Sarten Plus H 20/12,5 Mg

Kód 0044752 ( )
Registrační číslo 58/ 458/05-C
Název SARTEN PLUS H 20/12,5 MG
Režim prodeje na lékařský předpis
Stav registrace registrovaný léčivý přípravek
Držitel registrace Menarini International Operations Luxembourg S.A., Luxembourg, Lucembursko
ATC klasifikace

nahoru

Varianty

Kód Náz. Forma
0040870 POR TBL FLM 10 Potahovaná tableta, Perorální podání
0040869 POR TBL FLM 10X28 Potahovaná tableta, Perorální podání
0040861 POR TBL FLM 14 Potahovaná tableta, Perorální podání
0040862 POR TBL FLM 28 Potahovaná tableta, Perorální podání
0044752 POR TBL FLM 30 Potahovaná tableta, Perorální podání
0040871 POR TBL FLM 50 Potahovaná tableta, Perorální podání
0040873 POR TBL FLM 500 Potahovaná tableta, Perorální podání
0040863 POR TBL FLM 56 Potahovaná tableta, Perorální podání
0053593 POR TBL FLM 84 Potahovaná tableta, Perorální podání
0053592 POR TBL FLM 90 Potahovaná tableta, Perorální podání
0040864 POR TBL FLM 98 Potahovaná tableta, Perorální podání

nahoru

Příbalový létak SARTEN PLUS H 20/12,5 MG

Příloha č. 1 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls209707/2009 a sukls209709/2009 a příloha k sp. zn. sukls138101/2011

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

Sarten Plus H 20/12,5 mg

Sarten Plus H 20/25 mg

Potahované tablety

olmesartanum medoxomilum/hydrochlorothiazidum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.-

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

-

Máte-li případně další otázky, zeptejte se, prosím, svého lékaře nebo lékárníka.

-

Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.

-

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete:

1. Co je Sarten Plus H a k čemu se používá2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Sarten Plus H užívat3. Jak se Sarten Plus H užívá4. Možné nežádoucí účinky5. Jak Sarten Plus H uchovávat6. Další informace

1. Co je Sarten Plus H a k čemu se používá

Sarten Plus H obsahuje dvě léčivé látky, olmesartan-medoxomil a hydrochlorothiazid, které se užívají k léčbě vysokého krevního tlaku (hypertenze):

Olmesartan-medoxomil patří do skupiny léků zvaných antagonisté angiotenzinu II. Snižuje krevní tlak, a to relaxací (uvolněním) cév.

Hydrochlorothiazid patří do skupiny léků označovaných jako thiazidová diuretika („močopudné léky“). Krevní tlak snižuje tím, že působí na ledviny, které pak tvoří více moči, a pomáhají tak organismu zbavovat se přebytečných tekutin.

Přípravek Sarten Plus H dostanete pouze v případě, že léčba samotným přípravkem Sarten(olmesartan-medoxomil) u Vás nevedla k dostatečné úpravě krevního tlaku. Obě léčivé látky v přípravku Sarten Plus H při současném podání pomáhají snižovat krevní tlak více, než kdyby kterákoliv z nich byla podávána samostatně.

Možná již v současnosti nějaké léky na léčbu vysokého krevního tlaku užíváte, ale Váš lékař Vám předepsal Sarten Plus H, aby ho snížil ještě více.

Vysoký krevní tlak je možno upravovat léky jako je přípravek Sarten Plus H. Váš lékař Vám nejspíše také doporučil, abyste napomohli snížení svého krevního tlaku změnou způsobuživota (např. snížením váhy, odvyknutím kouření, pitím méně alkoholických nápojů a snížením množství soli ve stravě). Lékař Vám také pravděpodobně doporučil, abyste

pravidelně cvičili, vhodná je např. chůze nebo plavání. Je důležité, abyste se radami svého lékaře řídili.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Sarten Plus H užívat

Neužívejte Sarten Plus H:

jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na olmesartan-medoxomil nebo hydrochlorothiazidnebo na kteroukoli další složku obsaženou v tabletách (úplný seznam těchto složek je uveden v bodu 6) nebo na látky podobné hydrochlorothiazidu (sulfonamidy)

jestliže jste více než 3 měsíce těhotná (Užívaní přípravku Sarten Plus H je lépe se vyhnout i na počátku těhotenství – viz bod Těhotenství a kojení)

jestliže máte závažné problémy s ledvinami

jestliže máte nízkou hladinu draslíku nebo sodíku nebo vysokou hladinu vápníku nebo kyseliny močové (s příznaky dny nebo ledvinových kamenů) v krvi a tento stav se léčbou nelepší

jestliže máte závažné poškození jater nebo Vám zežloutla kůže a oči (žloutenka) nebo máte potíže s odtokem žluči ze žlučníku (neprůchodnost žlučových cest, např. kvůli žlučovým kamenům)

Jestliže se domníváte, že se Vás týká jakýkoliv z uvedených stavů, nebo si nejste jisti, tablety neužívejte. Poraďte se se svým lékařem a řiďte se jeho radou.

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Sarten Plus H je zapotřebí

Pokud máte kterýkoliv z níže uvedených zdravotních problémů, oznamte to svému lékaři,než začnete tablety užívat:

Mírné až středně závažné ledvinové problémy nebo nedávno transplantovaná ledvina

 Jaterní onemocnění

Srdeční selhání nebo potíže se srdečními chlopněmi nebo srdečním svalem

 Zvracení (pocit na zvracení) nebo průjem, které jsou silné nebo přetrvávají několik dnů

Léčba vysokými dávkami diuretik (močopudných léků) nebo dieta s nízkým obsahem soli

 Onemocnění nadledvinek (např. primární aldosteronismus) Cukrovka (diabetes mellitus)

Lupus erythematodes (autoimunitní onemocnění)

 Alergie nebo astma

Pokud máte některou z těchto obtíží, Váš lékař může vyžadovat častější lékařské kontroly a provedení některých testů.

Sarten Plus H může zvyšovat hladiny tuků a kyseliny močové v krvi (příčina dny –bolestivého otoku kloubů). Váš lékař bude pravděpodobně vyžadovat občasné provedení krevních testů ke kontrole těchto parametrů.

Lék může také v krvi měnit koncentraci některých chemických látek, tzv. elektrolytů. Váš lékař bude pravděpodobně vyžadovat občasné provedení krevních testů za účelem jejichkontroly. Známkami změn koncentrace elektrolytů jsou: žízeň, sucho v ústech, svalové bolesti nebo křeče, svalová únava, nízký krevní tlak (hypotenze), slabost, zpomalenost, únava,

ospalost nebo neklid, nevolnost, zvracení, snížené močení, zrychlená srdeční frekvence. Pokud tyto příznaky u sebe zjistíte, sdělte to svému lékaři.

Jako u jiných léků na snižování krevního tlaku může nadměrný pokles krevního tlaku u pacientů s poruchami průtoku krve v srdci nebo mozku způsobit srdeční infarkt nebo cévní mozkovou příhodu. Proto Vám bude Váš lékař krevní tlak pečlivě kontrolovat.

Pokud se máte dostavit na testy funkce příštítných tělísek, měli byste před provedením těchto testů přestat Sarten Plus H užívat.

Jestliže jste sportovci, tento lék může změnit výsledky antidopingové zkoušky. Zkouška může být pozitivní.

Jestliže se domníváte, že jste těhotná (nebo byste mohla otěhotnět), sdělte to svému ošetřujícímu lékaři. V raných stadiích těhotenství se Sarten Plus H nedoporučuje, a jste-li těhotná déle než tři měsíce, přípravek nesmíte užívat, protože by mohl způsobit závažné poškození dítěte, je-li užíván v tomto stádiu (viz bod Těhotenství a kojení).

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky

Prosím informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Zejména je třeba, abyste ho informovali o jakémkoli z těchto léků:

Léky, které mohou zvyšovat hladinu draslíku v krvi, pokud byste je užívali souběžně s přípravkem Sarten Plus H. Mezi tyto léky se řadí:-

doplňky draslíku (stejně jako náhrady solí obsahující draslík)

-

močopudné přípravky (diuretika)

-

heparin (na ředění krve)

-

projímadla

-

steroidy

-

adrenokortikotropní hormon (ACTH)

-

karbenoxolon (lék na vředy v ústech a žaludeční vředy)

-

sodná sůl penicilinu G (označovaný také jako sodná sůl benzylpenicilinu, antibiotikum)

-

některé léky tlumící bolesti, jako je kyselina acetylsalicylová nebo salicyláty

 Lithium (lék na léčbu poruch nálady a některých typů deprese) – při souběžném užívání s

přípravkem Sarten Plus H se může zvyšovat toxicita lithia. Pokud lithium musíte užívat, bude Vám lékař kontrolovat jeho hladinu v krvi.

