Sandostatin 0,05 Mg/ml

Kód 0015244 ( )
Registrační číslo 56/ 183/90-A/C
Název SANDOSTATIN 0,05 MG/ML
Režim prodeje na lékařský předpis
Stav registrace registrovaný léčivý přípravek
Držitel registrace Novartis s.r.o., Praha, Česká republika
ATC klasifikace

nahoru

Varianty

Kód Náz. Forma
0015244 INJ SOL 5X1ML/0.05MG Injekční roztok, Injekce

nahoru

Příbalový létak SANDOSTATIN 0,05 MG/ML


PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

SANDOSTATIN 0,05 mg/ml

SANDOSTATIN 0,10 mg/ml

SANDOSTATIN 0,5 mg/ml

SANDOSTATIN 0,2 mg/ml

*Octreotidum *

injekční roztok

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat

  • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

  • Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

  • Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.

  • Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete:

1. Co je Sandostatin a k čemu se používá

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Sandostatin užívat

3. Jak se Sandostatin užívá

4. Možné nežádoucí účinky

5 Jak Sandostatin uchovávat

6. Další informace

1. Co je Sandostatin a k čemu se používá

Sandostatin je syntetická sloučenina odvozená od somatostatinu, tj. látky, která se normálně nachází v lidském těle a která tlumí účinky některých hormonů, např. růstového hormonu. Výhodou Sandostatinu před somatostatinem je jeho silnější a dlouhodobější účinek.

Sandostatin se užívá :

  • K léčbě akromegalie, onemocnění, kdy je zvýšená produkce růstového hormonu. Normálně růstový hormon řídí růst tkání, orgánů a kostí. Příliš mnoho růstového hormonu vede ke zvětšení (prodloužení) kostí a tkání především rukou a nohou. Sandostatin výrazně snižuje příznaky akromegalie mezi které patří bolest hlavy, nadměrné pocení, změna citlivosti rukou a nohou, únava a bolesti kloubů.

  • K odstranění příznaků souvisejících s výskytem některých nádorů v zažívacím traktu (např. karcinoidní nádory, VIPomy, glukagonomy, gastrinomy, insulinomy a GRFomy). V těchto případech bývá zvětšena produkce některých specifických hormonů (produkty žláz s vnitřní sekrecí) a jiných příbuzných látek, které jsou produkovány v žaludku, slinivce břišní a ve střevech. Tato nadprodukce vede k rozvrácení rovnováhy přirozených hormonů v těle a má za následek vznik některých příznaků jako jsou: návaly horka, průjmy, pokles krevního tlaku, vyrážky, pokles tělesné hmotnosti. Léčba Sandostatinem pomáhá tyto příznaky upravit.

  • K úpravě průjmů pacientů s AIDS, u kterých se průjmy nepodařilo zvládnout běžnou léčbou. U těchto pacientů Sandostatin pomáhá regulovat množství stolice.

  • K předcházení komplikací po chirurgickém zákroku na slinivce břišní. Sandostatin pomáhá snižovat výskyt komplikací jako jsou hnisavá ložiska v dutině břišní, záněty slinivky břišní po operaci.

  • U pacientů trpících jaterní cirhózou (tvrdnutí jater) Sandostatin staví krvácení z prasklých jícnových varixů a chrání před jeho opakováním. Sandostatin pomáhá léčit krvácení a snižuje nutnost krevní transfuze.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Sandostatin užívat

  • Pečlivě dodržujte instrukce, které Vám dal Váš lékař, protože se mohou lišit od informací, které jsou uvedeny v tomto letáku.

  • Pečlivě si přečtěte následující informace.

Neužívejte Sandostatin

  • Jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na oktreotid nebo na kteroukoli další složku přípravku Sandostatin.

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Sandostatin je zapotřebí

  • Řekněte svému lékaři, že užíváte jiné léky na kontrolu krevního tlaku (beta-blokátory nebo blokátory kalciového kanálu) nebo látky, které kontrolují rovnováhu tekutin a elektrolytů. Může být nutná úprava dávkování.

  • Pokud víte, že máte žlučové kamínky nebo jste je měl/a v minulosti. Informujte o tom svého lékaře, protože dlouhodobé užívání přípravku Sandostatin může mít za následek jejich tvorbu. Váš lékař může chtít kontrolovat pravidelně Váš žlučník.

  • Pokud máte problémy s hladinou krevního cukru, trpíte cukrovkou (máte příliš vysokou hladinu cukru v krvi) nebo příliš nízkou (trpíte hypoglykémií).

