Syntroxine 13 Mikrogramů Měkké Tobolky

Kód 0191963 ( )
Registrační číslo 56/ 388/11-C
Název SYNTROXINE 13 MIKROGRAMŮ MĚKKÉ TOBOLKY
Režim prodeje na lékařský předpis
Stav registrace registrovaný léčivý přípravek
Držitel registrace IBSA Farmaceutici Italia Srl, Lodi, Itálie
ATC klasifikace

nahoru

Varianty

Kód Náz. Forma
0191963 POR CPS MOL 100X13RG Měkká tobolka, Perorální podání
0161455 POR CPS MOL 100X13RG Měkká tobolka, Perorální podání
0161453 POR CPS MOL 30X13RG Měkká tobolka, Perorální podání
0191961 POR CPS MOL 30X13RG Měkká tobolka, Perorální podání
0161454 POR CPS MOL 50X13RG Měkká tobolka, Perorální podání
0191962 POR CPS MOL 50X13RG Měkká tobolka, Perorální podání

nahoru

Příbalový létak SYNTROXINE 13 MIKROGRAMŮ MĚKKÉ TOBOLKY

1

Příloha č. 2 k rozhodnutí o převodu registrace sp. zn. sukls67479/2012, sukls67483/2012, sukls67490/2012,

sukls67814/2012,

sukls67819/2012,

sukls67823/2012,

sukls67826/2012,

sukls67830/2012, sukls67837/2012, sukls67844/2012, sukls67852/2012 a sukls67861/2012

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

Syntroxine 13 mikrogramů měkké tobolky Syntroxine 25 mikrogramů měkké tobolky Syntroxine 50 mikrogramů měkké tobolky Syntroxine 75 mikrogramů měkké tobolky Syntroxine 88 mikrogramů měkké tobolky

Syntroxine 100 mikrogramů měkké tobolky Syntroxine 112 mikrogramů měkké tobolky Syntroxine 125 mikrogramů měkké tobolky Syntroxine 137 mikrogramů měkké tobolky Syntroxine 150 mikrogramů měkké tobolky Syntroxine 175 mikrogramů měkké tobolky Syntroxine 200 mikrogramů měkké tobolky

Levothyroxinum natricum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.

- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. - Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. - Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i

tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.

- Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete

jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete:

1. Co je přípravek Syntroxine a k čemu se používá 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Syntroxine užívat 3. Jak se přípravek Syntroxine užívá 4. Možné nežádoucí účinky 5. Jak přípravek Syntroxine uchovávat 6. Další informace

1.

CO JE PŘÍPRAVEK SYNTROXINE A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Léčivou látkou přípravku Syntroxine je synteticky vyráběný hormon štítné žlázy levothyroxin sodný (T4), který má stejnou strukturu a účinek jako přírodní hormon štítné žlázy. Syntroxine 25–200 se používá

jako substituční léčba při deficitu hormonu štítné žlázy v případě snížené aktivity této

žlázy,

k prevenci recidivy strumy po operaci u pacientů s normální funkcí štítné žlázy, k léčbě benigní strumy u pacientů s normální funkcí štítné žlázy, k supresi recidivujícího tumoru (maligního onemocnění) štítné žlázy, zvláště po operaci, a

jako substituční léčba při deficitu hormonu štítné žlázy

k doprovodné terapii při léčbě nadměrné aktivity štítné žlázy k supresnímu testu štítné žlázy.

2

Syntroxine 13 se používá

u dětí jako počáteční dávka při substituční hormonální léčbě nedostatečné aktivity štítné

žlázy,

jako nízká počáteční dávka u starších pacientů, u pacientů s ischemickou srdeční chorobou

nebo těžkou či chronickou hypotyreózou; tato dávka pak být pomalu a s delšími intervaly zvyšována (například v dávce 13 µg každých 14 dní) při časté monitoraci hladin hormonu štítné žlázy,

u jakéhokoli pacienta, který vyžaduje pomalé zvyšování dávek levothyroxinu.

2.

ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK

SYNTROXINE UŽÍVAT Neužívejte přípravek Syntroxine

jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na levothyroxin sodný nebo na kteroukoli další složku

přípravku Syntroxine,

Jestliže jste nedávno prodělal/a infarkt, akutní zánět srdečního svalu popř. akutní zánět všech

vrstev srdeční stěny (pankarditidu),

jestliže jste těhotná a současně užíváte léky proti nadměrné aktivitě štítné žlázy (tyreostatika)

(viz bod „Těhotenství a kojení“),

pokud trpíte neléčenou nedostatečností kůry nadledvin nebo nedostatečnou aktivitou

hypofýzy (selháním hypofýzy) či štítné žlázy.

pokud nejste schopni polykat měkkou tobolku vcelku

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Syntroxine je zapotřebí: jestliže trpíte některou z těchto srdečních poruch:

vysoký krevní tlak, rychlý či nepravidelný tep, usazeniny tuku na stěnách tepen (arterioskleróza), bolest a svíravý pocit na prsou (angina pectoris), nedostatečný průtok krve věnčitými tepnami na srdci (koronární insuficience).

Před užíváním přípravku Syntroxine musí být tyto poruchy léčeny léky, a po dobu užívání přípravku je nutno často kontrolovat hladinu hormonu štítné žlázy. Pokud těmito poruchami trpíte a neléčíte se, nebo pokud si nejste jisti, informujte lékaře. Před zahájením léčby

Lékař provede testy a ověří, zda nedošlo k poruše funkce nadledvin, hypofýzy nebo štítné

žlázy vinou nekompenzované nadprodukce hormonů štítné žlázy (autonomie štítné žlázy). Pokud ano, tento problém musí být léčen ještě před užíváním přípravku Syntroxine.

Informujte lékaře, jestliže jste v přechodu nebo po něm. V takovém případě může hrozit

riziko osteoporózy a bude možná nutná pravidelná monitorace funkce štítné žlázy.

