průběhu porodu, kontraktilita děložního svalstva tím není ovlivněna, pouze po porodu může dojít u novorozence ke změnám dechové frekvence, které obvykle nejsou klinicky významné.

Přibližně 0,1% dávky tramadolu podané matce se v průběhu kojení vyloučí do mléka. Tramundin se nedoporučuje podávat kojícím matkám. Po jednorázovém podání tramadolu není obvykle nutné kojení přerušovat. 4.7 Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje Při podávání tramadolu může dojít k nepříznivému ovlivnění činnosti vyžadující zvýšenou pozornost, koordinaci pohybů a rychlé rozhodování. Pacient by měl být upozorněn na skutečnost, že po dobu užívání tohoto přípravku nesmí řídit motorové vozidlo, obsluhovat stroje a vykonávat práci ve výškách.

4.8

Nežádoucí účinky

Nejčastěji se vyskytujícími nežádoucími účinky, hlášenými v průběhu léčby pacientů přípravkem Tramundin byly nauzea a závrať, které se vyskytly u více než 1 pacienta z 10.

Tramadol může být kombinován s anti-emetiky, pokud se v průběhu jeho užívání vyskytne nevolnost a zvracení. Zácpa může být léčena šetřícími laxativy.

Následující nežádoucí účinky byly hlášeny v průběhu používání Tramundin retard:

Kardiovaskulární poruchy: Méně časté (0,1 – 1%): Účinky na oběhový systém (palpitace, tachykardie, posturální hypotenze vedoucí až k cirkulačnímu kolapsu). Tyto nepříznivé účinky mohou nastat obzvláště ve vzpřímené poloze, po intravenózní aplikaci a u pacientů, kteří jsou fyzicky vyčerpáni.

Vzácné (0,01 – 0,1%): bradykardie, zvyšující se krevní tlak

Poruchy nervového systému: Velmi časté (>10%): Závratě

Časté (1-10%): bolesti hlavy, ospalost, mikrospánek

Vzácné (0,01-0,1%): Změny chuti, parestezie, třes, oslabené dýchání a epileptiformní křeče.

Jestliže jsou doporučené dávky značně překročeny a jsou li současně podávány léky s tlumivým účinkem na CNS (viz bod 4.5), může dojít k oslabení dýchání.

Eptileptiformní záchvaty byly hlavně pozorovány po podání vysokých dávek tramadolu nebo při současné terapi léky, které mohou vyvolat spazmy nebo léků, které snižují práh pohotovosti k záchvatům (viz body 4.4 a 4.5).

Psychiatrické poruchy: Vzácné (0,01-0,1%): Byly hlášeny halucinace, zmatenost, poruchy spánku, noční můry.

Různé duševní poruchy, které se mohou individuálně lišit intenzitou a charakterem (v závislosti na osobnosti a trvání léčby). Tyto zahrnují: změny nálad (obyčejně euforie, zřídka dysforie), změny v aktivitě (obvykle hypoaktivita, občas hyperaktivita) a změny rozlišovacích a smyslových schopností (např. rozhodování v chování, poruchy vnímání).

Může dojít ke vzniku závislosti nebo ke zneužívání přípravku.

Poruchy zraku: Vzácné (0,01-0,1%): Rozmazané vidění

Respirační, hrudní a mediastinální poruchy: Vzácné (0,01-0,1%): Dyspnoe, bronchospazmus, útlum dýchání. Byly hlášeny případy zhoršeného astmatu avšak kauzální vztah s tramadolem nemohl být potvrzen.

Gastrointestinální poruchy: Velmi časté (>10%): nauzea

Časté (1-10%): Zvracení, zácpa, sucho v ústech

Vzácné (0,01-0,1%): mimovolní pocit na zvracení, průjem, gastrointestinální dráždění (např. pocit tlaku v žaludku, nadýmání).

Poruchy kůže a podkoží: Časté (1-10%): Pocení

Vzácné (0,01-0,1%): Kožní reakce: svědění, rash, kopřivka, zčervenání, angioneurotický edém.

