Timo-Comod 0,5%

Kód 0162304 ( )
Registrační číslo 64/ 538/00-C
Název TIMO-COMOD 0,5%
Režim prodeje na lékařský předpis
Stav registrace registrovaný léčivý přípravek
Držitel registrace Ursapharm Arzneimittel GmbH & Co. KG, Saarbrücken, Česká republika
ATC klasifikace

nahoru

Varianty

Kód Náz. Forma
0162304 OPH GTT SOL 1X10ML Oční kapky, roztok, Oční podání
0044547 OPH GTT SOL 1X10ML Oční kapky, roztok, Oční podání
0014915 OPH GTT SOL 2X10ML Oční kapky, roztok, Oční podání
0162305 OPH GTT SOL 2X10ML Oční kapky, roztok, Oční podání

nahoru

Příbalový létak TIMO-COMOD 0,5%

Příloha č. 1 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls93331/2010 a přílohy k sp.zn.: sukls149133/2011, sukls130742/2012

Příbalová informace: informace pro pacienta

Timo-COMOD 0,5 %

oční kapky, roztok

timololi maleas

Vážená pacientko, vážený paciente,

přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje

- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. - Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka, - Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i

tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy,

- Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři. Stejně

postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.

V příbalové informaci naleznete:

1. Co je přípravek Timo-COMOD 0,5 % a k čemu se používá 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Timo-COMOD 0,5 % používat 3. Jak se přípravek Timo-COMOD 0,5 % používá 4. Možné nežádoucí účinky 5. Jak přípravek Timo-COMOD 0,5 % uchovávat 6. Obsah balení a další informace

1. CO JE PŘÍPRAVEK TIMO-COMOD 0,5 % A K ČEMU SE POUŽÍVÁ Přípravek Timo-COMOD 0,5 % jsou oční kapky, určené ke snížení nitroočního tlaku a k léčbě zeleného zákalu. Timolol v oku snižuje normální i zvýšený nitrooční tlak; hlavní příčinou je pravděpodobně snížení tvorby komorové vody, mimoto se snad účastní i její snazší odtok. Timo-COMOD 0,5 % se používá při zvýšeném nitroočním tlaku, při zeleném zákalu, při glaukomu po odstranění čočky a při glaukomu dětí, jestliže jiné léčení není dostatečně účinné – léčba dětí od jednoho roku do osmi let musí probíhat pod dohledem dětského očního lékaře. 2. ĆEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK Timo-COMOD 0,5 % POUŽÍVAT Nepoužívejte přípravek Timo-COMOD 0,5 % , jestliže jste alergický/á na léčivou látku timolol, betablokátory nebo na nějaké z dalších látek, obsažených v přípravku a také jestliže máte v současnosti nebo jste měl(a) v minulosti dýchací potíže, jako astma, nebo těžký chronický obstrukční zánět průdušek. Používejte Timo-COMOD 0,5% se zvláštní opatrností Předtím, než budete používat tento léčivý přípravek, informujte prosím svého lékaře, jestliže jste měl/a v minulosti nebo máte v současnosti

o

koronární onemocnění srdce (onemocnění věnčitých cév), srdeční selhání, nízký krevní tlak

o

poruchy srdeční frekvence, jako např. bradykardie

o

dýchací potíže, astma, chronickou obstrukční plicní nemoc

o

onemocnění periferních tepen, jako např. Raynaudova nemoc nebo Raynaudův syndrom

o

cukrovka, protože timolol může maskovat projevy a známky nízké hladiny cukru v krvi

o

zvýšenou činnost štítné žlázy, protože timolol vat projevy a známky této zvýšené činnosti

