Sodium Iodide (I 131) Injection

Kód 0046855 ( )
Registrační číslo 88/ 765/93-C
Název SODIUM IODIDE (I 131) INJECTION
Režim prodeje na lékařský předpis
Stav registrace registrovaný léčivý přípravek
Držitel registrace Mallinckrodt Medical B.V., Le Petten, Nizozemsko
ATC klasifikace

nahoru

Varianty

Kód Náz. Forma
0046855 INJ+POR SOL 1850MB EXP:W Injekční/perorální roztok, injekční/perorální podání
0046854 INJ+POR SOL 740MB EXP:W Injekční/perorální roztok, injekční/perorální podání
0046853 INJ+POR SOL 370MB EXP:W Injekční/perorální roztok, injekční/perorální podání
0046852 INJ+POR SOL 185MB EXP:W Injekční/perorální roztok, injekční/perorální podání
0046851 INJ+POR SOL 37MB EXP:W Injekční/perorální roztok, injekční/perorální podání
0046857 INJ+POR SOL 74MB EXP:W Injekční/perorální roztok, injekční/perorální podání
0046858 INJ+POR SOL 555MB EXP:W Injekční/perorální roztok, injekční/perorální podání
0046856 INJ+POR SOL 3700MB EXP:W Injekční/perorální roztok, injekční/perorální podání

nahoru

Příbalový létak SODIUM IODIDE (I 131) INJECTION

Příloha č. 1 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls33384/2008

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

Sodium Iodide (I131) injection

Injekční / perorální roztok

131I jako jodid sodný

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu

Máte-li jakékoliv další otázky, zeptejte se svého lékaře.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři.

V příbalové informaci naleznete: 1. Co je přípravek Sodium Iodide (I131) a k čemu se používá 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Sodium Iodide (I131) používat. 3. Jak se přípravek Sodium Iodide (I131) používá. 4. Možné nežádoucí účinky. 5. Jak přípravek Sodium Iodide (I131) uchovávat 6. Další informace 1. CO JE PŘÍPRAVEK Sodium Iodide (I131) A K ČEMU SE POUŽÍVÁ Přípravek Sodium Iodide (I131) je určen pro diagnostiku a léčbu:

nádorů štítné žlázy

zvýšené fuknce štítné žlázy

Tento léčivý přípravek obsahuje radioaktivní látku, která se po injekčním podání do organismu hromadí v konkrétních orgánech, např. štítné žláze. Záření této radioaktivní látky se může díky použití speciálních kamer snímat nad povrchem těla a získá se obraz, který se nazývá „scan“. Toto zobrazení přesně ukáže rozložení radioaktivity v orgánu a v těle. Lékaři to dá hodnotnou informaci o uspořádání a funkci tohoto orgánu. 2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK Sodium

Iodide (I131) POUŽÍVAT

Nepoužívejte přípravek Sodium Iodide (I131) v případě:

nedostatečnosti funkce ledvin

těhotenství

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Sodium Iodide (I131) je zapotřebí Informujte svého lékaře

jestliže máte poškozenou funkci ledvin

V rámci podání tohoto léčivého přípravku je využíváno radioaktivní záření. Váš ošetřující lékař rozhodne o tomto vyšetření pouze v případě, že jeho očekávaný přínos převýší možná rizika. Přípravek Sodium Iodide (I131) je podáván v jedné dávce odborníkem, který je odpovědný za

zajištění všech opatření, které s podáním přípravku souvisejí. Váš ošetřující lékař Vám sdělí, zda je po podání přípravku nutné dodržovat nějaká zvláštní opatření. V případě jakýchkoliv otázek se obraťte na svého lékaře. Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky Prosím informujte svého lékaře o všech lécích, které užíváte, nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu. Váš lékař může před vyšetřením doporučit přerušení podávání následujících léků:

a) léky ke snížení funkce štítné žlázy např.:

− karbimazol, thiamazol, propylthiouracil − chloristan

b) salicyláty: léky ke snížení bolesti, horečky nebo zánětů, např. kyselina acetylsalicylová c) kortison: lék používaný ke snížení zánětů či pro prevenci odhojení transplantovaných

orgánů

d) nitroprusid sodný: lék pro snížení vysokého krevního tlaku , používaný také během operací e) sulfobromoftalein sodný: lék používaný při vyšetření funkce jater f) různé další léky:

− pro snížení srážlivosti krve − pro léčbu parazitárních infekcíantihistaminika: používaná k léčbě alergií − penicilíny a sulfonamidy: antibiotika − tolbutamid: lék na snížení hladiny krevního cukru − thiopental: používaný při anestezii ke snížení tlaku v mozku, také používaný pro léčbu

těžkých křečí při epilepsii

g) fenylbutazon: lék snížení bolesti a zánětů h) léky k usnadnění vykašlávání i) vitamíny j) léky obsahující hormony štítné žlázy, např. thyroxin, liothyronin, thyroidální extrakt k) amiodaron: lék pro léčbu poruch srdečního rytmu l) benzodiazepiny: léky, které uklidňují a usnadňují spánek a také uvolňují svaly m) lithium: lék pro léčbu depresí n) léky obsahující jodid, používané omezeně na povrchu těla o) kontrastní látky podávané do žíly za účelem usnadnění zobrazení vnitřních orgánů p) kontrastní látky podávané orálně, při zobrazování žlučového měchýře q) kontrastní látky obsahující jód

Před vyšetřením pomocí přípravku Sodium Iodide (I131) přerušte užívání výše uvedených léků takto:

a-f): 1 týden g): 1-2 týdny h-i): 2 týdny j): 2-6 týdnů k-m): 4 týdny n): 1-9 měsíců o-q): 1 rok

Těhotenství a kojení

Těhotenství

Přípravek Sodium Iodide (I131) se během těhotenství nepodává. Těhotenství musí být před podáním přípravku vyloučeno. K otěhotnění nemá dojít dříve než za 4 měsíce po podání přípravku Sodium Iodide (I131).

