Sarten Plus H 40 Mg/12,5 Mg

Kód 0147174 ( )
Registrační číslo 58/ 883/10-C
Název SARTEN PLUS H 40 MG/12,5 MG
Režim prodeje na lékařský předpis
Stav registrace registrovaný léčivý přípravek
Držitel registrace Menarini International Operations Luxembourg S.A., Luxembourg, Lucembursko
ATC klasifikace

nahoru

Varianty

Kód Náz. Forma
0147179 POR TBL FLM 10X1 Potahovaná tableta, Perorální podání
0147178 POR TBL FLM 10X28 Potahovaná tableta, Perorální podání
0172162 POR TBL FLM 10X30 Potahovaná tableta, Perorální podání
0147174 POR TBL FLM 14 Potahovaná tableta, Perorální podání
0147175 POR TBL FLM 28 Potahovaná tableta, Perorální podání
0172159 POR TBL FLM 30 Potahovaná tableta, Perorální podání
0147181 POR TBL FLM 500X1 Potahovaná tableta, Perorální podání
0147180 POR TBL FLM 50X1 Potahovaná tableta, Perorální podání
0147176 POR TBL FLM 56 Potahovaná tableta, Perorální podání
0172160 POR TBL FLM 84 Potahovaná tableta, Perorální podání
0172161 POR TBL FLM 90 Potahovaná tableta, Perorální podání
0147177 POR TBL FLM 98 Potahovaná tableta, Perorální podání

nahoru

Příbalový létak SARTEN PLUS H 40 MG/12,5 MG

Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls40271/2011a příloha k sp. zn. sukls258995/2011

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

Sarten Plus H 40 mg/12,5 mg

Sarten Plus H 40 mg/25 mg

potahované tablety

olmesartan-medoxomil/hydrochlorothiazid

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.-

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

-

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

-

Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako vy.

-

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete:1. Co je Sarten Plus H a k čemu se používá2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Sarten Plus H užívat3. Jak se Sarten Plus H užívá4. Možné nežádoucí účinky5. Jak Sarten Plus H mg uchovávat6. Další informace

1. Co je Sarten Plus H a k čemu se používá

Sarten Plus H obsahuje dvě léčivé látky, olmesartan-medoxomil a hydrochlorothiazid, které se užívají k léčbě vysokého krevního tlaku (hypertenze):

Olmesartan-medoxomil patří do skupiny léků zvaných antagonisté angiotenzinu II. Snižuje krevní tlak, a to relaxací (uvolněním) cév.

Hydrochlorothiazid patří do skupiny léků označovaných jako thiazidová diuretika („močopudné léky“). Krevní tlak snižuje tím, že působí na ledviny, které pak vylučují více moči, a pomáhají tak organismu zbavovat se přebytečných tekutin.

Přípravek Sarten Plus H dostanete k užívání pouze v případě, že léčba samotným přípravkem Sarten(olmesartan-medoxomil) u Vás nevedla k dostatečnému snížení krevního tlaku. Obě léčivé látky v přípravku Sarten Plus H při současném podání pomáhají snižovat krevní tlak více, než kdyby kterákoliv z nich byla podávána samostatně.

Možná již v současnosti nějaké léky na léčbu vysokého krevního tlaku užíváte, ale váš lékař Vám předepsal Sarten Plus H, aby ho snížil ještě více.

Vysoký krevní tlak je možno snižovat léky, jako jsou tablety přípravku Sarten Plus H. Váš lékař Vám nejspíše také doporučil, abyste ke snížení svého krevního tlaku upravili i svůj způsob života (například snížili svou tělesnou váhu, přestali kouřit, pili méně alkoholických nápojů a snížili množství soli ve

stravě). Také Vám pravděpodobně doporučil, abyste se pravidelně věnovali tělesným aktivitám, jako je chůze nebo plavání. Je důležité, abyste se radami svého lékaře opravdu řídili.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Sarten Plus H užívat

Neužívejte Sarten Plus H

jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na olmesartan medoxomil nebo hydrochlorothiazid nebo na kteroukoli další složku obsaženou v tabletách (úplný seznam těchto složek je uveden v bodu 6 nebo na látky podobné hydrochlorothiazidu (sulfonamidy)

jestliže jste ve 4.–9. měsíci těhotenství (užívaní přípravku Sarten Plus H se nedoporučuje ani v dřívějším období těhotenství – viz bod Těhotenství a kojení)

jestliže máte problémy s ledvinami

jestliže máte nízkou hladinu draslíku nebo sodíku nebo vysokou hladinu vápníku nebo kyseliny močové (s příznaky dny nebo ledvinových kamenů ) v krvi a tento stav se léčbou nelepší

jestliže máte středně závažné až závažné poškození jater, nebo u Vás došlo k zežloutnutí kůže a očí(projevy žloutenky), nebo máte potíže s odtokem žluči ze žlučníku (omezenou průchodnost žlučových cest, například kvůli žlučovým kamenům)

Jestliže se domníváte, že se Vás týká jakýkoliv z uvedených stavů, nebo si nejste jisti, tablety neužívejte. Poraďte se se svým lékařem a řiďte se jeho radou.

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Sarten Plus H je zapotřebí

Pokud máte kterýkoliv z níže uvedených zdravotních problémů, oznamte to svému lékaři, než začnete tablety užívat:

Transplantovaná/é ledvina/y

Jaterní onemocnění

Srdeční selhání nebo potíže se srdečními chlopněmi nebo srdečním svalem

Silné nebo několikadenní zvracení nebo průjem

Léčba vysokými dávkami diuretik (močopudných léků) nebo dieta s nízkým obsahem soli

Onemocnění nadledvinek (např. primární aldosteronismus)

Cukrovka (diabetes mellitus)

Lupus erythematosus (autoimunitní onemocnění)

Alergie nebo astma

Pokud máte některý z těchto stavů, Váš lékař u Vás může vyžadovat častější lékařské kontroly a provedení některých testů.

Sarten Plus H může zvyšovat hladiny tuků a kyseliny močové v krvi (příčina dny – bolestivého otoku kloubů). Váš lékař u Vás pravděpodobně bude vyžadovat občasné provedení krevních testů ke kontrole těchto faktorů.

Lék může také v krvi měnit koncentraci některých chemických látek, takzvaných elektrolytů. Váš lékař u Vás pravděpodobně bude vyžadovat občasné provedení krevních testů za účelem kontroly. Známkami změn koncentrace elektrolytů jsou žízeň, sucho v ústech, svalové bolesti nebo křeče, svalová únava, nízký krevní tlak (hypotenze), slabost, letargie, únava, ospalost nebo neklid, nevolnost, zvracení, snížené močení, zrychlená srdeční frekvence. Pokud tyto příznaky u sebe zjistíte, sdělte to svému lékaři.

Jako u všech léků na snižování krevního tlaku může nadměrný pokles krevního tlaku u pacientů s poruchami cirkulace krve v srdci nebo mozku způsobit srdeční infarkt nebo cévní mozkovou příhodu. Proto Vám bude váš lékař krevní tlak pečlivě kontrolovat.

Pokud se máte dostavit na testy funkce příštítných tělísek, přestaňte před provedením těchto testů Sarten Plus H.

Jestliže jste sportovci, může Vám tento lék způsobit pozitivní výsledek antidopingové zkoušky.

Jestliže se domníváte, že jste těhotná nebo můžete otěhotnět, sdělte to svému ošetřujícímu lékaři. V raných stadiích těhotenství se Sarten Plus H nedoporučuje, a jste-li těhotná déle než tři měsíce, přípravek nesmíte užívat, protože by mohl způsobit závažné poškození plodu (viz bod Těhotenství a kojení).

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky

Prosím informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Zejména je třeba, abyste ho informovali o jakémkoli z těchto léků:

Léky, které mohou zvyšovat hladinu draslíku v krvi, pokud byste je užívali souběžně s přípravkem Sarten Plus H. Sem patří:-

draslíkové doplňky (stejně jako náhrady soli, obsahující draslík)

-

močopudné přípravky (diuretika)

-

heparin (na ředění krve)

-

projímadla

-

steroidy

-

adrenokortikotropní hormon (ACTH)

-

karbenoxolon (lék na vředy v ústech a žaludeční vředy)

-

sodná sůl penicilinu G (benzylpenicilinu, což je antibiotikum)

-

některé léky tlumící bolesti, jako je aspirin (kyselina acetylsalicylová) nebo salicyláty

Lithium (lék na léčbu poruch nálady a některých typů deprese) – při souběžném užívání s přípravkem Sarten Plus H se může zvyšovat toxicita lithia. Pokud lithium musíte užívat, bude Vám lékař kontrolovat jeho hladinu v krvi.

Nesteroidní protizánětlivé léky (NSAID) (léky proti bolestem, otokům a dalším příznakům zánětu, včetně artritidy), pokud jsou užívány souběžně s přípravkem Sarten Plus H, mohou zvyšovat riziko selhání ledvin a snižovat účinek tohoto přípravku

Další léky na snižování krevního tlaku (antihypertenziva), protože mohou posilovat účinek přípravku Sarten Plus H

Léky na spaní, sedativa a antidepresiva, protože jejich užívání souběžně s přípravkem Sarten Plus Hmůže při vstávání (přechodu do vzpřímené polohy) vyvolat náhlý pokles krevního tlaku

Některé léky na uvolňování svalstva, jako je baklofen nebo tubokurarin

Amifostin a některé další léky na léčbu rakoviny, jako je cyklofosfamid nebo methotrexát

Cholestyramin a kolestipol, což jsou léky na snižování hladiny tuku v krvi

Anticholinergní přípravky, jako je atropin a biperiden

Léky na některé psychiatrické poruchy, jako je thioridazin, chlorpromazin, levomepromazin, trifluoperazin, cyamemazin, sulpirid, amisulprid, pimozid, sultoprid, tiaprid, droperidol nebo haloperidol

Některé léky na srdeční onemocnění, jako je chinidin, hydrochinidin, disopyramid, amiodaron, sotalol nebo digitalis

Léky, které mohou měnit srdeční rytmus, jako je mizolastin, pentamidin, terfenadin, dofetilid, ibutilid nebo erytromycin v injekcích

Perorální léky na cukrovku, jako je metformin, nebo inzulín, které snižují hladinu cukru v krvi

Beta-blokátory a diazoxid, léky užívané při léčbě vysokého krevního tlaku nebo nízké hladiny cukru v krvi, protože Sarten Plus H může zesilovat jejich účinek na zvyšování krevního cukru

Methyldopa, lék používaný k léčbě vysokého krevního tlaku

Léky na zvyšování krevního tlaku a zpomalování tepové frekvence, jako je noradrenalin

Diphemanil, používaný k léčbě pomalého tepu nebo ke snížení pocení

Léky na dnu, jako je probenecid, sulfinpyrazon nebo allopurinol

Vápníkové doplňky

Amantadin, což je protivirový lék

Cyklosporin, lék užívaný k zabránění odhojení transplantovaných orgánů

Antibiotika zvaná tetracykliny nebo sparfloxacin

Amfotericin, což je lék na plísňové infekce

Některá antacida, užívaná k léčbě při překyselení žaludku, jako je hydroxid hlinitý a hořečnatý, protože mohou mírně snižovat účinek přípravku Sarten Plus H

Cisaprid, používaný ke zvýšení pohybu potravy v žaludku a střevech

Halofantrine, používaný na malárii.

