Thyreotom

Kód 0003875 ( )
Registrační číslo 56/ 296/73-A/C
Název THYREOTOM
Režim prodeje na lékařský předpis
Stav registrace registrace, která pozbyla platnost, přípravek bude stažen z oběhu do doby uvedené v rozhodnutí
Držitel registrace Berlin-Chemie AG ( Menarini Group ), Berlín, Německo
ATC klasifikace

nahoru

Varianty

Kód Náz. Forma
0003875 POR TBL NOB 60X50RG Tableta, Perorální podání

nahoru

Příbalový létak THYREOTOM


PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

Thyreotom

tablety

(levothyroxinum, liothyroninum)

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.

- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

- Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má- li stejné příznaky jako Vy.

- Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete:

 1. Co je přípravek Thyreotom a k čemu se používá

 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Thyreotom užívat

 3. Jak se přípravek Thyreotom užívá

 4. Možné nežádoucí účinky

 5. Jak přípravek Thyreotom uchovávat

 6. Další informace

1. Co je přípravek Thyreotom a k čemu se používá

Thyreotom je přípravek obsahující hormony štítné žlázy. Používá se k náhradě nedostatku těchto hormonů u pacientů s hypotyreózou (sníženou funkcí štítné žlázy) jakéhokoli původu, k prevenci návratu strumy, při maligních nádorech štítné žlázy, zejména po chirurgickém odstranění, k potlačení opětovného růstu nádoru a náhradě snížené tvorby hormonů ve štítné žláze.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Thyreotom užívat

Neužívejte přípravek Thyreotom:

 • jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na léčivou látku nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku

 • při zvýšené funkci štítné žlázy jakéhokoliv původu

 • jestliže jste v nedávné době prodělal/a akutní zánět srdečního svalu

 • při neléčené nedostatečnosti kůry nadledvin nebo neléčené nedostatečnosti podvěsku mozkového (hypofýzy)

 • při angině pectoris nebo infarktu myokardu, jste-li starší pacient a máte-li strumu

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Thyreotom je zapotřebí:

Před zahájením léčby přípravkem Thyreotom je nutné vyloučit nebo zahájit léčbu těchto onemocnění:

ischemická choroba srdeční (např. angina pectoris), vysoký krevní tlak, nedostatečnost hypofýzy (podvěsku mozkového) nebo kůry nadledvin a autonomní onemocnění štítné žlázy (přítomnost oblastí ve štítné žláze, které samostatně tvoří hormony štítné žlázy)

V případě nedostatečnosti věnčitých tepen, srdečního selhání nebo poruch srdečního rytmu spojených se zvýšenou srdeční frekvencí je nutné zabránit i mírnější formě zvýšení funkce štítné žlázy způsobené levothyroxinem.

V případě snížené funkce štítné žlázy způsobené onemocněním hypofýzy (podvěsku mozkového) je nutné zjistit, zda není přítomna současně i nedostatečnost kůry nadledvin. V případě potřeby musí být tento stav léčen ještě před zahájením léčby hormony štítné žlázy.

Aby se zabránilo zvýšení hladin levothyroxinu v krvi u žen se sníženou funkcí štítné žlázy po menopauze, které jsou ve zvýšené míře ohrožené „řídnutím kostí“ (osteoporózy), je nutné častěji kontrolovat funkci štítné žlázy.

Vyvarování se příznaků zvýšené funkce štítné žlázy při pečlivém dávkování a časté kontroly ošetřujícím lékařem jsou třeba u starších pacientů, pacientů s kardiovaskulárními onemocněními a pacientů s křečovými onemocněními.

Tento přípravek obsahuje laktosu a proto nemá být podáván pacientům s nedostatkem laktázy, galaktosemií nebo malabsorpcí glukosy a galaktosy.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky:

Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval/a v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Kolestyramin a kolestipol (léky snižující tuky v krvi) potlačují vstřebávání levothyroxinu ze střev, a proto mají být užívány za 4 - 5 hodin po užití přípravku Thyreotom.

Vstřebávání levothyroxinu ve střevech může být sníženo současným užíváním antacid (léků neutralizujících žaludeční kyselinu) obsahujících hliník nebo léků obsahujících uhličitan vápenatý či železo. Thyreotom proto musí být užíván alespoň 2 hodiny před výše zmíněnými léky.

