Seroquel Prolong 200 Mg Tablety S Prodlouženým Uvolňováním

Kód 0114968 ( )
Registrační číslo 68/ 223/08-C
Název SEROQUEL PROLONG 200 MG TABLETY S PRODLOUŽENÝM UVOLŇOVÁNÍM
Režim prodeje na lékařský předpis
Stav registrace registrovaný léčivý přípravek
Držitel registrace AstraZeneca UK Limited, London, Velká Británie
ATC klasifikace

nahoru

Varianty

Kód Náz. Forma
0114968 POR TBL PRO 100X200MG Tableta s prodlouženým uvolňováním, Perorální podání
0114967 POR TBL PRO 60X200MG Tableta s prodlouženým uvolňováním, Perorální podání

nahoru

Příbalový létak SEROQUEL PROLONG 200 MG TABLETY S PRODLOUŽENÝM UVOLŇOVÁNÍM

Stránka 1 z 9

Příloha č. 1 ke sdělení sp.zn. sukls199629/2012; sukls199631/2012; sukls199630/2012;

sukls199622/2012

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

SEROQUEL PROLONG 50 mg tablety s prodlouženým uvolňováním

SEROQUEL PROLONG 150 mg tablety s prodlouženým uvolňováním

SEROQUEL PROLONG 200 mg tablety s prodlouženým uvolňováním

SEROQUEL PROLONG 300 mg tablety s prodlouženým uvolňováním

SEROQUEL PROLONG 400 mg tablety s prodlouženým uvolňováním

(quetiapini fumaras)

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.

-

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

-

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

-

Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i

tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.

-

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete

jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte

to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete:

1.

Co je SEROQUEL PROLONG a k čemu se používá

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete SEROQUEL PROLONG užívat

3.

Jak se SEROQUEL PROLONG užívá

4.

Možné nežádoucí účinky

5

Jak SEROQUEL PROLONG uchovávat

6.

Další informace

1.

CO JE SEROQUEL PROLONG A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

SEROQUEL PROLONG obsahuje léčivou látku kvetiapin. Kvetiapin patří do skupiny léčivých látek

nazývaných antipsychotika.

SEROQUEL PROLONG lze použít k léčbě:

schizofrenie: projevující se halucinacemi (např. můžete slyšet nebo vnímat věci, které ve

skutečnosti neexistují, můžete věřit věcem, které nejsou skutečné nebo můžete být neobvykle

podezřívavý/á, úzkostný, zmatený/á, můžete mít pocit viny, pociťovat vnitřní napětí nebo být

deprimovaní).

bipolární poruchy, zahrnující:

- středně těžké až těžké manické epizody. Příznaky manických epizod mohou být pocity

povznesení nebo vzrušení, potřeba spát méně než obvykle, rychlý sled myšlenek a nápadů, větší

hovornost a pocit větší podrážděnosti než obvykle.

- těžké depresivní epizody. Příznaky mohou být pocity sklíčenosti nebo smutku, pocit viny,

nedostatek energie, ztráta chuti k jídlu a poruchy spánku..

Pokud Vám lékař předepsal SEROQUEL PROLONG k léčbě depresivní poruchy, budete ho užívat

spolu s dalším lékem určeným k léčbě této nemoci.

Lékař může pokračovat ve Vaší léčbě, i když došlo ke zlepšení Vašeho stavu, aby předešel

opětovnému návratu příznaků.

Stránka 2 z 9

Možná, že Vám pomůže, když se se svými potížemi svěříte Vašim přátelům či příbuzným a požádáte

je, aby si přečetli tuto příbalovou informaci. Můžete je požádat, aby Vám řekli, pokud se jim bude

zdát, že se Vaše příznaky v průběhu léčby zhoršují. Přínosný bude i jejich pohled na jiné změny ve

Vašem chování.

2.

ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE SEROQUEL PROLONG

UŽÍVAT

Neužívejte SEROQUEL PROLONG

jestliže jste alergický/á na léčivou látku nebo na kteroukoliv další složku přípravku

SEROQUEL PROLONG

jestliže užíváte některé z následujících léčiv:

k léčbě infekce HIV projevující se poruchou imunitního systému člověka.

k léčbě plísňových infekcí (azoly).

k léčbě bakteriálních infekcí (erythromycin, klarithromycin).

k léčbě deprese (nefazodon).

Dříve než začnete užívat SEROQUEL PROLONG, informujte svého lékaře, že užíváte

některé z výše uvedených léčiv. V případě nejistoty se vždy poraďte s lékařem nebo

lékárníkem ještě před započetím léčby.

SEROQUEL PROLONG by neměli užívat staří lidé s demencí (stařecká demence projevující

se úbytkem duševních schopností). Je to proto, že léky ze skupiny, kam patří také

SEROQUEL PROLONG, zvyšují riziko cévní mozkové příhody a někdy i riziko úmrtí

u starších lidí s demencí.

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku SEROQUEL PROLONG je zapotřebí

Dříve než začnete užívat SEROQUEL PROLONG, informujte lékaře o následujících

zdravotních problémech:

nízký krevní tlak.

cévní mozková příhoda, zvláště pokud jste staršího věku.

Vy nebo někdo jiný ve Vaší rodině máte nebo jste měl(a) nepravidelný srdeční rytmus,

nedokrevnost srdce (ischemická choroba srdeční) nebo jiné problémy se srdcem.

Užíváte nějaké léky, které ovlivňují činnost srdce.

onemocnění jater.

záchvat křečí v minulosti.

diabetes mellitus (cukrovka) nebo zvýšené riziko vývoje cukrovky. Lékař může

v průběhu léčby kontrolovat hladinu krevního cukru při užívání SEROQUEL

PROLONG.

nízká hladina bílých krvinek nebo nízká hladina bílých krvinek v minulosti, která byla

způsobena užíváním léků nebo i jinými vlivy.

pokud se u Vás nebo u někoho z Vaší rodiny již někdy vyskytly potíže s krevními

sraženinami (ucpání cév, embolie). Užívání podobných přípravků, jako je tento, je totiž

spojováno s tvorbou krevních sraženin v cévách.

Pokud se vyskytnou následující obtíže, kontaktujte ihned lékaře nebo vyhledejte nejbližší

nemocnici. (jsou též uvedeny v odstavci 4 „Nežádoucí účinky“).

Stránka 3 z 9

Současně probíhající horečnatý stav doprovázený značnou ospalostí, svalovou ztuhlostí,

značným vzestupem krevního tlaku nebo zrychleným pulsem a sníženým stavem

vnímání (porucha, která se označuje jako „neuroleptický maligní syndrom“).

Křeče.

Dlouho trvající a bolestivá erekce (ztopoření penisu).

Nekontrolovatelné pohyby, zvláště tváře a jazyka (tardivní dyskineze, porucha

normálních pohybů).

Tyto problémy může vyvolat také SEROQUEL PROLONG.

U některých pacientů byl hlášen zánět slinivky břišní. Mnoho těchto pacientů mělo současně i

jiné rizikové faktory známé ve spojení se zánětem slinivky břišní jako jsou zvýšené hladiny

triglyceridů (tukové látky v krvi), žlučové kameny, a nebo konzumovali alkohol.

Sebevražedné myšlenky a zhoršení deprese

Jestliže trpíte depresí, můžete někdy uvažovat o sebepoškození nebo sebevraždě. Tyto myšlenky se

mohou projevit častěji v době, kdy poprvé začínáte užívat přípravek. Trvá totiž určitou dobu, než tyto

přípravky začnou působit, obvykle přibližně dva týdny, ale někdy i déle. Tyto myšlenky se mohou

projevit častěji, když náhle přestanete přípravek užívat. Tyto myšlenky se častěji vyskytují u mladších

dospělých. Údaje získané z klinických studií ukázaly zvýšené riziko sebevražedných myšlenek a/nebo

chování u dospělých s depresí mladších 25 let.

Pokud se u Vás kdykoli vyskytnou myšlenky na sebepoškození nebo na sebevraždu, vyhledejte ihned

svého lékaře nebo nejbližší nemocnici.

Možná bude užitečné, když řeknete blízkému příteli nebo příbuznému, že máte deprese, a požádáte ho,

aby si přečetl tuto příbalovou informaci. Možná byste je mohl(a) požádat, aby Vám řekli, pokud si

budou myslet, že se Vaše deprese zhoršuje nebo budou-li znepokojeni změnami ve Vašem chování.

U pacientů užívajících SEROQUEL PROLONG bylo pozorováno přibývání na váze. Lékař i Vy byste

měl/a pravidelně kontrolovat Vaši tělesnou hmotnost.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky

Prosím, informujte svého lékaře o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to

i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu, protože může dojít k vzájemnému ovlivnění

jejich účinku.

Neužívejte SEROQUEL PROLONG, pokud užíváte následující léky:

některé léky k léčbě HIV.

azoly (k léčbě plísňových onemocnění).

erythromycin nebo klarithromycin (k léčbě infekcí).

nefazodon (k léčbě deprese).

Informujte svého lékaře, pokud užíváte zejména následující léky:

rifampicin (k léčbě tuberkulózy).

fenytoin nebo karbamazepin (k léčbě epilepsie).

léky k léčbě vysokého krevního tlaku.

barbituráty (k léčbě nespavosti či obtížného usínání).

thioridazin (jiný antipsychotický lék).

Stránka 4 z 9

léky, které mají vliv na činnost Vašeho srdce, např. léky, které vyvolávají nerovnováhu

solí v krvi (nízké hladiny draslíku nebo hořčíku), např. diuretika (léky na odvodnění)

nebo některá antibiotika (k léčbě infekcí).

Než přestanete užívat Vaše léky, zeptejte se nejdříve lékaře.

Jestliže jdete do nemocnice, oznamte lékařskému personálu, že užíváte SEROQUEL

PROLONG.

Vliv na vyšetření léčiv v moči

Pokud bude Vaše moč vyšetřována na léčiva, může vést užívání přípravku SEROQUEL

PROLONG k pozitivitě testu na metadon nebo na některé léky ze skupiny tricyklických

antidepresiv, pokud se použijí určité vyšetřovací metody. Přitom nemusíte užívat ani

metadon, ani tricyklická antidepresiva. Doporučuje se potvrdit výsledky jinou cílenější

vyšetřovací metodou.

Užívání přípravku SEROQUEL PROLONG s jídlem a pitím

Účinek přípravku SEROQUEL PROLONG může být ovlivněn potravou, a proto je

třeba užívat tablety alespoň jednu hodinu před jídlem nebo před tím, než půjdete spát.

Nepijte alkohol. Alkohol v kombinaci s přípravkem SEROQUEL PROLONG může

vyvolávat velkou ospalost.

Nepijte grapefruitovou šťávu. Grapefruitová šťáva může ovlivnit účinnost přípravku

SEROQUEL PROLONG.

Těhotenství a kojení

Poraďte se se svým lékařem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

Jestliže jste těhotná nebo se snažíte otěhotnět, popř. kojíte, informujte o tom svého lékaře

dříve, než začnete užívat SEROQUEL PROLONG. Neměla byste během těhotenství užívat

SEROQUEL PROLONG bez porady s Vaším lékařem. SEROQUEL PROLONG se nemá

užívat při kojení.

U novorozenců, jejichž matky užívaly SEROQUEL PROLONG v posledním trimestru

(poslední tři měsíce těhotenství), se mohou vyskytnout tyto příznaky: třes, svalová ztuhlost

a/nebo slabost, spavost, neklid, problémy s dýcháním a potíže s příjmem potravy. Pokud se

u Vašeho dítěte objeví jakýkoliv z těchto příznaků, prosím, kontaktujte dětského lékaře.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Přípravek SEROQUEL PROLONG může vyvolat ospalost. Tento doprovodný nežádoucí účinek může

vymizet v průběhu léčby. Přesto byste neměl(a) řídit dopravní prostředky nebo obsluhovat stroje,

dokud nebudete přesně znát svoji reakci na podávané léčivo.

Důležitá informace o některých složkách přípravku SEROQUEL PROLONG

Tento přípravek obsahuje laktosu. Pokud Vám lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se

svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat. Úplný seznam všech pomocných látek

naleznete v bodě 6. „Další informace“.

3.

JAK SE SEROQUEL PROLONG UŽÍVÁ

Vždy užívejte SEROQUEL PROLONG přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste

jist(a), poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. Váš lékař Vám určí denní dávku a počet

Stránka 5 z 9

tablet, které budete každý den užívat. Denní dávka se obvykle pohybuje v rozmezí od 150 mg

do 800 mg v závislosti na druhu onemocnění, věku a individuálních léčebných potřebách.

Lékař může zahájit léčbu nižší dávkou (50 mg) a dávku postupně zvyšovat, pokud jste:

starší člověk.

máte problémy s játry.

Tablety budete užívat jednou denně.

Tablety nelámejte, nekousejte ani nedrťte.

Tablety spolkněte celé a zapijte je vodou.

