Sayana 104 Mg/0,65 Ml Injekční Suspenze

Kód 0121241 ( )
Registrační číslo 17/ 553/07-C
Název SAYANA 104 MG/0,65 ML INJEKČNÍ SUSPENZE
Režim prodeje na lékařský předpis
Stav registrace registrovaný léčivý přípravek
Držitel registrace Pfizer, spol. s r.o., Praha, Česká republika
ATC klasifikace

nahoru

Varianty

Kód Náz. Forma
0121241 INJ SUS 1X0.65ML/104MG + 1 JEH Injekční suspenze, Injekce
0198908 INJ SUS 6X0.65ML/104MG + 6 JEH Injekční suspenze, Injekce

nahoru

Příbalový létak SAYANA 104 MG/0,65 ML INJEKČNÍ SUSPENZE

Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls24130/2011a příloha k sp.zn. sukls159714/2011, sukls115505/2011

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

SAYANA 104 mg/0,65 ml injekční suspenze

medroxyprogesteroni acetas

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.-

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

-

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

-

Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.

-

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete:1.

Co je přípravek SAYANA a k čemu se používá

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek SAYANA užívat

3.

Jak se přípravek SAYANA užívá

4.

Možné nežádoucí účinky

5

Jak přípravek SAYANA uchovávat

6.

Další informace

1.

CO JE PŘÍPRAVEK SAYANA A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

SAYANA je antikoncepční přípravek. Může se používat:

Jako dlouhodobá antikoncepce, v případě kdy Vy a lékař, který Vám antikoncepci předepsaljste se rozhodli, že tato metoda je pro Vás nejvhodnější. Nicméně pokud si přejete užívat přípravek SAYANA více než 2 roky, Váš lékař může přehodnotit rizika a přínos užívání přípravku SAYANA, aby se ujistil, že je to pro Vás stále ta nejvhodnější volba.

U adolescentů, ale jen poté, co byly s lékařem prodiskutovány ostatní antikoncepční metody a tyto byly shledány nevhodné nebo nepřijatelné.

Léčivá látka přípravku SAYANA, medroxyprogesteron acetát (MPA), je podobná (ale nikoliv stejná) přírodnímu hormonu progesteronu, který je produkován ve vaječnících během druhé poloviny menstruačního cyklu. Přípravek SAYANA brání úplnému dozrání vajíčka a jeho uvolnění z vaječníku během menstruačního cyklu. Pokud se vajíčko neuvolní, nemůže být oplodněno spermií a nemůže tudíždojít k otěhotnění.

2.

ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK SAYANA UŽÍVAT

Neužívejte přípravek SAYANA

jestliže jste alergická (přecitlivělá) na medroxyprogesteron acetát nebo na kteroukoli další složku přípravku SAYANA

jestliže máte podezření, že jste těhotná

jestliže máte vaginální krvácení z nejasných příčin

jestliže máte onemocnění jater

jestliže máte nebo se domníváte, že máte karcinom pohlavních orgánů

jestliže máte krevní sraženinu v žíle na noze ("hluboká žilní tromboza") nebo krevní sraženinu, která se Vám dostala do plic nebo jiných částí Vašeho těla ("embolie")

jestliže máte problémy s oběhem (např. bolesti nohou nebo na hrudi během chůze), nebo s příliš rychlým srážením krve ('tromboza' nebo 'embolie')

jestliže máte problémy s kostním metabolizmem

jestliže máte nebo jste měla onemocnění postihující krevní cévy mozku

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku SAYANA je zapotřebíPředtím, než Vám lékař přípravek SAYANA předepíše, absolvujete lékařskou prohlídku. Je důležité sdělit Vašemu lékaři, zdali máte nebo jste v minulosti měla některé z následujících stavů. Váš lékař potés Vámi prodiskutuje, jestli je přípravek SAYANA pro Vás vhodný.

Sdělte svému lékaři, pokud máte

Migrény (záchvatovité bolesti hlavy)

Cukrovku (diabetes) nebo se cukrovka vyskytuje v rodině

Velké bolesti nebo otok lýtka (ukazující na možnou sraženinu v noze - flebitida)

Krevní sraženinu v plicích (plicní embolie)

Krevní sraženinu v oku ovlivňující vidění (retinální trombóza)

Srdeční onemocnění v minulosti nebo problémy s cholesterolem včetně výskytu v rodině

Jestliže jste dříve měla „hydatidní molu“, což je druh abnormálního těhotentství

Deprese v minulosti

Nepravidelné, slabé nebo silné menstruační cykly

Neobyklý rentgenový snímek prsu, fibrocystické onemocnění prsu, bulky nebo uzlíky v prsu, krvácení z prsní bradavky

Mrtvici

Výskyt nádoru prsu v rodině

Onemocnění ledvin

Vysoký krevní tlak

Astma

Epilepsii.

Ochrana před pohlavně přenosnými chorobamiPřípravek SAYANA neposkytuje ochranu před infekcí HIV (AIDS) ani jinými pohlavně přenosnými chorobami.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravkyInformujte, prosím, svého lékaře nebo lékárníka, pokud užíváte nebo jste v nedávné době užívala jakékoliv další léky, včetně léků dostupných bez lékařského předpisu. Některé léky se mohou s přípravkem SAYANA vzájemně ovlivňovat, k takovým lékům patří léky, které ředí Vaši krev (antikoagulační přípravky).

Léčivé přípravky se mohou někdy vzájemně ovlivňovat. Pokud Vám je předepsána léčba jiným lékařem, informujte ho o tom, že užíváte přípravek SAYANA jako antikoncepci.

Těhotenství a kojeníPřípravek SAYANA neužívejte, pokud jste těhotná. Jestliže si myslíte, že jste otěhotněla během užívání přípravku SAYANA, sdělte to okamžitě lékaři.

Pokud kojíte, injekce Vám nebude podána dříve než 6 týdnů po porodu, kdy je organizmus novorozence vyvinutější. Přípravek SAYANA může být předáván mateřským mlékem kojenému novorozenci, nicméně nebyly zaznamenány žádné známky poškození dítěte.

Poraďte se se svým lékařem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojůŽádný účinek na schopnost řídit nebo obsluhvat stroje nebyl u přípravku SAYANA pozorován.

Důležité informace o některých složkách přípravku SAYANAPřípravek SAYANA obsahuje rovněž následující dvě složky: methylparaben (E218) a propylparaben (E216). Ty mohou způsobit alergické reakce (případně opožděné).

Tento léčivý přípravek obsahuje méně než 1 mmol sodíku (23 mg) na 104 mg/0,65 ml, t.j. v zásadě bez sodíku.

3.

JAK SE PŘÍPRAVEK SAYANA UŽÍVÁ

Způsob a cesta podáníPřípravek SAYANA se podává podkožní injekcí do přední části stehna nebo břicha. Injekci musí podat Váš lékař, sestra nebo zdravotnický pracovník. Podrobné pokyny o postupu podání injekce jsou uvedeny na konci této příbalové informace a měly by být dodrženy. O délce podávání přípravkuSAYANA rozhodne Váš lékař.

První injekceDávka 104 mg přípravku SAYANA se podává subkutánně (těsně pod kůži), do přední části stehna nebo břicha každé 3 měsíce (12 až 13 týdnů). Přípravek SAYANA bude účinný pouze v případě, že budete dostávat injekce ve správnou dobu. První injekce Vám bude aplikována POUZE během prvních 5 dnů normálního menstruačního cyklu z důvodu vyloučení možnosti těhotenství.

Po porodu: Pokud užíváte přípravek SAYANA po porodu dítěte a nekojíte, MUSÍ být první injekce podána během 5 dnů po porodu.

Bylo prokázáno, že pacientky užívající přípravek SAYANA bezprostředně po porodu nebo ukončení těhotenství mohou zaznamenat dlouhotrvající a silné krvácení. Vzhledem k této skutečnosti je nutné přípravek SAYANA použít s opatrností.

Další injekceDalší dávky přípravku SAYANA budou podávány každých 12 až 13 týdnů (ale ne později než 14 týdnů po poslední injekci), bez ohledu na to, kdy a jak silné máte menstruační krvácení.Je důležité, abyste dostala další injekci ve správnou dobu.

Pokud zmeškáte injekci přípravku SAYANAPokud zmeškáte injekci nebo pokud je interval mezi jednotlivými injekcemi delší než 14 týdnů, riziko otěhotnění se zvyšuje. Váš lékař Vám sdělí další termín injekce přípravku SAYANA a zároveň doporučí typ antikoncepce, který byste měla do té doby užívat.

