Tifaxin Retard 150 Mg

Kód 0154336 ( )
Registrační číslo 30/ 086/09-C
Název TIFAXIN RETARD 150 MG
Režim prodeje na lékařský předpis
Stav registrace registrovaný léčivý přípravek
Držitel registrace Stada Arzneimittel Aktiengesellschaft, Bad Vilbel, Německo
ATC klasifikace

nahoru

Varianty

Kód Náz. Forma
0162200 POR CPS PRO 10X150MG Tvrdá tobolka s prodlouženým uvolňováním, Perorální podání
0154333 POR CPS PRO 100X150MG Tvrdá tobolka s prodlouženým uvolňováním, Perorální podání
0154334 POR CPS PRO 100X150MG Tvrdá tobolka s prodlouženým uvolňováním, Perorální podání
0162201 POR CPS PRO 14X150MG Tvrdá tobolka s prodlouženým uvolňováním, Perorální podání
0154336 POR CPS PRO 20X150MG Tvrdá tobolka s prodlouženým uvolňováním, Perorální podání
0154337 POR CPS PRO 28X150MG Tvrdá tobolka s prodlouženým uvolňováním, Perorální podání
0154338 POR CPS PRO 30X150MG Tvrdá tobolka s prodlouženým uvolňováním, Perorální podání
0154335 POR CPS PRO 50X150MG Tvrdá tobolka s prodlouženým uvolňováním, Perorální podání
0154339 POR CPS PRO 50X150MG Tvrdá tobolka s prodlouženým uvolňováním, Perorální podání
0162202 POR CPS PRO 56X150MG Tvrdá tobolka s prodlouženým uvolňováním, Perorální podání
0154332 POR CPS PRO 98X150MG Tvrdá tobolka s prodlouženým uvolňováním, Perorální podání

nahoru

Příbalový létak TIFAXIN RETARD 150 MG

Příloha č.1 opravě rozhodnutí o změně registrace sp. zn. sukls78945/2011

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

TIFAXIN RETARD 75 mg

TIFAXIN RETARD 150 mg

tvrdé tobolky s prodlouženým uvolňováním

(venlafaxini hydrochloridum)

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.

 Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst

znovu.

 Máte-li jakékoli

další

otázky,

zeptejte

se

svého

lékaře

nebo

lékárníka.

 Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i

tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.

 Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete

jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte tosvému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalovéinformacinaleznete:1. Co je TIFAXIN RETARD a k čemu se používá2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete TIFAXIN RETARD užívat3. Jak se TIFAXIN RETARD užívá4. Možné nežádoucí účinky5. Jak TIFAXIN RETARD uchovávat6. Další informace

1. CO JE TIFAXIN RETARD A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

TIFAXIN RETARD je antidepresivum které patří do skupiny léčiv nazývaných inhibitory zpětného vychytávání serotoninu a noradrenalinu (SNRI). Tato skupina léčiv se používá k léčení deprese a dalšíchonemocnění, jako např. úzkostné poruchy. Má se za to, že lidé, kteří jsou depresivní a/nebo úzkostní,mají nižší hladinu serotoninu a noradrenalinu v mozku. Není zcela známo, jak antidepresiva fungují, alemohou pomáhat tím, že zvyšují hladinu serotoninu a noradrenalinu v mozku.

TIFAXIN RETARD je určen k léčbě dospělých s depresí. TIFAXIN RETARD je určen také k léčbě dospělých s následujícími úzkostnými poruchami: generalizovaná úzkostná porucha, sociální úzkostná porucha (strach nebo vyhýbání se sociálním situacím), panická porucha (panický záchvat). Správná léčba deprese nebo úzkostných poruch je důležitá k tomu, aby Vám bylo lépe. Pokud tyto poruchy nejsou léčeny, Vaše potíže mohou přetrvávat a stát se závažnějšími a hůře léčitelnými.

2.

ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE TIFAXIN RETARD

UŽÍVAT

Neužívejte TIFAXIN RETARD•

máte-li alergii na venlafaxin nebo na kteroukoli další složku přípravku TIFAXIN RETARD.

užíváte-li nebo jste v posledních 14 dnech užívali léky nazývané ireversibilní inhibitory

monoaminooxidázy (IMAO), které se užívají k léčbě deprese nebo Parkinsonovy choroby. Užívání ireversibilních IMAO s jinými léky včetně přípravku TIFAXIN RETARD může vyvolat závažné nebo dokonce život ohrožující nežádoucí účinky. Rovněž musíte vyčkat nejméně 7dní po ukončení užívání přípravku TIFAXIN RETARD než začnete užívat nějaký ireversibilníIMAO (viz také „Serotoninový syndrom“ a „Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky“).

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku TIFAXIN RETARD je zapotřebí

Užíváte-li další léky, které při současném užívání s přípravkem TIFAXIN RETARD

mohou zvýšit riziko rozvoje serotoninového syndromu (viz bod „Vzájemné působení sdalšími léčivými přípravky“).

Máte-li oční problémy, jako např. určitý druh glaukomu (zvýšený nitrooční tlak).

Máte-li nebo jste měli vysoký krevní tlak.

Máte-li v anamnéze srdeční onemocnění.

Máte-li v anamnéze záchvaty (křeče).

Máte-li v anamnéze nízkou hladinu sodíku v krvi (hyponatrémie).

Máte-li sklon ke vzniku podlitin nebo k častému krvácení (porucha krvácení v anamnéze)

nebo pokud užíváte další léky, které mohou zvýšit riziko krvácení.

Zvyšuje-li se Vám hladina cholesterolu.

Máte-li nebo někdo z Vaší rodiny má nebo měl mánii nebo bipolární poruchu (nadměrný pocit

vzrušení nebo euforie).

Máte-li v anamnéze agresivní chování.

Máte-li cukrovku (v tomto případě může být nutné upravit dávkování inzulinu a/nebo

poreorálních antidiabetických léků).

TIFAXIN RETARD může vyvolat pocit neklidu nebo neschopnosti sedět nebo stát na místě. Pokud seVám to přihodí, měl/a byste informovat lékaře.

Pokud se vás týká kterýkoli z těchto stavů, sdělte to prosím svému lékaři předtím, než začnete užívatTIFAXIN RETARD.

Sebevražedné myšlenky a zhoršení Vaší deprese nebo úzkostné poruchy

Jestliže máte depresi a/nebo máte úzkostnou poruchu, můžete mít někdy myšlenky na sebepoškození nebo na sebevraždu. Tyto se mohou zvýšit poté, co začnete poprvé užívat antidepresiva, protože všechny tyto léky potřebují určitou dobu, než začnou účinkovat, obvykle kolem dvou týdnů, ale někdy déle.

Je pravděpodobnější, že tyto myšlenky budete mít:• Jestliže už jste předtím měl/a myšlenky, že se zavraždíte nebo že sám/sama sebe poraníte.• Jestliže jste mladý/á dospělý/á. Informace z klinických studií ukazují zvýšené riziko sebevražedného chování u mladých dospělých (věk do 25 let) s psychiatrickým onemocněním, kteří byli léčeni antidepresivy.

Pokud budete mít kdykoli myšlenky na sebepoškození nebo na sebevraždu, ihned vyhledejte lékaře nebo jděte přímo do nemocnice.

Možná Vám pomůže, když řeknete příbuzným nebo blízkým přátelům, že jste v depresi nebo že máte úzkostnou poruchu, a požádáte je o přečtení této příbalové informace. Můžete je požádat, aby Vám řekli, zda si myslí, že se deprese zhoršuje, nebo že mají obavu ze změn Vašeho chování.

Sucho v ústech

10 % pacientů léčených venlafaxinem trpí suchem v ústech. To může zvýšit riziko vzniku zubního kazu. Proto byste měl/a věnovat zvláštní pozornost hygieně dutiny ústní.

Použití u dětí a dospívajících do 18 let

TIFAXIN RETARD by neměli běžně užívat děti a dospívající do 18 let. Měl/a byste také vědět, že u pacientů do 18 let, kteří se léčí některým z této skupiny přípravků, je zvýšené riziko výskytu nežádoucích

účinků, jako jsou pokusy o sebevraždu a sebevražedné myšlenky a nepřátelské jednání (převážněagresivita, protichůdné chování a hněv). Lékař přesto může TIFAXIN RETARD pacientům do18 let předepsat, pokud usoudí, že to je v jejich nejlepším zájmu. Pokud lékař předepsal TIFAXINRETARD pacientovi do 18 let a chcete se o tom poradit, požádejte o to prosím svého lékaře. Měl/abyste také informovat lékaře, pokud se u pacienta do 18 let, léčeného přípravkem TIFAXIN RETARD, objeví nebo zhorší výše uvedené příznaky. Taktéž dlouhodobá bezpečnost s ohledem na další růst, dospívání a rozvoj poznání a chování při léčení přípravkem TIFAXIN RETARD nebyla dosud v této věkové skupině prokázána.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky:Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užívali vnedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Lékař by měl rozhodnout, zda můžete užívat TIFAXIN RETARD současně s dalšími léky.

Nezačínejte užívat ani neukončujte užívání jakéhokoli léku, včetně těch, které jste si koupili bezlékařského předpisu, přírodních a rostlinných přípravků, aniž byste se předtím poradili s lékařem nebo lékárníkem.

Inhibitory monoaminooxidázy (IMAO: viz bod „Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete

TIFAXIN RETARD užívat“).

Serotoninový syndrom:

Při léčení venlafaxinem může dojít k potenciálně život ohrožujícímu stavu nazývanému serotoninový syndrom (viz „Možné nežádoucí účinky“), zvláště pak při užívání současněs jinými léky. Příkladem těchto léků jsou:

triptany (používané k léčení migrény)

léky používané k léčení deprese, např. SNRI, SSRI, tricyklicklika, nebo léky s

obsahem lithia

léky obsahující linezolid, antibiotikum (používané k léčení infekcí)

léky obsahující moklobemid, reverzibilní IMAO (používaný k léčení deprese)

léky obsahující sibutramin (používaný ke snížení tělesné hmotnosti)

léky obsahující tramadol (proti bolesti)

léky obsahující rostlinu třezalku tečkovanou (Hypericum perforatum, přírodní rostlinný

přípravek, používaný k léčení mírných depresí)

léky obsahující tryptofan (používaný při poruchách spánku a depresi)

Známky a příznaky serotoninového syndromu mohou zahrnovat kombinaci následujících stavů: neklid, halucinace, ztrátu koordinace, zrychlení srdečního tepu, zvýšení tělesné teploty, náhlé změny krevního tlaku, zesílené reflexy, průjem, bezvědomí, nevolnost, zvracení. Pokud se domníváte, že máte serotoninový syndrom, vyhledejte rychle zdravotnickou pomoc.