Informujte svého lékaře, že používáte Timo-COMOD 0,5 % před chirurgickou anestézií, protože timolol může změnit účinek některých léků, používaných v průběhu anestézie. Pokud nosíte kontaktní čočky, musíte je před nakapáním přípravku vyjmout; nasadit je zase můžete nejdříve za 15 minut po vkápnutí roztoku. Počítejte s tím, že po nějakou dobu po nakapání můžete mít sníženou zrakovou ostrost. Použití u dětí: Roztok očních kapek Timolol je nutno obecně u mladých pacientů používat s opatrností. U novorozenců, kojenců a malých dětí je nutno timolol používat s mimořádnou opatrností. Vyskytne-li se kašlání, sípot, abnormální dech či abnormální pauzy při dýchání (apnoe), musí být podávání léku okamžitě ukončeno. V takovém případě se co nejdříve obraťte na svého lékaře. Může být také užitečné používat přenosný monitor apnoe. Přípravek Timo-COMOD 0,5 % byl zkoumán u kojenců a dětí ve věku od 12 dnů do 5 let se zvýšeným nitroočním tlakem anebo s diagnostikovaným glaukomem. Potřebujete-li další informace, obraťte se na svého lékaře. Užívání dalších léků Timo-COMOD 0,5 % může ovlivňovat nebo být ovlivněný dalšími léky, které užíváte, včetně ostatních očních kapek k léčbě glaukomu. Informujte svého lékaře, jestliže užíváte nebo se chystáte užívat léky určené ke snížení krevního tlaku, léky k léčbě cukrovky nebo srdce. Prosím informujte lékaře nebo lékárníka, jestliže užíváte nebo jste nedávno užíval(a) další léky, včetně léků vydávaných bez předpisu. Uvědomte si, prosím, že se tyto údaje mohou vztahovat i na léky, které jste užíval(a) v nedávné době anebo které začnete užívat brzy po skončení užívání přípravku Timo-COMOD 0,5%. Těhotenství a kojení Nepoužívejte Timo-COMOD 0,5 % když jste těhotná, pokud to nepovažuje Váš lékař za nezbytné. Nepoužívejte Timo-COMOD 0,5%, jestliže kojíte. Timolol může přecházet do mateřského mléka. Požádejte svého lékaře o radu předtím, než začnete užívat jakýkoli léčivý přípravek v období kojení. Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů Protože přípravek může snížit zrakovou ostrost, neřiďte motorové vozidlo a neobsluhujte stroje, pokud Vám to Váš lékař výslovně nepovolí. 3. JAK POUŽÍVAT Timo-COMOD 0,5 % Vždy používejte Timo-COMOD 0,5% oční kapky přesně, jak Vám to řekl Váš lékař. Poraďte se s lékařem nebo lékárníkem, když si nejste jistý(á), jak máte přípravek používat. Pokud Vám lékař nepředepsal jinak, dodržujte, prosím, tento návod k použití - jinak Vám přípravek Timo-COMOD 0,5 % nepřinese plný prospěch! Na začátku léčení užívejte 2krát denně po jedné kapce přípravku do onemocnělého oka. Pokud to po pravidelných kontrolách lékař uzná za vhodné, sníží Vám dávkování na jednu kapku jednou denně. Jak a kdy máte používat přípravek Timo-COMOD 0,5%? Před použitím sejměte ochrannou čepičku z lahvičky. Před prvním použití přípravku zatlačte, prosím, tolikrát na dno plastické lahvičky, až z její špičky vystoupí první kapka roztoku. Potom je už lahvička připravena k dalšímu používání. - K vlastnímu použití otočte lahvičku dnem vzhůru, jak ukazuje obrázek, zaveďte její špičku ke spojivkovému vaku onemocnělého oka tak, abyste se oka ani víčka

nedotkli a jemně tiskněte dno lahvičky bez přerušení tak dlouho, až narazíte na odpor. To uvede do chodu mechanismus, uvolňující jednu kapku. Zvláštní mechanismus ventilu působí, že velikost i rychlost uvolnění kapky jsou vždy stejné, nezávisle na tlaku na dno lahvičky. Nakloňte hlavu mírně dozadu, odtáhněte víčko a vkápněte popsaným způsobem jednu kapku do spojivkového vaku. Pak oko pomalu zavřete. - Po použití špičku lahvičky čistě utřete do sucha a pak pečlivě uzavřete čepičkou. Po vkápnutí přípravku Timo-COMOD 0,5 % stiskněte prstem vnitřní oční koutek proti nosu na 2 minuty. To pomůže, aby se timolol nedostal do celého těla. Použití u dětí Dávkování: Před použitím timololu je nutné provést podrobné lékařské vyšetření. Při zvažování léčby timololem váš lékař pečlivě zhodnotí její rizika a přínosy. Pokud přínos převáží nad riziky, doporučuje se použít nejnižší dostupnou koncentraci léčivé látky jednou denně. V případě „použití u dětí“ může být ke kontrole nitroočního tlaku dostatečná již 0,1% koncentrace léčivé látky. Pokud tato dávka k dostatečné kontrole tlaku nestačí, může být nezbytné dávku podávat dvakrát denně v 12hodinových intervalech. Pacienty, zejména novorozence, je nutno pečlivě sledovat po dobu jedné až dvou hodin po podání první dávky, a je nutné pečlivě monitorovat nežádoucí účinky až do doby, kdy bude proveden operační výkon. Způsob podání: Při každém podání má být vkápnuta pouze jedna kapka timololu. Po vkápnutí nechejte oči co nejdéle zavřené (např. 2 minuty) a zatlačte na oční koutek co nejblíže k nosu, aby se zabránilo šíření očních kapek timolol do celého těla. Trvání léčby: K přechodné léčbě u pediatrické populace. Jestliže jste použil/a více přípravku než jste měl/a, poraďte se neprodleně se svým lékařem. Předávkování může vyvolat zpomalení srdeční činnosti, nepravidelnosti srdeční činnosti, pokles krevního tlaku, malátnost. Jestliže jste použil(a) příliš veliké množství přípravku - anebo po náhodném požití přípravku dítětem - urychleně vyhledejte lékaře. Jestliže jste zapomněl/a použít přípravek Timo-COMOD 0,5% ve stanovenou dobu, nezdvojujte následující dávku, ale pokračujte v používání přípravku ve stanoveném čase. Jestliže jste přestal/a používat přípravek Timo-COMOD 0,5% Léčení bývá obvykle velmi dlouhodobé. Jakékoli změny dávkování se mohou dít jen na základě rozhodnutí lékaře. Pokud jste přípravek Timo-COMOD 0,5 % přestal/a používat na základě vlastního rozhodnutí a máte-li jakékoli další otázky, týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY Jako všechny léčivé přípravky, i Timo-COMOD 0,5 % může způsobit nežádoucí účinky, i když ne u každého. Obvykle můžete pokračovat v léčbě, když nežádoucí účinky nejsou závažné. Jestli Vás některé nežádoucí účinky znepokojují, řekněte o tom lékaři nebo lékárníkovi. Neukončujte léčbu, aniž byste se poradil(a) s lékařem. Frekvence nežádoucích účinků uvedených níže je definována podle následující konvence: Velmi časté (výskyt u víc než 1 z 10 pacientů) Časté (výskyt u víc než 1 z 100 pacientů)