Kojení

Informujte svého lékaře, že kojíte. Lékař může odložit podání přípravku na dobu, kdy bude kojení ukončeno. Také Vás může požádat o přerušení kojení a znehodnocení vytvořeného mléka až do doby, kdy nebude radioaktivita v těle přítomna.

Poraďte se se svým lékařem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék. Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů Přípravek Sodium Iodide (I131) nemá vliv na řízení dopravních prostředků a obsluhu strojů. 3. JAK SE PŘÍPRAVEK Sodium Iodide (I131) POUŽÍVÁ Přípravek Sodium Iodide (I131) je používán vždy na odborném pracovišti zdravotnického zařízení a vždy Vám bude podán odborným pracovníkem s patřičným oprávněním pro bezpečnou manipulaci s radioaktivním materiálem. Váš lékař rozhodne, jaké množství přípravku Sodium Iodide (I131) bude podáno. Před léčbou se může podat malé množství přípravku (20-40 MBq), což umožní lékaři vypočítat potřebnou dávku přípravku pro léčbu. Dávka dále závisí na konkrétním onemocnění a tělesné hmotnosti. Obvyklá dávka je: jedno injekční podání přípravku, připravené individuálně. Průměrná dávka pro dospělé: Pro diagnostické účely: • 1 – 3,7 MBq v případě zvýšené funkce štítné žlázy • 37-370 MBq pro zjišťování metastáz Pro účely léčby: • 0,2 – 1,2 GBq pro léčbu zvýšené funkce štítné žlázy • 1,85 – 3,7 GBq pro částečné nebo úplné odstranění štítné žlázy a pro léčbu rozptýlených

nádorových buněk – metastáz

• 3,7 – 11,1 GBq pro následnou léčbu metastáz MBq a GBq jsou jednotkami používanými pro měření radioaktivity a určuje množství aktivity dané radioaktivní látky. Perorální aplikace roztoku jodidu (131I) sodného Je-li potřebné zvýšení objemu roztoku k aplikaci, je možné roztok jodidu (131I) sodného naředit vodou pro injekce nebo 0,9% roztokem chloridu sodného. Nesmí být použity roztoky s pH nižším než 7,0, jinak hrozí riziko uvolňování jódu. Pacienti mladší 18 let Pro děti se používají nižší dávky. Provedení vyšetření Přípravek Sodium Iodide (I131) se podává injekcí do žíly. Den po podání přípravku vypijte co nejvíce tekutin. Toto opatření omezí hromadění léčivé látky v močovém měchýři. Následná vyšetření

V průběhu měsíce po podání přípravku Vám budou prováděny krevní testy. Zároveň mohou být průběžně prováděna zobrazení. Jestliže jste užil(a) více přípravku Sodium Iodide (I131), než jste měl(a) Tento přípravek je Vám podáván pod lékařským dohledem, proto není pravděpodobné, že dojde k předávkování. Pokud by k tomu došlo, Váš lékař zajistí odpovídající ošetření a léčbu. Vyloučení radioaktivní látky z těla je urychleno co nejvyšším příjmem tekutin a častým močením. V případě dalších otázek se prosím obraťte na Vašeho lékaře. 4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Sodium Iodide (I131) nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Vyskytnout se mohou následující nežádoucí účinky s uvedenou četností: velmi často, výskyt u více než 1 pacienta z 10:

nedostatečná funkce štítné žlázy

žaludeční a střevní problémy, během prvních dní po léčbě vyššími dávkami

otok a bolestivost slinných žláz, v souvislosti s tím dále:

sucho v ústech a očích

poruchy chuťového vnímání

vzácně vypadávání zubů

Je vhodná stimulace slinných žláz pomocí kyselých jídel či tekutin. Tím se omezí výskyt posledních čtyř nežádoucích účinků.

na základě dostupných informací četnost není známa:

zhoršení již existující zvýšené funkce štítné žlázy

mírný zánět štítné žlázy

zánět průdušnice a tím její možné zúžení

místní bolestivost, nepříjemné pocity a hromadění tekutin v mozku, otok tkání, které

vychytávají účinnou látku

nevolnost, zvracení

příznaky alergické reakce

snížení nebo ztráta produkce hormonů příštítných tělísek

po léčbě vysokými dávkami může být mírně zvýšen výskyt:

o

nádorů močového měchýře, žaludku a prsu

o

leukémie, rakovina krve, u které se tvoří příliš vysoké množství či poškozené bílé

krvinky

o

snížené tvorby červených krvinek v kostní dřeni

snížení počtu krevních destiček

snížení počtu červených krvinek

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři. 5. JAK PŘÍPRAVEK Sodium Iodide (I131) UCHOVÁVAT

Přípravek uchovávejte mimo dosah a dohled dětí. Přípravek Sodium Iodide (I131) nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na štítku lahviček. Personál zdravotnického zařízení zajistí předepsané podmínky pro uchovávání přípravku dle údajů na obalu: Přípravek se uchovává při teplotě do 25°C ( teplota místnosti) v původním olověném stínění nebo ve stínění potřebné tloušťky. Po prvním otevření se přípravek uchovává při teplotě do 25°C ( teplota místnosti). 6. DALŠÍ INFORMACE Co přípravek Sodium Iodide (I131) obsahuje

Účinná látka je 131I jako jodid sodný v množství 0,037-7,4 GBq 131I / ml.

