Sangona Combi 100 Mg/25 Mg

Kód 0151650 ( )
Registrační číslo 58/ 208/09-C
Název SANGONA COMBI 100 MG/25 MG
Režim prodeje na lékařský předpis
Stav registrace registrovaný léčivý přípravek
Držitel registrace SANDOZ s.r.o., Praha, Česká republika
ATC klasifikace

nahoru

Varianty

Kód Náz. Forma
0151642 POR TBL FLM 10X100MG/25MG I Potahovaná tableta, Perorální podání
0191676 POR TBL FLM 10X100MG/25MG II Potahovaná tableta, Perorální podání
0151652 POR TBL FLM 100X100MG/25MG I Potahovaná tableta, Perorální podání
0191686 POR TBL FLM 100X100MG/25MG II Potahovaná tableta, Perorální podání
0151653 POR TBL FLM 100X100MG/25MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0151643 POR TBL FLM 14X100MG/25MG I Potahovaná tableta, Perorální podání
0191677 POR TBL FLM 14X100MG/25MG II Potahovaná tableta, Perorální podání
0151655 POR TBL FLM 250X100MG/25MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0151644 POR TBL FLM 28X100MG/25MG I Potahovaná tableta, Perorální podání
0191678 POR TBL FLM 28X100MG/25MG II Potahovaná tableta, Perorální podání
0151645 POR TBL FLM 30X100MG/25MG I Potahovaná tableta, Perorální podání
0191679 POR TBL FLM 30X100MG/25MG II Potahovaná tableta, Perorální podání
0151654 POR TBL FLM 50X100MG/25MG I Potahovaná tableta, Perorální podání
0191687 POR TBL FLM 50X100MG/25MG II Potahovaná tableta, Perorální podání
0151646 POR TBL FLM 50X1X100MG/25MG I Potahovaná tableta, Perorální podání
0191680 POR TBL FLM 50X1X100MG/25MG II Potahovaná tableta, Perorální podání
0151647 POR TBL FLM 56X100MG/25MG I Potahovaná tableta, Perorální podání
0191681 POR TBL FLM 56X100MG/25MG II Potahovaná tableta, Perorální podání
0151648 POR TBL FLM 60X100MG/25MG I Potahovaná tableta, Perorální podání
0191682 POR TBL FLM 60X100MG/25MG II Potahovaná tableta, Perorální podání
0151641 POR TBL FLM 7X100MG/25MG I Potahovaná tableta, Perorální podání
0191675 POR TBL FLM 7X100MG/25MG II Potahovaná tableta, Perorální podání
0151649 POR TBL FLM 84X100MG/25MG I Potahovaná tableta, Perorální podání
0191683 POR TBL FLM 84X100MG/25MG II Potahovaná tableta, Perorální podání
0151650 POR TBL FLM 90X100MG/25MG I Potahovaná tableta, Perorální podání
0191684 POR TBL FLM 90X100MG/25MG II Potahovaná tableta, Perorální podání
0151651 POR TBL FLM 98X100MG/25MG I Potahovaná tableta, Perorální podání
0191685 POR TBL FLM 98X100MG/25MG II Potahovaná tableta, Perorální podání

nahoru

Příbalový létak SANGONA COMBI 100 MG/25 MG

Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls159184/2012

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

Sangona Combi 50 mg/12,5 mg

Sangona Combi 100 mg/25 mg

potahované tablety

losartanum kalicum/hydrochlorothiazidum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.- Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit,

a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

- Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.

Co naleznete v této příbalové informaci1. Co je přípravek Sangona Combi a k čemu se používá2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Sangona Combi užívat3. Jak se přípravek Sangona Combi užívá4. Možné nežádoucí účinky5. Jak přípravek Sangona Combi uchovávat6. Obsah balení a další informace

1.

CO JE PŘÍPRAVEK SANGONA COMBI A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Draselná sůl losartanu patří do skupiny léků nazývaných antagonisté receptorů pro angiotensin II. Tyto léky způsobují uvolnění cév a tím snižují krevní tlak.

Hydrochlorothiazid patří do skupiny léků nazývaných diuretika (močopudné léky, léky na odvodnění).

Sangona Combi 50 mg/12,5 mg:

Tablety se užívají k léčbě vysokého krevního tlaku. Kombinace losartanu a hydrochlorothiazidu je vhodnou alternativou pro pacienty, kteří by jinak museli být léčeni draselnou solí losartanu a hydrochlorothiazidem užívanými v samostatných tabletách.

Sangona Combi 100 mg/25 mg:

Tablety se užívají k léčbě vysokého krevního tlaku u pacientů, kteří reagovali nedostatečně na léčbu přípravkem Sangona Combi 50 mg/12,5 mg potahované tablety.

2.

ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK SANGONA COMBI UŽÍVAT

Neužívejte přípravek Sangona Combi, jestliže: jste alergický(á) na losartan, hydrochlorothiazid nebo na kteroukoli jinou složku přípravku

(uvedenou v bodě 6 a na koneci bodu 2)

 jste alergický(á) na látky odvozené od sulfonamidů (např. jiné thiazidy, některé antibakteriální léky

jako např. kotrimoxazol; nejste-li si jistý/á, zeptejte se svého lékaře)

jste déle než 3 měsíce těhotná (Je také lepší vyhnout se užívání přípravku Sangona Combi

v časném těhotenství – viz bod ,Těhotenství‘)

 máte závažnou poruchu činnosti jater  máte závažnou poruchu činnosti ledvin nebo pokud máte ledviny, které nevytvářejí žádnou moč máte nízké hladiny draslíku, nízké hladiny sodíku nebo vysoké hladiny vápníku, které nelze

upravit léčbou

 trpíte dnou.

Pokud si myslíte, že se Vás týká kterákoli z výše uvedených okolností, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Upozornění a opatřeníPokud máte za to, že jste (nebo byste mohla být) těhotná, musíte to říci svému lékaři. PřípravekSangona Combi se nedoporučuje v časném těhotenství, přičemž pokud jste těhotná déle než 3 měsíce, užívat se nesmí, protože pokud by se používal v tomto stádiu, mohlo by to vážně poškodit Vaše dítě(viz bod těhotenství).Tablety se obecně nedoporučují v případech:

 jestliže jste v minulosti byl(a) postižen(a) otokem obličeje, rtů, hrdla nebo jazyka jestliže užíváte diuretika (močopudné léky, léky na odvodnění) máte-li dietu s omezeným příjmem soli jestliže silně zvracíte a/nebo máte-li průjem nebo jste silně zvracel(a) nebo měl(a) průjem

v nedávné minulosti

 jestliže trpíte srdečním selháním jestliže trpíte poruchou funkce jater (viz bod 2 „Neužívejte přípravek Sangona Combi“ a

dávkování u zvláštních skupin pacientů)

 jestliže máte zúžené tepny do ledvin (stenózu renální arterie) nebo pokud máte pouze jednu

fungující ledvinu nebo pokud Vám v nedávné době byla transplantována ledvina

 jestliže jste na hemodialýze jestliže trpíte zúžením tepen (aterosklerózou), anginou pectoris (bolestmi na hrudi v důsledku

špatné funkce srdce)

 jestliže máte stenózu aortální nebo mitrální chlopně‘ (zúžení srdečních chlopní) nebo trpíte

hypertrofickou kardiomyopatií‘ (chorobou způsobující zbytnění srdečního svalu)

 jste-li diabetik/diabetička (trpíte-li cukrovkou) jestliže jste měl(a) dnu jestliže máte nebo jste měl(a) nějaký alergický stav, astma nebo onemocnění způsobující bolesti

kloubů, kožní vyrážky a horečku (systémový lupus erythematodes)

 jestliže máte vysoké hladiny vápníku nebo nízké hladiny draslíku nebo máte-li dietu s

omezeným příjmem draslíku

 je-li nutné, abyste dostal(a) anestetikum (i u zubaře), nebo před chirurgickým výkonem, musíte

lékaře nebo zdravotnický personál informovat o tom, že užíváte přípravek obsahující draselnou sůl losartanu a hydrochlorothiazid

 jestliže trpíte primárním hyperaldosteronismem spojeným se zvýšenou sekrecí hormonu

aldosteronu v nadledvinách, způsobenou abnormalitami v této žláze

 jestliže je nutné, abyste absolvoval(a) vyšetření činnosti příštítných tělísek. Děti a dospívajícíBezpečnost a účinnost přípravku Sangona Combi u dětí a dospívajících mladších 18 let nebyla stanovena. Přípravek Sangona Combi by neměl být podáván dětem a dospívajícím.

Jste-li sportovec podstupující dopingové testy, sdělte to svému lékaři, protože přípravek Sangona Combi obsahuje léčivou látku, která může vést k pozitivním výsledkům dopingového testu.