Některé srdeční poruchy je třeba léčit ještě před užíváním přípravku Syntroxine. Prostudujte

si pečlivě bod „Zvláštní opatrnosti při použití přípravku je zapotřebí“.

Pokud trpíte zvýšenými hladinami krevního cukru (diabetem) nebo užíváte léky na ředění

krve, prostudujte si pečlivě bod „Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky“.

Pokud už Syntroxine užíváte, přechod na jiný lék obsahující levothyroxin lze provést jen pod

lékařským dohledem a za sledování pomocí laboratorních testů.

Neužívejte Syntroxine k hubnutí. Pokud je hladina hormonu štítné žlázy v krvi normální,

užívání hormonů štítné žlázy nepovede k úbytku na hmotnosti. Užívání nadbytečných

3

hormonů může mít závažné či dokonce životu nebezpečné nežádoucí účinky, zvláště v kombinaci s některými přípravky na hubnutí.

Starší pacienti: U starších pacientů je nutná opatrná volba dávky a časté lékařské kontroly.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky Pokud během léčby přípravkem Syntroxine užíváte další léky, může dojít k ovlivnění jejich účinku. Zajistěte, aby lékař o vašem užívání takových léků věděl. Během léčby přípravkem Syntroxine neužívejte další léky bez porady s lékařem nebo lékárníkem. Tím se rozumí i léky volně prodejné (bez předpisu). Informujte lékaře, jestliže užíváte jakékoli z následujících léků:

- léky snižující hladinu krevního cukru (antidiabetika): Syntroxine může snižovat účinek antidiabetik. Možná bude třeba častěji měřit hladinu

krevního cukru, zvláště na počátku léčby přípravkem Syntroxine. Během léčby možná bude nutné upravit dávky antidiabetik

- léky na ředění krve (deriváty kumarinu): Syntroxine může zvyšovat účinek těchto léků. Možná bude třeba pravidelná monitorace

krevní srážlivosti, zvláště na počátku léčby přípravkem Syntroxine. Během léčby možná bude nutné upravit dávky kumarinových léků

- propylthiouracil (lék k léčbě nadměrné aktivity štítné žlázy), - glukokortikoidy (léky proti alergii a zánětu), - beta blokátory (léky na snížení krevního tlaku, které také slouží k léčbě srdečních chorob), - sertralin (používaný k léčbě deprese), - chlorochin nebo proguanil (k prevenci nebo léčbě malárie), - léky k léčbě epilepsie, například karbamazepin, fenytoin, fenobarbital a primidon, - léky obsahující estrogen k hormonální substituční terapii během přechodu a po něm nebo

sloužící jako antikoncepce,

- salicyláty (léky tlumící bolest a horečku), - dikumarol (lék blokující krevní srážlivost), - furosemid ve vysokých dávkách – 250 mg a více (lék povzbuzující tvorbu moči), - klofibrát (lék snižující obsah tuku v krvi), - amiodaron (lék na poruchy srdečního rytmu) - lopinavir/ritonavir (léčba infekce HIV)

sevelamer (užívají jej pacienti na dialýze nebo bez ní, ale s chronickým onemocněním

ledvin)

orlistat (např. alli) (přípravek na hubnutí)

Při užívání následujících léků dodržujte doporučené intervaly:

- Antacida (léky na žaludeční potíže a pálení žáhy), sukralfát (na žaludeční vředy) a léky

obsahující hliník, železo nebo uhličitan vápenatý:

Syntroxine užívejte přinejmenším 2 hodiny před uvedenými léky, jinak se jeho účinek může

snížit.

- Léky vážící žlučové kyseliny a snižující vysoký cholesterol (například kolestyramin nebo

kolestipol):

Syntroxine užívejte 4–5 hodin před těmito léky, protože mohou blokovat jeho vstřebávání ve

střevech.

Na co dále dávat pozor:

Pokud máte absolvovat rentgenové vyšetření nebo jiné diagnostické testy, při nichž se používá kontrastní látka, informujte lékaře, že užíváte Syntroxine. Některé složky kontrastní látky mohou ovlivnit funkci štítné žlázy.

4

Užívání přípravku Syntroxine s jídlem a pitím Informujte lékaře, pokud konzumujete výrobky ze sóji, a zvláště tehdy, pokud měníte podíl sóji ve stravě. Sójové výrobky mohou snižovat vstřebávání levothyroxinu ze střev, takže dávky přípravku Syntroxine možná bude nutné upravit. Těhotenství a kojení Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék. Těhotenství

- Léčba přípravkem Syntroxine je zvláště důležitá v těhotenství, a proto nesmí být

přerušena. Je to nezbytné pro normální vývoj dítěte. Poraďte se s lékařem – možná bude nutné dávky upravit, protože se potřeba levothyroxinu může během těhotenství zvýšit. Nutné je pečlivé sledování funkce štítné žlázy.

- Během těhotenství Syntroxine neužívejte současně s léky proti nadměrné aktivitě štítné

žlázy (tyreostatiky). Tu je během těhotenství možno léčit pouze nízkými dávkami tyreostatik (viz bod „Neužívejte přípravek Syntroxine“).

Kojení

Syntroxine lze užívat při kojení. Neexistují informace, že by jeho užívání kojící matkou

uškodilo dítěti s normální funkcí štítné žlázy. Během kojení Syntroxine neužívejte ve stejnou dobu jako léky proti nadměrné aktivitě štítné žlázy (tyreostatika).

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů Nejsou důkazy o tom, že by Syntroxine omezoval schopnost řízení vozidel nebo obsluhy strojů – levothyroxin je identický s přírodním hormonem štítné žlázy. 3.

