Tintaros 10 Mg

Kód 0191198 ( )
Registrační číslo 31/ 617/11-C
Název TINTAROS 10 MG
Režim prodeje na lékařský předpis
Stav registrace registrovaný léčivý přípravek
Držitel registrace Actavis Group PTC ehf., Hafnarfjördur, Island
ATC klasifikace

nahoru

Varianty

Kód Náz. Forma
0177528 POR TBL FLM 14X10MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0191199 POR TBL FLM 14X10MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0177529 POR TBL FLM 28X10MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0191200 POR TBL FLM 28X10MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0191201 POR TBL FLM 30X10MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0177530 POR TBL FLM 30X10MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0191202 POR TBL FLM 56X10MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0177531 POR TBL FLM 56X10MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0191198 POR TBL FLM 7X10MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0177527 POR TBL FLM 7X10MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0177532 POR TBL FLM 98X10MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0191203 POR TBL FLM 98X10MG Potahovaná tableta, Perorální podání

nahoru

Příbalový létak TINTAROS 10 MG

Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls96280/2012Příloha k sp.zn. sukls50467/2012

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

Tintaros 5 mg

Tintaros 10 mgTintaros 20 mgTintaros 40 mg

potahované tablety

Rosuvastatinum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.-

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

-

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

-

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

-

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.

V příbalové informaci naleznete:1.

Co je Tintaros a k čemu se používá

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Tintaros užívat

3.

Jak se Tintaros užívá

4.

Možné nežádoucí účinky

5.

Jak Tintaros uchovávat

6.

Obsah balení a další informace

1. CO JE TINTAROS A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Tintaros patří do skupiny léků, které se označují jako statiny.Lékař Vám předepsal Tintaros, protože:-

máte vysokou hladinu cholesterolu v krvi. Máte tedy zvýšené riziko srdečního infarktu nebo mozkové mrtvice. Lékař Vám předepsal k užívání statin, protože změna dietních návyků a zvýšená tělesná aktivita nevedly k úpravě hladiny cholesterolu v krvi. V dietě a tělesné aktivitě byste měl (a) pokračovat i v průběhu léčby přípravkem Tintaros.

nebo

-

máte přítomné jiné faktory, které zvyšují riziko srdečního infarktu, mozkové mrtvice a podobných zdravotních komplikací. Srdeční infarkt, mozková mrtvice a jiné zdravotní komplikace mohou být způsobeny onemocněním, které se označuje jako ateroskleróza. Ateroskleróza vzniká na podkladě ukládání tukových částic v cévách.

Proč je důležité užívat přípravek TintarosTintaros se používá k ovlivnění hladiny tukových látek v krvi nazývaných lipidy, přičemž nejznámější z nich je cholesterol.V krvi se vyskytují různé typy cholesterolu, tzv. "špatný" cholesterol (LDL-C) a "dobrý" cholesterol (HDL-C).-

Tintaros může snižovat hladinu „špatného“ cholesterolu a zvyšuje hladinu „dobrého“ cholesterolu.

-

Tintaros účinkuje tak, že blokuje tvorbu „špatného“ cholesterolu v organismu a zlepšuje schopnost odstraňovat tento cholesterol z krve.

U většiny lidí vysoká hladina cholesterolu nemá vliv na to, jak pociťují svůj zdravotní stav, neboť se neprojevuje žádnými příznaky. Pokud se však tento stav ponechá bez léčby, tukové částice se začnou ukládat do stěny cév a postupně způsobí jejich zúžení.Někdy se může stát, že se zúžená céva ucpe a tím nemůže zásobovat krví srdce nebo mozek, což se projeví jako srdeční infarkt nebo mozková mrtvice. Úpravou hladiny cholesterolu v krvi se může snížitriziko srdečního infarktu nebo mozkové mrtvice.

Tintaros užívejte pravidelně a to i tehdy, kdy se hladina Vašeho cholesterolu dostala na správnou úroveň, protože působí preventivně proti tomu, aby se hladina cholesterolu opět zvyšovala a došlo k ukládání tukových látek do stěny cév. Léčbu přerušte pouze na pokyn lékaře a v případě, že otěhotníte.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK TINTAROS

UŽÍVAT

Neužívejte Tintaros:

jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na Tintaros nebo na kteroukoliv složku přípravku.

jestliže jste těhotná nebo kojíte. Pokud otěhotníte až v průběhu léčby přípravkem Tintaros, přestaňte ho ihned užívat a informujte svého lékaře. Ženy v plodném věku by měly v průběhu léčby přípravkem Tintaros užívat vhodnou antikoncepci.

jestliže máte onemocnění jater.

jestliže máte vážnou poruchu ledvin.

jestliže máte opakované nebo nevysvětlené bolesti svalů.

jestliže užíváte cyklosporin, např. po transplantaci orgánů.

Pokud některý z bodů uvedených výše platí i pro Vás, nebo máte pochybnosti, navštivte znovu svého lékaře.

Nejvyšší dávku přípravku Tintaros, tj. 40 mg, neužívejte v těchto případech:

jestliže máte středně těžké poškození ledvin (v případě nejistoty se obraťte na lékaře).

jestliže máte poruchu štítné žlázy.

Jestliže jste měl/a opakované nebo nevysvětlené bolesti svalů, výskyt svalových potíží v minulosti u Vás nebo ve Vaší rodině nebo svalové potíže při dřívějším užívání jiných léků k léčbě vysoké hladiny cholesterolu.

jestliže pijete pravidelně velké množství alkoholu.

jestliže jste asijského původu (Japonec, Číňan, Filipínec, Vietnamec, Korejec nebo Ind).

jestliže užíváte léky nazývané fibráty ke snížení hladiny cholesterolu.

Pokud některý z bodů uvedených výše platí i pro Vás, nebo máte pochybnosti, navštivte znovu svého lékaře.

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Tintaros je zapotřebí

jestliže máte problémy s ledvinami.

jestliže máte problémy s játry.

jestliže jste měl/a opakované nebo nevysvětlené bolesti svalů, výskyt svalových potíží u Vás nebo ve Vaší rodině nebo svalové potíže při užívání jiných léků ke snížení hladiny cholesterolu. Okamžitě informujte lékaře, pokud se dostaví nevysvětlitelná svalová bolest, zvláště pokud se necítíte dobře nebo máte horečku.

jestliže pijete pravidelně velké množství alkoholu.

jestliže máte poruchu štítné žlázy.

jestliže užíváte jiné léky nazývané fibráty ke snížení hladiny cholesterolu. Přečtěte si prosím pečlivě tento leták, i když jste již užíval/a jiné léky ke snížení hladiny cholesterolu.

jestliže užíváte léky k léčbě infekce virem HIV, např. lopinavir / ritonavir, přečtěte si prosím níže oddíl „Další léčivé přípravky a Tintaros“.

jestliže je pacient mladší než 10 let: Tintaros by neměly užívat děti mladší než 10 let.

jestliže je pacient mladší než 18 let: Tintaros 40 mg tablety není vhodný pro děti a dospívající ve věku do 18 let.

jestliže je Vám více než 70 let (neboť v tomto případě je třeba, aby lékař zvolil správnou počáteční dávku přípravku Tintaros).

jestliže máte těžké dechové selhání.

jestliže jste asijského původu - Japonec, Číňan, Filipínec, Vietnamec, Korejec nebo Ind. Lékař musí zvolit správnou počáteční dávku přípravku Tintaros.

Pokud se některý z bodů vztahuje i na Vás nebo pokud máte pochybnosti:

Neužívejte Tintaros 40 mg (nejvyšší dávku) a obraťte se na lékaře nebo lékárníka předtím, než začnete užívat kteroukoliv dávku přípravku Tintaros.

Statiny mohou u malého počtu lidí poškodit játra. To lze zjistit jednoduchým vyšetřením, které hodnotí hladiny jaterních enzymů v krvi. Z tohoto důvodu bude lékař provádět vyšetření krve (jaterní testy) před léčbou a v průběhu léčby přípravkem Tintaros.

V průběhu léčby tímto přípravkem Vás bude lékař pečlivě sledovat, pokud máte cukrovku nebo riziko pro vznik cukrovky. V případě, že máte zvýšenou hladinu cukru nebo tuků v krvi, máte nadváhu nebo vysoký krevní tlak, pravděpodobně patříte mezi pacienty s rizikem pro vznik diabetu.