Další léčivé přípravky a přípravek Sangona CombiInformujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné doběužíval(a) nebo které možná budete užívat. Je nezbytné, abyste informoval(a) svého lékaře, užíváte-li některé z těchto léků: lithium (lék na léčbu manie nebo deprese)  potravinové doplňky s obsahem draslíku náhražky soli obsahující draslíkléky šetřící draslík jiná diuretika (močopudné léky, léky na odvodnění) některá projímadla léky pro léčbu dny léky na úpravu srdečního rytmu léky na léčbu diabetu (cukrovky) (ústy užívané léky, nebo insuliny) léky na snížení krevního tlakusteroidy léky na léčbu nádorových onemocněníléky proti bolestemléky k léčbě artrózy léky proti plísňovým infekcím pryskyřice používané při vysokých hladinách cholesterolu (např. cholestyramin) léky, jež uvolňují napětí svalůléky k navození nebo udržení spánkuléky ze skupiny opioidů (např. morfin) léky ze skupiny tzv. „presorických aminů“ (např. adrenalin) kyselinu glycyrrhizinovou (obsaženou v kořenu lékořice)

Nejste-li si jistý/á, co jsou tyto léky, zeptejte se svého lékaře.Prosím informujte svého lékaře, že užíváte přípravek Sangona Combi, pokud budete podstupovat radiografickou proceduru a budou Vám podávány kontrastní látky.

Sangona Combi s jídlem a pitím

Doporučuje se, abyste při užívání tablet nepil(a) alkoholické nápoje: alkohol a Sangona Combi mohou vzájemně zesilovat své účinky.

Příjem nadměrného množství kuchyňské soli může zeslabit účinek přípravku Sangona Combi.

Sangona Combi lze užívat s jídlem i nalačno.

Těhotenství a kojení

TěhotenstvíPokud máte za to, že jste (nebo byste mohla být) těhotná, musíte to říci svému lékaři. Váš lékař Vám obvykle doporučí, abyste přípravek Sangona Combi přestala užívat ještě před otěhotněním nebo jakmile zjistíte, že jste těhotná a místo něj Vám doporučí jiný lék. Přípravek Sangona Combi se v těhotenství nedoporučuje, přičemž pokud jste těhotná déle než 3 měsíce, užívat se nesmí, protože pokud by se používal po třetím měsíci těhotenství, mohlo by to vážně poškodit Vaše dítě.

KojeníPokud kojíte nebo hodláte začít kojit, informujte o tom svého lékaře. Přípravek Sangona Combi se kojícím matkám nedoporučuje, přičemž Váš lékař Vám může vybrat jinou léčbu, pokud si přejete kojit.

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Nebyly provedeny studie ohledně způsobilosti k řízení dopravních prostředků a obsluze strojů. U pacientů užívajících přípravek Sangona Combi byly hlášeny závratě. Pokud se u Vás vyskytnou závratě, neřiďte dopravní prostředky a neobsluhujte stroje.

Přípravek Sangona Combi obsahuje laktosu. Sdělil-li Vám Váš lékař, že trpíte nesnášenlivostí některých cukrů, poraďte se před užitím tohoto léčivého přípravku se svým lékařem.

3.

JAK SE PŘÍPRAVEK SANGONA COMBI UŽÍVÁ

Přípravek Sangona Combi vždy užívejte přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý/á, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. Je důležité, abyste pokračoval(a) v užívání přípravku Sangona Combi tak dlouho, jak určí Váš lékař, aby byla zachována plynula regulace Vašeho krevního tlaku.Tabletu spolkněte a zapijte sklenkou vody. Tablety lze užívat s jídlem i nalačno.

Použití u dospělých

Sangona Combi 50 mg/12,5 mg:

Obvyklé dávkování je jedna tableta jednou denně. Je-li to nutné, může Vám lékař dávkování zvýšit maximálně na 2 tablety jednou denně nebo na jednu tabletu přípravku Sangona Combi 100 mg/25 mg,jednou denně.

Sangona Combi 100 mg/25 mg:Obvyklé dávkování je jedna tableta jednou denně.

Použití přípravku u starších pacientůU starších pacientů není nutné dávky upravovat.

Použití při poruše funkce ledvin a hemodialýze Při středně závažných problémech s ledvinami není obvykle úprava dávky nutná. Přípravek Sangona Combi však neužívejte, pokud jsou funkce Vašich ledvin silně zhoršeny. Přípravek Sangona Combi se nedoporučuje pacientům na hemodialýze.

Použití při poruše funkce jater Přípravek Sangona Combi se musí pacientům s mírnou až středně závažnou poruchou funkce jater v anamnéze podávat opatrně. Pokud jsou však funkce Vašich jater silně zhoršeny, přípravek Sangona Combi neužívejte (viz bod 2. “Neužívejte přípravek Sangona Combi).

Použití u dětí a dospívajících mladších 18 let Přípravek Sangona Combi se nemá podávat dětem a dospívajícím.

Použití u černošských pacientůMůže být nutná úprava dávkování, protože přípravek Sangona Combi může být u černošských pacientů méně účinný, než u pacientů nečernošských.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Sangona Combi, než jste měl(a)Jestliže užijete (nebo někdo jiný užije) najednou více tablet, nebo domníváte-li se, že nějaké tablety spolklo dítě, ihned vyhledejte svého lékaře nebo lékařskou pohotovost v nejbližší nemocnici nebo centrum pro léčbu otrav. Je pravděpodobné, že předávkování způsobí srdeční potíže a problémy související s dehydratací (ztrátou a nedostatkem vody v těle). K lékaři nebo do nemocnice vezměte,

prosím, s sebou tuto příbalovou informaci, všechny zbývající tablety a obal, aby lékař věděl, jaké tablety byly požity.Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Sangona CombiNezdvojujte dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. Užijte svou příští dávku v obvyklou dobu.

Jestliže přestanete užívat přípravek Sangona Combi

Chcete-li přestat užívat tento léčivý přípravek, vždy se nejprve poraďte s lékařem. Může být nutné pokračovat v užívání tohoto léčivého přípravku, i když se cítíte dobře.

Máte-li další otázky, týkající se užívání přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4.

MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Přípravek Sangona Combi přestaňte užívat a ihned uvědomte svého lékaře nebo vyhledejte lékařskou pohotovost v nejbližší nemocnici, pokud se u Vás vyskytne:závažná alergická reakce (vyrážka, svědění, otok obličeje, rtů, úst nebo hrdla, který může ztížit polykání nebo dýchání).Jde o vzácný, ale závažný nežádoucí účinek, který postihuje více než 1 z 10 000 pacientů, ale méně než 1 z 1 000 pacientů. Můžete potřebovat naléhavou lékařskou pomoc nebo hospitalizaci.

Hlášeny byly tyto nežádoucí účinky:

Časté (vyskytující se u 1 až 10 ze 100 léčených osob): kašel, infekce horních cest dýchacích, zduření nosní sliznice, sinusitida (zánět vedlejších nosních

dutin), problémy s vedlejšími nosními dutinami)

 průjem, bolesti v břiše, pocit na zvracení, zažívací obtíže bolesti svalů nebo křeče, bolesti nohou, bolesti zad nespavost, bolesti hlavy, závratě slabost, únava, bolesti na hrudi zvýšené hladiny draslíku (jež mohou vyvolat abnormality srdečního rytmu), snížené hladiny

hemoglobinu.

Méně časté (vyskytující se u 1 až 10 z 1000 léčených osob): anémie, červené nebo hnědavé skvrny na pokožce (někdy zejména na nohou, pažích a hýždích,

s bolestmi kloubů, otokem rukou a nohou a bolestmi žaludku), tvorba modřin, pokles počtu bílých krvinek, problémy se srážením krve a tvorba modřin

 ztráta chuti k jídlu, vysoké hladiny kyseliny močové v krvi nebo zjevná dna, vysoké hladiny

krevního cukru, abnormální hladiny elektrolytů v krvi

 úzkost, nervozita, panická porucha (opakující se záchvaty paniky), zmatenost, deprese, abnormální

sny, poruchy spánku, ospalost, poruchy paměti

 mravenčení nebo podobné pocity, bolesti v končetinách, třes, závratě, migréna, mdloby neostré vidění, pálení nebo štípání v očích, zánět spojivek, zhoršení zraku, žluté vidění zvonění, bzučení, vrčení nebo cvakání v uších nízký krevní tlak, k jehož poklesu může docházet při změnách polohy (závrať nebo slabost při

vzpřímení těla), angina pectoris (bolest na hrudi), abnormální srdeční tep, cerebrovaskulární příhoda (TIA, „minimrtvice“), srdeční infarkt, bušení srdce

 zánět krevních cév, často spojený s kožní vyrážkou nebo tvorbou modřin

 bolesti v krku, dušnost, bronchitida (zánět průdušek), pneumonie (zánět plic), voda na plicích (což

způsobuje dechové obtíže), krvácení z nosu, výtok z nosu, ucpaný nos

 zácpa, plynatost, žaludeční nevolnost, křečovité bolesti v žaludku, pocit na zvracení, zvracení, sucho

v ústech, zánět slinné žlázy, bolesti zubů

 žloutenka (zežloutnutí očního bělma a kůže), zánět slinivky břišní kopřivka, svědění, zánět kůže, vyrážka, zarudnutí kůže, citlivost na světlo, Lyellův syndrom (kůže,

která vypadá jako opařená a odlupuje se), suchá kůže, návaly horka, pocení, vypadávání vlasů

 bolesti v pažích, ramenou, kyčlích, kolenou nebo jiných kloubech, otok kloubů, ztuhlost, svalová

bolest, slabost nebo křeče

 časté močení i v noci, abnormální funkce ledvin včetně zánětu ledvin, infekce močových cest, cukr

v moči

 snížená pohlavní touha, impotence otok obličeje, horečka.