Injekční lahvička obsahuje 0,037 – 3,7 GBq 131I.

Pomocnými látkami jsou: thiosíran sodný pentahydrát, dihydrogenfosforečnan sodný

dihydrát, hydrogenfosforečnan sodný dodekahydrát, chlorid sodný, a voda na injekci.

Jak přípravek Sodium Iodide (I131) vypadá a co obsahuje toto balení Přípravek Sodium Iodide (I131) injection je čirý roztok v injekční lahvičce, uložený v olověném obalu. Balení: 37, 74, 185, 370, 555, 740, 1850, 3700 MB k datu a hodině kalibrace. Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce Mallinckrodt Medical B.V. Westerduinweg 3 1755 LE Petten Nizozemsko Tato příbalová informace byla naposledy schválena 19.9.2012.


nahoru

Souhrn údajů o léku (SPC)

1 / 9

Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls33384/2008

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Sodium Iodide (I131) Injection Injekční / perorální roztok 2. KVALITATIVNÍ I KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ 2.1 Účinná látka: Injekční roztok jodidu(131I) sodného s objemovou aktivitou 3,7 - 1850 MBq/ml a specifickou aktivitou k datu a hodině kalibrace uvedené na obalu. Balení: 37 - 3700 MBq v jediné lahvičce k opakovanému odběru. 2.2 Fyzikální vlastnosti: Jód (131I) se vyrábí v jaderném reaktoru štěpením uranu (235U) bombardováním neutrony stabilního teluru. Přeměňuje se emisí záření gama s energií 364 keV (81 %), 337 keV (7,3 %) a 284 keV (6,0 %) a záření beta s energií 0,63 MeV na stabilní xenon (131Xe). Radioizotop jódu (131I) má poločas 8,05 dne. 3. LÉKOVÁ FORMA Injekční / perorální roztok 4. KLINICKÉ ÚDAJE 4.1 Terapeutické indikace 4.1.1 Diagnostické indikace: Podání jodidu sodného při sledování kinetiky radiojódu (výpočet maximální akumulace a efektivního poločasu ve štítné žláze pomocí dvojfázového radioizotopového testu) pro výpočet potřebné aktivity k terapii radiojódem. Jodid (131I) sodný je možné využít k diagnóze metastáz kumulujících jód a zbytků štítné žlázy po chirurgicky provedené thyreoidektomii a před i po terapii karcinomu štítné žlázy radiojódem.

Scintigrafie štítné žlázy pouze ve zvláště odůvodněných případech, např. ektopická tyreoidální tkáň. 4.1.2 Terapeutická indikace Terapie radiojodem je indikována u benigních onemocnění štítné žlázy, např. funkční autonomní ložiska

(autonomní adenomy, multifokální a disperzní), autoimunní hyperthyreóza (Basedowova nemoc) s přítomností nebo bez přítomnosti strumy a euthyreoidní struma.

U maligních onemocnění štítné žlázy je terapie radiojódem indikována pro papilární karcinom štítné žlázy včetně

metastáz a folikulární karcinom štítné žlázy včetně metastáz.

V případě tkání s normální akumulací jódu je možné terapii radiojódem využít u onkocytárního karcinomu štítné

žlázy včetně metastáz, medulárního karcinomu štítné žlázy včetně metastáz a analastického karcinomu štítné žlázy včetně metastáz. Terapie radiojódem je často spojena s chirurgickým zásahem. Často je také prováděna s antithyreoidální medikací a příležitostně s radioterapií. 4.1.3 Prekurzor pro značení Přípravek Sodium Iodide (I131) Injection je možné využít jako roztok pro značení radiofarmak, které se poté aplikují intravenózně a běžnou metodikou se prováďějí různá vyšetření. 4.2 Dávkování a způsob podání

