Timohexal 0,5%

Kód 0014566 ( )
Registrační číslo 64/ 287/98-C
Název TIMOHEXAL 0,5%
Režim prodeje na lékařský předpis
Stav registrace registrovaný léčivý přípravek
Držitel registrace Hexal Pharma AG, Holzkirchen, Německo
ATC klasifikace

nahoru

Varianty

Kód Náz. Forma
0014566 OPH GTT SOL 1X5ML Oční kapky, roztok, Oční podání
0014567 OPH GTT SOL 3X5ML Oční kapky, roztok, Oční podání

nahoru

Příbalový létak TIMOHEXAL 0,5%

Příloha č. 1 ke sdělení sp. zn. sukls109768/2011

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

TIMOHEXAL 0,5%

oční kapky, roztok

(timololi maleas)

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.-

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

-

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

-

Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.

-

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete: 1.

Co je TIMOHEXAL 0,5% a k čemu se používá

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete TIMOHEXAL 0,5% užívat

3.

Jak se TIMOHEXAL 0,5% užívá

4.

Možné nežádoucí účinky

5

Jak TIMOHEXAL 0,5% uchovávat

6.

Další informace

1.

CO JE TIMOHEXAL 0,5% A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

TIMOHEXAL 0,5% jsou oční kapky s obsahem beta-sympatolytika timololu, které při podání do spojivkového vaku snižuje nitrooční tlak bez ovlivnění šířky zornice.

Používá se -

při zvýšeném nitroočním tlaku (při nitrooční hypertenzi)

-

při glaukomu (při chronickém glaukomu s otevřeným úhlem)

-

při glaukomu po odnětí čočky (při afakickém glaukomu)

-

při dětském glaukomu, jestliže jiné léčebné postupy neměly dostatečný účinek.

2.

ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE TIMOHEXAL 0,5% UŽÍVAT

Neužívejte TIMOHEXAL 0,5%-

jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na timolol nebo na kteroukoli další složku přípravku TIMOHEXAL 0,5%

-

jestliže trpíte zvýšeou reaktivitou dýchacích cest (bronchiální hyperreaktivitou)

-

jestliže trpíte anebo jestliže jste dříve trpěl(a) průduškovým astmatem

-

jestliže trpíte chronickým obstrukčnín bronchiálním onemocněním (dlouhodobým onemocněním při průduškovém astmatu a zánětu průdušek)

-

jestliže máte pomalý srdeční tep

-

jestliže trpíte srdeční blokádou (AV-blokádou) II. nebo III. stupně

-

jestliže trpíte srdeční vadou, která dosud není stabilizovaná

-

jestliže jste utrpěli srdeční šok

-

jestkliže trpíte alergickou rýmou

-

jestliže trpíte poruchou výživy rohovky

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku TIMOHEXAL 0,5% je zapotřebí:Prosím, pečlivě dodržujte kontrolní vyšetření s pravidelným sledováním nitroočního tlaku a stavu rohovky.

Jestliže nosíte měkké kontaktní čočky, nesmíte TIMOHEXAL 0,5% užívat. Konzervační prostředek (benzalkonium-chlorid) obsažený v přípravku se v měkkých kontaktních čočkách hromadí a může oko poškodit.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky:Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Při současném podávání očních kapek obsahujících adrenalin (další látku snižující nitrooční tlak) se může vyvinout rozšíření zornice.

Snížení nitroočního tlaku po timololu se prohlubuje při současném podání očních kapek s adrenalinem nebo pilokarpinem (další látkou snižující nitrooční tlak).

Současné systémové podání beta-sympatolytik (látek používaných mj. ke snížení krevního tlaku a při chorobách věnčitých cév srdečních) může vzájemným zesílením účinků podaných látek vyvolat zesílení jak účinků na oko (snížení nitroočního tlaku), tak na oběhový systém.