 Nesteroidní protizánětlivé léky (NSAID) (léky proti bolestem, otokům a dalším

příznakům zánětu, včetně artritidy), pokud jsou užívány souběžně s přípravkem SartenPlus H, mohou zvyšovat riziko selhání ledvin a snižovat účinek tohoto přípravku

 Další léky na snižování krevního tlaku (antihypertenziva), protože mohou zvyšovat účinek

přípravku Sarten Plus H

 Léky na spaní, sedativa a antidepresiva, protože jejich užívání souběžně s přípravkem

Sarten Plus H může při vstávání (přechodu do vzpřímené polohy) vyvolat náhlý pokles krevního tlaku

 Některé léky na uvolňování svalstva, jako je baklofen nebo tubokurarin Amifostin a některé další léky na léčbu rakoviny, jako je cyklofosfamid nebo methotrexát

 Cholestyramin a kolestipol, což jsou léky na snižování hladiny tuku v krvi

Anticholinergní přípravky, jako je atropin a biperiden

Léky na některé psychiatrické poruchy, jako je thioridazin, chlorpromazin, levomepromazin, trifluoperazin, cyamemazin, sulpirid, amisulprid, pimozid, sultoprid, tiaprid, droperidol nebo haloperidol

Některé léky na srdeční onemocnění, jako je chinidin, hydrochinidin, disopyramid, amiodaron, sotalol nebo digitalis

Léky, které mohou měnit srdeční rytmus, jako je mizolastin, pentamidin, terfenadin, dofetilid, ibutilid nebo erytromycin v injekcích

Perorální léky na cukrovku, jako je metformin, nebo inzulín, které snižují hladinu cukru v krvi

Beta-blokátory a diazoxid, léky užívané při léčbě vysokého krevního tlaku a nízké hladiny cukru v krvi, protože Sarten Plus H může zesilovat jejich účinek na zvyšování krevního cukru

Methyldopa, lék k léčbě vysokého krevního tlaku

Léky na zvyšování krevního tlaku a zpomalování tepové frekvence, jako je noradrenalin

Difemanil, používaný k léčbě pomalé tepové frekvence nebo snížení pocení

Léky na dnu, jako je probenecid, sulfinpyrazon nebo allopurinol

doplňky vápníku

 Amantadin, což je protivirový lék Cyklosporin, lék užívaný k zabránění odhojení transplantovaných orgánů

Některá antibiotika zvaná tetracykliny nebo sparfloxacin

 Amfotericin, což je lék na plísňové infekce Některá antacida užívaná k léčbě překyselení žaludku, jako je hydroxid hlinitý a

hořečnatý, protože mohou mírně snižovat účinek přípravku Sarten Plus H

 Cisaprid, používaný ke zvýšení pohybu stravy v žaludku a střevech

Halofantrin, užívaný k léčbě malárie.

Užívání přípravku Sarten Plus H s jídlem a pitím

Sarten Plus H může být užíván s jídlem nebo nezávisle na jídle.

Jestliže během užívání přípravku Sarten Plus H požíváte alkoholické nápoje, je třeba opatrnosti, protože někteří jedinci mohou mít pocit na omdlení nebo závratě. Pokud je tomu tak i u vás, nepožívejte žádný alkohol, a to ani víno, pivo nebo míchané alkoholické nápoje.

Děti a mladiství (do 18 let)

Podávání přípravku Omletec Plus H dětem a mladistvým do 18 let se nedoporučuje.

Černošští pacienti

Stejně jako u jiných podobných léků je účinek přípravku Sarten Plus H na snížení krevního tlaku u černošských pacientů poněkud nižší.

Těhotenství a kojení

Těhotenství

Je třeba, abyste informovala svého lékaře, pokud si myslíte, že jste těhotná (nebo byste mohlaotěhotnět). Lékař Vás obvykle upozorní, že před otěhotněním nebo jakmile své těhotenství zjistíte, máte přestat Sarten Plus H užívat a doporučí Vám užívat jiný lék míto přípravku Sarten Plus H. Užívání přípravku Sarten Plus H v těhotenství se nedoporučuje. Jste-li těhotná déle než tři měsíce, nesmíte tento přípravek užívat, protože by mohl způsobit závažné poškození dítěte, pokud by byl užíván po třetím měsíci těhotenství.

KojeníPokud kojíte nebo začínáte kojit, sdělte to svému lékaři. Užívání přípravku Sarten Plus H se kojícím matkám nedoporučuje. Pokud chcete kojit, Váš lékař může vybrat jiný lék.

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Při léčbě vysokého krevního tlaku můžete pociťovat ospalost a závratě. V takovém případě neřiďte ani neobsluhujte stroje, dokud tyto příznaky neodezní. Poraďte se se svým lékařem.

Důležité informace o některých složkách přípravku Sarten Plus H

Laktóza:Přípravek Sarten Plus H obsahuje laktózu (druh cukru). Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem dříve, než začnete tento léčivý přípravek užívat.

3. Jak se Sarten Plus H užívá

Vždy užívejte Sarten Plus H přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Obvyklé dávkování je jedna tableta přípravku Sarten Plus H 20/12,5 mg jednou denně. Pokud se Vám krevní tlak neupraví, může Váš lékař rozhodnout o změně dávkování, a to na jednu tabletu přípravku Sarten Plus H 20/25 mg jednou denně.

Tabletu zapíjejte dostatečným množstvím vody. Dávku užívejte pokud možno každý den ve stejnou dobu, například při snídani. Důležité je, abyste Sarten Plus H užívali tak dlouho, dokud lékař nerozhodne jinak.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Sarten Plus H, než jste měl(a)

Pokud jste užili více tablet, než jste měl(a), nebo jestliže došlo k náhodnému požití přípravku dítětem, okamžitě vyhledejte svého lékaře nebo nejbližší pohotovost; balení léku vezměte s sebou.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Sarten Plus H

Pokud jste zapomněli užít přípravek, užijte jej v běžné dávce následující den jako obvykle. Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Sarten Plus H

Důležité je, abyste Sarten Plus H užívali tak dlouho, dokud lékař nerozhodne jinak.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i Sarten Plus H nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Následující dva nežádoucí účinky však mohou být závažné:

Vzácně dojíte mohou vyskytnout alergické reakce, které mohou postihnout celé tělo aprojevit se jako otok obličeje, úst a/nebo hrtanu společně se svěděním a vyrážkou. V takovém případě přestaňte Sarten Plus H užívat a neprodleně kontaktujte lékaře.

Sarten Plus H může u citlivých osob nebo jako výsledek alergické reakce vyvolat přílišný pokles krevního tlaku. Méně často se mohou objevit závratě nebo mdloby. V takovém případě přestaňte Sarten Plus H užívat, neprodleně kontaktujte lékaře a lehněte si na vodorovnou plochu.

Přípravek Sarten Plus H je kombinací dvou léčivých látek; dále jsou uvedeny nejprve další nežádoucí účinky zjištěné při užívání tohoto kombinovaného přípravku (mimo ty, které jsou uvedeny výše) a potom i nežádoucí účinky známé u každé z obou léčivých látek.

Abyste měli představu, u kolika pacientů se mohou nežádoucí účinky projevit, jsou rozděleny na časté, méně časté, vzácné a velmi vzácné. Rozlišení je následující:

Časté

projevují se u méně než 1 z 10 pacientů

Méně časté

projevují se u méně než 1 ze 100 pacientů

Vzácné

projevují se u méně než 1 z 1000 pacientů

Velmi vzácné

projevují se u méně než 1 z 10000 pacientů

Toto jsou ostatní nežádoucí účinky, které jsou v současnosti u přípravku Sarten Plus H známé:

Pokud se tyto nežádoucí účinky objeví, bývají často mírné a není třeba přerušit léčbu.

Časté nežádoucí účinky:Závratě, slabost, bolesti hlavy, únava, bolesti na prsou, otoky kotníků, chodidel, nohou, rukou nebo paží.

Méně časté nežádoucí účinky:Bušení srdce (palpitace), vyrážka, ekzém, závratě, kašel, zažívací obtíže, bolest břicha, nevolnost, zvracení, průjem, svalové bolesti a křeče, bolesti kloubů, paží a nohou, bolest zad, u mužů potíže s erekcí, krev v moči.Jako méně časté byly zjištěny i některé změny ve výsledcích krevních testů. Patří mezi ně:

zvýšená hladina tuků v krvi, zvýšené hladiny močoviny nebo kyseliny močové v krvi, zvýšené hladiny kreatininu, zvýšené nebo snížené hladiny draslíku v krvi, zvýšené hladiny vápníku v krvi, zvýšení cukru v krvi, zvýšené hodnoty parametrů jaterních funkcí. Váš lékař bude o těchto změnách vědět z krevních testů a sdělí Vám, pokud bude potřeba učinit nějaké opatření.

Vzácné nežádoucí účinky:Celkový pocit nemoci, poruchy vědomí, kožní bulky (podlitiny), akutní ledvinové selhání.

Jako vzácné byly zjištěny i změny ve výsledcích krevních testů. Patří mezi ně:zvýšení močovinového dusíku v krvi, snížení hemoglobinu a hodnot hematokritu. Váš lékař bude o těchto změnách vědět z krevních testů a sdělí Vám, pokud bude potřeba učinit nějaké opatření.

Další nežádoucí účinky hlášené po užití samotného olmesartan-medoxomilu nebo hydrochlorothiazidu, ale ne u přípravku Sarten Plus H nebo s vyšší četností:

Olmesartan-medoxomil:

Časté nežádoucí účinky:Zánět průdušek, kašel, rýma nebo ucpaný nos, bolest v krku, bolest břicha, zažívací potíže, průjem, nevolnost, gastroenteritida (zánět žaludeční sliznice a střev), bolest kloubů nebo kostí, bolest zad, krev v moči, infekce močového ústrojí, příznaky podobné chřipce, bolest.

Jako časté byly zjištěny i některé změny ve výsledcích krevních testů. Patří mezi ně:zvýšená hladina tuků v krvi, zvýšené hladiny močoviny nebo kyseliny močové v krvi, zvýšené hodnoty parametrů jaterních a svalových funkcí.

Méně časté nežádoucí účinky:Rychlé alergické reakce, které mohou postihnout celé tělo a mohou zapříčinit dýchací problémy stejně jako rychlý pokles krevního tlaku, který může vést až k mdlobě (anafylaktické reakce), otok obličeje, angína pectoris (bolesti nebo nepříjemný pocit nahrudi), celkový pocit nemoci, alergické kožní vyrážky, svědění, exantém (kožní vyrážka), kožní bulky (podlitiny).

Jako méně časté byly zjištěny i některé změny ve výsledcích krevních testů. Patří mezi ně:snížené množství jistého typu krevních buněk označovaných jako krevní destičky (trombocytopenie).

Vzácné nežádoucí účinky:Poškozená funkce ledvin, nedostatek energie.

Jako vzácné byly zjištěny i změny ve výsledcích krevních testů. Patří mezi ně:zvýšení draslíku v krvi.