Poruchy pohybového systému a pojivové tkáně: Vzácné (0,01-0,1%): snížení svalové síly

Poruchy jater a žlučových cest: Velmi vzácné (<0,01%): zvýšení transamináz

Poruchy ledvin a močových cest: Vzácné: (0,01-0,1%): poruchy mikce, redukovaná diuréza, retence moči

Poruchy imunitního systému: Vzácné (0,01-0,1%): alergické reakce (např. dušnost, bronchsopasmus, sípavé dýchání, angioneurotický edém), anafylaktické a šokové reakce (náhlý oběhový kolaps).

Celkové a jinde nezařazené poruchy a lokální reakce po podání: Časté (1-10%): únava

Dlouhodobé použití léčiva Tramundin s prodlouženým uvolňováním může způsobit vývoj závislosti, ačkoliv riziko vzniku je nízké. Po přerušení léčby se mohou vyskytnout

abstinenční příznaky jako: agitace, úzkost, nervozita, nespavost, hyperkineze, třes a gastrointestinální příznaky.

4.9

Předávkování

Projevem předávkování a toxicity tramadolu jsou následující: silně zúžené zornice, zvracení, oslabené dýchání a hypotenze. Selhání krevního oběhu, útlum a koma, záchvaty a respirační deprese mohou v některých případech skončit letálně.

Léčba předávkování tramadolem: Primární péče by měla být věnována zabezpečení volného průchodu dýchacích cest a zavedení řízené ventilace. Měla by být zavedena podpora kardiovaskulárních funkcí. V případě velmi silného předávkování doporučujeme podat intravenózně 0,8 mg naloxonu. V případě potřeby můžeme tuto dávku opakovat ve 2 až 3 minutových intervalech, nebo podáme 2 mg naloxonu v i.v. infuzi rozředěného v 500 ml fyziologického roztoku, nebo 500ml roztoku 5% glukosy (0,004 mg/ml). Infuzi podáváme rychlostí odpovídající předchozí počáteční (bolusové) dávce a měla by být přizpůsobena stavu a reakci pacienta. Vzhledem k tomu, že doba působení naloxonu je relativně krátká, pacient musí být pozorně monitorován, dokud se spolehlivě neobnoví spontánní dýchání. Tablety Tramundin uvolňují tramadol ještě 12 hodin po jeho podání, proto je třeba pečlivě sledovat předávkování po celou dobu jeho uvolňování. Při menším předávkování podejte intravenózně 0,2 mg naloxonu a pokud si to stav pacienta vyžádá, pokračujte zvyšováním dávky naloxonu o 0,1 mg každé 2 minuty. Velmi důležité je zachovat tělesnou teplotu a náhradu tekutin. Po perorálním užití přípravku s tramadolem působí velmi účinně výplach žaludku. Naloxon by neměl být podáván při absenci klinicky významných respiračních nebo oběhových poruch, způsobených předávkováním. Naloxon by se měl se zvýšenou opatrností podávat osobám, které jsou závislé na tramadolu, nebo u kterých máme na tuto závislost podezření. Velmi užitečné je vyprázdnění žaludku, zvláště pokud je předpoklad, že se tak odstraní ještě neresorbované léčivo, (zejména pokud pacient užil tablety s prodlouženým uvolňováním). Tramadol je jen minimálně odstraňován ze séra v průběhu hemodialýsy nebo hemofiltrace.

5.

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1

Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: analgetikum, jiné opioidy

ATC kód: N02 AX02

Tramadol je derivát cyklohexanolu a je čistý opioidní agonista bez antagonisticky působících vlastností. Má afinitu k receptorům (kappa, mí a delta) v mozku a míše. Svým mechanizmem účinku je tramadol podobný morfinu. Terapeutický účinek je převážně analgetický, anxiolytický, sedativní a částečně antitusický. V protikladu k morfinu nemá tramadol tak silné depresivní účinky na dýchání. Stejně tak intensivně jako u morfinu není ovlivňována ani gastrointenstinální motilita. Účinek na srdečně cévní systém v terapeutických dávkách je zanedbatelný. Účinná síla tramadolu je udávána jako 1/10 až 1/5 účinné síly morfinu.