Hypotenze a/nebo zpomalení tepu se projeví častěji, jestliže se TIMOHEXAL 0,5% podává současně s látkami snižujícími krevní tlak nebo používanými při léčbě srdečních onemocnění (např. s blokátory vápníkových kanálů, s reserpinem, s beta-sympatolytiky aj.), může se jako nežádoucí účinek objevit nadměrné snížení krevního tlaku nebo výrazné zpomalení tepu.

Prosím, mějte na paměti, že tyto údaje se mohou týkat i léčiv, která jste užíval(a) již před nějakou dobou.

Těhotenství a kojeníO podávání přípravku TIMOHEXAL 0,5% těhotným ženám není k dispozici dostatek údajů. Pokud je to nutné, může se v tomto období TIMOHEXAL 0,5% užívat pouze po poradě s lékařem a po přesně stanovené diagnóze.

Prosím, informujte svého lékaře, jestliže kojíte, jestliže jste těhotná anebo jestliže těhotenství plánujete.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojůOjediněle se může objevit dvojité vidění nebo pokles očních víček. Mohou se vyvinout poruchy vidění, bolesti hlavy, závratě, pocity slabosti a nevolnost.

I při používání doporučeným způsobem může TIMOHEXAL 0,5% ovlivnit zrakovou ostrost a tím i reaktivitu a snížit schopnost řídit dopravní prostředek nebo obsluhovat stroje. To ve zvýšené míře

platí při kombinaci s požitím alkoholu. Tyto činnosti byste měl(a) vykonávat pouze na základě výslovného souhlasu lékaře.

Důležité informace o některých složkách přípravku TIMOHEXAL 0,5% TIMOHEXAL 0,5% obsahuje jako konzervační prostředek benzalkonizum-chlorid. U některých pacientů může tato látka způsobit podráždění očí. Užíváte-li TIMOHEXAL 0,5%, nesmíte nosit měkké kontaktní čočky.Tvrdé kontaktní čočky vyjměte před aplikací Timohexalu 0,5% a vyčkejte nejméně 15 minut, než si je znovu nasadíte. Může způsobit obarvení kontaktních čoček.

3.

JAK SE TIMOHEXAL 0,5% UŽÍVÁ

Vždy užívejte TIMOHEXAL 0,5% přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.Údaje, uvedené níže, platí v případě, že Vám Váš lékař nepředepsal jiné dávkování přípravku TIMOHEXAL 0,5%. Prosím, dodržujte pokyny pro použití, jinak by TIMOHEXAL 0,5% nemohl správně působit.

Léčba se zahájí vkápnutím jedné kapky přípravku dvakrát denně. Jestliže se nitrooční tlak za stálého sledování upraví na požadovanou hodnotu, může lékař případně dávkování snížit na jednu kapku jednou denně.

Oční kapky TIMOHEXAL 0,5% se vkápnou do spojivkového vaku tak, že mírně zakloníte hlavu, díváte se vzhůru a slabě odtáhnete dolní oční víčko od povrchu oka. Pak zmáčknutím lahvičky vkápnete jednu kapku přípravku za dolní víčko.Nedotkněte se koncem kapací lahvičky oka. Po vkápnutí přípravku oko pomalu zavřete. Lahvičku ihned po použití opět uzavřete.

Dosud nepoužitá lahvička má bezpečnostní uzávěr, který se po prvním otevření uvolní a musí se odstranit.

Léčba přípravkem TIMOHEXAL 0,5% bývá obvykle dlouhodobá. Dávkování se může změnit nebo přerušit jedině na pokyn lékaře.

Jestliže jste užil(a) více přípravku TIMOHEXAL 0,5%, než jste měl(a)Jestliže jste si vkápl(a) do oka větší než předepsanou dávku, poraďte se o dalším postupu se svým lékařem. Jestliže omylem roztok přípravku požilo dítě, vyhledejte, prosím, neodkladně lékaře.

