Sandostatin Lar 30 Mg

Kód 0015239 ( )
Registrační číslo 56/ 126/00-C
Název SANDOSTATIN LAR 30 MG
Režim prodeje na lékařský předpis
Stav registrace registrovaný léčivý přípravek
Držitel registrace Novartis s.r.o., Praha, Česká republika
ATC klasifikace

nahoru

Varianty

Kód Náz. Forma
0015239 INJ PSU LQF 1X30MG Prášek a rozpouštědlo pro injekční suspenzi, Injekce

nahoru

Příbalový létak SANDOSTATIN LAR 30 MG

Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls118042/2010, sukls118044/2010, sukls118045/2010

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

SANDOSTATIN LAR 10 mgSANDOSTATIN LAR 20 mgSANDOSTATIN LAR 30 mg

(Octreotidum)

Prášek pro přípravu injekční suspenze s rozpouštědlem

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat-

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

-

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

-

Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.

-

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete:1.

Co je Sandostatin LAR a k čemu se používá

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Sandostatin LAR užívat

3.

Jak se Sandostatin LAR užívá

4.

Možné nežádoucí účinky

5

Jak Sandostatin LAR uchovávat

6.

Další informace

7.

Informace pro zdravotnické pracovníky

1.

CO JE SANDOSTATIN LAR A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Sandostatin LAR je syntetická sloučenina odvozená od somatostatinu, tj. látky, která se normálně nachází v lidském těle a která tlumí účinky některých hormonů, např. růstového hormonu. Výhodou přípravku Sandostatin LAR před somatostatinem je jeho silnější a dlouhodobější účinek.

Sandostatin LAR se užívá

k léčbě akromegalie.

k odstranění příznaků souvisejících se zvýšenou tvorbou některých specifických hormonů a jiných příbuzných látek v žaludku, střevu a slinivce.

k léčbě neuroendokrinních nádorů lokalizovaných ve střevě (např. slepé střevo, tenké střevo, tlusté střevo).

Akromegalie je onemocnění, při němž tělo produkuje nadměrné množství růstového hormonu, který za normálních okolností řídí růst tkání, orgánů a kostí. Nadměrné množství hormonu vede k nadměrnému růstu kostí a tkání, především rukou a nohou. Sandostatin LAR významně snižuje projevy akromegalie, mezi které se řadí bolesti hlavy, nadměrné pocení, pocit necitlivosti rukou a nohou, únava, bolestivost kloubů.Ve většině případů je nadprodukce hormonu způsobena zvětšením podvěsku mozkového (adenom hypofýzy); léčba Sandostatinem LAR může způsobit zmenšení velikosti andenomu.Sandostatin LAR se užívá k léčbě pacientů s akromegalií

pokud se léčba jinou formou Sandostatinu, která se podává každý den formou podkožní injekce, ukázala jako účinná; přechod na Sandostatin LAR znamená snížení frekvence injekcí.

pokud jiné typy léčby akromegalie (chirurgická nebo radioterapeutická) nejsou vhodné nebo se neosvědčily.

2/7

po radioterapii, k pokrytí přechodného období do plného nástupu účinku radioterapie.

Zvýšená tvorba specifických hormonů a jiných příbuzných látek může být způsobena některými vzácnými stavy žaludku, střeva nebo slinivky. Narušuje normální hormonální rovnováhu v těle a ústí v řadu příznaků jako návaly horka, průjem, snížený krevní tlak, vyrážka a úbytek hmotnosti. Léčba přípravkem Sandostatin LAR pomáhá tyto příznaky kontrolovat. Většinou se podává osobám, které dobře reagovaly na léčbu přípravkem Sandostatin podávaným podkožně.Neuroendokrinní nádory jsou vzácné nádory, které se mohou vyskytovat v různých částech těla. Sandostatin LAR je také používán jako léčba k potlačení růstu těchto nádorů, pokud jsou lokalizovány (např. slepé střevo, tenké střevo nebo tlusté střevo).

2.

ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE SANDOSTATIN LAR

UŽÍVAT

Pečlivě dodržujte instrukce, které Vám dal Váš lékař, protože se mohou lišit od informací, které jsou uvedeny v této příbalové informaci.

Pečlivě si přečtěte následující informace dříve, než začnete Sandostatin LAR užívat.

Neužívejte Sandostatin LAR

jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na oktreotid nebo na kteroukoli další složku přípravku Sandostatin LAR.

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Sandostatin LAR je zapotřebí

Řekněte svému lékaři, že užíváte jiné léky na kontrolu krevního tlaku (beta-blokátory nebo blokátory kalciového kanálu) nebo látky, které kontrolují rovnováhu tekutin a elektrolytů. Může být nutná úprava dávkování.

Pokud víte, že máte žlučové kamínky nebo jste je měl/a v minulosti. Informujte o tom svého lékaře, protože dlouhodobé užívání přípravku Sandostatin LAR může mít za následek jejich tvorbu. Váš lékař může pravidelně provádět kontroly Vašeho žlučníku.

Oznamte svému lékaři, že máte cukrovku, protože Sandostatin LAR může ovlivnit hladinu krevního cukru. Máte-li cukrovku, je nutno kontrolovat pravidelně hladinu Vašeho krevního cukru.

Jestliže jste v minulosti měl/a nedostatek vitaminu B12, Váš lékař může chtít pravidelně kontrolovat jeho hladinu.

Jestliže užíváte Sandostatin LAR dlouhodobě, Váš lékař může chtít pravidelně kontrolovat funkci Vaší štítné žlázy.

Sandostatin LAR a dětiS použitím přípravku Sandostatin LAR u dětí není dostatek zkušeností.

Sandostin LAR a starší lidéZkušenosti s přípravkem Sandostatin LAR ukázaly, že u lidí ve věku 65 a více let nejsou nutná zvláštní opatření.

Těhotenství a kojení

Sandostatin LAR by měl být užíván během těhotenství pouze tehdy, pokud je to nezbytně nutné.

Informujte svého lékaře, zda jste těhotná nebo hodláte otěhotnět.

Ženy v plodném věkuŽeny v plodném věku musí během léčby užívat účinnou metodu antikoncepce.

Kojící matkyNení známo, zda Sandostatin LAR přestupuje do mateřského mléka. S užitím přípravku Sandostatin LAR u kojících matek nejsou žádné zkušenosti.Pokud užíváte Sandostatin LAR, neměla byste kojit.

3/7

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojůNení známo, že by Sandostatin LAR ovlivňoval schopnost řízení motorových vozidel nebo obsluhu strojů.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravkyProsím, informujte svého lékaře o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu. Obvykle společně s přípravkemSandostatin LAR můžete pokračovat v užívání i jiných léků, avšak účinnost některých léků, jako jecimetidin, cyklosporin a bromokriptin, může být přípravkem Sandostatin LAR ovlivněna.Pokud jste diabetik/diabetička, může být nutné, aby Vám lékař upravil léčbu cukrovky.

3.

