Tramadol/paracetamol Teva 37,5 Mg/325 Mg

Kód 0169793 ( )
Registrační číslo 65/ 342/10-C
Název TRAMADOL/PARACETAMOL TEVA 37,5 MG/325 MG
Režim prodeje na lékařský předpis
Stav registrace registrovaný léčivý přípravek
Držitel registrace Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o., Praha, Česká republika
ATC klasifikace

nahoru

Varianty

Kód Náz. Forma
0169785 POR TBL FLM 10 Potahovaná tableta, Perorální podání
0169792 POR TBL FLM 10 I Potahovaná tableta, Perorální podání
0169793 POR TBL FLM 100 II Potahovaná tableta, Perorální podání
0169786 POR TBL FLM 15 Potahovaná tableta, Perorální podání
0169784 POR TBL FLM 2 Potahovaná tableta, Perorální podání
0169787 POR TBL FLM 20 Potahovaná tableta, Perorální podání
0169788 POR TBL FLM 30 Potahovaná tableta, Perorální podání
0169789 POR TBL FLM 40 Potahovaná tableta, Perorální podání
0169790 POR TBL FLM 60 Potahovaná tableta, Perorální podání
0169791 POR TBL FLM 90 Potahovaná tableta, Perorální podání

nahoru

Příbalový létak TRAMADOL/PARACETAMOL TEVA 37,5 MG/325 MG

1

Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls232402/2011 a příloha ke

sp.zn.sukls172657/2010, sukls248909/2010

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

Tramadol/Paracetamol Teva 37,5 mg/325 mg

Potahované tablety

Tramadoli hydrochloridum/paracetamolum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat. - Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. - Máte-li, případně další otázky zeptejte se, prosím, svého lékaře nebo lékárníka. - Tento přípravek byl předepsán Vám, a proto jej nedávejte žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a

to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.

- Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře nebo pokud si všimnete

jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete: 1.

Co je přípravek Tramadol/Paracetamol Teva a k čemu se používá

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Tramadol/Paracetamol Teva užívat

3.

Jak se přípravek Tramadol/Paracetamol Teva užívá

4.

Možné nežádoucí účinky

5

Jak přípravek Tramadol/Paracetamol Teva uchovávat

6.

Další informace

1.

CO JE PŘÍPRAVEK TRAMADOL/PARACETAMOL TEVA A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Přípravek Tramadol/Paracetamol Teva je složený ze dvou léčivých látek proti bolesti, tramadolu a paracetamolu, které působí společně a odstraňují bolest. Přípravek Tramadol/Paracetamol Teva je určen k léčbě středně silné až silné bolesti když lékař doporučí kombinaci tramadolu a paracetamolu jako vhodnou. Tramadol/Paracetamol Teva je určen k léčbě pouze u dospělých a mladistvých starších 12 let. 2.

ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK TRAMADOL/PARACETAMOL TEVA UŽÍVAT

Neužívejte přípravek Tramadol/Paracetamol Teva: - jestliže jste měli alergickou reakci (např. kožní vyrážku, otok tváře, pískavé dýchání nebo potíže

s dechem) po užití tramadolu nebo paracetamolu nebo po jakékoli pomocné látce obsažené v přípravku Tramadol/Paracetamol Teva;

- při akutní otravě alkoholem, léky na spaní, léky proti bolesti nebo jinými psychotropními léky

(léky ovlivňující náladu a emoce);

- jestliže užíváte inhibitory MAO (určité léky používané k léčbě deprese nebo Parkinsonovy

choroby) nebo jste je užíval(a) v posledních 14 dnech před léčbou přípravkem Tramadol/Paracetamol Teva;

- trpíte-li závažnou poruchou jater; - trpíte-li epilepsií, která není dostatečně léčbou zvládána.

2

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Tramadol/Paracetamol Teva je zapotřebí Jestliže -

užíváte jiné léky, které obsahují paracetamol nebo tramadol;

-

máte jaterní problémy nebo onemocnění jater nebo si všimnete, že Vaše oči a kůže žloutnou. To může být příznakem žloutenky nebo problémů se žlučovými cestami;

-

máte potíže s ledvinami;

-

máte těžké potíže při dýchání, např. astma nebo závažné plicní problémy;

-

máte epilepsii nebo jste již měl/a záchvaty nebo křeče;

-

jste v nedávné době utrpěl(a) úraz hlavy, šok nebo úporné bolesti hlavy spojené se zvracením;

-

jste závislý(á) na nějakých lécích, včetně léků proti bolesti, např. morfínu;

-

užíváte jiné léky proti bolesti, které obsahují buprenorfin, nalbufin nebo pentazocin;

-

máte dostat anestetika. Řekněte svému lékaři nebo stomatologovi, že užíváte přípravek Tramadol/Paracetamol Teva

Jestliže se Vás v minulosti týkal kterýkoli z výše uvedených bodů nebo se Vás týká nyní, kdy užíváte přípravek Tramadol/Paracetamol Teva, ujistěte se, že Váš lékař o tom ví. On pak rozhodne, zda byste měl(a) v užívání pokračovat. Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky: Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu. Důležité: Tento léčivý přípravek obsahuje paracetamol a tramadol. Seznamte svého lékaře s tím, že užíváte jakýkoli jiný lék obsahující paracetamol nebo tramadol, abyste nepřekročil(a) maximální denní dávku. Nesmíte užívat přípravek Tramadol/Paracetamol Teva spolu s inhibitory monoaminooxidázy (IMAO) (viz oddíl „Neužívejte přípravek Tramadol/Paracetamol Teva“). Nedoporučuje se užívání přípravku Tramadol/Paracetamol Teva s následujícími látkami: - karbamazepinem (běžně užívaný k léčbě epilepsie nebo některých typů bolesti, jako jsou těžké

záchvaty bolesti lícního nervu).

- buprenorfinem, nalbufinem nebo pentazocinem (léky proti bolesti opioidního typu). Jejich účinek

na odstranění bolesti může být snížen.

Riziko výskytu nežádoucích účinků se zvyšuje při současném užívání: - triptanů (léky na migrénu) nebo selektivních inhibitorů zpětného vychytávání serotoninu, „SSRI“

(určité léky na depresi). Jestliže se u Vás objeví zmatenost, únava, horečka, pocení, nekoordinované pohyby končetin nebo očí, mimovolné svalové záškuby nebo průjem, navštivte svého lékaře.