Následující léky mohou také ovlivňovat účinek přípravku TIFAXIN RETARD a měly by býtužívány s opatrností. Je obzvláště důležité informovat lékaře a lékárníka, jestliže užíváte lékyobsahující:•

Ketokonazol (lék proti plísním)

Haloperidol nebo risperidon (k léčení psychiatrických stavů)

Metoprolol (betablokátor k léčení vysokého krevního tlaku a srdečních potíží)

Užívání přípravku TIFAXIN RETARD s jídlem a pitím

TIFAXIN RETARD se má užívat s jídlem (viz bod 3 „JAK SE TIFAXIN RETARD UŽÍVÁ“). Po dobu užívání přípravku TIFAXIN RETARD byste neměli pít alkohol.

4

Těhotenství a kojeníPokud v průběhu užívání přípravku TIFAXIN RETARD otěhotníte, nebo se snažíte otěhotnět, informujte svého lékaře. Měla byste užívat TIFAXIN RETARD až poté, co lékař zvážilpotenciální přínosy a rizika pro Vaše nenarozené dítě.

Pokud užíváte přípravek TIFAXIN RETARD v těhotenství, informujte o tom gynekologaa/nebo porodní asistentku, neboť Vaše dítě by mohlo mít po narození stejné příznaky. Tytopříznaky obvykle začínají v průběhu prvních 24 hodin po narození dítěte. Příznaky mohouzahrnovat podrážděnost, třes, snížené svalové napětí, přetrvávající pláč, problémy při spaní,problémy při sání nebo problémy s dýcháním. Pokud by Vaše dítě mělo po narození tyto příznakya měla jste obavy, kontaktujte svého lékaře nebo porodní asistentku.

Ubezpečte se, že Vaše porodní asistentka a/nebo gynekolog ví, že užíváte přípravek TIFAXIN RETARD. Užívání podobných látek (SSRI) během těhotenství může u dětí zvýšit riziko výskytu závažného zdravotního stavu, tzv. perzistující plicní hypertenze novorozenců (PPHN), který se projevuje zrychleným dýcháním a promodráním kůže. Tyto příznaky se obvykle projeví během prvních 24 hodin po porodu. Pokud tyto příznaky zpozorujete u svého dítěte, okamžitě kontaktujtesvou porodní asistentku a/nebo lékaře.

TIFAXIN RETARD se vylučuje do mateřského mléka. Existuje riziko, že bude účinkovat nadítě. Proto byste se měla poradit s lékařem a on/ona rozhodne, zda přerušíte kojení, nebo léčení přípravkem TIFAXIN RETARD.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů:Neřiďte dopravní prostředky ani neobsluhujte stroje, dokud si neověříte, jak Vás TIFAXIN RETARD ovlivňuje.

Důležité informace o některých složkách přípravku TIFAXIN RETARD

Tento lék obsahuje sacharózu. Pokud Vám lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete TIFAXIN RETARD užívat.

TIFAXIN RETARD 75 mgPomocná látka oranžová žluť FCF (E110) obsažená v tobolkách může působit alergickéreakce.

TIFAXIN RETARD 150 mgPomocná látka oranžová žluť FCF (E110) obsažená v tobolkách může působit alergickéreakce.

3. JAK SE TIFAXIN RETARDUŽÍVÁ

TIFAXIN RETARD užívejte vždy přesně podle pokynů lékaře. Pokud si nejste něčím jisti,zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Obvyklá doporučená počáteční dávka k léčbě deprese, generalizované úzkostné poruchy a sociální úzkosti je 75 mg denně. Dávka může být lékařem postupně zvýšena, a pokud je to nutné, až na maximální dávku 375 mg denně při depresi. Při léčení panické poruchy se začíná s nižší dávkou (37,5 mg), která se pak postupně zvyšuje. Maximální dávka k léčení generalizované úzkostnéporuchy, sociální úzkostné poruchy a panické poruchy je 225 mg/den.

TIFAXIN RETARD užívejte vždy ve stejnou denní dobu, buď ráno, nebo večer. Tobolky se musípolykat celé, zapíjet tekutinou, nesmí se otevřít, drtit, žvýkat ani rozpouštět.

TIFAXIN RETARD užívejte spolu s jídlem.

5

Máte-li jaterní nebo ledvinové onemocnění, informujte, prosím, lékaře, neboť je možné, že bude třebaVaši dávku přípravku TIFAXIN RETARD upravit.

Nepřestávejte užívat TIFAXIN RETARD bez předchozí porady s lékařem. (viz bod „Jestliže jstepřestali užívat TIFAXIN RETARD“).

Jestliže jste užili více přípravku TIFAXIN RETARD, než jste měli

Jestliže jste užili větší množství přípravku TIFAXIN RETARD než máte předepsáno, neprodleněkontaktujte svého lékaře nebo lékárníka.

Příznaky možného předávkování mohou zahrnovat zrychlení srdečního tepu, změny vbdělosti (v rozmezí od ospalosti až po kóma), rozmazané vidění, křeče nebo záchvaty azvracení.

Jestliže jste zapomněli užít TIFAXIN RETARD

Jestliže zapomenete užít dávku, užijte ji co nejdříve poté, co si to uvědomíte. Pokud však je jižčas k užití následující dávky, vynechte zapomenutou dávku. Neužívejte větší množstvípřípravku TIFAXIN RETARD, než máte na každý den předepsáno.

Jestliže jste přestali užívat TIFAXIN RETARD

Nepřestávejte v užívání léčiva ani nesnižujte sami dávku bez vědomí lékaře, a to ani tehdy, cítíte-li se už lépe.Pokud si Váš lékař myslí, že už nemusíte dále užívat TIFAXIN RETARD, poradí Vám postupně snižovat dávku předtím, než léčbu úplně ukončíte. Po ukončení užívání přípravku TIFAXIN RETARD se mohou vyskytnout nežádoucí účinky, zvláště je-li léčba ukončena náhle nebo kdyžjsou dávky sníženy příliš rychle. Někteří pacienti mohou pocítit nežádoucí účinky jako je únava, závratě, pocit

„točení hlavy“, bolest hlavy, nespavost, noční můry, sucho v ústech, ztráta chuti k jídlu,nevolnost, průjem, nervozita, vzrušení, zmatenost, zvonění v uších, mravenčení nebo vzácněvjemy elektrického šoku, slabost, pocení, křeče, nebo příznaky chřipky.

Lékař Vám poradí, jak by měla být léčba přípravkem TIFAXIN RETARD postupně ukončenaPocítíte-li některé z těchto příznaků, nebo jiné příznaky, které vás budou trápit, požádejte lékařeo další rady.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékařenebo lékárníka.

4.

MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ

ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek TIFAXIN RETARD nežádoucí účinky, které seale nemusí vyskytnout u každého.

Nemějte obavy, pokud v období užívání přípravku TIFAXIN RETARD spatříte ve stolicimalé bílé granule nebo kuličky. Uvnitř tobolek TIFAXIN RETARD jsou sféroidy nebo malébílé kuličky s obsahem léčivé látky venlafaxin. Tyto sféroidy se z tobolky uvolňují dotrávicího traktu. Po celou dobu průchodu sféroidů trávicím traktem se z nich pomaluuvolňuje venlafaxin. „Skořápka“ sféroidu je nerozpustná a vylučuje se stolicí. Třebažemůžete spatřit sféroidy ve stolici, Vaše dávka venlafaxinu už byla absorbována.

6

Alergické reakce

Pokud se dostaví některý z následujících účinků, neužívejte dále TIFAXIN RETARD. Neprodleněinformujte svého lékaře nebo se dostavte na pohotovost nejbližší nemocnice:

Tíseň na hrudi, sípot, obtížné polykání či dýchání

Otok obličeje, hrdla, rukou nebo nohou

Pocit nervozity nebo úzkosti, závrať, tepavé pocity, náhlé zarudnutí kůže a/nebo pocit horka

Výrazná vyrážka, svědění nebo výsev kopřivky (svědivé zarudlé nebo bledé pupínky)

Závažná vyrážka, svědění nebo kopřivka, (vyvýšené červené nebo bílé skvrny na kůži, kteréčasto svědí).

Závažné nežádoucí účinky

Pokud zaznamenáte některý z následujících nežádoucích účinků, bude možná zapotřebí rychlá lékařská pomoc:

Srdeční obtíže, například rychlý nebo nepravidelný srdeční tep, zvýšený tlak krve

Oční obtíže, například rozmazané vidění, rozšířené zornice.

Nervové obtíže, například závrať, pocity brnění a mravenčení, poruchy hybnosti, záchvaty nebo křeče

Psychiatrické obtíže, například zvýšená aktivita a euforie

Ukončení léčby (viz bod "Jak užívat TIFAXIN RETARD“ „ Jestliže jste přestal/a užívat RIFAXIN RETARD“).

Úplný seznam nežádoucích účinků

Frekvence (pravděpodobnost výskytu) nežádoucích účinků je klasifikována následujícím způsobem:

Velmi časté

Mohou postihnout více než 1 uživatele z 10

Časté

Mohou postihnout 1 až 10 uživatelů ze 100

Méně časté

Mohou postihnout 1 až 10 uživatelů z 1000

Vzácné

Mohou postihnout 1 až 10 uživatelů z 10000

Velmi vzácné

Mohou postihnout méně než 1 uživatele z 10000

Není známo

Četnost nelze z dostupných údajů určit

Poruchy krve

Méně časté:

Podlitiny; dehtově černá stolice nebo krev ve stolici, což může býtznámkou vnitřního krvácení.

Četnost neznámá:

snížený počet krevních destiček v krvi, vedoucí ke zvýšenému riziku vzniku podlitin a krvácení; poruchy krve, které mohou véstke zvýšenému riziku infekce

Poruchy metabolismu a výživy

Časté:

Ztráta hmotnosti, zvýšená hladina cholesterolu

Méně časté:

Zvýšení hmotnosti

7

Četnost neznámá:

Drobné změny hladin jaterních enzymů v krvi; snížená hladinasodíku v krvi; svědění; zežloutnutí kůže nebo oční spojivky;tmavá moč, nebo příznaky podobné chřipce, které jsou příznaky zánětu jater (hepatitis); zmatenost, nadměrný příjem vody (známýjako SIADH); abnormální tvorba mateřského mléka.

Poruchy nervového systému

Velmi časté:

Sucho v ústech; bolest hlavy

Časté:

Abnormální sny; snížený pohlavní pud; závratě; zvýšenésvalové napětí; nespavost; nervozita; mravenčení; útlum; třes;zmatenost; pocit odloučení (odpojení) od sebe samotného a odskutečnosti.

Méně časté:

Nedostatek citu nebo emocí; halucinace; nechtěné pohyby svalů;agitovanost/vzrušení; porušená koordinace a rovnováha.