Tablety užívejte alespoň jednu hodinu před jídlem, nebo předtím, než jdete spát vždy

tak, jak Vám řekl lékař.

Nepijte grapefruitovou šťávu, pokud užíváte SEROQUEL PROLONG.

Nepřestávejte tablety užívat, i když máte pocit, že je Vám lépe. O přerušení léčby

rozhodne vždy lékař.

Děti a dospívající ve věku 10 až 17 let:

SEROQUEL PROLONG není schválen pro použití u dětí a dospívajících do 18 let.

Jestliže jste užil(a) více tablet než jste měl(a)

Pokud jste užil(a) více tablet přípravku než Vám předepsal lékař, kontaktujte okamžitě svého

lékaře nebo vyhledejte nejbližší nemocnici a žádejte o radu. Vezměte si s sebou SEROQUEL

PROLONG.

Jestliže jste zapomněl(a) užít SEROQUEL PROLONG

Vezměte si dávku, jakmile si to uvědomíte. Pokud se však blíží doba pro další dávku,

vyčkejte do této doby a užijte další dávku v obvyklou denní dobu. Nezdvojujte následující

dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Jestliže jste přestal(a) užívat SEROQUEL PROLONG

V případě, že náhle přestanete užívat SEROQUEL PROLONG, může se dostavit nespavost,

pocit nucení na zvracení, bolest hlavy, průjem, zvracení, závratě nebo podrážděnost.

Váš lékař vždy určí jakým způsobem léčivo postupně vysazovat při ukončování léčby.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo

lékárníka.

4.

MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může SEROQUEL PROLONG vyvolat nežádoucí účinky, které

se ale nemusí vyskytnout u každého.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete

jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím,

sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Velmi časté nežádoucí účinky (výskyt u více než 1 z 10 léčených pacientů)

závratě, které mohou vést k pádu.

ospalost (může vymizet při pokračování léčby), může vést k pádu.

Stránka 6 z 9

bolest hlavy.

sucho v ústech.

přibývání na váze.

příznaky z přerušení léčby, tj. příznaky, které se objevují při náhlém přerušení léčby

přípravkem SEROQUEL PROLONG – nespavost, nucení na zvracení, bolest hlavy,

průjem, zvracení, závratě a podrážděnost. Doporučuje se postupné vysazování léčby

v průběhu alespoň 1-2 týdnů.

Časté nežádoucí účinky (výskyt u 1 až 10 ze 100 léčených pacientů)

zrychlená tepová frekvence.

pocit bušícího srdce, zrychlený a nepravidelný tep.

zácpa, nechutenství.

otékání paží a nohou.

nízký krevní tlak při vzpřímení těla, někdy se závratí či mdlobou (může vést k pádu).

neostré vidění.

neobvyklé sny a noční můry.

podrážděnost.

zvýšená chuť k jídlu.

neobvyklé svalové pohyby, obtíže při pohybu svaly, třes, pocit neklidu nebo svalová

ztuhlost bez doprovodné bolesti.

poruchy řeči a vyjadřování.

dušnost.

zvracení (především u starších pacientů).

horečka.

rýma.

sebevražedné myšlenky a zhoršení deprese.

Méně časté nežádoucí účinky (výskyt u 1 až 10 z 1000 léčených pacientů)

křeče.

alergická reakce, která může zahrnovat otoky kůže, edémy v okolí úst.

nepříjemné pocity nohou (syndrom neklidných nohou).

obtížné polykání.

nekontrolovatelné pohyby, zvláště obličeje a jazyka (tardivní dyskinéze).

pocit slabosti, mdloby vedoucí až k pádu.

ucpaný nos.

zvláště na počátku léčby se může objevit zpomalená činnost srdce, která se může

projevovat nízkým krevním tlakem a mdlobami.

sexuální poruchy.

Vzácné nežádoucí účinky (výskyt u 1 až 10 z 10 000 léčených pacientů)

současně probíhající horečnatý stav, velmi značná ospalost, svalová ztuhlost, značné

zvýšení krevního tlaku nebo zrychlený tep a snížený stav vnímání (porucha označovaná

jako „neuroleptický maligní syndrom“).

zvětšení prsů u mužů i žen a neočekávaná tvorba mléka.

dlouhodobá a bolestivá erekce (priapismus).

krevní sraženiny v žilách, zvláště dolních končetin (příznaky zahrnují otok, bolest a

zarudnutí dolní končetiny), které mohou putovat žilním řečištěm do plic a zapříčinit

Stránka 7 z 9

bolest na hrudi a dýchací obtíže. Jestliže zpozorujete některý z těchto příznaků,

vyhledejte okamžitě lékařskou pomoc.

snížená tělesná teplota (hypotermie).

porucha spánku s nočním jedlictvím.

zánět slinivky břišní.

zánět jater.

Velmi vzácné nežádoucí účinky (výskyt u méně než 1 z každých 10 000 léčených pacientů)

těžká alergická reakce (anafylaktická reakce), která se projevuje obtížným nádechem a

rozvojem šoku.

rychle vznikající otok kůže, obvykle okolo očí, úst a krku (angioedém).

Skupina léků, kam patří také SEROQUEL PROLONG, může vyvolat poruchy srdečního

rytmu, které mohou být závažné a v těžkých případech mohou vést k úmrtí pacienta.

SEROQUEL PROLONG může vyvolat velmi závažné postižení kůže projevující se puchýři a

odlupováním kůže.

Některé nežádoucí účinky mohou být zjištěny až při laboratorním rozboru krevních vzorků:

změny hladin některých tuků (triglyceridy) a celkového cholesterolu.

zvýšené hladiny krevního cukru.

zvýšené hladiny jaterních enzymů (obvykle vymizí při pokračování v léčbě).

zvýšené hladiny kreatinfosfokinázy (látky obsažené ve svalech).

snížené hladiny krevních destiček, které se podílí na zástavě krvácení.

zvýšení hormonu prolaktinu v krvi, které může vzácně vést k:

zvětšení prsů u mužů i žen a neočekávané tvorbě mléka.

nepravidelným měsíčkům u žen.

snížené hladiny některých typů bílých krvinek (obvykle se obnoví po přerušení léčby).

zvýšení množství eozinofilů (druh bílých krvinek), které se někdy účastní alergické

reakce. snížený obsah hemoglobinu (krevní barvivo) v krvi.

snížené hladiny červených krvinek v krvi. Tyto buňky se podílejí na přenosu kyslíku ve

Vašem těle.

změny hladin hormonů štítné žlázy v krvi. Tyto změny nebudete obvykle pociťovat.

snížené hladiny sodíku.

Lékař Vás proto může občas odeslat ke kontrolnímu vyšetření krve.

Děti a dospívající

U dětí a dospívajících se mohou objevit stejné nežádoucí účinky jako u dospělých. Následující

nežádoucí účinek byl pozorován pouze u dětí a dospívajích:

Velmi časté (výskyt u více než 1 z 10 léčených pacientů)

vzestup krevního tlaku.

Následující nežádoucí účinky byly pozorovány častěji u dětí a dospívajích:

Velmi časté (výskyt u více než 1 z 10 léčených pacientů)

vzestup množství hormonu nazývaného prolaktin v krvi. Vzestup prolaktinu může vzácně

vyvolat:

-

u chlapců a děvčat zvětšení prsů a neočekávanou tvorbu mléka.

-

u děvčat nepravidelné měsíčky.

Stránka 8 z 9

zvýšená chuť k jídlu.

neobvyklé pohyby svalů. Mohou zahrnovat obtíže při pohybu svalu, třes, pocit neklidu nebo

svalovou ztuhlost bez doprovodné bolesti.

5.

JAK SEROQUEL PROLONG UCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Uchovávejte při teplotě do 30ºC.

Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na krabičce za: „Použitelné do:“ nebo

EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého

lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit

životní prostředí.

6.

DALŠÍ INFORMACE

Co SEROQUEL PROLONG obsahuje

Léčivou látkou je quetiapini fumaras. Jedna tableta SEROQUEL PROLONG obsahuje

quetiapinum 50 mg, 150 mg, 200 mg, 300 mg nebo 400 mg ve formě soli quetiapini fumaras

(kvetiapin-fumarát).

Pomocnými látkami jsou:

Jádro tablety:

mikrokrystalická celulosa

dihydrát natrium-citrátu

monohydrát laktosy

magnesium-stearát

hypromelosa

Potahová vrstva tablety:

hypromelosa

makrogol

oxid titaničitý (E 171)

SEROQUEL PROLONG 50 mg, 200 mg a 300 mg obsahuje rovněž žlutý oxid železitý (E

172) a SEROQUEL PROLONG 50 mg obsahuje dále červený oxid železitý (E 172).

Jak přípravek SEROQUEL PROLONG vypadá a co obsahuje toto balení

SEROQUEL PROLONG 50 mg: podlouhlé bikonvexní potahované tablety broskvové barvy

s vyraženým ”XR 50” na jedné straně a hladké na druhé straně.

SEROQUEL PROLONG 150 mg: bílé podlouhlé bikonvexní potahované tablety s vyraženým ”XR

150” na jedné straně a hladké na druhé straně.

SEROQUEL PROLONG 200 mg: žluté podlouhlé bikonvexní potahované tablety s vyraženým

“XR 200” na jedné straně a hladké na druhé straně.

SEROQUEL PROLONG 300 mg: světle žluté podlouhlé bikonvexní potahované tablety s vyraženým

“XR 300” na jedné straně a hladké na druhé straně.

Stránka 9 z 9

SEROQUEL PROLONG 400 mg: bílé podlouhlé bikonvexní potahované tablety s vyraženým

“XR 400” na jedné straně a hladké na druhé straně.

PVC + PCTFE/Al blistr, krabička.

Jedno balení obsahuje 10 (pouze SEROQUEL PROLONG 50 mg), 60 nebo

100 potahovaných tablet s prodlouženým uvolňováním.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci

AstraZeneca UK Limited, 2 Kingdom Street, London W2 6BD, Velká Británie

Výrobce

AstraZeneca UK Ltd., Macclesfield, Cheshire, Velká Británie

AstraZeneca GmbH, Wedel, Německo

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí

o registraci:

AstraZeneca Czech Republic s.r.o.

tel. +420 222 807 111

fax: +420 222 807 221

info@astrazeneca.com

Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 11.9.2012

Document Outlinenahoru

Souhrn údajů o léku (SPC)

Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls214584/2011 sukls214586/2011, sukls214588/2011, sukls214589/2011

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1.

NÁZEV PŘÍPRAVKU

Seroquel PROLONG 50 mg tablety s prodlouženým uvolňováním Seroquel PROLONG 150 mg tablety s prodlouženým uvolňováním Seroquel PROLONG 200 mg tablety s prodlouženým uvolňováním Seroquel PROLONG 300 mg tablety s prodlouženým uvolňováním Seroquel PROLONG 400 mg tablety s prodlouženým uvolňováním 2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Seroquel PROLONG 50 mg: quetiapini fumaras 57,56 mg, což odpovídá quetiapinum 50 mg v 1 tabletě s prodlouženým uvolňováním. Pomocná látka: 119 mg laktosy v jedné tabletě. Seroquel PROLONG 150 mg: quetiapini fumaras 172,69 mg, což odpovídá quetiapinum 150 mg v 1 tabletě s prodlouženým uvolňováním. Pomocná látka: 71 mg laktosy v jedné tabletě. Seroquel PROLONG 200 mg: quetiapini fumaras 230,26 mg, což odpovídá quetiapinum 200 mg v 1 tabletě s prodlouženým uvolňováním. Pomocná látka: 50 mg laktosy v jedné tabletě. Seroquel PROLONG 300 mg: quetiapini fumaras 345,38 mg, což odpovídá quetiapinum 300 mg v 1 tabletě s prodlouženým uvolňováním. Pomocná látka: 47 mg laktosy v jedné tabletě. Seroquel PROLONG 400 mg: quetiapini fumaras 460,50 mg, což odpovídá quetiapinum 400 mg v 1 tabletě s prodlouženým uvolňováním. Pomocná látka: 15 mg laktosy v jedné tabletě. Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1. 3.