Vzácné (vyskytující se u 1 až 10 z 10000 léčených osob) hepatitida (zánět jater), abnormální hodnoty jaterních testů.

Neznámá frekvence poškození svalů u dospělých (neobvyklé bolesti nebo bolestivost svalů, které trvají déle, než se

očekávalo).

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.

5.

JAK PŘÍPRAVEK SANGONA COMBI UCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.Nepoužívejte přípravek Sangona Combi po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na kartonové krabičce/lahvičce/blistru za Použitelné do:/EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Sangona Combi 50 mg/12,5 mg : Blistr: Uchovávejte při teplotě do 30 °C.Lahvička: Uchovávejte při teplotě do 30 °C v dobře uzavřené lahvičce, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.

Sangona Combi 100 mg/25 mg: Blistr: Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.Lahvička: Uchovávejte v dobře uzavřené lahvičce, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6.

OBSAH BALENÍ A DALŠÍ INFORMACE

Co obsahuje přípravek Sangona Combi

Léčivými látkami jsou draselná sůl losartanu (losartanum kalicum) a hydrochlorothiazid (hydrochlorothiazidum). Sangona Combi 50 mg/12,5 mg obsahuje v jedné potahované tabletě: 50 mg draselné soli losartanu (losartanum kalicum) a 12,5 mg hydrochlorothiazidu (hydrochlorothiazidum).Sangona Combi 100 mg/25 mg obsahuje v jedné potahované tabletě: 100 mg draselné soli losartanu (losartanum kalicum) a 25 mg hydrochlorothiazidu (hydrochlorothiazidum)

Pomocnými látkami jsou:

Jádro tablety: monohydrát laktosy, mikrokrystalická celulosa, předbobtnalý kukuřičný škrob, magnesium-stearát, koloidní bezvodý oxid křemičitý.

Sangona Combi 50 mg/12,5 mg

Potah tablety: hypromelosa, hyprolosa, žlutý oxid železitý (E172), oxid titaničitý (E171).Sangona Combi 100 mg/25 mgPotah tablety: hypromelosa, hyprolosa, žlutý oxid železitý (E172), oxid titaničitý (E171), makrogol (400), mastek.

Jak přípravek Sangona Combi vypadá a co obsahuje baleníSangona Combi 50 mg/12,5 mg jsou světle žluté, kulaté, bikonvexní, potahované tablety o průměru 8 mm.Sangona Combi 100 mg/25 mg jsou světle žluté, kulaté, bikonvexní, potahované tablety o průměru 10 mm.

Tablety Sangona Combi 50 mg/12,5 mg jsou baleny v blistrech z hliníkové fólie nebo v plastových lahvičkách se šroubovacím uzávěrem.Tablety Sangona Combi 100 mg/25 mg jsou baleny v blistrech z hliníkové fólie nebo v plastových lahvičkách se šroubovacím uzávěrem.

Velikosti balení:Blistry: 7, 10, 14, 28, 30, 50, 56, 60, 84, 90, 98 a 100 potahovaných tabletBlistry (jednodávkové): 50 potahovaných tabletLahvičky: 100, 250 potahovaných tablet

Na trhu nemusejí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraciSandoz s.r.o., Praha, Česká republika

Výrobce

Lek Pharmaceuticals d.d., Verovškova 57, SI-1526 Ljubljana, Slovinsko

Lek S.A., Domaniewska 50 C, 02- 672 Varšava, Polsko

Salutas Pharma GmbH, Otto von Guericke Allee 1, Barleben, Německo

Salutas Pharma GmbH, Dieselstrasse 5, Gerlingen, Německo

Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 03.10.2012


nahoru

Souhrn údajů o léku (SPC)

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls159184/2012

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1.

NÁZEV PŘÍPRAVKU

Sangona Combi 50 mg/ 12,5 mgSangona Combi 100 mg/ 25 mg potahované tablety

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Sangona Combi 50 mg/ 12,5 mgJedna potahovaná tableta obsahuje 50 mg losartanum kalicum a 12,5 mg hydrochlorothiazidum.

Sangona Combi 100 mg/ 25 mgJedna potahovaná tableta obsahuje 100 mg losartanum kalicum a 25 mg hydrochlorothiazidum.

Pomocná látka (pomocné látky):Sangona Combi 50 mg/ 12,5 mgJedna potahovaná tableta obsahuje 26,9 mg monohydrátu laktosy.

Sangona Combi 100 mg/ 25 mgJedna potahovaná tableta obsahuje 53,8 mg monohydrátu laktosy.

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.

LÉKOVÁ FORMA

Potahovaná tableta

Sangona Combi 50 mg/ 12,5 mgSvětle žlutá, kulatá, bikonvexní potahovaná tableta o průměru 8 mm.

Sangona Combi 100 mg/ 25 mgSvětle žlutá, kulatá, bikonvexní potahovaná tableta o průměru 10 mm.

4. KLINICKÉ ÚDAJE 4.1 Terapeutické indikace

Přípravek Sangona Combi je určen k léčbě esenciální hypertenze u pacientů, jejichž krevní tlak není řádně zvládán losartanem nebo hydrochlorothiazidem v monoterapii.

4.2 Dávkování a způsob podání

HypertenzeKombinace losartan a hydrochlorothiazid není určena k zahajovací léčbě, ale k léčbě pacientů, jejichž krevní tlak není dostatečně zvládán podáváním draselné soli losartanu nebo hydrochlorothiazidu v monoterapii. Doporučuje se titrace dávky jednotlivých složek (losartanu a hydrochlorothiazidu).

Pokud je to z klinického hlediska vhodné, lze přímou změnu z monoterapie na fixní kombinaci zvážit u pacientů, jejichž krevní tlak není odpovídajícím způsobem upraven.

Sangona Combi 50 mg/ 12,5 mgObvyklá udržovací dávka přípravku Sangona Combi je jedna tableta přípravku Sangona Combi 50 mg/12,5 mg Sandoz (losartan 50 mg/HCTZ 12,5 mg) jednou denně. U pacientů, kteří odpovídajícím způsobem na léčbu přípravkem Sangona Combi 50 mg/12,5 nereagují, lze dávku zvýšit na maximálně 2 tablety přípravku Sangona Combi 50 mg/12,5 mg Sandoz denně nebo na jednu tabletu přípravku Sangona Combi 100 mg/25 mg Sandoz (losartan 100 mg/HCTZ 25 mg) jednou denně. Obecně platí, že antihypertenzního účinku se dosáhne do tří až čtyř týdnů po zahájení léčby.

Sangona Combi 100 mg/ 25 mgMaximální dávka je jedna tableta přípravku Sangona Combi 100 mg/25 mg Sandoz jednou denně. Obecně platí, že antihypertenzního účinku se dosáhne do tří až čtyř týdnů po zahájení léčby.

Použití u pacientů s poruchou funkce ledvin a u pacientů na hemodialýzeU pacientů se středně těžkou poruchou funkce ledvin (tj. clearance kreatininu 30–50 ml/min) není žádná úprava zahajovací dávky potřebná. Tablety losartanu s hydrochlorothiazidem se u pacientů na hemodialýze nedoporučují. Tablety losartan/hydrochlorothioazid se u pacientů s těžkou poruchou funkce ledvin (tj. clearance kreatininu < 30 ml/min) nesmějí používat (viz bod 4.3).

Použití u pacientů s deplecí intravaskulárního objemuPřed podáním tablet losartan/ hydrochlorothioazid je nutno upravit depleci objemu a/nebo sodíku.

Použití u pacientů s poruchou funkce jater Kombinace losartan/hydrochlorothioazid je u pacientů s těžkou poruchou funkce jater kontraindikována (viz bod 4.3).

Použití u starších pacientůU starších pacientů není obvykle úprava dávky potřebná.

Použití u dětí a dospívajících (< 18 let)Bezpečnost a účinnost přípravku Sangona Combi u dětí a dospívajících mladších 18 let nebyla stanovena. Přípravek Sangona Combi by neměl být podáván dětem a dospívajícím.

Způsob podáníPřípravek Sangona Combi lze podávat spolu s jinými antihypertenzivy.Přípravek Sangona Combi je nutné zapíjet přiměřeným množstvím vody. Přípravek Sangona Combi lze podávat s jídlem nebo bez jídla.