Další léčivé přípravky a TintarosInformujte svého lékaře o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval/a v nedávné době, a to i o lécích,které jsou dostupné bez lékařského předpisu.Informujte lékaře, pokud užíváte některý z následujících léků: cyklosporin (užívaný např. po transplantaci orgánů), warfarin (nebo jiná léčiva používaná ke snížení srážlivosti krve), fibráty (např. gemfibrozil, fenofibrát) nebo jiné léky ke snížení hladiny cholesterolu (např. ezetimib), léky k léčbě poruch trávení (k neutralizaci kyselin v žaludku), erytromycin (antibiotikum), perorální antikoncepci (antikoncepční tablety), hormonální substituční léčbu nebo lopinavir / ritonavir k léčbě infekce virem HIV - viz oddíl „Zvláštní opatrnosti při použití Tintaros je zapotřebí". Účinek těchto léků se může měnit při současném podávání s přípravkem Tintaros a nebo tyto léky mohou měnit účinnost přípravku Tintaros.

Přípravek Tintaros s jídlem a pitímTintaros můžete užívat spolu s jídlem nebo nalačno.

Těhotenství a kojeníNeužívejte Tintaros, pokud jste těhotná nebo kojíte. Pokud otěhotníte až v průběhu léčby přípravkem Tintaros, vysaďte okamžitě Tintaros a informujte lékaře. Pokud ženy v plodném věku užívají Tintaros, měly by zabránit otěhotnění používáním vhodné antikoncepce.Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojůVětšina lidí může v průběhu užívání přípravku Tintaros řídit motorová vozidla nebo ovládat stroje. U některých lidí se může v průběhu léčby objevit závrať. Jestliže máte závratě, poraďte se s Vaším lékařem dříve, než budete řídit motorová vozidla nebo ovládat stroje.

Tintaros obsahuje laktózuPokud Vám lékař řekl, že špatně snášíte některé cukry (laktóza neboli mléčný cukr), informujte o tom Vašeho lékaře předtím, než budete užívat Tintaros.Úplný seznam pomocných látek je uveden v bodě 6 : Další informace.

3. JAK SE PŘÍPRAVEK TINTAROS UŽÍVÁ

Vždy užívejte Tintaros přesně podle pokynů lékaře. Pokud si nejste jistý/á, poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.

Obvyklé dávky pro dospěléPokud užíváte Tintaros ke snížení vysokého cholesterolu:Počáteční dávkaLéčba přípravkem Tintaros musí být zahájena dávkou 5 mg nebo 10 mg, a to i v případě, že jste dosud užíval/a vyšší dávku jiného statinu. Velikost počáteční dávky závisí na:

hladině cholesterolu v krvi

Vašem riziku vzniku srdečního infarktu nebo mozkové mrtvice

přítomnosti faktoru, který by mohl způsobit vyšší náchylnost k možným nežádoucím účinkům.

Ověřte si u Vašeho lékaře nebo lékárníka, která počáteční dávka je pro Vás nejvhodnější.

Nejnižší dávku, tj. 5 mg, Vám lékař předepíše, jestliže:

jste asijského původu (Japonec, Číňan, Filipínec, Vietnamec, Korejec a Ind)

je Vám více než 70 let

máte středně těžké poškození funkce ledvin

existuje u Vás riziko vzniku bolesti svalů (myopatie).

Zvyšování dávky a nejvyšší denní dávkaPouze lékař rozhodne o zvýšení dávky. Dávka přípravku Tintaros by měla být přizpůsobena pro každého pacienta zvlášť. Pokud Vám lékař předepsal počáteční dávku 5 mg, může rozhodnout o jejím zvýšení na dvojnásobnou dávku 10 mg, poté na 20 mg a případně 40 mg, pokud to bude třeba. Pokud Vám lékař předepsal počáteční dávku 10 mg, může dále rozhodnout o jejím zvýšení na dvojnásobnou dávku 20 mg a případně 40 mg, pokud to bude třeba. K úpravě dávky se obvykle přistupuje po 4 týdnech. Nejvyšší denní dávka přípravku Tintaros je 40 mg. Tato dávka je určena pro pacienty s vysokou hladinou cholesterolu a vysokým rizikem srdečního infarktu nebo mozkové mrtvice. U těchto pacientů nebyla dostatečně snížena hladina cholesterolu dávkou 20 mg.

Jestliže užíváte Tintaros ke snížení rizika srdečního infarktu, mozkové mrtvice a podobných komplikacíDoporučená denní dávka je 20 mg. Lékař však může rozhodnout o tom, že budete užívat nižší dávkuv případě, že máte některý z výše uvedených rizikových faktorů.

Obvyklé dávky pro děti a dospívající ve věku 10 - 17 letObvyklá počáteční dávka je 5 mg denně. Lékař může dávku zvýšit, aby bylo dosaženo optimálního účinku. Nejvyšší denní dávka je 20 mg denně. Užívejte tuto dávku jednou denně. Dětem se nemá předepisovat Tintaros 40 mg.

Jak se tablety užívajíTabletu spolkněte celou a zapijte ji vodou.

Tintaros užívejte jednou denně. Tablety můžete užívat kdykoliv v průběhu dne.Snažte se užívat tabletu ve stejnou denní dobu, což Vám pomůže zapamatovat si, že si ji máte vzít.

Pravidelné kontroly cholesteroluPravidelné kontroly cholesterolu u lékaře jsou důležité ke zjištění, zda bylo dosaženo žádoucích hladin cholesterolu a zda jsou tyto hladiny trvalé. Lékař pak může rozhodnout o zvýšení dávky tak, aby pro Vás byla optimální.

Jestliže jste užil/a více přípravku Tintaros, než jste měl/aInformujte se u Vašeho lékaře nebo navštivte nejbližší nemocnici.Jestliže půjdete do nemocnice nebo dostanete léky na jiné onemocnění, informujte zdravotnické pracovníky, že užíváte Tintaros.

Jestliže jste zapomněl/a užít přípravek TintarosNení důvod k obavě. Užijte následující dávku v pravidelný čas. Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil/a vynechanou tabletu.

Jestliže jste přestal/a užívat přípravek TintarosInformujte lékaře, jestliže chcete přerušit léčbu přípravkem Tintaros. Hladiny cholesterolu se mohou po přerušení léčby opět zvýšit.

Máte-li jakékoliv další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i Tintaros nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Je však důležité, abyste věděl/a, které nežádoucí účinky to mohou být. Jsou obvykle mírné a vymizí během krátké doby.

Přestaňte užívat Tintaros a neprodleně vyhledejte lékařskou pomoc, pokud se u Vás objeví tyto projevy alergické reakce:

obtížné dýchání doprovázené otokem obličeje, rtů, jazyka a/nebo hrdla.

otok obličeje, rtů, jazyka a/nebo hrdla, který může způsobit polykací potíže

silné svědění kůže s pupínky.

Rovněž přestaňte užívat Tintaros a informujte svého lékaře, pokud budete pociťovat neobvyklé bolesti svalů, které trvají déle než byste čekal/a. Podobně jako u jiných statinů, velmi malá část lidí pociťuje nepříjemné svalové bolesti, které se vzácně mohou rozvinout až v potenciálně život ohrožující svalové poškození (rhabdomyolýza).

Časté nežádoucí účinky (postihují 1 pacienta z 10 až 100)

bolest hlavy

bolest žaludku

zácpa

pocit na zvracení

bolest svalů

slabost

závratě

zvýšení množství bílkoviny v moči - obvykle dochází k normalizaci bez nutnosti přerušit léčbu přípravkem Tintaros (pouze při užívání přípravku Tintaros 40 mg)

cukrovka (diabetes).

Je pravděpodobnější, pokud máte zvýšenou hladinu cukru nebo tuků

v krvi, nadváhu nebo vysoký krevní tlak. Váš lékař Vás bude sledovat v průběhu léčby.

Méně časté nežádoucí účinky (postihují 1 pacienta ze 100 až 1000)

vyrážka, svědění kůže a jiné kožní reakce

zvýšení množství bílkoviny v moči - obvykle dochází k normalizaci bez nutnosti přerušit léčbu přípravkem Tintaros (pouze při užívání přípravku Tintaros 5 mg, 10 mg a 20 mg).

Vzácné nežádoucí účinky (postihují 1 pacienta z 1000 až 10000)

těžké alergické reakce – projevují se jako otok obličeje, rtů, jazyka a/nebo hrdla, polykací a dýchací potíže, silné svědění kůže s pupínky. Pokud se domníváte, že máte alergickou reakci, přestaňte užívat Tintaros a neprodleně vyhledejte lékařskou pomoc

poškození svalů - přestaňte užívat Tintaros a informujte lékaře okamžitě, jakmile zjistíte neobvyklou bolest svalů, která trvá déle, než jste čekal/a

silná bolest v oblasti žaludku (zánět slinivky břišní)

zvýšení hodnot jaterních enzymů v krvi.

Velmi vzácné nežádoucí účinky (postihují méně než 1 pacienta z 10000)

žloutenka (zežloutnutí kůže a očí)

hepatitis (zánět jater)

stopy krve v moči

poškození nervů na horních nebo dolních končetinách (projevující se jako pocit necitlivosti)

bolesti kloubů

ztráta paměti

gynekomastie (zvětšení prsů u mužů).

