Tegretol Cr 200

Kód 0016444 ( )
Registrační číslo 21/ 194/88-A/C
Název TEGRETOL CR 200
Režim prodeje na lékařský předpis
Stav registrace registrovaný léčivý přípravek
Držitel registrace Novartis s.r.o., Praha, Česká republika
ATC klasifikace

nahoru

Varianty

Kód Náz. Forma
0016444 POR TBL PRO 50X200MG Tableta s prodlouženým uvolňováním, Perorální podání

nahoru

Příbalový létak TEGRETOL CR 200

Příloha č.1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn.sukls185047/2011 a sukls185054/2011 a příloha k

sp.zn.sukls219332/2012 a sukls219342/2012

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

TEGRETOL CR 200

TEGRETOL CR 400

Tablety s prodlouženým uvolňováním.

(Carbamazepinum)

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.

- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

- Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i

tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.

- Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete

jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to

svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete:

1.

Co je Tegretol CR a k čemu se používá

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Tegretol CR užívat

3.

Jak se Tegretol CR užívá

4.

Možné nežádoucí účinky

5.

Jak Tegretol CR uchovávat

6.

Další informace

1.

CO JE TEGRETOL CR A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Tegretol CR patří do skupiny léků nazývaných antiepileptika (léky proti padoucnici), ale vzhledem k jeho

mechanismu účinku může být používán i u jiných onemocnění.

Tegretol CR se používá k léčbě určitých typů záchvatů (epilepsie - padoucnice). Tegretol CR je užíván u

některých neurologických onemocnění (např. při bolestech v obličeji nazývaných neuralgie trojklanného

nervu) a k léčbě určitých duševních onemocnění s poruchou pocitového ladění (u onemocnění nazvaného

mánie, afektivní bipolární poruchy a u určitého typu deprese - chorobně pokleslé nálady). Tegretol CR

nesmí být užíván pro běžnou bolest hlavy nebo jiné bolestivé stavy. Tegretol CR je možné také užívat při

odvykací léčbě syndromu odnětí alkoholu.

Epilepsie je porucha charakterizovaná opakovanými záchvaty. K těmto záchvatům dochází, jestliže

impulzy z mozku nejsou správně předávány po nervových drahách ke svalům. Tegretol CR pomáhá řídit

předávání těchto impulzů.

Tegretol CR je určen pro dospělé, dospívající a děti od 3 let věku.

2.

ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE TEGRETOL

CR UŽÍVAT

Tegretol CR můžete užívat až po kompletním vyšetření.

Neužívejte Tegretol CR:

jestliže jste alergický(á) (přecitlivělý/á) na karbamazepin nebo na kteroukoli další složku

přípravku;

jestliže trpíte těžkým onemocněním srdce;

jestliže jste měl(a) v minulosti vážnou poruchu krvetvorby;

jestliže máte poruchu tvorby porfyrinu – barvivo důležité pro funkci jater a krvetvorbu (tzv. jaterní

porfyrie);

jestliže zároveň užíváte antidepresiva ze skupiny inhibitorů monoaminooxidázy (IMAO).

Týká-li se Vás cokoli z výše uvedeného, oznamte to svému lékaři dříve, než začnete Tegretol CR

užívat. Pokud myslíte, že můžete být alergický(á), poraďte se s lékařem.

Zvláštní opatrnosti při použití Tegretolu CR je zapotřebí:

jestliže máte poruchu krvetvorby (včetně poruchy způsobené jinými léky).

jestliže se u Vás v minulosti vyskytla neobvyklá přecitlivělost (vyrážka nebo jakákoli známka

alergie) k oxkarbazepinu nebo jiným lékům. Je důležité vědět, že pokud jste alergický(á) na

karbamazepin, je šance přibližně 1 : 4 (25 %), že budete alergický(á) na oxkarbazepin (Trileptal).

jestliže máte nebo jste v minulosti měl(a) nemocné srdce, játra nebo ledviny.

jestliže máte zvýšený nitrooční tlak (glaukom = zelený zákal).

jestliže Vám Váš lékař řekl, že máte duševní poruchu zvanou psychóza, která může být provázena

zmateností nebo neklidem.

jestliže jste žena užívající hormonální antikoncepci (přípravky proti početí). Tegretol CR může

snížit její účinnost. Z tohoto důvodu byste během užívání přípravku Tegretol CR měla používat

odlišnou nebo další nehormonální antikoncepční metodu. To Vás ochrání od nechtěného

těhotenství. Oznamte ihned svému lékaři, máte-li nepravidelné krvácení nebo špinění. Máte-li

jakékoli otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Pokud se Vás cokoli týká, oznamte to svému lékaři.

Objeví-li se u Vás alergická reakce jako např. teplota s otokem mízních uzlin, vyrážka, puchýřky

na kůži, oznamte to neprodleně svému lékaři nebo jděte na lékařskou pohotovost (viz Možné

nežádoucí účinky).

Máte-li více záchvatů, oznamte to ihned svému lékaři.

Objeví-li se u Vás příznaky hepatitidy (zánětu jater), jako např. žloutenka (zežloutnutí kůže a očí),

oznamte to ihned svému lékaři.

Někteří z pacientů léčených antiepileptiky, jako je karbamazepin, trpěli představami, že si ublíží či

vezmou život. Jestliže kdykoli pocítíte stejné myšlenky, okamžitě kontaktujte svého lékaře.

Nepřerušujte užívání přípravku Tegretol CR bez porady s lékařem. Neukončujte léčbu naráz, abyste

zamezil(a) náhlému zhoršení Vašich záchvatů.

Po použití Tegretolu CR byly hlášeny potenciálně život ohrožující kožní vyrážky (Stevens-Johnsonův

syndrom a toxická epidermální nekrolýza), projevující se zpočátku jako červené terčovité skvrny nebo

kruhovité fleky na kůži trupu často s puchýřem ve svém středu.

Další příznaky, po kterých je třeba pátrat, zahrnují vředy v ústech, v krku, v nose, na genitáliích (zevních

pohlavních orgánech) a zánět spojivek (červené a oteklé oči).

Tyto potencionálně život ohrožující kožní vyrážky jsou často doprovázeny příznaky podobnými

chřipkovému onemocnění. Vyrážka může přejít v rozsáhlé puchýře nebo olupování kůže.

Největší riziko rozvoje závažných kožních reakcí je v prvním týdnu léčby.

Pokud se u Vás po použití Tegretolu CR vyskytne Stevens-Johnsonův syndrom nebo toxická epidermální

nekrolýza, nesmíte léčbu Tegretolem CR nikdy znovu zahájit.

Pokud se u Vás objeví vyrážka nebo tyto kožní příznaky, vyhledejte lékařskou pomoc a informujte lékaře,

že užíváte tento léčivý přípravek.

Tyto závažné kožní vyrážky mohou být častější v některých asijských zemích. Jejich riziko u pacientů

čínského (Han) nebo thajského původu lze předpovědět testováním krevních vzorků pacientů. Váš lékař

by Vám měl být schopen poradit, jestli je krevní test před nasazaním karbamazepinu nutný.

Pokud se u Vás objeví vyrážka nebo ostatní uvedené kožní příznaky, přestaňte užívat karbamazepin a

okamžitě kontaktujte svého lékaře.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky

Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a)

v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu. U přípravku Tegretol CR je

to zvlášť důležité, protože může reagovat s mnoha léky.

Možná může být nutné změnit dávku nebo, někdy, ukončit léčbu.

U žen užívajících Tegretol CR a hormonální antikoncepci se mohou objevit nepravidelnosti při měsíčním

krvácení. Hormonální antikoncepce může být méně účinná a je nutno zvážit použití jiných

antikoncepčních metod.

Užívání přípravku Tegretol CR s jídlem a pitím

Při užívání přípravku Tegretol CR nesmíte pít alkohol.

Nepijte grapefruitovou šťávu a nejezte grapefruity, protože může dojít ke zvýšení účinku léku. Jiné

šťávy, např. pomerančová nebo jablečná, tento účinek nemají.

Těhotenství a kojení

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

Oznamte lékaři, že jste těhotná nebo plánujete otěhotnět.

Epilepsii je nutné léčit i během těhotenství. Nicméně při užívání antiepileptik během těhotenství existuje

možnost rizika poškození Vašeho dítěte. Váš lékař Vám vysvětlí možná rizika a přínos léčby.

Nepřestávejte užívat Tegretol CR bez porady s lékařem.

Oznamte svému lékaři, že kojíte. Léčivá látka přípravku Tegretol CR přechází do mateřského mléka.

Pokud lékař ve Vašem mimořádném případě souhlasí a Vaše dítě je pečlivě sledováno pro možnost

výskytu nežádoucích účinků, můžete své dítě kojit. Avšak pokud se vyskytnou nežádoucí účinky, tj.

pokud je Vaše dítě velice spavé, přestaňte kojit a oznamte to svému lékaři.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Tegretol CR u Vás může vyvolat ospalost, závratě a neostré vidění, především na začátku léčby a při

zvyšování dávky. Proto buďte opatrní při řízení dopravních prostředků, obsluze strojů nebo jiné činnosti

vyžadující Vaši pozornost.

3.

JAK SE TEGRETOL CR UŽÍVÁ

Vždy užívejte přípravek Tegretol CR přesně podle pokynů svého lékaře.

