Timoptol 0,25% Msd

Kód 0059698 ( )
Registrační číslo 64/ 115/79-A/C
Název TIMOPTOL 0,25% MSD
Režim prodeje na lékařský předpis
Stav registrace registrovaný léčivý přípravek
Držitel registrace MERCK SHARP & DOHME - CHIBRET, PAŘÍŽ, Nizozemsko
ATC klasifikace

nahoru

Varianty

Kód Náz. Forma
0032951 OPH GTT SOL 1X5ML ALP Oční kapky, roztok, Oční podání
0059698 OPH GTT SOL 1X5ML OCU Oční kapky, roztok, Oční podání

nahoru

Příbalový létak TIMOPTOL 0,25% MSD

1 / 6

Příloha č. 1 ke sdělení sp.zn.sukls182365/2009

PŘÍBALOVÁ INFORMACE – INFORMACE PRO UŽIVATELE

TIMOPTOL 0,25% MSD

TIMOPTOL 0,5% MSD

oční kapky, roztok

(timololi maleas)

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek TIMOPTOL používat. -

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

-

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

-

Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.

-

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete: 1.

Co je TIMOPTOL a k čemu se používá

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete TIMOPTOL používat

3.

Jak se TIMOPTOL používá

4.

Možné nežádoucí účinky

5

Jak TIMOPTOL uchovávat

6.

Další informace

1.

CO JE TIMOPTOL A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Přípravek TIMOPTOL je neselektivní beta-blokátor, který snižuje nitrooční tlak. Přípravek TIMOPTOL je užíván ke snížení zvýšeného nitroočního tlaku při léčbě glaukomu (zeleného zákalu) a/nebo oční hypertenze u dospělých a u dětí. 2.

ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE TOMOPTOL POUŽÍVAT

Nepoužívejte TIMOPTOL

jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na timololi maleas nebo na kteroukoli další složku

přípravku TIMOLOL

jestliže trpíte onemocněním dýchacích cest, jako je astma nebo chronické obstrukční plicní

onemocnění

jestliže trpíte nějakým srdečním onemocněním jestliže máte závažné onemocnění nebo poruchu ledvin jestliže kojíte u novorozenců

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku TIMOPTOL je zapotřebí Informujte svého lékaře o všech onemocněních a zdravotních problémech v současnosti i v minulosti, zvláště o případném astmatu, plicních nebo srdečních onemocněních, a o jakýchkoli alergiích na kterýkoli lék. Sdělte lékaři, jestliže se u Vás během léčby přípravkem TIMOPTOL objevila oční infekce, jestliže jste si poranil/a oko, podstoupil/a oční chirurgický zákrok nebo pokud by došlo k reakci včetně nových

2 / 6

příznaků nebo zhoršení příznaků. Pravděpodobně Vám bude doporučena nová lahvička přípravku TIMOPTOL pro možné znečištění již používané lahvičky. Použití u dětí Přípravek TIMOPTOL se může použít u dětí, pokud ho předepíše ošetřující lékař. Podávání se však nedoporučuje novorozencům a kojencům. Použití u starších osob Ve studiích s přípravkem TIMOPTOL měl TIMOPTOL podobné účinky u starších i mladších pacientů. Použití u pacientů se zhoršenou funkcí jater Sdělte svému lékaři, pokud máte nebo jste měl/a v minulosti potíže s játry. Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky Účinky přípravku TIMOPTOL a jiných léků se mohou navzájem ovlivňovat. Prosím, informujte ošetřujícího lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu. Je obzvlášť důležité, aby lékař věděl, že užíváte léky na snížení krevního tlaku, nebo k léčbě srdečního onemocnění nebo deprese. Rovněž informujte ošetřujícího lékaře, pokud užíváte jiné oční kapky. Jestliže Vám další lékař bude předepisovat nebo doporučovat nějaký další lék, informujte ho, že již užíváte TIMOPTOL. Než začnete současně s užíváním přípravku TIMOPTOL užívat nějaký volně prodejný lék, poraďte se se svým ošetřujícím lékařem. Užívání přípravku TIMOPTOL s jídlem a pitím Neuplatňuje se. Těhotenství a kojení Informujte lékaře, pokud jste těhotná nebo pokud máte v úmyslu otěhotnět. Lékař rozhodne, zda máte užívat přípravek TIMOPTOL. Plánujete-li otěhotnět, otěhotníte-li či začnete během užívání přípravku TIMOPTOL kojit, oznamte to svému očnímu lékaři. Poraďte se s ošetřujícím lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoli lék. Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů Některé nežádoucí účinky spojené s používáním přípravku TIMOPTOL, jako je rozmazané vidění (viz bod 4. Možné nežádoucí účinky), mohou ovlivnit schopnost řídit automobil nebo obsluhovat stroje. Pacienti léčení přípravkem TIMOPTOL by neměli provádět tyto aktivity bez porady s lékařem. Důležité informace o některých složkách přípravku TIMOPTOL Přípravek TIMOPTOL obsahuje konzervační látku benzalkonium-chlorid. Tato konzervační látka může způsobit dráždění očí. Zabarvuje měkké oční čočky. Pokud je nosíte, vyvarujte se kontaktu přípravku s nimi. Odstraňte kontaktní čočky před aplikací a počkejte nejméně 15 minut před jejich opětovným nasazením. 3.