4.3 Kontraindikace

Hypersenzitivita na losartan, deriváty sulfonylamidu (jako je hydrochlorothiazid) nebo na

kteroukoli pomocnou látku tohoto přípravku,

hypokalémie nebo hyperkalcémie neodpovídající na léčbu,

těžká porucha funkce jater; cholestáza a obstrukční poruchy žlučových cest,

refrakterní hyponatrémie,

symtomatická hyperurikémie/dna,

2. a 3. trimestr těhotenství (viz bod 4.4 a 4.6),

těžká porucha funkce ledvin (tj. clearance kreatininu <30 ml/min),

anurie.

4.4 Zvláštní upozornění a opatření pro použití Losartan Angioedém

Pacienti s angioedémem v anamnéze (otok tváře, rtů, hrdla a/nebo jazyka) musí být pečlivě sledováni (viz bod 4.8).

Hypotenze a deplece intravaskulárního objemuU pacientů s deplecí objemu a/nebo sodíku v důsledku silné diuretické léčby, omezení příjmu solí v potravě, průjmu nebo zvracení, se zvláště po první dávce může vyskytnout symptomatická hypotenze. Tyto stavy je nutno před podáním tablet přípravku Sangona Combi upravit (viz body 4.2 a 4.3).

Poruchy rovnováhy elektrolytů Poruchy rovnováhy elektrolytů jsou u pacientů s poruchou funkce ledvin, ať již s diabetem nebo bez něj, časté, přičemž je nutno se jimi zabývat. Plazmatické koncentrace draslíku a hodnoty clearance kreatininu musí tedy být pečlivě sledovány; zvláště musí být pečlivě sledováni pacienti se srdečním selháním a clearance kreatininu mezi 30 a 50 ml/min. Současné podávání kalium šetřících diuretik, doplňků draslíku a substitutů solí obsahujících draslík s kombinací losartan/hydrochlorothiazid se nedoporučuje (viz bod 4.5).

Porucha funkce jaterNa základě farmakokinetických údajů, které prokazují významně zvýšené plazmatické koncentrace losartanu u cirhotických pacientů, musí být pacientům s mírnou až středně těžkou poruchou funkce jater v anamnéze přípravek Sangona Combi podáván opatrně. U pacientů s těžkou poruchou funkce jater nejsou s losartanem žádné terapeutické zkušenosti. Přípravek Sangona Combi je tudíž u pacientů s těžkou poruchou funkce jater kontraindikován (viz body 4.2, 4.3 a 5.2).

Porucha funkce ledvin V důsledku inhibice renin-angiotenzin-aldosteronového systému (RAAS) byly hlášeny změny renálních funkcí, včetně selhání ledvin (zejména u pacientů, u kterých je funkce ledvin závislá na systému renin-angiotensin-aldosteron, jako jsou pacienti s težkou srdeční nedostatečností nebo se stávající dysfunkcí ledvin). Stejně jako u jiných léků, které ovlivňují systém renin-angiotensin-aldosteron, bylo rovněž u pacientů s bilaterální stenózou renální arterie nebo se stenózou této arterie vedoucí k jediné ledvině hlášeno zvýšení močoviny v krvi a sérového kreatininu; tyto změny renálních funkcí mohou být po ukončení léčby reverzibilní. Losartan musí být u pacientů s bilaterální stenózou renální arterie nebo se stenózou arterie zásobující solitární ledvinu používán opatrně.

Transplantace ledvin U pacientů s nedávnou transplantací ledvin nejsou žádné zkušenosti.

Primární hyperaldosteronismusPacienti s primárním aldosteronismem nebudou obecně na antihypertenziva působící prostřednictvím inhibice renin-angiotensinového systému reagovat. Používání tablet přípravku Sangona Combi se tedy nedoporučuje.

Koronární srdeční choroba a cerebrovaskulární choroba Stejně jako u všech antihypertenziv může nadměrný pokles krevního tlaku u pacientů s ischemickou kardiovaskulární a cerebrovaskulární chorobou vést k infarktu myokardu nebo mrtvici.

Srdeční selháníU pacientů se srdečním selháním, s poruchou funkce ledvin nebo bez ní, existuje – jako u jiných léčiv ovlivňujících renin-angiotensinový systém – riziko těžké arteriální hypotenze a (často akutní) poruchy funkce ledvin.

Stenóza aorty a mitrální chlopně, obstrukční hypertrofická kardiomyopatie Stejně jako je tomu u jiných vazodilatátorů, je zvláštní opatrnosti třeba u pacientů se stenózou aorty nebo mitrální chlopně nebo u pacientů s obstrukční hypertrofickou kardiomyopatií.

Etnické rozdíly

Jak bylo pozorováno u inhibitorů angiotenzin konvertujícího enzymu, losartan a jiní antagonisté angiotenzinu jsou zjevně méně účinní při snižování krevního tlaku u černošské populace, než u populace jiného původu, pravděpodobně v důsledku vyšší prevalence stavů s nízkou hladinou reninu u černošské hypertenzní populace.

TěhotenstvíLéčba antagonisty receptorů pro angiotensin II (AIIRA) nesmí být během těhotenství zahájena. Pokud není pokračování v léčbě AIIRA považováno za nezbytné, pacientky plánující těhotenství musí být převedeny na jinou léčbu hypertenze, a to takovou, která má ověřený bezpečnostní profil, pokud jde o podávání v těhotenství. Jestliže je zjištěno těhotenství, léčba AIIRA musí být ihned ukončena, a pokud je to vhodné, je nutné zahájit jiný způsob léčby (viz body 4.3 a 4.6).

Hydrochlorothiazid Hypotenze a poruchy rovnováhy elektrolytů Stejně jako při jakékoli jiné antihypertenzní léčbě se u některých pacientů může objevit symptomatická hypotenze. Pacienty je nutno sledovat, zda se u nich neobjeví klinické projevy nerovnováhy tekutin a elektrolytů, např. depleci objemu, hyponatrémii, hypochloremickou alkalózu, hypomagnezémii nebo hypokalémii, které se mohou objevit při přidruženém průjmu nebo zvracení. U takových pacientů je nutno v příslušných intervalech provádět pravidelné stanovování hladin sérových elektrolytů. Při horkém počasí se u edematózních pacientů může objevit diluční hyponatrémie.

Metabolické a endokrinní účinky Léčba thiazidy může zhoršit glukózovou toleranci. Může být potřebné upravit dávku antidiabetik, včetně inzulinu (viz bod 4.5). Během léčby thiazidy se může projevit latentní diabetes mellitus.

Thiazidy mohou snižovat vylučování vápníku močí a mohou tak způsobit přechodné a mírné zvýšení sérového vápníku. Výrazná hyperkalcémie může být projevem skryté hyperparatyreózy. Thiazidy je nutno před prováděním testů funkce příštítné žlázy vysadit.

Léčbu thiazidovými diuretiky mohou provázet zvýšení hladin cholesterolu a triglyceridů.

Léčba thiazidy může u některých pacientů vyvolat hyperurikémii a/nebo dnu. Jelikož losartan hladiny kyseliny močové snižuje, kombinace losartanu s hydrochlorothiazidem diuretiky navozenou hyperurikémii mírní.

Porucha funkce jater Thiazidy je nutno u pacientů s poruchou funkce jater nebo s progresivní chorobou jater používat opatrně, protože mohou vyvolat intrahepatickou cholestázu a protože malé změny rovnováhy tekutin a elektrolytů mohou vyvolat hepatické kóma. Přípravek Sangona Combi je u pacientů s těžkou poruchou funkce jater kontraindikován (viz body 4.3 a 5.2).

Jiné Upacientů léčených thiazidy se mohou vyskytnout hypersenzitivní reakce, a to bez ohledu na to, zda mají alergii nebo bronchiální astma v anamnéze. Při používání thiazidů byla hlášena exacerbace nebo aktivace systémového lupus erythematosus.

Dopingové testyHydrochlorothiazidy mohou způsobit pozitivní laboratorní nález při dopingovém vyšetření.

Pediatrická populace Bezpečnost a účinnost přípravku Sangona Combi u dětí a dospívajících mladších 18 let nebyla stanovena. Přípravek Sangona Combi by neměl být podáván dětem a dospívajícím.

Zvláštní upozornění týkající se pomocných látek

Přípravek Sangona Combi obsahuje laktosu. Pacienti se vzácnými dědičnými problémy s nesnášenlivostí galaktosy, s vrozeným deficitem laktasy nebo s malabsorpcí glukosy-galaktosy nesmějí tento přípravek užívat (viz bod 6.1).

4.5 Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Losartan Bylo hlášeno, že rifampicin a flukonazol snižují hladiny aktivního metabolitu. Klinické důsledky těchto interakcí nebyly hodnoceny. Jako je tomu u jiných léčiv, která blokují angiotensin II nebo jeho účinky, současné podávání kalium šetřících diuretik (např. amilorid, triamteren, spironolakton), suplementace draslíkem nebo podávání substitutů solí obsahujících draslík, může vést ke zvýšení sérových hladin draslíku. Současné podávání těchto léčiv se nedoporučuje.

