Tiapra

Kód 0099926 ( )
Registrační číslo 68/ 119/04-C
Název TIAPRA
Režim prodeje na lékařský předpis
Stav registrace registrovaný léčivý přípravek
Držitel registrace Zentiva a.s., Hlohovec, Slovenská republika
ATC klasifikace

nahoru

Varianty

Kód Náz. Forma
0099927 POR TBL FLM 100X100MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0099925 POR TBL FLM 20X100MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0099926 POR TBL FLM 50X100MG Potahovaná tableta, Perorální podání

nahoru

Příbalový létak TIAPRA

Strana 1 (celkem 6)

Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls89675/2008 Příbalová informace: informace pro uživatele

Tiapra 100 mg potahované tablety (tiapridi hydrochloridum) Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje. -

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

-

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

-

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

-

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.

Co naleznete v této příbalové informaci 1. Co je přípravek Tiapra a k čemu se používá 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Tiapra užívat 3. Jak se přípravek Tiapra užívá 4. Možné nežádoucí účinky 5 Jak přípravek Tiapra uchovávat 6. Obsah balení a další informace 1.

CO JE PŘÍPRAVEK TIAPRA A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Tiapra je přípravek patřící do skupiny léčiv nazývaných atypická neuroleptika (léky k léčbě duševních poruch). Tiapra působí na duševní funkce a příznivě ovlivňuje mimovolní a abnormální pohyby nemocného. Tiapra se užívá ke krátkodobé léčbě poruch chování ve stáří nebo při chronickém alkoholismu, včetně abstinenčních příznaků při náhlém vynechání požívání alkoholu. Také se užívá k odstranění psychicky vyvolaných nenormálních pohybů ve stáří. Příznivě ovlivňuje mimovolní pohyby úst, kroutivé pohyby rukou a některé formy třesu rukou. Je možno ji také užívat u jiných forem nenormálních pohybů (Huntingtonova chorea - vzácné dědičné neurodegenerativní onemocnění mozku charakteristické nekoordinovanými trhavými pohyby těla a snížením mentálních schopností, tardivní dyskineze). Tiapru lze podávat u dospělých i u stavů intenzivní a neustupující bolesti. Přípravek Tiapra tablety lze užít u dospělých a dětí od 6 let k léčbě těžkých poruch chování a mimovolních pohybů.

Strana 2 (celkem 6)

2.

ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK

TIAPRA UŽÍVAT Neužívejte přípravek Tiapra:

jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na tiaprid (léčivá látka přípravku) nebo na

kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6),

jestliže trpíte nádorovým onemocněním mozku, produkujícím hormon prolaktin, nebo

nádorem prsu; nebo feochromocytomem – vzácným nádorem nadledvin,

jestliže užíváte levodopu (lék užívaný k léčbě Parkinsonovy choroby).

Upozornění a opatření Před užitím přípravku Tiapra se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.

Stejně jako u jiných neuroleptik (léky k léčbě duševních poruch) se může rozvinout

neuroleptický maligní syndrom (vážná, život ohrožující porucha, která vzniká nejčastěji jako nežádoucí účinek léků užívaných k léčbě duševních poruch; příznaky zahrnují vysokou horečku, nestabilní krevní tlak a svalovou ztuhlost). V případě vysoké horečky neznámého původu by se mělo užívání přípravku přerušit.

Tiapru by neměli užívat pacienti s Parkinsonovou chorobou (onemocněním projevující se

výrazným třesem a svalovou ztuhlostí).

Pacienti s epilepsií by v průběhu léčby Tiaprou měli být pečlivě sledováni, protože může

dojít ke zvýšení možnosti vzniku křečových stavů.

U starších pacientů je potřebné přípravek podávat opatrně pro možné riziko tlumivého

účinku léku.

Poraďte se s lékařem, pokud se u Vás nebo u někoho z Vaší rodiny již někdy vyskytly

potíže s krevními sraženinami (ucpání cév, embolie). Užívání podobných přípravků jako je tento je totiž spojováno s tvorbou krevních sraženin v cévách.

Pokud trpíte onemocněním ledvin, je nutné dodržovat snížené dávkování přípravku (viz

bod 3 Jak se Tiapra užívá).

Pokud trpíte srdečním onemocněním a onemocněním cév.

Tiapra není vzhledem k obsahu léčivé látky určena k podávání dětem do 6 let. Další léčivé přípravky a Tiapra Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat. Tiapra se nesmí užívat s kabergolinem nebo chinagolidem (látky používané k léčbě zvýšené hladiny hormonu prolaktinu), kromě pacientů s Parkinsonovou chorobou. Tiapra se nedoporučuje užívat v kombinaci s některými léčivými přípravky, které mohou způsobit poruchy srdečního rytmu. Tiapra se dále nedoporučuje užívat v kombinaci s: alkoholem, metadonem (lék používaný při léčbě závislosti na opiátech), levodopou (používá se při léčbě Parkinsonovy choroby), dopaminergními agonisty (látky používané např. při léčbě Parkinsonovy choroby) s výjimkou levodopy u pacientů s Parkinsonovou chorobou. Kombinace, vyžadující zvláštní opatření při užívání:

Strana 3 (celkem 6)

léky zpomalující srdeční rytmus, léky užívané při srdečním selhání (betablokátory), léky snižující hladinu draslíku.

