Salazopyrin En

Kód 0047712 ( )
Registrační číslo 29/ 245/94-C
Název SALAZOPYRIN EN
Režim prodeje na lékařský předpis
Stav registrace registrovaný léčivý přípravek
Držitel registrace Pfizer, spol. s r.o., Praha, Česká republika
ATC klasifikace

nahoru

Varianty

Kód Náz. Forma
0047712 POR TBL ENT 100X500MG Enterosolventní tableta, Perorální podání
0047713 POR TBL ENT 500X500MG Enterosolventní tableta, Perorální podání

nahoru

Příbalový létak SALAZOPYRIN EN

Stránka 1 z 4

Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls266783/2011

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

SALAZOPYRIN EN

enterosolventní tablety

sulfasalazinum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat. -

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

-

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

-

Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.

-

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo ékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete: 1.

Co je přípravek Salazopyrin EN a k čemu se používá

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Salazopyrin EN užívat

3.

Jak se přípravek Salazopyrin EN užívá

4.

Možné nežádoucí účinky

5

Jak přípravek Salazopyrin EN uchovávat

6.

Další informace

1.

CO JE PŘÍPRAVEK SALAZOPYRIN EN A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Přípravek Salazopyrin EN je určen k celkové léčbě zánětlivých střevních onemocnění, jako je. ulcerózní kolitida (vředový zánět tlustého střeva) a Crohnova choroba (chronické zánětlivé onemocnění trávicího ústrojí). Přípravek Salazopyrin EN je dále určen k léčbě revmatoidní artritidy u dospělých. 2.

ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK SALAZOPYRIN EN UŽÍVAT

Neužívejte přípravek Salazopyrin EN -

jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na sulfasalazin, jeho metabolity nebo na kteroukoli další složku přípravku

-

jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na sulfonamidy nebo salicyláty

-

jestliže trpíte porfyrií.

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Salazopyrin EN je zapotřebí -

jestliže trpíte onemocněním krve

-

jestliže trpíte onemocněním jater nebo ledvin

-

jestliže trpíte závažnou alergií či astmatem

-

jestliže trpíte deficitem glukózo-6-fosfátdehydrogenázy

-

jestliže máte nedostatečný příjem tekutin.

V těchto případech Vám lékař přípravek Salazopyrin EN předepíše pouze ze zvlášť závažných důvodů.

Stránka 2 z 4

Kožní účinky Po použití přípravku Salazopyrin EN byly hlášeny potenciálně život ohrožující kožní vyrážky (Stevens-Johnsonův syndrom a toxická epidermální nekrolýza), projevující se zpočátku jako červené terčovité skvrny nebo kruhovité fleky na kůži trupu často s puchýřem ve svém středu. Další příznaky, po kterých je třeba pátrat, zahrnují vředy v ústech, v krku, v nose, na genitáliích (zevních pohlavních orgánech) a zánět spojivek (červené a oteklé oči). Tyto potencionálně život ohrožující kožní vyrážky jsou často doprovázeny příznaky podobnými chřipkovému onemocnění. Vyrážka může přejít v rozsáhlé puchýře nebo olupování kůže. Největší riziko rozvoje závažných kožních reakcí je v prvním týdnu léčby.

Pokud se u Vás po použití přípravku Salazopyrin EN vyskytne Stevens-Johnsonův syndrom nebo toxická epidermální nekrolýza, nesmíte léčbu přípravkem Salazopyrin EN nikdy znovu zahájit.

Pokud se u Vás objeví vyrážka nebo tyto kožní příznaky, přestaňte přípravku Salazopyrin EN užívat a okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc. Informujte lékaře, že užíváte tento léčivý přípravek. Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval/a v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu. Účinky přípravku Salazopyrin EN a účinky jiných, současně užívaných léků se mohou vzájemně ovlivňovat (např. snížené vstřebávání digoxinu nebo kyseliny listové, žaludeční potíže při podání methotrexátu, útlum kostní dřeně a leukopenie při podání merkaptopurinu nebo jeho proléčiva azathioprinu). Užívání přípravku Salazopyrin EN s jídlem a pitím Tablety se užívají nejlépe po jídle. Tablety se užívají celé, nerozkousané, zapijí se tekutinou. Těhotenství a kojení Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék. Podávání přípravku Salazopyrin EN se v těhotenství nedoporučuje. Léčivá látka se v malém množství vylučuje do mateřského mléka. Je tedy nutná opatrnost, zvláště u předčasně narozených nebo u novorozenců s deficitem glukózo-6-fosfát dehydrogenázy (G-6-PD). Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů Účinek přípravku na schopnost řídit motorová vozidla nebo obsluhovat stroje nebyl zkoumán. 3.

