Sodium Iodide(I131)Caps.t

Kód 0076938 ( )
Registrační číslo 88/ 096/93-C
Název SODIUM IODIDE(I131)CAPS.T
Režim prodeje na lékařský předpis
Stav registrace registrovaný léčivý přípravek
Držitel registrace Mallinckrodt Medical B.V., Le Petten, Nizozemsko
ATC klasifikace

nahoru

Varianty

Kód Náz. Forma
0076938 POR CPS DUR 1110 MB EXP:W Tvrdá tobolka, Perorální podání
0076939 POR CPS DUR 1480 MB EXP:W Tvrdá tobolka, Perorální podání
0076940 POR CPS DUR 3700 MB EXP:W Tvrdá tobolka, Perorální podání
0066411 POR CPS DUR 37 MB EXP:W Tvrdá tobolka, Perorální podání
0066412 POR CPS DUR 74 MB EXP:W Tvrdá tobolka, Perorální podání
0066413 POR CPS DUR 185 MB EXP:W Tvrdá tobolka, Perorální podání
0066414 POR CPS DUR 370 MB EXP:W Tvrdá tobolka, Perorální podání
0066415 POR CPS DUR 740 MB EXP:W Tvrdá tobolka, Perorální podání
0019452 POR CPS DUR 555 MB EXP:W Tvrdá tobolka, Perorální podání
0019453 POR CPS DUR 2200 MB EXP:W Tvrdá tobolka, Perorální podání
0019454 POR CPS DUR 2960 MB EXP:W Tvrdá tobolka, Perorální podání
0019455 POR CPS DUR 3550 MB EXP:W Tvrdá tobolka, Perorální podání
0019447 POR CPS DUR 55.5 MB EXP:W Tvrdá tobolka, Perorální podání
0019448 POR CPS DUR 111 MB EXP:W Tvrdá tobolka, Perorální podání
0019449 POR CPS DUR 148 MB EXP:W Tvrdá tobolka, Perorální podání
0019450 POR CPS DUR 222 MB EXP:W Tvrdá tobolka, Perorální podání
0076937 POR CPS DUR 925 MB EXP:W Tvrdá tobolka, Perorální podání
0066417 POR CPS DUR 7400 MB EXP:W Tvrdá tobolka, Perorální podání
0019451 POR CPS DUR 296 MB EXP:W Tvrdá tobolka, Perorální podání
0040345 POR CPS DUR 5550 MB EXP:W Tvrdá tobolka, Perorální podání
0066416 POR CPS DUR 1850 MB EXP:W Tvrdá tobolka, Perorální podání

nahoru

Příbalový létak SODIUM IODIDE(I131)CAPS.T


PŘÍBALOVÁ INFORMACE

NÁZEV PŘÍPRAVKU

Sodium Iodide (I131) Capsule T

(Katalogové číslo Mallinckrodt Medical: DRN 5302)

SLOŽENÍ KVALITATIVNÍ I KVANTITATIVNÍ

Léčivá látka: Natrii iodidum(131I) 37 - 7400 MBq v 1 tobolce k datu a hodině kalibrace.

Radionuklid jodu(131I) se vyrábí v jaderném reaktoru štěpením uranu(235U) nebo ozařováním stabilního teluru neutrony.

131I má poločas 8,04 dne a přeměňuje se za emise záření gama s energií 365 keV (81 %), 637 keV (7,3 %) a 284 keV (6,0 %) a záření beta s Emax 606 keV na stabilní xenon(131Xe).

Pomocné látky: Dihydrát hydrogenfosforečnanu sodného, pentahydrát thiosíranu sodného, hydrogenuhličitan sodný, hydroxid sodný, sacharosa, chlorid sodný a voda na injekci.

LÉKOVÁ FORMA

Tobolka.

Přípravek Sodium Iodide Capsule T je dodáván v rozmezí aktivit 37 - 7400 MBq k datu a hodině kalibrace.

Velikost balení: 37; 55,5; 74; 111; 148; 185; 222; 296; 370; 555; 740; 925; 1110; 1480; 1850; 2200; 2960; 3700; 5550; 7400 MBq/tobolka.

DRŽITEL REGISTRAČNÍHO ROZHODNUTÍ A VÝROBCE

Mallinckrodt Medical B.V.

Westerduinweg 3

1755 LE Petten

Nizozemsko

KLINICKÉ ÚDAJE

Farmakoterapeutická skupina: terapeutická radiofarmaka

Indikace

Terapie radiojodem je indikována pro:

- léčbu Gravesovy nemoci, toxické multinodulární strumy nebo autonomních adenomů

- léčbu papilárního a folikulárního karcinomu štítné žlázy včetně metastáz

Terapie jodidem(131I) sodným je často kombinována s chirurgickým zásahem a antithyroidální medikací.

Dávkování a způsob podání

Aplikovaná aktivita vyplývá z individuálně vyhodnoceného klinického stavu pacienta. Terapeutický efekt nastupuje za několik měsíců.

Terapie hyperthyreóz

Aplikovaná aktivita se obvykle pohybuje v rozmezí 200 - 800 MBq, opakovaná aplikace bývá nezbytná. Potřebná dávka závisí na samotném patologickém procesu, velikosti žlázy, akumulaci jodu a clearance jodu ve štítné žláze. Kde je možné, má být pacient léčen medikamentózně, než je provedena léčba hyperthyreózy radiojodem.