JAK SE SANDOSTATIN LAR UŽÍVÁ

Sandostatin LAR je nutno podávat jako injekci do hýžďového svalu. Opakované aplikace musejí být prováděny střídavě do pravého a levého hýžďového svalu.Počáteční dávka je obvykle 20 mg přípravku Sandostatin LAR, která se podává ve 4týdenních intervalech. Po prvních 3 měsících léčby bude lékař pravděpodobně chtít Vaši léčbu přehodnotit. To může zahrnovat stanovení hladiny růstového hormonu nebo jiných hormonů v krvi. Na základě výsledků a Vašeho stavu je možno dávku přípravku Sandostatin LAR změnit. Dávka podávaná injekcí může být snížena na 10 mg nebo, pokud léčba není dostatečně účinná, zvýšena na 30 mg. Po nalezení pro Vás optimální dávky bude chtít Váš lékař pravděpodobně přehodnocovat léčbu každých cca 6 měsíců.Pokud jste dříve byl/a úspěšně léčen/a podkožně podávaným přípravkem Sandostatin, lze zahájit léčbu tak, jak je popsáno výše. Pokud jste nebyl/a dříve léčen/a podkožně podávaným přípravkem Sandostatin, může být nejdříve zahájena krátkodobá léčba podkožně podávaným přípravkem Sandostatin. Podle Vaší odpovědi na léčbu můžete být potom převeden/a na léčbu přípravkem Sandostatin LAR.V souvislosti s tím, na jaké potíže je Vám Sandostatin LAR podáván, může být nutno pokračovat po první injekci přípravku Sandostatin LAR v podávání podkožního přípravku Sandostatin po dobu asi 2 týdnů.Při podávání přípravku Sandostatin LAR pro léčbu neuroendokrinních nádorů lokalizovaných ve střevě je obvyklá dávka 30 mg ve 4týdenních intervalech. Váš lékař rozhodne, jak dlouho budete léčen/apřípravkem Sandostatin LAR.

Pro zdravotnické pracovníky:Pokyny pro podávání přípravku Sandostatin LAR jako nitrosvalové injekce jsou uvedeny na konci této příbalové informace.

Jestliže jste užil/a více přípravku Sandostatin LAR, než jste měl/aPo předávkování Sandostatinem LAR nebyla nikdy pozorována život ohrožující reakce. Mohou se však vyskytnout následující příznaky předávkování: návaly horka, časté močení, únava, deprese, úzkost a neschopnost se soustředit.Pokud si myslíte, že u Vás došlo k předávkování a vyskytly se u Vás výše uvedené příznaky, kontaktujte svého lékaře.

Jestliže jste zapomněl/a užít Sandostatin LARPokud zapomenete na injekci, doporučuje se ji aplikovat, jakmile to zjistíte a dále pokračovat podle obvyklého rozvrhu. Zpoždění jedné dávky o několik dnů Vás nepoškodí, ale než se vrátíte ke svému rozvrhu, mohou se u Vás znovu dočasně objevit původní příznaky.

4.

MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i Sandostatin LAR nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

4/7

Pokud se u Vás vyskytnou nějaké nežádoucí účinky, informujte svého lékaře. Některé nežádoucí účinky mohou být vážné a mohou vyžadovat okamžitou lékařskou péči.

Některé nežádoucí účinky jsou velmi časté: (postihují více než 1 z 10 pacientů)

žlučové kameny vedoucí k náhlé bolesti v zádech.

příliš mnoho cukru v krvi.

Některé nežádoucí účinky jsou časté: (postihují 1 až 10 pacientů ze 100)

nedostatečná funkce štítné žlázy (hypotyreóza) vyvolávající změny srdeční činnosti, chuti nebo tělesné hmotnosti, únavu, pocit chladu, nebo zduření přední části krku.

změny ve funkčních testech štítné žlázy.

zánět žlučníku (cholecystitida)

příliš málo cukru v krvi

porušená glukózová tolerance

pomalý tlukot srdce.

Některé jsou méně časté: (postihují méně než 1 ze 100 pacientů, ale více než 1 z 1000 pacientů)

žízeň, malé množství moče, tmavá moč, suchá zarudlá kůže.

rychlý tlukot srdce.

Jiné závažné nežádoucí účinkyJestliže zjistíte jakýkoli z následujících nežádoucích účinků, řekněte to okamžitě svému lékaři:

hypersenzitivní (alergické) reakce, včetně kožní vyrážky

alergická reakce (anafylaxe) působící dýchací obtíže a závratě

zánět slinivky břišní (pankreatitida)

zánět jater (hepatitida), který se může projevovat zežloutnutím kůže a očního bělma (žloutenka), nevolností, zvracením, ztrátou chuti k jídlu, pocitem celkové nevůle, svěděním, lehkým zabarvením moče

nepravidelný tlukot srdce.

Další nežádoucí účinky:Tyto nežádoucí účinky jsou obvykle mírné a při pokračování léčby obvykle vymizí.

Některé jsou velmi časté: (postihují více než 1 z 10 pacientů)

průjem

bolesti břicha

nevolnost

zácpa

nadýmání (větry)

bolest hlavy

bolest v místě injekce.

Některé nežádoucí účinky jsou časté: (postihují 1 až 10 pacientů ze 100)

pocit nevolnosti po jídle (dyspepsie)

zvracení

pocit plného žaludku

tuková stolice

únik stolice

změna barvy stolice

závratě

ztráta chuti k jídlu

změny jaterních funkčních testů

5/7

vypadávání vlasů

zkrácení dechu.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

5.

JAK SANDOSTATIN LAR UCHOVÁVAT

Sandostatin LAR nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu.

Uchovávejte při teplotě 2 až 8°C (v chladničce) v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem.

Sandostatin LAR může zůstat v den aplikace při teplotě pod 25°C, ale musí zůstat ve vnějším obalu, aby byl chráněn před světlem. Suspenze musí být připravována bezprostředně před i.m. aplikací.

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

6.

DALŠÍ INFORMACE

Co Sandostatin LAR obsahujeLéčivou látkou je Sandostatinu LAR je oktreotid (jako oktreotid-acetát) v prášku (mikrosféry) pro přípravu suspenze pro injekci.Pomocnými látkami v prášku jsou polyglactin a mannitol.

Před použitím musí být prášek rozpuštěn ve zvláštním roztoku (rozpouštědle), který je součástí balení.Rozpouštědlo obsahuje mannitol, sodnou sůl karmelózy, vodu pro injekce.

Sandostatin LAR suspenze obsahuje méně než 1 mmol (23 mg) sodíku v jedné dávce, tj. v podstatě je „bez sodíku“.

Balení přípravku Sandostatin LAR obsahuje:

jednu injekční lahvičku s obsahem 10 , 20 nebo 30 mg oktreotidu,

jednu předplněnou injekční stříkačku s obsahem 2,5 ml rozpouštědla na suspendování prášku,

dvě jehly

Jak Sandostatin LAR vypadá a co obsahuje toto baleníPrášek pro přípravu injekční suspenze s rozpouštědlem je bílý až téměř bílý lyofilizát.Předplněná injekční stříkačka obsahuje rozpouštědlo pro parenterální užití pro přípravu injekce - čirý bezbarvý roztok.Před použitím musí být prášek rozpuštěn ve zvláštním roztoku, rozpouštědle.

Velikost balení:1 injekční lahvička se suchou substancí + 1 předplněná injekční stříkačka s rozpouštědlem.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobceNovartis s.r.o., Praha, Česká republika

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci.

7. Následující informace je určena pouze pro zdravotnické pracovníky

6/7

Instrukce pro intramuskulární podání přípravku Sandostatin LAR

POUZE PRO HLUBOKOU INTRAGLUTEÁLNÍ INJEKCIObsah:

Přesně sledujte dále uvedené pokyny, aby se zajistilo úplné využití prášku a jeho rovnoměrné suspendování před i.m. injekcí.

Suspenze přípravku Sandostatin LAR musí být připravena bezprostředně před podáním. Sandostatin LAR smí aplikovat pouze zkušení zdravotničtí pracovníci.

Nechte Sandostatin LAR lahvičku i stříkačku s rozpouštědlem dosáhnout pokojové teploty.Z lahvičky obsahující Sandostatin LAR sejměte čepičku. Lehkým poklepem se ujistěte, že prášek je na dně lahvičky.

Odstraňte kryt ze stříkačky s rozpouštědlem.Na stříkačku nasaďte jednu z přiložených jehel.

Alkoholovým tampónem vydezinfikujte gumovou zátku na lahvičce. Středem gumové zátky v lahvičce s přípravkem Sandostatin LAR vpíchněte jehlu.