Jestliže jste zapomněl(a) užít TIMOHEXAL 0,5%Snažte se nahradit zapomenutou dávku co nejdříve. Jestliže však do příští plánované dávky zbývá již méně než osm hodin, zapomenutou dávku prostě vynechte a pokračujte až další plánovanou dávkou v další plánovanou dobu. Rozhodně nezdvojujte následující dávku ve snaze nahradil dávku vynechanou.

Jestliže jste přestal(a) užívat TIMOHEXAL 0,5% Z vlastní vůle bez předchozí porady s lékařem léčbu přípravkem TIMOHEXAL 0,5% nepřerušujte. Zvýšený nitooční tlak může trvat po dlouhou dobu, aniž pacient pociťuje zřetelné obtíže, přesto však může oko natrvalo poškodit. Proto je pravidelná léčba velice důležitá.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4.

MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i TIMOHEXAL 0,5% nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.Tak jako i jiné léky podávané do spojivkového vaku, i TIMOHEXAL 0,5% se může vstřebat do krevního oběhu a působit celkově. Místní použití přípravku proto může mít tytéž nežádoucí účinky jako celková léčba beta-sympatolytikem.Nežádoucí účinky, uvedené níže, se objevily buď v klinických zkouškách při lokálním použití této nebo jiné lékové formy očních kapek obsahujících timolol, anebo byly popsány po uvedení na trh.

Poruchy krve a lymfatického systémuSystémový lupus erythematosus

Poruchy nervového systému a poruchy psychiatrickéBolest hlavy, spavost, deprese, nespavost, vtíravé sny, zhoršení paměti, zhoršení objektivních i subjektivních příznaků při myasthenia gravis, mravenčení (parestézie), snížení libida.

Poruchy očíPodráždění očí, např. pálení a ostrá bolest očí (záněty spojivek, víček, rohovky), pocit suchého oka snížená citlivost rohovky, poruchy vidění; ojediněle dvojité vidění, pokles horního víčka, odchlípení rohovky po filtrační operaci.

Poruchy ucha a labyrintu

Ušní šelest (tinnitus)

Poruchy srdce a cév Zejména u pacientů se srdečními chorobami se mohou objevit srdeční a cévní obtíže, jako např. zpomalený nebo nepravidelný tep, bušení srdce, blok srdečního převodu, krátkodobá ztráta vědomí (synkopa), srdeční selhání, otoky (edémy), kulhání (klaudikace), Raynaudův syndrom, studené ruce a nohy, bolesti na hrudi. Také se může vyvinout nedostatečné prokrvení mozku. Zcela vzácně byla popsána zástava srdce a mozková mrtvice.

Poruchy dýchacího systémuJako následek možného zvýšení odporu v dýchacích cestách se může objevit dušnost (křeč průdušek) a kašel u pacientů se sklonem k bronchiálnímu astmatu.

Poruchy trávicího ústrojíNevolnost, průjem, průjem spolu se zvracením, sucho v ústech.

Poruchy kůže a podkožní tkáněReakce přecitlivělosti, např. kopřivka, vypadávání vlasů, kožní vyrážka podobná lupénce (psoriáze) nebo zhoršení psoriázy.

Poruchy reprodukčního systému a prsůPeyronieho choroba (induratio penis plastica).

Jiné nežádoucí účinkyZávratě, tíživé změny nálady nebo jiné známky postižení mozkové činnosti se objevily ojediněle. Také byl popsán výskyt pocitu slabosti.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

5. JAK TIMOHEXAL 0,5% UCHOVÁVAT

Uchovávejte při teplotě do 25°C v dobře uzavřené lahvičce a v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem a vlhkostí.Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí

Přípravek TIMOHEXAL 0,5% nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce za Použitelné do:. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nepoužívejte přípravek déle než 6 týdnů po prvním otevření lahvičky.

6.