Odstranění štítné žlázy a léčba metastáz

Při odstranění zbytků štítné žlázy po totální nebo subtotální thyroidektomii se aplikovaná aktivita pohybuje v rozmezí 1850 - 3700 MBq v závislosti na velikosti zbytků tkáně a na akumulaci jodu. Při terapii metastáz se aktivita pohybuje v rozmezí 3700 - 11100 MBq. Aktivitu pro děti a mladistvé lze určit jako podíl dávky pro dospělé podle tělesné hmotnosti nebo povrchu těla:

Dávka dospělí (MBq) x Hmotnost dítěte (kg)

Dávka pro děti (MBq) = 70 kg

Dávka dospělí (MBq) x Povrch těla dítěte (m2)

Dávka pro děti (MBq) = 1,73

Koeficienty pro určení dávky jako podíl aktivity pro dospělé podle Pediatric Task Group EANM:

3 kg = 0,1 4 kg = 0,14 6 kg = 0,19 8 kg = 0,23

10 kg = 0,27 12 kg = 0,32 14 kg = 0,36 16 kg = 0,40

18 kg = 0,44 20 kg = 0,46 22 kg = 0,50 24 kg = 0,53

26 kg = 0,56 28 kg = 0,58 30 kg = 0,62 32 kg = 0,65

34 kg = 0,68 36 kg = 0,71 38 kg = 0,73 40 kg = 0,76

42 kg = 0,78 44 kg = 0,80 46 kg = 0,82 48 kg = 0,85

50 kg = 0,88 52-54kg= 0,90 56-58kg= 0,92 60-62kg= 0,96

64-66kg= 0,98 68 kg = 0,99

Tobolky se aplikují perorálně s dostatečným množstvím tekutiny. Tobolka má být spolknuta celá.

Zvláštní pozornost je nutné věnovat aplikaci tobolek 131I u pacientů s podezřením na onemocnění GIT. Tobolka má být spolknuta celá za pomoci dostatečného množství tekutiny aby byl zabezpečen bezpečný průchod do žaludku a horní části tenkého střeva. Doporučuje se aplikovat zároveň antagonisty H2 receptorů nebo inhibitory protonové pumpy.

Při aplikaci vyšších aktivit např. pro terapii karcinomu štítné žlázy má být pacient vyzván k dostatečnému příjmu tekutin s častým močením pro snížení absorbované dávky pro močový měchýř.

Kontraindikace

- Těhotenství

- Diagnostická aplikace dětem mladším 10 let

Scintigrafie štítné žlázy s výjímkou sledování pacientů při karcinomu nebo tam, kde není k dispozici 99mTc nebo 123I

- Pacienti s dysfagií, zúžením jícnu, gastritidou v aktivním stadiu, žaludeční erozí a žaludečními vředy

- Pacienti s podezřením na pokles gastrointestinální motility

Zvláštní upozornění

Manipulace s radiofarmaky a jejich aplikace je možná pouze osobami patřičně kvalifikovanými na pracovištích k tomu určených. Při skladování, přípravě a aplikaci radiofarmak a likvidaci odpadu je nutno dbát jak zásad ochrany zdraví před ionizujícím zářením vyplývajících z příslušných předpisů a vyhlášek, tak pokynů místních orgánů hygienické služby.

Příprava radiofarmak musí být v souladu jak s příslušnými předpisy pro ochranu zdraví před ionizujícím zářením, tak s požadavky na kvalitu IVLP.

Aplikace přípravku způsobí u většiny pacientů poměrně vysokou radiační zátěž (viz bod Nežádoucí účinky a Dozimetrické údaje).

Aplikace vysokých dávek radiojodu představuje významné riziko pro okolí. Riziko se týká členů rodiny nemocného nebo obecně všech v závislosti na podané aktivitě. V zájmu zamezení kontaminace musí být zajištěna zvláštní opatření vůči aktivitě vylučované pacientem.

Existuje omezené množství zpráv o zvýšeném výskytu karcinomů, leukémie nebo mutací u pacientů léčených radiojodem při benigních onemocněních štítné žlázy, s výjimkou vysokých dávek. Při léčbě dětí a mladých pacientů je nutno mít na paměti zvýšenou citlivost tkáně a delší očekávanou dobu života těchto pacientů. Je nutné zvážit rizika i vzhledem k rizikům jiných možností léčby. Při léčbě maligních procesů štítné žlázy byl v jedné studii zaznamenán zvýšený výskyt karcinomu močového měchýře u pacientů, kterým byla aplikována aktivita vyšší než 3700 MBq. Jiná studie popisuje určité zvýšení leukémií u pacientů s vysokými aplikovanými aktivitami. Proto se nedoporučuje aplikace aktivity v celkovém množství vyšším než 26000 MBq.

Zvláštní pozornost a úpravu dávkování vyžaduje terapeutická aplikace tobolek 131I u pacientů s významným snížením renální funkce. Pro snížení rizika sialadenitidy jako komplikace léčby radiojodem je doporučen příjem sladkostí nebo nápojů obsahujících kyselinu citrónovou, která stimuluje vylučování slin.

Před počátkem terapie je doporučena dieta s nízkým obsahem jodu, což zabezpečí zvýšené vychytávání ve funkční tkáni štítné žlázy.

V zájmu zabezpečení dostatečného vychytávání se před aplikací radiojodu doporučuje vysazení substituční léčby. Pro trijodthyronin se doporučuje doba 10 dnů, pro thyroxin 6 týdnů. Podávání je možné obnovit za dva týdny po terapii. Podobně je doporučeno vysazení karbimazolu a propylthiouracilu 5 dní před aplikací radiojodu pro léčbu hyperthyreóz. Podávání je možné obnovit za několik dní po terapii.