Jiné kombinace, které je třeba vzít v úvahu:

léky používané při léčbě vysokého krevního tlaku, léky používané při srdečních

onemocněních (např. betablokátory, nitrátové deriváty),

léky snižující aktivitu centrálního nervového systému: léky proti bolestem, léky potlačující

kašel, léky na spaní, na uklidnění, proti zvracení, proti alergii, léky používané při léčbě schizofrenie, léky používané při léčbě deprese způsobující ospalost (sedativní antidepresiva),

jiné léky: baklofen (látka užívaná u některých nervových chorob provázených nadměrnou

svalovou ztuhlostí), talidomid (lék používaný k léčbě mnohočetného myelomu – druh rakoviny krve), pizotifen (lék používaný k profylaktické léčbě migrény).

Přípravek Tiapra s jídlem, pitím a alkoholem Během léčby nekonzumujte alkoholické nápoje. Přípravek lze užívat s jídlem nebo bez jídla. Těhotenství a kojení Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. Pravděpodobnost poškození plodu při podávání léku v průběhu těhotenství je velmi malá, přesto je nutné zvážit poměr rizika a prospěchu podávání těhotným ženám. U novorozenců, jejichž matky užívaly přípravek Tiapra v posledním trimestru (poslední tři měsíce těhotenství) se mohou vyskytnout tyto příznaky: třes, svalová ztuhlost a/nebo slabost, spavost, neklid, problémy s dýcháním a potíže s příjmem potravy. Pokud se u vašeho dítěte objeví jakýkoliv z těchto příznaků, prosím, kontaktujte dětského lékaře. Nejsou známé údaje o průniku léčiva do mateřského mléka, kojení se nicméně během léčby nedoporučuje. Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů Přípravek i v doporučených dávkách může nepříznivě ovlivnit činnost vyžadující zvýšenou pozornost (např. řízení motorových vozidel, obsluha strojů, práce ve výškách a pod.). Neřiďte dopravní prostředek a neobsluhujte žádné přístroje nebo stroje, protože přípravek může způsobit útlum a ospalost. Přípravek Tiapra obsahuje pomocnou látku azobarvivo Ponceau 4R, které může způsobit alergické reakce. 3.

JAK SE PŘÍPRAVEK TIAPRA UŽÍVÁ

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý/á, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Dávkování je individuální a vždy je musí určit lékař.

Tiapra se užívá u dospělých a dětí od 6 let obvykle takto:

Strana 4 (celkem 6)

- Krátkodobá léčba poruch chování ve stáří nebo při chronickém alkoholismu

Použití u dospělých: 200 – 300 mg za den, rozděleno do 2 dílčích dávek po dobu 1 – 2

měsíců. U starších pacientů by dávky 200 – 300 mg/den mělo být dosaženo postupně. Léčba by měla být zahájena nízkou dávkou 50 mg 2x denně. Dávka by pak měla být zvyšována postupně po 50 – 100 mg každé 2 – 3 dny. Průměrná dávka u starších pacientů je 200 mg/den.

Maximální doporučenou dávkou je 300 mg/den.

- mimovolní a abnormální pohyby:

Dospělí: 300 – 800 mg/den.

Léčba by měla být zahájena velmi nízkou dávkou 25 mg/den, potom by dávka měla být

velmi postupně zvyšována k dosažení nejnižší účinné dávky.

Děti od 6 let: 3-6 mg/kg tělesné hmotnosti denně

- intenzívní, neustupující bolest: Dospělí: 200 – 400 mg/den

- těžké poruchy chování u dětí od 6 let s agitovaností (pohybovým neklidem) a agresivitou: Dávka je 100 – 150 mg/den. Maximální dávka je 300 mg/den.

Při nedostatečnosti ledvin lékař dávku sníží. Přesnou dávku, jejich počet během dne i délku léčby určí vždy lékař. Tablety se užívají nerozkousané, zapijí se dostatečným množstvím tekutiny. Jestliže jste užil(a) více tablet přípravku Tiapra než jste měl(a), Předávkování se může projevit ospalostí a útlumem, ztrátou vědomí, nízkým tlakem, stahy svalů v oblasti obličeje a krku, nekontrolovaným vyplazováním jazyka, dlouhodobým stahem žvýkacích svalů. Při předávkování nebo náhodném požití přípravku dítětem ihned vyhledejte lékaře. Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Tiapra Pokud si zapomenete vzít dávku léku, vezměte si ji co nejdříve poté, co si vzpomenete, pokud se neblíží čas vzít si další dávku. V takovém případě si vezměte další dávku léku jako normálně. Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil/a vynechanou dávku. Pokud si zapomenete vzít více dávek, poraďte se s lékařem. Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Tiapra Bez porady s Vaším lékařem nepřerušujte doporučenou dobu užívání přípravku, i když se budete cítit lépe. Po svévolném přerušení léčby se může Vás stav opět zhoršit. Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 4.

MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Strana 5 (celkem 6)

Jestliže zpozorujete některý z těchto příznaků, vyhledejte okamžitě lékařskou pomoc; - horečka spojená s bledostí kůže - krevní sraženiny v žilách zvláště dolních končetin (příznaky zahrnují otok, bolest a

zarudnutí dolní končetiny), které mohou putovat žilním řečištěm do plic a zapříčinit bolest na hrudi a dýchací obtíže

V průběhu užívání léčivé látky tiaprid se mohou objevit následující nežádoucí účinky seřazeny dle frekvence výskytu: Často (u 1 až 10 ze 100 pacientů): bolest hlavy, závratě, parkinsonismus a příbuzné symptomy: třes, zvýšené svalové napětí, snížená pohyblivost a zvýšené slinění (tyto příznaky většinou po podání antiparkinsonik vymizí), ospalost a celkový útlum, nespavost, lhostejnost, neklid, slabost/únava, zvýšení plazmatických hladin hormonu prolaktinu. Méně často (u 1 až 10 z 1000 pacientů): stahy některých svalů v obličeji a na krku (křeč, stah krčních svalů, mimovolní pohyby očních bulbů, křeč žvýkacího svalstva, tyto příznaky většinou po podání antiparkinsonik vymizí), neschopnost vydržet v klidu, tvorba a vylučování mléka mléčnou žlázou mimo období kojení, vymizení menstruace, zvětšování nebo bolestivost prsů u žen i u mužů, impotence, zvýšení tělesné hmotnosti. Vzácně (u 1 až 10 z 10 000 pacientů): akutní porucha normálních pohybů (tento příznak většinou po podání antiparkinsonik vymizí). Data po uvedení přípravku na trh Frekvence není známa (z dostupných údajů nelze určit):

tardivní dyskineze (charakterizovaná rytmickými, mimovolními pohyby zvláště jazyka

a/nebo tváře) byla zaznamenána po více než tříměsíčním užívání neuroleptika.

poruchy srdečního rytmu, které můžou vyústit až do zástavy srdce a náhlé smrti. krevní sraženiny v žilách zvláště dolních končetin (příznaky zahrnují otok, bolest a

zarudnutí dolní končetiny), které mohou putovat žilním řečištěm do plic a zapříčinit bolest na hrudi a dýchací obtíže.

pokles krevního tlaku, obvykle při rychlém vstávání.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. 5.

JAK PŘÍPRAVEK TIAPRA UCHOVÁVAT

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání. Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce a blistru za „Použitelné do:“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Strana 6 (celkem 6)

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí. 6.

OBSAH BALENÍ A DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek Tiapra obsahuje Léčivou látkou je tiapridi hydrochloridum (tiaprid-hydrochlorid) 111,10 mg (odpovídá 100 mg tiapridu) v 1 tabletě. Pomocnými látkami jsou mannitol (E 421), povidon 40, mikrokrystalická celulosa, sodná sůl karboxymethylškrobu typ A, koloidní bezvodý oxid křemičitý, magnesium-stearát, mastek, hypromelosa, makrogol 400, oxid titaničitý (E 171), ponceau 4R (E 124). Jak přípravek Tiapra vypadá a co obsahuje toto balení Tiapra jsou růžové, kulaté bikonvexní tablety, na jedné straně s dělícím křížem. Tabletu lze dělit na stejné dávky. Velikost balení: 20, 50 nebo 100 potahovaných tablet Na trhu nemusí být k dispozici všechny velikostí balení. Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce ZENTIVA, a. s., Hlohovec, Slovenská republika Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 2.5.2012.


nahoru

Souhrn údajů o léku (SPC)

Strana 1 (celkem 11)

Příloha č. 3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls89675/2008, sukls89676/2008

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Tiapra 100 mg, potahované tablety Tiapra 100 mg/2 ml injekční roztok 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Potahovaná tableta: tiapridi hydrochloridum 111,10 mg, což odpovídá 100 mg tiapridu v 1 tabletě Pomocná látka se známým účinkem: Ponceau 4R (E124) Injekční roztok: tiapridi hydrochloridum 111,10 mg, což odpovídá 100 mg tiapridu v 2 ml injekčního roztoku Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1. 3. LÉKOVÁ FORMA Potahované tablety Popis: růžové, kulaté bikonvexní tablety, na jedné straně s dělícím křížem. Tabletu lze dělit na stejné dávky. Injekční roztok: Popis: čirý, bezbarvý roztok, prakticky prostý částic 4. KLINICKÉ ÚDAJE 4.1 Terapeutické indikace Tablety: Dospělí:

- krátkodobá léčba poruch chování ve stáří nebo při chronickém abusu alkoholu - intenzivní, neustupující bolest - dyskineze a abnormální pohyby (spontánní dyskineze, tardivní dyskineze, chorea

Huntington).

Strana 2 (celkem 11)

Dospělí a děti od 6 let: -

chorea, Gilles de la Tourettova choroba

Děti od 6 let: -

těžké poruchy chování s agitovaností a agresivitou.