2 / 9

4.2.1 Diagnostické aplikace Doporučené dávky pro perorální aplikaci jsou pro dospělého pacienta následující: Dávka pro určování kinetiky radiojódu před provedením terapie a pro scintigrafii štítné žlázy ve výjimečných případech: 0,2 - 3,7 MBq Vyšetřování zbytků štítné žlázy a metastáz akumulujících jód: 37 – 400 MBq. Dávkování u dětí má být určeno jako podíl dávky pro dospělé. V následující tabulce je určen podíl dávky pro dospělé v závislosti na věku: 1 rok: 0,17 10 let: 0,51 5 let: 0,30 15 let: 0,94 Při diagnostické aplikaci se provádí zobrazení za 4 hodiny po aplikaci a znovu za 18 – 24 hodin. 4.2.2 Terapeutická aplikace: Doporučené dávky mají pouze orientační character. Aktivitu pro aplikaci je třeba určit na základě klinického posouzení. Plný účinek terapie je možné očekávat až za několik měsíců po aplikaci. Benigní onemocnění štítné žlázy: Aktivita se pohybuje v rozmezí 0,2 – 1,2 GBq, u rozsáhlých hyperthyreóz až 5 GBq. Individuální výpočet activity k terapii zahrnuje hmotnost žlázy/strumy/adenoma, maximální akumulaci, efektivní poločas a požadovanou absorbovanou dávku v závislosti na diagnose. Pro výpočet je používán následující vzorec: A (GBq Na131I) = hmotnost žlázy/strumy/ adenoma (g) x absorbovaná dávka (Gy) 44,6 x efektivní poločas (dny) x maximální akumulace (%) Doporučené hodnoty absorobované dávky pro cílovou oblast: Dekompenzovaný autonomní adenoma 300 - 400 Gy Euthyreoidní struma 150 Gy Hyperthyreoidní struma (disperzní autonomní kompenzovaný adenoma a autoimunní hyperthyreóza) 150 Gy Autoimunní hyperthyreóza (Basedowova choroba) bez projevů strumy 60 - 100 Gy Výše uvedené absorbované dávky v případě autoimunní hyperthyreózy, disperzního adenoma, prosté strumy a kompenzovaných adenomů se vztahují k celkové hmotnosti žlázy nebo strumy. V případě dekompenzovaného adenoma se hodnoty vztahují ke hmotnosti adenomu. U kompenzovaného adenoma se obvykle potřebná ochrana paranodulární tkáně její předchozí supresí thyreoidálními hormony. Tím se před provedením terapie radiojódem převede kompenzovaný adenoma na dekompenzovaný. Maligní onemocnění štítné žlázy: Primární terapie: Eliminace malých zbytků štítné žlázy akumulujících jód po provedení chirurgické thyreoidektomie: 1,85 - 3,7 GBq. Aktivita odpovídá velikosti tkáně a je nepřímo závislá na schopnosti akumulace (absorbovaná dávka pro cílový orgán 1000 Gy) Pro minimalizaci možnosti vzniku sialadenitidy se doporučuje provádět stimulaci sekrece slin po dobu několika dnů (např. pitím malého množství mírně kyselého džusu v pravidelných intervalech). Jodid (131I) sodný bývá aplikován perorálně, kdy je pacient vyzván k vypití roztoku slánkou. Aplikace i.v. injekcí je výhodná u pacientů s obtížemi při polykání tekutin nebo tobolek. Perorální aplikace roztoku jodidu(131I) sodného Je-li potřebné zvýšení objemu roztoku k aplikaci, je možné roztok jodidu(131I) sodného naředit vodou pro injekce nebo 0,9% roztokem chloridu sodného. Nesmí být použity roztoky s pH nižším než 7,0, jinak hrozí riziko uvolňování jódu. 4.3 Kontraindikace

3 / 9

Vzhledem ke zvláště vysokým absorbovaným dávkám pro štítnou žlázu, má být jodid (131I) sodný aplikován pouze při diagnostice a sledování pacientů s maligní strumou a nikoliv pro rutinní scintigrafii štítné žlázy v případě benigních poruch. Pro zjišťování činnosti štítné žlázy může být použit pouze v rámci terapie radiojódem a ve výjimečných případech pro scintigrafii tam, kde scintigramy pomocí technecia (99mTc) nejsou hodnotitelné. Terapie radiojódem nemá být prováděna u pacientů s nedostatečností ledvin. Terapie radiojódem je kontraindikována během těhotenství. 4.4. Zvláštní upozornění a opatření pro použití Vzhledem k nepotvrzení možnosti indukce rakoviny nebo leukémií, neexistuje pro terapii benigních onemocnění štítné žlázy žádná doporučená minimální věková hranice. Nicméně u mladých pacientů je nutné vždy vzít v úvahu vyšší radiosenzitivitu tkání u dětí a dospívajících i jejich delší očekávanou dobu života a je nutné vždy porovnat možná rizika vzhledem k jiným možnostem léčby. U žen v reprodukčním věku je možné radiofarmaka aplikovat pouze během 10 dnůpo nástupu menstruace. Možnost těhotenství bude významně omezena, pokud jsou před aplikací provedena běžná opatření. Manipulace s radiofarmaky je možná pouze kvalifikovaným personálem s patřičným vzděláním a praxí a s úředně potvrzenou kvalifikací. Je nutné přijmout patřičná opatření pro zamezení kontaminace aktivitou vylučovanou pacientem. Přebývající množství přípravku a použitý materiál může být likvidován bez zvláštních omezení, pokud se již aktivita snížila na úroveň pozadí. Před odstraňováním se doporučuje odstranit všechna označení radioaktivního materiálu. V každém případě musí být odstraňování radioaktivbního materiálu v souladu s příslušnými závaznými předpisy. 4.5 Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce Kinetiku radiojódu může různým mechanismem ovlivnit řada látek. Obyčejně tyto sloučeniny způsobí snížení akumulace ve štítné žláze. Léčivé látky ovlivňující kinetiku jsou uvedeny v následující tabulce. Před provedením vyšetření je nutné zjistit lékovou anamnézu pacienta. Užívá-li pacient léčivé přípravky, které mohou kinetiku ovlivnit, musí být před vyšetřením akumulace včas vysazeny. U pacientů s hypethyreózou může řada léčivých látek snížit akumulaci jódu na normální hodnoty a tedy způsobit falešně negativní výsledky. U euthyreoidních pacientů může vyvolané snížení akumulace způsobit nesprávnou diagnózu hypothyreózy. Naopak, po vysazení uvedených léčivých látek může nastat zvýšení akumulace. Léčivé látky ovlivňující akumulaci jódu ve štítné žláze: Skupina léčivých látek Potřebný odstup pro obnovení akumulace na původních hodnotách Antithyreoidní terapie (propylthiouracil) 1 týden Přirozené nebo syntetické hormony štítné žlázy 2-3 týdny Expektorancia, vitamíny 2 týdny Fenylbutazon 1-2 týdny Salicyláty 1 týden Steroidy 1 týden Nitroprussid sodný 1 týden Různé: Antikoagulancia Antihistaminika Antiparazitika Penicilíny Sulfonamidy Tolbutamid Thiopental 1 týden Benzodiazepiny 1 týden Lokálně aplikované jodidy 1-9 měsíců Nitrožilní kontrastrní látky 1-2 měsíce

