Seroquel 25

Kód 0044535 ( )
Registrační číslo 68/ 454/99-C
Název SEROQUEL 25
Režim prodeje na lékařský předpis
Stav registrace registrovaný léčivý přípravek
Držitel registrace AstraZeneca UK Limited, London, Velká Británie
ATC klasifikace

nahoru

Varianty

Kód Náz. Forma
0044535 POR TBL FLM 30X25MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0013328 POR TBL FLM 60X25MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0058173 POR TBL FLM 90X25MG Potahovaná tableta, Perorální podání

nahoru

Příbalový létak SEROQUEL 25

Stránka 1 z 8

Příloha č. 1 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls76632/2009

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

SEROQUEL 25, potahované tablety quetiapini fumaras Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat. -

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

-

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

-

Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.

-

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete: 1.

Co je SEROQUEL a k čemu se používá

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete SEROQUEL užívat

3.

Jak se SEROQUEL užívá

4.

Možné nežádoucí účinky

5

Jak SEROQUEL uchovávat

6.

Další informace

1.

CO JE SEROQUEL A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

SEROQUEL obsahuje léčivou látku kvetiapin. SEROQUEL patří mezi léčiva nazývaná jako antipsychotika. Tyto přípravky zlepšují příznaky některých duševních nemocí projevujících se jako: 

halucinace (např. nevysvětlitelné hlasy), podivné a znepokojující myšlenky, změny chování, pocity osamělosti a zmatenost.

pocit nepřekonatelnosti či nabuzení (pocit, že nepotřebuji tolik spát, jsem hovorný a chtěl bych závodit či překonávat ostatní). Současně mohu mít pocit podrážděnosti.

pocit smutku (pocit deprese, viny, úplná ztráta vnitřní energie, ztráta chuti k jídlu či neschopnost usnout).

Lékař může pokračovat ve Vaší léčbě, i když došlo ke zlepšení Vašeho stavu, aby předešel opětovnému návratu příznaků. Možná, že Vám pomůže, když se se svými potížemi svěříte Vašim přátelům či příbuzným a požádáte je, aby si přečetli tuto příbalovou informaci. Můžete je požádat, aby Vám řekli, pokud se jim bude zdát, že se Vaše příznaky v průběhu léčby zhoršují. Přínosný bude i jejich pohled na jiné změny ve Vašem chování. 2.

ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE SEROQUEL UŽÍVAT

Nepoužívejte SEROQUEL

jestliže jste přecitlivělý(á) (alergický(á)) na léčivou látku nebo na kteroukoliv další složku přípravku SEROQUEL

jestliže užíváte některá další léčiva: -

k léčbě infekce HIV projevující se poruchou imunitního systému člověka.

-

k léčbě plísňových infekcí (azoly).

-

k léčbě bakteriálních infekcí (erythromycin, klarithromycin).

-

k léčbě deprese (nefazodon).

Stránka 2 z 8

Dříve než začnete užívat SEROQUEL, informujte svého lékaře, že užíváte některé z výše uvedených léčiv. V případě nejistoty se vždy poraďte s lékařem nebo lékárníkem ještě před zahájením léčby. Zvláštní opatrnosti při použití přípravku SEROQUEL je zapotřebí SEROQUEL nemají užívat starší pacienti s demencí (stařecká demence projevující se úbytkem duševních schopností). SEROQUEL a jiná léčiva této skupiny může zvýšit riziko výskytu cévní mozkové příhody, někdy i úmrtí u starších pacientů s demencí. Dříve než začnete užívat SEROQUEL, informujte lékaře o následujících zdravotních problémech, případně o jejich výskytu ve Vaší rodině: 

nízký krevní tlak.

cévní mozková příhoda, zvláště pokud jste staršího věku.

Vy nebo někdo jiný ve Vaší rodině máte nebo jste měl(a) nepravidelný srdeční rytmus, nedokrevnost srdce (ischemická choroba srdeční) nebo jiné problémy se srdcem. Užíváte nějaké léky, které ovlivňují činnost srdce.

onemocnění jater.

záchvat křečí v minulosti.

cukrovka (diabetes mellitus) nebo zvýšené riziko vývoje cukrovky. Lékař může kontrolovat hladinu glukózy v krvi v průběhu léčby přípravkem SEROQUEL.

nízké hladiny bílých krvinek zjištěné v minulosti (může, ale také nemusí, být vyvoláno užíváním jiných léčiv).

pokud se u Vás nebo u někoho z Vaší rodiny již někdy vyskytly potíže s krevními sraženinami (ucpání cév, embolie). Užívání podobných přípravků, jako je tento, je totiž spojováno s tvorbou krevních sraženin v cévách.

Pokud se vyskytnou následující obtíže, kontaktujte ihned lékaře nebo vyhledejte nejbližší nemocnici. (jsou též uvedeny v odstavci 4 „Nežádoucí účinky“). 

Současně probíhající horečnatý stav doprovázený značnou ospalostí, svalovou ztuhlostí, značným vzestupem krevního tlaku nebo zrychleným pulsem a sníženým stavem vnímání (porucha, která se označuje jako „neuroleptický maligní syndrom“).

Křeče

Dlouho trvající a bolestivá erekce (ztopoření penisu).

Nekontrolovatelné (samovolné) pohyby, zejména v obličeji nebo pohyby jazyka (tardivní dyskineze, porucha normálních pohybů).

Tyto příznaky mohou být vyvolány přípravkem SEROQUEL a podobnými léčivy. U některých pacientů byl hlášen zánět slinivky břišní. Mnoho těchto pacientů mělo současně i jiné rizikové faktory známé ve spojení se zánětem slinivky břišní, jako jsou zvýšené hladiny triglyceridů (tukové látky v krvi), žlučové kameny, a nebo konzumovali alkohol. Sebevražedné myšlenky a zhoršení deprese Jestliže trpíte depresí, můžete někdy uvažovat o sebepoškození nebo sebevraždě. Tyto myšlenky se mohou projevit častěji v době, kdy poprvé začínáte užívat přípravek. Trvá totiž určitou dobu, než tyto přípravky začnou působit, obvykle přibližně dva týdny, ale někdy i déle. Tyto myšlenky se mohou projevit častěji, když náhle přestanete přípravek užívat. Tyto myšlenky se častěji vyskytují u mladších dospělých. Data získaná z klinických studií ukázala zvýšené riziko sebevražedných myšlenek a/nebo chování u dospělých s depresí mladších 25 let Pokud se u Vás kdykoli vyskytnou myšlenky na sebepoškození nebo na sebevraždu, vyhledejte ihned svého lékaře nebo nejbližší nemocnici.

Stránka 3 z 8

Možná bude užitečné, když řeknete blízkému příteli nebo příbuznému, že máte deprese, a požádáte ho, aby si přečetl tuto příbalovou informaci. Možná byste je mohl(a) požádat, aby Vám řekli, pokud si budou myslet, že se Vaše deprese zhoršuje nebo budou-li znepokojení změnami ve Vašem chování. Děti a mladiství SEROQUEL není určen k léčbě dětí a dospívajících do 18 let. Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky Nezapomeňte informovat svého lékaře o všech lécích, které užíváte, nebo jste nedávno užíval(a), včetně léků bez lékařského předpisu, včetně rostlinných léčiv, protože může dojít k vzájemnému ovlivnění jejich účinku. Některé léky mohou snižovat nebo naopak zvyšovat účinek přípravku SEROQUEL. Neužívejte SEROQUEL, pokud užíváte následující léky: 

některé léky k léčbě HIV.

azoly (léky k léčbě plísňových onemocnění).

erythromycin nebo klarithromycin (léky k léčbě infekcí).

nefazodon (k léčbě deprese).

Informujte svého lékaře, pokud užíváte následující léky: 

rifampicin (k léčbě tuberkulózy).

fenytoin nebo karbamazepin (k léčbě epilepsie).

léky k léčbě vysokého krevního tlaku.

barbituráty (k léčbě nespavosti či obtížného usínání).

thioridazin (jiný antipsychotický lék).

léky, které mají vliv na činnost Vašeho srdce, např. léky, které vyvolávají nerovnováhu solí v krvi (nízké hladiny draslíku nebo hořčíku), např. diuretika (léky na odvodnění) nebo některá antibiotika (k léčbě infekcí).

Informujte svého lékaře dříve, než přestanete užívat jakýkoli ze svých léků. Jestliže jdete do nemocnice, oznamte lékařskému personálu, že užíváte SEROQUEL. Vliv na vyšetření léčiv v moči Pokud bude Vaše moč vyšetřována na léčiva, může vést užívání přípravku SEROQUEL k pozitivitě testu na metadon nebo na některé léky ze skupiny tricyklických antidepresiv, pokud se použijí určité vyšetřovací metody. Přitom nemusíte užívat ani metadon, ani tricyklická antidepresiva. Doporučuje se potvrdit výsledky jinou cílenější vyšetřovací metodou. Užívání přípravku SEROQUEL s jídlem a nápoji SEROQUEL lze užívat před jídlem i v průběhu jídla. Buďte opatrní na pití alkoholu. Kombinovaný vliv přípravku SEROQUEL a alkoholu může způsobit ospalost. Grapefruitová šťáva může ovlivnit účinnost přípravku SEROQUEL, a proto ji nepijte. Těhotenství a kojení Jestliže jste těhotná nebo se snažíte otěhotnět, popř. kojíte, informujte o tom svého lékaře dříve, než začnete užívat SEROQUEL. Bez předchozí porady s Vaším lékařem neužívejte SEROQUEL v průběhu těhotenství. Neužívejte SEROQUEL v době kojení. U novorozenců, jejichž matky užívaly SEROQUEL v posledním trimestru (poslední tři měsíce těhotenství) se mohou vyskytnout tyto příznaky: třes, svalová ztuhlost a/nebo slabost, spavost, neklid,

Stránka 4 z 8

problémy s dýcháním a potíže s příjmem potravy. Pokud se u Vašeho dítěte objeví jakýkoliv z těchto příznaků, prosím, kontaktujte dětského lékaře. Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů Přípravek SEROQUEL může vyvolat ospalost. Neřiďte motorová vozidla ani nevykonávejte činnosti vyžadující zvýšenou pozornost (obsluha strojů, práce ve výškách), pokud nevíte, jaký vliv na Vás přípravek bude mít. O případném vykonávání prací vyžadujících zvýšenou pozornost nebo o řízení motorových vozidel se vždy poraďte s lékařem. Důležitá informace o některých pomocných látkách přípravku SEROQUEL Tento přípravek obsahuje laktosu. Pokud Vám lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat.

Úplný seznam všech pomocných látek

naleznete v bodě 6. „Další informace“. 3.

JAK SE SEROQUEL UŽÍVÁ

Vždy užívejte SEROQUEL přesně podle rady lékaře. Pokud si nejste zcela jist(a), vždy se raději obraťte na lékaře či lékárníka o radu. Váš lékař Vám určí počáteční dávku a počet tablet, které budete každý den užívat. Dávka závisí na charakteru Vaší nemoci. Obvyklá dávka přípravku je 150-800 mg denně. Pokud jste starší či máte nemocná játra, Váš lékař může upravit dávkování přípravku tak, aby vyhovovalo Vašim potřebám. 