Nežádoucí účinky, které se vyskytují s neznámou frekvencí:

průjem (řídká stolice)

Stevens-Johnson syndrom (závažné onemocnění kůže a sliznic s tvorbou puchýřů v okolí úst, očí a pohlavních orgánů)

kašel

dušnost

edém (otok)

poruchy spánku zahrnující nespavost a noční můry

sexuální potíže

deprese

potíže s dýcháním zahrnující přetrvávající kašel a/nebo dušnost.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.

5. JAK PŘÍPRAVEK TINTAROS UCHOVÁVAT

Uchovávejte tento přípravek mimo dosah a dohled dětí.Uchovávejte přípravek v původním obalu, aby byl chráněn před světlem.

Nepoužívejte Tintaros po uplynutí doby použitelnosti uvedené na blistru a krabičce. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nepoužívejte tento přípravek, pokud si všimnete viditelné známky snížené jakosti.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. OBSAH BALENÍ A DALŠÍ INFORMACE

Co Tintaros obsahujeLéčivou látkou je rosuvastatinum. 1 potahovaná tableta přípravku Tintaros obsahuje rosuvastatinum calcicum v množství, které odpovídá 5 mg, 10 mg, 20 mg nebo 40 mg rosuvastatinu.

Dalšími složkami jsou:Jádro tabletygranulovaná mikrokrystalická celulosa,monohydrát laktosy,

krospovidon typ A,magnesium-stearát

Potahová vrstva tablety- Potahová soustava Opadry II K38097 žlutá složená z těchto pomocných látek:monohydrát laktosy,hypromelosa (E464)oxid titaničitý (E171),triacetin (E1518),hlinitý lak chinolinové žluti (E104)

Jak přípravek Tintaros vypadá a co obsahuje toto baleníTintaros 5 mg, 10 mg, 20 mg a 40 mg je dodáván v blistrech obsahujících 7, 14, 28, 30, 56 a 98 potahovaných tablet.Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Tintaros 5 mg jsou kulaté bikonvexní potahované tablety žluté barvy o průměru 6 mm s vyraženým „5" a na jedné straně a „15“ na druhé straně.Tintaros 10 mg jsou kulaté bikonvexní potahované tablety žluté barvy o průměru 7 mm s vyraženým „10" a na jedné straně a „15“ na druhé straně.Tintaros 20 mg jsou kulaté bikonvexní potahované tablety žluté barvy o průměru 9 mm s vyraženým „20" a na jedné straně a „15“ na druhé straně.Tintaros 40 mg jsou kulaté bikonvexní potahované tablety žluté barvy o průměru 10 mm s vyraženým „40" a na jedné straně a „15“ na druhé straně.

Držitel rozhodnutí o registraciActavis Group PTC ehf.HafnarfjördurIsland

VýrobceAdamed Sp. z o.o., Pieńków 149, 05-152 CzosnówPolsko

Pabianickie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A.ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 595-200 PabianicePolsko

Tento léčivý přípravek je v členských státech Evropského hospodářského prostoru registrován pod těmito názvy:

Bulharsko:

Vosustat 5 mg, 10 mg, 20 mg and 40 mg филмирани таблетки

Česká republika:

Tintaros 5 mg, 10 mg, 20 mg a 40 mg

Finsko:

Zahron 5 mg, 10 mg, 20 mg and 40 mg kalvopäällysteiset tabletit

Irsko:

Rosuvastatin Adamed 5 mg, 10 mg, 20 mg and 40 mg film-coated tablets

Lotyšsko:

Nisatlex 5 mg, 10 mg, 20 mg and 40 mg apvalkotăs tabletes

Litva:

Nisatlex 5 mg, 10 mg, 20 mg and 40 mg, plėvele dengtos tabletės

Polsko:

Zahron

Rumunsko:

Zahron 5 mg, 10 mg, 20 mg and 40 mg comprimate filmate

Slovenská republika:

Zahron 5 mg, 10 mg, 20 mg and 40 mg filmom obalené tablety

Slovinsko:

Vosustat 5 mg, 10 mg, 20 mg and 40 mg filmsko obložene tablete

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 25.5.2012


nahoru

Souhrn údajů o léku (SPC)

Příloha č.1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls50533/2012, sukls50561/2012, sukls50572/2012, sukls50605/2012

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1.

NÁZEV PŘÍPRAVKU

Tintaros 5 mg Tintaros 10 mg Tintaros 20 mg Tintaros 40 mg Potahované tablety 2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Rosuvastatinum 5 mg, 10 mg, 20 mg, resp. 40 mg jako rosuvastatinum calcicum v 1 potahované tabletě. 1 tableta přípravku Tintaros 5 mg obsahuje 45,720 mg monohydrátu laktosy 1 tableta přípravku Tintaros 10 mg obsahuje 91,440 mg monohydrátu laktosy 1 tableta přípravku Tintaros 20 mg obsahuje 182,880 mg monohydrátu laktosy 1 tableta přípravku Tintaros 40 mg obsahuje 234,445 mg monohydrátu laktosy Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1. 3.

LÉKOVÁ FORMA

Potahované tablety. Tintaros 5 mg: kulaté bikonvexní potahované tablety žluté barvy o průměru 6 mm s vyraženým „5" a na jedné straně a „15“ na druhé straně. Tintaros 10 mg: kulaté bikonvexní potahované tablety žluté barvy o průměru 7 mm s vyraženým „10" a na jedné straně a „15“ na druhé straně. Tintaros 20 mg: kulaté bikonvexní potahované tablety žluté barvy o průměru 9 mm s vyraženým „20" a na jedné straně a „15“ na druhé straně. Tintaros 40 mg: kulaté bikonvexní potahované tablety žluté barvy o průměru 10 mm s vyraženým „40" a na jedné straně a „15“ na druhé straně. 4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikace Léčba hypercholesterolemie Dospělí, dospívající a děti ve věku 10 let a starší s primární hypercholesterolemií (typ IIa ) nebo smíšenou dyslipidemií (typ IIb) jako doplněk k dietním opatřením v případech, kdy odpověď na samotnou dietu a jiná nefarmakologická opatření (např. cvičení, zhubnutí) není uspokojivá. Léčba homozygotní familiární hypercholesterolemie jako doplněk diety nebo jiné hypolipidemické léčby (např. LDL aferéza), pokud taková léčba není vhodná. Prevence kardiovaskulárních příhod Prevence závažných kardiovaskulárních příhod u pacientů, kteří mají vysoké odhadované riziko první kardiovaskulární příhody (viz bod 5.1), jako doplněk ke korekci jiných rizikových faktorů. 4.2 Dávkování a způsob podání Před zahájením léčby přípravkem Tintaros je třeba pacienta nastavit na standardní dietu s nízkým obsahem cholesterolu, která by měla pokračovat i v průběhu léčby. Dávkování přípravku je