Aniž byste se dotkl/a prášku přípravku Sandostatin LAR, vstřikujte pomalu rozpouštědlo po stěně lahvičky. Nevstřikujte rozpouštědlo přímo na prášek. Vytáhněte jehlu z lahvičky.

Nehýbejte s lahvičkou, dokud rozpouštědlo neprovlhčí dokonale prášek přípravku Sandostatin LAR (minimálně 2-5 minut). Aniž byste lahvičku obrátil/a, zkontrolujte prášek na stěnách a na dnělahvičky. Jsou-li stále suchá místa, umožněte další provlhčení. Zatím připravte pacienta na injekci.

Jedna injekční lahvička s

obsahem přípravku

Sandostatin LAR

Jedna předplněná injekční stříkačka s rozpouštědlem + 2

jehly

7/7

Po dosažení úplného provlhčení jemně pohybujte lahvičkou cca 30 až 60 sekund, až se utvoří mléčná suspenze. Netřepte prudce lahvičkou, protože to může vést k flokulaci suspenze. Flokulovaná suspenze není použitelná.

Okamžitě znovu vpíchněte gumovou zátkou jehlu a s lahvičkou dnem dolů, nakloněnou v úhlu asi 45 stupňů, pomalu natáhněte obsah lahvičky do stříkačky. Během nasávání do stříkačky neobracejte lahvičku, protože to může ovlivnit nasáté množství.Je běžné, že na stěnách a dně lahvičky zůstane malé množství suspenze. Jedná se o započítané nadsazení.

Okamžitě vyměňte jehlu (přiložena).

Aplikace se musí uskutečnit bezprostředně po přípravě suspenze. Jemně otočte stříkačku, aby byla zachována stejnorodá suspenze. Ze stříkačky odstraňte vzduch.

Alkoholovým tampónem dezinfikujte místo vpichu. Do pravého nebo levého hýžďového svalu vpíchněte jehlu a aspirujte, abyste se ujistil/a, že nebyla zasažena žádná céva. Vstřikujte pomalu i.m. hlubokou intragluteální injekcí stálým tlakem. Ucpe-li se jehla, vyměňte ji za jinou o stejném průměru [1,1 mm, 19 gauge].

Sandostatin LAR lze podávat pouze hlubokou intragluteální injekcí, nikdy i.v. Byla-li zasažena céva, nasaďte novou jehlu a vyberte jiné místo vpichu.

Tato příbalová informace byla naposledy schválena 25.8.2010

Document Outlinenahoru

Souhrn údajů o léku (SPC)

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls118042/2010, sukls118044/2010, sukls118045/2010

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1. NÁZEV PŘÍPRAVKU

SANDOSTATIN LAR 10 mgSANDOSTATIN LAR 20 mgSANDOSTATIN LAR 30 mg

2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍLéčivá látka: Octreotidum, 10 mg, 20 mg nebo 30 mg, což odpovídá Octreotidi acetas 11,2 mg, 22,4 mg a 33,6 mg.Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3. LÉKOVÁ FORMAPrášek pro přípravu injekční suspenze injekci rozpouštědlem.Popis přípravku:Prášek: bílý až téměř bílý prášek.Rozpouštědlo pro přípravu suspenze pro injekci: čirý bezbarvý roztok.Sandostatin LAR je dlouhodobě působící depotní injekce oktreotidu. Prášek (mikrosféry pro přípravu suspenze pro injekci) se naředí rozpouštědlem těsně před i.m. aplikací. Suspenze mikrosfér se připraví těsně před i.m. aplikací. Sandostatin LAR suspenze obsahuje méně než 1 mmol (23 mg) sodíku v jedné dávce, tj. v podstatě je „bez sodíku“.

4. KLINICKÉ ÚDAJE4.1

Terapeutické indikace

Léčba pacientů s akromegalií:

kteří adekvátně reagují na s.c. léčbu přípravkem Sandostatin

,

u kterých je chirurgická nebo radioterapeutická léčba nevhodná nebo neúčinná nebo v

mezidobí, než nastoupí plný účinek radioterapie (viz bod 4.2 Dávkování a způsob podání).

Léčba pacientů se symptomy souvisejícími s funkčními gastro-entero-pankreatickými endokrinními nádory, u kterých jsou symptomy dostatečně zvládnuty s.c. aplikací přípravku Sandostatin:

 karcinoidní nádory se symptomatologií karcinoidního syndromu VIPomy glukagonomy gastrinomy/Zollinger - Ellisonův syndrom inzulinomy, k předoperační úpravě hypoglykemie a k udržovací léčbě GRFomy

Léčba pacientů s pokročilými neuroendokrinními nádory středního střeva nebo neznámou lokalizací primárního nádoru.

4.2

Dávkování a způsob podání

2/15

Sandostatin LAR může být aplikován pouze formou i.m. injekce hluboko do gluteálního svalu. Intramuskulární opakované aplikace musí být prováděny alternativně do pravého a levého gluteálního svalu (viz bod 6.6 Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku a pro zacházení s ním).

AkromegalieU pacientů s adekvátní léčebnou odpovědí na s.c. aplikaci přípravku Sandostatin se doporučuje zahájit léčbu aplikací 20 mg přípravku Sandostatin LAR ve 4týdenních intervalech po dobu 3 měsíců. Léčba přípravkem Sandostatin LAR může být zahájena následující den po posledním subkutánním podání přípravku Sandostatin. Následující dávkování by mělo být upraveno podle hladiny růstového hormonu (growth hormon - GH) v séru, podle koncentrace insulinu-podobnému růstového faktoru1/somatomedinu C (IGF-1) a klinických symptomů.

Pacientům, u kterých v průběhu 3 měsíců nedojde k plné úpravě (normalizaci) klinických symptomů a biochemických parametrů (průměrná koncentrace GH je stále vyšší než 2,5 µg/l), je možné dávku zvýšit na 30 mg každé 4 týdny.

Pacientům, u kterých je koncentrace GH trvale nižší než 1 µg/l, u kterých se koncentrace IGF-1 v séru normalizovala a u kterých vymizela většina reverzibilních známek a příznaků akromegalie po 3 měsících léčby 20 mg, je možné aplikovat dávku 10 mg přípravku Sandostatin LAR každé 4 týdny. U těchto pacientů je však nesmírně důležité při takto nízké dávce přípravku Sandostatin LAR pečlivě sledovat hladiny GH a IGF-1 v séru, stejně jako klinické známky a projevy.

U pacientů, kteří dostávají konstantní dávku přípravku Sandostatin LAR, je nutno stanovovat GH a IGF1 každých 6 měsíců.

U pacientů, u kterých je chirurgická léčba, radioterapie nevhodná nebo neúčinná nebo v mezidobí nástupu plné účinnosti radioterapie, se před zahájením výše popsané léčby přípravkem Sandostatin LAR doporučuje stanovit léčebnou odpověď na oktreotid a jeho celkovou snášenlivost po s.c. podávání přípravku Sandostatin.

Gastro-entero-pankreatické endokrinní nádoryLéčba pacientů s příznaky spojenými s funkčními gastroenteropankreatickými nádoryU pacientů, u kterých se s.c. podávaným přípravkem Sandostatin podařilo adekvátně upravit symptomy onemocnění, se doporučuje zahájit léčbu aplikací 20 mg přípravku Sandostatin LAR ve 4týdenních intervalech. Po první injekci přípravku Sandostatin LAR by léčba s.c. podávaným přípravkem Sandostatin měla pokračovat dříve podávanou účinnou dávkou ještě další 2 týdny.