Jako u jiných léčiv ovlivňujících vylučování sodíku, může být sníženo vylučování lithia. Pokud se mají soli lithia podávat spolu s antagonisty receptoru angiotenzinu II, musí být sérové hladiny lithia pečlivě sledovány.

Pokud se antagonisté angiotenzinu II podávají současně s nesteroidními antirevmatiky (tj. selektivními inhibitory COX-2, kyselinou acetylsalicylovou v protizánětlivých dávkách) a neselektivními nesteroidními antirevmatiky, může dojít k oslabení antihypertenzního účinku. Současné používání antagonistů angiotensinu II nebo diuretik a nesteroidních antirevmatik může vést ke zvýšení rizika zhoršení renálních funkcí, včetně možného akutního selhání ledvin, a ke zvýšení sérového draslíku, zvláště u pacientů se stávající sníženou funkcí ledvin. Tuto kombinaci je nutno podávat opatrně, zvláště u starších pacientů. Pacienti musí být odpovídajícím způsobem zavodňováni, přičemž po zahájení souběžné léčby a pak pravidelně poté je nutno zvážit monitorování renálních funkcí.

U některých pacientů se sníženou funkcí ledvin léčených nesteroidními antirevmatiky, včetně selektivních inhibitorů cyklooxygenázy 2, může současné podávání antagonistů receptoru angiotenzinu II vést k dalšímu zhoršení renálních funkcí. Tyto účinky jsou obvykle reverzibilní.

Jiné látky navozující hypotenzi jako jsou tricyklická antidepresiva, antipsychotika, baklofen, amifostin: současné podávání s těmito léčivy, jejichž hlavním účinkem nebo nežádoucím účinkem je snížení tlaku krve, může riziko hypotenze zesílit.

Hydrochlorothiazid Při současném podávání mohou s thiazidovými diuretiky interagovat následující léčiva:

Alkohol, barbituráty, narkotika nebo antidepresiva: Může se objevit potenciace ortostatické hypotenze.

Antidiabetika (perorální a inzulin): Léčba thiazidy může ovlivnit glukózovou toleranci. Může být nutné upravit dávku antidiabetika.V případě potřeby lze dávku antidiabetika upravit. Metformin je nutno používat opatrně kvůli riziku laktátové acidózy, ke které může dojít v důsledku možného funkčního selhání ledvin souvisejícího s hydrochlorothiazidem.

Jiná antihypertenziva: Aditivní účinek.

Cholestyramin a kolestipolové pryskyřice :Absorpce hydrochlorothiazidu je v přítomnosti aniontových iontoměničových pryskyřic zhoršena. Jednotlivé dávky buď cholestyraminu nebo kolestipolových pryskyřic vážou hydrochlorothiazid a snižují jeho absorpci z gastrointestinálního traktu až o 85, respektive 43 procent.

Kortikosteroidy, ACTHZvýšená deplece elektrolytů, zejména hypokalémie.

Presorické aminy (např. adrenalin) Možné snížení odpovědi na presorické aminy, které nicméně není natolik výrazné, aby vylučovalo jejich použití.

Periferní myorelaxancia, nedepolarizující (např. tubokurarin)Možné zesílení odpovědi na myorelaxancia.

LithiumDiuretika snižují renální clearance lithia a přinášejí vysoké riziko lithiové toxicity; současné používání se nedoporučuje.

Léčivé přípravky používané při léčbě dny (probenecid, sulfinpyrazon a allopurinol) Úprava dávky urikosurik můře být nezbytná, protože hydrochlorothiazid může zvyšovat hladinu kyseliny močové v séru. Zvýšení dávek probenecidu nebo sulfinpyrazonu může být nezbytné. Současné podávání thiazidu může zvýšit incidenci hypersenzitivních reakcí na allopurinol.

Anticholinergika (např. atropin, biperiden) Zvýšení biologické dostupnosti thiazidových diuretik prostřednictvím snížení gastrointestinální motility a rychlosti vyprazdňování žaludku.

Cytotoxické látky (např. cyklofosfamid, methotrexát) Thiazidy mohou snižovat renální exkreci cytotoxických přípravků a potencovat jejich myelosupresivní účinky.

SalicylátyV případě vysokých dávek salicylátů může hydrochlorothiazid zesilovat toxické účinky salicylátů na centrální nervový systém.

Methyldopa : Existují ojedinělá hlášení hemolytické anémie vyskytnuvší se při současném podávání hydrochlorothiazidu a methyldopy.

Cyklosporin : Současná léčba cyklosporinem může zvyšovat riziko hyperurikémie a komplikací připomínajících dnu.

Digitalisové glykosidy : Thiazidy navozená hypokalémie nebo hypomagnezémie může usnadnit nástup digitalisem navozených srdečních arytmií.

Léčivé příravky ovlivněné změnami hladin draslíku v séruPravidelné sledování sérového draslíku a EKG se doporučuje při podávání kombinace losartan/hydrochlorothiazid s léčivými přípravky, které mohou být ovlivěny změnami hladiny draslíku v séru (např.digitalisové glykosidy a antiarytmika), a s následujícími léčivými přípravky navozujícími torsades de pointes (komorová tachykardie) (včetně některých antiarytmik), jelikož hypokalémie je predisponujícím faktorem vzniku torsades de pointes (komorové tachykardie):

 Antiarytmika třídy Ia (např. chinidin, hydrochinidin, disopyramid).  Antiarytmika třídy III (např. amiodaron, sotalol, dofetilid, ibutilid).  Některá

antipsychotika

(např.

thioridazin,

chlorpromazin,

levomepromazin,

trifluoperazin, cyamemazin, sulpirid, sultoprid, amisulprid, tiaprid, pimozid, haloperidol, droperidol).

 Jiné (např. bepridil, cisaprid, difemanil, i.v. erythromycin, halofantrin, mizolastin,pentamidin,

terfenadin, i.v. vinkamin).

Vápníkové soliThiazidová diuretika mohou zvyšovat hladiny sérového vápníku v důsledku sníženého vylučování.Pokud musejí být doplňky vápníku předepisovány, musí být hladiny vápníku v séru monitorovány a podle toho musí být dávkování vápníku upraveno.

Interakce s laboratorními testy

Kvůli účinkům na metabolismus vápníku mohou thiazidy interferovat s testy funkce příštítné žlázy (viz bod 4.4).

Karbamazepin Riziko symptomatické hyponatrémie. Je třeba provádět klinické a biologické monitorování.

Jodované kontrastní látky Při dehydrataci navozené diuretiky existuje zvýšené riziko akutního selhání ledvin, zvláště při vysokých dávkách jodovaného přípravku.Pacienti musí být před podáním těchto látek rehydratováni.

Amfotericin B (parenterální), kortikosteroidy, ACTH, stimulační laxativa nebo kyselina glycyrrhizinová (obsažená v lékořici)Hydrochlorothiazid může zesilovat nerovnováhu elektrolytů, zejména hypokalémii.

4.6 Fertilita, těhotenství a kojení

Těhotenství Antagonisté receptoru angiotensinu II :

Použití AIIRA v prvním trimestru těhotenství se nedoporučuje (viz bod 4.4). Použití AIIRA ve 2. a 3. trimestru těhotenství je kontraindikováno (viz body 4.3 a 4.4).

Epidemiologické důkazy týkající se rizika teratogenity při podávání ACE inhibitorů během prvního trimestru těhotenství nebyly nezvratné; malý nárůst rizika však nelze vyloučit. I když neexistují žádné kontrolované epidemiologické údaje pokud jde o riziko při podávání antagonistů receptoru angiotenzinu II, pro tuto třídu léčiv může existovat riziko podobné. Pokud pokračování v léčbě antagonisty receptoru angiotenzinu II není považováno za nezbytné, pacientky plánující těhotenství musí být převedeny na jinou léčbu vysokého krevního tlaku, a to takovou, která má ověřenýbezpečnostní profil, pokud jde o podávání v těhotenství. Jestliže je diagnóza těhotenství stanovena, léčba AIIRA musí být ihned ukončena, a pokud je to vhodné, je nutné zahájit jiný způsob léčby. Je známo, že expozice AIIRA během druhého a třetího trimestru vede u člověka k fetotoxicitě (pokles funkce ledvin, oligohydramnion, zpoždění osifikace lebky) a k novorozenecké toxicitě (selhání ledvin, hypotenze, hyperkalémie). (Viz bod 5.3.) Pokud by došlo k expozici AIIRA od druhého trimestru těhotenství, doporučuje se sonografická kontrola funkce ledvin a lebky. Děti, jejichž matky užívaly AIIRA, musí být pečlivě sledovány, zda se u nich neobjeví hypotenze (viz body 4.3 a 4.4).

Hydrochlorothiazid :

S hydrochlorothiazidem v těhotenství jsou jen omezené zkušenosti, zvláště během prvního trimestru. Studie na zvířatech jsou omezené.