Méně časté (výskyt u víc než 1 z 1 000 pacientů) Vzácné (výskyt u víc než 1 z 10 000 pacientů) Neznámé (frekvence nebyla stanovena z dostupných dat) Jako ostatní lokálně aplikované oční léčivé přípravky i timolol je vstřebáván do krve. To může způsobit podobné nežádoucí účinky, jaké byly pozorovány u systémových betablokátorů. Frekvence výskytu těchto nežádoucích účinků u očních betablokátorů je nižší než u systémového podání. Mezi očekávané nežádoucí účinky pozorované u očních betablokátorů patří: Systémové alergické reakce včetně anngioedému, vyrážky, lokální nebo generalizované vyrážky, svědění, anafylaktické reakce. Hypoglykémie (nízká hladina cukru v krvi). Nespavost, deprese, noční můry, poruchy paměti. Synkopa (krátkodobá ztráta vědomí), cévní mozková příhoda, mozková ischemie (nedokrevnost), zvýšení počtu příznaků a známek myastenie gravis, závratě, parestezie (poruchy čití), bolest hlavy. Příznaky a známky očního podráždění (tj. pálení, bodání, svědění, slzení, zarudnutí), zánět očního víčka, zánět rohovky, rozmazané vidění a odchlípení cévnatky po filtračním chirurgickém zákroku, snížená citlivost rohovky, suché oči, eroze rohovky, pokles očního víčka, dvojité vidění. Zpomalení srdeční frekvence, bolest na hrudi, bušení srdce, otoky, arytmie (poruchy srdečního rytmu), městnané srdeční selhání, síňokomorová blokáda, srdeční zástava, srdeční selhání. Snížení krevního tlaku, Raynaudův fenomén, studené ruce a nohy. Bronchospasmus – zúžení průdušek (především u pacientů s již existujícím bronchospastickým onemocněním), dušnost, kašel. Poruchy chuti, nevolnost, dyspepsie (poruchy trávení), průjem, sucho v ústech, bolest břicha, zvracení. Ztráta vlasů, vyrážka připomínající lupénku nebo nové vzplanutí lupénky, kožní vyrážka. Bolest svalů. Poruchy sexuálních funkcí, snížené libido. Astenie (slabost)/únava. Jestliže je některý z nežádoucích účinků závažný nebo pozorujete nežádoucí účinky neuvedené v této příbalové informaci, sdělte to prosím svému lékaři nebo lékárníkovi. 5. JAK PŘÍPRAVEK Timo-COMOD 0,5 % UCHOVÁVAT Přípravek uchovávejte při teplotě do 25 oC. Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na krabičce i na lahvičce za textem „Použitelné do:“ Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. Po prvním otevření lahvičky byla fyzikální a chemická stabilita přípravku Timo-COMOD 0,5 % prokázána na dobu 12 týdnů při teplotě do 25

o

C.

Nepoužívejte přípravek, pokud si všimnete známek snížené jakosti (zakalení, otevřená lahvička apod.) Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí. 6. OBSAH BALENÍ A DALŠÍ INFORMACE Co přípravek Timo-COMOD 0,5 % obsahuje Léčivou látkou je: timololum maleas 6,84 mg v jednom ml roztoku (= 20 kapek), což odpovídá timololum (timolol) 5,0 mg. Pomocnými látkami jsou: dihydrát dihydrogenfosforečnanu sodného, dodekahydrát hydrogefosforečnanu sodného, voda na injekci Jak přípravek Timo-COMOD 0,5 % vypadá Lahvička s 10 ml roztoku; 2 lahvičky o obsahu 2 x10 ml. Dodržujte pečlivě termíny pravidelných lékařských kontrol.