LÉKOVÁ FORMA

Tableta s prodlouženým uvolňováním Seroquel PROLONG 50 mg: podlouhlé bikonvexní potahované tablety broskvové barvy s vyraženým ” XR 50” na jedné straně a hladké na straně druhé. Seroquel PROLONG 150 mg: bílé podlouhlé bikonvexní potahované tablety s vyraženým ”XR 150” na jedné straně a hladké na straně druhé. Seroquel PROLONG 200 mg: žluté podlouhlé bikonvexní potahované tablety s vyraženým “XR 200” na straně jedné a hladké na straně druhé. Seroquel PROLONG 300 mg: světle žluté podlouhlé bikonvexní potahované tablety s vyraženým “XR 300” na straně jedné a hladké na straně druhé. Seroquel PROLONG 400 mg: bílé podlouhlé bikonvexní potahované tablety s vyraženým “XR 400” na straně jedné a hladké na straně druhé. 4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Terapeutické indikace

Seroquel PROLONG je indikován:

k léčbě schizofrenie, včetně prevence relapsu u stabilizovaných pacientů se schizofrenií,

kteří jsou na udržovací léčbě přípravkem Seroquel PROLONG.

k léčbě bipolární poruchy zahrnující:

o

středně těžké až těžké manické epizody;

o

středně těžké až těžké depresivní epizody;

o

prevence rekurence u pacientů s bipolární poruchou, u nichž manická nebo depresivní epizoda odpovídala na léčbu kvetiapinem.

jako přídavná léčba k léčbě depresivních epizod u pacientů s depresivní poruchou (klinická/unipolární deprese, Major Depressive Disorder, MDD), u kterých byla sub-optimální odpověď na podávání antidepresiv v monoterapii (viz bod 5.1) Před zahájením léčby pacientů musí lékař zvážit bezpečnostní profil přípravku Seroquel PROLONG (viz bod 4.4).

4.2 Dávkování a způsob podání Pro různé indikace existují různá dávkovací schémata. Je třeba zajistit, aby pacient obdržel jasnou informaci o dávkování pro své onemocnění. Seroquel PROLONG se podává jednou denně mezi jídly (alespoň jednu hodinu před jídlem). Tablety se polykají celé a nesmějí se půlit, žvýkat nebo drtit. Dospělí Léčba schizofrenie První den léčby se podá 300 mg, druhý den léčby 600 mg. Doporučená denní dávka je 600 mg, avšak v klinicky odůvodněných případech může být denní dávka zvýšena na 800 mg. Dávku je třeba u jednotlivých pacientů upravit podle jejich klinické odpovědi a snášenlivosti. Denní dávka může kolísat v rozmezí 400 – 800 mg i pro dlouhodobou udržovací léčbu schizofrenie. Léčba středně těžkých až těžkých forem manických epizod bipolární poruchy Léčba se začíná denní dávkou 300 mg (1. den), 600 mg (2. den) a potom se zvyšuje až na 800 mg. Dávku je třeba upravit v rámci rozmezí účinných dávek 400 mg až 800 mg denně, v závislosti na klinické odpovědi a snášenlivosti pacienta. Léčba depresivních epizod bipolární poruchy Seroquel PROLONG se podává jednou denně na noc. Celková denní dávka pro první čtyři dny je 50 mg (1. den), 100 mg (2. den), 200 mg (3. den), 300 mg (4. den). Doporučená denní dávka je 300 mg. Dávku přípravku Seroquel PROLONG lze dále titrovat na 400 mg (5. den) až 600 mg (8. den). Antidepresivní účinky byly prokázány v dávkovém rozmezí 300 mg až 600 mg/den, ovšem nebyl zjištěn dodatečný prospěch z krátkodobé léčby při 600 mg (viz bod 5.1). Klinické studie indikují, že u jednotlivých pacientů, v případě zhoršené tolerance, může být zváženo snížení na minimální dávku 200 mg. Prevence rekurence u bipolární poruchy Při prevenci rekurence manické, smíšené nebo depresivní epizody bipolární poruchy by pacienti, kteří odpovídali na léčbu kvetiapinem při akutní léčbě bipolární poruchy, měli pokračovat v léčbě se stejnou dávkou podávanou na noc. Dávka by měla být upravena podle klinické odezvy a snášenlivosti u jednotlivých pacientů v dávkovém rozmezí 300 mg až 800 mg denně. Při udržovací léčbě by měla být užívána nejnižsí účinná dávka. Jako přídavná léčba k léčbě depresivních epizod u pacientů s depresivní poruchou (MDD)

Seroquel PROLONG se podává na noc. Na počátku léčby se podává 50 mg/den první a druhý den a 150 třetí a čtvrtý den. Antidepresivní účinek byl v průběhu krátkodobého podávání jako přídavná léčba v rámci klinického hodnocení (s přípravky obsahujícími amitriptylin, bupropion, citalopram, duloxetin, escitalopram, fluoxetin, paroxetin, sertralin a venlafaxin – viz bod 5.1) pozorován při dávkách 150 a 300 mg/den a při dávce 50 mg/den v monoterapii. Při vyšším dávkování může být zvýšené riziko projevů nežádoucích účinků. Lékař by měl zajistit, že je k léčbě používána nejnižší účinná dávka, počínaje dávkou 50 mg/den. Zvýšení dávky ze 150 mg na 300 mg/den musí být založeno na individuálním hodnocení stavu pacienta. Převod z léčby přípravkem Seroquel potahované tablety K dosažení vhodnějšího dávkovacího režimu u pacientů, kteří jsou v současné době léčeni přípravkem Seroquel tablety v rozdělené denní dávce, lze tyto pacienty převést na Seroquel PROLONG v ekvivalentní denní dávce podávané jednou denně. Může být potřebné dávku individuálně titrovat. Starší pacienti Při podávání přípravku Seroquel PROLONG, jakož i ostatních antipsychotik a antidepresiv starším lidem, je třeba zvýšené opatrnosti, zejména při úvodní titraci dávky. Je možné, že rychlost titrace dávky kvetiapinu bude muset být pomalejší a denní terapeutická dávka nižší, než u mladších pacientů, v závislosti na klinické odpovědi a snášenlivosti každého pacienta. Průměrná hodnota plazmatické clearance kvetiapinu je u starších pacientů o 30 až 50 % nižší než u mladších pacientů. Starší pacienti začínají na dávce 50 mg denně. Dávka se zvyšuje o 50 mg denně, až do dosažení účinné dávky v závislosti na klinické odpovědi a snášenlivosti jednotlivých pacientů. U starších pacientů s depresivní epizodou v rámci MDD je třeba zahájit dávkování na 50 mg/den po dobu prvních 3 dnů, 4. den zvýšit dávku na 100 mg/den a 8. den na 150 mg/den. Je třeba použít nejnižší účinnou dávku a léčbu zahájit dávkou 50 mg/den. Na základě individuálního hodnocení pacienta, pokud je třeba dávku zvýšit na 300 mg/den, lze tak učinit nejdříve 22. den léčby. Účinnost a bezpečnost nebyla hodnocena u pacientů s depresivní epizodou v rámci bipolární poruchy starších než 65 let. Děti a dospívající Nedoporučuje se podávat Seroquel PROLONG dětem a dospívajícím do 18 let, neboť chybí údaje podporující použití přípravku u této věkové kategorie. Dostupné údaje z placebem kontrolovaných klinických studií jsou uvedeny v bodech 4.4; 4,8; 5.1 a 5.2. Pacienti se sníženou funkcí ledvin Dávku přípravku není třeba upravovat. Pacienti se sníženou funkcí jater Kvetiapin se převážně metabolizuje v játrech, a proto je třeba věnovat zvýšenou pozornost podávání přípravku Seroquel PROLONG pacientům se sníženou funkcí jater, zejména během úvodního titrování dávky. Pacientům se sníženou funkcí jater se podává úvodní dávka 50 mg denně. Dávka se zvyšuje o 50 mg denně, až do dosažení účinné dávky. Velikost dávky u jednotlivých pacientů závisí na jejich klinické odpovědi a snášenlivosti. 4.3 Kontraindikace Seroquel PROLONG je kontraindikován při hypersenzitivitě na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku obsaženou v přípravku.

Kontraindikováno je také současné podávání inhibitorů cytochromu P450 3A4, tj. inhibitory HIV-proteáz, azolová antimykotika, erythromycin, klarithromycin a nefazodon (viz bod 4.5). 4.4 Zvláštní upozornění a opatření pro použití Vzhledem k tomu, že Seroquel PROLONG je indikován k léčbě schizofrenie, bipolární poruchy a depresivních epizod v rámci MDD, je třeba zvažovat bezpečnostní profil léčiva s ohledem na diagnózu pacienta a uvažovanou dávku. Dlouhodobá účinnost a bezpečnost jako přídavná léčba u pacientů s MDD nebyla hodnocena, avšak byla hodnocena dlouhodobá účinnost a bezpečnost u dospělých pacientů v monoterapii (viz bod 5.1). Děti a dospívající (10 až 17 let) Nedoporučuje se podávat Seroquel PROLONG dětem a dospívajícím do 18 let, neboť chybí údaje podporující použití u této věkové kategorie. Klinické studie prokázaly, že vedle známého bezpečnostního profilu přípravku, identifikovaného u dospělých (viz bod 4.8), existují některé nežádoucí účinky, které se vyskytují s vyšší frekvencí u dětí a dospívajících než u dospělých (zvýšená chuť k jídlu, zvýšené sérové koncentrace prolaktinu a extrapyramidové symptomy). Jeden nežádoucí účinek nebyl dříve identifikován u dospělých (zvýšený krevní tlak). U dětí a dospívajích byly též pozorovány změny funkce štítné žlázy. Nebyla studována dlouhodobá (delší než 26týdenní) bezpečnost podávání kvetiapinu s ohledem na růst a vyzrávání. Dlouhodobý vliv na kognitivní a behaviorální vývoj není znám. Podávání kvetiapinu dětem a dospívajícím se schizofrenií a bipolární manickou poruchou v placebem kontrolovaných klinických studiích bylo spojeno s vyšším výskytem extrapyramidových symptomů (EPS) ve srovnání s placebem (viz bod 4.8). Sebevražda/sebevražedné myšlenky nebo klinické zhoršení Deprese je spojena se zvýšeným rizikem sebevražedných myšlenek, sebepoškozování a sebevraždy (příhod spojených se sebevraždou). Riziko přetrvává až do doby, dokud nedojde k významnému dočasnému ústupu nemoci. Protože se zlepšení nemusí projevit během několika prvních nebo dalších týdnů léčby, měli by pacienti být pečlivě sledováni až do té doby, dokud nedojde ke zlepšení stavu pacienta. Všeobecnou klinickou zkušeností je, že se riziko sebevraždy může v časných stádiích uzdravování zvýšit. Dále je třeba zvážit možné riziko sebevražedného chování po náhlém vysazení terapie kvetiapinem vzhledem ke známým rizikovým faktorům nemoci samotné. Zvýšené riziko sebevražedných myšlenek může být spojeno i s dalšími psychiatrickými projevy, pro který je Seroquel PROLONG předepisován. Těmito projevy mohou být komorbidity depresivních epizod. Z tohoto důvodu je třeba při léčbě pacientů s jinými psychiatrickými poruchami stejné opatrnosti jako při léčbě pacientů s těžkými depresivními epizodami. Pacienti s anamnézou sebevražedného chování nebo pacienti, u kterých je před léčbou značně vyznačena sebevražedná idealizace, mají vyšší riziko sebevražedných myšlenek nebo sebevražedných pokusů a měli by být v průběhu léčby pečlivě sledováni. Metaanalýzou placebem kontrolovaných klinických studií s antidepresivy u dospělých pacientů s depresivní poruchou bylo zjištěno zvýšené riziko příhod souvisejích se sebevraždou u pacientů mladších než 25 let, kterým byla podávána antidepresiva ve srovnání s placebem. Podávání léku by mělo být doprovázeno pečlivým sledováním pacientů, zvláště těch, kteří mají vysoké riziko a zvláště na počátku léčby a po změně dávkování. Pacienti (a opatrovníci