JAK SE PŘÍPRAVEK SYNTROXINE UŽÍVÁ

Vždy užívejte přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. Lékař stanoví individuální dávky podle výsledků laboratorního vyšetření. Dávkování: K usnadnění individuálního dávkování jsou k dispozici měkké tobolky přípravku s řadou sil – různým obsahem léčivé látky v rozsahu 13 200 µg levothyroxinu sodného, takže vám patrně bude stačit užívat jednu tobolku denně. Dospělí:

Léčba nedostatečné funkce štítné žlázy:

Dospělí by měli zpočátku užívat 25–50 µg levothyroxinu sodného denně. Lékař může tuto dávku zvýšit o 25–50 µg levothyroxinu sodného každé dva až čtyři týdny, až po denní dávku 100–200 µg (což odpovídá 1 až 2 měkkým tobolkám přípravku Syntroxine).

Prevence opakování strumy po chirurgickém odstranění a léčba benigní strumy:

Denní dávka je 75–200 µg levothyroxinu sodného.

Doplňková medikace při tyreostatické léčbě hyperaktivní štítné žlázy:

Denní dávka je 50–100 µg levothyroxinu sodného.

Po operaci štítné žlázy z důvodu jejího maligního tumoru:

Denní dávka je 150–300 µg levothyroxinu denně.

Při zahajování léčby a zvyšování dávky u dospělých, a také při léčbě dětí, doporučujeme používat lékovou formu spíše s nižším obsahem léčivé látky.

5

Starší pacienti, pacienti s ischemickou chorobou srdeční a pacienti se silně nebo dlouhodobě sníženou aktivitou štítné žlázy: Léčbu hormony štítné žlázy je nutno zahájit zvlášť opatrně. To znamená, že je nutno začít s nižší počáteční dávkou, a tu pak postupně a v dlouhých intervalech zvyšovat, s častou monitorací pomocí laboratorních testů. Děti:

Syntroxine není vhodný pro děti, které nedokáží polykat tobolky celé a pro děti mladší 6 let. U dětí je vhodné začít denní dávkou 13–50 µg levothyroxinu sodného. Dávky při dlouhodobé

léčbě se určují podle věku, povrchu těla a dalších faktorů. Konkrétní dávku určí lékař.

Jestliže máte pocit, že je účinek je příliš silný nebo slabý, poraďte se s lékařem nebo lékárníkem. Jak lék používat:

Tobolky polykejte celé a zapíjejte dostatečným množstvím tekutiny (např. polovinou sklenice

vody).

Celou denní dávku užívejte ráno na lačný žaludek, přinejmenším půl hodiny před snídaní.

Léčivá látka v léku se na lačný žaludek vstřebává lépe než před jídlem nebo po něm.

Tobolky před užitím nedrťte a nerozpouštějte ve vodě. Délka užívání: Přípravek užívejte, dokud jej lékař nevysadí.

Pokud trpíte sníženou funkcí štítné žlázy nebo jste podstoupili její operaci kvůli malignímu

nádoru, budete patrně přípravek užívat trvale.

Pokud přípravek užíváte při benigní strumě nebo jako prevenci proti jejímu opakování, možná

jej budete užívat po několik měsíců, možná ale trvale.

Pokud přípravek užíváte jako podpůrnou terapii při léčbě zvýšené funkce štítné žlázy, budete

jej užívat, dokud užíváte tyreostatické léky.

Při léčbě benigní strumy s normální funkcí štítné žlázy léčebné období trvá 6 měsíců až 2

roky. Pokud léčba nepřinese v tomto období potřebné výsledky, je třeba zvážit jiné způsoby léčby.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Syntroxine, než jste měl(a): Jestliže užijete vyšší než předepsanou dávku, mohou se vyskytnout příznaky abnormální aktivity štítné žlázy – rychlé, nepravidelné a prudké bušení srdce (palpitace), úzkostné stavy, neklid, nadměrné pocení nebo třes (viz bod „4. Možné nežádoucí účinky“). V takových případech kontaktujte lékaře. Jestliže jste zapomněl(a) užít Syntroxine Jestliže zapomenete užít dávku přípravku, neužívejte ji, až si vzpomenete. Vynechte ji a pokračujte normální dávkou následující den. Jestliže jste přestal(a) přípravek Syntroxine užívat Aby byla léčba úspěšná, je Syntroxine nutno užívat pravidelně a v dávkách předepsaných lékařem. Neměňte a neukončujte léčbu bez porady s ním. Vysazení léčby může způsobit návrat příznaků. Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 4.

MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i Syntroxine nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

6

Žádné nežádoucí účinky se neočekávají, jestliže užíváte předepsané dávky přípravku a docházíte na kontroly a laboratorní vyšetření. To proto, že levothyroxin, což je léčivá látka obsažená v přípravku Syntroxine, je stejná jako přirozený hormon štítné žlázy. Jestliže užíváte vyšší než předepsané dávky, nebo tělo dávku netoleruje (například pokud je dávka zvýšena příliš rychle), mohou se objevit příznaky charakteristické pro abnormální aktivitu štítné žlázy, například:

úbytek na hmotnosti, zvýšená chuť k jídlu, chvění prstů, neklid, nespavost, bolesti hlavy, zvýšený tlak v hlavě s otokem očí (zvláště u

dětí),

bušení srdce (palpitace), poruchy srdečního rytmu, zvláště rychlý srdeční tep, bolest a svíravý

pocit na prsou (angina pectoris),

zvýšení krevního tlaku, zvracení, průjem, svalová slabost a křeče, nepravidelné měsíčky, nadměrné pocení, ztráta vlasů, pocit tepla (zrudnutí obličeje), horečka.

Pokud se tyto příznaky vyskytnou, informujte lékaře. Ten rozhodne, zda přerušit na několik dní léčbu nebo snížit dávky, dokud nežádoucí účinky nezmizí. V případě přecitlivělosti může alergická reakce způsobit vyrážku a obtíže s dýcháním. V takovém případě kontaktujte ihned lékaře. Pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, sdělte to prosím svému lékaři nebo lékárníkovi. 5.