Tablety užívejte jednou denně na noc nebo dvakrát denně podle charakteru Vaší nemoci.

Tablety spolkněte celé a zapijte je vodou.

Tablety užívejte před jídlem nebo v průběhu jídla.

Nepijte grapefruitovou šťávu, když užíváte SEROQUEL. Grapefruitová šťáva může ovlivnit účinnost přípravku.

Nepřestávejte tablety užívat, i když máte pocit, že je vám lépe. O přerušení léčby rozhodne vždy lékař.

Děti a dospívající do 18 let SEROQUEL není schválen pro použití u dětí a dospívajících do 18 let. Jestliže jste užil(a) více tablet než jste měl(a) Pokud jste užil(a) více tablet přípravku než Vám předepsal lékař, můžete pociťovat ospalost, závrať a nepravidelné bušení srdce. Vyhledejte ihned svého lékaře nebo nejbližší nemocnici a žádejte o radu. Vezměte si s sebou SEROQUEL. Jestliže jste zapomněl(a) užít SEROQUEL Vezměte si dávku, jakmile si to uvědomíte. Pokud se však blíží doba pro další dávku, vyčkejte do této doby a užijte další dávku v obvyklou denní dobu. Nikdy neužívejte dávku dvojnásobnou. Přerušení léčby přípravkem SEROQUEL V případě, že náhle přestanete užívat SEROQUEL, může se dostavit nespavost, pocit nucení na zvracení, bolest hlavy, průjem, zvracení, závratě nebo podrážděnost. Váš lékař vždy určí jakým způsobem léčivo postupně vysazovat při ukončování léčby. Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání Vašeho léku, zeptejte se svého lékaře či lékárníka. 4.

MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může SEROQUEL vyvolat nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Stránka 5 z 8

Pokud Vás bude některý z následujících nežádoucích účinků obtěžovat nebo pokud se setkáte s jinými nežádoucími účinky, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, řekněte o tom lékaři či lékárníkovi. Velmi časté nežádoucí účinky (výskyt u více než 1 z 10 léčených pacientů) 

závratě (může způsobit pád).

ospalost (může ustoupit při pokračování léčby přípravkem SEROQUEL, může způsobit pád).

bolest hlavy.

sucho v ústech.

přibývání na váze.

nežádoucí účinky při náhlém přerušení léčby: nesnadné usínání, nespavost, pocit nucení na zvracení, bolest hlavy, průjem, zvracení, závratě a podrážděnost. Tyto nežádoucí účinky obvykle odeznívají asi 1 týden po podání poslední dávky přípravku.

Časté nežádoucí účinky (výskyt u 1 až 10 ze 100 léčených pacientů) 

zrychlená tepová frekvence.

pocit bušení srdce, zrychleného a nepravidelného tepu.

zácpa, podrážděný žaludek (trávicí obtíže).

otékání paží a nohou.

nízký krevní tlak, zejména při vstávání z polohy vsedě/vleže, pocit závratě nebo mdloby (může vést k pádu).

neostré vidění.

neobvyklé sny a noční můry.

podrážděnost.

zvýšená chuť k jídlu.

sebevražedné myšlenky a sebevražedné chování.

neobvyklé svalové pohyby, obtíže při pohybu svaly, třes, pocit neklidu nebo svalová ztuhlost bez doprovodné bolesti.

poruchy řeči a vyjadřování.

dušnost.

zvracení (především u starších pacientů).

horečka.

rýma.

Méně časté nežádoucí účinky (výskyt u 1 až 10 z 1000 léčených pacientů) 

záchvaty křečí.

alergická reakce – otoky kůže a otoky v okolí úst.

nepříjemné pocity nohou (syndrom neklidných nohou).

obtížné polykání.

nekontrolovatelné pohyby, zvláště obličeje a jazyka (tardivní dyskinéze).

slabost (mdloba, zblednutí), může vést k pádu.

ucpaný nos.

zvláště na počátku léčby se může objevit zpomalená činnost srdce, která se může projevovat nízkým krevním tlakem a mdlobami.

sexuální poruchy.

Vzácné nežádoucí účinky (výskyt u 1 až 10 z 10 000 léčených pacientů) 

současně probíhající horečnatý stav, velmi značná ospalost, svalová ztuhlost, značné zvýšení krevního tlaku nebo zrychlený tep a snížený stav vnímání (porucha označovaná jako „neuroleptický maligní syndrom“).

velký vzestup krevního tlaku nebo zrychlení srdeční akce.

zhoršené vnímání.

zvětšení prsů u mužů i žen a neočekávaná tvorba mléka.

Stránka 6 z 8

přetrvávající a bolestivá erekce (priapismus).

krevní sraženiny v žilách, zvláště dolních končetin (příznaky zahrnují otok, bolest a zarudnutí dolní končetiny), které mohou putovat žilním řečištěm do plic a zapříčinit bolest na hrudi a dýchací obtíže. Jestliže zpozorujete některý z těchto příznaků, vyhledejte okamžitě lékařskou pomoc.

porucha spánku s nočním jedlictvím.

snížená tělesná teplota (hypotermie).

zánět slinivky břišní.

zánět jater.

Velmi vzácné nežádoucí účinky (výskyt u méně než 1 z každých 10 000 léčených pacientů) 

anafylaktická reakce (těžká alergická reakce) doprovázená dýchacími obtížemi nebo šokem.

rychle vznikající otoky kůže, nejčastěji kolem očí, rtů a hrdla (angioedém).

Léčiva, ke kterým patří i SEROQUEL, mohou vyvolat poruchy srdečního rytmu, které mohou být závažné a v těžkých případech mohou vést k úmrtí pacienta. SEROQUEL může vyvolat velmi závažné postižení kůže projevující se puchýři a odlupováním kůže. Některé nežádoucí účinky, např. zvýšení množství tuků a cukrů v krvi nebo snížení počtu některých krevních buněk, lze zjistit až při kontrolách krve: 

změny hladin některých tuků (triglyceridy) a celkového cholesterolu.

zvýšené hladiny krevního cukru.

zvýšené hladiny jaterních enzymů (obvykle vymizí při pokračování v léčbě).

zvýšené hladiny kreatinfosfokinázy (látky obsažené ve svalech).

snížené hladiny krevních destiček, které se podílí na zástavě krvácení.

zvýšení hormonu prolaktinu v krvi, které může vzácně vést k: o

zvětšení prsů u mužů i žen a neočekávané tvorbě mléka.

o

nepravidelným měsíčkům u žen.

snížené hladiny některých typů bílých krvinek (obvykle se obnoví po přerušení léčby).

zvýšené množství eozinofilů (druh bílých krvinek), které se někdy účastní při alergických reakcích.

snížené hladiny červených krvinek v krvi. Tyto buňky se podílejí na přenosu kyslíku ve Vašem těle.

snížený obsah hemoglobinu (krevní barvivo) v krvi.

změny hladin hormonů štítné žlázy v krvi. Tyto změny obvykle nebudete pociťovat.

snížené hladiny sodíku.

Lékař Vás proto může občas odeslat ke kontrolnímu vyšetření krve. Děti a dospívající U dětí a dospívajících se mohou objevit stejné nežádoucí účinky, jako se mohou objevit u dospělých. Následující nežádoucí účinek byl pozorován pouze u dětí a dospívajících: Velmi časté (výskyt u více než 1 z 10 léčených pacientů) 

vzestup krevního tlaku.

Následující nežádoucí účinky byly pozorovány častěji u dětí a dospívajících. Velmi časté (výskyt u více než 1 z 10 léčených pacientů) 

vzestup množství hormonu nazývaného prolaktin v krvi. Vzestup hormonu prolaktin může vzácně vyvolat: o

u chlapců a děvčat zvětšení prsů a neočekávanou tvorbu mléka.

Stránka 7 z 8

o

u děvčat nepravidelné měsíčky.

zvýšená chuť k jídlu.

neobvyklé pohyby svalů. Mohou zahrnovat obtíže při pohybu svalu, třes, pocit neklidu nebo svalovou ztuhlost bez doprovodné bolesti.

5.

JAK SEROQUEL UCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí. Uchovávejte při teplotě do 30ºC. Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na krabičce naproti: „Použitelné do:“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí. 6.

DALŠÍ INFORMACE

Co SEROQUEL obsahuje Léčivou látkou je quetiapini fumaras. Jedna tableta SEROQUEL obsahuje 25 mg quetiapinum (kvetiapin) ve formě soli quetiapini fumaras (kvetiapin-fumarát). Pomocnými látkami jsou: Jádro tablety: povidon dihydrát hydrogenfosforečnanu vápenatého mikrokrystalická celulosa sodná sůl karboxymethylškrobu (typ A) monohydrát laktosy magnesium-stearát Potahová vrstva tablety: hypromelosa makrogol 400 oxid titaničitý (E 171) žlutý oxid železitý (E 172) červený oxid železitý (E 172) Jak přípavek SEROQUEL vypadá a co obsahuje toto balení SEROQUEL 25: kulaté, bikonvexní, potahované tablety broskvové barvy o průměru 6 mm. Jedno balení obsahuje 30, 60 nebo 90 potahovaných tablet v blistru, krabička. Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. Držitel rozhodnutí o registraci AstraZeneca UK Limited, 2 Kingdom Street, London, W2 6BD, Velká Británie Výrobce AstraZeneca UK Ltd., Macclesfield, Cheshire, Velká Británie Corden Pharma GmbH, Plankstadt, Německo Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:

Stránka 8 z 8

AstraZeneca Czech Republic s.r.o. tel. +420 222 807 111 fax. +420 222 807 221 info@astrazeneca.com Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 30.5.2012 PŘEKLAD ZKRATEK UVEDENÝCH NA VNITŘNÍM OBALU (BLISTRU): DAY: den AM:

dopoledne

PM:

odpoledne


nahoru

Souhrn údajů o léku (SPC)

Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls76632/2009

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1.

NÁZEV PŘÍPRAVKU

Seroquel 25 potahované tablety 2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Seroquel 25: quetiapini fumaras 28,78 mg, což odpovídá 25 mg quetiapinum v 1 potahované tabletě. Pomocná látka: 18 mg laktosy (vyjádřeno jako bezvodá laktosa) v jedné tabletě. Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1. 3.

LÉKOVÁ FORMA

Potahované tablety Seroquel 25: kulaté, bikonvexní, potahované tablety broskvové barvy, průměr tablet 6 mm. 4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikace Seroquel je indikován:

- k léčbě schizofrenie - k léčbě bipolární poruchy zahrnující:

o

středně těžké až těžké manické epizody

o

středně těžké až těžké depresivní epizody

o

prevenci rekurence u pacientů s bipolární poruchou, u nichž manická nebo depresivní

epizoda odpovídala na léčbu kvetiapinem.