Propylthiouracil (tyreostatikum), glukokortikoidy (hormony kůry nadledvinek), beta-blokátory (léky snižující krevní tlak) a kontrastní látky s obsahem jodu by mohly snižovat přeměnu levothyroxinu na účinnější formu (T3) hormonu.

Amiodaron (lék k léčbě poruch srdečního rytmu) by mohl - vzhledem k vysokému obsahu jodu v molekule - vyvolat jak zvýšení funkce štítné žlázy (hypertyreózu), tak i snížení funkce štítné žlázy (hypotyreózu). Zvláštní opatrnost je vyžadována u nodulární strumy s možnou přítomností neidentifikovaných oblastí tvořících hormony (autonomie).

Rychlé nitrožilní podání fenytoinu by mohlo vést ke zvýšení hladin hormonu štítné žlázy v krvi a napomoci tak rozvoji poruch srdečního rytmu.

Salicyláty (léky proti horečce a bolesti), dikumarol (lék snižující srážení krve), vysoké dávky furosemidu (lék zvyšující močení) (250 mg), klofibrát (lék ke snížení zvýšené hladiny tuků v krvi) a další látky by mohly zvyšovat hladinu levothyroxinu v krvi.

Sertralin (lék k léčbě deprese) a chlorochin/proguanil (léky na malárii a revmatická onemocnění) snižují účinnost levothyroxinu.

Barbituráty (některé léky na spaní) a další léky mohou zrychlovat rozpad levothyroxinu v játrech.

Potřeba levothyroxinu může být zvýšena při užívání hormonálních antikoncepčních přípravků nebo hormonální substituční terapie v menopauze.

Výrobky ze sóji mohou narušovat vstřebávání levothyroxinu ve střevech. Zejména na začátku a na konci sójové diety může být potřebná úprava dávkování přípravku Thyreotom.

Levothyroxin by mohl zesílit účinek některých léků potlačujících srážení krve (kumarinové deriváty) a oslabit účinek léků snižujících cukr v krvi. Při současném užívání těchto léků a levothyroxinu Vám bude Váš lékař kontrolovat parametry koagulace krve nebo hladinu cukru v krvi, zejména na začátku, a v případě potřeby, upravovat dávkování léků potlačujících srážení krve nebo léků snižujících cukr v krvi.

Prosím mějte na paměti, že tyto detaily se mohou vztahovat také k lékům donedávna používaným.

Těhotenství a kojení

V těhotenství je potřeba hormonů štítné žlázy zvýšena. Proto má léčba přípravkem Thyreotom pokračovat i v těhotenství a v období kojení.

Informujte prosím svého lékaře o probíhajícím těhotenství nebo o otěhotnění v průběhu léčby, aby Vám lékař mohl v případě potřeby upravit dávkování.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů:

Studie hodnotící účinky na schopnost řídit motorová vozidla a obsluhovat stroje nebyly provedeny.

3. Jak se přípravek Thyreotom užívá

Vždy užívejte přípravek Thyreotom přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý/á, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Individuální denní dávka by měla být stanovena na základě laboratorního a klinického vyšetření. Z tohoto důvodu je třeba brát níže uvedené dávkování jako doporučení k léčbě různých onemocnění štítné žlázy. Pokud lékař nepředepíše jinak, doporučuje se následující dávkování:

Dospělí pacienti se sníženou funkcí štítné žlázy užívají počáteční dávku 1 tabletu přípravku Thyreotom denně; tuto dávku je možné podle pokynů ošetřujícího lékaře zvýšit o 1 tabletu ve dvou- až čtyřtýdenních intervalech až na denní dávku 2-5 tablet.

Dávkování u dětí při dlouhodobé léčbě závisí mimo jiné na tělesné hmotnosti a výšce daného dítěte (doporučené dávkování: 2-2 ½ tablety denně).

Léčba by měla být zahájena s nízkou dávkou. Podle snášenlivosti může být denní množství zvýšeno o 1 tabletu ve dvou- až čtyřtýdenních intervalech ke konečné udržovací dávce.

Počáteční denní dávka podávaná při nezhoubné strumě je u dospělých pacientů 1-2 tablety, při dlouhodobé léčbě se podává 3-6 tablet; u dětí ½-1 tableta denně; u mladistvých pacientů je počáteční dávka 1-1½ tablety denně, při dlouhodobé léčbě se podává 2 ½-3 ½ tablety denně.