Hydrochlorothiazid prostupuje placentou. Na základě farmakologického mechanismu účinkuhydrochlorothiazidu může jeho podávání v druhém a třetím trimestru oslabit fetoplacentální perfuzi a může být příčinou účinků na plod a novorozence, jako je ikterus, poruchy rovnováhy elektrolytů a trombocytopenie.

Hydrochlorothiazid se nesmí používat k léčbě těhotenského edému, těhotenské hypertenze nebo preeklampsie, a to kvůli riziku sníženého objemu plasmy a hypoperfuze placenty, bez přínosného vlivu na průběh choroby.

Hydrochlorothiazid se nesmí u těhotných žen podávat k léčbě esenciální hypertenze, s výjimkou vzácných situací, kde nelze použít žádnou jinou alternativní léčbu.

Kojení Antagonisté receptoru angiotensinu II

Losartan:

Jelikož ohledně podávání přípravku Sangona Combi během kojení nejsou k dispozici žádné informace, přípravek Sangona Combi se nedoporučuje, přičemž jsou vhodnější alternativní způsoby léčby s lépe zavedenými bezpečnostními profily během kojení, zvláště při kojení novorozenců nebo předčasně narozených dětí.

Hydrochlorothiazid:

Hydrochlorothiazid se do mateřského mléka vylučuje v malých množstvích. Thiazidy ve vysokých dávkách způsobujících silnou diurézu mohou inhibovat tvorbu mléka. Podávání přípravku Sangona Combi během kojení se nedoporučuje. Pokud je přípravek Sangona Combi během kojení podáván, měly by být dávky co nejnižší.

FertilitaŽádné údaje nejsou k dispozici.

4.7 Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje Studie hodnotící účinky na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje nebyly provedeny. Při řízení dopravních prostředků nebo obsluze strojů je však nutno mít na mysli, že během antihypertenzní léčby, zejména při zahájení léčby a zvyšování dávky, se může příležitostně vyskytnout závrať nebo malátnost.

4.8 Nežádoucí účinky Tam, kde je to příhodné, jsou nežádoucí účinky uvedené dále klasifikovány podle třídy orgánových systémů za použití následující konvence:

velmi časté:

≥ 1/10

časté:

≥1/100, < 1/10

méně časté:

≥ 1/1 000, < 1/100

vzácné:

≥ 1/10 000, < 1/1 000

velmi vzácné: <1/10 000 není známo: (z dostupných údajů nelze určit).

V klinických hodnoceních provedených s kombinací draselná sůl losartanu a hydrochlorothiazid nebyly pozorovány žádné nežádoucí účinky specifické pro tuto kombinaci. Nežádoucí účinky byly omezeny na nežádoucí účinky dosud hlášené u draselné soli losartanu a/nebo hydrochlorothiazidu.

V kontrolovaných klinických hodnoceních esenciální hypertenze byla závrať jediným nežádoucím účinkem hlášeným jako související s léčivými látkami, který se vyskytl s incidencí vyšší než u placeba u 1 % nebo více pacientů léčených losartanem a hydrochlorothiazidem.

Kromě těchto účinků jsou zde další následující nežádoucí účinky hlášené po uvedení přípravku na trh:

Poruchy jater a žlučových cest

Vzácné: hepatitida

Vyšetření

Vzácné: hyperkalémie, zvýšení ALT

Dalšími nežádoucími účinky, které byly pozorovány u jedné ze složek a které mohou být potenciálními nežádoucími účinky u kombinace draselná sůl losartanu/hydrochlorothiazid jsou následující:

Losartan

Poruchy krve a lymfatického systému Méně časté: anémie, Henoch-Schönleinova purpura, ekchymóza, hemolýza

Poruchy imunitního systému Vzácné: anafylaktické reakce, angioedém, kopřivka

Poruchy metabolismu a výživy Méně časté:anorexie, dna

Psychiatrické poruchy Časté: nespavost Méně časté: úzkost, úzkostná porucha, panická porucha, zmatenost, deprese, abnormální sny, poruchy spánku, ospalost, zhoršení paměti

Poruchy nervového systému Časté: bolesti hlavy, závrať Méně časté: nervozita, parestézie, periferní neuropatie, tremor, migréna, synkopa

Oční poruchy Méně časté: rozostřené vidění, pálení/píchání v oku, konjunktivitida, pokles ostrosti vidění

Ušní poruchy Méně časté: vertigo, tinitus

Srdeční poruchy Méně časté: hypotenze, ortostatická hypotenze, sternalgie, angina pectoris, AV blokáda stupně II, cerebrovaskulární příhoda, infarkt myokardu, palpitace, arytmie (fibrilace síní, sinusová bradykardie, tachykardie, komorová tachykardie, fibrilace komor)

Cévní poruchy Méně časté: vaskulitida

Respirační, hrudní a mediastinální poruchy Časté: kašel, infekce horních cest dýchacích, ucpání nosu, sinusitida, poruchy vedlejších nosních dutinMéně časté: faryngeální dyskomfort, faryngitida, laryngitida, dušnost, bronchitida, epistaxe, rinitida, respirační kongesce

Gastrointestinální poruchy Časté: bolesti břicha, nauzea, průjem, dyspepsie Méně časté: zácpa, bolest zubů, sucho v ústech, flatulence, gastritida, zvracení

Poruchy jater a žlučových cest Není známo: abnormality jaterních funkcí

Poruchy kůže a podkoží Méně časté: alopecie, dermatitida, suchá kůže, erythema, zarudnutí, fotosenzitivita, pruritus, vyrážka, kopřivka, pocení

Poruchy pohybového systému a pojivové tkáně Časté: svalové křeče, bolesti v zádech, bolesti v nohou, myalgie Méněčasté: bolesti v paži, otok kloubů, bolesti v koleně, muskuloskeletální bolesti , bolesti v rameni, ztuhlost, artralgie, artritida, koxalgie, fibromyalgie, svalová slabostNení známo: rhabdomyolýza

Poruchy ledvin a močových cest Méně časté: nokturie, časté nutkání na močení, infekce močových cest

Poruchy reprodukčního systému a choroby prsů Méně časté: snížené libido, impotence

Celkové poruchy a reakce v místě aplikace Časté:astenie, únava, bolest na hrudi Méně časté: edém obličeje, horečka

Vyšetření Časté: hyperkalémie, mírné snížení hematokritu a hemoglobinu Méně časté: mírné zvýšení sérových hladin močoviny a kreatininu Velmi vzácné: zvýšení jaterních enzymů a bilirubinu

Hydrochlorothiazid

Poruchy krve a lymfatického systému Méně časté: agranulocytóza, aplastická anémie, hemolytická anémie, leukopenie, purpura, trombocytopenie

Poruchy imunitního systému Vzácné: anafylaktické reakce

Poruchy metabolismu a výživy Méně časté: anorexie, hyperglykémie, hyperurikémie, hypokalémie, hyponatrémie

Psychiatrické poruchy Méně časté: insomnie

Poruchy nervového systému Časté: bolesti hlavy

Poruchy okaMéně časté: přechodné rozostřené vidění, xanthopsie

Cévní poruchy Méně časté: nekrotizující angiitida (vaskulitida, kožní vaskulitida)

Respirační, hrudní a mediastinální poruchy Méně časté: dechová tíseň včetně pneumonitidy a plicního edému

Gastrointestinální poruchy Méně časté: sialoadenitida, spazmy, podráždění žaludku, nauzea, zvracení, průjem, zácpa

Poruchy jater a žlučových cest Méně časté: žloutenka (intrahepatická cholestáza), pankreatitida

Poruchy kůže a podkožní tkáně Méně časté: fotosenzitivita, kopřivka, toxická epidermální nekrolýza

Poruchy pohybového ústrojí a pojivové tkáně Méně časté: svalové křeče

Poruchy ledvin a močových cest Méně časté: glykosurie, intersticiální nefritida, renální dysfunkce, selhání ledvin

Celkové poruchy a reakce v místě aplikace Méně časté: horečka, závrať

4.9 Předávkování K léčbě předávkování přípravkem Sangona Combi nejsou k dispozici žádné specifické informace. Léčba je symptomatická a podpůrná. Léčbu přípravkem Sangona Combi je nutno vysadit a pacienta pečlivě sledovat. Navržená opatření zahrnují navození zvracení, pokud k požití došlo nedávno, a nápravu dehydratace, elektrolytové nerovnováhy, hepatického kómatu a hypotenze pomocí zavedených postupů.

Losartan O předávkování u lidí jsou k dispozici jen omezené údaje. Nejpravděpodobnějšími projevy předávkování by byla hypotenze a tachykardie; bradykardie se může vyskytnout v důsledku parasympatické (vagové) stimulace. Pokud by se vyskytla symptomatická hypotenze, je nutno zahájit podpůrnou léčbu. Ani losartan, ani jeho aktivní metabolit nelze odstranit hemodialýzou.