U pacientů, kteří nebyli dříve léčeni s.c. přípravkem Sandostatin, se doporučuje zahájit terapii s.c. podáváním přípravku Sandostatin v dávce 0,1 mg 3krát denně po krátké období (cca 2 týdny), aby bylo možné předtím, než bude zahájena léčba přípravkem Sandostatin LAR, stanovit terapeutickou reakci na oktreotid a jeho celkovou snášenlivost.

U pacientů, u kterých jsou po 3měsíční léčbě symptomy i biologické markery dobře zvládnuty, je možné dávku snížit na 10 mg přípravku Sandostatin LAR každé 4 týdny.

U pacientů, u kterých jsou po 3měsíční léčbě symptomy zvládnuty jen částečně, je možné dávku zvýšit na 30 mg každé 4 týdny.

Ve dnech, kdy při léčbě přípravkem Sandostatin LAR dojde ke zhoršení symptomů vyvolaných gastro-entero-pankreatickými nádory, se doporučuje přidat s.c. Sandostatin v dávce, která byla účinná před zahájením terapie přípravkem Sandostatin LAR. Toto se může vyskytnout především během prvních dvou měsíců léčby, než je dosaženo terapeutické koncentrace oktreotidu.

3/15

Léčba pacientů s pokročilými neuroendokrinními nádory středního střeva nebo neznámou lokalizací primárního nádoru.Doporučená dávka přípravku Sandostatin LAR je 30 mg podávaných každé 4 týdny (viz bod 5.1 Farmakodynamické vlastnosti). Léčba přípravkem Sandostatin LAR za účelem kontroly nádoru by při absenci progrese nádoru měla pokračovat.

Užití u pacientů se zhoršenou funkcí ledvinZhoršená funkce ledvin neovlivňuje celkovou expozici (AUC) oktreotidu podávanému jako s.c. Sandostatin, a proto není nutná úprava dávky přípravku Sandostatin LAR.

Užití u pacientů se zhoršenou funkcí jaterVe studiích se s.c. a i.v. aplikovaným přípravkem Sandostatin bylo zjištěno, že u pacientů s jaterní cirhózou, nikoli však u pacientů s jaterní steatózou, byla snížena eliminace přípravku Sandostatin. Vzhledem k široké terapeutické šíři oktreotidu není u pacientů s jaterní cirhózou nutná úprava dávkování.

Užití u starších pacientůV klinických studiích s přípravkem Sandostatinem podávaným s.c. nebyla u pacientů starších než 65 let nutná úprava dávkování, a proto není nutná úprava dávkování ani u přípravku Sandostatin LAR.

Užití u dětíZkušenosti s podáváním přípravku Sandostatin LAR u dětí jsou omezené.

4.3

Kontraindikace

Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku tohoto přípravku (viz bod 6.1. Seznam pomocných látek).

4.4

Zvláštní upozornění a opatření pro použití

ObecněProtože hypofyzární nádory se sekrecí růstového hormonu se mohou zvětšovat a působit vážné komplikace (např. omezení zorného pole), je důležité, aby všichni nemocní byli pečlivě sledováni. Jestliže se objeví známky zvětšování nádoru, je třeba uvažovat o jiném postupu.Terapeutický přínos spočívající ve snížení hladin růstového hormonu (GH) a normalizaci koncentrace insulin-podobnému růstového faktoru 1 (IGF-1) by u žen s akromegalií mohl obnovit možnost otěhotnění. Ženám ve fertilním věku by mělo být doporučeno, aby v případě, že by mohly otěhotnět, užívaly během léčby oktreotidem adekvátní antikoncepci (viz také bod 4.6 Těhotenství a kojení).U pacientů, kteří jsou dlouhodobě léčeni oktreotidem, by měla být sledována funkce štítné žlázy.

Příhody spojené s kardiovaskulárním systémemByly hlášeny méně časté případy bradykardie. Může být nutná úprava dávkování léčivých přípravků,jako jsou např. beta-blokátory, blokátory kalciového kanálu nebo látky kontrolující rovnováhu tekutin a elektrolytů.

Žlučníkové a příbuzné příhodyPři dlouhodobém s.c. podávání Sandostatinu byl u 15 až 30% pacientů popsán výskyt žlučových kamenů. V běžné populaci (40 až 60 roků) je výskyt přibližně 5 až 20%. U pacientů s akromegalií nebo gastro-entero-pankreatickým nádorem se předpokládá, že léčba Sandostatinem LAR nezvýší, ve srovnání se s.c. podávaným Sandostatinem, výskyt žlučových kamenů. Před zahájením léčby Sandostatinem LAR a dále pak v 6měsíčních intervalech, se doporučuje ultrazvukové vyšetření žlučníku. Pokud se žlučové kameny objeví, bývají obvykle asymptomatické, a pokud působí obtíže, je možné je léčit buď lyticky žlučovými kyselinami, nebo chirurgicky (viz bod Doporučení pro ošetřování pacientů v průběhu léčby Sandostatinem LAR při výskytu žlučových kamenů v závěru tohoto souhrnu).

4/15

Metabolismus glukózyVzhledem ke svému inhibičnímu působení na růstový hormon, glukagon a insulin může Sandostatin LAR ovlivňovat regulaci glykemie. Může být narušena postprandiální glukózová tolerance. Jak bylo hlášeno u pacientů léčených s.c. Sandostatinem, v některých případech může být, jako důsledek chronického podávání, navozen stav trvalé hyperglykemie.U pacientů se současným onemocněním diabetem mellitus typu I Sandostatin LAR pravděpodobně ovlivňuje regulaci hladiny glukózy a požadavky na insulin mohou být sníženy. U nediabetických pacientů nebo diabetiků typu II s částečně intaktními rezervami insulinu, může mít s.c. aplikace Sandostatinu za následek zvýšení postprandiální glykemie. Z těchto důvodů se doporučuje monitorovat glukózovou toleranci a upravovat antidiabetickou léčbu.U pacientů s inzulinomy může dojít po podání oktreotidu k prohloubení a prodloužení trvání hypoglykémie, protože inhibiční účinek na sekreci růstového hormonu a glukagonu je relativně větší než na insulin a protože inhibiční účinek na insulin je kratší. Tito pacienti by měli být pečlivě monitorováni.

VýživaOktreotid může u některých pacientů měnit absorpci tuků.U některých pacientů léčených oktreotidem byly pozorovány snížené hladiny vitaminu B12 a abnormální Schillingův test. U pacientů s nedostatkem vitaminu B12 v anamnéze se doporučuje během léčby Sandostatinem LAR monitorovat jeho hladiny.

4.5

Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Bylo zjištěno, že oktreotid snižuje vstřebávání cyklosporinu z trávicí trubice a zpomaluje vstřebávání cimetidinu. Současné podávání oktreotidu a bromokriptinu zvyšuje biologickou dostupnost bromokriptinu.Omezené množství publikovaných údajů naznačuje, že analoga somatostatinu mohou snižovat metabolickou clearance látek metabolizovaných enzymy cytochromu P450, což může být následek suprese růstového hormonu. Protože není možné vyloučit, že oktreotid může mít tento účinek, musí být látky s nízkým terapeutickým indexem metabolizované CYP3A4 užívány opatrně (např.chinidin, terfenadin).

4.6

Těhotenství a kojení

TěhotenstvíDostatečné údaje o podávání léčivé látky těhotným ženám a dobře kontrolované studie u těhotných žen nejsou k dispozici. Po uvedení přípravku na trh byl hlášen jen omezený počet případů expozicetěhotných žen s akromegalií a u přibližně poloviny hlášených případů těhotenství není znám výsledek. Většina žen byla vystavena působení oktreotidu během prvního trimestru těhotenství v dávkách v rozmezí 100 až 300 µg/den s.c. podávaného Sandostatinu, nebo 20-30 mg/měsíc Sandostatinu LAR. Přibližně ve dvou třetinách případů se známým výsledkem těhotenství se pacientky samy rozhodly, že budou v léčbě oktreotidem v průběhu těhotenství pokračovat. Ve většině případů se známým výsledkem došlo k narození normálního novorozence, rovněž však bylo v průběhu prvního trimestru hlášeno několik případů spontánních potratů a indukovaných přerušení těhotenství.

