Sandimmun Neoral 25 Mg

Kód 0015640 ( )
Registrační číslo 59/ 649/95-A/C
Název SANDIMMUN NEORAL 25 MG
Režim prodeje na lékařský předpis
Stav registrace registrovaný léčivý přípravek
Držitel registrace Novartis s.r.o., Praha, Česká republika
ATC klasifikace

nahoru

Varianty

Kód Náz. Forma
0015640 POR CPS MOL 50X25MG Měkká tobolka, Perorální podání

nahoru

Příbalový létak SANDIMMUN NEORAL 25 MG

Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp. zn. sukls120529/2011, sukls120534/2011 a sukls120548/2011

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

SANDIMMUN NEORAL 25 mg,

SANDIMMUN NEORAL 50 mg

SANDIMMUN NEORAL 100 mg

měkké tobolky Ciclosporinum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat -

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

-

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

-

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete: 1.

Co je Sandimmun Neoral a k čemu se používá

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než je Vám Sandimmun Neoral podán

3.

Jak se Sandimmun Neoral podává

4.

Možné nežádoucí účinky

5.

Jak Sandimmun Neoral uchovávat

6.

Další informace

1. CO JE SANDIMMUN NEORAL A K ČEMU SE POUŽÍVÁ Léčivou látkou přípravku je cyklosporin, cyklický polypeptid, který tlumí přirozenou imunitní reakci těla na cizí, transplantovanou tkáň, a umožňuje tak její přežití. U některých autoimunitních onemocnění (onemocnění vyvolané nadměrnou tvorbou protilátek proti buňkám a tkáním vlastního organismu) tlumí nepřiměřenou reakci těla proti vlastním buňkám a tkáním. Přípravek se užívá k prevenci a léčbě imunitních reakcí na transplantované orgány nebo tkáně (ledviny, játra, srdce, plíce, slinivka břišní, kostní dřeň), dále k léčbě autoimunitních onemocnění, nitroočního zánětu (endogenní uveitidy), nefrotického syndromu (soubor příznaků vyvolaných onemocněním ledvin projevujících se především otoky a přítomností bílkovin v moči), revmatického zánětu kloubů (revmatoidní artritidy), lupénky (psoriázy), zánětu kůže alergického původu (atopické dermatitidy). Tobolky mohou užívat dospělí a děti od 3 let. 2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ JE VÁM SANDIMMUN NEORAL

PODÁN

Pečlivě dodržujte instrukce lékaře. Pokud něčemu nerozumíte nebo si nejste jist(a), požádejte o vysvětlení svého lékaře, zdravotní sestru nebo lékárníka. Sandimmun Neoral Vám nesmí být podán jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na cyklosporin nebo na kteroukoli další složku přípravku. Zvláštní opatrnosti při použití Sandimmun Neoral je zapotřebí Lékař bude u Vás kontrolovat: -

hladinu cyklosporinu v krvi – zvláště pacientů po transplantaci,

-

krevní tlak – pravidelně během léčby,

-

funkci jater a ledvin,

-

hladinu krevních lipidů.

Imunosupresiva, která tlumí imunitní systém, mohou ovlivnit schopnost Vašeho těla bojovat proti infekcím a mohou zvýšit riziko rozvoje rakoviny, obzvláště kůže a lymfatického systému. Proto je třeba omezit vystavování se přímému slunečnímu záření. Noste patřičné ochranné oblečení a často používejte krémy s vysokým UV faktorem. Sandimmun Neoral může snižovat hladinu hořčíku ve Vašem těle. Lékař Vám tudíž může doporučit užívání doplňků stravy s hořčíkem, zvláště pokud jste po transplantaci. Informujte svého lékaře -

pokud máte vyšší hladiny draslíku v krvi nebo trpíte dnou,

-

pokud Vám má být podána vakcína. Během léčby cyklosporinem může být očkování méně účinné; je nutné se vyvarovat očkování živými očkovacími látkami, které obsahují živé oslabené organismy.

-

o všech ostatních lécích, které užíváte (viz také Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky).

Jestliže užíváte Sandimmun Neoral pro automunitní onemocnění, Vaše funkce ledvin a tlak krve budou kontrolovány před zahájením léčby a pak v pravidelných intervalech. Jestliže během léčby dojde k rozvoji nekontrolované hypertenze, léčba by měla být přerušena. Pacienti s psoriázou, atopickou dermatitidou a starší pacienti budou při léčbě Sandimmun Neoralem pečlivě sledováni. Při léčbě psoriázy byste neměli být současně léčeni UVB ozařováním nebo fototerapií. Starší pacienti Jsou k dispozici pouze omezené údaje pro léčbu Sandimmun Neoralem u starších pacientů. Budou Vám monitorovány funkce ledvin. Jestliže jste starší než 65 let a trpíte psoriázou nebo atopickou dermatitidou, budete léčeni Sandimmun Neoralem pouze v nevyhnutelných případech. Děti Odpovídající zkušenosti s použitím přípravku Sandimmun Neoral nejsou s výjimkou léčby nefrotického syndromu dostupné; proto jeho použití u dětí mladších 16 let pro netranspantační indikace s výjimkou nefrotického syndromu nelze doporučit. Sandimmun Neoral obsahuje ricinomakrogol, který může způsobit žaludeční problémy a průjem. Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu. Sandimmun Neoral se také užívá v kombinaci s dalšími imunosupresivy. Avšak nikdy ho nepoužívejte společně s jinými inhibitory kalcineurinu, jako je např. takrolimus. Upozorněte svého lékaře, pokud jste současně léčen(a): -

methotrexátem, lék používaný k léčbě těžké revmatoidní artritidy

-

dalšími léky, které ovlivňují funkci ledvin jako některá antibiotika aminoglykosidového typu, léky proti plísním obsahující amfotericin B, antibakteriální léky obsahující ciprofloxacin, cytostatika obsahující melfalan, léky proti infekci močových cest s trimetoprimem (+ sulfametoxazolem), léky proti zánětům (nesteroidní antirevmatika), léky snižující tvorbu žaludeční kyseliny typu antagonisté H2 receptorů, antibiotikum vankomycin.

-

léky, které snižují nebo zvyšují plazmatické koncentrace Sandimmun Neoralu jako makrolidová antibiotika, léky proti plísním azolového typu, perorální antikoncepční přípravky, inhibitory proteáz, imatinib, některé léky proti vysokému tlaku např. typu blokátorů Ca kanálů a antagonistů endotelového typu,a některá antikonvulziva (léky proti epilepsii), léky na uklidnění a na spaní (např. Hypericum perforatum – třezalka tečkovaná).

-

digoxinem, kolchicinem, prednisolonem a inhibitory HMG-CoA reduktázy (léky snižující hladinu cholesterolu v krvi), etoposidem, repaglinidem, aliskirenem a draslík šetřícími přípravky nebo draslík obsahující.

Na počátku nebo při přerušení léčby uvedenými přípravky, může lékař kontrolovat koncentraci cyklosporinu ve Vaší krvi. Užívání Sandimmun Neoralu s jídlem a pitím Nejezte grapefruit ani nepijte grapefruitový džus, protože to může ovlivnit účinek Sandimmun Neoralu. Těhotenství a kojení Sandimmun Neoral by měl být používán v těhotenství pouze tehdy, jestliže přínos terapie pro matku převyšuje potenciální riziko pro plod. Cyklosporin přechází do mateřského mléka, a proto matky léčené Sandimmun Neoralem nesmí kojit. Důležité informace o některých složkách Sandimmun Neoralu Sandimmun Neoral, měkké tobolky, obsahuje 11,8% alkoholu, tj. 600 mg v dávce užívané po transplantaci. Alkohol může mít škodlivý vliv na alkoholiky, pacienty trpící epilepsií, poraněním či onemocněním mozku a těhotné, kojící ženy či děti. 3.

JAK SE SANDIMMUN NEORAL PODÁVÁ

Vždy užívejte Sandimmun Neoral přesně podle pokynů svého lékaře. Dávkování určí vždy lékař podle druhu a závažnosti onemocnění. Proto dodržujte přesně jeho pokyny a nepřekračujte doporučené dávkování. Kolik Sandimmun Neoralu užívat Lékař určí správnou dávku Sandimmun Neoralu v závislosti na Vaší tělesné hmotnosti a na tom, zda užíváte Sandimmun Neoral po transplantaci nebo na léčbu těžké psoriázy, atopické dermatitidy, revmatoidní artritidy, nefrotického syndromu nebo uveitidy. Jestliže jste po transplantaci orgánu nebo kostní dřeně celková denní dávka Sandimmun Neoralu by měla být vždy rozdělena do dvou dílčích dávek, které se užívají dvakrát denně v intervalu 12 hodin (ráno a večer). Při transplantaci orgánů je obvyklá počáteční dávka 10 – 15 mg/kg tělesné hmotnosti a den a udržovací dávka je snížena na 2 - 6 mg/kg tělesné hmotnosti a den. Po transplantaci kostní dřeně se podává 12,5 mg/kg a den, tato dávka se postupně snižuje, podle hladiny cyklosporinu v krvi. Při léčbě těžké psoriázy a atopické dermatitidy (zánětu kůže alergického původu) je celková dávka obvykle v rozmezí 2,5-5 mg/kg tělesné hmotnosti a den. Užívá se rozdělená do dvou dávek. Při léčbě těžké revmatoidní artritidy (revmatického zánětu kloubů) je obvykle celková dávka 3-5 mg/kg tělesné hmotnosti a den. Užívá se rozdělená do dvou dávek. Při léčbě nefrotického syndromu (onemocnění ledvin) je obvykle celková dávka u dospělých 2,5-5 mg/kg tělesné hmotnosti a den a 2,5-6 mg/kg tělesné hmotnosti a den u dětí. Při léčbě uveitidy (nitroočního zánětu) je obvykle celková dávka 5-7 mg/kg tělesné hmotnosti a den. Užívá se rozdělená do dvou dávek. Pokud jste dříve užíval/a jinou perorální formu cyklosporinu Váš lékař Vás bude důkladněji sledovat krátkou dobu po přechodu z jedné perorální lékové formy na druhou. Pokud jste přešel/a z jedné perorální lékové formy cyklosporinu na druhou, mohou se u Vás projevit některé nežádoucí účinky. Pokud k tomu dojde, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékarníkovi, protože může být potřebná úprava dávkování. NIKDY neupravujte dávku sami, pokud Vám to lékař sám neřekne. Dávky jsou v průběhu léčby vždy upravovány podle klinického stavu pacienta.