JAK SE TIMOPTOL UŽÍVÁ

Váš lékař stanoví vhodnou dávku a délku léčby. Obvyklá počáteční dávka u dospělých je 1 kapka přípravku TIMOPTOL 0,25 % ráno a večer do postiženého oka. Jestliže nedojde k přiměřené odpovědi, může lékař zvýšit dávku na 1 kapku přípravku TIMOPTOL 0,5 % ráno a večer do postiženého oka.

3 / 6

Obvyklá dávka u dětí je 1 kapka přípravku TIMOPTOL 0,25 % nebo 0,5 % (podle toho, který lékař předepíše) podaná každých 12 hodin do postiženého oka. Je-li nitrooční tlak udržován na uspokojivé hodnotě, může lékař u některých nemocných předepsat užívání přípravku TIMOPTOL 1krát denně. V některých případech Vám může lékař předepsat k užívání společně s přípravkem TIMOPTOL další léky, včetně jiných očních kapek, aby napomohl snížit Váš nitrooční tlak. Dbejte na to, aby se špička aplikátoru nedotkla oka nebo okolí oka. Mohlo by tak dojít k jejímu znečištění baktériemi, které mohou způsobit oční infekci s následným těžkým poškozením oka, dokonce i ztrátou zraku. Dbejte na to, aby se špička aplikátoru nedotkla žádného povrchu a nedošlo tak k případnému znečištění aplikátoru. Jestliže jste použil(a) více přípravku TIMOPTOL, než jste měl(a) Když si vkápnete do oka příliš mnoho kapek nebo nedopatřením polknete obsah lahvičky, můžete kromě jiných účinků mít pocit závratě, těžkosti při dýchání nebo zpomalení srdečního tepu. Spojte se ihned se svým lékařem. Jestliže jste zapomněl(a) použít přípravek TIMOPTOL Užívejte TIMOPTOL podle předpisu. Vynecháte-li dávku, vezměte si další dávku co nejdříve. Je-li však již téměř čas pro užití další dávky, přeskočte vynechanou dávku a vraťte se ke svému pravidelnému dávkovacímu plánu. Jestliže jste přestal(a) používat přípravek TIMOPTOL Neměňte bez porady s lékařem dávkování léku. Musíte-li zastavit užívání, spojte se okamžitě s Vaším očním lékařem. 1. Návod k použití OCUMETER Plus lahvičky: 1.

Před použitím léku ověřte, zda je kontrolní proužek na přední straně lahvičky neporušený. U dosud neotevřené nádobky je mezi lahvičkou a víčkem mezera.

Opening Arrows – šipky ukazující směr otvírání víčka Safety Strip – kontrolní proužek 2.

Odtrhněte kontrolní proužek tak, abyste uvolnili těsný uzávěr.

Opening Arrows ►

Safety Strip ►

4 / 6

Gap – mezera Finger Push Area – místo, kde se nádobka stlačuje prsty 3.

Abyste lahvičku otevřeli, odšroubujte víčko otáčením ve směru šipek.

4.

Zakloňte hlavu a mírně si stáhněte dolní víčko tak, aby mezi víčkem a okem vznikla mezera.

5.

Otočte lahvičku dnem vzhůru a držte ji tak, abyste se palcem nebo ukazovákem dotýkali pružné plochy. Mírným stiskem se aplikuje jedna kapka dle pokynu lékaře. DBEJTE NA TO, ABYSTE SE KONCEM KAPÁTKA NEDOTKLI OKA NEBO OČNÍHO VÍČKA.

6.

Podle doporučení lékaře opakujte kroky 4 a 5 i u druhého oka.

7.

Nasaďte víčko zpět na nádobku a otáčejte jím tak dlouho, až pevně přisedne na lahvičku.

Gap ►

Finger Push Area ►

5 / 6

4.

MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Přípravek TIMOPTOL je vcelku dobře snášen. Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek TIMOPTOL nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Pokud se však objeví, budete potřebovat lékařské vyšetření. Časté (vyskytující se více než u 1 ze 100 a méně než u 1 z 10 pacientů) Podráždění oka jako např. pálivá nebo bodavá bolest, suché oči, zarudnutí oka, bolest hlavy. Méně časté (vyskytující se u více než 1 z 1 000 a méně než u 1 ze 100 pacientů) Změny zraku, jako například dvojité vidění, únava, závrať, deprese, nevolnost, žaludeční potíže, mdloba, dýchavičnost. Vzácné (vyskytující se více než u 1 z 10 000 léčených pacientů a méně než u 1 z 1 000 pacientů) Zvonění v uších, nespavost, noční můry, ztráta paměti, mravenčení, průjem, sucho v ústech, bolest na prsou, bušení srdce, nepravidelný tep, zpomalení tepové frekvence, otoky rukou nebo nohou, studené ruce nebo nohy, kašel, vypadávání vlasů, vyrážka, svědění nebo jiné závažnější alergické reakce, menší potřeba pohlavního styku. Máte-li podezření, že TIMOPTOL Vám způsobuje alergické reakce (např. kožní vyrážku nebo zrudnutí a svědění očí), přestaňte jej užívat a okamžitě se spojte s lékařem. Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 5.

JAK TIMOPTOL UCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí. Přípravek uchovávejte při teplotě do 25°C v dobře uzavřené lahvičce, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí. Chemická a fyzikální stabilita po otevření před použitím byla doložena na dobu 28 dnů při 25°C. Z mikrobiologického hlediska může být přípravek po otevření uchováván maximálně po dobu 28 dnů při 25°C. Jiná doba a podmínky uchovávání přípravku po otevření před použitím jsou v odpovědnosti uživatele. Přípravek nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na obalu. 6.

DALŠÍ INFORMACE

Co TIMOPTOL obsahuje -

Léčivou látkou je timololi maleas 3,4 mg (odpovídá timololum 2,5 mg v 1 ml roztoku) nebo timololi maleas 6,8 mg (odpovídá timololum 5,0 mg v 1 ml roztoku) (= 28 kapek v 1 ml).

-

Pomocnými látkami jsou dihydrát dihydrogenfosforečnanu sodného, dodekahydrát hydrogenfosforečnanu sodného, roztok hydroxidu sodného 1 mol/l, voda na injekci. Roztok benzalkonium-chloridu je použit jako konzervační látka.

Jak přípravek vypadá a co obsahuje toto balení Lahvičky s kapacím aplikátorem a ochranným krytem po 5 ml 0,25% nebo 0,5% roztoku. Držitel rozhodnutí o registraci Merck Sharp Dohme B.V.

6 / 6

Waarderweg 39 2031 BN HAARLEM Nizozemsko Výrobce Laboratoires Merck Sharp Dohme-Chibret Route de Marsat, Riom Clermont-Ferrand Cedex, Francie Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci: Česká republika Merck Sharp & Dohme s.r.o. Evropská 2588/33A 160 00, Praha 6 Česká republika Tel: +420 233 010 111 msd_cr@merck.com Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 11.7.2012


nahoru

Souhrn údajů o léku (SPC)

Příloha č. 2 ke sdělení sp.zn.sukls182365/2009

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1.

NÁZEV PŘÍPRAVKU

TIMOPTOL 0,25% MSD TIMOPTOL 0,5% MSD Oční kapky, roztok 2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jeden ml přípravku TIMOPTOL 0,25% MSD obsahuje timololum 2,5 mg (timololi maleas 3,4 mg). Jeden ml přípravku TIMOPTOL 0,5% MSD obsahuje timololum 5,0 mg (timololi maleas 6,8 mg). Pomocné látky: benzalkonium-chlorid Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1. 3.

LÉKOVÁ FORMA

Oční kapky, roztok Popis přípravku: čirý bezbarvý až slabě žlutý roztok slabého charakteristického pachu 4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Terapeutické indikace

TIMOPTOL je indikován pro snížení zvýšeného nitroočního tlaku u pacientů s:

oční hypertenzí chronickým glaukomem s otevřeným úhlem afakií a glaukomem sekundárním glaukomem (v některých případech) úzkými úhly a s anamnézou spontánního nebo iatrogenně vyvolaného uzávěru úzkého úhlu

druhého oka, u kterých je nutné snížení nitroočního tlaku. U těchto pacientů je nutno TIMOPTOL používat spolu s miotikem a ne samotný, protože TIMOPTOL má malý nebo žádný účinek na zornici a nepodporuje tedy opětovné otevření úhlu (viz bod 4.4).