- anxiolytik (léky proti úzkosti), prášky na spaní, jiná analgetika, jako je morfin a kodein (také se

užívá proti kašli), baklofen (na uvolnění svalů), léky na snížení krevního tlaku, antidepresiva nebo léky na alergie. Můžete se cítit ospale nebo Vám může být na omdlení. Jestliže se tyto pocity objeví, sdělte to svému lékaři.

- antidepresiv, anestetik, neuroleptik (léky působící na stav mysli) nebo bupropionu (pomáhá

v odvykání kouření). Může se zvýšit riziko záchvatů. Váš lékař Vám řekne, zda je přípravek Tramadol/Paracetamol Teva pro Vás vhodný.

- warfarinu nebo fenprokumonu (k ředění krve). Účinnost těchto léků může být změněna a může se

objevit krvácení. Jakékoli prodloužené nebo neočekávané krvácení by mělo být okamžitě hlášeno lékaři.

Účinnost přípravku Tramadol/Paracetamol Teva může být také změněna při současném užívání: - metoklopramidu, domperidonu nebo ondansetronu (léky používané proti nucení na zvracení a

zvracení),

- kolestyraminu (lék snižující cholesterol v krvi),

3

- ketokonazolu nebo erytromycinu (léky proti infekci).

Váš lékař Vám řekne, užívání kterého léku je bezpečné s užíváním přípravku Tramadol/Paracetamol Teva. Užívání přípravku Tramadol/Paracetamol Teva s jídlem a pitím Po přípravku Tramadol/Paracetamol Teva se můžete cítit otupělý(á). Po požití alkoholu můžete cítit výraznější otupělost, proto byste se měl(a) vyvarovat pití alkoholu po dobu užívání přípravku Tramadol/Paracetamol Teva.

Těhotenství a kojení Jelikož přípravek Tramadol/Paracetamol Teva obsahuje tramadol, neměl by se v těhotenství užívat. Pokud otěhotníte v průběhu léčby přípravkem Tramadol/Paracetamol Teva, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem před tím, než budete užívat nějaké další léky. Malé množství tramadolu přechází do mateřského mléka. Proto by se tento lék neměl užívat během kojení. Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék. Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů Přípravek Tramadol/Paracetamol Teva může způsobit, že se cítíte otupěle, a to může mít vliv na schopnost bezpečně řídit a obsluhovat stroje. 3.

JAK SE PŘÍPRAVEK TRAMADOL/PARACETAMOL TEVA UŽÍVÁ

Vždy užívejte přípravek Tramadol/Paracetamol Teva přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. Přípravek Tramadol/Paracetamol Teva byste měl(a) užívat co nekratší dobu. Užívání u dětí mladších 12-ti let není doporučeno. Neurčí-li lékař jinak, obvyklá počáteční dávka pro dospělé a mladistvé nad 12 let jsou 2 tablety. V případě potřeby, je-li to doporučeno Vaším lékařem, je možné užít další dávky. Nejkratší doba mezi dávkami musí být nejméně 6 hodin. Neužívejte více než 8 tablet přípravku Tramadol/Paracetamol Teva denně. Neužívejte přípravek Tramadol/Paracetamol Teva častěji, než Vám řekne lékař. Váš lékař může prodloužit dávkovací interval - jste-li starší než 75 let, - máte problémy s ledvinami nebo - máte problémy s játry. Způsob podání Tablety jsou pro perorální podání. Polykejte tablety celé s dostatečným množstvím tekutiny. Tablety se nesmí lámat nebo žvýkat. Když si myslíte, že účinek přípravku Tramadol/Paracetamol Teva je příliš silný (jestliže se cítíte velmi otupělý/á nebo máte potíže s dýcháním) nebo příliš slabý (nedostatečně tlumí bolest), poraďte se se svým lékařem.

4

Jestliže jste užil(a) více přípravku Tramadol/Paracetamol Teva, než jste měl(a): V takovém případě kontaktujte okamžitě svého lékaře, i když se cítíte dobře. Existuje riziko poškození jater, které se může projevit později.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Tramadol/Paracetamol Teva: Pokud jste si zapomněli vzít tabletu, pravděpodobně se bolest vrátí. Nezdvojujte následující dávku, abyste doplnil(a) zapomenutou dávku, ale pokračujte v užívání tablet jako předtím. Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Tramadol/Paracetamol Teva: Obecně se po ukončení léčby přípravkem Tramadol/Paracetamol Teva neobjeví žádné příznaky z vysazení. Avšak, ve vzácných případech, lidé, kteří nějakou dobu užívali tramadol, se mohou po jeho náhlém vysazení cítit nesví (viz „Možné nežádoucí účinky“). Jestliže jste přípravek Tramadol/Paracetamol Teva nějakou dobu užívali, měli byste seznámit lékaře s úmyslem přerušit léčbu, protože se mohl u Vás vyvinout návyk. Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 4.

MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Tramadol/Paracetamol Teva nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Následující nežádoucí účinky byly hlášeny s uvedenou frekvencí výskytu:

velmi časté: objevující se u více než 1 osoby z 10

časté: objevující se u 1 až 10 osob ze 100

méně časté: objevující se u 1 až 10 osob z 1000

vzácné: objevující se u 1 až 10 osob z 10 000

velmi vzácné: objevující se u méně než 1 osoby z 10 000

neznámé: nelze z dostupných dat stanovit

Velmi časté: - nauzea (pocity na zvracení) - ospalost, závratě

Časté: - zvracení, zažívací problémy (zácpa, plynatost, průjem), bolesti žaludku, sucho v ústech, - svědění, pocení, - bolesti hlavy, třesavka, - zmatenost, poruchy spánku, změny nálady (úzkost, nervozita, pocit povznesené nálady. Méně časté - zvýšení tepu nebo krevního tlaku, poruchy srdečního tepu nebo rytmu, - potíže nebo bolesti při močení - kožní reakce (např. vyrážka, kopřivka) - brnění, necitlivost, mravenčení v končetinách, zvonění v uších, mimovolní svalové záškuby