Při stanovení dávky starším pacientům je nutná zvýšená opatrnost a dávka by měla být na dolní hranici dávkování, protože v této věkové skupině pacientů může častěji dojít ke zvýšení krevního tlaku nebo hodnoty kreatininu v krevním séru. Při podávání Sandimmun Neoralu dětem musí být dávka stanovena individuálně. Nevyjímejte tobolky z krycího obalu dříve než bezprostředně před použitím. Tobolky se polykají celé a zapíjejí vodou. Jestliže jste zapomněl(a) užít Sandimmun Neoral Jestliže jste zapomněl(a) užít Sandimmun Neoral v obvyklou dobu, vezměte si ho, jakmile si vzpomenete, pokud to není v době, kdy byste měl(a) užít další dávku. Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. Jestliže jste užil(a) vice Sandimmun Neoralu, než jste měl(a) Jestliže jste užil(a) více přípravku, než jste měl(a) užít, nebo pokud někdo jiný náhodou užil Vaše tablety, jděte se ihned poradit k lékaři nebo do nemocnice. Ukažte jim Vaše balení léku. Jak dlouho máte

Sadimmun Neoral užívat

Lékař Vám řekne, jak dlouho budete Sandimmun Neoral užívat, délka závisí to na tom, zda přípravek užíváte po transplantaci nebo pro závažné kožní onemocnění, revmatoidní artritidu, uveitidu nebo nefrotický syndrom. Léčba těžkého ekzému obvykle trvá 8 týdnů. Jestliže jste přestal(a) užívat Sadimmun Neoral Přerušení léčby přípravkem Sandimmun Neoral může zvýšit riziko odmítnutí Vašeho transplantovaného orgánu. Nepřerušujte léčbu Sandimmun Neoralem, dokud Vám lékař neřekne. Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 4.

MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i Sandimmun nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Dávka léku musí být pečlivě nastavena Vaším lékařem. Mnoho nežádoucích účinků souvisejících s podáváním cyklosporinu je závislých na dávce a reagují příznivě na její snížení. Mnoho z nich může nepříznivě ovlivnit Vaše ledviny. Tudíž budou u Vás pravidelně prováděny krevní testy a budete pravidelně navštěvovat nemocnici, zvláště po transplantaci. To Vám umožní hovořit s lékařem o Vaší léčbě a zmínit se o problémech, které se u Vás vyskytnou. Velmi časté nežádoucí účinky - mohou se vyskytnout u více než 1 z 10 pacientů – problémy s ledvinami, vysoký krevní tlak, bolesti hlavy včetně migrény, třes a zvýšená hladina tuků (např. cholesterolu) v krvi. Časté nežádoucí účinky - mohou se vyskytnout u 1 až 10 ze 100 pacientů – porucha čití (mravenčení nebo brnění), ztráta chuti k jídlu, zvýšená koncentrace kyseliny močové nebo draslíku v krvi, nízká hladina hořčíku v krvi, nevolnost, zvracení, bolesti břicha, průjem, zduření dásní, jaterní poruchy, bolesti a křeče svalů, zvýšené ochlupení a únava. Méně časté nežádoucí účinky - mohou se vyskytnout u 1 až 10 z 1 000 pacientů – křeče, zmatenost, dezorientace, snížená schopnost reagovat, rozrušenost, nespavost, poruchy vidění, slepota, kóma, částečné ochrnutí, ztráta koordinace, změny složení krve (např. anemie), alergická vyrážka, otok, zvýšení tělesné hmotnosti. Vzácné nežádoucí účinky - mohou se vyskytnout u 1 až 10 z 10000 pacientů – problémy s nervy, které ovlivňují svaly, zánět slinivky břišní, vysoká hladina cukru v krvi, svalová slabost, ochabování svalů,

rozpad červených krvinek, který může způsobit ledvinové problémy, poruchy menstruačního cyklu u žen a zduření prsou u žen i mužů. Velmi vzácné nežádoucí účinky - mohou se vyskytnout u méně než 1 z 10000 pacientů – otok zadní části oka, který může být spojen se zvýšením tlaku v hlavě (benigní intrakraniální hypertenze), zhoršení zraku. Tak jako jiné léky, které tlumí imunitní systém, může cyklosporin ovlivnit schopnost Vašeho těla bojovat proti infekcím a může vyvolat vznik nádorů nebo jiných zhoubných onemocnění, zvláště kůže. Pokud zjistíte poruchy zraku, ztrátu koordinace, nemotornost, ztrátu paměti, potíže při mluvení nebo porozumění řeči jiných osob a svalovou slabost, může jít o známky a příznaky infekce mozku, která se nazývá progresivní multifokální leukoencefalopatie. Další nežádoucí účinky (s neznámou četností): poškození jater se zažloutnutím očí nebo kůže, nebo bez něj. Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo zdravotní sestře. 5.

JAK SANDIMMUN NEORAL UCHOVÁVAT

Uchovávejte při teplotě do 25° C, v původním obalu, aby byl léčivý přípravek chráněn před vlhkostí. Uchovávejte Sandimmun Neoral mimo dosah a dohled dětí. Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce. Neužívejte přípravek, pokud si všimnete poškození obalu nebo známky po otevření. 6.

DALŠÍ INFORMACE

Co Sandimmun Neoral obsahuje Léčivou látkou je cyklosporin. Měkké tobolky: 1 měkká tobolka obsahuje 25 mg, 50 mg nebo 100 mg cyklosporinum. Pomocné látky: tokoferol- alfa, bezvodý ethanol, čištěný kukuřičný olej, propylenglykol, ricinomakrogol, černý oxid železitý ( u síly 25 mg a 100 mg), oxid titaničitý, glycerol, želatina, karmin, chlorid hlinitý, hydroxid sodný, hydroxypropylmethylcelulosa. Jak Sandimmun Neoral vypadá a co obsahuje toto balení Sandimmun Neoral 25 mg: měkké želatinové tobolky o velikosti 10 mm, modrošedé, oválné, označené NVR a 25 mg, obsahující nažloutlý až hnědožlutý čirý roztok, Sandimmun Neoral 50 mg: měkké želatinové tobolky o velikosti 20 mm, nažloutlé, podlouhlé, označené NVR a 50 mg, obsahující nažloutlý až hnědožlutý čirý roztok Sandimmun Neoral 100 mg: měkké želatinové tobolky o velikosti 25 mm, modrošedé, podlouhlé, označené NVR a 100 mg, obsahující nažloutlý až hnědožlutý čirý roztok Velikosti balení: 25 mg, 50 mg, 100 mg: 50 tobolek Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce Novartis s.r.o., Praha, Česká republika Tato příbalová informace byla naposledy schválena 5.9.2012


nahoru

Souhrn údajů o léku (SPC)

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp. zn. sukls120529/2011, sukls120534/2011, sukls120548/2011 a sukls120565/2011

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1. NÁZEV PŘÍPRAVKU: SANDIMMUN NEORAL 25 mg SANDIMMUN NEORAL 50 mg SANDIMMUN NEORAL 100 mg SANDIMMUN NEORAL 100 mg/ml 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Měkká tobolka: Léčivá látka: ciclosporinum, 25, 50 nebo 100 mg v jedné měkké želatinové tobolce. Perorální roztok: Léčivá látka: ciclosporinum 100 mg v 1 ml. Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1. 3. LÉKOVÁ FORMA Měkká tobolka Perorální roztok Popis přípravku: Sandimmun Neoral 25 mg: měkké želatinové tobolky o velikosti 10 mm, modrošedé, oválné, označené NVR a 25 mg, obsahující nažloutlý až hnědožlutý čirý roztok, Sandimmun Neoral 50 mg: měkké želatinové tobolky o velikosti 20 mm, nažloutlé, podlouhlé, označené NVR a 50 mg, obsahující nažloutlý až hnědožlutý čirý roztok Sandimmun Neoral 100 mg: měkké želatinové tobolky o velikosti 25 mm, modrošedé, podlouhlé, označené NVR a 100 mg, obsahující nažloutlý až hnědožlutý čirý roztok Sandimmun Neoral 100 mg/ml: nažloutlý až hnědožlutý čirý roztok Sandimmun Neoral je nová léková forma s léčivou látkou cyklosporinem. Její podstatou je mikroemulze, díky níž je snížena variabilita farmakokinetických parametrů a je dosaženo lineárního vztahu mezi dávkou a expozicí cyklosporinu a stabilnějšího absorpčního profilu, který je méně ovlivňován příjmem potravy. Lékovou formou je prekoncentrát mikroemulze, u něhož byla ve farmakokinetických a klinických studiích prokázána mnohem těsnější korelace mezi minimální koncentrací v ustáleném stavu a expozicí cyklosporinu, byl-li cyklosporin podáván v přípravku Sandimmun Neoral, než tomu bylo u klasického Sandimmunu. Mikroemulze vzniká v přítomnosti vody, ať už ve formě nápoje nebo žaludeční šťávy. 4. KLINICKÉ ÚDAJE 4.1 Terapeutické indikace Transplantace Transplantace parenchymatózních orgánů Prevence odmítnutí transplantátů ledvin, jater, srdce, kombinace srdce a plic, plic nebo alogenních transplantátů pankreatu. Léčba odmítnutí transplantátu u nemocných léčených dříve jinými imunosupresivy. Transplantace kostní dřeně Prevence odmítnutí transplantátů po transplantaci kostní dřeně. Prevence nebo léčba choroby z reakce mezi transplantátem a příjemcem (GVHD).