Injekční roztok: -

krátkodobá léčba poruch chování ve stáří nebo při chronickém abusu alkoholu

-

intenzivní, neustupující bolest

4.2 Dávkování a způsob podání Tablety: Pro použití u dospělých a dětí od 6 let. Vždy by měla být zvážena minimální účinná dávka. Pokud to dovolí pacientův klinický obraz, léčba by měla být zahájena nízkou dávkou, která by měla být postupně zvyšována.

- krátkodobá léčba agitovaných a agresivních stavů, zejména ve stáří nebo při

chronickém abusu alkoholu:

Použití u dospělých: 200 až maximálně 300 mg za den, po dobu 1 – 2 měsíců. U starších pacientů by dávky 200 – 300 mg/den mělo být dosaženo postupně. Léčba by měla být zahájena nízkou dávkou 50 mg 2x denně. Dávka by pak měla být zvyšována postupně po 50 – 100 mg každé 2 – 3 dny. Průměrná dávka u starších pacientů je 200 mg/den. Maximální doporučenou dávkou je 300 mg/den. - chorea, Gilles de la Tourettova choroba:

Dospělí: 300 – 800 mg/den. Léčba by měla být zahájena velmi nízkou dávkou 25 mg/den, potom by dávka měla být velmi postupně zvyšována k dosažení minimální efektivní dávky. Děti od 6 let: 3 – 6 mg/kg/den.

- intenzivní, neustupující bolest: Dospělí: 200 – 400 mg/den - těžké poruchy chování u dětí od 6 let s agitovaností a agresivitou: Dávka je 100 – 150 mg/den. Pro děti je vhodnější podání perorálního roztoku.

Tablety lze užívat s jídlem nebo bez jídla.

Injekční roztok:

Určeno pro dospělé k i.m. nebo i.v. aplikaci. Vždy by měla být zvážena minimální účinná dávka. Pokud to dovolí pacientův klinický stav, léčba by měla být zahájena nízkou dávkou, která by měla být postupně zvyšována.

Strana 3 (celkem 11)

- krátkodobá léčba agitovaných a agresivních stavů, zejména ve stáří nebo při

chronickém abusu alkoholu:

Dospělí: 200 – 300 mg za den. V případech deliria a stavech před jeho vznikem: 400 – 1200 mg/den. Injekce se podávají každých 4-6 hodin. Tuto dávku je možné zvýšit na max. 1800 mg/den. Starší pacienti: 200 – 300 mg/den ve 2 – 3 injekcích v intervalu 6 hodin. Nepřekračujte dávku 100 mg/injekci. - intenzivní, neustupující bolest 200 – 400 mg/den.

Nedostatečnost ledvin: U pacientů s clearance kreatininu mezi 30 – 60 ml/min by dávka měla být snížena na 75 % normální dávky, u pacientů s clearance kreatininu mezi 10 – 30 ml/min na 50 % normální dávky a na 25 % normální dávky u pacientů s clearance kreatininu nižší než 10 ml/min. Jaterní nedostatečnost: přípravek je slabě metabolizován, proto není snížení dávky nutné. 4.3 Kontraindikace - hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku tohoto přípravku - onemocnění prolaktin-dependentními tumory např. prolaktinom hypofýzy a rakovina prsu - feochromocytom - současné podávání s L-DOPA nebo jinými dopaminergními léky (viz bod 4.5. Interakce

s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

4.4 Zvláštní upozornění a opatření pro použití Stejně jako u jiných neuroleptik se může vyskytnout neuroleptický maligní syndrom (možná fatální komplikace) charakterizovaný hypertermií, svalovou rigiditou a autonomní dysfunkcí. V případě hypertermie neznámého původu by se užívání tiapridu mělo přerušit. Neuroleptika obecně mohou snižovat práh pro vznik epileptických záchvatů, i když tato skutečnost nebyla u tiapridu pozorována. Proto by pacienti s epilepsií v anamnéze měli být v průběhu léčby tiapridem pečlivě monitorováni. Při poruchách funkce ledvin se dávkování tiapridu snižuje v závislosti na závažnosti poruchy (viz bod 4.2. Dávkování a způsob podání). Tiaprid by až na výjimečné případy neměl být užíván u pacientů s Parkinsonovou chorobou. Opatrnost je nutná při podávání tiapridu geriatrickým pacientům pro možné riziko sedativního účinku. Prodloužení QT intervalu Tiaprid může způsobit prodloužení QT intervalu. Tento efekt zvyšuje riziko závažné komorové arytmie jako je torsades de pointes (viz bod 4.8 Nežádoucí účinky). Před podáním, a pokud to pacientův stav dovolí, je doporučeno sledovat faktory, které by mohly napomáhat výskytu těchto poruch rytmu, jako např.:

- bradykardie pod 55 tepů za minutu

Strana 4 (celkem 11)

- elektrolytová dysbalance, především hypokalémie - vrozené prodloužení QT intervalu - současná léčba léky, které mohou způsobit zmíněnou bradykardii (< 55 tepů za min),

elektrolytovou dysbalanci, porušené nitrosrdeční vedení nebo prodloužení QT intervalu (viz bod 4.5 Interakce).