DALŠÍ INFORMACE

Co TIMOHEXAL 0,5% obsahujeLéčivá látka je timolol-maleát. Jeden ml očních kapek obsahuje 6,83 mg timolol-maleátu (což odpovídá 5,0 mg timololu).Pomocné látky jsou: dodekahydrát hydrogenfosforečnanu sodného, voda na injekci, dihydrát dihydrogenfosforečnanu sodného, benzalkonium-chlorid (jako konzervans).

Jak TIMOHEXAL 0,5% vypadá a co obsahuje toto baleníTIMOHEXAL 0,5% je čirý, bezbarvý roztok.

Velikost balení: 1 lahvička s 5 ml roztoku nebo 3 lahvičky s 5 ml roztoku

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci:HEXAL AG, Industriestraße 25, 83607 Holzkirchen, Německo

Více informací o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci Sandoz s.r.o., Praha, office.cz@sandoz.com.

Výrobce:Salutas Pharma GmbH, Otto-von-Guericke-Allee 1, 39179 Barleben, NěmeckoAeropharm GmbH, Francois-Mitterand-Allee 1, 07407 Rudolstadt, Německo

Tato příbalová informace byla naposledy schválena:13.6.2011


nahoru

Souhrn údajů o léku (SPC)

Příloha č. 3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp. zn.:sukls27164/2008

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1. NÁZEV PŘÍPRAVKUTIMOHEXAL 0,5%Oční kapky, roztok

2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍTimololi maleas 6,83 mg (odpovídá timololum 5,0 mg) v 1 ml roztoku; 1 ml = 20 kapek.

Pomocné látky: benzalkonium-chlorid

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3. LÉKOVÁ FORMAOční kapky, roztok.

Popis přípravku: čirý, bezbarvý roztok

4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikaceTIMOHEXAL je indikován při:

- zvýšeném nitroočním tlaku

- glaukomu (chronický glaukom s otevřeným úhlem)

- glaukomu po odstranění čočky (afakický glaukom)

- dětském glaukomu, pokud jiná terapie není vhodná

4.2 Dávkování a způsob podání

Terapie se zahajuje vkápnutím jedné kapky přípravku TIMOHEXAL 0,5 % 2krát denně.

Po dosažení žádaného účinku se dávkování může snížit na jednu kapku denně.

Způsob podání a délka trvání terapie

Přípravek TIMOHEXAL se kape do spojivkového vaku a používá se k dlouhodobé léčbě.

4.3 KontraindikaceTIMOHEXAL je kontraindikován v těchto případech:

- hypersenzitivita bronchiálního systému

- bronchiální astma, stávající anebo v anamnéze

- chronická obstrukční bronchopulmonální onemocnění

- sinusová bradykardie

- atrioventrikulární blok II. a II. stupně

- dekompenzovaná srdeční insuficience

- kardiogenní šok

- přecitlivělost na léčivou látku nebo kteroukoli pomocnou látku

- těžká alergická rinitida

- dystrofická onemocnění rohovky

4.4 Zvláštní upozornění a zvláštní opatření pro použití

Je třeba pravidelně sledovat nitrooční tlak a stav rohovky, tak jako při každé léčbě glaukomu.

Pokud pacient užívá přípravek TIMOHEXAL (který obsahuje benzalkonium-chlorid), nesmí nosit měkké kontaktní čočky. Tvrdé kontaktní čočky musí před vkápnutím přípravku vyjmout a nesmí je nasadit dříve než za 15 minut po aplikaci.

Nedonošené děti a batolata.

Ojediněle se u novorozenců vyskytla apnoe, pravděpodobně související s jejich nedonošením. Pro možné centrální účinky se proto aplikace timololu nedonošeným dětem a novorozencům nedoporučuje.