K prevenci opětovné tvorby strumy se podávají 2-3 tablety denně.

Počáteční dávka podávaná po operaci zhoubného nádoru štítné žlázy je 3 tablety, při dlouhodobé léčbě se užívá 6 tablet denně.

Ve všech případech může být individuální potřeba vyšší nebo nižší.

Celou denní dávku polkněte ráno nalačno, nejméně 30 minut před snídaní, a zapijte ji dostatečným množstvím tekutiny. Pacienti s citlivým žaludkem mohou užít denní dávku až po jídle. Přípravek musíte užívat pravidelně.

Při snížené funkci štítné žlázy a po operaci zhoubného nádoru štítné žlázy je léčba obvykle celoživotní, při nezhoubné strumě a prevenci návratu strumy trvá léčba několik měsíců nebo let až celoživotně.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i Thyreotom nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Při užívání podle pokynů lékaře se nepředpokládají během léčby přípravkem Thyreotom žádné nežádoucí účinky. V ojedinělých případech, kdy podávané dávky nejsou snášeny nebo dojde k předávkování léku, se mohou objevit typické projevy zvýšené funkce štítné žlázy jako bušení srdce, třes prstů, subjektivní pocit neklidu, nadměrné pocení, pokles váhy aj., a to zejména při příliš rychlém zvyšování dávkování na začátku léčby. Objeví-li se takové příznaky, vyhledejte lékaře, který Vám sníží denní dávku nebo rozhodne o přerušení léčby na několik dnů. Jakmile nežádoucí účinky odezní, léčba může pokračovat s opatrností a upraveným dávkováním.

Při přecitlivělosti na levothyroxin nebo jinou látku obsaženou v přípravku se mohou vyskytnout alergické reakce jako např. kopřivka, křeče průduškové svaloviny s dušností (bronchospasmus) a otok hrtanu. Výskyt závažného alergického šoku byl popsán v ojedinělých případech. Pokud dojde k výskytu reakce z přecitlivělosti, navštivte lékaře.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

5. Jak přípravek Thyreotom uchovávat

Uchovávejte při teplotě do 25 °C! Uchovávejte lahvičku v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem.

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Přípravek Thyreotom nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Další informace

Co přípravek Thyreotom obsahuje

Léčivými látkami jsou levothyroxinum a liothyroninum. Jedna tableta obsahuje 40 μg levothyroxinum a 10 μg liothyroninum.

Pomocnými látkami jsou koloidní bezvodý oxid křemičitý, kukuřičný škrob, monohydrát laktosy, želatina, glycerol 85%, magnesium-stearát.

Jak přípravek Thyreotom vypadá a co obsahuje toto balení

Bílé ploché tablety se zkosenými hranami a dělicí rýhou na jedné straně

Velikost balení: 60 tablet

Držitel rozhodnutí o registraci/výrobce

Berlin-Chemie AG (Menarini Group), 12489 Berlín, Německo

Tato příbalová informace byla naposledy schválena:

19.3. 2008

2/4


nahoru

Souhrn údajů o léku (SPC)


SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1. Název přípravku

Thyreotom,

tablety

2. Kvalitativní a kvantitativní složení

Levothyroxinum 40 μg a liothyroninum 10 μg v 1 tabletě.

Pomocné látky: monohydrát laktosy

Úplný seznam pomocných látek viz. bod 6.1

3. Léková forma

Tablety

Popis přípravku: bílé ploché tablety se zkosenými hranami a dělicí rýhou na jedné straně

Tabletu lze dělit na dvě stejné poloviny.

4. Klinické údaje

4.1. Terapeutické indikace

Substituční léčba při hypotyreóze jakéhokoli původu:

 • při primárně nedostatečné tvorbě hormonů štítné žlázy (hereditární nebo získané, např. po chirurgickém zákroku, radioterapii, užívání léků) i sekundárně nedostatečné tvorbě hormonů štítné žlázy

Při eufunkci štítné žlázy:

 • k léčbě benigní strumy

 • k profylaxi recidivy strumy po strumektomii

Supresní a substituční léčba při maligních onemocněních štítné žlázy, zejména po tyreoektomii

4.2. Dávkování a způsob podání

Účinnost a nežádoucí účinky hormonů štítné žlázy se interindividuálně liší. Proto je pro léčbu rozhodující sledování klinického stravu pacienta a kontroly hladin hormonů (liothyronin, TSH).