Je nutno zvážit předepsání tiapridu u pacientů s rizikovými faktory, které mohou být predispozicí prodloužení QT intervalu. Žilní tromboembolismus (VTE) V souvislosti s užíváním antipsychotik se vyskytly případy žilního tromboembolismu (VTE). Vzhledem k tomu, že u pacientů léčených antipsychotiky jsou často přítomny získané rizikové faktory pro VTE, měly by být před i během léčby Tiaprou tyto rizikové faktory rozpoznány a následně by měla být uplatněna preventivní opatření. Zvýšená úmrtnost u starších pacientů s demencí U starších pacientů s psychózou související s demencí, kteří byli léčeni antipsychotiky, je zvýšené riziko úmrtí. Z analýz 17 placebem kontrolovaných klinických studií (průměrná doba trvání 10 týdnů), které zahrnovaly převážně pacienty užívající atypická antipsychotika, vyplynulo, že riziko úmrtí u léčených pacientů je 1,6 až 1,7x vyšší než riziko úmrtí u pacientů na placebu. Během typické 10týdenní klinické studie byl podíl úmrtí u léčených pacientů přibližně 4,5 %, zatímco ve skupině na placebu 2,6 %. Ačkoli v klinických hodnoceních s atypickými antipsychotiky byly příčiny úmrtí různorodé, většinou měly buď kardiovaskulární (např. selhání srdce, náhlé úmrtí) nebo infekční (např. pneumonie) původ. Observační studie naznačují, že podobně jako atypická antipsychotika, může i léčba konvenčními antipsychotiky zvyšovat mortalitu. Není zřejmé, v jakém rozsahu lze zvýšenou mortalitu zjištěnou v observačních studiích přisuzovat účinkům antipsychotik nebo spíše některým charakteristikám pacientů. Mozková příhoda V randomizovaných klinických studiích s placebem prováděných na starších pacientech s demencí a léčených určitými atypickými antipsychotiky bylo pozorováno trojnásobné zvýšení rizika mozkových příhod. Mechanismus tohoto zvýšení rizika není znám. Zvýšené riziko mozkové příhody související s jinými antipsychotiky nebo u jiné populace pacientů nelze vyloučit. U pacientů s rizikem mozkové příhody by užití tiapridu mělo být zváženo. Pediatrická populace U dětí nebyl tiaprid důkladně zkoumán. Proto by podávání dětem měla být věnována pozornost (viz bod 4.2 Dávkování a způsob podání). Přípravek Tiapra potahované tablety obsahuje azobarvivo Ponceau 4R, které může způsobit alergické reakce. 4.5 Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce Kontraindikované kombinace: Dopaminergní agonisté, kromě pacientů s Parkinsonovou chorobou (kabergolin, chinagolid), vzhledem k recipročnímu antagonismu mezi dopaminergními agonisty a neuroleptiky. Nedoporučené kombinace:

Strana 5 (celkem 11)

Kombinace s následujícími léčivými přípravky, které mohou způsobit torsades de pointes: antiarytmika třídy Ia (chinidin, hydrochinidin, disopyramid), antiarytmika třídy III (amiodaron, sotalol, dofetilid, ibutilid), některá neuroleptika (sultoprid, pipothiazin, sertindol, veralipid, chlorpromazin, levomepromazin, trifluorperazin, cyamemazin, sulpirid, pimozid, haloperidol, droperidol, flufenazin, pipamperon, flupentixol, zuklopentixol), některá antiparazitika (halofantrin, lumefrantin, pentamidin), jiné léky: i.v. erythromycin, i.v. spiramycin, moxifloxacin, bepridil, cisaprid, difemanil, mizolastin, i.v. vinkamin. Zvýšené riziko ventrikulárních arytmií, zvláště torsades de pointes. Pokud je to možné, vysaďte lék, který může vyvolat torsades de pointes, s výjimkou antiinfekčních léků. Pokud se nelze vyhnout kombinované léčbě, před začátkem léčby zkontrolujte QT interval a sledujte EKG. Alkohol Alkohol zesiluje sedativní účinek neuroleptik. Vzhledem k ovlivnění pozornosti může být nebezpečné řídit vozidla nebo obsluhovat stroje. Je vhodné vyvarovat se požití alkoholických nápojů a léků obsahujících alkohol. Levodopa Reciproční antagonismus levodopy a neuroleptik. U pacientů s Parkinsonovou chorobou se mají použít nejnižší účinné dávky obou léků. Dopaminergní agonisté s výjimkou levodopy (amantadin, apomorfin, bromokryptin, entakapon, lizurid, pergolid, piribedil, pramipexol, ropinirol, selegilin) u pacientů s Parkinsonovou chorobou. Reciproční antagonismus dopaminergních agonistů a neuroleptik. Dopaminergní agonisté můžou vyvolat nebo zhoršit psychotické poruchy. Pokud se léčbě neuroleptiky nelze vyhnout u pacientů s Parkinsonovou chorobou léčených dopaminergními agonisty, musí se dávka těchto látek postupně snižovat a vysadit (náhlé vysazení dopaminergních agonistů může vyvolat neuroleptický maligní syndrom). Metadon Zvýšené riziko ventrikulární arytmie, zvláště torsades de pointes. Kombinace, vyžadující zvláštní opatření při užívání: Léky vyvolávající bradykardii (zvláště antiarytmika třídy Ia, betablokátory, některá antiarytmika třídy II, některé blokátory kalciových kanálů, srdeční glykosidy, pilokarpin, inhibitory cholinesterázy): Zvýšené riziko ventrikulárních arytmií, zvláště torsades de pointes. Klinické a elektrokardiografické monitorování. Betablokátory při srdečním selhání (bisoprolol, karvedilol, metoprolol, nebivolol) Zvýšené riziko ventrikulárních arytmií, zvláště torsades de pointes. Klinické monitorování a EKG monitorování je nevyhnutelné. Léky snižující hladinu draslíku (diuretika snižující hladinu draslíku, stimulační laxativa, i.v. amfotericin B, glukokortikoidy, kosyntropin). Zvýšené riziko ventrikulárních arytmií, zvláště torsades de pointes.