4.2 Dávkování a způsob podání

Pro každou indikaci existuje jiné dávkování. Je tedy třeba zajistit, aby pacient obdržel jasnou informaci o svém dávkování pro svou indikaci. Seroquel se podává samostatně nebo s jídlem. Dospělí: K léčbě schizofrenie se Seroquel podává dvakrát denně. Celková denní dávka pro první čtyři dny léčby je 50 mg (1.den), 100 mg (2.den), 200 mg (3.den) a 300 mg (4.den). Od čtvrtého dne by měla být dávka titrována, až je dosaženo účinné dávky, obvykle v rozmezí 300-450 mg/den. Dávku je možno u jednotlivých pacientů upravit podle jejich klinické odpovědi a snášenlivosti v rozmezí 150-750 mg/den. K léčbě manických epizod bipolární poruchy se Seroquel podává dvakrát denně. K léčbě manických epizod bipolární poruchy se první čtyři dny léčby podává 100 mg (1.den), 200 mg (2.den), 300 mg (3.den) a 400 mg (4.den). Dávku je možno dále zvýšit až na 800 mg/den (6. den), ale denní přírůstek nesmí být větší než 200 mg.

Dávku je možno u jednotlivých pacientů upravit v závislosti na klinické odpovědi a snášenlivosti v rozmezí 200-800 mg/den. Obvyklá účinná dávka se pohybuje v rozmezí 400-800 mg/den. K léčbě depresivních epizod bipolární poruchy se Seroquel podává jednou denně na noc. Celková denní dávka první čtyři dny léčby je 50 mg (1. den), 100 mg (2. den), 200 mg (3. den), 300 mg (4. den). Doporučená denní dávka je 300 mg. V závislosti na klinické odpovědi a snášenlivosti lze dávku titrovat až na 600 mg/den. Antidepresivní účinky byly prokázány v dávkách 300 mg a 600 mg/den, ovšem nebyl prokázán dodatečný prospěch při podávání dávky 600 mg/den ve srovnání s dávkou 300 mg/den při krátkodobém podávání (viz bod 5.1). Pokud je přípravek indikován k léčbě depresivní epizody bipolární poruchy, léčba by měla být vedena lékařem zkušeným v léčbě bipolární poruchy. V případě horší snášenlivosti přípravku je v individuálních případech možné zvážit redukci dávky až na 200 mg/den. Prevence rekurence u bipolární poruchy Při prevenci manické, smíšené nebo depresivní epizody bipolární poruchy by pacienti, kteří odpovídali na léčbu kvetiapinem při akutní léčbě bipolární poruchy, měli pokračovat v léčbě se stejnou dávkou. Dávka by měla být upravena podle klinické odezvy a snášenlivosti u jednotlivých pacientů v dávkovém rozmezí 300 až 800 mg za den ve dvou denních dávkách. Při udržovací léčbě by měla být užívána nejnižsí účinná dávka. Starší pacienti: Při podávání přípravku Seroquel i ostatních antipsychotik starším lidem je třeba zvýšené opatrnosti, zejména při úvodní titraci dávky. Dávku je třeba zvyšovat pomaleji a celková denní terapeutická dávka by měla být nižší než u mladších osob v závislosti na klinické odpovědi a snášešnlivosti pacienta. Průměrná plazmatická clearance kvetiapinu je u starších lidí o 30-50 % nižší než u mladších lidí. Účinnost a bepečnost nebyla hodnocena u pacientů starších než 65 let s depresivní epizodou v rámci bipolární poruchy. Děti a dospívající: Nedoporučuje se podávat Seroquel dětem a dospívajícím do 18 let, neboť chybí data podporující použití přípravku u této věkové kategorie. Dostupné údaje z placebem kontrolovaných klinických studií jsou uvedeny v bodech 4.4; 4. 8; 5.1 a 5.2. Pacienti se sníženou funkcí ledvin: Dávku není třeba upravovat u pacientů se sníženou funkcí ledvin. Pacienti se sníženou funkcí jater:

Kvetiapin se intenzivně metabolizuje v játrech, a proto je třeba věnovat zvýšenou pozornost pacientům

s poškozenou funkcí jater, zejména při úvodní titraci dávky. Pacienti s poškozenou funkcí jater by měli začínat na dávce 25 mg/den. Dávku je třeba zvyšovat o 25-50 mg/den, až je dosaženo účinné terapeutické dávky. Velikost dávky u jednotlivých pacientů závisí na jejich klinické odpovědi a snášenlivosti.

4.3 Kontraindikace

Seroquel je kontraindikován při hypersenzitivitě na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku obsaženou v přípravku.

Současné podávání inhibitorů cytochromu P4503A4, např. inhibitory HIV-proteáz, azolová

antimykotika, erythromycin, klarithromycin a nefazodon, je kontraindikováno. Viz bod 4.5.

4.4 Zvláštní upozornění a opatření pro použití Vzhledem k tomu, že Seroquel má několik indikací, je třeba uvažovat o bezpečnostním profilu přípravku s ohledem na individuální diagnózu pacienta a s ohledem na podávanou dávku. Děti a dospívající (10 až 17 let) Nedoporučuje se podávat Seroquel dětem a dospívajícím do 18 let, neboť chybí data podporující použití u této věkové kategorie. Klinické studie prokázaly, že vedle známého bezpečnostního profilu přípravku, identifikovaného u dospělých (viz bod 4.8), existují některé nežádoucí účinky, které se vyskytují s vyšší frekvencí u dětí a dospívajících než u dospělých (zvýšená chuť k jídlu, zvýšené sérové koncentrace prolaktinu a extrapyramidové symptomy). Jeden nežádoucí účinek nebyl dříve identifikován u dospělých (zvýšený krevní tlak). U dětí a dospívajících byly též pozorovány změny funkce štítné žlázy. Nebyla studována dlouhodobá (delší než 26týdenní) bezpečnost podávání přípravku Seroquel s ohledem na růst a vyzrávání. Dlouhodobý vliv na kognitivní a behaviorální vývoj není znám. Podávání kvetiapinu dětem a dospívajících se schizofrenií a bipolární manickou poruchou v placebem kontrolovaných klinických studiích bylo spojeno s vyšším výskytem extrapyramidových symptomů (EPS) ve srovnání s placebem (viz bod 4.8). Sebevražda/sebevražedné myšlenky nebo klinické zhoršení Deprese u bipolární poruchy je spojena se zvýšeným rizikem sebevražedných myšlenek, sebepoškozování a sebevraždy (příhod spojených se sebevraždou). Riziko přetrvává až do doby, dokud nedojde k významnému ústupu nemoci. Protože se zlepšení nemusí projevit během několika prvních nebo dalších týdnů léčby, měli by pacienti být pečlivě sledováni až do té doby, dokud nedojde ke zlepšení stavu pacienta. Všeobecnou klinickou zkušeností je, že se riziko sebevraždy může v časných stádiích uzdravování zvýšit. V klinických studiích u pacientů s depresivní epizodou v rámci bipolární poruchy bylo pozorováno zvýšení rizika sebevražedných příhod u pacientů mladších 25 let, kteří byli léčeni kvetiapinem oproti placebu (3.0 % vs. 0 %). Dále je třeba zvážit možné riziko sebevražedného chování po náhlém vysazení terapie kvetiapinem vzhedem ke známým rizikovým faktorům nemoci samé. Zvýšené riziko sebevražedných příhod může být spojeno i s dalšími psychiatrickými projevy, pro které je předepisován kvetiapin. Těmito projevy mohou být komorbidity depresivních epizod. Z tohoto důvodu je třeba při léčbě pacientů s jinými psychiatrickými poruchami stejné opatrnosti jako při léčbě pacientů s těžkými depresivními epizodami. Pacienti s anamnézou sebevražedného chování nebo pacienti, u kterých je před léčbou značně vyznačena sebevražedná idealizace, mají vyšší riziko sebevražedných myšlenek nebo sebevražedných pokusů a měli by být v průběhu léčby pečlivě sledováni. Metaanalýzou placebem kontrolovaných klinických studií s antidepresivy u dospělých pacientů s depresivní poruchou bylo zjištěno zvýšené riziko příhod souvisejích se sebevraždou u pacientů mladších než 25 let, kterým byla podávána antidepresiva ve srovnání s placebem. Podávání léku by mělo být doprovázeno pečlivým sledováním pacientů, zvláště těch, kteří mají vysoké riziko a zvláště na počátku léčby a po změně dávkování. Pacienti (a opatrovníci pacientů) by měli být upozorněni na to, že je třeba si všímat každého klinického zhoršení, sebevražedného chování nebo sebevražedných myšlenek a neobvyklých změn chování a vyhledat okamžitě lékaře, pokud se tyto příznaky objeví. Ospalost a závratě Léčba kvetiapinem byla spojena s ospalostí a podobnými příznaky, např. sedace (viz bod 4.8). V klinickém hodnocení u pacientů s bipolární depresí byly tyto příznaky pozorovány první 3 dny

léčby a byly většinou mírné až střední intenzity. Pacienti s bipolární depresí s významnými projevy ospalosti vyžadují častější kontakt alespoň po dobu 2 týdnů od nástupu ospalosti, nebo až do zlepšení projevů. Lze uvažovat i o ukončení léčby. Léčba kvetiapinem je spojena s ortostatickou hypotenzí a souvisejícími závratěmi (viz bod 4.8). Podobně jako ospalost se tyto příznaky objevují při úvodní titraci dávky. Mohou zvýšit frekvenci náhodného poranění (pádu), zvláště u starších lidí. Z tohoto důvodu se doporučuje upozornit pacienta na tuto okolnost. Pacient by si měl dávat pozor do té doby, než je dobře obeznámen s možnými účinky léčby. Kardiovaskulární onemocnění

Zvýšené opatrnosti je třeba při podávání přípravku Seroquel pacientům s kardiovaskulárními a

cerebrovaskulárními chorobami, nebo jinými stavy spojenými s rizikem rozvoje hypotenze. Kvetiapin může vyvolat ortostatickou hypotenzi, zejména při úvodní titraci dávky. Pokud se tyto komplikace objeví, je třeba snížit dávku nebo titrovat dávku pomaleji. U pacientů se známým kardiovaskulárním onemocněním je možné uvažovat o pomalejší titraci dávky.