JAK PŘÍPRAVEK SYNTROXINE UCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí. Syntroxine nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce za slovem EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. Uchovávejte při teplotě do 25 °C. 6.

DALŠÍ INFORMACE

Co Syntroxine obsahuje Léčivou látkou je levothyroxinum natricum. 1 měkká tobolka přípravku Syntroxine 13 mikrogramů obsahuje 13 µg levothyroxinum natricum. 1 měkká tobolka přípravku Syntroxine 25 mikrogramů obsahuje 25 µg levothyroxinum natricum. 1 měkká tobolka přípravku Syntroxine 50 mikrogramů obsahuje 50 µg levothyroxinum natricum. 1 měkká tobolka přípravku Syntroxine 75 mikrogramů obsahuje 75 µg levothyroxinum natricum. 1 měkká tobolka přípravku Syntroxine 88 mikrogramů obsahuje 88 µg levothyroxinum natricum. 1 měkká tobolka přípravku Syntroxine 100 mikrogramů obsahuje 100 µg levothyroxinum natricum. 1 měkká tobolka přípravku Syntroxine 112 mikrogramů obsahuje 112 µg levothyroxinum natricum. 1 měkká tobolka přípravku Syntroxine 125 mikrogramů obsahuje 125 µg levothyroxinum natricum. 1 měkká tobolka přípravku Syntroxine 137 mikrogramů obsahuje 137 µg levothyroxinum natricum. 1 měkká tobolka přípravku Syntroxine 150 mikrogramů obsahuje 150 µg levothyroxinum natricum. 1 měkká tobolka přípravku Syntroxine 175 mikrogramů obsahuje 175 µg levothyroxinum natricum.

7

1 měkká tobolka přípravku Syntroxine 200 mikrogramů obsahuje 200 µg levothyroxinum natricum. Pomocnými látkami jsou:

želatina, glycerol, purifikovaná voda

Jak Syntroxine vypadá a co obsahuje toto balení Syntroxine jsou žlutě zbarvené, okrouhlé a oválné měkké tobolky. Syntroxine je balen v blistrech z PCTFE (PVC-polychlorotrifluor-ethylen) a hliníku, a to po 30, 50 nebo 100 měkkých tobolkách. [Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.] Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce IBSA Farmaceutici Italia Srl Via Martiri di Cefalonia 2 26900 Lodi Itálie Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP povolen pod následujícími názvy: Rakousko:

Syntroxine

Belgie: Syntroxine Česká republika: Syntroxine Německo:

Tirosint

Dánsko:

Tirosint

Řecko: Tirosint Maďarsko:

Syntroxine

Itálie: Aliasint Nizozemsko: Tirosint Slovenská republika:

Tirosint

Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 28.3.2012


nahoru

Souhrn údajů o léku (SPC)

1

Příloha č. 3 k rozhodnutí o převodu registrace sp. zn. sukls67479/2012, sukls67483/2012, sukls67490/2012, sukls67814/2012,

sukls67819/2012,

sukls67823/2012,

sukls67826/2012,

sukls67830/2012,

sukls67837/2012, sukls67844/2012, sukls67852/2012 a sukls67861/2012

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1. NÁZEV PŘÍPRAVKU

Syntroxine 13 mikrogramů měkké tobolky Syntroxine 25 mikrogramů měkké tobolky Syntroxine 50 mikrogramů měkké tobolky Syntroxine 75 mikrogramů měkké tobolky Syntroxine 88 mikrogramů měkké tobolky Syntroxine 100 mikrogramů měkké tobolky Syntroxine 112 mikrogramů měkké tobolky Syntroxine 125 mikrogramů měkké tobolky Syntroxine 137 mikrogramů měkké tobolky Syntroxine 150 mikrogramů měkké tobolky Syntroxine 175 mikrogramů měkké tobolky Syntroxine 200 mikrogramů měkké tobolky

2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

1 měkká tobolka přípravku Syntroxine 13 mikrogramů obsahuje 13 µg levothyroxinum natricum. 1 měkká tobolka přípravku Syntroxine 25 mikrogramů obsahuje 25 µg levothyroxinum natricum. 1 měkká tobolka přípravku Syntroxine 50 mikrogramů obsahuje 50 µg levothyroxinum natricum. 1 měkká tobolka přípravku Syntroxine 75 mikrogramů obsahuje 75 µg levothyroxinum natricum. 1 měkká tobolka přípravku Syntroxine 88 mikrogramů obsahuje 88 µg levothyroxinum natricum. 1 měkká tobolka přípravku Syntroxine 100 mikrogramů obsahuje 100 µg levothyroxinum natricum. 1 měkká tobolka přípravku Syntroxine 112 mikrogramů obsahuje 112 µg levothyroxinum natricum. 1 měkká tobolka přípravku Syntroxine 125 mikrogramů obsahuje 125 µg levothyroxinum natricum. 1 měkká tobolka přípravku Syntroxine 137 mikrogramů obsahuje 137 µg levothyroxinum natricum. 1 měkká tobolka přípravku Syntroxine 150 mikrogramů obsahuje 150 µg levothyroxinum natricum. 1 měkká tobolka přípravku Syntroxine 175 mikrogramů obsahuje 175 µg levothyroxinum natricum. 1 měkká tobolka přípravku Syntroxine 200 mikrogramů obsahuje 200 µg levothyroxinum natricum.