JAK SE PŘÍPRAVEK SALAZOPYRIN EN UŽÍVÁ

Vždy užívejte přípravek Salazopyrin EN přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý/á, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. Tablety se užívají v pravidelných intervalech během dne, nejlépe při jídle. Tablety se užívají celé, nerozkousané, zapijí se tekutinou. Revmatoidní zánět kloubů u dospělých

Dávkování

Dospělí (včetně starších pacientů)

Zahajovací dávka je 500 mg 2x denně, zvyšuje se po 500 mg každé 4 dny až do dávky 2 g/den rozdělené do 2 - 4 dávek. U některých pacientů se účinek léčby může projevit až po 12 týdnech. Není-li po 12 týdnech klinická odpověď dostatečná, je možné denní dávku zvyšovat až na 3 g;

Stránka 3 z 4

u dávek nad 2 g/den je však nutné pacienta pečlivě sledovat.

Zánětlivé střevní onemocnění

Akutní fáze

Zabránění znovuvzplanutí onemocnění

Dospělí (včetně starších pacientů)

Zahajovací dávka je 1 - 2 g/den rozdělené do 3 nebo více dávek. Dávka se postupně zvyšuje na 3 - 8 g/den.

Udržovací dávka je 1 - 2 tablety (500 mg - 1 g) 2-3x denně. V

případě

znovuvzplanutí

onemocnění, je možné zvýšení na 2 - 4 tablety (1 - 2 g) 3-4x denně.

Děti (od 6 let a starší)

40 - 60 mg/kg denně rozdělené do 3 - 4 dávek

20 - 30 mg/kg/den rozdělené do 3 - 4 dávek

Jestliže jste užil/a více přípravku Salazopyrin EN, než jste měl/a Předávkování se může projevit nucením na zvracení a zvracením.. Při předávkování nebo při náhodném požití přípravku Salazopyrin EN dítětem vyhledejte urychleně lékaře. Jestliže jste zapomněl/a užít přípravek Salazopyrin EN Pokud zapomenete užít tabletu, užijte ji co nejdříve, jakmile si vzpomenete. Pokud je již téměř čas užít další tabletu, neužívejte tabletu, kterou jste zapomněl/a užít. Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil/a vynechanou dávku. Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 4.

MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Salazopyrin EN nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Posouzení výskytu nežádoucích účinků může být v jednotlivých případech obtížné, protože různé nepříznivé projevy a příznaky mohou být projevem a příznakem vlastního onemocnění. Některé nežádoucí účinky jsou závislé na dávce a jejich projevy je zpravidla možné zmírnit snížením dávky.

neinfekční zánět mozkomíšních plen, zánět tlustého střeva (kolitida) se vznikem pablán

útlum kostní dřeně se sníženou tvorbou bílých krvinek a krevních destiček, projevující se

zvýšeným sklonem k infekcím a tvorbou modřin, chudokrevnost, další změny červených a bílých krvinek, další poruchy krve

sérová nemoc

nechutenství

deprese

závratě, poškození mozku, bolesti hlavy, postižení nervů, poruchy čichu a chuti

hučení v uších

zánět osrdečníku, modrofialové zbarvení kůže a sliznic

plicní onemocnění projevující se dušností, kašlem, horečkou

bolesti břicha, zhoršení zánětu tlustého střeva, žaludeční nevolnost, průjem, nucení na

zvracení, zánět slinivky břišní, zvracení

selhání jater, zánět jater

těžký zánět kůže spojený s olupováním kůže, tvorba puchýřů, citlivost na světlo, různé kožní

vyrážky a svědění kůže, zarudnutí kůže, vyrážka, vypadávání vlasů, kopřivka

Stránka 4 z 4

bolest nebo onemocnění svalů a kloubů

poruchy ledvin a močových cest, bílkovina nebo krev v moči

snížená tvorba spermií způsobující neplodnost (vysazení léku vede k úpravě)

otok obličeje, horečka, oranžovo-žluté zbarvení kůže

kožní, orgánové i celkové projevy, které po vysazení léku vymizí

Velmi vzácně byly hlášeny potenciálně život ohrožující kožní vyrážky (Stevens-Johnsonův syndrom a toxická epidermální nekrolýza) (viz bod 2). Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 5.