Vzácné:

Pocit neklidu nebo neschopnost sedět nebo stát na místě; křečenebo záchvaty; nadměrný pocit vzrušení nebo euforie.

Četnost neznámá:

Vysoká teplota se ztuhlými svaly, zmatenost nebo vzrušení apocení, nebo záškuby svalů, které nelze ovládat, což můžou být příznaky závažných stavů, známých jako neuroleptický malignísyndrom; pocit euforie, netečnost, trvalé rychlé pohyby očí, nemotornost, neklid, pocit opilosti, pocení nebo svalová ztuhlost,což jsou příznaky serotoninového syndromu; dezorientace azmatenost často spojená s halucinacemi (delirium); ztuhlost,stahy a nedobrovolné pohyby svalů; myšlenky na sebepoškozenínebo sebevraždu, závratě nebo točení hlavy, agresivita.

Poruchy vidění a sluchu

Časté:

Rozmazané vidění

Méně časté:

Změny chuti; zvonění v uších (tinnitus)

Četnost neznámá:

Těžké bolesti očí a zhoršené nebo rozmazané vidění

Srdeční a cévní poruchy

Časté:

Zvýšení krevního tlaku; návaly horka/náhlé zrudnutí; bušení srdce

Méně časté:

Pocit závratě (zvláště po příliš rychlém napřímení), mdloba,zrychlení srdečního rytmu

Četnost neznámá:

Snížení krevního tlaku; nenormální, rychlý nebo nepravidelnýsrdeční tep, který může vést ke mdlobám

Poruchy dýchání

Časté:

Zívání.

Četnost neznámá:

Kašel, sípání, dušnost a vysoká teplota, což jsou příznaky zánětuplic spojeného se zvýšením počtu bílých krvinek (plicníeozinofilie)

Poruchy trávicího traktu

Velmi časté:

Nevolnost

Časté:

Snížená chuť k jídlu, zácpa, zvracení.

Méně časté:

Skřípání zubů, průjem

Četnost neznámá:

Silné bolesti břicha nebo zad (které mohou indikovatzávažné problémy střev, jater nebo slinivky břišní)

8

Poruchy kůže a podkoží

Velmi časté: Pocení (včetně nočních potů)Méně časté: Vyrážka; výrazné vypadávánívlasů

Četnost neznámá:

Kožní vyrážka, která může vést k těžkým puchýřům aolupování kůže; svědění; mírná vyrážka

Poruchy svalů

Četnost neznámá: Nevysvětlitelná bolest svalů, bolestivost na tlak, nebo

slabost (rabdomyolýza)

Poruchy ledvin a močových cest

Časté:

Obtížné močení; zvýšená fekvence močení

Méně časté:

Neschopnost močit

Vzácné:

nekontrolovaný únik moči

Poruchy pohlavních orgánů

Časté:

Abnormální

výron

semene/orgasmus

(muži),

neschopnost

orgasmu, porucha erekce (impotence); poruchy menstruace jako zvýšené krvácení nebo zvýšená nepravidelnost krvácení

Méně časté:

Abnormální orgasmus (ženy)

Celkové poruchy

Časté:

Astenie (slabost); zimnice

Méně časté:

Nadměrná citlivost na sluneční záření- závažná alergická reakce způsobující otok obličeje nebo hrdla

Četnost neznámá:

Otok tváře nebo jazyka, dušnost, nebo obtížné dýchání, často skožní vyrážkou (což může být závažná alergická reakce)

TIFAXIN RETARD někdy vyvolává nežádoucí účinky, kterých si nemusíte být vědomi, jako zvýšení krevního tlaku nebo abnormální srdeční rytmus; mírné změny hladin jaterních enzymů, sodíku nebo cholesterolu v krvi. Vzácněji může TIFAXIN RETARD snižovat počet krevníchdestiček, což může vést ke zvýšenému riziku podlitin nebo krvácení. Váš lékař proto můžepříležitostně provést vyšetření krve, zvláště pokud užíváte TIFAXIN RETARD dlouhodobě.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoliv nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci,prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

5. JAK TIFAXIN RETARD UCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na krabičce, blistru nebo lahvičce. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte sesvého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

9

6.

DALŠÍ INFORMACE

Co TIFAXIN RETARD obsahujeLéčivou látkou v přípravku TIFAXIN RETARD je venlafaxinum.

TIFAXIN RETARD 75 mg

Jedna tobolka obsahuje venlafaxini hydrochloridum odpovídající venlafaxinum 75 mg.Další složky jsou: Obsah tobolkyzrněný cukr (obsahuje sacharózu)etylcelulóza (E462)hyprolóza hypromelóza (E464) mastek (E553b) dibutyl-sebakát kyselina olejovákoloidní bezvodý oxid křemičitý

Želatinová tobolkaželatinanatrium-lauryl-sulfátBarviva: oranžová žluť FCF (E110), chinolinová žluť (E104), oxid titaničitý (E171)

TIFAXIN RETARD 150 mg

Jedna tobolka obsahuje venlafaxini hydrochloridum odpovídající venlafaxinum 150 mg. Další složky jsou:Obsahtobolkyzrněný cukr (obsahuje sacharózu)etylcelulóza (E462) hyprolóza hypromelóza (E464) mastek (E553b) dibutyl-sebakát kyselina olejovákoloidní bezvodý oxid křemičitý

Želatinovátobolkaželatinanatrium-lauryl-sulfátBarviva: oranžová žluť FCF (E110), chinolinová žluť (E104), patentní modř (E131), oxidtitaničitý(E171)

Jak TIFAXIN RETARD vypadá a co obsahuje toto balení

TIFAXIN RETARD 75 mgBílé až téměř bílé granulky v tvrdé želatinové tobolce o velikosti „1“ se žlutým víčkem aprůhlednýmtělem tobolky.

TIFAXIN RETARD 150 mgBílé až téměř bílé granulky v tvrdé želatinové tobolce o velikosti „0“ se žlutohnědým víčkem a průhledným tělem tobolky.

Tobolky jsou baleny v PVC/Al blistrech a v HDPElahvičkách.

TIFAXIN RETARD 75 mg a 150mg

10

10, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 98 a 100 tobolek v PVC / Al blistru50 a 100 tobolek v HDPE lahvičce s HDPE šroubovacím uzávěrem, uvnitř sáček svysoušedlem(silikagel).

Držitel rozhodnutí o registraciSTADA Arzneimittel AG Stadastrasse 2-18611 18 Bad VilbelNěmecko

Výrobce:Generis Farmacêutica SARua Joao de Deus, n° 19, Venda Nová2700-487 AmadoraPortugalsko

Dragenopharm Apotheker PüschlGmbH Göllstrasse 184529 TittmoningNěmecko

Centrafarm ServicesB.V. Neuwe Donk 9Etten .LeurNizozemsko

Clonmel Healthcare Ltd Waterford Road Clonmel Co. TipperaryIrsko

Eurogenerics NVHeizel Esplanade Hesel B 221020 BruselBelgie

Genus PharmaceuticalsPark View House65 London RoadNewbury, Berkshire, RG141 1 JNVelká Británie

PharmaCoDaneAspMarielundvej 46 A2730 HerlevDánsko

STADA ArzneimittelGmbH Muthgasse361190 VídeňRakousko

STADA ArzneimittelAG Stadastrasse 2-18

11

611 18 Bad VilbelNěmecko

Tento léčivý přípravek je registrován v členských státech Evropského hospodářského prostorupod těmito názvy:

AT

Venlafaxin STADA 75 mg RetardkapselnVenlafaxin STADA 150 mg Retardkapseln

BE

Venlafaxine EG 37,5 mg capsules met verlengde afgifte, hardVenlafaxine EG 75 mg capsules met verlengde afgifte, hardVenlafaxine EG 150 mg capsules met verlengde afgifte, hard, blisterverpakking

BG

Tifaxin SR Капсула с удължено освобождаване, твърда

CZ

Tifaxin RETARD 75 mg/ 150 mg

DE

Venlafaxin STADA 37,5 mg Hartkapseln,retardiert Venlafaxin STADA 75 mgHartkapseln, retardiert Venlafaxin STADA 150 mg Hartkapseln, retardiert

DK

Venlafaxine STADA

FI

Venlafaxin STADA 37,5 mg depotkapseli, kovaVenlafaxin STADA 75 mg depotkapseli, kovaVenlafaxin STADA 150 mg depotkapseli, kov

FR

Venlafaxine EG LABO LP 37.5mg/ 75 mg gélule à libération prolongée

HU

Venlafaxin STADA 37,5 mg retard kemény kapszulaVenlafaxin STADA 75 mg retard kemény kapszulaVenlafaxin STADA 150 mg retard kemény kapszula

IE

Venex XL 37.5 mg prolonged-release capsulesVenex XL 75 mg prolonged-release capsulesVenex XL 150 mg prolonged-release capsules

IT

Tifaxin XR 37,5 mg/ 75 mg/ 150 mg Capsula rigida a rilascio prolungato

LU

Venlafaxine EG 37.5mg/ 75 mg gélule à libération prolongée

NL

Venlafaxine retard CF 37,5 mg, capsules met verlengde afgifte, hard

Venlafaxine retard CF 75 mg, capsules met verlengde afgifte, hard Venlafaxine retard CF 150 mg, capsules met verlengde afgifte, hard

PL

Tifaxin PR

RO

POSIPRES 37,5 mg Capsulă cu eliberare prelungită POSIPRES 75 mg Capsulă cu eliberare prelungită POSIPRES 150 mg Capsulă cu eliberare prelungită

SE

Venlafaxin STADA 37,5 mg/75 mg/150 mg depotkapsel, hård

SK

Tifaxin XR 37,5 mg/ 75 mg /150 mg

UK

Tifaxin XR 37.5 mg/ 75 mg/ 150 mg Prolonged-release Capsules

Tato příbalováinformace byla naposledy revidována: 15.6.2011


nahoru

Souhrn údajů o léku (SPC)

1

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp. zn. sukls78945/2011

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1. NÁZEV PŘÍPRAVKU

TIFAXIN RETARD 75 mg

TIFAXIN RETARD 150 mg

tvrdé tobolky s prodlouženým uvolňováním

2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍSLOŽENÍ

TIFAXIN RETARD 75 mgJedna tobolka obsahuje venlafaxini hydrochloridum 84,87 mg odpovídající venlafaxinum 75 mg.

Pomocné látky:Sacharosa max. 92,69 mgOranžová žluť (E110) 0,0006 mg

TIFAXIN RETARD 150 mgJedna tobolka obsahuje venlafaxini hydrochloridum 169,74 mg odpovídající venlafaxinum 150 mg.

Pomocné látky:Sacharosa max. 185,38 mgOranžová žluť (E110) 0,0183 mg

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3. LÉKOVÁ FORMATvrdá tobolka s prodlouženým uvolňováním.

