Timolol-Pos 0,25%

Kód 0163302 ( )
Registrační číslo 64/ 068/97-C
Název TIMOLOL-POS 0,25%
Režim prodeje na lékařský předpis
Stav registrace registrovaný léčivý přípravek
Držitel registrace Ursapharm Arzneimittel GmbH & Co. KG, Saarbrücken, Česká republika
ATC klasifikace

nahoru

Varianty

Kód Náz. Forma
0163302 OPH GTT SOL 3X5ML Oční kapky, roztok, Oční podání
0001760 OPH GTT SOL 3X5ML Oční kapky, roztok, Oční podání
0087113 OPH GTT SOL 1X5ML Oční kapky, roztok, Oční podání
0163301 OPH GTT SOL 1X5ML Oční kapky, roztok, Oční podání

nahoru

Příbalový létak TIMOLOL-POS 0,25%

Příloha č. 1 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn.: sukls142941/201, a příloha k sp.zn.: sukls149128/2011, sukls130782/2012

Příbalová informace: informace pro pacienta

Timolol-POS 0,25% oční kapky, roztok

Timololi maleas

Vážená pacientko, vážený paciente,

přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. - Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. - Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i

tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.

- Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři. Stejně

postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.

V příbalové informaci naleznete:

1. Co je přípravek Timolol-POS 0,25% a k čemu se používá 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Timolol-POS 0,25% používat 3. Jak se přípravek Timolol-POS 0,25% používá 4. Možné nežádoucí účinky 5. Jak přípravek Timolol-POS 0,25% uchovávat 6. Obsah balení a další informace

1. CO JE PŘÍPRAVEK TIMOLOL-POS 0,25% A K ČEMU SE POUŽÍVÁ Přípravek Timolol-POS 0,25% jsou oční kapky, určené ke snížení nitroočního tlaku a k léčbě zeleného zákalu. Timolol v oku snižuje normální i zvýšený nitrooční tlak; hlavní příčinou je pravděpodobně snížení tvorby komorové vody, mimoto se snad účastní i její snazší odtok. Timolol-POS 0,25% se užívá při zvýšeném nitroočním tlaku, při zeleném zákalu, při glaukomu po odstranění čočky a při glaukomu dětí, jestliže jiné léčení není dostatečně účinné – léčba dětí od jednoho roku do osmi let musí probíhat pod dohledem dětského oftalmologa. 2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK TIMOLOL-POS 0,25% POUŽÍVAT Nepoužívejte přípravek Timolol-POS 0,25% jestliže jste alergický/á na léčivou látku timolol, betablokátory nebo na nějaké z dalších látek, obsažených v přípravku a také jestliže máte v současnosti nebo jste měl(a) v minulosti dýchací potíže, jako astma, nebo těžký chronický obstrukční zánět průdušek. Používejte TIMOLOL-POS 0,25% se zvláštní opatrností Předtím, než budete používat tento léčivý přípravek, informujte prosím svého lékaře, jestliže jste měl(a) v minulosti nebo máte v současnosti

o

koronární onemocnění srdce (onemocnění věnčitých cév), srdeční selhání, nízký krevní tlak

o

poruchy srdeční frekvence, jako např. bradykardie

o

dýchací potíže, astma, chronickou obstrukční plicní nemoc

o

onemocnění periferních tepen, jako např. Raynaudova nemoc nebo Raynaudův syndrom

o

cukrovka, protože timolol může maskovat projevy a známky nízké hladiny cukru v krvi

o

zvýšenou činnost štítné žlázy, protože timolol může maskovat projevy a známky této zvýšené