Jiné indikace než transplantace Endogenní uveitida Aktivní ohrožení zraku způsobené střední nebo zadní uveitidou neinfekční etiologie, když konvenční léčba nestačí nebo má nepřijatelné nežádoucí účinky. Behçetova uveitida s opakovanými zánětlivými atakami postihujícími sítnici. Nefrotický syndrom Steroid-dependentní a steroid-rezistentní nefrotický syndrom u dospělých a u dětí vzniklý v důsledku poškození glomerulů nefropatií s minimálními změnami, ložiskovou a segmentální glomerulosklerózou nebo membranózní glomerulonefritidou. Sandimmun Neoral lze použít k navození a udržení remise a také k udržení remise dosažené steroidy, což dovoluje i jejich vysazení. Revmatoidní artritida Sandimmun Neoral je indikován k léčbě těžké aktivní revmatoidní artritidy. Psoriáza Sandimmun Neoral je indikován u nemocných s těžkou psoriázou, u nichž je konvenční léčba neúčinná nebo nevhodná. Atopická dermatitida Sandimmun Neoral je indikován k léčbě pacientů s těžkou atopickou dermatitidou, kteří vyžadují systémovou terapii.

4.2 Dávkování a způsob podání Denní dávka Sandimmun Neoralu (perorální roztok a měkké tobolky) by měla být vždy rozdělena do dvou dílčích dávek podávaných 2x denně. Transplantace Transplantace parenchymatózních orgánů Léčba Sandimmun Neoralem musí být zahájena nejpozději 12 hodin před operací dávkou 10 - 15 mg/kg/den rozdělenou do dvou dávek. Tato dávka se podává denně po dobu 1 - 2 týdnů po operaci rozdělená do dvou dávek. Dále se dávka, podle hladin cyklosporinu v krvi, postupně snižuje až na udržovací dávku 2 až 6 mg/kg/den, podává se opět rozdělená do 2 dílčích dávek. Pokud je Sandimmun Neoral podáván s jinými imunosupresivy (např. kortikosteroidy nebo jako součást troj- nebo čtyřkombinace), mohou být použity pro zahájení terapie nižší dávky (např. 3 až 6 mg/kg/den podávané opět rozdělené do 2 dávek). Je-li použit Sandimmun koncentrát pro přípravu infuzního roztoku, je doporučená dávka přibližně jedna třetina dávky Sandimmun Neoral a doporučuje se, aby pacienti byli převedeni na perorální léčbu, jakmile je to možné. Transplantace kostní dřeně Počáteční dávka se podává den před transplantací. Ve většině případů se dává přednost intravenózní infuzi; doporučovaná dávka je 3 – 5 mg/kg za den. V této dávce se pokračuje formou infuzí během bezprostředního období po transplantaci, po dobu až dvou týdnů, než se přejde na perorální udržovací léčbu v denní dávce asi 12,5 mg/kg rozdělené do dvou dávek.V udržovací léčbě se pokračuje po dobu alespoň 3 měsíců (raději 6 měsíců), než se dávka postupně sníží během jednoho roku po transplantaci na nulu. Jestliže se k zahájení terapie použije Sandimmun Neoral, doporučuje se den před transplantací podat dávku 12,5 až 15 mg/den rozdělenou do dvou dávek. Při gastrointestinálních poruchách, které mohou snížit vstřebávání, může být nutné podávat vyšší perorální dávky nebo použít intravenózní léčbu.

U některých nemocných dojde po vynechání léčby Sandimmunem k reakci mezi transplantátem a příjemcem (GVHD), ale odpověď na opětovné zavedení léčby je obvykle příznivá. K léčbě mírné chronické GVHD je možné podávat nízké dávky Sandimmun Neoralu. Dávkování u jiných indikací než transplantací Endogenní uveitida: K navození remise se doporučuje podávat perorálně dávku 5 mg/kg za den rozdělenou do dvou dávek, a to až do dosažení remise aktivního uveálního zánětu a zlepšení ostrosti zraku. U refrakterních případů může být dávka po omezenou dobu zvýšena až na 7 mg/kg za den. Jestliže se onemocnění nepodařilo zvládnout dostatečně samotným Sandimmun Neoralem, lze k dosažení remise nebo k překonání zánětlivých očních příhod přidat systémovou léčbu kortikosteroidy v denních dávkách 0,2 – 0,6 mg/kg prednisonu nebo jeho ekvivalentu. Při udržovací léčbě musejí být dávky postupně sníženy na nejnižší účinné množství, které v období remise nesmí přesáhnout 5 mg/kg za den. Nefrotický syndrom: Jsou-li, s výjimkou proteinurie, renální funkce v normě, doporučuje se k navození remise u dospělých zahájit léčbu dávkou 5 mg/kg za den a u dětí dávkou 6 mg/kg za den, rozdělenou do dvou dávek. U nemocných se zhoršenou renální funkcí nesmí počáteční dávka přesáhnout 2,5 mg/kg za den. U nemocných, u kterých je účinek samotného Sandimmun Neoralu nedostatečný, zejména u steroid-rezistentních pacientů, se doporučuje kombinace Sandimmun Neoralu s nízkými perorálními dávkami kortikosteroidů. Není-li po 3 měsících léčby dosaženo uspokojivého terapeutického efektu, musí být léčba Sandimmun Neoralem ukončena. Dávkování je nutné individuálně upravit dle účinnosti (proteinurie) a bezpečnosti (především podle sérového kreatininu). Dávky by však neměly u dospělých překročit 5 mg/kg za den, u dětí 6 mg/kg za den. Pro udržovací léčbu musí být dávka pozvolna snižována až na nejnižší účinné množství. Revmatoidní artritida: Po dobu prvních 6 týdnů léčby se doporučuje dávka 3 mg/kg za den rozdělená do dvou dílčích dávek. Pokud není během této doby účinek léčby dostatečný, je možné denní dávku postupně zvyšovat podle individuální tolerance nemocného, nesmí však přesáhnout 5 mg/kg. K dosažení plné účinnosti může léčba Sandimmun Neoralem vyžadovat až 12 týdnů. Pro udržovací léčbu musí být dávka individuálně titrována podle snášenlivosti. Sandimmun Neoral lze podávat v kombinaci s nízkou dávkou kortikosteroidů a/nebo nesteroidních antirevmatik. Sandimmun Neoral je možné podávat v kombinaci s nízkou týdenní dávkou methotrexátu pacientům, jejichž terapeutická odpověď na samotný methotrexát není dostatečná. V takových případech se podává počáteční dávka Sandimmun Neoralu 2,5 mg/kg za den, rozdělená do dvou dávek. Toto množství lze podle snášenlivosti zvýšit. Psoriáza: Léčba musí být přísně individuální, odpovídající variabilitě onemocnění. K navození remise se doporučuje počáteční dávka 2,5 mg/kg za den rozdělená do dvou dílčích dávek. Nedojde-li po jednom měsíci léčby ke zlepšení, je možné denní dávku postupně zvyšovat, ale neměla by překročit 5 mg/kg/den. U nemocných, u nichž nemohlo být v průběhu 6 týdnů dosaženo uspokojivého zlepšení psoriatických lézí při dávce 5 mg/kg za den, nebo u těch pacientů, u kterých není účinná dávka v souladu s bezpečnostními doporučeními, musí být léčba Sandimmun Neoralem přerušena. U nemocných, jejichž stav vyžaduje rychlé zlepšení, je oprávněno podávat počáteční dávky 5 mg/kg za den. Jakmile je dosaženo uspokojivého léčebného efektu, je možné léčbu Sandimmun Neoralem přerušit a v případě následného relapsu je možné léčbu Sandimmun Neoralem znovu zahájit dříve účinnou dávkou. U některých pacientů je však nezbytná kontinuální udržovací terapie. Pro udržovací léčbu je nutné dávky individuálně titrovat na nejnižší účinnou dávku. Dávky nesmí přesáhnout 5 mg/kg za den.

Atopická dermatitida: Léčba musí být přísně individuální, odpovídající variabilitě onemocnění. Doporučované denní dávky se pohybují v rozmezí mezi 2,5 mg až 5,0 mg/kg/den a podávají se rozdělené do dvou dílčích dávek. Pokud není počáteční dávkou 2,5 mg/kg/den dosaženo během dvou týdnů uspokojivého léčebného efektu, je možné dávku rychle zvýšit na maximální dávku 5,0 mg/kg/den. U zvlášť závažných případů je možné dosáhnout rychlého terapeutického účinku, pokud je terapie zahájena hned dávkou 5,0 mg/kg/den. Po dosažení odpovídajícího terapeutického účinku by měla být dávka postupně snižována a pokud to stav onemocnění dovoluje, měl by být Sandimmun Neoral úplně vysazen. Případný replaps je možné zvládnout další léčebnou kúrou Sandimmun Neoralem. Pro dosažení uspokojivého terapeutického účinku stačí někdy léčba po dobu 8 týdnů, ale pro dosažení léčebného výsledku byla dobře tolerována i léčba trvající jeden rok. Přechod z klasického Sandimmunu na Sandimmun Neoral Dostupná data ukazují, že po převedení pacienta z klasického Sandimmunu na Sandimmun Neoral v poměru 1:1 jsou minimální koncentrace cyklosporinu v ustáleném stavu v plné krvi srovnatelné. Přesto se mohou u mnoha pacientů vyskytnout vyšší vrcholové koncentrace (cmax) i zvýšená expozice léku (AUC). U malého procenta pacientů mohou být tyto rozdíly výraznější a mohou mít klinický význam. Jejich velikost závisí převážně na individuálních rozdílech v absorpci cyklosporinu z klasického Sandimmunu, u kterého je známa velká variabilita v biologické dostupnosti. Pacienti s variabilními minimálními koncentracemi při rovnovážném stavu nebo při velmi vysokých dávkách Sandimmunu mohou špatně nebo nestejnoměrně absorbovat cyklosporin (např. pacienti s cystickou fibrózou, pacienti po transplantaci jater s cholestázou nebo špatnou sekrecí žluče, děti nebo někteří příjemci transplantované ledviny), ale mohou po převedení na Sandimmun Neoral začít cyklosporin dobře absorbovat. Proto může být v této populaci pacientů po převedení z klasického Sandimmunu na Sandimmun Neoral v poměru 1 : 1 zvýšení biologické dostupnosti cyklosporinu vyšší, než se očekávalo. Dávku Sandimmun Neoralu je proto nutné titrovat individuálně směrem dolů podle minimální koncentrace v ustáleném stavu. Je třeba zdůraznit, že ve srovnání s klasickým Sandimmunem absorpce cyklosporinu ze Sandimmun Neoralu je méně variabilní a korelace mezi lékovou hladinou v krvi a expozicí (vyjádřeno v AUC) je mnohem větší. Toto činí minimální koncentrace cyklosporinu v ustáleném stavu mnohem hodnotnějším a spolehlivějším parametrem pro monitorování léčby. Protože přechod z klasického Sandimmunu na Sandimmun Neoral může vyvolat zvýšenou expozici léku, měla by být dodržována následující pravidla: U pacientů po transplantaci by měla být počáteční dávka Sandimmun Neoralu stejná, jako byla dávka klasického Sandimmunu. Minimální hladiny koncentrací cyklosporinu v plné krvi by měly být monitorovány během 4 - 7 dnů od převedení na Sandimmun Neoral. Navíc by v prvních 2 měsících po převedení na Sandimmun Neoral měly být sledovány bezpečnostní parametry léčby (sérový kreatinin a krevní tlak). Jestliže jsou minimální koncentrace cyklosporinu v ustáleném stavu v krvi mimo terapeutické rozmezí a/nebo se zhorší klinické bezpečnostní ukazatelé léčby, je nutné odpovídajícím způsobem upravit dávku. U pacientů léčených pro jiné indikace než jsou transplantace by měla být počáteční dávka Sandimmun Neoralu také stejná, jako byla dávka klasického Sandimmunu. Druhý, čtvrtý a osmý týden po převedení na Sandimmun Neoral by měl být měřen sérový kreatinin a krevní tlak. Jestliže hladiny kreatininu nebo krevní tlak výrazně překračují hodnoty před konverzí nebo jestliže sérový kreatinin stoupne o více než 30 % nad hodnoty před zahájením léčby Sandimmunem (při opakovaném měření), by dávka měla být snížena. V případě neočekávané toxicity léčivého přípravku nebo neúčinné léčby musejí být hladiny cyklosporinu v krvi také monitorovány. Podávání Dávky uvedené pro perorální podání jsou pouze doporučením. Doporučené dávkování Sandimmun koncentrátu pro infuzní roztok je přibližně třetina příslušné perorální dávky. Je nutné pravidelně monitorovat hladiny cyklosporinu v krvi, např. použitím RIA metody založené na monoklonálních protilátkách. Získané výsledky slouží jako návod pro stanovení optimálního aktuálního dávkování tak, aby u jednotlivých pacientů bylo dosaženo požadované výsledné koncentrace.

