Tinkair 100 Mcg

Kód 0015128 ( )
Registrační číslo 69/ 425/07-C
Název TINKAIR 100 MCG
Režim prodeje na lékařský předpis
Stav registrace registrovaný léčivý přípravek
Držitel registrace Italchimici S.p.A., Pomezia (Rome), Itálie
ATC klasifikace

nahoru

Varianty

Kód Náz. Forma
0015128 NAS SPR SUS 200DÁV Nosní sprej, suspenze, Nosní podání

nahoru

Příbalový létak TINKAIR 100 MCG

1

Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp. zn. sukls105368/2011 a sukls105374/2011

Příbalová informace

TINKAIR 50 g

TINKAIR 100 g

(Budesonidum)

nosní sprej, suspenze

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat.

- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. - Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. - Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí

ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.

- Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si

všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, oznamte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete:

1. Co je Tinkair 50 g/100 g a k čemu se používá 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Tinkair 50 g/100 g

používat

3. Jak se Tinkair 50 g/100 g používá 4. Možné nežádoucí účinky. 5. Jak Tinkair 50 g/100 g uchovávat. 6. Další informace.

1.

Co je Tinkair 50 g/100 g a k čemu se používá

Tinkair 50 g/100 g je glukokortikoid ve spreji určený k nosnímu podání. Používá se u sezónní alergické rýmy, u trvalé alergické i nealergické rýmy, dále k léčbě nosních polypů a pro prevenci nosních polypů po polypektomii (chirurgické odstranění nosních polypů).

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Tinkair

50 g/100 g užívat

Neužívejte Tinkair 50 g/100 g - jestliže jste alergický/á na budesonid nebo na kteroukoli další složku Tinkair

50 g/100 g

Zvláštní opatrnosti při použití Tinkairu50 g/100 g je zapotřebí - Jestliže trpíte současně mykotickou nebo virovou infekcí.

2

- Pokud trpíte plicní tuberkulózou. Použití kortikosteroidů je možné až po důkladném

zvážení terapeutických výhod a jejich porovnání s nežádoucími účinky, a proto musíte na své onemocnění upozornit svého lékaře.

- jestliže máte glaukom (zelený zákal). - Pokud trpíte nosními vřídky, nebo jste prodělali chirurgický zákrok nebo poranění

nosu, měli byste začít s léčbou kortikoidů až po úplném zahojení rány, protože kortikosteroidy tlumí účinky při hojení kožních poranění.

- V případě výskytu kožní reakce nebo podráždění sliznic, upozorněte na to neodkladně

svého lékaře, protože přípravek obsahuje butylhydroxyanisol, který tyto příznaky může působit.

- Pokud jste současně léčeni perorálními (podávanými ústy) kortikosteroidy. Přechod na

používání samotného nosního spreje Tinkair 50 g/100 g musí probíhat pod lékařskou kontrolou.

Upozornění a opatření Před užitím přípravku se porad´te se svým lékařem nebo lékárníkem. Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky V případě nutnosti současného podávání dalších léčivých přípravků do nosu se doporučuje zachovat odstup minimálně půl hodiny. Těhotenství a kojení. Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék. Dosud nejsou žádné důkazy o tom, že by užívání přípravku Tinkair bylo škodlivé pro těhotnou ženu nebo kojence. Pokud otěhotníte v průběhu léčby přípravkem tinkair, navštivte co nejdříve svého lékaře. Tinkair lze užívat v průběhu kojení při dodržení doporučeného dávkování přípravku.

Použití u dětí

- Pro nedostatek klinických dat není Tinkair určen dětem mladším šesti let.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

- Tinkair 50 g ( 100 g) nosní sprej nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na

schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

3.