Strana 6 (celkem 11)

Před začátkem léčby tiapridem upravte jakoukoliv hypokalémii a zabezpečte klinické pozorování, monitorování elektrolytů a EKG. Jiné kombinace, které je třeba vzít v úvahu: Antihypertenziva (všechna) Antihypertenzivní účinek a zvýšené riziko ortostatické hypotenze (přídavný efekt). Jiné léky snižující aktivitu CNS Narkotika (analgetika, antitusika a opioidní substituční léčba); barbituráty; benzodiazepiny; jiná nebenzodiazepinová anxiolytika; hypnotika; neuroleptika; sedativní antidepresiva (amitriptylin, doxepin, mianserin, mirtazapin, trimipramin); sedativní H1 antihistaminika; centrálně účinkující antihypertenziva; jiné léky: baklofen, talidomid, pizotifen. Zvýšení centrální deprese. Snížená pozornost může způsobit nebezpečí při řízení vozidel a obsluze strojů. Betablokátory (kromě esmololu, sotalolu a betablokátorů používaných při srdečním selhání) Vazodilatační účinek a riziko hypotenze, zvláště posturální hypotenze (přídavný efekt). Nitrátové deriváty a příbuzné látky 4.6 Fertilita, těhotenství a kojení Těhotenství V případě, že je léčba potřebná pro udržení správné duševní rovnováhy a zabránění dekompenzace, musí se během těhotenství začít nebo pokračovat v účinném dávkování. K dispozici jsou limitované klinické údaje o gravidních ženách vystavených účinku tiapridu. Studie na zvířatech neprokázaly přímé ani nepřímé škodlivé účinky na graviditu, embryonální/fetální vývoj, porod nebo postnatální vývoj. Injekční neuroleptika podávaná v nouzových situacích můžou způsobit hypotenzi matky. U novorozenců, kteří byli během třetího trimestru těhotenství vystaveni vlivu antipsychotik (včetně Tiapry), existuje riziko nežádoucích účinků včetně extrapyramidových příznaků a/nebo příznaků z vysazení. Tyto příznaky se mohou lišit v délce trvání i v závažnosti. Byly hlášeny případy agitovanosti, hypertonie, hypotonie, tremoru, somnolence, respirační tísně nebo poruch příjmu potravy. Proto by novorozenci měli být pečlivě monitorováni. Kojení Studie na zvířatech prokázaly průnik tiapridu do mateřského mléka. Není známo, zda se tiaprid vylučuje do lidského mateřského mléka. Kojení se během léčby tiapridem nedoporučuje. Fertilita Na zvířatech léčených tiapridem bylo pozorováno snížení plodnosti. U lidí může podávání tiapridu vzhledem k interakci s dopaminovými receptory způsobit hyperprolaktinémii, která může být spojená s amenoreou, anovulací a sníženou fertilitou (viz bod 4.8 Nežádoucí účinky). 4.7 Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Strana 7 (celkem 11)

Přípravek může i při doporučených dávkách ovlivnit rychlost reakce a tím schopnost řídit motorová vozidla a obsluhovat stroje (viz bod 4.8). 4.8 Nežádoucí účinky V následující tabulce jsou shrnuty nežádoucí účinky léčivé látky tiaprid rozdělené do skupin podle terminologie MedDRA s uvedením frekvence výskytu: velmi časté (≥1/10); časté ( 1/100 až <1/10); méně časté ( 1/1 000 až <1/100); vzácné ( 1/10 000 až < 1/1 000); velmi vzácné (<1/10 000), není známo (z dostupných údajů nelze určit): Údaje z klinických studií Následující nežádoucí účinky byly hlášené v kontrolovaných klinických studiích. Je nutné podotknout, že v některých případech může být těžké odlišit nežádoucí účinky od symptomů existujícího onemocnění. MedDRA třídy orgánových systémů