JAK PŘÍPRAVEK SALAZOPYRIN EN UCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí. Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání. Přípravek Salazopyrin EN nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na obalu. Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí. 6.

DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek Salazopyrin EN obsahuje -

Léčivou látkou je sulfasalazinum cum povidono 535 mg, což odpovídá sulfasalazinum 500 mg v jedné tabletě.

-

Pomocnými látkami jsou kukuřičný škrob, celacefát, magensium-stearát, propylenglykol, koloidní bezvodý oxid křemičitý, mastek, makrogol 20000, karnaubský vosk, bílý vosk, emulgující glycerol-monostearát.

Tablety mají charakteristický zápach po octu a etanolu. Jak přípravek Salazopyrin EN vypadá a co obsahuje toto balení Salazopyrin EN jsou žlutooranžové, eliptické, mírně vypouklé potahované tablety rozpustné ve střevě, na jedné straně označené logem. Tablety jsou baleny v plastové nádobce s pojistným víčkem, které je speciálně upraveno pro pacienty s revmatoidní artritidou. Balení lze v případě oslabení ruky snadno otevřít, např. pomocí tužky. Velikost balení: 100 a 500 tablet Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. Držitel rozhodnutí o registraci Pfizer spol. s r.o., Praha, Česká republika Výrobce Kemwell AB, Uppsala, Švédsko Tato příbalová informace byla naposledy schválena 26.9.2012.


nahoru

Souhrn údajů o léku (SPC)

Stránka 1 z 7

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls266783/2011

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1. NÁZEV PŘÍPRAVKU SALAZOPYRIN EN 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Sulfasalazinum cum povidono 535,0 mg, odpovídá sulfasalazinum 500,0 mg v 1 tabletě. 3. LÉKOVÁ FORMA Enterosolventní tablety Popis přípravku: žlutooranžové eliptické, mírně vypouklé, filmem potahované tablety na jedné straně s vyraženým logem. 4. KLINICKÉ ÚDAJE 4.1 Terapeutické indikace Přípravek Salazopyrin EN je určen k celkové léčbě zánětlivých střevních onemocnění jako je ulcerózní kolitida a Crohnova choroba. Přípravek Salazopyrin EN je dále určen k léčbě revmatoidní artritidy u dospělých. 4.2 Dávkování a způsob podání Dávkování se upravuje individuálně podle tolerance pacienta a účinku léčby. U nemocných, kteří ještě nebyli léčeni přípravkem Salazopyrin EN, je doporučeno postupné zvyšování dávky prvních devět dnů. Tablety se polykají vcelku, nerozlomené a nerozdrcené. REVMATOIDNÍ ARTRITIDA Dospělí (včetně starších pacientů) Pro příznivý poměr mezi přínosem a rizikem léčby přípravkem Salazopyrin EN může být léčba zahájena v raných stádiích revmatoidní artritidy. Léčbu zahajujeme nízkou dávkou, 1000 mg denně po dobu 4 dnů, dále v příštích 4 dnech zvyšujeme na 1500 mg denně, jak je uvedeno v tabulce a dále na 2000 mg denně. Někteří nemocní, i když nesnášejí 4 tablety denně, udávají klinické zlepšení i při nižších dávkách. Zkušenosti ukazují, že se účinek léčby projeví během 4-8 týdnů. Pokud se ani po 2-3 měsících nedosáhne uspokojivého účinku, lze dávku zvýšit až na 3 gramy denně. Současná léčba analgetiky a/nebo protizánětlivými léky je doporučena nejméně do té doby, než se projeví příznivý účinek léčby. Dávkovací schéma:

1-4. den

5-8. den

9. den a další

Ráno

500 mg

500 mg

1000 mg

Večer

500 mg

1000 mg

1000 mg

Stránka 2 z 7

Děti (od 6 let a starší) V současné době není určeno dávkovací schéma pro léčbu přípravkem Salazopyrin EN u dětí a dospívajících (chronická juvenilní artritida). ZÁNĚTLIVÁ STŘEVNÍ ONEMOCNĚNÍ Akutní fáze: Dospělí (včetně starších pacientů) U těžkého průběhu onemocnění: počáteční dávka 2-4 tablety (1-2 g) denně ve 3 nebo více stejných dávkách. Dávku lze postupně navyšovat na 6-16 tablet (3-8 g denně). U středně těžkého a lehkého průběhu onemocnění: 2 tablety (1 g) 3-4x denně. Děti (od 6 let a starší) 40-60 mg/kg tělesné hmotnosti/den, rozděleně do 3-4 dávek. Profylaxe recidiv: Dospělí (včetně starších pacientů) U ulcerózního zánětu tlustého střeva ve stavu vymizení všech klinických projevů se doporučuje udržovací dávka 1-2 tablety (0,5-1 g) 2-3x denně; udržovací dávku je možné podávat neomezeně dlouho (pokud se neobjeví nežádoucí účinky). V případě, že se znovu projeví příznaky onemocnění, doporučuje se dávky zvýšit na 2-4 tablety (1-2 g) 3-4x denně. Děti (od 6 let a starší) 20-30 mg/kg tělesné hmotnosti/ den, rozděleně do 3-4 dávek. 4.3 Kontraindikace

Hypersenzitivita na sulfasalazin a jeho metabolity, na sulfonamidy nebo salicyláty a na

kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1.

Porfyrie

4.4 Zvláštní upozornění a opatření pro použití Před zahájením léčby přípravkem Salazopyrin EN by měl být zkontrolován krevní obraz, (včetně rozboru bílých krvinek) a jaterní funkce. V průběhu prvních 3 měsíců léčby by se tyto testy měly opakovat 1x za 14 dní. V dalších třech měsících léčby se tyto testy provádějí 1x měsíčně a posléze 1x za 3 měsíce nebo podle klinické potřeby. U všech pacientů musí být před zahájením léčby a v prvních 3 měsících léčby alespoň 1x měsíčně sledována funkce ledvin (včetně rozboru moči). Výskyt klinických příznaků, jako je bolest v krku, horečka, bledost, purpura nebo žloutenka během léčby sulfasalazinem může svědčit pro myelosupresi, hemolýzu nebo hepatotoxicitu. Před vyhodnocením výsledků laboratorních testů se doporučuje léčbu sulfsalazinem přerušit. Sulfasalazin by neměl být podáván pacientům s poruchou jaterních funkcí, s poruchou renálních funkcí nebo krevními dyskraziemi, jestliže případný přínos nepřeváží rizika jeho podávání. Pacientům s těžkou alergií nebo astma bronchiale by měl být sulfasalazin podáván s opatrností. Užití u dětí se systémovou juvenilní revmatoidní artritidou může způsobit reakce obdobné sérové nemoci, proto se u těchto pacientů nedoporučuje sulfasalazin podávat.