Nepřekračujte doporučené dávkování. K docílení nejlepšího léčebného účinku s nejnižším výskytem

nežádoucích účinků je nutné užívat Tegretol CR přesně a pečlivě podle rady lékaře. Neužívejte více než je

předepsaná dávka přípravku Tegretol CR nebo jej neužívejte častěji ani delší dobu, než jak Vám stanovil

lékař.

Pokud již Tegretol CR užíváte, nesmíte jej přestat užívat náhle, ale musíte se vždy poradit se svým

lékařem, který Vám řekne, kdy a jak lék přestat užívat (viz Zvláštní opatrnosti při použití Tegretolu

CR je zapotřebí).

Obvyklé dávkování

Epilepsie (padoucnice):

Použití u dospělých: obvyklá počáteční dávka je 100 mg až 200 mg jednou nebo dvakrát denně. Dávka je

postupně zvyšována na 800 mg až 1 200 mg za den (u některých pacientů 1 600 mg až 2 000 mg/den)

rozdělená do 2 až 3 denních dávek.

Použití u dětí: obvyklá zahajovací dávka je 100 až 200 mg denně (10 mg až 20 mg/kg tělesné

hmotnosti/den) jednou nebo dvakrát denně. Udržovací dávka je 400 mg až 600 mg denně rozdělená do

několika dílčích dávek. Dospívající mohou dostávat 600 až 1 000 mg denně.

Léčba neuralgie trojklanného nervu se začíná obvykle dávkou 200 až 400 mg denně a postupně se

zvyšuje až do vymizení bolesti (obvykle 200 mg 3 - 4krát denně). U starších jedinců začínáme nižší

dávkou, doporučuje se 100 mg 2krát denně.

Při léčbě akutních manických stavů a afektivní bipolární poruchy je obvyklá dávka 400 až 600 mg denně

(dávkové rozmezí je 400 až 1600 mg/den).

Užívání přípravku Tegretol CR dětmi nebo staršími lidmi je bezpečné, pokud dodržují doporučení lékaře.

V některých případech je nutné zvláštní upozornění na pečlivé dodržování dávky a sledování pacienta (viz

bod 3. Jak se Tegretol CR užívá a bod 4. Možné nežádoucí účinky).

Váš lékař Vám přesně řekne, jakou dávku přípravku Tegretol CR užívat.

Kdy a jak se Tegretol CR užívá

Dávka přípravku Tegretol CR je vždy rozdělena (s výjimkou prvního dne) do několika denních dávek, tj.

2 až 4krát denně, podle charakteru onemocnění.

Dávka předepsaná Vaším lékařem se může lišit od výše uvedeného dávkování, proto vždy dodržujte

dávkování, které Vám předepsal lékař.

Tegretol CR užívejte během jídla nebo po jídle. Tablety zapíjejte tekutinou, pokud je to nutné, je možné

je půlit podle dělící rýhy. Tablety se nesmí kousat ani drtit.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Tegretol CR

Pokud si zapomenete vzít stanovenou dávku, vezměte si ji, jakmile si na to vzpomenete. Pokud je to však

již téměř v době, kdy si máte vzít další dávku, zapomenutou dávku vynechejte a vraťte se k pravidelnému

dávkovacímu režimu. Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Tegretol CR, než jste měl(a)

Pokud si náhodou vezmete více tablet, než Vám lékař předepsal nebo při náhodném požití tablet dítětem,

vyhledejte okamžitě lékařskou pomoc.

Jestliže se u Vás vyskytnou obtíže s dýcháním, rychlou nebo nepravidelnou srdeční akcí, ztrátou vědomí,

mdloby, třes, nevolnost nebo zvracení, může být Vaše dávka příliš vysoká. Neužívejte další dávku a

neprodleně informujte lékaře.

Co byste ještě měl(a) při užívání přípravku Tegretol CR vědět

Lékař by měl v pravidelných intervalech sledovat vývoj Vašeho onemocnění. Je obvyklé, zvláště na

začátku léčby, provádět odběry krve na laboratorní vyšetření a není nutné se toho obávat.

Před jakýmkoli chirurgickým zákrokem, včetně zubního ošetření, informujte ošetřujícího lékaře, že

užíváte Tegretol CR.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4.

MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Tegretol CR nežádoucí účinky, které se ale nemusí

vyskytnout u každého. Jsou většinou mírné, vyskytují se obvykle na počátku léčby a ve většině případů

vymizí během několika dní.

Některé nežádoucí účinky mohou být vážné:

Upozorněte ihned lékaře nebo se ujistěte, že to udělá někdo z Vašich blízkých, pokud se u Vás vyskytne

jakýkoli z dále uvedených nežádoucích účinků. Může se jednat o časné příznaky vážného poškození

krvetvorby, jater, ledvin nebo jiných orgánů a tento stav může vyžadovat okamžitou lékařskou péči.

Teplota, bolest v krku, vyrážka, afty, oteklé uzliny, snadná náchylnost k infekcím (známky

nedostatku bílých krvinek).

Únava, bolest hlavy, dušnost při námaze, závratě, bledost, časté infekce doprovázené teplotou,

zimnicí a afty, časté krvácení nebo tvorba modřin, krvácení z nosu (nedostatek všech krevních

buněk).

Červená vyrážka v obličeji, která může být doprovázena únavou, teplotou, nevolností, ztrátou

chuti k jídlu (příznaky systémového lupus erythematodes).

Zežloutnutí bělma očí nebo kůže (příznaky zánětu jater).

Tmavá moč (příznaky porfyrie nebo zánětu jater).

Velké snížení množství moči vzhledem k onemocnění ledvin, krev v moči.

Náhlá úporná bolest v nadbřišku, zvracení, ztráta chuti k jídlu (příznaky zánětu slinivky).

Kožní vyrážka, zčervenání kůže, puchýřky na rtech, v očích nebo v ústech, olupování pokožky

doprovázené teplotou, zimnicí, bolestí hlavy, kašlem, bolestí těla (příznaky vážných kožních

reakcí).

Otoky obličeje, očí nebo jazyka, potíže při polykání, dušnost, mravenčení nebo rozsáhlé svědění,

vyrážka, teplota, křeče v břiše, bolest nebo svírání na hrudi, obtíže s dechem, bezvědomí (příznaky

angioedému a těžkých alergických reakcí).

Letargie, zmatenost, cukání ve svalech nebo závažné zhoršení křečí (příznaky, které mohou být

spojeny se snížením hladiny sodíku v krvi).

Teplota, nevolnost, zvracení, bolest hlavy, ztuhlý krk a nadměrná citlivost na světlo (příznaky

zánětu mozkových blan).

Svalová ztuhlost, vysoká horečka, změněné vědomí, vysoký krevní tlak, nadměrné slinění

(příznaky neuroleptického maligního syndromu).

Nepravidelné bušení srdce, bolest na hrudi.

Narušené vědomí, mdloby.

Vyskytne-li se u Vás cokoli z výše uvedeného, oznamte to ihned svému lékaři.

Další nežádoucí účinky:

Oznamte svému lékaři co nejdříve, vyskytne-li se u Vás jakýkoli z následujících nežádoucích

účinků:

Časté: ztráta svalové koordinace, alergické kožní reakce.

Méně časté: otoky kotníků nebo dolních končetin, změny v chování, zmatenost, slabost, zhoršení křečí,

dvojité vidění, svědění se zarudnutím a otokem očí (zánět spojivek), pocit tlaku/bolesti v očích (příznaky

zvýšeného nitroočního tlaku), třes, nekontrolované pohyby těla, svalové křeče, nekontrolované pohyby

očí.

Vzácné: svědění, oteklé uzliny, neklid nebo nepřátelství (zejména u starších osob), mdloby, problémy

s řečí nebo nejasná výslovnost, deprese s neklidem, nervozita nebo jiné změny nálady, halucinace,

zvonění v uších nebo jiné nevysvětlitelné zvuky, zhoršení sluchu, problémy s dechem, bolest na hrudi,

rychlé nebo neobvykle pomalé bušení srdce, snížená citlivost, brnění rukou nebo nohou, časté močení,

náhlý pokles množství moči, poruchy chuti, neobvyklá sekrece mateřského mléka, zvětšení prsou u mužů,

otoky a zarudnutí okolo cév, které jsou velmi citlivé na dotyk a bolestivé (zánět žil), zvýšená citlivost

pokožky na slunce, měknutí, řídnutí nebo slábnutí kostí způsobující zvýšené riziko zlomenin (nedostatek

vitaminu D, osteoporóza).

Velmi vzácné: kožní vyrážky (Stevens-Johnsonův syndrom a toxická epidermální nekrolýza).

Následující nežádoucí účinky obvykle nevyžadují lékařskou péči. Pokud však trvají déle nebo jsou

Vám nepříjemné, poraďte se se svým lékařem.

Časté: zvracení, nevolnost, závratě, ospalost, nejistota, přibývání na váze.

Méně časté: bolest hlavy, sucho v ústech.

Vzácné: zácpa, průjem, bolesti břicha, bolest kloubů a svalů, nadměrné pocení, ztráta chuti k jídlu,

vypadávání vlasů, sexuální poruchy, mužská neplodnost, zčervenání jazyka, bolest jazyka, afty, změny

zbarvení kůže, akné.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli

nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo

lékárníkovi.