5

- deprese, noční můry, halucinace (sluchové, zrakové vjemy nebo pocity, které ve skutečnosti

neexistují), výpadky paměti,

- polykací potíže, krev ve stolici, - třesavka, návaly, bolesti na hrudi, - potíže s dýcháním, - zvýšení hladin jaterních enzymů (jaterní transaminázy). Vzácné: - záchvaty, potíže s koordinací pohybů, - závislost - rozmazané vidění. Následující nežádoucí účinky byly zaznamenány v průběhu léčby přípravky, které obsahovaly buď pouze tramadol nebo paracetamol. Nicméně byste měli informovat svého lékaře, pokud by se u Vás projevily v průběhu léčby přípravkem Tramadol/Paracetamol Teva následující obtíže: • pocity na omdlení při vstávání z polohy vleže nebo vsedě, pomalá srdeční akce, mdloby, změny

chuti k jídlu, svalová slabost, pomalejší nebo mělčí dýchání, změny nálady, změny aktivity, změny vnímání, zhoršení astmatu.

• v některých vzácných případech kožní vyrážka, svědčící o alergické reakci, může se rozvinout

náhlý otok obličeje a krku, dýchací potíže nebo pokles krevního tlaku a mdloby. Přihodí-li se Vám to, okamžitě přerušte léčbu a navštivte neodkladně lékaře. Přípravek už nesmíte znovu užít.

Ve vzácných případech, při užívání přípravků typu tramadolu se můžete stát na léku závislý(á), což způsobuje obtíže s ukončením užívání. Ve vzácných případech lidé, kteří po nějakou dobu užívali tramadol, se mohou po náhlém přerušení léčby cítit nesví. Mohou se cítit rozrušení, úzkostní, nervózní a roztřesení. Mohou být hyperaktivní, mít potíže se spaním a žaludeční a střevní potíže. U velmi malého počtu pacientů se mohou dostavit záchvaty paniky, halucinace, neobvyklé vnímání pocitů, brnění, znecitlivění, pískot v uších (tinnitus). Jestliže se po přerušení léčby přípravkem Tramadol/Paracetamol Teva u Vás některý z příznaků objeví, poraďte se se svým lékařem. Ve výjimečných případech mohou krevní testy odhalit jisté abnormality, např. nízký počet krevních destiček, což může vést ke krvácení z nosu nebo dásní. Užívání přípravku Tramadol/Paracetamol Teva spolu s přípravky na ředění krve (např. fenprokumon, warfarin) může zvýšit riziko krvácení. Jakékoli déletrvající nebo neočekávané krvácení by mělo být okamžitě ohlášeno lékaři. Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 5.

JAK PŘÍPRAVEK TRAMADOL/PARACETAMOL TEVA UCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí. Nepoužívejte přípravek Tramadol/Paracetamol Teva po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na krabičce nebo blistru (datum uvedené za zkratkou EXP). Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. Nepoužívejte tablety po 50 dnech od prvního otevření lahvičky. Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

6

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí. 6.

DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek Tramadol/Paracetamol Teva obsahuje - Léčivými látkami jsou tramadoli hydrochloridum a paracetamolum.

Jedna potahovaná tableta obsahuje 37,5 mg tramadoli hydrochloridum a 325 mg paracetamolum.

- Pomocnými látkami jsou:

Jádro tablety: potahová soustava kollicoat IR [roubovaný kopolymer polyvinylalkoholu a makrogolu], předbobtnalý kukuřičný škrob, mikrokrystalická celulosa, sodná sůl karboxymethylškrobu (typ A), Hyprolosa, magnesium-stearát. Potah tablety: potahová soustava OPADRY II 85F97409 béžová: polyvinylalkohol, oxid titaničitý (E171), makrogol, mastek, žlutý oxid železitý (E172), červený oxid železitý (E172), černý oxid železitý (E172).

Jak přípravek Tramadol/Paracetamol Teva vypadá a co obsahuje toto balení Tramadol/Paracetamol Teva jsou potahované tablety broskvové barvy tvaru tobolky z jedné strany vyraženo T37.5, z druhé strany vyraženo A325. Tramadol/Paracetamol Teva je dodáván v krabičkách s blistry po 2, 10, 15, 20, 30, 40, 60 a 90 tabletách nebo v lahvičkách po 10 nebo 100 tabletách. Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. Držitel rozhodnutí o registraci TEVA Pharmaceuticals CR, s.r.o. Praha, Česká republika Výrobci Teva Pharmaceutical Works Private Limited Company Pallagi út13, 4042 Debrecen Maďarsko nebo TEVA Pharmaceutical Works Private Limited Company H-2100Gödöllo, Tánicsics Mihály út 82 Maďarsko nebo Teva UK Ltd. Brampton Road, Hampden Park, Eastbourne, East Sussex Velká Británie nebo Pharmachemie B.V. Swensweg 5, 2031 GA Haarlem Nizozemsko nebo

7

Teva Santé S.A. Rue Bellocier, 89107 Sens Francie nebo Teva Czech Industries s.r.o. Ostravská 29/305, 747 70 Opava-Komárov Česká republika nebo Teva Pharma, S.L.U. C/C, n. 4, Poligono Industrial Malpica, 50016 Zaragoza Španělsko nebo PLIVA Ljubljana d.o.o., Pot k sejmišču 35, 1231 Ljubljana Slovinsko nebo Teva Operations Poland Sp.Z.o.o. Mogilska 80, 31-546 Krakow Polsko nebo Teva Operations Poland Sp. Z.o.o. Ul. Sienkeiwicza 25, 99-300 Kutno Polsko Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 5.8.2011


nahoru

Souhrn údajů o léku (SPC)

Strana 1 (celkem 12)

Příloha č. 3 k rozhodnutí o převodu registrace sp.zn.sukls158758/2010 a příloha k rozhodnutí sp.zn. sukls165302/2010

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1.

NÁZEV PŘÍPRAVKU

Tramadol/Paracetamol Teva 37,5 mg/325 mg, potahované tablety

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jedna potahovaná tableta obsahuje tramadoli hydrochloridum 37,5 mg a paracetamolum 325 mg.

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.

LÉKOVÁ FORMA

Potahovaná tableta.