Stránka 3 z 7

U pacientů s deficitem glukózo-6-fosfát dehydrogenázy může sulfasalazin, podobně jako jiné sulfonamidy, způsobit hemolytickou anemii. Perorálně podaný sulfasalazin inhibuje absorpci a metabolismus kyseliny listové a může způsobit její nedostatek (viz bod 4.6 Těhotenství a kojení), což může mít za následek závažné poruchy krve (např. makrocytózu a pancytopenii). Vzhledem k tomu, že sulfasalazin způsobuje vylučování krystalů močí a tvorbu ledvinových kamenů, je nutné zajistit dostatečný příjem tekutin. Bylo prokázáno, že sulfasalazin narušuje mužskou fertilitu (oligospermie a infertilita). Tento účinek odeznívá do 2-3 měsíců po vysazení sulfasalazinu. Kožní účinky Byly hlášeny život ohrožující kožní reakce Stevens-Johnsonova syndromu (SJS) a toxické epidermální nekrolýzy (TEN) po použití sulfasalazinu. Pacienti mají být upozorněni na příznaky těchto závažných kožních reakcí a mají být důkladně sledováni s ohledem na možný výskyt kožních reakcí. Nejvyšší riziko rozvoje SJS nebo TEN je v prvním týdnu léčby. Pokud se vyskytnou příznaky SJS nebo TEN (např. zhoršující se kožní vyrážka, často s puchýři nebo slizničními lézemi), léčba sulfasalazinem má být přerušena. Nejlepší výsledky při zvládání SJS a TEN je možné dosáhnout včasným stanovením diagnózy a okamžitým vysazením suspektních léčivých přípravků. Časné přerušení léčby je spojeno s lepší prognózou. Pokud dojde u pacienta k rozvoji SJS nebo TEN po užití sulfasalazinu, sulfasalazin nesmí být u pacienta nikdy znovu nasazen. 4.5 Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce Při současném používání digoxinu se sulfasalazinem bylo pozorováno snížené vstřebávání digoxinu. Při současném podání sulfasalazinu a merkaptopurinu nebo jeho proléčiva azathioprinu byl díky inhibici enzymu thiopurin-methyltransferázy sulfasalazinem zaznamenán útlum kostní dřeně a leukopenie. Souběžné perorální podání sulfasalazinu a methotrexátu pacientům s revmatoidní artritidou nemělo vliv na farmakokinetiku obou látek. Byl ale hlášen zvýšený výskyt gastrointestinálních nežádoucích účinků, zvláště nauzey. 4.6 Těhotenství a kojení Těhotenství Reprodukční studie s potkany a králíky neprokázaly poškození plodu. Při dlouholetém používání ani v klinických studiích nebylo zaznamenáno žádné riziko teratogenních účinků. Perorálně podaný sulfasalazin inhibuje absorpci a metabolismus kyseliny listové a může způsobit její nedostatek. Vzhledem k tomu, že možné poškození plodu nelze úplně vyloučit, doporučuje se sulfasalazin v těhotenství používat pouze v nezbytných případech. Kojení Byla prokázána přítomnost sulfasalazinu a sulfapyridinu v mateřském mléce. U předčasně narozeného dítěte nebo dítěte s deficitem glukózo-6-fosfát dehydrogenázy je nutná zvýšená opatrnost. U kojenců, jejichž matky užívaly sulfasalazin, byly hlášeny případy průjmů nebo stolice s příměsí krve. V těchto případech oba projevy ustoupily po vysazení sulfasalazinu. 4.7 Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje Účinek sulfasalazinu na schopnost řízení motorových vozidel nebo obsluhu strojů nebyl systematicky hodnocen.

Stránka 4 z 7

4.8 Nežádoucí účinky Nežádoucí účinky jsou uvedeny v tabulce, jsou tříděné podle orgánových systémů a četnosti. Četnosti jsou definované jako: velmi časté (≥ 1/10), časté (≥ 1/100, < 1/10), méně časté (≥ 1/1,000, < 1/100), vzácné (≥1/10,000, <1/1,000); velmi vzácné (< 1/10,000) a není známo (není možné z dostupných dat určit).

Infekce a infestace

Není známo

aseptická meningitida, pseudomembranózní kolitida

Poruchy

krve

a

lymfatického systému

Časté

leukopenie

Méně časté

trombocytopenie

Není známo

agranulocytóza, aplastická anémie, hemolytická anémie, makrocytóza, megaloblastická anémie, pancytopenie

Poruchy

imunitního

systému

Není známo

sérová nemoc

Poruchy metabolismu a výživy

Časté

ztráta chuti k jídlu

Psychiatrické poruchy

Méně časté

deprese

Poruchy

nervového

systému

Časté

závrať, bolest hlavy, porucha chuti

Není známo

encefalopatie, periferní neuropatie, porucha čichu

Poruchy

ucha

a

labyrintu

Časté

tinitus

Srdeční poruchy

Není známo

perikarditida, cyanóza

Respirační, hrudní a mediastinální poruchy

Časté

kašel

Méně časté

dyspnoe

Není známo

fibrózní

alveolitida,

intersticiální

plicní

onemocnění, eosinofilní infiltrace

Gastrointestinální poruchy

Velmi časté

žaludeční potíže, nauzea

Časté

bolest břicha, průjem, zvracení

Není známo

zhoršení ulcerativní kolitidy, pankreatitida

Jaterní poruchy

Není známo

selhání jater, fulminantní hepatitida, hepatitida

Poruchy

kůže

a

podkožní tkáně

Časté

pruritus

Méně časté

alopecie, kopřivka

Není známo

epidermální nekrolýza (Lyellův syndrom), Stevens-Johnsonův syndrom (SJS), toxická epidermální nekrolýza (TEN) – viz bod 4.4, poléková vyrážka s eosinofilií a celkovými projevy (DRESS), toxická pustuloderma, erytém, exantém, exfoliativní dermatitida, lichen planus, fotosenzitivita