individuální v závislosti na cíli léčby a odpovědi pacienta na léčbu v souladu s platnými směrnicemi pro léčbu. Léčba hypercholesterolemie Doporučená počáteční dávka je 5 nebo 10 mg perorálně jednou denně u pacientů, kteří ještě statiny neužívali a u pacientů, kteří přecházejí z jiného inhibitoru HMG-CoA reduktázy. Počáteční dávka se má zvolit na základě hladiny cholesterolu pacienta a budoucího kardiovaskulárního rizika a rizika možných nežádoucích účinků (viz níže). V případě potřeby je možné dávku po 4 týdnech podávání zvýšit na další dávkovací hladinu (viz bod 5.1). Vzhledem ke zvyšující se četnosti hlášení nežádoucích účinků v souvislosti s podáváním dávky 40 mg ve srovnání s nižšími dávkami (viz bod 4.8), titrace dávky až na 40 mg přichází v úvahu pouze u pacientů s těžkou hypercholesterolemií s vysokým kardiovaskulárním rizikem (zejména familiární hypercholesterolemií), u kterých nebylo při podávání dávky 20 mg dosaženo cíle jejich léčby a u kterých bude prováděno pravidelné sledování (viz bod 4.4). V případě, že se přechází na dávku 40 mg, doporučuje se sledování u specialisty. Tintaros lze podávat kdykoliv v průběhu dne, s jídlem nebo nalačno. Pediatrická populace Děti a adolescenti ve věku 10 až 17 let (chlapci ve stadiu II podle Tannera a vyšším; dívky alespoň 1 rok po první menstruaci) U dětí a adolescentů je obvyklá počáteční dávka 5 mg denně. Obvyklé rozmezí dávek je 5-20 mg per os jednou denně. Titrace dávky se má provádět podle individuální odpovědi a snášenlivosti pediatrických pacientů, jak se doporučuje v pediatrických léčebných doporučeních (viz bod 4.4). Před zahájením léčby rosuvastatinem by děti a dospívající měli dodržovat standardní cholesterol snižující dietu; v této dietě se má pokračovat i v průběhu léčby rosuvastatinem. Bezpečnost a účinnost dávek vyšších než 20 mg nebyla v této populaci studována. Tableta 40 mg není vhodná k použití u pediatrických pacientů. Děti mladší než 10 let Zkušenosti u dětí mladších než 10 let jsou omezeny na malý počet dětí (ve věku 8 až 10 let) s homozygotní familiární hypercholesterolemií. Z tohoto důvodu se nedoporučuje podávat Tintaros dětem mladším než 10 let Dávkování u starších pacientů U pacientů starších než 70 let je doporučená počáteční dávka 5 mg (viz bod 4.4). Dávkování přípravku není třeba dále upravovat s ohledem na věk. Dávkování u pacientů s renální insuficiencí U pacientů s mírným až středně těžkým poškozením ledvin není třeba upravovat dávkování. U pacientů se středně závažným poškozením ledvin (clearance kreatininu < 60 ml/min) je doporučená počáteční dávka 5 mg. Dávka 40 mg je u pacientů se středně závažným poškozením ledvin kontraindikována. U pacientů s těžkým poškozením ledvin je podávání přípravku Tintaros kontraindikováno pro všechny dávky (viz body 4.3 a 5.2). Dávkování u pacientů s poškozením jaterU pacientů s Child-Pugh skóre 7 a méně nebylo zaznamenáno žádné zvýšení systémové expozice rosuvastatinu. Toto zvýšení však bylo pozorováno u pacientů s Child-Pugh skóre 8 a 9 (viz bod 5.2). U těchto pacientů je třeba posoudit funkci ledvin (viz bod 4.4). Nejsou zkušenosti s podáváním rosuvastatinu pacientům s Child-Pugh skóre vyšším než 9. Tintaros je kontraindikován u pacientů s aktivním onemocněním jater (viz bod 4.3). Rasa U asijských pacientů byla pozorována zvýšená systémová expozice (viz body 4.4 a 5.2). Doporučovaná počáteční dávka u pacientů s asijskými předky je 5 mg. Dávka 40 mg je u těchto pacientů kontraindikována (viz body 4.3 a 5.2).

Dávkování u pacientů s predispozicí k myopatii Doporučovaná počáteční dávka u pacientů s predispozicí k myopatii je 5 mg (viz bod 4.4). Dávka 40 mg je u některých z těchto pacientů kontraindikována (viz bod 4.3). 4.3 Kontraindikace Tintaros je kontraindikován u pacientů:

s přecitlivělostí na rosuvastatin nebo na jakoukoli složku přípravku

s aktivním onemocněním jater, včetně nevysvětlené přetrvávající zvýšené koncentrace sérových transamináz a při zvýšení transamináz nad trojnásobek horní hranice normálních hodnot

se závažným poškozením ledvin (clearance kreatininu < 30 ml/min)

s myopatií;

kteří současně užívají cyklosporin

po dobu těhotenství a kojení a u žen ve fertilním věku, které nepoužívají přiměřenou antikoncepci.

Dávka 40 mg je kontraindikována u pacientů s predispozicí k myopatii / rhabdomyolýze, např. u pacientů:

se středně těžkým poškozením ledvin (clearance kreatininu < 60 ml/min)

s hypofunkcí štítné žlázy

s osobní nebo rodinnou anamnézou dědičných muskulárních poruch

s předcházející anamnézou muskulární toxicity po podání jiných inhibitorů HMG-CoA reduktázy nebo fibrátů

nadměrně požívajících alkohol

u kterých může dojít k vzestupu plazmatických hladin

asijského původu

souběžně užívajících fibráty (viz body 4.4, 4.5 a 5.2).

4.4 Zvláštní upozornění a opatření pro použití Účinky na ledviny U pacientů, kterým byl podáván Tintaros ve vyšších dávkách, především 40 mg, byla při vyšetření moči diagnostickými proužky zjištěna proteinurie, většinou tubulárního původu. Nález byl ve většině případů přechodného nebo intermitentního charakteru. Nebylo prokázáno, že by proteinurie byla prediktivním faktorem akutního či progresivního onemocnění ledvin (viz bod 4.8). Během poregistračního sledování byla četnost hlášení závažných renálních nežádoucích účinků vyšší u dávek 40 mg. U pacientů léčených dávkou 40 mg je vhodné zvážit zařazení sledování funkce ledvin do rutinních kontrol. Účinky na kosterní svaly U pacientů léčených rosuvastatinem ve všech dávkách, zvláště pak v dávkách nad 20 mg byly hlášeny nežádoucí účinky na kosterní svaly, např. myalgie, myopatie a vzácně rhabdomyolýza. Velmi vzácně byl hlášen výskyt rhabdomyolýzy při užívání ezetimibu v kombinaci s inhibitory HMG-CoA reduktázy. Není možné vyloučit farmakodynamickou interakci a je třeba opatrnosti při souběžném použití (viz bod 4.5). Podobně jako u jiných inhibitorů HMG-CoA reduktázy, je četnost hlášení výskytu rhabdomyolýzy v souvislosti s rosuvastatinem v poregistračním sledování vyšší u dávky 40 mg. Stanovení kreatinkinázy Kreatinkináza (CK) se nemá stanovovat po vyčerpávající tělesné námaze nebo za přítomnosti jiné možné příčiny zvýšení hodnot CK, které mohou zkreslit výsledek. Pokud jsou hodnoty CK významně zvýšené (nad pětinásobek horní hranice normálních hodnot), je třeba kontrolu opakovat v průběhu 5 - 7 dní. Jestliže opakovaná kontrola potvrdí hladinu CK nad pětinásobek horní hranice normálních hodnot, léčba se nemá zahajovat.

Před léčbou Tintaros, podobně jako jiné inhibitory HMG-CoA reduktázy, je třeba předepisovat s opatrností pacientům s predispozicí k myopatii / rhabdomyolýze, např. s těmito stavy:

poškození ledvin

hypofunkce štítné žlázy

osobní nebo rodinná anamnéza dědičných svalových poruch

anamnéza muskulární toxicity po podání jiných inhibitorů HMG-CoA reduktázy nebo fibrátů

nadměrné požívání alkoholu

věk nad 70 let

stavy, při kterých může dojít k zvýšení plazmatických hladin (viz bod 5.2);

souběžné užívání fibrátů.

U těchto pacientů se má zvážit riziko léčby v porovnání s možným přínosem léčby a doporučuje se jejich klinické monitorování. Jestliže jsou hodnoty CK významně zvýšené (nad pětinásobek horní hranice normálních hodnot), léčba se nemá zahajovat. V průběhu léčby Pacienty je třeba požádat, aby okamžitě hlásili nevysvětlitelné bolesti svalů nebo svalovou slabost a křeče, zvláště pokud jsou spojeny s únavou nebo zvýšenou teplotou. U těchto pacientů by se měla stanovit hladinu kreatinkinázy. Jestliže dojde k výraznému vzestupu hladiny CK (nad pětinásobek horní hranice normálních hodnot), anebo jsou svalové příznaky závažné, případně působí problémy během dne (i když jsou hodnoty CK ≤ pětinásobek horní hranice normálních hodnot), by se měla léčba přerušit. Po odeznění symptomů a úpravě CK na normální hodnoty je třeba zvážit opětovné zahájení léčby přípravkem Tintaros, nebo jiným inhibitorem HMG-CoA reduktázy v nejnižší dávce a pečlivě pacienta sledovat. U asymptomatických pacientů není potřeba pravidelně sledovat hodnoty CK. V klinických studiích na malém počtu pacientů nebylo při používání přípravku Tintaros v kombinaci s jinou léčbou prokázáno zesílení nežádoucích účinků na kosterní svaly. U pacientů, kteří užívali jiné inhibitory HMG-CoA reduktázy spolu s fibráty včetně gemfibrozilu, s cyklosporinem, kyselinou nikotinovou, azolovými antimykotika, inhibitory proteáz a makrolidovými antibiotiky byl pozorován zvýšený výskyt myositidy a myopatií. Gemfibrozil zvyšuje riziko myopatie, jestliže se podává souběžně s některými inhibitory HMG-CoA reduktázy. Proto se nedoporučuje kombinace rosuvastatinu a gemfibrozilu. Je třeba pečlivě zvážit přínos další úpravy hladin lipidů souběžným podáváním rosuvastatinu a fibrátů nebo niacinu a potenciální riziko těchto kombinací. Dávka 40 mg je kontraindikovaná při souběžném užívání fibrátů (viz body 4.5 a 4.8). Tintaros se nesmí podávat pacientům s akutním závažným onemocněním s podezřením na myopatii a pacientům v akutním závažném stavu, který může predisponovat ke vzniku renální nedostatečnosti v důsledku rhabdomyolýzy (např. sepse, hypotenze, velké chirurgické výkony, trauma, závažné metabolické, endokrinní poruchy a poruchy minerálů a nekontrolované křeče). Účinky na játra Podobně jako u jiných inhibitorů HMG-CoA reduktázy je třeba věnovat zvýšenou pozornost pacientům, kteří konzumují nadměrné množství alkoholu nebo mají v anamnéze onemocnění jater. Před začátkem a tři měsíce po nasazení léčby se doporučuje provést jaterní testy. Léčba se má přerušit nebo dávkování snížit, pokud hladina sérových transamináz dosáhne trojnásobku normální hodnoty. Četnost hlášení výskytu závažných jaterních nežádoucích účinků (většinou zvýšené hladiny jaterních transamináz) v poregistračním sledování byla vyšší u dávek 40 mg. U pacientů se sekundární hypercholesterolemií způsobenou hypothyreózou, popř. nefrotickým syndromem, je třeba vyléčit základní onemocnění před započetím léčby přípravkem Tintaros. Rasa Výsledky farmakologických studií ukazují zvýšenou systémovou expozici u asijské populace ve srovnání s příslušníky bílé (kavkazské) rasy (viz body 4.2 a 5.2). Inhibitory proteáz Souběžné užívání přípravku s inhibitory proteáz se nedoporučuje (viz bod 4.5).