Přechod z jiné metody antikoncepcePokud přecházíte z jiných metod antikoncepce, lékař Vám podá první injekci v takovou dobu, aby se vyloučila možnost otěhotnění. Pokud přecházíte z perorální formy antikoncepce, bude Vám první injekce přípravku SAYANA podána během 7 dnů po užití poslední pilulky.

Co když se rozhodnete, že chcete otěhotnětPo vymizení účinku poslední injekce se obnoví Vaše obvyklá schopnost otěhotnět. Doba návratu se liší u každé ženy a nezávisí na délce podávání přípravku SAYANA. U většiny žen účinek vymizí 5 až 6 měsíců po poslední injekci. Více než 80% žen otěhotní během jednoho roku po ukončení podávání přípravku SAYANA. Otěhotnět lze první měsíc po poslední injekci.

4.

MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky může i přípravek SAYANA způsobit/vyvolat nežádoucí účinky, i když se neprojeví u každého. Pokud kterýkoliv z nežádoucích účinků začne být závažný nebo zaznamenáte

jakýkoliv nežádoucí účinek, který není uvedený v této informaci, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Existuje malé riziko těžké alergické reakce na přípravek SAYANA. Tyto reakce vyžadují naléhavou lékařskou pomoc.

Další nežádoucí účinky zahrnují:

Velmi časté nežádoucí účinky (objeví se u více než 10 z každých 100 pacientů)

Nárůst tělesné hmotnosti

Pokles tělesné hmotnosti

Časté nežádoucí účinky (objeví se u méně než 1 z každých 10 pacientů)

Bolesti břicha (křeče)

Akné

Amenorea (velmi slabý nebo žádný cyklus)

Bolestivost prsů / zvýšená citlivost

Deprese

Slabost nebo únava

Bolest hlavy

Reakce v místě vpichu (zahrnující bolest, citlivost kůže, tvorbu bulky, trvalé prohloubení kůže/tvorbu dolíčků v kůži)

Nepravidelné menstruační cykly

Podrážděnost

Snížená pohlavní vzrušivost

Silné, časté krvácení a/nebo krvácení z nejasných příčin

Změny nálady

Méně časté nežádoucí účinky (objeví se u méně než 1 z každých 100 pacientů)Mezi ně patří:

Závrať

Abnormální ochlupení (hirsutismus)

Nauzea

Pocit nadýmání

Retence tekutin

Dráždění nebo svědění pochvy

Poševní výtok

Suchost pochvy

Bolestivost při pohlavním styku

Vaječníková cysta

Bolest v pánvi

Premenstruační syndrom

Změna velikosti prsů

Změna chuti

Bolesti zad

Svalové křeče

Bolesti končetin

Úzkost

Nespavost

Migréna

Návaly horka

Vysoký krevní tlak

Křečové žíly

Vyrážka

Ztráta vlasů

Podráždění kůže

Abnormální cervikální stěr (stěr z hrdla dělohy)

Abnormální testy jaterní funkce

Bolestivá menstruace

Podlitiny

Skvrny na obličeji

Krevní sraženina v noze

Krevní sraženina na plicích.

Nežádoucí účinky s neznámou četností

Bolest kloubů

Osteoporóza (řídnutí kosti) včetně osteoporotických zlomenin

Záchvaty

Ospalost

Změny menstruačního cyklu (nepravidelné, silné, slabé krvácení)

Galaktorea (tvorba a vylučování mléka mléčnou žlázou mimo období kojení)

Ucpání cév krevní sraženinou, jako je hluboká žilní tromboza nebo plicní embólie

Zrychlený srdeční tep

Závažné alergické reakce (např. anafylaxe, silná kopřivka)

Žloutenka (zežloutnutí kůže nebo očí)

Svědění

Kopřivka

Kožní strie

Slabost

Horečka

Snížená tolerance glukózy (zvýšený obsah cukru v krvi)

Zvýšené hodnoty funkčních jaterních testů

Ztráta kostní hmoty (diagnóza osteoporózy nebo řídnutí kostí)

Nervozita

Karcinom prsu

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři, sestře, zdravotnímu pracovníkovi.

Možný účinek na Váš cyklusVětšina žen užívajících přípravek SAYANA pociťuje změnu ve svém menstruačním cyklu. U malého počtu žen se vyskytne nepravidelné krvácení, po 12 měsících užívání je u 60 % žen krvácení slabé nebo vůbec žádné.

Možný účinek na Vaše kostiPřípravek SAYANA snižuje hladiny estrogenu a dalších hormonů. Nízké hladiny estrogenu mohou způsobovat slábnutí kostí (snížením hustoty kostní hmoty). Ženy, které užívají přípravek SAYANA,jsou náchylnější k nižší hustotě kostí než ženy stejného věku, které nikdy přípravek neužívaly. Účinek přípravku SAYANA je nejvyšší v prvních 2-3 letech podávání. Poté se hustota kosti ustálí. Po ukončení užívání přípravku SAYANA dochází k částečnému návratu k původním hodnotám. Doposud není možné určit, zda přípravek SAYANA zvyšuje riziko osteoporózy (řídnutí kosti) a zlomenin v pozdějším věku.

Níže jsou uvedeny rizikové faktory pro rozvoj osteoporózy v pozdějším věku. Pokud se Vás týká některá z uvedených skutečností, poraďte se se svým lékařem před zahájením léčby přípravkem SAYANA; jiná metoda kontracepce může být pro Vás vhodnější:

Dlouhodobé požívání alkoholu a/nebo kouření.

Dlouhodobé užívání léků snižujících kostní hmotu, např. léky pro léčbu epilepsie nebo steroidy

Nízký BMI nebo poruchy příjmu potravy, např. anorexie a bulimie

Anamnéza spontánní zlomeniny (nezpůsobené pádem)

Přítomnost osteoporózy u předků

Adolescenti (do věku 18 let) Kosti adolescentů jsou rychle rostoucí a zesilující. Kosti jsou nejsilnější v době dosažení dospělosti, což je důležitý ochranný faktor proti osteoporóze v pozdějším věku. Přípravek SAYANA může způsobit oslabení kostí adolescentů v době růstu, tento účinek je zvláště důležitý v této věkové skupině. Kostní hmota se začíná nahrazovat po ukončení užívání přípravku, ale dosud není známo, zda se hustota kostí po ukončení podávání přípravku SAYANA vrátí do hodnot, které by odpovídaly hodnotám bez užívání přípravku SAYANA.

Měla byste proto ještě předtím, než začnete přípravek SAYANA užívat, prodiskutovat s lékařem, který Vám antikoncepci předepisuje, jiné vhodné formy antikoncepce.

Při užívání přípravku SAYANA může mít pravidelné cvičení, dodržování zdravé životosprávy včetně dostatečného přísunu vápníku (např. mléčné výrobky) a vitaminu D (např. v rybím oleji) pozitivní vliv na Vaše kosti.

Možné riziko karcinomuStudie žen, které užívaly antikoncepční přípravky, prokázala, že u žen užívajících injekční progesteron (podobný přípravku SAYANA) není zvýšené riziko rozvoje karcinomu vaječníků, dělohy, děložního čípku nebo jater.

Karcinom prsu se vyskytuje vzácně ve věku méně než 40 let, riziko se s věkem zvyšuje.

Zdá se, že riziko karcinomu prsu je mírně zvýšené u žen, užívajících injekční antikoncepci v porovnání s ženami stejného věku, které hormonální antikoncepci neužívají.Toto by mělo být zváženo při předepisování přípravku SAYANA. Není jasné, zda podávání injekcí SAYANA způsobuje zvýšené riziko karcinomu prsu. Může to být způsobeno tím, že tyto ženy jsou vyšetřovány častěji a tak je karcinom prsu diagnostikován dříve. Stupeň rozvoje karcinomu prsu se zdá být nižší u žen užívajících přípravky podobné přípravku SAYANA oproti ženám, které tyto přípravky neužívají.

Riziko nálezu karcinomu prsu není ovlivněno délkou podávání injekčního přípravku, ale věkem, ve kterém je podávání ukončeno. Důvodem pro to je, že s věkem se významně zvyšuje riziko karcinomu prsu. Deset let po ukončení podávání injekční hormonální antikoncepce je riziko nálezu karcinomu prsu stejné jako u žen, které hormonální antikoncepci nikdy neužívaly.

U 10 000 žen, které užívaly injekční antikoncepci podobnou přípravku SAYANA po dobu až pěti let, ale ukončily její užívání do dvaceti let věku, byl vyhodnocen méně než 1 případ karcinomu prsu navíc do deseti let po ukončení podávání injekčního přípravku v porovnání s počtem zjištěným u 10 000 žen,které nikdy injekční antikoncepci neužívaly.