Potahované tablety, broskvové barvy tvaru tobolky, z jedné strany vyraženo T37,5, z druhé strany vyraženo A325.

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Terapeutické indikace

Přípravek Tramadol/Paracetamol Teva je určen k symptomatické léčbě bolestí střední až silné intenzity.

Použití přípravku Tramadol/Paracetamol Teva by mělo být vyhrazeno pro pacienty, u nichž léčba bolesti střední až silné intenzity vyžaduje kombinaci paracetamolu s tramadolem (viz také bod 5.1).

4.2

Dávkování a způsob podání

Dávkování

Dospělí a mladiství (12 let a starší)

Použití přípravku Tramadol/Paracetamol Teva by mělo být vyhrazeno pro pacienty, u nichž léčba bolesti střední až silné intenzity vyžaduje kombinaci paracetamolu s tramadolem.

Dávka by měla být upravena individuálně podle intenzity bolesti a odezvy pacienta.

Doporučená počáteční dávka je 2 tablety přípravku Tramadol/Paracetamol Teva. Pokud je to nutné, lze podat další dávky až do maxima 8 tablet (odpovídá 300 mg tramadolu a 2600 mg paracetamolu) za den.

Strana 2 (celkem 12)

Interval mezi jednotlivými dávkami by neměl být kratší než 6 hodin.

Přípravek Tramadol/Paracetamol Teva by neměl být za žádných okolností podáván déle, než je bezpodmínečně nutné (viz také bod 4.4 Zvláštní upozornění a zvláštní opatření pro použití).Je-li vzhledem k charakteru nebo závažnosti choroby nutné opakované podávání nebo dlouhodobá léčba, měl by být pacient pečlivě a pravidelně monitorován (je-li to možné, i s přestávkou v léčbě), aby bylo možné posoudit, zda pokračování v léčbě je nezbytné.

Děti:Bezpečnost a účinnost léčby přípravkem Tramadol/Paracetamol Teva nebyla u dětí mladších 12 let stanovena. U této skupiny populace není proto léčba doporučena.

Starší pacienti:

Může být podána normální dávka, ačkoli u zdravých dobrovolníků nad 75 let po perorálním podání tramadolu bylo zaznamenáno prodloužení eliminačního poločasu o 17%. U pacientů starších než 75 let je doporučeno, aby interval mezi dávkami, kvůli přítomnosti tramadolu, nebyl kratší než 6 hodin,

Renální insuficience

Kvůli přítomnosti tramadolu není doporučeno použití přípravku Tramadol/Paracetamol Teva u pacientů s těžkou renální insuficiencí (clearance kreatininu <10 ml/min).V případech středně těžké renální insuficience (clearance kreatininu mezi 10-30 ml/min), by měl být prodloužen interval mezi dávkami na 12 hodin. Jelikož eliminace tramadolu hemodialýzou nebo hemofiltrací je velmi pomalá, není obvykle nutné k udržení analgetického účinku podávat po dialýze další dávku.

Jaterní insuficience

Přípravek Tramadol/Paracetamol Teva by neměl být podáván pacientům s těžkou jaterní insuficiencí (viz bod 4.3). V případech lehčí jaterní insuficience je nutné pečlivě zvážit prodloužení dávkovacího intervalu (viz bod 4.4).

Způsob podání:

Perorální podání.Tablety se musí polykat celé s dostatečným množstvím tekutiny. Tablety se nesmějí kousat ani drtit.

4.3

Kontraindikace

-

Hypersenzitivita na tramadol, paracetamol nebo na kteroukoli pomocnou látku tohoto přípravku (viz 6.1 Seznam pomocných látek),

-

akutní intoxikace alkoholem, hypnotiky, centrálně působícími analgetiky, opioidy nebo psychotropními látkami,

-

přípravek Tramadol/Paracetamol Teva by neměl být podáván pacientům, kteří současně užívají inhibitory MAO nebo během 2 týdnů po jejich vysazení (viz bod 4.5),

-

závažné poškození jater,

-

epilepsie, která není zvládnuta léčbou (viz bod 4.4)

Strana 3 (celkem 12)

4.4

Zvláštní upozornění a zvláštní opatření pro použití

Upozornění

-

Dospělí a mladiství starší 12 let. Maximální dávka 8 tablet přípravku Tramadol/Paracetamol Teva by neměla být překročena. Aby se předešlo neúmyslnému předávkování, měl by být pacient poučen o tom, že nemá překročit doporučené dávky, a rovněž aby současně neužíval jakýkoli jiný paracetamol (včetně volně prodejného) nebo přípravky obsahující tramadol bezkonzultace s lékařem.

-

Při těžké renální insuficienci (clearance kreatininu <10 ml/min) se přípravek Tramadol/Paracetamol Teva nedoporučuje.

-

U pacientů s těžkou jaterní poruchou se přípravek Tramadol/Paracetamol Teva nesmí užívat(viz bod 4.3). Rizika předávkování paracetamolem jsou vyšší u pacientů s necirhotickým poškozením jater vyvolaným alkoholem. V případech středně těžkého jaterního postižení jetřeba pečlivě zvážit prodloužení dávkovacího intervalu.

-

Přípravek Tramadol/Paracetamol Teva se nedoporučuje při těžké respirační insuficienci.

-

Tramadol není vhodný k substituční léčbě pacientů závislých na opiodech. Tramadol je sice agonistou opioidů, ale nepotlačuje abstinenční příznaky z vysazení morfinu.

-

Byly hlášeny křeče u pacientů, léčených tramadolem, kteří jsou náchylní ke křečím, nebo při užívání jiných léků, snižujících práh ke vzniku křečí, zvláště inhibitorů zpětného vychytávání serotoninu, tricyklických antidepresiv, antipsychotik, centrálně působících analgetik nebo lokálních anestetik. Léčení epileptici nebo pacienti se sklonem ke křečím by neměli být přípravkem Tramadol/Paracetamol Teva léčeni, pokud to není nezbytně nutné. Křeče byly popsány u pacientů užívajících tramadol v doporučených dávkách. Riziko se může zvýšit, překročí-li dávky tramadolu doporučenou horní hranici dávky.