Interakce

Jsou popsány interakce mnoha léčivých látek s radiojodem, které mohou různými mechanismy ovlivnit vazbu na bílkoviny, farmakokinetiku nebo farmakodynamiku jodidu. Pro zjištění nezbytnosti vysazení určitého typu medikamentózní terapie před aplikací radiojodu je nutno v anamnéze pátrat po užívaných lécích. Například je nutné vysadit po dobu jednoho týdne antithyroidní terapii, karbimazol (nebo jiné deriváty imidazolu, např. propylthiouracil), salicyláty, steroidy, nitroprusid sodný, sulfobromoftalein sodný, chloristan, a jiné léčivé látky (antikoagulancia, antihistaminika, antiparazitika, peniciliny, sulfonamidy, tolbutamid, thiopental).

Po dobu 1 - 2 týdnů se vysazuje fenylbutazon; po dobu 2 týdnů expektorancia a vitamíny; 2 - 3 týdny přípravky s hormony štítné žlázy a jejich syntetickými deriváty (thyroxin sodný, liothyronin sodný, thyroidální extrakty); po dobu 4 týdnů se vysazuje amiodaron, benzodiazepiny, lithium; po dobu 1-9 měsíců jodidové přípravky aplikované lokálně a po dobu až jednoho roku injekční kontrastní látky, perorální diagnostika pro cholecystografii a jodované kontrastní látky.

Těhotenství a kojení

Jodid(131I) sodný je kontraindikován v těhotenství, při podezření na graviditu i v případě, není-li těhotenství vyloučeno (absorbovaná dávka pro dělohu je v rozmezí 11 - 511 mGy a štítná žláza plodu koncentruje jod během 2. a 3. trimestru). Pokud je nezbytné aplikovat radioaktivní látku ženám v reprodukčním věku, je nutno vždy pátrat po možném těhotenství. Každá žena, které vynechala menstruace, je v tomto kontextu považována za těhotnou, pokud se neprokáže opak. Je nutno uvážit alternativní metodiky bez ionizujícího záření. Pacientkám po terapii jodem(131I) se těhotenství nedoporučuje po dobu 4 měsíců po aplikaci.

Před aplikací kojícím ženám je nutné uvážit, zda je možné vyšetření odložit na dobu, kdy bude kojení ukončeno a zda je vzhledem k možnosti sekrece do mateřského mléka dané radiofarmakum vhodné. Je-li aplikace nezbytná, je nutné po aplikaci jodu(131I) přerušit kojení na dobu blíže neurčenou.

Možnost snížení pozornosti při řízení motorových vozidel a obsluze strojů

Vliv na pozornost při řízení motorových vozidel a obsluze strojů není po aplikaci přípravku očekáván.

Nežádoucí účinky

Vystavení pacienta ionizujícímu záření musí být vždy odůvodněné v souvislosti s přínosem vyšetření. Aplikovaná aktivita musí být co nejmenší aniž je ovlivněn správný výsledek vyšetření nebo účinek terapie.

Vystavení účinkům ionizujícího záření je vždy spojeno s rizikem vzniku nádorových procesů a s možným vznikem dědičných poškození. Vždy musí být zajištěno, že riziko vyplývající z aplikace radioaktivní látky je nižší než rizika vyplývající z nemoci samotné. Efektivní dávkový ekvivalent pro aktivity jodidu(131I) sodného aplikované terapeuticky je vyšší než než 20 mSv.

Po aplikaci jodidu(131I) sodného byly popsány případy nevolnosti, zvracení a nespecifické alergické reakce. Po perorální aplikaci terapeutických aktivit je častější nevolnost a zvracení a je tedy zvýšené riziko kontaminace.

Časné nežádoucí účinky

Terapeutické aktivity 131I mohou přechodně zhoršit již existující hyperthyreózu. Vyšší hodnoty radioaktivity mohou způsobit gastrointestinální poruchy, obyčejně během prvních hodin nebo dní po aplikaci. Četnost nežádoucích účinků na GIT může být až 67 %. Symptomatickou medikací je možné těmto účinkům zabránit nebo je odstranit.

Po 1 - 3 dnech po terapeutické aplikaci může nastat přechodný zánětlivý proces štítné žlázy a trachei s možností těžké tracheální konstrikce, obzvláště v případě již existující stenózy. Může nastat zánět slinných žláz se zduřením a bolestí žláz, částečnou ztrátou chuti a suchem v ústech. Četnost se pohybuje od 10 % (v případě preventivních opatření) až do 60 % (bez preventivních opatření). Sialadenitida je většinou spontánně upravena, popřípadě je potřebná protizánětlivá terapie. Ojediněle byly popsány případy ztráty chuti, sucha v ústech s následnou ztrátou zubů, v závislosti na dávce. Radiační zátěž slinných žláz má být omezena stimulací vylučování slin kyselými sloučeninami.

Zvýšené vychytávání radiojodu v různých orgánech může způsobit bolestivost, nevolnost a otok tkáně.

V případě terapie metastáz karcinomu štítné žlázy v CNS je nutné vzít v úvahu možnost edému mozku a/nebo zvýšení rozsahu edému již existujícího.

Pozdní nežádoucí účinky

Jako pozdní účinek terapie hyperthyreózy radiojodem může nastat hypothyreóza, závislá na dávce. Je potřebné pravidelně pacienta sledovat a kontrolovat funkce štítné žlázy pro eventuální nasazení substituční terapie. Nástup hypothyreózy po terapii může být otázkou týdnů nebo let. Incidence hypothyreózy, která ve většině případů nenastupuje dříve než za 6 - 12 týdnů po aplikaci radiojodu, se uvádí v rozmezí 2 - 70 %.

Byly pozorovány občasné případy přechodného hypoparathyroidismu, příznaky je nutno sledovat a nasadit substituční léčbu. Po jediné aplikaci aktivity vyšší než 5000 MBq nebo po intervalu kratším než 6 měsíců je možný výskyt reverzibilního útlumu kostní dřeně, izolované trombocytopenie nebo erytrocytopenie s fatálním průběhem. Často je pozorována přechodná leukocytóza.