U žen, které ukončí užívání injekční antikoncepce po pěti letech do 30 let věku, by byly odhadem 2 - 3 případy karcinomu prsu navíc (oproti 44 případům karcinomu prsu na 10 000 žen v této věkové skupině, které nikdy neužívaly injekční antikoncepci).

U žen, které ukončí užívání injekční antikoncepce po pěti letech do 40 let věku, by bylo odhadem 10 případů karcinomu prsu navíc (oproti 160 případům karcinomu prsu na 10 000 žen v této věkové skupině, které nikdy neužívaly injekční antikoncepci).

Další rizika:Jestliže se u Vás rozvine

náhlá částečná nebo celková ztráta vidění, dvojité vidění, poruchy srážlivosti krve jako je plicníembolie (krevní sraženina v plicích) nebo mrtvice, nesmíte dostat další injekci přípravku SAYANA

migréna, konzultujte toto s lékařem ještě předtím, než dostanete další injekci přípravku SAYANA.

žloutenka (zežloutnutí kůže nebo očí), konzultujte toto s lékařem ještě předtím, než dostanete další injekci přípravku SAYANA.

5.

JAK PŘÍPRAVEK SAYANA UCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Chraňte před chladem a mrazem.

Přípravek SAYANA nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na předplněné stříkačce a na krabičce. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Po otevření: okamžitě spotřebujte

Pečlivě zlikvidujte suspenzi přípravku SAYANA, která nebyla injekcí podána. Stříkačky a jehly nesmí být NIKDY znovu použity. Všechen nepoužitý přípravek musí být po podání bezpečně zlikvidován v souladu s místními požadavky.

6.

DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek SAYANA obsahuje

Léčivou látkou je medroxyprogesteron acetát (MPA).Předplněná injekční stříkačka přípravku SAYANA obsahuje 104 mg medroxyprogesteron acetátu (MPA) v 0,65 ml.Pomocnými látkami jsou makrogol, methylparaben (E 218), propylparaben (E 216), chlorid sodný, polysorbát 80, monohydrát dihydrogenfosforečnanu sodného, dodekahydrát hydrogenfosforečnanu sodného, methionin, povidon, hydroxid sodný/kyselina chlorovodíková na úpravu pH, voda na injekci

Jak přípravek SAYANA vypadá a co obsahuje toto balení

Přípravek SAYANA je bílá nebo téměř bílá suspenze pro subkutánní injekci (injekce podávaná pod kůži). Přípravek je dodáván v předplněných stříkačkách s pryžovým krytem.

Přípravek je k dispozici v balení obsahujícím 1 předplněnou stříkačku a 1 jehlu 26G 3/8“ nebo 6 předplněných stříkaček a 6 jehel 26G 3/8“.

Na trhu nemusí být k dispozici všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraciPfizer spol. s r.o.Stroupežnického 17150 00 PrahaČeská republika

VýrobcePfizer Manufacturing Belgium NVRijksweg 12B-2870 PuursBelgie

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:

Rakousko

SAYANA 104 mg/0,65 ml Injektionssuspension

Belgie

SAYANA 104 mg/0,65 ml suspension for injection

Česká Republika

SAYANA 104 mg/0,65 ml injekční suspenze

Německo

SAYANA 104 mg/0,65 ml Injektionssuspension

Maďarsko

Irsko, Nizozemí, Norsko, Polsko, Velká Británie

SAYANA 104 mg/0,65 ml szuszpenziós injekció

Sayana

Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 17.4.2012

Následující informace je určena pouze pro zdravotnické pracovníky:

SAYANA 104 mg/0,65 ml injekční suspenzemedroxyprogesteroni acetas

POKYNY PRO PODÁNÍ: PŘÍPRAVA A PODÁNÍ SUBKUTÁNNÍ INJEKCE PŘÍPRAVKU SAYANA

ÚvodPřípravek SAYANA musí být podán lékařem, sestrou nebo zdravotnickým pracovníkem, vyškolenýmv podávání subkutánních injekcí.

Následující pokyny vysvětlují, jak se přípravek SAYANA připravuje a injekčně aplikuje. Pokyny je nutné pečlivě přečíst a důsledně dodržovat.

Injekce se nesmí mísit s žádným jiným léčivým přípravkem.

Pokyny pro podání přípravku SAYANA pro subkutánní podání

PřípravaNenechejte zmrznout. Zajistěte, aby lék měl před aplikací pokojovou teplotu (k zajištění správné viskozity suspenze). Ujistěte se, že máte k dispozici všechny následující komponenty (Obrázek 1 a 2).

Obrázek 1 Obrázek 2

Přípravek SAYANA je nutné, stejně jako ostatní parenterální léčivé přípravky, před podáním vizuálně zkontrolovat, zda neobsahuje částice nebo nemá jinou barvu.

Krok 1: Vyberte a připravte místo pro podání injekce.Vyberte místo pro podání injekce buď v horní části stehna, nebo oblasti břicha, viz vyznačené plochy (Obrázek 3). Vyhněte se oblastem kostí a pupku.

Horní část stehna nebo břichoObrázek 3

Otřete místo vpichu tampónem napuštěným alkoholem. Kůži nechte oschnout.

Krok 2: Příprava stříkačkyJemně otočte konec ochranného krytu jehly tak, že se přeruší ochranný spoj (Obrázek 4). Jehlu i s krytem odložte.

Obrázek 4

Stříkačku držte pevně náplní směrem vzhůru a silně ji protřepávejte po dobu alespoň 1 minuty, aby se lék řádně promíchal. (Obrázek 5).

Silně protřepávejte po dobu alespoň 1 minuty.

Poté sejměte ochranný kryt horní části stříkačky.

Obrázek 5

Držte stříkačku pevně a na horní část stříkačky nasaďte jehlu tak, že jemným krouživým pohybem stlačíte plastový kryt jehly směrem dolů (Obrázek 6).

Obrázek 6

Stříkačku pevně držte a opatrně z jehly odstraňte ochranný plastový kryt, krytem přitom nekruťte.Ujistěte se, že je jehla stále pevně nasazena na stříkačce (Obrázek 7).

Obrázek 7

Držte stříkačku jehlou směřující vzhůru a stiskněte jemně píst tak, že se lék dostane až do horní části stříkačky. Ve stříkačce nesmí zbýt žádný vzduch (Obrázek 8).

Obrázek 8

Krok 3: Aplikace injekceJemně stiskněte palcem a ukazováčkem plochu kůže ve zvoleném místě vpichu a odtáhněte ji od těla.Zasuňte jehlu pod úhlem 45 stupňů tak, aby většina jehly byla v tukové tkáni. Plastový úchyt jehly by se měl téměř dotýkat kůže (Obrázek 9).

Obrázek 9

Lék aplikujte pomalu, dokud se stříkačka nevyprázdní (Obrázek 10)

Aplikace trvá cca 5-7 sekund.

Je důležité, aby byla podána celá dávka přípravku SAYANA.

Podávejte pomalu (5-7 sekund)

Obrázek 10

Po podání celé dávky vytáhněte jehlu jemně z kůže.

Na místo vpichu přitlačte na několik vteřin čistý bavlněný tampón. Místo vpichu nemasírujte.

Odstranění použitých jehel a stříkačekStříkačky a jehly se nesmí NIKDY znovu použít.

Všechen nepoužitý přípravek musí být po podání bezpečně zlikvidován v souladu s místními požadavky.


nahoru

Souhrn údajů o léku (SPC)

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls24130/2011a příloha k sp.zn. sukls159714/2011, 115505/2011

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

SAYANA 104 mg/0,65 ml injekční suspenze

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

SAYANA předplněná injekční stříkačka určená k jednorázovému podání obsahuje 104 mg medroxyprogesteron-acetátu (MPA) v 0,65 ml injekční suspenze.

Pomocné látky:Methylparaben – 1,04 mg v 0,65 mlPropylparaben – 0,0975 mg v 0,65 mlSodík – 2,47 mg v 0,65 ml

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1

3.

LÉKOVÁ FORMA

Injekční suspenze

Bílá až téměř bílá homogenní suspenze

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Terapeutické indikace

Přípravek SAYANA je indikován jako dlouhodobá antikoncepce pro ženy. Jedna podkožní injekce zabraňuje ovulaci a poskytuje antikoncepční účinek po dobu alespoň 13 týdnů (+/- 1 týden). Je však nutné brát v úvahu, že obnovení fertility (ovulace) může být oddáleno až o 1 rok (viz bod 4.4).

Protože ztráta kostní hmoty (BMD) se může objevit u žen různých věkových skupin, které dlouhodobě užívají přípravek SAYANA (viz bod 4.4 Zvláštní upozornění a opatření pro použití), měl by být zváženpoměr rizika a přínosu a rovněž brán v úvahu úbytek kostní hmoty (BMD) objevující se během těhotenství a/nebo kojení.