Byly hlášeny případy kostních poruch včetně osteopenie (prořídnutí kostní tkáně), osteoporózy (řídnutí

kostí) a zlomenin. Pokud jste dlouhodobě léčen(a) antiepileptiky, nebo pokud Vám v minulosti byla

diagnostikována osteoporóza, nebo pokud užíváte steroidy, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

5.

JAK TEGRETOL CR UCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Přípravek Tegretol CR nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce. Doba

použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Tablety uchovávejte v původním vnitřním obalu při teplotě do 25 °C, aby byl přípravek chráněn

před vzdušnou vlhkostí.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého

lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit

životní prostředí.

6.

DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek Tegretol CR obsahuje

Léčivou látkou přípravku Tegretol CR je carbamazepinum.

Pomocnými látkami jsou magnesium-stearát, koloidní bezvodý oxid křemičitý, disperze ethylcelulosy

30 %, mastek, disperze methakrylátového kopolymeru E 30 %, sodná sůl karmelosy, granulovaná

mikrokrystalická celulosa, červený oxid železitý, žlutý oxid železitý, hydrogenricinomakrogol 2000, oxid

titaničitý, hypromelosa.

Jak přípravek Tegretol CR vypadá a co obsahuje toto balení

Tegretol CR jsou tablety s prodlouženým uvolňováním, obsahují 200 mg nebo 400 mg léčivé látky

karbamazepinu a je možné je dělit (půlit).

Tegretol CR 200 je dodáván v balení po 50 tabletách, Tegretol CR 400 je dodáván v balení po 30

tabletách.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce:

Novartis s.r.o., Na Pankráci 1724/129, 140 00 Praha 4, Česká republika.

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci.

Tato příbalová informace byla naposledy schválena

7.11.2012

Document Outlinenahoru

Souhrn údajů o léku (SPC)

Příloha č.2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn.sukls185047/2011 a sukls185054/2011 a příloha

k sp.zn.sukls219332/2012 a sukls219342/2012

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1. NÁZEV PŘÍPRAVKU

TEGRETOL CR 200

TEGRETOL CR 400

Tablety s prodlouženým uvolňováním.

2. KVALITATIVNÍ I KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Léčivá látka:

TEGRETOL CR 200: Jedna tableta s prodlouženým uvolňováním obsahuje carbamazepinum 200 mg.

TEGRETOL CR 400: Jedna tableta s prodlouženým uvolňováním obsahuje carbamazepinum 400 mg.

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3. LÉKOVÁ FORMA

Tablety s prodlouženým uvolňováním.

Popis přípravku:

200 mg: béžovo-oranžové, oválné, lehce bikonvexní potahované tablety s půlicí rýhou na obou stranách,

označené na jedné straně H/C a na druhé straně C/G.

400 mg: hnědo-oranžové, oválné, lehce biokonvexní potahované tablety s půlicí rýhou na obou stranách,

označené na jedné straně ENE/ENE a na druhé CG/CG.

4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikace

Tegretol CR 200 a Tegretol CR 400 je indikován k léčbě dospělých a dětí ve věku od 3 let.

Léčba epilepsie a prevence epileptických záchvatů.

Primární generalizovaná epilepsie, nebo sekundární generalizované záchvaty se ztrátou nebo bez ztráty

vědomí. Smíšené formy záchvatů. Tegretol CR je vhodný jak pro monoterapii, tak i pro kombinovanou

léčbu. Tegretol CR obvykle není účinný při záchvatech typu absencí (petit mal) a myoklonických křečích

(viz bod 4.4 Zvláštní upozornění a opatření pro použití).

Mánie a profylaktická léčba afektivních bipolárních poruch.

Syndrom odnětí alkoholu.

Idiopatická neuralgie trigeminu a neuralgie trigeminu způsobená sclerosis multiplex. Idiopatická

glosofaryngeální neuralgie.

Bolestivá diabetická neuropatie.

Diabetes insipidus centralis. Polyurie a polydipsie neurohormonálního původu.

4.2 Dávkování a způsob podání

Dávkování a způsob podání

Tablety mohou být užívány během jídla, po jídle nebo mezi jídly. Polykají se celé nebo rozpůlené s trochou

tekutiny, nerozkousávají se. Pomalé, řízené uvolňování léčivé látky z tablet dovoluje užívat lék pouze 2x

denně.

Vzhledem k možným interakcím a různé farmakokinetice antiepiletik by u starších osob měla být dávka

Tegretolu CR pečlivě zvážena.

Před zahájením léčby by měli být pacienti čínského (národnost Han) a thajského původu, pokud je to možné,

geneticky vyšetřeni na přítomnost HLA-B*1502, neboť přítomnost této alely silně předurčuje riziko

závažného, s karbamazepinem spojeného, Stevens-Johnsonova syndromu (informace o genetických testech a

kožních reakcích viz bod 4.4).

Epilepsie

Pokud to stav onemocnění dovolí, měl by být Tegretol CR předepisován v monoterapii. Léčba se zahajuje

nízkými dávkami, které se postupně zvyšují do dosažení uspokojivého terapeutického účinku. K určení

optimální dávky může pomoci stanovení hladiny léku v plazmě (viz bod 4.4 Zvláštní upozornění a opatření

pro použití). Pokud se Tegretol CR přidává již ke stávající antiepileptické terapii, mělo by se tak, při

ponechání současné léčby, dít postupně, případně by se mělo upravit dávkování ostatních antiepileptik (viz

bod 4.5 Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce).

Dospělí:

Začíná se dávkou 100 až 200 mg jednou nebo 2krát denně, postupně se pomalu zvyšuje na dávku obvykle

400 mg 2 až 3krát denně až do získání optimální terapeutické odpovědi (u některých pacientů je dokonce

nutná dávka 1 600 až 2 000 mg denně).

Pediatrická populace:

U dětí starších více než 3 roky je možné léčbu zahájit dávkou 100 mg denně a zvyšovat ji v týdenních

intervalech o 100 mg.

Udržovací dávka je 10 až 20 mg/kg tělesné hmotnosti denně, rozdělena do dílčích dávek.

Do 1 roku věku

100 až 200 mg denně

1-5 let věku

200 až 400 mg denně

6-10 let věku

400 až 600 mg denně

11-15 let věku

600 až 1 000 mg denně

Tablety je možné podávat dětem od 3 let věku, pro děti mladší je určen sirup.

Mánie a bipolární afektivní porucha

Dávkovací rozmezí: asi 400 až 1 600 mg denně, obvyklá dávka je 400 až 600 mg denně, rozdělené do dílčích

2 až 3 denních dávek.

Při léčbě akutní mánie by měla být dávka zvyšována poměrně rychle, zatímco při profylaxi bipolárních

poruch se doporučuje zvyšovat dávku postupně tak, aby bylo dosaženo optimální tolerance.

Odvykací syndrom při odnětí alkoholu

Obvyklé dávkování: 200 mg 3krát denně. V těžkých případech je možné dávku zvyšovat během prvních dnů

(např. do 400 mg 3krát denně). Při zahájení léčby závažných odvykacích projevů by měl být Tegretol CR

podáván v kombinaci se sedativně - hypnotickými léky (např. klomethiazol, chlordiazepoxid). Po odeznění

akutního stadia lze pokračovat v léčbě Tegretolem CR formou monoterapie.

Neuralgie trigeminu

U neuralgie trigeminu je počáteční dávka 200 až 400 mg denně pomalu zvyšována, až bolest vymizí

(obvykle při dávce 200 mg 3 až 4krát denně). Po dosažení terapeutického účinku dávku postupně snižujeme

na nejnižší možnou udržovací dávku. U starších pacientů se doporučuje počáteční dávka 100 mg 2krát denně.

Bolestivá diabetická neuropatie

Průměrné dávkování: 200 mg 2 až 4krát denně.

Diabetes insipidus centralis

Průměrné dávkování pro dospělé: 200 mg 2krát až 3krát denně. U dětí by mělo být dávkování upraveno v

závislosti na věku a tělesné hmotnosti.

4.3 Kontraindikace

Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku tohoto přípravku nebo na léky s

podobnou strukturou (tzn. tricyklická antidepresiva).

Pacienti s atrioventrikulární blokádou.

Pacienti s útlumem kostní dřeně v anamnéze.

Pacienti s jaterní porfyrií (např. akutní intermitentní porfyrie, porphyria variegata, porphyria cutanea

tarda) v anamnéze.

Tegretol CR se nedoporučuje podávat v kombinaci s inhibitory monoaminooxidázy (IMAO) (viz bod

4.5 Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce).

4.4 Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Tegretol CR lze podávat pouze pod lékařským dohledem a lze jej předepsat pouze po kritickém zvážení

poměru přínosu a rizika u pacientů s poruchami srdce, jater nebo ledvin v anamnéze, s nežádoucími

hematologickými účinky na jiné léčivé přípravky nebo s předchozími přerušovanými cykly léčby Tegretolem

CR s přísným monitorováním.

Hematologické účinky

V souvislosti s užíváním Tegretolu CR byl popsán výskyt aplastické anemie a agranulocytózy, avšak

vzhledem k velmi nízké incidenci těchto onemocnění je velice obtížné získat odhady rizika souvisejícího s

léčbou Tegretolem CR. Celkové riziko u neléčené populace je odhadováno na 4,7 onemocnění

agranulocytózou na 1 milion obyvatel za rok a 2 onemocnění aplastickou anemií na 1 milion obyvatel za rok.