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3. LÉKOVÁ FORMA Měkká tobolka k vnitřnímu užití Žlutě zbarvené, okrouhlé a oválné měkké tobolky

4. KLINICKÉ ÚDAJE 4.1 Terapeutické indikace

2

Syntroxine 25–200 µg měkké tobolky

Léčba benigní strumy s normální funkcí štítné žlázy Profylaxe recidivy strumy po její resekci při normální funkci štítné žlázy (podle hormonálního

stavu po operaci)

Substituční léčba hormonem štítné žlázy při hypotyreóze Suprese u maligního tumoru štítné žlázy

Podpůrná medikace při tyreostatické léčbě hypertyreózy Supresní test štítné žlázy

Syntroxine 13 µg měkké tobolky

U dětí jako počáteční dávka při substituční hormonální léčbě hypotyreózy. Jako nízká počáteční dávka u starších pacientů, u pacientů s ischemickou srdeční chorobou nebo

těžkou či chronickou hypotyreózou; tato dávka pak má být pomalu a s delšími intervaly zvyšována (například po dávkách 13 µg každých 14 dní) při časté monitoraci hladin hormonu štítné žlázy.

U jakéhokoli pacienta, který vyžaduje pomalé zvyšování dávek levothyroxinu.

4.2 Dávkování a způsob podání

K usnadnění individuálního dávkování jsou k dispozici měkké tobolky s koncentracemi v rozsahu 13–200 µg levothyroxinu sodného, takže v ideálním případě bude stačit užívat jednu tobolku denně. Pokyny k dávkování jsou pouze orientační. Konkrétní dávku stanovte na základě laboratorních testů a klinického vyšetření. Vzhledem ke zvýšeným hladinám T4 a fT4 u některých pacientů léčených tímto přípravkem je spolehlivější se při stanovení léčby řídit sérovou koncentrací thyreotropinu (TSH). Léčbu hormony štítné žlázy je třeba zahájit v nízké dávce a každé 2–4 týdny ji zvyšovat až do dosažení plné udržovací dávky. Toto neplatí u novorozenců, kde je nutné rychle nahradit nedostatek vlastního hormonu. U starších pacientů, pacientů s ischemickou chorobou srdeční nebo těžkou či chronickou hypotyreózou je při zahájení terapie hormony štítné žlázy nutno postupovat zvlášť opatrně. Začněte nízkou dávkou (například 13 µg), a pak ji pomalu a s delšími intervaly (např. 13 µg každých 14 dní) zvyšujte za časté monitorace hladin hormonu štítné žlázy. K fyziologické funkci možná bude dostačovat dávka nižší, než je celkový nedostatek hormonu, tj. dávka, která nedokáže vrátit hladinu TSH zcela na normální hodnotu. Ze zkušeností lze říci, že nižší dávky jsou dostatečné i u pacientů s nízkou hmotností a velkou adenomatózní strumou. Dávka: viz tabulka. Celkovou denní dávku lze podávat v jediné dávce. Způsob podání: Celou denní dávku je třeba polykat vcelku a zapít (například polovinou sklenice vody), a to ráno na lačný žaludek, přinejmenším 1/2 hodiny před snídaní. Délka užívání: léčba je obvykle celoživotní u hypotyreózy, strumektomie nebo tyroidektomie pro maligní tumor štítné žlázy, a také při profylaxi recidivy po resekci u eufunkční strumy. Podpůrná terapie při léčbě hypertyreózy je indikována po dobu užívání tyreostatika.

3

U benigní strumy s normální funkcí štítné žlázy je léčba potřebná po 6 měsíců až 2 roky. Pokud lék během tohoto období nezajistí dostatečné výsledky, zvažte operaci nebo léčbu strumy radioaktivním jódem.

Indikace

Doporučená dávka (µg levothyroxinu sodného/den)

Benigní struma s normální funkcí štítné žlázy

75–200

Profylaxe recidivy strumy po resekci (eufunkční struma)

75–200

Substituční léčba hormonem štítné žlázy při hypotyreóze u dospělých: – úvodní – udržovací dávka

25–50 100–200

Substituční léčba hormonem štítné žlázy při hypotyreóze u dětí: – úvodní – udržovací dávka

13–50 100–150 µg/m2 povrchu těla

Podpůrná

medikace

při

tyreostatické

léčbě

hypertyreózy

50–100

Suprese u maligního tumoru štítné žlázy

150–300

Diagnostické

použití

při

supresním testu štítné žlázy

2 x 100 nebo 1 x 200 (během 14 dní před scintigrafií) nebo

zpočátku:

1 x 75 po 14 dní, se začátkem 28 dní před scintigrafií,

a poté:

1 x 150 po 14 dní před scintigrafií

Děti

Syntroxine lze podávat dětem, ale pouze v případě, že jsou schopny polknout neporušenou tobolku. Přípravek není vhodný pro dětí mladší 6 let. Doporučené dětské dávky najdete v tabulce.

4.3 Kontraindikace

Přecitlivělost na léčivou látku nebo kteroukoli pomocnou látku tohoto přípravku. Neléčená nedostatečnost kůry nadledvin, neléčený hypopituitarismus a neléčená hypertyreóza. Léčba přípravkem Syntroxine nesmí být zahájena při akutním infarktu myokardu, akutní myokarditidě a akutní pankarditidě. Kombinovaná terapie s levothyroxinem a tyreostatikem při hyperthyreóze není indikována během těhotenství (viz bod 4.6). Syntroxine je také kontraindikován u osob neschopných spolknout vcelku měkkou tobolku.