  • Pokud je Sandostatin používán k léčbě krvácení z jícnových varixů; v těchto případech je povinná kontrola krevního cukru.

  • Jestliže jste v minulosti měl/a nedostatek vitaminu B12, Váš lékař může chtít pravidelně kontrolovat jeho hladinu.

Užívání přípravku Sandostatin s jídlem a pitím

Nejezte v době kolem podání přípravku Sandostatin. Tímto můžete snížit možný výskyt nežádoucích účinků zažívacího traktu.

Sandostatin a děti

Sandostatin lze podávat dětem, ale zkušenosti s aplikací Sandostatinu dětem jsou omezené.

Sandostin a starší lidé

Zkušenosti ukázaly, že u lidí starších než 65 let nejsou nutná zvláštní opatření.

Těhotenství a kojení

Sandostatin mohou těhotné ženy užívat jen v případech, kdy je to nezbytně nutné.

  • Informujte svého lékaře, že jste těhotná nebo hodláte otěhotnět.

Pokud užíváte Sandostatin, nesmíte kojit, jestliže lékař nerozhodne jinak.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Není známo, že by Sandostatin ovlivňoval schopnost řízení motorových vozidel nebo obsluhu strojů.

Užívání jiných léků

Informujte svého lékaře nebo lékárníka, pokud užíváte i jiné léky nebo pokud jste je ještě nedávno užíval/a, včetně těch, které jste si sám/sama zakoupil/a v lékárně.

Obvykle společně s přípravkem Sandostatin můžete pokračovat v užívání i jiných léků, avšak bylo popsáno, že účinnost některých léků jako je cimetidin, cyklosporin a bromokriptin může být přípravkem Sandostatin ovlivněna.

Pokud jste diabetik, bude asi nutné, aby Vám lékař upravil dávkování inzulinu.

3. Jak se Sandostatin užívá

Užívání Sandostatinu záleží na onemocnění (příznacích), které mají být léčeny. Sandostatin se aplikuje buď formou podkožní injekce nebo nitrožilní infuzí. Váš lékař nebo zdravotní sestra Vám vysvětlí, jak si máte aplikovat lék do podkoží, avšak nitrožilní infuze musí být provedena zdravotnickým personálem.

Podkožní injekce

Vhodnými oblastmi pro podkožní injekce jsou paže, stehna nebo oblast břicha.

Pro každou podkožní injekci si zvolte nové místo, aby nedošlo k podráždění daného místa. Pacienti, kteří si budou injikovat Sandostatin sami, musejí být přesně poučeni lékařem nebo zdravotní sestrou.

Pro snížení bolestivosti v místě vpichu se doporučuje, pokud je lék uchováván v lednici, nechat lék stát v místnosti, aby získal pokojovou teplotu. Je možné lék zahřát v ruce, ale nesmí se ohřívat na plotně apod.

Intravenózní infuze (pro zdravotnické pracovníky)

Sandostatin (octreotidum aceticum) je fyzikálně-chemicky stabilní po dobu 24 hodin ve sterilním fyziologickém roztoku nebo sterilním 5% roztoku glukózy. Vzhledem k tomu, že Sandostatin může ovlivnit glukózovou homeostázu, doporučuje se podání ve fyziologickém roztoku. Naředěné roztoky jsou fyzikálně a chemicky stabilní nejméně 24 hodin při 25 °C. Z důvodu možnosti mikrobiální kontaminace by měl být rozpuštěný Sandostatin použit okamžitě po naředění. Pokud rozpuštěný Sandostatin není možné použít okamžitě, za uchovávání před použitím je odpovědný uživatel a roztok by měl být uchováván při teplotě 2 až 8 ºC. Před aplikací je nutné nechat roztok ohřát na pokojovou teplotu.

Doba mezi přípravou roztoku, přidáním do infuzního média, uchováváním v lednici a aplikací nesmí přesáhnout 24 hodin.

Při intravenózní aplikaci Sandostatinu formou infuze by měl být obsah jedné ampule 0,5 mg rozpuštěn v 60 ml fyziologického roztoku a získaný roztok by měl být aplikován pomocí infuzní pumpy. Toto je možné opakovat tak dlouho, dokud není dosaženo předepsaného trvání léčby.

Před použitím zkontrolujte ampuli se Sandostatinem, zda nedošlo ke změně barvy a zda neobsahuje malé částečky.