4 / 9

Perorální cholecystografika 6-9 měsíců Jodované kontrastní látky na olejové bázi: pro bronchografii 6-12 měsíců pro myelografii 2-10 let 4.6 Těhotenství a kojení Terapie radiojódem je v těhotenství kontraindikována. Při léčbě diferencovaného karcinomu štítné žlázy v těhotenství se dává přednost thyreoidektomii a následné hormonální terapii se supresí TSH, s aplikací radiojódu až po porodu. Kojení musí být po aplikaci jodidu (131I) sodného přerušeno. 4.7 Účinky na schopnost řídit obsluhovat stroje Vliv na pozornost při řízení motorových vozidel a obsluze strojů není po aplikaci přípravku očekáván 4.8 Nežádoucí účinky 4.8.1 Pro diagnostické aplikace Po diagnostické aplikaci jodidu (131I) sodného nejsou známy žádné nežádoucí účinky. 4.8.2 Pro terapeutické aplikace Časné nežádoucí účinky Terapeutické aktivity 131I mohou přechodně zhoršit již existující hyperthyreózu. Vyšší hodnoty radioaktivity mohou způsobit gastrointestinální poruchy, obyčejně během prvních hodin nebodní po aplikaci (až 67%) bez provedení preventivních opatření). Symptomatickou medikací je možné těmto účinkům zabránit nebo je odstranit. Zejména vyšší aplikované aktivity (při rozsáhlých nebo maligních strumách) mohou po 1 - 3 dnech způsobit přechodné zánětlivé procesy štítné žlázy (thyreoitida, zánět strumy), tracheální sliznice (tracheitida) s možností těžkého tracheálního zúžení, obzvláště v případě již existující stenózy. Může nastat zánět slinných žláz (sialadenitida) se zduřením, bolestí žláz, částečnou ztrátou chuti a suchem v ústech (10 % v případě preventivních opatření, 60 % bez preventivních opatření). Většina případů je reversibilní buď spontánně nebo po aplikaci antiflogistik, popř. pomocí jiných opatření. Ojediněle byly popsány případy ztráty chuti, sucha v ústech s následnou ztrátou zubů, v závislosti na dávce. Radiační zátěž slinných žláz je možné omezit stimulací vylučování slin kyselými sloučeninami. V případě terapie metastáz karcinomu štítné žlázy v CNS je nutné vzít v úvahu možnost místního edému mozku. Pozdní nežádoucí účinky Jako pozdní účinek terapie benigních onemocnění štítné žlázy radiojódem může nastat hypothyreóza, závislá na dávce. Je potřebné pravidelné sledování pacienta s kontrolou funkce štítné žlázy a eventuální nasazení substituční terapie. Podle charakteru onemocnění a stavu pacienta může být nástup hypothyreózy po terapii otázkou týdnů (např. při odstranění rozsáhlých autonomních adenomů bez dostatečného množství funkční thyreoidní tkáně) nebo se může objevit po několika měsících a letech. Incidence časné nebo pozdní hypothyreózy je závislá na dávce a uvádí se v rozmezí 2-70%. Nejnovější práce uvádějí o několik procent vyšší incidenci vzhledem k případům pozdních hypothyreóz. Zřídka byly pozorovány případy přechodného hypoparathyreoidismu, příznaky je nutno sledovat a nasadit substituční léčbu. Po aplikaci velmi vysoké aktivity nebo po opakované terapii vysokými dávkami radiojódu je možný výskyt pozdního reverzibilního nebo zcela výjimečně ireverzibilního útlumu kostní dřeně, s izolovanou trombocytopenií a erytrocytopenií, končící úmrtím. Často je pozorována přechodná leukocytóza.