-

Současné podávání agonistů-antagonistů opioidů (nalbufin, buprenorfin, pentazocin) se nedoporučuje (viz bod 4.5 Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce).

Zvláštní opatření pro použití

Opatrnost vyžaduje podání přípravku Tramadol/Paracetamol Teva pacientům závislým na opioidech nebo pacientům s kraniálním traumatem, pacientům náchylným ke křečím, s poruchami žlučového traktu, v šokovém stavu, s poruchou stavu vědomí neznámého původu, periferními či centrálními respiračními poruchami nebo se zvýšeným intrakraniálním tlakem.

Předávkování paracetamolem může u některých pacientů vést k toxickému poškození jater.

Tramadol může i v terapeutických dávkách vyvolat po vysazení abstinenční příznaky. Vzácně byly hlášeny případy závislosti a zneužívání (viz bod 4.8).

Mohou se objevit abstinenční příznaky, podobné těm, které byly zaznamenány při odnětí opiátů (viz bod 4.8).

V jedné studii podání tramadolu během celkové anestezie enfluranem a oxidem dusným vedlo ke zvýšenému vybavování si průběhu operace. Dokud nebudou dostupné další informace, je nutné se vystříhat podání tramadolu během povrchní anestézie.

4.5

Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Strana 4 (celkem 12)

Současné podávání je kontraindikováno s:

Neselektivními inhibitory MAORiziko vzniku serotoninového syndromu: průjem, tachykardie, pocení, třes, poruchy vědomí, dokonce až kóma.

Selektivními inhibitory MAO –AExtrapolováno z neselektivních inhibitorů MAORiziko vzniku serotoninového syndromu: průjem, tachykardie, pocení, třes, zmatenost, dokonce až kóma.

Selektivními inhibitory MAO-BCentrální excitace vzbuzující dojem serotoninového syndromu: průjem, tachykardie, pocení, třes, zmatenost, dokonce až kóma.V případě léčby inhibitory MAO je nutné posunout začátek léčby tramadolem o dva týdny.

Nedoporučuje se současné užívání s:

AlkoholemAlkohol zvyšuje sedativní efekt opioidních analgetik.Poruchy pozornosti mohou být nebezpečné při řízení motorových vozidel či obsluze strojů.Je nutné se vyhnout alkoholickým nápojům a lékům obsahujícím alkohol.

Karbamazepinem a jinými induktory enzymůRiziko snížené účinnosti a kratší doby působení způsobené poklesem plazmatických koncentrací tramadolu.

Agonisty-antagonisty opioidů (buprenorfín, nalbufín, pentazocin)Redukce analgetického efektu kompetitivní blokádou receptorů s rizikem rozvoje abstinenčních příznaků.

Současné užívání, které je nutné zvážit:

Byly hlášeny izolované případy serotoninového syndromu v časové souvislosti s podáním terapeutických dávek tramadolu v kombinaci s podáním jiných serotoninergních látek, jako jsou selektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu (SSRI) a triptany. Známkami serotoninového syndromu může např. být zmatenost, agitace, horečka, pocení, ataxie, hyperreflexie, myoklonus a průjem.

Ostatní deriváty opiodů (včetně antitusik a léků k substituční terapii) benzodiazepiny a barbituráty.Zvyšují riziko respirační deprese, která může být v případě předávkování fatální.

Ostatní látky působící tlumivě na CNS, jako jsou deriváty opioidů (včetně antitusik a léků k substituční terapii), barbituráty, benzodiazepiny, ostatní anxiolytika, hypnotika, sedativní antidepresiva, sedativní antihistaminika, neuroleptika, centrálně působící antihypertenzíva, talidomid a baklofen.Tyto léky mohou prohloubit centrální útlum. Poruchy bdělosti mohou být nebezpečné při řízení motorových vozidel a při obsluze strojů.

Pokud se přípravek Tramadol/Paracetamol Teva podává současně s látkami typu warfarinu, je vzhledem ke zprávám o zvýšení INR, z lékařského hlediska nutné provádět periodické hodnocení protrombinového času.

Strana 5 (celkem 12)

Jiné léky, známé jako inhibitory CYP3A4, jako je ketokonazol a erytromycin, mohou inhibovat metabolizmus tramadolu (N-demetylaci) a také pravděpodobně metabolizmus aktivních O-demetylovaných metabolitů. Klinický význam této interakce nebyl zkoumán.

Léky snižující práh pohotovosti ke křečím, jako bupropion, antidepresiva na bázi inhibitorů zpětného vychytávání serotoninu, tricyklická antidepresiva a neuroleptika. Současné podávání těchto léků s tramadolem může zvyšovat riziko vzniku křečí. Rychlost absorpce paracetamolu může být zvýšena metoklopramidem nebo domperidonem a absorpci snižuje kolestyramin.

V omezeném množství studií zvyšovalo pre- a pooperační podání antiemetika 5-HT3 antagonisty ondansteronu potřebu tramadolu u pacientů s pooperační bolestí.

4.6

Těhotenství a kojení

Těhotenství:Jelikož přípravek Tramadol/Paracetamol Teva je fixní kombinací léčivých látek obsahující tramadol, neměl by být během těhotenství podáván.

Informace vztahující se k paracetamolu:Epidemiologické studie na těhotných ženách neprokázaly škodlivé účinky způsobené paracetamolem užívaným v doporučených dávkách.

Informace vztahující se k tramadolu:Tramadol by se neměl během těhotenství užívat, protože dostupná data jsou nedostatečná k vyhodnocení bezpečnosti užití u těhotných žen.Tramadol podaný před nebo během porodu neovlivňuje kontraktilitu dělohy. U novorozenců může vyvolat změny v dechové frekvenci, jež však obvykle nejsou klinicky významné. Dlouhodobé užívání během těhotenství může u novorozenců po porodu v důsledku vzniku návyku vést k příznakům z vysazení.

Kojení:Jelikož přípravek Tramadol/Paracetamol Teva je fixní kombinací léčivých látek obsahující tramadol, neměl by být užíván během kojení.

Informace vztahující se k paracetamolu:Paracetamol je vylučován do mateřského mléka, ale v klinicky nevýznamném množství. Dostupná publikovaná data nejsou důvodem ke kontraindikaci užívání léků obsahujících jedinou léčivou látku, paracetamol, v době kojení.