V lahvičce je dostatečné množství roztoku, abyste k léčení mohl/a použít celých 10 ml. Proto po posledním použití ještě malé množství roztoku zůstane v lahvičce navíc. Léčení vysokého nitroočního tlaku je dlouhodobé a nesmí se přerušit. Proto pečlivě dbejte, abyste vždycky měl(a) jednu lahvičku v zásobě. Přípravek neobsahuje konzervační látky. Držitel rozhodnutí o registraci / Výrobce URSAPHARM spol. s.r.o., Černokostelecká 1621, 251 01 Říčany, Česká republika Tel: 00 420 323 622 750, Fax: 00 420 323 622 649, e-mail: info@ursapharm.cz Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 19.9.2012


nahoru

Souhrn údajů o léku (SPC)

1 / 9

Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls93331/2010 a příloha k sp.zn.: sukls149133/2011, sukls130742/2012

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1. NÁZEV PŘÍPRAVKU

Timo -COMOD 0,5%

Oční kapky, roztok

2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Timolololi maleas 6,84 mg (odpovídá timololum 5,0 mg) v 1 ml (= 20 kapek) roztoku.

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3. LÉKOVÁ FORMA

Oční kapky, roztok

Čirý, bezbarvý roztok.

4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikace

- Zvýšený nitrooční tlak.

- Chronický glaukom s otevřeným úhlem.

- Afakický glaukom.

- Dětský glaukom, pokud je jiná terapie nedostačující.

4.2 Dávkování a způsob podání

Oční kapky Timo-COMOD 0,5% se podávají do konjunktiválního vaku dvakrát denně v odstupu zhruba 12 hodin.

Terapie se obvykle zahajuje aplikací jedné kapky 0,25% timololu dvakrát denně. Podle potřeby se dávkování zvyšuje na 1 kapku 0,5% roztoku dvakrát denně. Po stabilizaci nitroočního tlaku na požadovanou výši je někdy možné snížit dávkování na jednu kapku denně.

Při podávání dvakrát denně je vhodné dodržovat zhruba dvanáctihodinový interval mezi jednotlivými dávkami. Terapie bývá dlouhodobá. U pacienta je třeba pravidelně sledovat nitrooční tlak a stav rohovky.

Odšroubujte uzávěr, který kryje kapací špičku lahvičky. Lahvičku obraťte dnem vzhůru a jemně vytlačte jednu kapku do spojivkového vaku. Lahvičku zas pečlivě uzavřete.

Dospělí, mladiství a děti

Přípravky mohou používat mladiství i dospělí a děti od osmi let; vzhledem ke zvýšené možnosti vzniku nežádoucích účinků se oční kapky Timo-COMOD 0,5% nesmějí podávat dětem do jednoho roku věku. Podávání očních kapek Timo-COMOD 0,5% dětem musí být doporučeno dětským očním lékařem, pod jehož ambulantním dohledem musí léčba probíhat.

Systémovou absorpci lze snížit použitím nazolakrimální okluze nebo zavřením víček po aplikaci po dobu 2 minut. Toto opatření vede ke snížení systémových nežádoucích účinků a ke zvýšení místního účinku léčiva.

2 / 9

Pediatrická populace: Vzhledem k omezeným datům může být timolol doporučen k použití u primárního kongenitálního a primárního juvenilního glaukomu pouze po přechodnou dobu, než bude rozhodnuto o chirurgickém výkonu, nebo v případě neúspěšného chirurgického výkonu během čekání na jiné možnosti. Dávkování: Lékaři musí při zvažování léčby timololem u pediatrických pacientů přísně zhodnotit její rizika a přínosy. Před použitím timololu je nutno získat podrobnou pediatrickou anamnézu a provést vyšetření ke zjištění systémových abnormalit. Nelze poskytnout žádné specifické doporučení pro dávkování, protože jsou k dispozici pouze omezená klinická data (viz také bod 5.1). Pokud však přínos převáží nad rizikem, doporučuje se podávat nejnižší dostupnou koncentraci léčivé látky jednou denně. Pokud tato dávka na dostatečnou kontrolu nitroočního tlaku nestačí, je třeba zvážit opatrné zvyšování dávky na maximálně dvě kapky denně do postiženého oka. Pokud je přípravek aplikován dvakrát denně, je nejlépe dodržovat 12 hodinový interval. Dále je nutno, aby byli pacienti, zejména novorozenci, po první dávce pečlivě sledováni v ordinaci po dobu jedné až dvou hodin a aby byly pečlivě monitorovány oční a systémové nežádoucí účinky až do provedení operačního výkonu. S ohledem na použití v pediatrii může být dostatečná již 0,1% koncentrace léčivé látky.

Způsob podání: Aby byly omezeny potenciální nežádoucí účinky, má být při jedné aplikaci vždy vkápnuta pouze jedna kapka.

Oční kapky Timo-COMOD 0,5% jsou kontraindikovány při hypersenzitivitě na léčivou látku nebo na pomocné látky a dále pak::

- při reaktivních onemocněních dýchacích cest včetně astma bronchiale nebo astma bronchiale v anamnéze, při těžké formě chronické obstrukční plicní nemoci

- při sinusové bradykardii, sick sinus syndromu, sinoatrialní blokádě, AV bloku 2. nebo 3. stupně nekontrolovaného pacemakerem, klinicky zjevném srdečním selhání, kardiogenním šoku.

Oční kapky Timo-COMOD 0,5% nesmějí být podávány dětem do jednoho roku věku. U dětí od jednoho roku do osmi let musí být pro podávání očních kapek Timo-COMOD 0,5% zvlášť závažné důvody, stejně tak pro jejich používání u těhotných a kojících žen.