Použití u dospívajících (12 – 18 let)Vzhledem k tomu, že dlouhotrvající účinek ztráty kostní hmoty spojený s podáváním přípravku SAYANA během kritického období pro růst kostní hmoty není znám, je použití přípravku SAYANA u dospívajících indikováno pouze tehdy, když byly ostatní antikoncepční metody shledány jako nevhodné nebo nepřijatelné (viz bod 4.4).

Přípravek SAYANA nebyl zkoumán u žen mladších 18 let, ale jsou dostupné údaje pro tuto populaci pro intramuskulární podání MPA.

4.2

Dávkování a způsob podání

Předplněná injekční stříkačka přípravku SAYANA by měla být těsně před použitím důkladně protřepána, aby bylo zajištěno, že podávaná dávka bude homogenní suspenzí. Léčba by měla být zahájena lékařem nebo zdravotnickým pracovníkem a měla by být podávána jako podkožní injekce do přední části stehna nebo do břicha. Přípravek je nutné podávat pomalu až do vyprázdnění stříkačky, což může trvat 5-7 sekund. Návod k přípravě přípravku SAYANA před podáním viz bod 6.6.

Krok 1: Výběr a příprava místa pro podání injekce.Vyberte místo pro podání injekce buď v horní části stehna, nebo oblasti břicha, viz vyznačené plochy (Obrázek 1). Vyhněte se oblastem kostí a pupku.

Horní část stehna nebo břicho

Obrázek 1

Otřete zvolené místo vpichu tampónem napuštěným alkoholem. Kůži nechte oschnout.

Stříkačku pevně držte a opatrně z jehly odstraňte ochranný plastový kryt, krytem přitom nekruťte. Ujistěte se, že jehla je stále pevně nasazena na stříkačce (Obrázek 2).

Obrázek 2

Držte stříkačku jehlou směřující vzhůru a stiskněte jemně píst tak, že se lék dostane až do horní části stříkačky. Ve stříkačce nesmí zbýt žádný vzduch (Obrázek 3)

Obrázek 3

Krok 2: Podání dávkyJemně stiskněte palcem a ukazováčkem plochu kůže ve zvoleném místě vpichu a odtáhněte ji od těla.Zasuňte jehlu pod úhlem 45 stupňů tak, aby většina jehly byla v tukové tkáni. Plastový úchyt jehly by se měl téměř dotýkat kůže (Obrázek 4).

Obrázek 4

Lék aplikujte pomalu, dokud se stříkačka nevyprázdní (Obrázek 5).

Aplikace trvá cca 5-7 sekund.

Je důležité, aby byla podána celá dávka přípravku SAYANA.

Podávejte pomalu (5-7 sekund)

Obrázek 5

Po podání celé dávky vytáhněte jehlu jemně z kůže.

Na místo vpichu přitlačte na několik vteřin čistý bavlněný tampón. Místo vpichu nemasírujte.

DospělíPrvní injekce: pro zajištění antikoncepce během prvního cyklu použití by měla být podána dávka 104 mg podkožně během prvních pěti dnů normálního menstruačního cyklu. Je-li injekce podána podle těchto instrukcí, není vyžadována žádná další metoda antikoncepce.

Další dávky: Druhá a další injekce by měly být podávány v intervalu 13 týdnů. Pokud je injekce podávána do 7 dnů po intervalu 13 týdnů, nejsou nutná žádná další antikoncepční opatření (např. bariérové metody). Pokud je z jakéhokoli důvodu interval od předchozí injekce delší než 14 týdnů (13 týdnů plus 7 dnů), mělo by být před podáním další injekce vyloučeno těhotenství. Účinnost přípravku SAYANA závisí na dodržení doporučeného dávkovacího schématu.

Po porodu: Pokud žena nekojí, doporučuje se podat injekci během prvních pěti dnů po porodu (pro větší jistotu že pacientka není gravidní). Pokud je nutné podat injekci v jinou dobu, je nutné vyloučit těhotenství.

Kojí-li pacientka, je nutné injekci podat ne dříve než 6 týdnů po porodu, kdy je enzymový systém novorozence již rozvinutější (viz bod 4.6).

Je prokázáno, že ženy, kterým byl aplikován přípravek SAYANA v šestinedělí zaznamenaly dlouhotrvající a silné krvácení. Vzhledem k tomu je třeba zvláštní opatrnosti při podání přípravku v šestinedělí. Pacientky, které chtějí použít přípravek SAYANA bezprostředně po porodu nebo ukončení těhotenství musí být poučeny o zvýšeném riziku silného a dlouhotrvajícího krvácení. Lékař musí mít na paměti, že u pacientek po porodu, které nekojí, se může dostavit ovulace již ve 4. týdnu.

Přechod z jiné metody antikoncepce: Při přechodu z jiné metody antikoncepce by měl být přípravek SAYANA podáván způsobem, který zajistí průběžnou antikoncepční ochranu na základě mechanismu účinku obou metod (např. pacientky, které přecházejí z perorální antikoncepce, by měly dostat první injekci přípravku SAYANA během sedmi dnů poté, co užily poslední antikoncepční tabletku).

Hepatální insuficience: Vliv jaterního onemocnění na farmakokinetiku přípravku SAYANA není znám.Jelikož je přípravek SAYANA téměř výlučně eliminován v játrech, může být nedostatečně metabolizován u pacientů se závažnou jaterní nedostatečností (viz bod 4.3 Kontraindikace).

Renální insuficience: Vliv onemocnění ledvin na farmakokinetiku přípravku SAYANA není znám. Jelikož je přípravek SAYANA téměř výlučně eliminován v játrech, není úprava dávkování považována u žen s renální insuficiencí za nutnou.

Použití u dětíPřípravek SAYANA není indikovaný před menarché (viz bod 4.1 Terapeutické indikace). Jsou dostupné údaje pro i.m. podání MPA u dospívajících (12 – 18 let) (viz bod 4.4 Zvláštní upozornění a zvláštní

opatření pro použití a 5.1 Farmakodynamické vlastnosti). Na rozdíl od obav týkajících se ztráty kostní hmoty se očekává, že bezpečnost a účinnost přípravku SAYANA jsou u dospívajících dívek po menarché a u dospělých žen stejné.

4.3

Kontraindikace

Přípravek SAYANA je kontraindikovaný u pacientek se známou přecitlivělostí na medroxyprogesteron-acetát nebo na jakoukoli složku přípravku.

Přípravek SAYANA je kontraindikovaný u těhotných žen nebo při podezření na těhotenství.

Přípravek SAYANA je kontraindikovaný u žen s prokázanou malignitou prsu nebo pohlavních orgánů nebo při podezření na ni.

Přípravek SAYANA je kontraindikovaný u pacientek s vaginálním krvácením z nejasných příčin.

Přípravek SAYANA je kontraindikovaný u pacientek se závažným hepatálním postižením.

Přípravek SAYANA je kontraindikovaný u pacientek poruchou kostního metabolizmu.

Přípravek SAYANA je kontraindikovaný u pacientek s aktivní tromboembolickou poruchou a u pacientek s cévní mozkovou příhodou nynější nebo v anamnéze.

4.4

Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Ztráta kostní hmoty (BMD):Používání přípravku SAYANA snižuje sérové hladiny estrogenu a je spojeno s významnou ztrátou hustoty kostních minerálů spolu s tím, jak se kostní metabolizmus adaptuje na nižší hladiny estrogenu. Ztráta kostní hmoty je větší při delším užívání, ale zdá se, že se hustota kostní hmota zvyšuje poté, co se podávání přípravku SAYANA přeruší a ovariální produkce estrogenů vzroste.

Ztráta kostní hmoty je obzvláště závažná během dospívání a časné dospělosti, kritického období pro růst kostní hmoty. Není známo, zda užívání přípravku SAYANA mladšími ženami snižuje maximální dosaženou hustotu kosti a zvyšuje tak riziko zlomenin v pozdějším věku.

Studie zkoumající účinky medroxyprogesteron-acetátu i.m. (přípravek Depo-Provera) na hustotu kostní hmoty u dospívajících žen ukázala, že jeho podání bylo spojeno s významným poklesem hustoty kostních minerálů od výchozích hodnot. U malého počtu žen, které pokračovaly v podávání přípravku SAYANA, se střední hustota kostních minerálů vrátila blízko k výchozím hodnotám po 1 – 3 letech po ukončení podávání. U dospívajících může být přípravek SAYANA použit, ale jen poté, co byly s pacientkou prodiskutovány ostatní antikoncepční metody a tyto shledány nedostačující či nevhodné.