U starších pacientů, pacientů s nízkou tělesnou hmotností a pacientů s rozsáhlou nodózní strumou je podle zkušeností třeba nižší celková dávka. Starším pacientům by mělo být podáváno více levothyroxinu a méně liothyroninu než obvykle.

Doporučuje se následující dávkování:

Hypotyreóza:

Počáteční dávka: 1 tableta přípravku Thyreotom denně (40/10 μg levothyroxinu/liothyroninu)

Udržovací dávka: 2-5 tablet přípravku Thyreotom denně (80/20-200/50 μg levothyroxinu/liothyroninu)

Dávkování u dětí se při dlouhodobé léčbě řídí mimo jiné hmotností, výškou a povrchem těla každého dítěte. Lze použít následující doporučení:

2-2 ½ tablety přípravku Thyreotom denně (80/20-100/25 μg levothyroxinu/liothyroninu)

Léčba se zahajuje nízkou dávkou. Denní dávky se zvyšují podle snášenlivosti v 2-4 týdenních intervalech o 1 tabletu až na konečnou udržovací dávku.

Benigní struma

Děti:

½ -1 tableta přípravku Thyreotom denně (20/5-40/10 μg levothyroxinu/liothyroninu)

Mladiství:

Počáteční dávka: 1-1 ½ tablety přípravku Thyreotom denně (40/10-60/15 μg levothyroxinu/liothyroninu)

Udržovací dávka: 2 ½ -3 ½ tablety přípravku Thyreotom denně (100/25-140/35 μg levothyroxinu/liothyroninu)

Dospělí:

Počáteční dávka: 1-2 tablety přípravku Thyreotom denně (40/10-80/20 μg levothyroxinu/liothyroninu)

Udržovací dávka: 3-6 tablet přípravku Thyreotom denně (120/30-240/60 μg levothyroxinu/liothyroninu)

Profylaxe recidivy strumy po strumektomii

2-3 tablety přípravku Thyreotom denně (80/20-120/30 μg levothyroxinu/liothyroninu)

Po operaci maligního onemocnění štítné žlázy

Počáteční dávka: 3 tablety přípravku Thyreotom denně (120/30 μg levothyroxinu/liothyroninu)

Udržovací dávka: 6 tablet přípravku Thyreotom denně (240/60 μg levothyroxinu/liothyroninu)

Individuální potřeby pacienta mohou být ve všech indikacích nižší nebo vyšší.

Tablety se polykají celé, ráno přibližně 30 minut před snídaní, zapíjejí se dostatkem tekutin. Pro zlepšení snášenlivosti má být denní dávka, pokud je to možné, rozdělena na několik jednotlivých podání. Tablety mají být užívány pravidelně.

Délka léčby závisí na typu onemocnění. Při hypotyreóze a po tyreoektomii kvůli malignímu onemocnění štítné žlázy je obvykle celoživotní. Při strumě s eufunkcí štítné žlázy a při prevenci recidivy strumy trvá léčba obvykle několik měsíců až let, event. celoživotně.

4.3. Kontraindikace

Přecitlivělost na jakoukoli složku přípravku, neléčená hypertyreóza jakéhokoli původu, infarkt myokardu v nedávné době, angina pectoris nebo infarkt myokardu u starších pacientů se strumou, myokarditida, neléčená dysfunkce kůry nadledvinek nebo neléčená nedostatečnost podvěsku mozkového (hypofýzy).

4.4. Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Před zahájením léčby hormony štítné žlázy musí být vyloučena následující onemocnění nebo zahájena jejich léčba:

ischemická choroba srdeční, angina pectoris, hypertenze, hypofyzární nebo adrenokortikální insuficience, autonomní onemocnění štítné žlázy

Při ischemické chorobě srdeční, srdeční nedostatečnosti nebo tachykardii je třeba se vyhnout i mírné lékově navozené hypertyreóze. V těchto případech je třeba přiměřené opatrné dávkování a častější provádění klinických a laboratorních kontrol.

Čím je pacient starší a čím déle trvá hypotyreóza, tím opatrněji musí být substituční léčba zahajována, protože v ojedinělých případech by mohlo dojít ke zhoršení příznaků anginy pectoris při ischemické chorobě srdeční nebo by se mohly objevit arytmie.

Opatrné dávkování a časté lékařské kontroly jsou nutné také u pacientů s hypertenzí, křečemi a insuficiencí kůry nadledvinek.