Užívání přípravku Sarten Plus H s jídlem a pitím

Sarten Plus H se může brát při jídle nebo nezávisle na jídle.

Jestliže během užívání přípravku Sarten Plus H požíváte alkoholické nápoje, je třeba opatrnosti, protože někteří jedinci mohou mít pocit na omdlení nebo závratě. Pokud je tomu tak i u Vás, nepožívejte žádný alkohol, a to ani víno, pivo nebo míchané alkoholické nápoje.

Děti a mladiství (do 18 let)

Pro děti ani mladistvé do 18 let se Sarten Plus H nedoporučuje.

Černošští pacienti

Podobně jako je tomu u dalších léků, je účinek přípravku Sarten Plus H na snížení krevního tlaku u černošských pacientů poněkud nižší.

Těhotenství a kojení

TěhotenstvíJe třeba, abyste informovala svého lékaře, pokus si myslíte, že jste těhotná nebo můžete otěhotnět. Lékař Vás obvykle upozorní, že před otěhotněním nebo jakmile své těhotenství zjistíte, máte přestat Sarten Plus H užívat a doporučí Vám užívat jiný lék. Během těhotenství se Sarten Plus H nedoporučuje užívat, a jste-li těhotná déle než tři měsíce, nesmíte tento přípravek užívat, protože by mohl způsobit závažné poškození plodu, pokud by byl užíván po třetím měsíci těhotenství.

KojeníPokud kojíte nebo hodláte s kojením začít, sdělte to svému lékaři. U kojících matek se Sarten Plus Hnedoporučuje, takže pokud chcete kojit, Váš lékař u Vás zvolí jinou léčbu.

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Při léčbě vysokého krevního tlaku můžete pociťovat ospalost a závratě. V takovém případě neřiďte ani neobsluhujte stroje, dokud tyto příznaky neodezní. Poraďte se se svým lékařem.

Důležité informace o některých složkách přípravku

Laktóza:Přípravek Sarten Plus H obsahuje laktózu (druh cukru). Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem dříve, než začnete tento léčivý přípravek užívat.

3. Jak se Sarten Plus H užívá

Vždy užívejte Sarten Plus H přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Obvyklé dávkování je jedna tableta přípravku Sarten Plus H 40 mg/12,5 mg jednou denně. Pokud se Vám krevní tlak dostatečně neupraví, může Váš lékař rozhodnout o změně dávkování, a to na jednu tabletu přípravku Sarten Plus H 40 mg/25 mg jednou denně.

Tabletu zapíjejte dostatečným množstvím vody. Dávku berte pokud možno každý den ve stejnou dobu, například při snídani. Důležité je, abyste Sarten Plus H užívali tak dlouho, dokud lékař nerozhodne jinak.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Sarten Plus H, než jste měl(a)

Pokud jste si vzali více tablet, než máte předepsáno, nebo jestliže došlo k náhodnému požití přípravku dítětem, okamžitě vyhledejte svého lékaře nebo pohotovost; balení léku vezměte s sebou.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Sarten Plus H

Pokud jste si zapomněli svou dávku vzít, vezměte si ji následující den jako obvykle. Nezdvojujtenásledující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Sarten Plus H

Důležité je, abyste Sarten Plus H užívali tak dlouho, dokud lékař nerozhodne jinak.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i Sarten Plus H nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u

každého.

Následující dva nežádoucí účinky však mohou být závažné:

Vzácně může dojít k alergickým reakcím, které mohou postihnout celé tělo, projevujícím se jako otok obličeje, úst nebo hrtanu společně se svěděním a vyrážkou. V takovém případě přestaňte Sarten Plus H užívat a neprodleně kontaktujte lékaře.

Sarten Plus H může u citlivých osob nebo jako výsledek alergické reakce vyvolat přílišný pokles krevního tlaku. Méně často se mohou objevit závratě nebo pocit na omdlení. V takovém případě přestaňte Sarten Plus H užívat, neprodleně kontaktujte lékaře a lehněte si na vodorovnou plochu.

Přípravek Sarten Plus H mg je kombinací dvou léčivých látek; dále jsou uvedeny nejprve další nežádoucí účinky zjištěné při užívání tohoto kombinovaného přípravku (mimo ty, které jsou uvedeny výše) a potom i nežádoucí účinky známé samostatně pro každou z těchto léčivých látek.

Abyste měli představu, u kolika pacientů se mohou nežádoucí účinky projevit, jsou rozděleny na časté, méně časté, vzácné a velmi vzácné. Toto členění je následující:

Velmi časté

postihují více než 1 uživatele z 10

Časté

postihují 1 až 10 uživatelů ze 100

Méně časté

postihují 1 až 10 uživatelů z 1 000

Vzácné

postihují 1 až 10 uživatelů z 10 000

Velmi vzácné

postihují méně než 1 uživatele z 10 000

Toto jsou ostatní nežádoucí účinky, které jsou v současnosti u přípravku Sarten Plus H známé:

Pokud se tyto nežádoucí účinky objeví, bývají často mírné a není třeba přerušit léčbu.

Časté nežádoucí účinky:Závratě, slabost, bolesti hlavy, únava, bolesti na prsou, otoky kotníků, chodidel, nohou, rukou nebo paží.

Méně časté nežádoucí účinky:Bušení srdce (palpitace), vyrážka, ekzém, závratě, kašel, zažívací obtíže, bolest břicha, nevolnost, zvracení, průjem, svalové bolesti a křeče, bolesti kloubů, paží a nohou, bolest zad, u mužů potíže s erekcí, krev v moči.Jako méně časté byly zjištěny i některé změny ve výsledcích krevních testů. Sem patří:Zvýšená hladina tuků v krvi, zvýšené hladiny močoviny nebo kyseliny močové v krvi, zvýšené hladiny kreatininu, zvýšené nebo snížené hladiny draslíku v krvi, zvýšené hladiny vápníku v krvi, zvýšení cukru v krvi, zvýšené hodnoty jaterních funkcí. Váš lékař bude s těmito výsledky obeznámen a sdělí Vám, pokud bude potřeba učinit nějaké opatření.

Vzácné nežádoucí účinky:Celkový pocit nemoci, poruchy vědomí, kožní bulky (podlitiny), akutní ledvinové selhání.

Jako vzácné byly zjištěny i změny ve výsledcích krevních testů. Sem patří:Zvýšený dusík urey, snížený hemoglobin a hematokrit. Váš lékař bude s těmito výsledky obeznámen a sdělí Vám, pokud bude potřeba učinit nějaké opatření.

Další známé nežádoucí účinky samotného olmesartan-medoxomilu nebo hydrochlorothiazidu, ale ne Sartenu Plus H nebo vyšších frekvencích:

Olmesartan-medoxomil:

Časté nežádoucí účinky:Zánět průdušek, kašel, rýma nebo ucpaný nos, bolest v krku, bolest břicha, zažívací potíže, průjem, nevolnost, gastroenteritida (zánět žaludeční sliznice a střev), bolest kloubů nebo kostí, bolest zad, krev v moči, infekce močového ústrojí, příznaky podobné chřipce, bolest.

Jako časté byly zjištěny i některé změny ve výsledcích krevních testů. Sem patří:Zvýšená hladina tuků v krvi, zvýšené hladiny močoviny nebo kyseliny močové v krvi, zvýšené hodnoty jaterních a svalových funkcí.

Méně časté nežádoucí účinky:Rychlé alergické reakce, které mohou postihnout celé tělo a mohou zapříčinit dýchací problémy stejně jako rychlý pokles krevního tlaku, který může vést až k mdlobě (anafylaktické reakce), otok obličeje, angína (bolesti nebo nepříjemný pocit v hrudi, zvaný angina pectoris), celkový pocit nemoci, alergické kožní vyrážky, svědění, exantém (kožní vyrážka), kožní bulky (podlitiny).

Jako méně časté byly zjištěny i některé změny ve výsledcích krevních testů. Sem patří:Snížené množství jistého typu krevních buněk známého jako krevní destičky (trombocytopenie).

Vzácné nežádoucí účinky:Snížená funkce ledvin, nedostatek energie.

Jako vzácné byly zjištěny i změny ve výsledcích krevních testů. Sem patří:Zvýšení draslíku v krvi.Hydrochlorothiazid:

Velmi časté nežádoucí účinky:Změny ve výsledcích krevních testů zahrnující: Zvýšené hladiny tuku a kyseliny močové v krvi.

Časté nežádoucí účinky:Pocit zmatenosti, bolest břicha, žaludeční nevolnost, pocit nadýmání, průjem, nevolnost, zvracení, zácpa, vylučování glukózy do moče.

Byly zjištěny i některé změny ve výsledcích krevních testů zahrnující:Zvýšené hladiny kreatininu, močoviny, vápníku a cukru, snížené hladiny chloridů, draslíku, hořčíku a sodíku v krvi. Zvýšení amylázy v séru (hyperamylasémie).

Méně časté nežádoucí účinky:Snížení nebo ztráta chuti k jídlu, závažné dýchací obtíže, anafylaktické kožní reakce (reakce z přecitlivělosti), zhoršení již existujícího myopia erytému, kožní reakce na světlo, svědění, nafialovělétečky nebo skvrny na kůži v důsledku malého krvácení (purpura), kožní bulky (podlitiny).

Vzácné nežádoucí účinky:Otok a bolest (citlivost) slinných žláz, snížený počet bílých krvinek, snížený počet krevních destiček, anémie (chudokrevnost), poruchy kostní dřeně, neklid, pocit vyčerpání nebo deprese, spánkové potíže, nezájem (apatie), brnění a snížená citlivost, záchvaty (křeče), předměty se jeví jako žluté, rozostřené vidění, pocit sucha v očích, nepravidelný srdeční rytmus, zánět cév, krevní sraženiny (trombóza nebo embolie), zánět plic, akumulace tekutiny v plicích, zánět slinivky, žloutenka, zánět žlučníku, příznakylupus erythematodes (jako je vyrážka, bolesti kloubů a studené ruce a prsty, alergické kožní reakce, olupování kůže a puchýře, neinfekční zánět ledvin (intersticiální nefritida), horečka, svalová slabost (někdy způsobující zhoršenou pohyblivost).