Epileptické paroxysmy

V kontrolovaných klinických studiích nebyl zjištěn rozdíl v incidenci záchvatů mezi pacienty léčenými přípravkem Seroquel a placebem. Nejsou dostupné údaje o výskytu křečí u pacientů s anamnézou křečí. Stejně jako u jiných antipsychotik se doporučuje věnovat zvýšenou pozornost léčbě pacientů, kteří udávají výskyt epileptických záchvatů v anamnéze (viz bod 4.8). Extrapyramidové symptomy (EPS) V placebem kontrolovaných klinických studiích u dospělých pacientů byl výskyt EPS vyšší u pacientů, kterým byl podáván kvetiapin ve srovnání s placebem u pacientů s depresivní epizodou v rámci bipolární poruchy (viz body 4.8 a 5.1). Podávání kvetiapinu je spojeno s vývojem akathisie, která je charakterizována subjektivně nepříjemným nebo skličujícím neklidem a potřebou stále se pohybovat, což postiženému znemožňuje sedět nebo stát v klidu. Nejčastěji se tento syndrom objevuje v několika prvních týdnech léčby. Zvyšování dávky u pacientů s tímto syndromem může mít negativní efekt. Tardivní dyskinéze Tardivní dyskinéze je syndrom potenciálně ireverzibilních, mimovolných dyskinetických pohybů, které se mohou vyvinout u pacientů léčených antipsychotiky včetně kvetiapinu. Pokud se objeví příznaky tardivní dyskinéze, je třeba snížit dávku přípravku Seroquel nebo přerušit léčbu. Příznaky tardivní dyskinéze se mohou zhoršit nebo dokonce objevit až po přerušení léčby (viz bod 4.8). Neuroleptický maligní syndrom Neuroleptický maligní syndrom je dáván do souvislosti s antipsychotickou léčbou, včetně léčby přípravkem Seroquel (viz bod 4.8). Klinická manifestace zahrnuje hypertermii, alteraci psychiky, svalovou ztuhlost, nestabilitu autonomního nervového systému a zvýšení hodnot kreatinfosfokinázy. V tomto případě je třeba léčbu přípravkem Seroquel přerušit a zahájit odpovídající léčbu. Těžká neutropenie V klinických studiích s přípravkem Seroquel byl méně často hlášen výskyt těžké neutropenie (< 0,5 x 109/l). Většina případů těžké neutropenie se objevila v průběhu několika prvních měsíců léčby. Souvislost s dávkou léčiva nebyla potvrzena. Na základě poregistračních zkušeností se leukopenie a/nebo neutropenie upravila po ukončení léčby přípravkem Seroquel. Možnými rizikovými faktory pro vznik neutropenie jsou: již existující nízký počet bílých krvinek a poléková neutropenie v anamnéze. Léčbu kvetiapinem je třeba přerušit u pacientů s počtem neutrofilů < 1,0 x 109/l. Pacienty je třeba sledovat na příznaky infekce a pravidelně kontrolovat počet neutrofilů, dokud nepřesáhnou hodnotu 1,5 x 109/l (viz bod 5.1). Interakce

Viz též bod 4.5. Současné užívání kvetiapinu a silných induktorů jaterních enzymů, např. karbamazepin nebo fenytoin, může významně snížit plazmatické koncentrace kvetiapinu a účinnost léčby přípravkem Seroquel. O zahájení léčby přípravkem Seroquel u pacientů, kteří užívají induktory jaterních enzymů lze uvažovat pouze tehdy, pokud je lékař přesvědčen, že prospěch z léčby přípravkem Seroquel převáží nad riziky, která vyplývají z přerušení léčby induktory jaterních enzymů. Vysazování léčby induktory jaterních enzymů musí být vždy postupné a pokud je třeba, je možné je nahradit léčivy bez indukčního potenciálu (např. valproát sodný). Tělesná hmotnost U pacientů, kteří byli léčeni kvetiapinem, byl hlášen nárůst tělesné hmotnosti. Tělesnou hmotnost je třeba sledovat a korigovat v souladu s používanými postupy klinické antipsychotické praxe (viz body 4.8 a 5.1). Hyperglykémie Během léčby kvetiapinem byla vzácně hlášena hyperglykémie a/nebo exacerbace diabetes mellitus občas spojené s ketoacidózou nebo komatem, včetně fatálních případů (viz bod 4.8). V některých případech byl hlášen předcházející nárůst tělesné hmotnosti, což může být predisponující faktor. Pacienty s diabetes mellitus a pacienty s rizikem výskytu onemocnění diabetes mellitus je třeba klinicky sledovat. Pacienty léčené antipsychotiky, včetně kvetiapinu, je třeba sledovat na projevy a příznaky hyperglykémie (např. polydipsie, polyurie, polyfagie a slabosti) a u pacientů s diabetes mellitus nebo rizikovými faktory pro diabetes mellitus je třeba pravidelně kontrolovat hladinu glukosy v krvi. Je třeba pravidelně kontrolovat tělesnou hmotnost. Lipidy V klinických studiích s kvetiapinem bylo pozorováno zvýšení hladin triglyceridů, LDL a celkového cholesterolu a snížení HDL cholesterolu (viz bod 4.8). Změny hladin lipidů je třeba léčit na základě klinického stavu pacienta a zvážení lékaře. Metabolické riziko Vzhedem k pozorovaným změnám v tělesné hmotnosti, glykémii (viz hyperglykémie) a lipidech v klinických studiích může dojít u pacientů (včetně pacientů s normálními výchozími hodnotami) ke zhoršení profilu metabolického rizika, které je třeba léčit na základě klinického stavu pacienta a zvážení lékaře (viz též bod 4.8). Prodloužení intervalu QT V klinickém hodnocení a při použití v souladu se Souhrnem údajů o přípravku nedocházelo k trvalému prodloužení absolutní hodnoty intervalu QT. V poregistračním období byly hlášeny případy prodloužení intervalu QT při použití terapeutických dávek (viz bod 4.8) a při předávkování (viz bod 4.9). Podobně jako u jiných antipsychotik je potřebná opatrnost při předepisování kvetiapinu pacientům s kardiovaskulárním onemocněním nebo s rodinnou anamnézou prodloužení intervalu QT. Stejná opatrnost je potřebná při předpisu kvetiapinu s léčivy, která prodlužují QT interval, nebo neuroleptiky, zvláště u starších lidí, při předpisu pacientům s vrozeným syndromem dlouhého intervalu QT, městnavým srdečním selháním, hypertrofií myokardu, hypokalemií a hypomagnesemií (viz bod 4.5). Vysazení léčby Při náhlém ukončení léčby kvetiapinem byla pozorována nespavost, bolest hlavy, nauzea, průjem, zvracení, závratě a podrážděnost. Doporučuje se postupné vysazování přípravku po dobu nejméně 1 až 2 týdnů (viz bod 4.8). Léčba psychózy u starších pacienti s demencí Seroquel není schválen k léčbě psychózy u starších pacientů s demencí.

V randomizovaných, placebem kontrolovaných klinických studiích u pacientů s demencí bylo pozorováno 3násobně zvýšené riziko cerebrovaskulárních nežádoucích účinků u některých atypických antipsychotik. Mechanismus zvýšeného rizika není znám. Zvýšené riziko nelze vyloučit u jiných antipsychotik a jiných populací pacientů. Seroquel je třeba používat opatrně u pacientů s rizikovými faktory pro cévní mozkovou příhodu. Metaanalýzou u atypických antipsychotik bylo zjištěno, že starší pacienti s demencí mají zvýšené riziko úmrtí ve srovnání pacienty, kterým bylo podáváno placebo. Ve dvou 10týdenních placebem kontrolovaných klinických studiích s kvetiapinem a se stejnou populací subjektů hodnocení (n = 710, průměrný věk: 83 let, rozmezí: 56-99 let) byla incidence mortality ve skupině léčené kvetiapinem 5,5 % oproti 3,2 % ve skupině s placebem. Pacienti v těchto studiích umírali z různých důvodů obvyklých v této populaci. Výsledky těchto hodnocení nezakládají příčinný vztah mezi léčbou kvetiapinem a úmrtím u starších pacientů s demencí. Dysfagie

Dysfagie (viz bod 4.8) a aspirace byly hlášeny v souvislosti s přípravkem Seroquel. Ačkoliv nebyl

prokázán příčinný vztah mezi aspirační pneumonií a přípravkem Seroquel, je třeba u pacientů s rizikem aspirační pneumonie postupovat opatrně. Žilní tromboembolismus V souvislosti s užíváním antipsychotik se vyskytly případy žilního tromboembolismu (VTE). Vzhledem k tomu, že u pacientů léčených antipsychotiky jsou často přítomny získané rizikové faktory pro VTE, měly by být před i během léčby přípravkem Seroquel tyto rizikové faktory rozpoznány a následně by měla být uplatněna preventivní opatření. Pankreatitida V klinických studiích a v poregistračním období byly hlášeny případy pankreatitidy. V případě poregistračních hlášení, neboť ne všechny případy byly komplikovány rizikovými faktory, bylo mnoho pacientů, kteří měli rizikové faktory, které jsou spojovány s pankreatitidou, např. zvýšené triglyceridy (viz bod 4.4 Lipidy), žlučníkové kameny nebo konzumovali alkohol. Další informace Existují pouze omezené údaje o současném použití kvetiapinu a divalproexu nebo lithia v průběhu akutních středně těžkých až těžkých manických epizod. Kombinační léčba je však dobře tolerována (viz body 4.8 a 5.1). Údaje ukazují na aditivní účinek 3. týden léčby. Laktosa Seroquel obsahuje laktosu. Pacienti se vzácnou dědičnou intolerancí galaktosy, deficitem laktázy nebo malabsorpcí glukosy a galaktosy by tento přípravek neměli užívat. 4.5 Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce Vzhledem k primárnímu účinku kvetiapinu na centrální nervový systém je třeba věnovat zvýšenou pozornost podávání přípravku Seroquel v kombinaci s jinými centrálně působícími léčivými přípravky nebo alkoholem. Kvetiapin je metabolizován převážně cytochromem P450(CYP)3A4. V interakční studii se zdravými dobrovolníky vedlo současné podávání kvetiapinu (dávka 25 mg) a ketokonazolu (inhibitor CYP3A4) k 5 až 8násobnému zvýšení AUC pro kvetiapin. Na podkladě tohoto zjištění je současné použití kvetiapinu a inhibitorů CYP3A4 kontraindikováno. Rovněž se nedoporučuje užívat kvetiapin spolu s grapefruitovou šťávou. V klinické farmakokinetické studii s opakovanými dávkami kvetiapinu, před a v průběhu léčby karbamazepinem (induktor jaterních enzymů) vedlo současné podávání k významnému zvýšení clearance kvetiapinu. Zvýšená clearance snížila systémovou dostupnost kvetiapinu (měřenou jako plocha pod křivkou – AUC) průměrně až na 13 % ve srovnání s kvetiapinem samotným. U některých