Informace vztahující se k tramadoluTramadol a jeho metabolity jsou v malém množství přítomny v mateřském mléce. Během laktace může novorozenec přijmout přibližně 0,1% dávky podané matce. Tramadol by neměl být během kojení užíván.

4.7

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Tramadol může způsobit ospalost nebo závratě, které mohou být zhoršeny vlivem alkoholu nebo jinými centrálními depresanty. Pokud tyto účinky vyvolává, pacient nesmí řídit motorová vozidla nebo obsluhovat stroje.

4.8

Nežádoucí účinky

Strana 6 (celkem 12)

Nejčastější nežádoucí účinky, vyskytující se u více než 10% pacientů v klinických studiích s kombinací paracetamol/tramadol jsou: nauzea, závratě a spavost.

V každé skupině četností jsou nežádoucí účinky seřazeny podle klesající závažnosti.

Velmi časté(≥1/10)

Časté(≥1/100 do <1/10)

Méně časté (≥1/1000 do <1/100)

Vzácné(≥1/10000 do <1/1000)

Velmi vzácné(<1/10000)

Psychiatrické poruchy

zmatenost, změny nálady (úzkost, nervozita, euforie), poruchy spánku

deprese, halucinace, noční děsy, amnézie

vznik závislosti

Poruchy nervového systému

závratě, spavost.

bolesti hlavy, třes

mimovolné svalové kontrakce, parestézie,

ataxie, křeče.

Poruchy zraku

rozmazané vidění

Poruchy ucha a labyrintu

tinitus

Kardiovaskulární poruchy

palpitace, tachykardie,arytmie

Cévní poruchy

hypertenze,návaly horka

Respirační poruchy

dyspnoe

Gastrointestinální poruchy

nauzea

zvracení, zácpa, sucho v ústech, průjem, bolesti břicha, dyspepsie, plynatost

dysfagie, meléna

Poruchy kůže a podkoží

pocení, pruritus

kožní reakce (např. vyrážka, urtika)

Poruchy ledvin a močových cest

albuminurie, poruchy močení (dysurie, retence moči)

Celkové poruchy a reakce v místě aplikace

třesavka, bolesti na hrudi

Vícenásobná vyšetření

Zvýšení jaterních

Strana 7 (celkem 12)

transamináz

Ačkoli nebyly popsány v průběhu klinických studií, nelze vyloučit výskyt následujících nežádoucích účinků, které jsou spojeny s podáním tramadolu nebo paracetamolu izolovaně.

TRAMADOL:

Ortostatická hypotenze, bradykardie, kolaps.

V postmarketingových studiích tramadolu bylo ve vzácných případech zaznamenáno ovlivněníúčinku warfarinu, včetně prodloužení protrombinového času.

Vzácně (≥ 1/10000 - < 1/1000): alergické reakce s respiračními příznaky (např. dušnost, bronchospazmus, sípavé dýchání, angioneurotický edém) a anafylaxe.

Vzácně (≥ 1/10000 - < 1/1000) : změny chuti k jídlu, svalová slabost a respirační deprese.

Po podávání tramadolu se mohou objevit také nežádoucí účinky na psychiku, jejichž intenzita a povaha mohou být u jednotlivých pacientů rozdílné (závisejí na osobnosti a době trvání léčby). Ty zahrnují změny nálady (obvykle euforie, někdy dysforie), změny v aktivitě (obvykle snížení aktivity, občas zvýšení), změny poznávacích a smyslových funkcí (např. rozhodovací schopnost, poruchy vnímání).

Byla popsána exacerbace astmatu, ačkoli kauzální vztah nebyl stanoven.

Mohou se objevit abstinenční příznaky podobné těm, které jsou popsány po přerušení užívání opiátů, jako jsou: agitace, úzkost, nervozita, nespavost, hyperkineze, třes a gastrointestinální příznaky. Další příznaky, které byly velmi vzácně pozorovány po náhlém přerušení podávání tramadol hydrochloridu, byly: panické záchvaty, těžké úzkostné stavy, halucinace, parestézie, tinnitus a neobvyklé CNS příznaky.

PARACETAMOL:

Nežádoucí účinky vyvolané paracetamolem jsou vzácné, ačkoli se může objevit přecitlivělost včetně kožních vyrážek. Byly popsány případy krevní dyskrázie včetně trombocytopenie a agranulocytózy, ale kauzální vztah k paracetamolu nebyl ve všech případech prokázán.

Existuje několik hlášení, která naznačila možnost vzniku hypotrombobinémie při současném podávání s látkami typu warfarinu. V jiných studiích protrombinový čas nebyl změněn.

4.9

Předávkování

Přípravek Tramadol/Paracetamol Teva obsahuje fixní kombinaci léčivých látek. V případě předávkování se mohou objevit známky a příznaky toxicity tramadolu nebo paracetamolu nebo obou těchto léčivých látek.

Příznaky spojené s předávkováním tramadolem:

V zásadě lze očekávat v případě intoxikace tramadolem příznaky podobné těm, které způsobují ostatní centrálně působící analgetika (opioidy). Mezi ně patří především mióza, zvracení, kardiovaskulární kolaps, poruchy vědomí až kóma, křeče a respirační deprese, která může vyústit až v zástavu dýchání.

Příznaky spojené s předávkováním paracetamolem:Riziko intoxikace hrozí hlavně u malých dětí. V průběhu prvních 24 hodin jsou příznaky předávkování paracetamolem: bledost, nauzea, zvracení, (anorexie) nechutenství a bolesti břicha. Poškození jater se může objevit za 12-48 hodin po podání. Mohou se objevit abnormality metabolizmu glukosy a metabolická acidóza. V případě masivního předávkování, selhání jater může vést k rozvoji encefalopatie, komatu a smrti. Akutní selhání ledvin s akutní tubulární nekrózou se může rozvinout dokonce i v případě chybění těžkého jaterního poškození. Byly popsány případy arytmií a pankreatitidy.

Strana 8 (celkem 12)

Poškození jater je u dospělých možné po požití 7,5 – 10 g nebo většího množství paracetamolu. Předpokládá se irreverzibilní vazba nadměrného množství toxických metabolitů (normálně odbourávaných glutathionem, je-li paracetamol užíván v normálních dávkách), na jaterní tkáň.