K prevenci kontaminace obsahu lahvičky, smí být kryt lahvičky propíchnut maximálně 10krát.

Dávka Sandostatinu závisí na stavu onemocnění, které má být léčeno.

Akromegalie

Léčba se obvykle zahajuje dávkou 0,05 až 0,1 mg každých 8 až 12 hodin podkožní injekcí. Dávka se upravuje podle účinku a vymizení příznaků (jako jsou únava, pocení a bolesti hlavy). Ve většině případů je optimální denní dávka 0,1 mg 3krát denně. Maximální dávka, která nesmí být překročena, je 1,5 mg/den.

Nádory zažívacího traktu

Léčba se obvykle zahajuje dávkou 0,05 mg jednou nebo dvakrát denně podkožní injekcí. Podle odpovědi a snášenlivosti může být dávka postupně zvyšována na 0,1 až 0,2 mg 3krát denně. Pokud u karcinoidů nedojde po jednom týdnu léčby maximálně tolerovanou dávkou ke zlepšení, léčba by měla být ukončena.

Pacienti s AIDS trpící průjmem rezistentním na běžnou léčbu

Doporučovaná počáteční dávka je 0,1 mg 3krát denně podkožní injekcí. Pokud nedojde k úpravě průjmu po týdnu léčby, může být dávka postupně zvýšena, pokud je to nezbytné, až na 0,25 mg 3krát denně. Jestliže po jednom týdnu léčby touto dávkou nedojde ke zlepšení, léčba by měla být přerušena.

Komplikace po operaci slinivky břišní

Obvyklá dávka je 0,1 mg 3krát denně formou podkožní injekce. První dávka by měla být podána nejméně jednu hodinu před operací.

Krvácení z jícnových varixů

Doporučuje se dávka 25 mikrogramů/hodinu po dobu 5 dnů formou kontinuální nitrožilní infuze. V průběhu léčby je nezbytné kontrolovat pravidelně (monitorovat) hladinu krevního cukru.

Pokud trpíte chronickým onemocněním jater (jaterní cirhózou), lékař může upravit udržovací dávku.

Pokud máte pocit, že je účinek připravku Sandostatin příliš silný nebo slabý, informujte lékaře nebo lékárníka.

Jestliže jste užil/a více přípravku Sandostatin, než jste měl/a

Po předávkování přípravkem Sandostatin nebyla nikdy pozorována život ohrožující reakce. Mohou se však vyskytnout následující příznaky předávkování: zpomalení akce srdeční, zarudnutí v obličeji, žaludeční křeče, průjem, pocit na zvracení (nevolnost) a pocit prázdného žaludku.

Pokud si myslíte, že u Vás došlo k předávkování a vyskytly se u Vás výše uvedené příznaky, kontaktujte svého lékaře.

Jestliže jste zapomněl/a užít Sandostatin

Pokud zapomenete dávku, injikujte si ji, jakmile to zjistíte a dále pokračujte podle obvyklého rozvrhu. Vynechání jedné dávky Vás nepoškodí, ale než se vrátíte ke svému rozvrhu, mohou se u Vás znovu dočasně objevit původní příznaky.

Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil/a vynechanou dávku.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i Sandostatin nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Někteří lidé mohou pociťovat bolest v místě podkožního vpichu, bolest však trvá jen krátce. Pokud se u Vás tato bolest vyskytne, masírujte si jemně po několik vteřin místo vpichu.

Některé nežádoucí účinky mohou být vážné a mohou vyžadovat okamžitou lékařskou péči

Některé jsou méně časté (vyskytují se méně než u 1 z každého 100 pacientů, ale více než u 1 z 1000 pacientů).

  • Pomalý nebo rychlý tlukot srdce.

  • Zánět žlučníku (cholecystitis).

Některé jsou vzácné (vyskytují se méně než u 1 z každého 1000 pacientů).

  • Reakce z přecitlivělosti včetně kožní vyrážky.

  • Žlučové kameny vedoucí k náhlé bolesti zad.

Některé jsou velmi vzácné (vyskytují se u méně než 1 z každých 10000 pacientů).

  • Druh alergické reakce (reakce z přecitlivělosti) - anafylaxe, který způsobuje obtíže s dýcháním nebo závrať.

  • Vysoká nebo nízká hladina cukru v krvi.

  • Zánět slinivky (pankreatitis).

