Solu-Medrol 62,5 Mg/ml

Kód 0009711 ( )
Registrační číslo 56/ 045/75-B/C
Název SOLU-MEDROL 62,5 MG/ML
Režim prodeje na lékařský předpis
Stav registrace registrovaný léčivý přípravek
Držitel registrace Pfizer, spol. s r.o., Praha, Česká republika
ATC klasifikace

nahoru

Varianty

Kód Náz. Forma
0009710 INJ PSO LQF 125MG+2ML Prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok, Injekce
0009712 INJ PSO LQF 1GM+16ML Prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok, Injekce
0094882 INJ PSO LQF 250MG+4ML Prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok, Injekce
0009711 INJ PSO LQF 500MG+8ML Prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok, Injekce

nahoru

Příbalový létak SOLU-MEDROL 62,5 MG/ML

1

Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp. zn. sukls24197/2012

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

Solu-Medrol 62,5 mg/ml

Methylprednisolonum

Prášek pro přípravu injekčního roztoku s rozpouštědlem

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat. -

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

-

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

-

Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.

-

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete: 1.

Co je přípravek Solu-Medrol a k čemu se používá

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Solu-Medrol používat

3.

Jak se přípravek Solu-Medrol používá

4.

Možné nežádoucí účinky

5

Jak přípravek Solu-Medrol uchovávat

6.

Další informace

1.

CO JE PŘÍPRAVEK SOLU-MEDROL A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Přípravek Solu-Medrol obsahuje methylprednisolon. Má silný protizánětlivý, imunosupresivní a antialergický účinek. Je vhodný k léčbě stavů vyžadujících silný a rychle nastupující hormonální účinek, jako například:

ENDOKRINNÍ PORUCHY

primární a sekundární adrenokortikální insuficience (lékem volby je hydrokortison nebo kortison;

syntetických analogů lze v případě potřeby používat spolu s mineralokortikoidy, u kojenců je suplementace mineralokortikoidů obzvláště důležitá)

akutní adrenokortikální insuficience (hydrokortison nebo kortison jsou léky volby, může být nutná

suplementace mineralokortikoidů, zvláště při použití syntetických analogů)

šokový stav v důsledku adrenokortikální insuficience, šokový stav s možnou účastí adrenokortikální

insuficience neodpovídající na konvenční léčbu

před operací a v případě těžkého poranění nebo onemocnění, u pacientů se známou adrenální

insuficiencí nebo při pochybách o adrenokortikální rezervě

vrozená adrenální hyperplazie nehnisavá tyreoiditida hyperkalcémie spojená s onkologickým onemocněním

ONEMOCNĚNÍ REVMATICKÉHO PŮVODU

Jako doplňková terapie pro krátkodobou aplikaci (k překlenutí akutní epizody nebo při exacerbaci stavu) při:

2

posttraumatické osteoartritidě

akutní nespecifické tendosynovitidě

synovitidě při osteoartritidě

akutní dnavé artritidě

akutní a subakutní bursitidě

psoriatické artritidě

epikondylitidě

ankylozující spondylitidě

revmatoidní artritidě, včetně juvenilní revmatoidní artritidy (vybrané případy mohou vyžadovat

udržovací léčbu nízkými dávkami)

SYSTÉMOVÁ AUTOIMUNNÍ ONEMOCNĚNÍ (imunokomplexová)

Během exacerbace nebo jako udržovací terapie ve vybraných případech při:

akutní revmatické karditidě

polyarteritis nodosa

systémové dermatomyositidě (polymyositidě)

Goodpastureově syndromu

systémovém lupus erythematodes (a lupoidní nefritidě)

KOŽNÍ ONEMOCNĚNÍ

pemfigus

těžká psoriáza

exfoliativní dermatitida

mycosis fungoides

bulózní herpetiformní dermatitida

těžká seborrhoická dermatitida

těžké erythema multiforme (Stevens -Johnsonův syndrom)

ALERGICKÉ STAVY

Těžké nebo nezvládnutelné stavy běžnou léčbou při:

asthma bronchiale

sezónní nebo celoroční alergické rhinitidě

kontaktní dermatitidě

reakcích přecitlivělosti na léčivé přípravky

atopické dermatitidě

urtikariálních posttransfúzních reakcích

sérové nemoci

akutním neinfekčním laryngeálním edému

OČNÍ ONEMOCNĚNÍ

Těžký akutní a chronický alergický a zánětlivý proces postihující oko jakým je:

herpes zoster ophthalmicus

sympatická oftalmie

iritida, iridocyklitida

zánět předního segmentu

chorioretinitida

alergická konjunktivitida

difúzní posteriorní uveitida a chorioiditida

alergická marginální ulcerace rohovky

neuritida optiku

keratitida

GASTROINTESTINÁLNÍ ONEMOCNĚNÍ

K překlenutí závažných období onemocnění při:

ulcerózní kolitidě (systémová terapie)

regionální enteritidě (systémová terapie).

RESPIRAČNÍ ONEMOCNĚNÍ

plicní sarkoidóza

aspirační pneumonie

středně těžká až těžká pneumocystová

pneumonie u nemocných s AIDS (jako doplňková léčba v průběhu prvních 72 hodin

fulminantní nebo diseminovaná tuberkulóza

plic, pokud se přípravek podává současně s příslušnou antituberkulózní chemoterapií

3

léčby infekce Pneumocystis carinii)

Loefflerův syndrom nezvládnutelný jinými

prostředky

exacerbace chronické obstrukční plicní nemoci

(CHOPN).

berylióza

HEMATOLOGICKÉ PORUCHY

získaná (autoimunitní) hemolytická anémie

erytroblastopénie (anémie červených krvinek)

sekundární trombocytopenie u dospělých

vrozená (erytroidní) hypoplastická anémie

idiopatická trombocytopenická purpura u dospělých (pouze i.v.; i.m. aplikace je kontraindikována)

NEOPLASTICKÁ ONEMOCNĚNÍ

Při paliativní léčbě:

leukémií a lymfomů u dospělých

akutní leukémie dětského věku

ke zlepšení kvality života nemocných v terminální fázi nádorového onemocnění

EDEMATÓZNÍ STAVY

k vyvolání diurézy nebo remise proteinurie u nefrotického syndromu bez urémie

NERVOVÝ SYSTÉM

mozkový edém při nádoru - primárním či

metastatickém, nebo v souvislosti s chirurgickým zákrokem nebo radiační terapií

akutní poranění míchy.

Léčbu je nutno zahájit do osmi hodin od úrazu.

akutní exacerbace sclerosis multiplex

RŮZNÉ

tuberkulózní meningitida s obstrukcí

likvorových cest nebo hrozící obstrukcí, pokud se použije současně s příslušnou antituberkulózní chemoterapií

trichinóza s neurologickým nebo

myokardiálním postižením

prevence nevolnosti a zvracení při

protinádorové chemoterapii

při orgánové transplantaci

2.

ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK SOLU-MEDROL POUŽÍVAT

Nepodávejte přípravek Solu-Medrol -

jestliže je pacient/ka alergický/á (přecitlivělý/á) na methylprednisolonum nebo na kteroukoli další složku přípravku Solu-Medrol.

-

jestliže pacient/ka trpí systémovými mykózami.

-

pro intratekální podání

Očkování živými nebo živými oslabenými vakcínami je u nemocných užívajících imunosupresívní dávky kortikosteroidů kontraindikováno.

4

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Solu-Medrol je zapotřebí: -

Imunosupresivní účinek/ zvýšená náchylnost k infekcím: -

Kortikosteroidy mohou zvýšit náchylnost k infekci, mohou maskovat některé známky infekce. Během jejich podávání se mohou objevit nové infekce. Při používání kortikosteroidů lze pozorovat sníženou rezistenci a neschopnost lokalizovat infekci. U nemocných léčených kortikosteroidy samotnými nebo v kombinaci s jinými imunosupresivy, která ovlivňují buněčnou nebo humorální imunitu nebo funkce neutrofilů, se může v kterékoliv lokalizaci vyskytnout jakákoliv virová, bakteriální, mykotická, protozoární nebo parazitární infekce. Tyto infekce mohou být mírné, avšak mohou být i závažné s fatálním průběhem. Výskyt infekčních komplikací vzrůstá se zvyšující se dávkou kortikosteroidů.

-

Osoby užívající léky, které potlačují imunitní systém, jsou náchylnější k infekcím než zdraví jedinci. Například plané neštovice a spalničky, mohou mít vážnější, nebo dokonce fatální průběh u dětí s oslabenou imunitou nebo dospělých užívajících kortikosteroidy.

-

Kortikosteroidy používat s velkou opatrností u pacientů se známou nebo suspektní parazitární infekcí, jako je napadení strongyloidy (vlasovec), což může vést k superinfekci strongyloidů a šíření larev migrací, často doprovázené těžkou enterokolitidou a potenciálně smrtelnou gram-negativní infekcí krve.

-

Role kortikosteroidů u septického šoku byla sporná, časné studie uváděly jak prospěšné tak i škodlivé účinky. V nedávné době byly doplňkové kortikosteroidy navrhnuty jako prospěšné u pacientů se stálým septickým šokem, kteří trpí nedostatečností nadledvin. Nicméně, jejich rutinní použití při septickém šoku se nedoporučuje. Systematické přezkoumání krátkodobých, vysokodávkových kortikosteroidů jejích používání nepodpořilo. Nicméně, meta-analýzy a revize ukazují, že delší podávání (5-11 dní) nízkých dávek kortikosteroidů může vést ke snížení mortality.

-

Očkování živými nebo živými oslabenými vakcínami je u nemocných užívajících imunosupresivní dávky kortikosteroidů kontraindikováno.

-

Vakcíny obsahující mrtvé či inaktivované mikroorganizmy mohou být nemocným na imunosupresivních dávkách kortikosteroidů podávány, avšak odpověď na tyto vakcíny může být oslabena.

-

Indikovaná imunizace může být prováděna u nemocných na neimunosupresivních dávkách kortikosteroidů.

-

Použití kortikosteroidů při aktivní tuberkulóze je nutno omezit jen na případy fulminantní nebo diseminované tuberkulózy, kdy se kortikosteroid podává při léčbě onemocnění ve spojení s příslušným antituberkulózním režimem.

-

Jsou-li kortikosteroidy indikovány u pacientů s latentní tuberkulózou nebo tuberkulinovou reaktivitou, je nutné tyto pacienty pozorně sledovat, protože může dojít k reaktivaci onemocnění. Během dlouhodobé léčby kortikosteroidy by měl/a pacient/ka dostávat chemoprofylaxi.

-

Kaposiho sarkom byl hlášen u pacientů léčených kortikosteroidy. Vysazení kortikosteroidů může mít za následek klinické remise.Krev a lymfatický systém -

Kyseslinu acetylsalicylovou a nesteroidní protizánětlivé látky používat s opatrností v kombinaci s kortikosteroidy.

Účinky na imunitní systém -

Mohou se vyskytnout alergické reakce. Protože u pacientů léčených kortikosteroidy došlo ojediněle ke vzniku kožních reakcí a anafylaktických/anafylaktoidních reakcí, je třeba před podáním učinit řádná bezpečnostní opatření, zvláště má-li pacient/ka v anamnéze alergii na jakýkoliv lék.

Účinky na endokrinní systém -

Farmakologické dávky kortikosteroidů podávaných po delší dobu mohou vést k supresi osy hypotalamus-hypofýza-nadledviny (HPA) (sekundární nedostatečnost kůry nadledvin). Stupeň a trvání vzniklé adrenokortikální nedostatečnosti jsou u pacientů rozdílné a závisí na dávce, frekvenci, čase podání a délce léčby glukokortikoidy. Tento účinek lze minimalizovat pomocí podávání přípravku obden.

5

-

Kromě toho může dojít k akutní nedostatečnost nadledvin vedoucí k fatálnímu konci, pokud jsou glukokortikoidy vysazeny náhle.

-

Lékem vyvolaná sekundární nedostatečnost nadledvin může být tedy minimalizována postupným snižováním dávky. Tento typ relativní nedostatečnosti může přetrvávat i několik měsíců po ukončení léčby, proto by měla být v každé stresové situaci vzniklé v tomto období, obnovena hormonální terapie. Protože sekrece mineralokortikoidů může být snížena, podávat souběžně sůl a/nebo mineralokortikoidy.

-

U pacientů léčených kortikosteroidy, kteří jsou vystaveni neobvyklému stresu, je indikována zvýšená dávka rychle účinkujících kortikosteroidů před, během a po stresující situaci.

-

Steroid "abstinenční syndrom", zdánlivě nesouvisející s adrenokortikální nedostatečností, se může také vyskytnout po náhlém vysazení glukokortikoidů. Tento syndrom zahrnuje příznaky, jako jsou: nechutenství, nevolnost, zvracení, letargie, bolesti hlavy, horečka, bolesti kloubů, deskvamace, bolesti svalů, ztráta hmotnosti a/nebo hypotenze. Tyto účinky jsou vyvolány spíše náhlou změnou koncentrace glukokortikoidů než nízkou hladinou kortikosteroidů.