Intersticiální plicní nemoc Ve výjimečných případech byly u některých statinů hlášeny případy intersticiální plicní nemoci, zvláště při dlouhodobé léčbě (viz bod 4.8). Příznaky mohou zahrnovat dušnost, neproduktivní kašel a zhoršení celkového zdravotního stavu (únavu, ztrátu tělesné hmotnosti a horečku). Pokud u pacienta existuje podezření na intersticiální plicní nemoc, je třeba léčbu statinem přerušit. Tento přípravek obsahuje laktózu. Pacienti se vzácnou dědičnou poruchou intolerance galaktosy, vrozeným deficitem laktázy nebo malabsorpcí glukosy-galaktosy by neměli tento přípravek užívat. Diabetes mellitus U pacientů s hladinou glukosy nalačno 5,6 až 6,9 mmol/l byla léčba rosuvastatinem spojena se zvýšeným rizikem diabetes mellitus (viz bod 4.8). Pediatrická populace Hodnocení linearity růstu (výšky), hmotnosti, BMI (indexu tělesné hmotnosti) a sekundárních znaků pohlavního dospívání podle Tannera u pediatrických pacientů ve věku 10 až 17 let, kteří užívali rosuvastatin, je omezeno na období 1 roku. Po 52 týdnech léčby nebyl zjištěn vliv na růst, hmotnost, BMI nebo pohlavní dospívání (viz bod 5.1). Zkušenosti z klinických studií u dětí a dospívajících jsou omezené a dlouhodobé účinky léčby rosuvastatinem (déle než 1 rok) na průběh puberty nejsou známy. V klinické studii u dětí a adolescentů, kterým byl podáván rosuvastatin po dobu 52 týdnů, bylo ve srovnání s klinickými studiemi u dospělých častěji pozorováno zvýšení hodnot CK > desetinásobek horní hranice normálních hodnot a svalové symptomy po cvičení nebo zvýšené tělesné aktivitě (viz bod. 4.8). 4.5 Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce Cyklosporin: Při souběžném podávání rosuvastatinu a cyklosporinu byly hodnoty AUC rosuvastatinu průměrně 7x vyšší ve srovnání se zdravými dobrovolníky (viz bod 4.2). Současné podávání rosuvastatinu a cyklosporinu nemělo vliv na plazmatické koncentrace cyklosporinu. Antagonisté vitamínu K: Podobně jako u jiných inhibitorů HMG-CoA reduktázy může zahájení léčby přípravkem či zvýšení dávky rosuvastatinu u pacientů souběžně léčených antagonisty vitaminu K (např. warfarinem nebo jiným kumarinovým antikoagulanciem) vést ke zvýšení protrombinového času (INR). Přerušení léčby rosuvastatinem nebo snížení dávky může vést ke snížení INR. Za těchto okolností je vhodná kontrola INR. Gemfibrozil a další hypolipidemika: Současné podávání rosuvastatinu a gemfibrozilu vedlo ke zdvojnásobení hodnot Cmax a AUC rosuvastatinu (viz bod 4.4).

Na základě údajů získaných z interakčních studií se neočekává žádná klinicky významná interakce s fenofibrátem, avšak mohou nastat farmakodynamické interakce. Gemfibrozil, fenofibrát, další fibráty a hypolipidemické dávky niacinu (kyseliny nikotinové) (≥ 1 g/den) zvyšují riziko myopatie při podávání současně s inhibitorem HMG-CoA reduktázy pravděpodobně proto, že mohou vyvolat myopatii, i když se podávají samostatně. Dávka 40 mg rosuvastatinu je kontraindikována při současném užívání fibrátu (viz body 4.3 a 4.4). Počáteční dávka u těchto pacientů má být 5 mg. Ezetimib: Souběžné užívání rosuvastatinu a ezetimibu nevyvolalo žádné změny AUC nebo C(max) u

obou léčiv. Nelze ale vyloučit farmakodynamické interakce vyjádřené jako nežádoucí účinky (viz bod 4.4). Inhibitory proteáz: Souběžné užívání rosuvastatinu a inhibitoru proteázy může značně zvýšit expozici rosuvastatinu, i když přesný mechanismus interakce není známý. Ve farmakokinetické studii u zdravých dobrovolníků se souběžné užívání 20 mg rosuvastatinu a kombinačního přípravku dvou inhibitorů proteázy (400 mg lopinavir /100 mg ritonavir) projevilo zvýšením AUC(0-24) přibližně

dvakrát a C (max) přibližně pětkrát. U pacientů s HIV, kteří užívají lopinavir / ritonavir, se užívání

rosuvastatinu nedoporučuje (viz bod 4.4). Antacida: Souběžné podávání rosuvastatinu a suspenze antacida s obsahem hydroxidu hlinitého a hydroxidu hořečnatého vedlo k poklesu plazmatických koncentrací rosuvastatinu asi o 50%. Tento účinek byl menší, pokud se antacidum podalo 2 hodiny po podání rosuvastatinu. Klinický význam této interakce nebyl studován. Erythromycin: Souběžné podávání rosuvastatinu a erythromycinu vedlo ke 20% zmenšení AUC (0-t) a

30% snížení hodnoty Cmax rosuvastatinu. Příčinou této interakce může být zvýšení motility střeva

vyvolané erythromycinem. Perorální kontraceptiva / hormonální substituční léčba: Souběžné podávání rosuvastatinu a perorálních kontraceptiv vedlo ke zvětšení AUC etinylestradiolu o 26 % a norgestrelu o 34 %. Toto zvýšení hladin v plazmě je třeba brát v úvahu při určení dávek perorálního kontraceptiva. U pacientek užívajících souběžně rosuvastatin a hormonální substituční léčbu nejsou dostupné farmakokinetické údaje, a proto se nedá vyloučit, že může dojít k podobnému efektu. Tato kombinace se však podávala velkému počtu žen a byla dobře tolerována. Jiná léčiva: Na základě údajů získaných z interakčních studií se nepředpokládá žádná klinicky významná interakce s digoxinem. Enzymy cytochromu P450: Výsledky studií in vitro a in vivo ukázaly, že rosuvastatin není ani inhibitorem, ani induktorem isoenzymů cytochromu P450. Kromě toho je rosuvastatin slabým substrátem pro tyto isoenzymy. Mezi rosuvastatinem a flukonazolem (inhibitor CYP2C9 a CYP3A4) nebo ketokonazolem (inhibitor CYP2A6 a CYP3A4) nebyly pozorovány žádné interakce. Současné podávání itrakonazolu (inhibitor CYP3A4) a rosuvastatinu vedlo k 28% zvýšení AUC rosuvastatinu. Toto malé zvýšení se nepovažuje za klinicky významné. Lékové interakce v souvislosti s metabolismem zprostředkovaným cytochromem P450 se proto nepředpokládají. 4.6 Fertilita, těhotenství a kojení Tintaros je kontraindikován v průběhu těhotenství a kojení. Ženy ve fertilním věku musí používat vhodné antikoncepční metody. Vzhledem k tomu, že cholesterol a jiné látky vznikající při biosyntéze cholesterolu jsou nenahraditelné pro vývoj plodu, potenciální riziko inhibice HMG-CoA reduktázy převažuje nad výhodami léčby v těhotenství. Studie na zvířatech prokázaly omezený vliv na reprodukční toxicitu (viz bod 5.3). Pokud pacientka otěhotní při užívání přípravku Tintaros, by se mělo jeho podávání okamžitě přerušit. Rosuvastatin se vylučuje do mateřského mléka potkanů. Neexistují údaje o vylučování rosuvastatinu do mateřského mléka u lidí (viz bod 4.3). 4.7 Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje Studie hodnotící účinky na schopnost řídit a používat stroje nebyly provedeny. Podle farmakodynamických vlastností rosuvastatinu se nepředpokládá, že by ovlivňoval tyto schopnosti. Při řízení vozidel nebo obsluze strojů je třeba vzít v úvahu, že se během léčby mohou objevit závratě. 4.8 Nežádoucí účinky Nežádoucí účinky, které byly identifikovány, jsou obvykle mírné a přechodné. V kontrolovaných klinických studiích léčbu přerušilo pro nežádoucí účinky méně než 4 % pacientů léčených rosuvastatinem. Frekvence výskytu nežádoucích účinků je vyjádřena následovně: Časté: (>1/100, <1/10), méně časté (>1/1000, <1/100), vzácné (>1/10 000, <1/1000), velmi vzácné (<1/10 000), není známo (z dostupných údajů nelze určit).

