Saizen 5,83 Mg/ml Injekční Roztok

Kód 0156189 ( )
Registrační číslo 56/ 104/11-C
Název SAIZEN 5,83 MG/ML INJEKČNÍ ROZTOK
Režim prodeje na lékařský předpis
Stav registrace registrovaný léčivý přípravek
Držitel registrace Merck Serono Europe Limited, Londýn, Velká Británie
ATC klasifikace

nahoru

Varianty

Kód Náz. Forma
0156188 INJ SOL 1X1.03ML/6MG Injekční roztok, Injekce
0156189 INJ SOL 5X1.03ML/6MG Injekční roztok, Injekce

nahoru

Příbalový létak SAIZEN 5,83 MG/ML INJEKČNÍ ROZTOK

Příloha č. 1a) k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls68031/2012

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

Saizen 5,83 mg/ml injekční roztok

somatropinum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informace dříve, než začnete tento přípravek užívat.-

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že ji budete potřebovat přečíst znovu.

-

Máte-li jakékoli další otázky, obraťte se na svého lékaře nebo lékárníka.

-

Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.

-

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete:1.

Co je přípravek Saizen a k čemu se používá

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Saizen používat

3.

Jak se přípravek Saizen používá

4.

Možné nežádoucí účinky

5.

Jak přípravek Saizen uchovávat

6.

Další informace

1.

CO JE PŘÍPRAVEK SAIZEN A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Saizen je růstový hormon. Hlavním účinkem přípravku Saizen je zvýšení růstu u dětí a dospívajících a léčba dospělých s nedostatkem růstového hormonu.Růstový hormon (somatropin) obsažený v přípravku Saizen je téměř identický s přirozeným lidským růstovým hormonem, ale vyrábí se laboratorně v procesu označeném jako „rekombinantní DNA technologie” (genetické inženýrství).

Saizen se používá:

U dětí a dospívajících:-

k léčbě dětí malého vzrůstu způsobeného poruchou růstu z důvodu snížené či chybějící sekrece endogenního růstového hormonu,

-

k léčbě poruchy růstu u dívek s gonádovou dysgenezí (Turnerův syndrom) doloženou analýzou chromozomů,

-

k léčbě poruchy růstu u dětí před pubertou z důvodu chronického ledvinného selhání, což je onemocnění, při kterém je poškozená funkce ledvin,

-

k léčbě poruchy dětí, které se narodily malé na svůj gestační věk a u kterých nedošlo k vyrovnání růstu do 4 let věku

U dospělých:-

léčba u dospělých s evidentním nedostatkem růstového hormonu (deficit růstového hormonu).

Tato léčba je podávána dospělým, kteří mají závažný nedostatek růstového hormonu, který byl diagnostikován pomocí vyšetření.

Důvod, proč byla léčba předepsána právě Vám nebo Vašemu dítěti, Vám vysvětlí lékař nebo lékárník.

2.

ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK SAIZEN

POUŽÍVAT

Nepoužívejte Saizen a informujte svého lékaře:-

pokud jste (nebo Vaše dítě) alergický/á (přecitlivělý/á) na somatropin nebo jiné složky přípravku nebo tekutinu používanou pro přípravu injekce,

-

pokud Vám bylo řečeno, že se Vašemu dítěti již uzavřely epifýzy a tudíž že dosáhlo své konečné výšky,

-

jestliže máte aktivní nádor (rakovinu), přípravek Saizen neužívejte a oznamte to svému lékaři. Nádory musí být inaktivní a před zahájením léčby přípravkem Saizen musí být vaše protinádorová léčba ukončena.

-

pokud máte nebo Vaše dítě má akutní závažné onemocnění, komplikace po chirurgickém výkonu na otevřeném srdci, v břiše, vícečetné trauma, akutní dechové selhání nebo podobné stavy.

Léčba přípravkem Saizen musí být ukončena u dětí s chronickým onemocněním ledvin v obdobítransplantace ledvin.

Zvláštní opatrnosti při léčbě přípravkem Saizen je zapotřebíLéčba musí být prováděna pod pravidelným dohledem lékaře, který má zkušenosti s diagnózou a léčbou pacientů s nedostatkem růstového hormonu.

Krátce po podání přípravku Saizen můžete (nebo Vaše dítě) pocítit vratkost a lehkou závrať z důvodu nízké hladiny cukru v krvi. Tento pocit rychle odezní. Potom mohou hladiny cukru v krvi za 2-4 hodin po podání stoupnout. Jelikož růstový hormon může ovlivnit zpracování cukru v krvi, budou krevní hladiny cukru Vaším lékařem pravidelně sledovány. Somatropin může Vám nebo Vašemu dítěti přivodit zvýšení hladiny cukru v krvi.

Pokud jste Vy nebo Vaše dítě diabetik nebo se diabetes vyskytuje v rodině, lékař bude Vás nebo Vaše dítě pečlivě sledovat během léčby přípravkem Saizen a může změnit léčbu diabetu.

Mějte na paměti, že je nutné docházet na pravidelná kontrolní vyšetření u očního lékaře.

Saizen může ovlivnit činnost štítné žlázy. Z toho důvodu může lékař navíc předepsat další hormon, pokud zjistí, že Vy nebo Vaše dítě trpíte nedostatkem hormonu štítné žlázy.

Saizen může způsobit zadržení tekutin u dospělých pacientů. To se může projevit jako otok a bolest kloubů nebo svalů. Pokud si všimnete těchto příznaků, informujte o tom svého lékaře, který může upravit dávku přípravku Saizen.

Pokud jste v minulosti Vy nebo Vaše dítě měli nějaké onemocnění zasahující mozek, např. nádor, lékař Vás nebo Vaše dítě bude pravidelně vyšetřovat, jestli nedošlo k opakovanému výskytu. Prosíme, pamatujte, že neexistuje žádný důkaz naznačující vliv přípravku Saizen na opakovaný výskyt takového onemocnění.