V případech, kdy byl znám výsledek těhotenství při užívání oktreotidu se nevyskytly žádné kongenitální anomálie nebo malformace.

Studie na zvířatech neukázaly žádné přímé nebo nepřímé škodlivé účinky z hlediska posouzení průběhu těhotenství, embryo/fetálního vývoje, porodu nebo postnatálního vývoje, nehledě na některé přechodné retardace fyziologického růstu (viz bod 5.3 Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti).

Sandostatin by měl být předepsán těhotným ženám pouze v krajně naléhavých případech (viz také bod 4.4 Zvláštní upozornění a opatření pro použití).

Kojení

5/15

Není známo, zda je oktreotid vylučován do mateřského mléka lidí. Ve studiích na zvířatech byl oktreotid nalezen v mléce zvířat. Pacientky užívající Sandostatin by neměly kojit.

4.7

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Nejsou dostupné údaje o tom, že by Sandostatin LAR ovlivňoval schopnost řízení motorových vozidel nebo obsluhu strojů.

4.8

Nežádoucí účinky

Nejčastějšími nežádoucími účinky hlášenými během léčby oktreotidem byly gastrointestinální poruchy, poruchy nervového systému, hepatobiliární poruchy, poruchy metabolismu a nutriční poruchy.

Nejčastěji hlášenými nežádoucími účinky při aplikaci oktreotidu v klinických studiích byly: průjem, bolesti břicha, nauzea, nadýmání, bolesti hlavy, cholelitiáza, hyperglykemie a zácpa. Jinými často hlášenými nežádoucími účinky byly závratě, lokální bolest, žlučový písek, porucha funkce štítné žlázy (např. pokles hormonu stimulujícího štítnou žlázu (TSH), pokles celkového T4 a pokles volného T4), únik stolice, porušená glukózová tolerance, zvracení, astenie a hypoglykemie.

Ve vzácných případech se mohou gastrointestinální nežádoucí účinky podobat akutní střevní obstrukci s progresivním nadmutím břicha, silnou bolestí v epigastriu, citlivostí břicha na dotek a napínání břišní stěny.

Ačkoli naměřené hodnoty tuku ve stolici mohou stoupat, nebylo až dosud prokázáno, že by dlouhodobá léčba oktreotidem měla za následek nutriční deficienci vyvolanou malabsorpcí.

Ve velmi vzácných případech byla během prvních hodin nebo dnů po s.c. léčbě Sandostatinem hlášena akutní pankreatitida, která odezněla po vysazení léku. Po dlouhodobé s.c. léčbě Sandostatinem byla u pacientů navíc hlášena pankreatitida způsobená cholelitiázou.

U pacientů s akromegalií i karcinoidním syndromem byly pozorovány změny na EKG, jako je prodloužení QT intervalu, posun osy, časná repolarizace, nízká voltáž, změna přechodové zóny, časná progrese vln R a nespecifické změny ST-T vlny. Příčinná souvislost těchto událostí s oktreotid acetátem nebyla stanovena, protože mnoho z těchto pacientů mělo základní kardiovaskulární onemocnění (viz bod 4.4 Zvláštní upozornění a opatření pro použití).

Tabulka 1 uvádí nežádoucí účinky, které se vyskytly v klinických studiích s oktreotidem:

Uvedené nežádoucí účinky léku jsou vyjádřeny podle frekvence výskytu (nejčastější na prvním místě) dle následujících kritérií: velmi časté (≥ 1/10); časté (≥ 1/100, < 1/10); méně časté (≥ 1/1000, < 1/100); vzácné (< 1/10000, < 1/1000); velmi vzácné (<1/10 000), včetně jednotlivých případů. V každé skupině četností jsou nežádoucí účinky seřazeny podle klesající závažnosti.

Tabulka 1 Nežádoucí účinky hlášené v klinických studiích

Gastrointestinální poruchyVelmi časté:

Průjem, bolesti břicha, nauzea, zácpa, nadýmání.

Časté:

Dyspepsie, zvracení, nadmutí břicha, steatorea, únik stolice, změna barvy stolice.

Poruchy nervového systému

Velmi časté:

Bolesti hlavy.

Časté:

Závratě.

Endokrinní poruchy

6/15

Časté:

Hypotyreóza, porucha funkce štítné žlázy (např.pokles TSH, pokles celkového T4 a pokles volného T4).

Poruchy jater a žlučových cestVelmi časté:

Cholelitiáza.

Časté:

Cholecystitis, žlučový písek, hyperbilirubinemie.

Poruchy metabolismu a výživy

Velmi časté:

Hyperglykemie.

Časté:

Hypoglykemie, porušená glukózová tolerance, anorexie.

Méně časté:

Dehydratace.

Celkové a jinde nazařazené poruchy a lokální reakce po podáníVelmi časté:

Lokální bolest v místě injekce.

Abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde

Časté:

Zvýšené hladiny transamináz.

Poruchy kůže a podkožíČasté:

Svědění, vyrážka, alopecie.

Respirační, hrudní a mediastinální poruchyČasté :

Dyspnoe.

Srdeční poruchyČasté:

Bradykardie.

Méně časté:

Tachykardie.

Postmarketingové informace

Spontánně hlášené nežádoucí účinky, uvedené v Tabulce 2, byly hlášeny dobrovolně a není vždy možné spolehlivě stanovit jejich frekvenci nebo příčinnou souvislost s expozicí léku.

Tabulka-2 Nežádoucí účinky na základě spontánních hlášeníPoruchy imunitního systému

Anafylaxe, alergické/hypersenzitivní reakce.

Poruchy kůže a podkoží

Kopřivka.

Poruchy jater a žlučových cest

Akutní pankreatitida, akutní hepatitida bez cholestázy, cholestatická

hepatitida,

cholestáza,

žloutenka,

cholestatická žloutenka

Srdeční poruchy

Arytmie.

Abnormální klinickcé a laboratorní poruchy nezařazené jinde

Zvýšené hladiny alkalické fosfatázy, zvýšené hladiny gama-glutamyltransferázy.

4.9

Předávkování

Bylo hlášeno několik případů předávkování Sandostatinem LAR. Dávky Sandostatinu LAR se pohybovaly v rozmezí od 100 mg do 163 mg/měsíc. Jediným hlášeným nežádoucím účinkem byly návaly horka.

7/15

Byly popsány případy nemocných s nádorovým onemocněním, kterým byl podáván Sandostatin LAR v dávkách od 60 mg/měsíc do 90 mg/2 týdny. Tyto dávky byly obecně dobře snášeny, avšak rovněž se vyskytovaly následující nežádoucí účinky: časté močení, únava, deprese, úzkost a neschopnost se soustředit.Léčba předávkování je symptomatická.

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

Farmakoterapeutická skupina: Protirůstové hormony. ATC kód: H01CB02

5.1

Farmakodynamické vlastnosti

Oktreotid je syntetický oktapeptidový derivát přirozeného somatostatinu s podobnými farmakologickými účinky, ale se značně prodlouženou dobou účinku. Tlumí sekreci růstového hormonu (GH) i peptidů gastro-entero-pankreatického (GEP) endokrinního systému.

U zvířat je oktreotid silnějším inhibitorem uvolňování růstového hormonu, glukagonu a insulinu než somatostatin a má větší selektivitu pro supresi GH a glukagonu.