Podle epidemiologických studií je u pacientů po aplikaci 131I zvýšená incidence karcinomu žaludku.

Byla pozorována zvýšená incidence leukémií po aplikaci vyšších aktivit, např. při léčbě maligních procesů štítné žlázy. Je možný mírný vzestup incidence karcinomu prsu a močového měchýře.

Předávkování

Přípravek je určen k aplikaci odborným personálem v nemocnicích. Riziko předávkování je pouze teoretické. Riziko spočívá v aplikaci nežádoucího množství radioaktivity. Radiační zátěž při předávkování je možné snížit aplikací látek blokujících štítnou žlázu, např. chloristanem sodným, podáním emetik a podporou diurézy s častým močením.

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

Farmakodynamické vlastnosti

Není známo, že by jodid v množství používaném při terapii měl farmakologické účinky. Více než 90 % účinku je způsobeno zářením beta s průměrným dosahem 0,5 mm.

Farmakokinetické vlastnosti

Jodid(131I) sodný je po perorální aplikaci rychle absorbován z horní části gastrointestinálního traktu (90 % během 60 minut). Farmakokinetika je shodná s kinetikou neaktivního jodidu.

Po vstupu do krevního řečiště je distribuován v extrathyroidálním kompartmentu, odkud je přednostně vychytáván štítnou žlázou nebo vylučován ledvinami. Malé množství jodidu je vychytáno slinnými žlázami, gastrickou mukózou a část může být přítomna v mateřském mléku, placentě a plexus choroidalis. Efektivní poločas radiojodu v plazmě je asi 12 hodin a pro radiojod vychytaný ve štítné žláze asi 6 dní. Po aplikaci jodidu sodného má asi 40 % aktivity efektivní poločas 0,4 dne a zbývajících 60 % asi 8 dní. Močí je vyloučeno 37-75 %, stolicí asi 10 %, vylučování potem je téměř zanedbatelné.

Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Akutní toxicita není očekávána ani nebyla popsána vzhledem k nízkým aplikovaným množstvím substancí v poměru k dennímu příjmu jodu v potravě (40 - 500 µg denně).

Nejsou k dispozici údaje o toxicitě při opakovaném podávání jodidu sodného ani údaje o vlivu na reprodukci u zvířat a o mutagenním nebo karcinogenním účinku.

Dozimetrické údaje

V následujících tabulkách jsou uvedeny údaje podle ICRP No.53, 1987.

ICRP uvádí údaje pro intravenózní aplikaci. Tento model je použitelný i pro orální aplikaci, vzhledem k tomu, že dochází k rychlé a úplné absorpci z trávicího traktu. Pouze dochází k vyšší radiační zátěži stěny žaludku způsobenou vylučováním v žaludku a ve slinných žlázách. Za předpokladu působení 131I v žaludku v trvání 0,5 hodiny se absorbovaná dávka zvýší o 30 %.

Radiační zátěž jednotlivých orgánů může být významně ovlivněna patofyziologickými změnami způsobenými samotným chorobným procesem, s výjímkou cílového orgánu pro terapii.

Doporučuje se provést výpočet efektivního dávkového ekvivalentu pro cílový orgán před aplikací v rámci hodnocení samotných rizik vzhledem k prospěšnosti léčby. Aktivita může být poté upravena v závislosti na velikosti štítné žlázy, biologickém poločasu a recyklačním faktoru, což zohlední i fyziologický stav pacienta (včetně deplece jodu) a související patologické procesy.

Blokáda štítné žlázy

akumulace 0 %

Poločas 131I ... 8,04 dne

Absorbovaná dávka na jednotku aplikované aktivity (mGy/MBq):

orgán dospělý 15 let 10 let 5 let 1 rok

Nadledviny 3,7E-02 4,2E-02 6,7E-02 1,1E-01 2,0E-01

*Stěna moč. měchýře 6,1E-01 7,5E-01 1,1E+00 1,8E+00 3,4E+00

Povrch kostí 3,2E-02 3,8E-02 6,1E-02 9,7E-02 1,9E-01

Prsní žlázy 3,3E-02 3,3E-02 5,2E-02 8,5E-02 1,7E-01

GIT:

stěna žaludku 3,4E-02 4,0E-02 6,4E-02 1,0E-01 1,9E-01

*tenké střevo 3,8E-02 4,7E-02 7,5E-02 1,2E-01 2,2E-01

tlusté střevo

*horní část 3,7E-02 4,5E-02 7,0E-02 1,2E-01 2,1E-01

*dolní část 4,3E-02 5,2E-02 8,2E-02 1,3E-01 2,3E-01

*Ledviny 6,5E-02 8,0E-02 1,2E-01 1,7E-01 3,1E-01

Játra 3,3E-02 4,0E-02 6,5E-02 1,0E-01 2,0E-01

Plíce 3,1E-02 3,8E-02 6,0E-02 9,6E-02 1,9E-01

Vaječníky 4,2E-02 5,4E-02 8,4E-02 1,3E-01 2,4E-01

Slinivka břišní 3,5E-02 4,3E-02 6,9E-02 1,1E-01 2,1E-01

Červená kostní dřeň 3,5E-02 4,2E-02 6,5E-02 1,0E-01 1,9E-01

Slezina 3,4E-02 4,0E-02 6,5E-02 1,0E-01 2,0E-01

Varlata 3,7E-02 4,5E-02 7,5E-02 1,2E-01 2,3E-01

Štítná žláza 2,9E-02 3,8E-02 6,3E-02 1,0E-01 2,0E-01

Děloha 5,4E-02 6,7E-02 1,1E-01 1,7E-01 3,0E-01

Ostatní tkáně 3,2E-02 3,9E-02 6,2E-02 1,0E-01 1,9E-01

Efektivní dávkový 7,2E-02 8,8E-02 1,4E-01 2,1E-01 4,0E-01

ekvivalent (mSv/MBq)

V hodnotě efektivního dávkového ekvivalentu je podíl dávky pro močový měchýř ve výši 50,8 %.