TIFAXIN RETARD 75 mg:Bílé až téměř bílé granulky v tvrdé tobolce velikosti „1“ se žlutým víčkem a průhledným tělemtobolky.

TIFAXIN RETARD 150 mg:Bílé až téměř bílé granulky v tvrdé tobolce o velikosti „0“ se žlutohnědým víčkem a průhledným tělemtobolky.

4. KLINICKÉ ÚDAJE4.1. Terapeutické indikaceLéčba těžkých depresivních epizod.K prevenci recidivy těžkých depresivních epizod. Léčba generalizované úzkostné poruchy.

2

Léčba sociální úzkostné poruchy.Léčba panické poruchy s agorafobií nebo bez ní.

4.2. Dávkování a způsob podáníTěžkédepresivníepizodyDoporučená zahajovací dávka venlafaxinu s prodlouženým uvolňováním je 75 mg/den podaná jednou denně. Pacientům, kteří neodpovídají na zahajovací dávku 75 mg/den lze dávku venlafaxinu zvýšit až na maximální dávku 375 mg/den. Zvyšování dávek má být provedeno v intervalu 2 týdnů nebo v intervalech delších. V klinicky odůvodněných případech, s ohledem na závažnost symptomů, lze dávky zvyšovat v častějších intervalech, které však nemají být kratší než 4 dny.

Kvůli riziku nežádoucích účinků, závislých na dávce, má být dávka navyšována pouze po klinickém vyhodnocení (viz bod 4.4). Jako udržovací dávka má být podávána nejnižší účinná dávka.

Pacienti by měli být léčeni dostatečně dlouhou dobu, obvykle několik měsíců nebo déle. Léčba by měla být pravidelně přehodnocována případ od případu. Dlouhodobější léčení může být vhodné jako prevence recidivy těžkých depresivních epizod (MDE). Ve většině případů je doporučená dávka pro prevenci recidivy MDE stejná jako dávka užívaná k léčení stávající epizody.

Podávání antidepresivních léčivých přípravků má pokračovat nejméně ještě 6 měsíců po dosažení remise.

Generalizovanáúzkostná poruchaDoporučená zahajovací dávka venlafaxinu s prodlouženým uvolňováním je 75 mg jednou denně. Pacientům nereagujícím na iniciální dávku 75 mg/den může být dávka zvýšena až na maximálně 225 mg/den. Zvyšování dávek se má provádět v intervalech 2 nebo více týdnů.

Kvůli riziku nežádoucích účinků, souvisejících s dávkou, by zvýšení dávky mělo být provedeno až po klinickém vyhodnocení (viz bod 4.4). Jako udržovací dávka má být podávána nejnižší účinná dávka.

Pacienti by měli být léčeni dostatečně dlouhou dobu, obvykle několik měsíců nebo déle. Léčba by měla být pravidelně přehodnocována případ od případu.

SociálníúzkostnáporuchaDoporučená dávka venlafaxinu s prodlouženým uvolňováním je 75 mg jednou denně. Není prokázáno,že by vyšší dávky měly další léčebný přínos.

Avšak u jednotlivých pacientů nereagujících na iniciální dávku 75 mg/den je možno uvažovat o zvýšení dávky až na maximálně 225 mg/den. Zvyšování dávek se má provádět v intervalech 2 nebo více týdnů.

Kvůli riziku nežádoucích účinků souvisejících s dávkou by zvýšení dávky mělo být provedeno až po klinickém vyhodnocení (viz bod 4.4). Jako udržovací dávka má být podávána nejnižší účinná dávka.

Pacienti by měli být léčeni dostatečně dlouhou dobu, obvykle několik měsíců nebo déle. Léčba by měla být pravidelně přehodnocována případ od případu.

Panická poruchaDoporučená dávka venlafaxinu s prodlouženým uvolňováním je 37,5 mg/den, užívaná po 7 dnů.Dávka by pak měla být zvýšena na 75 mg/den. Pacientům nereagujícím na dávku 75 mg/den může být dávka zvýšena až na maximálně 225 mg/den. Zvyšování dávek se má provádět v intervalech 2 nebo více týdnů.

Kvůli riziku nežádoucích účinků souvisejících s dávkou by zvýšení dávky mělo být provedeno až po klinickém vyhodnocení (viz bod 4.4). Jako udržovací dávka má být podávána nejnižší účinná dávka.

3

Pacienti by měli být léčeni dostatečně dlouhou dobu, obvykle několik měsíců nebo déle. Léčba by měla být pravidelně přehodnocována případ od případu.

Podávání u starších pacientůNení nutná úprava dávek venlafaxinu v závislosti na věku pacienta. Avšak při léčbě starších pacientů je třeba postupovat s opatrností (např. kvůli možné poruše renálních funkcí, možným změnám senzitivity a afinity neurotransmitterů, souvisejícím s věkem). Vždy má být užívána nejnižší účinná dávka a v případě, že je nutné dávku zvýšit, mají být pacienti pečlivě sledováni.

Podávání u dětí a dospívajících do18letPoužití venlafaxinu u dětí a dospívajících se nedoporučuje.

Kontrolované klinické studie u dětí a dospívajících s těžkou depresivní poruchou neprokázaly účinnost a nepodporují podávání venlafaxinu těmto skupinám pacientů (viz bod 4.4. a bod 4.8.).

Účinnost a bezpečnost venlafaxinu u jiných indikací u dětí a dospívajících do 18 let nebyly stanoveny.

Podávání u pacientů s poruchou jaterU pacientů s mírnou a středně těžkou poruchou jater je obecně vhodné dávku snížit o 50%. Vzhledem k interindividuální variabilitě clearance může být třeba dávkování upravit individuálně.

U pacientů s těžkou poruchou funkce jater jsou k dispozici omezené údaje. Doporučuje se opatrnost a mělo by se uvažovat o snížení dávky o více než 50%. Měl by se zvážit potenciální přínos léčby proti jejím rizikům u pacientů s těžkou poruchou funkce jater.

Podávání u pacientů s renálním poškozením Třebaže u pacientů s renálním poškozením s rychlostí glomerulární filtrace (GFR) mezi 30 a 70 ml/min není nutné měnit dávkování, doporučuje se opatrnost. U pacientů kteří vyžadují hemodialýzu a u pacientů s těžkou poruchou funkce ledvin (GFR <30 ml/min) má být dávkavenlafaxinu snížena o 50 %.

Interindividuální variabilita clearance u těchto pacientů si však může vyžádat individuální dávkování.

Příznaky pozorované při ukončení podávání venlafaxinuPřípravek se nemá rychle vysazovat. Při ukončení léčby venlafaxinem by měly být dávky postupně snižovány po dobu minimálně jednoho až dvou týdnů, aby se snížilo riziko reakce z vysazení (viz bod4.8.). Při výskytu nepřijatelných nežádoucích účinků po snížení dávky nebo po ukončení léčby je třeba zvážit opětovné podávání dosud předepisované dávky. Následně může lékař pokračovat ve snižování dávky, avšak v pomalejším tempu.

K perorálnímu podávání.Doporučuje se užívat tvrdé tobolky venlafaxinu s prodlouženým uvolňováním s jídlem, každý den přibližně ve stejnou dobu. Tobolky se musí polykat celé, zapíjet tekutinou a nesmí se dělit, drtit, žvýkat ani rozpouštět.

Pacienti léčení tabletami venlafaxinu s okamžitým uvolňováním mohou být převedeni na tobolky venlafaxinu s prodlouženým uvolňováním v nejbližší ekvivalentní denní dávce. Např. tablety venlafaxinu 37,5 mg dvakrát denně mohou být nahrazeny tobolkami venlafaxinu s prodlouženým uvolňováním 75 mg jednou denně. Může být potřebná individuální úprava dávkování.

Tobolky venlafaxinu s prodlouženým uvolňováním obsahují sféroidy, které pomalu uvolňují léčivou látku do trávicího traktu. Nerozpustná část těchto sféroidů je eliminována a lze ji najít ve stolici.

4.3. KontraindikaceHypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku tohoto přípravku.

4

Současná léčba ireverzibilními inhibitory monoaminooxidázy (MAOIs) je kontraindikována kvůli riziku serotoninového syndromu se symptomy jako vzrušení, tremor a hypertermie. Podávání venlafaxinu nesmí být zahájeno dříve než 14 dní od ukončení léčby ireverzibilním MAOI.

Podávání venlafaxinu musí být ukončeno minimálně 7 dní před zahájením léčby ireverzibilním MAOI (viz bod 4.4 a 4.5).

4.4. Zvláštní upozornění a opatření pro použitíSuicidium/suicidálnímyšlenkya klinickézhoršeníDeprese je spojena se zvýšeným rizikem suicidálních myšlenek, sebepoškození a sebevraždy (příhodysouvisející se sebevraždou). Toto riziko přetrvává až do dosažení signifikantní remise. Vzhledem k tomu, že zlepšení nemusí nastat v prvních několika týdnech léčby, mají být pacienti pečlivě sledováni až do dosažení klinického zlepšení. Podle obecných klinických zkušeností se nejvyšší riziko suicidia může zvýšit v ranných stádiích uzdravení.

Další psychiatrická onemocnění, pro něž se venlafaxin předepisuje, mohou být rovněž spojeny se zvýšeným rizikem příhod souvisejících se sebevraždou. Navíc tato onemocnění mohou být kombinována s těžkou depresivní poruchou. Při léčení ostatních psychiatrických poruch mají být proto dodržována stejná preventivní opatření jako u pacientů s těžkou depresivní poruchou.

Je známo, že u pacientů s anamnézou příhod souvisejících se sebevraždou nebo u pacientů se signifikantním stupněm sebevražedných představ před zahájením léčení je vyšší riziko sebevražedných myšlenek nebo sebevražedných pokusů a tito pacienti by měli být v průběhu léčení pečlivě sledováni. Souhrnná analýza placebem kontrolovaných klinických studií s antidepresivními léčivy u dospělých pacientů s psychiatrickými poruchami ukázala, že antidepresiva zvyšují riziko suicidiálního chování v porovnání s placebem u pacientů mladších než 25 let.

Terapie má být doprovázena přísným sledováním pacientů, hlavně těch, u kterých je riziko vysoké, a to zvláště na začátku léčby a při zvyšování dávky. Pacienti (a jejich ošetřovatelé) mají být upozorněni na nutnost sledovat, zda se neobjevují jakékoliv známky klinického zhoršení, suicidiální chování nebo myšlenky a neobvyklé změny v chování, a v případě přítomnosti těchto symptomů vyhledat ihned lékařskou pomoc.