U sekundární hypotyreózy musí být zjištěno, zda není současně přítomna insuficience kůry nadledvinek. Pokud tomu tak je, je nutno nejprve zahájit léčbu glukokortikoidy (hydrokortizon).

Při podezření na autonomii štítné žlázy má být proveden TRH test nebo supresní scintigrafie.

Při podávání levothyroxinu postmenopauzálním ženám s hypotyreózou, které jsou ve zvýšené míře ohrožené osteoporózou, je nutné častěji sledovat funkce štítné žlázy, aby se zabránilo navození suprafyziologických hladin levothyroxinu v krvi.

Tento přípravek obsahuje laktosu a proto nemá být podáván pacientům s nedostatkem laktázy, galaktosemií nebo malabsorpcí glukosy a galaktosy.

4.5. Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Kolestyramin a kolestipol inhibují absorpci levothyroxinu, a nesmějí být proto užity dříve než za 4-5 hodin po užití přípravku Thyreotom.

Absorpce levothyroxinu se může snížit při současném podání antacid s obsahem hliníku nebo léčiv obsahujících uhličitan vápenatý či soli železa. Proto musí být Thyreotom podán nejméně 2 hodiny před výše uvedenými přípravky.

Propylthiouracil, glukokortikoidy, beta-blokátory a kontrastní látky s obsahem jodu inhibují přeměnu T4 na T3.

Vzhledem k vysokému obsahu jodu může amiodaron vyvolat hypertyreózu nebo hypotyreózu. U pacientů s uzlovitou strumou a možným nezjištěným autonomním původem onemocnění je proto nutná zvýšená opatrnost.

Rychlé intravenózní podání fenytoinu může vést ke zvýšení hladin volného levothyroxinu a liothyroninu v plasmě a v ojedinělých případech může napomoci i vzniku arytmií.

Salicyláty, dikumarol, vysoké dávky furosemidu (250 mg), klofibrát a další látky mohou vytěsňovat levothyroxin z vazby na plasmatické bílkoviny. Tímto mechanismem může dojít ke zvýšení plasmatické hladiny volného tyroxinu.

Sertralin a chlorochin/proguanil snižují účinnost levothyroxinu a zvyšují hladinu TSH v séru.

Barbituráty a další léky, které mohou indukovat jaterní enzymy, mohou zvyšovat jaterní clearance levothyroxinu.

Při užívání perorální antikoncepce obsahujících estrogeny nebo při užívání hormonální substituční terapie v menopauze může být zvýšena potřeba levothyroxinu.

Výrobky ze sóji mohou snižovat absorpci levothyroxinu ve střevech. Zejména na začátku a na konci sójové diety může být potřebná úprava dávkování přípravku Thyreotom.

Levothyroxin může snižovat hypoglykemický účinek antidiabetik. U diabetiků je proto nutné pravidelně kontrolovat hladinu glukózy v krvi, a to zejména na začátku léčby hormony štítné žlázy, a v případě potřeby upravit dávkování antidiabetik.

Účinek léčby deriváty kumarinu může být zvýšen, protože levothyroxin vytěsňuje antikoagulancia z  vazby na plasmatické bílkoviny. Při souběžné léčbě je proto nutné provádět pravidelné kontroly krevní srážlivosti a v případě potřeby je třeba snížit dávkování antikoagulancia.

4.6. Těhotenství a kojení

Podávání hormonů štítné žlázy má být nepřetržité, a to zejména v průběhu těhotenství a kojení.

I přes rozsáhlé podávání v těhotenství nejsou rizika pro plod dosud známa.

Množství hormonů vylučovaných do mateřského mléka při kojení není dostatečné pro rozvoj hypertyreózy nebo potlačení sekrece TSH u novorozence, a to i při léčbě vysokými dávkami.

4.7. Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Studie hodnotící účinky na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje nebyly provedeny.

4.8. Nežádoucí účinky

Při správném užívání a sledování klinického stavu a laboratorních biochemických hodnot je výskyt nežádoucích účinků při léčbě přípravkem Thyreotom nepravděpodobný. Pokud v ojedinělých případech není daná velikost dávky snášena, zejména při příliš rychlém zvyšování dávky na začátku léčby nebo je-li překročena individuální mez tolerance levothyroxinu a liothyroninu, pak se mohou vyskytnout klinické příznaky hypertyreózy, například třes prstů, tachykardie, arytmie, pektanginózní stavy, hyperhydróza, úbytek váhy, průjem, neklid, nespavost. Jestliže se objeví nežádoucí účinky, je nutné snížit denní dávku nebo užívání léku na několik dní přerušit. Jakmile nežádoucí účinky odezní, léčbu lze opět s opatrností zahájit.