pacientů) by měli být upozorněni na to, že je třeba si všímat každého klinického zhoršení, sebevražedného chování nebo sebevražedných myšlenek a neobvyklých změn chování a vyhledat okamžitě lékaře, pokud se tyto příznaky objeví. V kratších placebem kontrolovaných klinických studiích u pacientů s depresivními epizodami v rámci bipolární poruchy bylo pozorováno zvýšené riziko sebevražedných příhod u mladých dospělých pacientů (mladších než 25 let), kterým byl podáván kvetiapin ve srovnání s těmi, kterým bylo podáváno placebo (3,0 % vs. 0 %). V klinických studiích u pacientů s MDD byl výskyt sebevražedného chování pozorovaný u mladých dospělých pacientů (mladších než 25 let) 2,1 % (3/144) pro kvetiapin a 1,3 % (1/75) pro placebo. Ospalost a závratě Léčba kvetiapinem byla spojena s ospalostí a podobnými příznaky, např. sedace (viz bod 4.8). V klinickém hodnocení u pacientů s bipolární depresí a depresivní poruchou byly tyto příznaky pozorovány první 3 dny léčby a byly většinou mírné až střední intenzity. Pacienti s bipolární depresí a pacienti s depresivními epizodami v rámci MDD s významnými projevy ospalosti vyžadují častější kontakt alespoň po dobu 2 týdnů od nástupu ospalosti, nebo až do zlepšení projevů. Lze uvažovat i o ukončení léčby. Léčba kvetiapinem je spojena s ortostatickou hypotenzí a s tím spojenými závratěmi (viz bod 4.8), které se, podobně jako ospalost, vyskytují především při úvodní titraci dávky. Mohou zvýšit frekvenci náhodného poranění (pádu), zvláště u starších lidí. Z tohoto důvodu se doporučuje upozornit pacienta na tuto okolnost. Pacient by si měl dávat pozor do té doby, než je dobře obeznámen s možnými účinky léčby. Kardiovaskulární onemocnění Zvýšené opatrnosti je třeba při podávání přípravku Seroquel PROLONG pacientům s kardiovaskulárními a cerebrovaskulárními chorobami, nebo jinými stavy spojenými s rizikem rozvoje hypotenze. Seroquel PROLONG může vyvolat ortostatickou hypotenzi, zejména při úvodní titraci dávky. Pokud se hypotenze rozvine, je třeba snížit dávku nebo dávku titrovat pomaleji. U pacientů se známým kardiovaskulárním onemocněním je možné uvažovat o pomalejší titraci dávky. Epileptické paroxysmy V kontrolovaných klinických studiích nebyl zjištěn rozdíl v incidenci záchvatů mezi pacienty léčenými kvetiapinem a placebem. Nejsou dostupné údaje o výskytu křečí u pacientů s anamnézou křečí. Stejně jako u jiných antipsychotik se doporučuje věnovat zvýšenou pozornost léčbě pacientů, kteří udávají výskyt epileptických záchvatů v anamnéze (viz bod 4.8). Dysfagie Dysfagie (viz též bod 4.8) a aspirace byly hlášeny v souvislosti s přípravkem Seroquel. Ačkoliv nebyl prokázán příčinný vztah mezi aspirační pneumonií a přípravkem Seroquel, je třeba u pacientů s rizikem aspirační pneumonie postupovat opatrně. Extrapyramidové symptomy (EPS) V placebem kontrolovaných klinických studiích u dospělých pacientů s bipolární depresí a depresivní poruchou byla incidence EPS vyšší u pacientů léčených kvetiapinem, než u pacientů s placebem (viz body 4.8 a 5.1). Podávání kvetiapinu je spojeno s vývojem akathisie, která je charakterizována subjektivně nepříjemným nebo skličujícím neklidem a potřebou stále se pohybovat, což postiženému znemožňuje sedět nebo stát v klidu. Nejčastěji se tento syndrom objevuje v několika prvních týdnech léčby. Zvyšování dávky u pacientů s tímto syndromem může mít negativní efekt. Tardivní dyskinéze

Tardivní dyskinéze je syndrom potenciálně ireverzibilních, mimovolných dyskinetických pohybů, které se mohou vyvinout u pacientů léčených antipsychotiky včetně kvetiapinu. Pokud se objeví příznaky tardivní dyskinéze, je třeba dávku přípravku Seroquel PROLONG snížit nebo léčbu přerušit. Příznaky tardivní dyskinéze se mohou zhoršit nebo dokonce objevit až po přerušení léčby (viz bod 4.8). Neuroleptický maligní syndrom Neuroleptický maligní syndrom je dáván do souvislosti s antipsychotickou léčbou, včetně kvetiapinu (viz bod 4.8). Ke klinickým příznakům patří hypertermie, alterace psychiky, svalová ztuhlost, nestabilita autonomního nervového systému a zvýšená hodnota kreatinfosfokinázy. V těchto případech je třeba léčbu přípravkem Seroquel PROLONG přerušit a zahájit odpovídající léčbu. Těžká neutropenie Těžká neutropenie (< 0,5 x 109/l) byla v průběhu klinického hodnocení hlášena méně často. Většina případů těžké neutropenie se vyskytla v průběhu několika měsíců od zahájení léčby kvetiapinem. Souvislost s dávkou léčiva nebyla potvrzena. V poregistračním období bylo zjištěno, že k úpravě leukopenie a/nebo neutropenie došlo po přerušení léčby kvetiapinem. Možnými rizikovými faktory pro vznik neutropenie jsou: již existující nízký počet bílých krvinek a neutropenie vyvolaná léky v anamnéze. Léčbu kvetiapinem je třeba přerušit u pacientů s počtem neutrofilů 1,0 x 109/l. U těchto pacientů je třeba sledovat příznaky infekce a pravidelně kontrolovat počet neutrofilů, dokud nepřesáhnou hodnotu 1,5 x 109/l (viz bod 4.8). Interakce Viz též bod 4.5. Současné užívání kvetiapinu a silných induktorů jaterních enzymů, jako je karbamazepin nebo fenytoin, může významně snížit plazmatické koncentrace kvetiapinu a ovlivnit účinnost léčby. Pokud pacient užívá induktory jaterních enzymů, je třeba před započetím léčby zvážit předpokládaný prospěch léčby přípravkem Seroquel PROLONG a možná rizika vysazení léčby induktory jaterních enzymů. Jakákoliv změna léčby induktory jaterních enzymů musí být postupná, a pokud je to potřebné, je možné ji nahradit léčivem, které není induktorem jaterních enzymů (např. valproát sodný). Tělesná hmotnost U pacientů, kteří byli léčeni kvetiapinem, byl hlášen nárůst tělesné hmotnosti. Tělesnou hmotnost je třeba sledovat a korigovat v souladu s používanými postupy klinické antipsychotické praxe (viz body 4.8 a 5.1). Hyperglykémie V průběhu léčby kvetiapinem byla vzácně hlášena hyperglykémie nebo exacerbace diabetes mellitus občas spojené s ketoacidózou nebo komatem, včetně fatálních případů (viz bod 4.8). V některých případech byl hlášen předcházející nárůst tělesné hmotnosti, což může být predisponující faktor. Diabetické pacienty a pacienty s rizikovými faktory pro výskyt diabetes mellitus je třeba klinicky sledovat. Pacienty léčené antipsychotiky, včetně kvetiapinu, je třeba sledovat na projevy a příznaky hyperglykémie (např. polydipsie, polyurie, polyfagie a slabosti) a u pacientů s diabetes mellitus nebo rizikovými faktory pro diabetes mellitus je třeba pravidelně kontrolovat hladinu glukosy v krvi. Je třeba pravidelně kontrolovat tělesnou hmotnost. Lipidy V klinických studiích s kvetiapinem bylo pozorováno zvýšení hladin triglyceridů, LDL a celkového cholesterolu a snížení HDL cholesterolu (viz bod 4.8). Změny hladin lipidů je třeba léčit na základě klinického stavu pacienta a zvážení lékaře.

Metabolické riziko Vzhedem k pozorovaným změnám v tělesné hmotnosti, glykémii (viz hyperglykémie) a lipidech v klinických studiích může dojít u pacientů (včetně pacientů s normálními výchozími hodnotami) ke zhoršení profilu metabolického rizika, které je třeba léčit na základě klinického stavu pacienta a zvážení lékaře (viz též bod 4.8). Pankreatitida V klinických studiích a v poregistračním období byly hlášeny případy pankreatitidy. V případě poregistračních hlášení, neboť ne všechny případy byly komplikovány rizikovými faktory, bylo mnoho pacientů, kteří měli rizikové faktory, které jsou spojovány s pankreatitidou, např. zvýšené triglyceridy (viz bod 4.4 Lipidy), žlučníkové kameny nebo konzumovali alkohol. Prodloužení QT intervalu V klinickém použití a při použití v souladu se Souhrnem údajů o přípravku nedocházelo k trvalému prodloužení absolutní hodnoty QT intervalu. V poregistračním období byly hlášeny případy prodloužení intervalu QT při použití terapeutických dávek (viz bod 4.8) a při předávkování (viz bod 4.9). Podobně jako u jiných antipsychotik je třeba opatrnosti, pokud je kvetiapin podáván pacientům s kardiovaskulárním onemocněním nebo rodinnou anamnézou prodloužení QT intervalu. Stejnou pozornost je třeba věnovat při současném podávání s léčivy, která prodlužují QT interval, nebo neuroleptiky, zvláště u starších pacientů, u pacientů s vrozeným syndromem dlouhého QT intervalu, městnavým srdečním selháním, srdeční hypertrofií, hypokalemií a hypomagnesemií (viz bod 4.5). Vysazení léčby Při náhlém ukončení léčby kvetiapinem byla pozorována nespavost, bolest hlavy, nauzea, průjem, zvracení, závratě a podrážděnost. Doporučuje se postupné vysazování přípravku po dobu nejméně 1 až 2 týdnů (viz bod 4.8). Léčba psychózy u starších pacientů s demencí Seroquel PROLONG není schválen k léčbě psychózy u starších pacientů s demencí. Výsledky randomizovaných placebem kontrolovaných klinických studií u populace s demencí, kterým byla podávána některá atypická antipsychotika, prokázaly přibližně trojnásobné zvýšení rizika cerebrovaskulárních nežádoucích účinků. Mechanismus vzniku zvýšeného rizika není znám. Zvýšení rizika nemůže být vyloučeno u jiných antipsychotik a populací pacientů. Opatrnosti je třeba při použití přípravku Seroquel PROLONG u pacientů s rizikem cévní mozkové příhody. Metaanalýzou u atypických antipsychotik bylo zjištěno, že starší pacienti s demencí mají zvýšené riziko úmrtí ve srovnání pacienty, kterým bylo podáváno placebo. Ve dvou desetitýdenních placebem kontrolovaných klinických studiích s kvetiapinem a se stejnou populací subjektů hodnocení (n = 710, průměrný věk: 83 let, interval: 56-99 let) byla incidence mortality ve skupině léčené kvetiapinem 5,5 % vs 3,2 % ve skupině s placebem. Pacienti v těchto studiích umírali z různých důvodů, jež byly v souladu s očekáváním u této populace. Tato data nezakládají příčinný vztah mezi léčbou kvetiapinem a úmrtími starších pacientů s demencí. Laktosa Seroquel PROLONG obsahuje laktosu. Pacienti se vzácnou dědičnou intolerancí galaktosy, vrozeným deficitem laktázy nebo malabsorpcí glukosy a galaktosy by tento přípravek neměli užívat. Žilní tromboembolismus

V souvislosti s užíváním antipsychotik se vyskytly případy žilního tromboembolismu (VTE). Vzhledem k tomu, že u pacientů léčených antipsychotiky jsou často přítomny získané rizikové faktory pro VTE, měly by být před i během léčby přípravkem Seroquel PROLONG tyto rizikové faktory rozpoznány a následně by měla být uplatněna preventivní opatření. Další informace Jsou k dispozici pouze omezené informace o užívání kvetiapinu v kombinaci s divalproexem či lithiem při léčení středně těžkých a těžkých manických epizod, kombinační terapie však byla dobře snášena (viz body 4.8 a 5.1). Údaje svědčí o příznivém efektu v 3. týdnu léčby. 4.5 Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce Vzhledem k primárnímu účinku kvetiapinu na centrální nervový systém, je třeba věnovat zvýšenou pozornost podávání přípravku Seroquel PROLONG v kombinaci s jinými centrálně působícími léčivými přípravky nebo alkoholem. Kvetiapin je metabolizován převážně cytochromem P450 3A4 (CYP3A4). V interakční studii se zdravými dobrovolníky vedlo současné podávání kvetiapinu (dávka 25 mg) a ketokonazolu (inhibitor CYP 3A4) k 5 až 8násobnému zvýšení AUC pro kvetiapin. Z tohoto důvodu je souběžné podávání kvetiapinu a inhibitorů CYP3A4 kontraindikovano. Rovněž se nedoporučuje užívat kvetiapin spolu s grapefruitovou šťávou. V klinické farmakokinetické studii s opakovanými dávkami kvetiapinu, před a v průběhu léčby karbamazepinem (induktor jaterních enzymů) vedlo současné podávání karbamazepinu k významnému zvýšení clearance kvetiapinu. Zvýšená clearance snižuje systémovou dostupnost kvetiapinu (měřenou jako plocha pod křivkou – AUC) průměrně až o 13 % ve srovnání s kvetiapinem samotným. U některých pacientů bylo snížení dostupnosti ještě větší. V důsledku této interakce může dojít ke snížení plazmatických koncentrací kvetiapinu a ovlivnění účinnosti léčby přípravem Seroquel PROLONG. Současné podávání kvetiapinu a fenytoinu (induktor jaterních enzymů) zvyšuje clearance kvetiapinu přibližně o 450 %. Pokud pacient užívá induktory jaterních enzymů, je třeba před započetím léčby zvážit předpokládaný prospěch z léčby přípravkem Seroquel PROLONG a možná rizika po vysazení léčby induktory jaterních enzymů. Jakákoliv změna léčby induktory jaterních enzymů musí být postupná, a pokud je to potřebné, je možné ji nahradit léčivem, které není induktorem jaterních enzymů (např. valproát sodný). Farmakokinetika kvetiapinu není významně ovlivněna současným podáváním antidepresiv imipraminu (inhibitor CYP2D6) nebo fluoxetinu (inhibitor CYP3A4 a CYP2D6). Farmakokinetika kvetiapinu se významně nemění při současném podávání s antipsychotiky risperidonem nebo haloperidolem. Při současném podávání kvetiapinu a thioridazinu se clearance kvetiapinu zvýšila o asi 70 %. Farmakokinetika kvetiapinu se nemění při současném podávání cimetidinu. Při současném podávání kvetiapinu a lithia nedochází ke změnám farmakokinetiky lithia. Při současném podávání valproátu sodného a kvetiapinu nedochází ke klinicky významné změně farmakokinetiky obou léčiv. Retrospektivní studie u dětí a dospívajících, kterým byl podáván valproát, kvetiapin nebo obě léčiva, odhalila, že se zvýšil výskyt leukopenie a neutropenie ve skupině s kombinační léčbou ve srovnání s léčbou v monoterapii. Nebyly provedeny interakční studie s běžně používanými kardiovaskulárními přípravky.