Podávání u dětí a dospívajících do 18letTIFAXIN RETARD by se neměl podávat dětem a dospívajících ve věku do 18 let. V klinických studiích s antidepresivy u dětí a dospívajících bylo suicidiální chování (suicidiální pokusy a suicidiální myšlenky) a hostilita (převážně agresivita, protichůdné chování a zlost) častěji pozorováno ve skupině pacientů léčených antidepresivy, než ve skupině, která dostávala placebo. Pokud je přesto na základě klinické potřeby, léčba indikována, měl by být u pacient pečlivě sledován, zda se u něj neobjevují příznaky sebevražedného chování. možný vznik suicidiálních příznaků. Navíc u dětí a dospívajících chybí dlouhodobé údaje o bezpečnosti týkající se růstu, dospívání a kognitivního a behaviorálního vývoje.

Serotoninový syndromPodobně jako u jiných serotonergních látek může se v průběhu léčení venlafaxinem vyskytnout potenciálně život ohrožující stav, serotoninový syndrom, zvláště při souběžném podávání jiných léčiv, která mohou ovlivňovat serotonergní neurotransmiterové systémy (viz bod 4.3 a 4.5).

Symptomy serotoninového syndromu mohou zahrnovat změny mentálního stavu (např. vzrušení, halucinace, koma), vegetativní labilitu (např. tachykardie, labilní krevní tlak, hypertermie), neuromuskulární změny (např. hyperreflexie, nekoordinace) a/nebo gastrointestinální symptomy (např. nauzea, zvracení, průjem).

Glaukom s úzkým úhlem

5

Při podávání venlafaxinu byla pozorována mydriáza. Doporučuje se pečlivě monitorovat pacienty se zvýšeným nitroočním tlakem a pacienty s rizikem glaukomu úzkého úhlu (glaukom s uzavřeným komorovým úhlem).

Krevní tlakPo podávání venlafaxinu bylo často pozorováno zvýšení krevního tlaku, závislé na dávce. Po uvedení přípravku na trh byly hlášeny některé případy těžké hypertenze, které vyžadovaly okamžitou léčbu. Všichni pacienti by měli být pečlivě vyšetřeni na vysoký krevní tlak, a preexistující hypertenze by měla být upravena před zahájením podávání venlafaxinu. Pacientům má být pravidelně měřen krevní tlak, po zahájení léčby a po každém zvýšení dávky. Opatrnosti je třeba u pacientů, u kterých by zvýšení krevního tlaku mohlo zhoršit jejich současný zdravotní stav, např. u pacientů s poškozením srdeční funkce.

Srdeční frekvenceMůže se vyskytnout zvýšená srdeční frekvence, zvláště po vyšších dávkách. Opatrnosti je třeba u pacientů, u kterých by zvýšení srdeční frekvence mohlo zhoršit jejich současný zdravotní stav.

Kardiovaskulárníchorobaa rizikoarytmieVenlafaxin nebyl hodnocen u pacientů s nedávno prodělaným infarktem myokardu ani s nestabilní srdeční chorobou. Proto při jeho použití u takových pacientů je třeba opatrnosti.

Po uvedení přípravku na trh byly při podávání venlafaxinu, zvláště při jeho předávkování, zjištěny fatální arytmie. U pacientů s vysokým rizikem závažné srdeční arytmie je proto třeba před předepsáním venlafaxinu zvážit rizika a přínosy terapie.

KřečeV průběhu léčení venlafaxinem se mohou vyskytnout křeče. Podobně jako jiná antidepresiva měl by být venlafaxin podáván s opatrností u pacientů s křečemi v anamnéze a tito pacienti by měli být pečlivě sledováni. U každého pacienta, u něhož se vyskytnou křeče, má být léčení ukončeno.

HyponatrémiePři podávání venlafaxinu se mohou vyskytnout případy hyponatrémie a/nebo syndromu nepřiměřené sekrece antidiuretického hormonu (SIADH). Tyto byly nejčastěji hlášeny u pacientů trpících objemovou deplecí, nebo u dehydratovaných pacientů. Vyšší riziko této příhody může být u starších pacientů, pacientů užívajících diuretika a pacientů s objemovou deplecí.

AbnormálníkrváceníLéčivé, přípravky, které snižují zpětné vychytávání serotoninu, mohou vést ke snížené funkci krevníchdestiček. U pacientů užívajících venlafaxin může být zvýšené riziko krvácení do kůže a sliznic, včetně gastrointestinální hemoragie. Podobně jako jiné inhibitory zpětného vychytávání serotoninu, má být i venlafaxin podáván s opatrností pacientům predisponovaným ke krvácení, včetně pacientů léčených antikoagulancii a inhibitory krevních destiček.

Hladina cholesteroluv séruU 5,3% pacientů léčených venlafaxinem a u 0,0% pacientů léčených placebem bylo zaznamenáno klinicky významné zvýšení hladiny cholesterolu v séru v minimálně 3-měsíčních placebem kontrolovaných klinických studiích. V průběhu dlouhodobé léčby je třeba pamatovat na měření hladin cholesterolu v séru.

Současné podávání s látkami snižujícími tělesnou hmotnostBezpečnost a účinnost venlafaxinu v kombinaci s látkami snižujícími tělesnou hmotnost včetněfenterminu nebyla stanovena. Souběžné podávání venlafaxinu a látek snižujících tělesnou hmotnost se nedoporučuje. Venlafaxin není určen ke snižování tělesné hmotnosti ani samotný ani v kombinaci s jinými přípravky.

6

Manie/hypomanieManie/hypomanie se může vyskytnout u malé části pacientů s poruchami nálady, léčených antidepresivy včetně venlafaxinu. Podobně jako ostatní antidepresiva měl by být venlafaxin používán opatrně u pacientů s bipolární poruchou v osobní nebo rodinné anamnéze.

AgresivitaAgresivita se může vyskytnout u malé části pacientů, kteří dostávali antidepresiva, včetně venlafaxinu.Ta byla zjištěna po zahájení léčby, změnách dávky a po ukončení léčby.

Podobně jako ostatní antidepresiva měl by být venlafaxin používán opatrně u pacientů s agresivitou v anamnéze.

Ukončení léčbyPři ukončení léčby jsou symptomy z vysazení časté, zvláště pokud je ukončení podávání náhlé (vizbod 4.8). V klinických studiích se nežádoucí účinky pozorované v souvislosti s ukončením léčby (při postupném snižování dávek a poté) vyskytly u přibližně 35 % pacientů léčených venlafaxinem a u 17% pacientů užívajích placebo.

Riziko symptomů z vysazení může záviset na mnoha faktorech, včetně doby trvání léčby, podávané dávky a rychlosti snižování dávek. Nejčastěji hlášenými nežádoucími účinky jsou závratě, poruchy smyslů (včetně parestezie), poruchy spánku (včetně insomnie a intenzivních snů), vzrušení nebo úzkost, nauzea a/nebo zvracení, tremor a bolest hlavy. Obecně jsou tyto symptomy mírného až středního stupně, avšak u některých pacientů mohou být těžkého stupně. Obvykle se vyskytnou do několika dnů po ukončení léčby, ale existují velmi vzácná hlášení takových symptomů u pacientů po náhodném vynechání dávky. Obecně vzato, tyto symptomy vymizí samy a obvykle do 2 týdnů, ačkoli u některých jedinců mohou přetrvávat (2-3 měsíce nebo déle). Proto se při ukončování léčby doporučuje postupné snižování dávky venlafaxinu po dobu několika týdnů nebo měsíců, podle potřeby pacienta (viz bod 4.2).

Akatizie/psychomotorickýneklidUžívání venlafaxinu bylo spojeno s rozvojem akatizie, charakterizované subjektivně nepříjemnýmnebo stresujícím neklidem a potřebou pohybu, která je často doprovázena neschopností sedět či stát v klidu. Tyto příznaky se nejčastěji objevují během několika prvních týdnů léčby. U pacientů, kteří mají tyto symptomy, může být zvýšení dávky škodlivé.

Sucho v ústechU 10% pacientů léčených venlafaxinem bylo hlášeno sucho v ústech. To může zvýšit riziko zubního kazu a pacienti mají být upozorněni na důležitost dentální hygieny.

DiabetesU pacientů s diabetem může léčba SSRI nebo venlafaxinem ovlivnit kontrolu glykémie. Je možné, že bude potřeba upravit dávky inzulinu a/nebo perorálních antidiabetik.

Pacienti se vzácnou dědičnou poruchou intolerance fruktózy, malabsorpcí glukózy a galaktózy nebonedostatkem sacharózo-izomaltázy by tento přípravek neměli užívat.

4.5. Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakceInhibitorymonoaminooxidázy(MAOI)Ireverzibilní neselektivní MAOIVenlafaxin nesmí být podáván v kombinaci s ireverzibilními neselektivními MAOIs. Podávání venlafaxinu nesmí být zahájeno dříve než 14 dní od ukončení léčby ireverzibilním neselektivním MAOI. Podávání venlafaxinu musí být ukončeno minimálně 7 dní před zahájením léčby jakýmkoli ireverzibilním neselektivním MAOI (viz bod 4.3 a 4.4).

Reverzibilní, selektivní MAO-A inhibitor (moklobemid)Kombinace venlafaxinu s reverzibilním a selektivním MAOI, jako je moklobemid, se nedoporučuje,pro možné riziko rozvoje serotoninového syndromu. Mezi zahájením léčení venlafaxinem po ukončení

7

léčení reverzibilním inhibitorem MAO může následovat kratší ukončovací perioda než 14 dnů. Doporučuje se, aby podávání venlafaxinu bylo ukončeno minimálně 7 dní před zahájením léčby jakýmkoli reverzibilním MAOI (viz bod 4.4).

Reverzibilní, neselektivní MAOI (linezolid)Antibiotikum linezolid je slabým reverzibilním a neselektivním MAOI a nemá být podávánpacientům léčeným venlafaxinem (viz bod 4.4).

U pacientů kteří ukončili užívání MAOI a ihned zahájili užívání venlafaxinu nebo u těch, kteříukončili užívání venlafaxinu před zahájením užívání MAOI, byly hlášeny závažné nežádoucí účinky. Tyto účinky zahrnovaly tremor, myoklonii, pocení, nauzeu, zvracení, náhlé zrudnutí/návaly horka, závratě a hypertermii s příznaky podobnými neuroleptickému malignímu syndromu, křeče a smrt.

SerotoninovýsyndromPodobně jako u jiných serotonergních látek, může se v průběhu léčení venlafaxinem vyskytnout serotoninový syndrom, zvláště při souběžném podávání jiných látek, které mohou ovlivňovat serotonergní neurotransmiterový systém (např. triptany, SSRI, další SNRI, lithium, sibutramin, tramadol nebo rostlina třezalka tečkovaná [Hypericum perforatum]), s léčivými přípravky zhoršujícími metabolismus serotoninu (včetně MAOI), nebo s prekurzory serotoninu (např. potravinové doplňky s obsahem tryptofanu).