U ženy jakéhokoli věku, pokud vyžaduje dlouhodobější užívání medroxyprogesteron acetátu po dobu delší než 2 roky, by měl být pečlivě přehodnocen poměr přínosu a rizika léčby. Zvláště u žen se zdravotními rizikovými faktory osteoporózy by měly být před použitím přípravku SAYANA zváženy jiné metody antikoncepce.

Významné rizikové faktory osteoporózy jsou:

Užívání alkoholu a/nebo tabáku

Chronické užívání léků snižujících kostní hmotu, např. antikonvulziva nebo kortikosteroidy

Nízký BMI nebo poruchy příjmu potravy, např. anorexie nebo bulimie

Spontánní zlomenina v anamnéze

Osteoporóza v rodinné anamnéze

Z výsledků retrospektivní kohortové studie využívající data z General Practice Research Database (GPRD) vyplývá, že ženy používající injekce s MPA (DMPA) jsou vystaveny vyššímu riziku zlomenin v porovnání s uživatelkami kontracepce bez DMPA (incidence 1,41, 95% CI 1,35-1,47 pro 5-leté pokračující období). Není známo, zda je to kvůli DMPA, nebo kvůli jiným faktorům souvisejícím se

životním stylem, které mají vliv na počet zlomenin. Naopak u žen používajících DMPA nebylo riziko zlomenin před používáním DMPA a po jeho používání (relativní riziko 1,08, IS 95% 0,92-1,26) zvýšeno. Důležité je, že tato studie nemůže stanovit, zda má používání DMPA vliv na počet zlomenin v pozdějším věku.

Další informace o změnách denzity kostních minerálů jak u dospělých tak u dospívajících žen, které byly hlášeny v nedávných klinických studiích, jsou uvedeny v bodu 5.1 (Farmakodynamické vlastnosti).Dostatečný přísun vápníku a vitamínu D, ať ve stravě či potravinových doplňcích je důležitý pro zdravé kosti žen v každém věku.

Nepravidelný menstruační cyklus:Většina žen užívajících přípravek SAYANA udávala poruchy menstruačního cyklu. Pacientky by měly být vhodně informovány o možnosti výskytu poruch menstruačního cyklu a možného prodloužení anovulace. S rostoucí dobou užívání přípravku SAYANA si stále méně pacientek stěžuje na nepravidelné krvácení a více jich udává amenoreu. Po podání čtvrté dávky udávalo 39% žen amenoreu v průběhu šestého měsíce. Během dvanáctého měsíce udávalo amenoreu 56,5% žen. Změny menstruačního cyklu u tří studií hodnotících antikoncepci jsou zobrazeny na obrázcích 1 a 2. Obrázek 1 ukazuje zvýšení procenta žen, u kterých se vyskytla amenorea v průběhu 12-měsíční studie. Obrázek 2 ukazuje procento žen, u kterých se objevilo pouze špinění, pouze krvácení a krvácení a špinění v průběhu stejného období.Vedle amenorey zahrnovala změna menstruačního cyklu nepravidelné děložní krvácení, menoragii a metroragii. Pokud je abnormální krvácení související s použitím přípravku SAYANA trvalé nebo závažné, mělo by být provedeno příslušné vyšetření a zahájena léčba.

Obrázek 1. Procento žen s amenoreou trvající 30 dnů ve sledovaném měsíci, kterým byl podáván přípravek SAYANA ve studiích hodnotících antikoncepci (ITT populace, n=2 053)

Obrázek 2. Procento žen s amenoreou trvající 30 dnů ve sledovaném měsíci, kterým byl podáván přípravek SAYANA ve studiích hodnotících antikoncepci (ITT populace, n=2 053)

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

%

4.0

22.4

26.5

39.1

40.5

39.0

53.2

50.9

51.7

62.0

58.7

56.5

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

1

Ns:1831

2

1854

3

1840

4

1729

5

1717

6

1689

7

1544

8

1550

9

1520

10

1413

11

1404

12

1273

Měsíc

%

Amenorea

Riziko vzniku nádoru:Dlouhodobé sledování pacientek užívajících DMPA-IM 150 mg nezjistilo žádné zvýšení celkového rizika ovariálních, jaterních nebo cervikálních nádorů a dále trvající ochranný účinek snižující riziko karcinomu endometria.

Karcinom prsu je vzácný u žen do 40 let věku, ať užívají hormonální antikoncepci či nikoli.

Výsledky některých epidemiologických studií naznačují, že existuje malý rozdíl v riziku diagnózy u žen, které užívají nebo užívaly hormonální antikoncepci, v porovnání s těmi, které ji nikdy neužívaly. Riziko u současných a nedávných uživatelek DMPA je malé, s ohledem na celkové riziko karcinomu prsu, zvláště u mladých žen (viz níže), a po 10 letech od posledního užití není patrné. Délka užívání se nezdá být významná.

Předpokládaný počet dalších případů karcinomu prsu diagnostikovaného až po 10 letech po ukončení léčby injekčními progestogeny+

Věk při poslední injekci MPA

Počet případů na 10,000 žen, které nikdy MPA neužívaly

Předpokládaný počet dalších případů na 10,000 uživatelek MPA

20

Méně než 1

Výrazně méně než 1

30

44

2-3

40

160

10

+při užívání po dobu 5 let

Tromboembolické poruchyAčkoli medroxyprogesteron-acetát nemá příčinnou souvislost s indukcí trombotické nebo tromboembolické poruchy, neměl by být u žádné pacientky užívající přípravek SAYANA, u které se vyskytne tato příhoda, např. plicní embolie, cévní mozková příhoda, retinální trombóza nebo hluboká žilní trombóza, tento přípravek znovu podáván. Ženy s předchozí anamnézou tromboembolické poruchy nebyly sledovány v klinických hodnoceních a žádné informace, které by dokládaly bezpečnost podání přípravku SAYANA této populaci nejsou dostupné.

Anafylaxe a anafylaktická reakcePokud se objeví anafylaktická reakce, měla by být ihned zahájena příslušná léčba. Závažné anafylaktické reakce vyžadují okamžitou léčbu.

Poruchy očíJestliže dojde k částečné nebo úplné ztrátě zraku, k náhlému vzniku exoftalmu, diplopie nebo k migréně, je třeba vyčkat s dalším podáváním přípravku až do doby oftalmologického vyšetření. Jestliže vyšetření odhalí edém papily nebo retinální cévní léze, neměl by být přípravek dále podáván.

Změny tělesné hmotnostiZměny tělesné hmotnosti jsou časté, ale nepředvídatelné. Ve studiích 3. fáze byla sledována tělesná hmotnost po dobu 12 měsíců. Polovina (50%) žen zůstala na své původní hmotnosti v rozsahu 2,2 kg. 12% žen ztratilo více než 2,2 kg a 38% žen přibralo více než 2,3 kg.

Retence tekutinExistují důkazy, že progestageny mohou vyvolávat určitý stupeň retence tekutin. Přípravek musí být proto podáván opatrně pacientkám, jejichž předchozí onemocnění by mohlo být přírůstkem hmotnosti nebo retencí tekutin nepříznivě ovlivněno.

Ukončení anovulacePo jednorázové dávce přípravku SAYANA byl kumulativní výskyt ukončení anovulace měřený podle plasmatické hladiny progesteronu 97,4% (38/39 pacientek) do jednoho roku po podávání. Po 14-týdenní terapeutické pauze byl nejčasnější návrat k ovulaci pozorován po jednom týdnu a průměrná doba do ovulace byla 30 týdnů. Ženy by měly být informovány, že existuje možnost zpoždění návratu ovulace po používání metody bez ohledu na dobu používání. Je však známo, že amenorrhoea a/nebo nepravidelná menstruace po ukončení užívání hormonální antikoncepce mohou být zapříčiněny základním onemocněním, s kterým souvisí nepravidelná menstruace, zejména syndromem polycystických ovárií.

Psychiatrické poruchyPacientky s anamnézou klinické deprese by měly být v průběhu léčby přípravkem SAYANA pečlivě sledovány.

Ochrana před sexuálně přenosnými chorobamiPacientky by měly být informovány, že přípravek SAYANA neposkytuje ochranu před infekcí HIV (AIDS) nebo jinými sexuálně přenosnými chorobami.

Uhlohydráty/metabolizmusU některých pacientek léčených progestiny může dojít ke snížení glukózové tolerance. Během této léčby je třeba pečlivě sledovat pacientky s diabetem.

Funkce jaterPokud se u pacientky užívající přípravek SAYANA objeví žloutenka, mělo by být zváženo vysazení přípravku (viz bod 4.3).