V souvislosti s užíváním Tegretolu CR se vyskytuje přechodné nebo trvalé snížení počtu krevních destiček

nebo bílých krvinek. I když je tento vliv ve většině případů přechodný a je nepravděpodobné, že by

signalizoval vznik buď aplastické anemie, nebo agranulocytózy, měl by být před léčbou vyšetřen kompletní

krevní obraz včetně krevních destiček a eventuálně retikulocytů a sérového železa. Jestliže je v průběhu léčby

pozorován nízký anebo snížený počet bílých krvinek nebo krevních destiček, pak by měl být pacient i jeho

krevní obraz pečlivě sledován a kontrolován. Podávání Tegretolu CR by mělo být přerušeno, pokud se objeví

známky významného útlumu kostní dřeně.

Pacient by měl být informován o možnosti výskytu toxických příznaků, výskytu hematologických stejně jako

dermatologických nebo jaterních nežádoucích účinků. Pacient by měl vědět, že pokud se u něho objeví

horečka, bolest v krku, vyrážka, vřídky v ústech, snadno vznikající modřiny, krvácení typu petechií nebo

purpury, pak musí ihned informovat svého lékaře.

Kožní nežádoucí účinky

Byly hlášeny život ohrožující kožní reakce Stevens-Johnsonova syndromu (SJS) a toxické epidermální

nekrolýzy (TEN) po použití Tegretolu CR.

Pacienti mají být upozorněni na příznaky těchto závažných kožních reakcí a mají být důkladně sledováni

s ohledem na možný výskyt kožních reakcí. Nejvyšší riziko rozvoje SJS nebo TEN je v prvním týdnu léčby.

Pokud se vyskytnou příznaky SJS nebo TEN (např. zhoršující se kožní vyrážka, často s puchýři nebo

slizničními lézemi), léčba Tegretolem CR má být přerušena.

Nejlepší výsledky při zvládání SJS a TEN je možné dosáhnout včasným stanovením diagnózy a okamžitým

vysazením suspektních léčivých přípravků. Časté přerušení léčby je spojeno s lepší prognózou.

Pokud dojde u pacienta k rozvoji SJS nebo TEN po užití Tegretolu CR, Tegretol CR nesmí být u pacienta

nikdy znovu nasazen.

Frekvence výskytu těchto reakcí se v zemích s převahou kavkazského etnika odhaduje na 1 – 6 z 10 000

nových uživatelů, zatímco v některých asijských zemích se odhaduje asi 10krát vyšší riziko.

Je stále více důkazů o roli různých HLA alel v predispozici pacientů k imunitně zprostředkovaným

nežádoucím účinkům (viz bod 4.2).

Alela HLA-B*1502 – čínská (národnost Han), thajská a ostatní asijské populace

Bylo prokázáno, že přítomnost alely HLA-B*1502 u jedinců čínského (národnost Han) či thajského původu

léčených karbamazepinem je silně spojená s rizikem výskytu závažných kožních nežádoucích účinků

známých pod pojmem Stevens-Johnsonův syndrom (SJS). Prevalence alely HLA-B*1502 je v čínské

(národnost Han) či thajské populaci okolo 10%. Pokud je to možné, měli by být tito jedinci vyšetřeni na

přítomnost výše uvedené alely před zahájením léčby karbamazepinem (viz bod 4.2). Jestliže je test pozitivní,

neměla by být léčba karbamazepinem započata, pokud je jiná terapeutická možnost. Pacienti, u kterých je test

na přítomnost HLA-B*1502 negativní, mají malé riziko SJS, ačkoliv se ve vzácných případech může objevit.

Existují údaje, které naznačují zvýšení rizika výskytu závažných nežádoucích účinků zahrnujících Stevens-

Johnsonův syndrom (SJS) a toxickou epidermální nekrolýzu (TEN) spojených s užíváním přípravku Tegretol

CR v jiných asijských populacích. Vzhledem k prevalenci této alely u jiných asijských populací (např. nad

15% na Filipínách a v Malajsii) lze zvážit genetické testování na přítomnost alely HLA-B*1502 i u jiných

rizikových populací.

Prevalence alely HLA-B*1502 je zanedbatelná např. v evropské, africké, hispánské populaci a také u Japonců

a Korejců (< 1%).

Alela HLA-A*3101 – evropská a japonská populace

Existují údaje, které naznačují, že přítomnost alely HLA-A*3101 je spojena se zvýšeným rizikem

karbamazepinem indukovaných kožních nežádoucích účinků včetně Stevens-Johnsonova syndromu (SJS),

toxické epidermální nekrolýzy (TEN), léky vyvolané vyrážky s eozinofilií (DRESS), nebo méně závažné

akutní generalizované exantematózní pustulózy (AGEP) a makulopapulózní vyrážky (viz bod 4.8) u Evropanů

a Japonců.

Frekvence výskytu alely HLA-A*3101 se mezi etnickými populacemi značně liší. V evropské populaci má

alela HLA-A*3101 prevalenci 2-5% a v japonské populaci kolem 10%.

Přítomnost alely HLA-A*3101 může zvyšovat riziko karbamazepinem indukovaných kožních nežádoucích

účinků (většinou méně závažných) z 5% v běžné populaci na 26% u pacientů evropského původu, zatímco její

absence může riziko snížit z 5% na 3,8%.

K dispozici nejsou dostatečná data, která by podporovala doporučení screeningu alely HLA-A*3101 před

zahájením léčby karbamazepinem.

Pokud je o pacientech evropského nebo japonského původu známo, že jsou pozitivní na přítomnost alely

HLA-A*3101, může se použití karbamazepinu zvážit v případech, kdy benefit převažuje nad rizikem.

Omezení genetického screeningu

Výsledky genetického screeningu by neměly nahradit příslušnou klinickou pozornost a péči o pacienta. U

mnoha pacientů asijského původu s positivním testem na HLA-B*1502 a léčbou Tegretolem CR se nevyvinul

SJS/TEN a naopak u pacientů s negativním testem na HLA-B*1502 jakýchkoliv národností se stále může

vyvinout SJS/TEN. Stejně tak mnoho pacientů s pozitivním testem na HLA-A*3101 a léčbou Tegretolem CR

nemusí onemocnět SJS, TEN, DRESS, AGEP nebo makulopapulózní vyrážkou a pacienti s negativním testem

na HLA-A*3101 jakýchkoliv národností mohou trpět těmito závažnými kožními nežádoucími účinky. Úloha

dalších možných faktorů na rozvoj a morbiditu těchto závažných kožních nežádoucích účinků, jako jsou

antiepileptické léky, compliance, jiná současná medikace, komorbidita a úroveň kožního monitorování nebyla

hodnocena.

Další kožní reakce

Mírné kožní reakce, např. izolovaný makulózní anebo makulopapulózní exantém, jsou většinou přechodné a

bez nebezpečí. Obvykle zmizí v průběhu několika dnů anebo týdnů buď při pokračování léčby anebo při

snížení dávky. Pacient by však měl být pečlivě sledován.

Přítomnost HLA-A*3101 alely a užívání karbamazepinu bylo dáno do souvislosti s méně závažnými kožními

nežádoucími účinky, jako je antikonvulzivní syndrom přecitlivělosti nebo nezávažná kožní vyrážka

(makulopapulózní erupce). Nicméně nebylo zjištěno, že přítomnost HLA-B*1502 alely předpovídá riziko

těchto výše uvedených kožních nežádoucích účinků.

Jestliže bude prováděno testování na přítomnost HLA-B*1502 alely, je doporučeno použít vysoké rozlišení na

HLA-B*1502 genotyp. Test je pozitivní, jestliže budou detekovány jedna nebo dvě alely HLA-B*1502 a

negativní, jestliže nebude detekována žádná alela HLA-B*1502. Stejně tak, pokud bude prováděno testování

na přítomnost HLA-A*3101 alely, je doporučeno použít vysoké rozlišení na HLA-A*3101 genotyp. Test je

pozitivní, jestliže budou detekovány jedna nebo dvě alely HLA-A*3101 a negativní, jestliže nebude

detekována žádná alela HLA-A*3101.

Hypersenzitivita

Tegretol CR může vyvolat reakce z přecitlivělosti zahrnující multiorgánovou reakci z přecitlivělosti, která

může postihnout kůži, játra (zahrnující intrahepatální žlučovody), hematopoetické orgány a lymfatický systém

nebo jiné orgány, buď jednotlivě nebo společně, v souvislosti se systémovou reakcí (viz bod 4.8 Nežádoucí

účinky).

Bylo zjištěno, že přítomnost HLA-A*3101 alely je spojována s výskytem syndromu přecitlivělosti, včetně

makulopapulózní vyrážky.

Pacienty, u kterých se objevila reakce z přecitlivělosti na karbamazepin, je nutno informovat, že u přibližně

25 – 30 % z nich se může objevit i hypersenzitivita na oxkarbazepin (Trileptal).

Zkřížená hypersenzitivita se může vyskytnout také mezi karbamazepinem a fenytoinem.

Obecně, pokud se objeví příznaky připomínající reakci z přecitlivělosti, je nutno léčbu Tegretolem CR ihned

přerušit.