U některých pacientů se může během léčby přípravkem Saizen rozvinout otok mozku. Pokud si Vy nebo Vaše dítě stěžujete na silné nebo opakované bolesti hlavy, problémy s viděním a zvrací nebo je mu nevolno, ihned volejte svého lékaře. V takovém případě může být nutné léčbu růstovým hormonem přerušit, ačkoli po určité době může být léčba znovu zahájena. Pokud se symptomy otoku mozku vrátí, musí být léčba přípravkem Saizen ukončena.

Pokud se injekce vpichuje delší dobu do stejného místa, může dojít k jeho poškození. Proto je důležité místo vpichu stále obměňovat. Váš lékař nebo sestra Vás informují o tom, do kterých míst na těle by měla být injekce podávána (viz Jak se přípravek Saizen používá).

U některých dětí s nedostatkem růstového hormonu se rozvinula leukémie (zvýšený počet bílých krvinek), a to v případě, že byly i nebyly léčeny růstovým hormonem. Riziko rozvoje leukémie může

tedy být o něco vyšší u dětí s nedostatkem růstového hormonu. Příčinný vztah s léčbou růstovým hormonem nebyl nalezen.

U dětí s hormonálními či ledvinnými problémy se častěji mohou vyskytnout problémy s kyčlemi. Pokud Vaše dítě trpí chronickým ledvinným selháním, ke kterému dochází při poškození ledvin, mělo by být pravidelně kontrolováno, zda se nerozvíjí onemocnění kostí. Není jisté, zda je onemocnění kostí u dětí s hormonálními či ledvinnými problémy ovlivňováno léčbou růstovým hormonem. Před zahájením léčby by mělo být provedeno rentgenové vyšetření kyčlí. Pokud Vaše dítě začne kulhat nebo si stěžovat na bolesti kyčlí či kolene během léčby přípravkem Saizen, informujte lékaře.

U dětí s chronickým ledvinným selháním by měla být léčba přípravkem Saizen ukončena v době transplantace ledvin.

Saizen není indikovaný pro dlouhodobou léčbu pediatrických pacientů s poruchou růstu v důsledku geneticky potvrzeného Prader-Williho syndromu, pokud nemají také diagnózu deficitu růstového hormonu. Byly hlášeny případy spánkové apnoe a náhlého úmrtí po zahájení léčby růstovým hormonem u pediatrických pacientů s Prader-Williho syndromem, kteří měli jeden nebo více následujících rizikových faktorů: těžká obezita, předchozí výskyt respiračních poruch nebo spánková apnoe nebo nezjištěná infekce dýchacích cest.

Růstový hormon by obecně neměl být používán u lidí, kteří mají závažné onemocnění.

Pokud nebudete na léčbu přípravkem Saizen reagovat, mohou se u vás tvořit protilátky proti růstovému hormonu. Váš lékař provede příslušná vyšetření pro stanovení těchto protilátek.

Pokud je Vám více než 60 let nebo pokud užíváte Saizen velice dlouhou dobu, měl/a byste být častěji vyšetřen/a lékařem. Je to proto, že dosud nejsou dostatečné zkušenosti s léčbou starších lidí a velmi dlouhodobou léčbou, proto takové situace vyžadují zvýšenou péči.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravkyObvykle je bezpečné užívat jiné léky. Pokud však Vy nebo Vaše dítě užíváte kortikosteroidy, je důležité, abyste informovali lékaře či lékárníka. Tyto léky mohou vzájemně reagovat s přípravkem Saizen, proto může být nutné, aby lékař upravil jejich dávku nebo dávku přípravku Saizen. Kortikosteroidy se používají k léčbě některých onemocnění jako astma, alergie, odmítnutí ledvin a revmatoidní artritida.Informujte prosím svého lékaře nebo lékárníka, pokud užíváte nebo jste začal/a užívat další léky, včetně těch, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Těhotenství a kojeníPřed použitím jakéhokoli léku se poraďte s lékařem či lékárníkem.

Zatím neexistuje dostatek důkazů ze studií na lidech ohledně bezpečnosti léčby růstovým hormonem během těhotenství a kojení. Saizen by neměl být užíván během těhotenství, pokud to není bezpodmínečně nutné. Pokud otěhotníte, informujte o tom ihned svého lékaře. Pokud kojíte, informujte svého lékaře před zahájením užívání přípravku Saizen.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojůNebyly provedeny žádné studie hodnotící účinky přípravku Saizen na schopnost řídit motorová vozidla a obsluhovat stroje.Somatropin neovlivňuje pacientovu schopnost řídit či obsluhovat stroje.

3.

JAK SE PŘÍPRAVEK SAIZEN POUŽÍVÁ

Vždy užívejte Saizen dle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý/á, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Dávkování

Saizen by se měl používat večer před spaním.

Dávkování a frekvence podávání přípravku Saizen budou přizpůsobeny lékařem podle povrchu Vašeho těla nebo povrchu těla Vašeho dítěte nebo podle tělesné hmotnosti.

Děti a dospívající:-

Malý vzrůst v důsledku chybějících nebo nedostatečných hladin přirozeného růstového hormonu:0,7-1,0 mg/m

2 tělesného povrchu denně nebo 0,025-0,035 mg/kg tělesné hmotnosti denně při

podkožním podání.

-

Porucha růstu u dívek způsobená gonádovou dysgenezí (Turnerův syndrom):1,4 mg/m

2 tělesného povrchu denně nebo 0,045-0,050 mg/kg tělesné hmotnosti denně při

podkožním podání.Pokud je Vaše dcera léčena kvůli Turnerovu syndromu a zároveň užívá neandrogenní anabolické steroidy, může dojít ke zvýšení růstové odpovědi. Pokud si nejste jistí ohledně těchto léků, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

-

Porucha růstu u dětí před pubertou následkem chronického ledvinného selhání:

1,4 mg/m

2 tělesného povrchu, přibližně 0,045 – 0,050 mg/kg tělesné váhy denně při podkožním

podání. -

Poruchy růstu u dětí, které se narodily malé na svůj gestační věk:1 mg/m

2 tělesného povrchu, přibližně 0,035 mg/kg tělesné hmotnosti denně při podkožním

podání.