Hydrochlorothiazid:

Velmi časté nežádoucí účinky:Změny ve výsledcích krevních testů zahrnující: zvýšené hladiny tuku a kyseliny močové v krvi.

Časté nežádoucí účinky:Pocit zmatenosti, bolest břicha, žaludeční nevolnost, pocit plnosti, průjem, nevolnost, zvracení, zácpa, vylučování glukózy do moče.Byly zjištěny i některé změny ve výsledcích krevních testů zahrnující:zvýšené hladiny kreatininu, močoviny, vápníku a cukru v krvi, snížené hladiny chloridů, draslíku, hořčíku a sodíku v krvi. Zvýšení amylázy v séru (hyperamylasémie).

Méně časté nežádoucí účinky:Snížení nebo ztráta chuti k jídlu, závažné dýchací obtíže, anafylaktické kožní reakce (reakce z přecitlivělosti), zhoršení již existující krátkozrakosti, červené zbarvení kůže (erytém), kožní reakce na světlo, svědění, nafialovělé tečky nebo skvrny na kůži v důsledku malého krvácení(purpura), kožní bulky (podlitiny).

Vzácné nežádoucí účinky:Otok a bolestivost slinných žláz, snížený počet bílých krvinek, snížený počet krevních destiček, chudokrevnost, poruchy kostní dřeně, neklid, pocit vyčerpání nebo deprese, spánkové potíže, nezájem (apatie), brnění a snížená citlivost, záchvaty (křeče), předměty se jeví jako žluté, rozostřené vidění, pocit sucha v očích, nepravidelný srdeční rytmus, zánět cév, krevní sraženiny (trombóza nebo embolie), zánět plic, hromadění tekutiny v plicích, zánět slinivky, žloutenka, zánět žlučníku, příznaky lupus erythematodes, jako je vyrážka, bolesti kloubů a studené ruce a prsty, alergické kožní reakce, olupování kůže a puchýře na kůži, neinfekční zánět ledvin (intersticiální nefritida), horečka, svalová slabost (někdy způsobující zhoršenou pohyblivost).

Velmi vzácné nežádoucí účinky:Poruchy rovnováhy elektrolytů vedoucí k neobvykle snížené hladině chloridů v krvi(hypochloremické alkalóze), neprůchodnost střev (paralytický ileus).

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

5. Jak Sarten Plus H uchovávat

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Přípravek Sarten Plus H nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce a na blistru za „Použitelné do“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Další informace

Co přípravek Sarten Plus H obsahuje

Léčivé látky:Sarten Plus H 20/12,5 mg: Jedna potahovaná tableta obsahuje 20 mg olmesartan-medoxomilu a 12,5 mg hydrochlorothiazidu.Sarten Plus H 20/25 mg: Jedna potahovaná tableta obsahuje 20 mg olmesartan-medoxomilu a 25 mg hydrochlorothiazidu.

Pomocné látky:

Mikrokrystalická celulóza, monohydrát laktózy*, částečně substituovaná hyprolóza, hyprolóza, magnesium-stearát, mastek, hypromelóza, oxid titaničitý (E 171), žlutý a červený oxid železitý (E 172).

* Viz výše bod „Důležité informace o některých složkách přípravku Sarten Plus H“

Jak přípravek Sarten Plus H vypadá a co obsahuje toto balení

Sarten Plus H 20/12,5 mg je červenožlutá kulatá potahovaná tableta s vyraženým nápisem „C22“ na jedné straně.Sarten Plus H 20/25 mg je narůžovělá kulatá potahovaná tableta s vyraženým nápisem „C24“na jedné straně.

Velikost balení: 14, 28, 30, 56, 84, 90, 98 a 10 x 28 potahovaných tabletách a baleních s perforovanými jednodávkovými blistry obsahující 10, 50 a 500 potahovaných tablet

Na trhu nemusejí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci:Menarini International Operations Luxembourg S.A., 1611 Luxembourg, Lucembursko

Výrobce:Daiichi Sankyo Europe GmbH, Pfaffenhofen/Ilm, NěmeckoBerlin-Chemie AG, Berlín, NěmeckoQualiphar N.V., Bornem, Belgie

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:Belgie: Belsar PlusČeská republika: Sarten Plus HDánsko: Benetor CompEstonsko: Mesar plusFinsko: Benetor CompFrancie: Alteis DuoIrsko: Omesar PlusIsland: Benetor CompItálie: Olprezide

Kypr: Olartan-plusLitva: Mesar plusLotyšsko: Mesar plusLucembursko: Belsar PlusMaďarsko: Laresin PlusMalta: Omesar plusNěmecko: Votum plusNorsko: Benetor CompPolsko: Revival PlusPortugalsko: Olsar PlusRakousko: Mencord PlusŘecko: Olartan-plusSlovenská republika: Tenzar PlusSlovinsko: Co-TensiolŠpanělsko: Ixia Plus

Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 15.8.2012


nahoru

Souhrn údajů o léku (SPC)

Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls209707/2009; sukls209709/2009 a příloha k sp. zn. sukls138101/2011; sukls259016/2011

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1. NÁZEV PŘÍPRAVKUSarten Plus H 20/12,5 mgSarten Plus H 20/25 mgpotahované tablety

2. KVALITATIVNÍ I KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍSarten Plus H 20/12,5 mg:1 potahovaná tableta obsahuje 20 mg olmesartanum medoxomilum a 12,5 mg hydrochlorothiazidum

Sarten Plus H 20/25 mg:1 potahovaná tableta obsahuje 20 mg olmesartanum medoxomilum a 25 mg hydrochlorothiazidum

Pomocné látky:Sarten Plus H 20/12,5 mg:1 potahovaná tableta obsahuje 110,7 mg monohydrátu laktosy.Sarten Plus H 20/25 mg:1 potahovaná tableta obsahuje 98,2 mg monohydrátu laktosy.

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1

3. LÉKOVÁ FORMAPotahovaná tableta

Popis přípravku:Sarten Plus H 20/12,5 mg: červenožluté, kulaté potahované tablety s vyraženým “C22“ na jedné straněSarten Plus H 20/25 mg: narůžovělé, kulaté potahované tablety s vyraženým “C24“ na jedné straně

4. KLINICKÉ ÚDAJE4.1 Terapeutické indikaceLéčba esenciální hypertenzeSarten Plus H, fixní kombinace, je indikován u dospělých pacientů, jejichž krevní tlak není dostatečně upraven monoterapií olmesartan-medoxomilem.

4.2 Dávkování a způsob podáníDospělíSarten Plus H není určen pro zahajování léčby, ale pro pacienty, jejichž krevní tlak není dostatečně upraven monoterapií 20 mg olmesartan-medoxomilu. Sarten Plus H se užívá jednou denně, při jídle nebo nezávisle na jídle.Pokud je to klinicky vhodné, je možné zvážit přímé převedení pacienta z monoterapie 20 mg olmesartan-medoxomilu na fixní kombinaci, přičemž je třeba brát v úvahu, že antihypertenzní účinek olmesartan-medoxomilu je maximální cca za 8 týdnů od zahájení terapie (viz bod 5.1). Zároveň se doporučuje postupné zvyšování dávky jednotlivých složek přípravku:Olmesartan-medoxomil 20 mg/hydrochlorothiazid 12,5 mg smí být podáván pacientům, jejichž krevní tlak není dostatečně upraven při optimální monoterapii olmesartan medoxomilem 20 mg.Olmesartan-medoxomil 20 mg/hydrochlorothiazid 25 mg smí být podáván pacientům, jejichž krevní tlak není dostatečně upraven olmesartan-medoxomilem 20 mg/hydrochlorothiazidem 12,5 g.

Starší pacienti (65 let nebo starší pacienti)U starších pacientů se doporučuje stejné dávkování fixní kombinace jako pro dospělé.

Poškození ledvinPokud se Sarten Plus H podává pacientům s mírným až středně závažným poškozením ledvin (clearance kreatininu 30 – 60 ml/min), doporučuje se pravidelné sledování funkcí ledvin (viz bod 4.4). Sarten Plus H je kontraindikován u pacientů se závažným poškozením ledvin (clearance kreatininu < 30 ml/min) (viz bod 4.3).

Poškození jaterPřípravek Sarten Plus H je třeba používat s opatrností u pacientů s mírným až středně závažným poškozením jater (viz body 4.4 a 5.2). U pacientů se středně závažným poškozením jater se doporučuje úvodní dávka 10 mg olmesartan-medoxomilu jednou denně a maximální dávka nesmí překročit 20 mg jednou denně. U pacientů s poškozením jater užívajících diuretika a/nebo léky proti hypertenzi se doporučuje důkladné sledování krevního tlaku a funkce ledvin. S užíváním olmesartan-medoxomilu pacienty se závažným poškozením jater nejsou žádné zkušenosti.Přípravek Sarten Plus H se nesmí používat u pacientů se závažným poškozením jater (viz body 4.3 a 5.2), cholestázou a obstrukcí žlučových cest (viz bod 4.3).

Pediatrická populaceBezpečnost a účinnost přípravku Sarten Plus H u dětí a mladistvých do 18 let nebyly zjišťovány. Nejsou dostupná žádná data.

Způsob podání:Tableta má být polknuta a zapita dostatečným množstvím tekutiny (např. jednou sklenicí vody). Tableta se nesmí žvýkat a má se užívat každý den ve stejnou dobu.

4.3 KontraindikacePřecitlivělost na léčivou látku nebo některou z pomocných látek obsažených v přípravku (viz bod 6.1) či na látky odvozené od sulfonamidů (protože léčivá látka hydrochlorothiazid je odvozená od sulfonamidů).Závažné poškození ledvin (clearance kreatininu < 30 ml/min).Refrakterní hypokalemie, hyperkalcemie, hyponatremie a symptomatická hyperurikemie.Závažné poškození jater, cholestáza a obstrukční poruchy žlučových cest.Druhý a třetí trimestr těhotenství (viz bod 4.4 a 4.6).