Záchvaty

U pacientů se smíšenými záchvaty zahrnujícími atypické přechodné ztráty vědomí by měl být Tegretol CR

užíván opatrně, protože může dojít ke zvýšenému výskytu generalizovaných křečí. V případě exacerbace

záchvatů by mělo být podávání Tegretolu CR ukončeno.

Jaterní funkce

Zejména u pacientů s poruchou jaterních funkcí v anamnéze nebo u starších pacientů musí být před zahájením

léčby Tegretolem CR a dále pak v jejím průběhu provedeno vyšetření jaterních testů. Při zhoršení jaterních

funkcí nebo při výskytu aktivního onemocnění jater musí být léčba okamžitě přerušena.

Renální funkce

Doporučují se základní a další pravidelná kompletní vyšetření moče a stanovení dusíku močoviny v krvi.

Anticholinergní efekt

Tegretol CR vykazuje mírnou anticholinergní aktivitu. Pacienti se zvýšeným nitroočním tlakem by proto měli

být v průběhu léčby pečlivě sledováni (viz bod 4.8 Nežádoucí účinky).

Psychiatrické účinky

V úvahu by měla být brána možnost aktivace latentní psychózy a u starších pacientů možnost výskytu

zmatenosti a agitovanosti.

Sebevražedné představy a chování

Během léčby antiepileptiky v různých indikacích byly u některých pacientů hlášeny případy sebevražedných

představ a chování. Metaanalýza randomizovaných placebem kontrolovaných klinických studií antiepileptik

rovněž prokázala mírně zvýšené riziko sebevražedných představ a chování. Mechanismus vzniku není znám

a dostupná data nevylučují možnost zvýšeného rizika u karbamazepinu.

Proto by u pacientů měly být sledovány příznaky sebevražedných představ či chování a zvážena vhodná

léčba. Pacienti (a osoby poskytující pacientům péči) by měli být upozorněni na to, že v případě výskytu

symptomů sebevražedného myšlení či chování, by měli vyhledat lékařskou pomoc.

Endokrinní účinky

U žen užívajících hormonální antikoncepci je zjišťováno krvácení z průniku; spolehlivost hormonálních

kontraceptiv může být Tegretolem CR nepříznivě ovlivněna a ženám ve fertilním věku by měla být

doporučena alternativní forma antikoncepce. Indukce enzymů Tegretolem CR může být příčinou selhání

terapeutického účinku hormonálních přípravků obsahujících estrogen/progesteron (např. selhání

antikoncepce).

Monitorování hladin v plazmě

I když jsou vztahy mezi dávkováním a plazmatickými hladinami karbamazepinu a klinickou účinností anebo

snášenlivostí dosti nejasné, může být monitorování jeho plazmatické hladiny v následujících situacích

užitečné: dramatický vzestup četnosti záchvatů - ověření pacientovy reaktivity na lék; v průběhu těhotenství;

při léčbě dětí a adolescentů; při podezření na poruchy vstřebávání; při podezření na toxicitu, pokud pacient

užívá více než jeden přípravek (viz bod 4.5 Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce).

Snížení dávky a ukončení léčby

Náhlé vysazení léčby může vést k náhlému výskytu záchvatů. Pokud je třeba léčbu Tegretolem CR náhle

přerušit, měl by být přechod na nové antiepileptikum překryt jiným vhodným přípravkem (např. diazepamem

i.v., anebo rektálně, eventuálně fenytoinem i.v.).

4.5 Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Cytochrom P4503A4 (CYP3A4) je hlavním enzymem katalyzujícím tvorbu aktivního metabolitu

karbamazepin-10,11 epoxidu. Současné podání inhibitorů CYP3A4 může mít za následek zvýšení

plazmatické koncentrace karbamazepinu a tím i výskyt nežádoucích účinků. Současné podání induktorů

CYP3A4 může zvýšit rychlost metabolismu karbamazepinu, což má za následek snížení jeho hladiny v

plazmě a tím i snížení terapeutického účinku. Obdobně vysazení CYP3A4 induktorů může snížit rychlost

metabolismu karbamazepinu, což může vést ke zvýšení hladiny karbamazepinu v plazmě.

Karbamazepin je silný induktor CYP3A4 a dalších jaterních enzymů fáze I a fáze II. Může proto snižovat

plazmatické koncentrace současně podávaných přípravků, které se metabolizují prostřednictvím CYP3A4

indukcí jejich metabolismu.

Za enzym zodpovědný za formování 10,11-transdiolového derivátu z karbamazepin-10,11- epoxidu byla

označena lidská mikrozomální epoxid-hydroláza. Současné podávání inhibitorů mikrozomální epoxid-

hydrolázy může zvýšit plazmatickou koncentraci karbamazepin-10,11- epoxidu.

Látky, které mohou zvyšovat hladinu karbamazepinu a/nebo karbamazepin-10,11 epoxidu v plazmě:

Vzhledem k tomu, že zvýšení plazmatické hladiny karbamazepinu může vést ke zvýšenému výskytu

nežádoucích účinků (závratě, ospalost, ataxie, diplopie), je nutné dávkování Tegretolu CR, při současném

podávání dále uvedených látek, upravit podle jeho hladin v plazmě zjištěných monitorováním.

Analgetika, antirevmatika: dextropropoxyfen, ibuprofen.

Androgeny: danazol.

Antibiotika: makrolidová antibiotika (např. erythromycin, troleandomycin, josamycin,

klarithromycin), ciprofloxacin.

Antidepresiva: možná desipramin, fluoxetin, fluvoxamin, nefazodon, paroxetin, trazodon, viloxazin.

Antiepileptika: stiripentol, vigabatrin.

Antimykotika: azoly (např. itrakonazol, ketokonazol, flukonazol, vorikonazol).

Antihistaminika: loratadin, terfenadin.

Antipsychotika: loxapin, olanzapin, kvetiapin.

Antituberkulotika: isoniazid.

Antivirotika: inhibitory proteázy pro léčbu HIV (např. ritonavir).

Inhibitory karboanhydrázy: acetazolamid.

Přípravky na kardiovaskulární systém: diltiazem, verapamil.

Přípravky na léčbu GIT: možná cimetidin, omeprazol.

Myorelaxancia: oxybutinin, dantrolen.

Antiagregancia: tiklopidin.

Další interakce: grapefruitová šťáva, nikotinamid (u dospělých, pouze ve vysokých dávkách).

Látky, které mohou zvyšovat hladinu karbamazepin-10,11 epoxidu v plazmě:

Vzhledem k tomu, že zvýšení plazmatické hladiny karbamazepin-10,11 epoxidu může vést ke zvýšenému

výskytu nežádoucích účinků (závratě, ospalost, ataxie, diplopie), je nutné dávkování Tegretolu CR upravit

podle jeho plazmatických hladin při současném podávání těchto látek:

Loxapin, kvetiapin, primidon, progabid, kyselina valproová, valnoktamid a valpromid.

Látky, které mohou snižovat hladinu karbamazepinu v plazmě:

Při současném podávání dále uvedených látek může být nutno dávku Tegretolu CR následně upravit.

Antiepileptika: felbamát, metsuximid, oxkarbazepin, fenobarbital, fensuximid, fenytoin a fosfenytoin,

primidon, progabid a ačkoli údaje jsou částečně rozporuplné, případně klonazepam.

Cytostatika: cisplatina nebo doxorubicin.

Antituberkulotika: rifampicin.

Bronchodilatancia a antiastmatika: teofylin, aminofylin.

Dermatologika: isotretinoin.

Další interakce: rostlinné přípravky obsahující třezalku (Hypericum perforatum).

Účinek Tegretolu CR na koncentraci souběžně podávaných látek v plazmě:

Karbamazepin může snižovat hladinu látek v plazmě a tím také snižovat nebo dokonce rušit jejich účinek.

Dávkování následujících látek musí být upraveno podle klinického stavu:

Analgetika, antirevmatika: buprenorfin, methadon, paracetamol, fenazon, tramadol.

Antibiotika: doxycyklin.

Antikoagulancia: perorální antikoagulancia (např. warfarin, fenprokumon, dikumarol a

acenokumarol).

Antidepresiva: bupropion, citalopram, mianserin, nefazodon, sertralin, trazodon, tricyklická

antidepresiva (např. imipramin, amitriptylin, nortriptylin, klomipramin). Tegretol se nedoporučuje

podávat v kombinaci s inhibitory monoaminooxydázy (IMAO); léčbu IMAO je nutno ukončit

minimálně 2 týdny (nebo podle klinické situace i více) před podáním Tegretolu (viz bod 4.3

Kontraindikace).

Antiemetika: aprepitant.

Antiepileptika: klobazam, klonazepam, ethosuximid, felbamat, lamotrigin, oxkarbazepin, primidon,

tiagabin, topiramat, kyselina valproová, zonisamid. Bylo hlášeno jak snížení tak i zvýšení

plazmatických hladin fenytoinu a zřídka bylo hlášeno zvýšení plazmatických hladin mefenytoinu.

Antimykotika: itrakonazol.

Anthelmintika: prazikvantel, albendazol.

Antineoplastika: imatinib, cyclofosfamid, lapatinib, temsirolimus.

Antipsychotika: klozapin, haloperidol a bromperidol, olanzapin, kvetiapin, risperidon, ziprasidon,

aripiprazol, paliperidon.

Antivirotika: inhibitory proteázy pro léčbu HIV (např. indinavir, ritonavir, sachinavir).

Anxiolytika: alprazolam, midazolam.