U dětí s konvulzivními onemocněními je třeba vzít v úvahu možný zvýšený sklon ke křečím.

Při přecitlivělosti na levothyroxin nebo jinou látku obsaženou v přípravku se mohou vyskytnout alergické reakce jako např. kopřivka, křeče průduškové svaloviny s dušností (bronchospasmus) a otok hrtanu. Výskyt závažného alergického šoku byl popsán v ojedinělých případech.

4.9. Předávkování

Při předávkování nebo intoxikaci se objevují středně závažné až závažné příznaky zvýšeného metabolismu. V závislosti na míře předávkování se doporučuje přerušení léčby a kontrolní vyšetření. Při závažných beta-sympatomimetických účincích, např. tachykardii, úzkosti, neklidu, hyperkinesi, je možné zmírnit obtíže beta-blokátory. Tyreostatika nejsou vhodná, protože funkce štítné žlázy je již zcela utlumena. Při požití extrémních dávek (pokus o sebevraždu) může být prospěšná plasmaferéza.

5. Farmakologické vlastnosti

5.1. Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina - Hormony štítné žlázy

ATC kód: H03AA03, kombinace levothyroxinu a liothyroninu

Hormony levothyroxin (L4) a liothyronin (L3) se tvoří ve štítné žláze a odtud se dostávají do krve v poměru 20:1 (T4:T3). Hlavním místem vzniku 80% liothyroninu jsou však periferní orgány (zejména játra a ledviny). Levothyroxin je zde přeměňován téměř rovným dílem na aktivní liothyronin a metabolicky neaktivní „reverzní T3“. Liothyronin tak představuje skutečnou podstatu působení štítné žlázy, zatímco levothyroxin je třeba považovat za prohormon (levothyroxin je přibližně pětkrát méně účinný než liothyronin).

Syntetický levothyroxin a liothyronin obsažené v přípravku Thyreotom jsou co se týče účinku identické s přirozeně se vyskytujícími hormony štítné žlázy, které jsou tvořeny převážně štítnou žlázou.

Primárním místem účinku těchto “indukčních hormonů“ je indukce transkripce genomu. Oba hormony ovlivňují:

- metabolismus glukózy, lipidů, proteinů a minerálů,

- spotřebu kyslíku,

- metabolismus kostí, růst a dozrávání,

- funkce srdce, krevního oběhu a mozku,

- jiné hormony (v tomto případě může docházet k interakcím).

5.2. Farmakokinetické vlastnosti

Je-li užit nalačno, je perorálně podaný levothyroxin absorbován maximálně z 80%, a to z velké části v závislosti na typu galenické formy. Liothyronin se po perorálním podání absorbuje ze 78-95 % převážně z tenkého střeva. Maximální plazmatické hladiny levothyroxinu je dosaženo přibližně za 6 hodin po užití. Při zahájení perorální terapie samotným levothyroxinem nastupuje terapeutický účinek za 3 - 5 dnů. Maximální účinek po jednorázovém podání levothyroxinu se objeví přibližně po 9 dnech, přičemž opoždění maximálního účinku lze přičítat konverzi na liothyronin. Maximálního účinku liothyroninu po jednorázovém podání je dosaženo po přibližně 2 - 3 dnech. Po přerušení terapie liothyroninem je počáteční přeměny dosaženo opět za 7 - 9 dnů.

Po intravenózním podání liothyroninu nebo levothyroxinu se objeví nástup účinku v průběhu prvních 24 hodin (měřeno supresí TSH teprve po několika hodinách).

Distribuční objem levothyroxinu je 0,5 l/kg. Levothyroxin je z více než 99 % vázán na bílkoviny krevní plazmy. Metabolická clearance je přibližně 1,2 l plasmy/den. Vazba na plasmatické bílkoviny činí 99,95 % u levothyroxinu a 99,7 % u liothyroninu. Levothyroxin je vázán přibližně ze dvou třetin na tyreoglobulin (TBG), a téměř z jedné třetiny na thyroxin-vázající prealbumin (TBPA) a pouze v malé míře na albumin. V průběhu těhotenství a po léčbě estrogeny bylo prokázáno zvýšení vazebné kapacity; k poklesu může dojít při vyjádřené hypoproteinemii (jaterní cirhóza) nebo ve spojitosti se závažnými onemocněními a také vlivem léků.