Převod z jedné perorální formy cyklosporinu na druhou by měl být proveden s opatrností a za dohledu lékaře. Při zavádění nové lékové formy je nutné monitorovat hladiny cyklosporinu v krvi, aby bylo zajištěno dosažení hodnot před převodem. Perorální podání Denní dávka Sandimmun Neoralu by měla vždy být podávána rozděleně ve dvou dílčích dávkách (ráno a večer). Tobolky se polykají celé, nerozkousané. Perorální roztok Sandimmun Neoral perorální roztok se doporučuje přednostně ředit v pomerančové nebo jablečné šťávě. Podle individuální chuti pacienta lze také použít i jiné nealkoholické nápoje. Těsně před vypitím musí být perorální roztok dobře promíchán. Vzhledem k možné interferenci s enzymatickým systémem P450 nesmí být k ředění používána grapefruitová šťáva. Pipeta nesmí přijít do styku s ředicím nápojem. Při čištění se pipeta nesmí vyplachovat, ale pouze zvenku otřít suchou látkou (viz bod 6.6 Návod k použití přípravku, zacházení s ním (a k jeho likvidaci)). Starší pacienti: U starších pacientů je s léčbou Sandimmun Neoralem méně zkušeností, ale při dodržení doporučeného dávkování se nevyskytly zvláštní problémy. V klinických studiích u revmatoidní artritidy s cyklosporinem bylo 17,5 % pacientů ve věku 65 let nebo starších. U těchto pacientů byla větší pravděpodobnost, že se během léčby objeví systolická hypertenze, a po 3 až 4 měsících léčby bylo častěji pozorováno zvýšení sérového kreatininu o 50 % proti výchozí hodnotě. Klinické studie se Sandimmun Neoralem u pacientů po transplantaci a s psoriasou nezahrnovaly dostatečné množství pacientů ve věku 65 let a starších, aby bylo možné stanovit, zda na léčbu odpovídají jinak než mladší pacienti. Z ostatních hlášených klinických zkušeností nebyly identifikovatelné rozdíly v odpovědích na léčbu mezi staršími a mladými pacienty. Obecně by dávka pro starší pacienty měla být stanovena opatrně, obvyklá počáteční dávka by měla být na spodní hranici dávkového rozmezí, reflektující větší frekvenci snížení jaterních, renálních nebo srdečních funkcí a také souběžná další onemocnění nebo podávání i jiných léků. Děti: Zkušenosti s léčbou dětí Sandimmun Neoralem jsou stále ještě omezené. Avšak děti starší 1 roku snášely léčbu Sandimmun Neoralem ve standardním dávkování bez větších problémů. V několika studiích vyžadovala léčba dětí vyšší dávky na kg tělesné hmotnosti, než se používají u dospělých. Toto množství bylo přesto dobře tolerováno.

4.3 Kontraindikace Hypersenzitivita na cyklosporin nebo kteroukoli pomocnou látku obsaženou v přípravku Sandimmun Neoral. 4.4 Zvláštní upozornění a opatření pro použití Sandimmun Neoral smějí předepisovat pouze lékaři se zkušeností s imunosupresivní léčbou, kteří mohou náležitě sledovat nemocného, včetně pravidelného celkového fyzikálního vyšetření, měření krevního tlaku a kontroly laboratorních bezpečnostních parametrů. Nemocní po transplantaci mají být léčeni v zařízeních s náležitým laboratorním vybavením a dalším pomocným zdravotnickým vybavením. Lékař odpovědný za udržovací léčbu musí dostat úplné informace potřebné pro sledování nemocného. Podobně jako jiná imunosupresiva cyklosporin zvyšuje riziko vzniku lymfomů a jiných malignit, postihujících zejména kůži. Zdá se, že zvýšené riziko souvisí spíše s mírou a délkou imunosuprese než s určitým použitým přípravkem. Z tohoto důvodu je nutné opatrně používat léčebný režim s kombinací více imunosupresiv (včetně cyklosporinu), protože může vést ke vzniku lymfoproliferativních onemocnění nebo nádorových onemocnění solidních orgánů, z nichž některé, jak bylo zaznamenáno, skončily fatálně.

S ohledem na potenciální riziko malignit kůže by pacienti léčení Sandimmunem Neoral, zejména léčení pro psoriázu nebo atopickou dermatitidu, měli být upozorněni, že se nemají vystavovat přímému slunečnímu záření a neměli by být současně léčeni UVB ozařováním nebo PUVA fotochemoterapií. Podobně jako u jiných imunosupresiv predisponuje léčba cyklosporinem pacienty k rozvoji různých bakteriálních, mykotických, parazitárních a virových infekcí, často oportunními patogeny. U pacientů užívajících cyklosporin byla zjištěna aktivace latentních polyomavirových infekcí, které mohou vést k polyomavirové nefropatii (PVAN), zejména BK virus nefropatii (BKVN) nebo JC virové progresivní multifokální leukoencefalopatii (PML). Tyto stavy jsou často spojené s vysokou celkovou imunosupresivní zátěží a měly by být brány v potaz při diferenciální diagnostice imunosuprimovaných pacientů se zhoršenou funkcí ledvin nebo neurologickými příznaky. Byly hlášené vážné a/nebo fatální následky. Proto musí být, zejména u nemocných dlouhodobě užívajících kombinovanou imunosupresivní léčbu, učiněna efektivní preventivní a léčebná opatření. Jako častá a potenciálně závažná komplikace se může během několika prvních týdnů léčby Sandimmunem Neoral vyskytnout zvýšení sérového kreatininu a močoviny. Tyto funkční změny jsou závislé na dávce, jsou reverzibilní a reagují obvykle na snížení dávky. Během dlouhodobé léčby mohou u některých nemocných nastat strukturální změny ledvin (např. intersticiální fibróza), které musejí být u nemocných po transplantaci ledvin odlišeny od změn vzniklých v důsledku vleklých rejekčních reakcí. Sandimmun Neoral může také, v závislosti na dávce, způsobit reverzibilní zvýšení sérového bilirubinu a někdy i jaterních enzymů (viz bod 4.8 Nežádoucí účinky) U pacientů léčených cyklosporinem došlo v období po registraci k vyžádaným a spontánním hlášením hepatotoxicity a poškození jater, které zahrnovaly cholestázu, žloutenku, hepatitidu a selhání ledvin. Nejvíce případů bylo u pacientů s významnými komorbiditami, základními onemocněními a dalšími ovlivňujícími faktory včetně komplikací infekcemi a současné léčby léky s hepatotoxickým potenciálem. V některých případech, především u transplantovaných pacientů, byly hlášeny fatální následky (viz bod 4.8 Nežádoucí účinky). Je třeba pečlivě sledovat hodnoty vyšetření funkčních testů. Při abnormálním zvýšení těchto hodnot je nutná úprava dávkování. U starších pacientů je nutno zvláště pečlivě monitorovat funkci ledvin. K monitorování hladin cyklosporinu v plné krvi se dává přednost metodám používajícím specifických monoklonálních protilátek (měření hladin původního léku), ačkoli lze ke stejným účelům použít i metody HPLC. Při použití plazmy nebo séra je třeba dodržovat standardní protokol separace (čas a teplotu). Počáteční monitorování pacientů po transplantaci jater je možné provádět buď specifickými monoklonálními protilátkami, nebo současným hodnocením jak specifickými, tak i nespecifickými monoklonálními protilátkami, aby bylo stanoveno dávkování zajišťující adekvátní imunosupresi. Koncentrace cyklosporinu v krvi, plazmě a séru je pouze jedním z mnoha faktorů určujících klinický stav nemocného, a proto jsou tyto výsledky v souvislosti s jinými klinickými a laboratorními parametry pouze vodítkem při úpravě dávkování. Při léčbě Sandimmun Neoralem je nutné pravidelné sledování krevního tlaku, pokud se vyvine hypertenze, musí být zahájena vhodná antihypertenzní léčba. Vzhledem k tomu, že v ojedinělých případech bylo popsáno, že Sandimmun Neoral působí nepatrné reverzibilní zvýšení krevních lipidů, doporučuje se před léčbou a po prvním měsíci léčby stanovit hladinu lipidů v krvi. Dojde-li k jejich zvýšení, je třeba zvážit možnost zahájení diety s omezením tuků. Cyklosporin zvyšuje riziko hyperkalemie, zejména u nemocných s poruchou funkce ledvin. Zvýšená opatrnost je nutná při současném podávání cyklosporinu a kalium šetřících léčivých přípravků (např. kalium šetřících diuretik, inhibitorů ACE, blokátorů receptorů angiotenzinu II), léků obsahujících kalium, jakož i u pacientů, kteří jsou na dietě s vysokým obsahem kalia. V těchto případech se doporučuje kontrolovat kalemii. Cyklosporin zvyšuje vylučování hořčíku. To může vést k symptomatické hypomagnezemii, zejména v období kolem transplantace. Doporučuje se proto v peritransplantačním období kontrolovat sérové hladiny hořčíku, zejména u nemocných s přítomností neurologických symptomů. Je-li to považováno za nutné, měl by být podán hořčík jako doplňková léčba. Zvýšená opatrnost je vyžadována při léčbě nemocných s hyperurikemií. Během léčby cyklosporinem může být vakcinace méně účinná; je nutné se vyvarovat očkování živou atenuovanou vakcínou.