činnosti

Informujte svého lékaře, že používáte Timolol-POS 0,25% před chirurgickou anestézií, protože timolol může změnit účinek některých léků, používaných v průběhu anestézie. V průběhu léčby přípravkem Timolol-POS 0,25% se nesmějí nosit měkké kontaktní čočky. Pokud nosíte tvrdé kontaktní čočky, musíte je před nakapáním přípravku vyjmout; nasadit je zase můžete nejdříve za 15 minut po vkápnutí roztoku. Počítejte s tím, že po nějakou dobu po nakapání můžete mít sníženou zrakovou ostrost. Použití u dětí Roztok očních kapek Timolol-POS 0,25% je nutno obecně u mladých pacientů používat s opatrností. U novorozenců, kojenců a malých dětí je nutno timolol používat s mimořádnou opatrností. Vyskytne-li se kašlání, sípot, abnormální dech či abnormální pauzy při dýchání (apnoe), musí být podávání léku okamžitě ukončeno. V takovém případě se co nejdříve obraťte na svého lékaře. Může být také užitečné používat přenosný monitor apnoe. Přípravek Timolol-POS 0,25% byl zkoumán u kojenců a dětí ve věku od 12 dnů do 5 let se zvýšeným nitroočním tlakem anebo s diagnostikovaným glaukomem. Potřebujete-li další informace, obraťte se na svého lékaře. Užívání dalších léků Timolol-POS 0,25 % může ovlivňovat nebo být ovlivněný dalšími léky, které užíváte, včetně ostatních očních kapek k léčbě glaukomu. Informujte svého lékaře, jestliže užíváte nebo se chystáte užívat léky určené ke snížení krevního tlaku, léky k léčbě cukrovky nebo srdce. Prosím, informujte lékaře nebo lékárníka, jestliže užíváte nebo jste nedávno užíval(a) další léky, včetně léků vydávaných bez předpisu. Které léky ovlivňují účinek přípravku Timolol-POS 0,25%? Současné podávání adrenalinu v očních kapkách může vyvolat rozšíření zornice. Současné podávání adrenalinu nebo pilokarpinu v očních kapkách prohlubuje snížení nitroočního tlaku po timololu. Současné celkové podávání léků ze skupiny tzv. beta-sympatolytik (používaných např. při vysokém krevním tlaku nebo při angině pektoris) může zesílit účinek timololu na nitrooční tlak; timolol naproti tomu může zase zesílit oběhové účinky beta-sympatolytik (zpomalení srdeční činnosti, pokles krevního tlaku). Účinky kterých léků může přípravek Timolol-POS 0,25% ovlivnit? Přípravek Timolol-POS 0,25% může zesílit účinky současně podávaných látek, snižujících krevní tlak nebo zpomalujících srdeční činnost; jde např. o tzv. antagonisty vápníku, léky s obsahem rezerpinu, beta-sympatolytika. Uvědomte si, prosím, že se tyto údaje mohou vztahovat i na léky, které jste užíval(a) v nedávné době anebo které začnete užívat brzy po skončení užívání přípravku Timolol-POS 0,25%. Těhotenství a kojení Nepoužívejte Timolol-POS 0,25% když jste těhotná, pokud to nepovažuje Váš lékař za nezbytné. Nepoužívejte Timolol-POS 0,25%, jestliže kojíte. Timolol může přecházet do mateřského mléka. Požádejte svého lékaře o radu předtím, než začnete užívat jakýkoli léčivý přípravek v období kojení. Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů Protože přípravek může snížit zrakovou ostrost, neřiďte motorové vozidlo a neobsluhujte stroje, pokud Vám to Váš lékař výslovně nepovolí. 3. JAK POUŽÍVAT TIMOLOL-POS 0,25% Vždy používejte Timolol-POS 0,25% oční kapky přesně, jak Vám to řekl Váš lékař. Poraďte se s lékařem nebo lékárníkem, když si nejste jistý(á), jak máte přípravek používat. Pokud Vám lékař nepředepsal jinak, dodržujte, prosím, tento návod k použití - jinak Vám přípravek Timolol-POS 0,25% nepřinese plný prospěch! Na začátku léčení užívejte 2krát denně po jedné kapce přípravku do onemocnělého oka. Pokud to po pravidelných kontrolách lékař uzná za vhodné, sníží Vám dávkování na jednu kapku jednou denně. Jak a kdy máte užívat přípravek Timolol-POS 0,25%?