4.2

Dávkování a způsob podání

Obvyklá počáteční dávka je jedna kapka 0,25% přípravku TIMOPTOL do postiženého oka dvakrát denně. Jestliže není klinická odpověď dostatečná, dávka se může změnit na 1 kapku 0,5% roztoku do postiženého oka dvakrát denně. Je-li to zapotřebí, mohou se spolu s přípravkem TIMOPTOL současně podávat jiné prostředky pro snížení nitroočního tlaku. Současné používání dvou lokálních beta-adrenergních blokátorů se nedoporučuje (viz bod 4.4).

2 / 8

Protože u některých nemocných může trvat několik týdnů, než se účinek přípravku TIMOPTOL na snížení nitroočního tlaku stabilizuje, mělo by vyšetření nemocných zahrnovat i měření nitroočního tlaku asi po 4 týdnech léčení přípravkem TIMOPTOL. Jestliže se nitrooční tlak udržuje na vyhovujících hodnotách, může být řada nemocných převedena na podávání léku jednou denně. Použití u dětí Obvyklá počáteční dávka je jedna kapka 0,25% přípravku TIMOPTOL do postiženého oka/očí každých 12 hodin, navíc k další antiglaukomatózní léčbě. Dávku lze v případě potřeby zvýšit na jednu kapku 0,5% roztoku do postiženého oka/očí každých 12 hodin. Nedoporučuje se používat TIMOPTOL u předčasně narozených dětí a novorozenců. Jak převést nemocné z jiného způsobu léčení Když převádíme pacienta z jiného lokálního očního beta-adrenergního blokátoru, měl by se tento vysadit po podání plné dávky, a terapii přípravkem TIMOPTOL zahájit následujícího dne podáním kapky 0,25% přípravku TIMOPTOL do postiženého oka dvakrát denně. Dávku je možno zvýšit na jednu kapku 0,5% přípravku TIMOPTOL dvakrát denně, není-li klinická odpověď dostatečná. Je-li pacient převáděn z monoterapie antiglaukomatikem jiným než je lokální oční beta-blokátor, pokračuje se v podávání užívaného léku a přidává se jedna kapka 0,25% TIMOPTOLu do každého postiženého oka dvakrát denně. Následující den se zcela vynechá dříve užívaný antiglaukomatózní lék a pokračuje se v podávání přípravku TIMOPTOL. Jestliže je vyžadována vyšší dávka přípravku TIMOPTOL, nahradí se jedna kapka aplikací 0,5% roztoku do každého postiženého oka dvakrát denně. 4.3

Kontraindikace

TIMOPTOL je kontraindikován u pacientů s/se:

asthma bronchiale nebo anamnézou asthma bronchiale nebo s těžkou chronickou obstrukční

chorobou bronchopulmonální.

sinusovou bradykardií, atrioventrikulární blokádou druhého a třetího stupně, manifestním

srdečním selháním, kardiogenním šokem.

přecitlivělostí na kteroukoli složku přípravku TIMOPTOL.

Používání přípravku TIMOPTOL u novorozenců nebylo studováno, proto se jeho použití nedoporučuje. Během léčby se nedoporučuje kojení. 4.4

Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Jako jiné oční přípravky používané lokálně, může se tento lék resorbovat do celého organismu. Tytéž nežádoucí účinky, které nalézáme po systémovém podání blokátorů beta-adrenergních receptorů, se mohou vyskytovat i po místním podání. Srdeční selhání by mělo být dostatečně zvládnuté ještě před zahájením podávání přípravku TIMOPTOL. U pacientů s anamnézou těžkého srdečního onemocnění by se mělo pátrat po známkách srdeční nedostatečnosti a kontrolovat tepovou frekvenci. Po podání přípravku TIMOPTOL byly hlášeny respirační a kardiální nežádoucí účinky, včetně smrti v důsledku bronchospazmu u pacientů s astmatem a vzácně se vyskytující smrti v souvislosti se srdečním selháním. Pacienti, kteří již užívají systémové beta-adrenergní blokátory a dostávají TIMOPTOL, by měli být kontrolováni pro možné aditivní účinky jak na nitrooční tlak, tak i na známé systémové účinky beta-blokátorů. Současné používání dvou lokálních beta-adrenergních blokátorů se nedoporučuje.