Velmi vzácné nežádoucí účinky:Poruchy rovnováhy elektrolytů vedoucí k abnormálně snížené hladině chloridů v krvi (hypochloremické alkalózy), neprůchodnost střev (paralytický ileus).

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

5. Jak Sarten Plus H uchovávat

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Přípravek Sarten Plus H nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce a na blistru za „Použitelné do“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Další informace

Co přípravek Sarten Plus H obsahuje

Léčivé látky:

Sarten Plus H 40 mg/12,5 mg: Jedna potahovaná tableta obsahuje 40 mg olmesartan-medoxomilu a 12,5 mg hydrochlorothiazidu.Sarten Plus H 40 mg/25 mg: Jedna potahovaná tableta obsahuje 40 mg olmesartan-medoxomilu a 25 mg hydrochlorothiazidu.

Pomocné látky:

Mikrokrystalická celulóza, monohydrát laktózy, částečně substituovaná hyprolóza, hyprolóza, magnesium-stearát, mastek, hypromelóza, oxid titaničitý (E 171), žlutý oxid železitý (E 172), červený oxid železitý (E 172).

* Viz výše bod „Důležité informace o některých složkách přípravku Sarten Plus H“

Jak přípravek Sarten Plus H vypadá a co obsahuje toto balení

Sarten Plus H 40 mg/12,5 mg: Červenožlutá oválná potahovaná tableta s vyraženým nápisem C23 na jedné straně.Sarten Plus H 40 mg/25 mg: Narůžovělá oválná potahovaná tableta s vyraženým nápisem C25 na jedné straně.

Blistr z laminovaného PA / Al / PVC / Al

Tablety se dodávají v balení po 14, 28, 30, 56, 84, 90, 98, 10 x 28 a 10 x 30 potahovaných tabletách a v baleních s perforovanými jednodávkovými blistry obsahujících 10, 50 a 500 potahovaných tablet.

Na trhu nemusejí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci:Menarini International Operations Luxembourg S.A.,1611 Luxembourg, Lucembursko

Výrobce:Daiichi Sankyo Europe GmbH, Pfaffenhofen/Ilm, NěmeckoBerlin-Chemie AG, Berlín, Německo

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:Belgie: Belsar PlusČeská republika: Sarten Plus HDánsko: Benetor CompEstonsko: Mesar plusFinsko: Benetor CompFrancie: Alteis DuoIrsko: Omesar PlusIsland: Benetor CompItálie: OlprezideKypr: Olartan-plusLitva: Mesar plusLotyšsko: Mesar plusLucembursko: Belsar PlusMaďarsko: Laresin PlusMalta: Omesar plusNěmecko: Votum plusNorsko: Benetor CompPortugalsko: Olsar PlusRakousko: Olmetec Plus, Mencord PlusŘecko: Olartan-plusSlovenská republika: Tenzar PlusSlovinsko: Co-TensiolŠpanělsko: Ixia Plus

Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 22.4.2012


nahoru

Souhrn údajů o léku (SPC)

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls40271/2011

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1.

NÁZEV PŘÍPRAVKU

Sarten Plus H 40 mg/12,5 mg, potahované tabletySarten Plus H 40 mg/25 mg, potahované tablety

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Sarten Plus H 40 mg/12,5 mg:Jedna

potahovaná

tableta

obsahuje

40 mg

olmesartan-medoxomilu

a

12,5 mg

hydrochlorothiazidu.

Sarten Plus H 40 mg/25 mg:Jedna potahovaná tableta obsahuje 40 mg olmesartan-medoxomilu a 25 mg hydrochlorothiazidu.

Pomocné látky:Sarten Plus H 40 mg/12,5 mg:Jedna potahovaná tableta obsahuje 233,9 mg monohydrátu laktózy.Sarten Plus H 40 mg/25 mg:Jedna potahovaná tableta obsahuje 221,4 mg monohydrátu laktózy.

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.

LÉKOVÁ FORMA

Potahovaná tableta

Sarten Plus H 40 mg/12,5 mg:Červenožlutá oválná potahovaná tableta s vyraženým nápisem C23 na jedné straně.

Sarten Plus H 40 mg/25 mg:Narůžovělá oválná potahovaná tableta s vyraženým nápisem C25 na jedné straně.

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Terapeutické indikace

Léčba esenciální hypertenze.

Fixní kombinace Sarten Plus H 40 mg/12,5 mg a 40 mg/25 mg jsou indikovány u dospělých pacientů, jejichž krevní tlak se užíváním samotného olmesartan-medoxomilu 40 mg dostatečně neupravuje.

4.2

Dávkování a způsob podání

Dospělí

Doporučená dávka přípravku Sarten Plus H 40 mg/12,5 mg nebo 40 mg/25 mg, je 1 tableta jednou denně.

Sarten Plus H 40 mg/12,5 mg se může podávat pacientům, jejichž krevní tlak se užíváním samotného olmesartan-medoxomilu 40 mg dostatečně neupravuje.

Sarten Plus H 40 mg/25 mg se může podávat pacientům, jejichž krevní tlak se užíváním fixní kombinace Sarten Plus H 40 mg/12,5 mg dostatečně neupravuje.

Na přípravek Sarten Plus H 40 mg/12,5 mg resp. 40 mg/25 mg je možno převést pacienty, kteří užívají olmesartan-medoxomil a hydrochlorothiazid v týchž dávkách v samostatných tabletách.

Sarten Plus H 40 mg/12,5 mg, resp. 40 mg/25 mg, se může užívat při jídle nebo nezávisle na jídle.

Starší osoby (ve věku 65 let nebo starší)

U starších pacientů se doporučuje stejné dávkování dané kombinace jako u dospělých,je však třeba pečlivě kontrolovat krevní tlak.

Poškození ledvin

Sarten Plus H je kontraindikován u pacientů se závažným poškozením ledvin (clearance kreatininu < 30 ml/min).

U pacientů s mírným až středně závažným poškozením ledvin (clearance kreatininu 30–

60 ml/min) je maximální dávka olmesartan-medoxomilu 20 mg jednu denně, a to kvůliomezeným zkušenostem s vyššími dávkami u této věkové skupiny pacientů, přičemž se doporučuje pravidelné sledování.

Sarten Plus H 40 mg/12,5 mg i 40 mg/25 mg je proto kontraindikován u pacientů ve všech

stadiích poškození ledvin (viz bod 4.3, 4.4, 5.2).

Poškození jater

U pacientů s mírným poškozením jater je třeba při podávání přípravku Sarten Plus H 40 mg/12,5 mg, resp. 40 mg/25 mg, opatrnosti (viz bod 4.4, 5.2). U pacientů s poškozením jater, kteří užívají diuretika a/nebo jiné léky proti vysokému krevnímu tlaku, je třeba pečlivě sledovat krevní tlak a funkci ledvin. U pacientů se středně závažným poškozením jater se doporučuje počáteční dávkování 10 mg olmesartan-medoxomilu jednou denně; maximální dávka nemá překročit 20 mg jednou denně. U pacientů se závažným poškozením jater nejsou s podáváním olmesartan-medoxomilu zkušenosti. Proto se pacientům se středně závažným až závažným poškozením jater (viz bod 4.3, 5.2) nebo s cholestázou a obstrukcí žlučových cest (viz bod 4.3) nemá Sarten Plus H 40 mg/12,5 mg, resp. 40 mg/25 mg, vůbec podávat.

Pediatrická populace

Bezpečnost a účinnost přípravků Sarten Plus H 40 mg/12,5 mg a 40 mg/25 mg u dětí a

mladistvých do 18 let nebyly zjišťovány. Nejsou dostupná žádná data.

Způsob podávání:Tableta se zapíjí dostatečným množstvím tekutiny (např. jednou sklenicí vody). Tableta se nesmí žvýkat a má se užívat každý den ve stejnou dobu.

4.3

Kontraindikace

Přecitlivělost na léčivou látku nebo kteroukoli pomocnou látku tohoto přípravku (viz bod 6.1) či na jiné látky odvozené od sulfonamidu (protože léčivá látka hydrochlorothiazid je odvozená od sulfonamidu).

Poškození ledvin (viz bod 4.4 a 5.2).

Refrakterní hypokalemie, hyperkalcemie, hyponatremie a symptomatická hyperurikemie.

Středně závažné až závažné poškození jater, cholestáza a obstrukční poruchy žlučových cest (viz

bod 5.2).

Druhý a třetí trimestr těhotenství (viz bod 4.4 a 4.6).

4.4

Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Intravaskulární volumová deplece:U pacientů, kteří v důsledku intenzivní léčby diuretiky, dietního omezení příjmu soli, průjmů nebo zvracení trpí nedostatkem tekutin nebo sodíku, může nastat symptomatická hypotenze, zvláště po první dávce. Tyto stavy je třeba před podáváním přípravku Sarten Plus H upravit.

Jiné stavy se stimulací systému renin-angiotenzin-aldosteron:U pacientů, jejichž cévní tonus a funkce ledvin závisí především na aktivitě systému renin-angiotenzin-aldosteron (např. v případě závažného městnavého srdečního selhání nebo onemocnění ledvin, včetně stenózy renální arterie), bývá léčba přípravky, které tento systém ovlivňují, spojena s akutní hypotenzí, azotemií, oligurií nebo vzácně s akutním selháním ledvin.

Renovaskulární hypertenze:U pacientů s bilaterální stenózou renální arterie nebo stenózou arterie zásobující jednu fungující ledvinu, kteří jsou léčeni přípravky ovlivňujícími systém renin-angiotenzin-aldosteron, existuje zvýšené riziko závažné hypotenze a nedostatečnosti ledvin.