Částečná blokáda:

Efektivní dávkový ekvivalent (mSv/MBq) při nízké akumulaci ve štítné žláze:

akumulace 0,5 % : 3,0E-01 4,5E-01 6,9E-01 1,5E+00 2,8E+00

akumulace 1 % : 5,2E-01 8,1E-01 1,2E+00 2,7E+00 5,3E+00

akumulace 2 % : 9,7E-01 1,5E+00 2,4E+00 5,3E+00 1,0E+01

Akumulace 15 %

orgán dospělý 15 let 10 let 5 let 1 rok

Nadledviny 3,6E-02 4,3E-02 7,1E-02 1,1E-01 2,2E-01

*Stěna moč. měchýře 5,2E-01 6,4E-01 9,8E-01 1,5E+00 2,9E+00

Povrch kostí 4,7E-02 6,7E-02 9,4E-02 1,4E-01 2,4E-01

Prsní žlázy 4,3E-02 4,3E-02 8,1E-02 1,3E-01 2,5E-01

GIT:

stěna žaludku 4,6E-01 5,8E-01 8,4E-01 1,5E+00 2,9E+00

*tenké střevo 2,8E-01 3,5E-01 6,2E-01 1,0E+00 2,0E+00

tlusté střevo

*horní část 5,9E-02 6,5E-02 1,0E-01 1,6E-01 2,8E-01

*dolní část 4,2E-02 5,3E-02 8,2E-02 1,3E-01 2,3E-01


nahoru

Souhrn údajů o léku (SPC)


Souhrn údajů o přípravku

1. NÁZEV PŘÍPRAVKU

Sodium Iodide (I131) Capsule T

(37-7400 MBq, tvrdá tobolka k vnitřnímu užití)

2. KVALITATIVNÍ I KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Natrii iodidum(131I) 37 - 7400 MBq v 1 tobolce k datu a hodině kalibrace.

131I má poločas 8,02 dne a přeměňuje se za emise záření gama s energií 365 keV (81 %), 637 keV (7,3 %) a 284 keV (6,0 %) a záření beta s Emax 606 keV na stabilní xenon(131Xe).

Pomocné látky: sacharosa 23 mg

chlorid sodný 72 µg

Pomocné látky viz odst. 6.1.

3. LÉKOVÁ FORMA

Tvrdá tobolka k vnitřnímu užití.

Průhledné tvrdé želatinové tobolky obsahující bílý až světle hnědý prášek.

4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1. Terapeutické indikace

Terapie radiojódem je indikována pro:

- léčbu Gravesovy nemoci, toxické multinodulární strumy nebo autonomních adenomů

- léčbu papilárního a folikulárního karcinomu štítné žlázy včetně metastáz

Terapie jodidem(131I) sodným je často kombinována s chirurgickým zásahem a antithyroidální medikací.

4.2. Dávkování a způsob podání

Aplikovaná aktivita vyplývá z individuálně vyhodnoceného klinického stavu pacienta. Terapeutický efekt nastupuje za několik měsíců.

Terapie hyperthyreóz

Potřebná dávka závisí na samotném patologickém procesu, velikosti žlázy, akumulaci jódu a clearance jódu ve štítné žláze. Kde je možné, má být pacient léčen medikamentózně, než je provedena léčba hyperthyreózy radiojódem.

Odstranění štítné žlázy a léčba metastáz

Při odstranění zbytků štítné žlázy po totální nebo subtotální thyroidektomii se aplikovaná aktivita pohybuje v rozmezí 1850 - 3700 MBq v závislosti na velikosti zbytků tkáně a na akumulaci jódu. Při terapii metastáz se aktivita pohybuje v rozmezí 3700 - 11100 MBq. Aktivitu pro děti a mladistvé lze určit jako podíl dávky pro dospělé podle tělesné hmotnosti nebo povrchu těla:

Dávka dospělí (MBq) x Hmotnost dítěte (kg)

Dávka pro děti (MBq) = 70 kg

Dávka dospělí (MBq) x Povrch těla dítěte (m2)

Dávka pro děti (MBq) = 1,73

Koeficienty pro určení dávky jako podíl aktivity pro dospělé podle Pediatric Task Group EANM:

3 kg = 0,1 4 kg = 0,14 6 kg = 0,19 8 kg = 0,23

10 kg = 0,27 12 kg = 0,32 14 kg = 0,36 16 kg = 0,40

18 kg = 0,44 20 kg = 0,46 22 kg = 0,50 24 kg = 0,53

26 kg = 0,56 28 kg = 0,58 30 kg = 0,62 32 kg = 0,65

34 kg = 0,68 36 kg = 0,71 38 kg = 0,73 40 kg = 0,76

42 kg = 0,78 44 kg = 0,80 46 kg = 0,82 48 kg = 0,85

50 kg = 0,88 52-54kg= 0,90 56-58kg = 0,92 60-62kg= 0,96

64-66kg= 0,98 68 kg = 0,99

Tobolky se aplikují perorálně s dostatečným množstvím tekutiny. Tobolka má být spolknuta celá.