Záchranná léčba:-

Okamžitý převoz na specializované oddělení.

-

Udržování respiračních a oběhových funkcí.

-

Před zahájením léčby je nutné co nejdříve odebrat krev ke stanovení plazmatické koncentrace paracetamolu a tramadolu a vyšetření jaterních testů.

-

Jaterní testy je nutné provést okamžitě po předávkování a opakovat po 24 hodinách. Obvykle dochází ke zvýšení hladiny jaterních enzymů (ALT, AST), které se normalizují po jednom až dvou týdnech.

-

Je nutné vyprázdnit žaludek vyvoláním zvracení (je-li pacient při vědomí) nebo výplachem žaludku.

-

Podpůrná opatření, jako je zajištění volně průchodných dýchacích cest a udržování kardiovaskulárních funkcí; v případě útlumu dýchání by se měl použít naloxon; při křečíchpodat diazepam

-

Odstranění tramadolu ze séra hemodialýzou nebo hemofiltrací je minimální. Proto léčba akutní intoxikace tramadol/paracetamolem pomocí hemodialýzy nebo hemofiltrace není k detoxikaci vhodná.

K zvládnutí předávkování paracetamolem je základním předpokladem okamžitá léčba. I v případě, kdy nejsou přítomny klinicky signifikantní časné příznaky, pacient musí být co nejrychleji dopraven do nemocnice k zajištění okamžité lékařské péče a u každého dospělého či mladistvého, který požil v průběhu posledních 4 hodin 7,5 nebo více gramů paracetamolu nebo u kteréhokoli dítěte, které požilo ≥ 150 mg/kg paracetamolu v posledních 4 hodinách, musí být proveden výplach žaludku. Koncentrace paracetamolu by měla být změřena za více než 4 hodiny od předávkování, aby bylo možné vyhodnotit riziko rozvoje poškození jater (za použití nomogramu pro předávkování paracetamolem). Perorální podání methioninu nebo i.v. podání N-acetyl cysteinu (NAC), pro svůj příznivý efekt při podání do 48 hodin od předávkování se ukázaly být nezbytné. I.V. podání NAC je účinnější, podá-li se do 8 hodin od předávkování, ale N-acetyl cystein se musí podat i v případě, že léčba začne později než za 8 hodin, a podávání musí pokračovat po celou dobu léčby. Léčba N-acetyl cysteinem musí být zahájena okamžitě při podezření na masivní předávkování. Musí být rovněž dostupná podpůrná opatření.

Bez ohledu na množství požitého paracetamolu musí být perorální nebo i.v. léčba antidotem paracetamolu –N-acetyl cysteinem - zahájena co nejdříve, nejlépe v průběhu 8 hodin od předávkování.

5.

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1

Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: tramadol, kombinaceATC kód: N02AX52

ANALGETIKA

Tramadol je centrálně působící opioidní analgetikum. Tramadol je čistý neselektivní agonista µ, δ a κ opioidových receptorů, s vyšší afinitou k receptorům µ. Jiné mechanizmy, které přispívají k jeho analgetickému účinku, jsou inhibice zpětného vychytávání noradrenalinu v neuronech a posílení uvolňování serotoninu. Tramadol má také antitusický efekt. Na rozdíl od morfinu nemá žádný tlumivý účinek na respiraci v širokém rozpětí terapeutických dávek. Stejně tak nemění gastrointestinální

Strana 9 (celkem 12)

motilitu. Kardiovaskulární účinky jsou obecně slabé. Účinnost tramadolu se uvádí mezi 1/10 a 1/6 účinku morfinu.

Přesný mechanizmus analgetických vlastností paracetamolu není znám a pravděpodobně zahrnuje účinky centrální a periferní.

Přípravek Tramadol/Paracetamol Teva je zařazen podle hodnocení WHO mezi analgetika II. stupně a měl by se užívat podle doporučení lékaře.

5.2

Farmakokinetické vlastnosti

Tramadol je aplikován ve formě racemické směsi a obě formy tramadolu [+] a [-] i jeho metabolitu M1 jsou prokazatelné v krvi. Ačkoli se tramadol po aplikaci rychle vstřebává, jeho absorpce je pomalejší (a jeho biologický poločas delší) než u paracetamolu.

Po jednorázovém perorálním podání tablety tramadol/paracetamol (37,5 mg/325 mg) jsou maximální plazmatické koncentrace 64,3/55,5 ng/ml [(+) – tramadol /(-) – tramadol] a 4,2µg/ml (paracetamol) dosaženy za 1,8 hodiny

[(+)-tramadol/(-)-tramadol], respektive za 0,9 hodiny (paracetamol). Střední

eliminační poločasy t1/2 jsou 5,1/4,7 hodin [(+) – tramadol /(-) – tramadol] a 2,5 hodiny (paracetamol).

Ve farmakokinetických studiích s jednorázovým i opakovaným perorálním podáním přípravku Tramadol/Paracetamol Teva zdravým dobrovolníkům nebyly pozorovány žádné signifikantní změny kinetických parametrů jednotlivých léčivých látek ve srovnání s použitím léčivých látek samostatně.

Absorpce:

Po perorálním podání se racemický tramadol rychle a téměř úplně vstřebá. Střední absolutní biologická dostupnost jednotlivé dávky 100 mg je přibližně 75%. Při opakovaném podání biologická dostupnost stoupá a dosahuje přibližně 90%.

Po podání přípravku Tramadol/Paracetamol Teva je perorální absorpce paracetamolu rychlá a téměř úplná a odehrává se převážně v tenkém střevě. Maximální plazmatické koncentrace paracetamolu je dosaženo během 1 hodiny a není ovlivněna současným podáním tramadolu.

Perorální podání přípravku Tramadol/Paracetamol Teva současně s jídlem neovlivňuje signifikantně maximální plazmatickou koncentraci nebo rozsah absorpce ani tramadolu, ani paracetamolu, tudíž přípravek Tramadol/Paracetamol Teva může být podáván nezávisle na jídle.

Distribuce:

Tramadol má vysokou tkáňovou afinitu (Vd,β = 203 ± 40 litrů). Na proteiny plazmy se váže asi 20%.