Poškození ledvin a transplantace ledvin:Pacientům se závažným poškozením ledvin (clearance kreatininu < 30 ml/min) se Sarten Plus H nesmí podávat.U pacientů s mírným až středně závažným poškozením ledvin (clearance kreatininu 30–60 ml/min) činí maximální dávka olmesartan-medoxomilu 20 mg jednou denně. U těchto pacientů je však při podávání přípravku Sarten Plus H 20 mg/12,5 mg, resp. 20 mg/25 mg, třeba opatrnosti a doporučuje se pravidelné sledování hladin draslíku, kreatininu a kyseliny močové v séru. U pacientů s poškozenou funkcí ledvin může v souvislosti s thiazidovými diuretiky nastat azotemie. Pokud je patrné pokračující poškození ledvin, je třeba léčbu důkladně přehodnotit a zvážit vysazení diuretik.Proto je Sarten Plus H 40 mg/12,5 mg i 40 mg/25 mg kontraindikován ve všech stadiích poškození ledvin (viz bod 4.3).U pacientů po nedávné transplantaci ledvin nejsou s podáváním přípravku Sarten Plus H zkušenosti.

Poškození jater:U pacientů se závažným poškozením jater nejsou zatím s podáváním olmesartan-medoxomilu zkušenosti. U pacientů se středně závažným poškozením jater činí maximální dávka olmesartan-medoxomilu 20 mg.Dále mohou menší změny rovnováhy tekutin a elektrolytů během léčby thiazidovými diuretiky u pacientů s poškozením funkce jater nebo progresivním onemocněním jater rychle přivodit jaterní kóma.Proto je u pacientů se středně závažným a závažným poškozením jater, cholestázou a biliární obstrukcí podávání přípravku Sarten

Plus

H 40 mg/12,5 mg, resp.

40 mg/25 mg,

kontraindikováno (viz bod 4.3, 5.2). U pacientů s mírným poškozením jater je třeba opatrnosti (viz bod 4.2).

Stenóza aortální nebo mitrální chlopně, obstrukční hypertrofická kardiomyopatie:Stejně jako při léčbě jinými vazodilatačními přípravky je i v tomto případě u pacientů se stenózou aortální nebo mitrální chlopně nebo obstrukční hypertrofickou kardiomyopatií zapotřebí zvláštní opatrnosti.

Primární hyperaldosteronismus:Pacienti s primárním hyperaldosteronismem obecně nereagují na antihypertenziva působícíprostřednictvím inhibice systému renin-angiotenzin-aldosteron. Proto se používání přípravku Sarten Plus H u těchto pacientů nedoporučuje.

Metabolické a endokrinní účinky:Léčba thiazidovými diuretiky může snížit glukózovou toleranci. U pacientů s diabetem může být zapotřebí úprava dávkování inzulinu nebo perorálních antidiabetik (viz bod 4.5). U latentního diabetu může dojít během léčby thiazidovými diuretiky k jeho manifestaci.

Ke známým nežádoucím účinkům při léčbě thiazidovými diuretiky patří zvýšení hladiny cholesterolu a triglyceridů.

U některých pacientů léčených thiazidovými diuretiky může nastat hyperurikemie nebo serozvinout klinicky zřejmá dna.

Elektrolytová nerovnováha:Stejně jako u jiných pacientů léčených diuretiky je třeba ve vhodných intervalech pravidelně kontrolovat hladiny elektrolytů v séru.

Thiazidy, včetně hydrochlorothiazidu, mohou způsobovat nerovnováhu tekutin nebo elektrolytů (včetně hypokalemie, hyponatremie a hypochloremické alkalózy). Varovnými známkami nerovnováhy tekutin nebo elektrolytů jsou sucho v ústech, žízeň, slabost, letargie, ospalost, neklid, svalové bolesti nebo křeče, svalová únava, hypotenze, oligurie, tachykardie a gastrointestinální poruchy, jako je nevolnost nebo zvracení (viz bod 4.8).

Riziko hypokalemie je nejvyšší u pacientů s cirhózou jater, s rychlou diurézou nebo s nepřiměřeným perorálním příjmem elektrolytů a u pacientů užívajících současně kortikoidy nebo adrenokortikotropní hormon (ACTH) (viz bod 4.5).Naopak antagonismus olmesartan-medoxomilu přítomného v přípravku Sarten Plus H na receptorech pro angiotenzin-II (AT1) může vyvolat hyperkalemii, a to zejména u pacientů s poškozením ledvin a/nebo se srdečním selháním a s diabetem. U rizikových pacientů se doporučuje odpovídající sledování hladin draslíku v séru. Diuretika šetřící draslík, doplňky stravy s obsahem draslíku nebo náhrady solí s obsahem draslíku a jiné léčivé přípravky, které by mohly zvyšovat hladinu draslíku v séru (např. heparin), by měly být souběžně s přípravkem Sarten Plus H užívány velmi opatrně (viz bod 4.5).

Nejsou žádné důkazy o tom, že by olmesartan-medoxomil mohl snižovat nebo bránit hyponatremii vyvolanou diuretiky. Deficit chloridů je obecně mírný a obvykle nevyžaduje léčbu.

Thiazidy mohou snižovat vylučování vápníku močí a způsobovat intermitentní lehké zvýšení hladiny vápníku v séru, aniž by docházelo ke známým poruchám metabolismu vápníku. Hyperkalcemie může být průkazem dosud skryté hyperparathyreózy. Před provedením vyšetření funkce příštítných tělísek je třeba léčbu thiazidovými diuretiky přerušit.

Je prokázáno, že thiazidy zvyšují vylučování hořčíku močí, což může mít za následek hypomagnezemii.

U edematických pacientů může za horkého počasí nastat diluční hyponatremie.

Lithium:Stejně jako v případě jiných antagonistů angiotenzinu II se užívání lithia souběžně s přípravkem Sarten Plus H nedoporučuje (viz bod 4.5).

Etnické rozdíly:Stejně jako je tomu u všech ostatních antagonistů angiotenzinu II, je antihypertenzní účinek olmesartan-medoxomilu u černošské populace poněkud nižší než u pacientů jiné barvy pleti, což je pravděpodobně důsledkem toho, že u černošských pacientů trpících hypertenzí je vyšší prevalence stavů s nízkou hladinou reninu.

Antidopingové testy:Hydrochlorothiazid v přípravku může způsobit, že analytický výsledek antidopingového testu bude pozitivní.

Těhotenství:Během těhotenství se léčba antagonisty angiotenzinu II nesmí zahajovat. Pokud již léčba antagonisty angiotenzinu II probíhá, pak jestliže není tato léčba nezbytně nutná, je třeba pacientkyplánující těhotenství převést na jinou antihypertenzní léčbu, u níž je prokázáno, že užívání během těhotenství je bezpečné. Pokud dojde v průběhu léčby k otěhotnění, je třeba antagonisty angiotenzinu II okamžitě vysadit a v případě potřeby zahájit náhradní léčbu (viz bod 4.3 a 4.6).

Ostatní:Stejně jako u všech přípravků na léčbu vysokého krevního tlaku může výrazný pokles krevního tlaku u pacientů s ischemickou srdeční chorobou nebo ischemickou cerebrovaskulární chorobou vyvolat infarkt myokardu nebo cévní mozkovou příhodu.

U pacientů s anamnézou alergie nebo bronchiálního astmatu (nebo i bez této anamnézy, ale s ní je pravděpodobnost vyšší) mohou nastat reakce z přecitlivělosti na hydrochlorothiazid.

Při užívání thiazidových diuretik byly hlášeny případy exacerbace nebo aktivace systémového lupus erythematosus.

Přípravek obsahuje laktózu. Pacienti se vzácnými dědičnými problémy s intolerancí galaktózy, Lappovým nedostatkem laktázy nebo malabsorpcí glukózy a galaktózy by tento přípravek neměliužívat.

4.5

Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Možné interakce související s kombinací Sarten Plus H:

Nedoporučené současné užívání

Lithium:Při podávání lithia souběžně s inhibitory angiotenzin konvertujícího enzymu a vzácně i s antagonisty angiotenzinu II bylo pozorováno reverzibilní zvýšení koncentrace lithia v séru a jeho toxicity. Mimo to thiazidy snižují renální clearance lithia, takže se může následně zvýšit riziko jeho toxicity. Proto se užívání lithia souběžně s přípravkem Sarten Plus H nedoporučuje (viz bod 4.4). Pokud je současné užívání nezbytné, doporučuje se pečlivě sledovat hladinu lithia v séru.

Současné užívání vyžadující opatrnost

Baklofen:Může dojít k zesílení antihypertenzního účinku.

Nesteroidní protizánětlivé léčivé přípravky:Nesteroidní protizánětlivá léčiva – NSAID (tj. kyselina acetylsalicylová [> 3 g/den], COX-2 inhibitory a neselektivní NSAID) mohou snižovat antihypertenzní účinek thiazidových diuretik a antagonistů angiotenzinu II.U některých pacientů s narušenou funkcí ledvin (např. dehydratovaných pacientů nebo starších osob s oslabenou funkcí ledvin) může současné podávání antagonistů angiotenzinu II a léčiv inhibujících cyklooxygenázu vyústit v další zhoršení funkce ledvin, včetně možného akutního selhání ledvin, které je obvykle reverzibilní. Proto je třeba takovou kombinaci podávat s opatrností, zvláště u starších pacientů. Pacienti musejí být dostatečně zavodnění a je třeba zvážit sledování renální funkce po zahájení souběžné terapie i následné periodické sledování.

Současné užívání, které je třeba brát v úvahu

Amifostin:Může dojít k zesílení antihypertenzního účinku.

Jiná antihypertenziva:Souběžným užíváním jiných antihypertenziv se může antihypertenzní účinek přípravku SartenPlus H zvýšit.

Alkohol, barbituráty, narkotika a antidepresiva:Může dojít k zesílení ortostatické hypotenze.

Možné interakce související s olmesartan-medoxomilem:

Nedoporučené současné užívání

Léčivé přípravky ovlivňující hladinu draslíku:Podle zkušeností s používáním jiných léků ovlivňujících systém renin-angiotenzin může souběžné užívání draslík šetřících diuretik, doplňků stravy s draslíkem, náhrad solí s obsahem draslíku nebo jiných léků, které mohou zvyšovat hladinu draslíku v séru (např. heparin, ACE inhibitory), vyvolat vzestup hladiny draslíku v séru (viz bod 4.4). Jestliže je třeba předepsat společně s přípravkem Sarten Plus H i léky, které ovlivňují hladinu draslíku, doporučuje se sledovat hladinu draslíku v séru.

Další informace

Po léčbě antacidy (hydroxid hlinito-hořečnatý) bylo pozorováno mírné snížení biologické dostupnosti olmesartanu.

Na farmakokinetiku nebo farmakodynamiku warfarinu ani na farmakokinetiku digoxinu nemá olmesartan-medoxomil významný vliv.

Souběžné podávání olmesartan-medoxomilu a pravastatinu nemá u zdravých osob klinicky významný vliv na farmakokinetiku ani jedné z těchto látek.