Jak se Tinkair 50 g/100 g používá

Vždy užívejte Tinkair 50 g/100 g přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jisti, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. Nepřekračujte maximální povolenou dávku. Při dlouhodobém používání vysokých dávek by se mohly projevit systémové (celkové) nežádoucí účinky kortikoidů. Je důležité abyste dodržoval dávku uvedenou lékárníkem na obalu nebo doporučenou Vaším lékařem. Užíváním vyšší nebo nižší dávky se mohou zhoršit projevy Vašeho onemocnění. Před každým použitím : 1) obsah lahvičky dobře protřepejte 2) opatrným pootočením odstraňte z nosního aplikátoru ochranný kryt. 3) podržte lahvičku ve svislé poloze, v dostatečné vzdálenosti od tváře, jak je nakresleno na obrázku, uchopte horní sprejovou část lahvičky mezi prsty, tím se aktivuje dávkovací pojistka

3

a lék se začne jemně rozprašovat. Dávkovací pojistka zůstane aktivní. Neplatí to v případě, pokud lahvičku rozeberete, nebo se přípravek delší dobu nepoužívá. 4) před použitím nosního spreje Tinkair 50 g/100 g se opatrně vysmrkejte, abyste si dobře uvolnili nosní dírky. 5) předkloňte mírně hlavu, uzavřete si prstem jednu nosní dírku, do druhé nosní dírky jemně vložte aplikátor, palcem zatlačte na dno lahvičky směrem nahoru. Tím dosáhnete jemného rozprašovacího efektu. 6) aplikátor vyndejte z nosní dírky, hlavu trochu zakloňte a ponechte v záklonu několik sekund, abyste umožnili dokonalé rozptýlení v nose. Stejně se postupuje i u druhé nosní dírky. 7) na aplikátor nasaďte ochranný kryt. Upozornění: Po otevření spotřebujte přípravek do 3 měsíců. V případě, že se ventil ucpe, odstraňte nosní aplikátor z lahvičky a promývejte ho několik minut teplou vodou. Na ucpaná místa v žádném případě nepoužívejte ostré předměty. Dávkování by mělo být individuální. Léčba rýmy: Obvyklá počáteční dávka přípravku jsou dvě dávky nosního spreje po 50 mikrogramech budesonidu do každé nosní dírky dvakrát denně, ráno a večer. Po dosažení klinického účinku (-obvykle během 1-2 týdnů pravidelné aplikace přípravku) se pokračuje udržovací dávkou, tj. obvykle jedna dávka nosního spreje po 50 mikrogramech do každé nosní dírky dvakrát denně, ráno a večer, nebo dvě dávky do každé nosní dírky jedenkrát denně, a to ráno. Udržovací dávka by měla být stanovena jako nejnižší účinná dávka, při které je pacient bez klinických obtíží. Přípravek je určen pro dospělé, mladistvé a děti od 6 let věku. Léčba a prevence nosních polypů: 200 g (-100 g do každé nosní dírky ) dvakrát denně. POZNÁMKA: Celkový léčebný účinek nosního spreje se projeví až po několika dnech léčby (-v ojedinělých případech ne dříve než za dva týdny pravidelné léčby). Léčba sezónní rýmy by měla být podle okolností zahájena před očekávanou expozicí alergenů. Někdy je nutné současně předepsat doplňkovou léčbu např. použití antihistaminik pro potlačení očních symptomů alergické rýmy. V případě, že průchodnost nosu je špatná (-ucpaný nos), může se před použitím nosního spreje Tinkair 50 g/100 g v prvních dvou nebo třech dnech aplikovat nosní vazokonstriktor (látka způsobující zúžení cév). Je nepravděpodobné, že by i vícenásobná dávka mohla způsobit závažnější klinické problémy, přesto, jestliže jste užil/a podstatně více přípravku, než jste měl/a, informujte svého lékaře. Jestliže jste zapomněl/a použít Tinkair 50 g/100 g, nezdvojujte následující dávku.

4.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít Tinkair 50µg/100 µg nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

4

U přípravku Tinkair jsou známé následující časté, méně časté a velmi vzácné nežádoucí účinky: Časté (postihují 1 až 10 pacientů ze 100) Poruchy dýchacího ústrojí: podráždění nosní sliznice, krvácení z nosu. Méně časté (postihují 1 až 10 pacientů z 1000) Poruchy imunitního systému: časná nebo zpožděná reakce z přecitlivělosti zahrnující kopřivku, vyrážku, dermatitidu, otok a svědění. Velmi vzácné (méně než 1 pacienta z 10000) Poruchy dýchacího ústrojí: tvorba vřídků na nosní sliznici až proděravění nosní přepážky.. Poruchy imunitního systému: anafylaktická reakce (celková alergická reakce, jejíž projevy mohou být poruchy dýchání, neklid, bledost, studený pot, pocit na omdlení a další…) Pediatrická populace U dětí léčených nosními kortikoidy zvláště při podávání vysokých dávek, bylo hlášeno opoždění růstu. Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, oznamte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

5.