Poruchy imunitního systému Vzácné: reakce přecitlivělosti včetně angioedému. Endokrinní poruchy Časté: diabetes mellitus (1). Poruchy nervového systému Časté: bolest hlavy, závratě. Gastrointestinální poruchy Časté: zácpa, nauzea, bolesti břicha. Vzácné: pankreatitida. Poruchy kůže a podkožní tkáně Méně časté: svědění, vyrážka a kopřivka. Poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně Časté: myalgie. Vzácné: myopatie (včetně myositidy), rhabdomyolýza. Celkové poruchy a reakce v místě aplikace Časté: astenie.

1 Pozorováno ve studii JUPITER (celková hlášená frekvence 2,8 % u rosuvastatinu a 2,3 % u placeba), většinou u pacientů s hladinou glukosy nalačno 5,6 až 6,9 mmol/l. Podobně jako u jiných inhibitorů HMG-CoA reduktázy je výskyt nežádoucích účinků častější při zvyšování dávky přípravku. Účinky na ledviny: U pacientů léčených rosuvastatinem byla při vyšetření moči pomocí diagnostických proužků zjištěna proteinurie, většinou tubulárního původu. Změna z negativního nálezu, resp. stopového množství bílkoviny na ++ či více křížů v určitém časovém období léčby byla pozorována u méně než 1 % pacientů , kterým byl podáván rosuvastatin 10 mg a 20 mg, a u přibližně 3 % pacientů, kterým byl podáván rosuvastatin 40 mg. Při podávání dávky 20 mg byl zjištěn malý vzestup proteinurie (z negativního nálezu, resp. stopového množství na +). Při pokračování v léčbě došlo ve většině případů ke spontánnímu snížení, resp. vymizení proteinurie. Výsledky klinických studií a poregistračního sledování neukázaly příčinnou souvislost mezi proteinurií a akutním nebo progresivním onemocněním ledvin. U pacientů, kteří užívali rosuvastatin, se vyskytla hematurie. Podle výsledků klinických studií je její výskyt nízký. Účinky na kosterní svaly: Při podávání rosuvastatinu byly ve všech dávkách, zvláště pak při dávkách nad 20 mg pozorovány nežádoucí účinky na kosterní svaly, tj. myalgie, myopatie (včetně myositidy) a vzácně rhabdomyolýza s nebo bez doprovodného selhání ledvin. U pacientů užívajících rosuvastatin byl pozorován na dávce závislý vzestup kreatinkinázy (CK). Ve většině případů byl tento vzestup mírný, asymptomatický a přechodný. Pokud se hladiny CK zvýší (více než pětinásobek horní hranice normálních hodnot), léčba by měla být přerušena (viz bod 4.4). Účinky na játra: Podobně jako u jiných inhibitorů HMG-CoA reduktázy byl u malého počtu pacientů užívajících rosuvastatin pozorován na dávce závislý vzestup hladin transamináz. Ve většině případů byl tento vzestup mírný, asymptomatický a přechodný. Poregistrační sledování Během poregistračního sledování přípravků obsahujících rosuvastatin byly hlášeny následující nežádoucí účinky, které nejsou uvedeny výše:

Poruchy nervového systému: Velmi vzácné: polyneuropatie, ztráta paměti. Respirační, hrudní a mediastinální poruchy: Není známo: kašel, dušnost. Gastrointestinální poruchy: Není známo: průjem. Poruchy jater a žlučových cest: Velmi vzácné: žloutenka, hepatitida. Vzácné: zvýšené jaterní transaminázy. Poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně: Velmi vzácné: bolesti kloubů. Poruchy ledvin a močových cest: Velmi vzácné: hematurie. Poruchy kůže a podkožní tkáně: Není známo: Stevens-Johnson syndrom. Celkové poruchy a reakce v místě aplikace: Není známo: edémy. Četnost hlášení případů rhabdomyolýzy, závažných ledvinových a jaterních nežádoucích účinků (většinou zvýšené hladiny jaterních transamináz) je vyšší při dávce 40 mg rosuvastatinu. Následující nežádoucí účinky byly hlášeny u některých statinů:

 Poruchy spánku, včetně nespavosti a nočních můr

 Ztráta paměti

 Sexuální dysfunkce

 Deprese

 Výjimečné případy intersticiální plicní nemoci, zvláště při dlouhodobé léčbě (viz bod 4.4). Pediatrická populace: V klinické studii u dětí a adolescentů, kterým byl podáván rosuvastatin po dobu 52 týdnů, bylo ve srovnání s klinickými studiemi u dospělých častěji pozorováno zvýšení hodnot CK na více než desetinásobek horní hranice normálních hodnot a svalové symptomy po cvičení nebo zvýšené tělesné aktivitě (viz bod. 4.4). V ostatních ohledech byl bezpečnostní profil rosuvastatinu podobný u dětí a adolescentů jako u dospělých. 4.9 Předávkování Neexistuje žádná specifická léčba předávkování. Pokud dojde k předávkování, léčebná opatření by měla být symptomatická a podle potřeby podpůrná. Je nutné sledovat funkce jater a hladinu kreatinkinázy. Hemodialýza pravděpodobně nemá význam. 5.

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti Farmakoterapeutická skupina: inhibitory HMG-CoA reduktázy. ATC kód: C10AA07 Mechanismus účinku Rosuvastatin je selektivní a kompetitivní inhibitor HMG-CoA reduktázy, enzymu, který limituje míru konverze 3-hydroxy-3-metylglutaryl koenzymu A na mevalonát, prekurzor cholesterolu. Primárním místem účinku rosuvastatinu jsou játra, cílový orgán v regulaci hladiny cholesterolu. Rosuvastatin zvyšuje počet LDL receptorů na povrchu jaterních buněk, čímž zvyšuje vychytávání a katabolismus LDL-C a inhibuje syntézu VLDL v játrech. Tím snižuje celkový počet VLDL a LDL částic. Farmakodynamické účinky Rosuvastatin snižuje zvýšenou hladinu LDL-C, celkového cholesterolu, triglyceridů a zvyšuje hladinu HDL-C. Snižuje také hladiny ApoB, non-HDL-C, VLDL-C, VLDL-TG a zvyšuje hladinu ApoA-I (viz tabulka 1). Rosuvastatin rovněž snižuje poměr LDL-C/HDL-C, poměr celkový C/HDL-C, poměr non-HDL-C/HDL-C a poměr ApoB/ApoA-I.

Tab. 1: Na dávce závislá odpověď pacientů s primární hypercholesterolemií (typ IIa a IIb) (upravená průměrná procentuální změna od výchozí hodnoty). Dávka