In vitro nevykazoval olmesartan klinicky významné inhibiční účinky na lidské enzymy cytochromu P450, tj. enzymy 1A1/2, 2A6, 2C8/9, 2C19, 2D6, 2E1 a 3A4, a u potkanů neměl na aktivitu cytochromu P450 žádný nebo jen minimální indukční vliv. Mezi olmesartanem a léky

metabolizovanými enzymy cytochromu P450 se proto nepředpokládají žádné klinicky významné interakce.

Možné interakce související s hydrochlorothiazidem:

Nedoporučené současné užívání

Léčivé přípravky ovlivňující hladinu draslíku:Účinek hydrochlorothiazidu vedoucí ke kaliové depleci (viz bod 4.4) může být zesílen souběžným podáváním dalších léčivých přípravků způsobujících ztráty draslíku a hypokalemii (např. další kaliuretická diuretika, laxativa, kortikoidy, ACTH, amfotericin, karbenoxolon, sodná sůl penicilinu G nebo deriváty kyseliny salicylové). Proto se toto souběžné užívání nedoporučuje.

Současné užívání vyžadující opatrnost

Vápenaté soli:Thiazidová diuretika mohou v důsledku sníženého vylučování vápníku zvyšovat jeho hladinu v séru. Pokud je třeba předepsat doplňky vápníku, je zapotřebí sledovat hladinu vápníku v séru a adekvátně upravit dávkování vápníku.

Cholestyraminové a kolestipolové pryskyřice:Přítomností aniontoměničových pryskyřic se absorpce hydrochlorothiazidu zhoršuje.

Digitálisové glykosidy:Thiazidy navozená hypokalemie nebo hypomagnesemie může napomoci rozvoji digitálisových srdečních arytmií.

Léčivé přípravky ovlivněné změnami hladiny draslíku v séru:V případech, kdy se Sarten Plus H podává souběžně s léky, které jsou ovlivněny změnou hladiny draslíku v séru (např. digitálisové glykosidy a antiarytmika), nebo s následujícími lékyvyvolávajícími torsades de pointes (komorovou tachykardii), včetně některých antiarytmik, se doporučuje pravidelné sledování hladiny draslíku v séru a EKG, protože hypokalemie je predisponujícím faktorem torsades de pointes (komorové tachykardie):-

antiarytmika třídy Ia (např. chinidin, hydrochinidin, disopyramid),

-

antiarytmika třídy III (např. amiodaron, sotalol, dofetilid, ibutilid),

-

některá antipsychotika (např. thioridazin, chlorpromazin, levopromazin, trifluoperazin, cyamemazin, sulpirid, sultoprid, amisulprid, tiaprid, pimozid, haloperidol, droperidol),

-

jiné léky (např. bepridil, cisaprid, difemanil, erytromycin i.v., halofantrin, mizolastin, pentamidin, sparfloxacin, terfenadin, vinkamin i.v.).

Nedepolarizující myorelaxancia (např. tubokurarin):Účinek nedepolarizujících myorelaxancií může být hydrochlorothiazidem zesílen.

Anticholinergika (např. atropin, biperiden):Vzestup biologické dostupnosti thiazidových diuretik daný snížením gastrointestinální motility a rychlosti vyprazdňování žaludku.

Antidiabetika (perorální antidiabetika a inzulin):Léčba thiazidem může mít vliv na glukózovou toleranci; proto může být vyžadována úpravadávkování antidiabetika (viz bod 4.4).

Metformin:Metformin je třeba užívat s opatrností vzhledem k riziku laktátové acidózy vyvolané možným selháním funkce ledvin po hydrochlorothiazidu.

Beta-blokátory a diazoxid:Hyperglykemický účinek beta-blokátorů a diazoxidu může být thiazidy zesílen.

Presorické aminy (např. noradrenalin):Účinek presorických aminů může být snížen.

Léčivé přípravky používané při léčbě dny (probenecid, sulfinpyrazon a alopurinol):Protože hydrochlorothiazid může zvyšovat hladinu kyseliny močové v séru, může být zapotřebí upravit dávkování urikosurik. U probenecidu nebo sulfinpyrazonu může být třeba zvýšit dávky.Souběžným podáváním thiazidu se může zvýšit výskyt reakcí z přecitlivělosti na alopurinol.

Amantadin:Thiazidy mohou zvyšovat riziko nežádoucích účinků amantadinu.

Cytotoxické léky (např. cyklofosfamid, methotrexát):Thiazidy mohou snižovat vylučování cytotoxických léků ledvinami a zesilovat jejich myelosupresivní účinky.

Salicyláty:Při podávání vysokých dávek salicylátů může hydrochlorothiazid zvyšovat toxický účinek salicylátů na centrální nervovou soustavu.

Methyldopa:Při současném užívání hydrochlorothiazidu a methyldopy byla v ojedinělých případech zaznamenána hemolytická anemie.

Cyklosporin:Současným užíváním cyklosporinu se může zvyšovat riziko hyperurikemie a komplikací typu dny.

Tetracykliny:Současným podáváním tetracyklinů a thiazidů se zvyšuje riziko nárůstu močoviny vyvolaného tetracykliny. Tato interakce se pravděpodobně netýká doxycyklinu.

4.6

Těhotenství a kojení

TěhotenstvíS ohledem na účinky jednotlivých složek tohoto kombinovaného přípravku na těhotenství se užívání přípravku Sarten Plus H během prvního trimestru těhotenství nedoporučuje (viz bod 4.4). Ve druhém a třetím trimetru těhotenství je Sarten Plus H kontraindikován (viz bod 4.3 a 4.4).

Olmesartan-medoxomil:Užívání antagonistů angiotenzinu II během prvního trimestru těhotenství se nedoporučuje (viz

bod 4.4) a ve druhém a třetím trimetru těhotenství jsou antagonisté angiotenzinu II

kontraindikováni (viz bod 4.3 a 4.4).Pokud jde o riziko teratogenicity po expozici ACE inhibitorům během prvního trimestru těhotenství, nejsou získané epidemiologické doklady průkazné, ovšem určitý malý nárůst tohoto rizika nelze vyloučit. K riziku s antagonisty angiotenzinu II sice neexistují kontrolované epidemiologické údaje, podobná rizika však u této skupiny léčiv mohou existovat. Pokud není další léčba antagonisty angiotenzinu II nezbytně nutná, je třeba pacientky plánující těhotenství převést na jinou antihypertenzní léčbu, u níž je prokázáno, že užívání během těhotenství je bezpečné. Pokud dojde v průběhu léčby k otěhotnění, je třeba antagonisty angiotenzinu II okamžitě vysadit a v případě potřeby zahájit náhradní léčbu.

Je známo, že užívání antagonistů angiotenzinu II během druhého a třetího trimestru vyvolává u člověka fetotoxicitu (sníženou funkci ledvin, oligohydramnion, retardaci osifikace lebky) a neonatální toxicitu (selhání ledvin, hypotenzi, hyperkalemii). (Viz též 5.3 'Předklinické údaje

vztahující se k bezpečnosti'.)

Pokud od druhého trimestru těhotenství došlo k expozici antagonistům angiotenzinu II, doporučuje se ultrazvuková kontrola funkce ledvin a lebky.Děti, jejichž matky užívaly antagonisty angiotenzinu II, musejí být pečlivě sledovány s ohledem na případnou hypotenzi (viz též bod 4.3 a 4.4).

HydrochlorothiazidS užíváním hydrochlorothiazidu během těhotenství, a zejména během prvního trimestru, jsou jen omezené zkušenosti. Studie na zvířatech jsou nedostačující.Hydrochlorothiazid prostupuje placentou. Vzhledem k farmakologickému mechanismu účinkumůže užívání hydrochlorothiazidu během druhého a třetího trimestru narušovat feto-placentální perfuzi a mít fetální a neonatální účinky, jako je ikterus, narušení elektrolytové rovnováhy a trombocytopenie.Hydrochlorothiazid se nesmí užívat na gestační edém, gestační hypertenzi ani preeklampsii kvůli riziku poklesu objemu plazmy a placentální hypoperfuze, aniž by měl příznivý vliv na průběh vlastního onemocnění.Hydrochlorothiazid se u těhotných žen nesmí užívat na esenciální hypertenzi, s výjimkou mimořádných situací, kdy nelze nasadit jinou léčbu.

KojeníOlmesartan-medoxomilProtože k užívání přípravku Sarten Plus H během kojení neexistují žádné údaje, Sarten Plus H se nedoporučuje a mělo by se přejít na jinou léčbu za použití přípravků se známějším bezpečnostním profilem, zejména je-li kojen novorozenec nebo nedonošenec.

HydrochlorothiazidHydrochlorothiazid přechází v malém množství do mateřského mléka. Thiazidy, které ve velkých dávkách způsobují intenzivní diurézu, mohou potlačovat tvorbu mléka. Proto se užívání přípravku Sarten Plus H během kojení nedoporučuje. Pokud již je Sarten Plus H během kojení užíván, je třeba užívat pokud možno co nejnižší dávky.

4.7

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Sarten Plus H 40 mg/12,5 mg a 40 mg/25 mg mohou mít malý nebo mírný vliv na schopnost řídit a obsluhovat stroje. U pacientů užívajících antihypertenziva se mohou občas objevit závratě nebo únava, které mohou oslabit reakční schopnosti.

4.8

Nežádoucí účinky

Nejčastěji hlášenými nežádoucími reakcemi během léčby přípravky Sarten Plus H 40 mg/12,5 mg a 40 mg/25 mg jsou bolest hlavy (2,9 %), závrať (1,9 %) a únava (1,0 %).

Hydrochlorothiazid může zapříčinit nebo zhoršit snížení objemu, což může vést k nerovnováze elektrolytů (viz bod 4.4).

Bezpečnost přípravku Sarten Plus H 40 mg/12,5 mg a 40 mg/25 mg byla hodnocena v rámci klinických studií zahrnujících 3 709 pacientů, kterým byl podáván olmesartan-medoxomil v kombinaci s hydrochlorothiazidem.

Potenciálními nežádoucími reakcemi u přípravku Sarten Plus H 40 mg/12,5 mg a40 mg/25 mg, mohou být nežádoucí účinky zjištěné u fixní kombinace olmesartan-medoxomilu a hydrochlorothiazidu v nižších dávkách 20 mg/12,5 mg a 20 mg/25 mg.

Nežádoucí reakce přípravků Sarten Plus H zjištěné v klinických studiích, poregistračních bezpečnostních studiích a spontánního hlášení, stejně jako nežádoucí reakce zjištěné na základě známého bezpečnostního profilu jednotlivých složek přípravku, kterými jsou olmesartan medoxomil a hydrochlorothiazid, jsou shrnuty v tabulce uvedené níže.