4.4 Zvláštní upozornění a opatření pro použitíIntravaskulární volumová depleceSymptomatická hypotenze, zvláště po první dávce, se může vyskytnout u pacientů s nedostatkem tekutin a/nebo sodíku v důsledku silné léčby diuretiky, dietního omezení příjmu soli, průjmu nebo zvracení. Tyto stavy je třeba před podáním přípravku Sarten Plus H upravit.

Jiné stavy se stimulací systému renin-angiotenzin-aldosteronU pacientů, jejichž tonus cév a funkce ledvin závisí především na aktivitě systému renin-angiotenzin-aldosteron (např. pacientů se závažným městnavým srdečním selháním nebo onemocněním ledvin, včetně stenózy renální artérie), bývá léčba léky, které ovlivňují tento systém, spojena s akutní hypotenzí, azotemií, oligurií nebo vzácně s akutním selháním ledvin.

Renovaskulární hypertenzePacienti s bilaterální stenózou renální artérie nebo stenózou artérie zásobující jednu fungující ledvinu jsou ve zvýšené míře ohroženi závažnou hypotenzí a nedostatečností ledvin, pokud jsou léčeni přípravky ovlivňujícími systém renin-angiotenzin-aldosteron.

Poškození ledvin a transplantace ledvinSarten Plus H nesmí užívat pacienti se závažným poškozením ledvin (clearance kreatininu < 30 ml/min) (viz bod 4.3). U pacientů s mírným až středně závažným poškozením ledvin (clearance kreatininu ≥ 30 ml/min, < 60 ml/min) není nutná úprava dávky. U těchto pacientů se však Sarten Plus H musí podávat s opatrností a doporučuje se pravidelné sledování hladin draslíku, kreatininu a kyseliny močové v séru. U pacientů s poškozenou funkcí ledvin se může v souvislosti s thiazidovými diuretiky vyskytnout azotémie. Pokud je patrné pokračující poškození ledvin, je třeba pečlivě přehodnotit léčbu a zvážit vysazení diuretik. Zkušenosti s podáváním přípravku Sarten Plus Hpacientům po nedávné transplantaci ledvin nejsou.

Poškození jaterV současné době nejsou žádné zkušenosti s podáváním olmesartan-medoxomilu pacientům se závažným poškozením jater. Navíc mírné změny rovnováhy tekutin a elektrolytů během léčby thiazidovými diuretiky mohou rychle přivodit jaterní kóma u pacientů s poškozením funkce jater nebo progresivním onemocněním jater.

U pacientů s mírným až středně závažným poškozením jater je

proto zapotřebí opatrnost (viz bod 4.2). Používání přípravku Sarten Plus H u pacientů se závažným poškozením jater, cholestázou a biliární obstrukcí je kontraindikováno (viz bod 4.3, 5.2).

Stenóza aortální nebo mitrální chlopně; obstrukční hypertrofická kardiomyopatieStejně jako u jiných látek působících vazodilataci, u pacientů se stenózou aortální nebo mitrální chlopně nebo obstrukční hypertrofickou kardiomyopatií je zapotřebí zvláštní opatrnost.

Primární hyperaldosteronismusPacienti s primárním hyperaldosteronismem obecně neodpovídají na antihypertenziva působící inhibici systému renin-angiotenzin-aldosteron. Proto se používání přípravku Sarten Plus H u těchto pacientů nedoporučuje.

Metabolické a endokrinní účinkyLéčba thiazidovými diuretiky může zhoršit glukózovou toleranci. U pacientů s diabetem může být potřebná úprava dávek inzulinu nebo perorálních antidiabetik (viz bod 4.5). Během léčby thiazidovými diuretiky může dojít k manifestaci latentního diabetu mellitu.Zvýšení hladin cholesterolu a triglyceridů patří ke známým nežádoucím účinkům při léčbě thiazidovými diuretiky. U některých pacientů léčených thiazidovými diuretiky může vzniknout hyperurikemie nebo klinicky zřejmá dna.

Elektrolytová nerovnováhaStejně jako u jiných pacientů léčených diuretiky, je nutné v přiměřených intervalech pravidelně kontrolovat hladiny elektrolytů v séru.Thiazidy, včetně hydrochlorothiazidu, mohou způsobovat nerovnováhu tekutin nebo elektrolytů (jako hypokalemii, hyponatremii a hypochloremickou alkalózu). Varovnými známkami nerovnováhy tekutin nebo elektrolytů jsou sucho v ústech, žízeň, slabost, letargie, ospalost, neklid, svalové bolesti nebo křeče, svalová únava, hypotenze, oligurie, tachykardie a gastrointestinální poruchy, jako je nauzea nebo zvracení (viz bod 4.8).Riziko hypokalemie je nejvyšší u pacientů s jaterní cirhózou, u pacientů s rychlou diurézou, u pacientů s nepřiměřeným perorálním příjmem elektrolytů a u pacientů užívajících současně kortikoidy nebo adrenokortikotropní hormon (ACTH) (viz bod 4.5). Naopak, vzhledem k antagonismu olmesartan-medoxomilu, komponenty přípravku Sarten Plus H, na receptorech pro angiotenzin-II (ATI) se může vyskytnout hyperkalemie, a to zejména pokud je přítomno poškození ledvin, a/anebo srdeční selhání a diabetes mellitus. U rizikových pacientů se doporučuje přiměřené sledování hladin draslíku v séru. Kalium šetřící diuretika, doplňky stravy s obsahem draslíku nebo náhrady solí s obsahem draslíku a jiné léčivé přípravky, které by mohly zvyšovat hladinu draslíku v séru (např. heparin), je nutno podávat spolu s přípravkem Sarten Plus H s opatrností (viz bod 4.5).Důkazy o tom, že olmesartan-medoxomil by mohl snížit nebo zabránit hyponatremii vyvolanou diuretiky, nejsou. Deficit chloridů je obecně mírný a obvykle nevyžaduje léčbu.

Thiazidová diuretika mohou snižovat vylučování vápníku močí a způsobovat intermitentní lehké zvýšení vápníku v séru, přičemž známé poruchy metabolismu vápníku chybí. Hyperkalcemie může představovat průkaz dosud skryté hyperparathyreózy. Před provedením vyšetření funkce příštítných tělísek je nutné vysadit léčbu thiazidovými diuretiky.Bylo prokázáno, že thiazidová diuretika zvyšují vylučování hořčíku močí, což může mít za následek hypomagnesemii.

Za horkého počasí by se mohla u edematických pacientů objevit diluční hyponatremie.

LithiumStejně jako u jiných přípravků obsahujících antagonisty receptorů pro angiotenzin II a thiazidová diuretika v kombinaci se současné užívání přípravku Sarten Plus H a lithia nedoporučuje (viz bod 4.5).

Etnické rozdílyStejně jako u všech ostatních antagonistů angiotenzinu II je antihypertenzní účinek olmesartan-medoxomilu poněkud nižší u černošské populace než u ostatních pacientů. Je to pravděpodobně způsobeno vyšší prevalencí stavů s nízkou hladinou reninu u černošských pacientů trpících hypertenzí.

Antidopingové testyHydrochlorothiazid obsažený v tomto přípravku může zapříčinit pozitivní výsledek analytického antidopingového testu.

Těhotenství: Antagonisté angiotenzinu II se nesmí podávat v těhotenství. Pokud není pokračování léčby antagonisty angiotenzinu II považováno za nezbytné, pacientky, které chtějí otěhotnět, by měly být převedeny na alternativní antihypertenziva, u nichž je prokázána bezpečnost při užívání v těhotenství. Pokud je těhotenství zjištěno během léčby, musí být léčba antagonisty angiotenzinu II ihned ukončena, a je-li to vhodné, musí být zahájena alternativní léčba (viz body 4.3 a 4.6).

JinéPři celkové ateroskleróze, u pacientů s ischemickou chorobou srdeční nebo ischemickou cerebrovaskulární chorobou existuje vždy riziko, že nadměrný pokles krevního tlaku může vyústit v infarkt myokardu nebo cévní mozkovou příhodu.Reakce z přecitlivělosti na hydrochlorothiazid se mohou vyskytnout u pacientů s anamnézou alergie nebo astma bronchiale, nebo bez této anamnézy. Mnohem pravděpodobnější jsou však tyto reakce u pacientů s touto anamnézou.Při používání thiazidových diuretik byly hlášeny případy exacerbace nebo aktivace systémového lupus erythematosus.Tento léčivý přípravek obsahuje laktózu. Pacienti se vzácnou dědičnou intolerancí galaktózy, deficitem Lapp-laktázy nebo malabsorpcí glukózy-galaktózy nesmí tento přípravek užívat.

4.5 Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakcePotenciální interakce související s olmesartan-medoxomilem i hydrochlorothiazidem:Současné užívání se nedoporučuje:Lithium:Při současném podávání lithia a inhibitorů angiotenzin konvertujícího enzymu, a vzácně antagonistů angiotenzinu II, bylo pozorováno reverzibilní zvýšení koncentrace lithia v séru a jeho toxicity. Kromě toho thiazidová diuretika snižují renální clearance lithia a následně může být zvýšeno riziko toxicity lithia. Proto se nedoporučuje současné užívání přípravku Sarten Plus H a lithia (viz bod 4.4). Pokud je současné použití nutné, doporučuje se pečlivé sledování hladin lithia v séru.

Současné užívání vyžaduje opatrnost:Baklofen:Může dojít k zesílení antihypertenzního účinku.