-

Vzhledem k tomu, že glukokortikoidy mohou vyvolat nebo zhoršit Cushingův syndrom, nepodávat glukokortikoidy pacientům s Cushingovou nemocí.

-

U pacientů s hypotyreózou je účinek kortikosteroidů větší.

Poruchy metabolismu a výživy -

Kortikosteroidy, včetně methylprednisolonu, může zvýšit hladinu glukózy v krvi, zhoršit již existující diabetes a učinit náchylným na diabetes mellitus pacienty dlouhodobě léčené kortikosteroidy.

Psychiatrické účinky -

V průběhu léčby kortikoidy se mohou vyskytnout psychické poruchy včetně euforie, insomnie, změn nálady, změn osobnosti, závažných depresívních a psychotických stavů. Rovněž může dojít ke zhoršení stávající emoční nestability nebo psychotických tendencí.

-

U systémových steroidů se mohou vyskytnout potenciálně závažné psychiatrické nežádoucí účinky. Příznaky se zpravidla objeví během několika dní nebo týdnů po zahájení léčby. Většina reakcí se obnoví buď po snížení dávky nebo vysazení, i když specifická léčba může být nezbytná. Po vysazení kortikoidů byly hlášeny psychologické účinky, frekvence není známa. Pacienti/pečovatelé by měli být podporováni, aby vyhledali lékařskou pomoc, pokud se u pacienta vyskytnou psychické příznaky, zejména pokud je podezření na depresivní náladu nebo sebevražedné myšlenky. Pacienti/pečovatelé by měly dávat pozor na možné duševní poruchy, které se mohou objevit buď během nebo bezprostředně po snižování dávky/vysazení systémových steroidů.

Účinky na nervový systém -

Kortikosteroidy používat s opatrností u pacientů trpících záchvaty.

-

Kortikosteroidy používat s opatrností u pacientů s myasthenia gravis. (viz také myopatie v Muskuloskeletálních účincích níže).

Účinky na oči -

U nemocných s očním postižením při infekci herpes simplex a herpes zoster ophtalmicus by měly být kortikosteroidy podávány s opatrností vzhledem k hrozbě perforace rohovky.

-

Dlouhodobé užívání kortikosteroidů může způsobit posteriorní subkapsulární katarakty a nukleární katarakty (zejména u dětí), exoftalmus, nebo zvýšený nitrooční tlak, což může vést ke glaukomu s možným poškozením optického nervu. Vznik sekundární plísňové a virové infekce oka může být vyšší u pacientů léčených glukokortikoidy

Účinky na kardiovaskulární systém -

Nežádoucí účinky glukokortikoidů na kardiovaskulární systém, jako je dyslipidémie a hypertenze, mohou léčené pacienty s existujícími kardiovaskulárními rizikovými faktory učinit náchylnými pro další kardiovaskulární účinky, pokud jsou podávány vysoké dávky a dlouhodobě. Proto u těchto pacientů používat kortikosteroidy uváženě a věnovat pozornost riziku změny a v případě potřeby dalšímu monitorování srdeční činnosti. Nízká dávka a střídavé podávání může snížit výskyt komplikací léčby kortikosteroidy.

-

Po rychlém intravenózním podání velkých dávek methylprednisolonu (více než 0,5 g podaného za

6

méně než 10 minut) byly hlášeny poruchy srdečního rytmu a/nebo cirkulační kolaps a/nebo srdeční zástava. Po podání velké dávky methylprednisolonu byl hlášen výskyt bradykardie, jejíž výskyt nemusí být závislý na rychlosti podání nebo délky trvání infúze.

-

Systémové kortikosteroidy používat v případě srdečního selhání s opatrností a pouze tehdy, pokud je to nezbytně nutné,

Účinky na cévní systém

Steroidy používat s opatrností u pacientů s hypertenzí.

Účinky na gastrointestinální systém -

Neexistuje obecná shoda, zda kortikosteroidy jsou samy o sobě zodpovědné za žaludeční vředy, které se vyskytly v průběhu léčby, nicméně léčba glukokortikoidy může maskovat příznaky žaludečního vředu, takže k perforaci nebo krvácení může dojít bez výrazných bolestí.

-

U nemocných s nespecifickou ulcerózní kolitidou by měly být kortikosteroidy podávány s opatrností v případě hrozby perforace, abscesu nebo jiných hnisavých infekcí, u nemocných s divertikulitidou, čerstvými střevními anastomózami, nebo aktivními nebo latentními peptickými vředy.

Hepatobiliární účinky

Vysoké dávky kortikosteroidů mohou způsobit akutní zánět slinivky břišní.

Účinky na muskuloskeletální systém -

Po podání vysokých dávek kortikosteroidů byly hlášeny případy akutní myopatie; nejčastěji tyto případy zahrnovaly nemocné s poruchami nervosvalového přenosu (myastenia gravis) nebo nemocné souběžně užívající anticholinergika, jako jsou přípravky ovlivňující nervosvalový přenos (pankuronium). Tyto formy akutní myopatie mají generalizovanou formu, mohou postihovat oční a dýchací svalstvo a mohou vyústit v kvadruparézu. Může dojít ke zvýšení hladiny kreatin kinázy. Po vysazení kortikosteroidů může klinické zlepšení a zotavení vyžadovat týdny až měsíce.

-

Osteoporóza je běžný, ale zřídka rozpoznaný nežádoucí účinek spojený s dlouhodobým užíváním vysokých dávek glukokortikoidů.

Poruchy ledvin a močových cest -

Kortikosteroidy používat s opatrností u pacientů s nedostatečností ledvin.

Vyšetření

Průměrné a vysoké dávky hydrokortizonu nebo kortizonu mohou způsobit zvýšení krevního tlaku, retenci sodíku a vody, a zvýšené vylučování draslíku. Je méně pravděpodobné, že se tyto účinky vyskytnou u syntetických derivátů, s výjimkou jejich použití ve vysokých dávkách. Dietní omezení soli a doplnění draslíku může být nezbytné. Všechny kortikoidy zvyšují vylučování vápníku.

Poranění, otravy a komplikace -

Výsledky multicentrické studie dokazují, že methylprednisolon sukcinát sodný by se neměl používat rutinně k léčbě poranění hlavy. Výsledky studie odhalily zvýšenou mortalitu za 2 týdny nebo 6 měsíců, po zranění u pacientů, kterým byl podáván methylprednisolon sukcinát sodný v porovnání s pacienty léčenými placebem. Nebyla stanovena příčinná souvislost s léčbou methylprednisolon sukcinátem sodným.

Jiné nežádoucí příhody Opatrnost se doporučuje při dlouhodobé léčbě kortikosteroidy u starších lidí vzhledem k potenciálnímu zvýšení rizika osteoporózy, stejně jako zvýšenému riziku zadržování tekutin s možností výsledné hypertenze. Protože komplikace léčby glukokortikoidy závisí na velikosti dávky a délce léčby, je nutno v každém jednotlivém případě zvážit riziko/přínos ve vztahu k dávce a trvání léčby, zda použít denní nebo přerušovanou léčbu.

7

Pro kontrolu stavu by měla být použita nejnižší možná dávka kortikosteroidu, a pokud je možné snížení dávky, mělo by být postupné. Pediatrická populace Informace o některých složkách přípravku Tento přípravek obsahuje benzylalkohol. Po aplikaci přípravku obsahujícího benzylalkohol u předčasně narozených dětí byl hlášen výskyt fatálního „gasping syndromu“. Pečlivě sledovat růst a vývoj kojenců a dětí dlouhodobě léčených kortikosteroidy. Růst může být potlačen u dětí, kterým jsou glukokortikoidy podávány dlouhodobě, denně v rozdělených dávkách a použití takového režimu by mělo být omezeno na nejnutnější případy. Střídavé podávání glukokortikoidů obvykle zabráni vzniku nebo minimalizuje tyto nežádoucí účinky. Kojenci a děti dlouhodobě léčené kortikosteroidy jsou více ohroženy výskytem zvýšeného nitrolebního tlaku. Vysoké dávky kortikosteroidů můžou u dětí vyvolat zánět slinivky břišní. Kaposiho sarkom: -

U nemocných užívajících kortikosteroidy byl hlášen výskyt Kaposiho sarkomu. Přerušení léčby kortikosteroidy může vyústit v klinickou remisi.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky Methylprednisolon je substrátem pro cytochrom P450 (CYP) a je metabolizován především enzymem CYP3A4. CYP3A4 je dominantní enzym z nejpočetnější CYP podskupiny v játrech dospělých lidí. Katalyzuje 6β-hydroxylaci steroidů, hlavní fázi I metabolického kroku pro endogenní a syntetické kortikoidy. Mnoho dalších sloučenin jsou také substrátem CYP3A4, některé z nich (stejně jako jiné léky) prokázaly, že mění metabolismus glukokortikoidů indukcí (exprese) nebo inhibicí enzymu CYP3A4. CYP3A4 inhibitory - Léky, které inhibují aktivitu CYP3A4 obecně snižují jaterní clearance a zvyšují plazmatické koncentrace CYP3A4 léků, jako je methylprednisolon. V přítomnosti inhibitoru CYP3A4 může být potřeba titrovat dávku methylprednisolonu, aby se zabránilo vzniku steroidní toxicity. Induktory CYP3A4 - Léky, které indukují aktivitu CYP3A4 obecně zvyšují jaterní clearance, což vede ke snížení plazmatické koncentrace léků, které jsou substrátem pro CYP3A4. Současné podávání může k dosažení požadovaného výsledku vyžadovat zvýšení dávky methylprednisolonu. Substráty CYP3A4 - v přítomnosti jiného substrátu pro CYP3A4 může být jaterní clearance methylprednisolonu inhibována nebo indukována, s odpovídajícími úpravami dávkování. Je možné, že nežádoucí účinky spojené s užíváním léku samotného se mohou pravděpodobněji vyskytnout při souběžném podávání. NON-CYP3A4-zprostředkované účinky - Další interakce a účinky, které se objevují u methylprednisolonu jsou popsány v tabulce 2 níže. Tabulka 2 obsahuje seznam a popis nejčastějších a/nebo klinicky významných lékových interakcí nebo účinků methylprednisolonu. Tabulka 2. Významné lékové nebo látkové interakce/účinky s methylprednisolonem Třída nebo typ léku - LÉK nebo LÁTKA

Interakce/Účinek

Antibakterialní - ISONIAZID

CYP3A4 INHIBITOR. Navíc, je možný účinek methylprednisolonu na rychlost acetylace a clearance isoniazidu.

Antibiotikum, Antituberkulotikum - RIFAMPIN

CYP3A4 INDUKTOR

8

Třída nebo typ léku - LÉK nebo LÁTKA

Interakce/Účinek

Antikoagulancia (peroralní)

Vliv methylprednisolonu na perorální antikoagulancia je

variabilní. Existují údaje jak o zvýšení i o snížení účinku antikoagulancií, pokud jsou podávány současně s kortikosteroidy. Proto by se k udržení požadovaného antikoagulačního účinku měli monitorovat indexy.

Antikonvulziva - CARBAMAZEPIN

CYP3A4 INDUKTOR(a SUBSTRÁT)

Antikonvulziva - FENOBARBITAL - FENYTOIN

CYP3A4 INDUKTOR

Anticholinergika - NEUROMUSKULÁRNÍ BLOKÁTORY

Kortikosteroidy mohou ovlivnit účinek anticholinergik. 1) při současném podávání vysokých dávek kortikosteroidů a anticholinergik, jako jsou neuromuskulární blokátory byla hlášena akutní myopatie. (pro další informace viz bod 4.4 Zvláštní upozornění, účinky na muskuloskeletální systému,) 2) antagonismus neuromuskulární blokády vyvolané pankuroniem a vekuroniem byl hlášen u pacientů užívajících kortikosteroidy. Tuto interakci lze očekávat u všech kompetitivních neuromuskulárních blokátorů.

Antidiabetika

Vzhledem k tomu, že kortikosteroidy můžou zvýšit koncentrace glukózy v krvi, může být nutná úprava dávkování antidiabetik.

Antiemetika - APREPITANT - FOSAPREPITANT

CYP3A4 INHIBITOR (a SUBSTRÁT)

Antimykotika - ITRAKONAZOL - KETOKONAZOL

CYP3A4 INHIBITOR (a SUBSTRÁT)

Antivirotika - INHIBITORY HIV-PROTEÁZY

CYP3A4 INHIBITOR (a SUBSTRÁT) Inhibitory proteázy, jako jsou indinavir a ritonavir, můžou zvýšit plazmatické koncentrace kortikosteroidů.

Inhibitory aromatázy - AMINOGLUTETHIMID

Aminoglutethimidem vyvolané potlačení funkce nadledvin může zabránit endokrinním poruchám způsobeným dlouhodobou léčbou glukokortikoidy.