U zdravých osob oktreotid, podobně jako somatostatin, tlumí:

uvolňování růstového hormonu stimulované argininem, cvičením a insulinem vyvolanou hypoglykemii,

postprandiální uvolňování insulinu, glukagonu, gastrinu i jiných peptidů systému GEP a argininem stimulované uvolňování insulinu a glukagonu,

tyreotropin uvolňující hormon (TRH) - stimulované uvolňování TSH.

Na rozdíl od somatostatinu oktreotid preferenčně inhibuje růstový hormon intenzivněji než insulin a jeho aplikace není provázena rebound fenoménem, hypersekrecí hormonů (tj. růstového hormonu u pacientů s akromegalií).U pacientů s akromegalií Sandostatin LAR - galenická forma oktreotidu vhodná pro opakované podávání ve 4týdenních intervalech zajišťuje stabilní hladinu a terapeutickou koncentraci oktreotidu v séru a u většiny pacientů stabilně snižuje koncentraci růstového hormonu a normalizuje koncentraci IGF-1 v séru. U většiny pacientů Sandostatin LAR významně snižuje klinické projevy onemocnění, jako je bolest hlavy, pocení, parestezie, únava, osteoartralgie a syndrom karpálního tunelu. U dříve neléčených pacientů s akromegalií s adenomem hypofýzy secernujícím GH vedla léčba Sandostatinem LAR u významné části (50%) pacientů ke zmenšení objemu nádoru o >20%..

Pacientům s funkčními nádory gastro-entero-pankreatického endokrinního systému poskytuje léčba Sandostatinem LAR kontinuální úpravu příznaků souvisejících s probíhajícím onemocněním.Účinek oktreotidu u různých typů gastro-entero-pankreatických nádorů:

Karcinoidní nádoryPodávání oktreotidu vede k ústupu příznaků, zejména návalů horka a průjmů. V mnoha případech je to doprovázeno poklesem serotoninu v plazmě a snížením vylučování kyseliny hydroxyindoloctové močí.

Nádory se sekrecí VIPBiochemickou charakteristikou těchto nádorů je nadprodukce vazoaktivního intestinálního peptidu (VIP). Ve většině případů je výsledkem podávání Sandostatinu zmírnění těžkého, pro tento stav typického hypersekrečního průjmu, s následným zlepšením kvality života. Je to provázeno úpravou s tím souvisejících poruch hladin elektrolytů, např. hypokalemie, což umožňuje přerušení substituce tekutin a elektrolytů parenterálně i enterálně. U některých pacientů bylo počítačovou tomografií prokázáno zpomalení nebo zástava růstu nádoru či dokonce jeho zmenšení, zejména jaterních metastáz. Klinické zlepšení je obvykle provázeno snížením plazmatických hladin VIP, které mohou klesnout až k normálním referenčním hodnotám.

8/15

GlukagonomyPodávání oktreotidu ve většině případů vede k podstatnému zlepšení nekrolytického migrujícího exantému, charakteristického pro toto onemocnění. Ovlivnění lehké formy diabetes mellitus, která se u těchto pacientů často vyskytuje, není výrazné a obvykle nevede ke snížení spotřeby insulinu nebo perorálních antidiabetik. U nemocných oktreotid upravuje průjmy a působí vzestup hmotnosti. Ačkoliv podávání oktreotidu často vede k okamžitému snížení plazmatických hladin glukagonu, toto snížení se obvykle i při dlouhodobém podávání neudrží, přesto dochází ke kontinuálnímu zlepšování symptomů.

Gastrinomy - Zollingerův - Ellisonův syndromPřestože léčba inhibitory protonové pumpy nebo blokátory H2 receptorů snižuje výskyt recidivujících peptických ulcerací, které jsou důsledkem chronicky stimulované hypersekrece žaludeční kyseliny gastrinem, může být toto ovlivnění nedostatečné. Významným příznakem, který nemusí být u všech pacientů zmírněn léčbou, může být průjem. Oktreotid samostatný nebo v kombinaci s inhibitory protonové pumpy nebo antagonisty H2 receptorů může snížit nadměrnou sekreci žaludeční šťávy a zlepšovat příznaky, včetně průjmu. Jiné příznaky, vyvolané pravděpodobně tvorbou peptidů v nádoru, např. návaly horka, se mohou zmírnit nebo vymizet. U některých nemocných klesá hladina gastrinu v plazmě.

InzulinomyAplikace oktreotidu snižuje hladinu cirkulujícího imunoreaktivního insulinu. U nemocných s operabilními nádory může oktreotid před operací pomoci obnovit a udržet normoglykemii. U pacientů s inoperabilními benigními nebo maligními nádory je možné lépe upravit glykemii bez průvodního trvalého snížení sérových hladin insulinu.

Nádory se sekrecí GRFTyto vzácné nádory jsou charakterizovány tvorbou faktoru uvolňujícího růstový hormon (GRF) samotně nebo společně s jinými aktivními peptidy. Oktreotid zlepšil známky a příznaky související akromegalie, což je pravděpodobně důsledkem útlumu sekrece GRF a růstového hormonu s následným zmenšením hypofýzy.

Pokročilé neuroendokrinní nádory středního střeva nebo nádory s neznámou lokalizací primárního nádoruRandomizovaná, dvojitě zaslepená, placebem kontrolovaná studie fáze III (PROMID) prokázala, že přípravek Sandostatin LAR inhibuje růst nádoru u pacientů s pokročilými neuroendokrinními nádory středního střeva.85 pacientů bylo randomizováno k léčbě 30 mg přípravku Sandostatin LAR každé 4 týdny (n=42) nebo placebem (n=43) po dobu 18 měsíců, do progrese nádoru nebo smrti.Hlavní vstupní kritéria byly: dosud nepředléčené, histologicky potvrzené, lokálně inoperabilní nádorynebo nádory s dobře diferencovanými metastázami, funkčně aktivní nebo neaktivní nádory/karcinomys primárním nádorem lokalizovaným ve středním střevě nebo nádory neznámého původu, u nichž je přepokládán původ ve středním střevě, pokud byl vyloučen primární nádor ve slinivce břišní, hrudníku nebo jinde.Primárním cílem studie bylo stanovení doby do progrese nádoru nebo úmrtí spojené s nádorem (TTP).V populaci podle léčebného záměru (intent to treat, ITT) (všichni randomizovaní pacienti) bylo zjištěno 26 progresí nebo úmrtí spojených s nádorem ve skupině s přípravkem Sandostatin LAR a 41 progresí nebo úmrtí spojených s nádorem ve skupině s placebem (HR = 0,32; 95% CI, 0,19 až 0,55; p-hodnota =0,000015).V konzervativní populaci, ve které byli 3 pacienti cenzorování při randomizaci, bylo zjištěno 26 progresí nebo úmrtí spojených s nádorem ve skupině s přípravkem Sandostatin LAR, a 40 progresí nebo úmrtí spojených s nádorem ve skupině s placebem (HR = 0,34; 95% CI, 0,20 až 0,59; p-hodnota =0,000072; obr. 1). Medián doby do progrese nádoru byl ve skupině s přípravkem Sandostatin LAR 14,3 měsíce (95% CI, 11,0 až 28,8 měsíce) a ve skupině s placebem 6,0 měsíce (95% CI, 3,7 až 9,4 měsíce).V populaci podle protokolu, ve které byli dodateční pacienti cenzorováni na konci studijní terapie, byla pozorována progrese nádoru nebo úmrtí spojené s nádorem u 19 pacientů léčených přípravkem

9/15

Sandostatin LAR a u 38 pacientů s placebem (HR = 0,24; 95% CI, 0,13 až 0,45; p-hodnota =0,0000036).

Obr. 1 Kaplan-Meierovy odhady TTP porovnávající Sandostatin LAR s placebem (konzervativní

ITT populace)

Tab.1 Výsledky TTP po analýze populace

10/15

TTP události

Medián TTP měsíců [95% C.I.]