Ke klasifikaci výskytu nežádoucích reakcí byla použita následující terminologie: velmi časté (≥ 1/10), časté ( 1/100 až < 1/10), méně časté ( 1/1000 až < 1/100), vzácné ( 1/10000 až< 1/1000), velmi vzácné (< 1/10000).Třídy orgánových systémů

podle

MedDRA

Nežádoucí reakce

Frekvence

Sarten Plus H

Olmesartan

HCTZ

Infekce a infestace

Sialoadenitida

Vzácné

Poruchy krve a lymfatického systému

Aplastická anémie

Vzácné

Útlum kostní dřeně

Vzácné

Hemolytická anémie

Vzácné

Leukopenie

Vzácné

Neutropenie/Agranulocytóza

Vzácné

Trombocytopenie

Méně časté

Vzácné

Poruchy imunitního systému

Anafylaktické reakce

Méně časté

Méně časté

Poruchy metabolismu a výživy

Anorexie

Méně časté

Glykosurie

Časté

Hyperkalcémie

Časté

Hypercholesterolémie

Méně časté

Velmi časté

Hyperglykémie

Časté

Hyperkalémie

Vzácné

Hypertriglyceridémie

Méně časté

Časté

Velmi časté

Hyperurikémie

Méně časté

Časté

Velmi časté

Hypochlorémie

Časté

Hypochloremická alkalóza

Velmi vzácné

Hypokalémie

Časté

Hypomagnesémie

Časté

Hyponatrémie

Časté

Hyperamylasémie

Časté

Psychiatrické poruchy

Apatie

Vzácné

Deprese

Vzácné

Neklid

Vzácné

Poruchy spánku

Vzácné

Poruchy nervového systému

Stavy zmatenosti

Časté

Křeče

Vzácné

Poruchy vědomí (např. ztráta vědomí)

Vzácné

Závrať/pocit na omdlení

Časté

Časté

Časté

Bolest hlavy

Časté

Časté

Vzácné

Ztráta chuti k jídlu

Méně časté

Parestézie

Vzácné

Posturální závrať

Méně časté

Ospalost

Méně časté

Synkopa

Méně časté

Poruchy oka

Snížená tvorba slz

Vzácné

Přechodně rozmazané vidění

Vzácné

Zhoršení již existující myopie

Méně časté

Xantopsie

Vzácné

Poruchy ucha a labyrintu

Vertigo

Méně časté

Méně časté

Vzácné

Srdeční poruchy

Angina pectoris

Méně časté

Srdeční arytmie

Vzácné

Palpitace

Méně časté

Cévní poruchy

Embolie

Vzácné

Hypotenze

Méně časté

Vzácné

Nekrotizující angiitida (vaskulitida, kožní vaskulitida)

Vzácné

Ortostatická hypotenze

Méně časté

Méně časté

Trombóza

Vzácné

Respirační, hrudní a mediastinální poruchy

Bronchitida

Časté

Kašel

Méně časté

Časté

Dyspnoe

Vzácné

Intersticiální pneumonie

Vzácné

Faryngitida

Časté

Plicní edém

Vzácné

Dechová tíseň

Méně časté

Rinitida

Časté

Gastrointestinální poruchy

Bolest břicha

Méně časté

Časté

Časté

Zácpa

Časté

Průjem

Méně časté

Časté

Časté

Dyspepsie

Méně časté

Časté

Podráždění žaludku

Časté

Gastroenteritida

Časté

Plynatost

Časté

Nausea

Méně časté

Časté

Časté

Pankreatitida

Vzácné

Paralytický ileus

Velmi vzácné

Zvracení

Méně časté

Méně časté

Časté

Poruchy jater a žlučových cest

Akutní cholecystitida

Vzácné

Žloutenka (intrahepatální cholestatický ikterus)

Vzácné

Poruchy kůže a podkožní tkáně

Alergická dermatitida

Méně časté

Anafylaktické kožní reakce

Vzácné

Angioneurotický edém

Vzácné

Vzácné

Kožní reakce podobné lupus erythematosus

Vzácné

Ekzém

Méně časté

Erytém

Méně časté

Exantém

Méně časté

Fotosensitivní reakce

Méně časté

Pruritus

Méně časté

Méně časté

Purpura

Méně časté

Vyrážka

Méně časté

Méně časté

Méně časté

Reaktivace kožního lupus erythematosus

Vzácné

Toxická epidermální nekrolýza

Vzácné

Urtikaria

Vzácné

Méně časté

Méně časté

Poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně

Arthralgie

Méně časté

Artritida

Časté

Bolest zad

Méně časté

Časté

Svalové křeče

Méně časté

Vzácné

Svalová slabost

Vzácné

Myalgie

Méně časté

Méně časté

Bolest končetin

Méně časté

Paréza

Vzácné

Bolest kostí

Časté

Poruchy ledvin a močových cest

Akutní ledvinové selhání

Vzácné

Vzácné

Hematurie

Méně časté

Časté

Intersticiální nefritida

Vzácné

Ledvinová nedostatečnost

Vzácné

Ledvinová dysfunkce

Vzácné

Infekce močových cest

Časté

Poruchy reprodukčního systému a prsu

Erektilní dysfunkce

Méně časté

Méně časté

Celkové poruchy a reakce v místě aplikace

Asténie

Časté

Méně časté

Bolest na hrudi

Časté

Časté

Otok obličeje

Méně časté

Únava

Časté

Časté

Horečka

Vzácné

Příznaky podobné chřipce

Časté

Letargie

Vzácné

Malátnost

Vzácné

Méně časté

Bolest

Časté

Periferní edém

Časté

Časté

Slabost

Méně časté

Vyšetření

Zvýšená alaninamino-transferáza

Méně časté

Zvýšená aspartát-aminotransferáza

Méně časté

Zvýšený vápník v krvi

Méně časté

Zvýšený kreatinin v krvi

Méně časté

Vzácné

Časté

Zvýšená kreatinin-fosfokináza v krvi

Časté

Zvýšená glukóza v krvi

Méně časté

Snížení hematokritu v krvi

Vzácné

Snížení hemoglobinu v krvi

Vzácné

Zvýšená hodnota tuků v krvi

Méně časté

Snížený draslík v krvi

Méně časté

Zvýšený draslík v krvi

Méně časté

Zvýšená močovina v krvi

Méně časté

Časté

Časté

Zvýšený močovinový dusík v krvi

Vzácné

Zvýšení kyseliny močové v krvi

Vzácné

Zvýšená gama-glutamyltransferáza

Méně časté

Zvýšení jaterních enzymů

Časté

Jsou hlášeny jednotlivé případy rhabdomyolýzy v dočasném spojení s příjmem antagonistůangiotenzinu II.

4.9

Předávkování

Specifické údaje o účincích nebo léčbě při předávkování přípravkem Sarten Plus H nejsou k dispozici. Pacienta je třeba pečlivě sledovat, léčba by měla být symptomatická a podpůrná. Léčba závisí na době, která uplynula od požití léku, a na závažnosti symptomů. K navrhovaným opatřením patří vyvolání zvracení a/nebo výplach žaludku. Při léčbě předávkování může být užitečné také aktivní uhlí. Je třeba často sledovat hladiny elektrolytů a kreatininu v séru. Jestliže dojde k hypotenzi, je třeba položit pacienta na záda a rychle mu podat soli a doplnit objem tekutin v oběhu.

Jako nejpravděpodobnější projev předávkování olmesartan-medoxomilem lze očekávat hypotenzi a tachykardii; může také dojít k bradykardii. Předávkování hydrochlorothiazidem se projevuje elektrolytovou deplecí (hypokalemie, hypochloremie) a dehydratací v důsledku nadměrné diurézy. Nejčastějšími příznaky a projevy předávkování jsou nevolnost a ospalost. Hypokalemie může vést ke svalovým křečím, případně může akcentovat srdeční arytmii při současném podávání digitálisových glykosidů nebo některých antiarytmik.

Pokud jde o možnost odstranění olmesartanu nebo hydrochlorothiazidu dialýzou, nejsou žádné informace k dispozici.

5.

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1

Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: antagonisté angiotenzinu II a diuretika, ATC kód: C09D A08.

Mechanismus účinku/Farmakodynamický účinek

Sarten Plus H obsahuje kombinaci olmesartan-medoxomilu, což je antagonista angiotenzinu II, a hydrochlorothiazidu, což je thiazidové diuretikum. Kombinace těchto dvou složek má aditivní antihypertenzní účinek, což vede k výraznějšímu snížení krevního tlaku než při použití jednotlivých složek samostatně.Dávkování přípravku Sarten Plus H jednou denně vede k účinnému a hladkému snížení krevního tlaku, které trvá celých 24 hodin.

Olmesartan-medoxomil je perorálně aktivní selektivní antagonista receptorů pro angiotenzin II (typ AT1). Angiotenzin II je primární vazoaktivní hormon systému renin-angiotenzin-aldosteron a hraje významnou roli v patofyziologii hypertenze. Účinky angiotenzinu II zahrnujívazokonstrikci, stimulaci syntézy a uvolňování aldosteronu, stimulaci srdce a reabsorpci sodíku v ledvinách. Olmesartan blokuje vazokonstrikční působení angiotenzinu II a účinky angiotenzinu II na sekreci aldosteronu, a to blokádou jeho vazby na AT1 receptor ve tkáních, jako jsou hladká svalovina cév a nadledviny. Účinek olmesartanu je nezávislý na zdroji anebo cestě syntézy angiotenzinu II. Výsledkem selektivního antagonismu receptorů pro angiotenzin II (AT1) je zvýšení hladiny reninu v plazmě a koncentrací angiotenzinu I a II a mírné snížení koncentrace aldosteronu v plazmě.

Při hypertenzi vyvolává olmesartan-medoxomil v závislosti na dávce dlouhodobý pokles arteriálního krevního tlaku. Nejsou žádné důkazy o hypotenzi po první dávce, tachyfylaxiv průběhu dlouhodobé léčby ani rebound hypertenzi po náhlém ukončení léčby.

Dávkování olmesartan-medoxomilu jednou denně vede k účinnému a hladkému snížení krevního tlaku po celý 24-hodinový dávkovací interval. Dávkování jednou denně vyvolává podobné snížení krevního tlaku jako dávkování dvakrát denně při stejné celkové denní dávce.