Jak Tinkair 50 g/100 g uchovávat.

Uchovávejte při teplotě do 25°C, v původním vnitřním obalu. Chraňte před mrazem. Po otevření lék spotřebujte do 3 měsíců. Přípravek nesmí být používán po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu. Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí. Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo do domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které nespotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6.

Další informace

Co přípravek Tinkair 50 g/100 g obsahuje

- Léčivou látkou je budesonidum 1 mg nebo 2 mg v 1 ml suspenze, 50 µg nebo 100 µg

v jedné dávce přípravku.

- Pomocnými látkami jsou:

Disperzní

celulosa,

hypromelosa,

natrium-lauryl-sulfát,

makrogol

400,

butylhydroxyanisol, citronan sodný, monohydrát kyseliny citronové, kalium-sorbát, roztok kyseliny chlorovodíkové ( 1 mol/l), dinatrium-edetát a čištěná voda.

Jak Tinkair 50 g/100 g vypadá a co obsahuje toto balení Přípravek Tinkair 50 g/100 g je hnědá skleněná lahvička s obsahem 15 ml a s plastovou tlakovou dávkovací pumpičkou s nosním aplikátorem a ochranným krytem . Jedna lahvička obsahuje buď 200 dávek po 50 g, nebo 200 dávek po100 g.

5

Držitelem rozhodnutí o registraci je ITALCHIMICI S.p.A, Via Pontina Km 29, 00040 Pomezia (Rome), Itálie Výrobcem je ITC Farma s.r.l. Via Pontina Km.29 00040 Pomezia, Řím Itálie Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele registračního rozhodnutí: S&D Pharma CZ, spol. s r.o., Písnická 22, 142 00 Praha 4, Česká republika Tel. : 296303340 Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 27.6.2012


nahoru

Souhrn údajů o léku (SPC)

1

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp. zn. sukls105368/2011 a sukls105374/2011

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1.

NÁZEV PŘÍPRAVKU

Tinkair 50 g Tinkair 100 g 2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Tinkair 50 g Budesonidum 1 mg v 1 ml suspenze, 50 µg v jedné dávce přípravku Pomocná látka: butylhydroxyanisol, kalium- sorbát Tinkair 100 g Budesonidum 2 mg v 1 ml suspenze, 100 µg v jedné dávce přípravku Pomocná látka: butylhydroxyanisol, kalium- sorbát Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1. 3.

LÉKOVÁ FORMA

Nosní sprej, suspenze Popis přípravku: bílá viskózní suspenze. 4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1. Terapeutické indikace Sezónní alergická rýma, trvalá alergická i nealergická rýma. Léčba nosních polypů. Prevence nosních polypů po polypektomii. 4.2. Dávkování a způsob podání Léčba rýmy: Obvyklá počáteční dávka přípravku jsou dvě dávky nosního spreje po 50 mikrogramech budesonidu do každé nosní dírky dvakrát denně, ráno a večer. Po dosažení klinického účinku (obvykle během 1-2 týdnů pravidelné aplikace přípravku) se pokračuje udržovací dávkou, tj. obvykle jedna dávka nosního spreje po 50 mikrogramech do každé nosní dírky dvakrát denně, ráno a večer, nebo dvě dávky do každé nosní dírky jedenkrát denně, a to ráno. Udržovací dávka by měla být stanovena jako nejnižší účinná dávka, při které je pacient bez klinických obtíží. Přípravek je určen pro dospělé, mladistvé a děti od 6 let věku. Léčba a prevence nosních polypů: 200 g ( 100 g do každé nosní dírky ) dvakrát denně. POZNÁMKA: Léčba sezónní rýmy by měla být podle okolností zahájena před očekávanou expozicí alergenů. Někdy je nutné současně předepsat doplňkovou léčbu např. použití antihistaminik pro potlačení očních symptomů alergické rýmy.