Sandostatin LAR

Placebo

Sandostatin LAR

Placebo

HR [95% C.I.] p-hodnota *

ITT

26

41

NR

NR

0.32

[95% CI, 0,19 až 0,55] P=0,000015

cITT

26

40

14,3[95% CI, 11,0 až 28,8]

6,0[95% CI, 3,7 až 9,4]

0,34

[95% CI, 0,20 to 0,59] P=0,000072

PP

19

38

NR

NR

0,24

[95% CI, 0,13 až 0,45] P=0,0000036

NR=nehlášené; HR=hazard ratio; TTP=doba do progese nádoru; ITT=podle léčebného záměrucITT=konzervativní ITT; PP=dle protokolu*Logrank test stratifikovaný dle funkční aktivity

Účinek léčby byl podobný u pacientů s funkčně aktivními (HR = 0,23; 95% CI, 0,09 až 0,57) a neaktivními nádory (HR = 0,25; 95% CI, 0,10 až 0,57).Po 6 měsících léčby bylo zjištěno stabilní postižení u 66 % pacientů ve skupině s přípravkem Sandostatin LAR a 37 % pacientů ve skupině s placebem.Na základě významného klinického prospěchu přípravku Sandostatin LAR, který byl zjistěn v této plánované průběžné analýze, byl nábor pacientů zastaven.Bezpečnost přípravku Sandostatin LAR v této studii byla shodná s jeho stanoveným bezpečnostním profilem.

5.2. Farmakokinetické vlastnostiPo jednorázovém i.m. podání přípravku Sandostatin LAR je dosaženo počátečního přechodného vrcholu plazmatické koncentrace během 1 hodiny po podání, po kterém do 24 hodin následuje pokles koncentrace k nízkým až k nedetekovatelným hladinám. Po tomto vrcholu, ke kterému dojde během prvního dne, zůstává oktreotid u většiny pacientů na sub-terapeutické hladině po dobu následujících 7 dní. Potom se koncentrace oktreotidu opět zvýší, během 14 dnů dosáhne rovnovážného stavu (plato) a zůstává relativně konstantní po dobu 3 až 4 týdnů. Vrcholová koncentrace v prvních 24 hodinách je nižší, než jsou hladiny během následné plato fáze. Během prvního dne se z celkového množství léku neuvolní více než 0,5%. Přibližně 42.den začne koncentrace oktreotidu pomalu klesat současně s terminální degradační fází polymerové matice lékové formy.

U pacientů s akromegalií je průměrná koncentrace v rovnovážném stavu po jednorázovém podání přípravku Sandostatin LAR v dávkách 10 mg 358 ng/l, 20 mg 926 ng/l a 30 mg 1710 ng/l. Koncentrace oktreotidu v séru při rovnovážném stavu, kterého je dosaženo po 3 injekcích ve 4týdenním intervalu, jsou vyšší přibližně o faktor 1,6 až 1,8 a po opakování injekcí 20 mg a 30 mg činí 1557 ng/l, resp. 2384 ng/l.

U pacientů s karcinoidními nádory stoupaly průměrné hodnoty koncentrace oktreotidu v séru při rovnovážném stavu po opakované injekci 10 mg, 20 mg a 30 mg přípravku Sandostatin LAR podávané ve 4týdenních intervalech lineárně v závislosti na dávce a byly 1231 (894) ng/l, 2620 (2270) ng/l a 3928 (3010) ng/l.

Po dobu 28měsíční aplikace nebyla pozorována akumulace oktreotidu větší než očekávaná vzhledem k profilu uvolňování z lékové formy.

Farmakokinetický profil oktreotidu po injekci přípravku Sandostatin LAR odráží jeho uvolňování z polymerové matrix a jeho biodegradaci. Jednou uvolněný oktreotid do systémové cirkulace je

11/15

distribuován podle svých farmakokinetických vlastností tak, jak jsou popsány po s.c. aplikaci. Distribuční objem oktreotidu při rovnovážném stavu je 0,27 l/kg a celková clearance je asi 160 ml/min. Na proteiny plazmy se váže asi 65 %, ale neváže se na krevní buňky.

5.3

Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti přípravku

Akutní toxicitaStudiem akutní toxicity u myší byla nalezena LD50 72 mg/kg po i.v. podání a 470 mg/kg po s.c. podání. Hodnota akutní LD50 po i.v. podání u potkanů byla 18 mg/kg. Oktreotid acetát byl velmi dobře tolerován psy až do dávky 1 mg/kg tělesné hmotnosti podaný formou i.v. bolusu.

Toxicita po opakovaném podáníPo opakovaném i.m. podávání 2,5 mg přípravku Sandostatinu LAR navázaného na 50 mg mikrosfér potkanům ve 4týdenních intervalech po dobu 21 týdnů byla v týdnu 26 provedena nekropsie a nebyly nalezeny žádné změny, které by souvisely s podáváním přípravku. Jediným histopatologickým nálezem u pokusné skupiny zvířat souvisejícím s podávaným přípravkem byla reverzibilní granulomatózní myositida v místě aplikace. Po jednorázovém i.m. podání přípravku Sandostatin LAR potkanům a králíkům byla biodegradace mikrosfér kompletní u obou zvířecích druhů za 75 dní po injekci.

MutagenicitaV in vitro studiích na validovaných bakteriálních a savčích buňkách byly octerotid a/nebo jeho metabolity prosty mutagenního účinku. Zvýšená frekvence chromozomálních aberací byla pozorována in vitro u V79 buněk čínského křečka, i když pouze ve vysokých a toxických koncentracích. V in vitro studiích s lidskými lymfocyty indukovanými oktreotid acetátem však nebyly chromozomální aberace zvýšeny. V kostní dřeni myší, kterým byl podáván i.v. oktreotid, nebyla in vivo mikronukleolárním testem prokázána klastogenní aktivita, stejně jako nebyla u myších samců prokázána genotoxicita. Při in vitro bakteriální titraci nebyl u mikrosfér pozorován mutagenní potenciál.

Karcinogenita a chronická toxicitaU potkanů byly pozorovány fibrosarkomy, především u samců po s.c. aplikaci přípravku Sandostatin v dávce 1,25 mg/kg hmotnosti po dobu 52, 104 a 113/116 týdnů. Lokální nádory se vyskytly i u kontrolní skupiny, avšak vznik těchto nádorů byl přisuzován fibroplazii vyvolané opakovaným drážděním v místě injekce a zvýšenou přítomností kyselého vehikula, kyseliny mléčné a mannitolu. Tato nespecifická tkáňová reakce se projevila především u potkanů. Neoplastické léze nebyly pozorovány ani u myší po s.c. aplikaci přípravku Sandostatin v dávce 2 mg/kg po dobu 98 týdnů, ani u psů, kterým byla denně aplikována s.c. denní dávka po dobu 52 týdnů. Karcinogenita byla studována po dobu 116 týdnů u potkanů, kdy po s.c. přípravku Sandostatin došlo k výskytu endometriálních adenokarcinomů. Výskyt byl statisticky signifikantní při aplikaci nejvyšší s.c. dávky 1,25 mg/kg/den. Tyto nálezy souvisely se zvýšeným výskytem endometritidy, snížením počtu ovariálních žlutých tělísek, redukcí mamárních adenomů a výskytem děložních žlázek a dilatací lumina, připomínající stav hormonální nerovnováhy. Podle dostupných informací je zřejmé, že endokrinně vyvolané nádory u potkanů jsou druhově specifické a nejsou relevantní pro použití přípravku u lidí.

Reprodukční toxicitaFertilitní stejně jako pre-, peri- a postnatální studie u samic potkanů neprokázaly žádné nežádoucí účinky na reprodukci a vývoj potomstva po aplikaci s.c. dávek až 1,0 mg/kg tělesné hmotnosti a den. Některé retardace fyziologického vývoje zaznamenané u štěňat byly přechodné a byly přičítány inhibici růstového hormonu způsobené nadměrnou farmakodynamickou aktivitou.