Blokátory vápnikového kanálu - DILTIAZEM

CYP3A4 INHIBITOR (a SUBSTRÁT)

Kontraceptiva (perorální) - ETHINYLESTRADIOL/ NORETHISTERON

CYP3A4 INHIBITOR (a SUBSTRÁT)

- GRAPEFRUITOVÝ DŽUS

CYP3A4 INHIBITOR

Imunosupresiva - CYKLOSPORIN

CYP3A4 INHIBITOR (a SUBSTRÁT) 1) k vzájemné inhibici metabolismu dochází při souběžném podávání cyklosprinu a methylprednisolonu, který může zvýšit plazmatické koncentrace jednoho nebo obou léků. Z tohoto důvodu je možné, že nežádoucí účinky spojené s užíváním léku samotného mohou být pravděpodobnější při souběžném podávání. 2) při současném podávání cyklosporinu a metylprednisolonu byly hlášeny křeče.

Imunosupresiva - CYKLOFOSFAMID - TACROLIMUS

CYP3A4 SUBSTRÁT

Macrolide Antibacterial - CLARITHROMYCIN - ERYTHROMYCIN

CYP3A4 INHIBITOR (a SUBSTRÁT)

Makrolidové antibacteriální látky - TROLEANDOMYCIN

CYP3A4 INHIBITOR

9

Třída nebo typ léku - LÉK nebo LÁTKA

Interakce/Účinek

NSAIDs (nesteroidni protizánětlivé léky) - vysoko-dávkový ASPIRIN (kyselina acetylsalicylová)

1) Může být zvýšený výskyt gastrointestinálního krvácení a ulcerace, pokud jsou kortikosteroidy podávány s NSA. 2) Methylprednisolon může zvyšovat clearance vysokých dávek kyseliny acetylsalicylové. Tento pokles hladiny salicylátů v séru může vést ke zvýšenému riziku toxicity salicylátů, pokud se podávání methylprednisolonu ukončí.

Látky odbúravající draslík

Pokud jsou kortikosteroidy podávány současně s látkami odbourávajícími draslík (např. diuretika, amfotericin B), měli by být pacienti pečlivě sledováni pro rozvoj hypokalémie. Zvýšené riziko hypokalémie existuje také při současném užívání kortikosteroidů u amfotericinu B, xantenů nebo beta2 agonistů.

Inkompatibility Aby se předešlo problémům s kompatibilitou a stabilitou, doporučuje se, aby se methylprednisolon sukcinát sodný podával odděleně od ostatních látek, které jsou podávány prostřednictvím IV podání. Léky, které jsou v roztoku fyzikálně nekompatibilní s methylprednisolon sukcinátem sodným zahrnují alopurinol sodný, doxapram hydrochlorid, tigecyklin, diltiazem-hydrochlorid, ale nejsou omezeny pouze na: alopurinol sodný, hydrochlorid doxapram, tigecyklin, diltiazem-hydrochlorid, glukonát vápenatý, vekuronium bromid, rokuronium bromid, cisatrakuria besylát, glykopyrolátem, propofol. (pro další informace viz bod 6.2) Těhotenství a kojení Fertilita Neexistuje žádný důkaz, že kortikosteroidy poškozují reprodukční schopnost. Těhotenství Některé studie se zvířaty ukázaly, že kortikosteroidy, pokud se během těhotenství aplikují ve vysokých dávkách, mohou způsobit malformaci plodu. Nezdá se však, že by podání kortikosteroidů těhotným ženám vedlo ke vzniku vrozených abnormalit. Nicméně vzhledem k tomu, že dle výsledků studií při léčbě u lidí nelze zcela vyloučit poškození plodu, měl by být methylprednisolon v průběhu těhotenství používán pouze v případech jednoznačné indikace. Některé kortikosteroidy snadno prostupují placentou. V jedné retrospektivní studii byl zjištěn zvýšený výskyt nižší porodní váhy u dětí narozených ženám užívajících kortikosteroidy. Děti narozené matkám, jimž byly během těhotenství podány vyšší dávky kortikosteroidů, je nutno pozorně sledovat a co nejdříve odhalit případné známky adrenální nedostatečnosti (přesto, že pravděpodobnost jejího výskytu se jeví být velmi malá). Nejsou známy žádné účinky kortikosteroidů na porodní stahy a samotný porod. U dětí narozených ženám léčených dlouhodobě kortikoidy během těhotenství, byl pozorován šedý zákal. Kojení Kortikosteroidy se vylučují do mateřského mléka. Kortikosteroidy procházející do mateřského mléka mohou potlačit růst a ovlivňovat endogenní produkci glukokortikoidů u kojenců. Odpovídající reprodukční studie nebyly u lidí užívající glukokortikoidy provedeny, proto by se tyto léky měly kojícím matkám podávat pouze tehdy, pokud výhody léčby převáží možná rizika pro kojence. Užívání tohoto léku v těhotenství, kojícími ženami nebo ženami ve fertilním věku vyžaduje, aby byl přínos léčby zvážen vzhledem k případnému riziku pro matku a embryo nebo plod. Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů Účinek kortikosteroidů na schopnost řídit a obsluhovat stroje nebyl soustavně zkoumán. Možné nežádoucí účinky po léčbě kortikoidy jsou závratě, porucha rovnováhy, poruchy vidění a únava. V případě výskytu těchto potíží by pacienti neměli řídit a obsluhovat stroje.

10

Důležité informace o některých složkách přípravku Solu-Medrol Přípravek Solu-Medrol obsahuje benzylalkohol. Po aplikaci přípravku obsahujícího benzylalkohol u předčasně narozených dětí byl hlášen výskyt fatálního „gasping syndromu“. 3.

JAK SE PŘÍPRAVEK SOLU-MEDROL POUŽÍVÁ

Methylprednisolon se podává ve formě intravenózní injekce nebo infuze nebo ve formě intramuskulární injekce. Při léčbě akutních stavů se dává přednost podání ve formě intravenózní injekce. Doporučené dávkování a způsob podání přípravku Solu – Medrol: Doplňující léčba při život ohrožujících stavech: Doporučená dávka přípravku Solu-Medrol je 30 mg/kg methylprednisolonu, aplikovaného i.v. po dobu alespoň 30 minut. Tuto dávku lze opakovat každých 4-6 hodin až po dobu 48 hodin. Revmatická onemocnění nereagující na standardní léčbu (nebo v průběhu exacerbace): Uvedené léčebné režimy se podávají ve formě pulzní intravenózní léčby v průběhu nejméně 30 minut. Léčba se může v průběhu týdne opakovat v případě, že nedojde ke zlepšení nebo dle potřeb zdravotního stavu nemocného. 1 g/den po dobu 1 až 4 dnů nebo 1 g jednorázově 1x měsíčně po dobu 6 měsíců Systémový Lupus erythematodes nereagující na standardní léčbu (nebo v průběhu exacerbace): Podává se 1 g denně ve formě pulzní intravenózní léčby v průběhu nejméně 30 minut po dobu 3 dnů. Léčba se může v průběhu týdne opakovat v případě, že nedojde ke zlepšení nebo dle potřeb zdravotního stavu nemocného. Sclerosis multiplex nereagující na standardní léčbu (nebo v průběhu exacerbací): Podává se 1 g denně ve formě pulzní intravenózní léčby v průběhu nejméně 30 minut po dobu 3 – 5 dnů. Léčba se může v průběhu týdne opakovat v případě, že nedojde ke zlepšení nebo dle potřeb zdravotního stavu nemocného. Edemové stavy jako například Glomerulonefritida nebo Lupoidní nefritida (nebo v průběhu exacerbací): Uvedené léčebné režimy se podávají ve formě pulzní intravenózní léčby v průběhu nejméně 30 minut. Léčba se může v průběhu týdne opakovat v případě, že nedojde ke zlepšení nebo dle potřeb zdravotního stavu nemocného.

30 mg/kg každý druhý den po dobu 4 dnů nebo

1 g/den po dobu 3, 5 nebo 7 dnů.

Terminální fáze nádorového onemocnění: Podává se intravenózně 125 mg/den po dobu až 8 týdnů. Prevence nevolnosti a zvracení v souvislosti s protinádorovou chemoterapií - mírně až středně těžká emetogenní chemoterapie: Solu-Medrol 250 mg i.v. aplikovat po dobu alespoň 5 minut jednu hodinu před zahájením chemoterapie, na začátku chemoterapie a při propuštění. Ke zvýšení účinku lze použít spolu s první dávkou Solu-Medrolu i injekce chlorovaného fenothiazinu. Prevence nevolnosti a zvracení v souvislosti s protinádorovou chemoterapií - silně emetogenní chemoterapie: Solu-Medrol 250 mg aplikovat alespoň po dobu 5 minut s příslušnými dávkami metoklopramidu nebo butyrofenonu jednu hodinu před zahájením chemoterapie, pak Solu-Medrol 250 mg i.v. na začátku chemoterapie a v době propuštění.

11

Akutní poranění míchy – terapie musí být zahájená do 8 hodin od úrazu - Přípravek by měl být podáván odděleně od ostatní infuzní léčby. Při zahájení léčby do 3 hodin od úrazu: Zahajuje se dávkou 30 mg/kg tělesné hmotnosti methylprednisolonu i.v. ve formě bolusu během 15 minut za pečlivé lékařské kontroly. Po 45minutové přestávce následuje kontinuální infúze 5,4 mg/kg/hodinu po dobu 23 hodin. Při zahájení léčby v průběhu 3 - 8 hodin od úrazu: Zahajuje se dávkou 30 mg/kg tělesné hmotnosti methylprednisolonu i.v. ve formě bolusu během 15 minut za pečlivé lékařské kontroly. Po 45minutové přestávce následuje kontinuální infúze 5,4 mg/kg/hodinu po dobu 47 hodin. Přípravek by měl být podáván odděleně od ostatní infuzí léčby. Pneumonie způsobená Pneumocystis carinii u nemocných s AIDS – léčba by měla být zahájena v průběhu prvních 72 hodin antibiotické léčby. Je možno podávat 40 mg i.v. každých 6 až 12 hodin s postupným snižováním po dobu maximálně 21 dní nebo do ukončení léčby pneumocystové infekce. V důsledku zvýšeného výskytu reaktivace tuberkulózy u nemocných s AIDS by u této vysoce rizikové skupiny mělo být v průběhu léčby kortikosteroidy zváženo podání protimykobakteriální léčby. Nemocní by měli být rovněž sledování na výskyt jiných latentních infekcí. Exacerbace chronické obstrukční plicní nemoci (CHOPN) Používají se dva léčebné režimy: 0,5 mg/kg intravenózně po 6 hodinách po dobu 72 hodin nebo 125 mg intravenózně každých 6 hodin po dobu 72 hodin s postupným snižováním dávky a přechodem na perorální léčbu. Celková doba podání kortikosteroidů by měla trvat alespoň 2 týdny. Jako doplňková léčba v dalších indikacích - Léčba kortikosteroidy představuje doplněk a nenahrazuje běžnou léčbu. Počáteční dávka se pohybuje mezi 10 až 500 mg podle klinických potíží, které se léčí. Těžké akutní stavy si mohou vyžádat po krátké období vyšší dávky. Počáteční dávku, až 250 mg, je nutno aplikovat i.v. po dobu alespoň 5 minut; dávka vyšší než 250 mg se aplikuje nejméně 30 minut. Následné dávky lze podávat i.v. nebo i.m. v intervalech podle odpovědi pacienta a klinického stavu. Léčba kortikosteroidy představuje doplněk a ne náhradu běžné léčby. K zabránění problémů s kompatibilitou a stabilitou je vhodné přípravek Solu-Medrol podávat kdykoliv je to možné odděleně buď jako bolus nebo oddělenou žilní linkou. Použití u dětí Dávky používané u dětí jsou zpravidla nižší, avšak měly by být voleny spíše na základě závažnosti zdravotního stavu a odpovědi na léčbu než podle věku a tělesné váhy. Dávky by neměly být nižší než 0,5 mg/kg za 24 hodin. Dávkování při akutní laryngitidě: U dětí s akutní laryngitidou může dávka dosáhnout 3-4 mg/kg. Dávkování při akutní exacerbaci bronchiálního astmatu: U dětí s akutní exacerbací bronchiálního astmatu může dávka dosáhnout 10 mg/kg. Dávkování při anafylaxi a polytraumatu: U dětí s anafylaxí a s polytraumatem může dávka dosáhnout 30 mg/kg. Předávkování Neexistuje klinický syndrom akutního předávkování kortikosteroidy. Zprávy o akutní toxicitě a/nebo úmrtí po předávkování kortikoidy jsou vzácné. V případě předávkování neexistuje specifické antidotum, léčba je podpůrná a symptomatická. Methylprednisolon je dialyzovatelný.

12

4.

MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Solu-Medrol nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Následující nežádoucí účinky jsou typické pro všechny systémově podané kortikosteroidy. Jejich zařazení na seznam nutně neznamená, že u tohoto konkrétního přípravku byla pozorována uvedená reakce.

Infekce, oportunní infekce.