Frekvence

Nežádoucí účinek

Poruchy nervového systému

časté

Bolest hlavy Závratě Parkinsonismus a příbuzné symptomy* - Tremor - Hypertonie - Hypokineze - Hypersalivace

méně časté

Dystonie* - Spasmus - Torticollis spastica - Okulogyrické krize - Trismus Akathisie

vzácné

- Akutní dyskineze*

Endokrinní poruchy

časté

Hyperprolaktinémie**

Psychiatrické poruchy

časté

Agitovanost Ospalost Útlum Nespavost Lhostejnost

Poruchy reprodukčního systému a prsu

méně časté

Galaktorea Amenorea Zvětšení prsů Bolestivost prsů Impotence

Celkové poruchy a reakce v místě aplikace

časté

Astenie/únava

méně časté

Zvýšení tělesné hmotnosti

* Příznaky jsou obecně reverzibilní po podání antiparkinsonik. ** Hyperprolaktinémie může v některých případech vyústit do galaktorey, amenorey, gynekomastie, menstruačních poruch nebo erektilní dysfunkce. Postmarketingové údaje

Strana 8 (celkem 11)

Navíc k výše zmíněným, byly prostřednictvím spontánních hlášení zaznamenané následující nežádoucí účinky: MedDRA

třídy

orgánových systémů

Frekvence

Nežádoucí účinek

Srdeční poruchy

není známo

Prodloužení

QT

intervalu,

ventrikulární

arytmie, jako například torsades de pointes, ventrikulární tachykardie, která může vyústit do ventrikulární fibrilace nebo zástavy srdce a náhlé smrti (viz bod 4.4 Zvláštní upozornění a opatření pro použití)

Cévní poruchy

není známo

Případy žilního trombembolismu, včetně případů plicní embolie a hluboké žilní trombózy, byly hlášeny v souvislosti s antipsychotiky. Hypotenze, obvykle ortostatická.

Poruchy nervového systému

není známo

Stejně jako u jiných neuroleptik, byla po více než tříměsíčním užívání neuroleptika zaznamenána tardivní dyskineze (charakterizovaná rytmickými, mimovolnými pohyby především jazyka a/nebo tváře). Antiparkinsonika jsou neúčinná a můžou dokonce vést ke zhoršení příznaků. Stejně jako u jiných antipsychotik byl zaznamenán neuroleptický maligní syndrom (viz bod 4.4 Zvláštní upozornění a opatření pro použití), který může být komplikací s fatálními následky.

Stavy spojené s těhotenstvím, šestinedělím a perinatálním obdobím

není známo

Syndrom z vysazení léku u novorozenců (viz bod 4.6)

4.9 Předávkování Příznaky: Zkušenosti s předávkováním jsou omezené. Může být pozorována ospalost a sedace, kóma, hypotenze a extrapyramidové příznaky. Léčba: Vzhledem k tomu, že tiaprid je velmi slabě dialyzovatelný, není hemodialýza k eliminaci látky účelná. Neexistuje žádné specifické antidotum tiapridu. Proto je doporučeno zahájit sledování pacienta s pečlivou kontrolou životních funkcí a nepřetržitým monitorováním srdeční činnosti (riziko prodloužení QT intervalu a následně komorová arytmie) až do úpravy jeho stavu. V případě závažné extrapyramidové symptomatologie by měly být podány anticholinergní léky.

Strana 9 (celkem 11)

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI 5.1 Farmakodynamické vlastnosti Farmakoteraputická skupina: benzamidová antipsychotika ATC kód: N05AL03 Tiaprid je atypické neuroleptikum, nezávislé na adenylátcykláze, které selektivně blokuje dopaminergní D2 receptory. Jeho afinita k dopaminergním D1 receptorům je nízká. Je

prokázáno, že jeho aktivitu potencuje stimulace a senzibilizace receptorů. Anxiolytický účinek tiapridu byl prokázán na několika zvířecích stresových modelech, které zahrnovaly i pokusy s abstinenčními příznaky. Navíc bylo prokázáno, že tiaprid má pozitivní účinek na bdělost u pacientů ve stáří. Mechanismus jeho anxiolytického působení nebyl dosud objasněn, ale liší se od jeho antidopaminergní aktivity. 5.2 Farmakokinetické vlastnosti Po intramuskulární i njekci 200 mg tiapridu je dosaženo během 30 minut vrcholu plasmatické koncentrace 2,5 μg/ml. Po perorálním podání 200 mg tiapridu je dosaženo za jednu hodinu vrcholu plasmatické