6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1

Seznam pomocných látek

Injekční lahvička: Polyglaktin, mannitol

12/15

Předplněná injekční stříkačka – (rozpouštědlo pro parenterální použití): mannitol, sodná sůl karmelózy, voda na injekci.

6.2

Inkompatibility

Sandostatin LAR mikrosféry pro injekce smí být používán pouze jako jednodávkový obal, který nesmí být ředěn ničím jiným než přiloženým vehikulem; proto nebyly provedeny žádné kompatibilitní studie.

6.3

Doba použitelnosti

3 roky

6.4

Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte při teplotě 2 až 8°C (v chladničce), v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem. Sandostatin LAR může být v den aplikace uchováván při teplotě pod 25°C v původním obalu, ale suspenze musí být připravována bezprostředně před i.m. aplikací.Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

6.5

Druh obalu a velikost balení

a) Mikrosféry jsou v 5 ml lahvičce z bezbarvého skla s pryžovou zátkou, s Al pertlem a s ochranným plastikovým krytemb) Rozpouštědlo je v injekční stříkačce z bezbarvého skla typu I, uzavřené na obou koncích 2 zátkami z šedé bromobutylové pryže, PP ochranný kryt,c) injekční set obsahující 2 sterilní ocelové jehly (40 mm, průměr 19) v PE ochranném krytu.

Velikost balení:1 injekční lahvička s lyofilizátem + 1 předplněná injekční stříkačka s rozpouštědlem

6.6

Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku a zacházení s ním

Všechen nepoužitý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními požadavky.

13/15

Instrukce pro intramuskulární podání přípravku Sandostatin LAR

POUZE PRO HLUBOKOU INTRAGLUTEÁLNÍ INJEKCIObsah:

Přesně sledujte dále uvedené pokyny, aby se zajistilo úplné využití prášku a jeho rovnoměrné suspendování před i.m. injekcí.

Suspenze přípravku Sandostatin LAR musí být připravena bezprostředně před podáním. Sandostatin LAR smí aplikovat pouze zkušení zdravotničtí pracovníci.

Nechte Sandostatin LAR lahvičku i stříkačku s rozpouštědlem dosáhnout pokojové teploty.Z lahvičky obsahující Sandostatin LAR sejměte čepičku. Lehkým poklepem se ujistěte, že prášek je na dně lahvičky.

Odstraňte kryt ze stříkačky s rozpouštědlem.Na stříkačku nasaďte jednu z přiložených jehel.

Alkoholovým tampónem vydezinfikujte gumovou zátku na lahvičce. Středem gumové zátky v lahvičce s přípravkem Sandostatin LAR vpíchněte jehlu.

Aniž byste se dotkl/a prášku přípravku Sandostatin LAR, vstřikujte pomalu rozpouštědlo po stěně lahvičky. Nevstřikujte rozpouštědlo přímo na prášek. Vytáhněte jehlu z lahvičky.

Nehýbejte s lahvičkou, dokud rozpouštědlo neprovlhčí dokonale prášek přípravku Sandostatin LAR (minimálně 2-5 minut). Aniž byste lahvičku obrátil/a, zkontrolujte prášek na stěnách a na dně lahvičky. Jsou-li stále suchá místa, umožněte další provlhčení. Zatím připravte pacienta na injekci.

Po dosažení úplného provlhčení jemně pohybujte lahvičkou cca 30 až 60 sekund, až se utvoří mléčná suspenze. Netřepte prudce lahvičkou, protože to může vést k flokulaci suspenze. Flokulovaná suspenze není použitelná.

Jedna injekční lahvička s

obsahem přípravku

Sandostatin LAR

Jedna předplněná injekční stříkačka s rozpouštědlem + 2

jehly

14/15

Okamžitě znovu vpíchněte gumovou zátkou jehlu a s lahvičkou dnem dolů, nakloněnou v úhlu asi 45 stupňů, pomalu natáhněte obsah lahvičky do stříkačky. Během nasávání do stříkačky neobracejte lahvičku, protože to může ovlivnit nasáté množství.Je běžné, že na stěnách a dně lahvičky zůstane malé množství suspenze. Jedná se o započítané nadsazení.

Okamžitě vyměňte jehlu (přiložena).

Aplikace se musí uskutečnit bezprostředně po přípravě suspenze. Jemně otočte stříkačku, aby byla zachována stejnorodá suspenze. Ze stříkačky odstraňte vzduch.

Alkoholovým tampónem dezinfikujte místo vpichu. Do pravého nebo levého hýžďového svalu vpíchněte jehlu a aspirujte, abyste se ujistil/a, že nebyla zasažena žádná céva. Vstřikujte pomalu i.m. hlubokou intragluteální injekcí stálým tlakem. Ucpe-li se jehla, vyměňte ji za jinou o stejném průměru [1,1 mm, 19 gauge].

Sandostatin LAR lze podávat pouze hlubokou intragluteální injekcí, nikdy i.v. Byla-li zasažena céva, nasaďte novou jehlu a vyberte jiné místo vpichu.

7. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACINovartis s.r.o., Praha, Česká republika

8. REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)56/124/00-C

SANDOSTATIN LAR 10 mg

56/125/00-C

SANDOSTATIN LAR 20 mg

56/126/00-C

SANDOSTATIN LAR 30 mg

9. DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE1.3.2000 / 31.1.2007

10. DATUM REVIZE TEXTU25.8.2010

Doporučení pro ošetřování pacientů v průběhu léčby přípravkem Sandostatin LAR při výskytu žlučových kamenů

15/15

1. Před zahájením léčby oktreotidem by měl pacient podstoupit základní ultrazvukové vyšetření

žlučníku.

2. Během léčby přípravkem Sandostatin LAR by mělo být periodicky prováděno, nejlépe v 6měsíčních

intervalech, vyšetření žlučníku ultrazvukem.

3. Pokud jsou již před zahájením léčby diagnostikovány žlučové kameny, je nutné zvážit přínos terapie

přípravkem Sandostatin LAR proti riziku, které je s přítomností žlučových kamenů spojeno. V současnosti není prokázáno, že by Sandostatin LAR nepříznivě ovlivňoval průběh nebo prognózu již existujících žlučových kamenů.

4. Péče o pacienty, u kterých se v průběhu léčby přípravkem Sandostatin LAR objevily žlučové

kameny:

Asymptomatické žlučové kameny

Pokračování léčby přípravkem Sandostatin LAR závisí na přehodnocení poměru přínosu léčby a rizika. S výjimkou kontinuálního sledování stavu pacienta a někdy i častějších kontrol není obvykle nutná další péče.

Symptomatické žlučové kameny

Podle přehodnocení přínosu a rizika terapie může být podávání přípravku Sandostatin LAR přerušeno nebo je možné v léčbě pokračovat. Žlučové kameny mohou být léčeny jako jakékoli jiné symptomatické žlučové kameny, což z medicínského hlediska zahrnuje kombinovanou terapii kyselinami žluči (např. chenodeoxycholovou kyselinou společně s kyselinou ursodeoxycholovou nebo monoterapii kyselinou ursodeoxycholovou doprovázenou kontrolou ultrazvukem), a to dokud kameny kompletně nevymizí. Při podávání se, prosím, řiďte schváleným souhrnem údajů o přípravku pro kyselinu chenodeoxycholovou, resp. ursodeoxycholovou.

Document OutlineTyto informace jsou určeny pouze odborníkům. Pokud máte pochybnosti o nějakém léku, prosím, kontaktujte svého lékaře. Nedoporučujeme se řídit informacemi uvedenými na těchto stránkách, mohou být zastaralé a nepřesné.