Přecitlivělost na lék (včetně anafylakoidní nebo anafylaktické reakce s nebo bez cirkulačního

kolapsu, srdeční zástava, bronchospasmus).

Rozvoj cushingoidních příznaků, hypopituitarismus, steroidní abstinenční syndrom.

Porucha tolerance glukózy, hypokalemická alkalóza, dyslipidém, zvýšená potřeba insulinu (nebo

perorálních antidiabetik), retence sodíku, retence tekutin, záporná dusíková bilance (vzhledem ke katabolismu bílkovin), zvýšení močoviny v krvi, zvýšená chuť k jídlu (což může mít za následek zvýšení hmotnosti), lipomatóza.

Afektivní poruchy (včetně citové lability, depresivní nálady, euforie, psychické závislosti,

sebevražedných myšlenek), psychické poruchy (včetně mánie, bludů, halucinací, schizofrenie (zhoršení)), stav zmatenosti, duševní poruchy, úzkost, změny osobnosti, prudké změny nálad, abnormální chování, nespavost, podrážděnost.Zvýšený nitrolební tlak (s edémem papily (benigní intrakraniální hypertenze)), křeče, ztráta paměti, kognitivní poruchy, závratě, bolest hlavy.

Exoftalmus, glaukom, šedý zákal.

Vertigo.

Městnavé srdeční selhání (u disponovaných pacientů), arytmie.

Hypertenze, hypotenze.

Singultus.

Žaludeční krvácení, perforace střev, žaludeční vředy (s možností perforace a krvácení peptického

vředu), pankreatitida, zánět pobřišnice, ulcerózní zánět jícnu, esofagitida, bolest břicha, nadýmání, průjem, dyspepsie, nauzea.

Angioedém, periferní edém,ekchymózy, petechie, atrofie kůže, kožní strie, hypopigmentace kůže,

hirsutismus, vyrážka, zarudnutí, svědění, kopřivka, akné, zvýšená potivost.

Osteonekróza, patologické zlomeniny, zpomalení růstu (u dětí), svalová atrofie, myopatie,

osteoporóza, neuropatická artropatie, artralgie, myalgie, svalová slabost.

Nepravidelná menstruace.

Zhoršené hojení ran, reakce v místě vpichu, únava, malátnost.

Zvýšení alaninaminotransferázy, aspartátaminotransferázy , krevní alkalické fosfatázy, zvýšení

nitroočního tlaku, snížení tolerance sacharidů, snížení draslíku v krvi, zvýšení vápníku v moči, potlačení reakcí na kožní testy.

Šlachové ruptury (především ruptura Achillovy šlachy), kompresivní fraktury páteře.

5.

JAK PŘÍPRAVEK SOLU-MEDROL UCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí. Nenaředěný přípravek uchovávejte při teplotě 15-30oC. Roztok připravený naředěním může být uchováván po dobu 48 hodin při teplotě 15-30 C. Přípravek Solu-Medrol nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce za Použitelné do:. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

13

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí. 6.

DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek Solu-Medrol obsahuje Balení ve dvoukomorové lahvičce Act-O-Vial: - Léčivou látkou je 125 mg methylprednisolonum ve 2 ml roztoku (ve formě methylprednisloni natrii

succinas 165,75 mg) nebo 250 mg methylprednisolonum ve 4 ml roztoku (ve formě methylprednisoloni natrii succinas 331,5 mg).

Balení v lahvičce s práškem pro přípravu injekčního roztoku a s lahvičkou rozpouštědla - Léčivou látkou je 500 mg methylprednisolonum v 8 ml roztoku (ve formě methylprednisoloni natrii

succinas 663 mg) nebo 1000 mg methylprednisolonum v 16 ml roztoku (ve formě methylprednisoloni natrii succinas 1330 mg).

- Pomocnými látkami jsou: monohydrát dihydrogenfosforečnanu sodného, hydrogenfosforečnan sodný.

Rozpouštědlo: benzylalkohol, voda na injekci.

Jak přípravek Solu-Medrol vypadá a co obsahuje toto balení Balení 125 mg a 250 mg obsahuje prášek pro přípravu injekčního roztoku a rozpouštědlo: Kompaktní dvoukomorová skleněná lahvička Act-O-Vial se dvěma pryžovými zátkami (vnitřní odděluje rozpouštědlo od lyofilizátu, vnější zátka je zapertlovaná a krytá ochranným krytem z plastické hmoty), krabička. Velikost balení: 125 mg - jedna lahvička Act-O-Vial + 2 ml rozpouštědla 250 mg - jedna lahvička Act-O-Vial + 4 ml rozpouštědla Balení 500 mg a 1000 mg obsahuje prášek pro přípravu injekčního roztoku a rozpouštědlo: Zapertlovaná lahvička s Al krytem a plastovým chráničem (l lahvička prášku pro přípravu injekčního roztoku a l lahvička rozpouštědla), krabička. Velikost balení: 500 mg - jedna lahvička s 500 mg léčivé látky + lahvička s 7,8 ml rozpouštědla 1000 mg - jedna lahvička s 1000 mg léčivé látky + lahvička s 15,6 ml rozpouštědla Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce Držitel rozhodnutí o registraci: PFIZER spol.s r.o., Praha, Česká republika Výrobce: Pfizer Manufacturing Belgium NV, Puurs, Belgie Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 30.5.2012

14

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ <Následující informace je určena pouze pro zdravotnické pracovníky:> Návod k použití přípravku a zacházení s ním U parenterálně podávaných přípravků je nutno před aplikací, pokud to forma roztoku a způsob balení umožní, zkontrolovat zbarvení roztoku a zjistit, zda neobsahuje částečky. a) Act-O-Vial dvoukomorová lahvička 1. Stiskněte zátku z umělé hmoty a vytlačte rozpouštědlo do dolního oddílu. 2. Jemně zatřepejte, aby se roztok dobře promíchal. Roztok je třeba použít do 48 hodin. 3. Sejměte kryt z umělé hmoty ve středu zátky. 4. Sterilizujte horní část zátky vhodným desinfekčním roztokem. 5. Zaveďte jehlu kolmo středem zátky tak hluboko, aby bylo vidět špičku jehly. Lahvičku obraťte a

natáhněte dávku.

b) Do lahvičky se sterilním práškem přidejte za aseptických podmínek ředící roztok. Používejte pouze k tomuto účelu určený ředící roztok. Příprava roztoku pro i.v. infúzi K přípravě roztoku pro i.v. infúzi je nutno nejdříve rozpustit Solu-Medrol podle pokynů. Léčbu lze zahájit podáváním přípravku Solu-Medrol i.v. po dobu alespoň 5 minut (dávky do 250 mg včetně) až po nejméně 30 minut (dávky vyšší než 250 mg). Následné dávky se nabírají a aplikují podobným způsobem. Podle potřeby lze medikaci podávat i ve formě zředěných roztoků smícháním rozpuštěného přípravku s glukózou 5% ve vodě, normálním fyziologickým roztokem, glukózou 5% v 0,45% nebo 0,9% chloridu sodném. Výsledné roztoky jsou fyzikálně a chemicky stabilní po dobu 48 hodin. Inkompatibility Kompatibilita a stabilita intravenózních roztoků methylprednisolon sukcinátu sodného v intravenózních směsích s jinými léky závisí na pH směsi, koncentraci, času, teplotě a schopnosti methylprednisolonu se rozpouštět. Aby se předešlo problémům s kompatibilitou a stabilitou, doporučuje se vždy, kdy je to možné, podat roztok methylprednisolon sukcinátu sodného odděleně od jiných léčiv, buďto v samostatné i.v. injekci, pomocí komůrky k i.v aplikaci léčiv nebo prostřednictvím dvojcestné kanyly ve tvaru Y pro i.v. infúzi, jež zajistí oddělené podání léku.


nahoru

Souhrn údajů o léku (SPC)

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp. zn. sukls24197/2012

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Solu-Medrol 62,5 mg/ml 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Balení v dvoukomorové lahvičce Act-O-Vial: methylprednisolonum 125 mg ve 2 ml roztoku (ve formě methylprednisloni natrii succinas 165,75 mg) nebo 250 mg ve 4 ml roztoku (ve formě methylprednisoloni natrii succinas 331,5 mg). Balení v lahvičce s práškem pro přípravu injekčního roztoku a s lahvičkou rozpouštědla methylprednisolonum 500 mg v 8 ml roztoku (ve formě methylprednisoloni natrii succinas 663 mg) nebo 1000 mg v 16 ml roztoku (ve formě methylprednisoloni natrii succinas 1330 mg). 3. LÉKOVÁ FORMA Prášek pro přípravu injekčního roztoku s rozpouštědlem. Přípravek je určen pro intravenózní a intramuskulární podání. Popis přípravku:

a) bílý nebo téměř bílý lyofilizát

b) čirý bezbarvý roztok (rozpouštědlo)

4. KLINICKÉ ÚDAJE 4.1. Terapeutické indikace

ENDOKRINNÍ PORUCHY -

primární a sekundární adrenokortikální insuficience (lékem volby je hydrokortison nebo kortison; syntetických analogů lze v případě potřeby používat spolu s mineralokortikoidy, u kojenců je suplementace mineralokortikoidů obzvláště důležitá)

-

akutní adrenokortikální insuficience (hydrokortison nebo kortison jsou léky volby, může být nutná suplementace mineralokortikoidů, zvláště při použití syntetických analogů)

-

šokový stav v důsledku adrenokortikální insuficience, šokový stav s možnou účastí adrenokortikální insuficience neodpovídající na konvenční léčbu

-

před operací a v případě těžkého poranění nebo onemocnění, u pacientů se známou adrenální insuficiencí nebo při pochybách o adrenokortikální rezervě

-

vrozená adrenální hyperplazie

-

nehnisavá tyreoiditida

-

hyperkalcémie spojená s onkologickým onemocněním.

ONEMOCNĚNÍ REVMATICKÉHO PŮVODU Jako doplňková terapie pro krátkodobou aplikaci (překlenout akutní epizodu nebo exacerbaci) při: -

posttraumatické osteoartritidě

-

synovitidě při osteoartritidě

-

revmatoidní artritidě, včetně juvenilní revmatoidní artritidy (vybrané případy mohou vyžadovat udržovací léčbu nízkými dávkami)

-

akutní a subakutní bursitidě

-

epikondylitidě

-

akutní nespecifické tendosynovitidě

-

akutní dnavé artritidě

-

psoriatické artritidě

-

ankylózující spondylitidě.

SYSTÉMOVÁ AUTOIMUNNÍ ONEMOCNĚNÍ (imunokomplexová) Během exacerbace nebo jako udržovací terapie ve vybraných případech při: -

systémovém lupus erythematodes (a lupoidní nefritidě)

-

akutní revmatické karditidě

-

systémové dermatomyositidě (polymyositidě)

-

polyarteritis nodosa

-

Goodpastureově syndromu.

KOŽNÍ ONEMOCNĚNÍ -

pemfigus

-

těžké erythema multiforme (Stevens-Johnsonův syndrom)

-

exfoliativní dermatitida

-

bulózní herpetiformní dermatitida

-

těžká seborrhoická dermatitida

-

těžká psoriáza

-

mycosis fungoides.

ALERGICKÉ STAVY Těžké nebo nezvládnutelné stavy běžnou léčbou při: -

asthma bronchiale

-

kontaktní dermatitidě

-

atopické dermatitidě

-

sérové nemoci

-

sezónní nebo celoroční alergické rhinitidě

-

reakcích přecitlivělosti na léčivé přípravky

-

urtikariálních posttransfúzních reakcích

-

akutním neinfekčním laryngeálním edému

OČNÍ ONEMOCNĚNÍ Těžký akutní a chronický alergický a zánětlivý proces postihující oko jakým je: -

herpes zoster ophthalmicus

-

iritida, iridocyklitida

-

chorioretinitida

-

difúzní posteriorní uveitida a chorioiditida

-

neuritida optiku

-

sympatická oftalmie

-

zánět předního segmentu

-

alergická konjunktivitida

-

alergická marginální ulcerace rohovky

-

keratitida.

GASTROINTESTINÁLNÍ ONEMOCNĚNÍ K překlenutí závažných období onemocnění při: -

ulcerózní kolitidě (systémová terapie)

-

regionální enteritidě (systémová terapie).

RESPIRAČNÍ ONEMOCNĚNÍ -

plicní sarkoidóza

-

berylióza

-

fulminantní nebo diseminovaná tuberkulóza plic, pokud se přípravek podává současně s příslušnou antituberkulózní chemoterapií

-

Loefflerův syndrom nezvládnutelný jinými prostředky

-

aspirační pneumonie

-

středně těžká až těžká pneumocystová pneumonie u nemocných s AIDS (jako doplňková léčba v průběhu prvních 72 hodin léčby infekce Pneumocystis carinii)

-

exacerbace chronické obstrukční plicní nemoci (CHOPN).