4.4 Zvláštní upozornění a zvláštní opatření pro použití

Stejně jako ostatní lokálně aplikované látky používané v oftalmologii, i timolol je absorbován systematicky. Vzhledem k adrenergnímu účinku timololu se mohou vyskytnout stejné typy kardiovaskulárních, plicních a ostatních nežádoucích účinků jako u systémových betablokátorů. Incidence systémových účinků v souvislosti s lokálním očním podáním je nižší než u systémového podání. Opatření ke snížení systémové absorpce (viz. bod 4.2)

Srdeční poruchy

U pacientů s kardiovaskulárním onemocněním (např. koronární onemocnění srdce, Prinzmetalova angina a srdeční selhání) a s antihypertenzní terapií systémovými betablokátory, má být kriticky posouzena nutnost léčby očními betablokátory a má být zvážena terapie jinou léčivou látkou. U pacientů s kardiovaskulárním onemocněním mají být sledovány projevy zhoršení onemocnění a výskyt nežádoucích účinků. Kvůli nežádoucímu vlivu betablokátorů na převodní čas se pacientům s AV blokem 1. stupně mají podávat betablokátory vždy s opatrností.

3 / 9

Cévní poruchy

Pacienti s těžkou periferní cirkulační poruchou (např. těžká forma Raynaudovy nemoci anebo Raynaudova syndromu) mají být léčeni s opatrností.

Respirační poruchy.

U pacientů s astmatem byly v souvislosti s používáním některých očních betablokátorů hlášeny respirační nežádoucí účinky včetně úmrtí při bronchospasmu. U pacientů s mírnou nebo středně těžkou formou chronické obstrukční plicní nemoci (CHOPN) má být Timo-COMOD 0,5% používán s opatrností a pouze v případě, že potenciální prospěšnost léčby převyšuje její možná rizika.

Hypoglykemie/Diabetes mellitus

Pacientům se spontánní hypoglykemií nebo pacientům s labilním diabetem mají být podávány oční betablokátory s opatrností, protože mohou maskovat příznaky a známky akutní hypoglykemie.

Betablokátory mohou rovněž maskovat příznaky hyperthyroidismu.

Korneální poruchy

Oční betablokátory mohou vyvolat suchost očí. Pacienti s korneálním onemocněním mají být léčeni s opatrností.

Další betablokátory

Vliv na nitrooční tlak nebo známé účinky na systémovou beta-blokádu mohou být zesíleny v případě, že se timolol podá pacientům, kteří již užívají systémové batablokátory. Klinická odpověď u těchto pacientů má být důkladně sledována. Používání dvou topických betablokátorů současně se nedoporučuje (viz. bod 4.5)

Anafylaktické reakce

Pacienti s atopií v anamnéze nebo těžkou formou anafylaktické reakce na různé alergeny v anamnéze, kterým byly podány betablokátory, mohou být zvýšeně reaktivní při opakovaném vystavení působení těchto alergenů a nemusí odpovídat na obvyklou léčbu anafylaktické reakce adrenalinem.

Odchlípení chorioidey

Bylo hlášeno odchlípení chorioidey po filtračním zákroku při současném podání léků potlačujících tvorbu komorové tekutiny (např. timolol a acetazolamid).

Chirurgická anestezie

Oční betablokátory mohou blokovat systémový účinek beta agonistů (např. adrenalinu). Anesteziolog má být informován, jestli oční kapky, používané pacientem obsahují timolol.

Kontaktní čočky se před aplikací očních kapek Timo-COMOD 0,5% musí vyjmout; smějí se opět nasadit nejdříve za 15 minut po vkápnutí roztoku.

4 / 9

Pediatrická populace: Roztoky timololu by se obecně měly používat u mladých pacientů s glaukomem opatrně (viz také bod 5.2). Je důležité upozornit rodiče na možné nežádoucí účinky, aby mohli léčbu okamžitě ukončit. Známky, které je třeba hledat, jsou například kašlání a sípot. Vzhledem k možnosti výskytu apnoe a Cheyne-Stokesova dýchání je nutno lék používat u novorozenců, kojenců a malých dětí s mimořádnou opatrností. U novorozenců léčených timololem může být také užitečné používat přenosný monitor apnoe.

4.5 Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Žádné specifické klinické studie zaměřené na interakce s léčivou látkou nebyly provedeny.

Existuje možnost vzniku aditivního účinku vedoucího k hypotenzi a/nebo k výrazné bradykardii v případě současného podávání očních betablokátorů a perorálních blokátorů kalciových kanálů, betablokátorů, antiarytmik (včetně amiodaronu), digitalisových glykosidů, parasympatomimetik, guanethidinu.

Byla hlášena zesílená beta blokáda (tj. snížená tepová frekvence, myokardiální deprese) při současné léčbě CYP2D6 inhibitory (tj. chinidin, fluoxetin, paroxetin) a timololu.

Příležitostně byly hlášeny případy mydriázy, když byly oční betablokátory používány spolu s adrenalinem.