Při kontinuální léčbě se maximálního snížení krevního tlaku dosahuje přibližně za 8 týdnů od zahájení léčby, ovšem podstatná míra antihypertenzního účinku je pozorována již po 2 týdnech léčby.

Vliv olmesartan-medoxomilu na mortalitu a morbiditu není znám.

Hydrochlorothiazid je thiazidové diuretikum. Mechanismus antihypertenzního účinku thiazidových diuretik není zcela znám. Thiazidy ovlivňují renální tubulární mechanismy reabsorpce elektrolytů, a tím přímo zvyšují vylučování sodíku a chloridů přibližně v ekvivalentním množství. Diuretickým působením hydrochlorothiazidu se snižuje objem plazmy, zvyšuje se plazmatická aktivita reninu a zvyšuje se sekrece aldosteronu, což následně vede ke zvýšení ztrát draslíku a hydrogenuhličitanů močí a snížení draslíku v séru. Spojení renin-aldosteron je zprostředkováno angiotenzinem II, a proto současné podání antagonisty angiotenzinu II má tendenci zvrátit ztráty draslíku vyvolané thiazidovými diuretiky. K nástupu diurézy po hydrochlorothiazidu dochází asi za 2 hodiny, maximálního účinku je dosaženo asi za 4 hodiny po podání dávky, přičemž účinek přetrvává přibližně 6–12 hodin.

Epidemiologické studie prokázaly, že dlouhodobá monoterapie hydrochlorothiazidem snižuje riziko kardiovaskulární mortality a morbidity.

Klinická účinnost a bezpečnost

Kombinace olmesartan-medoxomilu a hydrochlorothiazidu vede k aditivnímu snížení krevního tlaku, které obecně vzrůstá s dávkou každé složky.

Ve sdružených placebem kontrolovaných studiích vedlo podávání kombinace olmesartan-medoxomilu/hydrochlorothiazidu

20 mg/12,5 mg

a

20 mg/25 mg

k poklesu

systolického/diastolického krevního tlaku v době nejmenšího účinku (trough) v průměru o 12/7 mm Hg, resp. 16/9 mm Hg oproti účinku placeba.

Podání 12,5 a 25 mg hydrochlorothiazidu pacientům s nedostatečnou úpravou krevního tlaku při monoterapii olmesartan-medoxomilem (20 mg) vedlo k dalšímu snížení 24-hodinového systolického/diastolického krevního tlaku měřeného ambulantně o 7/5 mm, resp. o 12/7 mm Hg v porovnání

s monoterapií

olmesartan-medoxomilem.

Další

pokles

průměrného

systolického/diastolického krevního tlaku v době nejmenšího účinku (trough) v porovnání s výchozí hodnotou činilo 11/10 mm Hg, resp. 16/11 mm Hg.

Účinnost kombinované léčby olmesartan-medoxomilem/hydrochlorothiazidem přetrvávala i při dlouhodobé léčbě (jeden rok). Vysazení léčby olmesartan-medoxomilem, ať již společně s hydrochlorothiazidem nebo bez něj, nevyvolalo rebound fenomén hypertenze.

Fixní

kombinace

olmesartan-medoxomilu

a

hydrochlorothiazidu

40 mg/

12,5 mg a 40 mg/25 mg byly předmětem tří klinických studií zahrnujících 1 482 pacientů s vysokým krevním tlakem.

V dvojitě zaslepené studii s esenciální hypertenzí byla hodnocena účinnost kombinační léčby přípravkem Sarten Plus H 40 mg/12,5 mg v porovnání s monoterapií olmesartan-medoxomilem (Sarten) 40 mg, přičemž primárním ukazatelem účinnosti byl pokles diastolického krevního tlakuvsedě. Po osmitýdenní léčbě činil pokles systolického/diastolického krevního tlaku v kombinační skupině 31,9/18,9 mm Hg oproti hodnotám 26,5/15,8 mm Hg ve skupině s monoterapií (p < 0,0001).

Ve dvojitě zaslepené, ale nekontrolované druhé fázi této studie byli pacienti, kteří na léčbu nereagovali, převedeni z monoterapie olmesartan-medoxomilem (Sarten) 40 mg na Sarten Plus H 40 mg/12,5 mg a podobně z léčby přípravkem Sarten Plus H 40 mg/12,5 mg na Sarten Plus H 40 mg/25 mg, což vedlo k dalšímu významnému poklesu systolického/diastolického krevního tlaku; tím se potvrdilo, že zvýšení dávky je klinicky významná cesta, jak zlepšit úpravu krevního tlaku.

V rámci druhé dvojitě zaslepené, randomizované, placebem kontrolované studie byla hodnocena účinnost doplnění léčby o hydrochlorothiazid u pacientů, u nichž se dostatečně neupravil krevní tlak po osmitýdenní léčbě přípravkem Sarten 40 mg. Tito pacienti buď dále užívali Sarten 40 mg, nebo jim byla léčba po dobu dalších 8 týdnů doplněna o hydrochlorothiazid 12,5 mg, resp. 25 mg. Čtvrtá skupina byla randomizována k léčbě přípravkem Sarten Plus H 20 mg/12,5 mg.

Přidání

hydrochlorothiazidu

12,5 mg,

resp.

25 mg,

vedlo

k dalšímu

poklesu

systolického/diastolického krevního tlaku o 5,2/3,4 mm Hg (p < 0,0001), resp. 7,4/5,3 mm Hg (p < 0,0001) v porovnání s léčbou samotným přípravkem Sarten 40 mg.

Při porovnání pacientů, kteří užívali Sarten Plus H 20 mg/12,5 mg, s pacienty, kteří užívali40 mg/12,5 mg, byl zjištěn statisticky významný rozdíl v poklesu systolického krevního tlaku o 2,6 mm

Hg

ve

prospěch

vyšší

dávkové

kombinace

(p = 0,0255);

zatímco u diastolického krevního tlaku činil rozdíl v poklesu 0,9 mm Hg. Při ambulantním monitorování krevního tlaku (ABPM) potvrdily údaje průměrných změn u 24-hodinového, denního a nočního diastolického a systolického krevního tlaku výsledky běžných měřeníkrevního tlaku.

V rámci další dvojitě zaslepené randomizované studie byla porovnávána účinnost kombinované léčby přípravky Sarten Plus H 20 mg/25 mg a Sarten Plus H 40 mg/25 mg u pacientů, u nichž osmitýdenní léčba přípravkem Sarten 40 mg nevedla k dostatečné úpravě krevního tlaku.

Po 8 týdnech kombinované léčby byl systolický/diastolický krevní tlak v porovnání s výchozím stavem významně nižší, a to o 17,1/10,5 mm Hg ve skupině s přípravkem Sarten Plus H 20 mg/25 mg a o 17,4/11,2 mm Hg ve skupině s přípravkem Sarten Plus H 40 mg/25 mg. Rozdíl mezi oběma skupinami nebyl při konvenčním měření krevního tlaku statisticky významný, což je možné vysvětlit známým plochým vztahem dávka-účinek u antagonistů angiotenzinu II, jako jeolmesartan-medoxomil.

Ovšem průměrné hodnoty 24-hodinového, denního a nočního systolického i diastolického krevního tlaku získané postupem ABPM poskytly klinicky významné a statisticky významné rozdíly ve prospěch přípravku Sarten Plus H 40 mg/25 mg v porovnání s přípravkem Sarten PlusH 20 mg/25 mg.

Antihypertenzní účinek přípravku Sarten Plus H byl podobný bez ohledu na věk, pohlaví a stav diabetu.

5.2

Farmakokinetické vlastnosti

Absorpce a distribuce

Olmesartan-medoxomil:Olmesartan-medoxomil je proléčivo. Esterázami ve střevní sliznici a v portální krvi je během absorpce z gastrointestinálního traktu rychle přeměňován na farmakologicky účinný metabolit olmesartan. Žádný intaktní olmesartan-medoxomil ani intaktní medoxomilová část v postranním řetězci nebyly v plazmě ani v exkretech detekovány. Průměrná absolutní biologická dostupnost olmesartanu z tablet byla 25,6 %.

Průměrná maximální plazmatická koncentrace (Cmax) olmesartanu je dosahována během 2 hodin od perorálního podání olmesartan-medoxomilu; koncentrace olmesartanu v plazmě vzrůstá přibližně lineárně se zvyšováním jednotlivé perorální dávky až do 80 mg.

Strava má na biologickou dostupnost olmesartanu minimální vliv, a proto se olmesartan-medoxomil může užívat jak s jídlem, tak bez jídla.

Mezi pohlavími osob nebyly ve farmakokinetice olmesartanu zjištěny žádné klinicky významné rozdíly.

Olmesartan se ve značné míře váže na plazmatické bílkoviny (99,7 %), ale potenciál ke klinicky významným interakcím z hlediska vytěsňování z vazby na bílkoviny mezi olmesartanem a jinými současně podávanými léčivými látkami, které se také vysoce vážou na plazmatické bílkoviny, je nízký (jak potvrdil nedostatek klinicky významných interakcí mezi olmesartan-medoxomilem a warfarinem). Na krevní buňky se olmesartan váže jen zanedbatelně. Průměrný distribuční objem po intravenózním podání je nízký (16–29 litrů).

Hydrochlorothiazid:Po perorálním podání olmesartan-medoxomilu a hydrochlorothiazidu v kombinaci činil medián doby k dosažení maximální koncentrace hydrochlorothiazidu 1,5–2 hodiny po podání. Hydrochlorothiazid se z 68 % váže na plazmatické bílkoviny a jeho zdánlivý distribuční objem je 0,83–1,14 l/kg.

Metabolismus a eliminace

Olmesartan-medoxomil:Celková plazmatická clearance olmesartanu byla obvykle 1,3 l/h (CV, 19 %) a ve srovnání s průtokem krve játry (cca 90 l/h) byla relativně pomalá. Po jednorázovém perorálním podání

14C

značeného olmesartan-medoxomilu bylo 10–16 % podané radioaktivity vyloučeno močí (velká většina v průběhu 24 hodin po podání dávky) a zbývající podíl radioaktivity byl vyloučen stolicí. Na základě systémové dostupnosti 25,6 % lze vypočítat, že absorbovaný olmesartan je odstraňován jak renální exkrecí (cca 40 %), tak hepatobiliární exkrecí (cca 60 %). Veškerá zaznamenaná radioaktivita byla identifikována jako olmesartan, žádné jiné významné metabolity detekovány nebyly. Enterohepatální oběh olmesartanu je minimální. Protože se značný podíl olmesartanu vylučuje žlučí, je tento lék u pacientů s obstrukcí žlučových cest kontraindikován (viz bod 4.3).