2

V případě, že průchodnost nosu je špatná (zacpaný nos), může se před použitím nosního spreje Tinkair 50 g/100 g v prvních dvou nebo třech dnech aplikovat nosní vazokonstriktor. 4.3. Kontraindikace Přecitlivělost na kteroukoliv složku přípravku. 4.4. Zvláštní upozornění a opatření pro použití Se zvýšenou opatrností je třeba podávat budesonid pacientům s mykotickou nebo virovou infekcí. U pacientů s plicní tuberkulózou je použití kortikosteroidů možné až po důkladném zvážení terapeutických výhod a jejich porovnání s nežádoucími účinky. S opatrností by měl být přípravek používán rovněž u pacientů s glaukomem a nosní ulcerací. Protože kortikosteroidy tlumí účinky při hojení kožních poranění, měli by pacienti s nosními vřídky, po chirurgických zákrocích nebo po poranění nosu začít s léčbou kortikoidů až po úplném zahojení rány. Dosud nejsou zcela známy účinky dlouhodobé intranazální aplikace dětem, a proto je třeba pečlivě sledovat růst dětí dlouhodobě užívajících glukokortikoidy ( bez ohledu na způsob aplikace ) a vždy pečlivě uvážit přínos a možné riziko terapie. U dětí se dlouhodobá léčba tímto lékem nedoporučuje. V důsledku přítomnosti látky butylhydroxyanisol v přípravku se mohou objevit kožní reakce nebo podráždění sliznice. Při dlouhodobém podávání přípravku Tinkair 50 g/100 g se doporučuje jedenkrát až dvakrát ročně provést vyšetření nosní sliznice vzhledem k možnosti vzniku atrofické rinitidy nebo faryngeální kandidózy. U pacientů, kteří jsou současně léčeni perorálními kortikosteroidy, musí přechod na používání samotného nosního spreje Tinkair 50 g/100 g probíhat pod kontrolou, aby se zabránilo nerovnovážnému stavu osy hypotalamus – hypofýza – kůra nadledvin. Proto se nosní sprej začíná používat při postupném snižování dávky kortikosteroidu podávaného perorálně. Systémové nežádoucí účinky se mohou vyskytnout u intanasálních kortikoidů, zvláště při dlouhodobém užívání vysokých dávek. Výskyt těchto účinků je mnohem méně pravděpodobný než u perorálních kortikosteroidů a jejich výskyt se může lišit u jednotlivých pacientů a mezi různými léčivými přípravky. Mezi možné systémové nežádoucí účinky patří Cushingův syndrom, Cushingoidní rysy, adrenální suprese, růstová retardace u dětí a dospívajících, katarakta, glaukom, a velmi vzácně řada psychologických nežádoucích účinků nebo poruchy chování např: psychomotorická hyperaktivita, poruchy spánku, úzkost, deprese a agresivita (především u dětí). 4.5. Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce Dosud nebyla zjištěna interakce budesonidu s jinými léčivy indikovanými pro léčbu rýmy. Metabolismus budesonidu je zprostředkován převážně CYP3A isoenzymem cytochromu P 450. Inhibitory tohoto isoenzymu, např. ketokonazol, mohou zvyšovat systémovou dostupnost budesonidu. Silné inhibitory cytochromu P 450 3A zvyšují plazmatické koncentrace perorálně podaného budesonidu. Současné krátkodobé podávání ketokonazolu a přípravku Tinkair má však malou klinickou závažnost. Cimetidin má v doporučeném dávkování s budesonidem mírný, ale klinicky nevýznamný, vliv na farmakokinetiku perorálně podaného budnosidu. Pokud je nutné současně podávat do nosu i jiné léčivé přípravky, doporučuje se podat je alespoň půl hodiny po podání přípravku Tinkair, aby nedošlo k odstranění budesonidu z povrchu nosní sliznice.