Bronchodilatancia a antiastmatika: theofylin.

Kontraceptiva: hormonální kontraceptiva (je nutno zvážit alternativní antikoncepční metody).

Přípravky na kardiovaskulární systém: blokátory kalciových kanálů (skupiny dihydropyridinu), např.

felodipin, digoxin.

Kortikosteroidy: kortikosteroidy (např. prednisolon, dexametason).

Léky užívané k erektilní dysfunkci: tadalafil.

Imunosupresiva: cyklosporin, everolimus, takrolimus, sirolimus.

Tyreotropní látky: levothyroxin.

Další lékové interakce: přípravky obsahující estrogen a/nebo progesteron.

Kombinace, které musejí být brány v úvahu:

Souběžné podávání karbamazepinu a levetiracetamu může zvyšovat karbamazepinem vyvolanou toxicitu.

Souběžné podávání karbamazepinu a izoniazidu může zvyšovat izoniazidem vyvolanou hepatotoxicitu.

Kombinace užití karbamazepinu a lithia nebo metoklopramidu na jedné straně a karbamazepinu a neuroleptik

(haloperidolu a thioridazinu) na straně druhé mohou vést ke zvýšení výskytu nežádoucích neurologických

účinků (v případě druhé kombinace dokonce i při přítomnosti terapeutických hladin v plazmě).

Kombinace Tegretolu CR s některými diuretiky (hydrochlorothiazid, furosemid) mohou vést k symptomatické

hyponatremii.

Karbamazepin může antagonizovat účinky nedepolarizujících myorelaxancií (např. pankuronia). Jejich

dávkování bude proto možná nutno zvýšit a pacienty je nutno pečlivě sledovat pro možnost rychlejšího

odeznění neuromuskulární blokády, než by se dalo očekávat.

Karbamazepin, obdobně jako ostatní psychofarmaka, může snižovat toleranci k alkoholu, a proto by pacienti

užívající Tegretol CR neměli pít alkohol.

4.6 Fertilita, těhotenství a kojení

Těhotenství

U potomků matek epileptiček užívajících v těhotenství jakoukoli antiepileptickou léčbu bylo prokázáno

zvýšení rizika vzniku vývojových vad, včetně malformací. V souvislosti s Tegretolem CR byly hlášeny

vývojové vady a malformace, včetně spina bifida a také jiné vrozené anomálie, např. kraniofaciální defekty,

kardiovaskulární malformace, hypospadie a anomálie zahrnující různé tělesné systémy. Jasný průkaz

z kontrolovaných studií s karbamazepinem jako monoterapií však chybí.

Vzhledem k výše uvedenému:

Těhotné ženy epileptičky je nutno léčit se zvláštní opatrností.

Pokud ženy léčené Tegretolem CR otěhotní nebo plánují otěhotnět nebo je třeba zahájit léčbu

Tegretolem CR během těhotenství, je nutno pečlivě zvážit prospěch z použití léčivého přípravku

oproti možným rizikům, a to zejména v prvním trimestru těhotenství.

Ženám ve fertilním věku by Tegretol CR měl být, vždy když je to možné, předepisován jako

monoterapie, protože výskyt vrozených vad u potomků žen léčených kombinacemi antiepileptik je

vyšší než u matek léčených monoterapií.

Podávat je nutno minimální účinné dávky a doporučuje se monitorovat plazmatické hladiny.

Pacientky by měly být seznámeny s možností zvýšeného rizika vzniku malformace a měly by mít

možnost využít antenatálního screeningu.

Monitorování a prevence

Je známo, že v průběhu těhotenství dochází k nedostatku kyseliny listové. Uvádí se, že antiepileptické léky

tento nedostatek zhoršují. Deficience kyseliny listové tak může přispívat ke zvýšenému výskytu vad u

potomků léčených epileptiček. Proto byla doporučena suplementace kyseliny listové před a v průběhu

těhotenství.

U novorozence

Rovněž bylo doporučeno, aby byl matce v posledních týdnech těhotenství a novorozenci podáván vitamin K1

jako prevence poruch krvácivosti.

V několika případech se u novorozence objevily křeče a/nebo dechový útlum spojené s užíváním Tegretolu

CR a jiných antiepileptik matkou. Po užívání Tegretolu CR matkou bylo také hlášeno několik případů

zvracení, průjmu a/nebo sníženého příjmu mléka novorozencem. Tyto reakce mohou být způsobeny

neonatálním syndromem z vysazení.

Kojení

Karbamazepin prostupuje do mateřského mléka (asi 25 až 60 % plazmatické koncentrace). Přínos kojení by

měl být zvážen vzhledem k malé možnosti nepříznivého vlivu na dítě. Ženy užívající Tegretol CR mohou

kojit své děti za předpokladu, že u dítěte bude sledována možnost výskytu nežádoucích účinků (např.

nadměrná spavost, alergické kožní reakce).

Fertilita

Byly hlášeny ojedinělé případy zhoršení mužské plodnosti a/nebo abnormální spermatogeneze.

4.7 Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Pacientova schopnost reakce může být zhoršena závratěmi nebo ospalostí, které jsou vyvolány Tegretolem

CR a to především na počátku léčby nebo při úpravě dávkování. Lékař proto musí individuálně posoudit, zda

je pacient schopen tuto činnost vykonávat.

4.8 Nežádoucí účinky

Zvláště na počátku léčby a/nebo pokud je dávka příliš vysoká anebo pacient starší, může dojít k určitým

typům nežádoucích účinků zahrnujícím např. reakce CNS (závratě, bolesti hlavy, ataxii, ospalost, únavu,

diplopii); gastrointestinální poruchy (nauzea, zvracení) a alergické kožní reakce.

Na dávce závislé nežádoucí účinky se obvykle zmírní v průběhu několika dnů, buď samovolně, nebo po

přechodném snížení dávky. Výskyt nežádoucích účinků na CNS může být projevem relativního předávkování

anebo význačného kolísání plazmatických hladin. V těchto případech se doporučuje plazmatické hodnoty

monitorovat.

V každé skupině četností (Tabulka 1) jsou nežádoucí účinky seřazeny podle klesající závažnosti: velmi časté

(≥ 1/10); časté (≥ 1/100 až < 1/10); méně časté (≥ 1/1000 až < 1/100); vzácné (≥ 1/10000 až < 1/1000); velmi

vzácné (< 1/10000), včetně izolovaných hlášení.

Tabulka 1

Poruchy krve a lymfatického systému

Velmi časté:

Leukopenie.

Časté:

Trombocytopenie, eosinofilie.

Vzácné:

Leukocytóza, lymfadenopatie, nedostatek kyseliny listové.

Velmi vzácné:

Agranulocytóza, aplastická anemie, pancytopenie, čistá aplazie

červených krvinek, anemie, megaloblastická anemie, akutní

intermitentní porfyrie, porphyria variegata, porphyria cutanea tarda,

retikulocytóza a případně hemolytická anemie.

Poruchy imunitního systému

Vzácné:

zpožděná mnohoorgánová hypersenzitivní porucha s horečkou,

vyrážkou, vaskulitidou, lymfadenopatií, pseudolymfomem, artralgií,

leukopenií, eosinofilií, hepatosplenomegalií, abnormálními funkčními

testy jater a syndrom mizejících žlučovodů (zánik a úbytek

intrahepatálních žlučovodých cest) vyskytující se v různých

kombinacích. Mohou být postiženy i jiné orgány (např. plíce, ledviny,

slinivka, myokard, střevo).

Velmi vzácné:

Aseptická meningitida s myoklonem a periferní eosinofilií;

anafylaktická reakce, angioneurotický edém.

Endokrinní poruchy

Časté:

Otok, retence tekutin, zvýšení hmotnosti, hyponatremie a snížení

osmolarity krve vzhledem k účinku obdobnému antidiuretickému

hormonu (ADH), který vede v řídkých případech k intoxikaci vodou

doprovázené letargií, zvracením, bolestí hlavy, zmateností,

neurologickými obtížemi.

Velmi vzácné:

Zvýšení prolaktinu v krvi buď s klinickými příznaky nebo bez nich

(jako např. galaktorea, gynekomastie, abnormální funkční test štítné

žlázy): snížený L-thyroxin (volný thyroxin, thyroxin, trijodthyronin) a

zvýšený krevní thyroid stimulující hormon, obvykle bez klinických

příznaků, poruchy kostního metabolismu (snížení plazmatické hladiny

vápníku a 25-hydroxy-cholekalciferolu v krvi), které vedou k

osteomalacii/osteoporóze, zvýšení cholesterolu v krvi, vč. HDL

cholesterolu a triglyceridů.

Psychiatrické poruchy

Vzácné:

Halucinace (vizuální nebo zvukové), deprese, anorexie, neklid, agrese,

agitovanost, zmatenost.

Velmi vzácné:

Aktivace psychózy.

Poruchy nervového systému

Velmi časté:

Závratě, ataxie, ospalost, únava.

Časté:

Bolesti hlavy, diplopie, poruchy akomodace (např. rozmazané vidění).

Méně časté:

Abnormální nedobrovolné pohyby (např. třes, asterixis, dystonie, tiky);

nystagmus.

Vzácné:

Orofaciální dyskineze, poruchy pohybů očí, poruchy řeči (např.

dysartrie, nezřetelná řeč), choreoatetóza, periferní neuropatie,

parestezie a paréza.