Poruchy

svalové,

kosterní soustavy a pojivové tkáně

Časté

artralgie

Není známo

systémový

lupus

erythematosus,

Sjögrenův

syndrom

Poruchy

ledvin

a

močových cest

Časté

proteinurie

Není známo

nefrotický

syndrom,

intersticiální

nefritida,

vylučování krystalů močí, hematurie

Stránka 5 z 7

Poruchy reprodukčního systému a prsu

Není známo

reversibilní oligospermie

Celkové

poruchy

a

reakce v místě aplikace

Časté

horečka

Méně časté

otok obličeje

Není známo

žluté zbarvení kůže a tělních tekutin

Vyšetření

Méně časté

zvýšení hladin jaterních enzymů

Není známo

indukce tvorby autoprotilátek,

4.9 Předávkování Obdobně jako u ostatních sulfonamidů jsou nejčastějšími příznaky předávkování - obdobně jako u všech sulfonamidů - nauzea a zvracení. Předávkování sulfasalazinu pravděpodobně nevede k těžké intoxikaci, s výjimkou nemocných se zhoršenou funkcí ledvin. Léčba: symptomatická a podpůrná - časné vyprázdnění žaludečního obsahu, dostatek i.v. podaných tekutin ke zvýšení diurézy, alkalizace podáváním natrium bikarbonátu i.v. Vždy je třeba mít na paměti riziko oligurie a anurie. V případě vzniku anurie zahájíme dialýzu, u methemohemoglobinémie (cyanóza) podáváme methylénovou modř v dávce 1-2 mg/kg tělesné hmotnosti pomalu, nitrožilně. Při úplné blokádě krystaly případně následuje katetrizace ureterů, jinak převážně symptomatologická léčba. V případě sulfahemoglobinémie je vhodná transfúze. 5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI 5.1 Farmakodynamické vlastnosti Farmakoterapeutická skupina: sulfonamidové chemoterapeutikum, antiflogistikum, ATC kód A07EC01 Mechanizmus účinku sulfasalazinu, který se bakteriálním působením ve střevě (štěpením azo-vazby) rozkládá a vytváří dva hlavní metabolity - sulfapyridin a mesalazin (5-kyselina salicylová) zůstává ne zcela objasněn. Protizánětlivé a imunomodulační účinky sulfasalazinu a jeho metabolitů byly pozorovány in vitro a na zvířecím modelu. V autoradiografických studiích na zvířatech byla prokázána jejich afinita k pojivové tkáni, dosažení relativně vysoké koncentrace v serózních tekutinách a stěnách střev či jaterních tkáních. Klinické studie u pacientů s ulcerózní kolitidou při rektálním podání naznačily, že hlavní terapeutický účinek má sulfapyridin a mesalazin. U revmatoidní artritidy lze však pouze obtížně specifikovat klinický význam jednotlivého působení sulfasalazinu, sulfapyridinu a mesalazinu. 5.2 Farmakokinetické vlastnosti In vivo studie ukazují, že absolutní biologická dostupnost perorálně podaného sulfasalazinu je méně než 15% mateřské látky. Ve střevě je sulfasalazin působením bakterií metabolizován na sulfapyridin a mesalazin. Sulfapyridin je poté stěnou střevní relativně dobře absorbován a z větší části metabolizován. Mesalazin zůstává z větší části v tlustém střevě a je vyloučen do stolice. Absorpce: Po perorálním podání 1 g sulfasalazinu 9 zdravým mužským dobrovolníkům se méně než 15% dávky absorbovalo jako mateřská látka. 90 minut po podání byly u zdravých dobrovolníků zaznamenány detekovatelné sérové koncentrace sulfasalazinu. Maximální sérová koncentrace je dosažena po 3-12 hodinách s vrcholem (6 mcg/ml) za 6 hodin. Oproti tomu vrcholové plazmatické koncentrace sulfapyridinu a mesalazinu je dosaženo za zhruba 10 hodin po podání. Tento delší čas koreluje s nutností gastrointestinálního transitu do nižších střevních