4.6 Těhotenství a kojení

Těhotenství

Nejsou k dispozici dostatečné údaje o podávání timololu těhotným ženám. Timolol nemá být podáván v těhotenství, pokud to není nezbytně nutné. Opatření ke snížení systémové absorpce, viz bod 4.2

Epidemiologické studie s perorálně podávanými betablokátory neprokázaly malformativní účinky, ale bylo pozorováno riziko zpomalení intrauterinního růstu v případě perorálního podání betablokátorů. Navíc byly symptomy systémové blokády (tj. bradykardie, hypotenze, respirační tíseň, hypoglykemie) pozorovány u novorozenců, když byly betablokátory podávány matce až do doby porodu. Pokud je timolol podáván matce až do doby porodu, novorozenci mají být první den po narození pečlivě monitorováni.

Kojení

Betablokátory se vylučují do mateřského mléka. Avšak, při terapeutických dávkách timololu v očních kapkách je nepravděpodobné, že by bylo v mateřském mléce přítomno takové množství léčivé látky, aby vyvolalo klinické projevy systémové beta blokády u kojence. Opatření ke snížení systémové absorpce, viz bod 4.2

4.7 Účinky na schopnost řídít a obsluhovat stroje

Oční kapky Timo-COMOD 0,5% mohou způsobit neostré vidění. Tyto přípravky proto mohou snížit schopnost řídit motorová vozidla a obsluhovat stroje.

4.8 Nežádoucí účinky

Stejně jako ostatní lokálně aplikované látky používané v oftalmologii je i timolol absorbován do systémového oběhu. Proto může působit podobné nežádoucí účinky, jako byly zaznamenány u systémových blokátorů. Incidence systémových nežádoucích účinků v souvislosti s lokálním očním

5 / 9

podáním je nižší než u systémového podání. Mezi očekávané nežádoucí účinky patří nežádoucí účinky pozorované u celé třídy očních betablokátorů.

Údaje z klinických studií včetně frekvence

Velmi časté:

≥ 1/10

Časté

≥ 1/100 až < 1/10

Méně časté:

≥ 1/1000 až <1/100

Vzácné:

≥ 1/10000 až < 1/1000

Velmi vzácné:

< 1/10000

Není známo:

z dostupných údajů nelze určit

Další nežádoucí účinky byly pozorovány u očních betablokátorů a mohou se vyskytnout po podání přípravku Timo-COMOD 0,5%.

Poruchy imunitního systému

Systémové alergické reakce, včetně angioedému, urtikarie, lokalizovaného nebo generalizovaného exantému, pruritu, anyfylaktické reakce.

Poruchy metabolismu a výživy

Hypoglykemie

Psychiatrické poruchy

Nespavost, deprese, noční můry, ztráta paměti.

Poruchy nervového systému

Synkopa, cerebrovaskulární příhoda, mozková ischemie, zvýšený výskyt příznaků a známek myastenie gravis, závratě, parestézie, bolesti hlavy

Poruchy oka:

Příznaky a známky podráždění očí: tj pálení, píchání, svědění, slzení, zarudnutí, blefaritida, keratitida, neostré vidění, odchlípení chorioidey po filtračním zákroku (viz. bod 4.4), zarudnutí, snížená citlivost rohovky, pocit suchého oka, korneální eroze, ptóza, diplopie

Srdeční poruchy

Bradykardie, bolest na hrudi, palpitace, otoky, arytmie, kongestivní srdeční selhání, atrioventrikulární blok, srdeční zástava, srdeční selhání

Cévní poruchy Hypotenze, Raynaudův fenomén, syndrom studených rukou a nohou

Respirační, hrudní a mediastinální poruchy:

Bronchospasmus (především u pacientů s preexistující bronchospastickou chorobou), dušnost, kašel.

Gastrointestinální prouchy

6 / 9

Dysgeuzie, nauzea, dyspepsie, průjem, sucho v ústech, bolest břicha, zvracení

Poruchy kůže a podkožní tkáně

Alopecie, psoriáziformní exantém, nebo exacerbace psoriázy, kožní vyrážka.

Poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně

Myalgie

Poruchy reprodukčního systému a prsu

Sexuální dysfunkce, snížené libido

Celkové poruchy a reakce v místě aplikace

Astenie/únava

4.9 Předávkování

Příznaky:

Lokální podávání beta-blokátorů do spojivkového vaku může u predisponovaných pacientů vyvolat těžké celkové nežádoucí účinky. Účinná látka vstupuje do cirkulace po absorpci ze spojivkového vaku, ze sliznice slzného kanálku a ze sliznice nosní. Nejvýznamnější nežádoucí účinky se týkají kardiovaskulárního systému a bronchů. Může se vyvinout těžká hypotenze, srdeční insuficience, kardiogenní šok, bradykardie. Také se mohou objevit dechové obtíže, brochospazmus, zvracení, zmatenost a generalizované křeče.

Léčení:

Je třeba sledovat a udržovat základní životní funkce, v případě potřeby na jednotce intenzívní péče. Terapeuticky lze použít:

Atropin: 0,5 - 2 mg jako i.v. bolus.