5 / 9

Po aplikaci vysokých aktivit radiojódu ( 37 GBq) při maligních strumách jsou občas hlášeny případy určitého vzrůstu maligních onemocnění močového měchýře, prsu a vzestupu neplodnosti. U pacientů s maligní strumou je hlášen vzestup leukemií. 4.9 Předávkování Předávkování ve farmakologickém smyslu není možné vzhledem k nízkému množství sloučenin v přípravku. Radiační zátěž při předávkování je možné snížit aplikací chloristanu sodného a podáním emetik. 5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI 5.1 Farmakodynamické vlastnosti Účinnou látkou přípravku je radioizotop jódu (131I) ve formě jodidu. Mechanismus účinku terapie radiojódem spočívá v redukci funkčního parenchymu ionizujícím zářením radioizotopu. V případě benigních onemocnění štítné žlázy je účinkem radiojódu buď potlačeno dělení metabolicky aktivních thyreocytů nebo dochází ke smrti buněk. Tato ztráta buněk je zčásti vyrovnána aktivací okolních buněk a zčásti buňkami pojivové tkáně. Tím je způsobena částečná a ireverzibilní náhrada pojivovou tkání. Asi 90% účinku je zabezpečeno zářením beta jodidu (131I) sodného s dosahem ve tkáni asi 0,5 mm. Krátký dosah záření a praktická nepřítomnost vychytání jódu v jiných tkáních zabezpečízanedbatelnou radiační zátěž pro extrathyreoidální orgány. Terapie radiojódem je proto prakticky bez nežádoucích účinků. Cílem terapie je zmenšení strumy, normalizace hyperthyreoidního metabolismu nebo eliminace autonomní tkáně. V případě terapie maligních onemocnění štítné žlázy je léčba radiojódem kombinovaná s chirurgickým zásahem. Při diferencovaném karcinomu je kombinace většinou účinná pro eliminaci veškeré tkáně štítné žlázy nebo metastatické tkáně kumulující jód. 5.2 Farmakokinetické vlastnosti - Absorpce Jodid(131I) sodný je rychle absorbován z horní části gastrointestinálního traktu (90 % během 60 minut). - Distribuce Farmakokinetika jodidu (123I) sodného je shodná s kinetikou stabilního jodidu. Po vstupu do krevního řečiště (normální koncentrace 0,1 – 0,5 μg/dl) je distribuován v extrathyreoidálním kompartmentu (40μg pro pacienta s tělesnou hmotností 70 kg), kde je přítomen také jód uvolněný rozkladem tyreoidálních hormonů. Hlavní eliminační cestou z krevního oběhu je vychytávání štítnou žlázou a vylučování ledvinami. Jodid je také vzhledem k vylučování akumulován v ledvinách, kde je asi 73% přefiltrovaného množství resorbováno v tubulech. Malé množství jodidu je vychytáno slinnými žlázami, gastrickou mukózou, mateřským mlékem, placentou a choroidálním plexem. Štítná žláza odstraní téměř 20% jodidu z krve při prvním průtoku. Za normálních okolností je clearence jodidu ve štítné žláze 5-50 ml/min, tato hodnota roste na 100 ml/min při nedostatku jódu. Při nadbytku jódu hodnota klesá na 2-5 ml/min. Akumulovaný jód je ve štítné žláze inkorporován do organických sloučenin, ze kterých vznikají hormony štítné žlázy. Dále je jód uvolňován intrathyreoidálně z jodovaných aminokyselin nevyužitých při syntéze hormonů. Hladina jódu ve štítné žláze je poměrně vysoká (10 mg) a má pomalou obměnu. - Exkrece Po aplikaci jodidu (131I) sodného má asi 40% aplikované aktivity efektivní poločas 0,43 dne a 60% má poločas 7,61 dne. Vylučování močí je asi 37-75%, stolicí asi 10% a vylučování potem je v rámci 24 hodin téměř zanedbatelné. 5.3 Preklinické údaje vztahující se k bezpečnosti Akutní toxicita jodidu byla testována po perorální aplikaci jodidu sodného krysám a myším. Zjištěná hodnota LD50 byla 4340 mg/kg, resp. 1000 mg/kg. Po intravenózní aplikaci je hodnota LD50 pro krysy 1060 mg/kg a pro psy 760 mg/kg.

6 / 9

Faktor bezpečnosti je vyšší než 106, vzhledem k nízkému aplikovanému množství sloučenin (< 0,1 μg pro diagnózu). Nejsou známy žádné teratogenní ani mutagenní účinky. 6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE 6.1 Seznam pomocných látek Thiosíran sodný pentahydrát, dihydrogenfosforečnan sodný dihydrát, hydrogenfosforečnan sodný dodekahydrát, chlorid sodný, voda na injekci. 6.2 Inkompatibility Nejsou známy 6.3 Doba použitelnosti Doba použitelnosti přípravku je 2-4 týdny po datu a hodině kalibrace uvedené na obalu. Doba použitelnosti po prvním otevření je 8 hodin. Datum a hodina kalibrace a datum exspirace jsou uvedeny na štítku vnějšího obalu. 6.4 Zvláštní opatření pro uchovávání Přípravek se uchovává při teplotě do 25°C ( teplota místnosti) v původním olověném stínění nebo ve stínění potřebné tloušťky. Po prvním otevření se přípravek uchovává při teplotě do 25°C ( teplota místnosti). Uchovávání musí být v souladu s příslušnými předpisy pro skladování radioaktivních látek. 6.5 Druh obalu a velikost balení Skleněná injekční lahvička k opakovanému odběru s pryžovou zátkou a hliníkovou objímkou. Olověné stínění, plechový obal. Balení: 37, 74, 185, 370, 555, 740, 1850, 3700 MB k datu a hodině kalibrace. 6.6 Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku Aplikace radiofarmak představuje riziko pro personál jak z hlediska vystavení radiaci, tak kontaminace stopami moči, zvratků a pod. Je nutné dodržovat příslušné předpisy pro ochranu zdraví před ionizujícím zářením. Nevyužitý přípravek musí být skladován do té doby, než je obsah považován dle platných vyhlášek za neaktivní. Likvidace odpadu musí být v souladu s příslušnými předpisy pro radioaktivní materiál. 7. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI Mallinckrodt Medical B.V. Westerduinweg 3 1755 LE Petten Nizozemsko 8. REGISTRAČNÍ ČÍSLO 88/765/93-C 9. DATUM PRVNÍ REGISTRACE / PRODLOUŽENÍ REGISTRACE 18.8.1993 / 19.9.2012 10. DATUM REVIZE TEXTU: 19.9.2012 11. DOZIMETRIE Štítná žláza je cílovým orgánem pro účinek radioaktivního záření. Radiační zátěž všech dalších orgánů je asi 1000 x nižší a závisí také na příjmu jódu potravou (akumulace v oblastech s deficitem jódu je až 90 %, v oblastech s dostatkem jódu asi 5%). Radiační zátěž je dále závislá na funkci štítné žlázy (euthyreoidní, hyperthyreoidní, hypothyreoidní), na event. další přítomnosti tkání akumulujících jód v organismu (např. po thyreoidektomii nebo v případě metastáz akumulujících jód) a na blokádě štítné žlázy.