pacientů bylo snížení ještě větší. V důsledku této interakce může dojít ke snížení plazmatických koncentrací kvetiapinu a snížení účinnosti přípravku Seroquel. Současné podávání kvetiapinu a fenytoinu (induktor mikrosomálních jaterních enzymů) vedlo ke zvýšení clearance kvetiapinu o asi 450 %. O zahájení léčby přípravkem Seroquel u pacientů, kteří užívají induktory jaterních enzymů, lze uvažovat pouze tehdy, pokud je lékař přesvědčen, že prospěch z léčby přípravkem Seroquel převáží nad riziky, která vyplývají z přerušení léčby induktory jaterních enzymů. Vysazování léčby induktory jaterních enzymů musí být vždy postupné a pokud je třeba, je možné je nahradit léčivy bez indukčního potenciálu (např. valproát sodný) – viz bod 4.4. Farmakokinetika kvetiapinu nebyla významně ovlivněna při současném podávání antidepresiv imipraminu (známý inhibitor CYP2D6) nebo fluoxetinu (známý inhibitor CYP3A4 a CYP2D6). Farmakokinetika kvetiapinu nebyla významně ovlivněna při současném podávání antipsychotik risperidonu nebo haloperidolu. Současné podávání kvetiapinu a thioridazinu vedlo ke zvýšení clearance kvetiapinu o asi 70 %. Farmakokinetika kvetiapinu se nemění při současném podávání cimetidinu. Farmakokinetika lithia se nemění při současném podávání kvetiapinu. Při současném podávání valproátu sodného a přípravku Seroquel nedochází ke klinicky významné změně farmakokinetiky obou léčiv. Retrospektivní studie u dětí a dospívajících, kterým byl podáván valproát, kvetiapin nebo obě léčiva, odhalila, že se zvýšil výskyt leukopenie a neutropenie ve skupině s kombinační léčbou ve srovnání s léčbou v monoterapii. Interakční studie s běžně používanými kardiovaskulárními léčivy nebyly provedeny. Opatrnosti je třeba v případech, kdy se kvetiapin podává současně s léčivy, která mění elektrolytovou rovnováhu nebo prodlužují QTc interval (viz bod 4.4). U pacientů užívajích kvetiapin byly hlášeny falešně pozitivní výsledky vyšetření enzymovou imunoesejí pro metadon a tricyklická antidepresiva. Doporučuje se potvrdit nejisté výsledky imunoeseje vhodnou chromatografickou metodou. 4.6 Fertilita, těhotenství a kojení Bezpečnost a účinnost podávání kvetiapinu těhotným ženám nebyla zjišťována. Dosud nejsou žádné poznatky o nežádoucích účincích z testů na zvířatech. Možný vliv na vývoj očí u plodu nebyl dosud zkoumán. Seroquel lze podávat v těhotenství pouze tehdy, když očekávaný efekt léčby převáží nad možnými riziky. U novorozenců, kteří byli během třetího trimestru těhotenství vystaveni vlivu antipsychotik (včetně přípravku Seroquel), existuje riziko nežádoucích účinků včetně extrapyramidových příznaků a/nebo příznaků z vysazení. Tyto příznaky se mohou lišit v délce trvání i v závažnosti. Byly hlášeny případy agitovanosti, hypertonie, hypotonie, tremoru, somnolence, respirační tísně nebo poruch příjmu potravy. Proto by novorozenci měli být pečlivě monitorováni. Existují publikované zprávy o vylučování kvetiapinu do mateřského mléka u lidí, ovšem stupeň exkrece nebyl konzistentní. Ženám, které užívají přípravek Seroquel, se proto kojení v průběhu léčby nedoporučuje. 4.7 Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje Vzhledem ke svému účinku na centrální nervový systém může kvetiapin ovlivňovat činnosti vyžadující zvýšenou pozornost. Pacientům je třeba proto doporučit, aby neřídili motorová vozidla, ani

nevykonávali jiné činnosti vyžadující zvýšenou pozornost (obsluha strojů) do doby, než bude známa jejich individuální vnímavost. 4.8 Nežádoucí účinky Nejčastějšími nežádoucími účinky při léčbě kvetiapinem jsou: ospalost, závrať, sucho v ústech, mírná astenie, zácpa, tachykardie, ortostatická hypotenze a dyspepsie. Podobně jako u jiných antipsychotik se může vyskytnout nárůst tělesné hmotnosti, synkopa, neuroleptický maligní syndrom, leukopenie, neutropenie a periferní edémy.

Nežádoucí účinky spojené s léčbou přípravkem Seroquel jsou uvedeny v tabulce 1 ve formátu, který

doporučil “Council for International Organisations of Medical Sciences (CIOMS III Working Group, 1995)”. Frekvence výskytu nežádoucích účinků je vyjádřena následovně: velmi časté: ≥ 1/10, časté: (≥ 1/100 až < 1/10), méně časté (≥ 1/1000 až < 1/100), vzácné (≥ 1/10000 až < 1/1000), velmi vzácné (< 1/10 000), není známo (z dostupných údajů nelze určit). Poruchy krve a lymfatického systému Velmi časté: snížený hemoglobin23 Časté: leukopenie1, 29, snížený počet neutrofilů, zvýšený počet eosinofilů28 Méně časté: trombocytopenie, anémie, snížení počtu trombocytů14 Vzácné: agranulocytóza27 Není známo: neutropenie1 Poruchy imunitního systému Méně časté: reakce přecitlivělosti (včetně kožních alergických reakcí) Velmi vzácné: anafylaktická reakce6 Endokrinní poruchy Časté: hyperprolaktinémie16, snížení celkového T4

25, snížení volného T425, snížení celkového T325,

zvýšení TSH25 Méně časté: snížení volného T3

25, hypothyreoidismus22

Velmi vzácné: nepřiměřená sekrece antidiuretického hormonu Poruchy metabolismu a výživy Velmi časté: zvýšení sérových triglyceridů11,31, zvýšení celkového cholesterolu (především LDL cholesterolu)12,31, snížení HDL cholesterolu18,31, zvýšení tělesné hmotnosti9,31 Časté: zvýšená chuť k jídlu, zvýšení glukosy v krvi na úroveň hyperglykémie7,31 Méně časté: hyponatrémie22, diabetes mellitus1,5,6 Vzácné: metabolický syndrom30 Psychiatrické poruchy Časté: abnormální sny a noční můry, sebevražedné myšlenky a sebevražedné chování21 Vzácné: somnambulizmus a jiné podobné reakce, např. syndrom poruchy spánku spojený s nočním jedlictvím Poruchy nervového systému Velmi časté: závratě4,17, ospalost2,17, bolest hlavy Časté: synkopa4,17, extrapyramidové symptomy1,22, dysartrie Méně časté: epileptické paroxysmy1, syndrom neklidných nohou, tardivní dyskinéze1,6 Srdeční poruchy Časté: tachykardie4, palpitace24 Méně časté: prodloužení intervalu QT1,13,19, bradykardie32

Poruchy oka Časté: neostré vidění Cévní poruchy Časté: ortostatická hypotenze4,17 Vzácné: žilní tromboembolismus1 Respirační, hrudní a mediastinální poruchy Časté: rinitida, dušnost20 Gastrointestinální poruchy Velmi časté: sucho v ústech Časté: zácpa, dyspepsie, zvracení26 Méně časté: dysfagie8 Vzácné: pankreatitida1 Poruchy jater a žlučových cest Časté: zvýšené sérových transamináz (ALT, AST)3, zvýšení hladin gamaglutamyltransferázy3 Vzácné: žloutenka6, hepatitida Poruchy kůže a podkožní tkáně Velmi vzácné: angioedém6, Stevens-Johnson syndrom6 Není známo: toxická epidermální nekrolýza, erythema multiforme Poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně Velmi vzácné: rhabdomyolýza Stavy spojené s těhotenstvím, šestinedělím a perinatálním obdobím Není známo: syndrom z vysazení léku u novorozenců Poruchy reprodukčního systému a choroby prsu Méně časté: sexuální dysfunkce Vzácné: priapismus, galaktorea, zvětšování prsů, poruchy menstruace Celkové poruchy a reakce v místě aplikace Velmi časté: abstinenční příznaky1,10 Časté: mírná astenie, periferní edém, podrážděnost, pyrexie Vzácné: neuroleptický maligní syndrom1, hypotermie Vyšetření Vzácné: zvýšení kreatinfosfokinázy v krvi15

_______________________________________________________________________

1

Viz bod 4.4

2

Může se objevit somnolence, zejména během prvních dvou týdnů léčby, která obvykle vymizí při dalším užívání přípravku.

3

U některých pacientů léčených přípravkem Seroquel docházelo k asymptomatickému zvýšení (změna z normálních hodnot na hodnoty > 3násobek horní hranice normy naměřené kdykoliv) sérových transamináz (ALT, AST) nebo GGT. Zvýšené hodnoty se obvykle navrací k normě při pokračování v léčbě.

4

Seroquel může, stejně jako další antipsychotika vyvolávající blokádu alfa-1 adrenergních receptorů, vyvolat ortostatickou hypotenzi se závratěmi a tachykardií, a u některých pacientů se synkopou. Uvedené nežádoucí účinky se objevují zejména při úvodní titraci dávky (viz bod 4.4).

5

Během léčby byla ve velmi vzácných případech hlášena manifestace latentní formy diabetes mellitus.

6

Výpočet frekvence uvedených nežádoucích účinků byl prováděn pouze z poregistračního sledování.

7

Hladina glukosy v krvi nalačno 126 mg/100 ml ( 7,0 mmol/l) nebo 200 mg/100 ml ( 11,1 mmol/l) po jídle naměřená alespoň jednou.

8

Zvýšený výskyt dysfagie při podávání přípravku Seroquel ve srovnání s placebem byl pozorován pouze v klinických studiích u bipolární deprese

9

Zvýšení tělesné hmotnosti o 7 % ve srovnání s výchozí tělesnou hmotností. Vyskytuje se zejména v prvních týdnech léčby u dospělých.

10

Následující příznaky z vysazení léku byly nejčastěji pozorovány v krátkodobých, placebem kontrolovaných studiích, v monoterapii: nespavost, nausea, bolest hlavy, průjem, zvracení, závratě a podrážděnost. Incidence těchto nežádoucích účinků významně poklesla do 1 týdne po vysazení léku.

11

Triglyceridy 200 mg/100 ml ( 2,258 mmol/l) u pacientů 18 let nebo 150 mg/100 ml ( 1,694 mmol/l) u pacientů < 18 let, naměřené alespoň jednou.

12

Cholesterol 240 mg/100 ml ( 6,2064 mmol/l) u pacientů 18 let nebo 200 mg/100ml ( 5,172 mmol/l) u pacientů < 18 let, naměřené alespoň jednou. Velmi často bylo pozorováno zvýšení LDL cholesterolu na 30 mg/100ml ( 0,769 mmol/l). Průměrná změna u pacientů, u kterých nastalo toto zvýšení, byla 41,7 mg/100 ml ( 1,07 mmol/l).

13

Viz text níže.

14

Trombocyty ≤ 100x109/l naměřené alespoň jednou.

15

Na základě hlášení nežádoucích příhod nebyl zjištěn vztah mezi zvýšenými hladinami sérové kreatinkinázy a neuroleptickým maligním syndromem

16

Hladiny prolaktinu (pacienti > 18 let): > 20 g/l (> 869,56 mol/l) u mužů; > 30 g/l (> 1304,34 mol/l) u žen, naměřené kdykoliv

17

Může vest k pádům.

18

HDL cholesterol: < 40mg/100 ml (1,025 mmol/l) u mužů; < 50mg/100 ml (1,282 mmol/l) u žen naměřené kdykoliv.