Před použitím odšroubujte ochranný uzávěr, mírně zakloňte hlavu, odtáhněte dolní víčko, obraťte lahvičku dnem vzhůru a stlačením plastické lahvičky vkápněte na vnitřní stranu víčka jednu kapku přípravku. Při tom dávejte pozor, abyste se nedotkl oka ani víčka. Oko velmi pomalu zavřete. Ihned po použití lahvičku opět dobře uzavřete. Použití u dětí Dávkování: Před použitím přípravku Timolol-POS 0,25% je nutné provést podrobné lékařské vyšetření. Při zvažování léčby timololem váš lékař pečlivě zhodnotí její rizika a přínosy. Pokud přínos převáží nad riziky, doporučuje se použít nejnižší dostupnou koncentraci léčivé látky jednou denně. V případě „použití u dětí“ může být ke kontrole nitroočního tlaku dostatečná již 0,1% koncentrace léčivé látky. Pokud tato dávka k dostatečné kontrole tlaku nestačí, může být nezbytné dávku podávat dvakrát denně v 12 hodinových intervalech. Pacienty, zejména novorozence, je nutno pečlivě sledovat po dobu jedné až dvou hodin po podání první dávky, a je nutné pečlivě monitorovat nežádoucí účinky až do doby, kdy bude proveden operační výkon. Způsob podání: Při každém podání má být vkápnuta pouze jedna kapka přípravku Timolol-POS 0,25%. Po vkápnutí nechejte oči co nejdéle zavřené po dobu 2 minut a zatlačte na oční koutek co nejblíže k nosu, aby se zabránilo šíření očních kapek Timolol-POS 0,25% do celého těla. Trvání léčby: K přechodné léčbě u pediatrické populace. Jestliže jste použil/a více přípravku než jste měl/a, poraďte se neprodleně se svým lékařem. Předávkování může vyvolat zpomalení srdeční činnosti, nepravidelnosti srdeční činnosti, pokles krevního tlaku, malátnost. Jestliže jste použil(a) příliš veliké množství přípravku - anebo po náhodném požití přípravku dítětem - urychleně vyhledejte lékaře. Jestliže jste zapomněl/a použít přípravek Timolol-POS 0,25% ve stanovenou dobu, nezdvojujte následující dávku, ale pokračujte v používání přípravku ve stanoveném čase. Jestliže jste přestal/a používat přípravek Timolol-POS 0,25% Léčení bývá obvykle velmi dlouhodobé. Jakékoli změny dávkování se mohou dít jen na základě rozhodnutí lékaře. Pokud jste přípravek Timolol-POS 0,25% přestala používat na základě vlastního rozhodnutí a máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY Jako všechny léčivé přípravky, i Timolol-POS 0,25% může způsobit nežádoucí účinky, i když ne u každého. Obvykle můžete pokračovat v léčbě, když nežádoucí účinky nejsou závažné. Jestli Vás některé nežádoucí účinky znepokojují, řekněte o tom lékaři nebo lékárníkovi. Neukončujte léčbu, aniž byste se poradil(a) s lékařem. Frekvence nežádoucích účinků uvedených níže je definována podle následující konvence: Velmi časté (výskyt u víc než 1 z 10 pacientů) Časté (výskyt u víc než 1 z 100 pacientů) Méně časté (výskyt u víc než 1 z 1 000 pacientů) Vzácné (výskyt u víc než 1 z 10 000pacientů) Neznámé (frekvence nebyla stanovena z dostupných dat) Jako ostatní lokálně aplikované oční léčivé přípravky i timolol je vstřebáván do krve. To může způsobit podobné nežádoucí účinky, jaké byly pozorovány u systémových betablokátorů. Frekvence výskytu těchto nežádoucích účinků u očních betablokátorů je nižší než u systémového podání. Mezi očekávané nežádoucí účinky pozorované u očních betablokátorů patří:

Systémové alergické reakce včetně angioedému, vyrážky, lokální nebo generalizované vyrážky, svědění, anafylaktické reakce. Hypoglykémie (nízká hladina cukru v krvi). Nespavost, deprese, noční můry, poruchy paměti. Synkopa (krátkodobá ztráta vědomí), cévní mozková příhoda, mozková ischémie (nedokrevnost), zvýšení počtu příznaků a známek myastenie gravis, závratě, parestezie (poruchy čití), bolest hlavy. Příznaky a známky očního podráždění (tj. pálení, bodání, svědění, slzení, zarudnutí), zánět očního víčka, zánět rohovky, rozmazané vidění a odchlípení cévnatky po filtračním chirurgickém zákroku, snížená citlivost rohovky, suché oči, eroze rohovky, pokles očního víčka, dvojité vidění. Zpomalení srdeční frekvence, bolest na hrudi, bušení srdce, otoky, arytmie (poruchy srdečního rytmu), městnané srdeční selhání, síňokomorová blokáda, srdeční zástava, srdeční selhání. Snížení krevního tlaku, Raynaudův fenomén, studené ruce a nohy. Bronchospasmus – zúžení průdušek (především u pacientů s již existujícím bronchospastickým onemocněním), dušnost, kašel. Poruchy chuti, nevolnost, dyspepsie (poruchy trávení), průjem, sucho v ústech, bolest břicha, zvracení. Ztráta vlasů, vyrážka připomínající lupénku nebo nové vzplanutí lupénky, kožní vyrážka. Bolest svalů. Poruchy sexuálních funkcí, snížené libido. Astenie (slabost)/únava. Jestliže je některý z nežádoucích účinků závažný nebo pozorujete nežádoucí účinky neuvedené v této příbalové informaci, sdělte to prosím svému lékaři nebo lékárníkovi.

5. JAK PŘÍPRAVEK TIMOLOL-POS 0,25% UCHOVÁVAT Přípravek uchovávejte při teplotě do 25o C. Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na krabičce i na lahvičce za textem „Použitelné do:“ Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. Nepoužívejte přípravek, pokud si všimnete známek snížené jakosti (zakalení, otevřená lahvička apod.). Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. OBSAH BALENÍ A DALŠÍ INFORMACE Co přípravek Timolol-POS 0,25% obsahuje Léčivou látkou je: timololi maleas 3,42 mg v jednom ml roztoku (= 20 kapek) , což odpovídá timololum (timolol) 2,5 mg. Pomocnými látkami jsou: benzalkonium-chlorid, dihydrát dihydrogenfosforečnanu sodného, dodekahydrát, hydrogenfosforečnanu sodného, voda na injekci. Jak přípravek Timolol-POS 0,25% vypadá Balení se 3 lahvičkami (3x5 ml). Dodržujte pečlivě termíny pravidelných lékařských kontrol.