Zdá se, že paracetamol je široce distribuován do tkání s výjimkou tkáně tukové. Jeho distribuční objem je přibližně 0,9 l/kg. Relativně malá část (přibližně 20%) paracetamolu je vázána na bílkoviny plazmy.

Metabolizmus:

Tramadol je po perorálním podání extenzivně metabolizován. Přibližně 30% dávky je v nezměněném stavu vyloučeno močí, zatímco 60% se vylučuje ve formě metabolitů.

Tramadol je metabolizován O-demetylací (katalyzátorem je enzym CYP2D6) na M1 metabolity, a N-demetylací (katalyzátor je enzym CYP3A) na M2 metabolity. M1 je poté metabolizován N-demetylací a konjugací s glukuronovou kyselinou. Eliminační poločas metabolitu M1 je 7 hodin. Metabolit M1

Strana 10 (celkem 12)

má analgetické vlastnosti, které jsou silnější než u původního léku. Plazmatické koncentrace metabolitu M1 jsou několikrát nižší než koncentrace tramadolu a jejich podíl na klinickém účinku se pravděpodobně opakovaným podáním nemění.

Paracetamol je metabolizován hlavně v játrech prostřednictvím dvou základních jaterních metabolických cest: glukuronidací a konjugací se sulfátem. Posledně jmenovaná může být rychle saturována při dávkách překračujících terapeutické. Malá část (méně než 4%) je metabolizována cytochromem P450 na aktivní metabolit (N-acetyl benzochinamid), který je za normálních podmínekrychle detoxikován glutathionem a vyloučen do moči po konjugaci s cysteinem a merkaptopurinovou kyselinou. Avšak v případě masivního předávkování je množství tohoto metabolitu zvýšeno.

Eliminace:

Tramadol a jeho metabolity jsou vylučovány převážně ledvinami. Poločas paracetamolu je u dospělých přibližně 2-3 hodiny. Kratší je u dětí a lehce prodloužený u novorozenců a u pacientů s cirhózou. Hlavním mechanismem vylučování paracetamolu je tvorba glukuronidových a sulfátových konjugátů, která závisí na výši dávky. Méně než 9% paracetamolu je vyloučeno v nezměněné formě močí. Při renální insuficienci je poločas obou složek prodloužen.

5.3

Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

K vyhodnocení karcinogenních a mutagenních účinků a vlivu na fertilitu nebyly pro fixní kombinaci (tramadol/paracetamol) provedeny žádné specifické preklinické studie.

U mláďat potkanů, kterým byla perorálně podávána fixní kombinace tramadol/paracetamol nebyly zaznamenány žádné teratogenní účinky vztahující se k přípravku.

Kombinace tramadol/paracetamol byla u potkanů při dávce toxické pro samici (50/434mg/kg tramadol/paracetamol), tj. 8,3 násobku maximální dávky u člověka toxická pro embryo a plod. Teratogenní účinek při této dávce nebyl pozorován. Embryonální a fetální toxicita se projevuje nižší hmotností plodu a zvýšeným výskytem nadpočetných žeber. Nižší dávky, méně toxické pro samici (10/87 a 25/217 mg/kg tramadol/paracetamol) nebyly provázeny embryonální a fetální toxicitou.

Výsledky klasických testů mutagenity neprokázaly možné riziko genotoxicity u člověka při užívání tramadolu.

Podle výsledků testů karcinogenity nelze usuzovat na možné riziko podávání tramadolu u lidí.

Studie velmi vysokých dávek na zvířatech ukazují, že tramadol v dávkách toxických pro samici mělvliv na organogenezi, osifikaci a neonatální mortalitu. Fertilita, reprodukční schopnost a vývoj potomků nebyly ovlivněny. Tramadol prostupuje placentou. Při perorálním podání tramadolu až do dávky 50 mg/kg u potkaních samců a do dávky 75 mg/kg u potkaních samic nebyla ovlivněna jejich fertilita.

Doplňující studie neprokázaly v terapeutických dávkách. (tj. netoxických dávkách) žádný signifikantní genotoxický efekt paracetamolu.

Dlouhodobé studie na potkanech a myších neprokázaly žádné signifikantní riziko kancerogenity u paracetamolu podávaného v dávkách, které nejsou hepatotoxické.

Studie na zvířatech a zkušenosti získané u lidí neprokázaly do současné doby jakékoli důkazy o reprodukční toxicitě.

Strana 11 (celkem 12)

6.

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1

Seznam pomocných látek

Jádro:Potahová soustava kollicoat IR [roubovaný kopolymer polyvinylalkoholu a makrogolu]Předbobtnalý kukuřičný škrobMikrokrystalická celulosaSodná sůl karboxymethylškrobu (typ A)HyprolosaMagnesium-stearát

Potahová vrstva: Potahová soustava OPADRY II 85F97409 béžová: PolyvinylalkoholOxid titaničitý (E171)MakrogolMastekŽlutý oxid železitý (E172)Červený oxid železitý (E172)Černý oxid železitý (E172).

6.2

Inkompatibility

Neuplatňuje se.

6.3

Doba použitelnosti

2 roky

Stabilita tablet v lahvičce: 50 dní od prvního otevření.

6.4 Zvláštní opatření pro uchovávání

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

6.5 Druh obalu a velikost balení

Krabička s blistry (PVC/Al) obsahuje 2, 10, 15, 20, 30, 40, 60 nebo 90 tablet.HDPE lahvička s polypropylenovým uzávěrem obsahuje 10 nebo 100 tablet.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

6.6 Návod k použití přípravku, zacházení s ním (a k jeho likvidaci)

Žádné zvláštní požadavky.

Strana 12 (celkem 12)

7.

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

TEVA Pharmaceuticals CR, s.r.o.Praha, Česká republika

8. REGISTRAČNÍ ČÍSLO

65/342/10-C

9. DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

12. 5. 2010

10. DATUM REVIZE TEXTU

29.9.2010


Tyto informace jsou určeny pouze odborníkům. Pokud máte pochybnosti o nějakém léku, prosím, kontaktujte svého lékaře. Nedoporučujeme se řídit informacemi uvedenými na těchto stránkách, mohou být zastaralé a nepřesné.