Hypertenze a porucha metabolizmu lipidůPouze omezené údaje naznačují, že u pacientek s hypertenzí nebo poruchou metabolizmu lipidů, kterým byly podávány injekce progesteronu, existuje mírně zvýšené riziko kardiovaskulárních příhod. Je-li v průběhu léčby přípravkem SAYANA zaznamenána hypertenze a/nebo progrese hypertenze nelze dostatečně kontrolovat antihypertenzní léčbou, je nutné léčbu přípravkem SAYANA ukončit. Další rizikové faktory arteriální trombotické poruchy zahrnují: hypertenze, kouření, věk, porucha metabolizmu lipidů, migréna, obezita, pozitivní rodinná anamnéza, onemocnění srdečních chlopní, fibrilace síní.

Přípravek SAYANA je nutné užívat s opatrností u pacientek s 1 nebo více rizikovými faktory.

Jiné stavyBěhem těhotenství a při užívání pohlavních steroidů, byly hlášeny následující stavy, souvislost s užíváním gestagenů nebyla stanovena: žloutenka a/nebo pruritus vyvolaný cholestázou, tvorba žlučových kamenů, porfyrie, systémový lupus erythematosus, hemolyticko-uremický syndrom, Sydenhamova chorea, herpes gestationis, ztráta sluchu způsobená otosklerózou.

Laboratorní vyšetřeníPři odesílání vzorků na patologické vyšetření by měl být patolog informován o léčbě progestiny. Lékař by měl být informován o tom, že určitá endokrinologická vyšetření a vyšetření jaterních testů a krevních složek mohou být při léčbě progestiny ovlivněny:a)

Snížení hladiny steroidů v plazmě/moči (např. progesteron, estradiol, pregnanediol, testosteron, kortison)

b)

Hladiny gonadotropinu v plazmě a moči jsou snížené (např. LH, FSH).

c)

Koncentrace pohlavní hormony vázajícího globulinu (SHBG) jsou snížené.

Vzhledem k tomu, že přípravek obsahuje methylparaben a propylparaben může vyvolat alergické reakce (i opožděné) a výjimečně bronchospazmus. Tento léčivý přípravek obsahuje méně než 1 mmol sodíku (23 mg) v 104 mg/0,65 ml, t.j. je v zásadě bez sodíku.

Pokud se vyskytuje některý ze zmíněných stavů/rizikových faktorů, je nutné zvážit přínosy přípravku SAYANA proti možným rizikům individuálně u každé ženy a prodiskutovat je s ní ještě před rozhodnutím zahájit podávání přípravku. V případě zhoršení nebo prvním objevení kteréhokoliv z těchto stavů nebo rizikových faktorů se musí žena obrátit na svého lékaře. Lékař poté rozhodne, zda by podávání přípravku SAYANA mělo být přerušeno.

4.5.

Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Žádné interakční studie s přípravkem SAYANA nebyly prováděny.

Interakce s jinými typy léčby (včetně perorálních antikoagulačních přípravků) byly zaznamenány vzácně, ale příčinná souvislost nebyla stanovena. Možnost interakcí by měla být zvážena u pacientek užívajících současně jiné typy léčby.

Clearance medroxyprogesteron-acetátu je přibližně stejná jako rychlost hepatálního krevního průtoku. Z toho důvodu je nepravděpodobné, že léky, které indukují hepatální enzymy, budou mít významný vliv na kinetiku medroxyprogesteron-acetátu. Není tudíž doporučená žádná úprava dávkování u pacientek užívajících léky, o kterých je známo, že ovlivňují hepatální enzymy.

4.6

Těhotenství a kojení

TěhotenstvíPřípravek SAYANA je kontraindikovaný u těhotných žen. Některé údaje naznačují souvislost mezi intrauterinní expozicí progestinům v prvním trimestru těhotenství a abnormalitami genitálií u mužských a ženských plodů. Pokud je přípravek SAYANA používán v průběhu těhotenství nebo pokud pacientka otěhotní v průběhu léčby tímto přípravkem, měla by být informována o možném riziku pro plod.

Na základě výsledků 1 studie byli novorozenci z neplánovaných těhotenství, která vznikla v průběhu 1 - 2 měsíců po podání injekce medroxyprogesteron acetátu v dávce 150 mg i.m., vystaveni zvýšenému rizikunízké porodní hmotnosti, což mělo za následek i vyšší riziko novorozenecké úmrtnosti. Celkové riziko je však velmi nízké, neboť otěhotnění při užívání medroxyprogesteron-acetátu v dávce 150 mg i.m., neníběžné.

U dětí, které byly vystaveny účinkům medroxyprogesteron-acetátu in utero a byly sledovány až dodospívání, nebyly prokázány žádné nežádoucí účinky na zdraví včetně tělesného, intelektuálního, sexuálního nebo sociálního vývoje.

KojeníNízká detekovatelná množství léku byla identifikována v mléce matek užívajících medroxyprogesteron-acetát. U kojících matek léčených medroxyprogesteron-acetátem v dávce 150 mg i.m. nebylo složení mléka a jeho množství nežádoucím způsobem ovlivněno. Novorozenci a děti vystavené působení medroxyprogesteron-acetátu v mateřském mléce byli hodnoceni s ohledem na vývojové a behaviorální účinky během puberty. Nebyly pozorovány žádné nežádoucí účinky. Vzhledem k omezenému počtu údajů o účinku MPA na kojence mladší 6 týdnů nesmí být přípravek SAYANA podán dříve než 6 týdnů po porodu, kdy je enzymový systém novorozence rozvinutější.

4.7

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Přípravek SAYANA neovlivňuje schopnost řídit a obsluhovat stroje.

4.8

Nežádoucí účinky

Ve velkých klinických studiích, kterých se účastnilo 1 980 žen léčených přípravkem SAYANA po dobu až 1 roku, byly zaznamenány následující nežádoucí účinky, které souvisely s léčbou. Nežádoucí účinky jsou uvedeny podle následujících kategorií. Podle výskytu jsou nežádoucí účinky rozděleny následujícím způsobem:

Velmi časté

>10%

Časté

≥1% a < 10%

Méně časté

>0,1% a <1%

Není známo (nelze z dostupných dat určit)

Navíc jsou níže uvedeny klinicky významné nežádoucí účinky získané ze sledování po uvedení na trh injekční DMPA (i.m. nebo s.c.):

Infekce a infestaceMéně časté: Vaginitida

Novotvary benigní, maligní a neurčené (včetně cyst a polypů)Četnost není známa: Karcinom prsu

Poruchy imunitního systémuČetnost není známa: Reakce z přecitlivělosti (např. anafylaxe a anafylaktoidní reakce, angioedém)

Poruchy metabolismu a výživyVelmi časté: Zvýšení tělesné hmotnosti, snížení tělesné hmotnostiMéně časté: Zvýšení chuti k jídlu, snížení chuti k jídlu, zadržování tekutin

Psychiatrické poruchyČasté: Anorgazmie, deprese, emoční poruchy, snížení libida, poruchy nálady, podrážděnostMéně časté: Úzkost, insomnieČetnost není známa: Nervozita

Poruchy nervového systémuČasté: Bolest hlavyMéně časté: Závratě, migrénaČetnost není známa: Křeče, somnolence

Poruchy ucha a labyrintuMéně časté: Závratě

Srdeční poruchyČetnost není známa: Tachykardie

Cévní poruchyMéně časté: Návaly horka, hypertenze, varikózní žíly, tromboflebitida, plicní embolieČetnost není známa: Tromboembolické poruchy

Gastrointestinální poruchyČasté: Bolesti břichaMéně časté: Nadýmání, nevolnost

Poruchy jater a žlučových cestMéně časté: Změna jaterních enzymůČetnost není známa: Žloutenka, porucha funkce jater

Poruchy kůže a podkožní tkáněČasté: Akné Méně časté: Chloazma, dermatitida, ekchymóza, vyrážka, alopecie, hirsutismusČetnost není známa: Pruritus, urtikarie, kožní strie

Poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáněMéně časté: Bolesti zad, svalové křeče, bolest nohouČetnost není známa: Artralgie, osteoporóza zahrnující osteoporotické zlomeniny, ztráta kostní hmoty

Poruchy reprodukčního systému a prsuČasté: Amenorea, bolest/citlivost prsů, nepravidelné menstruační krvácení, menometroragie, menoragieMéně časté: Vaginální výtok, suchost vulvy a vaginy, dysmenorea, změna velikosti prsů, dyspareunie, ovariální cysta, bolest v pánvi, premenstruační syndrom Četnost není známa: Abnormální děložní krvácení (nepravidelné, zvýšené, snížené), galaktorea

Celkové a poruchy a reakce v místě aplikaceČasté: Únava, reakce v místě podání (jako je bolestivost a citlivost v místě vpichu, tvorba bulky, atrofie (přetrvávající) a atrofie tukové tkáně v místě vpichu. Četnost není známa: Asténie, pyrexie

VyšetřeníMéně časté: Změny cervikálního sekretuČetnost není známa: Snížená tolerance glukózy

4.9

Předávkování

Při předávkování není vyžadováno žádné opatření než přerušení léčby.