5.2

Farmakokinetické vlastnosti

Tramadol je po perorálním podávání (100 mg) rychle a skoro úplně resorbován. First pass-efekt je po perorální aplikaci maximálně 30 %. Asi 20% tramadolu se váže na plazmatické bílkoviny. Tramadol prochází hematoencefalickou bariérou a placentou. V mateřském mléce se spolu s o-desmetyl-derivátem nachází ve velmi malém množstvích (0,1 %, příp. 0,02 % z aplikované dávky). Eliminační poločas t1/2ß je

5 - 7 h, u pacientů nad 65 roků se nepatrně prodlužuje. Tramadol je u člověka z podstatné části metabolizován pomocí N- a O-demetylace jakož i pomocí konjugace O-demetylačních produktů s kyselinou glukuronovou. Jen O-desmetyltramadol je farmakologicky aktivní. U dalších metabolitů se z kvantitativního hlediska projevují značné individuální rozdíly. V moči bylo zatím nalezeno 11 metabolitů.

Podle výsledků získaných při pokusech na laboratorních zvířatech vykazuje O-desmetyltramadol vyšší účinnost, než mateřská substance tramadol. Eliminační poločas t1/2 ß

O-desmetyltramadolu (u 6 ti zdravých jedinců) obnáší 7,9 h (řády 5,4 - 9,6 h). Při poruchách funkce jater a ledvin je třeba počítat s prodloužením doby eliminace. U pacientů s cirhózou jater byl zjištěn eliminační poločas 13,3 4,9 h (tramadol), příp. 18,5 9,4 h (O-desmetyltramadol), v extrémním případě 22,3 h, eventuálně 35 h. U pacientů s insuficiencí ledvin (clearance kreatininu< 5 ml za minutu) byly naměřeny hodnoty 11 3,2 h, příp. 16,9 3 h, v extrémních případech 19,5 h, příp. 43,2 h.

Tramadol a jeho metabolity jsou z 90 % vyloučeny z organizmu renální cestou.

Prodloužené uvolňování účinné látky z tablet Tramundinu zajišťuje 12 hodinovou účinnost přípravku. Eliminační poločas tramadolu je 5-7hod., což zaručuje dosažení rovnovážného stavu (steady-state) během jednoho dne. Uvolňování tramadolu z tablet je nezávislé na hodnotách pH. Tramadol má vysokou absolutní biologickou dostupnost - až 68% po perorálním užití na rozdíl od morfinu, který má absolutní biologickou dostupnost přibližně 30%. Tablety Tramundin mají biologickou dostupnost p.o. srovnatelnou s konvenčním perorálním tramadolem a jsou bioekvivalentní jak ve smyslu rychlosti nástupu účinku, tak v rozsahu absorpce. Standardní strava s vysokým obsahem tuku neovlivní maximální koncentraci tramadolu nebo rozsah jeho absorpce z tablet Tramundinu.

5.3

Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Akutní toxicita Zkoušky na akutní toxicitu byly prováděny na několika druzích laboratorních zvířat. Zjištěné hodnoty LD50 ležely po perorálním podávání mezi 228 mg/kg (potkan) a 500 mg/kg (králík),

po intravenózním podávání mezi 50 mg/kg (pes) a 95 mg/kg (potkan), po intramuskulárním, příp. subkutánním podávání mezi 75 mg/kg (pes: i.m.) a 286 mg/kg (potkan: s.c.) a po rektálním podávání asi 540 mg/kg (potkan). Projevy akutní toxicity byly nezávislé na zvířecím druhu a způsobu aplikace a byl pro ně charakteristický: pohybový neklid, ataxie; později snížená spontánní aktivita, salivace, zvracení (pes), rozšíření pupil, exoftalmus, tremor, křeče, cyanóza a dyspnoe.

Chronická toxicita a subchronická toxicita Při opakované perorální a parenterální aplikaci tramadolu probíhajícím po dobu 5 až 26 týdnů prováděném na potkanech a psech, jakož i perorální podávání u psů trvající přes 12 měsíců, neukázaly výsledky hematologických, klinicko-chemických a histologických zkoušek žádné změny, které by mohly být podmíněné podáváním tramadolu. Teprve po vysokých dávkách, které ležely vysoko nad terapeutickými dávkami, se objevily poruchy funkce centrální nervové soustavy: pohybový neklid, salivace, křeče, snížené přibývání na hmotnosti. Bez reakce snášeli potkani i psi perorální dávky ve výši 20 mg/kg tělesné hmotnosti, příp. 10 mg/kg, jakož i psi rektálně 20 mg/kg tělesné hmotnosti.