Velmi vzácné:

Poruchy chuti, neuroleptický maligní syndrom.

Poruchy oka

Velmi vzácné:

Zákal oční čočky, konjunktivitida, zvýšení nitroočního tlaku.

Poruchy ucha a labyrintu

Velmi vzácné:

Poruchy sluchu, např. tinitus, hyperacusis, hypoacusis, změněná

intenzita vnímání.

Srdeční poruchy

Vzácné:

Poruchy srdeční vodivosti; hypertenze nebo hypotenze.

Velmi vzácné:

Bradykardie, arytmie, atrioventrikulární blok se synkopou, selhání

oběhu, městnavé srdeční selhání, zhoršení onemocnění koronárních

arterií, tromboflebitida, tromboembolismus (např. plicní embolie).

Respirační, hrudní a mediastinální poruchy

Velmi vzácné:

Plicní hypersenzitivita charakterizovaná např. horečkou, dyspnoe,

intersticiálním zánětem plic nebo pneumonií.

Gastrointestinalní poruchy

Velmi časté:

Nauzea, zvracení.

Časté:

Sucho v ústech.

Méně časté:

Průjem, zácpa.

Vzácné:

Bolest břicha.

Velmi vzácné:

Glositida, stomatitida, pankreatitida.

Poruchy jater a žlučových cest

Velmi časté:

Zvýšení gama-GT (v důsledku indukce jaterních enzymů), obvykle

není klinicky relevantní.

Časté:

Zvýšení alkalické krevní fosfatázy.

Méně časté:

Zvýšení transamináz.

Vzácné:

Hepatitida cholestatického, parenchymálního (hepatocelulárního) nebo

smíšeného typu, syndrom mizejících žlučovodů, žloutenka.

Velmi vzácné:

Granulomatózní hepatitida, jaterní selhání.

Poruchy kůže a podkožní tkáně

Velmi časté:

Kožní alergie, kopřivka, která může být těžká.

Méně časté:

Exfoliativní dermatitida a erytrodermie.

Vzácné:

Systémový lupus erythematodes, svědění.

Velmi vzácné:

Stevensův-Johnsonův syndrom*, toxická epidermální nekrolýza,

fotosenzitivní reakce, erythema multiforme a nodosum, změny kožní

pigmentace, purpura, akné, nadměrné pocení, ztráta vlasů; byly

pozorovány velmi vzácné případy hirsutismu, ale příčinný vztah není

jasný.

Poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně

Vzácné

Svalová slabost.

Velmi vzácné:

Artralgie, bolest svalů, svalové křeče.

Poruchy ledvin a močových cest

Velmi vzácné:

Intersticiální nefritida, selhání ledvin, poškození ledvin (např.

albuminurie, hematurie, oligurie a zvýšení močoviny v krvi/azotemie),

časté močení, zadržování moče.

Poruchy reprodukčního systému

Velmi vzácné:

Sexuální poruchy/impotence, abnormální spermatogeneze (se

sníženým počtem spermií a/nebo pohyblivostí).

Vyšetření

Velmi vzácné

Hypogamaglubulinemie

* v některých asijských zemích výskyt hlášen také jako vzácný, viz též bod 4.4

Přibývá důkazů o souvislosti mezi genetickými markery a výskytem kožních nežádoucích účinků jako jsou

Stevens-Johnsonův syndrom (SJS), toxická epidermální nekrolýza (TEN), léky vyvolaná vyrážka s eozinofilií

(DRESS), akutní generalizovaná exantematózní pustulóza (AGEP) a makulopapulózní vyrážka. U japonských

a evropských pacientů bylo hlášení těchto reakcí spojeno s užíváním karbamazepinu a přítomností alely HLA-

A*3101.

U pacientů čínského (národnost Han) a thajské původu a u některých dalších asijských populací byla

prokázána silná souvislost mezi přítomností alely HLA-B*1502 a Stevens-Johnsonovým syndromem a

toxickou epidermální nekrolýzou (pro více informací viz bod 4.2 a 4.4).

U pacientů dlouhodobě léčených Tegretolem CR byly hlášeny případy snížené kostní denzity, osteopenie,

osteoporózy a zlomenin. Mechanismus, kterým Tegretol CR ovlivňuje kostní metabolismus, nebyl rozpoznán.

4.9 Předávkování

Příznaky předávkování obvykle zahrnují centrální nervovou soustavu, kardiovaskulární a dýchací systém.

Centrální nervový systém: útlum CNS, dezorientace, ospalost, agitace, halucinace, kóma, rozmazané vidění,

setřelá řeč, dysartrie, nystagmus, ataxie, dyskineze, na počátku hyperreflexie, později hyporeflexie, konvulze,

psychomotorické poruchy, myoklonus, hypotermie, mydriáza.

Dýchací systém: útlum dechu, edém plic.

Kardiovaskulární systém: tachykardie, hypotenze, někdy hypertenze, poruchy srdeční vodivosti s

prodloužením komplexu QRS, synkopy v souvislosti se srdeční zástavou.

Gastrointestinální systém: zvracení, zpomalená žaludeční pasáž, snížení střevní motility.

Ledvinné funkce: retence moči, oligurie nebo anurie, retence tekutin, otrava vodou vzhledem k

antidiuretickému účinku karbamazepinu.

Laboratorní nálezy:

Hyponatremie, možná metabolická acidóza, možná hyperglykemie, zvýšení svalové kreatininfosfokinázy.

Léčba:

Neexistuje specifické antidotum.

Postup léčby je určován klinickým stavem pacienta, je nutná hospitalizace.

Stanovení plazmatických hladin na potvrzení otravy karbamazepinem a upřesnění stupně předávkování.

Vyprázdnění žaludku, žaludeční laváž a podání aktivního uhlí. Opožděný výplach žaludku může vést k

opožděné absorpci, což může mít za následek relaps během rekonvalescence. Podpůrná lékařská péče na

jednotce intenzivní péče s monitorováním kardiálních funkcí a pečlivá korekce elektrolytové nerovnováhy.

Speciální doporučení:

Hypotenze: podání dopaminu nebo dobutaminu i.v.

Poruchy srdečního rytmu je nutné léčit individuálně.

Křeče: podání benzodiazepinu (tzn. diazepam) nebo jiného antiepileptika např. fenobarbitalu (s opatrností

vzhledem ke zvýšenému útlumu dechu) nebo paraldehydu.

Hyponatremie (otrava vodou): restrikce tekutin a pomalá a pečlivá i.v. infuze 0,9 % NaCl. Tato opatření

mohou zabránit poškození mozku.

Doporučuje se hemoperfuze přes aktivní uhlí. Forsírovaná diuréza, hemodialýza a peritoneální dialýza byly

popsány jako neúčinné. Relaps nebo zhoršení příznaků je nutné předvídat 2. a 3. den vzhledem k opožděné

resorpci.

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: Antiepileptika, antikonvulsiva, ATC kód: N03 AF01

Antiepileptický, neurotropní, psychotropní derivát dibenzazepinu.

Do spektra antiepileptického působení Tegretolu CR patří parciální nebo generalizované křeče s nebo bez

sekundární generalizace, generalizované tonicko-klonické záchvaty nebo jejich smíšené formy.

Klinické studie uvádějí, že Tegretol CR podávaný jako monoterapie pacientům s epilepsií, zvláště dětem a

adolescentům, má psychotropní působení, včetně pozitivního vlivu na symptomy úzkosti a deprese a

způsobuje pokles dráždivosti a agresivity. Pokud se týče kognitivní a psychomotorické výkonnosti, uvádějí

některé studie neprůkazné nebo negativní výsledky závisející také na velikosti podané dávky. V jiných

studiích byl naopak pozorován příznivý vliv na pozornost, kognitivní výkonnost a paměť.

Jako neurotropní látka je Tegretol CR klinicky účinný při řadě neurologických poruch. Při idiopatické

neuralgii trigeminu zabraňuje paroxyzmálním záchvatům bolesti u idiopatické a sekundární neuralgie

trigeminu; navíc je používán k úlevě neuralgických bolestí za různých podmínek včetně tabes dorsalis,

posttraumatických parestezií, postherpetických neuralgií; při syndromu odnětí alkoholu zvyšuje snížený

křečový práh a zlepšuje karenční příznaky (např. hyperexcitabilitu, třes, zhoršenou chůzi); u diabetes

insipidus centralis snižuje Tegretol CR objem moče a zmírňuje pocit žízně.

Ukázalo se, že jako psychotropní látka je Tegretol CR klinicky účinný při afektivních poruchách, tj. při léčbě

mánie, prevenci afektivních bipolárních poruch, pokud je podáván buď jako monoterapie nebo v kombinaci s

velkými trankvilizéry, antidepresivy nebo lithiem, je účinný u schizoafektivních poruch a excitovaných

manických stavů v kombinaci s jinými neuroleptiky.

Mechanismus působení léčivé látky Tegretolu CR, karbamazepinu, není zcela objasněn. Karbamazepin

stabilizuje hyperexcitované nervové membrány, zabraňuje opakovaným neuronálním výbojům a snižuje

synaptické rozšiřování excitačních impulsů. Blokáda napětí senzitivních sodíkových kanálků může být jedním

z hlavních nebo dokonce hlavním primárním mechanizmem působení karbamazepinu. Výše zmíněné účinky,

stejně jako tlumivý vliv karbamazepinu na přeměnu katecholaminů a uvolňování glutamátu, by mohly být

důsledkem tohoto primárního efektu. Zatímco snížení uvolňování glutamátu a stabilizace neuronálních

membrán může být zodpovědná za antiepileptický efekt, brzdící vliv na obrat dopaminu a noradrenalinu by

mohl být zodpovědný za antimanické vlastnosti karbamazepinu.