Dospělí:-

Nedostatek růstového hormonu u dospělých:Na začátku léčby se doporučují nízké dávky 0,15 – 0,30 mg podávané každý den podkožní injekcí. Váš lékař bude dávku postupně upravovat. Doporučená konečná dávka zřídka překračuje 1,0 mg/denně. Obecně by měla být podávána nejmenší ještě účinná dávka. U starších pacientů nebo pacientů s nadváhou mohou být nutné nižší dávky.

Způsob a cesta podání

Dávku a frekvenci podávání přípravku Saizen stanoví Váš lékař podle velikosti Vašeho těla (těla Vašeho dítěte) nebo tělesné hmotnosti. Saizen by měl být obecně podáván denně ve formě podkožní injekce (pod kůži).

Důležitá informacePro podávání přípravku Saizen čtěte pečlivě následující informace.Pokud se injekce vpichuje delší dobu do stejného místa, může dojít k jeho poškození. Je důležité měnit místo aplikace injekce. Váš lékař nebo lékárník Vám poradí, které části těla byste měl/a používat.Nepoužívejte žádné oblasti, ve kterých cítíte bulky, tvrdé uzlíky, vklesliny nebo bolest; informujte svého lékaře nebo lékárníka o všem, co zjistíte. Kůži v místě aplikace injekce očistěte pomocí mýdla a vody.

Zásobní vložka s roztokem přípravku Saizen je připravena k použití s bezjehlovým autoinjektorem cool.click nebo s autoinjektorem easypod. Připravte vše, co budete potřebovat pro injekci roztoku na čistou plochu a umyjte si ruce vodou a mýdlem.

Roztok by měl být čirý až mírně zakalený, bez pevných částic. Pokud roztok obsahuje pevné částice, nesmí být aplikován.

Jak provádět denní aplikace přípravku SaizenPro informace o tom, jak vložit zásobní vložku do bezjehlového autoinjektoru cool.click nebo do autoinjektoru easypod a aplikovat roztok přípravku Saizen čtěte, prosím, pečlivě příslušnou příručku,

která je součástí každého balení autoinjektoru. Autoinjektor easypod je určen hlavně pro děti od věku 7 let a pro dospělé. Používání autoinjektorů dětmi by mělo být prováděno vždy pod dohledem dospělého.

Frekvence podáváníDoporučuje se, aby byl přípravek Saizen aplikován večer před spaním.

Délka léčbyVaše dítě by mělo ukončit léčbu tímto přípravkem, když dosáhne uspokojivé výšky nebo již jeho/její kosti nemohou dále růst, což posoudí jeho/její lékař. Léčba přípravkem Saizen bude ukončena u dětí s chronickým selháním ledvin v době transplantace ledvin.

Jestliže jste užil/a více přípravku Saizen než jste měl/aPokud jste aplikoval/a příliš mnoho přípravku Saizen, měl/a byste informovat svého lékaře, protože může být nutné mírně upravit dávku. Aplikace příliš velké dávky může vyvolat změny hladiny krevního cukru, což by mohlo způsobit (nebo Vašemu dítěti) třes a lehkou závrať. Pokud k tomu dojde, kontaktujte co nejdříve svého lékaře.

Pokud zapomenete užít přípravek SaizenPokud zapomenete užít dávku, informujte svého lékaře, protože může být nutné mírně změnit dávku.

Pokud jste přestal/a užívat přípravek SaizenNeukončujte užívání přípravku Saizen bez souhlasu svého lékaře.

Máte-li případně další otázky ohledně používání přípravku, zeptejte se, prosím, svého lékaře nebo lékárníka.

4.

MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako ostatní léky může přípravek Saizen vyvolat nežádoucí účinky, které se ovšem nemusí vyskytnout u každého.

Informujte svého lékaře ihned, pokud se u Vás vyskytne silná a opakující se bolest hlavy související s nevolností, zvracením nebo poruchami zraku. Jedná se o příznaky nežádoucího málo častého účinku označeného jako benigní intrakraniální hypertenze.

Nežádoucí účinky se mohou vyskytovat různě často a jejich výskyt je definován následně:

časté: vyskytují se u 1 až 10 ze 100 léčených osob

méně časté: vyskytují se u 1 až 10 z 1 000 léčených osob

vzácné: vyskytují se u 1 až 10 z 10 000 léčených osob

velmi vzácné: postihují méně než 1 z 10 000 léčených osob

neznámý výskyt: frekvenci výskytu není možné odhadnout z dostupných dat.

Časté nežádoucí účinky:

Zarudnutí a svědění v místě aplikace injekce. Pokud se objeví a jsou obtěžující, měl/a byste kontaktovat svého lékaře.

Otok (edém), bolest svalů a kloubů a poruchu kloubů u dospělých pacientů. Tyto vedlejší účinky se objevují obvykle na začátku léčby a jsou přechodné.

(Izolovaná) bolest hlavy

Méně časté nežádoucí účinky:

Syndrom karpálního tunelu, který je charakterizovaný trvalým bodáním, pálením, bolestí a/nebo ztuhlostí ruky.

Otok (edém), bolest svalů a kloubů a porucha kloubů u dětských pacientů. Tyto vedlejší účinky se objevují obvykle na začátku léčby a jsou přechodné.

Velmi vzácné nežádoucí účinky:

Sklouznutí epifýzy (problém v kyčli, který začíná, pokud rostoucí konec stehenní kosti sklouzne z hlavice kyčelního kloubu) a avaskulární nekróza hlavice kosti stehenní. Pokud se u Vašeho dítěte objeví nevysvětlitelné kulhání a bolest kolene či kyčle, kontaktujte svého lékaře nebo lékárníka.

Léčba růstovým hormonem může snížit hladinu hormonů štítné žlázy. Lékař to může vyšetřit a v případě potřeby předepsat vhodnou léčbu.

Při léčbě růstovým hormonem můžete (nebo Vaše dítě) zaznamenat vysokou hladinu cukru v krvi.

U malého počtu pacinetů s deficitem růstového hormonu byla hlášena leukémie a někteří z nich byli léčeni somatropinem. Nejsou však k dispozici žádné důkazy, že se incidence leukémie zvyšuje u osob léčených růstovým hormonem, které nemají žádné predisponující faktory.