Nesteroidní antirevmatika:Nesteroidní antirevmatika (tj. acetylsalicylová kyselina > 3 g/den, COX-2 inhibitory a neselektivní NSA) mohou snižovat antihypertenzní účinek thiazidových diuretik a antagonistů angiotenzinu II. U některých pacientů s narušenou funkcí ledvin (např. dehydrovaných pacientů nebo starších pacientů s oslabenou funkcí ledvin) může současné podávání antagonistů angiotenzinu II a léčiv inhibujících cyklooxygenázu vyústit v další zhoršení funkce ledvin, včetně možného akutního selhání ledvin, které je obvykle reverzibilní. Proto taková kombinace musí být podávána s opatrností, zvláště u starších pacientů. Pacienti musí být dostatečně hydratovaní a uvážit je třeba i sledování renálních funkcí po zahájení souběžné terapie i následné periodické sledování.

Současné užívání je třeba uvážit:Amifostin:Může dojít k zesílení antihypertenzního účinku.

Jiná antihypertenziva:Antihypertenzní účinek přípravku Sarten Plus H může být při současném užívání jiných antihypertenziv zvýšen.

Alkohol, barbituráty, narkotika a antidepresiva:Může dojít k zesílení ortostatické hypotenze.

Potenciální interakce související s olmesartan-medoxomilem:Současné užívání se nedoporučuje:Léčivé přípravky ovlivňující hladinu draslíku:Na základě zkušeností s používáním jiných léků, které ovlivňují systém renin-angiotenzin, souběžné užívání kalium šetřících diuretik, doplňků stravy s draslíkem, náhrad solí s obsahem draslíku nebo jiných léků, které mohou zvyšovat hladinu draslíku v séru (např. heparin, ACE inhibitory), může vést k vzestupu hladiny draslíku v séru (viz bod 4.4). Jestliže se musí spolu s přípravkem Sarten Plus Hpředepsat léky, které ovlivňují hladinu draslíku, doporučuje se následně sledovat hladinu draslíku v séru.

Další informace:Po léčbě antacidy (hydroxid hlinito-hořečnatý) bylo pozorováno mírné snížení biologické dostupnosti olmesartanu.

Olmesartan-medoxomil nemá významný vliv na farmakokinetiku nebo farmakodynamiku warfarinu nebo farmakokinetiku digoxinu.

Současné podávání olmesartan-medoxomilu s pravastatinem nemělo u zdravých dobrovolníků klinicky významný vliv na farmakokinetiku ani jedné z těchto látek.

In vitro olmesartan nevykazoval klinicky významné inhibiční účinky na lidské enzymy cytochromu P450, tj. enzymy 1A1/2, 2A6, 2C8/9, 2C19, 2D6, 2E1 a 3A4, a neměl žádné nebo jen minimální indukční účinky na aktivitu cytochromu P450 u potkanů. Klinicky významné interakce mezi olmesartanem a léky metabolizovanými výše uvedenými enzymy cytochromu P450 se nepředpokládají.

Potenciální interakce související s hydrochlorothiazidem:Současné užívání se nedoporučuje:Léčivé přípravky ovlivňující hladinu draslíku:Účinek hydrochlorothiazidu vedoucí ke kaliové depleci (viz bod 4.4) může být potencován souběžným podáváním dalších léčivých přípravků působících ztráty draslíku a hypokalemii (např. další kaliuretická diuretika, laxativa, kortikoidy, ACTH, amfotericin, karbenoxolon, sodná sůl penicilinu G nebo deriváty salicylové kyseliny). Současné užívání se proto nedoporučuje.

Současné užívání vyžaduje opatrnost:Soli vápníku:Thiazidová diuretika mohou zvyšovat hladinu vápníku v séru vzhledem k jeho sníženému vylučování. Pokud je třeba předepsat doplňky vápníku, je nutné sledovat hladinu vápníku v séru a podle toho upravit dávkování vápníku.

Cholestyraminové a kolestipolové pryskyřice:Absorpce hydrochlorothiazidu je v přítomnosti pryskyřic měnících anionty zhoršena.

Kardiogenní glykosidyThiazidovými diuretiky indukovaná hypokalemie nebo hypomagnesemie mohou napomoci rozvoji digitálisových srdečních arytmií.

Léčivé přípravky, jejichž účinnost je ovlivněná změnami draslíku v séru:Pravidelné sledování hladiny draslíku v séru a EKG se doporučuje v případech, kdy se Sarten Plus Hpodává s léky, jejichž účinnost je ovlivněná změnou hladiny draslíku v séru (např. kardiogenní glykosidy a antiarytmika) a s léky, které mohou vyvolat poruchy rytmu typu torsades de pointes(komorová tachykardie) (některá antiarytmika), protože hypokalemie je predisponující faktor ke vzniku torsades de pointes (komorové tachykardie):

antiarytmika Ia. třídy (např. chinidin, hydrochinidin, disopyramid)

antiarytmika III. třídy (např. amiodaron, sotalol, dofetilid, ibutilid)

některá neuroleptika (např. thioridazin, chlorpromazin, levopromazin, trifluoperazin, cyamemazin, sulpirid, sultoprid, amisulprid, tiaprid, pimozid, haloperidol, droperidol)

jiné léky (např. bepridil, cisaprid, difemanil, erytromycin i.v., halofantrin, mizolastin, pentamidin, sparfloxacin, terfenadin, vinkamin i.v.).

Nedepolarizující myorelaxancia (např. tubokurarin):Účinek nedepolarizujícíh myorelaxancií může být hydrochlorothiazidem zesílen.

Anticholinergika (např. atropin, biperiden):Vzestup biologické dostupnosti thiazidových diuretik daný snížením gastrointestinální motility a rychlosti vyprazdňování žaludku.

Antidiabetika (perorální antidiabetika a inzulin):Léčba thiazidovými diuretiky může ovlivnit glukózovou toleranci. Může být proto zapotřebí provést úpravu dávky antidiabetika (viz bod 4.4).

Metformin:Metformin musí být používán s opatrností vzhledem k riziku laktátové acidózy vyvolané možným selháním funkce ledvin po hydrochlorothiazidu.

Beta-blokátory a diazoxid:Hyperglykemický účinek beta-blokátorů a diazoxidu může být thiazidovými diuretiky zvýšen.

Presorické aminy (např. noradrenalin):Účinek presorických aminů může být snížen.

Léčivé přípravky používané v léčbě dny (probenecid, sulfinpyrazon a alopurinol):Protože hydrochlorothiazid může zvyšovat hladinu kyseliny močové v séru, může být nutná úprava dávky urikosurik. Potřebné může být zvýšení dávek probenecidu nebo sulfinpyrazonu. Souběžné podávání thiazidových diuretik může zvýšit výskyt reakcí z přecitlivělosti na alopurinol.

Amantadin:Thiazidová diuretika mohou zvyšovat riziko nežádoucích účinků vyvolaných amantadinem.

Cytotoxické léky (např. cyklofosfamid, methotrexát):Thiazidová diuretika mohou snižovat vylučování cytotoxických léků ledvinami a zesilovat jejich myelosupresivní účinky.

Salicyláty:Při podávání vysokých dávek salicylátů může hydrochlorothiazid zvyšovat toxický účinek salicylátů na centrální nervový systém.

Methyldopa:Při současném užívání hydrochlorozhiazidu a methyldopy byla v ojedinělých případech zaznamenána hemolytická anemie.

Cyklosporin:Současné užívání cyklosporinu může zvyšovat riziko hyperurikemie a komplikací dny.

Tetracykliny:Současné podávání tetracyklinů a thiazidových diuretik zvyšuje riziko vzestupu močoviny, indukovaného tetracykliny. Tato interakce se pravděpodobně nevztahuje na doxycyklin.

4.6 Těhotenství a kojeníTěhotenství (viz bod 4.3):Vzhledem k účinkům jednotlivých složek této kombinace na těhotenství se nedoporučuje použití přípravku Sarten Plus H během prvního trimestru těhotenství (viz bod 4.4). Užívání přípravku Sarten Plus H je kontraindikováno během druhého a třetího trimestru těhotenství (viz bod 4.3 a 4.4).

Olmesartan-medoxomil:Užívání antagonistů angiotenzinu II v prvním trimestru těhotenství se nedoporučuje (viz bod 4.4). Užívání antagonistů angiotenzinu II je kontraindikováno ve druhém a třetím trimestrutěhotenství (viz bod 4.3 a 4.4).Epidemiologické údaje týkající se rizika teratogenity po užívání ACE inhibitorů v prvním trimestru těhotenství nebyly průkazné; malé zvýšení rizika však nelze vyloučit. Protože epidemiologické údaje z kontrolovaných studií týkajících se rizik užívání antagonistů angiotenzinu II chybí, mohla by se vyskytovat podobná rizika v celé této skupině léků. Pokud není pokračování léčby blokátory angiotenzinu považováno za nezbytné, pacientky, které chtějí otěhotnět, musí být převedeny na alternativní antihypertenziva, u nichž byla prokázána bezpečnost při užívání v těhotenství. Pokud dojde k otěhotnění v průběhu léčby, musí být léčba antagonisty angiotenzinu II ihned ukončena, a je-li to vhodné, musí být zahájena alternativní léčba.Je prokázáno, že užívání antagonistů angiotenzinu II ve druhém a třetím trimestru těhotenství indukuje u lidí fetotoxicitu (snížení renálních funkcí, oligohydramnion, retardace osifikace lebky) a neonatální toxicitu (selhání ledvin, hypotenze, hyperkalémie) (viz bod 5.3, Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti).

Pokud došlo k expozici antagonistům angiotenzinu II ve druhém trimestru či později, doporučuje se ultrazvukové vyšetření lebky a funkce ledvin.Kojenci, jejichž matky užívaly antagonisty angiotenzinu II, musí být pečlivě sledováni pro možný výskyt hypotenze (viz také body 4.3 a 4.4).