3

4.6. Fertilita, těhotenství a kojení Výsledky prospektivních epidemiologických studií a poregistrační používání přípravku ukazuje, že není zvýšené riziko vrozených ,malformací při použití inhalovaného či intranazálního budesonidu v časných fázích těhotenství. Podobně jako v jiných případech, kdy prospěch z léčby převáží nad potenciálním rizikem pro plod. Budesonid je vylučován do mateřského mléka. Předpokládá se, že v rozsahu terapeutických dávek nedochází k ovlivnění kojence. Tinkair 50 µg/100 ug lze podávat v průběhu kojení. 4.7. Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje Tinkair 50 g ( 100 g) nosní sprej nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje. 4.8. Nežádoucí účinky Nasálně podávané glukokortikoidy, mohou způsobit nežádoucí systémové účinky, zvláště jsou-li dlouhodobě podávány ve vysokých dávkách. Lze očekávat, že asi 5% pacientů v průběhu léčby zaznamená některý z lokálních nežádoucích účinků. Časté (>=1/100 až <=1/10) Respirační, hrudní a mediastinální poruchy: iritace nosní sliznice, hemorrhagická sekrece, epistaxe. Méně časté (>=1/1000 až <=1/100) Poruchy imunitního systému: časná nebo zpožděná reakce z přecitlivělosti, zahrnující kopřivku, vyrážku, dermatitidu, angioedém a svědění. Velmi vzácné (<=1/10000) Respirační, hrudní a mediastinální poruchy: ulcerace nosní sliznice a perforace nosního septa. Poruchy imunitního systému: anafylaktická reakce Pediatrická populace U dětí léčených nasálními kortikosteroidy byla hlášena růstová retardace (viz. bod 4.4 Zvláštní upozornění a opatření při použití). 4.9. Předávkování Akutní předávkování i vysokými dávkami přípravku Tinkair 50 g/100 g není pravděpodobně klinickým problémem. 5

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1. Farmakodynamické vlastnosti Farmakoterapeutická skupina : otorinolaryngologikum, hormon. ATC kód: R01AD05

4

Budesonid podléhá intenzivnímu metabolizmu po prvním průchodu játry (90%). Výsledkem jsou metabolity s nízkou glukokortikoidovou aktivitou. Protizánětlivé účinky, jako je inhibice uvolňování mediátorů zánětu a inhibice imunitních reakcí zprostředkovaných cytokiny, jsou pravděpodobně důležité. Klinická studie srovnávající intranazální podání přípravku Tinkair 50 g/100 g , perorálně podaný budesonid a placebo u pacientů se sezónní rýmou prokázala, že terapeutický účinek budesonidu lze vysvětlit jeho lokálním působením. Při preventivní léčbě (profylaxi) budesonidem byly prokázány i ochranné účinky při okamžité alergické reakci. I při dlouhodobém používání přípravku Tinkair 50 g/100 g u dospělých a dětí trpících trvale rýmou byla prokázána dobrá snášenlivost. 5.2. Farmakokinetické vlastnosti Absorpce Systémová biologická dostupnost budesonidu ve vodní suspenzi podávaného nosní cestou je přibližně 33%. Maximální plazmatická koncentrace po podání 400ug vodní suspenze budesonidu nosní cestou se dosáhne za 24 minut po podání a má hodnotu 1,0,nmol/l Distribuce: Budesonid má distribuční objem (Vd) asi 3,1kg) Vazba na plazmatické bílkoviny je v průměru

85 – 90% Biotransformace: Budesonid podléhá extenzivní biotransformaci (asi 90%) prvním průchodem játry na metabolity s nízkou glukokortikoidní aktivitou. Aktivita hlavních metabolitů , 6beta-hydroxybudesonidu a 16 alfa-hydroxyprednisolonu je menší než 1% aktivity budesonidu. Metabolismus budesonidu je zprostředkován zejména CYP3A, isoenzymem cytochromu P 450. Budesonid nepodléhá lokální inaktivaci v nose. Eliminace Budesonid se vylučuje především ledvinami ve formě konjugovaných nebo nekonjugovaných metabolitů.Samotný budesonid nebyl v moči detekován. Budesonid má vysokou hodnotu celkové clearance (Clg) asi 1,2 l/min. Eliminační poločas (t1/2) po intavenozním podání je 2-3

hodiny. Linearita Farmakokinetika budesonidu je závislá na dávce v celém dávkovém rozmezí. 5.3. Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti Po podání jedné dávky perorální cestou byla zjištěna akutní toxicita (LD50) u myší vyšší než

800 mg/kg a u potkanů více než 400mg/kg. Zkoušky na toxicitu prováděné na psech při opakovaném dávkování do 200 mg/den po dobu 12 měsíců nezaznamenaly žádné toxické účinky. Výsledky studií na akutní, subakutní a chronickou toxicitu ukazují, že systémové účinky budesonidu, tj. snížený přírůstek tělesné hmotnosti a atrofie lymfoidní tkáně a kůry nadledvin, jsou menší nebo podobné ve srovnání s jinými glukokortikoidy. Budesonid hodnocený šesti různými testy neměl mutagenní ani klastogenní účinky. Zvýšená incidence mozkových gliomů u samců potkanů ve studii na karcinogenitu nebyla potvrzena opakovanou studií , ve které se nelišila ve skupinách s aktivní léčbou (budesonid, prednisolon, triamcinolon acetonid) a kontrolních skupinách.