Pozornost je třeba věnovat současnému podávání lerkandipinu a cyklosporinu (viz bod 4.5 Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce). Cyklosporin může zvýšit krevní hladiny souběžně podávaných léčivých přípravků, které jsou substrátyP-glykoproteinu (Pgp), jako je aliskiren (viz bod 4.5 Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce). Sandimmun Neoral obsahuje ricinomakrogol, který může způsobit žaludeční problémy a průjem.

Pacienti se vzácnými dědičnými problémy s intolerancí fruktózy by neměli užívat tobolky přípravku Sandimmun Neoral, protože obsahují sorbitol. Upozornění pro jiné indikace než transplantace Pacienti s poruchou renálních funkcí (vyjma nefrotického syndromu s přijatelným stupněm renální poruchy), nekontrolovanou hypertenzí, nekontrolovanými infekcemi nebo jakýmikoli zhoubnými nádory nesmějí dostávat cyklosporin. Upozornění při léčbě endogenní uveitidy Vzhledem k tomu, že Sandimmun Neoral může zhoršit renální funkce, je třeba tyto funkce často kontrolovat. Zůstává-li při více než jednom měření kreatinin zvýšen o více než 30% nad výchozí hodnoty, musí se dávka Sandimmun Neoralu o 25 - 50% snížit. Tato doporučení platí i tehdy, když jsou hodnoty kreatininu ještě v normálním laboratorním rozmezí. S použitím Sandimmun Neoralu u dětí s endogenní uveitidou jsou pouze omezené zkušenosti. Upozornění při léčbě nefrotického syndromu Vzhledem k tomu, že Sandimmun Neoral může zhoršit renální funkce, je třeba tyto funkce často kontrolovat. Zůstává-li při více než jednom měření kreatinin zvýšen o více než 30% nad výchozí stav, musí se dávka Sandimmun Neoralu o 25 - 50% snížit. U pacientů s abnormálními hodnotami renálních funkcí již před zahájením léčby by měla být léčba zahájena dávkou 2,5 mg/kg za den. Tito pacienti musejí být velmi pečlivě monitorováni. U některých pacientů může být obtížné odlišit renální dysfunkci vyvolanou Sandimmun Neoralem od změn souvisejících se samotným nefrotickým syndromem. To vysvětluje, proč byly ve vzácných případech popsány při léčbě Sandimmun Neoralem strukturální změny u ledvin, při nichž nedošlo ke zvýšení sérového kreatininu. U pacientů se steroid-dependentní nefropatií s minimálními změnami, kteří užívají Sandimmun Neoral více jak jeden rok, je nutné zvážit biopsii ledvin. U pacientů s nefrotickým syndromem léčených imunosupresivy (včetně cyklosporinu) byl ojediněle popsán výskyt malignit (včetně Hodgkinova lymfomu). Upozornění při léčbě revmatoidní artritidy Vzhledem k tomu, že Sandimmun Neoral může zhoršit renální funkce, měla by být před zahájením léčby stanovena počáteční hladina sérového kreatininu pomocí alespoň dvou měření. Sérový kreatinin by měl být v průběhu prvních 3 měsíců terapie monitorován ve dvoutýdenních intervalech, poté jednou měsíčně. Po 6 měsících léčby je třeba měřit sérový kreatinin v intervalu 4 – 8 týdnů, v závislosti na stabilitě choroby, dalších souběžných onemocněních a souběžně užívaných lécích. Častější kontroly jsou nezbytné, pokud se zvýší dávka Sandimmun Neoralu nebo při zahájení podávání nesteroidních antirevmatik či zvýšení jejich dávky. Zůstává-li při více než jednom měření hodnota sérového kreatininu zvýšena o více než 30% nad výchozí hodnoty, musí se dávka Sandimmun Neoralu snížit. Je-li sérový kreatinin zvýšen o více než 50% nad výchozí stav, musí být dávka Sandimmun Neoralu snížena o 50 %. Tato doporučení platí i tehdy, když jsou hodnoty ještě stále v normálním laboratorním rozmezí. Není-li snížení dávky do 1 měsíce úspěšné, musí být léčba Sandimmun Neoralem přerušena. Přerušení léčby je nezbytné i tehdy, pokud nelze hypertenzi vzniklou během léčby Sandimmun Neoralem upravit vhodnou antihypertenzní léčbou.

Stejně jako při dlouhodobé léčbě jinými imunosupresivy (včetně cyklosporinu) je nutno mít na paměti zvýšené riziko lymfoproliferativních chorob. Zvýšenou opatrnost je třeba dodržovat při kombinované léčbě Sandimmun Neoralem s methotrexatem. Upozornění při léčbě psoriázy Vzhledem k tomu, že Sandimmun Neoral může zhoršit renální funkce, měla by být před zahájením léčby stanovena počáteční hladina sérového kreatininu pomocí alespoň dvou měření. Sérový kreatinin by měl být v průběhu prvních 3 měsíců terapie monitorován ve dvoutýdenních intervalech, poté jednou měsíčně. Zůstává-li při více než jednom měření hodnota sérového kreatininu zvýšena o více než 30 % nad výchozí stav, musí se dávka Sandimmun Neoralu o 25 - 50% snížit. Tato doporučení platí i tehdy, když jsou hodnoty ještě stále v normálním laboratorním rozmezí. Není-li snížení dávky do 1 měsíce úspěšné, musí být léčba Sandimmun Neoralem přerušena. Přerušení léčby je nezbytné i tehdy, pokud nelze hypertenzi vzniklou během léčby Sandimmun Neoralem upravit vhodnou antihypertenzní léčbou. Starší pacienti by měli být léčeni pouze při invalidizující psoriáze a renální funkce by u nich měly být kontrolovány zvlášť pečlivě. S použitím Sandimmun Neoralu u dětí s psoriázou jsou pouze omezené zkušenosti. Při léčbě cyklosporinem, stejně jako při konvenční léčbě imunosupresivy, byl u nemocných s psoriázou popsán výskyt malignit (zejména kožních). Při kožních lézích netypických pro lupenku nebo při podezření na malignitu nebo premalignitu je nezbytné před zahájením léčby Sandimmun Neoralem provést jejich bioptické vyšetření. Nemocní s maligními nebo premaligními změnami kůže se smějí léčit Sandimmun Neoralem pouze po odpovídající léčbě těchto lézí a pokud pro úspěšnou léčbu psoriázy neexistuje jiná možnost. U několika nemocných s psoriázou léčených Sandimmunem se vyskytly lymfoproliferativní choroby. Reagovaly však příznivě na okamžité přerušení léčby. Pacienti užívající Sandimmun Neoral by neměli být současně léčeni UVB ozařováním nebo PUVA fotochemoterapií. Upozornění při léčbě atopické dermatitidy Vzhledem k tomu, že Sandimmun Neoral může zhoršit renální funkce, měla by být před zahájením léčby spolehlivě stanovena počáteční hladina sérového kreatininu pomocí alespoň dvou měření. Sérový kreatinin by měl být v průběhu prvních 3 měsíců terapie monitorován ve dvoutýdenních intervalech, poté jednou měsíčně, pokud zůstávají hodnoty kreatininu stabilní. Je-li při více než jednom měření kreatinin zvýšen o více než 30% nad výchozí stav, musí se dávka Sandimmun Neoralu o 25 - 50% snížit. Tato doporučení platí i tehdy, když jsou hodnoty ještě stále v normálním laboratorním rozmezí. Není-li snížení dávky do 1 měsíce úspěšné, musí být léčba Sandimmun Neoralem přerušena. Přerušení léčby je nezbytné i tehdy, pokud nelze hypertenzi vzniklou během léčby Sandimmun Neoralem upravit vhodnou antihypertenzní léčbou. Zkušenosti s použitím Sandimmun Neoralu u dětí s atopickou dermatitidou jsou stále omezené. Starší pacienti by měli být léčeni pouze při invalidizující atopické dermatitidě a renální funkce by u nich měly být kontrolovány zvlášť pečlivě. Výskyt benigní lymfadenopatie je běžně doprovázen vzplanutími atopické dermatitidy, která vždy vymizí spontánně nebo při celkovém zlepšení onemocnění. Lymfadenopatie zjištěná při léčbě cyklosporinem by měla být pravidelně kontrolována. Lymfadenopatie perzistující i při ústupu aktivity onemocnění by měla být preventivně biopticky vyšetřena, aby bylo možné vyloučit lymfom. Aktivní infekci Herpes simplex je vhodné nechat před zahájením léčby Sandimmun Neoralem odeznít. Objeví-li se během podávání Sandimmun Neoralu a pokud nejde o infekci se závažným průběhem, není to nezbytný důvod k přerušení léčby. Kožní infekce kmenem Staphylococcus aureus není absolutní kontraindikací pro léčbu Sandimmun Neoralem, ale měla by být kontrolována vhodným antibakteriálním lékem. Perorální podávání erytromycinu není vhodné, protože může vyvolat zvýšení koncentrace cyklosporinu v krvi (viz bod 4.5 Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce) nebo pokud není jiná alternativa léčby, doporučuje se pečlivě monitorovat hladinu cyklosporinu v krvi, renální funkce a nežádoucí účinky cyklosporinu.