HEMATOLOGICKÉ PORUCHY -

získaná (autoimunitní) hemolytická anémie

-

idiopatická trombocytopenická purpura u dospělých (pouze i.v.; i.m. aplikace je kontraindikována)

-

sekundární trombocytopénie u dospělých

-

erytroblastopénie (anémie červených krvinek)

-

vrozená (erytroidní) hypoplastická anémie.

NEOPLASTICKÁ ONEMOCNĚNÍ Při paliativní léčbě: -

leukémií a lymfomů u dospělých

-

akutní leukémie dětského věku

-

ke zlepšení kvality života nemocných v terminální fázi nádorového onemocnění.

EDEMATÓZNÍ STAVY -

k vyvolání diurézy nebo remise proteinurie u nefrotického syndromu bez urémie.

NERVOVÝ SYSTÉM -

mozkový edém při nádoru - primárním či metastatickém, nebo v souvislosti s chirurgickým zákrokem nebo radiační terapií

-

akutní exacerbace sclerosis multiplex

-

akutní poranění míchy. Léčbu je nutno zahájit do osmi hodin od úrazu.

RŮZNÉ -

tuberkulózní meningitida s obstrukcí likvorových cest nebo hrozící obstrukcí, pokud se použije současně s příslušnou antituberkulózní chemoterapií

-

trichinóza s neurologickým nebo myokardiálním postižením

-

orgánové transplantace

-

prevence nevolnosti a zvracení při protinádorové chemoterapii.

4.2. Dávkování a způsob podávání METHYLPREDNISOLON SE PODÁVÁ VE FORMĚ INTRAVENÓZNÍ INJEKCE NEBO INFUZE NEBO VE FORMĚ INTRAMUSKULÁRNÍ INJEKCE. PŘI LÉČBĚ AKUTNÍCH STAVŮ SE DÁVÁ PŘEDNOST PODÁNÍ VE FORMĚ INTRAVENÓZNÍ INJEKCE. DOPORUČENÉ DÁVKY JSOU UVEDENY NÍŽE. DÁVKY POUŽÍVANÉ U DĚTÍ JSOU ZPRAVIDLA NIŽŠÍ, AVŠAK MĚLY BY BÝT VOLENY SPÍŠE NA ZÁKLADĚ ZÁVAŽNOSTI ZDRAVOTNÍHO STAVU A ODPOVĚDI NA LÉČBU NEŽ PODLE VĚKU A TĚLESNÉ VÁHY. DÁVKY UŽÍVANÉ V PEDIATRII BY NEMĚLY BÝT NIŽŠÍ NEŽ 0,5 MG/KG ZA 24 HODIN. U DĚTÍ S AKUTNÍ LARYNGITIDOU MŮŽE DÁVKA DOSÁHNOUT 3-4 MG/KG, U DĚTÍ S AKUTNÍ EXACERBACÍ BRONCHIÁLNÍHO ASTMATU MŮŽE DÁVKA DOSÁHNOUT 10 MG/KG. U PEDIATRICKÝCH PACIENTŮ S ANAFYLAXÍ A S POLYTRAUMATEM MŮŽE DÁVKA DOSÁHNOUT 30 MG/KG. DOPLŇUJÍCÍ LÉČBA PŘI ŽIVOT OHROŽUJÍCÍCH STAVECH Doporučená dávka přípravku Solu-Medrol je 30 mg/kg methylprednisolonu, aplikovaného i.v. po dobu alespoň 30 minut. Tuto dávku lze opakovat každých 4-6 hodin až po dobu 48 hodin (viz též 4.4 Zvláštní upozornění).

REVMATICKÁ ONEMOCNĚNÍ NEREAGUJÍCÍ NA STANDARDNÍ LÉČBU (NEBO V PRŮBĚHU EXACERBACÍ) Uvedené léčebné režimy se podávají ve formě pulzní intravenózní léčby v průběhu nejméně 30 minut. Léčba se může v průběhu týdne opakovat v případě, že nedojde ke zlepšení nebo dle potřeb zdravotního stavu nemocného.

1 g/den po dobu 1 až 4 dnů nebo 1 g jednorázově 1x měsíčně po dobu 6 měsíců

SYSTÉMOVÝ LUPUS ERYTHEMADODES NEREAGUJÍCÍ NA STANDARDNÍ LÉČBU (NEBO V PRŮBĚHU EXACERBACÍ) Podává se 1 g denně ve formě pulzní intravenózní léčby v průběhu nejméně 30 minut po dobu 3 dnů. Léčba se může v průběhu týdne opakovat v případě, že nedojde ke zlepšení nebo dle potřeb zdravotního stavu nemocného. SCLEROSIS MULTIPLEX NEREAGUJÍCÍ NA STANDARDNÍ LÉČBU (NEBO V PRŮBĚHU EXACERBACÍ) Podává se 1 g denně ve formě pulzní intravenózní léčby v průběhu nejméně 30 minut po dobu 3 – 5 dnů. Léčba se může v průběhu týdne opakovat v případě, že nedojde ke zlepšení nebo dle potřeb zdravotního stavu nemocného. EDÉMOVÉ STAVY JAKO NAPŘ. GLOMERULONEFRITIDA NEBO LUPIODNÍ NEFRITIDA (NEBO V PRŮBĚHU EXACERBACÍ) Uvedené léčebné režimy se podávají ve formě pulzní intravenózní léčby v průběhu nejméně 30 minut. Léčba se může v průběhu týdne opakovat v případě, že nedojde ke zlepšení nebo dle potřeb zdravotního stavu nemocného.

30 mg/kg každý druhý den po dobu 4 dnů nebo

1 g/den po dobu 3, 5 nebo 7 dnů.

TERMINÁLNÍ FÁZE NÁDOROVÉHO ONEMOCNĚNÍ Podává se intravenózně 125 mg/den po dobu až 8 týdnů. PREVENCE NEVOLNOSTI A ZVRACENÍ V SOUVISLOSTI S PROTIÁDOROVOU CHEMOTERAPIÍ Mírně až středně těžce emetogenní chemoterapie: Solu-Medrol 250 mg i.v. aplikovat po dobu alespoň 5 minut jednu hodinu před zahájením chemoterapie, na začátku chemoterapie a při propuštění. Ke zvýšení účinku lze použít spolu s první dávkou Solu-Medrolu i injekce chlorovaného fenothiazinu. Silně emetogenní chemoterapie: Solu-Medrol 250 mg aplikovat alespoň po dobu 5 minut s příslušnými dávkami metoklopramidu nebo butyrofenonu jednu hodinu před zahájením chemoterapie, pak Solu-Medrol 250 mg i.v. na začátku chemoterapie a v době propuštění. AKUTNÍ PORANĚNÍ MÍCHY Terapie musí být zahájena do 8 hodin od úrazu. Při zahájení léčby do 3 hodin od úrazu: Zahajuje se dávkou 30 mg/kg tělesné hmotnosti methylprednisolonu i.v. ve formě bolusu během 15 minut za pečlivé lékařské kontroly. Po 45minutové přestávce následuje kontinuální infúze 5,4 mg/kg/hodinu po dobu 23 hodin. Při zahájení léčby v průběu 3 – 8 hodin od úrazu: Zahajuje se dávkou 30 mg/kg tělesné hmotnosti methylprednisolonu i.v. ve formě bolusu během 15 minut za pečlivé lékařské kontroly. Po 45minutové přestávce následuje kontinuální infúze 5,4 mg/kg/hodinu po dobu 47 hodin. Přípravek by měl být podáván odděleně od ostatní infuzí léčby. PNEUMONIE ZPŮSOBENÁ PNEUMOCYSTIS CARINII U NEMOCNÝCH S AIDS Léčba by měla být zahájena v průběhu prvních 72 hodin antibiotické léčby. Je možno podávat 40 mg i.v. každých 6 až 12 hodin s postupným snižováním po dobu maximálně 21 dní nebo do ukončení léčby pneumocystové infekce. V důsledku zvýšeného výskytu reaktivace tuberkulózy u nemocných s AIDS by u této vysoce rizikové skupiny mělo být v průběhu léčby kortikosteroidy zváženo podání protimykobakteriální léčby.

Nemocní by měli být rovněž sledování na výskyt jiných latentních infekcí. EXACERBACE CHRONICKÉ OBSTRUKČNÍ PLICNÍ NEMOCI (CHOPN) Používají se dva léčebné režimy:

0,5 mg/kg intravenózně po 6 hodinách po dobu 72 hodin nebo

125 mg intravenózně každých 6 hodin po dobu 72 hodin s postupným snižováním dávky a

přechodem na perorální léčbu. Celková doba podání kortikosteroidů by měla trvat alespoň 2 týdny. JAKO DOPLŇKOVÁ LÉČBA V DALŠÍCH INDIKACÍCH Počáteční dávka se pohybuje mezi 10 až 500 mg podle klinických potíží, které se léčí. Těžké akutní stavy si mohou vyžádat po krátké období vyšší dávky. Počáteční dávku, až 250 mg, je nutno aplikovat i.v. po dobu alespoň 5 minut; dávka vyšší než 250 mg se aplikuje nejméně 30 minut. Následné dávky lze podávat i.v. nebo i.m. v intervalech podle odpovědi pacienta a klinického stavu. Léčba kortikosteroidy představuje doplněk a ne náhradu běžné léčby. K zabránění problémům s kompatibilitou a stabilitou je vhodné přípravek podávat kdykoliv je to možné odděleně buď jako bolus nebo oddělenou žilní linkou. 4.3 Kontraindikace Methylprednisolon sukcinát je kontraindikován:

-

u pacientů se systémovými mykózami

-

u pacientů se známou přecitlivělostí na methylprednisolon nebo některou složku přípravku.

-

pro intratekální podání

Očkování živými nebo živými oslabenými vakcínami je u nemocných užívajících imunosupresívní dávky kortikosteroidů kontraindikováno. 4.4 Zvláštní upozornění a opatření pro použití Imunosupresivní účinek/zvýšená náchylnost k infekcím Kortikosteroidy mohou zvýšit náchylnost k infekci, mohou maskovat některé známky infekce a během jejich podávání se mohou objevit nové infekce. Při používání kortikosteroidů lze pozorovat sníženou rezistenci a neschopnost lokalizovat infekci. U nemocných léčených kortikosteroidy samotnými nebo v kombinaci s jinými imunosupresívy, která ovlivňují buněčnou nebo humorální imunitu nebo funkce neutrofilů, se může v kterékoliv lokalizaci vyskytnout jakákoliv virová, bakteriální, mykotická, protozoární nebo parazitární infekce. Tyto infekce mohou být mírné, avšak mohou být i závažné s fatálním průběhem. Výskyt infekčních komplikací vzrůstá se zvyšující se dávkou kortikosteroidů. Osoby užívající léky, které potlačují imunitní systém, jsou náchylnější k infekcím než zdraví jedinci. Například plané neštovice a spalničky, mohou mít vážnější, nebo dokonce fatální průběh u dětí s oslabenou imunitou nebo dospělých užívajících kortikosteroidy. Kortikosteroidy používat s velkou opatrností u pacientů se známou nebo suspektní parazitární infekcí, jako je napadení strongyloidy (vlasovec), což může vést k superinfekci strongyloidů a šíření larev migrací, často doprovázené těžkou enterokolitidou a potenciálně smrtelnou gram-negativní infekcí krve. Role kortikosteroidů u septického šoku byla sporná, časné studie uváděly jak prospěšné tak i škodlivé účinky. V nedávné době byly doplňkové kortikosteroidy navrhnuty jako prospěšné u pacientů se stálým septickým šokem, kteří trpí nedostatečností nadledvin. Nicméně, jejich rutinní použití při septickém šoku se nedoporučuje. Systematické přezkoumání krátkodobých, vysokodávkových kortikosteroidů jejích používání nepodpořilo. Nicméně, meta-analýzy a revize ukazují, že delší podávání (5-11 dní) nízkých dávek kortikosteroidů může vést ke snížení mortality.