19

Výskyt pacientů, u kterých nastal posun intervalu QTc z < 450 ms na ≥ 450 ms s prodloužením ≥ 30 ms. V placebem kontrolovaných klinických studiích s kvetiapinem je průměrná změna a výskyt pacientů s posunem na klinicky významnou úroveň podobná u kvetiapinu a placeba.

20

Posun z >132 mmol/l na ≤ 132 mmol/l naměřený alespoň jednou.

21

Případy sebevražedných idealizací a sebevražedného chování byly hlášeny v průběhu léčby přípravkem Seroquel PROLONG nebo krátce po přerušení léčby (viz body 4.4 a 5.1).

22

Viz bod 5.1.

23

Snížená hladina hemoglobinu < 13 g/100 ml (8,07 mmol/l) u mužů, < 12 g/100 ml (7,45 mmol/l) u žen alespoň při jednom vyšetření bylo nalezeno u 11 % pacientů užívajích kvetiapin v klinických studiích včetně otevřené fáze. U těchto pacientů byla průměrná maximální hodnota snížení hemoglobinu naměřená kdykoliv -1,50 g/100 ml.

24

Tato hlášení se často vyskytovala v souvislosti s hlášením tachykardie, závratě, ortostatické hypotenze a/nebo probíhajícího srdečního/respiračního onemocnění.

25

Na podkladě posunu od normálních hodnot na počátku studie až k potenciálně klinicky závažným hodnotám kdykoliv ve všech studiích. Posun u celkového T4, volného T4, celkového

T3 a volného T3 je definován jako < 0,8 krát dolní mez normálních hodnot (pmol/l) a posun

u TSH > 5 MJ/l naměřené kdykoliv.

26

Na podkladě zvýšené frekvence zvracení u starších pacientů (> 65 let)

27

Posun neutrofilů z počáteční hodnoty ≥ 1,5x109/l na < 0,5x109/L nameřené kdykoliv.

28

Na základě posunu z normálních hodnot na hodnoty potenciálně klinicky závažné naměřené kdykoliv po období stabilizace ve všech klinických studiích. Posun u eosinifilů je definován jako > 1x109 buněk/l naměřené kdykoliv.

29

Na základě posunu z normálních hodnot na potenciálně klinicky závažné hodnoty naměřené kdykoliv v období po stabilizaci v průběhu všech klinických studií. Posun hodnot leukocytů je definován jako < 3x109 buněk/l naměřený kdykoliv.

30

Na základě hlášení nežádoucí příhody metabolický syndrom ze všech klinických hodnocení s kvetiapinem.

31

V klinických studiích bylo u některých pacientů pozorováno zhoršení více než jednoho metabolického parametru tělesná hmotnost, glukosa v krvi a lipidy (viz bod 4.4).

32

Může se objevit na počátku léčby a může být doprovázena hypotenzí a/nebo synkopou. Frekvence je odvozena od hlášení bradykardie a příbuzných příhod ve všech klinických studiích s kvetiapinem.

Při použití neuroleptik byly hlášeny případy prodloužení intervalu QT, komorových arytmií, náhlého nevysvětlitelného úmrtí, srdeční zástavy a torsades de pointes a tyto nežádoucí účinky jsou pokládány za skupinový účinek. Extrapyramidové symptomy V krátkodobých, placebem kontrolovaných klinických studiích u schizofrenie a bipolární mánie byl celkový výskyt extrapyramidových symptomů podobný jako u placeba (schizofrenie: 7,8 % pro kvetiapin a 8,0 % pro placebo, bipolární mánie: 11,2 % pro kvetiapin a 11,4 % pro placebo. V krátkodobých, placebem kontrolovaných klinických studiích u bipolární deprese byl celkový výskyt extrapyramidových symptomů 8,9 % pro kvetiapin a 3,8 % pro placebo. Výskyt jednotlivých nežádoucích účinků (např. akathisie, extrapyramidové poruchy, třes, dyskinéze, dystonie, neklid, samovolné svalové kontrakce, psychomotorická hyperaktivita a svalová ztuhlost) byly celkově málo početné a nepřekročily 4 % v žádné skupině. V dlouhodobých placebem kontrolovaných klinických studiích s kvetiapinem u pacientů se schizofrenií a bipolární poruchou byla celková kumulativní incidence extrapyramidových symptomů srovnatelná u kvetiapinu i placeba. Hormony štítné žlázy Léčba kvetiapinem je spojena s na dávce závislým poklesem hladin hormonů štítné žlázy. V krátkodobých placebem kontrolovaných klinických studiích byl výskyt potenciálně klinicky významného posunu hladin hormonů štítné žlázy: celkového T4: 3,4 % pro kvetiapin vs. 0,6 % pro

placebo; volného T4: 0,7 % pro kvetiapin vs. 0,1 % pro placebo; celkového T3: 0,54 % pro kvetiapin

vs. 0,0 % pro placebo; volného T3: 0,2 % pro kvetiapin vs. 0,0 % pro placebo. Výskyt posunu TSH byl

3,2 % pro kvetiapin vs. 2,7 % pro placebo. V krátkodobých placebem kontrolovaných klinických studiích v monoterapii byl výskyt reciprokých klinicky potenciálně významných posunů T3 a TSH

0,0 % pro kvetiapin i placebo a 0,1 % pro kvetiapin vs. 0,0 % pro placebo pro posuny T4 a TSH. Tyto

posuny hladin hormonů štítné žlázy nejsou obvykle spojeny s klinickou symptomatologií hypothyreoidismu. Pokles celkového T4 a volného T4 byl maximální během prvních 6 týdnů léčby

kvetiapinem, při dlouhodobé léčbě nedošlo k dalšímu snížení. Téměř ve všech případech, nezávisle na délce léčby, došlo po vysazení kvetiapinu k úpravě hladin celkového T4 a volného T4. U osmi

pacientů, u kterých byl měřen TBG, se hladiny TBG neměnily. Děti a dospívající (10 až 17 let) U dětí a dospívajících je třeba předpokládat stejné nežádoucí účinky jako u dospělých. Následující tabulka shrnuje nežádoucí účinky, které se vyskytují s vyšší frekvencí u dětí a dospívajících (10 až 17 let) než u dospělých nebo nežádoucí účinky, které nebyly identifikovány u dospělých. Frekvence nežádoucích účinků jsou definovány následovně.: velmi časté (> 1/10), časté (> 1/100 až < 1/10), méně časté (> 1/1000 až < 1/100), vzácné (> 1/10 000 až < 1/1000) a velmi vzácné (< 1/10 000). Poruchy metabolismu a výživy Velmi časté:

Zvýšená chuť k jídlu

Vyšetření

Velmi časté:

Zvýšené hladiny prolaktinu1, zvýšený krevní tlak2

Poruchy nervového systému Velmi časté:

Extrapyramidové symptomy3

Celkové poruchy a reakce v místě aplikace Časté:

Podrážděnost4

1.

Hladiny prolaktinu (pacienti < 18 let): > 20 µg/l (> 869,56 pmol/l) u chlapců; > 26 µg/l (> 1130,428 pmol/l) u dívek naměřené kdykoliv. Méně než 1 % pacientů mělo vzestup hladin prolaktinu > 100 µg/l.

2.

Na základě posunů nad klinicky významné koncentrace (převzato podle kritérií “National Institutes of Health”) nebo zvýšení > 20 mmHg pro systolický tlak nebo > 10 mmHg pro diastolický tlak kdykoliv v průběhu dvou krátkodobých (3-6 týdnů) placebem kontrolovaných klinických studií u dětí a dospívajících.

3.

Viz bod 5.1.

4.

Poznámka: Frekvence je shodná s frekvencí pozorovanou u dospělých, ale podrážděnost může být u dětí a dospívajících spojena s jinými klinickými důsledky ve srovnání s dospělými.

4.9 Předávkování Hlášené příznaky předávkování odpovídají vystupňovanému známému farmakologickému účinku léčivé látky, tj. ospalost a útlum, tachykardie a hypotenze. Bylo hlášeno jedno úmrtí pacienta v klinické studii po akutním předávkování 13,6 g kvetiapinu. V poregistračním sledování byly hlášeny fatální případy předávkování samotným kvetiapinem v dávce 6 g. Bylo však hlášeno i přežití po akutním předávkování až 30 g kvetiapinu. V poregistračním období byly velmi vzácně hlášeny případy předávkování přípravkem Seroquel s následkem úmrtí nebo komatu. Dále byly hlášeny následující účinky po předávkování kvetiapinem v monoterapii: prodloužení intervalu QT, epileptické záchvaty, status epilepticus, rhabdomyolýza, útlum dechu, retence moči, zmatenost, delirium a/nebo agitovanost. Pacienti se závažným kardiovaskulárním onemocněním mají vyšší riziko nežádoucích účinků po předávkování (viz bod 4.4). Léčba předávkování Neexistuje specifické antidotum pro kvetiapin. V případě těžké intoxikace je třeba zvážit možnost současné intoxikace několika látkami a doporučuje se léčba na jednotce intenzivní péče, včetně zajištění průchodnosti dýchacích cest, zabezpečení dostatečné ventilace a přísunu kyslíku, a dále pravidelné sledování a podpora kardiovaskulárního systému. Vzhledem k tomu, že nebyla zkoumána prevence absorpce při předávkování, lze při značném předávkování indikovat výplach žaludku, pokud možno do jedné hodiny po předávkování (po intubaci, pokud je pacient v bezvědomí) a podat aktivní uhlí spolu s laxativem. Refrakterní hypotenzi v případech předávkování kvetiapinem je třeba léčit vhodným způsobem, např. intravenózním podáním tekutin či sympatomimetik (nejsou vhodné adrenalin a dopamin, neboť stimulace beta receptorů může zhoršovat hypotenzi při současné blokádě alfa receptorů kvetiapinem). Lékařský dohled a sledování životních funkcí musí pokračovat až do úplného zotavení. 5.

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti Farmakoterapeutická skupina: antipsychotika ATC kód: N05A H04 Mechanismus účinku: Kvetiapin je atypické antipsychotikum. Kvetiapin a N-desalkylkvetiapin (norkvetiapin), aktivní metabolit kvetiapinu v lidské plazmě, intereagují s celou řadou receptorů pro neurotransmitery. Kvetiapin a norkvetiapin mají afinitu k serotoninovým (5HT2) a dopaminovým D1 a D2 receptorům

v mozku. Na podkladě interakce s těmito receptory v mozku jsou vysvětlovány klinické antipsychotické vlastnosti přípravku Seroquel. Slabé extrapyramidové nežádoucí účinky (EPS) ve srovnání s typickými antipsychotiky jsou připisovány kombinaci receptorového antagonismu s vyšší selektivitou pro 5HT2 oproti D2. Norkvetiapin má též vysokou afinitu k noradrenalinovému přenašeči

(“norepinephrine transporter” - NET). Kvetiapin a norkvetiapin mají také vysokou afinitu k histaminovým a adrenergním α1- receptorům a nízkou afinitu k adrenergním α2 a serotoninovým

5HT1A receptorům. Kvetiapin nemá afinitu k cholinergním muskarinovým a benzodiazepinovým

receptorům. Farmakodynamické účinky: Kvetiapin prokázal účinek ve zkouškách, které se používají k testování antipsychotického účinku, jako jsou např. podmíněné obranné reflexy. Kvetiapin potlačuje též účinky dopaminových agonistů, což bylo prokázáno na základě behaviorálních hodnocení a elektrofyziologických měření. Kvetiapin zvyšuje koncentraci metabolitů dopaminu, což je neurochemický ukazatel blokády D2 receptorů.