Glukagon: Jako první dávku 1 - 10 mg i.v., pak 2 - 2,5 mg za hodinu v infúzi.

Beta-sympatomimetika v dávkách upravených podle hmotnosti pacienta u účinnosti látky: Dobutamin, isoprenalin, orciprenalin, adrenalin.

Beta-2-sympatomimetika (v aerosolu anebo, je-li nutno, v injekci) anebo aminofylin i.v. při bronchospazmu.

Diazepam se doporučuje podávat pomalu i.v. při křečích.

Pacemaker může být indikován při bradykardii, nereagující na farmakoterapii.

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: oftalmologika, antiglaukomatika a miotika

ATC kód: S01ED01

7 / 9

Timolol svými beta-sympatolytickými účinky kompetitivně antagonizuje pozitivně inotropní a pozitivně chronotropní účinky katecholaminů blokádou adrenergních d

1-receptorů. Timolol není

kardioselektivní a nepůsobí pouze na kardiální D

1-receptory; blokádou bronchiálních D2-receptorů

může zvýšit i pohotovost bronchů k bronchokonstrikci. Timolol nemá "intrinzickou sympatomimetickou aktivitu, ISA", tj. nemá vlastní sympatomimetickou složku účinku, a nemá také nespecifický účinek stabilizující membrány (tj. lokálně anestetický). Je cca 6 - 8krát účinnější než propranolol.

Oční kapky Timo-COMOD 0,5% snižují normální i zvýšený nitrooční tlak tím, že snižují sekreci humor aquaeus (blokádou D

2-receptorů nepigmentovaných buněk corpus ciliare). Snad usnadňuje i

odtok humor aquaeus.

Účinek nastupuje rychle, asi za 20 minut po lokálním podání do spojivkového vaku. Maximální snížení nitroočního tlaku je dosaženo za 1 - 2 h a statisticky významné snížení setrvává až za 2-3 hodiny.

Dlouhodobé podávání timololu vede u některých pacientů k postupnému snižování účinnosti, tak jak je tomu i u jiných látek snižujících nitrooční tlak. V dlouhodobém, 3 roky trvajícím klinickém sledování 164 pacientů, však účinky timololu zůstávaly setrvalé.

Na rozdíl od miotik timolol snižuje nitrooční tlak bez ovlivnění zornice a akomodace. To je obzvlášť výhodné u pacientů s kataraktou. Při přechodu farmakoterapie z miotik na timolol bývá nutná úprava refrakce po ukončení účinnosti miotik.

Pediatrická populace: O použití timololu (jedna kapka 0,25% či 0,5% roztoku dvakrát denně) u pediatrické populace s trváním léčby do 12 týdnů jsou k dispozici jen velmi omezené údaje. Jedna publikovaná malá dvojitě slepá randomizovaná klinická studie provedená u 105 dětí (n = 71 léčených timololem) ve věku od 12 dnů do 5 let do jisté míry prokázala, že timolol v indikaci u primárního kongenitálního a primárního juvenilního glaukomu je v krátkodobé léčbě účinný.

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Farmakokinetika při topickém podání do spojivkového vaku

Po podání jedné kapky 1% timololu do spojivkového vaku dosáhla u králíků koncentrace timololu v komorové vodě maxima 461 nanog/100 mg za 60 minut. U člověka za 1 až 2 hodiny po podání 2 kapek 0,5% timololu byly hladiny timololu v komorové vodě 150 nanog/100 mg a za 7 hodin poklesly na 10 nanog/100 mg.

Při sledování koncentrace lokálně podaného 0,25% roztoku timololu značeného 14C nalezena nejvyšší koncentrace radioaktivit v různých očních tkáních za 15 až 60 minut po podání. V rohovce, v membrana nictitans, v duhovce a v corpus ciliare byly nalezeny hodnoty odpovídající 1 až 10 nanog timololu/100 mg tkáně.

Po podání do spojivkového vaku se timolol absorbuje do cirkulace a dá se dokázat v moči. Při doporučeném lokálním podání však hladina v krvi obvykle nebývá prokazatelná (tj. nedosahuje hodnot 2 nanog/ ml), a to ani po jednorázovém podání, ani po trvalém dvoutýdenním podávání. Nejvyšší plazmatické hladiny byly 9,6 nanog/ml bylo dosaženo za 30 až 90 hodin po opakovaném podávání 2krát 2 kapky denně.

V některých případech bylo zjištěno, že u novorozenců a malých dětí timolol při doporučeném dávkování dosahuje podstatně vyšších hladin v plazmě, než u dospělých. U novorozence tři týdny starého byla po podávání jedné kapky 0,25% timololu 2krát denně nalezena plazmatická hladina timololu 34 nanog/ml.