Protože u malých dětí je dávkování ve vztahu k tělesné hmotnosti významně vyšší, mohou se v některých případech u novorozenců a kojenců vyvinout celkové nežádoucí účinky. Proto je třeba stanovit u kojenců diagnózu obzvlášť pečlivě a soustavně je monitorovat,zda se nevyvíjejí známky systémové blokády adrenergních beta-receptorů.

4.5 Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Při současném podávání očních kapek obsahujících adrenalin se může vyvinout mydriáza.

Snížení nitroočního tlaku po timololu se prohlubuje při současném podání očních kapek s adrenalinem nebo pilokarpinem.

Současné systémové podávání beta-sympatolytika může interakcí obou látek vyvolat potenciaci jak účinků na oko (snížení nitroočního tlaku), tak na kardiovaskulární systém.

Hypotenze a/nebo bradykardie se jako nežádoucí účinky objeví častěji, jestliže se timolol podává současně s perorálními blokátory vápníkových kanálů, s přípravky vyvolávající depleci katecholaminů anebo s beta-sympatolytiky.

4.6 Těhotenství a kojení

Těhotenství

Timolol u těhotných žen testován nebyl. Timolol se v průběhu těhotenství může podávat pouze po pečlivém zvážení očekávaného prospěchu a možného rizika.

Terapie v době krátce před očekávaným datem porodu může u novorozenců vyvolat bradykardii, hypoglykemii a depresi dýchání (neonatální asfyxii). Po jiných beta-sympatolytikách byly popsány případy projevů beta-adrenergní blokády u kojenců. Proto je třeba novorozence v prvních dnech po narození pečlivě monitorovat.

Období kojení

Timolol přestupuje do mateřského mléka i po intraokulárním podání a může v mléce dosáhnout koncentrací vyšších než v mateřské plazmě. Ačkoli množství látky, absorbované z mateřského mléka, nevystavuje dítě nebezpečí, je třeba kojence pečlivě monitorovat, neobjevují-li se známky beta-adrenergní blokády.

4.7 Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

I při užívání doporučeným způsobem může přípravek ovlivnit zrakovou ostrost a tím i schopnost reagovat při řízení motorového vozidla nebo při obsluze strojů.

4.8 Nežádoucí účinky

Poruchy oka

Podráždění oka, jako např. konjunktivitida, blefaritida, keratitida, a poruchy vidění, diplopie, ptóza a pocit suchých očí.

Celkové nežádoucí účinky

Srdeční a cévní poruchy

Bradykardie, arytmie, hypotenze, synkopy, atrioventrikulární blok, cerebrovaskulární příhoda, mozková ischemie, srdeční insuficience, palpitace, zástava srdce.

Poruchy kůže a podkožní tkáně

Reakce přecitlivělosti, jako např. lokalizovaný nebo generalizovaný exantém a urtikarie.

Respirační, hrudní a mediastinální poruchy

Bronchospazmus (zejména u pacientů s bronchokonspastickými chorobami v anamnéze), dechová insuficience, dechová tíseň.

Gastrointestinální poruchy

Nauzea

Poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně

Pocit slabosti

Poruchy nervového systému

Bolesti hlavy, závratě

Psychiatrické poruchy

Deprese.

4.9 Předávkování

Příznaky předávkování

Předávkování může vyvolat těžkou hypotenzi, srdeční insuficienci, kardiogenní šok, bradykardii až zástavu srdce. Dále se mohou objevit dýchací potíže, bronchospazmus, zvracení, porucha vědomí a také generalizované křeče.

Terapeutická opatření při předávkování

Kromě všeobecných opatření je třeba na jednotce intenzivní péče monitorovat a podle potřeby upravovat životně důležité funkce.

Dají se použít tato antidota:

- atropin:

0,5 - 0,2 mg jako intravenózní bolus.

- glukagon:

zpočátku 1 až 10 mg intravenózně, pak 2 až 2,5 mg/h v dlouhodobé infuzi.