Očkování živými nebo živými oslabenými vakcínami je u nemocných užívajících imunosupresívní dávky kortikosteroidů kontraindikováno. Vakcíny obsahující mrtvé či inaktivované mikroorganizmy mohou být nemocným na imunosupresívních dávkách kortikosteroidů podávány, avšak odpověď na tyto vakcíny může být oslabena. Indikovaná imunizace může být prováděna u nemocných na neimunosupresívních dávkách kortikosteroidů. Použití kortikoidů při aktivní tuberkulóze je nutno omezit na případy fulminantní nebo diseminované tuberkulózy, kdy se kortikosteroid podává při léčbě onemocnění ve spojení s příslušným antituberkulózním režimem. Jsou-li kortikosteroidy indikovány u pacientů s latentní tuberkulózou nebo tuberkulinovou reaktivitou, je nutné tyto pacienty pozorně sledovat, protože může dojít k reaktivaci onemocnění. Během dlouhodobé léčby kortikosteroidy by měli tito pacienti dostávat chemoprofylaxi. Kaposiho sarkom byl hlášen u pacientů léčených kortikosteroidy. Vysazení kortikosteroidů může mít za následek klinické remise. Krev a lymfatický systém Kyseslinu acetylsalicylovou a nesteroidní protizánětlivé látky používat s opatrností v kombinaci s kortikosteroidy. Účinky na imunitní systém Mohou se vyskytnout alergické reakce. Protože u pacientů léčených kortikosteroidy došlo ojediněle ke vzniku kožních reakcí a anafylaktických/anafylaktoidních reakcí, je třeba před podáním učinit řádná bezpečnostní opatření, zvláště má-li pacient v anamnéze alergii na jakýkoliv lék. Účinky na endokrinní systém Farmakologické dávky kortikosteroidů podávaných po delší dobu mohou vést k supresi osy hypotalamus-hypofýza-nadledviny (HPA) (sekundární nedostatečnost kůry nadledvin). Stupeň a trvání vzniklé adrenokortikální nedostatečnosti jsou u pacientů rozdílné a závisí na dávce, frekvenci, čase podání a délce léčby glukokortikoidy. Tento účinek lze minimalizovat pomocí podávání přípravku obden. Kromě toho může dojít k akutní nedostatečnosti nadledvin vedoucí k fatálnímu konci, pokud jsou glukokortikoidy vysazeny náhle. Lékem vyvolaná sekundární nedostatečnost nadledvin může být tedy minimalizována postupným snižováním dávky. Tento typ relativní nedostatečnosti může přetrvávat i několik měsíců po ukončení léčby, proto by měla být v každé stresové situaci vzniklé v tomto období, obnovena hormonální terapie. Protože sekrece mineralokortikoidů může být snížena, podávat souběžně sůl a/nebo mineralokortikoidy. U pacientů léčených kortikosteroidy, kteří jsou vystaveni neobvyklému stresu, je indikována zvýšená dávka rychle účinkujících kortikosteroidů před, během a po stresující situaci. Steroid "abstinenční syndrom", zdánlivě nesouvisející s adrenokortikální nedostatečností, se může také vyskytnout po náhlém vysazení glukokortikoidů. Tento syndrom zahrnuje příznaky, jako jsou: nechutenství, nevolnost, zvracení, letargie, bolesti hlavy, horečka, bolesti kloubů, deskvamace, bolesti svalů, ztráta hmotnosti a/nebo hypotenze. Tyto účinky jsou vyvolány spíše náhlou změnou koncentrace glukokortikoidů než nízkou hladinou kortikosteroidů.

Vzhledem k tomu, že glukokortikoidy mohou vyvolat nebo zhoršit Cushingův syndrom, nepodávat glukokortikoidy pacientům s Cushingovou nemocí. U pacientů s hypotyreózou je účinek kortikosteroidů větší. Poruchy metabolismu a výživy Kortikosteroidy, včetně methylprednisolonu, mohou zvýšit hladinu glukózy v krvi, zhoršit již existující diabetes a učinit náchylným na diabetes mellitus pacienty dlouhodobě léčené kortikosteroidy. Psychiatrické účinky V průběhu léčby kortikoidy se mohou vyskytnout psychické poruchy včetně euforie, insomnie, změn nálady, změn osobnosti, závažných depresívních a psychotických stavů. Rovněž může dojít ke zhoršení stávající emoční nestability nebo psychotických tendencí. U systémových steroidů se mohou vyskytnout potenciálně závažné psychiatrické nežádoucí účinky. Příznaky se zpravidla objeví během několika dní nebo týdnů po zahájení léčby. Většina reakcí se obnoví buď po snížení dávky nebo vysazení, i když specifická léčba může být nezbytná. Po vysazení kortikoidů byly hlášeny psychologické účinky, frekvence není známa. Pacienti/pečovatelé by měli být podporováni, aby vyhledali lékařskou pomoc, pokud se u pacienta vyskytnou psychické příznaky, zejména pokud je podezření na depresivní náladu nebo sebevražedné myšlenky. Pacienti/pečovatelé by měli dávat pozor na možné duševní poruchy, které se mohou objevit buď během nebo bezprostředně po snižování dávky/vysazení systémových steroidů. Účinky na nervový systém Kortikosteroidy používat s opatrností u pacientů trpících záchvaty. Kortikosteroidy používat s opatrností u pacientů s myasthenia gravis. (viz také myopatie v Muskuloskeletálních účincích níže). Účinky na oči U nemocných s očním postižením při infekci herpes simplex a herpes zoster ophtalmicus by měly být kortikosteroidy podávány s opatrností vzhledem k hrozbě perforace rohovky. Dlouhodobé užívání kortikosteroidů může způsobit posteriorní subkapsulární katarakty a nukleární katarakty (zejména u dětí), exoftalmus, nebo zvýšený nitrooční tlak, což může vést ke glaukomu s možným poškozením optického nervu. Vznik sekundární plísňové a virové infekce oka může být vyšší u pacientů léčených glukokortikoidy Účinky na kardiovaskulární systém Nežádoucí účinky glukokortikoidů na kardiovaskulární systém, jako je dyslipidémie a hypertenze, mohou léčené pacienty s existujícími kardiovaskulárními rizikovými faktory učinit náchylnými pro další kardiovaskulární účinky, pokud jsou podávány vysoké dávky a dlouhodobě. Proto u těchto pacientů používat kortikosteroidy uváženě a věnovat pozornost riziku změny a v případě potřeby dalšímu monitorování srdeční činnosti. Nízká dávka a střídavé podávání může snížit výskyt komplikací léčby kortikosteroidy. Po rychlém intravenózním podání velkých dávek methylprednisolonu (více než 0,5 g podaného za méně než 10 minut) byly hlášeny poruchy srdečního rytmu a/nebo cirkulační kolaps a/nebo srdeční zástava. Po podání velké dávky methylprednisolonu byl hlášen výskyt bradykardie, jejíž výskyt nemusí být závislý na rychlosti podání nebo délky trvání infúze. Systémové kortikosteroidy používat v případě srdečního selhání s opatrností a pouze tehdy, pokud je to nezbytně nutné. Účinky na cévní systém Steroidy používat s opatrností u pacientů s hypertenzí.

Účinky na gastrointestinální systém Neexistuje obecná shoda, zda kortikosteroidy jsou samy o sobě zodpovědné za žaludeční vředy, které se vyskytly v průběhu léčby, nicméně léčba glukokortikoidy může maskovat příznaky žaludečního vředu, takže k perforaci nebo krvácení může dojít bez výrazných bolestí. U nemocných s nespecifickou ulcerózní kolitidou by měly být kortikosteroidy podávány s opatrností v případě hrozby perforace, abscesu nebo jiných hnisavých infekcí, u nemocných s divertikulitidou, čerstvými střevními anastomózami, nebo aktivními nebo latentními peptickými vředy. Hepatobiliární účinky Vysoké dávky kortikosteroidů mohou způsobit akutní zánět slinivky břišní. Účinky na muskuloskeletální systém Po podání vysokých dávek kortikosteroidů byly hlášeny případy akutní myopatie; nejčastěji tyto případy zahrnovaly nemocné s poruchami nervosvalového přenosu (myasténie gravis) nebo nemocné souběžně užívající anticholinergika, jakou jsou přípravky ovlivňující nervosvalový přenos (pankuronium). Tyto formy akutní myopatie mají generalizovanou formu, mohou postihovat oční a dýchací svalstvo a mohou vyústit v kvadruparézu. Může dojít ke zvýšení hladiny kreatin kinázy. Po vysazení kortikosteroidů může klinické zlepšení a zotavení vyžadovat týdny až měsíce. Osteoporóza je běžný, ale zřídka rozpoznaný nežádoucí účinek spojený s dlouhodobým užíváním vysokých dávek glukokortikoidů. Poruchy ledvin a močových cest Kortikosteroidy používat s opatrností u pacientů s nedostatečností ledvin. Vyšetření Průměrné a vysoké dávky hydrokortizonu nebo kortizonu mohou způsobit zvýšení krevního tlaku, retenci sodíku a vody, a zvýšené vylučování draslíku. Je méně pravděpodobné, že se tyto účinky vyskytnou u syntetických derivátů, s výjimkou jejich použití ve vysokých dávkách. Dietní omezení soli a doplnění draslíku může být nezbytné. Všechny kortikoidy zvyšují vylučování vápníku. Poranění, otravy a komplikace Výsledky multicentrické studie dokazují, že methylprednisolon sukcinát sodný by se neměl používat rutinně k léčbě poranění hlavy. Výsledky studie odhalily zvýšenou mortalitu za 2 týdny nebo 6 měsíců, po zranění u pacientů, kterým byl podáván methylprednisolon sukcinát sodný v porovnání s pacienty léčenými placebem. Nebyla stanovena příčinná souvislost s léčbou methylprednisolon sukcinátem sodným. Jiné nežádoucí příhody Opatrnost se doporučuje při dlouhodobé léčbě kortikosteroidy u starších lidí vzhledem k potenciálnímu zvýšení rizika osteoporózy, stejně jako zvýšenému riziku zadržování tekutin s možností výsledné hypertenze. Protože komplikace léčby glukokortikoidy závisí na velikosti dávky a délce léčby, je nutno v každém jednotlivém případě zvážit riziko/přínos ve vztahu k dávce a trvání léčby, zda použít denní nebo přerušovanou léčbu. Pro kontrolu stavu by měla být použita nejnižší možná dávka kortikosteroidu, a pokud je možné snížení dávky, mělo by být postupné. Pediatrická populace Informace o některých složkách přípravku Tento přípravek obsahuje benzylalkohol. Po aplikaci přípravku obsahujícího benzylalkohol u

předčasně narozených dětí byl hlášen výskyt fatálního „gasping syndromu“. Pečlivě sledovat růst a vývoj kojenců a dětí dlouhodobě léčených kortikosteroidy. Růst může být potlačen u dětí, kterým jsou glukokortikoidy podávány dlouhodobě, denně v rozdělených dávkách a použití takového režimu by mělo být omezeno na nejnutnější případy. Střídavé podávání glukokortikoidů obvykle zabráni vzniku nebo minimalizuje tyto nežádoucí účinky. Kojenci a děti dlouhodobě léčené kortikosteroidy jsou více ohroženy výskytem zvýšeného nitrolebního tlaku. Vysoké dávky kortikosteroidů můžou u dětí vyvolat zánět slinivky břišní. 4.5 Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce Methylprednisolon je substrátem pro cytochrom P450 (CYP) a je metabolizován především enzymem CYP3A4. CYP3A4 je dominantní enzym z nejpočetnější CYP podskupiny v játrech dospělých lidí. Katalyzuje 6β-hydroxylaci steroidů, hlavní fázi I metabolického kroku pro endogenní a syntetické kortikoidy. Mnoho dalších sloučenin jsou také substrátem CYP3A4, některé z nich (stejně jako jiné léky) prokázaly, že mění metabolismus glukokortikoidů indukcí (exprese) nebo inhibicí enzymu CYP3A4. CYP3A4 inhibitory - Léky, které inhibují aktivitu CYP3A4 obecně snižují jaterní clearance a zvyšují plazmatické koncentrace CYP3A4 léků, jako je methylprednisolon. V přítomnosti inhibitoru CYP3A4 může být potřeba titrovat dávku methylprednisolonu, aby se zabránilo vzniku steroidní toxicity. Induktory CYP3A4 - Léky, které indukují aktivitu CYP3A4 obecně zvyšují jaterní clearance, což vede ke snížení plazmatické koncentrace léků, které jsou substrátem pro CYP3A4. Současné podávání může k dosažení požadovaného výsledku vyžadovat zvýšení dávky methylprednisolonu. Substráty CYP3A4 - v přítomnosti jiného substrátu pro CYP3A4 může být jaterní clearance methylprednisolonu inhibována nebo indukována, s odpovídajícími úpravami dávkování. Je možné, že nežádoucí účinky spojené s užíváním léku samotného se mohou pravděpodobněji vyskytnout při souběžném podávání. NON-CYP3A4-zprostředkované účinky - Další interakce a účinky, které se objevují u methylprednisolonu, jsou popsány v tabulce 2 níže. Tabulka 2 obsahuje seznam a popis nejčastějších a/nebo klinicky významných lékových interakcí nebo účinků methylprednisolonu. Tabulka 2. Významné lékové nebo látkové interakce/účinky s methylprednisolonem Třída nebo typ léku - LÉK nebo LÁTKA

Interakce/Účinek

Antibakterialní - ISONIAZID

CYP3A4 INHIBITOR. Navíc, je možný účinek methylprednisolonu na rychlost acetylace a clearance isoniazidu.

Antibiotikum, Antituberkulotikum - RIFAMPIN

CYP3A4 INDUKTOR

Antikoagulancia (peroralní)

Vliv methylprednisolonu na perorální antikoagulancia je variabilní. Existují údaje jak o zvýšení i o snížení účinku antikoagulancií, pokud jsou podávány současně s kortikosteroidy. Proto by se k udržení požadovaného antikoagulačního účinku měly monitorovat indexy.