koncentrace 1,3 μg/ml. Biologická dostupnost tiapridu ve formě tablet nebo kapek činí 75%. Absolutní biologická dostupnost je zvýšena o 20%, je-li je tiaprid podán před jídlem. Absorpce je pomalejší u pacientů ve stáří. Tělesná distribuce je rychlá (méně než 1 hodina). Tiaprid přestupuje bez akumulace hematoencefalickou i placentární bariéru. Průnik do mateřského mléka byl pozorován v pokusech u zvířat s poměrem mléko/krev 1,2. Neváže se na proteiny krevní plasmy, slabě se váže na erytrocyty. U lidí se metabolizuje jen málo. 70 % podané látky se vylučuje nezměněno močí. Poločas eliminace je 2,9 hod. u žen a 3,6 hod. u mužů. Vylučuje se převážně močí, renální clearance je 330 ml/min. U pacientů s renálním selháním je vylučování v korelaci s kreatininovou clearance. Dávkování je nutné přizpůsobit závažnosti ledvinné insuficience u pacientů s kreatininovou clearance menší než 20 ml/min. U pacientů s kreatininovou clearance 11-20 ml/min. je doporučeno podávat polovinu běžné dávky a u pacientů s kreatininovou clearance pod 10 ml/min. čtvrtinu běžné dávky. 5.3 Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti Akutní a subchronická toxicita tiapridu je nízká, příznaky otravy jsou převážně podmíněny centrálním antidopaminergním účinkem a hormonálními změnami v organismu (hyperprolaktinémie). Nebyly hlášeny žádné případy mutagenity. Ačkoli nebyla ve studiích embryonální toxicity prokázána teratogenita, byl hlášen embryotoxický účinek. V peri-postnatální studii u potkanů byl pozorován toxický účinek u potomstva při vysokých dávkách. Po dlouhodobém podávání se vyskytly u experimentálních zvířat změny pohlavních orgánů (varlata, prostata, děloha, vaječníky) a byla poškozena fertilita. Výskyt hyperplázie a neoplázie byl zvýšen u prsních žláz, hypofýzy a endokrinních

Strana 10 (celkem 11)

pankreatických a adrenálních tkání. Všechny uvedené účinky byly způsobeny chronicky zvýšenou hladinou prolaktinu v krvi. 6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE 6.1 Seznam pomocných látek Tablety: Mannitol (E 421), povidon 40, mikrokrystalická celulosa, sodná sůl karboxymethylškrobu (typ A), koloidní bezvodý oxid křemičitý, magnesium-stearát, mastek, hypromelosa, makrogol 400, oxid titaničitý E 171, ponceau 4R (E 124). Injekce: chlorid sodný, roztok hydroxidu sodného 0,1 mol/l (k nastavení pH), voda na injekci 6.2 Inkompatibility Neuplatňuje se. 6.3 Doba použitelnosti Tablety: 2 roky Injekce: 3 roky 6.4 Zvláštní opatření pro uchovávání Tyto léčivé přípravky nevyžadují žádné zvláštní podmínky uchovávání. 6.5 Druh obalu a velikost balení Tablety: průhledný PVC/PVDC/Al blistr, krabička Velikost balení: 20 tablet (2 x 10) 50 tablet (5 x 10) 100 tablet (10 x 10) Injekce: bezbarvá ampule ze skla typu I, tvarovaná fólie, krabička Velikost balení: 5 x 2 ml 10 x 2 ml Na trhu nemusí být k dispozici všechny velikosti balení. 6.6 Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku Žádné zvláštní požadavky.

Strana 11 (celkem 11)

7. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI ZENTIVA, a.s., Hlohovec, Slovenská republika 8. REGISTRAČNÍ ČÍSLA tablety: 68/119/04-C injekční roztok: 68/120/04-C 9. DATUM PRVNÍ REGISTRACE / PRODLOUŽENÍ REGISTRACE Datum první registrace: 30. 4. 2004 Datum posledního prodloužení:2.5.2012 10. DATUM REVIZE TEXTU 2.5.2012


nahoru

Informace na obalu

Strana 1 (celkem 3)

LABELLING MINIMÁLNÍ INFORMACE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU 1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU Tiapra 100 mg potahované tablety 2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY tiapridi hydrochloridum 111,1 mg (odpovídá 100 mg tiapridu) v 1 tabletě 3.

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Pomocné látky: Přípravek obsahuje azobarvivo Ponceau 4R. 4.

LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ

20 (50 a 100) potahovaných tablet 5.

ZPŮSOB A CESTA PODÁNÍ

Perorální podání. Před použitím si přečtěte příbalovou informaci. 6.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT

UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí. 7.

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

Přípravek může nepříznivě ovlivnit činnost vyžadující zvýšenou pozornost. 8.

POUŽITELNOST

Použitelné do: 9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ 10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny. 11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Strana 2 (celkem 3)

ZENTIVA, a. s., Hlohovec, Slovenská republika 12.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO

Reg. číslo: 68/119/04-C 13. ČÍSLO ŠARŽE Č. šarže: 14.

KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis. 15. NÁVOD K POUŽITÍ 16.

INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

TIAPRA tbl

Strana 3 (celkem 3)

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH 1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU Tiapra 100 mg tiapridi hydrochloridum potahované tablety 2. NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI ZENTIVA HLOHOVEC 3. POUŽITELNOST Použitelné do: 4.

ČÍSLO ŠARŽE

Č. šarže: 5.

JINÉ

Tyto informace jsou určeny pouze odborníkům. Pokud máte pochybnosti o nějakém léku, prosím, kontaktujte svého lékaře. Nedoporučujeme se řídit informacemi uvedenými na těchto stránkách, mohou být zastaralé a nepřesné.