Stránka 6 z 7

etáží, kde dochází k metabolismu pomocí bakterií. Sulfapyridin se velmi dobře absorbuje z tlustého střeva a jeho odhadovaná biologická dostupnost je 60%. Ve stejné studii bylo prokázáno, že se mesalazin vstřebává z gastrointestinálního traktu s mnohem nižší odhadovanou biologickou dostupností 10-30%. Distribuce: Po intravenózní injekci je vypočítaný distribuční objem (Vdss) sulfasalazinu 7,5 ± 1,6 litru. Sulfasalazin se silně váže na albumin (>99,3%), zatímco sulfapyridin se váže na albumin pouze ze 70%. Acetylsulfapyridin, hlavní metabolit sulfapyridinu, se váže z 90% na plazmatické bílkoviny. Metabolismus: Přibližně 15% dávky sulfasalazinu je absorbováno jako mateřská látka a je do jisté míry metabolizováno v játrech na 2 metabolity. Pozorovaný plazmatický poločas intravenózního sulfasalazinu je 7,6 ± 3,4 hodiny. Primární cestou metabolismu sulfapyridinu je acetylace na acetylsulfapyridin. Míra metabolismu je závislá na fenotypu pacienta. U pacientů s dobrou schopností acetylace je střední plazmatický poločas sulfapyridinu 10,4 hodin, u pacientů se sníženou schopností acetylace je 14,8 hodin. Sulfapyridin může být rovněž metabolizován na 5-hydroxy-sulfapyridin (SPOH) a N-acetyl-5-hydroxy-sulfapyridin. Mesalazin se primárně metabolizuje jak v játrech, tak ve střevě na N-acetyl-5-aminosalicylovou kyselinu cestou nezávislou na acetylaci a souvisejícím fenotypu. Vzhledem k nízkým plazmatickým hladinám mesalazinu po perorálním podání nelze spolehlivě odhadnout jeho plazmatický poločas. Vylučování: Absorbovaný sulfapyridin a mesalazin i jejich metabolity jsou primárně eliminovány močí jako volné metabolity nebo jako glukuronidované konjugáty. Větší část mesalazinu zůstává uvnitř kolon a je vyloučena jako mesalazin a acetyl-5-aminosalycilová kyselina stolicí. Vypočítaná clearance sulfasalazinu po intravenózním podání byla 1 litr/h. Renální clearance je odhadnuta na 37% celkové clearance. 5.3 Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti 2-letá studie kancerogenity po perorálním podání byla provedena u samců i samic potkanů F344/N a myší B6C3F1. Sulfalazin byl testován na potkanech v dávkách 84 (496 mg/m2), 168 (991 mg/m2) a 337,5 (1991 mg/m2) mg/kg/den. U samců potkanů byl pozorován statisticky významný nárůst incidence papilomů z přechodovýh buněk infiltrujících stěny močového měchýře. 2 (4%) ze samic potkanů, které dostávaly dávku 337,5 mg/kg, měly papilom z přechodových buněk infiltrujících ledviny. Zvýšená incidence novotvarů močového měchýře a ledvin u potkanů byla rovněž spojena s vyšší tvorbou ledvinových kamenů a hyperplázií epitelu z přechodových buněk. Ve studii u myší byl sulfasalazin testován v dávkách 675 (2025 mg/m2), 1350 (4050 mg/m2) and 2700 (8100 mg/m2) mg/kg/den. Incidence hepatocelulárního adenomu nebo karcinomu u samců a samic myší byla významně vyšší než u kontrol, a to u všech testovaných dávek. V testu bakteriální reverzní mutace (Amesův test), ani v testu genu HGPRT na buňky lymfomu u myší L51784 nevykazoval sulfasalazin mutagenicitu. Nicméně sulfasalazin ukázal nejasnou mutagenní odpověď v mikrojadérkovém testu kostní dřeně potkanů a myší a v testu periferních červených krvinek myší, dále při výměně sesterských chromatid, chromozálních aberacích a také mikrojadérkovém testu humánních lymfocytů . V reprodukčních studiích u potkanů při dávkách 800 mg/kg/den (4800 mg/m2) byla u samců pozorována porucha fertility. U mužů léčených sulfasalazinem byla popsána oligospermie a neplodnost. Po vysazení léčby tyto účinky vymizely. 6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE 6.1 Seznam pomocných látek