V předklinických testech zaměřených na predikci EPS měl kvetiapin profil atypického antipsychotika, který se liší od profilu typických antipsychotik. Po dlouhodobém podávání kvetiapinu nevzniká supersenzitivita dopaminových D2 receptorů. Při užití dávek dostatečně blokujících D2 receptory

dochází jen k málo vyjádřené katalepsii. Kvetiapin má při dlouhodobém podávání selektivní účinek na limbický systém tím, že vyvolává depolarizační blokádu mesolimbických (A10), ale nikoliv nigrostriatálních (A9) dopaminových neuronů. Při akutním a chronickém podávání opicím rodu Cebus po předchozí senzibilizaci haloperidolem nebo bez senzibilizace vykazuje kvetiapin minimální pohotovost k dystonickým reakcím. Výsledky těchto pokusů predikují, že by kvetiapin měl mít minimální schopnost vyvolávat EPS. Předpokládá se, že látky, které mají malou schopnost vyvolávat EPS, mají pravděpodobně i nižší schopnost vyvolat tardivní dyskinezi (viz bod 4.8). Není známo, v jakém rozsahu se aktivní metabolit kvetiapinu podílí na farmakologické aktivitě přípravku Seroquel u lidí. Klinická účinnost: Ve třech klinických, placebem kontrolovaných studiích, s různými dávkami kvetiapinu, u pacientů se schizofrenií nebyl zjištěn rozdíl v incidenci EPS nebo současného užívání anticholinergik ve skupině léčené kvetiapinem a ve skupině na placebu. Placebem kontrolovaná studie hodnotící léčbu kvetiapinem v dávkách 75 až 750 mg/den neprokázala nárůst EPS nebo potřebu současného užívání anticholinergik. Ve čtyřech placebem kontrolovaných klinických studiích byl Seroquel podáván k léčbě akutní středně těžké až těžké bipolární manie v dávkách až 800 mg/den. Ve dvou z těchto studií byl kvetiapin podáván v monoterapii a ve dvou v kombinaci s lithiem nebo divalproexem. Nebyly zjištěny rozdíly v incidenci EPS či nutnosti současně podávat anticholinergika ve skupině na přípravku Seroquel a ve skupině na placebu. V placebem kontrolovaných klinických studiích s kvetiapinem u starších pacientů s psychózou podmíněnou demencí nebyla prokázána vyšší incidence cerebrovaskulárních nežádoucích účinků, přepočtených na 100 pacientů léčených po dobu 1 roku. Seroquel na rozdíl od mnoha jiných antipsychotik nevyvolává trvalé zvýšení hladin prolaktinu, což je považováno za vlastnost atypických antipsychotik. V klinické studii s opakovaným podáním fixní dávky přípravku pacientům se schizofrenií nebyl zjištěn rozdíl v hladinách prolaktinu na konci studie mezi pacienty léčenými přípravkem Seroquel v celém doporučeném dávkovém rozmezí a placebem. Ve dvou klinických studiích bylo prokázáno, že Seroquel podávaný v monoterapii je účinnější než placebo při potlačování příznaků mánie u středně těžkých až závažných forem manických epizod po 3 a 12 týdnech léčby. Údaje o přípravku Seroquel v kombinaci s divalproexem nebo s lithiem po 3 a 6 týdnech léčby při akutních středně těžkých až těžkých manických epizodách jsou omezené, nicméně kombinovaná léčba byla dobře snášena. Výsledky ukázaly aditivní účinek v 3. týdnu. Druhá klinická studie neprokázala aditivní účinek v 6. týdnu léčby.

Průměrná střední dávka přípravku Seroquel poslední týden léčby byla přibližně 600 mg/den a u asi 85 % reagujících pacientů byla dávka v rozmezí 400-800 mg/den. Ve 4 dalších klinických studiích o délce 8 týdnů, které zahrnovaly pacienty se středně těžkou až těžkou depresivní epizodou (bipolární porucha I a II) byl Seroquel v dávkách 300 a 600 mg/den významně účinnější než placebo v parametrech: průměrné zlepšení skóre MADRS a v odpovědi definované jako alespoň 50% zlepšení celkového skóre MADRS oproti výchozí hodnotě. V průběhu krátkodobého hodnocení nebyl pozorován dodatečný efekt dávky 600 mg/den oproti dávce 300 mg/den. V dlouhodobých klinických studiích, které byly pokračováním dvou předešlých studií u pacientů s depresivní epizodou, kteří reagovali na podávání přípravku Seroquel 300 mg nebo 600 mg, byla prokázána dlouhodobá účinnost přípravku Seroquel na depresivní symptomy, nikoliv však na manické symptomy. Dvě studie s postupným vysazováním byly zaměřeny na udržovací léčbu u bipolární poruchy (typ I). Po minimálně 12týdenní stabilizaci na kvetiapinu v kombinaci se stabilizátorem nálady (lithium nebo valproát) byli pacienti randomizováni do zaslepené udržovací faze, kdy byl v jedné skupině postupně kvetiapin nahrazen placebem. Při podávání kvetiapinu v kominaci se stabilizátorem nálady byla kombinační udržovací léčba lepší než léčba samotnými stabilizátory nálady v monoterapii (po vysazení kvetiapinu) měřením doby do relapsu jakékoliv epizody. Kvetiapin byl podáván dvakrát denně v dávkách 400 až 800 mg/den v kombinaci s lithiem nebo valproátem. Jedna dlouhodobá studie (až 2 roky léčby) hodnotila prevenci rekurence (recidiv) u pacientů s manickou, depresivní nebo smíšenou epizodou. Po odpovědi a stabilizaci na kvetiapinu bylo pokračování v léčbě kvetiapinem oproti záměně za placebo účinnější v prodloužení doby do objevení se jakékoliv epizody (manické, smíšené nebo depresivní) u pacientů s bipolární poruchou typu I. Počet pacientů s výskytem epizody byl ve skupině s kvetiapinem 91 (22,5 %), ve skupině s placebem 208 (51,5 %) a ve skupině s lithiem 95 (26,1 %). Významná část pacientů (25 %) ve skupině s lithiem však měla medián hladin lithia mimo obvyklé terapeutické meze (0,6-1,2 mmol/l). Klinické hodnocení prokázalo, že Seroquel je účinný při léčbě schizofrenie a bipolární manie v dávkování dvakrát denně, přestože kvetiapin má eliminační poločas asi 7 hodin. Tento fakt podpořily i výsledky studie využívající pozitronovou emisní tomografii (PET), která prokázala, že kvetiapin inhibuje receptory 5HT2 a D2 až 12 hodin. Bezpečnost a účinnost dávek vyšších než

800 mg/den nebyla hodnocena. Dlouhodobá účinnost přípravku Seroquel v prevenci relapsů schizofrenie nebyla potvrzena v dlouhodobých, zaslepených klinických studiích. V otevřených klinických studiích u pacientů se schizofrenií vedlo dlouhodobé podávání kvetiapinu k účinné kontrole schizofrenie u pacientů, kteří odpovídali na počáteční léčbu. V placebem kontrolovaných klinických studiích v monoterapii u pacientů s výchozí hodnotou počtu neutrofilů 1,5 x 109/l byl výskyt alespoň jednoho měření < 1,5 x 109/l 1,72 % u pacientů na kvetiapinu a 0,73 % u pacientů na placebu. V placebem kontrolovaných, otevřených klinických studiích s aktivním komparátorem u pacientů s výchozí hodnotou počtu neutrofilů 1,5 x 109/l byl výskyt alespoň jednoho měření < 0,5 x 109/l 0,21 % u pacientů na kvetiapinu a 0 % u pacientů na placebu a výskyt měření v mezích 0,5 až < 1,0 x 109/l byl 0,75 % u pacientů na kvetiapinu a 0,11 % u pacientů na placebu. Děti a dospívající (10 až 17 let) Účinnost a bezpečnost přípravku Seroquel byla studována ve 3týdenní placebem kontrolované studii při léčbě mánie (n = 284 pacientů z USA ve věku 10 až 17 let). Asi 45 % populace pacientů mělo další diagnózu ADHD. Dále byla provedena 6týdenní placebem kontrolovaná studie u pacientů se schizofrenií (n = 222, věk 13 až 17 let). V obou studiích byli vyřazeni pacienti, kteří neodpovídali na