Velmi vzácně se mohou vytvořit protilátky (typ bílkoviny, který pomáhá chránit tělo) na somatropin. Obvykle nesouvisí s žádnými nežádoucími účinky a neovlivňují růst.

Jestliže jakýkoli uvedený nežádoucí účinek bude závažný nebo pokud zaznamenáte nežádoucí účinek, který není uveden v této příbalové informaci, oznamte to prosím svému lékaři nebo lékárníkovi.

5.

JAK PŘÍPRAVEK SAIZEN UCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Nepoužívejte přípravek Saizen po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na zásobní vložce za EXP:.Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. Po první injekci spotřebujte během 28 dnů.

Uchovávejte v chladničce při teplotě 2°C - 8°C v originálním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem. Chraňte před mrazem.

Při použití autoinjektoru easypod je zásobní vložka vložena do autoinjektoru a ten musí být uchováván v chladničce. Při použití bezjehlového aplikátoru cool.click se smí v chladničce při teplotě 2°C - 8C uchovávat pouze zásobní vložka s přípravkem Saizen.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6.

DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek Saizen obsahuje

Léčivou látkou je somatropinum (rekombinantní lidský růstový hormon) .Pomocnými látkami jsou sacharosa, poloxamer 188, fenol, kyselina citrónová (pro úpravu pH), hydroxid sodný (pro úpravu pH) a voda na injekci.

Jak přípravek Saizen vypadá a co obsahuje toto balení

Saizen 5,83 mg/ml je injekční roztok v předplněné zásobní vložce (sklo typu 1) s plunžrovou zátkou (pryž) a pertlovým uzávěrem (Al a pryž) obsahující 1,03 ml (nominální hodnota) roztoku obsahujícího 6 mg somatropinu.Balení o velikosti 1 a 5 zásobních vložek.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel registračního rozhodnutí

Merck Serono Europe Ltd.56 Marsh WallLondon E14 9TPVelká Británie

Výrobce

Merck Serono SpA, Modugno, Bari, Itálie

Tato příbalová informace byla naposledy schválena

26.4.2012


nahoru

Souhrn údajů o léku (SPC)

Příloha č. 2a) k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls68031/2012

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1.

NÁZEV PŘÍPRAVKU

Saizen 5,83 mg/ml injekční roztok

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Saizen 5,83 mg/ml injekční roztok. Jedna zásobní vložka obsahuje 1,03 ml roztoku (6 mg somatropinum*) *rekombinantní lidský růstový hormon produkovaný rekombinantní DNA technologií v savčích buňkách

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.

LÉKOVÁ FORMA

Injekční roztok.Čirý až mírně opalizující roztok s pH 5,6 - 6,6 a osmolalitou 250 - 450 mOsm/kg.

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Terapeutické indikace

Saizen je indikovaný:

U dětí a dospívajících:-

k léčbě poruch růstu u dětí, která je způsobená sníženou nebo chybějící sekrecí endogenního růstového hormonu,

-

k léčbě poruch růstu u dívek s gonádovou dysgenezí (Turnerův syndrom) doloženou analýzou chromozomů,

-

k léčbě poruch růstu u dětí před pubertou z důvodu chronického ledvinného selhání (CRF),

-

k léčbě poruch růstu (současná výška SDS < -2,5 a upravená výška rodičů SDS < -1) u dětí malého vzrůstu, které se narodily malé vzhledem ke gestačnímu věku (SGA) s porodní hmotností a/nebo délkou méně než -2 směrodatné odchylky (SD), které nevykázaly vyrovnání růstu (catch-up) (hodnota SDS rychlosti růstu (HV) < 0 v posledním roce) do věku 4 let nebo později.

U dospělých:-

k substituční léčbě u dospělých s výrazným nedostatkem růstového hormonu diagnostikovaným jednorázovým dynamickým testem nedostatku růstového hormonu. Pacienti musí také splnit následující kritéria:-

Nástup v dětství:Pacienti s diagnostikovaným nedostatkem růstového hormonu v dětství musí být znovu vyšetřeni a před zahájením léčby přípravkem Saizen musí být potvrzen nedostatek růstového hormonu

-

Nástup v dospělosti:Pacienti musí trpět nedostatkem růstového hormonu následkem onemocnění hypotalamu či hypofýzy a musí být diagnostikován nedostatek nejméně jednoho dalšího hormonu

(kromě prolaktinu) a nasazena vhodná substituční léčba před zahájením substituční léčby růstovým hormonem.

4.2

Dávkování a způsob podání

Saizen 5,83 mg/ml je určen k opakovanému použití u jednotlivého pacienta.

Saizen se doporučuje podávat před spaním v následujících dávkách:

Děti a dospívající:Dávkování přípravku Saizen by mělo být pro každého pacienta individuální, vypočtené na základě tělesného povrchu (BSA) nebo tělesné hmotnosti (BW).-

Porucha růstu způsobená nedostatečnou sekrecí růstového hormonu:0,7-1,0 mg/m

2

tělesného povrchu (BSA) nebo 0,025 – 0,035 mg/kg tělesné hmotnosti

(BW).denně při podkožním podání.

-

Porucha růstu u dívek způsobená gonádovou dysgenezí (Turnerův syndrom):1,4 mg/m

2 tělesného povrchu (BSA) denně nebo 0,045 – 0,050 mg/kg tělesné hmotnosti (BW)

denně při podkožním podání. Průvodní léčba neandrogenními anabolickými steroidy u pacientek s Turnerovým syndromem může zvýšit růstovou odpověď.

-

Porucha růstu u dětí před pubertou v důsledku chronického ledvinného selhání:1,4 mg/m

2 tělesného povrchu (BSA), přibližně 0,045 – 0,050 mg/kg tělesné hmotnosti (BW)

denně při podkožním podání.

-

Porucha růstu u dětí, které se narodily malé na svůj gestační věk (SGA):Doporučená denní dávka je 0,035 mg/kg tělesné hmotnosti (nebo 1 mg/m

2/den) při podkožním

podání.

Léčba by měla pokračovat do doby, kdy pacient dosáhne uspokojivé dospělé výšky nebo do uzavření epifýz.