Je třeba opatrnost při současném podávání kvetiapinu a léčiv, která způsobují elektrolytovou nerovnováhu nebo prodlužují QT interval (viz bod 4.4). U pacientů užívajích kvetiapin byly hlášeny falešně pozitivní výsledky vyšetření enzymovou imunoesejí pro metadon a tricyklická antidepresiva. Doporučuje se potvrdit nejisté výsledky imunoeseje vhodnou chromatografickou metodou. 4.6

Fertilita, těhotenství a kojení

Bezpečnost a účinnost podávání kvetiapinu těhotným ženám nebyla zjišťována. Testy na zvířatech dosud neodhalily žádné škodlivé účinky, avšak nebyl dosud sledován vliv na vývoj očí u plodu. Seroquel PROLONG lze podávat v těhotenství pouze tehdy, když očekávaný efekt léčby převáží nad možnými riziky. U novorozenců, kteří byli během třetího trimestru těhotenství vystaveni vlivu antipsychotik (včetně kvetiapinu), existuje riziko nežádoucích účinků včetně extrapyramidových příznaků a/nebo příznaků z vysazení. Tyto příznaky se mohou lišit v délce trvání i v závažnosti. Byly hlášeny případy agitovanosti, hypertonie, hypotonie, tremoru, somnolence, respirační tísně nebo poruch příjmu potravy. Proto by novorozenci měli být pečlivě monitorováni. Existují publikované zprávy o vylučování kvetiapinu do mateřského mléka u lidí, ovšem stupeň exkrece nebyl konzistentní. Ženám, které užívají přípravek Seroquel PROLONG, se proto kojení v průběhu léčby nedoporučuje. 4.7 Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje Vzhledem k primárnímu účinku kvetiapinu na centrální nervový systém může kvetiapin ovlivňovat činnosti vyžadující zvýšenou pozornost. Pacientům je třeba proto doporučit, aby neřídili motorová vozidla, ani nevykonávali jiné činnosti vyžadující zvýšenou pozornost (např. obsluha strojů) do doby, než budou znát svoji individuální vnímavost. 4.8 Nežádoucí účinky Nejčastějšími nežádoucími účinky při léčbě kvetiapinem jsou: ospalost, závrať, sucho v ústech, mírná astenie, zácpa, tachykardie, ortostatická hypotenze a dyspepsie. Podobně jako u jiných antipsychotik se může vyskytnout nárůst tělesné hmotnosti, synkopa, neuroleptický maligní syndrom, leukopenie, neutropenie a periferní edémy. Nežádoucí účinky spojené s léčbou kvetiapinem jsou uvedeny v následujícím přehledu ve formátu podle “CIOMS III Working Group, 1995”. Frekvence výskytu nežádoucích účinků je vyjádřena následovně: velmi časté: ≥ 1/10, časté ≥ 1/100 až < 1/10, méně časté: ≥ 1/1000 až < 1/100, vzácné: ≥ 1/10000 až < 1/1000, velmi vzácné: (< 1/10 000), není známo (z dostupných údajů nelze určit). Poruchy krve a lymfatického systému Velmi časté: snížený hemoglobin23 Časté: leukopenie1, 29, snížený počet neutrofilů, zvýšený počet eosinofilů28 Méně časté: trombocytopenie, anémie, snížení počtu trombocytů14 Vzácné: agranulocytóza27 Není známo: neutropenie1 Poruchy imunitního systému

Méně časté: reakce přecitlivělosti (včetně kožních alergických reakcí) Velmi vzácné: anafylaktická reakce6 Endokrinní poruchy Časté: hyperprolaktinémie16, snížení celkového T4

25, snížení volného T425, snížení celkového

T3

25, zvýšení TSH25

Méně časté: snížení volného T3

25, hypothyreoidismus22

Velmi vzácné: nepřiměřená sekrece antidiuretického hormonu Poruchy metabolismu a výživy Velmi časté: zvýšení sérových triglyceridů11,31, zvýšení celkového cholesterolu (především LDL cholesterolu)12,31, snížení HDL cholesterolu18,31, zvýšení tělesné hmotnosti9,31 Časté: zvýšená chuť k jídlu, zvýšení glukosy v krvi na úroveň hyperglykémie7,31 Méně časté: hyponatrémie22, diabetes mellitus1,5,6 Vzácné: metabolický syndrom30 Psychiatrické poruchy Časté: abnormální sny a noční můry, sebevražedné myšlenky a sebevražedné chování21 Vzácné: somnambulizmus a jiné podobné reakce, např. syndrom poruchy spánku spojený s nočním jedlictvím Poruchy nervového systému Velmi časté: závratě4,17, ospalost2,17, bolest hlavy Časté: synkopa4,17, extrapyramidové symptomy1,22, dysartrie Méně časté: epileptické paroxysmy1, syndrom neklidných nohou, tardivní dyskinéze1,6 Srdeční poruchy Časté: tachykardie4, palpitace24 Méně časté: prodloužení intervalu QT1,13,19, bradykardie32 Poruchy oka Časté: neostré vidění Cévní poruchy Časté: ortostatická hypotenze4,17 Vzácné: žilní tromboembolismus1 Respirační, hrudní a mediastinální poruchy Časté: rinitida, dušnost20 Gastrointestinální poruchy Velmi časté: sucho v ústech Časté: zácpa, dyspepsie, zvracení26 Méně časté: dysfagie8 Vzácné: pankreatitida1 Poruchy jater a žlučových cest Časté: zvýšené sérových transamináz (ALT, AST)3, zvýšení hladin gamaglutamyltransferázy3 Vzácné: žloutenka6, hepatitida Poruchy kůže a podkožní tkáně Velmi vzácné: angioedém6, Stevens-Johnson syndrom6 Není známo: toxická epidermální nekrolýza, erythema multiforme Poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně

Velmi vzácné: rhabdomyolýza Stavy spojené s těhotenstvím, šestinedělím a perinatálním obdobím Není známo: syndrom z vysazení léku u novorozenců Poruchy reprodukčního systému a choroby prsu Méně časté: sexuální dysfunkce Vzácné: priapismus, galaktorea, zvětšování prsů, poruchy menstruace Celkové poruchy a reakce v místě aplikace Velmi časté: abstinenční příznaky1,10 Časté: mírná astenie, periferní edém, podrážděnost, pyrexie Vzácné: neuroleptický maligní syndrom1, hypotermie Vyšetření Vzácné: zvýšení kreatinfosfokinázy v krvi15

_______________________________________________________________________

1

Viz bod 4.4

2

Může se objevit somnolence, zejména během prvních dvou týdnů léčby, která obvykle vymizí při dalším užívání přípravku.

3

U některých pacientů léčených přípravkem Seroquel docházelo k asymptomatickému zvýšení (změna z normálních hodnot na hodnoty > 3násobek horní hranice normy naměřené kdykoliv) sérových transamináz (ALT, AST) nebo GGT. Zvýšené hodnoty se obvykle navrací k normě při pokračování v léčbě.

4

Seroquel může, stejně jako další antipsychotika vyvolávající blokádu alfa-1 adrenergních receptorů, vyvolat ortostatickou hypotenzi se závratěmi a tachykardií, a u některých pacientů se synkopou. Uvedené nežádoucí účinky se objevují zejména při úvodní titraci dávky (viz bod 4.4).

5

Během léčby byla ve velmi vzácných případech hlášena manifestace latentní formy diabetes mellitus.

6

Výpočet frekvence uvedených nežádoucích účinků byl prováděn pouze z poregistračního sledování.

7

Hladina glukosy v krvi nalačno 126 mg/100 ml ( 7,0 mmol/l) nebo 200 mg/100 ml ( 11,1 mmol/l) po jídle naměřená alespoň jednou.

8

Zvýšený výskyt dysfagie při podávání přípravku Seroquel ve srovnání s placebem byl pozorován pouze v klinických studiích u bipolární deprese

9

Zvýšení tělesné hmotnosti o 7 % ve srovnání s výchozí tělesnou hmotností. Vyskytuje se zejména v prvních týdnech léčby u dospělých.

10

Následující příznaky z vysazení léku byly nejčastěji pozorovány v krátkodobých, placebem kontrolovaných studiích, v monoterapii: nespavost, nausea, bolest hlavy, průjem, zvracení, závratě a podrážděnost. Incidence těchto nežádoucích účinků významně poklesla do 1 týdne po vysazení léku.

11

Triglyceridy

200 mg/100 ml

( 2,258 mmol/l)

u pacientů

18 let

nebo

150 mg/100 ml ( 1,694 mmol/l) u pacientů < 18 let, naměřené alespoň jednou.

12

Cholesterol

240 mg/100 ml

( 6,2064 mmol/l)

u pacientů

18 let

nebo

200 mg/100ml ( 5,172 mmol/l) u pacientů < 18 let, naměřené alespoň jednou. Velmi

často bylo pozorováno zvýšení LDL cholesterolu na 30 mg/100ml ( 0,769 mmol/l). Průměrná změna u pacientů, u kterých nastalo toto zvýšení, byla 41,7 mg/100 ml ( 1,07 mmol/l).

13

Viz text níže.

14

Trombocyty ≤ 100x109/l naměřené alespoň jednou.

15

Na základě hlášení nežádoucích příhod nebyl zjištěn vztah mezi zvýšenými hladinami sérové kreatinkinázy a neuroleptickým maligním syndromem

16

Hladiny prolaktinu (pacienti > 18 let): > 20 g/l (> 869,56 mol/l) u mužů; > 30 g/l (> 1304,34 mol/l) u žen, naměřené kdykoliv

17

Může vest k pádům.

18

HDL cholesterol:

< 40mg/100 ml

(1,025 mmol/l) u mužů;

< 50mg/100 ml

(1,282 mmol/l) u žen naměřené kdykoliv.

19

Výskyt pacientů, u kterých nastal posun intervalu QTc z < 450 ms na ≥ 450 ms s prodloužením

≥ 30 ms.

V placebem

kontrolovaných

klinických

studiích

s kvetiapinem je průměrná změna a výskyt pacientů s posunem na klinicky významnou úroveň podobná u kvetiapinu a placeba.

20

Posun z >132 mmol/l na ≤ 132 mmol/l naměřený alespoň jednou.

21

Případy sebevražedných idealizací a sebevražedného chování byly hlášeny v průběhu léčby přípravkem Seroquel PROLONG nebo krátce po přerušení léčby (viz body 4.4 a 5.1).

22

Viz bod 5.1.

23

Snížená hladina hemoglobinu < 13 g/100 ml (8,07 mmol/l) u mužů, < 12 g/100 ml (7,45 mmol/l) u žen alespoň při jednom vyšetření bylo nalezeno u 11 % pacientů užívajích kvetiapin v klinických studiích včetně otevřené fáze. U těchto pacientů byla průměrná maximální hodnota snížení hemoglobinu naměřená kdykoliv -1,50 g/100 ml.

24

Tato hlášení se často vyskytovala v souvislosti s hlášením tachykardie, závratě, ortostatické hypotenze a/nebo probíhajícího srdečního/respiračního onemocnění.

25

Na podkladě posunu od normálních hodnot na počátku studie až k potenciálně klinicky závažným hodnotám kdykoliv ve všech studiích. Posun u celkového T4, volného T4,

celkového T3 a volného T3 je definován jako < 0,8 krát dolní mez normálních hodnot

(pmol/l) a posun u TSH > 5 MJ/l naměřené kdykoliv.

26

Na podkladě zvýšené frekvence zvracení u starších pacientů (> 65 let)

27

Posun neutrofilů z počáteční hodnoty ≥ 1,5x109/l na < 0,5x109/L nameřené kdykoliv.

28

Na základě posunu z normálních hodnot na hodnoty potenciálně klinicky závažné naměřené kdykoliv po období stabilizace ve všech klinických studiích. Posun u eosinifilů je definován jako > 1x109 buněk/l naměřené kdykoliv.

29

Na základě posunu z normálních hodnot na potenciálně klinicky závažné hodnoty naměřené kdykoliv v období po stabilizaci v průběhu všech klinických studií. Posun hodnot leukocytů je definován jako < 3x109 buněk/l naměřený kdykoliv.