5.

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1

Farmakodynamické vlastnosti

ATC kód: G03AC06

Medroxyprogesteron-acetát je analog 17 -hydroxyprogesteronu s antiestrogenními, antiandrogenními a antigonadotropními účinky.

Injekční suspenze přípravku SAYANA potlačuje sekreci hypofyzárních gonadotropinů, což zabraňuje zrání folikulů s následnou anovulací. Primární mechanizmus inhibice ovulace vyvolává také ztenčení endometria a tyto účinky jsou zodpovědné za antikoncepční působení.

Změny hustoty kostní hmoty (BMD) u dospělých žen

Ve studii srovnávající změny BMD u žen užívajících přípravek SAYANA s ženami užívajícími medroxyprogesteron-acetát v dávce 150 mg i.m. nebyly prokázány žádné významné rozdíly v úbytku BMD mezi oběma skupinami po dvou letech léčby. Průměrné procentuální změny hustoty kostní hmoty u žen užívajících přípravek SAYANA jsou uvedeny v tabulce 1.

Tabulka 1. Průměrná změna BMD (%) oproti výchozímu stavu u žen užívajících přípravek SAYANA podle lokalizace na skeletu

Doba léčby

Lumbální páteř

Celá kyčel

Krček femuru

N

Průměrná

změna

(%)(95% CI)

N

Průměrná

změna

(%)(95% CI)

N

Průměrná

změna

(%)(95% CI)

1 rok

166

-2,7(-3,1 až -2,3)

166

-1,7(-2,1 až -1,3)

166

-1,9(-2,5 až -1,4)

2 roky

106

- 4,1(-4,6 až 3,5)

106

-3,5(-4,2 až -2,7)

106

-3,5(-4,3 až -2,6)

V další kontrolované klinické studii vykazovaly dospělé ženy užívající injekce medroxyprogesteron-acetátu (150 mg i.m.) po dobu alespoň 5 let pokles průměrné BMD v oblasti páteře a kyčle přibližně o 5 –6% v porovnání s kontrolní skupinou, ve které nedošlo k žádné významné změně. Pokles BMD byl výraznější během prvních dvou let užívání, v dalších letech docházelo pouze k menším poklesům. Průměrné změny v oblasti lumbální páteře byly –2,86%, -4,11%, -4,89%, -4,93% a –5,38% po 1, 2, 3, 4 a 5 letech. Průměrný pokles v oblasti celé kyčle a krčku femuru byl podobný. Viz tabulka 2 pro další podrobnosti.

Po ukončení podávání injekcí medroxyprogesteron-acetátu (150 mg i.m.) došlo k nárůstu BMD směrem k původním hodnotám. Delší trvání léčby bylo spojeno s pomalejší obnovou BMD.

Tabulka 2. Průměrná změna (%) BMD oproti výchozímu stavu u dospělých podle lokalizace na skeletu a kohorty po 5 letech léčby medroxyprogesteron-acetátem (150 mg i.m.) a po 2 letech po ukončení léčby nebo 7 letech pozorování (kontrolní skupina)

Doba

ve

studii

Páteř

Celá kyčel

Krček femuru

Medroxyprogesteron acetát

Kontrola

Medroxyprogesteron acetát

Kontrola

Medroxyprogesteron acetát

Kontrola

5 let*

n=33-5,38%

n=1050,43%

n=21-5,16%

n=650,19%

n=34-6,12%

n=106-0,27%

7 let**

n=12-3,13%

n=600,53%

n=7-1,34%

n=390,94%

n=13-5,38%

n=63-0,11%

*Léčebná skupina se skládala z žen, které užívaly medroxyprogesteron-acetát v injekci (150 mg i.m.) po dobu 5 let a kontrolní skupina se skládala z žen, které po tuto dobu neužívaly hormonální antikoncepci.

**Léčebná skupina se skládala z žen, které užívaly medroxyprogesteron-acetát v injekci (150 mg i.m.) po dobu 5 let a které byly pak sledovány po dobu 2 let po užívání a kontrolní skupina se skládala z žen, které neužívaly hormonální antikoncepci po dobu 7 let.

Změny BMD u dospívajících dívek (12 – 18 let)

Výsledky z otevřené nerandomizované klinické studie zkoumající injekce medroxyprogesteron-acetátu(150 mg i.m. každých 12 týdnů až po 240 týdnů (4,6 let), s následným sledováním po ukončení podáváníu dospívajících dívek (12 – 18 let) také ukázaly, že medroxyprogesteron-acetát i.m. byl spojen s významným poklesem BMD oproti výchozímu stavu. Mezi subjekty, kterým byly aplikovány ≥ 4 injekce/60 týdnů byl průměrný pokles v BMD lumbální páteře -2,1% po 240 týdnech (4,6 let); průměrný pokles pro celou kyčel byl -6,4% a pro krček femuru -5,4%. Následné sledování po ukončení podávání ukázalo, že (podle průměrných hodnot) BMD lumbální páteře se vrátila k výchozím hodnotám přibližně za 1 rok po ukončení léčby a BMD kyčle se vrátila k výchozím hodnotám přibližně za 3 roky po ukončení léčby. Je ale nutné vzít v úvahu, že hodně subjektů svoji účast ve studii ukončilo a tyto výsledky jsou tedy založeny na malém počtu subjektů (n=71 v 60. týdnu a n=25 v 240. týdnu po ukončení léčby). Naproti tomu s uživateli DMPA neporovnatelná kohorta rozdílných neléčených subjektů s rozdílnými výchozími hodnotami kostních parametrů vykazovala průměrné nárůsty BMD v 240. týdnu o 6,4% u lumbální páteře, 1,7% u celé kyčle a 1,9% u krčku femuru.

5.2

Farmakokinetické vlastnosti

Farmakokinetické parametry medroxyprogesteron-acetátu v jedné subkutánní injekci přípravku SAYANA jsou zobrazeny v tabulce 1.

Tabulka 1. Farmakokinetické parametry medroxyprogesteron-acetátu Po jedné subkutánní injekci přípravku SAYANA u zdravých žen (n = 42)

Cmax(ng/ml)

Tmax(den)

C91 (min)(ng/ml)

AUC0-91(ng·den/ml)

AUC0-(ng·den/ml)

t½(den)

Průměr

1,56

8,8

0,402

66,98

92,84

43

Min

0,53

2,0

0,133

20,63

31,36

16

Max

3,08

80,0

0,733

139,79

162,29

114

Cmax = maximální koncentrace v séru; Tmax = doba, kdy byla pozorována Cmax; AUC0-91 = plocha pod křivkou koncentrace-čas po dobu 91 dnů; t½ = terminální biologický poločas; 1 nanogram = 10

3 pikogram.

Obecné vlastnosti

AbsorpceAbsorpce medroxyprogesteron-acetátu ze subkutánní injekce do dosažení terapeutických hladin je relativně rychlá. Průměrná Tmax je dosažená přibližně týden po podání injekce. Maximální koncentrace medroxyprogesteron-acetátu (Cmax) se obecně pohybuje od 0,5 do 3,0 ng/ml s průměrnou Cmax 1,5 ng/ml po jednorázové podkožní injekci.

Účinek místa aplikace injekce Přípravek SAYANA byl podáván do přední části stehna nebo do břicha pro hodnocení účinků na profil koncentrace-čas medroxyprogesteron-acetátu. Dolní koncentrace medroxyprogesteron-acetátu (Cmin; den 91) byly podobné u obou míst aplikace injekce, což naznačuje, že místo aplikace injekce neovlivňuje negativně antikoncepční účinek.

Distribuce Vazba na plazmatické proteiny je přibližně 86%. Medroxyprogesteron-acetát se váže hlavně na albumin v séru; nedochází k žádné vazbě na SHBG.

MetabolismusMedroxyprogesteron-acetát se rozsáhle metabolizuje v játrech působením enzymů systému P450. Jeho metabolizmus zahrnuje primárně redukci kruhu A a/nebo postranního řetězce, ztrátu acetylové skupiny, hydroxylaci na 2-, 6- a 21- pozici nebo kombinaci těchto pozic, čímž vzniká více než deset metabolitů.