Zvláštní pozornost je nutné věnovat aplikaci tobolek 131I u pacientů s podezřením na onemocnění GIT. Tobolka má být spolknuta celá za pomoci dostatečného množství tekutiny aby byl zabezpečen bezpečný průchod do žaludku a horní části tenkého střeva. Doporučuje se aplikovat zároveň antagonisty H2 receptorů nebo inhibitory protonové pumpy.

Při aplikaci vyšších aktivit např. pro terapii karcinomu štítné žlázy má být pacient vyzván k dostatečnému příjmu tekutin s častým močením pro snížení absorbované dávky pro močový měchýř.

Pokyny pro aplikaci:

1. Otevřete plechovku a vyjměte olověný kontejner.

2. Opatrně otočte horní víčko po směru hodinových ručiček až je patrný mírný odpor. Víčko pak sejměte, vnitřní pouzdro zůstává v dolní části kontejneru.

3. Pouzdro s tobolkou vyjměte, umístěte do měřícího zařízení a určete aktivitu tobolky.

4. Pouzdro vložte zpět do kontejneru a víčko nasaďte na dolní část kontejneru bez otočení.

5. Vyzvěte pacienta k vyšroubování uzávěru vnitřního pouzdra současně s horním víčkem otáčením třikrát proti směru hodinových ručiček.

6. Pacient sejme oba kryty a spolkne tobolku.

4.3. Kontraindikace

- Těhotenství

- Diagnostická aplikace dětem mladším 10 let

Scintigrafie štítné žlázy s výjímkou sledování pacientů při karcinomu nebo tam, kde není

k dispozici 99mTc nebo 123I

- Pacienti s dysfagií, zúžením jícnu, gastritidou v aktivním stadiu, žaludeční erozí a žaludečními vředy

- Pacienti s podezřením na pokles gastrointestinální motility

4.4. Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Manipulace s radiofarmaky a jejich aplikace je možná pouze osobami patřičně kvalifikovanými na pracovištích k tomu určených. Při skladování, přípravě a aplikaci radiofarmak a likvidaci odpadu je nutno dbát jak zásad ochrany zdraví před ionizujícím zářením vyplývajících z příslušných předpisů a vyhlášek, tak pokynů místních orgánů hygienické služby.

Příprava radiofarmak musí být v souladu jak s příslušnými předpisy pro ochranu zdraví před ionizujícím zářením, tak s požadavky na kvalitu IVLP.

Aplikace přípravku způsobí u většiny pacientů poměrně vysokou radiační zátěž (viz bod Nežádoucí účinky a Dozimetrické údaje).

Aplikace vysokých dávek radiojódu představuje významné riziko pro okolí. Riziko se týká členů rodiny nemocného nebo obecně všech v závislosti na podané aktivitě. V zájmu zamezení kontaminace musí být zajištěna zvláštní opatření vůči aktivitě vylučované pacientem.

Existuje omezené množství zpráv o zvýšeném výskytu karcinomů, leukémie nebo mutací u pacientů léčených radiojodem při benigních onemocněních štítné žlázy, s výjimkou vysokých dávek. Při léčbě dětí a mladých pacientů je nutno mít na paměti zvýšenou citlivost tkáně a delší očekávanou dobu života těchto pacientů. Je nutné zvážit rizika i vzhledem k rizikům jiných možností léčby. Při léčbě maligních procesů štítné žlázy byl v jedné studii zaznamenán zvýšený výskyt karcinomu močového měchýře u pacientů, kterým byla aplikována aktivita vyšší než 3700 MBq. Jiná studie popisuje určité zvýšení leukémií u pacientů s vysokými aplikovanými aktivitami. Proto se nedoporučuje aplikace aktivity v celkovém množství vyšším než 26000 MBq.

Zvláštní pozornost a úpravu dávkování vyžaduje terapeutická aplikace tobolek 131I u pacientů s významným snížením renální funkce.

Pro snížení rizika sialadenitidy jako komplikace léčby radiojodem je doporučen příjem sladkostí nebo nápojů obsahujících kyselinu citrónovou, která stimuluje vylučování slin.

Před počátkem terapie je doporučena dieta s nízkým obsahem jódu, což zabezpečí zvýšené vychytávání ve funkční tkáni štítné žlázy.

V zájmu zabezpečení dostatečného vychytávání se před aplikací radiojodu doporučuje vysazení substituční léčby. Pro trijodthyronin se doporučuje doba 10 dnů, pro thyroxin 6 týdnů. Podávání je možné obnovit za dva týdny po terapii. Podobně je doporučeno vysazení karbimazolu a propylthiouracilu 5 dní před aplikací radiojodu pro léčbu hyperthyreóz. Podávání je možné obnovit za několik dní po terapii.

4.5. Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Jsou popsány interakce mnoha léčivých látek s radiojodem, které mohou různými mechanismy ovlivnit vazbu na bílkoviny, farmakokinetiku nebo farmakodynamiku jodidu. Pro zjištění nezbytnosti vysazení určitého typu medikamentózní terapie před aplikací radiojodu je nutno v anamnéze pátrat po užívaných lécích. Například je nutné vysadit po dobu jednoho týdne antithyroidní terapii, karbimazol (nebo jiné deriváty imidazolu, např. propylthiouracil), salicyláty, steroidy, nitroprusid sodný, sulfobromoftalein sodný, chloristan, a jiné léčivé látky (antikoagulancia, antihistaminika, antiparazitika, peniciliny, sulfonamidy, tolbutamid, thiopental).

Po dobu 1 - 2 týdnů se vysazuje fenylbutazon; po dobu 2 týdnů expektorancia a vitamíny;

2 - 3 týdny přípravky s hormony štítné žlázy a jejich syntetickými deriváty (thyroxin sodný, liothyronin sodný, thyroidální extrakty); po dobu 4 týdnů se vysazuje amiodaron, benzodiazepiny, lithium; po dobu 1 - 9 měsíců jodidové přípravky aplikované lokálně a po dobu až jednoho roku injekční kontrastní látky, perorální diagnostika pro cholecystografii a jodované kontrastní látky.