Hydrochlorothiazid Nejčastějšími pozorovanými příznaky a symptomy jsou příznaky a symptomy zapříčiněné deplecí elektrolytů (hypokalémie, hypochlorémie, hyponatrémie) a dehydratace v důsledku nadměrné diurézy. Pokud byl rovněž podán digitalis, může hypokalémie zesílit akutní srdeční arytmie. Míra, do jaké je hydrochlorothiazid odstraňován hemodialýzou, nebyla stanovena.

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti Farmakoterapeutická skupina: Antagonisté receptoru angiotensinu II a diuretika

ATC kód: C09DA01

Kombinace losartan – hydrochlorothiazid Ukázalo se, že složky přípravku Sangona Combi mají na snižování krevního tlaku aditivní účinek, kdy krevní tlak snižují větší měrou, než každá ze složek samostatně. Má se za to, že tento účinek je výsledkem komplementárního působení obou složek. Dále hydrochlorothiazid v důsledku svého diuretického účinku zvyšuje aktivitu reninu v plasmě, zvyšuje sekreci aldosteronu, snižuje sérový draslík a zvyšuje hladiny angiotensinu II. Podávání losartanu blokuje všechny fyziologicky relevantní účinky angiotensinu II a prostřednictvím inhibice aldosteronu může mít sklon ke zmírnění ztrát draslíku doprovázejících podávání diuretika.

Bylo ukázáno, že losartan má mírný a přechodný urikosurický účinek. U hydrochlorothiazidu bylo ukázáno, že způsobuje mírná zvýšení močové kyseliny; kombinace losartanu a hydrochlorothiazidu má sklon oslabovat diuretikem navozenou hyperurikémii.

Antihypertenzní účinek podání přípravku Sangona Combi přetrvává po dobu 24 hodin. V klinických hodnoceních trvajících alespoň jeden rok byl antihypertenzní účinek při dlouhodobé léčbě zachován.

Navzdory významnému poklesu krevního tlaku nemělo podávání přípravku Sangona Combi žádný klinicky významný vliv na srdeční tep. V klinických hodnoceních byl po 12 týdnech léčby kombinací losartan 50 mg/hydrochlorothiazid 12,5 mg minimální diastolický krevní tlak v sedě snížen v průměru až o 13,2 mmHg. Přípravek Sangona Combi je účinný při snižování krevního tlaku u mužů i žen, černošských i nečernošských a u mladších (<65 let) i starších (.65 let) pacientů, přičemž je účinný při všech stupních hypertenze.

Losartan Losartan je synteticky připraveným perorálním antagonistou receptoru angiotensinu-II (typy AT1). Angiotensin II, což je silný vasokonstriktor, je primárním aktivním hormonem renin/angiotensinového systému a důležitou determinantou patofyziologie hypertenze. Angiotensin II se váže na receptor AT1, který se nachází v mnohých tkáních (např. hladké svalovině cév, nadledvinkách, ledvinách a v srdci) a který vykazuje několik důležitých biologických funkcí,včetně vasokonstrikce a uvolnění aldosteronu. Angiotensin II rovněž stimuluje proliferaci buněk hladké svaloviny. Losartan selektivně blokuje receptor AT1. In vitro a in vivo losartan a jeho farmakologicky aktivní karboxylový metabolit E-3174 blokují všechny fyziologicky relevantní účinky angiotensinu II, bez ohledu na zdroj nebo cestu jeho syntézy. Losartan nemá agonistický účinek ani neblokuje receptory jiných hormonů ani iontové kanály důležité pro kardiovaskulární regulaci. Losartan navíc neinhibuje ACE (kinináza II), což je enzym, který degraduje bradykinin. V důsledku toho nezesiluje nežádoucí účinky zprostředkované bradykininem.

Během podávání losartanu vede odstranění negativní zpětné vazby na vylučování reninu zprostředkované angiotensinem II ke zvýšení aktivity reninu v plazmě (plasma renin activity – PRA). Zvýšení PRA vede ke zvýšení angiotensinu II v plazmě. Navzdory těmto zvýšením jsou antihypertenzní aktivita a pokles plazmatických koncentrací aldosteronu zachovány, což ukazuje na účinnou blokádu receptoru angiotensinu II. Po vysazení losartanu poklesly hladiny PRA a angiotensinu II do 3 dnů na výchozí hodnoty. Jak losartan, tak jeho hlavní aktivní metabolit, mají mnohem vyšší afinitu k receptoru AT1, než k receptoru AT2. Aktivní metabolit je v hmotnostním vyjádření 10- až 40krát účinnější než losartan. Ve studii specificky navržené k vyhodnocení incidence kašle u pacientů léčených losartanem v porovnání s pacienty léčenými ACE inhibitory byla incidence kašle hlášeného pacienty léčenými losartanem nebo hydrochlorothiazidem podobná a byla významně nižší než u pacientů léčených ACE inhibitorem. Kromě toho v celkové analýze 16 dvojitě zaslepených klinických hodnocení na 4 131 pacientech byla incidence spontánně hlášeného kašle u pacientů léčených losartanem podobná (3,1 %)incidenci u pacientů léčených placebem (2,6 %) nebo hydrochlorothiazidem (4,1 %), zatímco incidence u pacientů, kterým byly podávány ACE inhibitory, byla 8,8 %.

U nediabetických hypertenzních pacientů s proteinurií podávání draselné soli losartanu významně snižuje proteinurii, frakční exkreci albuminu a IgG. Losartan zachovává míru glomerulární filtrace a snižuje filtrační frakci. Obecně losartan způsobuje snížení hladiny kyseliny močové v séru (obvykle <0,4 mg/dl), což při chronické léčbě přetrvávalo.

Losartan neměl žádný vliv na autonomní reflexy a neměl žádný trvalý vliv na plazmatický noradrenalin.

U pacientů se selháním levé komory navodily dávky losartanu 25 mg a 50 mg pozitivní hemodynamické a neurohormonální účinky vyznačující se zvýšením srdečního indexu a poklesem plicního kapilárního tlaku v zaklínění (capillary wedge pressure), systémové cévní rezistence, střední hodnoty systémového arteriálního tlaku a rychlosti srdeční akce a snížením cirkulujících hladin aldosteronu a noradrenalinu. Výskyt hypotenze byl u těchto pacientů se selháním srdce závislý na dávce.

Hypertenzní studie V kontrolovaných klinických studiích navodilo podávání losartanu jednou denně pacientům s mírnou až středně těžkou esenciální hypertenzí statisticky významné snížení systolického a diastolického krevního tlaku. Měření krevního tlaku 24 hodin po podání dávky v porovnání s měřením 5 až 6 hodin

po dávce prokázalo snížení krevního tlaku po dobu 24 hodin; přirozený diurnální rytmus byl zachován. Snížení krevního tlaku na konci intervalu mezi dávkami dosahovalo 70 až 80 % účinku pozorovaného 5 až 6 hodin po dávce.

Vysazení losartanu u hypertenzních pacientů nevedlo k náhlému zvýšení krevního tlaku (rebound). Navzdory výraznému poklesu krevního tlaku losartan neměl žádné klinicky významné účinky na rychlost srdeční akce.

Losartan je u žen i mužů stejně účinný, stejně tak u mladších (do 65 let) a starších hypertenzních pacientů.

Studie LIFE

Studie „Losartan Intervention For Endpoint reduction in hypertension“ (LIFE) byla randomizovanou, trojitě zaslepenou, aktivním komparátorem kontrolovanou studií provedenou u 9 193 hypertenzních pacientů ve věku od 55 do 80 let s hypertrofií levé komory dokumentovanou EKG. Pacienti byli randomizováni do skupiny léčené jednou denně losartanem v dávce 50 mg nebo do skupiny léčené jednou denně atenololem v dávce 50 mg. Pokud se nedosáhlo cílového krevního tlaku (< 140/90 mmHg), byl napřed přidán hydrochlorothiazid (12,5 mg) a v případě potřeby byla poté dávka losartanu nebo atenololu zvýšena na 100 mg jednou denně. Pokud to bylo nezbytné k dosažení cílového krevního tlaku, byla přidána jiná antihypertenziva s výjimkou ACE inhibitorů,antagonistů angiotenzinu II nebo betablokátorů. Střední délka sledování byla 4,8 roku. Primárním cílovým parametrem byl souhrn kardiovaskulární morbidity a mortality měřený snížením kombinované incidence úmrtí z kardiovaskulárních příčin, cévních mozkových příhody a infarktů myokardu. V obou sledovaných skupinách byl krevní tlak významně snížen na podobné úrovně. Léčba losartanem vedla ke 13,0% snížení rizika dosažení cílového parametru (p = 0,021, 95% interval spolehlivosti 0,77–0,98) v porovnání s atenololem. Tento jev bylo zejména možno přisoudit snížení incidence cévní mozkové příhody. Léčba losartanem snižovala v porovnání s atenololem riziko cévní mozkové příhody o 25 % (p = 0,001 95% interval spolehlivosti 0,63–0,89). Počty kardiovaskulárních úmrtí a infarktů myokardu nebyly mezi léčenými skupinami významně odlišné.