4

4.4 Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Před zahájením terapie hormony štítné žlázy nebo supresního testu štítné žlázy je nutno vyloučit výskyt následujících poruch a onemocnění nebo tyto začít léčit: koronární insuficience, angina pectoris, arterioskleróza, hypertenze, hypopituitarismus a nedostatečnost kůry nadledvin. Stejně tak je nutno vyloučit nebo zahájit léčbu autonomie štítné žlázy. U pacientů s koronární insuficiencí, srdečním selháním nebo tachykardií či arytmiemi je nutné zamezit i relativně mírné hypertyreóze indukované léky. V těchto případech je nutná častá monitorace hladin hormonů štítné žlázy. U sekundární hypotyreózy je nutno před substituční léčbou zjistit příčinu. Pokud pacient trpí kompenzovanou nedostatečností kůry nadledvin, v případě potřeby zajistěte vhodnou substituční léčbu. Při podezření na autonomii štítné žlázy zajistěte test TRH nebo supresní test se scintigrafií. Při levothyroxinové terapii u postmenopauzálních žen s hypofunkcí štítné žlázy a zvýšeným rizikem osteoporózy je nutné pečlivé sledování funkce štítné žlázy, aby nedošlo k nadměrné koncentraci levothyroxinu v krvi. Levothyroxin nesmí být podáván při metabolické hyperfunkci štítné žlázy, kromě podpůrné medikace při tyreostatické léčbě hypertyreózy. Hormony štítné žlázy nejsou indikovány k redukci hmotnosti. U pacientů s normální funkcí štítné žlázy dávky odpovídající dennímu požadavku hormonu nezpůsobují redukci hmotnosti. Dávky vyšší než fyziologické mohou způsobit závažné či dokonce životu nebezpečné nežádoucí účinky (viz bod 4.9). Pokud je pacient užívající stabilní dávky levothyroxinu převeden na jiný přípravek, doporučujeme dávku upravit podle jeho klinické odpovědi a laboratorních hodnot. Pokyny k diabetikům a pacientům užívajícím antikoagulancia viz bod 4.5.

4.5 Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Antidiabetika: Levothyroxin může omezit účinek antidiabetik. Zajistěte proto pravidelné sledování glykémie na počátku terapie hormony štítné žlázy a v případě potřeby dávky antidiabetik upravte. Deriváty kumarinu: Účinek antikoagulancií se může zvýšit – levothyroxin vytěsňuje antikoagulancia z vazby na plazmatické proteiny. Proto na počátku léčby hormony štítné žlázy pravidelně monitorujte parametry koagulace a v případě potřeby dávky antikoagulans upravte. Kolestyramin a kolestipol: Užívání iontoměničových pryskyřic (například kolestyramin a kolestipol) narušuje absorpci levothyroxinu. Levothyroxin musí být proto užíván 4–5 hodin před podáváním těchto léčiv. Přípravky obsahující buď hliník, nebo železo s uhličitanem vápenatým: Přípravky obsahující hliník (antacida, sukralfát) jsou podle literatury schopny oslabit účinky levothyroxinu. Levothyroxin je proto nutné užívat přinejmenším dvě hodiny před přípravky obsahujícími hliník. Totéž platí pro přípravky obsahující železo a uhličitan vápenatý. Salicyláty, dikumarol, furosemid, klofibrát, fenytoin:

5

Salicyláty, dikumarol, vysoké dávky furosemidu (250 mg), klofibrát, fenytoin a jiné látky mohou levothyroxin vytěsňovat z vazby na plazmatické proteiny a tak zvyšovat hladinu frakce fT4. Propylthiouracil, glukokortikoidy, beta-sympatolytika, amiodaron a kontrastní látky obsahující jód: Tyto látky mohou snížit periferní přeměnu formy T4 na trijodthyronin (T3). Amiodaron může vzhledem k vysokému obsahu jodu v molekule vyvolat hypertyreózu i hypotyreózu. Zvláštní opatrnost je na místě u nodulární strumy s možnou autonomií štítné žlázy. Sertralin, chlorochin a proguanil: Tyto látky snižují účinnost levothyroxinu a vedou k nárůstu hladiny TSH. Léky indukující funkci enzymů: Léky indukující funkci enzymatického systému v játrech, například barbituráty, mohou zvýšit jaterní clearance levothyroxinu. Estrogeny: Potřeba levothyroxinu se může zvýšit u žen užívajících hormonální perorální antikoncepci s estrogeny nebo při hormonální substituční terapii po menopauze. Inhibitory proteáz Podle některých údajů může dojít k blokování terapeutického účinku levothyroxinu, pokud je podáván současně s lopinavirem nebo ritonavirem. Pečlivé sledování funkce štítné žlázy je proto potřebné u pacientů užívajících levothyroxin současně s inhibitory proteáz. Sevelamer Podle některých údajů může sevelamer při užívání s levothyroxinem zvyšovat hladinu TSH. U pacientů užívajících oba léky proto doporučujeme pečlivější monitoraci hladin TSH. Orlistat Při podávání s levothyroxinem může dojít k hypotyreóze popř. snížené kompenzaci hypotyreózy. Důvodem může být snížená absorpce jódových solí popř. levothyroxinu. Pacienti užívající levothyroxin se musí před zahájením léčby orlistatem a jeho přípravky (například alli) poradit s lékařem. Léky bude možná nutné užívat v různou dobu, a možná bude vhodné upravit i dávku levothyroxinu. Sójové výrobky: Sójové výrobky mohou snižovat vstřebávání přípravku Syntroxine ve střevech. Úprava dávkování přípravku může být potřebná zejména na začátku a po ukončení sójové diety.

4.6 Těhotenství a kojení

Těhotenství Ze zkušeností z použití u pacientů nevyplývá žádné riziko malformací nebo toxicity u plodu či novorozence po užívání levothyroxinu během těhotenství (v doporučeném rozsahu dávek). Neonatální vývoj závisí na funkci štítné žlázy matky. Tyroxin je nutný pro rozvoj mozku kojenců. Proto je v léčbě hormony štítné žlázy nutno pokračovat zejména během těhotenství. Během něj možná bude třeba zvýšit dávky. Kojení: Levothyroxin je vylučován do mateřského mléka; jeho koncentrace při doporučených dávkách však nezpůsobují hypertyreózu nebo supresi TSH u novorozenců. Levothyroxin lze užívat při kojení. Podpůrná léčba k tyreostatikům Levothyroxin během těhotenství a kojení hypertyreózních matek nepodávejte v kombinaci s tyreostatiky. Levothyroxin zvyšuje potřebnou dávku tyreostatik. A protože tyreostatika procházejí přes placentu

6

snáze než levothyroxin, kombinace obou léků může způsobit hypotyreózu plodu. K léčbě hypertyreózy během těhotenství proto podávejte pouze tyreostatika.