N

LDL-C

Celkový C

HDL-C

TG

Non-HDL-C

ApoB

ApoA-I

Placebo

13

-7

-5

3

-3

-7

-3

0

5

17

-45

-33

13

-35

-44

-38

4

10

17

-52

-36

14

-10

-48

-42

4

20

17

-55

-40

8

-23

-51

-46

5

40

18

-63

-46

10

-28

-60

-54

0

Terapeutická odpověď se projeví v průběhu jednoho týdne od počátku léčby a 90% maximální odpovědi je dosaženo během 2 týdnů. Maximální odpovědi je obvykle dosaženo během 4 týdnů a poté se udržuje. Klinická účinnost Rosuvastatin je účinný u dospělých pacientů s hypercholesterolemií doprovázenou hypertriglyceridemií i bez hypertriglyceridemie, bez ohledu na rasu, pohlaví, věk a zvláštní skupiny pacientů, např. diabetici a pacienti s familiární hypercholesterolemií. Seskupené výsledky fáze III klinického hodnocení prokázaly, že rosuvastatin je účinný v léčbě většiny pacientů s hypercholesterolemií typu IIa a IIb (průměrné výchozí hodnoty LDL-C přibližně 4,8 mmol/l) na cílové hodnoty podle doporučení Evropské společnosti pro aterosklerózu (EAS, 1998); asi 80 % pacientů léčených dávkou 10 mg dosáhlo cílové hodnoty LDL-C podle EAS (< 3 mmol/l). Ve velké studii u pacientů s heterozygotní formou familiární hypercholesterolemie byl rosuvastatin podáván celkem 435 pacientům v dávkách 20 mg až 80 mg v rámci titrace vhodné dávky. Všechny dávky vykazovaly příznivý vliv na lipidové spektrum a léčbu s ohledem na její cílové hladiny. Po titraci dávky na 40 mg (12 týdnů léčby) se hladina LDL-C snížila o 53 %. Celkem 33 % pacientů dosáhlo cílové hodnoty EAS pro hladinu LDL C (< 3 mmol/l). V rámci titrace vhodné dávky přípravku v otevřené studii byla hodnocena odpověď 42 pacientů s homozygotní familiární hypercholesterolemií na rosuvastatin 20 mg až 40 mg. Ve zkoumané populaci se průměrná hladina LDL-C snížila o 22 %. V klinických studiích s omezeným počtem pacientů bylo prokázáno, že rosuvastatin v kombinaci s fenofibrátem má aditivní účinek na snižování hladiny triglyceridů a v kombinaci s niacinem na zvyšování hladiny HDL-C (viz bod 4.4). V multicentrické dvojitě zaslepené placebem kontrolované klinické studii (METEOR) bylo zařazeno celkem 984 pacientů ve věku od 45 do 70 let s nízkým rizikem ischemické choroby srdeční (definováno jako riziko < 10 % v následujících 10 letech podle Framinghamské studie), průměrnou hodnotou LDL-C 4,0 mmol/l (154,5 mg/dl) a subklinickými známkami aterosklerózy (měřením tloušťky intima-media na a. carotis - CIMT). Pacienti byli randomizováni do ramene s rosuvastatinem v dávce 40 mg jednou denně nebo ramene s placebem a sledováni po dobu 2 roků. Rosuvastatin významně zpomaloval riziko progrese maximální hodnoty CIMT ve 12 místech a. carotis ve srovnání s placebem o 0,0145 mm/rok (95% interval spolehlivosti - 0,0196; - 0,0093; p < 0,0001). Změna oproti výchozí hodnotě byla -0,0014 mm/rok (-0,12%/rok, nevýznamný rozdíl) pro rosuvastatin oproti progresi +0,0131 mm/rok (1,12 %/rok, p < 0,0001) pro placebo. Nebyla zjištěna přímá korelace mezi snížením CIMT a snížením rizika kardiovaskulárních příhod. Studovaná populace ve studii METEOR byla charakterizována nízkým rizikem ischemické choroby srdeční a nepředstavuje tak reprezentativní populaci pro léčbu rosuvastatinem 40 mg. Dávka 40 mg by se měla předepisovat pouze pacientům s těžkou hypercholesterolemií a vysokým kardiovaskulárním rizikem (viz bod 4.2). Ve studii JUPITER přestalo užívat hodnocený lék 6,6 % pacientů léčených rosuvastatinem a 6,2 % pacientů užívajících placebo pro nežádoucí příhodu. Nejčastější nežádoucí příhody, které vedly k

vysazení léčby, byly: myalgie (0,3 % při léčbě rosuvastatinem a 0,2 % při léčbě placebem), bolest břicha (0,03 % při léčbě rosuvastatinem a 0,02 % při léčbě placebem), a vyrážka (0,02 % při léčbě rosuvastatinem a 0,03 % při léčbě placebem). Nejčastější nežádoucí příhody vyskytující ve větší nebo stejné frekvenci jako u placeba byly uroinfekce (8,7 % při léčbě rosuvastatinem a 8,6 % při léčbě placebem), nasopharyngitis (7,6 % při léčbě rosuvastatinem a 7,2 % při léčbě placebem), bolesti zad (7,6 % při léčbě rosuvastatinem a 6,9 % při léčbě placebem) a myalgie (7,6 % při léčbě rosuvastatinem a 6,6 % při léčbě placebem). Pediatrická populace Ve dvojitě zaslepené randomizované multicentrické placebem kontrolované 12týdenní studii (n=176, 97 chlapců a 79 dívek) následované 40týdenní (n=173, 96 chlapců a 77 dívek) otevřenou fází studie s titrací dávky rosuvastatinu byl podáván rosuvastatin v dávce 5, 10 nebo 20 mg denně nebo placebo dětem ve věku 10-17 let (stadium podle Tannera II - V, dívky alespoň 1 rok po první menstruaci) s heterozygotní familiární hypercholesterolemií po dobu 12 týdnů a poté byl všem dětem podáván rosuvastatin po dobu 40 týdnů. Při vstupu do studie bylo přibližně 30 % pacientů ve věku 10 - 13 let a přibližně 17 %, 18 %, 40 % resp. 25 % ve stadiu II, III, IV resp. V podle Tannera. LDL-C se snížil o 38,3 %, 44,6 %, resp. 50,0 % ve skupině, které byl podáván rosuvastatin 5, 10 resp. 20 mg, ve srovnání s 0,7 % ve skupině užívající placebo. Na konci 40týdenní otevřené fáze studie s titrací dávky na cílovou hodnotu LDL-C až do maximální dávky 20 mg jednou denně dosáhlo 70 pacientů ze 173 (40,5 %) cílové hodnoty LDL-C nižší než 2,8 mmol/l. Po 52 týdnech léčby ve studii nebyl pozorován vliv na růst, hmotnost, BMI nebo pohlavní dospívání (viz bod 4.4). Zkušenosti u dětí a dospívajících z klinických studií jsou omezené a dlouhodobé účinky rosuvastatinu (> 1 rok) na průběh puberty jsou neznámé. Tato klinická studie (n = 176) není vhodná ke srovnání vzácných nežádoucích příhod. 5.2 Farmakokinetické vlastnosti Absorpce: Maximální plazmatické koncentrace rosuvastatinu po perorálním podání je dosaženo za 5 hodin. Absolutní biologická dostupnost je asi 20%. Distribuce: Rosuvastatin se do značné míry vychytává v játrech, která jsou primárním místem biosyntézy cholesterolu a clearance LDL-C. Distribuční objem cholesterolu je asi 134 l. Přibližně 90 % rosuvastatinu se váže na plazmatické bílkoviny, především albumin. Metabolismus: Rosuvastatin je částečně metabolizován (asi z 10 %). Studie in vitro zaměřené na metabolismus s použitím lidských hepatocytů ukazují, že rosuvastatin je slabým substrátem pro cytochrom P450. Hlavním zúčastněným isoenzymem je CYP2C9, v menší míře 2C19, 3A4 a 2D6. Hlavní identifikované metabolity jsou N-desmetylmetabolit a lakton. N-desmetylmetabolit je přibližně o 50 % méně účinný ve srovnání s rosuvastatinem, lakton je považován za klinicky neúčinný. Inhibici HMG-CoA reduktázy v cirkulaci lze z více než 90 % vysvětlit aktivitou rosuvastatinu. Vylučování: Přibližně 90% rosuvastatinu se vyloučí v nezměněné formě stolicí (ve formě absorbovaného a neabsorbovaného léčiva) a zbytek močí. Přibližně 5% se vylučuje v nezměněné formě močí. Eliminační poločas z plazmy je asi 19 hodin. Eliminační poločas se nemění s rostoucí dávkou přípravku. Hodnota geometrického průměru plazmatické clearance je přibližně 50 l/hod (koeficient variability 21,7 %). Podobně jako u jiných inhibitorů HMG-CoA reduktázy zahrnuje hepatální absorpce rosuvastatinu membránový přenašeč OATP-C. Tento přenašeč je důležitý pro jaterní eliminaci rosuvastatinu. Linearita: Systémová expozice rosuvastatinu se zvyšuje v závislosti na dávce. Po podání opakovaných denních dávek nebyly pozorovány změny ve farmakokinetických parametrech. Zvláštní populace