7 / 9

Rozdíly v akumulaci jódu ve štítné žláze tedy ovlivní míru radiační zátěže jiných orgánů. ICRP uvádí údaje pro intravenózní aplikaci. Tento model je použitelný i pro orální aplikaci, vzhledem k tomu, že dochází k rychlé a úplné absorpci z trávicího traktu. Pouze dochází k vyšší radiační zátěži stěny žaludku způsobenou vylučováním v žaludku a ve slinných žlázách. Za předpokladu působení 131I v žaludku v trvání 0,5 hodiny se absorbovaná dávka zvýší o 30%. Radiační zátěž pro dospělé pro diagnostickou aplikaci jodidu(131I) sodného (mGy/MBq): (Hmotnost štítné žlázy: 20 g, biologický poločas: 80 dní, recyklační faktor: 1,8 údaje podle ICRP 53 (1987): Radiation Dose to Patients from Radiopharmaceuticals)

Blokáda štítné žlázy

akumulace v %

Poločas 131I … 8,04 dne

Absorbovaná dávka na jednotku aplikované aktivity (mGy/MBq): Absorbovaná dávka na jednotku aplikované aktivity (mGy/MBq):

orgán

dospělý

15 let

10 let

5 let

1 rok

Nadledviny

3,7E-02

4,2E-02

6,7E-02 1,1E-01

2,0E-01

*Stěna moč. měchýře

6,1E-01

7,5E-01

1,1E+00

1,8E+00

3,4E+00

Povrch kostí

3,2E-02

3,8E-02

6,1E-02 9,7E-02

1,9E-01

Prsní žlázy

3,3E-02

3,3E-02

5,2E-02 8,5E-02

1,7E-01

GIT:

stěna žaludku

3,4E-02 4,0E-02 6,4E-02

1,0E-01 1,9E-01

*tenké střevo

3,8E-02

4,7E-02

7,5E-02 1,2E-01

2,2E-01

tlusté střevo *horní část

3,7E-02

4,5E-02

7,0E-02 1,2E-01

2,1E-01

*dolní část

4,3E-02

5,2E-02

8,2E-02 1,3E-01

2,3E-01

*Ledviny

6,5E-02

8,0E-02

1,2E-01 1,7E-01

3,1E-01

Játra

3,3E-02

4,0E-02

6,5E-02 1,0E-01

2,0E-01

Plíce

3,1E-02

3,8E-02

6,0E-02 9,6E-02

1,9E-01

Vaječníky

4,2E-02

5,4E-02

8,4E-02 1,3E-01

2,4E-01

Slinivka břišní

3,5E-02

4,3E-02

6,9E-02 1,1E-01

2,1E-01

Červená kostní dřeň

3,5E-02

4,2E-02

6,5E-02

1,0E-01

1,9E-01

Slezina

3,4E-02

4,0E-02

6,5E-02 1,0E-01

2,0E-01

Varlata

3,7E-02

4,5E-02

7,5E-02 1,2E-01

2,3E-01

Štítná žláza

2,9E-02

3,8E-02

6,3E-02 1,0E-01

2,0E-01

Děloha

5,4E-02

6,7E-02

1,1E-01 1,7E-01

3,0E-01

Ostatní tkáně

3,2E-02

3,9E-02

6,2E-02 1,0E-01

1,9E-01

Efektivní dávkový

7,2E-02

8,8E-02

1,4E-01 2,1E-01

4,0E-01

ekvivalent (mSv/MBq) V hodnotě efektivního dávkového ekvivalentu je podíl dávky pro močový měchýř ve výši 50,8 %.

Částečná blokáda:

8 / 9

Efektivní dávkový ekvivalent (mSv/MBq) při nízké akumulaci ve štítné žláze:

akumulace 0,5 % :

3,0E-01

4,5E-01

6,9E-01 1,5E+00

2,8E+00

akumulace 1 % :

5,2E-01

8,1E-01

1,2E+00 2,7E+00

5,3E+00

akumulace 2 % :

9,7E-01

1,5E+00

2,4E+00 5,3E+00

1,0E+01

Akumulace 15 %

orgán

dospělý

15 let

10 let

5 let

1 rok

Nadledviny

3,6E-02

4,3E-02

7,1E-02 1,1E-01

2,2E-01

*Stěna moč. měchýře

5,2E-01

6,4E-01

9,8E-01

1,5E+00

2,9E+00

Povrch kostí

4,7E-02

6,7E-02

9,4E-02 1,4E-01

2,4E-01

Prsní žlázy

4,3E-02

4,3E-02

8,1E-02 1,3E-01

2,5E-01

GIT:

stěna žaludku

4,6E-01 5,8E-01 8,4E-01

1,5E+00 2,9E+00

*tenké střevo

2,8E-01

3,5E-01

6,2E-01 1,0E+00

2,0E+00

tlusté střevo *horní část

5,9E-02

6,5E-02

1,0E-01 1,6E-01

2,8E-01

*dolní část

4,2E-02

5,3E-02

8,2E-02 1,3E-01

2,3E-01

*Ledviny

6,0E-02

7,5E-02

1,1E-01

1,7E-01

2,9E-01

Játra

3,2E-02

4,1E-02

6,8E-02

1,1E-01

2,2E-01

Plíce

5,3E-02

7,1E-02

1,2E-01

1,9E-01

3,3E-01

Vaječníky

4,3E-02

5,9E-02

9,2E-02

1,4E-01

2,6E-01

Slinivka břišní

5,2E-02

6,2E-02

1,0E-01

1,5E-01

2,7E-01

Červená kostní dřeň

5,4E-02

7,4E-02

9,9E-02

1,4E-01

2,4E-01

Slezina

4,2E-02

5,1E-02

8,1E-02

1,2E-01

2,3E-01

Varlata

2,8E-02

3,5E-02

5,8E-02

9,4E-02

1,8E-01

Štítná žláza

2,1E+02

3,4E+02

5,1E+02

1,1E+03

2,0E+03

Děloha

5,4E-02

6,8E-02

1,1E-01

1,7E-01

3,1E-01

Ostatní tkáně

6,5E-02

8,9E-02

1,4E-01

2,2E-01

4,0E-01

Efektivní dávkový

6,6E+00

1,0E+01

1,5E+01

3,4E+01

6,2E+01

ekvivalent (mSv/MBq)