- beta-sympatomimetika dávkovaná v závislosti na tělesné hmotnosti a na dosaženém účinku: dobutamin, isoprenalin, orciprenalin nebo adrenalin.

Při bradykardii, nereagující na farmakoterapii, je třeba uvažovat o zavedení pacemakeru.

Beta2-sympatomimetika (v aerosolu anebo, není-li účinek dostatečný, intravenózně) anebo aminofylin se mohou podat k léčbě bronchospazmů.Pomalá intravenózní injekce diazepamu se doporučuje při křečích.

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: oftalmologika, antiglaukomatika, beta-blokátory

ATC kód: S01ED01

Timolol je neselektivní beta-sympatolytikum bez vlastních sympatomimetických účinků anebo lokálně anestetických vlastností (stabilizujících membrány).

Timolol blokuje adrenergní beta1-receptory, přednostně lokalizované v myokardu, i beta2-receptory, lokalizované např. v bronších.

Timolol snižuje stimulační účinky katecholaminů na srdce. Následkem toho se zpomaluje atrioventrikulární převod a snižuje se tepová frekvence a tepový objem. Blokáda beta-receptorů v bronších a bronchiolech zvyšuje pro převahu parasympatiku rezistenci v dýchacích cestách

Účinky na oko

Oční kapky obsahující timolol snižují jak normální, tak i zvýšený nitrooční tlak.

Přesný mechanismus, jímž timolol snižuje nitrooční tlak, dosud není znám.

Fluorofotometrická studie i tomografické vyšetření však naznačují, že účinek je primárně způsoben snížením tvorby humor aquaeus.

V malém počtu studií bylo zjištěno i mírné zlepšení odtoku humor aquaeus.

Vcelku nastupuje účinek timololu rychle - přibližně za 20 minut po lokálním podání do spojivkového vaku. Maximální snížení nitroočního tlaku je dosaženo za jednu až dvě hodiny.

Zřetelné snížení nitroočního tlaku po očních kapkách s timololem v koncentraci 0,25% nebo 0,5% se udrží až 24 hodiny.

Tak jako po jiných léčivech snižujících nitrooční tlak se u některých pacientů odpověď snižovala i po dlouhodobé terapii timololem. Dlouhodobá studie, v níž byli sledováni 164 pacienti po dobu nejméně tří let ukázala, že když se nitrooční tlaku jednou stabilizoval, významnější další změny již nenastávaly.

Timolol na rozdíl od miotik snižuje nitrooční tlak, aniž významně ovlivní akomodaci nebo šířku zornic. Chybění miotického účinku je obzvlášť výhodné u pacientů s kataraktou. Při přechodu z léčby miotiky na timolol může být po odeznění miózy nutné korigovat refrakci.

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Koncentrace v humor aquaeus

Maximální koncentrace 461 ng/100 mg byla naměřena u králíků za 60 minut po vkápnutí jedné kapky 1,0% timololu do spojivkového vaku.

U lidí byla koncentrace timololu za první a druhou hodinu po podání dvou kapek 0,5% timololu 150 ng/100 ml. Tato koncentrace se po sedmi hodinách snížila na 10 ng/100 ml.

Koncentrace v očních tkáních

Po podání jedné kapky 0,25% roztoku timololu označeného 14C do spojivkového vaku králíkům bylo nejvyšší radioaktivity v různých očních tkáních dosaženo za 15 až 60 minut. Hodnoty radioaktivity odpovídající 1 - 10 ng timololu/100 mg tkáně byly naměřeny v rohovce, v membrana nictitans a v corpus ciliare.

Systémová absorpce

Provedené studie prokázaly, že se timolol po lokálním podání do oka systémově absorbuje. V jedné studii byl timolol nalezen v moči všech sledovaných osob a testovaných pacientů (timolol- maleinát a jeho metabolity se vylučují především ledvinami.)