Hydrochlorothiazid:Zkušenosti s užíváním hydrochlorothiazidu během těhotenství, zejména během prvního trimestru jsou omezené. Studie na zvířatech jsou nedostatečné. Hydrochlorothiazid prochází přes placentu. Na základě farmakologických mechanismů účinku může hydrochlorothiazid při užívání ve druhém a třetím trimestru snížit fetoplacentární perfuzi a vyvolat nežádoucí účinky u plodu nebo novorozenců, jako např. ikterus, poruchy rovnováhy elektrolytů a trombocytopenii. Hydrochlorothiazid nesmí být podáván k léčbě těhotenských otoků, těhotenské hypertenze nebo preeklampsie z důvodu rizika snížení objemu plazmy a placentární hypoperfuze, bez prospěšných účinků na průběh zmíněných onemocnění. Hydrochlorothiazid by neměl být podáván k léčbě esenciální hypertenze u těhotných žen s výjimkou vzácně se vyskytujících situací, kdy jiná léčba není možná.

Kojení:

Olmesartan-medoxomilProtože k užívání přípravku Sarten Plus H během kojení neexistují žádné údaje, Sarten Plus Hse nedoporučuje a měla by se dát přednost jiným přípravkům se známějším bezpečnostním profilem, zejména je-li kojen novorozenec nebo předčasně narozené dítě.

HydrochlorothiazidHydrochlorothiazid přechází v malém množství do mateřského mléka. Thiazidy, které ve vysokých dávkách způsobují intenzivní diurézu, mohou potlačovat tvorbu mléka. Proto se užívání přípravku Sarten Plus H během kojení nedoporučuje. Pokud již je Sarten Plus Hběhem kojení užíván, je třeba užívat co nejnižší dávky.

4.7 Účinky na schopnost řídit a obsluhovat strojeSarten Plus H může mít malý nebo mírný vliv na schopnost řídit a obsluhovat stroje. U pacientů užívajících antihypertenziva se mohou občas objevit závratě nebo únava, které mohou oslabit reakční schopnosti.

4.8 Nežádoucí účinkyNejčastěji hlášenými nežádoucími reakcemi během léčby přípravkem Sarten Plus H jsoubolest hlavy (2,9 %), závrať (1,9 %) a únava (1,0 %).

Hydrochlorothiazid může zapříčinit nebo zhoršit snížení objemu, což může vést k nerovnováze elektrolytů (viz bod 4.4).V klinických studiích, kterých se zúčastnilo 1155 pacientů léčených kombinací olmesartan-medoxomil/hydrochlorothiazid v dávkách 20 mg/12,5 mg nebo 20 mg/25 mg a 466 pacientů léčených placebem po dobu až 21 měsíců, byla celková frekvence nežádoucích reakcí kombinace olmesartan-medoxomil/hydrochlorothiazid obdobná jako u placeba. Odstoupení z léčby pro nežádoucí reakce bylo rovněž podobné u skupiny léčené olmesartan-medoxomilem/hydrochlorothiazidem 20 mg/12,5 mg –20 mg/25 mg (2 %) a placebem (3 %). Frekvence nežádoucích reakcí při léčbě olmesartan medoxomilem/ hydrochlorothiazidem v porovnání s placebem byla zřejmě nezávislá na věku (< 65 let oproti ≥ 65 let), pohlaví a rase, i když frekvence malátnosti byla poněkud vyšší u pacientů starších 75 let.

Navíc byla bezpečnost přípravku Sarten Plus H v kombinaci vysokých dávek hodnocena v rámci klinických studií zahrnujících 3709 pacientů, kterým byl podáván olmesartan-medoxomil v kombinaci s hydrochlorothiazidem v dávkách 40 mg/12,5 mg a 40 mg/25 mg.

Nežádoucí reakce přípravku Sarten Plus H zjištěné z klinických studií, poregistračních studiíbezpečnosti a spontánního hlášení, stejně jako nežádoucí reakce zjištěné na základě známého bezpečnostního profilu jednotlivých složek přípravku, kterými jsou olmesartan medoxomil a hydrochlorothiazid, jsou shrnuty v tabulce uvedené níže.

Ke klasifikaci výskytu nežádoucích reakcí byla použita následující terminologie: velmi časté (≥ 1/10), časté ( 1/100 až < 1/10), méně časté ( 1/1000 až < 1/100), vzácné ( 1/10000 až< 1/1000), velmi vzácné (< 1/10000).

Třídy orgánových systémů

podle

MedDRA

Nežádoucí reakce

Frekvence

Sarten Plus H

Olmesartan

HCTZ

Infekce a infestace

Sialoadenitida

Vzácné

Poruchy krve a lymfatického systému

Aplastická anémie

Vzácné

Útlum kostní dřeně

Vzácné

Hemolytická anémie

Vzácné

Leukopenie

Vzácné

Neutropenie/Agranulocytóza

Vzácné

Trombocytopenie

Méně časté

Vzácné

Poruchy imunitního systému

Anafylaktické reakce

Méně časté

Méně časté

Poruchy metabolismu a výživy

Anorexie

Méně časté

Glykosurie

Časté

Hyperkalcémie

Časté

Hypercholesterolémie Méně časté

Velmi časté

Hyperglykémie

Časté

Hyperkalémie

Vzácné

Hypertriglyceridémie

Méně časté

Časté

Velmi časté

Hyperurikémie

Méně časté

Časté

Velmi časté

Hypochlorémie

Časté

Hypochloremická alkalóza

Velmi vzácné

Hypokalémie

Časté

Hypomagnesémie

Časté

Hyponatrémie

Časté

Hyperamylasémie

Časté

Psychiatrické

Apatie

Vzácné

poruchy

Deprese

Vzácné

Neklid

Vzácné

Poruchy spánku

Vzácné

Poruchy nervového systému

Stavy zmatenosti

Časté

Křeče

Vzácné

Poruchy vědomí (např. ztráta vědomí)

Vzácné

Závrať/malátnost

Časté

Časté

Časté

Bolest hlavy

Časté

Časté

Vzácné

Ztráta chuti k jídlu

Méně časté

Parestézie

Vzácné

Posturální závrať

Méně časté

Ospalost

Méně časté

Synkopa

Méně časté

Poruchy oka

Snížená tvorba slz

Vzácné

Přechodně rozmazané vidění

Vzácné

Zhoršení již existující myopie

Méně časté

Xantopsie

Vzácné

Poruchy ucha a labyrintu

Vertigo

Méně časté

Méně časté

Vzácné

Srdeční poruchy

Angina pectoris

Méně časté

Srdeční arytmie

Vzácné

Palpitace

Méně časté

Cévní poruchy

Embolie

Vzácné

Hypotenze

Méně časté

Vzácné

Nekrotizující angiitida (vaskulitida, kožní vaskulitida)

Vzácné

Ortostatická hypotenze

Méně časté

Méně časté

Trombóza

Vzácné

Respirační, hrudní a mediastinální poruchy

Bronchitida

Časté

Kašel

Méně časté

Časté

Dyspnoe

Vzácné

Intersticiální pneumonie

Vzácné

Faryngitida

Časté

Plicní edém

Vzácné

Dechová tíseň

Méně časté

Rinitida

Časté

Gastrointestinální poruchy

Bolest břicha

Méně časté

Časté

Časté

Zácpa

Časté

Průjem

Méně časté

Časté

Časté

Dyspepsie

Méně časté

Časté

Podráždění žaludku

Časté

Gastroenteritida

Časté

Plynatost

Časté

Nausea

Méně časté

Časté

Časté

Pankreatitida

Vzácné

Paralytický ileus

Velmi vzácné

Zvracení

Méně časté

Méně časté

Časté

Poruchy jater a žlučových cest

Akutní cholecystitida

Vzácné

Žloutenka (intrahepatální cholestatický ikterus)

Vzácné

Poruchy kůže a podkožní tkáně

Alergická dermatitida

Méně časté

Anafylaktické kožní reakce

Vzácné

Angioneurotický edém

Vzácné

Vzácné

Kožní reakce podobné lupus erythematodes

Vzácné

Ekzém

Méně časté

Erytém

Méně časté

Exantém

Méně časté

Fotosensitivní reakce

Méně časté

Pruritus

Méně časté

Méně časté

Purpura

Méně časté

Vyrážka

Méně časté

Méně časté

Méně časté

Reaktivace kožního lupus erythematodes

Vzácné

Toxická epidermální nekrolýza

Vzácné

Kopřivka

Vzácné

Méně časté

Méně časté

Poruchy svalové a kosternísoustavy a pojivové tkáně

Arthralgie

Méně časté

Artritida

Časté

Bolest zad

Méně časté

Časté

Svalové křeče

Méně časté

Vzácné

Svalová slabost

Vzácné

Myalgie

Méně časté

Méně časté

Bolest končetin

Méně časté

Peréza

Vzácné

Bolest kostí

Časté

Poruchy ledvin a močových cest

Akutní ledvinové selhání

Vzácné

Vzácné

Hematurie

Méně časté

Časté

Intersticiální nefritida

Vzácné

Ledvinová nedostatečnost

Vzácné

Ledvinová dysfunkce

Vzácné

Infekce močových cest

Časté

Poruchy

Erektilní dysfunkce

Méně časté

Méně časté

reprodukčního systému a prsuCelkové poruchy a reakce v místě aplikace

Asténie

Časté

Méně časté

Bolest na hrudi

Časté

Časté

Otok obličeje

Méně časté

Únava

Časté

Časté

Horečka

Vzácné

Příznaky podobné chřipce

Časté

Letargie

Vzácné

Nevolnost

Vzácné

Méně časté

Bolest

Časté

Periferní edém

Časté

Časté

Slabost

Méně časté

Vyšetření

Zvýšená alanin-aminotransferáza

Méně časté

Zvýšená aspartát-aminotransferáza

Méně časté

Zvýšený vápník v krvi

Méně časté

Zvýšený kreatinin v krvi

Méně časté

Vzácné

Časté

Zvýšená kreatinin-fosfokináza v krvi

Časté

Zvýšená glukóza v krvi

Méně časté

Snížení hematokritu v krvi

Vzácné

Snížení hemoglobinu v krvi

Vzácné

Zvýšená hodnota tuků v krvi

Méně časté

Snížený draslík v krvi Méně častéZvýšený draslík v krvi

Méně časté

Zvýšená močovina v krvi

Méně časté

Časté

Časté

Zvýšený močovinový dusík v krvi

Vzácné

Zvýšení kyseliny močové v krvi

Vzácné

Zvýšená gama-glutamyltransferáza

Méně časté

Zvýšení jaterních enzymů

Časté

V souvislosti s užíváním blokátorů receptoru pro angiotenzin II byly hlášeny ojedinělé případy rhabdomyolýzy.