Seroquel. Léčba přípravkem Seroquel byla zahájena dávkou 50 mg/den, druhý den zvýšena na 100 mg/den a dále byla dávka titrována na cílovou dávku (mánie 400-600 mg/den; schizofrenie 400-800 mg/den) vzestupně po 100 mg/den a podávána ve dvou nebo třech rozdělených denních dávkách. Ve studii s mánií byl rozdíl průměrné změny LS od bazální hodnoty v celkovém skóre YMRS (aktivní léčba minus placebo) -5,21 pro Seroquel 400 mg/den a -6,56 pro Seroquel 600 mg/den. Podíl pacientů odpovídajích na léčbu (zlepšení YMRS ≥ 50 %) byl 64 % pro Seroquel 400 mg/den, 58 % pro 600 mg/den a 37 % pro placebo. Ve studii se schizofrenií byl rozdíl průměrné změny LS od bazální hodnoty v celkovém skóre PANSS (aktivní léčba minus placebo) –8,16 pro Seroquel 400 mg/den a -9,29 pro Seroquel 800 mg/den. Ani režim s nízkou dávkou (400 mg/den), ani vysokou dávkou kvetiapinu nebyl lepší než placebo s ohledem na podíl pacientů, kteří dosáhli odpovědi definované jako pokles o ≥ 30 % oproti bazální hodnotě v celkovém skóre PANNS. Vyšší dávky měly za následek číselně nižší podíl odpovídajících na léčbu jak u mánie, tak u schizofrenie. Nejsou k dispozici data o udržovací léčbě či o prevenci rekurence v této věkové kategorii. 26týdenní otevřené fáze akutních studií (n = 380 pacientů) s přípravkem Seroquel dávkovaným flexibilně v rozmezí 400-800 mg/den poskytly další bezpečnostní informace. U dětí a dospívajících byl hlášen vzestup krevního tlaku; zvýšená chuť k jídlu, extrapyramidové symptomy a zvýšení sérových hladin prolaktinu bylo hlášeno s vyšší frekvencí u dětí a dospívajících než u dospělých (viz body 4.4 a 4.8). Extrapyramidové symptomy V krátkodobé placebem kontrolované studii v monoterapii u dospívajících (13-17 let) se schizofrenií byl kumulovaný výskyt extrapyramidových symptomů 12,9 % pro kvetiapin a 5,3 % pro placebo, ačkoliv výskyt jednotlivých nežádoucích účinků (tj. akathisia, třes, extrapyramidová porucha, hypokinéze, neklid, psychomotorická hyperaktivita, svalová ztuhlost a dyskinéze) nepřesáhla 4,1 %v žádné léčebné skupině. V krátkodobé placebem kontrolované klinické studii u dětí a dospívajících (10-17 let) s bipolární mánií byl kumulovaný výskyt extrapyramidových symptom 3,6 % pro kvetiapin a 1,1 % pro placebo. V dlouhodobé otevřené fázi studií na schizofrenii a bipolární mánii byl kumulovaný výskyt EPS závislých na léčbě 10 %. Nárůst tělesné hmotnosti V krátkodobé klinické studii u pediatrické populace (10-17 let) přibralo 17 % pacientů užívajících kvetiapin a 2,5 % pacientů užívajících placebo ≥ 7 % své tělesné hmotnosti. Po korekci na normální růst v průběhu delší doby, byl vzestup alespoň 0,5 standardní odchylky od bazální hodnoty “Body Mass Index” (BMI) pokládán za klinicky významnou změnu; 18,3 % pacientů léčených kvetiapinem po dobu alespoň 26 týdnů splnilo toto kritérium. Sebevraždy/sebevražedné myšlenky nebo klinické zhoršení stavu V krátkodobých placebem kontrolovaných klinických studiích bez ohledu na věk a indikaci byl výskyt sebevražedných úmyslů 0,8 % pro kvetiapin (75/9238) i placebo (37/4745). V krátkodobých placebem kontrolovaných studiích u pediatrických pacientů se schizofrenií byl výskyt sebevražedných úmyslů 1,4 % (2/147) pro kvetiapin a 1,3 % pro placebo (1/75) u pacientů < 18 let. V krátkodobých placebem kontrolovaných studiích u pediatrických pacientů s bipolární mánií byl výskyt sebevražedných úmyslů 1,0 % (2/193) pro kvetiapin a 0 % pro placebo (1/90) u pacientů < 18 let. Katarakta/zákal oční čočky V klinických studiích hodnotících kataraktogenní potenciál přípravku Seroquel ve srovnání s risperidonem při dlouhodobé léčbě pacientů se schizofrenií nebo schizoafektivní poruchou nebyl Seroquel v dávkách 200-800 mg/den horší než risperidon v dávkách 2 až 8 mg/den u pacientů exponovaných léčbě nejméně 21 měsíců (viz bod 5.3) při hodnocení 2letého zvýšení počtu

nežádoucích účinků zvýšení stupně podle LOCS II (Lens Opacities Classification System II) zákalu oční čočky (Nuclear opalescence, Cortical, and Posterior Sbscapular standards for LOCS II). 5.2 Farmakokinetické vlastnosti Kvetiapin se po perorálním podání dobře vstřebává a intenzivně se metabolizuje. Biologická dostupnost kvetiapinu není významně ovlivněna podáním spolu s jídlem. Kvetiapin se asi z 83 % váže na plazmatické bílkoviny. Maximální molární koncentrace aktivního metabolitu N-desalkylkvetiapinu (norkvetiapin) v ustáleném stavu dosahují 35 % koncentrací kvetiapinu. Poločas eliminace kvetiapinu je asi 7 hodin a norkvetiapinu asi 12 hodin. Kvetiapin a norkvetiapin mají ve schváleném dávkovacím rozmezí lineární farmakokinetiku. Kinetika kvetiapinu se neliší u mužů a u žen. Střední hodnota clearance kvetiapinu u starších pacientů je asi o 30-50 % nižší než u pacientů ve věku 18-65 let. U osob s těžkým poškozením ledvin (clearance kreatininu < 30 ml/min/1,73 m2) je průměrná clearance kvetiapinu asi o 25 % nižší, ale individuální hodnoty clearance mohou být v rozmezí hodnot zdravých jedinců. Průměrně je < 5 % molární frakce dávky vylučováno do moči jako volný kvetiapin a aktivní metabolit N-desalkylkvetiapin. Kvetiapin se intenzivně metabolizuje v játrech. Po podání značeného kvetiapinu je možno v moči nebo stolici nalézt < 5 % původní sloučeniny v nezměněné formě. Asi 73 % radioaktivity se vyloučí močí a 21 % stolicí. Průměrná plazmatická clearance kvetiapinu se snižuje o asi 25 % u pacientů se známým poškozením funkce jater (stabilizovaná alkoholická cirhóza jater). Lze očekávat zvýšení plazmatických hladin léčiva u lidí s poškozením jaterních funkcí, a proto je nutné snížit dávku (viz bod 4.2). Testy in vitro prokázaly, že hlavním enzymem, který se podílí na metabolismu kvetiapinu je cytochrom P450(CYP)3A4. Norkvetiapin je primárně tvořen a eliminován cestou CYP3A4. Kvetiapin a několik metabolitů kvetiapinu (včetně norkvetiapinu) jsou slabými inhibitory lidského cytochromu P450 1A2, 2C9, 2C19, 2D6 a 3A4 v podmínkách in vitro. Inhibice cytochromu byla pozorována v koncentracích asi 5 až 50 krát vyšších než jsou koncentrace naměřené po podání 300 až 800 mg/den člověku. Na základě těchto výsledků in vitro je nepravděpodobné, že by současné podávání kvetiapinu a jiných léčiv vedlo ke klinicky významné inhibici metabolické kapacity cytochromu P450 pro jiná léčiva. Ze studií na zviřatech je zřejmé, že kvetiapin může indukovat cytochrom P450. Ve specificky zaměřené interakční studii u psychotických pacientů však nebyla pozorována zvýšená aktivita cytochromu P450 po podání kvetiapinu. Děti a dospívající ve věku 10 až 17 let Farmakokinetika kvetiapinu je v ustáleném stavu podobná u dospělých a dětí a dospívajících ve věku 10 až 17 let. Hodnoty AUC a cmax aktivního metabolitu, norkvetiapin, jsou vyšší o 45 %, resp. 31 %

u dětí a dospívajících než u dospělých. Po korekci na tělesnou hmotnost jsou hodnoty AUC a cmax pro kvetiapin u dětí a dospívajících nižší

o 41 %, resp. 39 % než u dospělých. Farmakokinetické parametry norkvetiapinu po korekci jsou podobné v obou věkových skupinách. Děti a dospívající (10 až 17 let) Farmakokinetická data byla získána u 9 dětí ve věku 10-12 let a 12 dospívajících, kteří byli na udržovací léčbě 400 kvetiapinu dvakrát denně. V rovnovážném stavu byly dávkově normalizované plazmatické koncentrace mateřské látky kvetiapinu u dětí a dospívajících (10-17 let) všeobecně podobné jako u dospělých, ačkoliv Cmax byla u dětí při horní hranici rozmezí pozorovaného

u dospělých. AUC a Cmax aktivního metabolitu, norkvetiapinu, byly vyšší, asi o 62 %, resp. 49 % u dětí (10-12 let) a o 28 %, resp. 14 % u dospívajících (13-17 let) ve srovnání s dospělými. 5.3

Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

V sérii studií na genotoxicitu v podmínkách in vitro a in vivo nebyly zjištěny genotoxické vlastnosti. U laboratorních zvířat byly zjištěny následující odchylky v dávkách, které jsou klinicky relevantní. Tyto odchylky nebyly dosud potvrzeny v dlouhodobých klinických studiích. U laboratorních potkanů byla zjištěna pigmentace štítné žlázy, u opic rodu Cynomolgus byla pozorována hypertrofie folikulárních buněk štítné žlázy, snížení koncentrace T3 v plazmě, snížená koncentrace hemoglobinu a snížení počtu bílých a červených krvinek. U psů byla pozorována změna opacity oční čočky a katarakta. Vzhledem k těmto nálezům je třeba vážit prospěch z léčby kvetiapinem ve vztahu k riziku pro pacienta. Monitorování klinických studií neodhalilo zákal oční čočky závislý na podávání léčiva (viz bod 5.1). 6.

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1 Seznam pomocných látek

Jádro tablety: povidon dihydrát hydrogenfosforečnanu vápenatého mikrokrystalická celulosa sodná sůl karboxymethylškrobu (typ A) monohydrát laktosy magnesium-stearát Potahová vrstva: hypromelosa makrogol 400 oxid titaničitý (E171) žlutý oxid železitý (E172) červený oxid železitý (E172)

6.2 Inkompatibility

Neuplatňuje se.

6.3 Doba použitelnosti

3 roky.

6.4 Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte při teplotě do 30 oC.

6.5 Druh obalu a velikost balení

Al/PVC blistr, krabička. 30, 60 nebo 90 potahovaných tablet.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

6.6 Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku a pro zacházení s ním

Žádné zvláštní požadavky. 7.

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

AstraZeneca UK Limited, 2 Kingdom Street, London, W2 6BD, Velká Británie 8.

REGISTRAČNÍ ČÍSLA

Seroquel 25: 68/454/99-C

9.

DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

30.6.1999 / 30.5.2012

10. DATUM REVIZE TEXTU

23.5.2012 / 30.5.2012


nahoru

Informace na obalu

1

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU KRABIČKA

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Seroquel 25 potahované tablety quetiapinum 2.

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÁTEK

Jedna tableta obsahuje quetiapinum 25 mg (jako quetiapini fumaras). 3.

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Monohydrát laktosy aj. (viz příbalovou informaci pro další informace). 4.

LÉKOVÁ FORMA A OBSAH

30 potahovaných tablet 60 potahovaných tablet 90 potahovaných tablet 5.

ZPŮSOB A CESTA PODÁNÍ

Perorální podání. Před použitím si přečtěte příbalovou informaci. 6.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOSAH A DOHLED DĚTÍ

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí. 7.

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

Přípravek může nepříznivě ovlivnit činnost vyžadující zvýšenou pozornost, koordinaci pohybů a rychlé rozhodování (např. řízení motorových vozidel, obsluha strojů, práce ve výškách ap.). Tuto činnost byste měl(a) vykonávat pouze na základě výslovného souhlasu lékaře! 8.

POUŽITELNOST

Použitelné do: 9.

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte při teplotě do 30 C. 10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ

NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny. 11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

2

AstraZeneca UK Limited, 2 Kingdom Street, London W2 6BD, Velká Británie 12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A) 68/454/99-C 13. ČÍSLO ŠARŽE č.š.: 14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis. 15. NÁVOD K POUŽITÍ 16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU Seroquel 25

3

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH A STRIPECH BLISTR 1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Seroquel 25 mg quetiapine Tablets 2.

NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

AstraZeneca 3.

POUŽITELNOST

EXP 4.

ČÍSLO ŠARŽE

Lot

Tyto informace jsou určeny pouze odborníkům. Pokud máte pochybnosti o nějakém léku, prosím, kontaktujte svého lékaře. Nedoporučujeme se řídit informacemi uvedenými na těchto stránkách, mohou být zastaralé a nepřesné.