Eliminace Reziduální koncentrace medroxyprogesteron-acetátu na konci dávkovacího intervalu (3 měsíce) přípravku SAYANA jsou obecně pod 0,5 ng/ml, což odpovídá jeho zjevnému terminálnímu biologickému poločasu přibližně 40 dnů po subkutánním podání. Většina metabolitů medroxyprogesteron-acetátu je vylučována močí jako glukuronidové konjugáty pouze s malým množstvím vylučovaným jako sulfáty.

Linearita/non-linearitaNa základě údajů po jednorázovém podání nebyl zjištěn důkaz non-linearity v rámci dávkovacího rozmezí 50 až 150 mg po subkutánním podání. Vztah mezi AUC nebo Cmin a subkutánní dávkou medroxyprogesteron-acetátu se zdá být lineární. Průměrná Cmax se při zvyšování dávky významně nemění.

Zvláštní skupiny pacientů

RasaV klinických studiích nebyly zaznamenány žádné rozdíly ve farmakokinetice a/nebo farmakodynamice medroxyprogesteron-acetátu po subkutánním podání přípravku SAYANA u žen všech etnických původů. Farmakokinetika/farmakodynamika medroxyprogesteron-acetátu byla hodnocena v samostatné studii u asijských žen.

Účinek na tělesnou hmotnostU přípravku SAYANA není nutná úprava dávkování v závislosti na tělesné hmotnosti. Vliv tělesné hmotnosti na farmakokinetiku medroxyprogesteron-acetátu byl hodnocen u podskupiny pacientek (n = 42, index tělesné hmotnosti [BMI] se pohyboval od 18,2 do 46,0 kg/m

2). Hodnoty AUC0-91 u

medroxyprogesteron-acetátu byly 68,5 ng-den/ml u žen s BMI  25 kg/m

2, 74,8 ng-den/ml u žen s BMI

>25 až ≤30 kg/m

2 a 61,8 ng -den/ml u žen s BMI >30 kg/m2. Průměrná Cmax medroxyprogesteron-acetátu

byla 1,65 ng/ml u žen s BMI  25 kg/m

2, 1,76 ng/ml u žen s BMI >25 až ≤30 kg/m2 a 1,40 ng/ml u žen s

BMI > 30 kg/m

2. Rozmezí dolních koncentrací (Cmin) medroxyprogesteron-acetátu a biologické poločasy

byly srovnatelné u všech tří skupin žen rozdělených podle BMI.

Farmakokinetické/farmakodynamické souvislosti

Z farmakodynamického hlediska závisí délka potlačení ovulace na udržení terapeutických koncentrací medroxyprogesteron acetátu v průběhu 13-týdenního dávkovacího intervalu.

5.3

Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Předklinické údaje získané na základě konvenčních farmakologických studií bezpečnosti, toxicity po opakovaném podávání, genotoxicity a hodnocení kancerogenního potenciálu neodhalily žádné zvláštní riziko pro člověka. Ukázalo se, že medroxyprogesteron-acetát má nežádoucí účinky na reprodukci u zvířat a je kontraindikován pro podání během těhotenství.

6.

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1

Seznam pomocných látek

Makrogol 3350Methylparaben (E 218)Propylparaben (E 216)Chlorid sodnýPolysorbát 80Monohydrát dihydrogenfosforečnanu sodnéhoDodekahydrát hydrogenfosforečnanu sodnéhoMethionin Povidon Kyselina chlorovodíková a/nebo hydroxid sodný pro úpravu pHVoda na injekci

6.2

Inkompatibility

Neuplatňuje se.

6.3

Doba použitelnosti

Neotevřené balení: 3 rokyPo otevření: ihned spotřebujte. Veškerý nespotřebovaný přípravek je nutné zlikvidovat.

6.4

Zvláštní opatření pro uchovávání

Chraňte před chladem nebo mrazem

6.5

Druh obalu a velikost balení

Injekční suspenze přípravku SAYANA 104 mg/0,65 ml je dodávána jako předplněná injekční stříkačka (sklo Ph.Eur. typ 1) o obsahu 0,65 ml na jedno použití s pryžovou zátkou a s krytem (bromobutylová pryž).

Balení obsahuje 1 předplněnou stříkačku a 1 jehlu 26G, 3/8" nebo 6 předplněných stříkaček a 6 jehel 26G, 3/8".

Na trhu nemusí být k dispozici všechny velikosti balení.

6.6

Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku a pro zacházení s ním

Pouze na jedno použití.

Všechen nepoužitý přípravek musí být po použití bezpečně zlikvidován v souladu s lokálními předpisy.

Návod k přípravě přípravku

PřípravaNenechejte zmrznout. Zajistěte, aby lék měl před aplikací pokojovou teplotu (k zajištění správné viskozity suspenze). Ujistěte se, že máte k dispozici všechny následující komponenty (Obrázek 6 a 7).

Obrázek 6

Obrázek 7

(předplněná stříkačka)

(plastový kryt jehly/jehla)

Přípravek SAYANA je nutné, stejně jako ostatní parenterální léčivé přípravky, před podáním vizuálně zkontrolovat, zda neobsahuje částice nebo nemá jinou barvu.

Příprava stříkačkyJemně otočte konec ochranného krytu jehly tak, že se přeruší ochranný spoj (Obrázek 8). Jehlu i s krytem odložte.

Obrázek 8

Stříkačku držte pevně náplní směrem vzhůru a silně ji protřepávejte po dobu alespoň 1 minuty, aby se lék řádně promíchal. (Obrázek 9).

Silně protřepávejte po dobu alespoň 1 minuty.

Poté sejměte ochranný kryt horní části stříkačky.

Obrázek 9

Držte stříkačku pevně a na horní část stříkačky nasaďte jehlu tak, že jemným krouživým pohybem stlačíte plastový kryt jehly směrem dolů (Obrázek 10).

Obrázek 10

7.

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Pfizer spol. s r.o.Praha, Česká republika

8.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

17/553/07-C

9.

DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

12.9.2007/7.1.2011

10.

DATUM REVIZE TEXTU

17.4.2012


nahoru

Informace na obalu

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

Krabička

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

SAYANA 104 mg/0,65 ml injekční suspenzemedroxyprogesteroni acetas

2.

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

104 mg medroxyprogesteron-acetátu

3.

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Přípravek rovněž obsahuje: makrogol, E218, E216, chlorid sodný, polysorbát 80, monohydrát dihydrogenfosforečnanu sodného, dodekahydrát hydrogenfosforečnanu sodného, methionin, povidon, kyselina chlorovodíková a/nebo hydroxid sodný pro úpravu pH, voda na injekci. Pro další informace viz příbalová informace.

4.

LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ

1 předplněná stříkačka obsahující jednorázovou dávku medroxyprogesteron-acetátu v 0,65 ml injekční suspenze a 1 jehla.6 předplněných stříkaček obsahujících jednorázovou dávku medroxyprogesteron-acetátu v 0,65 ml injekční suspenze a 6 jehel.

5.

ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

K subkutánnímu podáníPřed použitím si přečtěte příbalovou informaci.

Před podáním předplněnou stříkačku řádně protřepejte Podávejte pomalu

6.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOSAH A DOHLED DĚTÍ

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

7.

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8.

POUŽITELNOST

Použitelné do:Po otevření ihned spotřebujte

9.

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Chraňte před chladem a mrazem.

10.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ

Pečlivě zlikvidujte suspenzi přípravku SAYANA, která nebyla injekcí podána. Stříkačky a jehly nesmí být NIKDY znovu použity. Jehly a stříkačky zlikvidujte přesně podle pokynů Vašeho lékaře, sestry nebo lékárníka.Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

11.

NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Pfizer spol. s r.o.Praha, Česká republika

12.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

17/553/07-C

13.

ČÍSLO ŠARŽE

Číslo šarže:

14.

KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.

15.

NÁVOD K POUŽITÍ

16.

INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

Sayana 104 mg/0,65 ml

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA ŠTÍTKU

Předplněná stříkačka

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

SAYANA 104 mg/0,65 ml injekční suspenzemedroxyprogesteroni acetas

2.

ZPŮSOB PODÁNÍ

Před podáním protřepejte Podávejte pomalu

3.

POUŽITELNOST

Exp:

4.

ČÍSLO ŠARŽE

č.š.:

5.

OBSAH UDANÝ JAKO HMOTNOST, OBJEM NEBO POČET

6.

JINÉ

Po otevření ihned spotřebujte

Tyto informace jsou určeny pouze odborníkům. Pokud máte pochybnosti o nějakém léku, prosím, kontaktujte svého lékaře. Nedoporučujeme se řídit informacemi uvedenými na těchto stránkách, mohou být zastaralé a nepřesné.