Věk a pohlaví: Věk a pohlaví nemá vliv na farmakokinetiku rosuvastatinu u dospělých. Farmakokinetika rosuvastatinu u dětí a adolescentů s heterozygotní familiární hypercholesterolemií byla obdobná jako u dospělých dobrovolníků (viz "Pediatrická populace" níže). Rasa: Farmakokinetické studie ukázaly přibližně dvojnásobné zvýšení střední hodnoty AUC a Cmax u

asijského etnika (Japonci, Číňané, Filipínci, Vietnamci a Korejci) ve srovnání s bělochy. Indové mají přibližně 1,3násobné zvýšení střední hodnoty AUC a Cmax. Populační farmakokinetická analýza

neodhalila klinicky relevantní rozdíly ve farmakokinetice mezi bělochy a černým etnikem. Renální insuficience: V klinickém hodnocení u pacientů s různým stupněm poruchy funkce ledvin bylo zjištěno, že mírná až středně těžká renální insuficience neměla vliv na plazmatické koncentrace rosuvastatinu nebo jeho N-desmetylmetabolitu. U pacientů s těžkou renální insuficiencí (clearance kreatininu < 30 ml/min) byl zjištěn trojnásobný vzestup plazmatických koncentrací rosuvastatinu a devítinásobný vzestup koncentrací N-desmetylmetabolitu ve srovnání se zdravými dobrovolníky. Plazmatické koncentrace rosuvastatinu v ustáleném stavu u jedinců na hemodialýze byly přibližně o 50% vyšší v porovnání se zdravými dobrovolníky. Hepatální insuficience: Ve studii u pacientů s různým stupněm jaterního poškození nebyla prokázána zvýšená expozice rosuvastatinu u jedinců s Child-Pugh skóre 7 a méně. U dvou jedinců s Child-Pugh skóre 8 a 9 byla systémová expozice rosuvastatinu nejméně dvojnásobná ve srovnání s jedinci s nižším skóre. Nejsou žádné zkušenosti u pacientů s Child-Pugh skóre vyšším než 9. Pediatrická populace: Farmakokinetické parametry u pediatrické populace s heterozygotní familiární hypercholesterolemií ve věku 10 až 17 let nebyly zcela charakterizovány. V malé farmakokinetické studii s rosuvastatinem (podávaným jako tablety) u 18 pediatrických pacientů bylo prokázáno, že expozice pediatrických pacientů je srovnatelná s expozicí dospělých. Výsledky dále ukazují, že nelze očekávat velké proporcionální odchylky v závislosti na podané dávce. 5.3 Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti Předklinické údaje získané na základě konvenčních farmakologických studií bezpečnosti, genotoxicity a hodnocení kancerogenního potenciálu neodhalily žádné zvláštní riziko pro člověka. Specifické testy na účinky na hERG nebyly hodnoceny. Nežádoucí účinky, které nebyly pozorovány v klinických studiích, ale pozorované u zvířat při expozici podobné jako u lidí zahrnují: histopatologické změny jater ve studiích na toxicitu po opakovaném podání u myší, potkanů a v menší míře na žlučník u psů, ale nikoliv u opic, pravděpodobně v důsledku farmakologického působení rosuvastatinu. U opic a psů byla ve vyšších dávkách pozorována testikulární toxicita. Reprodukční toxicita byla pozorována u potkanů, doprovázená nižším počtem vrhů, nižší hmotností vrhů a sníženým přežíváním mláďat. Tyto účinky byly pozorovány při systémové expozici samic dávkám, které několikanásobně převyšovaly úroveň terapeutické expozice u lidí. 6.

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1. Seznam pomocných látek Jádro tablety granulovaná mikrokrystalická celulosa, monohydrát laktosy, krospovidon typ A, magnesium-stearát Potahová vrstva tablety- Potahová soustava Opadry II K38097 žlutá složená z těchto pomocných látek: monohydrát laktosy, hypromelosa (E464), oxid titaničitý (E171), triacetin (E1518),

hlinitý lak chinolinové žluti (E104) 6.2. Inkompatibility Neuplatňuje se. 6.3. Doba použitelnosti 3 roky. 6.4. Zvláštní opatření pro uchovávání Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem 6.5. Druh obalu a obsah balení Tintaros 5 mg, 10 mg, 20 mg a 40 mg Blistry PA/Al(PVC//Al s folií obsahující 7, 14, 28, 30, 56, 98 potahovaných tablet. Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 6.6. Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku a pro zacházení s ním Žádné zvláštní požadavky. 7.

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Actavis Group PTC ehf., Hafnarfjördur, Island 8.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO

Tintaros 5 mg: 31/616/11-C Tintaros 10 mg: 31/617/11-C Tintaros 20 mg: 31/618/11-C Tintaros 40 mg: 31/619/11-C 9.

DATUM PRVNÍ REGISTRACE / PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

27.9.2011

10. DATUM REVIZE TEXTU 4.4.2012


nahoru

Informace na obalu

1

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

Krabička

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Tintaros 5 mgpotahované tabletyRosuvastatinum

2.

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Jedna potahovaná tableta obsahuje 5 mg rosuvastatinu jako rosuvastatinum calcicum.

3.

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Obsahuje monohydrát laktosy. Pro více informací si přečtěte příbalovou informaci.

4.

LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

7 potahovaných tablet

14 potahovaných tablet28 potahovaných tablet30 potahovaných tablet56 potahovaných tablet98 potahovaných tablet

5.

ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.Perorální podání.

6.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7.

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8.

POUŽITELNOST

Použitelné do:

9.

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem.

10.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

11.

NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Actavis Group PTC ehf., Hafnarfjördur, Island

12.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

31/616/11-C

13.

ČÍSLO ŠARŽE

Č.šarže:

14.

KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.

15.

NÁVOD K POUŽITÍ

16.

INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

Tintaros 5 mg

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH NEBO STRIPECH

Blistr

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Tintaros 5 mgpotahované tabletyRosuvastatinum

2.

NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Actavis logo

3.

POUŽITELNOST

EXP

4.

ČÍSLO ŠARŽE

Lot

5.

JINÉ

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

Krabička

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Tintaros 10 mgpotahované tabletyRosuvastatinum

2.

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Jedna potahovaná tableta obsahuje 10 mg rosuvastatinu jako rosuvastatinum calcicum.

3.

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Obsahuje monohydrát laktosy. Pro více informací si přečtěte příbalovou informaci.

4.

LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

7 potahovaných tablet

14 potahovaných tablet28 potahovaných tablet30 potahovaných tablet56 potahovaných tablet98 potahovaných tablet

5.

ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.Perorální podání.

6.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7.

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8.

POUŽITELNOST

Použitelné do:

9.

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem.

10.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

11.

NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Actavis Group PTC ehf., Hafnarfjördur, Island

12.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

31/617/11-C

13.

ČÍSLO ŠARŽE

Č.šarže

14.

KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.

15.

NÁVOD K POUŽITÍ

16.

INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

Tintaros 10 mg

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH NEBO STRIPECH

Blistr

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Tintaros 10 mgpotahované tabletyRosuvastatinum

2.

NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Actavis logo

3.

POUŽITELNOST

EXP

4.

ČÍSLO ŠARŽE

Lot

5.

JINÉ

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

Krabička

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Tintaros 20 mgpotahované tabletyRosuvastatinum

2.

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Jedna potahovaná tableta obsahuje 20 mg rosuvastatinu jako rosuvastatinum calcicum.

3.

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Obsahuje monohydrát laktosy. Pro více informací si přečtěte příbalovou informaci.

4.

LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

7 potahovaných tablet

14 potahovaných tablet28 potahovaných tablet30 potahovaných tablet56 potahovaných tablet98 potahovaných tablet

5.

ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.Perorální podání.

6.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7.

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8.

POUŽITELNOST

Použitelné do:

9.

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem.

10.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

11.

NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Actavis Group PTC ehf., Hafnarfjördur, Island

12.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

31/618/11-C

13.

ČÍSLO ŠARŽE

Č.šarže:

14.

KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.

15.

NÁVOD K POUŽITÍ

16.

INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

Tintaros 20 mg

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH NEBO STRIPECH

Blistr

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Tintaros 20 mg

potahované tablety

Rosuvastatinum

2.

NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Actavis logo

3.

POUŽITELNOST

EXP

4.

ČÍSLO ŠARŽE

Lot

5.

JINÉ

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

Krabička

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Tintaros 40 mg

potahované tablety

Rosuvastatinum

2.

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Jedna potahovaná tableta obsahuje 40 mg rosuvastatinu jako rosuvastatinum calcicum.

3.

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Obsahuje monohydrát laktosy. Pro více informací si přečtěte příbalovou informaci.

4.

LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

7 potahovaných tablet

14 potahovaných tablet28 potahovaných tablet30 potahovaných tablet56 potahovaných tablet98 potahovaných tablet

5.

ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.Perorální podání.

6.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7.

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8.

POUŽITELNOST

Použitelné do:

9.

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem.

10.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

11.

NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Actavis Group PTC ehf., Hafnarfjördur, Island

12.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

31/619/11-C

13.

ČÍSLO ŠARŽE

Č.šarže:

14.

KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.

15.

NÁVOD K POUŽITÍ

16.

INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

Tintaros 40 mg

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH NEBO STRIPECH

Blistr

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Tintaros 40 mg

potahované tablety

Rosuvastatinum

2.

NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Actavis logo

3.

POUŽITELNOST

EXP

4.

ČÍSLO ŠARŽE

Lot

5.

JINÉ

Tyto informace jsou určeny pouze odborníkům. Pokud máte pochybnosti o nějakém léku, prosím, kontaktujte svého lékaře. Nedoporučujeme se řídit informacemi uvedenými na těchto stránkách, mohou být zastaralé a nepřesné.