Koncentrace v krvi

Koncentrace timololu v krvi lidí po lokálním podání doporučené klinické dávky do oka jsou často nestanovitelně nízké (<2 ng/ml) - a to jak po jednorázovém podání, tak po léčbě trvající dva týdny.

Maximální naměřená koncentrace v plazmě byla 9,6 ng/ml při dávkování 2x2 kapky denně.

Maximální koncentrace v plazmě bylo dosaženo za 30 - 90 minut.

V četných případech vedlo podávání očních kapek timololu v doporučeném dávkování k podstatně vyšším plazmatickým koncentracím timololu u novorozenců a malých dětí než u dospělých. U týden starého kojence, který dostával 0,25% timolol v množství 2x1 očních kapek denně, byla koncentrace timololu v plazmě 34 ng/ml.

5.3 Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Akutní toxicita

Viz bod 4.9 Předávkování

Chronická toxicita / Subchronická toxicita

U králíků a psů, kterým byl lokálně podáván timolol-maleinát po dobu jednoho roku resp. dvou let, se neobjevily žádné nežádoucí účinky na oko.

S výjimkou bradykardie a zvýšené orgánové hmotnosti srdce, ledvin a jater nebyly u psů a potkanů pozorovány neobvyklé změny ani po dlouhodobém podávání vysokých dávek.

Mutagenní a tumorigenní potenciál

Podrobné studie mutagenity se neprováděly; všechny doposud provedené testy měly negativní výsledky.

Dva roky trvající studie, při níž se timolol-maleinát podával perorálně potkanům, prokázala statisticky významné zvýšení (p  0,05) výskytu feochromocytomů v nadledvinách potkaních samců, kteří dostávali dávku 300násobně vyšší než je doporučená maximální perorální dávka člověku (1 mg/kg/den). Tyto změny se nevyskytly u potkanů, kteří dostávali dávky 25 až 100násobně vyšší, než je doporučená maximální perorální dávka člověku.

U myší byla provedena studie, při níž se jim perorálně podával timolol po celou doby jejich života; tato studie prokázala statisticky významné zvýšení (p  0,05) benigních a maligních plicních tumorů, i benigních polypů uteru myších samic, které dostávaly dávku 500 mg/kg/den. Toto zvýšení však po dávce 5 nebo 50 mg/kg/den pozorováno nebylo.

Podobně i zvýšená frekvence adenokarcinomů mléčné žlázy se objevilo po dávce 500 mg/kg/den, nikoli však u zvířat, která dostávala 5 nebo 50 mg/kg/den.

Zvýšený výskyt adenokarcinomu mléčné žlázy u hlodavců je spojen s podáváním různých přípravků zvyšujících koncentraci prolaktinu v séru.

U dospělých žen, které užívaly perorálně timolol-maleinát v dávkách až 60 mg - což je doporučovaná maximální perorální dávka pro člověka - se klinicky významné změny sérového prolaktinu neobjevily.

Statisticky významné zvýšení (p  0,05) celkové incidence tumorů bylo pozorováno u myších samic při dávce 500 mg/kg/den.

Toxické ovlivnění reprodukčních funkcí

Reprodukční a fertilitní studie u potkanů neprokázaly nepříznivý účinek na fertilitu samců nebo samic pokusných zvířat po podávání dávek až 150násobně vyšších než je doporučovaná maximální perorální dávka pro člověka.

Teratogenní studie s timololem u myší a králíků při dávkování až 50 mg/kg/den (50násobku doporučované maximální perorální dávky pro člověka) nezjistily náznaky fetálních deformací. Při této dávce se sice projevilo opoždění osifikace u potkanů, žádné jiné

ovlivnění postnatálního vývoje potomstva však pozorováno nebylo.

Dávky 1000 mg/kg/den (1000násobek doporučované maximální perorální dávky pro člověka) byly pro mateřská zvířata průkazně toxické a způsobily zvýšenou resorpci fétů. Totéž bylo pozorováno u králíků, kteří dostávali 100násobek maximální perorální dávky pro člověka, ale zřetelné toxické projevy u mateřských zvířat pozorovány nebyly.