Držitel rozhodnutí o registraci / výrobce URSAPHARM spol. s r.o., Černokostelecká 1621, 251 01 Říčany, Česká republika Tel: 00 420 323 622 750, Fax: 00 420 323 622 649, e-mail: info@ursapharm.cz

Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 7.11.2012


nahoru

Souhrn údajů o léku (SPC)

Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn.: sukls142941/2011, sukls142943/2011, a příloha k sp.zn.: sukls149137/2011, sukls130703/2012, sukls149128/2011, sukls130782/2012

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1. Název přípravku

Timolol-POS 0,25%

Timolol-POS 0,5%

2. Kvantitativní a kvalitativní složení

Timolol-POS 0,25%:

Timololi maleas 3,42 mg (odpovídá timololum 2,5 mg = 0,25%) v 1 ml; 1 ml = 20 kapek

Timolol-POS 0,5%:

Timololi maleas 6,84 mg (odpovídá timololum 5 mg = 0,5%) v 1 ml; 1 ml = 20 kapek Přípravek obsahuje benzalkonium-chlorid. Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3. Léková forma

Oční kapky, roztok

Popis přípravku: čirý, bezbarvý roztok.

4. Klinické údaje

4.1 Terapeutické indikace

Timolol-POS 0,25% a Timolol-POS 0,5% je indikován při zvýšeném nitroočním tlaku, k terapii chronického glaukomu s otevřeným úhlem i afakického glaukomu; dále k léčbě dětského glaukomu, pokud jiná terapie není dostačující.

4.2 Dávkování a způsob podání

Přípravky Timolol-POS 0,25% a Timolol-POS 0,5% se aplikují vkapáváním do spojivkového vaku.

Terapie se obvykle zahájí podáváním jedné kapky přípravku Timolol-POS 0,25% 2krát denně. V

případě potřeby lze přejít na přípravek Timolol-POS 0,5%, podávaným v množství jedné kapky 2krát denně.

Po stabilizaci nitroočního tlaku na požadovanou výši je někdy možné snížit dávkování na jednu kapku denně.

Při podávání 2krát denně je vhodné dodržovat zhruba dvanáctihodinový interval mezi jednotlivými dávkami.

Terapie bývá dlouhodobá.

U pacienta je třeba pravidelně sledovat nitrooční tlak a stav rohovky.

Přípravky mohou používat pacienti všech věkových skupin; u novorozenců, kojenců a dětí do tří let je zvýšena možnost nežádoucích účinků a je třeba sledovat možné projevy beta-blokády.

Pediatrická populace: Vzhledem k omezeným datům může být timolol doporučen k použití u primárního kongenitálního a primárního juvenilního glaukomu pouze po přechodnou dobu, než bude rozhodnuto o chirurgickém výkonu, nebo v případě neúspěšného chirurgického výkonu během čekání na jiné možnosti. Dávkování: Lékaři musí při zvažování léčby timololem u pediatrických pacientů přísně zhodnotit její rizika a přínosy. Před použitím timololu je nutno získat podrobnou pediatrickou anamnézu a provést vyšetření ke zjištění systémových abnormalit. Nelze poskytnout žádné specifické doporučení pro dávkování, protože jsou k dispozici pouze omezená klinická data (viz také bod 5.1). Pokud však přínos převáží nad rizikem, doporučuje se podávat nejnižší dostupnou koncentraci léčivé látky jednou denně. Pokud tato dávka na dostatečnou kontrolu nitroočního tlaku nestačí, je třeba zvážit opatrné zvyšování dávky na maximálně dvě kapky denně do postiženého oka. Pokud je přípravek aplikován dvakrát denně, je nejlépe dodržovat 12 hodinový interval. Dále je nutno, aby byli pacienti, zejména novorozenci, po první dávce pečlivě sledováni v ordinaci po dobu jedné až dvou hodin a aby byly pečlivě monitorovány oční a systémové nežádoucí účinky až do provedení operačního výkonu. S ohledem na použití v pediatrii může být dostatečná již 0,1% koncentrace léčivé látky.

Způsob podání: Aby byly omezeny potenciální nežádoucí účinky, měla by být při jedné aplikaci vždy vkápnuta pouze jedna kapka. Trvání léčby: Pro přechodnou léčbu u pediatrické populace.

Systémovou absorpci lze snížit použitím nasolakrimální okluze nebo zavřením víček po aplikaci po dobu 2 minut. Toto opatření vede ke snížení systémových nežádoucích účinků a ke zvýšení místního účinku léčiva.