U poruchy růstu u dětí se syndromem SGA se obvykle doporučuje pokračovat v léčbě až do dosažení konečné výšky. Léčba by měla být po prvním roce ukončena v případě, že rychlost růstu SDS je méně než +1. Léčba by měla být ukončena po dosažení konečné výšky (definované jako rychlost růstu < 2 cm/rok) a při potvrzení, že je stáří kostí > 14 let (u dívek) nebo > 16 let (u chlapců), což odpovídá uzavření epifýz.

Dospělí:-

Nedostatek růstového hormonu u dospělýchNa začátku léčby somatropinem se doporučují nízké dávky 0,15 – 0,3 mg podávané každý den večer podkožní injekcí. Dávka by měla být zvyšována postupnými kroky za kontroly hodnot inzulinu podobného faktoru I (IGF-1). Doporučené konečné dávky zřídka překračují 1,0 mg/denně. Obecně by měla být podávána nejmenší ještě účinná dávka. U starších pacientů nebo pacientů s nadváhou mohou být nutné nižší dávky.

Při aplikaci injekčního roztoku přípravku Saizen se řiďte pokyny v příbalové informaci a v návodu k použití zvoleného autoinjektoru: bezjehlový aplikátor cool.click nebo autoinjektor easypod.

Uživatelé, kteří mají užívat easypod, jsou primárně děti od věku 7 let do dospělosti. Používání aplikátorů dětmi by mělo být vždy prováděno pod dohledem dospělého.

Návod k použití viz také bod 6.6.

4.3

Kontraindikace

Hypersensitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku tohoto přípravku.

Somatropin by neměl být užíván k podpoře růstu u dětí s uzavřenými epifýzami.

Somatotropin se nesmí používat v případě prokázání nádorové aktivity. Intrakraniální nádory musí být inaktivní a před zahájením léčby růstovým hormonem musí být protinádorová léčba ukončena. Léčba by měla být ukončena v případě průkazného růstu nádoru.

Pacienti s akutním těžkým onemocněním s komplikacemi po otevřené operaci srdce, operaci břišní dutiny, vícečetným poraněním, akutním respiračním selháním nebo podobných stavech by neměli být léčeni somatropinem.

U dětí s chronickým onemocněním ledvin by měla být léčba somatropinem ukončena v obdobítransplantace ledvin.

4.4

Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Léčba by měla být prováděna pod pravidelným dohledem lékaře, který má zkušenosti s diagnostikou a léčbou pacientů s poruchami růstu.

Maximální doporučená denní dávka by neměla být překročena (viz.bod 4.2.).

Pacienti s intra- nebo extrakraniální neoplázií v remisi, kteří jsou léčeni růstovým hormonem, by měli být pečlivě a pravidelně vyšetřováni lékařem.

Pacienti se sekundárním nedostatkem růstového hormonu způsobeným intrakraniálním nádorem by měli být pravidelně vyšetřováni, zda nedošlo k progresi či rekurenci primárního onemocnění.

Prader-Williho syndromSomatropin není indikovaný pro dlouhodobou léčbu pediatrických pacientů s poruchou růstu v důsledku geneticky potvrzeného Prader-Williho syndromu, pokud nemají také diagnózu deficitu růstového hormonu. Byly hlášeny případy spánkové apnoe a náhlého úmrtí po zahájení léčby růstovým hormonem u pediatrických pacientů s Prader-Williho syndromem, kteří měli jeden nebo více následujících rizikových faktorů: těžká obezita, předchozí výskyt respiračních poruch nebo spánková apnoe nebo nezjištěná infekce dýchacích cest.

LeukémieU malého počtu dětí s nedostatkem růstového hormonu, z nichž některé byly léčeny růstovým hormonem, byla hlášena leukémie. Není však k dispozici žádný důkaz, že výskyt leukémie se zvyšuje u pacientů léčených růstovým hormonem bez predispozičních faktorů.

Citlivost na inzulinProtože somatropin může snižovat citlivost na inzulin, měli by být pacienti sledováni s ohledem na příznaky intolerance glukózy. U pacientů s diabetes mellitus může být nutné upravit dávku inzulinu po zahájení léčby somatropinem. Pacienti s diabetem nebo intolerancí glukózy by měli být během léčby somatropinem pečlivě sledováni.

Stabilní retinopatie by neměla být příčinou vysazení substituční léčby somatropinem. V případě vývoje proliferativních změn a přítomnosti proliferativní retinopatie by měla být substituční léčba somatropinem vysazena.

Funkce štítné žlázyRůstový hormon zvyšuje extrathyroideální T4/T3 konverzi a může se tak projevit počáteční hypotyreóza. Z toho důvodu je nutné u pacientů pravidelně testovat funkci štítné žlázy. U pacientů s hypopituitarismem musí být standardní substituční léčba pečlivě sledována při podávání somatropinu.

Benigní intrakraniální hypertenzeV případě vážných či opakovaných bolestí hlavy, zrakových problémů, nevolnosti a/nebo zvracení se doporučuje fundoskopie kvůli možnému papillárnímu edému. Pokud je papilární edém potvrzen, měla by být zvážena diagnóza benigní intrakraniální hypertenze (nebo pseudotumor cerebri) a pokud se tato diagnóza potvrdí, měla by být léčba přípravkem Saizen ukončena. V současné době neexistují dostatečné materiály, které by mohly napomoci při klinickém rozhodování u pacientů s prokázanou intrakraniální hypertenzí. Pokud je léčba růstovým hormonem znovu zahájena, je nezbytné symptomy intrakraniální hypertenze pečlivě monitorovat.

ProtilátkyU některých pacientů se mohou během léčby vytvářet protilátky proti somatropinu. Vazebná kapacita těchto protilátek byla nízká a proto se neočekává žádný účinek na růst kromě pacientů s delecemi genů. Proto by u pacientů se závažným deficitem růstového hormonu vykazujících sekundární rezistenci na léčbu při suspektní alteraci genů mělo být zváženo testování protilátek.