Pacienti užívající Sandimmun Neoral by neměli být současně léčeni UVB ozařováním nebo PUVA fotochemoterapií. Pediatrické užití při jiných indikacích než transplantačních Odpovídající zkušenosti s použitím přípravku Sandimmun Neoral nejsou s výjimkou léčby nefrotického syndromu dostupné; proto jeho použití u dětí mladších 16 let pro netranspantační indikace s výjimkou nefrotického syndromu nelze doporučit. 4.5 Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce Potravinové interakce Při současném užívání grapefruitové šťávy bylo zaznamenáno zvýšení biologické dostupnosti cyklosporinu. Při souběžném příjmu potravy bohaté na tuky bylo hlášené zvýšení biologické dostupnosti perorálních forem Sandimmunu. Lékové interakce Z množství léků se zaznamenanou interakcí s cyklosporinem, jsou v následujícím výčtu uvedeny ty léky, u nichž je interakce řádně doložena a má klinický význam. U mnoha přípravků je známo, že zvyšují nebo snižují hladinu cyklosporinu v plazmě nebo krvi, obvykle na podkladě inhibice nebo indukce enzymů zapojených do metabolismu cyklosporinu, zejména CYP3A4. Cyklosporin je také inhibitor CYP3A4 a efluxního transportního systému P-glykoproteinu mnoha léků a může zvýšit plazmatické hladiny současně podávaných látek, které jsou substráty tohoto enzymu a/nebo transportéru. Léky snižující hladinu cyklosporinu: Barbituráty, karbamazepin, oxkarbazepin, fenytoin; nafcilin, sulfadimidin i.v.; rifampicin; oktreotid; probukol; orlistat; Hypericum perforatum (třezalka tečkovaná); tiklopidin, sulfinpyrazon, terbinafin, bosentan. Léky zvyšující hladinu cyklosporinu: Makrolidová antibiotika (např. erytromycin, azitromycin a klaritromycin); ketokonazol, flukonazol, itrakonazol, vorikonazol; diltiazem, nikardipin, verapamil; metoklopramid; perorální kontraceptiva; danazol; metylprednisolon (ve vysokých dávkách); alopurinol; amiodaron; kyselina cholová a její deriváty, inhibitory proteázy, imatinib; kolchicin, nefazodon. Jiné lékové interakce Při užívání cyklosporinu s jinými léky je třeba věnovat zvýšenou pozornost lékům, které mají nefrotoxický synergistický účinek: např. aminoglykosidy (např. gentamicin, tobramycin), amfotericin B, ciprofloxacin, vankomycin, trimetoprim (+ sulfametoxazol); nesteroidní antirevmatika (např. diklofenak, naproxen, sulindak); melfalan, antagonisté H2 receptorů (např. cimetidin, ranitidin); methotrexát (viz bod 4.4. Zvláštní upozornění a opatření pro použití). Je nutné se vyvarovat souběžnému podávání takrolimu z důvodu možného zvýšení nefrotoxicity. Při současném podávání nifedipinu s cyklosporinem může docházet ke zvýšení výskytu hyperplázie dásní, než když je užíván cyklosporin samotný. Při současném podávání lerkandipinu a cyklosporinu se AUC lerkandipinu zvýšila třikrát a AUC cyklosporinu se zvýšila o 21%. Proto se při současném podávání lerkandipinu a cyklosporinu doporučuje zvláštní opatrnost (viz bod 4.4. Zvláštní upozornění a opatření pro použití). Cyklosporin je vysoce účinný inhibitor Pgp a může zvýšit krevní hladiny současně podávaných léků, které jsou substráty Pgp, jako je aliskiren. Po souběžném podání cyklosporinu a aliskirenu došlo ke zvýšení Cmax aliskirenu 2,5x a zvýšení AUC přibližně 5x. Nicméně farmakokinetický profil cyklosporinu nebyl významně pozměněn. Při souběžném podávání cyklosporinu a aliskirenu se doporučuje dbát zvýšené opatrnosti (viz bod 4.4 Zvláštní upozornění a opatření pro použití). Při současném podávání diklofenaku a cyklosporinu dochází ke zvýšení biologické dostupnosti diklofenaku, což může vést ke vzniku reverzibilní poruchy renálních funkcí. Zvýšení biologické dostupnosti diklofenaku

je nejspíše způsobeno snížením jeho vysoké biotransformace při prvém průchodu játry („first-pass“ efektem). Při současném podávání cyklosporinu s nesteroidními antirevmatiky s nízkou biotransformací při prvém průchodu játry („first-pass“ efektem), např. kyselina acetylsalicylová, lze očekávat, že jejich biologická dostupnost nebude zvýšena. Cyklosporin může snižovat clearance digoxinu, kolchicinu, prednisolonu a inhibitorů HMG-CoA reduktázy (statinů) a etoposidu. U několika pacientů, kteří užívali digoxin, byla během několika dnů po zahájení léčby cyklosporinem pozorována závažná digitalisová toxicita. Existují také zprávy o potenciálu cyklosporinu zvyšovat toxické účinky kolchicinu, jako je myopatie, neuropatie, a to především u pacientů s poruchou renálních funkcí. Pokud jsou digoxin nebo kolchicin podávány současně s cyklosporinem, je nezbytné pečlivé klinické sledování pacienta, aby bylo možné časné zaznamenání manifestace toxicity digoxinu nebo kolchicinu s následným snížením dávky nebo jeho vysazením. Po souběžné aplikaci cyklosporinu s lovastatinem, simvastatinem, atorvastatinem, pravastatinem, vzácně s fluvastatinem byly hlášeny literární nebo postmarketingové případy myotoxicity zahrnující svalovou slabost nebo bolestivost, myositidu a rhabdomyolýzu. Pokud jsou tyto statiny souběžně podávány s cyklosporinem, měla by být jejich dávka snížena podle doporučení. U pacientů s příznaky nebo projevy myopatie, zvýšených rizikových faktorů s predispozicí k závažnému poškození ledvin, včetně renálního selhání, sekundární rhabdomyolýzy, je nutné léčbu statiny dočasně vysadit nebo přerušit. Zvýšené hladiny kreatininu v séru byly pozorovány ve studiích, kdy byl užíván everolimus nebo sirolimus v kombinaci s plnou dávkou cyklosporinu pro mikroemulzi.Při snížení dávky cyklosporinu je tento účinek často reverzibilní. Everolimus a sirolimus mají pouze minimální vliv na farmakokinetiku cyklosporinu. Souběžná aplikace cyklosporinu signifikantně zvyšuje hladiny everolimu a sirolimu v krvi. Opatrnost je nutná při současném podávání přípravků šetřících draslík (např. draslík šetřící diuretika, ACE inhibitory, antagonisté receptorů angiotensinu II nebo přípravky obsahující draslík, protože po jejich podání může dojít k významnému vzestupu hladin draslíku v séru (viz bod 4.4 Zvláštní upozornění a opatření pro použití). Cyklosporin může zvyšovat plazmatické koncentrace repaglinidu a tím zvyšovat riziko hypoglykemie. Doporučení Pokud se nelze vyhnout současnému podávání léků, u nichž je známa interakce s cyklosporinem, doporučují se následující základní opatření: Během současného podávání léků s možným synergistickým nefrotoxickým účinkem musí být prováděno pečlivé monitorování renálních funkcí (zejména sérového kreatininu). Při významném zhoršení renálních funkcí je nutné snížit dávku současně podávaného léku anebo zvážit alternativní způsob léčby. U pacientů po transplantaci byly hlášeny ojedinělé případy významného, ale reverzibilního zhoršení funkce ledvin (s odpovídajícím zvýšením kreatininu v séru) po následném podání derivátů kyseliny fibrové (např. bezafibrátu, fenofibrátu). U těchto pacientů musejí být proto pečlivě sledovány funkce ledvin. V případě významného zhoršení funkce ledvin musí být souběžné podávání léku ukončeno. Léky snižující nebo zvyšující biologickou dostupnost cyklosporinu: u transplantovaných pacientů se vyžaduje časté stanovování hladin cyklosporinu a v nezbytných případech úprava dávky cyklosporinu, zejména při zahájení nebo vysazení tohoto současně podávaného léku. U netransplantovaných pacientů je význam stanovování hladin cyklosporinu v krvi sporný, protože u těchto pacientů není vztah mezi hladinou cyklosporinu v krvi a klinickým účinkem jasně stanoven. U léků, které zvyšují hladinu cyklosporinu a jsou podávány současně, je vhodnější pečlivě sledovat funkce ledvin a možné nežádoucí účinky cyklosporinu, než monitorovat hladiny cyklosporinu v krvi. Pacientům, u nichž při užívání cyklosporinu dojde ke vzniku hypertrofie dásní, nesmí být podáván nifedipin. Nesteroidní antirevmatika, která podléhají výrazné metabolizaci při prvém průchodu játry „first-pass metabolism“ (např. diklofenak), musejí být podávána v nižších dávkách, než se používají u pacientů, kteří neužívají cyklosporin.