4.7 Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Studie hodnotící účinky na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje nebyly provedeny. Protože je však levothyroxin identický s přírodním hormonem štítné žlázy, neočekává se, že má Syntroxine nějaký vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

4.8 Nežádoucí účinky

Při správném užívání a klinické i laboratorní monitoraci se nepředpokládají během léčby žádné nežádoucí účinky. V ojedinělých případech není snášeno příslušné dávkování léku a v některých případech může dojít k předávkování, a to zejména při příliš rychlém zvyšování dávek při zahajování léčby. Objevit se pak mohou typické projevy hypertyreózy, například zrychlený tep, palpitace, srdeční arytmie, angina pectoris, bolesti hlavy, svalová slabost a křeče, zarudnutí, horečka, zvracení, poruchy menstruace, pseudotumor cerebri, třes, vnitřní neklid, nespavost, úbytek na hmotnosti a průjem. V takových případech je denní dávky třeba snížit nebo lék na několik dní vysadit. Jakmile nežádoucí účinky ustoupí, v léčbě lze opatrně pokračovat. V případě přecitlivělosti na jakoukoli složku přípravku se mohou vyskytnout alergické reakce kůže a dýchacího ústrojí.

4.9 Předávkování

Zvýšená hodnota T3 je spolehlivějším indikátorem předávkování než hodnoty T4 nebo fT4. V případě předávkování se objeví příznaky výrazného nárůstu metabolické aktivity (viz bod 4.8). Podle rozsahu předávkování doporučujeme lék vysadit a zajistit prohlídku pacienta. Příznaky se mohou manifestovat v podobě výrazných beta-adrenergních účinků, například zrychlený tep, úzkostné stavy, agitovanost a hyperkineze. Tyto příznaky lze zmírnit podáním beta-blokátorů. Při požití extrémních dávek může být vhodné zajistit plazmaferézu. Při předávkování (v sebevražedném úmyslu) pacienti dokázali bez komplikací tolerovat dávky ve výši 10 mg levothyroxinu. Podle některých zdrojů může při dlouholetém abúzu levothyroxinu docházet k náhlé srdeční smrti.

5.

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: hormony štítné žlázy ATC kód: H03A A01

Syntetický levothyroxin obsažený v přípravku Syntroxine má stejné účinky jako přírodní hormon štítné žlázy, který je tvořen hlavně ve štítné žláze. Přípravek je v periferních orgánech transformován na T3 a stejně jako přírodní hormon vykazuje charakteristické účinky na T3 receptory. Tělo endogenní a exogenní levothyroxin nerozliší.

7

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Perorálně podávaný levothyroxin je téměř výhradně absorbován v horním traktu tenkého střeva. Absorbováno je až 80 %, podle farmaceutické formy. Tmax činí 1–6 hodin. Po zahájení perorální terapie se účinky dostaví do 3–5 dní. Levothyroxin vykazuje velmi vysokou vazbu na plazmatické proteiny – 99,97 %. Nedochází ke tvorbě kovalentní vazby; proto dochází ke kontinuální a velmi rychlé výměně mezi hormonem vázaným na plazmatické bílkoviny a frakcí volné formy. Levothyroxin vzhledem k vysoké vazbě na proteiny nelze z těla odstranit hemodialýzou nebo hemoperfuzí. Poločas eliminace činí v průměru asi 7 dní. Při hypertyreóze je kratší (3–4 dny), zatímco při hypotyreóze delší (asi 9–10 dní). Distribuční objem činí 10–12 l. Třetina levothyroxinu vyskytujícího se mimo štítnou žlázu se nachází v játrech, odkud může rychle přecházet do séra a naopak. Hormony štítné žlázy jsou vesměs metabolizovány v játrech, ledvinách, mozku a svalech. Metabolity jsou vylučovány v moči a stolici. Metabolická clearance činí asi 1,2 l plazmy denně.

5.3 Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Akutní toxicita: Akutní toxicita levothyroxinu je velmi nízká. Chronická toxicita: Chronická toxicita byla studována u různých živočišných druhů (potkani, psi). Při vysokých dávkách byl u potkanů pozorován zvýšený výskyt spontánní nefrózy a změn ve hmotnosti orgánů. Reprodukční toxicita: Studie reprodukční toxicity nebyly u zvířat realizovány. Mutagenita: O mutagenním potenciálu levothyroxinu nejsou k dispozici žádné údaje. Dosud však nebyl hlášen žádný nález nebo důkaz o tom, že by hormony štítné žlázy mohly poškodit potomky pozměněním jejich genomu. Karcinogenita: Žádné studie chronických účinků nebyly u zvířat realizovány.

6.

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1 Seznam pomocných látek želatina glycerol purifikovaná voda 6.2 Inkompatibility Neuplatňuje se.