30

Na základě hlášení nežádoucí příhody metabolický syndrom ze všech klinických hodnocení s kvetiapinem.

31

V klinických studiích bylo u některých pacientů pozorováno zhoršení více než jednoho metabolického parametru tělesná hmotnost, glukosa v krvi a lipidy (viz bod 4.4).

32

Může se objevit na počátku léčby a může být doprovázena hypotenzí a/nebo synkopou. Frekvence je odvozeno od hlášení bradykardie a příbuzných příhod ve všech klinických studiích s kvetiapinem.

Při podávání neuroleptik byly hlášeny případy prolongace intervalu QT, komorových arytmií, náhlého nevysvětlitelného úmrtí srdeční zástavy a torsades de pointes a jsou považovány za skupinový efekt. Hormony štítné žlázy Léčba kvetiapinem je spojena s poklesem hladin hormonů štítné žlázy závislým na dávce. V krátkodobých placebem kontrolovaných klinických studiích byl výskyt potenciálně klinicky významného posunu hladin hormonů štítné žlázy: celkového T4: 3,4 % pro kvetiapin

vs. 0,6 % pro placebo; volného T4: 0,7 % pro kvetiapin vs. 0,1 % pro placebo; celkového T3:

0,54 % pro kvetiapin vs. 0,0 % pro placebo; volného T3: 0,2 % pro kvetiapin vs. 0,0 % pro

placebo. Výskyt posunu TSH byl 3,2 % pro kvetiapin vs. 2,7 % pro placebo. V krátkodobých placebem kontrolovaných klinických studiích v monoterapii byl výskyt reciprokých klinicky potenciálně významných posunů T3 a TSH 0,0 % pro kvetiapin i placebo a 0,1 % pro

kvetiapin vs. 0,0 % pro placebo pro posuny T4 a TSH. Tyto posuny hladin hormonů štítné

žlázy nejsou obvykle spojeny s klinickou symptomatologií hypothyreoidismu. Pokles celkového T4 a volného T4 byl maximální během prvních 6 týdnů léčby kvetiapinem, při

dlouhodobé léčbě nedošlo k dalšímu snížení. Téměř ve všech případech, nezávisle na délce léčby, došlo po vysazení kvetiapinu k úpravě hladin celkového T4 a volného T4. Pouze po

vyšších dávkách byl pozorován mírný pokles celkového T3 a reverzního T3. U 8 pacientů,

u kterých byly měřeny hladiny TBG, se hladiny neměnily. Děti a dospívající (10 až 17 let) U dětí a dospívajících je třeba předpokládat stejné nežádoucí účinky jako u dospělých. Následující tabulka shrnuje nežádoucí účinky, které se vyskytují s vyšší frekvencí u dětí a dospívajících (10 až 17 let) než u dospělých nebo nežádoucí účinky, které nebyly identifikovány u dospělých. Frekvence nežádoucích účinků jsou definovány následovně.: velmi časté (>1/10), časté (> 1/100 až < 1/10), méně časté (> 1/1000až < 1/100), vzácné (> 1/10 000až < 1/1000) a velmi vzácné (< 1/10 000). Poruchy metabolismu a výživy Velmi časté:

Zvýšená chuť k jídlu

Vyšetření

Velmi časté:

Zvýšené hladiny prolaktinu1, zvýšený krevní tlak2

Poruchy nervového systému Velmi časté:

Extrapyramidové symptomy3

Celkové poruchy a reakce v místě aplikace Časté:

Podrážděnost4

1.

Hladiny prolaktinu (pacienti < 18 let): > 20 µg/l (> 869,56 pmol/l) u mužů; > 26 µg/l (> 1130,428 pmol/l) u žen naměřené kdykoliv. Méně než 1 % pacientů mělo vzestup hladin prolaktinu > 100 µg/l.

2.

Na základě posunů nad klinicky významné koncentrace (převzato podle kritérií “National Institutes of Health”) nebo zvýšení > 20 mmHg pro systolický tlak nebo > 10 mmHg pro diastolický tlak kdykoliv v průběhu dvou krátkodobých (3-6 týdnů) placebem kontrolovaných klinických studií u dětí a dospívajících.

3.

Viz bod 5.1.

4.

Poznámka: Frekvence je konzistentní s frekvencí pozorovanou u dospělých, ale podrážděnost může být u dětí a dospívajících spojena s jinými klinickými důsledky ve srovnání s dospělými.

4.9 Předávkování Hlášené příznaky předávkování odpovídají vystupňovanému známému farmakologickému účinku léčivé látky, tj. ospalost a útlum, tachykardie a hypotenze. Bylo hlášeno jedno úmrtí pacienta v klinické studii po akutním předávkování 13,6 g kvetiapinu a v poregistračním sledování po požití 6 g přípravku Seroquel. Bylo hlášeno přežití pacienta po akutním předávkování 30 g kvetiapinu. V poregistračním sledování byly velmi vzácně hlášeny případy předávkování samotným kvetiapinem vedoucí k úmrtí nebo komatu. Dále byly hlášeny následující účinky po předávkování kvetiapinem v monoterapii: prodloužení intervalu QT, epileptické záchvaty, status epilepticus, rhabdomyolýza, útlum dechu, retence moči, zmatenost, delirium a/nebo agitovanost. Pacienti se závažným kardiovaskulárním onemocněním mají větší riziko nežádoucích účinků po předávkování (viz bod 4.4).

Léčba předávkování Kvetiapin nemá specifické antidotum. V případě těžké intoxikace je třeba zvážit možnost současné intoxikace několika látkami a doporučuje se léčba na jednotce intenzivní péče, včetně zajištění průchodnosti dýchacích cest, zabezpečení dostatečné ventilace a přísunu kyslíku, a dále pravidelné sledování a podpora kardiovaskulárního systému. Vzhledem k tomu, že nebyla zkoumána prevence absorpce při předávkování, lze při značném předávkování indikovat výplach žaludku, pokud možno do jedné hodiny po předávkování (po intubaci, pokud je pacient v bezvědomí) a podat aktivní uhlí spolu s laxativem. Refrakterní hypotenzi v případech předávkování kvetiapinem je třeba léčit vhodným způsobem, např. intravenózním podáním tekutin či sympatomimetik (nejsou vhodné adrenalin a dopamin, neboť stimulace beta receptorů může zhoršovat hypotenzi při současné blokádě alfa receptorů kvetiapinem). Lékařský dohled a sledování životních funkcí musí pokračovat až do úplného vyléčení. 5.

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti Farmakoterapeutická skupina: antipsychotika, diazepiny, oxazepiny a thiazepiny ATC kód: N05A H04 Mechanismus účinku Kvetiapin je atypické antipsychotikum. Kvetiapin a N-desalkylkvetiapin, jeho aktivní metabolit v lidské plazmě, intereagují s celou řadou receptorů pro neurotransmitery. Kvetiapin a N-desalkylkvetiapin mají afinitu k serotoninovým (5HT2) a dopaminovým D1 a

D2 receptorům v mozku. Na podkladě interakce s těmito receptory v mozku jsou vysvětlovány

klinické antipsychotické vlastnosti přípravku Seroquel PROLONG. Slabé extrapyramidové nežádoucí účinky (EPS) ve srovnání s typickými antipsychotiky jsou připisovány kombinaci receptorového antagonismu s vyšší selektivitou pro 5HT2 oproti D2. N-desalkylkvetiapin má

též vysokou afinitu k noradrenalinovému přenašeči (“norepinephrine transporter” - NET). Kvetiapin a N-desalkylkvetiapin mají také vysokou afinitu k histaminovým a adrenergním α1-

receptorům a nízkou afinitu k adrenergním α2 a serotoninovým 5HT1A receptorům. Kvetiapin

nemá afinitu k muskarinovým a benzodiazepinovým receptorům. Farmakodynamické účinky Kvetiapin prokázal účinek ve zkouškách, které se používají k testování antipsychotického účinku, jako jsou např. podmíněné obranné reflexy. Kvetiapin potlačuje též účinky dopaminových agonistů, což bylo prokázáno na základě behaviorálních hodnocení a elektrofyziologických měření. Kvetiapin zvyšuje koncentraci metabolitů dopaminu, což je neurochemický ukazatel blokády D2 receptorů.

V předklinických testech určených k predikci EPS měl kvetiapin profil atypického antipsychotika, který se liší od profilu typických antipsychotik. Po dlouhodobém podávání kvetiapinu nevzniká supersenzitivita dopaminových D2 receptorů. Při užití dávek dostatečně

blokujících D2 receptory dochází jen k málo vyjádřené katalepsii. Kvetiapin má při

dlouhodobém podávání selektivní účinek na limbický system tím, že vyvolává depolarizační blokádu mesolimbických, ale nikoliv nigrostriatálních dopaminových neuronů. Při akutním a chronickém podávání opicím rodu Cebus po předchozí senzibilizaci haloperidolem nebo bez senzibilizace vykazuje kvetiapin minimální pohotovost k dystonickým reakcím. Výsledky těchto pokusů predikují, že by Seroquel PROLONG měl mít minimální schopnost vyvolávat

EPS. Předpokládá se, že látky, které mají malou schopnost vyvolávat EPS, mají pravděpodobně i nižší schopnost vyvolat tardivní dyskinézi (viz bod 4.8). Není známo, do jaké míry se N-desalkylkvetiapin podílí u lidí na farmakologické aktivitě přípravku Seroquel PROLONG. Klinická účinnost Schizofrenie Účinnost přípravku Seroquel PROLONG při léčbě pacientů, kteří splňovali kritéria DSM-IV pro schizofrenii, byla prokázána v klinické studii kontrolované placebem, trvající 6 týdnů, a dále v klinické “switch” studii kontrolované aktivní léčbou (Seroquel – Seroquel PROLONG) u ambulantních pacientů se stabilizovanou schizofrenií. Primárním cílovým parametrem v placebem kontrolované klinické studii byla změna celkového skóre ve škále PANSS mezi výchozí hodnotou a konečnou hodnotou. Seroquel PROLONG v dávkách 400 mg denně, 600 mg denně a 800 mg denně prokázal statisticky významné zlepšení psychotických symptomů ve srovnání s placebem. Účinek po dávkách 600 mg a 800 mg byl větší než po dávce 400 mg. V 6týdenní “switch” studii (Seroquel – Seroquel PROLONG) kontrolované aktivní léčbou bylo primárním cílovým parametrem účinnosti zjistit podíl pacientů, kde nebylo dosaženo účinku, tj. pacientů, kteří přerušili léčbu v důsledku neúčinnosti léčby nebo jejichž skóre ve škále PANSS se zvýšilo o 20 % a více od randomizace do kterékoliv další návštěvy. U pacientů stabilizovaných na 400 mg až 800 mg kvetiapinu denně byla účinnost zachována i po převedení na ekvivalentní denní dávku Seroquel PROLONG podávanou jednou denně. V dlouhodobé studii u pacientů se stabiliní schizofrenií, kterým byla podávána udržovací dávka Seroquel PROLONG po dobu 16 týdnů, byl Seroquel PROLONG účinnější než placebo při hodnocení prevence relapsů. Odhadované riziko relapsu po šesti měsících léčby bylo 14,3 % ve skupině Seroquel PROLONG a 68,2 % ve skupině placebo. Průměrná podávaná dávka byla 669 mg. S léčbou přípravkem Seroquel PROLONG po dobu až 9 měsíců (medián 7 měsíců) nebyla spojena žádná další bezpečnostní rizika. Zejména se jedná o nežádoucí účinky EPS a nárůst tělesné hmotnosti, které neměly rostoucí tendenci s prodloužením léčby přípravkem Seroquel PROLONG. Bipolární porucha Seroquel vykázal vyšší účinnost než placebo ve snížení manických symptomů ve 3. a 12, týdnu ve dvou klinických studiích (monoterapie) při léčbě středně závažné až závažné manické epizody. Účinost Seroquel PROLONG byla dále demonstrována ve srovnání s placebem v další 3týdenní studii. Seroquel PROLONG byl podáván v dávkovém rozmezí 400 až 800 mg/den a průměrná dávka byla asi 600 mg/den. Údaje o podávání přípravku Seroquel v kombinaci s divalproexem nebo lithiem u akutní středně závažné až závažné manické epizody v týdnu 3 a 6 jsou omezené, avšak kombinační léčba je dobře tolerována. Údaje ukazují na aditivní účinek 3. týden léčby. Druhá studie nepotvrdila aditivní účinek 6. týden léčby. V klinické studii u pacientů s depresivní epizodou prokázal Seroquel PROLONG vyšší účinnost než placebo ve snížení celkového skóre podle MADRS. Ve 4 dalších klinických studiích o délce 8 týdnů, které zahrnovaly pacienty se středně těžkou až těžkou depresivní epizodou (bipolární porucha I a II) byl Seroquel v dávkách 300 a 600 mg/den významně účinnější než placebo v parametrech: průměrné zlepšení skóre