4.6. Těhotenství a kojení

Jodid(131I) sodný je kontraindikován v těhotenství, při podezření na graviditu i v případě, není-li těhotenství vyloučeno (absorbovaná dávka pro dělohu je v rozmezí 11 - 511 mGy a štítná žláza plodu koncentruje jód během 2. a 3. trimestru). Pokud je nezbytné aplikovat radioaktivní látku ženám v reprodukčním věku, je nutno vždy pátrat po možném těhotenství. Každá žena, které vynechala menstruace, je v tomto kontextu považována za těhotnou, pokud se neprokáže opak. Je nutno uvážit alternativní metodiky bez ionizujícího záření. Pacientkám po terapii jódem(131I) se těhotenství nedoporučuje po dobu 4 měsíců po aplikaci.

Před aplikací kojícím ženám je nutné uvážit, zda je možné vyšetření odložit na dobu, kdy bude kojení ukončeno a zda je vzhledem k možnosti sekrece do mateřského mléka dané radiofarmakum vhodné. Je-li aplikace nezbytná, je nutné po aplikaci jódu(131I) přerušit kojení na dobu blíže neurčenou.

4.7. Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Vliv na pozornost při řízení motorových vozidel a obsluze strojů není po aplikaci přípravku očekáván.

4.8. Nežádoucí účinky

Vystavení pacienta ionizujícímu záření musí být vždy odůvodněné v souvislosti s přínosem vyšetření. Aplikovaná aktivita musí být co nejmenší aniž je ovlivněn správný výsledek vyšetření nebo účinek terapie.

Vystavení účinkům ionizujícího záření je vždy spojeno s rizikem vzniku nádorových procesů a s možným vznikem dědičných poškození. Vždy musí být zajištěno, že riziko vyplývající z aplikace radioaktivní látky je nižší než rizika vyplývající z nemoci samotné. Efektivní dávkový ekvivalent pro aktivity jodidu(131I) sodného aplikované terapeuticky je vyšší než než 20 mSv.

Po aplikaci jodidu(131I) sodného byly popsány případy nevolnosti, zvracení a nespecifické alergické reakce. Po perorální aplikaci terapeutických aktivit je častější nevolnost a zvracení a je tedy zvýšené riziko kontaminace.

Časné nežádoucí účinky

Terapeutické aktivity 131I mohou přechodně zhoršit již existující hyperthyreózu. Vyšší hodnoty radioaktivity mohou způsobit gastrointestinální poruchy, obyčejně během prvních hodin nebo dní po aplikaci. Četnost nežádoucích účinků na GIT může být až 67 %. Symptomatickou medikací je možné těmto účinkům zabránit nebo je odstranit.

Po 1 - 3 dnech po terapeutické aplikaci může nastat přechodný zánětlivý proces štítné žlázy a trachei s možností těžké tracheální konstrikce, obzvláště v případě již existující stenózy. Může nastat zánět slinných žláz se zduřením a bolestí žláz, částečnou ztrátou chuti a suchem v ústech. Četnost se pohybuje od 10 % (v případě preventivních opatření) až do 60 % (bez preventivních opatření). Sialadenitida je většinou spontánně upravena, popřípadě je potřebná protizánětlivá terapie. Ojediněle byly popsány případy ztráty chuti, sucha v ústech s následnou ztrátou zubů, v závislosti na dávce. Radiační zátěž slinných žláz má být omezena stimulací vylučování slin kyselými sloučeninami.

Zvýšené vychytávání radiojodu v různých orgánech může způsobit bolestivost, nevolnost a otok tkáně.

V případě terapie metastáz karcinomu štítné žlázy v CNS je nutné vzít v úvahu možnost edému mozku a/nebo zvýšení rozsahu edému již existujícího.

Pozdní nežádoucí účinky

Jako pozdní účinek terapie hyperthyreózy radiojodem může nastat hypothyreóza, závislá na dávce. Je potřebné pravidelně pacienta sledovat a kontrolovat funkce štítné žlázy pro eventuální nasazení substituční terapie. Nástup hypothyreózy po terapii může být otázkou týdnů nebo let. Incidence hypothyreózy, která ve většině případů nenastupuje dříve než za 6 - 12 týdnů po aplikaci radiojodu, se uvádí v rozmezí 2 - 70 %.

Byly pozorovány občasné případy přechodného hypoparathyroidismu, příznaky je nutno sledovat a nasadit substituční léčbu. Po jediné aplikaci aktivity vyšší než 5000 MBq nebo po intervalu kratším než 6 měsíců je možný výskyt reverzibilního útlumu kostní dřeně, izolované trombocytopenie nebo erytrocytopenie s fatálním průběhem. Často je pozorována přechodná leukocytóza.

Podle epidemiologických studií je u pacientů po aplikaci 131I zvýšená incidence karcinomu žaludku.

Byla pozorována zvýšená incidence leukémií po aplikaci vyšších aktivit, např. při léčbě maligních procesů štítné žlázy.

Je možný mírný vzestup incidence karcinomu prsu a močového měchýře.

4.9. Předávkování

Přípravek je určen k aplikaci odborným personálem v nemocnicích. Riziko předávkování je pouze teoretické. Riziko spočívá v aplikaci nežádoucího množství radioaktivity. Radiační zátěž při předávkování je možné snížit aplikací látek blokujících štítnou žlázu, např. chloristanem sodným, podáním emetik a podporou diurézy s častým močením.