V případě že souběžné léčení venlafaxinem s SSRI, SNRI, nebo s agonisty serotoninového receptoru (triptan) je klinicky oprávněné, doporučuje se pečlivě sledovat pacienta zvláště v úvodu terapie a při zvyšování dávek. Souběžné podávání venlafaxinu s prekurzory serotoninu (např. potravinové doplňky s obsahem tryptofanu) se nedoporučuje (viz bod 4.4).

Látky ovlivňujícíCNSRiziko podávání venlafaxinu v kombinaci s jinými látkami ovlivňujícími CNS nebylo systematicky hodnoceno. Proto se při podávání venlafaxinu v kombinaci s jinými léky ovlivňujícími CNS doporučuje opatrnost.

EtanolKlinické studie prokázaly, že venlafaxin nezhoršuje změnu psychických ani motorických schopností,způsobenou etanolem. Avšak podobně jako u všech látek, ovlivňujících CNS by měli být pacienti poučeni, aby po dobu užívání venlafaxinu nepili alkohol.

Účinek jiných léčivýchpřípravkůna venlafaxinKetokonazol (inhibitor CYP3A4)Farmakokinetická studie s ketokonazolem u rychlých (EM) a pomalých (PM) metabolizátorů CYP2D6 vedla k vyšší AUC venlafaxinu (o 70 %, resp. 20 %) a O-desmethylvenlafaxinu (o 33 %, resp. 23 %)

8

po podání ketokonazolu. Souběžné podávání inhibitorů CYP3A4 (např. atazanavir, klarithromycin, indinavir, itrakonazol, vorikonazol, posakonazol, ketokonazol, nelfinavir, ritonavir, sachinavir, telithromicin) a venlafaxinu může zvýšit hladiny venlafaxinu a O-desmethylvenlafaxinu. Proto je třeba opatrnosti pokud pacientova léčba obsahuje inhibitor CYP3A4 souběžně s venlafaxinem.

Účinek venlafaxinu na jiné léčivé přípravkyLithiumPři souběžném podávání venlafaxinu a lithia se může objevit serotoninový syndrom (viz Serotonergní syndrom).

DiazepamVenlafaxin nemá vliv na farmakokinetiku ani farmakodynamiku diazepamu ani jeho aktivního metabolitu desmethydiazepamu. Zdá se, že diazepam neovlivňuje farmakokinetiku venlafaxinu ani O-desmethylvenlafaxinu. Není známo, zda existuje farmakokinetická a/nebo farmakodynamická interakce venlafaxinu s jinými benzodiazepiny.

ImipraminVenlafaxin neovlivnil farmakokinetiku imipraminu ani 2-hydroxyimipraminu. V závislosti na dávce došlo ke 2,5 až 4,5 násobnému zvětšení AUC u 2-hydroxydesipraminu po podávání denních dávek venlafaxinu 75 mg až 150 mg. Imipramin neovlivnil farmakokinetiku venlafaxinu ani O-desmethylvenlafaxinu. Klinický význam těchto interakcí není znám. Při současném podávání venlafaxinu a imipraminu je třeba dbát opatrnosti.

HaloperidolFarmakokinetická studie s haloperidolem prokázala pro haloperidol: snížení celkové perorálníclearance o 42 %, zvětšení AUC o 70 % a zvýšení Cmax o 88 %, ale žádnou změnu jeho poločasu vylučování. Toto je třeba brát v úvahu u pacientů léčených haloperidolem a současně venlafaxinem. Klinický význam této interakce není znám.

RisperidonVenlafaxin zvyšoval AUC risperidonu o 50%, ale neovlivnil signifikantně farmakokinetický profilsouhrnné léčivé složky (risperidon + 9-hydroxyrisperidon). Klinický význam této interakce není znám.

MetoprololSoučasné podávání venlafaxinu a metoprololu zdravým dobrovolníkům ve studii farmakokinetické interakce obou léčiv vedlo ke zvýšení plazmatických koncentrací metoprololu přibližně o 30-40% beze změny plazmatické koncentrace jeho účinného metabolitu α-hydroxymetoprololu. Klinický význam tohoto zjištění u hypertenzních pacientů není znám. Metoprolol neměnil farmakokinetický profil venlafaxinu ani jeho aktivního metabolitu O-desmethylvenlafaxinu. Při současném podávání venlafaxinu a metoprololu je třeba opatrnosti.

IndinavirFarmakokinetická studie s indinavirem prokázala snížení AUC indinaviru o 28% a snížení Cmax indinaviru o 36%. Indinavir neovlivnil farmakokinetiku venlafaxinu a O-desmethylvenlafaxinu. Klinický význam této interakce není znám.

4.6. Fertilita, těhotenství a kojeníTěhotenstvíNejsou dostatečné údaje o podávání venlafaxinu těhotným ženám.

Studie na zvířatech prokázaly reprodukční toxicitu (viz bod 5.3). Potenciální riziko pro člověka není známo. Venlafaxin může být podáván těhotným ženám pouze v případě, kdy očekávané přínosy převažují nad možným rizikem.

9

Podobně jako u jiných inhibitorů zpětného vychytávání serotoninu (SSRI/SNRI) mohou se u novorozenců vyskytnout příznaky z náhlého vysazení, pokud byl venlafaxin podáván až do narození nebo vysazen krátce před ním. Někteří novorozenci vystavení účinkům venlafaxinu koncem třetího trimestru měli komplikace vyžadující výživu sondou, podporu dýchání nebo prodlouženou hospitalizaci. Takové komplikace mohou vzniknout ihned při porodu.

Epidemiologické údaje naznačují, že užívání SSRI během těhotenství, zvláště v jeho pozdní fázi, můžezvýšit riziko vzniku perzistující plicní hypertenze novorozenců (PPHN). Ačkoliv nebyly provedenystudie zkoumající souvislost mezi léčbou SNRI a rizikem vzniku PPHN, nelze vzhledem kpodobnému mechanizmu účinku (inhibice zpětného vychytávání serotoninu) riziko vzniku PPHN u venlafaxinu vyloučit.

Pokud matka užívala SSRI/SNRI v pozdní fázi těhotenství, byly u novorozenců také pozorovány následující symptomy: vzrušivost, tremor, hypotonie, přetrvávající pláč, a problémy při sání nebo při spaní.Mohou to být symptomy v důsledku serotonergního účinku nebo symptomy po expozici. Ve většiněpřípadů byly tyto komplikace pozorovány ihned nebo do 24 hodin po porodu.

KojeníVenlafaxin a jeho účinný metabolit O-desmethylvenlafaxin se vylučují do mateřského mléka. Po uvedení přípravku na trh byly u kojených dětí hlášeny případy častějího pláče, podrážděnosti a poruchy spánku. Po ukončení kojení byly také hlášeny symptomy odpovídající příznakům z vysazení venlafaxinu. Nelze vyloučit riziko nežádoucích účinků u kojených dětí. Proto je třeba rozhodnout, zda pokračovat/ukončit užívání přípravku TIFAXIN RETARD, přičemž se bere v úvahu přínos kojení pro dítě apřínos terapie přípravkem TIFAXIN RETARD pro matku.

4.7. Účinky na schopnost řídit a obsluhovat strojeJakýkoli psychoaktivní lék může snížit schopnost úsudku, myšlení a ovlivnit motorické schopnosti.Každý pacient léčený venlafaxinem má být proto poučen ohledně ovlivnění schopnosti řídit nebo obsluhovat nebezpečné stroje.

4.8. Nežádoucí účinkyNejčastěji (>1/10) hlášené nežádoucí účinky v klinických studiích byly nauzea, sucho v ústech, bolest hlavy a pocení (včetně nočních potů).

Nežádoucí účinky jsou seřazeny podle tříd orgánových systémů a podle četnosti.Četnosti jsou definovány jako: Velmi časté (≥1/10), časté (≥1/100 až <1/10), méně časté (≥1/1000 až<1/100), vzácné (≥1/10 000 až <1/1000), četnost neznámá (z dostupných údajů nelze určit).

Tělesný systém

Velmi časté

Časté

Méně časté

Vzácné

Četnost neznámá

Poruchy krvea lymfatického systému

Ekchymóza,gastrointestinál ní hemoragie

Krvácení do sliznice,prodloužená krvácivost, trombocytopenie, krevnídyskrazie, (včetně agranulocytózy, aplastickéanémie, neutropenie a pancytopenie)

10

Poruchymetabolismu avýživy

Zvýšená hladinacholesterolu v séru, úbytek hmotnosti

Přírůstekhmotnosti

Abnormální

funkční

jaternítesty, hyponatrémie, hepatitis, syndrom nepřiměřené sekrece antidiuretického hormonu

11

(SIADH),

zvýšená

hladina prolaktinu

Poruchynervového systému

Sucho vústech (10,0 %), bolest hlavy (30,3 %)*

Abnormální sny,snížení libida, závratě, zvýšený tonus svalstva (hypertonie), nespavost, nervozita, parestezie, útlum/sedace, tremor, zmatenost, depersonalizace

Apatie,halucinace, myoklonus, vzrušení, porucha koordinace a rovnováhy

Akatizie/psychomotorický neklid,křeče, manická reakce

Neuroleptický malignísyndrom (NMS), serotonergní syndrom, delirium, extrapyramidovéreakce

(včetně

dystonie adyskinézy),pozdní dyskineze, suicidiální představy a chování**, vertigo, agrese ***

Poruchysmyslových orgánů

Poruchyakomodace, mydriáza, poruchy vidění

Změna chuti kjídlu, tinnitus

Glaukom s uzavřenýmúhlem

Srdečníporuchy

Hypertenze,vazodilatace (obvykle návaly horka/ náhlé zrudnutí/ flush)

Posturálníhypotenze, synkopa, tachykardie

Hypotenze,prodloužení QT intervalu, ventrikulární fibrilace, ventrikulární tachykardie

(včetně

torsadede pointes)

Respirační,hrudní a mediastinální poruchy

Zívání

Plicní eozinofilie

Gastrointestinální poruchy

Nauzea(20,0 %)

Snížená chuť kjídlu (anorexie),obstipace, zvracení

Skřípání zubů,průjem

Pankreatitis

Poruchy kůžea podkoží

Pocení(včetněnočních potů). [12,2 %]

Vyrážka,Alopecie

Multiformní erytém,Stevensonův-Johnsonův syndrom, pruritus, kopřivka

Poruchypohybového systému a pojivové tkáně

Rabdomyolýza

Poruchyledvin a močových cest

Poruchyejakulace/orgasm u (muži), anorgasmie, erektilní dysfunkce (impotence). ztížené močení (většinou zpomalené

Poruchyorgasmu (ženy), menoragie, retence moči

Močová inkontinence

12

močení),menstruační poruchy spojené se zvýšeným krvácením nebo zvýšeným nepravidelným krvácením (např. menoragie, metroragie), polakisurie

Celkovéporuchy

Astenie (únava),zimnice

Angioedém,fotosenzitivníreakce

Anafylaxe

* V souhrnných klinických studiích byla incidence bolesti hlavy 30,3 % ve skupině s venlafaxinem versus 31,3 % ve skupině léčené placebem.** V průběhu léčby venlafaxinem nebo brzy po ukončení léčby byly zjištěny případy suicidálníchpředstav a chování (viz bod 4.4).