Dlouhý poločas (1 týden) a nízká metabolická clearance 1.2 l plasma/den/ m2 povrchu těla je vysvětlována vysokou vazbou na bílkoviny plazmy. Poněkud nižší vazba liothyroninu na bílkoviny plasmy se projevuje kratším poločasem (1 den) a vyšší metabolickou clearance (15 l plasma/den/m2 povrchu těla). V důsledku vysoké vazby na krevní bílkoviny je thyroxin i liothyronin jen málo hemodialyzovatelný.

Plazmatický poločas levothyroxinu i liothyroninu je prodloužen při hypothyreóze a zkrácen při hyperthyreóze.

Levothyroxin a liothyronin jsou metabolizovány především v periferních orgánech (zejména v játrech, ledvinách, svalech a mozku). Levothyroxin i liothyronin prostupují placentou v malých, neúčinných množstvích. Při podávání běžných terapeutických dávek je pouze malé množství liothyroninu vylučováno do mateřského mléka.

5.3. Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

a) Akutní toxicita

Akutní toxicita hormonů štítné žlázy je velmi nízká. Při intoxikaci (pokus o sebevraždu) byly u člověka tolerovány bez komplikací dávky až 10 mg levothyroxinu a 1,6 mg liothyroninu. Závažné komplikace jako život ohrožující ovlivnění vitálních funkcí (respirace a cirkulace) jsou nepravděpodobné, pokud není přítomna ischemická choroba srdeční.

b) Chronická toxicita

Sledování chronické toxicity bylo provedeno na různých živočišných druzích (potkani, psi). Při podávání vysokých dávek se u potkanů objevila hepatopatie, zvýšený výskyt spontánní nefrózy a změny ve váze orgánů. U psů nebyly pozorovány žádné významné nežádoucí účinky.

U pacientů s dlouhodobým abúzem levothyroxinu se objevilo několik případů náhlých kardiálních úmrtí.

c) Tumorigenní a mutagenní potenciál

Dlouhodobé studie na zvířatech nebyly provedeny. Data proto nejsou k dispozici. Doposud se neobjevilo žádné podezření ani důkaz o tom, že by hormony štítné žlázy poškozovaly potomstvo změnami v lidském genomu.

d) Reprodukční toxicita

Hormony štítné žlázy procházejí placentou pouze ve velmi malém množství. Po injekčním podání nízkých dávek levothyroxinu (do 24 μg) do kuřecích embryí byla zvýšena incidence strofosomie.

S podáváním levothyroxinu ve všech fázích gravidity u lidí jsou rozsáhlé zkušenosti. Důkazy o toxickém vlivu na plod nebo o indukci malformací nejsou.

K dispozici není žádný výzkumný materiál týkající se případného zhoršení plodnosti mužů nebo žen. Nejsou podezření ani důkazy.

6. Farmaceutické údaje

6.1. Seznam pomocných látek

Koloidní bezvodý oxid křemičitý, kukuřičný škrob, monohydrát laktosy, želatina, glycerol 85%, magnesium-stearát

6.2. Inkompatibility

Neuplatňuje se.

6.3. Doba použitelnosti

3 roky

6.4. Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte při teplotě do 25°C. Uchovávejte lahvičku v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem.

6.5. Druh obalu a velikost balení

Skleněná tabletová rourka s uzávěrem z plastické hmoty, krabička

Velikost balení: 60 tablet

6.6. Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku

Žádné zvláštní požadavky

7. Držitel rozhodnutí o registraci

Berlin-Chemie AG (Menarini Group), Glienicker Weg 125, 12489 Berlín, Německo.

8. Registrační číslo

56/296/73-A/C

9. Datum první registrace / prodloužení registrace

16.9.1977 / 19.3. 2008

10. Datum revize textu

19.3. 2008


Tyto informace jsou určeny pouze odborníkům. Pokud máte pochybnosti o nějakém léku, prosím, kontaktujte svého lékaře. Nedoporučujeme se řídit informacemi uvedenými na těchto stránkách, mohou být zastaralé a nepřesné.