MADRS a v odpovědi definované jako alespoň 50% zlepšení celkového skóre MADRS oproti výchozí hodnotě. V průběhu krátkodobého hodnocení nebyl pozorován dodatečný efekt dávky 600 mg/den oproti dávce 300 mg/den. V dlouhodobých klinických studiích, které byly pokračováním dvou předešlých studií u pacientů s depresivní epizodou, kteří reagovali na podávání přípravku Seroquel 300 mg nebo 600 mg, byla prokázána dlouhodobá účinnost přípravku Seroquel na depresivní symptomy, nikoliv však na manické symptomy. Ve dvou klinických studiích zaměřených na prevenci rekurence a hodnotících kvetiapin v kombinaci se stabilizátory nálady u pacientů s manickou, depresivní nebo smíšenou epizodou byla kombinace s kvetiapinem účinnější než monoterapie stabilizátory nálady v prodloužení času do rekurence jakékoliv epizody (manické, smíšené nebo depresivní). Kvetiapin byl podáván dvakrát denně v celkové dávce 400 mg až 800 mg v kombinaci s lithiem nebo valproátem. Jedna dlouhodobá studie (až 2 roky léčby) hodnotila prevenci rekurence (recidiv) u pacientů s manickou, depresivní nebo smíšenou epizodou. Po odpovědi a stabilizaci na kvetiapinu bylo pokračování v léčbě kvetiapinem oproti záměně za placebo účinnější v prodloužení doby do objevení se jakékoliv epizody (manické, smíšené nebo depresivní) u pacientů s bipolární poruchou typu I. Počet pacientů s výskytem epizody byl ve skupině s kvetiapinem 91(22,5 %), ve skupině s placebem 208 (51,5 %) a ve skupině s lithiem 95 (26,1 %). Významná část pacientů (25 %) ve skupině s lithiem však měla medián hladin lithia mimo obvyklé terapeutické meze (0,6-1,2 mmol/l). U pacientů, kteří odpovídali na léčbu kvetiapinem, při srovnání pokračování léčby kvetiapinem ve srovnání s převedením na lithium, výsledky ukazují, že převod na lithium nevede k prodloužení doby do rekurence příhody. Depresivní epizody v rámci depresivní poruchy Ve dvou krátkodobých (6týdenní) klinických studiích byli zařazeni pacienti, kteří neodpovídali adekvátně na alespoň jednu antidepresivní léčbu. Seroquel PROLONG podávaný v dávkách 150 mg a 300 mg jako doplněk ke stávající antidepresivní léčbě (amitriptylin, bupropion, citalopram, duloxetin, escitalopram, fluoxetin, paroxetin, sertralin nebo venlafaxin) prokázal vyšší účinnost než samotná léčba antidepresivy ve snižování symptomů deprese měřenou jako zlepšení celkového skóre podle MADRS (průměrná změna LS oproti placebu 2-3,3 bodu). Dlouhodobá účinnost a bezpečnost u pacientů s depresivní poruchou (MDD) nebyla v uspořádání přídavné léčby hodnocena, avšak u dospělých pacientů byla hodnocena dlouhodobá účinnost a bezpečnost v monoterapii (viz níže). Následující studie byly provedeny s přípravkem Seroquel PROLONG v monoterapii, avšak Seroquel PROLONG je indikován pouze jako přídavná léčba. Ve třech ze čtyř klinických studií s přípravkem Seroquel PROLONG v monoterapii u pacientů s depresivní poruchou prokázal Seroquel PROLONG 150 mg a 300 mg/den vyšší účinnost než placebo ve snižování depresivních symptomů měřených jako zlepšení celkového skóre u pacientů s depresivní poruchou ve škále podle Montgomery-Åsberg Depression Rating Scale (MADRS) (průměrná změna LS oproti placebu o 2-4 body). V klinické studii zaměřené na prevenci relapsu byli pacienti s depresivní epizodou stabilizováni v otevřené fázi studie přípravkem Seroquel PROLONG po dobu alespoň 12 týdnů a dále randomizováni do skupiny, které byl podáván Seroquel PROLONG jednou denně nebo placebo po dobu až 52 týdnů. Průměrná dávka přípravku Seroquel PROLONG v průběhu randomizované fáze studie byla 177 mg/den. Výskyt relapsu byl 14,2 % u pacientů

léčených přípravkem Seroquel PROLONG a 34,4 % u pacientů, kterým bylo podáváno placebo. V krátkodobé 9týdenní studii s flexibilním dávkováním přípravku Seroquel PROLONG v rozmezí 50 mg až 300 mg u starších pacientů (66 až 89 let) bez demence denně vykázal vyšší účinnost než placebo ve snižování depresivních symptomů podle celkového zlepšení skóre ve škále MADRS (průměrná změna LS oproti placebu -7,54). V této studii dostávali pacienti randomizovaní do skupiny Seroquel PROLONG 50 mg/den 1. až 3. den, dávka mohla být zvýšena na 100 mg/den 4. den, 150 mg/den 8. den a až na 300 mg/den v závislosti na klinické odpovědi a snášenlivosti. Průměrná dávka přípravku Seroquel PROLONG byla 160 mg/den. Snášenlivost přípravku Seroquel PROLONG jednou denně, až na výskyt extrapyramidových symptomů (viz bod 4.8 a “Klinická bezpečnost” níže), u starších pacientů byla srovnatelná se snášenlivostí pozorovanou u dospělých (18-65 let). Podíl pacientů starších než 75 let byl 19 %. Klinická bezpečnost V krátkodobých placebem kontrolovaných klinických studiích u schizofrenie a bipolární manie byl celkový výskyt extrapyramidových symptomů podobný jako u placeba (schizofrenie: 7,8 % pro kvetiapin a 8,0 % pro placebo; bipolární manie: 11,2 % pro kvetiapin a 11,4 % pro placebo). Nejvyšší frekvence extrapyramidových symptomů byla pozorována u pacientů, kterým byl podáván kvetiapin ve srovnání s placebem, v krátkodobých placebem kontrolovaných klinických studiích u depresivní poruchy (MDD) a bipolární deprese. V krátkodobých placebem kontrolovaných klinických studiích u bipolární deprese byl celkový výskyt extrapyramidových symptomů 8,9 % pro kvetiapin a 3,8 % pro placebo. V krátkodobých placebem kontrolovaných klinických studiích v monoterapii u depresivní poruchy byl celkový výskyt extrapyramidových symptomů 5,4 % pro Seroquel PROLONG a 3,2 % pro placebo. V krátkodobých placebem kontrolovaných klinických studiích v monoterapii u starších pacientů s depresivní poruchou byl celkový výskyt extrapyramidových symptomů 9,0 % pro Seroquel PROLONG a 2,3 % pro placebo. Výskyt jednotlivých nežádoucích příhod (tj. akathisie, extrapyramidové poruchy, třes, dyskinéze, dystonie, neklid, samovolné svalové kontrakce, psychomotorická hyperaktivita a svalová ztuhlost) nepřekročil 4 % v žádné léčebné skupině. V krátkodobých (rozmezí od 3 do 8 týdnů) placebem kontrolovaných klinických studiích s fixními dávkami (50 mg/den až 800 mg/den) byl průměrný nárůst tělesné hmotnosti u pacientů léčených kvetiapinem 0,8 kg u denní dávky 50 mg až 1,4 kg u denní dávky 600 mg (s nižším přírůstkem u denní dávky 800 mg) ve srovnání s 0,2 kg u pacientů, kterým bylo podáváno placebo. Podíl pacientů ve skupině léčené kvetiapinem s přírůstkem ≥ 7 % tělesné hmotnosti kolísal od 5,3 % u denní dávky 50 mg do 15,5 % u denní dávky 400 mg (s nižším přírůstkem u denních dávek 600 mg a 800 mg) ve srovnání s 3,7 % pacientů, kterým bylo podáváno placebo. Dlouhodobější klinické studie k prevenci relapsu (v rozmezí od 2 do 36 týdnů) zahrnovaly otevřenou fázi studie, v průběhu které byl pacientům podáván kvetiapin, následovanou randomizovanou fází v průběhu, které byli pacienti randomizováni do větve s kvetiapinem nebo placebem. U pacientů, kteří byli randomizováni do větve s kvetiapinem, byl průměrný nárůst tělesné hmotnosti v průběhu otevřené fáze 2,56 kg, resp. 3,22 kg 48. týden randomizované fáze ve srovnání s tělesnou hmotností v otevřené fázi. U pacientů, kteří byli randomizováni do větve s placebem, byl průměrný nárůst tělesné hmotnosti v průběhu otevřené fáze 2,39 kg, resp. 0,89 kg 48. týden randomizované fáze ve srovnání s tělesnou hmotností v otevřené fázi.

V placebem kontrolovaných klinických studiích u starších pacientů s psychózou podmíněnou demencí nebyl výskyt cerebrovaskulárních nežádoucích příhod na 100 paciento-roků vyšší u pacientů léčených kvetiapinem ve srovnání s pacienty, kterým bylo podáváno placebo. V placebem kontrolovaných klinických studiích v monoterapii u pacientů s výchozí hodnotou počtu neutrofilů 1,5 x 109/l byl výskyt alespoň jednoho měření < 1,5 x 109/l 1,72 % u pacientů léčených kvetiapinem a 0,73 % u pacientů na placebu. V placebem kontrolovaných, otevřených klinických studiích s aktivním komparátorem u pacientů s výchozí hodnotou počtu neutrofilů 1,5 x 109/l byl výskyt alespoň jednoho měření < 0,5 x 109/l 0,21 % u pacientů léčených kvetiapinem a 0 % u pacientů na placebu a výskyt měření v mezích 0,5 až < 1,0 x 109/l byl 0,75 % u pacientů na kvetiapinu a 0,11 % u pacientů na placebu. Děti a dospívající (10 až 17 let) Účinnost a bezpečnost přípravku Seroquel byla studována ve 3týdenní placebem kontrolované studii při léčbě mánie (n = 284 pacientů z USA ve věku 10 až 17 let). Asi 45 % populace pacientů mělo další diagnózu ADHD. Dále byla provedena 6týdenní placebem kontrolovaná studie u pacientů se schizofrenií (n = 222, věk 13 až 17 let). Z obou studiích byli vyřazeni pacienti, kteří neodpovídali na Seroquel. Léčba přípravkem Seroquel byla zahájena dávkou 50 mg/den, druhý den zvýšena na 100 mg/den a dále byla dávka titrována na cílovou dávku (manie 400-600 mg/den; schizofrenie 400-800 mg/den) vzestupně po 100 mg/den a podávána ve dvou nebo třech rozdělených denních dávkách. Ve studii s mánií byl rozdíl průměrné změny LS od výchozí hodnoty v celkovém skóre YMRS (aktivní léčba minus placebo) -5,21 pro Seroquel 400 mg/den a -6,56 pro Seroquel 600 mg/den. Podíl pacientů odpovídajích na léčbu (zlepšení YMRS ≥ 50 %) byl 64 % pro Seroquel 400 mg/den, 58 % pro 600 mg/den a 37 % pro placebo. Ve studii se schizofrenií byl rozdíl průměrné změny LS od výchozí hodnoty v celkovém skóre PANSS (aktivní léčba minus placebo) – 8,16 pro Seroquel 400 mg/den a -9,29 pro Seroquel 800 mg/den. Ani režim s nízkou dávkou (400 mg/den), ani vysokou dávkou kvetiapinu nebyl lepší než placebo s ohledem na podíl pacientů, kteří dosáhli odpovědi definované jako pokles o ≥30 % oproti výchozí hodnotě v celkovém skóre PANSS. Vyšší dávky měly za následek číselně nižší podíl odpovídajících na léčbu jak u mánie, tak u schizofrenie. Nejsou k dispozici údaje o udržovací léčbě či o prevenci rekurence v této věkové kategorii. 26týdenní otevřené fáze akutních studií (n=380 pacientů) s přípravkem Seroquel dávkovaným flexibilně v rozmezí 400-800 mg/den poskytly další bezpečnostní informace. U dětí a dospívajících byl hlášen vzestup krevního tlaku; zvýšená chuť k jídlu, extrapyramidové symptomy a zvýšení sérových hladin prolaktinu byly hlášeny s vyšší frekvencí u dětí a dospívajících než u dospělých (viz body 4.4 a 4.8). Extrapyramidové symptomy V krátkodobé placebem kontrolované studii v monoterapii u dospívajích (13-17 let) se schizofrenií byl kumulovaný výskyt extrapyramidových symptomů 12,9 % pro kvetiapin a 5,3 % pro placebo, ačkoliv výskyt jednotlivých nežádoucích účinků (tj. akathisie, třes, extrapyramidová porucha, hypokinéze, neklid, psychomotorická hyperaktivita, svalová ztuhlost a dyskinéze) nepřesáhla 4,1 %v žádné léčebné skupině. V krátkodobé placebem kontrolované klinické studii u dětí a dospívajících (10-17 let) s bipolární mánií byl kumulovaný výskyt extrapyramidových symptom 3,6 % pro kvetiapin a 1,1 % pro placebo. V dlouhodobé otevřené fázi studií na schizofrenii a bipolární mánii byl kumulovaný výskyt EPS závislých na léčbě 10 %.