***viz bod 4.4.

Ukončení podávání venlafaxinu (zvláště bylo-li náhlé) často vede k příznakům z vysazení. Nejčastěji hlášenými reakcemi jsou závratě, smyslové poruchy (včetně parestezie), poruchy spánku (včetně nespavosti a silných snů), vzrušení nebo úzkost, nauzea a/nebo zvracení, tremor, vertigo, bolest hlavy a příznaky chřipky. Obecně jsou tyto příhody většinou mírného až středního stupně a spontánně odeznějí, avšak u některých pacientů mohou být závažné a/nebo dlouhodobější. Doporučujese proto, pokud už podávání venlafaxinu není nutné, postupně snižovat jeho dávku a pomalu jejvysadil (viz bod 4.2 a 4.4).

Pediatričtí pacientiVšeobecně byl profil nežádoucích účinků venlafaxinu (v placebem kontrolovaných klinickýchstudiích) u dětí a dospívajících (věk 6 až 17 let) podobný těm, které byly pozorovány u dospělých. Podobně jako u dospělých byla pozorována snížená chuť k jídlu, ztráta tělesné hmotnosti, zvýšený krevní tlak a zvýšená hladina cholesterolu v séru (viz bod 4.4).

V pediatrických klinických studiích byl pozorován zvýšený počet nežádoucích účinků – suicidiálních myšlenek. Byl také zvýšený počet hlášení hostility a, zvláště u těžké depresivní poruchy, sebepoškození.

Navíc byly u dětí pozorovány následující nežádoucí účinky: bolest břicha, vzrušení, dyspepsie, ekchymóza, epistaxe a myalgie.

4.9. PředávkováníPo uvedení přípravku na trh bylo hlášeno předávkování venlafaxinem převážně v kombinaci salkoholem a/nebo s jinými léčivými přípravky. Nejčastěji hlášenými nežádoucími účinky při předávkování byly: tachykardie, poruchy vědomí (v rozmezí od somnolence až po kóma), mydriáza, křeče a zvracení. Dalšími hlášenými nežádoucími účinky byly: změny EKG (např. prodloužení intervalu QT, blok Tawarova raménka, prodloužení komplexu QRS), ventrikulární tachykardie, bradykardie, hypotenze, vertigo a úmrtí.

Publikované retrospektivní studie uvádějí, že předávkování venlafaxinem může být spojeno s vyšším rizikem úmrtí v porovnání s antidepresivy SSRI, ale s nižším rizikem než je u tricyklických antidepresiv. Epidemiologické studie prokázaly, že pacienti léčení venlafaxinem mají vyšší riziko suicidií než pacienti léčení SSRI. Není jasné, do jaké míry může být toto zjištění vyššího rizika úmrtípřisuzováno toxicitě venlafaxinu při předávkování a do jaké míry toto naopak souvisí s

13

některými charakteristikami pacientů užívajících venlafaxin. Venlafaxin má být předepisován v co

14

nejmenších množstvích v souladu se správným léčebným postupem, aby se snížilo riziko předávkování.

Doporučená léčbaDoporučují se obecná podpůrná a symptomatická opatření; monitorování srdeční akce a vitálních funkcí. Hrozí-li riziko aspirace, nedoporučuje se vyvolávat zvracení.Výplach žaludku může být indikován, pokud je proveden brzy po užití nebo u symptomatickýchpacientů. Podání aktivního uhlí může také omezit absorpci léčivé látky. Forsírovaná diuréza, dialýza, hemoperfuze ani výměnná transfuze nebudou pravděpodobně prospěšné. Žádná specifická antidota venlafaxinu nejsou známa.

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI5.1. Farmakodynamické vlastnostiFarmakoterapeutická skupina: Jiná antidepresiva, ATC kód: N06AX16.

Má se za to, že antidepresivní účinek venlafaxinu je spojen s potenciací aktivity neurotransmiterů vcentrální nervové soustavě. Předklinické studie ukázaly, že venlafaxin a jeho nejvýznamnější metabolit O-desmetylvenlafaxin (ODV) jsou inhibitory zpětného vychytávání serotoninu a noradrenalinu. Venlafaxin také slabě inhibuje vychytávání dopaminu. Venlafaxin a jeho aktivní metabolit po akutním podání (jednotlivá dávka) i po chronickém podávání redukují ß-adrenergní odpověď. Venlafaxin a ODV jsou si velmi podobné v celkovém účinku na zpětné vychytávání neurotransmiterů a ve vazbě na receptory.

Venlafaxin nemá prakticky žádnou afinitu k muskarinovým, k H1-histaminergním ani k α1 -adrenergním receptorům mozku potkanů in vitro. Farmakologické účinky na tyto receptory se mohou vztahovat k různým nežádoucím účinkům, pozorovaným u léčivých přípravků s obsahem jiných antidepresiv, např. jako anticholinergní, sedativní a kardiovaskulární nežádoucí účinky.

Venlafaxin nemá žádný inhibiční účinek na monoaminooxidázu (MAO).

V in vitro studiích bylo zjištěno, že venlafaxin nemá prakticky žádnou afinitu k opiátovým ani benzodiazepinovým receptorům.

Těžkádepresivní poruchaÚčinnost venlafaxinu s okamžitým uvolňováním při léčení těžkých depresivních epizod byl prokázán v pěti randomizovaných, dvojitě zaslepených, placebem kontrolovaných krátkodobých studiích, trvajících od 4 do 6 týdnů s dávkami až 375 mg/den. Účinnost venlafaxinu s prodlouženým uvolňováním při léčení těžkých depresivních epizod byla stanovena ve dvou placebem kontrolovaných krátkodobých studiích, trvajících 8 a 12 týdnů, s dávkami v rozmezí od 75 do 225 mg/den.

V jedné dlouhodobé studii byli dospělí ambulantní pacienti, kteří reagovali v průběhu 8-týdenní otevřené studie na podávání venlafaxinu s prodlouženým uvolňováním (75, 150 nebo 225 mg), randomizováni, aby pokračovali se stejným dávkováním venlafaxinu s prodlouženým uvolňováním nebo placeba po dobu až 26 týdnů a byl u nich sledován relaps.

Účinnost venlafaxinu v prevenci rekurentních depresivních epizod byla hodnocena po dobu 12 měsíců ve druhé dlouhodobé, dvojitě zaslepené, placebem kontrolované studii u dospělých ambulantních pacientů s rekurentními těžkými depresivními epizodami , kteří v poslední epizodě deprese odpovídali na léčbu venlafaxinem (100 až 200 mg/den podle schématu b.i.d.- denní dávka rozdělená do dvou dílčích dávek).

Generalizovanáúzkostná poruchaÚčinnost tobolek venlafaxinu s prodlouženým uvolňováním v léčbě generalizované úzkostné poruchy (GAD) byla stanovena ve dvou 8-mi týdenních placebem kontrolovaných studiích s fixními dávkami (75 až 225 mg/den), v jedné 6-ti měsíční, placebem kontrolované studii s fixními dávkami (75 až 225

15

mg/den), a v jedné 6-ti měsíční, placebem kontrolované studii s flexibilními dávkami (37,5, 75 a 150 mg/den) u dospělých ambulantních pacientů.

I když byla také prokázána superiorita dávky 37,5 mg/den v porovnání s placebem, tato dávka nebyla tak konzistentně účinná jako vyšší dávky

Sociálně úzkostná poruchaÚčinnost tobolek venlafaxinu s prodlouženým uvolňováním v léčbě sociálně úzkostné poruchy byla stanovena ve čtyřech dvojitě zaslepených, multicentrických, placebem kontrolovaných 12-ti týdenních studiích s paralelní skupinou a flexibilními dávkami a v jedné dvojitě zaslepené, placebem kontrolované 6-ti měsíční studii s paralelní skupinou a fixními/flexibilními dávkami u dospělých ambulantních pacientů. Pacienti dostávali dávky v rozmezí od 75 do 225 mg/den. V 6-ti měsíční studii se neprokázala vyšší účinnost ve skupině léčené dávkami 150 až 225 mg/den v porovnání se skupinou léčenou dávkou 75 mg/den.

PanickáporuchaÚčinnost tobolek venlafaxinu s prodlouženým uvolňováním v léčbě panické poruchy byla stanovenave dvou dvojitě zaslepených, 12-ti týdenních multicentrických, placebem kontrolovaných studiích u dospělých ambulantních pacientů s panickou poruchou s agorafobií nebo bez agorafobie. Iniciační dávka ve studiích s panickou poruchou byla 37,5 mg/den po dobu 7 dnů. Potom pacienti dostávali fixní dávky 75 mg nebo 225 mg/den v další studii.

Účinnost byla také stanovena v jedné dlouhodobé dvojitě zaslepené, placebem kontrolované studii s paralelní skupinou, sledující dlouhodobou bezpečnost, účinnost a prevenci recidivy u dospělých ambulantních pacientů, reagujících v otevřené části léčby. Pacienti pokračovali v užívání identických dávek venlafaxinu s prodlouženým uvolňováním, jaké dostávali v závěru otevřené fáze studie (75,150, nebo 225 mg).

5.2. Farmakokinetické vlastnostiVenlafaxin je rozsáhle metabolizován, převážně na aktivní metabolit O-desmethylvenlafaxin (ODV). Střední zdánlivý poločas vylučování ± SD z plazmy je pro venlafaxin 5±2 hodiny a pro ODV 11±2hodiny. Při perorálním podávání denní dávky rozdělené do několika jednotlivých dávek se dosáhne rovnovážného stavu hladiny venlafaxinu a ODV do 3 dnů. V rozmezí dávek od 75 do 450 mg/den mávenlafaxin a ODV lineární kinetiku.

AbsorpcePo jednotlivé perorální dávce je nejméně 92% venlafaxinu s rychlým uvolňováním absorbováno. Vzhledem k metabolismu venlafaxinu v předsystémové oblasti je absolutní biologická dostupnost venlafaxinu 40% až 45%. Po podání venlafaxinu s rychlým uvolňováním se dosáhne maximální plazmatické koncentrace venlafaxinu do 2 hod. a ODV do 3 hod. Po podání tobolek venlafaxinu s prodlouženým uvolňováním se dosáhne maximální plazmatické koncentrace venlafaxinu do 5,5 hod. a ODV do 9 hod. Pokud se podají stejné denní dávky venlafaxinu ve formě tablet s rychlým uvolňováním nebo jako tobolky s prodlouženým uvolňováním, tobolky s prodlouženým uvolňováním mají pomalejší absorpci, ale stejný rozsah absorpce jako tablety s rychlým uvolňováním. Potrava neovlivňuje biologickou dostupnost venlafaxinu ani ODV.