Antikonvulziva - CARBAMAZEPIN

CYP3A4 INDUKTOR(a SUBSTRÁT)

Antikonvulziva - FENOBARBITAL

CYP3A4 INDUKTOR

Třída nebo typ léku - LÉK nebo LÁTKA

Interakce/Účinek

- FENYTOIN Anticholinergika - NEUROMUSKULÁRNÍ BLOKÁTORY

Kortikosteroidy mohou ovlivnit účinek anticholinergik. 1) při současném podávání vysokých dávek kortikosteroidů a anticholinergik, jako jsou neuromuskulární blokátory byla hlášena akutní myopatie. (pro další informace viz bod 4.4 Zvláštní upozornění, účinky na muskuloskeletální systému,) 2) antagonismus neuromuskulární blokády vyvolané pankuroniem a vekuroniem byl hlášen u pacientů užívajících kortikosteroidy. Tuto interakci lze očekávat u všech kompetitivních neuromuskulárních blokátorů.

Antidiabetika

Vzhledem k tomu, že kortikosteroidy můžou zvýšit koncentrace glukózy v krvi, může být nutná úprava dávkování antidiabetik.

Antiemetika - APREPITANT - FOSAPREPITANT

CYP3A4 INHIBITOR (a SUBSTRÁT)

Antimykotika - ITRAKONAZOL - KETOKONAZOL

CYP3A4 INHIBITOR (a SUBSTRÁT)

Antivirotika - INHIBITORY HIV-PROTEÁZY

CYP3A4 INHIBITOR (a SUBSTRÁT) Inhibitory proteázy, jako jsou indinavir a ritonavir, můžou zvýšit plazmatické koncentrace kortikosteroidů.

Inhibitory aromatázy - AMINOGLUTETHIMID

Aminoglutethimidem vyvolané potlačení funkce nadledvin může zabránit endokrinním poruchám způsobeným dlouhodobou léčbou glukokortikoidy.

Blokátory vápnikového kanálu - DILTIAZEM

CYP3A4 INHIBITOR (a SUBSTRÁT)

Kontraceptiva (perorální) - ETHINYLESTRADIOL/ NORETHISTERON

CYP3A4 INHIBITOR (a SUBSTRÁT)

- GRAPEFRUITOVÝ DŽUS

CYP3A4 INHIBITOR

Imunosupresiva - CYKLOSPORIN

CYP3A4 INHIBITOR (a SUBSTRÁT) 1) k vzájemné inhibici metabolismu dochází při souběžném podávání cyklosprinu a methylprednisolonu, který může zvýšit plazmatické koncentrace jednoho nebo obou léků. Z tohoto důvodu je možné, že nežádoucí účinky spojené s užíváním léku samotného mohou být pravděpodobnější při souběžném podávání. 2) při současném podávání cyklosporinu a metylprednisolonu byly hlášeny křeče.

Imunosupresiva - CYKLOFOSFAMID - TACROLIMUS

CYP3A4 SUBSTRÁT

Macrolide Antibacterial - CLARITHROMYCIN - ERYTHROMYCIN

CYP3A4 INHIBITOR (a SUBSTRÁT)

Makrolidové antibacteriální látky - TROLEANDOMYCIN

CYP3A4 INHIBITOR

NSAIDs (nesteroidni protizánětlivé léky) - vysoko-dávkový ASPIRIN (kyselina acetylsalicylová)

1) Může být zvýšený výskyt gastrointestinálního krvácení a ulcerace, pokud jsou kortikosteroidy podávány s NSA. 2) Methylprednisolon může zvyšovat clearance vysokých dávek kyseliny acetylsalicylové. Tento pokles hladiny salicylátů v séru může vést ke zvýšenému riziku toxicity salicylátů, pokud se podávání methylprednisolonu ukončí.

Látky odbúravající draslík

Pokud jsou kortikosteroidy podávány současně s látkami odbourávajícími draslík (např. diuretika, amfotericin B), měli by být pacienti pečlivě sledováni pro rozvoj hypokalémie. Zvýšené riziko hypokalémie existuje také při současném užívání kortikosteroidů u amfotericinu B, xantenů nebo beta2 agonistů.

Inkompatibility Aby se předešlo problémům s kompatibilitou a stabilitou, doporučuje se, aby se methylprednisolon sukcinát sodný podával odděleně od ostatních látek, které jsou podávány prostřednictvím IV podání. Léky, které jsou v roztoku fyzikálně nekompatibilní s methylprednisolon sukcinátem sodným zahrnují alopurinol sodný, doxapram hydrochlorid, tigecyklin, diltiazem-hydrochlorid, ale nejsou omezeny pouze na: alopurinol sodný, hydrochlorid doxapram, tigecyklin, diltiazem-hydrochlorid, glukonát vápenatý, vekuronium bromid, rokuronium bromid, cisatrakuria besylát, glykopyrolátem, propofol. (pro další informace viz bod 6.2) 4.6 Těhotenství a kojení Fertilita Neexistuje žádný důkaz, že kortikosteroidy poškozují reprodukční schopnost. Těhotenství Některé studie se zvířaty ukázaly, že kortikosteroidy, pokud se v graviditě aplikují ve vysokých dávkách, mohou způsobit malformaci plodu. Avšak nezdá se, že by podání kortikosteroidů těhotným ženám vedlo ke vzniku kongenitálních abnormalit. Nicméně vzhledem k tomu, že dle výsledků studií při léčbě u lidí nelze zcela vyloučit poškození plodu, měl by být methylprednisolon v průběhu těhotenství užívan pouze v případech jednoznačné indikace. Některé kortikosteroidy snadno prostupují placentou. V jedné retrospektivní studii byl zjištěn zvýšený výskyt nižší porodní hmotnosti u dětí narozených ženám užívajících kortikosteroidy. Děti narozené matkám, jimž byly během těhotenství podány vyšší dávky kortikosteroidů, je nutno pozorně sledovat a co nejdříve odhalit případné známky adrenální nedostatečnosti (přesto, že pravděpodobnost jejího výskytu se jeví být velmi malá). Nejsou známy žádné účinky kortikosteroidů na porodní stahy a samotný porod. U dětí narozených ženám léčených dlouhodobě kortikoidy během těhotenství, byl pozorován šedý zákal. Kojení Kortikosteroidy se vylučují do mateřského mléka. Kortikosteroidy procházející do mateřského mléka mohou potlačit růst a ovlivňovat endogenní produkci glukokortikoidů u kojenců. Odpovídající reprodukční studie nebyly u lidí užívající glukokortikoidy provedeny, proto by se tyto léky měly kojícím matkám podávat pouze tehdy, pokud výhody léčby převáží možná rizika pro kojence. Užívání tohoto léku v těhotenství, kojícími ženami nebo ženami ve fertilním věku vyžaduje, aby byl přínos léčby zvážen vzhledem k případnému riziku pro matku a embryo nebo plod. 4.7 Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje Účinek kortikosteroidů na schopnost řídit a obsluhovat stroje nebyl soustavně zkoumán. Možné nežádoucí účinky po léčbě kortikoidy jsou závratě, vertigo, poruchy vidění a únava. V případě výskytu těchto potíží by pacienti neměli řídit a obsluhovat stroje. 4.8 Nežádoucí účinky INFEKČNÍ A PARAZITÁRNÍ ONEMOCNĚNÍ Infekce, oportunní infekce. PORUCHY IMUNITNÍHO SYSTÉMU Přecitlivělost na lék (včetně anafylaktoidní nebo anafylaktické reakce s nebo bez cirkulačního kolapsu, srdeční zástava, bronchospazmus).

ENDOKRINNÍ PORUCHY Cushingoid, hypopituitarismus, steroidní abstinenční syndrom. PORUCHY METABOLIZMU A VÝŽIVY Porucha tolerance glukózy, hypokalemická alkalóza, dyslipidém, zvýšená potřeba insulinu (nebo perorálních antidiabetik), retence sodíku, retence tekutin, záporná dusíková bilance (vzhledem ke katabolismu bílkovin), zvýšení močoviny v krvi, zvýšená chuť k jídlu (což může mít za následek zvýšení hmotnosti), lipomatóza. PSYCHIATRICKÉ PORUCHY Afektivní poruchy (včetně citové lability, depresivní nálady, euforie, psychické závislosti, sebevražedných myšlenek), psychické poruchy (včetně mánie, bludů, halucinací, schizofrenie (zhoršení)), stav zmatenosti, duševní poruchy, úzkost, změny osobnosti, prudké změny nálad, abnormální chování, nespavost, podrážděnost. PORUCHY NERVOVÉHO SYSTÉMU Zvýšený nitrolební tlak (s edémem papily (benigní intrakraniální hypertenze)), křeče, ztráta paměti, kognitivní poruchy, závratě, bolest hlavy. OČNÍ PORUCHY Exoftalmus, glaukom, katarakt. PORUCHY UCHA A LABYRINTU Vertigo SRDEČNÍ PORUCHY Městnavé srdeční selhání (u disponovaných pacientů), arytmie. CÉVNÍ PORUCHY Hypertenze, hypotenze. RESPIRAČNÍ, HRUDNÍ A MEDIASTINÁLNÍ PORUCHY Singultus. GASTROINTESTINÁLNÍ PORUCHY Žaludeční krvácení, perforace střev, žaludeční vředy (s možností perforace a krvácení peptického vředu), pankreatitida, zánět pobřišnice, ulcerózní zánět jícnu, esofagitida, bolest břicha, nadýmání, průjem, dyspepsie, nauzea. PORUCHY KŮŽE A PODKOŽÍ Angioedém, periferní edém, ekchymózy, Petechie, atrofie kůže, kožní strie, hypopigmentace kůže, hirsutismus, vyrážka, zarudnutí, svědění, kopřivka, akné, zvýšená potivost. PORUCHY POHYBOVÉHO SYSTÉMU A POJIVOVÉ TKÁNĚ Osteonekróza, patologické zlomeniny, zpomalení růstu (u dětí), svalová atrofie, myopatie, osteoporóza, neuropatická artropatie, artralgie, myalgie, svalová slabost. PORUCHY REPRODUKČNÍHO SYSTÉMU A CHOROBY PRSŮ Nepravidelná menstruace. CELKOVÉ A JINDE NEZAŘAZENÉ PORUCHY A LOKÁLNÍ REAKCE PO PODÁNÍ Zhoršené hojení ran, reakce v místě vpichu, únava, malátnost. ABNORMÁLNÍ KLINICKÉ A LABORATORNÍ NÁLEZY NEZAŘAZENÉ JINDE Zvýšení alaninaminotransferázy, aspartátaminotransferázy , krevní alkalické fosfatázy, zvýšení

nitroočního tlaku, snížení tolerance sacharidů, snížení draslíku v krvi, zvýšení vápníku v moči, potlačení reakcí na kožní testy. PORANĚNÍ, OTRAVY A KOMPLIKACE LÉKAŘSKÝCH VÝKONŮ Šlachové ruptury (především ruptura Achillovy šlachy), kompresivní fraktury páteře. V následující tabulce jsou nežádoucí účinky uvedeny podle tříd orgánových systémů a preferovaných termínů mezinárodní lékařské terminologie MedDRA.

Třídy orgánových systémů

Četnost

Nežádoucí účinky

Infekce a infestace

Časté

Infekce

Není známo

Oportunitní infekce

Poruchy imunitního systému

Není známo

Přecitlivělost na lék (včetně anafylakoidní nebo anafylaktické reakce s nebo bez cirkulačního kolapsu, srdeční zástava, bronchospasmus)

Endokrinní poruchy

Časté

Cushingoid

Není známo

Hypopituitarismus, steroidní abstinenční syndrom

Poruchy metabolismu a výživy

Časté

Retence sodíku; retence tekutin

Není známo

Porucha tolerance glukózy, hypokalemická alkalóza, dyslipidém, zvýšená potřeba insulinu (nebo perorálních antidiabetik), retence sodíku, retence tekutin, záporná dusíková bilance (vzhledem ke katabolismu bílkovin), zvýšení močoviny v krvi, zvýšená chuť k jídlu (což může mít za následek zvýšení hmotnosti), lipomatóza.

Psychiatrické poruchy

Časté

Afektivní poruchy (včetně depresivní nálady, euforie). Následující příhody byly nejčastější u dětí: prudké změny nálad, abnormální chování, nespavost, podrážděnost.

Není známo

Afektivní poruchy (včetně citové lability, psychologické závislosti, sebevražedných myšlenek), psychické poruchy včetně mánie, bludů, halucinací, schizofrenie (zhoršení)), stav zmatenosti, duševní poruchy, úzkost, změny osobnosti, prudké změny nálad, abnormální chování, nespavost, podrážděnost.

Poruchy nervého systému

Není známo

Zvýšený nitrolební tlak (s edémem papily (benigní intrakraniální hypertenze)), křeče, ztráta paměti, kognitivní poruchy, závratě, bolest hlavy.