U pacientů s endokrinními poruchami, jako je deficit růstového hormonu a hypotyreóza, se častěji může vyskytnout epifyzeolýza kyčle. U dětí léčených růstovým hormonem může být epifyzeolýza kyčle způsobena buď základními endokrinními poruchami nebo zvýšenou rychlostí růstu v důsledku léčby. Prudký růst může zvyšovat riziko kloubních problémů a během prudkého růstu před pubertou může být zvláště zatížen kyčelní kloub. Lékaři a rodiče by měli sledovat vznik kulhání či stížnosti na bolesti kyčlí či kolene u pacientů léčených přípravkem Saizen.

Pacienti s poruchou růstu z důvodu chronického ledvinného selhání by měli být pravidelně vyšetřováni, zda nedochází k progresi renální osteodystrofie. U dětí s pokročilou renální oteodystrofií může být pozorováno vysunutí hlavních femorálních epifýz či avaskulární nekróza, ale není jisté, zda tyto problémy jsou ovlivněny léčbou růstovým hormonem. Před zahájením léčby by měl být proveden RTG kyčlí.

U dětí s chronickým ledvinným selháním by měla renální funkce před zahájením léčby klesnout pod 50 %. K ověření poruchy růstu by měl být růst sledován rok před zahájením léčby. Měla by být zahájena konzervativní léčba renální insuficience (tj. kontrola acidózy, hyperparathyroidismu a nutričního stavu rok před zahájením léčby) a měla by pokračovat v průběhu léčby. Léčba by měla být vysazena v období transplantace ledvin.

U malých dětí se syndromem SGA by měly být před zahájením léčby vyloučeny jiné zdravotní důvody, které by mohly vysvětlit poruchu růstu.

U pacientů s SGA se doporučuje před zahájením léčby a dále v ročních intervalech měřit hladinu inzulínu a krevní glukózy nalačno. U pacientů se zvýšeným rizikem diabetes mellitus (např. rodinná anamnéza diabetu, obezita, zvýšený BMI, závažná inzulínová rezistence, acanthosis nigricans) by měl být proveden perorální test tolerance glukózy (OGTT). Je-li zjištěn skrytý diabetes, neměl by být růstový hormon podáván.

U pacientů s SGA se doporučuje před zahájením léčby a dále dvakrát ročně měřit hladinu IGF-I. Pokud při opakovaném měření hladiny IGF-I překročí + 2 statistické odchylky (SD) ve srovnání s referenční hodnotou pro daný věk a pohlavní dospělost, je třeba zvážit úpravu dávky s ohledem na poměr IGF-I/IGFBP-3.

Zkušenosti se zahájením léčby SGA u pacientů ve věku blízko nástupu puberty jsou omezené. Proto se nedoporučuje léčbu zahajovat krátce před pubertou. Zkušenosti s pacienty s SGA trpícími Silver-Russelovým syndromem jsou omezené.

Určitý přírůstek výšky získaný při léčbě dětí s SGA pomocí somatropinu může být ztracen, pokud je léčba ukončena před dosažením konečné výšky.

Během substituční léčby u dospělých se předpokládá retence tekutin.

V případě přetrvávajícího otoku nebo vážné parestézie by mělo být dávkování sníženo k prevenci rozvoje syndromu karpálního tunelu.

Pro prevenci lipoatrofie je nutno měnit místo vpichu injekce.

Nedostatek růstového hormonu u dospělých je celoživotním onemocněním, které by mělo být podle toho léčeno. Dosud jsou však omezené zkušenosti s léčbou pacientů starších 60 let a s velmi dlouhodobou léčbou.

U všech kriticky nemocných pacientů musí být zvážen přínos léčby růstovým hormonem vůči potenciálnímu riziku.

4.5

Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Současná léčba kortikosteroidy snižuje růstový účinek somatropinu. U pacientů s deficitem ACTH by měla být substituční léčba glukokortikoidy pečlivě upravena pro zabránění inhibičnímu účinku na růstový hormon. Publikované údaje ukazují, že somatropin může zvýšit clearance látek metabolizovaných izoenzymy cytochromu P450. Zvláště může být zvýšena clearance látek metabolizovaných cytochromem P4503A4 (např. pohlavních steroidů, kortikosteroidů, antikonvulziv a cyklosporinu), která vede k nižším plazmatickým hladinám těchto látek. Klinický význam této skutečnosti není znám.

4.6

Těhotenství a kojení

Těhotenství:Reprodukční studie provedené na zvířatech s přípravky obsahujícími somatropin neprokázaly žádné důkazy o zvýšeném riziku nežádoucích reakcí pro embryo nebo plod. Nejsou žádné údaje o použití somatropinu u březích zvířat. (Viz bod Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti). Proto nejsou přípravky obsahující somatropin doporučeny během těhotenství a u žen ve fertilním věku, které neužívají antikoncepci.

Kojení:Nebyly provedeny žádné klinické studie se somatropinem u kojících žen. Není známo, zda se somatropin vylučuje do mateřského mléka. Proto je nutná opatrnost při podávání somatropinu kojícím ženám.

4.7

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Saizen neovlivňuje pacientovu schopnost řídit či obsluhovat stroje.

4.8

Nežádoucí účinky

Až u 10 % pacientů se může projevit zarudnutí a svědění v místě vpichu injekce, a to zvláště při subkutánním podání.

Během substituční léčby u dospělých se předpokládá retence tekutin. Klinickými známkami retence tekutin mohou být otok, otok kloubů, artralgie, myalgie a parestézie. Tyto příznaky/známky jsou však obvykle přechodné a závislé na dávce.

U dospělých pacientů s nedostatkem růstového hormonu od dětství se nežádoucí účinky projevují méně často než u pacientů s nástupem v dospělosti.

U některých pacientů se mohou tvořit protilátky proti somatropinu: klinický význam těchto protilátek není znám, ačkoli dosud měly protilátky nízkou vazebnou kapacitu a nesouvisely s oslabením růstu, kromě pacientů s genovými delecemi. Ve velmi vzácných případech, kdy byla krátká postava důsledkem dalecí genového komplexu růstového hormonu, může léčba růstovým hormonem indukovat protilátky oslabující růst.

U malého počtu pacientů s deficitem růstového hormonu byla hlášena leukémie a někteří z nich byli léčeni somatropinem. Nejsou však k dispozici žádné důkazy, že se incidence leukémie zvyšuje u osob léčených růstovým hormonem, které nemají žádné predisponující faktory.