  • Zánět jater (hepatitis); příznaky mohou zahrnovat zežloutnutí kůže a očí (žloutenka), nevolnost, zvracení, ztrátu chuti k jídlu, celkovou slabost, svědění, světle zbarvenou moč.

Další nežádoucí účinky

Dále uvedené nežádoucí účinky jsou obvykle mírné a většinou vymizí při pokračování léčby.

Některé jsou časté (vyskytují se mezi 1 a 10 z každého 100 pacientů).

  • Bolesti žaludku.

  • Průjem.

  • Zácpa.

  • Plynatost.

  • Bolest v místě vpichu, otok a podráždění.

Některé jsou méně časté (vyskytují se méně než u 1 z každého 100 pacientů, ale více než u 1 z 1000 pacientů).

  • Dočasná ztráta vlasů.

Některé jsou vzácné (vyskytují se méně než u 1 z každého 1000 pacientů).

  • Nevolnost.

  • Zvracení.

  • Pocit plného žaludku.

  • Změny v činnosti štítné žlázy (hyper- nebo hypothyreoidismus) způsobující změny v srdečním rytmu, chuti k jídlu nebo hmotnosti; únavu, pocit chladu nebo nadměrné pocení, úzkost nebo otoky na přední straně krku.

Některé jsou velmi vzácné (vyskytují se u méně než 1 z každých 10000 pacientů).

  • Ztráta chuti k jídlu.

  • Únik stolice.

  • Dušnost.

  • Změna v jaterních funkčních testech.

  • Bolest žaludku po jídle (dyspepsie).

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

5. Jak Sandostatin uchovávat

Sandostatin nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu.

Pokud skladujete lék po delší dobu, Sandostatin ampule i lahvičky musejí být uchovávány v lednici při teplotě 2 až 8 ºC. Kontejner uchovávejte ve vnějším obalu, aby byl lék chráněn před světlem.

Lék nesmí zmrznout.

Pro každodenní užívání mohou být ampule se Sandostatinem uchovávány při teplotě do 30 ºC po dobu 2 týdnů.

Pro každodenní užívání mohou být lahvičky se Sandostatinem uchovávány při teplotě do 25 ºC po dobu 2 týdnů.

Ampule se Sandostatinem neobsahují žádnou konzervační látku, a proto pokud jsou otevřeny, musí být lék použit okamžitě a nepoužitý zbylý lék musí být zlikvidován.

Lék uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

6. Další informace

Co Sandostatin obsahuje

Léčivou látkou je Octreotidum

1 ampule obsahuje 0,05 mg nebo 0,1 mgnebo 0,5 mg oktreotidu v 1 ml

1 lahvička obsahuje 1,0 mg oktreotidu v 5 ml

Pomocnými látkami jsou:

Ampule: mannitol, kyselina mléčná, hydrogenuhličitan sodný, voda na injekci

Lahvička: mannitol, kyselina mléčná, fenol, hydrogenuhličitan sodný, voda na injekci

Jak Sandostatin vypadá a co obsahuje toto balení

Sandostatin je čirý bezbarvý roztok.

Velikost balení:

Ampule: 0,05 mg 5 x 1 ml

0,1 mg 5 x 1 ml

0,5 mg 5 x 1 ml

Lahvičky: 1,0 mg 1 x 5 ml

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Novartis s.r.o., Praha, Česká republika

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci.

Tato příbalová informace byla naposledy schválena

31.1. 2007


nahoru

Souhrn údajů o léku (SPC)


Příloha č. 3 k rozhodnutí o registraci č.j.41250/99…………………………………………..

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1. NÁZEV PŘÍPRAVKU

SANDOSTATIN 0,05 mg/ml

SANDOSTATIN 0,1 mg/ml

SANDOSTATIN 0,5 mg/ml

SANDOSTATIN 0,2 mg/ml

2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Léčivá látka: Octreotidum

Ampule: 1 ml obsahuje 0,05 mg, 0,1 mg, 0,5 mg oktreotidu ve formě peptidu

Lahvička: obsahuje 1,0 mg oktreotidu v 5 ml ve formě peptidu

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3. LÉKOVÁ FORMA

Injekční roztok

Popis přípravku

Čirý, bezbarvý roztok.

4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikace

Ovlivnění příznaků a snížení hladin růstového hormonu (GH) a IGF -1 v plazmě u nemocných s akromegalií nedostatečně reagujících na chirurgický zákrok nebo radioterapii. Léčba Sandostatinem je také indikována u akromegaliků neschopných nebo neochotných podstoupit operaci nebo v mezidobí, než se plně vyvine účinek radioterapie.