4.3 Kontraindikace

hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku a dále pak při:

při reaktivní onemocnění dýchacích cest včetně astma bronchiale nebo astma bronchiale

v anamnéze, těžká forma chronické obstrukční plicní nemoci

sinusová bradykardie, sick sinus syndromu, sinoatrialní blokáda, AV blok 2. nebo 3. stupně

nekontrolovaný pacemakerem, klinicky zjevné srdeční selhání, kardiogenní šok

4.4. Zvláštní upozornění a zvláštní opatření pro použití

Pacienti léčení tímto přípravkem nesmějí v průběhu léčby nosit měkké kontaktní čočky; kontakt s benzalkonium-chloridem může způsobit jejich zakalení a vlivem jeho dlouhodobého uvolňování z čoček by mohlo dojít k poškození rohovky.

Tvrdé kontaktní čočky musí pacient před vkápnutím přípravku do oka vyjmout a nesmí je nasadit dříve než za 15 minut po aplikaci.

U novorozenců v ojedinělých případech vznikla apnoe.

Stejně jako ostatní lokálně aplikované látky používané v oftalmologii, i timolol je absorbován systematicky. Vzhledem k adrenergnímu účinku timololu se mohou vyskytnout stejné typy kardiovaskulárních, plicních a ostatních nežádoucích účinků jako u systémových betablokátorů. Incidence systémových účinků v souvislosti s lokálním očním podáním je nižší než u systémového podání. Opatření ke snížení systémové absorpce (viz. bod 4.2).

Srdeční poruchy

U pacientů s kardiovaskulárním onemocněním (např. koronární onemocnění srdce, Prinzmetalova angina a srdeční selhání) a s antihypertenzní terapií systémovými betablokátory, má být kriticky posouzena nutnost léčby očními betablokátory a má být zvážena terapie jinou léčivou látkou. U pacientů s kardiovaskulárním onemocněním by měly být sledovány projevy zhoršení onemocnění a výskyt nežádoucích účinků. Kvůli nežádoucímu vlivu betablokátorů na převodní čas se pacientům s AV blokem 1. stupně mají podávat betablokátory vždy s opatrností.

Cévní poruchy

Pacienti s těžkou periferní cirkulační poruchou (např. těžká forma Raynaudovy nemoci anebo Raynaudova syndromu) mají být léčeni s opatrností.

Respirační poruchy

U pacientů s astmatem byly v souvislosti s používáním některých očních betablokátorů hlášeny respirační nežádoucí účinky včetně úmrtí při bronchospasmu. U pacientů s mírnou nebo středně těžkou formou chronické obstrukční plicní nemoci (CHOPN) má být Timolol-POS 0,25% nebo Timolol-POS 0,5% používán s opatrností a pouze v případě, že potenciální prospěšnost léčby převyšuje její možná rizika.

Hypoglykémie/Diabetes

Pacientům se spontánní hypoglykémií nebo pacientům s labilním diabetem mají být podávány oční betablokátory s opatrností, protože mohou maskovat příznaky a známky akutní hypoglykémie.

Betablokátory mohou rovněž maskovat příznaky hyperthyroidismu.

Korneální poruchy

Oční betablokátory mohou vyvolat suchost očí. Pacienti s korneálním onemocněním mají být léčeni s opatrností.

Další betablokátory

Vliv na nitrooční tlak nebo známé účinky na systémovou beta-blokádu mohou být zesíleny v případě, že se timolol podá pacientům, kteří již užívají systémové betablokátory. Klinická odpověď u těchto pacientů má být důkladně sledována . Používání dvou topických betablokátorů současně se nedoporučuje (viz. bod 4.5).

Anafylaktické reakce

Pacienti s atopií v anamnéze nebo těžkou formou anafylaktické reakce na různé alergeny v anamnéze, kterým byly podány betablokátory, mohou být zvýšeně reaktivní při opakovaném vystavení působení těchto alergenů a nemusí odpovídat na obvyklou léčbu anafylaktické reakce adrenalinem.

Odchlípení chorioidey

Bylo hlášeno odchlípení chorioidey po filtračním zákroku při současném podání léků potlačujících tvorbu komorové tekutiny (např. timolol a acetazolamid).

Chirurgická anestezie

Oční betablokátory mohou blokovat systémový účinek beta agonistů (např. adrenalinu). Anesteziolog má být informován, jestli oční kapky, používané pacientem obsahují timolol.

Kontaktní čočky se před aplikací očních kapek Timolol-POS 0,25% nebo Timolol-POS 0,5% musí vyjmout; smějí se opět nasadit nejdříve za 15 minut po vkápnutí roztoku.

Pediatrická populace: Roztoky timololu by se obecně měly používat u mladých pacientů s glaukomem opatrně (viz také bod 5.2). Je důležité upozornit rodiče na možné nežádoucí účinky, aby mohli léčbu okamžitě ukončit. Známky, které je třeba hledat, jsou například kašlání a sípot. Vzhledem k možnosti výskytu apnoe a Cheyne-Stokesova dýchání je nutno lék používat u novorozenců, kojenců a malých dětí s mimořádnou opatrností. U novorozenců léčených timololem může být také užitečné používat přenosný monitor apnoe.