V každé skupině výskytu jsou nežádoucí účinky uvedeny sestupně podle závažnosti.

Třída orgánového systému

Časté (1/100, <1/10)

Méně časté(1/1 000 <1/100)

Velmi vzácné (<1/10 000)

Neznámá frekvence

Poruchy nervového systému

(Izolovaná) bolest hlavy

Idiopatická intrakraniální hypertenze (benigní intrakraniální hypertenze)Syndrom karpálního tunelu

Poruchy svalové a kosternísoustavy a pojivové tkáně

Sklouznutí femorální epifýzy (epifyzeolýza hlavice kosti stehenní) nebo avaskulární nekróza hlavice kosti stehenní

Endokrinní poruchy

Hypotyreóza

Poruchy metabolismu a výživy

U dospělých: Retence tekutin: periferní otok, ztuhlost, artralgie, myalgie, parestézie

U dětí: Retence tekutin: periferní otok, ztuhlost, artralgie, myalgie, parestézie

Inzulinová rezistence může vést k hyperinzulinismu a ve vzácných případech k hyperglykémii.

Celkové poruchy a reakce v místě aplikace

Reakce v místě aplikace:Lokalizovaná lipoatrofie, které je možné zabránit

střídáním místa aplikace injekce

4.9

Předávkování

Dosud nebyly hlášeny žádné případy akutního předávkování. Překračování doporučených dávek však přesto může mít nežádoucí účinky. Předávkování může vést k hypoglykémii a následně k hyperglykémii. Předávkování somatropinem může vyvolat manifestaci retence tekutin.

5.

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1

Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: Hormony předního laloku hypofýzy a analoga, ATC kód: H01AC01

Saizen obsahuje rekombinantní lidský růstový hormon vyrobený z geneticky zpracovaných buněk savců.

Je to peptid tvořený 191 aminokyselinami, který je identický s lidským hypofyzárním růstovým hormonem z hlediska pořadí a složení aminokyselin i peptidové mapy, isoelektrického bodu, molekulové hmotnosti, isometrické struktury a bioaktivity.

Růstový hormon je syntetizován v transformované linii murinových buněk, které byly modifikovány přidáním genu pro hypofyzární růstový hormon.

Saizen je anabolický a antikatabolický přípravek, který má účinek nejen na růst, ale i na tělesné složení a metabolismus. Spolu se specifickými receptory vzájemně působí na mnoho buněčných typů včetně myocytů, hepatocytů, adipocytů, lymfocytů a hematopoetických buněk. Některé, ale ne všechny jeho účinky jsou zprostředkovány jinou třídou hormonů, známých jako somatomediny (IGF-1, IGF-2).

Podání přípravku Saizen vyvolává, v závislosti na dávce, zvýšení IGF-1, IGFBP-3, neesterifikovaných mastných kyselin a glycerolu, pokles obsahu močoviny v krvi a snížení exkrece dusíku, sodíku a draslíku v moči. Doba zvýšení hladiny růstového hormonu může hrát roli ve stanovení velikosti účinku. Relativní saturace účinku přípravku Saizen ve vysokých dávkách je pravděpodobná. To se netýká glykémie a močové exkrece C-peptidu, který je významně zvýšen po vysokých dávkách (20 mg).

V randomizované klinické studii vedla léčba pre-pubertálních dětí narozených se syndromem SGA v dávce 0,067 mg/kg/den k průměrnému zvýšení výšky o +1,8 výškového SDS. U dětí, které nebyly léčeny po 3. roce věku, došlo ke ztrátě určité získané výšky, ale přesto si udržely signifikantní zvýšení o +0,7 výškového SDS v konečné výšce ( p < 0,01 proti počátku). Pacienti, kteří dostali druhý cyklus léčby po různě dlouhém pozorovacím období, dosáhli celkového zvýšení o +1,3 výškového SDS (p = 0,001 proti počátku) v konečné výšce. (Průměrná kumulativní délka léčby v této skupině byla 6,1 roku). Zvýšení výškového SDS (+1,3 ± 1,1) v konečné výšce bylo v této skupině signifikantně (p < 0,05) odlišné od zvýšení výškového SDS dosaženého v první skupině (+0,7 ± 0,8), která byla léčena pouze v průměru 3 roky.

Druhá klinická studie testovala dva různé dávkové režimy po dobu 4 let. Jedna skupina byla léčena dávkou 0,067 mg/kg/den po dobu 2 let, a poté pozorována bez léčby další dva roky. Druhá skupina užívala 0,067 mg/kg/den v prvním a třetím roce a bez léčby byla v druhém a čtvrtém roce. U obou režimů byla kumulativní podávaná dávka 0,033 /mg/kg/den během 4 let studie. U obou skupin došlo ke srovnatelnému zrychlení růstu a signifikantnímu zlepšení o +1,55 (p < 0,0001) a + 1,43 (p <

0,0001) výškového SDS na konci 4-letého období léčby. Dlouhodobé údaje o bezpečnosti jsou zatím omezené.

5.2

Farmakokinetické vlastnosti

Farmakokinetika přípravku Saizen je lineární přinejmenším do dávek 8 IU (2,67 mg). Ve vyšších dávkách (60 IU/20mg) se nelze vyhnout určitému stupni nelinearity, byť bez klinického významu.Po IV podání u zdravých dobrovolníků byl distribuční objem v rovnovážném stavu asi 7 l, celková metabolická clearance je asi 15 l/hod, zatímco renální clearance je zanedbatelná, eliminační poločas léčiva je 20 až 35 minut.

Po jednotlivé dávce při subkutánním a intramuskulárním podání přípravku Saizen je patrný mnohem delší konečný poločas, asi 2 – 4 hodiny. Je to z důvodu absorpčního procesu, který limituje rychlost.

Absolutní biologická dostupnost při obou způsobech podání je 70 – 90 %.

Maximálních sérových koncentrací růstového hormonu je dosaženo přibližně za 4 hodiny po podání. Na základní hodnotu se sérové hladiny růstového hormonu vrací po 24 hodinách, což dokládá, že po opakovaném podání nedojde k jeho kumulaci.