Oční poruchy

Časté

Katarakta

Není známo

Exoftalmus, glaukom

Poruchy ucha a labyrintu

Není známo

Vertigo

Srdeční poruchy

Není známo

Městnavé srdeční selhání (u disponovaných pacientů), arytmie.

Cévní poruchy

Časté

Hypertenze

Není známo

Hypotenze

Respirační, hrudní a mediastinální poruchy

Není známo

Singultus

Gastrointestinální poruchy

Časté

Žaludeční vředy (s možností perforace a krvácení peptického vředu)

Není známo

Krvácení do žaludku, perforace střev, pankreatitida, zánět pobřišnice, ulcerózní zánět jícnu, esofagitida, bolest břicha, nadýmání, průjem, dyspepsie, nauzea.

Poruchy kůže a podkožní

Časté

Periferní edém, ekchymózy, atrofie kůže, akné

Třídy orgánových systémů

Četnost

Nežádoucí účinky

Není známo

Angioedém, petechie, kožní strie, hypopigmentace kůže, hirsutismus, vyrážka, zarudnutí, svědění, kopřivka, zvýšená potivost.

Poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně

Časté

Zpomalení růstu (u dětí), osteoporóza; svalová slabost

Není známo

Osteonekróza, patologické zlomeniny, svalová atrofie, myopatie, neuropatická artropatie, artralgie, myalgie

Poruchy reprodukčního systému a choroby prsů

Není známo

Nepravidelná menstruace

Celkové poruchy a lokální reakce po podání

Časté

Zhoršené hojení ran

Není známo

Reakce v místě vpichu, únava, malátnost

Vyšetření

Časté

Snížení draslíku v krvi

Není známo

Zvýšení alaninaminotransferázy, aspartátaminotransferázy , krevníalkalické fosfatázy; zvýšení nitroočního tlaku, snížení tolerance sacharidů, zvýšení vápníku v moči, potlačení reakcí na kožní testy.

Poranění, otravy a komplikace lékařských výkonů

Není známo

Šlachové ruptury (především ruptura Achillovy šlachy), kompresivní fraktury páteře.

4.9 Předávkování Neexistuje klinický syndrom akutního předávkování kortikosteroidy. Zprávy o akutní toxicitě a/nebo úmrtí po předávkování kortikoidy jsou vzácné. V případě předávkování neexistuje specifické antidotum, léčba je podpůrná a symptomatická. Methylprednisolon je dialyzovatelný. 5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI Farmakologická skupina: hormon, glukokortikoid ATC kód: H02AB04 5.1 Farmakodynamické vlastnosti Methylprednisolon je silný protizánětlivý steroid. Vykazuje vyšší protizánětlivou aktivitu než prednisolon a menší tendenci zadržovat sodík a vodu. Methylprednisolon sukcinát sodný má stejný metabolický a protizánětlivý účinek jako methylprednisolon. Pokud je podáván parenterálně a v ekvimolárním množství, mají obě sloučeniny stejnou biologickou aktivitu. Po intravenózním podání je relativní účinnost methylprednisolon sukcinátu sodného a hydrokortizon sukcinátu sodného vyjádřená snížením počtu eozinofilů nejméně čtyři ku jedné. Podobný rozdíl v účinnosti je pozorován po perorálním podání obou přípravku. 5.2 Farmakokinetické vlastnosti Farmakokinetický profil methylprednisolonu je lineární bez ohledu na způsob podání. Plazmatické koncentrace methylprednisolonu byly měřeny metodou HPLC. Ve studii intramuskulárního podání 40 mg methylprednisolonu 14 zdravým dospělým dobrovolníkům byla vrcholová plazmatická koncentrace 454 ng/ml dosažena za 1 hodinu. Po 12 hodinách poklesly plazmatické koncentrace methylprednisolonu na 31,9 ng/ml. Po 18 hodinách nebyl již

methylprednisolon detekovatelný. Na základě hodnocení plochy pod křivkou, která indikuje celkové množství absorbované látky, bylo zjištěno, že intramuskulární podání methylprednisolonu bylo ekvivalentní stejnému množství podanému intravenózně. Výsledky studie prokázaly, že sukcinát sodný ester metylprednisolonu se po všech cestách podání rychle a významně přeměňuje na účinný methylprednisolon. Absorbce volného methylprednisolonu po intravenózním a intramuskulárním podání je ekvivalentní a signifikantně vyšší než po perorálním podání tablet nebo roztoku. Vzhledem k tomu, že rozsah absorbce methylprednisolonu po intravenózním a intramuskulárním podání byl ekvivalentní (přestože se větší množství hemisukcinát esteru objevilo v cirkulaci po intravenózním podání), lze usuzovat, že ester se přeměňuje po intramuskulárním podání v tkáních a následně se absorbuje ve formě volného methylprednisolonu. Methylprednisolon je významně distribuován do tkání, prochází hematoencefalickou bariérou a je vylučován do mateřského mléka. Vazba methylprednisolonu na plazmatické proteiny u lidí je přibližně 77%. Methylprednisolon se u lidí metabolizuje v játrech na neaktivní metabolity, hlavní jsou 20α-hydroxymethylprednisolon a 20β-hydroxymethylprednisolon. Metabolismus v játrech se děje zejména prostřednictvím CYP3A4. (Pro seznam lékových interakcí založených na metabolismu zprostředkovaného CYP3A4, viz bod 4.5 Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce.) Průměrný poločas eliminace pro celkový methylprednisolon je v rozmezí 1,8 až 5,2 hodiny. Jeho distribuční objem je přibližně 1,4 ml/kg a celková clearance je přibližně 5 až 6 ml/min/kg. Methylprednisolon, stejně jako mnoho CYP3A4 substrátů, může být také podkladem pro ATP-kazetové vázání (ABC), transportního proteinu P-glykoproteinu, který ovlivňuje tkáňovou distribuci a interakce s ostatními léčivými přípravky. Při selhání ledvin nejsou úpravy dávkování nezbytné. Methylprednisolon je dialyzovatelný. 5.3 Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti přípravku Na základě konvenčních studií farmakologické bezpečnosti, toxicity po opakovaném podávání u myší, potkanů, králíků a psů pomocí nitrožilní, intraperitoneální, subkutánní, intramuskulární a perorální cesty podání, nebylo zjištěno žádné neočekávané nebezpečí. Methylprednisolon je silný steroid, s farmakologickým účinkem v souladu účinkem glukokortikoidů, včetně účinků na metabolismus sacharidů, elektrolytů a vodní bilanci, vytvořené složky krve, lymfatické tkáně a metabolismus bílkovin, vedoucím ke snížení nebo ztrátě přírůstku tělesné hmotnosti, lymfopenie, atrofie sleziny, thymu, lymfatických uzlin, kůry nadledvin a varlat, ale i k tukovým změnám v játrech a zvětšení buněk pankreatických ostrůvků. 30 dnů reversibilní studie na potkanech léčených methylprednisolonem ukázala, že přibližně do 1 měsíce po vysazení byla obnovena normální funkce orgánů. Mnoho parametrů se vrátilo k normálu v průběhu 9 týdenní reverzibilní doby po 52 týdnech léčby potkanů methylprednisolon suleptanatem. Toxicita v studiích opakovaného podávání je očekávána při pokračující expozici exogenním steroidům kůry nadledvin. Karcinogenní potenciál: Dlouhodobé studie na zvířatech pro vyhodnocení karcinogenního potenciálu nebyly provedeny, protože lék je určen pouze pro krátkodobou léčbu a nebyly zjištěny žádné příznaky svědčící o karcinogenní aktivitě. Neexistují žádné důkazy, že kortikosteroidy jsou karcinogenní. Mutagenní potenciál: Neexistuje žádný důkaz o možnosti genetické a chromozomální mutace při zkoušce poškození DNA/alkalické eluce v testu buněk V 79 čínských křečků. Methylprednisolon nevyvolal poškození chromozomů při absenci systému jaterní aktivace.

Reprodukční toxicita Ve studiích embryotoxických účinků methylprednisolonu na zvířatech nebyl u myší a potkanů pozorován teratogenní účinek při denních intraperitoneálních dávkách 125 mg/kg/den nebo 100 mg/kg/den. U potkanů byl methylprednisolon teratogenní při subkutánním podání v dávce 20 mg/kg/den. Methylprednisolon aceponát byl teratogenní, pokud je podáván subkutánně u potkanů v dávce 1,0 mg/kg/den. 6. FARMACEUTICKÉ INFORMACE 6.1 Seznam pomocných látek Monohydrát dihydrogenfosforečnanu sodného, hydrogenfosforečnan sodný. Rozpouštědlo: benzylalkohol, voda na injekci. 6.2 Inkompatibility Kompatibilita a stabilita intravenózních roztoků methylprednisolon sukcinátu sodného v intravenózních směsích s jinými léky závisí na pH směsi, koncentraci, času, teplotě a schopnosti methylprednisolonu se rozpouštět. Aby se předešlo problémům s kompatibilitou a stabilitou, doporučuje se vždy, kdy je to možné, podat roztok methylprednisolon sukcinátu sodného odděleně od jiných léčiv, buďto v samostatné i.v. injekci, pomocí komůrky k i.v aplikaci léčiv nebo prostřednictvím dvojcestné kanyly ve tvaru Y pro i.v. infúzi, jež zajistí oddělené podání léku. (pro další informace viz bod 4.5) 6.3. Doba použitelnosti Balení 125 mg: 2 roky Balení 250 mg, 500 mg, 1000 mg: 5 roků 6.4. Zvláštní opatření pro uchovávání Nenaředěný přípravek uchovávejte při teplotě 15-30oC. Roztok připravený naředěním může být uchováván po dobu 48 hodin při teplotě 15-30 C. 6.5. Druh obalu a velikost balení Balení 125 mg a 250 mg obsahuje prášek pro přípravu injekčního roztoku a rozpouštědlo: Kompaktní dvoukomorová skleněná lahvička Act-O-Vial se dvěma pryžovými zátkami (vnitřní odděluje solvens od lyofilizátu, vnější zátka je zapertlovaná a krytá ochranným krytem z plastické hmoty), krabička. Velikost balení: 125 mg - jedna lahvička Act-O-Vial + 2 ml rozpouštědla

250 mg - jedna lahvička Act-O-Vial + 4 ml rozpouštědla

Balení 500 mg a 1000 mg obsahuje prášek pro přípravu injekčního roztoku a rozpouštědlo: Zapertlovaná lahvička s Al krytem a plastovým chráničem (l lahvička prášku pro přípravu injekčního roztoku a l lahvička rozpouštědla), krabička. Velikost balení: 500 mg - jedna lahvička s 500 mg léčivé látky + lahvička s 7,8 ml rozpouštědla

1000 mg - jedna lahvička s 1000 mg léčivé látky + lahvička s 15,6 ml rozpouštědla

6.6. Návod k použití přípravku a zacházení s ním U parenterálně podávaných přípravků je nutno před aplikací, pokud to forma roztoku a způsob balení umožní, zkontrolovat zbarvení roztoku a zjistit, zda neobsahuje částečky.

a) Act-O-Vial dvoukomorová lahvička 1. Stisknout zátku z umělé hmoty a vytlačit rozpouštědlo do dolního oddílu. 2. Jemně zatřepat, aby se roztok dobře promíchal. Roztok je třeba použít do 48 hodin. 3. Sejmout kryt z umělé hmoty ve středu zátky. 4. Sterilizovat horní část zátky vhodným desinfekčním roztokem. 5. Zavést jehlu kolmo středem zátky tak hluboko, aby bylo vidět špičku jehly. Lahvičku obrátit a natáhnout dávku.

b) Do lahvičky se sterilním práškem přidat za aseptických podmínek ředící roztok. Používat pouze k tomuto účelu určený ředící roztok. Příprava roztoku pro i.v. infúzi K přípravě roztoku pro i.v. infúzi je nutno nejdříve rozpustit Solu-Medrol podle pokynů. Léčbu lze zahájit podáváním přípravku Solu-Medrol i.v. po dobu alespoň 5 minut (dávky do 250 mg včetně) až po nejméně 30 minut (dávky vyšší než 250 mg). Následné dávky se nabírají a aplikují podobným způsobem. Podle potřeby lze medikaci podávat i ve formě zředěných roztoků smícháním rozpuštěného produktu s glukózou 5% ve vodě, normálním fyziologickým roztokem, glukózou 5% v 0,45% nebo 0,9% chloridu sodném. Výsledné roztoky jsou fyzikálně a chemicky stabilní po dobu 48 hodin. 7. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI PFIZER spol.s r.o., Praha, Česká republika 8. ČÍSLO REGISTRACE 56/045/75-B/C 9. DATUM PRVNÍ REGISTRACE / PRODLOUŽENÍ REGISTRACE 28.12.1975 / 8.7. 2009 10. DATUM REVIZE TEXTU 30.5.2012


Tyto informace jsou určeny pouze odborníkům. Pokud máte pochybnosti o nějakém léku, prosím, kontaktujte svého lékaře. Nedoporučujeme se řídit informacemi uvedenými na těchto stránkách, mohou být zastaralé a nepřesné.