6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1 Seznam pomocných látek

Dodekahydrát hydrogenfosforečnanu sodného Dihydrát dihydrogenfosforečnanu sodného

Benzalkonium-chlorid (jako konzervans)

Voda na injekci

6.2 Inkompatibility

Benzalkonium-chlorid se hromadí v měkkých kontaktních čočkách. Dlouhodobě se uvolňuje a může poškodit rohovku.

6.3 Doba použitelnosti

Doba použitelnosti v neporušeném obalu: 2 roky

Po prvním otevření lahvičky: 6 týdnů.

Lék se nesmí použít po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu.

6.4 Zvláštní opatření pro uchováváníUchovávejte při teplotě do 25o C v dobře uzavřené lahvičce a v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem a vlhkostí.

6.5 Druh obalu a velikost baleníLDPE lahvička, LDPE kapací vložka, HDPE šroubovací uzávěr s pojistným kroužkem, krabička

Velikost balení: 1 x 5 ml 3 x 5 ml

6.6 Návod k použití přípravku, zacházení s nímBez zvláštních pokynů.

7. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACIHEXAL AG, Industriestraße 25,D-83607 Holzkirchen, Německo

8. REGISTRAČNÍ ČÍSLO

64/287/98-C

9. DATUM PRVNÍ REGISTRACE/ PRODLOUŽENÍ REGISTRACE29.10.1998 / 11.8. 2010

10. DATUM REVIZE TEXTU11.8. 2010


nahoru

Informace na obalu

ÚDAJE UVÁDÉNÉ NA VNÉJŠÍM OBALU Krabička

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Timohexal 0,5 %oční kapky, roztoktimololi maleas

oftalmologikum

2.

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÁTEK

Léčivá látka: timololi maleas 6, 83 mg ( odpovídá timololum 5 mg)v 1 ml očních kapek.1 ml= 20 kapek3.

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Pomocné látky: benzalkonium-chlorid (konzervační přísada), dodekahydrát hydrogenfosforečnanu sodného, dihydrát dihydrogenfosforečnanu sodného, voda na injekci.

4.

LÉKOVÁ FORMA A OBSAH

1 x 5 ml3 x 5 ml

5.

ZPŮSOB A CESTA PODÁNÍ

Oční podání.Před použitím si přečtěte příbalovou informaci!

6.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOSAH A DOHLED DĚTÍ

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

7.

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

Přípravek může zhoršit vidění i schopnost řídit motorová vozidla a obsluhovat stroje.

8.

POUŽITELNOST

Použitelné do:

9.

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte při teplotě do 25° C v dobře uzavřené lahvičce a v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem a vlhkostí.

Spotřebujte do 6 týdnů po prvním otevření!

10.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny!

11.

NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Hexal AG, 83607 Holzkirchen,Německo

12.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

64/287/98-C

13.

ČÍSLO ŠARŽE

Č.š.:

14.

KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis!

15.

NÁVOD K POUŽITÍ

16.

INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

Timohexal 0,5 %

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA MALÉM VNITŘNÍM OBALU

lahvička

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Timohexal 0,5 %oční kapky, roztok timololi maleas

2.

ZPŮSOB PODÁNÍ

Oční podání

3.

POUŽITELNOST

EXP:

4.

ČÍSLO ŠARŽE

Č.š.:

5.

OBSAH UDANÝ JAKO HMOTNOST, OBJEM NEBO POČET

Oční kapky, roztok 5 ml

6.

JINÉ

Tyto informace jsou určeny pouze odborníkům. Pokud máte pochybnosti o nějakém léku, prosím, kontaktujte svého lékaře. Nedoporučujeme se řídit informacemi uvedenými na těchto stránkách, mohou být zastaralé a nepřesné.