Tekuté lékové formy přípravku Saizen (5,83 a 8,00 mg/ml) podávané subkutánně prokázaly, že jsou bioekvivalentní s lékovou formou 8 mg lyofilizátu.

5.3

Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Lokální tolerance tekuté lékové formy přípravku Saizen byla považována za dobrou a vhodnou pro subkutánní podání při podání zvířatům v koncentraci 8,00 mg/ml a objemech 1 ml/místo podání.

Preklinické studie neprokázaly žádná zvláštní rizika pro člověka na základě konvenčních studií bezpečnosti, toxicity po jednorázové a opakované dávce a genotoxicity. Formální analýzy karcinogenity nebyly provedeny. To je oprávněné za předpokladu bílkovinné povahy léčivé látky a negativního výsledku studií genotoxicity. Možné účinky r-hGH na růst přítomných tumorů byly hodnoceny při in vitro a in vivo pokusech, které prokázaly, že r-hGH nezpůsobuje vznik nádorů či nepůsobí jejich stimulaci. Reprodukční toxikologické studie neukázaly nežádoucí účinky na fertilitu a reprodukci, i když byly podávány dávky dostatečně vysoké na to, aby měly některé farmakologické účinky na růst.

6.

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1

Seznam pomocných látek

SacharosaPoloxamer 188FenolKyselina citrónová (pro úpravu pH)Hydroxid sodný (pro úpravu pH)Voda na injekci

6.2

Inkompatibility

Dokud nebudou k dispozici studie kompatibility, nesmí být tento léčivý přípravek míchán s jinými léčivými přípravky.

6.3

Doba použitelnosti

18 měsíců

Chemická a fyzikální stabilita při použití byla prokázána po dobu 28 dnů při teplotě 5 ± 3ºC.Z mikrobiologického hlediska může být přípravek po otevření uchováván po dobu maximálně 28 dnů při teplotě 2°C až 8°C. Další podmínky a doby uchovávání jsou v zodpovědnosti uživatele.

6.4

Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte v chladničce při teplotě 2C -8C. Chraňte před mrazem. Uchovávejte přípravek v původním obalu, aby byl chráněn před světlem.Autoinjektor easypod s nasazenou zásobní vložkou přípravku Saizen musí být uchováván v chladničce při teplotě 2C -8C. Při použití bezjehlového aplikátoru cool.click se smí v chladničce při teplotě 2C - 8C uchovávat pouze zásobní vložka.

6.5

Druh obalu a velikost balení

Kontejner je zásobní vložka z bezbarvého skla typu I s uzávěrem z brombutylové pryžové plunžrové zátky a Al pertlovými uzávěrem s brombutylovou pryžovou vložkou.

Saizen 5.83 mg/ml injekční roztok je k dispozici v následujících velikostech balení:

1 zásobní vložka obsahující 1,03 ml roztoku (6 mg somatropinu).5 zásobních vložek obsahujících 1,03 ml roztoku (6 mg somatropinu)

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 6.6

Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku a zacházení s ním

Zásobní vložka obsahující roztok přípravku Saizen 5,83 mg/ml je určena pouze pro použití s bezjehlovými autoinjektory cool.click nebo s autoinjektorem easypod.

Pro uchovávání autoinjektorů obsahujících zásobní vložku, viz bod 6.4.

Injekční roztok by měl být čirý a bez jakýchkoli pevných částic. Pokud roztok obsahuje pevné částice, nesmí být podán.

Jakýkoli použitý přípravek nebo odpadní materiál by měl být zlikvidován v souladu s lokálními požadavky.

7.

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Merck Serono Europe Ltd.56 Marsh WallLondon E14 9TPVelká Británie

8.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO

56/104/11-C

9.

DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

2.2.2011

10.

DATUM REVIZE TEXTU

26.4.2012


nahoru

Informace na obalu

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

KRABIČKA S 1 NEBO 5 ZÁSOBNÍMI VLOŽKAMI

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Saizen 5,83 mg/ml injekční roztokSomatropinum

2.

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY

1 ml obsahuje 5,83 mg somatropinum.1 zásobní vložka obsahuje 1,03 ml roztoku (6 mg somatropinum)

3.

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Pomocné látky: sacharosa, poloxamer 188, fenol, kyselina citrónová (pro úpravu pH), hydroxid sodný (pro úpravu pH), voda na injekci

4.

LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ

Injekční roztok1 zásobní vložka obsahující 1,03 ml roztoku (6 mg somatropinum)5 zásobních vložek obsahujících 1,03 ml roztoku (6 mg somatropinum)

5.

ZPŮSOB A CESTA PODÁNÍ

Subkutánní podání.Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

6.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOSAH A DOHLED DĚTÍ

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

7.

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8.

DOBA POUŽITELNOSTI

EXP:Po první injekci spotřebujete během 28 dnů.

9.

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte v chladničce při teplotě 2°C - 8°C v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem. Chraňte před mrazem.

10.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

11.

NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Merck Serono Europe Ltd.56 Marsh WallLondon E14 9TPVelká Británie

12.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

56/104/11-C

13.

ČÍSLO ŠARŽE

Č.šarže:

14.

KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku je vázán na lékařský předpis.

15.

NÁVOD K POUŽITÍ

16.

INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

Saizen 6 mg

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA MALÉM VNITŘNÍM OBALU

SAIZEN LIQUID 5,83 mg/ml OZNAČENÍ ZÁSOBNÍ VLOŽKY

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVU A CESTA PODÁNÍ

Saizen 5,83 mg/ml injekční roztoksomatropinum

2.

ZPŮSOB PODÁNÍ

Subkutánní podání.

3.

DOBA POUŽITELNOSTI

EXP

4.

ČÍSLO ŠARŽE

Lot

5.

OBSAH PODLE HMOTNOSTI, OBJEMU NEBO JEDNOTKY

6 mg

6.

OSTATNÍ

Tyto informace jsou určeny pouze odborníkům. Pokud máte pochybnosti o nějakém léku, prosím, kontaktujte svého lékaře. Nedoporučujeme se řídit informacemi uvedenými na těchto stránkách, mohou být zastaralé a nepřesné.