Akumulace 35 %

orgán

dospělý

15 let

10 let

5 let

1 rok

Nadledviny

4,2E-02

5,0E-02

8,7E-02

1,4E-01

2,8E-01

*Stěna moč. měchýře

4,0E-01

5,0E-01

7,6E-01

1,2E+00

2,3E+00

Povrch kostí

7,6E-02

1,2E-01

1,6E-01

2,3E-01

3,5E-01

Prsní žlázy

6,7E-02

6,6E-02

1,3E-01

2,2E-01

4,0E-01

GIT:

stěna žaludku

4,6E-01

5,9E-01

8,5E-01

1,5E+00

3,0E+00

*tenké střevo

2,8E-01

3,5E-01

6,2E-01

1,0E+00

2,0E+00

tlusté střevo *horní část

5,8E-02

6,5E-02

1,0E-01

1,7E-01

3,0E-01

*dolní část

4,0E-02

5,1E-02

8,0E-02

1,3E-01

2,4E-01

*Ledviny

5,6E-02

7,2E-02

1,1E-01

1,7E-01

2,9E-01

9 / 9

Játra

3,7E-02

4,9E-02

8,2E-02

1,4E-01

2,7E-01

Plíce

9,0E-02

1,2E-01

2,1E-01

3,3E-01

5,6E-01

Vaječníky

4,2E-02

5,7E-02

9,0E-02

1,4E-01

2,7E-01

Slinivka břišní

5,4E-02

6,9E-02

1,1E-01

1,8E-01

3,2E-01

Červená kostní dřeň

8,6E-02

1,2E-01

1,6E-01

2,2E-01

3,5E-01

Slezina

4,6E-02

5,9E-02

9,6E-02

1,5E-01

2,8E-01

Varlata

2,6E-02

3,2E-02

5,4E-02

8,9E-02

1,8E-01

Štítná žláza

5,0E+02

7,9E+02

1,2E+03

2,6E+03

4,7E+03

Děloha

5,0E-02

6,3E-02

1,0E-01

1,6E-01

3,0E-01

Ostatní tkáně

1,1E-01

1,6E-01

2,6E-01

4,1E-01

7,1E-01

Efektivní dávkový

1,5E+01

2,4E+01

3,6E+01

7,8E+01

1,4E+02

ekvivalent (mSv/MBq)

Akumulace 55 %

orgán

dospělý

15 let

10 let

5 let

1 rok

Nadledviny

4,9E-02

5,8E-02

1,1E-01 1,7E-01

3,4E-01

*Stěna moč. měchýře

2,9E-01

3,6E-01

5,4E-01

8,5E-01

1,6E+00

Povrch kostí

1,1E-01

1,7E-01

2,2E-01

3,2E-01

4,8E-01

Prsní žlázy

9,1E-02

8,9E-02

1,9E-01

3,1E-01

5,6E-01

GIT:

stěna žaludku

4,6E-01

5,9E-01

8,6E-01

1,5E+00

3,0E+00

*tenké střevo

2,8E-01

3,5E-01

6,2E-01

1,0E+00

2,0E+00

tlusté střevo *horní část

5,8E-02

6,7E-02

1,1E-01

1,8E-01

3,2E-01

*dolní část

3,9E-02

4,9E-02

7,8E-02

1,3E-01

2,4E-01

*Ledviny

5,1E-02

6,8E-02

1,0E-01

1,7E-01

2,9E-01

Játra

4,3E-02

5,8E-02

9,7E-02

1,7E-01

3,3E-01

Plíce

1,3E-01

1,8E-01

3,0E-01

4,8E-01

8,0E-01

Vaječníky

4,1E-02

5,6E-02

9,0E-02

1,5E-01

2,7E-01

Slinivka břišní

5,8E-02

7,6E-02

1,3E-01

2,1E-01

3,8E-01

Červená kostní dřeň

1,2E-01

1,8E-01

2,2E-01

2,9E-01

4,6E-01

Slezina

5,1E-02

6,8E-02

1,1E-01

1,7E-01

3,3E-01

Varlata

2,6E-02

3,1E-02

5,2E-02

8,7E-02

1,7E-01

Štítná žláza

7,9E+02

1,2E+03

1,9E+03

4,1E+03

7,4E+03

Děloha

4,6E-02

6,0E-02

9,9E-02

1,6E-01

3,0E-01

Ostatní tkáně

1,6E-01

2,4E-01

3,7E-01

5,9E-01

1,0E-01

Efektivní dávkový

2,4E+01

3,7E+01

5,6E+01

1,2E+02

2,2E+02

ekvivalent (mSv/MBq) 12. NÁVOD PRO PŘÍPRAVU RADIOFARMAK Roztok k okamžitému použití.


nahoru

Informace na obalu

Tyto informace jsou určeny pouze odborníkům. Pokud máte pochybnosti o nějakém léku, prosím, kontaktujte svého lékaře. Nedoporučujeme se řídit informacemi uvedenými na těchto stránkách, mohou být zastaralé a nepřesné.