4.9 PředávkováníKonkrétní informace o účincích nebo léčbě předávkování přípravkem Sarten Plus H nejsou k dispozici. Pacient musí být pečlivě sledován, léčba by měla být symptomatická a podpůrná. Léčba závisí na době, která uplynula od požití léku, a závažnosti symptomů. K navrhovaným opatřením patří navození zvracení a/anebo výplach žaludku. V léčbě předávkování může být užitečné také použití aktivního uhlí. Nutné je časté sledování hladin elektrolytů a kreatininu v séru. Jestliže se vyskytne hypotenze, pacient musí být položen na záda a rychle mu musí být podány náhrady solí a objemu.Jako nejpravděpodobnější manifestaci předávkování olmesartan-medoxomilem lze očekávat hypotenzi a tachykardii; objevit se může rovněž bradykardie. Předávkování hydrochlorothiazidem je provázeno elektrolytovou deplece (hypokalemie, hypochloremie) a dehydratací, která je důsledkem nadměrné diurézy. Nejčastějšími příznaky a projevy předávkování jsou nauzea a ospalost. Hypokalemie může vést ke svalovým křečím a/anebo může akcentovat srdeční arytmie při současném podávání kardiogenních glykosidů nebo některých antiarytmik.Informace o možném odstranění olmesartanu nebo hydrochlorothiazidu dialýzou nejsou k dispozici.

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI5.1 Farmakodynamické vlastnostiATC skupina: antagonisté angiotenzinu II a diuretika, ATC kód: C09DA08

Mechanismus účinku/Farmakodynamický účinek

Sarten Plus H obsahuje kombinaci antagonisty receptoru pro angiotenzin II, olmesartan-medoxomil, a thiazidového diuretika, hydrochlorothiazidu. Kombinace těchto dvou látek má aditivní antihypertenzní účinek, což vede k většímu snížení krevního tlaku než při používání jednotlivých složek samostatně.Dávkování přípravku Sarten Plus H jednou denně vede k účinnému a plynulému snížení krevního tlaku po celých 24 hodin.

Olmesartan-medoxomil je perorálně aktivním, selektivním antagonistou receptorů pro angiotenzin II (typ AT1). Angiotenzin II je primární vazoaktivní hormon systému renin-angiotenzin-aldosteron a hraje významnou roli v patofyziologii hypertenze. Účinky angiotenzinu II spočívají ve vasokonstrikci, stimulaci syntézy a uvolňování aldosteronu, stimulaci srdce a reabsorpci sodíku v ledvinách. Olmesartan blokuje vasokonstrikční účinky angiotenzinu II a účinky angiotenzinu II na sekreci aldosteronu, a to blokádou jeho vazby na AT1 receptor ve tkáních, jako jsou hladká svalovina cév a nadledviny. Účinek olmesartanu je nezávislý na zdroji anebo cestě syntézy angiotenzinu II. Výsledkem selektivního antagonismu receptorů pro angiotenzin II (AT1) je zvýšení hladiny reninu v plasmě a koncentrací angiotenzinu I a II a mírné snížení koncentrace aldosteronu v plasmě.Při hypertenzi vyvolává olmesartan-medoxomil na dávce závislé, dlouho přetrvávající snížení arteriálního krevního tlaku. Hypotenze po první dávce nebyla zaznamenána, stejně jako tachyfylaxe v průběhu dlouhodobé léčby nebo rebound fenomén hypertenze po náhlém ukončení léčby.Dávkování olmesartan-medoxomilu jednou denně zajišťuje efektivní a plynulé snížení krevního tlaku v průběhu dávkovacího intervalu 24 hodin. Dávkování jednou denně vyvolává obdobné snížení krevního tlaku jako dávkování dvakrát denně při zachování stejné celkové denní dávky.Při kontinuální léčbě je maximálního snížení krevního tlaku dosaženo přibližně za 8 týdnů po zahájení léčby, ačkoli podstatný antihypertenzní účinek je pozorován již po 2 týdnech léčby. Vliv olmesartan-medoxomilu na mortalitu a morbiditu není dosud znám.Hydrochlorothiazid je thiazidové diuretikum. Mechanismus antihypertenzního účinku thiazidových diuretik není zcela znám. Thiazidová diuretika ovlivňují renální tubulární mechanismy zpětné absorpce elektrolytů, a tím přímo zvyšují vylučování sodíku a chloridů přibližně ve stejném množství. Diuretický účinek hydrochlorothiazidu snižuje objem plasmy, zvyšuje plasmatickou aktivitu reninu a

zvyšuje sekreci aldosteronu při následném zvýšení ztrát draslíku a uhličitanů močí a snižuje draslík v séru. Vztah renin-aldosteron je zprostředkován angiotenzinem II, a proto současné podání antagonisty receptorů pro angiotenzin II vede k odvrácení ztráty draslíku vyvolané thiazidovými diuretiky. K nástupu diurézy po hydrochlorothiazidu dochází asi za 2 hodiny, maximálního účinku je dosaženo asi za 4 hodiny po podání dávky, přičemž účinek přetrvává přibližně 6 – 12 hodin.Epidemiologické studie prokázaly, že dlouhodobá monoterapie hydrochlorothiazidem snižuje riziko kardiovaskulární mortality a morbidity.

Klinická účinnost a bezpečnost

Kombinace olmesartan-medoxomilu a hydrochlorothiazidu vede k aditivnímu snížení krevního tlaku, které obecně vzrůstá s dávkou každé složky. V sdružených placebem kontrolovaných studiích vedlo podávání kombinace olmesartan-medoxomilu/hydrochlorothiazidu 20 mg/12,5 mg a 20 mg/25 mg k průměrnému snížení systolického/diastolického krevního tlaku v době nejmenšího účinku (trough) o 12/7 mmHg, resp. 16/9 mmHg oproti účinku placeba. Věk a pohlaví neměly na odpověď na léčbu kombinací olmesartan-medoxomilu/hydrochlorothiazidu klinicky významný vliv.Podání 12,5 a 25 mg hydrochlorothiazidu pacientům s nedostatečnou úpravou krevního tlaku při monoterapii olmesartan-medoxomilem (20 mg) vedlo k dalšímu snížení 24hodinového systolického/diastolického krevního tlaku měřeného ambulantně o 7/5 mmHg, resp. o 12/7 mmHg, v porovnání s výchozí hodnotou po monoterapii olmesartan-medoxomilem. Další snížení průměrného systolického/diastolického krevního tlaku v době nejmenšího účinku (trough) v porovnání s výchozí hodnotou při monoterapii při měření TK standardním způsobem činilo 11/10mmHg, resp. 16/11 mmHg.Účinnost kombinované léčby olmesartan-medoxomilem/hydrochlorothiazidem přetrvávala i při dlouhodobé

léčbě

(jeden

rok).

Vysazení

léčby

olmesartan-medoxomilem

spolu

s hydrochlorothiazidem nebo olmesartanu samotného nevedlo k rebound fenoménu hypertenze.Vlivy fixní kombinace olmesartan-medoxomilu/hydrochlorothiazidu na mortalitu a kardiovaskulární morbiditu nejsou v současné době známé.

5.2 Farmakokinetické vlastnostiAbsorpce a distribuceOlmesartan-medoxomilOlmesartan-medoxomil je proléčivo. Ve střevní sliznici a v portální krvi je během absorpce z gastrointestinálního traktu rychle přeměňován esterázami na farmakologicky účinný metabolit olmesartan.Intaktní olmesartan-medoxomil ani intaktní postranní řetězec medoxomilové části nebyly detekovány v plasmě nebo exkretech. Průměrná absolutní biologická dostupnost olmesartanu z tablet byla 25,6%.

Průměrné maximální plasmatické koncentrace (cmax) olmesartanu je dosaženo během 2 hodin po perorálním podání olmesartan-medoxomilu; koncentrace olmesartanu v plasmě se zvyšuje přibližně lineárně se zvyšováním jednotlivé dávky až do 80 mg.Potrava má minimální vliv na biologickou dostupnost olmesartanu a proto olmesartan-medoxomil smí být podáván jak s potravou, tak bez ní.Klinicky významné rozdíly ve farmakokinetice olmesartanu spojené s pohlavím nebyly pozorovány.Olmesaratan se velmi váže na plasmatické bílkoviny (99,7%), ale potenciál ke klinicky významným interakcím následkem vytěsnění z vazby na bílkoviny mezi olmesartanem a jinými současně podávanými léčivými látkami, které se také vysoce váží na plasmatické bílkoviny, je nízký (což bylo potvrzeno nepřítomností klinicky významných interakcí mezi olmesartan-medoxomilem a warfarinem). Vazba olmesartanu na krevní buňky je zanedbatelná. Průměrný distribuční objem po intravenózním podání je nízký (16-29 l).

HydrochlorothiazidPo perorálním podání olmesartan-medoxomilu a hydrochlorothiazidu v kombinaci byla průměrná doba k dosažení maximální koncentrace hydrochlorothiazidu 1,5 – 2 hodiny po podání. Hydrochlorothiazid se váže z 68 % na plasmatické bílkoviny a jeho zdánlivý distribuční objem je 0,83 – 1,14 l/kg.