8

6.3 Doba použitelnosti 18 měsíců 6.4 Zvláštní opatření pro uchovávání Neuchovávejte při teplotě nad 25 °C. 6.5 Druh obalu a velikost balení Blistry z PCTFE (PVC-polychlorotrifluor-ethylen) a hliníku. Velikosti balení: 30, 50 a 100 měkkých tobolek Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 6.6 Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku a pro zacházení s ním Žádné zvláštní požadavky

7. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI IBSA Farmaceutici Italia Srl Via Martiri di Cefalonia 2 26900 Lodi Itálie

8. REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

Syntroxine 13 µg měkké tobolky : 56/388/11-C Syntroxine 25 µg měkké tobolky: 56/389/11-C Syntroxine 50 µg měkké tobolky: 56/390/11-C Syntroxine 75 µg měkké tobolky: 56/391/11-C Syntroxine 88 µg měkké tobolky: 56/392/11-C Syntroxine 100 µg měkké tobolky: 56/393/11-C Syntroxine 112 µg měkké tobolky: 56/394/11-C Syntroxine 125 µg měkké tobolky: 56/395/11-C Syntroxine 137 µg měkké tobolky: 56/396/11-C Syntroxine 150 µg měkké tobolky: 56/397/11-C Syntroxine 175 µg měkké tobolky: 56/398/11-C Syntroxine 200 µg měkké tobolky: 56/399/11-C

9. DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE 22.6.2011

9

10. DATUM REVIZE TEXTU 28.3.2012


nahoru

Informace na obalu

1

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU Krabička 1.

NÁZEV PŘÍPRAVKU

Syntroxine 13 mikrogramů měkké tobolky Syntroxine 25 mikrogramů měkké tobolky Syntroxine 50 mikrogramů měkké tobolky Syntroxine 75 mikrogramů měkké tobolky Syntroxine 88 mikrogramů měkké tobolky Syntroxine 100 mikrogramů měkké tobolky Syntroxine 112 mikrogramů měkké tobolky Syntroxine 125 mikrogramů měkké tobolky Syntroxine 137 mikrogramů měkké tobolky Syntroxine 150 mikrogramů měkké tobolky Syntroxine 175 mikrogramů měkké tobolky Syntroxine 200 mikrogramů měkké tobolky

Levothyroxinum natricum 2.

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

1 měkká tobolka obsahuje 13 µg levothyroxinum natricum. 1 měkká tobolka obsahuje 25 µg levothyroxinum natricum. 1 měkká tobolka obsahuje 50 µg levothyroxinum natricum. 1 měkká tobolka obsahuje 75 µg levothyroxinum natricum. 1 měkká tobolka obsahuje 88 µg levothyroxinum natricum. 1 měkká tobolka obsahuje 100 µg levothyroxinum natricum. 1 měkká tobolka obsahuje 112 µg levothyroxinum natricum. 1 měkká tobolka obsahuje 125 µg levothyroxinum natricum. 1 měkká tobolka obsahuje 137 µg levothyroxinum natricum. 1 měkká tobolka obsahuje 150 µg levothyroxinum natricum. 1 měkká tobolka obsahuje 175 µg levothyroxinum natricum. 1 měkká tobolka obsahuje 200 µg levothyroxinum natricum.

3.

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

4.

LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ

30 měkkých tobolek 50 měkkých tobolek 100 měkkých tobolek 5.

ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Perorální podání Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

2

6.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOSAH A DOHLED DĚTÍ

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí. 7.

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8.

POUŽITELNOST

Použitelné do: 9.

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte při teplotě do 25 °C. 10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny. 11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

IBSA Farmaceutici Italia Srl

Via Martiri di Cefalonia 2

26900 Lodi

Itálie 12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO

Syntroxine 13 µg měkké tobolky : 56/388/11-C Syntroxine 25 µg měkké tobolky: 56/389/11-C Syntroxine 50 µg měkké tobolky: 56/390/11-C Syntroxine 75 µg měkké tobolky: 56/391/11-C Syntroxine 88 µg měkké tobolky: 56/392/11-C Syntroxine 100 µg měkké tobolky: 56/393/11-C Syntroxine 112 µg měkké tobolky: 56/394/11-C Syntroxine 125 µg měkké tobolky: 56/395/11-C Syntroxine 137 µg měkké tobolky: 56/396/11-C Syntroxine 150 µg měkké tobolky: 56/397/11-C Syntroxine 175 µg měkké tobolky: 56/398/11-C Syntroxine 200 µg měkké tobolky: 56/399/11-C

13. ČÍSLO ŠARŽE Č.š.: 14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.

3

15. NÁVOD K POUŽITÍ 16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU „Syntroxine 13mikrogramů“ „Syntroxine 25mikrogramů“ „Syntroxine 50mikrogramů“ „Syntroxine 75mikrogramů“ „Syntroxine 88mikrogramů“ „Syntroxine 100mikrogramů“ „Syntroxine 112mikrogramů“ „Syntroxine 125mikrogramů“ „Syntroxine 137mikrogramů“ „Syntroxine 150mikrogramů“ „Syntroxine 175mikrogramů“ „Syntroxine 200mikrogramů“

4

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH NEBO STRIPECH Blistr 1.

NÁZEV PŘÍPRAVKU

Syntroxine 13 mikrogramů měkké tobolky Syntroxine 25 mikrogramů měkké tobolky Syntroxine 50 mikrogramů měkké tobolky Syntroxine 75 mikrogramů měkké tobolky Syntroxine 88 mikrogramů měkké tobolky Syntroxine 100 mikrogramů měkké tobolky Syntroxine 112 mikrogramů měkké tobolky Syntroxine 125 mikrogramů měkké tobolky Syntroxine 137 mikrogramů měkké tobolky Syntroxine 150 mikrogramů měkké tobolky Syntroxine 175 mikrogramů měkké tobolky Syntroxine 200 mikrogramů měkké tobolky

Levothyroxinum natricum 2.

NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

IBSA Farmaceutici Italia Srl

3.

POUŽITELNOST

EXP 4.

ČÍSLO ŠARŽE

Č.š.: 5.

JINÉ

Tyto informace jsou určeny pouze odborníkům. Pokud máte pochybnosti o nějakém léku, prosím, kontaktujte svého lékaře. Nedoporučujeme se řídit informacemi uvedenými na těchto stránkách, mohou být zastaralé a nepřesné.