Ke zmírnění příznaků spojených s funkčními gastro-entero-pankreatickými endokrinními nádory:

- karcinoidní nádory se symptomatologií karcinoidního syndromu;

- VIPomy;

- glukagonomy;

- gastrinomy/Zollinger - Ellisonův syndrom, obvykle ve spojení s léčbou inhibitory protonové pumpy a H2 antagonisty;

- insulinomy - k předoperační úpravě hypoglykémie a k udržovací léčbě;

- GRFomy.

Sandostatin není cytostatikum.

Ovlivnění refrakterního průjmu sdruženého s AIDS.

Prevence pooperačních komplikací po chirurgickém výkonu na pankreatu.

V akutních případech k zastavení krvácení z jícnových varixů a k jeho prevenci u pacientů s jaterní cirhózou. Sandostatin může být používán společně se specifickou léčbou, jako je endoskopická skleroterapie.

4.2 Dávkování a způsob podání

Akromegalie

Zpočátku každých 8 nebo 12 hodin 0,05 - 0,1 mg subkutánně. Dávkování má být upraveno na základě měsíčně stanovovaných hladin GH a IGF-1 (cílem je: GH < 2,5 ng/ml; IGF 1 v normálním rozmezí), v závislosti na klinických příznacích a na toleranci. U většiny nemocných je optimální dávka 0,3 mg. Maximální denní dávka 1,5 mg by neměla být překročena. U pacientů na stálé dávce Sandostatinu se hodnocení GH provádí každých 6 měsíců.

Nedosáhne-li se za 3 měsíce od zahájení léčby Sandostatinem významného snížení hladin růstového hormonu ani zlepšení klinických příznaků, měla by být léčba přerušena.

Gastro-entero-pankreatické endokrinní nádory

Zahajovací léčba 0,05 mg jednou nebo dvakrát denně formou subkutánní injekce. Podle klinické odpovědi, účinku na hladiny hormonů vylučovaných nádorem (v případě karcinoidů na vylučování 5-hydroxyindoloctové kyseliny močí) a podle snášenlivosti, se může dávka postupně zvyšovat až na 0,1 až 0,2 mg třikrát denně. Ve výjimečných případech může být nutná vyšší dávka. Udržovací dávka musí být stanovena individuálně.

Pokud není u karcinoidních nádorů dosaženo během 1 týdne léčby Sandostatinem, při maximální tolerované dávce, terapeutického účinku, měla by být léčba přerušena.

S AIDS související refrakterní průjmy

Optimální počáteční dávka je podle údajů 0,1 mg 3krát denně subkutánně. Pokud nedojde k úpravě průjmu po 1 týdnu léčby, dávka by měla být upravena individuálně až na 0,25 mg 3krát denně. Dávka by měla být stanovena podle stolice a snášenlivosti. Pokud není během 1 týdne léčby Sandostatinem při dávce 0,25 mg 3krát denně dosaženo zlepšení, léčba by měla být přerušena.

Komplikace po chirurgické intervenci na pankreatu

Léčba se zahajuje v den operace nejméně 1 hodinu před laparatomií a podává se 0,1 mg 3krát denně subkutánně po dobu následujících 7 dní.

Krvácení z gastroesofageálních varixů

25 mikrogramů/hodinu po dobu 5 dnů v kontinuální i.v. infuzi. Sandostatin lze aplikovat ve fyziologickém roztoku. U cirhotických pacientů s krvácením z jícnových varixů byl Sandostatin dobře tolerován až do dávky 50 mikrogramů/hodinu po dobu 5 dnů v kontinuální i.v. infuzi.

Užití u starších lidí:

U starších pacientů léčených Sandostatinem nebyly pozorovány změny snášenlivosti ani nutnost úpravy dávkování.

Užití u dětí:

Zkušenosti s podáváním Sandostatinu u dětí jsou omezené.

Užití u pacientů se zhoršenou jaterní funkcí

U pacientů s cirhózou jater může být biologický poločas léčiva zvýšen, z tohoto důvodu může být nutná úprava dávkování.

Užití u pacientů se zhoršenou renální funkcí

Zhoršená funkce ledvin neovlivňuje celkovou expozici (AUC) s.c. podávanému oktreotidu, proto není nutná úprava dávkování.

4.3 Kontraindikace

Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoliv pomocnou látku tohoto přípravku.