3 / 8

U pacientů trpících glaukomem s uzavřeným úhlem je bezprostředním cílem terapie úhel znovu otevřít, což vyžaduje zúžení zorničky miotikem. TIMOPTOL má na zornici malý nebo žádný účinek. Jestliže se užije TIMOPTOL ke snížení zvýšeného nitroočního tlaku u glaukomu s uzavřeným úhlem, měl by se použít spolu s miotikem a nikoli samostatně. Při aplikaci vodné supresivní terapie (např. timololu, acetazolamidu) po filtračních operacích bylo popsáno odchlípnutí cévnatky. Přípravek TIMOPTOL obsahuje konzervační látku benzalkonium-chlorid, která se může usazovat na měkkých kontaktních čočkách. Proto by neměl být přípravek TIMOPTOL používán při nošení těchto čoček. Kontaktní čočky by měly být odstraněny z oka před aplikací očních kapek a neměly by být nasazovány dříve, než za 15 minut po použití kapek. Přípravek TIMOPTOL používali pacienti s glaukomem nosící klasické tvrdé kontaktní čočky a přípravek byl dobře snášen. Podávání přípravku TIMOPTOL nebylo studováno u pacientů používajících čočky vyrobené z jiných materiálů než polymethylmethakrylátu. Riziko anafylaktické reakce Pacienti s anamnézou atopie nebo těžké anafylaktické reakce na rozličné alergeny mohou mít při podávání beta-blokátorů větší reakce při opakovaném styku s těmito alergeny, jak náhodnými, tak diagnostickými nebo terapeutickými. Takoví pacienti nemusí reagovat na obvyklé dávky adrenalinu, které se užívají při léčbě anafylaktických reakcí. Použití u dětí Ukázalo se, že přípravek TIMOPTOL je u dětí účinný a je jimi dobře snášen. U předčasně narozených dětí a novorozenců se nedoporučuje přípravek TIMOPTOL používat. 4.5

Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Přestože TIMOPTOL používaný samostatně neúčinkuje na velikost zornice, byla jako výsledek současného podávání přípravku TIMOPTOL a adrenalinu ojediněle hlášena mydriáza. V průběhu kombinované léčby CYP2D6 inhibitory (např. chinidinem, SSRI) a timololem byly hlášeny nežádoucí účinky způsobené pravděpodobně blokádou beta-adrenergních receptorů (např. snížení srdeční frekvence, deprese). Existuje možnost aditivního účinku a vzniku hypotenze a/nebo význačné bradykardie, je-li TIMOPTOL podáván spolu s perorálními blokátory kalciových kanálů, nepřímými sympatolytiky nebo beta-blokátory. Při aplikaci beta-blokátoru pacientům, kteří dostávají přípravky snižující hladiny katecholaminů, jako je reserpin, se doporučuje nemocné pozorně sledovat vzhledem k možným aditivním účinkům a vzniku hypotenze a/nebo výrazné bradykardie, jež mohou mít za následek točení hlavy, synkopy nebo posturální hypotenzi. Perorální antagonisty kalcia lze podávat v kombinaci s -adrenergními blokátory při normální funkci srdce, nesmí se však aplikovat pacientům s poruchou srdeční funkce. U pacientů, léčených -blokátory, jimž se k léčebnému režimu přidá perorální blokátor kalciových kanálů, existuje možnost vzniku hypotenze, poruch a-v převodu a selhání levé komory. Povaha případných nežádoucích kardiovaskulárních účinků závisí na typu použitého blokátoru kalciového kanálu. Deriváty dihydropyridinu, jako např. nifedipin, mohou vést ke vzniku hypotenze, zatímco verapamil nebo diltiazem – pokud se užívají společně s -blokátorem – mohou spíše vyvolat poruchy a-v převodu nebo selhání levé komory. U pacientů, užívajících -adrenergní blokátory, si intravenózní aplikace blokátorů kalciového kanálu vyžaduje opatrnost.

4 / 8

Současné užívání -adrenergních blokátorů a digitalisových přípravků s diltiazemem nebo verapamilem může mít aditivní účinek v tom, že dojde k prodloužení převodních a-v časů. Perorální -adrenergní blokátory mohou zhoršit “rebound” hypertenzi, která může následovat po vysazení klonidinu. Pokud jsou tyto dva léky podávány současně, -adrenergní blokátor by měl být vysazen několik dní před postupným vysazováním klonidinu. Pokud nahradíme klonidin

-adrenergním blokátorem, zahájení léčby -adrenergním blokátorem by mělo být zpožděno o několik

dní poté, co bylo podávání klonidinu zastaveno. 4.6

Těhotenství a kojení

TIMOPTOL nebyl studován během těhotenství u člověka. Je nutné sledovat novorozence matek, které byly léčeny krátce před porodem (bradykardie, hypoglykémie a neonatální asfyxie). Použití přípravku TIMOPTOL vyžaduje, aby byl očekávaný prospěch zvážen proti možným rizikům. Timolol je detekovatelný v mateřském mléce. Vzhledem k možnosti závažných nežádoucích účinků přípravku TIMOPTOL u dětí by se mělo rozhodnout, zda přerušit kojení nebo podávání přípravku TIMOPTOL, přitom je třeba vzít v úvahu význam užívání léku pro matku. 4.7