DistribuceV terapeutických koncentracích jsou venlafaxin a ODV minimálně vázány na plazmatické bílkoviny(27% a 30%). Po intravenózním podání je distribuční objem venlafaxinu v ustáleném stavu 4,4±1,6 l/kg.

MetabolismusVenlafaxin prochází rozsáhlou metabolickou přeměnu v játrech. Studie in vitro a in vivo prokázaly, že venlafaxin je bitransformován na svůj hlavní metabolit ODV prostřednictvím CYP2D6. Studie in vitro a in vivo prokázaly, že venlafaxin je metabolizován na svůj vedlejší, méně účinný metabolit N-

16

desmethylvenlafaxin prostřednictvím CYP3A4. Studie in vitro ukazují, že venlafaxin je slabým inhibitorem CYP2D6. Venlafaxin neinhibuje CYP1A2, CYP2C9 ani CYP3A4.

VylučováníVenlafaxin a jeho metabolity jsou vylučovány převážně ledvinami. Přibližně 87% dávky venlafaxinu se vyloučí močí do 48 hodin, a to jako nezměněný venlafaxin (5%), nekonjugovaný ODV (29%), konjugovaný ODV (26%) nebo jako další vedlejší neúčinné metabolity (27%). Střední plazmatická clearance ± SD venlafaxinu je 1,3±0,6 l/hod/kg a ODV je 0,4±0,2 l/hod/kg.

Zvláštní skupiny pacientůVěk a pohlavíVěk ani pohlaví pacienta nemají podstatný vliv na farmakokinetiku venlafaxinu ani ODV.

Silní/ slabí metabolizátoři CYP2D6Slabí metabolizátoři CYP2D6 mají vyšší plazmatické koncentrace venlafaxinu než silní metabolizátoři. Protože však celková expozice (AUC) venlafaxinu a ODV je u pomalých a rychlých metabolizátorů podobná, není třeba dvou rozdílných dávkovacích režimů pro tyto dvě skupiny.

Pacienti s poruchou funkce jaterPacienti s klasifikací Child-Pugh A (lehké jaterní poškození) a Child-Pugh B (středně těžké jaterní poškození) měli prodloužený poločas vylučování venlafaxinu a ODV v porovnání se zdravými osobami. Po perorálním podání byla clearance venlafaxinu a ODV snížena. Byl pozorován vysoký stupeň individuální variability. U pacientů s těžkým jaterním poškozením jsou k dispozici pouze omezené údaje (viz bod 4.2).

Pacienti s poruchou funkce ledvinU dialyzovaných pacientů měl venlafaxin prodloužený poločas vylučování asi o 180% a sníženou clearance asi o 57% v porovnání se zdravými osobami, zatímco poločas vylučování ODV byl prodloužený asi o 142% a clearance byla snížena asi o 56%. U pacientů s těžkou poruchou funkce ledvina u pacientů vyžadujících hemodialýzu, je nutné dávku upravit (viz bod 4.2).

5.3. Předklinické údaje vztahující se k bezpečnostiStudie s venlafaxinem na myších a potkanech neprokázaly jeho kancerogenitu. Venlafaxin nebyl mutagenní v rozsáhlé řadě in vitro a in vivo testů.

Studie reprodukční toxicity na zvířatech zjistily u potkanů snížení hmotnosti mláďat, zvýšení počtu mrtvě narozených mláďat a zvýšení počtu úmrtí mláďat v průběhu prvních 5 dnů kojení. Příčina těchto úmrtí není známa. Tyto účinky byly pozorovány pouze po dávkách 30 mg/kg/den, které 4 x převyšují (v mg/kg) denní dávku pro člověka 375 mg. Dávka, při které se tento účinek neprojevil, odpovídala1,3násobku dávky pro člověka. Potenciální riziko pro člověka není známo.

Ve studii, v níž byli samci a samičky potkanů vystaveni ODV byla pozorována snížená fertilita. Tato expozice odpovídala přibližně 1-2násobku expozice, které je dosaženo při podávání humánní denní dávky venlafaxinu 375 mg/den. . Význam tohoto zjištění pro člověka není známý.

6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE6.1. Seznam pomocných látek

17

Tifaxin retard 75 mgObsah tobolky:zrněný cukr (obsahuje sacharózu)etycelulóza (E462) hyprolóza hypromelóza (E464) mastek (E553b) dibutyl-sebakát kyselina olejovákoloidní bezvodý oxid křemičitý

Želatinová tobolkaželatinanatrium-lauryl-sulfátBarviva: oranžová žluť FCF (E110), chinolinová žluť (E104), oxid titaničitý (E171)

Tifaxin retard 150 mgObsah tobolky:zrněný cukr (obsahuje sacharózu)etycelulóza (E462)hyprolóza hypromelóza (E464) mastek (E553b) dibutyl-sebakát kyselina olejovákoloidní bezvodý oxid křemičitý

Želatinová tobolkaželatinanatrium-lauryl-sulfátBarviva: oranžová žluť FCF (E110), chinolinová žluť (E104), patentní modř (E131), oxid titaničitý(E171)

6.2. InkompatibilityNeuplatňuje se.

6.3. Doba použitelnosti3 roky.

6.4. Zvláštní opatření pro uchováváníTento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

6.5. Druh obalu a velikost balení

18

Tifaxin retard 75 mg: Tifaxin retard 150 mg:10, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 98 a 100 tobolek v blistru (PVC / Al).50 a 100 tobolek v HDPE lahvičce s HDPE šroubovacím uzávěrem, uvnitř sáček svysoušedlem (silikagel).

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

6.6. Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku a pro zacházení s nímŽádné zvláštní požadavky.

7. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACISTADA Arzneimittel AG, Stadastrasse 2-18, 611 18 Bad Vilbel, Německo

8. REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)Tifaxin retard 75 mg: 30/085/09-C Tifaxin retard 150 mg: 30/086/09-C

9. DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE4.3.2009

10. DATUM REVIZE TEXTU

15.6.2011


nahoru

Informace na obalu

1

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

KRABIČKA

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

TIFAXIN RETARD 75 mg

TIFAXIN RETARD 150 mg

tvrdé tobolky s prodlouženým uvolňováním

(venlafaxinum)

2.

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

1 tobolka obsahuje venlafaxini hydrochloridum 84,87 mg odpovídající venlafaxinum 75 mg.1 tobolka obsahuje venlafaxini hydrochloridum 169,74 mg odpovídající venlafaxinum 150 mg.

3.

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

75 mg a 150 mg:Obsahuje sacharózu (v zrněném cukru) a barvivo oranžovou žluť FCF (E110) aj.

Podrobnější informace v příbalové informaci.

4.

LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ

TIFAXIN RETARD 75 mgTIFAXIN RETARD 150 mg

Blistry10 tvrdých tobolek s prodlouženým uvolňováním14 tvrdých tobolek s prodlouženým uvolňováním20 tvrdých tobolek s prodlouženým uvolňováním28 tvrdých tobolek s prodlouženým uvolňováním30 tvrdých tobolek s prodlouženým uvolňováním50 tvrdých tobolek s prodlouženým uvolňováním56 tvrdých tobolek s prodlouženým uvolňováním98 tvrdých tobolek s prodlouženým uvolňováním100 tvrdých tobolek s prodlouženým uvolňováním

Lahvičky50 tvrdých tobolek s prodlouženým uvolňováním100 tvrdých tobolek s prodlouženým uvolňováním

5.

ZPŮSOB A CESTA /CESTY PODÁNÍ

Perorální podání

2

Tobolky polykejte během jídla celé, nekousejte.Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

6.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOSAH A DOHLED DĚTÍ

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí!

7.

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8.

POUŽITELNOST

Použitelné do

9.

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

10.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny

11.

NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

STADA Arzneimittel AG, Stadastrasse 2-18, 611 18 Bad Vilbel, Německo

12.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

Reg. č.:

TIFAXIN RETARD 75 mg: 30/085/09-CTIFAXIN RETARD 150 mg: 30/086/09-C

13.

ČÍSLO ŠARŽE

Č. šarže:

14.

KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.

15.

NÁVOD K POUŽITÍ

16.

INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

TIFAXIN RETARD 75 mgTIFAXIN RETARD 150 mg

3

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNITŘNÍM OBALU

LAHVIČKA

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

TIFAXIN RETARD 75 mg

TIFAXIN RETARD 150 mg

tvrdé tobolky s prodlouženým uvolňováním

(venlafaxinum)

2.

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

1 tobolka obsahuje venlafaxini hydrochloridum 84,87 mg odpovídající venlafaxinum 75 mg.1 tobolka obsahuje venlafaxini hydrochloridum 169,74 mg odpovídající venlafaxinum 150 mg.

3.

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

75 mg a 150 mg:Obsahuje sacharózu (v zrněném cukru) a barvivo oranžovou žluť FCF (E110) aj.

Podrobnější informace v příbalové informaci.

4.

LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ

50 tvrdých tobolek s prodlouženým uvolňováním100 tvrdých tobolek s prodlouženým uvolňováním

5.

ZPŮSOB A CESTA /CESTY PODÁNÍ

Perorální podáníTobolky polykejte během jídla celé, nekousejte.Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

6.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOSAH A DOHLED DĚTÍ

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí!

7.

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8.

POUŽITELNOST

Použitelné do

9.

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

4

10.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny

11.

NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

STADA Arzneimittel AG, Stadastrasse 2-18, 611 18 Bad Vilbel, Německo

12.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

Reg. č.:

TIFAXIN RETARD 75 mg:

30/085/09-C

TIFAXIN RETARD 150 mg:

30/086/09-C

13.

ČÍSLO ŠARŽE

Č. šarže:

14.

KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.

15.

NÁVOD K POUŽITÍ

16.

INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

TIFAXIN RETARD 75 mgTIFAXIN RETARD 150 mg

5

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH NEBO STRIPECH

BLISTRY

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

TIFAXIN RETARD 75 mg

TIFAXIN RETARD 150 mg

tvrdé tobolky s prodlouženým uvolňováním

(venlafaxinum)

2.

NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

STADA Arzneimittel AG, Stadastrasse 2-18, 611 18 Bad Vilbel, Německo

3.

POUŽITELNOST

Použ. do:

4.

ČÍSLO ŠARŽE

Č. šarže:

5.

JINÉ

Tyto informace jsou určeny pouze odborníkům. Pokud máte pochybnosti o nějakém léku, prosím, kontaktujte svého lékaře. Nedoporučujeme se řídit informacemi uvedenými na těchto stránkách, mohou být zastaralé a nepřesné.