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1. Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: terapeutická radiofarmaka obsahující jod (I131)

ATC kód: V10XA01

Není známo, že by jodid v množství používaném při terapii měl farmakologické účinky. Více než 90 % účinku je způsobeno zářením beta s průměrným dosahem 0,5 mm.

5.2. Farmakokinetické vlastnosti

Jodid(131I) sodný je po perorální aplikaci rychle absorbován z horní části gastrointestinálního traktu (90 % během 60 minut). Farmakokinetika je shodná s kinetikou neaktivního jodidu.

Po vstupu do krevního řečiště je distribuován v extrathyroidálním kompartmentu, odkud je přednostně vychytáván štítnou žlázou nebo vylučován ledvinami. Malé množství jodidu je vychytáno slinnými žlázami, gastrickou mukózou a část může být přítomna v mateřském mléku, placentě a plexus choroidalis. Efektivní poločas radiojodu v plazmě je asi 12 hodin a pro radiojod vychytaný ve štítné žláze asi 6 dní. Po aplikaci jodidu sodného má asi 40 % aktivity efektivní poločas 0,4 dne a zbývajících 60 % asi 8 dní.

Močí je vyloučeno 37 - 75 %, stolicí asi 10 %, vylučování potem je téměř zanedbatelné.

5.3. Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Akutní toxicita není očekávána ani nebyla popsána vzhledem k nízkým aplikovaným množstvím substancí v poměru k dennímu příjmu jodu v potravě (40 - 500 µg denně).

Nejsou k dispozici údaje o toxicitě při opakovaném podávání jodidu sodného ani údaje

o vlivu na reprodukci u zvířat a o mutagenním nebo karcinogenním účinku.

5.4. Dozimetrické údaje

V následujících tabulkách jsou uvedeny údaje podle ICRP No.53, 1987.

ICRP uvádí údaje pro intravenózní aplikaci. Tento model je použitelný i pro orální aplikaci, vzhledem k tomu,
že dochází k rychlé a úplné absorpci z trávicího traktu. Pouze dochází k vyšší radiační zátěži stěny žaludku způsobenou vylučováním v žaludku a ve slinných žlázách. Za předpokladu působení 131I v žaludku v trvání 0,5 hodiny se absorbovaná dávka zvýší o 30 %.

Radiační zátěž jednotlivých orgánů může být významně ovlivněna patofyziologickými změnami způsobenými samotným chorobným procesem, s výjimkou cílového orgánu pro terapii.

Doporučuje se provést výpočet efektivního dávkového ekvivalentu pro cílový orgán před aplikací v rámci hodnocení samotných rizik vzhledem k prospěšnosti léčby. Aktivita může být poté upravena v závislosti na velikosti štítné žlázy, biologickém poločasu a recyklačním faktoru, což zohlední i fyziologický stav pacienta (včetně deplece jodu) a související patologické procesy.

Blokáda štítné žlázy

akumulace 0 %

Poločas 131I ... 8,04 dne

Absorbovaná dávka na jednotku aplikované aktivity (mGy/MBq):

orgán dospělý 15 let 10 let 5 let 1 rok

Nadledviny 3,7E-02 4,2E-02 6,7E-02 1,1E-01 2,0E-01

*Stěna moč. měchýře 6,1E-01 7,5E-01 1,1E+00 1,8E+00 3,4E+00

Povrch kostí 3,2E-02 3,8E-02 6,1E-02 9,7E-02 1,9E-01

Prsní žlázy 3,3E-02 3,3E-02 5,2E-02 8,5E-02 1,7E-01

GIT:

stěna žaludku 3,4E-02 4,0E-02 6,4E-02 1,0E-01 1,9E-01

*tenké střevo 3,8E-02 4,7E-02 7,5E-02 1,2E-01 2,2E-01

tlusté střevo

*horní část 3,7E-02 4,5E-02 7,0E-02 1,2E-01 2,1E-01

*dolní část 4,3E-02 5,2E-02 8,2E-02 1,3E-01 2,3E-01

*Ledviny 6,5E-02 8,0E-02 1,2E-01 1,7E-01 3,1E-01

Játra 3,3E-02 4,0E-02 6,5E-02 1,0E-01 2,0E-01

Plíce 3,1E-02 3,8E-02 6,0E-02 9,6E-02 1,9E-01

Vaječníky 4,2E-02 5,4E-02 8,4E-02 1,3E-01 2,4E-01

Slinivka břišní 3,5E-02 4,3E-02 6,9E-02 1,1E-01 2,1E-01

Červená kostní dřeň 3,5E-02 4,2E-02 6,5E-02 1,0E-01 1,9E-01

Slezina 3,4E-02 4,0E-02 6,5E-02 1,0E-01 2,0E-01

Varlata 3,7E-02 4,5E-02 7,5E-02 1,2E-01 2,3E-01

Štítná žláza 2,9E-02 3,8E-02 6,3E-02 1,0E-01 2,0E-01

Děloha 5,4E-02 6,7E-02 1,1E-01 1,7E-01 3,0E-01

Ostatní tkáně 3,2E-02 3,9E-02 6,2E-02 1,0E-01 1,9E-01

Efektivní dávkový 7,2E-02 8,8E-02 1,4E-01 2,1E-01 4,0E-01

ekvivalent (mSv/MBq)

V hodnotě efektivního dávkového ekvita lentu je podíl dávky pro močový měchýř ve výši

50,8 %.


Tyto informace jsou určeny pouze odborníkům. Pokud máte pochybnosti o nějakém léku, prosím, kontaktujte svého lékaře. Nedoporučujeme se řídit informacemi uvedenými na těchto stránkách, mohou být zastaralé a nepřesné.