5

Změny v jaterním parenchymu (primární hepatocelulární karcinom ) zjištěné u samců potkanů v původní studii na kancerogenitu byly zjištěny i v opakované studii u budesonidu a referenčních glukokortikoidů. Tato účinky mají pravděpodobně vztah k receptorové interakci a představují skupinový účinek. Dostupné klinické zkušenosti ukazují, že neexistují praktické důvody se domnívat, že budesonid nebo jiné glukokortikoidy indukují vznik mozkových gliomů či primárního hepatocelulárního karcinomu u lidí. 6

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1. Seznam pomocných látek Disperzní celulosa, hypromelosa, natrium-lauryl-sulfát, makrogol 400, butylhydroxyanisol, citronan sodný, monohydrát kyseliny citronové, kalium-sorbát, roztok kyseliny chlorovodíkové 1mol/l, dinatrium-edetát a čištěná voda. 6.2. Inkompatibility Neuplatňuje se. 6.3. Doba použitelnosti Tinkair 100 µg , nosní sprej : 2 roky v neporušeném obalu Tinkair 50 µg, nosní sprej : 2 roky v neporušeném obalu Doba použitelnosti po 1. otevření : 3 měsíce (platí pro obě síly) 6.4. Zvláštní opatření pro uchovávání Uchovávejte při teplotě do 25 oC, v původním vnitřním obalu. Chraňte před mrazem. 6.5. Druh obalu a velikost balení Druh obalu: hnědá skleněná lahvička 15 ml s plastovou tlakovou dávkovací pumpičkou s nosním aplikátorem a ochranným krytem, papírová skládačka. Velikost balení: 200 dávek po 50 g

200 dávek po 100 g

6.6. Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku a pro zacházení s ním Před každým použitím : 1) obsah lahvičky dobře protřepejte 2) opatrným pootočením odstraňte z nosního aplikátoru ochranný kryt. 3) podržte lahvičku ve svislé poloze, v dostatečné vzdálenosti od tváře, jak je nakresleno na obrázku, uchopte horní sprejovou část lahvičky mezi prsty, tím se aktivuje dávkovací pojistka a lék se začne jemně rozprašovat. Dávkovací pojistka zůstane aktivní. Neplatí to v případě, pokud lahvičku rozeberete, nebo se přípravek delší dobu nepoužívá. 4) před použitím nosního spreje Tinkair 50 g/100 g se opatrně vysmrkejte, abyste si dobře uvolnili nosní dírky. 5) předkloňte mírně hlavu, uzavřete si prstem jednu nosní dírku, do druhé nosní dírky jemně vložte aplikátor, palcem zatlačte na dno lahvičky směrem nahoru. Tím dosáhnete jemného rozprašovacího efektu.

6

6) Aplikátor vyndejte z nosní dírky, hlavu trochu zakloňte a ponechte v záklonu několik sekund, abyste umožnili dokonalé rozptýlení v nose. Stejně se postupuje i u druhé nosní dírky. 7) na aplikátor nasaďte ochranný kryt. Upozornění : po otevření spotřebujte přípravek do 3 měsíců. V případě, že se ventil ucpe, odstraňte nosní aplikátor z lahvičky a promývejte ho několik minut teplou vodou. Na ucpaná místa v žádném případě nepoužívejte ostré předměty. 7

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

ITALCHIMICI S.p.A Via Pontina 5, Km 29 00040 Pomezia(Řím) Itálie 8

REGISTRAČNÍ ČÍSLO

Tinkair 50 g : 69/424/07-C Tinkair 100 g : 69/425/07-C 9

DATUM PRVNÍ REGISTRACE / DATUM PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

11.7.2007

10

DATUM REVIZE TEXTU

27.6.2012


Tyto informace jsou určeny pouze odborníkům. Pokud máte pochybnosti o nějakém léku, prosím, kontaktujte svého lékaře. Nedoporučujeme se řídit informacemi uvedenými na těchto stránkách, mohou být zastaralé a nepřesné.