Metabolismus a eliminaceOlmesartan-medoxomilCelková plasmatická clearance olmesartanu byla 1,3 l/h (CV, 19%) a byla relativně pomalá ve srovnání s průtokem krve játry (cca 90 l/h). Po jednorázovém perorálním podání

14C-značeného

olmesartan-medoxomilu se 10-16% podané radioaktivity objevilo v moči (velká většina v průběhu 24 hodin po podání dávky) a zbytek radioaktivity byl zaznamenán ve stolici. Na základě systémové dostupnosti 25,6% lze vypočítat, že absorbovaný olmesartan je odstraňován jak renální exkrecí (cca 40%), tak hepato-biliární exkrecí (cca 60%). Veškerá zaznamenaná radioaktivita byla identifikována jako olmesartan. Další významné metabolity nebyly detekovány. Enterohepatální oběh olmesartanu je minimální. Protože velké množství olmesartanu se vylučuje žlučí, použití u pacientů s obstrukcí žlučových cest je kontraindikováno (viz bod 4.3).Terminální eliminační poločas olmesartanu po opakovaném perorálním podání je 10 až 15 hodin. Během 14 dnů opakovaného podávání byl steady state dosažen po několika prvních dávkách a další akumulace nebyla patrná. Renální clearance byla přibližně 0,5-0,7 l/h a byla nezávislá na dávce.

HydrochlorothiazidHydrochlorothiazid se u člověka nemetabolizuje, ale takřka všechen se vylučuje jako nezměněná léčivá látka močí. Asi 60 % perorálně podané dávky se vyloučí v nezměněné podobě do 48 hodin. Renální clearance je asi 250 – 300 ml/min. Terminální eliminační poločas hydrochlorothiazidu je 10 –15 hodin.

Sarten Plus HSystémová biologická dostupnost hydrochlorothiazidu je při současném podání s olmesartan-medoxomilem snížena o cca 20%, ale toto mírné snížení není klinicky významné. Kinetika olmesartanu není současným podáním hydrochlorothiazidu ovlivněna.

Farmakokinetika u vybraných populacíStarší pacienti (65 let a starší pacienti)U starších pacientů (65-75 let) trpících hypertenzí byla AUC olmesartanu ve steady state ve srovnání s mladšími věkovými skupinami zvýšena o cca 35% a u velmi starých pacientů (75 let) o cca 44 % (viz bod 4.2).Na základě omezených dat se předpokládá, že systémová clearance hydrochlorothiazidu je u zdravých i hypertenzních starších jedinců v porovnání s mladými zdravými dobrovolníky snížena.

Poškození ledvinU pacientů s mírným, středně závažným a závažným poškozením ledvin byla AUC olmesartanu ve steady state ve srovnání se zdravými dobrovolníky zvýšena o 62%, 82% a 179% resp. (viz bod 4.2, 4.4).Poločas hydrochlorothiazidu je u pacientů s poškozenými funkcemi ledvin prodloužen.

Poškození jaterPo jednorázovém perorálním podání byly hodnoty AUC olmesartanu o 6%, resp. 65% vyšší při mírném, resp. středně závažném poškození jater než u odpovídajících zdravých dobrovolníků. Nevázaná frakce olmesartanu ve 2 hodině po podání u zdravých dobrovolníků, u pacientů s mírným poškozením jater a u pacientů se středně závažným poškozením jater byla 0,26%, 0,34%, resp. 0,41%. Po opakovaném podání u pacientů se středně závažným poškozením jater byla průměrná hodnota AUC olmesartanu znovu přibližně o 65 % vyšší než u odpovídajících zdravých dobrovolníků. Hodnoty Cmax olmesartanu u jedinců s poškozením jater byly podobné jako u zdravých osob. Olmesartan-medoxomil nebyl posuzován u pacientů se závažným poškozením jater (viz bod 4.2, 4.4).Poškození jater nijak významně neovlivňuje farmakokinetiku hydrochlorothiazidu.

5.3 Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti Toxický potenciál kombinace olmesartan-medoxomil/hydrochlorothiazid byl hodnocen u potkanů a psů ve studiích chronické toxicity po perorálním podávání léku trvajícím až 6 měsíců.Stejně jako u každé jednotlivé látky a jiných léků této skupiny, hlavním cílovým orgánem toxikologického

působení

kombinace

byly

ledviny.

Kombinace

olmesartan-

medoxomil/hydrochlorothiazid navodila funkční změny ledvin (vzestup dusíku močoviny a kreatininu v séru). Vysoké dávky způsobily degeneraci tubulů a regeneraci v ledvinách potkanů a psů, pravděpodobně cestou změn v hemodynamice ledvin (snížená perfúze ledvin jako důsledek hypotenze s tubulární hypoxií a degenerace tubulárních buněk). Kromě toho kombinace olmesartan-medoxomil/hydrochlorothiazid způsobila pokles erytrocytárních parametrů (počet erytrocytů, hemoglobin a hematokrit) a pokles váhy srdce u potkanů.Tyto účinky byly pozorovány také u jiných antagonistů AT1 receptorů a i u ACE inhibitorů. Zdá se, že jsou indukovány farmakologickým působením vysokých dávek olmesartan-medoxomilu a nejsou relevantní při podávání doporučených terapeutických dávek lidem.Studie genotoxicity kombinace olmesartan-medoxomil a hydrochlorothiazid i jednotlivých složek neprokázaly známky klinicky významné genotoxické aktivity.Karcinogenní potenciál kombinace olmesartan-medoxomilu a hydrochlorothiazidu nebyl studován, jelikož nejsou důkazy o významném karcinogenním působení obou jednotlivých složek za podmínek klinického použití.Ve studiích provedených na myších a potkanech nebyla prokázána teratogenita kombinace olmesartan-medoxomilu/hydrochlorothiazidu. Jak se předpokládalo u této skupiny léčiv, fetální toxicita byla pozorována u potkanů, což bylo zjevné z významného poklesu tělesné váhy plodů, pokud byly vystavené působení kombinace olmesartan-medoxomilu a hydrochlorothiazidu během gestace (vizbod 4.3 a 4.6).

6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE6.1 Seznam pomocných látekJádro tablety:Mikrokrystalická celulosa, monohydrát laktosy, částečně substituovaná hyprolosa, hyprolosa, magnesium-stearát

Potah tablety: Mastek, hypromelosa, oxid titaničitý (E171), žlutý oxid železitý (E172), červený oxid železitý (E172)

6.2 InkompatibilityNeuplatňuje se.

6.3 Doba použitelnosti5 let

6.4 Zvláštní opatření pro uchováváníTento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

6.5 Druh obalu a velikost baleníLaminovaný polyamid/Al/PVC //Al blistr, krabička

Balení po 14, 28, 30, 56, 84, 90, 98 nebo 10x28 potahovaných tabletách.Balení s perforovanými jednodávkovými blistry po 10, 50 a 500 potahovaných tabletách.Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

6.6 Návod k použití přípravkuŽádné zvláštní požadavky.

7. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACIMenarini International Operations Luxemboug S.A.Avenue de la Gare 11611 LuxembourgLucembursko

8. REGISTRAČNÍ ČÍSLO (A)Sarten Plus H 20/12,5 mg: 58/458/05-CSarten Plus H 20/25 mg: 58/459/05-C

9. DATUM PRVNÍ REGISTRACE / PRODLOUŽENÍ REGISTRACE14.12.2005/ 7.6.2011

10. DATUM REVIZE TEXTU15.8.2012


nahoru

Informace na obalu

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Sarten Plus H 20/12,5 mgSarten Plus H 20/25 mg

Potahované tabletyOlmesartanum medoxomilum/hydrochlorothiazidum

2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

1 potahovaná tableta obsahuje:20 mg olmesartanum medoxomilum a 12,5 mg hydrochlorothiazidum

1 potahovaná tableta obsahuje: 20 mg olmesartanum medoxomilum a 25 mg hydrochlorothiazidum

3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Pomocné látky: monohydrát laktosy a jiné pomocné látky, další informace viz. příbalová informace

4. LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ

14 (28, 30, 56, 84, 90, 98, 10x28) potahovaných tablet10 (50, 500) potahovaných tablet v perforovaných jednodávkových blistrech

5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Perorální podání.Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

6. ZVLÁŠTNÍ

UPOZORNĚNÍ,

ŽE

LÉČIVÝ

PŘÍPRAVEK

MUSÍ

BÝT

UCHOVÁVÁN MIMO DOSAH A DOHLED DĚTÍ

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8. POUŽITELNOST

Použitelné do:

9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH

PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Menarini International Operations Luxembourg S.A., L-1611 Luxembourg, Lucembursko

12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

Reg. č.: 58/458/05-CReg. č.: 58/459/05-C

13. ČÍSLO ŠARŽE

Č. šarže:

14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.

15. NÁVOD K POUŽITÍ

16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

Sarten Plus H 20/12,5Sarten Plus H 20/25

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH - blistr se 14 tabletami

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Sarten Plus H 20/12,5 mgSarten Plus H 20/25 mg

potahované tabletyOlmesartanum medoxomilum/hydrochlorothiazidum

2. NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Menarini International O.L. S.A.

3. POUŽITELNOST

Použitelné do:

4. ČÍSLO ŠARŽE

Č. šarže:

5. JINÉ

Po → Út → St → Čt → Pá → So → Ne

Ne  So  Pá  Čt  St  Út  Po

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH - blistr s 10 tabletami, perforované jednodávkové blistry s 10 tabletami

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Sarten Plus H 20/12,5 mgSarten Plus H 20/25 mg

potahované tabletyOlmesartanum medoxomilum/hydrochlorothiazidum

2. NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Menarini International O.L. S.A.

3. POUŽITELNOST

Použitelné do:

4. ČÍSLO ŠARŽE

Č. šarže:

5. JINÉ

Tyto informace jsou určeny pouze odborníkům. Pokud máte pochybnosti o nějakém léku, prosím, kontaktujte svého lékaře. Nedoporučujeme se řídit informacemi uvedenými na těchto stránkách, mohou být zastaralé a nepřesné.