Stránka 7 z 7

Kukuřičný škrob, celacefát, magnesium-stearát, propylenglykol, koloidní bezvodý oxid křemičitý, mastek, makrogol 20 000, karnaubský vosk, bílý vosk, emulgující glycerol-monostearát 6.2 Inkompatibility Neuplatňuje se. 6.3 Doba použitelnosti 5 let 6.4 Zvláštní opatření pro uchovávání Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání. 6.5 Druh obalu a velikost balení Plastická nádobka s pojistným víčkem, krabička. Velikost balení: 500 a 100 tablet 6.6 Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku přípravku a pro zacházení s ním Šroubovací uzávěr je speciálně upraven pro pacienty s revmatoidní artritidou. Balení se snadno otevře např. pomocí tužky v případě oslabení ruky. Všechen nepoužitý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními požadavky. 7. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI Pfizer spol. s r.o., Praha, Česká republika 8. REGISTRAČNÍ ČÍSLO 29/245/94-C 9. DATUM PRVNÍ REGISTRACE / PRODLOUŽENÍ REGISTRACE 9.3.1994 / 10. DATUM REVIZE TEXTU 26.9.2012


nahoru

Informace na obalu

Strana 1 (celkem 4)

Salazopyrin EN enterosolventní tablety 500 mg sulfasalazinum 100 tablet -----xxx----- Jedna tableta obsahuje: Sulfasalazinum cum povidono 535,0 mg, což odpovídá sulfasalazinum 500,0 mg, Pomocné látky: propylenglykol aj. Dávkování: podle doporučení lékaře Tablety je nutno polykat celé! Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání. Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí ! Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny. Uvedení názvu léčivého přípravku na obalu Braillovým písmem: Salazopyrin EN -----------xxx----------- Držitel rozhodnutí o registraci Pfizer spol. s r.o., Praha, Česká republika Reg. číslo: 29/245/94-C ----xxx---- Salazopyrin EN enterosolventní tablety 500 mg

sulfasalazinum 100 tablet ------xxx----- Číslo šarže: Datum výroby: Použitelné do: EAN

Strana 2 (celkem 4)

------- ETIKETA ------------- Jedna tableta obsahuje: Sulfasalazinum cum povidono 535,0 mg, což odpovídá sulfasalazinum 500,0 mg, Dávkování: podle doporučení lékaře Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí ! Tablety je nutno polykat celé Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání. Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny. -------xxx---------- Salazopyrin EN enterosolventní tablety 500 mg sulfasalazinum 100 tablet ---------xxx---------- Držitel rozhodnutí o registraci: Pfizer spol. s r.o., Praha, Česká republika Reg. č. 29/245/94-C Číslo šarže: Datum výroby: Použitelné do:

Strana 3 (celkem 4)

Salazopyrin EN enterosolventní tablety 500 mg sulfasalazinum 500 tablet -----xxx----- Jedna tableta obsahuje: Sulfasalazinum cum povidono 535,0 mg, což odpovídá sulfasalazinum 500,0 mg, Pomocné látky: propylenglykol aj. Dávkování: podle doporučení lékaře Tablety je nutno polykat celé ! Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání. Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí ! Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny. Uvedení názvu léčivého přípravku na obalu Braillovým písmem: Salazopyrin EN -----------xxx----------- Držitel rozhodnutí o registraci Pfizer spol. s r.o., Praha, Česká republika Reg. číslo: 29/245/94-C ----xxx---- Salazopyrin EN enterosolventní tablety 500 mg

sulfasalazinum 500 tablet ------xxx----- Číslo šarže: Datum výroby: Použitelné do: EAN

Strana 4 (celkem 4)

------- ETIKETA ------------- Jedna tableta obsahuje: Sulfasalazinum cum povidono 535,0 mg, což odpovídá sulfasalazinum 500,0 mg, Dávkování: podle doporučení lékaře Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí ! Tablety je nutno polykat celé Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání. Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny. -------xxx---------- Salazopyrin EN enterosolventní tablety 500 mg sulfasalazinum 500 tablet ---------xxx---------- Držitel rozhodnutí o registraci: Pfizer spol. s r.o., Praha, Česká republika Reg. č. 29/245/94-C Číslo šarže: Datum výroby: Použitelné do:

Tyto informace jsou určeny pouze odborníkům. Pokud máte pochybnosti o nějakém léku, prosím, kontaktujte svého lékaře. Nedoporučujeme se řídit informacemi uvedenými na těchto stránkách, mohou být zastaralé a nepřesné.