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Možné nežádoucí účinky jako je závrať a poruchy zraku mohou u některých pacientů ovlivnit schopnost řídit motorové vozidlo nebo obsluhovat stroje. 4.8

Nežádoucí účinky

TIMOPTOL je obecně velmi dobře snášen. Při aplikaci tohoto nebo jiných přípravků, obsahujících timolol-maleinát, do oka, ať již v klinických studiích nebo od doby uvedení přípravku na trh, byly popsány následující nežádoucí účinky [Velmi časté: (≥ 1/10), Časté: (≥ 1/100, < 1/10), Méně časté: (≥ 1/1 000, < 1/100) a Vzácné: (≥ 1/10 000, < 1/1 000)] Poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně Vzácné: Systémový lupus erythematosus Poruchy nervového systému a psychiatrické poruchy Časté: bolest hlavy Méně časté: závrať, deprese Vzácné: insomnie, noční můry, ztráta paměti, parestezie, zhoršení příznaků myasthenia gravis, snížené libido, cévní mozková příhoda Poruchy oka Časté: příznaky oční iritace, včetně pálení a bodání, konjunktivitidy, blefaritidy, keratitidy, snížené citlivosti rohovky a suchých očí Méně časté: poruchy zraku, včetně refračních odchylek (v některých případech následkem vysazení miotické terapie) Vzácné: diplopie, ptóza, odchlípnutí cévnatky po filtrační operaci (viz bod 4.4) Poruchy ucha a labyrintu Vzácné: tinitus Srdeční a cévní poruchy Méně časté: bradykardie, synkopa Vzácné: arytmie, hypotenze, srdeční blokáda, mozková ischemie, městnavé srdeční selhání, palpitace, srdeční zástava, edém, klaudikace, Raynaudův fenomén, studené ruce a nohy, bolest na hrudi

5 / 8

Respirační, hrudní a mediastinální poruchy Méně časté: dyspnoe Vzácné: bronchospasmus (převážně u pacientů se současným bronchospastickým onemocněním), kašel Gastrointestinální poruchy Méně časté: nevolnost, dyspepsie Vzácné: průjem, sucho v ústech Poruchy kůže a podkožní tkáně Vzácné: alopecie, psoriatiformní vyrážka nebo exacerbace psoriázy Poruchy reprodukčního systému a prsu Vzácné: Peyronieova choroba Celkové poruchy a reakce v místě aplikace Méně časté: astenie, únava Vzácné: známky a příznaky alergických reakcí včetně anafylaxe, angioedému, urtikarie, lokalizované a generalizované vyrážky Byly popsány následující nežádoucí účinky, avšak příčinná souvislost s léčbou přípravkem TIMOPTOL nebyla prokázána. Poruchy metabolismu a výživy: anorexie. Poruchy nervového systému a psychiatrické poruchy: účinky na CNS (např. změny chování včetně zmatenosti, halucinace, úzkost, dezorientace, nervozita, somnolence a jiné psychiatrické poruchy). Respirační, hrudní a mediastinální poruchy: nazální překrvení. Gastrointestinální poruchy: retroperitoneální fibróza. Poruchy kůže a podkožní tkáně: pseudopemfigoid. 4.9

Předávkování

Byly hlášeny případy neúmyslného předávkování přípravkem TIMOPTOL, které měly za následek celkové účinky podobné těm, které byly pozorovány po systémových beta-blokátorech, jako jsou závrať, bolest hlavy, dýchavičnost, bradykardie, bronchospasmus a srdeční zástava (viz také bod 4.8). Měla by se zvážit následující léčebná opatření: 1) Výplach žaludku: Jestliže byl lék požit. Zkoušky prokázaly, že timolol není dobře dialyzovatelný. 2) Symptomatická bradykardie: Použití atropin sulfátu v dávce 0,25 až 2 mg k vagové blokádě.

Jestliže bradykardie přetrvává, je třeba podat opatrně intravenózně isoprenalin-hydrochlorid. V refrakterních případech se musí zvážit provedení transvenózní kardiostimulace.

3) Hypotenze: Použití sympatomimetických presorických látek, jako je dopamin, dobutamin nebo

levarterenol. V refrakterních případech bylo hlášeno jako vhodné použití glukagon-hydrochlorid.

4) Bronchospasmus: Užít isoprenalin hydrochlorid. Je možno zvážit další terapii aminophylinem. 5) Náhlé srdeční selhání: Měla by se okamžitě zahájit běžná terapie digitalisem, diuretiky

a kyslíkem. V refrakterních případech se navrhuje použití intravenózního aminophylinu. Poté se může podat (je-li to nezbytné) glukagon-hydrochlorid, jehož použití bylo hlášeno jako užitečné.