Mutagenita Při pokusech in vitro byly zjištěny známky mutagenní aktivity tramadolu. Výzkum in-vivo však neprokázal žádné mutagenní změny.

Karcinogenita Při studiu karcinogenity tramadolu na potkanech nebyl pozorován žádný výskyt nádorového onemocnění. Podávání dávek nad 15mg/kg u myší byla pozorována zvýšená incidence adenomu jaterních buněk u samců a vzestup incidence plicních tumorů u myších samic a to ve všech dávkových skupinách. Zvyšování dávek však nemělo vliv na míru incidence nádorového onemocnění.

Reprodukční toxicita

Dávky tramadolu 50 mg/kg na den u potkanů vedly k vzestupu úmrtnosti novorozenců. U potomků se objevily retardace ve smyslu osifikačních poruch a opožděného otevření vaginy a očí. Fertilita samčích potkanů nebyla snížena, u samic se ukázala po zvýšených dávkách (nad 50 mg/kg na den) menší schopnost březosti. U králíků se po 125 mg/kg objevila zvýšená úmrtnost novorozenců jakož i anomálie kostry u potomků.

6.

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1

Seznam pomocných látek

Monohydrát laktózy, cetylstearylalkohol, ethylcelulóza, dibutyl-sebakát, kyselina olejová, koloidní bezvodý oxid křemičitý, mastek, magnesium-stearát, hypromelóza 2910/5, hypromelóza 2910/15, makrogol 400, oxid titaničitý, hydroxypropylmethylcelulóza.

6.2

Inkompatibility Neuplatňuje se.

6.3

Doba použitelnosti 3 roky.

6.4

Zvláštní opatření pro uchovávání Uchovávejte při teplotě do 25 C.

6.5

Druh obalu a velikost balení PVC/Al blistr (bílý), papírová krabička.

velikost balení:10, 20, 30, 40 nebo 50 tablet Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

6.6

Návod k použití přípravku, zacházení s ním (a k jeho likvidaci) Žádné zvláštní požadavky.

7.

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Mundipharma Ges. m. b. H.

Apol ogasse 16-18 A-1070 Vídeň Rakousko 8.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO

65/540/00-C

9.

DATUM PRVNÍ REGISTRACE / PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

1.11.2000/11.4.2007

10.

DATUM REVIZE TEXTU

28.11.2012


nahoru

Informace na obalu

1

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU Krabička 1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

TRAMUNDIN retard 100 mg Tramadoli hydrochloridum 2.

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY

1 tableta obsahuje: léčivou látku: tramadoli hydrochloridum 100 mg 3.

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

pomocné látky: monohydrát laktózy, aj. 4.

LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ

Tablety s prodlouženým uvolňováním 10 (20, 30, 40, 50) tablet 5.

ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Perorální podání Před použitím si přečtěte příbalovou informaci. 6.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOSAH A DOHLED DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí. 7.

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8.

POUŽITELNOST

Použitelné do: 9.

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte při teplotě do 25°C. 10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ

NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny. 11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI Mundipharma Ges.m.b.H

2

Apollogasse 16 – 18 A-1070 Rakousko 12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA 65/540/00-C 13. ČÍSLO ŠARŽE Číslo šarže: 14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis. 15. NÁVOD K POUŽITÍ Dávkování určí vždy lékař. 16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

TRAMUNDIN retard 100 mg

3

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

TRAMUNDIN retard 100 mg Tramadoli hydrochloridum 2.

NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Mundipharma Ges.m.b.H., Vídeň, Rakousko 3.

POUŽITELNOST

Použitelné do: 4.

ČÍSLO ŠARŽE

Číslo šarže: 5.

JINÉ

Tyto informace jsou určeny pouze odborníkům. Pokud máte pochybnosti o nějakém léku, prosím, kontaktujte svého lékaře. Nedoporučujeme se řídit informacemi uvedenými na těchto stránkách, mohou být zastaralé a nepřesné.