Hydrochlorothiazid

Hydrochlorothiazid je thiazidové diuretikum. Mechanismus antihypertenzního účinku thiazidů není zcela znám. Thiazidy ovlivňují renální tubulární mechanismy reabsorpce elektrolytů, přičemž přímo zvyšují exkreci sodíku a chloridového iontu v přibližně ekvivalentních množstvích. Diuretický účinek hydrochlorothiazidu snižuje objem plazmy, zvyšuje plazmatickou aktivitu reninu a zvyšuje vylučování aldosteronu s následnými zvýšeními ztrát draslíku a hydrogenuhličitanů močí, a snižuje sérové hladiny draslíku. Spojení renin-aldosteron je zprostředkováno angiotensinem II a proto současné podávání antagonistů receptoru angiotensinu II má vede ke snížení ztrát draslíku spojených s thiazidovými diuretiky. Po perorálním podání začne diuréza do 2 hodin, maxima dosahuje asi za 4 hodiny a trvá asi 6 až 12 hodin. Antihypertenzní účinek přetrvává po dobu až 24 hodin.

5.2 Farmakokinetické vlastnosti Absorpce

Losartan

Po perorálním podání se losartan dobře vstřebává a podstupuje metabolismus prvního průchodu játry, přičemž se vytváří aktivní karboxylový metabolit a další neúčinné metabolity. Systémová biologická dostupnost losartanu v tabletách je asi 33 %. Střední hodnoty maximálních koncentrací losartanu se dosáhne do jedné hodiny a jeho účinného metabolitu do 3 až 4 hodin. Podávání léčivého přípravku se standardizovaným jídlem nemělo na profil koncentrace losartanu v plazmě žádný klinicky významný vliv.

Distribuce

Losartan

Jak losartan, tak jeho aktivní metabolit jsou z

≥ 99 % vázány na bílkoviny plazmy, především na

albumin. Distribuční objem losartanu je 34 litrů. Studie na potkanech ukazují, že losartan prostupuje hematoencefalickou bariérou velmi špatně, pokud vůbec.

Hydrochlorothiazid

Hydrochlorothiazid prostupuje placentární bariérou, ale neprostupuje hematoencefalickou bariérou a je vylučován do mateřského mléka.

Biotransformace

Losartan

Asi 14 % intravenózně či perorálně podané dávky losartanu se přeměňuje na účinný metabolit. Po perorálním a intravenózním podání draselné soli losartanu značené

14C je radioaktivita plazmy

přisuzována především losartanu a jeho účinnému metabolitu. Asi u 1 % sledovaných jedinců byla zjištěna minimální přeměna losartanu na účinný metabolit.

Kromě aktivního metabolitu se tvoří inaktivní metabolity, včetně dvou hlavních metabolitů tvořených hydroxylací butylového postranního řetězce a vedlejšího metabolitu, N-2 tetrazolglukuronidu.

Eliminace

Losartan

Plazmatická clearance losartanu je asi 600 ml/min a jeho účinného metabolitu 50 ml/min. Renální clearance losartanu je asi 74 ml/min a jeho aktivního metabolitu 26 ml/min. Při perorálním podávání losartanu se přibližně 4 % dávky vyloučí v nezměněné podobě močí a asi 6 % dávky se vyloučí močí v podobě účinného metabolitu. Farmakokinetika losartanu a jeho aktivního metabolitu je v rozmezí dávek až do 200 mg draselné soli losartanu, podané perorálně, lineární.

Po perorálním podání klesá plazmatická koncentrace losartanu a jeho aktivního metabolitu polyexponenciálně, s konečným poločasem asi 2 hodiny (losartan), respektive 6–9 hodin (aktivní metabolit). Při podávání dávky 100 mg 1x denně se losartan ani jeho aktivní metabolit v plazmě významně nehromadí. Losartan a jeho metabolity jsou vylučovány jak močí, tak žlučí. Po perorální dávce losartanu značeného

14C člověku se okolo 35 % radioaktivity objeví v moči a 58 % ve stolici.

Hydrochlorothiazid

Hydrochlorothiazid není metabolizován, ale je rychle vylučován ledvinami. Při sledování plazmatických hladin po dobu alespoň 24 hodin bylo zjištěno, že plazmatický poločas se pohybuje mezi 5,6 a 14,8 hodinami. Do 24 hodin je alespoň 61 procent perorálně podané dávky vyloučeno v nezměněné formě..

Individuální rozdíly u pacientů

Kombinace losartan – hydrochlorothiazid

Plazmatické koncentrace losartanu a jeho aktivního metabolitu a absorpce hydrochlorothiazidu u starších hypertoniků nejsou významně odlišné od plazmatických koncentrací u mladých hypertoniků.

Losartan

U pacientů s mírnou až středně těžkou alkoholovou jaterní cirhózou byly plazmatické hladiny losartanu a jeho aktivního metabolitu po perorálním podání 5krát, respektive 1,7krát vyšší, než u mladých mužských dobrovolníků.

Ani losartan, ani jeho aktivní metabolit nelze hemodialýzou odstranit.

5.3 Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Předklinické údaje neodhalují žádná specifická rizika pro člověka na základě konvenčních studií obecné farmakologie, genotoxicity a kancerogenního potenciálu. Toxický potenciál kombinace losartan/hydrochlorothiazid byl hodnocen ve studiích chronické toxicity trvajících až šest měsíců na potkanech a psech po perorálním podání, přičemž změny pozorované v těchto studiích kombinace losartan/hydrochlorothiazid byly hlavně navozeny losartanovou složkou. Podávání kombinace losartan/hydrochlorothiazid navodilo pokles parametrů červených krvinek (erytrocyty, hemoglobin, hematokrit), vzestup močovinového dusíku v séru, pokles hmotnosti srdce (bez histologického korelátu) a gastrointestinální změny (slizniční léze, vředy, eroze a hemoragie). U potkanů nebo králíků léčených kombinací losartan/hydrochlorothiazid nebyl zjištěn žádný důkaz teratogenity. Fetální toxicita byla pozorována u potkanů, jak je doloženo mírným vzestupem nadpočetných žeber u generace F1, pokud byl přípravek samicím podávan před zabřeznutím a v průběhu březosti. Jak bylo pozorováno ve studiích s losartanem samotným, nežádoucí fetální a neonatální účinky, včetně renální toxicity a smrti plodu, se objevily pokud byla březím potkaním samicím podávána kombinace losartan/hydrochlorothiazid během pozdní březosti a/nebo laktace.

6.

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1

Seznam pomocných látek

Jádro tablety: Mikrokrystalická celulosaMonohydrát laktosyPředbobtnalý kukuřičný škrob Koloidní bezvodý oxid křemičitýMagnesium-stearát.Sangona Combi 50 mg/ 12,5 mgPotah tablety: HypromelosaHyprolosaŽlutý oxid železitý (E172)Oxid titaničitý (E171).

Sangona Combi 100 mg/ 25 mg Potah tablety: HypromelosaHyprolosaŽlutý oxid železitý (E172)Oxid titaničitý (E171)Makrogol (400)Mastek.

6.2

Inkompatibility

Neuplatňuje se.

6.3

Doba použitelnosti

2 roky.

6.4

Zvláštní opatření pro uchovávání

Sangona Combi 50 mg/ 12,5 mgblistr: uchovávejte při teplotě do 30 °C.lahvička: uchovávejte při teplotě do 30 °C v dobře uzavřené lahvičce, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.

Sangona Combi 100 mg/ 25 mgblistr: tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.lahvička: uchovávejte v dobře uzavřené lahvičce, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.

6.5

Druh obalu a velikost balení

Sangona Combi 50 mg/ 12,5 mgAl// Al blistry.ACLAR// Al blistry.Lahvička z HDPE se šroubovacím uzávěrem z PP.

Sangona Combi 100 mg/ 25 mgAl// Al blistryACLAR// Al blistry Lahvička z HDPE se šroubovacím uzávěrem z PP.

Blistr: 7, 10, 14, 28, 30, 50, 56, 60, 84, 90, 98 a 100 potahovaných tabletBlistr (jednodávkový): 50 potahovaných tabletLahvička: 100, 250 potahovaných tablet

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

6.6

Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku

Žádné zvláštní požadavky.

Všechen nepoužitý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními požadavky.

7.

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Sandoz s.r.o., Praha, Česká republika

8.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

Sangona Combi 50 mg/ 12,5 mg: 58/207/09-CSangona Combi 100 mg/ 25 mg: 58/208/09-C

9.

DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

25.2.2009

10.

DATUM REVIZE TEXTU

03.10.2012


Tyto informace jsou určeny pouze odborníkům. Pokud máte pochybnosti o nějakém léku, prosím, kontaktujte svého lékaře. Nedoporučujeme se řídit informacemi uvedenými na těchto stránkách, mohou být zastaralé a nepřesné.