4.4 Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Obecná

Protože hypofyzární nádory se sekrecí růstového hormonu se mohou zvětšovat a působit vážné komplikace (např. omezení zorného pole), je důležité, aby všichni nemocní byli pečlivě sledováni. Jestliže se objeví známky zvětšování nádoru, je třeba uvažovat o jiném postupu.

Příhody spojené s kardiovaskulárním systémem

Byly hlášeny méně časté případy bradykardie. Může být nutná úprava dávkování léčivých přípravků jako jsou např. beta-blokátory, blokátory kalciového kanálu nebo látky kontrolující rovnováhu tekutin a elektrolytů.

Žlučník a příbuzné příhody

Výskyt tvorby žlučových kamenů se při léčbě Sandostatinem pohybuje mezi 15 až 30 %, výskyt v běžné populaci je 5 až 20 %. Doporučuje se vyšetření žlučníku ultrazvukem před zahájením léčby a dále pak přibližně v 6 až 12měsíčních intervalech. Přítomnost žlučových kamenů u pacientů léčených Sandostatinem je převážně asymptomatická; symptomatická přítomnost žlučových kamenů by měla být léčena disoluční terapií žlučovými kyselinami nebo chirurgicky. Další upřesňující informace jsou dostupné ve společnosti Novartis.

Gastro-entero-pankreatické endokrinní nádory

Při léčbě gastro-entero-pankreatických endokrinních nádorů může občas dojít k náhlému zániku příznivého účinku Sandostatinu a k náhlé recidivě závažných příznaků.

Metabolizmus glukózy

Vzhledem ke svému inhibičnímu působení na růstový hormon, glukagon a insulin může Sandostatin ovlivňovat regulaci glykémie. Může být narušena postprandiální glukózová tolerance a v některých případech může být, jako důsledek chronického podávání, navozen stav trvalé hyperglykémie.

U pacientů s inzulinomy může dojít po podání oktreotidu k prohloubení a prodloužení trvání hypoglykémie, protože inhibiční účinek na sekreci růstového hormonu a glukagonu je relativně větší než na inzulin a protože inhibiční účinek na inzulin je kratší. Tito pacienti by měli být pečlivě monitorováni a to jak při zahájení léčby, tak i při změně dávky. Výrazné kolísání hladin glykémie je možné redukovat častějším podáním menších dávek.

U diabetických pacientů s diabetes mellitus typu I, vyžadujících terapii inzulinem, je možné snížit dávku Sandostatinu. U diabetiků II. typu a nediabetických pacientů s částečně zachovanou sekrecí inzulinu může mít aplikace Sandostatinu za následek postprandiální zvýšení glykémie. Proto je doporučeno monitorovat glukózovou toleranci a antidiabetickou léčbu.

Jícnové varixy

Protože po příhodě krvácení z jícnových varixů existuje zvýšené riziko vzniku inzulin dependentního diabetu nebo požadavků na změnu dávky inzulinu u pacientů s latentním diabetem, je povinností u těchto pacientů sledovat hladiny glukózy v krvi.

Lokální reakce

U 52týdenní studie toxicity na potkanech byl při aplikaci vysokých s.c. dávek (přibližně 40násobek maximální dávky u lidí) injikovaných do jednoho místa pozorován výskyt sarkomů, především u samců. V 52týdenní studii toxicity na psech nebyl pozorován žádný výskyt hyperplastických nebo neoplastických lézí v místě s.c. injekcí. Nebyly hlášeny žádné tumorózní útvary v místě injekcí u pacientů léčených Sandostatinem po dobu až 15 let. Všechny informace až dosud dostupné značí, že nálezy u potkanů jsou druhově specifické a nejsou významné při použití léku u lidí.

Výživa

Oktreotid může u některých pacientů měnit absorpci tuků.

U některých pacientů léčených oktreotidem byly pozorovány snížené hladiny vitaminu B12 a abnormální Schillingův test. U pacientů s nedostatkem vitaminu B12 v anamnéze se doporučuje monitorování jeho hladiny.

4.5 Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Bylo zjištěno, že Sandostatin snižuje vstřebávání cyklosporinu ze trávicí trubice a zpomaluje vstřebávání cimetidinu.

Současné podávání oktreotidu a bromokriptinu zvyšuje dostupnost bromokriptinu.