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Absorpce:

Karbamazepin je z tablet absorbován téměř úplně, ale relativně pomalu. Po jednorázovém podání je vrcholu

plazmatické koncentrace dosaženo v průběhu 12 hodin, po jednorázovém podání dávky 400 mg

karbamazepinu (tablety) je průměrný vrchol plazmatické koncentrace nezměněného karbamazepinu přibližně

4,5 µg/ml.

Když se podávají tablety CR jednorázově nebo i v opakovaných dávkách, vrchol plazmatické koncentrace

léčivé látky je o 25 % nižší, než je tomu u konvenčních tablet. Vrcholu plazmatické koncentrace je dosaženo

během 24 hodin. CR tablety poskytují statisticky významné snížení tzv. fluktuačního indexu, ale ne

signifikantní pokles cmin v rovnovážném stavu. Fluktuace plazmatických koncentrací při dávkovacím

schématu dvakrát denně je nízká. Biologická dostupnost tablet Tegretolu CR je asi o 15 % nižší než u jiných

perorálních forem.

Rovnovážného stavu plazmatické koncentrace karbamazepinu se dosáhne během 1 až 2 týdnů, závisí to však

na autoindukci karbamazepinem a heteroindukci ostatními enzymaticky působícími léky, stejně tak jako na

stavu pacienta před léčbou, dávce a době trvání léčby.

Koncentrace karbamazepinu v plazmě v rovnovážném stavu považované za „terapeutické rozmezí“ se

intraindividuálně velmi liší: u většiny pacientů je rozmezí 4 až 12 µg/ml, což odpovídá 17 až 50 µmol/l.

Koncentrace karbamazepin-10,11 epoxidu (farmakologicky aktivního metabolitu): asi 30 % hladiny

karbamazepinu.

Požití potravy významně neovlivňuje rychlost ani míru absorpce u žádné z lékových forem.

Distribuce:

Za předpokladu úplné absorpce karbamazepinu se distribuční objem pohybuje v rozmezí 0,8 - 1,9 l/kg.

Karbamazepin prochází placentární bariérou.

Karbamazepin se váže na plazmatické bílkoviny ze 70 až 80 %. Koncentrace nezměněné substance v

mozkomíšním moku a slinách odpovídá množství, které se neváže na plazmatické bílkoviny (tj. 20 až 30 %

plazmatické koncentrace). Koncentrace v mateřském mléce odpovídají 25 až 60 % plazmatické koncentrace.

Biotransformace:

Karbamazepin se metabolizuje v játrech. Nejvýznamnější cestou biotransformace je epoxidace, během které

vzniká 10,11-transdiolový derivát a jeho glukuronid jako hlavní metabolity. Cytochrom P4503A4 je hlavní

izoenzym odpovědný za tvorbu farmakologicky aktivního karbamazepin-10,11 epoxidu. 9-hydroxy-metyl-10-

karbamoyl akridin je minoritní metabolit spojený s touto cestou. Po jednorázové perorální dávce

karbamazepinu se 30 % objeví v moči jako výsledné produkty epoxidového metabolismu. Další významné

transformační procesy karbamazepinu vedou k různým monohydroxy sloučeninám a k N-glukuronidu

karbamazepinu, který vzniká pomocí UGT2B7.

Eliminace:

Poločas vylučování nezměněného karbamazepinu je v průměru 36 hodin po jednorázové perorální dávce,

zatímco po opakovaném podání je v průměru 16 až 24 hodin (autoindukce jaterního monooxidázového

systému) a závisí na délce trvání medikace. U pacientů, kteří jsou na souběžné terapii jinými jaterními

enzymaticky působícími látkami (např. fenytoin, fenobarbital), je poločas vylučování v průměru 9 až 10

hodin. Průměrný poločas vylučování metabolitu 10,11-epoxidu z plazmy je okolo 6 hodin po jednorázově

podané dávce epoxidu samotného.

Po jednorázové dávce 400 mg karbamazepinu je 72 % vyloučeno močí a 28 % stolicí. Močí se vylučuje okolo

2 % v nezměněné formě, 1 % epoxidu jako farmakologicky účinného metabolitu.

Charakteristika u pacientů

Pediatrická populace

Vzhledem ke zvýšené eliminaci karbamazepinu u dětí mohou být u nich nutné vyšší dávky než u dospělých v

přepočtu mg léku na kg tělesné hmotnosti.

Starší pacienti

Nejsou doklady o tom, že by se farmakokinetika karbamazepinu u starších osob lišila od farmakokinetiky u

mladších dospělých.

Pacienti s poškozením funkce jater nebo ledvin

O farmakokinetice karbamazepinu u pacientů s poškozením funkce jater nebo ledvin nejsou údaje dostupné.

5.3 Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Teratogenita

U zvířat (myší, potkanů a králíků) došlo po perorálním podávání karbamazepinu během organogeneze v

denních dávkách toxických pro matku (více než 200 mg/kg tělesné hmotnosti, tj. 10 až 20krát vyšší dávky než

jsou obvyklé dávky v humánní medicíně) ke zvýšení embryonální mortality. Při dávkách 300 mg/kg/den došlo

u potkanů k potratům. Při dávkách toxických pro matku byla u fetů potkanů pozorována retardace růstu. U

těchto tří druhů zvířat nebyl pozorován teratogenní účinek, ačkoli v jedné studii na myších karbamazepin (40

- 240 mg/kg/den per os) způsobil defekty (především dilataci mozkových komor) u 4,7 % plodů ve srovnání s

kontrolní skupinou 1,3 %.

U potkanů, kterým byl po dobu dvou let podáván karbamazepin, stoupl výskyt nádorů jater. Významnost

tohoto nálezu ve vztahu k jeho použití u lidí není v současné době známa. Bakteriální a savčí studie

mutagenity daly negativní výsledky.

6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1 Seznam pomocných látek

Magnesium-stearát, koloidní bezvodý oxid křemičitý, disperze ethylcelulosy 30 %, mastek, disperze

methakrylátového kopolymeru E 30 %, sodná sůl karmelosy, granulovaná mikrokrystalická celulosa, červený

oxid železitý, žlutý oxid železitý, hydrogenricinomakrogol 2000, oxid titaničitý, hypromelosa.

6.2 Inkompatibility

Neuplatňuje se.

6.3 Doba použitelnosti

3 roky.

6.4 Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte při teplotě do 25 °C v původním vnitřním obalu, aby byl přípravek chráněn před vzdušnou

vlhkostí.

6.5 Druh obalu a velikost balení

PVC, PE, PVDC/Al blistr, krabička.

Velikost balení:

TEGRETOL CR 200: 50 tablet s prodlouženým uvolňováním

TEGRETOL CR 400: 30 tablet s prodlouženým uvolňováním

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

6.6 Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku

Žádné zvláštní požadavky.

7. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Novartis s.r.o., Na Pankráci 1724/129, 140 00 Praha 4, Česká republika

8. REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

Tegretol CR 200: 21/194/88-A/C

Tegretol CR 400: 21/194/88-B/C

9. DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

22.11.1988/ 27.10.2010

10. DATUM REVIZE TEXTU

7.11.2012


nahoru

Informace na obalu

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

KRABIČKA

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

TEGRETOL CR 200Carbamazepinum

2.

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Jedna tableta s prodlouženým uvolňováním obsahuje 200 mg carbamazepinum.

3.

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Pomocné látky: hydrogenricinomakrogol 2000 aj. Další informace viz příbalová informace.

4.

LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ

Tablety s prodlouženým uvolňováním.

50 tablet s prodlouženým uvolňováním.

5.

ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Perorální podání. Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

6.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOSAH A DOHLED DĚTÍ

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

7.

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

Přípravek může nepříznivě ovlivnit činnost vyžadující zvýšenou pozornost, koordinaci pohybů a a rychlé rozhodování (např. řízení vozidel, obsluha strojů, práce ve výškách ap.).

8.

POUŽITELNOST

Použitelné do:

9.

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte v původním vnitřním obalu při teplotě do 25 °C, aby byl přípravek chráněn před vzdušnou vlhkostí.

10.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ

NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

11.

NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Novartis s.r o., Praha, Česká republika

12.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

Registrační č.: 21/194/88-A/C

13.

ČÍSLO ŠARŽE

č.š.:

14.

KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.

15.

NÁVOD K POUŽITÍ

Tablety polykejte nerozkousané.

16.

INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

TEGRETOL CR 200

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH NEBO STRIPECH

BLISTRY

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

TEGRETOL CR 200Carbamazepinum

2.

NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Novartis

3.

POUŽITELNOST

Použitelné do:

4.

ČÍSLO ŠARŽE

č.š.:

5.

JINÉ

200 mg

Tyto informace jsou určeny pouze odborníkům. Pokud máte pochybnosti o nějakém léku, prosím, kontaktujte svého lékaře. Nedoporučujeme se řídit informacemi uvedenými na těchto stránkách, mohou být zastaralé a nepřesné.