Terminální eliminační poločas olmesartanu se po opakovaném perorálním podání pohyboval v rozmezí 10 až 15 hodin. Ustálený stav byl dosažen po několika prvních dávkách a po 14 dnech opakovaného podávání už nebyla žádná další kumulace patrná. Renální clearance byla přibližně 0,5–0,7 l/h, a to nezávisle na dávce.

Hydrochlorothiazid:

Hydrochlorothiazid se u člověka nemetabolizuje, takřka úplně se nezměněn vylučuje močí. Zhruba 60 % perorálně podané dávky se vyloučí v nezměněné podobě do 48 hodin. Renální clearance je přibližně 250–300 ml/min. Terminální eliminační poločas hydrochlorothiazidu je 10–15 hodin.

Sarten Plus H

Systémová biologická dostupnost hydrochlorothiazidu je při současném podání s olmesartan-medoxomilem snížena o cca 20 %, ale toto mírné snížení není klinicky významné. Kinetika olmesartanu není současným podáním hydrochlorothiazidu ovlivněna.

Farmakokinetika u vybraných populací

Starší osoby (65 let a starší):U starších (65–75 let) hypertenzních pacientů byla AUC olmesartanu v ustáleném stavu ve srovnání s mladšími věkovými skupinami zvýšena o cca 35 %, u velmi starých pacientů ( 75 let) o cca 44 % (viz bod 4.2).Omezené údaje naznačují, že systémová clearance hydrochlorothiazidu je u zdravých i hypertenzních starších jedinců snížena v porovnání s mladými zdravými dobrovolníky.

Poškození ledvinU pacientů s mírným, středně závažným a závažným poškozením ledvin byla AUC olmesartanu v ustáleném stavu ve srovnání se zdravými dobrovolníky zvýšena o 62, 82 a 179 % (viz bod 4.2,

4.3, 4.4).

U pacientů s mírným až středně závažným poškozením ledvin (clearance kreatininu 30–60 ml/min) činí maximální dávka olmesartan-medoxomilu 20 mg jednou denně. U pacientů se závažným poškozením ledvin (clearance kreatininu < 30 ml/min) se používání olmesartan-medoxomilu nedoporučuje.Biologický poločas hydrochlorothiazidu je u pacientů s poškozenými funkcemi ledvin prodloužen.

Poškození jater:Po jednorázovém perorálním podání byly hodnoty AUC olmesartanu při mírném a středně závažném poškození jater o 6 % a o 65 % vyšší než u odpovídajících zdravých jedinců. Nevázaná frakce olmesartanu 2 hodiny po podání byla u zdravých jedinců, u pacientů s mírným poškozením jater a u pacientů se středně závažným poškozením jater 0,26, 0,34 a 0,41 %. Po opakovaném podávání byla u pacientů se středně závažným poškozením jater průměrná AUC olmesartanu opět zhruba o 65 % vyšší než u odpovídající skupiny zdravých dobrovolníků. Průměrné hodnoty Cmax olmesartanu byly u pacientů s poškozením jater a u zdravých osob podobné.U pacientů se středně závažným poškozením jater se doporučuje počáteční dávkování 10 mg olmesartan-medoxomilu jednou denně; maximální dávka nesmí překročit 20 mg jednou denně. U pacientů se závažným poškozením jater nebyl olmesartan-medoxomil hodnocen (viz bod 4.2,

4.3, 4.4).

Farmakokinetiku hydrochlorothiazidu poškození jater nijak významně neovlivňuje.

5.3

Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Toxický potenciál kombinace olmesartan-medoxomil/hydrochlorothiazid byl hodnocen u potkanů a psů v rámci studií toxicity s opakovaným perorálním podáváním léku po dobu až šesti měsíců.Stejně jako u obou jednotlivých látek a u jiných léků této skupiny byly hlavním cílovým orgánem toxikologického

působení

této

kombinace

ledviny.

Kombinace

olmesartan-

medoxomil/hydrochlorothiazid vyvolala funkční změny ledvin (vzestup dusíku urey a kreatininu v séru). Vysoké dávky způsobily u potkanů a psů degeneraci a regeneraci tubulů v ledvinách, pravděpodobně změnou v hemodynamice ledvin (snížená perfuze ledvin jako důsledek hypotenze s tubulární hypoxií a degenerací tubulárních buněk). Kromě toho kombinace olmesartan-medoxomil/hydrochlorothiazid způsobila u potkanů pokles parametrů červených krvinek (počet erytrocytů, hemoglobin a hematokrit) a snížení hmotnosti srdce.Tyto účinky byly pozorovány také u jiných antagonistů AT1 receptorů a rovněž u ACE inhibitorů; nejspíše jsou vyvolány farmakologickým působením vysokých dávek olmesartan-medoxomilu a zdá se, že u člověka nejsou při podávání doporučených terapeutických dávek relevantní.

Ve studiích genotoxicity se neprokázaly žádné známky klinicky významné genotoxické aktivityjak u kombinace olmesartan-medoxomilu s hydrochlorothiazidem, tak u jednotlivých složek.

Karcinogenní potenciál kombinace olmesartan-medoxomilu s hydrochlorothiazidem nebyl studován, protože neexistují důkazy, že by za podmínek klinického použití měla kterákoli z obou složek významné karcinogenní účinky.

Pokud jde o teratogenitu kombinace olmesartan-medoxomilu/hydrochlorothiazidu, ve studiích provedených na myších a potkanech se neprojevovala. Jak se u této skupiny léčivých přípravkůdalo předpokládat, byla u potkanů pozorována fetální toxicita, což bylo prokázáno významným poklesem tělesné váhy plodů, které byly během gestace vystaveny působení kombinace olmesartan-medoxomilu s hydrochlorothiazidem (viz bod 4.3, 4.6).

6.

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1

Seznam pomocných látek

Mikrokrystalická celulózaMonohydrát laktózyČástečně substituovaná hyprolózaHyprolóza

Magnesium-stearát

Potahová vrstvaMastekHypromelózaOxid titaničitý (E 171)Žlutý oxid železitý (E 172)Červený oxid železitý (E 172)

6.2

Inkompatibility

Neuplatňuje se.

6.3

Doba použitelnosti

5 let

6.4

Zvláštní opatření pro uchovávání

Přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

6.5

Druh obalu a velikost balení

Blistr z laminovaného PA/Al/PVC/Al.

Balení po 14, 28, 30, 56, 84, 90, 98, 10 x 28 a 10 x 30 potahovaných tabletách.Perforované jednodávkové blistry - balení po 10, 50 a 500 potahovaných tabletách.

Na trhu nemusejí být všechny velikosti balení.

6.6

Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku

Všechen nepoužitý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními požadavky.

7.

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Menarini International Operations Luxembourg S.A., L-1611 Luxembourg, Lucembursko

8.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO/A

Sarten Plus H 40 mg/12,5 mg:

58/883/10-C

Sarten Plus H 40 mg/25 mg:

58/884/10-C

9.

DATUM PRVNÍ REGISTRACE / PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

10.11.2010

10.

DATUM REVIZE TEXTU

25.11.2011


nahoru

Informace na obalu

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU Krabička obsahující blistry

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Sarten Plus H 40 mg/12,5 mg

Potahované tabletyOlmesartanum medoxomilum/hydrochlorothiazidum

2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

1 potahovaná tableta obsahuje:40 mg olmesartanum medoxomilum a 12,5 mg hydrochlorothiazidum

3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Pomocné látky: laktosa. Další informace viz příbalová informace.

4. LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ

14 (28, 30, 56, 84, 90, 98) potahovaných tablet10 x 28 potahovaných tablet10 x 30 potahovaných tablet

5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Perorální podání.Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

6. ZVLÁŠTNÍ

UPOZORNĚNÍ,

ŽE

LÉČIVÝ

PŘÍPRAVEK

MUSÍ

BÝT

UCHOVÁVÁN MIMO DOSAH A DOHLED DĚTÍ

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8. POUŽITELNOST

Použitelné do:

9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH

PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Menarini International Operations Luxembourg S.A., L-1611 Luxembourg, Lucembursko

12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

Reg. č.: 58/883/10-C

13. ČÍSLO ŠARŽE

Č. šarže:

14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.

15. NÁVOD K POUŽITÍ

16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

Sarten Plus H 40 mg/12,5 mg

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU Krabička obsahující perforované jednodávkové blistry

17. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Sarten Plus H 40 mg/12,5 mg

Potahované tabletyOlmesartanum medoxomilum/hydrochlorothiazidum

18. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

1 potahovaná tableta obsahuje: 40 mg olmesartanum medoxomilum a 12,5 mg hydrochlorothiazidum

19. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Pomocné látky: laktosa. Další informace viz příbalová informace.

20. LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ

10 potahovaných tablet50 potahovaných tablet500 potahovaných tablet

21. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Perorální podání.Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

22. ZVLÁŠTNÍ

UPOZORNĚNÍ,

ŽE

LÉČIVÝ

PŘÍPRAVEK

MUSÍ

BÝT

UCHOVÁVÁN MIMO DOSAH A DOHLED DĚTÍ

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

23. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

24. POUŽITELNOST

Použitelné do:

25. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

26. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH

PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

27. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Menarini International Operations Luxembourg S.A., L-1611 Luxembourg, Lucembursko

28. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

Reg. č.: 58/883/10-C

29. ČÍSLO ŠARŽE

Č. šarže:

30. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.

31. NÁVOD K POUŽITÍ

32. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

Sarten Plus H 40 mg/12,5 mg

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH

33. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Sarten Plus H 40 mg/12,5 mg

potahované tabletyOlmesartanum medoxomilum/hydrochlorothiazidum

34. NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Menarini International O.L. S.A.

35. POUŽITELNOST

Použitelné do:

36. ČÍSLO ŠARŽE

Č. šarže:

37. JINÉ

Po → Út → St → Čt → Pá → So → Ne ↓Ne ← So ← Pá ← Čt ← St ← Út ← Po

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA PERFOROVANÝCH JEDNODÁVKOVÝCH BLISTRECH

38. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Sarten Plus H 40 mg/12,5 mg

potahované tabletyOlmesartanum medoxomilum/hydrochlorothiazidum

39. NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Menarini International O.L. S.A.

40. POUŽITELNOST

Použitelné do:

41. ČÍSLO ŠARŽE

Č. šarže:

42. JINÉ

Tyto informace jsou určeny pouze odborníkům. Pokud máte pochybnosti o nějakém léku, prosím, kontaktujte svého lékaře. Nedoporučujeme se řídit informacemi uvedenými na těchto stránkách, mohou být zastaralé a nepřesné.