Omezené množství publikovaných dat naznačuje, že analoga somatostatinu mohou snižovat metabolickou clearance látek metabolizovaných enzymy cytochromu P450, což může být následek supresi růstového hormonu. Protože není možné vyloučit, že oktreotid může mít tento účinek, musejí být látky s nízkým terapeutickým indexem metabolizované CYP3A4, užívány opatrně (např. chinidin, terfenadin).

4.6 Těhotenství a kojení

Zkušenosti se Sandostatinem u těhotných a kojících žen jsou jen omezené, a proto je možné přípravek používat jen v krajně naléhavých případech.

4.7 Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Nejsou dostupné údaje o tom, že by Sandostatin ovlivňoval schopnost řízení motorových vozidel nebo obsluhu strojů.

4.8 Nežádoucí účinky

Hlavní nežádoucí účinky, které jsou v příčinné souvislosti s aplikací Sandostatinu jsou nežádoucí účinky v oblasti gastrointestinálního traktu a lokální reakce v místě injekční aplikace.

Nejčastějšími nežádoucími účinky hlášenými v klinických studiích se Sandostatinem byly průjem, bolesti břicha, plynatost a bolest nebo podráždění v místě vpichu injekce.

Přechodné gastrointestinální nežádoucí účinky se mohou vyskytnout u cca 10 % pacientů; většinou však odezní s pokračováním léčby.

Bolest nebo pocit píchání, brnění nebo pálení v místě vpichu s.c. injekce se zarudnutím a otokem většinou netrvá déle než 15 minut. Lokální obtíže mohou být zmírněny ohřátím roztoku před aplikací na pokojovou teplotu nebo vpichováním menšího objemu za použití vyšší koncentrace roztoku.

Dále uvedené nežádoucí účinky (Tabulka 1) jsou z klinických studií s oktreotidem a spontánně hlášené nežádoucí účinky:

Uvedené nežádoucí účinky jsou vyjádřeny podle frekvence výskytu (nejčastější na prvním místě) následovně: velmi časté (≥ 1/10); časté (≥ 1/100, < 1/10); méně časté (≥ 1/1000, < 1/100); vzácné (< 1/10000, < 1/1000); velmi vzácné (<1/10 000), včetně jednotlivých případů. V každé skupině četností jsou nežádoucí účinky seřazeny podle klesající závažnosti.

Tabulka 1

Poruchy imunitního systému

Vzácné:

Hypersensitivita, vyrážka.

Velmi vzácné:

Anafylaxe.

Endokrinní poruchy

Velmi vzácné:

Hypoglykémie, hyperglykémie.

Srdeční poruchy

Méně časté:

Bradykardie. tachykardie.

Respirační, hrudní a mediastinální poruchy

Velmi vzácné:

Dyspnoe.

Gastrointestinální poruchy

Časté:

Průjem, křečovité bolesti břicha, zácpa, flatulence.

Vzácné:

Steatorhea, nauzea, zvracení, nadýmání.

Velmi vzácné:

Akutní pankreatitida, anorexie, únik stolice.

Poruchy jater a žlučových cest

Méně časté:

Cholecystitis.

Vzácné:

Žlučové kameny.

Velmi vzácné:

Akutní hepatitida bez cholestázy, hyperbilirubinémie, zvýšení alkalické fosfatázy, gama glutamyl transferázy a transamináz.

Poruchy kůže a podkoží

Méně časté:

Přechodná ztráta vlasů.

Celkové a jinde nezařazené poruchy a lokální reakce po podání

Časté:

Bolest v místě vpichu, otok a podráždění.

Ačkoli může vzrůst měřená exkrece tuků stolicí, neexistuje důkaz, že by dlouhodobá léčba Sandostatinem vedla k malabsorpci a k poruchám výživy.

Výskyt gastrointestinálních nežádoucích účinků lze snížit vyvarováním se příjmu potravy v době před a po aplikaci Sandostatinu, tedy aplikací mezi jídly nebo při uložení se na lůžko.

Velmi vzácně byla hlášena akutní pankreatitida; většinou se tento účinek objevuje během prvních hodin nebo dnů léčby Sandostatinem a ustoupí při přerušení léčby. Dále byla u pacientů s dlouhodobou léčbou Sandostatinem hlášena pankreatitida vyvolaná cholelithiázou.

Postmarketing

Následující nežádoucí účinky byly pozorovány při použití po uvedení přípravku do oběhu. Vzácně byla hlášena dysfunkce štítné žlázy, a to jak zvýšení tak i snížení aktivity.

V některých případech byly hlášeny případy dyspepsie u pacientů, kteří dostávali oktreotid acetát.