6) Blok převodu srdečního vzruchu (druhého nebo třetího stupně): Použít isoprenalin-hydrochlorid

nebo provést transvenózní kardiostimulaci.

6 / 8

5.

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1

Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: Ophthalmologika – beta-blokátory ATC kód: S01ED01 Timolol-maleinát je neselektivní blokátor -adrenergních receptorů, který nemá významnou sympatomimetickou aktivitu, přímý depresivní účinek na myokard ani lokálně anestetický (membrány-stabilizující) účinek. TIMOPTOL snižuje zvýšený i normální nitrooční tlak, ať již spojený nebo bez souvislosti s glaukomem. Zvýšený nitrooční tlak je závažným rizikovým faktorem v patogenezi ztráty zorného pole v důsledku glaukomu. Na rozdíl od miotik snižuje TIMOPTOL nitrooční tlak s malým nebo žádným účinkem na akomodaci nebo velikost zornice. Proto změny zrakové ostrosti v důsledku zvýšené akomodace nejsou běžné a nejasné nebo mlhavé vidění a šeroslepost, vyvolávaná miotiky, nejsou zřejmé. Timololi maleas se reverzibilně spojuje s částí buněčné membrány, -adrenergním receptorem, a inhibuje tak obvyklou imunologickou odpověď, k níž by při stimulaci tohoto receptoru došlo. Tento specifický kompetitivní antagonismus blokuje stimulaci -adrenergních receptorů katecholaminy, které mají -adrenergní stimulující (agonistický) účinek bez ohledu na to, zda pocházejí z endogenního nebo exogenního zdroje. Zrušení blokády lze dosáhnout zvýšením hladin agonisty, čímž se obnoví obvyklá biologická odpověď.

-adrenergní blokáda receptoru snižuje u zdravých jedinců i u osob se srdečním onemocněním srdeční

výdej. U nemocných s těžkým postižením funkce myokardu může -adrenergní blokáda receptoru vést k inhibici stimulujícího účinku sympatiku, kterého je zapotřebí k zachování dostatečné funkce srdce.

-adrenergní blokáda receptorů v bronších a v bronchiolech má za následek zvýšenou rezistenci

dýchacích cest v důsledku nepotlačované aktivity parasympatiku. Tento účinek u pacientů s astmatem nebo jinými bronchospastickými stavy je potenciálně nebezpečný. V kontrolovaných multicentrických studiích u pacientů s neléčeným nitroočním tlakem s hodnotou 22 mmHg a vyšší zajistila aplikace 0,25% a 0,5% přípravku TIMOPTOL dvakrát denně větší snížení nitroočního tlaku než aplikace 1%, 2%, 3% a 4% roztoku pilokarpinu čtyřikrát denně nebo 0,5%, 1% i 2 % roztoku hydrochloridu noradrenalinu dvakrát denně. V multicentrických studiích srovnávajících TIMOPTOL s pilokarpinem došlo u 61 % pacientů léčených přípravkem TIMOPTOL ke snížení nitroočního tlaku na hodnotu nižší než 22 mmHg, ve srovnání s 32 % pacientů léčených pilokarpinem. U pacientů, kteří dokončili tyto studie představovalo průměrné snížení tlaku na konci studie versus období před léčbou 30,7 % u pacientů léčených přípravkem TIMOPTOL a 21,7 % u pacientů léčených pilokarpinem. V multicentrických studiích srovnávajících TIMOPTOL s noradrenalinem bylo u 69 % pacientů léčených přípravkem TIMOPTOL zjištěno snížení nitroočního tlaku na méně než 22 mmHg ve srovnání se 42 % pacientů léčených noradrenalinem. U pacientů, kteří dokončili tyto studie, představovalo průměrné snížení tlaku na konci studie versus období před léčbou 33,2 % u pacientů léčených přípravkem TIMOPTOL a 28,1 % u pacientů léčených noradrenalinem.

7 / 8

5.2

Farmakokinetické vlastnosti

Nástup účinku přípravku TIMOPTOL je obvykle rychlý, dochází k němu asi 20 minut po místní aplikaci do oka. Maximální snížení nitroočního tlaku se projevuje za jednu až dvě hodiny. Významné snížení nitroočního tlaku se udržuje po dobu až 24 hodin s použitím 0,25% nebo 0,5% očního roztoku TIMOPTOL. Toto prodloužené trvání účinnosti umožňuje kontrolu nitroočního tlaku déle než je obvyklá doba spánku. Ve studii plazmatických koncentrací léku u šesti jedinců byla systémová expozice timololu stanovena po aplikaci 0,5% roztoku TIMOPTOL dvakrát denně. Průměrné maximální plazmatické hladiny po ranní dávce byly 0,46 ng/ml a po odpolední dávce 0,35 ng/ml. 5.3

Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Hodnota LD50 po perorálním podání léku činila 1 190 mg/kg u samic myší a 900 mg/kg u samic

potkanů. Studie týkající se rozmnožování a fertility potkanů neukázaly žádný nepříznivý účinek na fertilitu samců či samic při dávkách až 150krát vyšších než jsou maximální doporučené dávky pro člověka. Léčivá látka timololi maleas postrádala mutagenní aktivitu, když byla hodnocena in vivo (na myších) mikronukleárním testem, cytogenetickou metodou (dávky až 800 mg/kg) a in vitro metodou transformace neoplastických buněk (až 100 µg/ml). Studie teratogenity timololu na myších a králících při dávkách až 50 mg/kg/den (50krát vyšší dávky než maximální doporučené dávky pro člověka) neprokázaly žádné fetální malformace. Po dvouletých pokusech s perorálním podáváním léčivé látky timolol maleas potkanům se ukázalo statisticky signifikantní (p 0,05) zvýšení incidence adrenálního feochromocytomu u samců. Aplikovaly se dávky 300 mg/kg/den, což je 300násobek maximální dávky doporučené pro člověka. Podobné změny nebyly pozorovány u potkanů, kteří požívali 25 až 100násobek maximální dávky doporučené pro člověka. V průběhu testů na myších se statisticky významně (p 0,05) zvýšila incidence benigních i maligních tumorů plic, benigních polypů dělohy a adenokarcinomů prsu u samic při dávkách 500 mg/kg/den (500krát více než jsou maximální doporučené dávky pro člověka). Po aplikaci 5 nebo 50 mg/kg/den se tyto změny neobjevily. V následující studii na samicích myší, ve které byla postmortální vyšetřování zaměřena na dělohu a plíce, se opět objevil statisticky signifikantní nárůst počtu tumorů plic při dávkách 500 mg/kg/den. Nárůst incidence adenokarcinomu prsu je spojen se zvýšením hladiny prolaktinu v séru, což se vyskytlo u samic myší při dávkách timololu 500 mg/kg/den, tyto změny se neobjevily při dávkách 5 nebo 50 mg/kg/den. Nárůst počtu adenokarcinomů mamy u hlodavců se objevil při aplikaci léků, které zvyšovaly sérový prolaktin, u lidí se však tato souvislost neprokázala. Mimoto u žen, které byly léčeny maximálními dávkami léčivé látky timolol maleas až do 60 mg, doporučenými pro člověka, nedošlo ke klinicky významným změnám sérového prolaktinu. 6.

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1

Seznam pomocných látek

Dihydrát dihydrogenfosforečnanu sodného, dodekahydrát hydrogenfosforečnanu sodného, benzalkonium-chlorid, roztok hydroxidu sodného 1 mol/l, voda na injekci.

8 / 8

6.2

Inkompatibility

Neuplatňuje se. 6.3

Doba použitelnosti

2 roky Použitelnost po otevření: Chemická a fyzikální stabilita po otevření před použitím byla doložena na dobu 28 dnů při 25°C. Z mikrobiologického hlediska může být přípravek po otevření uchováván maximálně po dobu 28 dnů při 25°C. Jiná doba a podmínky uchovávání přípravku po otevření před použitím jsou v odpovědnosti uživatele. 6.4

Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte při teplotě do 25°C,v dobře uzavřené lahvičce, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí. 6.5

Druh obalu a velikost balení

OCUMETER PLUS je průsvitná lahvička (HDPE) s kapací koncovkou se zatavenou špičkou a pružnou drážkovanou plochou sloužící k aplikaci kapek, dvojdílné víčko sloužící k perforaci kapátka při prvním použití – vnitřní část (HDPE), vnější část bílá šroubovací. Krabička. Velikost balení: 5 ml 6.6

Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku

Žádné zvláštní požadavky. Všechen nepoužitý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními požadavky. 7.

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Merck Sharp Dohme B.V., Waarderweg 39, 2031 BN HAARLEM, Nizozemsko 8.

REGISTRAČNÍ ČÍSLA

TIMOPTOL 0,25% MSD: 64/115/79-A/C TIMOPTOL 0,5% MSD: 64/115/79-B/C 9.

DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

15.7.1981 / 21.10. 2009 10.

DATUM REVIZE TEXTU

11.7.2012


Tyto informace jsou určeny pouze odborníkům. Pokud máte pochybnosti o nějakém léku, prosím, kontaktujte svého lékaře. Nedoporučujeme se řídit informacemi uvedenými na těchto stránkách, mohou být zastaralé a nepřesné.