8 / 9

Pediatrická populace: Jak již bylo potvrzeno údaji od dospělých, 80 % očních kapek prochází nazolakrimálním systémem, kde se může rychle absorbovat do systémového oběhu z nosní sliznice, spojivky, nazolakrimálního vývodu, orofaryngu a střeva, anebo z kůže při výtoku slz. Vzhledem k tomu, že krevní objem je u dětí menší než u dospělých, je nutno počítat s vyšší koncentrací prostředku v oběhu. Dále mají novorozenci nezralé metabolické cesty enzymů a to může vést ke zvýšení eliminačního poločasu a zhoršení nežádoucích účinků. Omezené údaje ukazují, že hladiny timololu v plasmě u dětí po podání 0,25% roztoku významně překračují hladiny u dospělých po podání 0,5% roztoku, a předpokládá se, že zvyšují riziko nežádoucích účinků, jako je např. bronchospasmus a bradykardie.

5.3 Předklinické údaje ve vztahující se k bezpečnosti

Podávání maleátu timololu v očních kapkách králíkům a psům po dobu 1 roku, nevyvolalo nežádoucí účinky na oku. Ani dlouhodobé perorální podávání vysokých dávek maleátu timololu psům a krysám nevyvolalo nežádoucí účinky s výjimkou bradykardie a zvýšení hmotnosti některých orgánů zejména srdce, jater a ledvin.

O ovlivnění fertility a o teratogenitě viz bod 4.6.

6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1 Seznam pomocných látek

Dihydrát dihydrogenfosforečnanu sodného, dodekahydrát hydrogenfosforečnanu sodného, voda na injekci.

6.2 Inkompatibility

Neuplatňuje se.

6.3 Doba použitelnosti

V neporušeném obalu: 3 roky.

Po prvním otevření byla fyzikální a chemická stabilita prokázána na 12 týdnů při teplotě do 25 oC.

6.4 Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte při teplotě do 25 oC.

6.5 Druh obalu a velikost balení

Umělohmotná lahvička a aplikátorem kapek (pumpa), uzávěr, krabička

10 ml, 2x10 ml

6.6 Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku a pro zacházení s ním Žádné zvláštní požadavky.

7. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI URSAPHARM spol. s.r.o.

Černokostelecká 1621, 251 01 Říčany, Česká republika Tel.: 00420 323 622 750 Fax: 00420 323 622 649 e-mail: info@ursapharm.cz

9 / 9

8. REGISTRAČNÍ ČÍSLO:

64/538/00-C

9. DATUM REGISTRACE/DATUM PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

Datum první registrace: 1.11.2000

Datum posledního prodloužení registrace: 19.9.2012

10. DATUM REVIZE TEXTU

19.9.2012


nahoru

Informace na obalu

_______________________________________________________________________________________

1 / 3

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU Krabička pro velikosti balení 10 ml a 2x10 ml 1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Timo-COMOD 0,5%

Oční kapky, roztok

Timololi maleas 2.

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Složení:

Léčivá látka: timololi maleas 6,48 mg v 1 ml roztoku (odpovídá timololum 5,0 mg).

3.

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Pomocné látky: dihydrát dihydrogenfosforečnanu sodného, dodekahydrát hydrogenfosforečnanu sodného, voda na injekci. 4.

LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ

1x 10 ml 2 x 10 ml 5.

ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Oční podání. Před použitím si přečtěte příbalovou informaci. 6.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOSAH A DOHLED DĚTÍ

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí. 7.

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

Upozornění: Po použití lahvičku vždy pečlivě uzavřete. 8.

POUŽITELNOST

Použitelné do 9.

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte při teplotě do 25 oC. 10.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ

_______________________________________________________________________________________

2 / 3

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny! 11.

NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Držitel rozhodnutí o registraci: URSAPHARM spol. s.r.o., Černokostelecká 1621, 251 01 Říčany, Česká republika 12.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

Registrační číslo: 64/538/00-C 13.

ČÍSLO ŠARŽE

č.š. 14.

KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis. 15.

NÁVOD K POUŽITÍ

Po prvním otevření použitelné 12 týdnů. 16.

INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

timo-comod 0,5 % Bez konzervační přísady Upozornění řidičům: Po použití přípravku dochází krátkodobě ke zhoršení zrakové ostrosti, proto po 15 minut po ošetření neřiďte auto, ani neobsluhujte stroje.

EAN

_______________________________________________________________________________________

3 / 3

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA MALÉM VNITŘNÍM OBALU Vnitřní štítek na lahvičce 17.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Timo-COMOD 0,5% Oční kapky, roztok Oční podání. 18.

ZPŮSOB PODÁNÍ

19.

POUŽITELNOST

Použitelné do 20.

ČÍSLO ŠARŽE

č.š. 21.

OBSAH UDANÝ JAKO HMOTNOST, OBJEM NEBO POČET

10 ml 22.

JINÉ

URSAPHARM spol. s.r.o., 251 01 Říčany, Česká republika

Bez konzervační přísady

Po prvním otevření použitelné 12 týdnů.

Tyto informace jsou určeny pouze odborníkům. Pokud máte pochybnosti o nějakém léku, prosím, kontaktujte svého lékaře. Nedoporučujeme se řídit informacemi uvedenými na těchto stránkách, mohou být zastaralé a nepřesné.