U pacientů dostávajících oktreotid acetát byly hlášeny případy arytmie. Byly také hlášeny jiné změny EKG jako prodloužení QT intervalu, posuny osy srdeční, časná repolarizace, snížená voltáž, R/S přechod, časná progrese R vlny a nespecifické změny ST-T vlny. Vztah těchto účinků k oktreotid acetátu však nebyl stanoven, protože mnoho akromegalických pacientů má související srdeční onemocnění (viz bod 4.4. Zvláštní upozornění a opatření pro použití).

4.9 Předávkování

Byly dobře tolerovány i dávky 2000 µg podávané 3krát denně po dobu několika měsíců.

Nejvyšší jednotlivá dosud i.v. podaná dávka dospělému člověku byla 1,0 mg formou bolusu. Pozorované projevy a příznaky: krátkodobý pokles srdeční frekvence, flush obličeje, břišní křeče, průjem, pocit prázdného žaludku a nauzea, jež vymizely do 24 hodin po podání přípravku.

U jednoho nemocného bylo popsáno náhodné předávkování Sandostatinem při nepřetržité infuzi (dostával po 48 hodin 0,25 mg místo 0,025 mg za hodinu). Nepociťoval žádné nežádoucí účinky.

Příznaky

Při předávkování nebyly pozorovány žádné život ohrožující příznaky.

Léčba

Léčba předávkování je symptomatická.

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: hormony

ATC kód: H01CB02

Oktreotid je syntetický oktapeptidový derivát přirozeného somatostatinu s podobnými farmakologickými účinky, ale se značně prodlouženou dobou účinku. Tlumí sekreci růstového hormonu (GH) i peptidů gastro-entero-pankreatického (GEP) endokrinního systému.

U zvířat je oktreotid silnějším inhibitorem uvolňování růstového hormonu, glukagonu a inzulinu než přirozený somatostatin a má větší selektivitu pro supresi GH a glukagonu.

U zdravých osob Sandostatin tlumí:

- uvolňování růstového hormonu stimulované argininem, cvičením a inzulinem vyvolanou hypoglykémií;

- postprandiální uvolňování inzulinu, glukagonu, gastrinu i jiných peptidů systému GEP a argininem stimulované uvolňování inzulinu a glukagonu;

  • tyreotropin uvolňující hormon (TRH) - stimulované uvolňování TSH.

Na rozdíl od somatostatinu, oktreotid preferenčně inhibuje růstový hormon intenzivněji než inzulin a jeho aplikace není provázena rebound fenoménem, hypersekrecí hormonů (tj. růstového hormonu u pacientů s akromegalií).

U akromegaliků snižuje Sandostatin plazmatické hladiny růstového hormonu a IGF - I. Snížení růstového hormonu o více než 50 % bylo pozorováno téměř u 90 % pacientů a asi u poloviny nemocných lze snížit hladinu plazmatického GH < 5 ng/ml. U většiny nemocných Sandostatin výrazně tlumí klinické příznaky onemocnění, jako jsou: bolest hlavy, prosáknutí kůže a měkkých tkání, hyperhidrózu, artralgie, parestézie. U nemocných s velkým hypofyzárním adenomem může Sandostatin způsobit částečné zmenšení nádoru.

U nemocných s funkčními nádory GEP (Gastro-Entero-Pankreatického) endokrinního systému Sandostatin, vzhledem ke svým odlišným endokrinním účinkům, modifikuje počet klinických projevů. Klinické zlepšení a symptomatická úleva se dostavuje u nemocných, u nichž trvají závažné příznaky vyvolané nádorem navzdory předchozí léčbě, která může spočívat v chirurgickém zákroku, léčebné embolizaci jaterní artérie a různé chemoterapii, např. streptozotocinem a 5-fluorouracilem.

Účinky Sandostatinu u různých typů nádorů:

Karcinoidní nádory

Podávání Sandostatinu může vést k ústupu příznaků, zejména návalů horka a průjmů. V mnoha případech je to doprovázeno poklesem serotoninu v plazmě a snížením vylučování kyseliny hydroxyindoloctové močí.

Nádory se sekrecí VIP


Tyto informace jsou určeny pouze odborníkům. Pokud máte pochybnosti o nějakém léku, prosím, kontaktujte svého lékaře. Nedoporučujeme se řídit informacemi uvedenými na těchto stránkách, mohou být zastaralé a nepřesné.