4.5 Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Žádné specifické klinické studie zaměřené na interakce s léčivou látkou nebyly provedeny.

Existuje možnost vzniku aditivního účinku vedoucího k hypotenzi a/nebo k výrazné bradykardii v případě současného podávání očních betablokátorů a perorálních blokátorů kalciových kanálů, betablokátorů, antiarytmik (včetně amiodaronu), digitalisových glykosidů, parasympatomimetik, guanethidinu.

Byla hlášena zesílená beta blokáda (tj. snížená tepová frekvence, myokardiální deprese) při současné léčbě CYP2D6 inhibitory (tj. quinidine, fluoxetine, paroxetine) a timololu.

Příležitostně byly hlášeny případy mydriázy, když byly oční betablokátory používány spolu s adrenalinem.

4.6 Těhotenství a kojení

Těhotenství

Nejsou k dispozici dostatečné údaje o podávání timololu těhotným ženám. Timolol nemá být podáván v těhotenství, pokud to není nezbytně nutné. Opatření ke snížení systémové absorpce, viz bod 4.2.

Epidemiologické studie s perorálně podávanými betablokátory neprokázaly malformativní účinky, ale bylo pozorováno riziko zpomalení intrauterinního růstu v případě perorálního podání betablokátorů. Navíc byly symptomy systémové blokády (tj. bradykardie, hypotenze, respirační tíseň, hypoglykémie) pozorovány u novorozenců, když byly betablokátory podávány matce až do doby porodu. Pokud je timolol podáván matce až do doby porodu, novorozenci mají být první den po narození pečlivě monitorováni.

Kojení

Betablokátory se vylučují do mateřského mléka. Avšak, při terapeutických dávkách timololu v očních kapkách je nepravděpodobné, že by bylo v mateřském mléce přítomno takové množství účinné látky, aby vyvolalo klinické projevy systémové beta blokády u kojence. Opatření ke snížení systémové absorpce, viz. bod 4.2.

4.7 Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Přípravek může snížit ostrost vidění a tím i reakční schopnost při řízení motorových vozidel a při obsluze strojů.

4.8 Nežádoucí účinky

Stejně jako ostatní lokálně aplikované látky používané v oftalmologii je i timolol absorbován do systémového oběhu. Proto může působit podobné nežádoucí účinky, jako byly zaznamenány u systémových blokátorů. Incidence systémových nežádoucích účinků v souvislosti s lokálním očním podáním je nižší než u systémového podání. Mezi očekávané nežádoucí účinky patří nežádoucí účinky pozorované u celé třídy očních betablokátorů.

Údaje z klinických studií včetně frekvence

Velmi časté:

≥ 1/10

Časté

≥ 1/100 až < 1/10

Méně časté:

≥ 1/1000 až <1/100

Vzácné:

≥ 1/10000 až < 1/1000

Velmi vzácné:

<1/10000

Není známo:

z dostupných údajů nelze určit

Další nežádoucí účinky byly pozorovány u očních betablokátorů a mohou se vyskytnout po podání přípravků Timolol-POS 0,25% a Timolol-POS 0,5%.

Poruchy imunitního systému

Systémové alergické reakce, včetně angioedému, urtiikarie, lokalizovaného nebo generalizovaného exantému, pruritu, anafylaktické reakce.

Poruchy metabolismu a výživy

Hypoglykemie

Psychiatrické poruchy

Nespavost, deprese, noční můry, ztráta paměti.

Poruchy nervového systému

Synkopa, cerebrovaskulární příhoda, mozková ischémie, zvýšený výskyt příznaků a známek myastenie gravis, závratě, parestézie, bolesti hlavy

Poruchy oka:

Příznaky a známky podráždění očí: tj. pálení, píchání, svědění, slzení, zarudnutí, blefaritida, keratitida, neostré vidění, odchlípení choroidey po filtračním zákroku (viz. bod 4.4), zarudnutí, snížená citlivost rohovky, pocit suchého oka, korneální eroze, ptóza, diplopie

Srdeční poruchy

Bradykardie, bolest na hrudi, palpitace, otoky, arytmie, kongestivní srdeční selhání, atrioventrikulární blok, srdeční zástava, srdeční selhání

Cévní poruchy

Hypotenze, Raynaudův fenomén, syndrom studených rukou a nohou

Respirační hrudní a mediastinální poruchy:

Bronchospasmus (především u pacientů s preexistující bronchospastickou chorobou), dušnost, kašel.

Gastrointestinální poruchy

Dysgeuzie, nauzea, dyspepsie, průjem, sucho v ústech, bolest břicha, zvracení

Poruchy kůže a podkožní tkáně

Alopecie, psoriaziformní exantém, nebo exacerbace psoriázy, kožní vyrážka

Poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně

Myalgie

Poruchy reprodukčního systému a prsu

Sexuální disfunkce, snížené libido

Celkové poruchy a reakce v místě aplikace

Astenie/únava

4.9 Předávkování

Při náhodném předávkování by vznikla těžká hypotenze, bradykardie, případně srdeční insuficience až kardiogenní šok. Mimoto se mohou vyvinout poruchy dýchání, bronchospazmus, zvracení, poruchy vědomí a generalizované křeče.