Při současném užívání digoxinu, kolchicinu nebo inhibitorů HMG-CoA reduktázy (statinů) společně s cyklosporinem se vyžaduje pečlivé sledování klinického stavu, aby se včas odhalily toxické projevy léku, vyžadující snížení jeho dávky nebo jeho vysazení. 4.6 Těhotenství a kojení Těhotenství Ve studiích na zvířatech se ukázala reprodukční toxicita u potkanů a králíků. Zkušenosti se Sandimmun Neoralem u těhotných žen jsou omezené. U těhotných transplantovaných pacientek léčených imunosupresivy po transplantaci, včetně cyklosporinu a léčebných režimů s cyklosporinem, existuje zvýšené riziko předčasného porodu ( 37 týdnů). O dětech vystavených cyklosporinu in utero je omezený počet údajů, a to do věku cca 7 let. Renální funkce a krevní tlak u těchto dětí byly normální. Nicméně neexistují adekvátní kontrolované klinické studie u těhotných žen, proto se Sandimmun Neoral nesmí užívat v těhotenství, pokud potenciální přínos pro matku nezdůvodní potenciální riziko pro plod. Kojení Cyklosporin přechází do mateřského mléka, a proto matky léčené Sandimmun Neoralem nesmějí kojit. 4.7 Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje Nejsou známy údaje o tom, že by Sandimmun Neoral ovlivňoval schopnost řídit nebo obsluhovat stroje. .. 4.8 Nežádoucí účinky Mnoho nežádoucí účinků spojených s podáváním cyklosporinu je závislých na dávce a reagují příznivě na její snížení. V různých indikacích je celkové spektrum nežádoucích účinků v podstatě stejné. Jsou zde však rozdíly v jejich incidenci a závažnosti. Důsledkem vyšších počátečních dávek a delší udržovací léčby u pacientů po transplantaci jsou nežádoucí účinky častější a obvykle závažnější než u pacientů léčených pro jiné indikace. Po i.v. podání byly pozorovány anafylaktoidní reakce (viz bod 4.4 Zvláštní upozornění a opatření pro použití). Infekční a parazitární onemocnění Pacienti s imunosupresivní léčbou, včetně cyklosporinu a léčebných režimů s cyklosporinem, mají zvýšené riziko infekcí (virových, bakteriálních, plísňových, parazitárních) (viz bod 4.4 Zvláštní upozornění a opatření pro použití). Vyskytují se infekce celkové i lokální. Mohou se zhoršit i již existující infekce a reaktivace polyomavirových infeckí může vést k polyomavirové nefropatii (PVAN) nebo k JC virové progresivní multifokální leukoencefalopatii (PML). Byly hlášeny i vážné a/nebo fatální případy. Nádory benigní, maligní a nespecifikované (včetně cyst a polypů) Pacienti s imunosupresivní léčbou, včetně cyklosporinu a léčebných režimů s cyklosporinem, mají zvýšené riziko rozvoje lymfonů nebo lymfomproliferativních onemocnění a dalších zhoubných nádorů, zvláště na kůži. Četnost malignit se zvyšuje s intenzitou a trváním léčby viz bod 4.4 Zvláštní upozornění a opatření pro použití). Některé malignity mohou být fatální. Nežádoucí účinky (Tabulka 1) jsou řazeny podle klesající závažnosti . Pro frekvenci výskytu nežádoucích účinků bylo použito následující hodnocení: velmi časté (≥1/10), časté (≥1/100 až <1/10), méně časté (≥1/1000 až <1/100), vzácné (≥1/10000 až <01/1000), velmi vzácné (<10000), není známo (z dostupných údajů nelze určit). Tabulka 1 Poruchy krve a lymfatického systému

Méně časté:

Anemie, trombocytopenie

Vzácné:

Mikroangiopatická hemolytická anemie, hemolyticko-uremický syndrom

Poruchy metabolismu a výživy

Velmi časté:

Hyperlipidemie

Časté:

Anorexie, hyperurikemie, hyperkalemie, hypomagnesemie (viz bod 4.4 Zvláštní upozornění a opatření pro použití)

Vzácné:

Hyperglykemie

Poruchy nervového systému

Velmi časté:

Třes, bolesti hlavy včetně migrény

Časté:

Parestezie

Méně časté:

Známky encefalopatie, např. křeče, zmatenost, dezorientace, snížená schopnost reakcí, agitovanost, nespavost, poruchy vidění, kortikální slepota, kóma, paréza, cerebelární ataxie

Vzácné:

Motorická polyneuropatie

Velmi vzácné:

Edém oční čočky včetně papily zrakového nervu se zhoršením zraku a sekundární benigní intrakraniální hypertenzí

Cévní poruchy

Velmi časté

Hypertenze

Gastrointestinální poruchy

Časté:

Nauzea, zvracení, bolesti břicha, průjem, hypertrofie dásní,

Vzácné:

Pankreatitida

Poruchy jater a žlučových cest

Časté:

Neobvyklá funkce jater (viz bod 4.4 Zvláštní upozornění a opatření pro použití)

Poruchy kůže a podkožní tkáně

Časté:

Hypertrichóza

Méně časté:

Alergická vyrážka

Poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně Časté:

Svalové křeče, myalgie

Vzácné:

Svalová slabost, myopatie

Poruchy ledvin a močových cest

Velmi časté:

Renální dysfunkce (viz bod 4.4 Zvláštní upozornění a opatření pro použití)

Poruchy reprodukčního systému a prsu Vzácné:

Poruchy menstruace, gynekomastie

Celkové poruchy a rekce v místě aplikace Časté:

Únava

Méně časté:

Edém, zvýšení tělesné hmotnosti

Další nežádoucí lékové účinky hlášené po uvedení na trh U pacientů léčených cyklosporinem došlo v období po registraci k vyžádaným a spontánním hlášením hepatotoxicity a poškození jater, které zahrnovaly cholestázu, žloutenku, hepatitidu a selhání ledvin. Nejvíce případů bylo u pacientů s významnými komorbiditami, základními onemconěními a dalšími ovlivňujícími faktory včetně komplikací infekcemi a současné léčby léky s hepatotoxickým potenciálem. V některých případech, především u transplantovaných pacientů, byly hlášeny fatální následky (viz bod 4.4 Zvláštní upozornění a opatření pro použití). 4.9. Předávkování Perorální LD50 cyklosporinu je 2 329 mg/kg u myší, 1 480 mg/kg u potkanů a > 1 000 mg/kg u králíků. Po i.v. podání je LD50 cyklosporinu 148 mg/kg u myší, 104 mg/kg u potkanů a 46 mg/kg u králíků. Příznaky: S akutním předávkováním Sandimmunem je jen málo zkušeností. Po perorálním podávání byly dávky až do 10 g (přibližně 150 mg/kg) poměrně dobře snášeny, s relativně minimálními klinickými projevy, jako je zvracení, ospalost, bolesti hlavy, tachykardie a u několika pacientů se objevila středně závažná, reverzibilní porucha ledvinných funkcí. Avšak závažné případy intoxikace byly popsány u nezralých novorozenců po náhodném parenterálním předávkování.

Léčba U všech případů předávkování by měla být aplikována celková podpůrná a symptomatická léčba. Do několika hodin po perorálním požití může být účinný výplach žaludku a vyvolání zvracení. Cyklosporin není významnou měrou dialyzovatelný ani odstranitelný z těla hemoperfuzí s použitím aktivního uhlí. 5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI 5.1.

Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: Imunosupresiva, inhibitory kalcineurinu; ATC kód: L04ADA01 Cyklosporin (známý také jako cyklosporin A) je cyklický polypeptid složený z 11 aminokyselin. Je to silné imunosupresivum prodlužující u zvířat přežívání alogenních transplantátů kůže, srdce, ledvin, pankreatu, kostní dřeně, tenkého střeva a plic. Studie ukazují, že cyklosporin tlumí reakce zprostředkované buňkami, včetně imunity vůči alotransplantátu, dále opožděnou kožní přecitlivělost, experimentální alergickou encefalomyelitidu, Freundovu adjuvantní artritidu, reakce mezi transplantátem a příjemcem (GVHD) a také tvorbu protilátek T lymfocyty. Na buněčné úrovni tlumí tvorbu a uvolňování lymfokinů včetně interleukinu-2 (růstového faktoru T lymfocytů – TCGF). Zdá se, že cyklosporin blokuje klidové lymfocyty ve fázi G0 nebo G1 buněčného cyklu a tlumí antigenem vyvolané uvolňování lymfokinů z aktivovaných T lymfocytů. Všechny dostupné důkazy naznačují, že cyklosporin působí na lymfocyty specificky a reverzibilně. Na rozdíl od cytostatik nesnižuje cyklosporin hemopoézu a neovlivňuje funkci fagocytů. Nemocní léčení Sandimmun Neoralem jsou méně náchylní k infekci, než nemocní užívající jinou imunosupresivní léčbu. U člověka byly provedeny úspěšné transplantace parenchymatózních orgánů a kostní dřeně s použitím cyklosporinu k prevenci a k léčbě odvržení štěpu a GVHD. Cyklosporin byl úspěšně použit u hepatitidy C (HCV) pozitivních a HCV negativních příjemců transplantátů jater. Léčebné účinky cyklosporinu byly prokázány také u různých stavů, o nichž se ví nebo předpokládá, že jsou autoimunního původu. 5.2. Farmakokinetické vlastnosti Po aplikaci Sandimmun Neoralu dojde ke zlepšení linearity vztahu dávky a expozice k cyklosporinu (AUCB) a je více konzistentní profil absorpce, který je méně ovlivňován současným příjmem stravy a denním rytmem, než tomu bylo u klasické formy cyklosporinu – Sandimmunu. Tyto vlastnosti přinášejí nižší variabilitu hladin jak u jednoho pacienta, tak i při srovnání několika pacientů, a také větší korelaci mezi „trough“ minimální koncentrací cyklosporinu v ustáleném stavu (cmin) v krvi a celkovou expozicí (AUCB). Důsledkem těchto přídatných výhodných vlastností je, že při podávání Sandimmun Neoralu již není nutné brát zřetel na současný příjem potravy. Navíc při udržovací terapii Sandimmun Neoral zabezpečuje mnohem stálejší expozici k cyklosporinu během dne, jakož i dlouhodobě. Sandimmun Neoral měkké želatinové tobolky a Sandimmun Neoral perorální roztok jsou bioekvivalentní. Dostupná data ukazují, že po konverzi z klasického Sandimmunu na Sandimmun Neoral v poměru 1:1 jsou minimální koncentrace v ustáleném stavu v plné krvi srovnatelné a zůstávají v požadovaném terapeutickém rozmezí. Sandimmun Neoral se rychleji vstřebává ve srovnání s perorální formou klasického Sandimmunu, který dosahuje maximálních koncentrací během 1 – 6 hodin. Výsledkem je o hodinu rychlejší dosažení tmax a o 59% vyšší cmax. Sandimmun Neoral vykazuje v průměru o 29% vyšší biologickou dostupnost než klasický Sandimmun. Cyklosporin se distribuuje hlavně mimo krevní objem. V krvi je 33 - 47% cyklosporinu obsaženo v plazmě, 4 - 9% v lymfocytech, 5 - 12% v granulocytech a 41 - 58% v erytrocytech. Přibližně 90% cyklosporinu se v plazmě váže na proteiny, především na lipoproteiny. Cyklosporin je poměrně rychle metabolizován na přibližně 15 metabolitů. Cyklosporin není metabolizován pouze jednou metabolickou cestou. Vylučován je přednostně žlučí, pouze 6% podané perorální dávky je vylučováno močí, a pouze 0,1% je vylučováno močí v nezměněné formě. Údaje o konečném poločase cyklosporinu se velmi liší, záleží na použité metodě stanovení a vzorku populace. Terminální poločas se pohybuje v rozmezí mezi 6,3 hodin u zdravých pacientů až 20,4 hodin u pacientů se závažným poškozením jater. 5.3. Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti Mutagenní nebo teratogenní účinky cyklosporinu nebyly potvrzeny v žádném ze standardních testovacích systémů při perorálním podání (potkani do 17 mg/kg a králíci do 30 mg/kg denně p.o.). Při toxických