Nárůst tělesné hmotnosti V krátkodobých klinických studiích u pediatrické populace (10-17 let) přibralo 17 % pacientů užívajících kvetiapin a 2,5 % pacientů užívajících placebo ≥ 7 % své tělesné hmotnosti. Po korekci na normální růst v průběhu delší doby, byl vzestup alespoň 0,5 standardní odchylky od bazální hodnoty “Body Mass Index” (BMI) pokládán za klinicky významnou změnu; 18,3 % pacientů léčených kvetiapinem po dobu alespoň 26 týdnů splnilo toto kritérium. Sebevraždy/sebevražedné myšlenky nebo klinické zhoršení stavu V krátkodobých placebem kontrolovaných klinických studiích bez ohledu na věk a indikaci byl výskyt sebevražedných úmyslů 0,8 % pro kvetiapin (75/9238) i placebo (37/4745). V krátkodobých placebem kontrolovaných studiích u pediatrických pacientů se schizofrenií byl výskyt sebevražedných úmyslů 1,4 % (2/147) pro kvetiapin a 1,3 % pro placebo (1/75) u pacientů <18 let. V krátkodobých placebem kontrolovaných studiích u pediatrických pacientů s bipolární mánií byl výskyt sebevražedných úmyslů 1,0 % (2/193) pro kvetiapin a 0 % pro placebo (0/90) u pacientů < 18 let. Katarakta/zákal oční čočky V klinických studiích hodnotících kataraktogenní potenciál přípravku Seroquel ve srovnání s risperidonem při dlouhodobé léčbě pacientů se schizofrenií nebo schizoafektivní poruchou nebyl Seroquel v dávkách 200-800 mg/den horší než risperidon v dávkách 2až 8 mg/den u pacientů exponovaných léčbě nejméně 21 měsíců (viz bod 5.3) při hodnocení 2letého zvýšení počtu příhod zvýšení stupně podle LOCS II (Lens Opacities Classification System II) zákalu oční čočky (Nuclear opalescence, Cortical, and Posterior Sbscapular standards for LOCS II).

5.2 Farmakokinetické vlastnosti Absorpce Kvetiapin se po perorálním podání dobře vstřebává. Maximální plazmatické koncentrace kvetiapinu po podání Seroquel PROLONG je dosaženo 6 hodin po podání (tmax). Molární

koncentrace aktivního metabolitu N-desalkylkvetiapinu v ustáleném stavu dosahuje 35 % koncentrace kvetiapinu. Farmakokinetika kvetiapinu a N-desalkylkvetiapinu je lineární a přímo úměrná podané dávce pro dávky až 800 mg jednou denně. Plocha pod křivkou (AUC) pro Seroquel PROLONG jednou denně je srovnatelná s příslušnými údaji pro Seroquel podávaný dvakrát denně, avšak maximální plazmatická koncentrace (cmax) je v ustáleném stavu o 13 % nižší. Srovnáním

koncentrací N-desalkylkvetiapinu u přípravků Seroquel PROLONG a Seroquel bylo zjištěno, že AUC N-desalkylkvetiapinu je o 18 % nižší. Ve studii zkoumající vliv složení stravy na biologickou dostupnost kvetiapinu bylo zjištěno, že potrava s vysokým obsahem tuku statisticky významně zvyšuje cmax a AUC pro Seroquel

PROLONG, tj.o 50 %, resp. 20 %. Není možné vyloučit, že potrava s vysokým obsahem tuku může mít na biodostupnost kvetiapinu ještě vyšší vliv. Lehká strava neměla významný vliv na cmax a AUC kvetiapinu. Doporučuje se podávat Seroquel PROLONG jednou denně mimo

jídlo. Distribuce Kvetiapin se přibližně z 83 % váže na plazmatické bílkoviny. Metabolismus Kvetiapin je metabolizován převážně v játrech, po podání radioaktivně značeného kvetiapinu bylo v moči nebo stolici nalezeno méně než 5 % látky v nezměněné formě.

Výzkumy prováděné in vitro ukázaly, že hlavním enzymem, který se podílí na metabolismu kvetiapinu zprostředkovaném cytochromem P450, je CYP3A4. N-desalkylkvetiapin je primárně tvořen a eliminován cestou CYP3A4. Kvetiapin a několik jeho metabolitů (včetně N-desalkylkvetiapinu) jsou slabými inhibitory lidského cytochromu P450 1A2, 2C9, 2C19, 2D6 a 3A4 in vitro, ale pouze v koncentracích 5-50krát vyšších než jsou koncentrace dosahované u člověka při dávkování 300 až 800 mg/den. Na základě těchto výsledků in vitro se zdá nepravděpodobné, že by současné podávání kvetiapinu a jiných léčiv vedlo ke klinicky významné lékové inhibici metabolismu druhého léku zprostředkovaného cytochromem P450. Z výsledků studií na zvířatech vyplývá, že kvetiapin může indukovat enzymy cytochromu P450, avšak ve specifické interakční studii u psychotických pacientů nebylo po podání kvetiapinu zjištěno zvýšení aktivity cytochromu P450. Eliminace Poločas eliminace kvetiapinu je asi 7 hodin a N desalkylkvetiapinu asi 12 hodin. Přibližně 73 % radioaktivně značené látky se vyloučí močí a 21 % stolicí. V moči nebo stolici je možno nalézt méně než 5 % původní látky v nezměněné formě. Průměrná molární frakce dávky volného kvetiapinu a aktivního metabolitu N-desalkylkvetiapinu vyloučeného do moči je méně než 5 %. Zvláštní populace Pohlaví Farmakokinetika kvetiapinu je stejná u mužů i u žen. Starší pacienti Průměrná clearance kvetiapinu u starších pacientů je asi o 30-50 % nižší než u pacientů ve věku 18-65 let. Pacienti se sníženou funkcí ledvin U osob s těžkým poškozením ledvin (clearance kreatininu < 30 ml/min/1,73 m2) je průměrná clearance kvetiapinu asi o 25 % nižší, ale individuální hodnoty clearance mohou být v rozmezí hodnot zdravých jedinců. Pacienti se sníženou funkcí jater Průměrná plazmatická clearance kvetiapinu se snižuje o přibližně 25 % u pacientů se známým poškozením funkce jater (stabilizovaná alkoholická jaterní cirhóza). Vzhledem k tomu, že kvetiapin je metabolizován převážně v játrech, lze očekávat zvýšení plazmatických hladin léčiva u pacientů s poškozením jaterních funkcí. U těchto pacientů je nutné snížit dávku (viz bod 4.2). Děti a dospívající (10 až 17 let) Farmakokinetická data byla získána u 9 dětí ve věku 10-12 let a 12 dospívajích, kteří byli na udržovací léčbě 400 mg kvetiapinu dvakrát denně. V rovnovážném stavu byly dávkově normalizované plazmatické koncentrace mateřské látky kvetiapinu u dětí a dospívajících (10-17 let) všeobecně podobné jako u dospělých, ačkoliv cmax byla u dětí při horní hranici

rozmezí pozorovaného u dospělých. AUC a Cmax aktivního metabolitu, norkvetiapinu, byly vyšší, asi o 62 %, resp. 49 % u dětí (10-12 let) a o 28 %, resp. 14 % u dospívajících (13-17 let) ve srovnání s dospělými. Nejsou dostupné žádné informace pro Seroquel PROLONG u dětí a dospívajících. 5.3 Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Byla provedena řada testů na genotoxicitu in vitro a in vivo a nebyl nalezen žádný důkaz genotoxicity přípravku. U laboratorních zvířat při klinicky relevantních dávkách byly nalezeny následující odchylky, které dosud nebyly potvrzeny v dlouhodobém klinickém hodnocení. U potkanů byla pozorována pigmentace štítné žlázy, u opic rodu Cynomolgus byla zjištěna hypertrofie folikulárních buněk štítné žlázy, snížení plazmatických hladin T3, snížení

koncentrace hemoglobinu a počtu červených a bílých krvinek, u psů byla nalezena opacita oční čočky a katarakta. Monitorování klinických studií neodhalilo zákal oční čočky závislý na podávání léčiva (viz bod 5.1). Tato zjištění je nutno brát v úvahu při zvažování prospěchu z léčby kvetiapinem a možného rizika pro pacienta. 6.

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1 Seznam pomocných látek Jádro tablety: mikrokrystalická celulosa, dihydrát natrium-citrátu, monohydrát laktosy, magnesium-stearát, hypromelosa. Potahová vrstva: hypromelosa, makrogol 400, oxid titaničitý (E171), žlutý oxid železitý (E172) (Seroquel PROLONG 50 mg, 200 mg a 300 mg), červený oxid železitý (E172) (Seroquel PROLONG 50 mg). 6.2 Inkompatibility Neuplatňuje se. 6.3 Doba použitelnosti 3 roky. 6.4 Zvláštní opatření pro uchovávání Uchovávejte při teplotě do 30 oC. 6.5 Druh obalu a velikost balení PVC + PCTFE/ AL blistr, krabička. Velikost balení: Seroquel PROLONG 150 mg tablety s prodlouženým uvolňováním Seroquel PROLONG 200 mg tablety s prodlouženým uvolňováním Seroquel PROLONG 300 mg tablety s prodlouženým uvolňováním Seroquel PROLONG 400 mg tablety s prodlouženým uvolňováním 60 nebo 100 tablet s prodlouženým uvolňováním v jednom balení. Seroquel PROLONG 50 mg tablety s prodlouženým uvolňováním: 10, 60 nebo 100 tablet s prodlouženým uvolňováním v jednom balení.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 6.6 Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku Žádné zvláštní požadavky. 7.

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

AstraZeneca UK Limited, 2 Kingdom Street, London W2 6BD, Velká Británie 8.

REGISTRAČNÍ ČÍSLA

Seroquel PROLONG 50mg tablety s prodlouženým uvolňováním: 68/222/08-C Seroquel PROLONG 150mg tablety s prodlouženým uvolňováním: 68/672/09-C Seroquel PROLONG 200mg tablety s prodlouženým uvolňováním: 68/223/08-C Seroquel PROLONG 300mg tablety s prodlouženým uvolňováním: 68/224/08-C Seroquel PROLONG 400mg tablety s prodlouženým uvolňováním: 68/225/08-C 9.

DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

Datum první registrace: Seroquel PROLONG 50 mg, 200 mg, 300 mg a 400 mg tablety s prodlouženým uvolňováním: 14.5.2008 Seroquel PROLONG 150 mg tablety s prodlouženým uvolňováním: 14.10.2009 Datum posledního prodloužení: Seroquel PROLONG 50 mg, 200 mg, 300 mg a 400 mg tablety s prodlouženým uvolňováním: 30.5.2012. 10. DATUM REVIZE TEXTU 30.5.2012


nahoru

Informace na obalu

1

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU KRABIČKA

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Seroquel PROLONG 200 mg tablety s prodlouženým uvolňováním quetiapinum 2.

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÁTEK

Jedna tableta obsahuje quetiapinum 200 mg (jako quetiapini fumaras). 3.

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Pomocné látky: monohydrát laktosy aj.(viz příbalovou informaci pro další informace). 4.

LÉKOVÁ FORMA A OBSAH

60 tablet s prodlouženým uvolňováním 100 tablet s prodlouženým uvolňováním 5.

ZPŮSOB A CESTA PODÁNÍ

Perorální podání. Tablety se nesmějí dělit, kousat nebo drtit. Před použitím si přečtěte příbalovou informaci. 6.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOSAH A DOHLED DĚTÍ

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí. 7.

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8.

POUŽITELNOST

Použitelné do: 9.

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte při teplotě do 30 C 10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ

NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny. 11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI AstraZeneca UK Limited, 2 Kingdom Street, London W2 6BD, Velká Británie

2

12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A) 68/223/08-C 13. ČÍSLO ŠARŽE č.š.: 14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis. 15. NÁVOD K POUŽITÍ 16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU Seroquel PROLONG 200 mg

3

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH A STRIPECH BLISTR 1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Seroquel PROLONG 200 mg tablety s prodlouženým uvolňováním quetiapinum 2.

NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

AstraZeneca 3.

POUŽITELNOST

EXP 4.

ČÍSLO ŠARŽE

č.š.:

Tyto informace jsou určeny pouze odborníkům. Pokud máte pochybnosti o nějakém léku, prosím, kontaktujte svého lékaře. Nedoporučujeme se řídit informacemi uvedenými na těchto stránkách, mohou být zastaralé a nepřesné.