Terapie intoxikace: Kromě neodkladných opatření a udržování základních životních funkcí je možno použít tuto farmakoterapii:

Jako látky s antagonickými účinky lze podat atropin 0,5 až 2,0 mg i.v. jako bolus, glukagon v úvodní dávce 1 až 10 mg i.v., pak 2 až 2,5 mg /h dlouhodobé infúzi. Beta-sympatomimetika v závislosti na tělesné hmotnosti a účinku - dobutamin, isoprenalin, orciprenalin nebo adrenalin. Při bronchospazmu lze podat: beta2-sympatomimetika v aerosolu (a nestačí-li to, také i.v.) anebo aminofylin i.v. Při křečích se doporučuje pomalá i.v. injekce diazepamu. Při bradykardii refrakterní na farmakoterapii je třeba zvážit ev. použití pacemakeru.

5. Farmakologické vlastnosti

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: oftalmologika, antiglaukomatika.

ATC kód: S01E D01

Timolol je neselektivní blokátor beta-receptorů bez hodnotitelné složky vlastního sympatomimetického účinku (tj. bez ISA). Blokuje jak beta1-receptory, tak beta2-receptory (např. v srdci). Tím jsou dány i účinky z daného hlediska nežádoucí: snížením beta-sympatomimetického působení na srdce se zpomaluje frekvence i vedení a snižuje se tepový objem; adrenergní beta-blokáda v oblasti bronchů a bronchiolů usnadňuje bronchokonstrikci.

Působení na oko: Timolol snižuje normální i zvýšený nitrooční tlak. Mechanismus není ještě plně objasněn; hlavní příčinou je pravděpodobně snížení tvorby komorové vody, mimoto se snad účastní i její snazší odtok.

Účinek timololu nastává do 20 minut po lokální aplikaci, maximálního účinku na snížení nitroočního tlaku je dosaženo za 2 až 3 hodiny a po přípravcích Timolol-POS 0,25% i Timolol-POS 0,5% setrvává zřetelné snížení nitroočního tlaku až 24 hodiny. Tak jako po jiných antiglaukomatikách se může i po timololu u některých pacientů účinek postupně oslabovat; v dlouhodobé (3 a víceleté) studii se 164 pacienty však žádné zřetelnější ztráty účinnosti nenastaly, jakmile bylo jednou dosaženo vyrovnaného účinku.

Na rozdíl od miotik snižuje timolol nitrooční tlak bez výraznějšího ovlivnění akomodace nebo zornice.

Chybění miotického efektu je výhodné zejména u pacientů s kataraktou. Při převedení z miotik na timolol je někdy nutná korekce refrakční vady.

Pediatrická populace O použití timololu (jedna kapka 0,25% či 0,5% roztoku dvakrát denně) u pediatrické populace s trváním léčby do 12 týdnů jsou k dispozici jen velmi omezené údaje. Jedna publikovaná malá dvojitě slepá randomizovaná klinická studie provedená u 105 dětí (n = 71 léčených timololem) ve věku od 12 dnů do 5 let do jisté míry prokázala, že timolol v indikaci u primárního kongenitálního a primárního juvenilního glaukomu je v krátkodobé léčbě účinný.

5.2. Farmakokinetické vlastnosti

Po podání jedné kapky 1% timololu do spojivkového vaku dosáhla u králíků koncentrace timololu v komorové vodě maxima 461 nanog/100 mg za 60 minut. U člověka za 1 až 2 hodiny po podání 2 kapek 0,5% timololu byly hladiny timololu v komorové vodě 150 nanog/100 mg a za 7 hodin poklesly na 10 nang/100 mg.

Při sledování koncentrace lokálně podaného 0,25% roztoku timololu značeného 14C nalezena nejvyšší koncentrace radioaktivit v různých očních tkáních za 15 až 60 minut po podání. V rohovce, v membrana nictitans, v duhovce a v corpus ciliare byly nalezeny hodnoty odpovídající 1 až 10 nanog timololu/100 mg tkáně.

Po podání do spojivkového vaku se timolol absorbuje do cirkulace a dá se dokázat v moči. Při doporučeném lokálním podání však hladina v krvi obvykle nebývá prokazatelná (tj. nedosahuje hodnot 2 nanog/ ml), a to ani po jednorázovém podání, ani po trvalém dvoutýdenním podávání. Nejvyšší plazmatické hladiny byly 9,6 nanog/ml bylo dosaženo za 30 až 90 hodin po opakovaném podávání 2krát 2 kapky denně.