perorálních dávkách (30 mg/kg u potkanů a 100 mg/kg u králíků denně p.o.) byl cyklosporin embryo- a fetotoxický, pro což svědčí zvýšená prenatální a postnatální mortalita, jakož i snížená hmotnost plodu spolu s opožděným vývojem kostry. Ve dvou publikovaných výzkumných studiích se u králíků vystavených cyklosporinu in utero (10 mg/kg/den subkutánně) vyskytoval snížený počet nefronů, renální hypertrofie, systémová hypertenze a progresivní renální insuficience až do 35 týdnů věku. Březí samice potkanů, které dostávaly 12 mg/kg/den cyklosporinu intravenózně (dvojnásobek doporučené lidské intravenózní dávky), měly plody se zvýšenou incidencí defektů komorové přepážky. Tyto nálezy se neprojevily u jiných druhů a jejich význam pro člověka není znám. Studie kancerogenity byly prováděny u samců i samic potkanů i myší. V 78týdenní studii na myších byl při dávkách 1, 4 a 16 mg/kg/den zaznamenán statisticky významný trend k lymfocytárním lymfomům u samic a incidence hepatocelulárního karcinomu při středních dávkách byla, v porovnání s kontrolami, významně zvýšená u samců. Ve 24měsíční studii na potkanech byl, v porovnání s kontrolami, při dávkách 0,5, 2 a 8 mg/kg/den zaznamenán významně zvýšený výskyt pankreatického adenomu při nízkých dávkách. Incidence hepatocelulárního karcinomu a pankreatického adenomu nebyla závislá na dávkách cyklosporinu. Ve studiích u samců ani samic potkanů nebyly zjištěny poruchy fertility. Cyklosporin nebyl v následujících testech nalezen jako mutagenní/genotoxický (Amesův test, v79-hgprt test, mikronukleární test u myší a čínských křečků, test získaných chromozomálních aberací v kostní dřeni čínských křečků, dominantně letální test u myší, DNA test na spermatu myší). V in vitro testu výměny sesterských chromatid (SCE) indukcí cyklosporinem na lidských lymfocytech byl při vysokých koncentracích v tomto systému náznak pozitivity (tzn. indukce výměny sesterských chromatid). Zvýšená incidence malignit je dobře známou komplikací imunosupresivní léčby u pacientů po transplantaci orgánů. Nejčastějšími nádory jsou non-Hodgkinský lymfom a karcinomy kůže. Riziko malignit při léčbě cyklosporinem je vyšší než u normální, zdravé populace, ale podobné jako u pacientů léčených jinými imunosupresivy. Bylo popsáno, že při snížení nebo vysazení imunosuprese může dojít k regresi lézí. 6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE 6.1. Seznam pomocných látek Měkké želatinové tobolky: Obsah tobolek: Tokoferol -alfa, bezvodý ethanol, propylenglykol, čištěný kukuřičný olej, ricinomakrogol Složení tobolky: černý oxid železitý (E172) (tobolky 25 a 100 mg), oxid titaničitý (E171), glycerol, propylenglykol, želatina, ethanol 90%. Potisk tobolky: karmín, chlorid hlinitý, hydroxid sodný, hydroxypropylmethylcelulosa Perorální roztok: Tokoferol -alfa, bezvodý ethanol, propylenglykol, čištěný kukuřičný olej, ricinomakrogol, dusík 6.2 Inkompatibility Pro tobolky a perorální roztok nejsou popsány. 6.3 Doba použitelnosti Perorální roztok:

3 roky

Tobolky:

3 roky

6.4 Zvláštní opatření pro uchovávání Měkké tobolky: Uchovávejte při teplotě do 25°C v původním obalu, aby byl léčivý přípravek chráněn před vzdušnou vlhkostí Perorální roztok: Uchovávejte při teplotě do 25°C v původním obalu, aby byl léčivý přípravek chráněn před vzdušnou vlhkostí. Sandimmun Neoral musí být uchováván mimo dosah a dohled dětí.

6.4 Druh obalu a velikost balení Sandimmun Neoral, měkké želatinové tobolky: Al/Al blistr, krabička Sandimmun Neoral, perorální roztok: 50 ml šroubovací lékovka z hnědého skla s kovovým uzávěrem,, žlutozelený kryt z plastické hmoty, se šroubovacím uzávěrem, injekční stříkačka z plastické hmoty s kanylou v PE rource, černý PE kryt, tvarovaná folie, krabička. Velikost balení: 50 x 25 mg měkké tobolky 50 x 50 mg měkké tobolky 50 x 100 mg měkké tobolky 50 ml perorální roztok 6.5. Návod k použití přípravku, zacházení s ním (a k jeho likvidaci) K balení připravku Sandimmun Neoral, perorální roztok jsou přiloženy dvě stříkačky k odměření dávek. Stříkačka o objemu 1 ml je určena k odměření dávek do 1 ml (každý stupeň 0,05 ml odpovídá 5 mg cyklosporinu). Stříkačka o objemu 4 ml je určena k odměření dávek vyšších než 1 ml až do objemu 4 ml (každý stupeň 0,1 ml odpovídá 10 mg cyklosporinu). První použití Sandimmun Neoral perorálního roztoku

1.

Odklopte kryt ve středu kovového uzávěru

2.

Odstraňte kompletně celý kovový uzávěr

3.

Odstraňte černou zátku a vyhoďte ji.

4.

Zatlačte kanylu s bílým uzávěrem pevně do hrdla lahvičky.

5.

Podle velikosti předepsaného objemu vyberte odpovídající stříkačku. Pro objem do 1 ml použijte stříkačku o objemu 1 ml, pro objem větší než 1 ml použijte stříkačku o objemu 4 ml. Na bílý uzávěr nasaďte ústí stříkačky.

6.

Natáhněte předepsaný objem do stříkačky (poloha spodního kroužku pístu na stupnici souhlasí s předepsaným objemem).

7.

Dříve, než sundáte stříkačku, odstraňte velké bubliny několikerým natažením a vytlačení obsahu stříkačky zpět. Přítomnost několika nepatrných bublinek není důležitá a neovlivní dávkování.

8.

Obsah stříkačky vystříkněte do malé skleničky s trochou tekutiny, ale nikoli s grapefruitovým džusem. Přiložená stříkačka nesmí přijít do styku s tekutinou ve skleničce. Těsně před užitím může být lék smíchán. Obsah skleničky zamíchejte a okamžitě celý obsah vypijte. Prosím, užijte lék okamžitě po přípravě. Po vypití se sklenička naplní ještě jednou stejnou tekutinou a znovu se vypije. Tím je zajištěno, že byla podána celá dávka.

9.

Po použití stříkačku nevyplachujte, osušte pouze zvenku stříkačku suchým hadříkem a vraťte ji do obalu. Bílý uzávěr s kanylou zůstávají v lahvičce. Lahvičku uzavřete přiloženým krytem.

Následné použití Začněte od bodu 5. 7. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI Novartis s.r.o., Praha, Česká republika.

8. REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A) Sandimmun Neoral 25 mg:

59/649/95 – A/C

Sandimmun Neoral 50 mg:

59/649/95 – B/C

Sandimmun Neoral 100 mg:

59/649/95 – C/C

Sandimmun Neoral 100mg/ml: 59/665/95 - C 9. DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE 2. 8.1995/ 3.5.2006 10. DATUM REVIZE TEXTU 5.9.2012


nahoru

Informace na obalu

1

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU KRABIČKA 1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Sandimmun Neoral 25 mg měkké tobolky Ciclosporinum 2.

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Jedna měkká tobolka obsahuje 25 mg ciclosporinum. 3.

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Pomocné látky: ethanol, propylenglykol, ricinomakrogol aj. 4.

LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

50 měkkých tobolek. 5.

ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Perorální podání. Před použitím si přečtěte příbalovou informaci. 6.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí. 7.

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8.

POUŽITELNOST

Použitelné do: 9.

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte při teplotě do 25°C v původním obalu, aby byl léčivý přípravek chráněn před vzdušnou vlhkostí 10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ

NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

2

11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI Novartis s.r.o., Praha, Česká republika 12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA 59/649/95-A/C 13. ČÍSLO ŠARŽE Č. šarže: 14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis. 15. NÁVOD K POUŽITÍ 16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU sandimmun neoral 25 mg

3

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH NEBO STRIPECH BLISTR 1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Sandimmun Neoral 25 mg měkké tobolky Ciclosporinum 2.

NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Novartis s.r.o. 3.

POUŽITELNOST

Exp 4.

ČÍSLO ŠARŽE

Lot 5.

JINÉ

Tyto informace jsou určeny pouze odborníkům. Pokud máte pochybnosti o nějakém léku, prosím, kontaktujte svého lékaře. Nedoporučujeme se řídit informacemi uvedenými na těchto stránkách, mohou být zastaralé a nepřesné.