V některých případech bylo zjištěno, že u novorozenců a malých dětí timolol při doporučeném dávkování dosahuje podstatně vyšších hladin v plazmě, než u dospělých. U novorozence tři týdny starého byla po podávání jedné kapky 0,25% timololu 2krát denně nalezena plazmatická hladina timololu 34 nanog/ml. Pediatrická populace: Jak již bylo potvrzeno údaji od dospělých, 80 % očních kapek prochází nasolakrimálním systémem, kde se může rychle absorbovat do systémového oběhu z nosní sliznice, spojivky, nasolakrimálního vývodu, orofaryngu a střeva, anebo z kůže při výtoku slz. Vzhledem k tomu, že krevní objem je u dětí menší než u dospělých, je nutno počítat s vyšší koncentrací prostředku v oběhu. Dále mají novorozenci nezralé metabolické cesty enzymů a to může vést ke zvýšení eliminačního poločasu a zhoršení nežádoucích účinků. Omezené údaje ukazují, že hladiny timololu v plasmě u dětí po podání 0,25% roztoku významně překračují hladiny u dospělých po podání 0,5% roztoku, a předpokládá se, že zvyšují riziko nežádoucích účinků, jako je např. bronchospasmus a bradykardie.

5.3 Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti přípravku

Timolol je látka klinicky dlouho používaná a nové experimentální údaje nejsou k dispozici.

6. Farmaceutické údaje

6.1 Seznam pomocných látek

Benzalkonium-chlorid, dihydrát dihydrogenfosforečnanu sodného, dodekahydrát hydrogenfosforečnanu sodného, voda na injekci.

6.2 Inkompatibility

Kromě měkkých kontaktních čoček (viz. bod 4.4) nejsou známy.

6.3 Doba použitelnosti

V neporušeném obalu: 3 roky.

Po prvním otevření: 4 týdny.

6.4 Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte při teplotě do 25 OC.

6.5 Druh obalu a velikost balení

LDPE lahvička (průhledná) s kapátkem (bílé), HDPE závitový uzávěr (bílý), krabička.

Velikost balení: 3x 5 ml.

6.6 Návod k použití přípravku, zacházení s ním (a k jeho likvidaci) Žádné zvláštní požadavky.

7. Držitel rozhodnutí o registraci

URSAPHARM spol. s r.o., Černokostelecká 1621, 251 01 Říčany, Česká republika

8. Registrační číslo

Timolol-POS 0,25%: 64/068/97-C

Timolol-POS 0,5%: 64/069/97-C

9. Datum první registrace / prodloužení registrace

Timolol-POS 0,25%:

Datum první registrace: 29.1.1997

Datum posledního prodloužení registrace: 7.11.2012

Timolol-POS 0,5%:

Datum první registrace: 29.1.1997

Datum posledního prodloužení registrace: 7.11.2012

10. Datum revize textu

7.11.2012


nahoru

Informace na obalu

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU Krabička pro velikost balení 3x5 ml 1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Timolol-POS 0,25 %, oční kapky, roztok Léčivá látka: timololi maleas 2.

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Léčivá látka: timololi maleas 3,42 mg (odpovídá timololum 2,5 mg = 0,25 %) v 1 ml. 3.

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Pomocné látky: benzalkonium-chlorid, dihydrát dihydrogenfosforečnanu sodného, dodekahydrát hydrogenfosforečnanu sodného, voda na injekci. 4.

LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ

Oční kapky, roztok 3 x 5 ml 5.

ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Oční podání. Před použitím si přečtěte příbalovou informaci. 6.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOSAH A DOHLED DĚTÍ

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí. 7.

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8.

POUŽITELNOST

Použitelné do 9.

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte při teplotě do 25 °C. 10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH

PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny. 11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI URSAPHARM spol. s r.o., Černokostelecká 1621, 251 01 Říčany, Česká republika

12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA Registrační číslo: 64/068/97-C 13. ČÍSLO ŠARŽE č.š. 14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis. 15. NÁVOD K POUŽITÍ Po prvním otevření je přípravek použitelný nejvýše 4 týdny. 16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU timolol-pos 0,25 % EAN

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA MALÉM VNITŘNÍM OBALU Vnitřní štítek na lahvičce 17. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU A CESTA/CESTY PODÁNÍ Timolol-POS 0,25 %, oční kapky, roztok Timololi maleas Oční podání 18. ZPŮSOB PODÁNÍ 19. POUŽITELNOST Použitelné do 20. ČÍSLO ŠARŽE č.š. 21. OBSAH UDANÝ JAKO HMOTNOST, OBJEM NEBO POČET 5 ml 22. JINÉ URSAPHARM spol. s.r.o., 251 01 Říčany, Česká republika

Tyto informace jsou určeny pouze odborníkům. Pokud máte pochybnosti o nějakém léku, prosím, kontaktujte svého lékaře. Nedoporučujeme se řídit informacemi uvedenými na těchto stránkách, mohou být zastaralé a nepřesné.