Sabril

Kód 0046408 ( )
Registrační číslo 21/ 566/94-C
Název SABRIL
Režim prodeje na lékařský předpis
Stav registrace registrovaný léčivý přípravek
Držitel registrace sanofi-aventis, s.r.o., Praha, Česká republika
ATC klasifikace

nahoru

Varianty

Kód Náz. Forma
0046408 POR TBL FLM 100X500MG Potahovaná tableta, Perorální podání

nahoru

Příbalový létak SABRIL

Strana 1 (celkem 5)

Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls152653/2008

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

Sabril

potahované tablety

vigabatrinum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.-

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

-

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

-

Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.

-

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete: 1.

Co je Sabril a k čemu se používá

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Sabril užívat

3.

Jak se Sabril užívá

4.

Možné nežádoucí účinky

5

Jak Sabril uchovávat

6.

Další informace

1.

CO JE SABRIL A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Sabril je určen k léčbě epilepsie, která není uspokojivě zvládnuta jinými léky proti epilepsii (antiepileptiky). Dále se užívá k léčbě Westova syndromu (křečí) u kojenců.Sabril svým tlumivým zásahem do přenosu nervového vzruchu omezuje možnost šíření epileptických výbojů v mozku a tím snižuje četnost a závažnost epileptických záchvatů.

2.

ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE SABRIL UŽÍVAT

Neužívejte Sabril-

jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na vigabatrin nebo na kteroukoli další složku přípravku Sabril.

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Sabril je zapotřebí-

Před zahájením a během léčby přípravkem Sabril jsou nutné kontroly u očního specialisty. Zhruba u jedné třetiny pacientů užívajících vigabatrin byly zaznamenány poruchy zorného pole, které se obvykle objeví po několika měsících až letech užívání přípravku. Stupeň omezení zorného pole může být závažný a může přetrvávat i po ukončení léčby vigabatrinem.Tento nežádoucí účinek lze spolehlivě zjistit pouze speciálním očním vyšetřením. Pokud oční lékař potvrdí poruchu zorného pole, rozhodnutí, zda pokračovat nebo nepokračovat v podávání vigabatrinu, by mělo být založeno na individuálním posouzení výhod a rizika. U pacientů, u kterých vyšetření zorného pole nemůže být přiměřeně provedeno

Strana 2 (celkem 5)

(např. obecně u malých dětí), závisí rozhodnutí zahájení podávání vigabatrinu opět na individuálním posouzení výhod a rizika.

-

Podobně jako u jiných antiepileptik může náhlé vysazení přípravku Sabril vést ke zhoršení záchvatů (tzv. rebound záchvaty), proto se doporučuje při ukončování léčby přípravkem Sabrilpostupně snižovat jeho dávky v průběhu 2 - 4 týdnů.

-

Podobně jako u jiných antiepileptik se při léčbě vigabatrinem u některých pacientů může zvýšit frekvence záchvatů včetně status epileptikus nebo se může objevit nový typ záchvatů.

-

Jestliže trpíte psychiatrickým onemocněním (psychóza, deprese, porucha chování), je třeba postupovat se zvláštní opatrností.

-

U pacientů léčených antiepileptiky jako je např. Sabril byl hlášen výskyt sebevražedných představ a chování. Zaznamenáte-li jakékoli podobné příznaky, okamžitě vyhledejte lékaře.

-

Jestliže máte sníženou funkci ledvin, je nutná častá lékařská kontrola, protože vigabatrin se ledvinami vylučuje. Snížená funkce ledvin se často vyskytuje zejména u pacientů ve vyšším věku.

-

U pacientů léčených pro infantilní spasmy se mohou objevit abnormální nálezy při vyšetření mozku magnetickou rezonancí. Klinický význam těchto nálezů je v současnosti neznámý. Dále se u těchto nemocných mohou objevit poruchy hybnosti (tzv. dystonie, dyskineze a hypertonie). Pokud zaznamenáte poruchy hybnosti, poraďte se s lékařem, který může snížit dávkování nebo léčbu postupně vysadit.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravkyProsím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.U přípravku Sabril nedochází k žádným klinicky významným interakcím s jinými antiepileptiky a nebyly dosud zaznamenány interakce ani s jinými léčivy.

Užívání přípravku Sabril s jídlem a pitímSabril se užívá jednou nebo dvakrát denně před jídlem nebo po jídle. Tablety se zapíjejí trochou vody.

Těhotenství a kojeníTěhotenstvíPoraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.Pokud otěhotníte nebo si přejete otěhotnět, je nutné antiepileptickou léčbu přehodnotit. Náhlé vysazení účinné antiepileptické léčby může vést ke zhoršení Vašeho stavu, které je pro plod škodlivé.U dětí narozených matkám léčeným antiepileptiky se zvyšuje riziko vrozených vad.Vigabatrin by měl být podáván v těhotenství, pouze jestliže je to jednoznačně nezbytné a možný prospěch z léčby převáží riziko pro plod.

KojeníVigabatrin se vylučuje do mateřského mléka, proto není užívání přípravku Sabril během kojení doporučeno.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojůPři léčbě přípravkem Sabril dochází ke vzniku ospalosti a zejména v počátcích léčby přípravek může nepříznivě ovlivnit činnost vyžadující zvýšenou pozornost, pohybovou koordinaci a rychlé rozhodování (např. řízení motorových vozidel, obsluhu strojů, práci ve výškách apod.). Tuto činnost je možno vykonávat pouze na základě výslovného souhlasu lékaře.

Schopnost řídit a obsluhovat stroje mohou významně ovlivnit také defekty zorného pole, které byly často hlášeny v souvislosti s užíváním přípravku Sabril. Proto je nutné pravidelně podstupovat vyšetření u očního lékaře (viz „Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Sabril je zapotřebí“).

3.

JAK SE SABRIL UŽÍVÁ

Strana 3 (celkem 5)

Vždy užívejte Sabril přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Sabril se užívá jedenkrát nebo dvakrát denně, může se užívat před nebo po jídle.Jestliže se kontrola epilepsie významně nelepší, léčba vigabatrinem by měla být ukončena. Sabril je nutné vysadit postupně pod přísným lékařským dohledem.

Počáteční dávka 1 g (2 tablety) se obvykle přidává k současné antiepileptické léčbě. Je-li třeba, denní dávka může být postupně zvyšována o 0,5 g v týdenních nebo delších intervalech v závislosti na dosaženém léčebném účinku a snášenlivosti. Nejvyšší účinnosti je zpravidla dosahováno při užívání dávek v rozmezí od 2 do 3 g (4-6 tablet) denně.Při dávkách nad 3 g denně by měl být pečlivě sledován výskyt možných nežádoucích účinků.

Použití u dětíObvyklá počáteční dávka je 40 mg/kg/den. Tato dávka se postupně zvyšuje podle dosaženého léčebného účinku až na udržovací dávky uvedené v tabulce:

Tělesná hmotnost

Dávka

10 až 15 kg

1 až 2 tablety/den

0,5 - 1 g/den

15 až 30 kg

2 až 3 tablety/den

1 - 1,5 g/den

30 až 50 kg

3 až 6 tablet/den

1,5 - 3 g/den

> 50 kg

4 až 6 tablet/den

2 - 3 g/den

U kojenců s Westovým syndromem mohou být použity podle potřeby dávky až do maximální dávky 150 mg/kg.Pokud je přípravek určen dítěti do 3 let, poraďte se o vhodném způsobu podání tablety s lékařem (nebezpečí vdechnutí tablety dítětem).

Použití u starších pacientů a u pacientů s poruchami funkce ledvinPacient musí být pod pečlivou lékařskou kontrolou.Je zapotřebí postupovat s opatrností a v úvahu by měla být vzata úprava dávky nebo dávkovacích intervalů. U těchto pacientů se často dosahuje léčebné odpovědi i při nižších udržovacích dávkách.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Sabril, než jste měl(a)Při požití většího počtu tablet najednou je vhodné pokusit se vyvolat zvracení, a tak odstranit ze zažívacího ústrojí dosud nevstřebaný lék. Je nutno okamžitě vyhledat lékařskou pomoc.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek SabrilNezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek SabrilNepřestávejte užívat přípravek Sabril bez porady s lékařem.Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4.

MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Sabril nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Výskyt pozorovaných nežádoucích účinků je definován následovně:Velmi časté: postihují více než 1 pacienta z 10; časté: postihují 1 až 10 pacientů ze 100; méně časté: postihují 1 až 10 pacientů z 1 000; vzácné: postihují 1 až 10 pacientů z 10 000; velmi vzácné: postihují méně než 1 pacienta z 10 000; není známo: z dostupnych údajů nelze určit.

Poruchy nervového systému

Strana 4 (celkem 5)

Velmi časté: ospalostČasté: porucha řeči, bolest hlavy, závrať, parestesie, poruchy koncentrace a paměti, mentální poruchy (porucha myšlení), třesMéně časté: poruchy koordinace (ataxie)Vzácné: encefalopatieVelmi vzácné: zánět očního nervuNení známo: abnormální výsledky magnetické rezonance (MRI) při vyšetření mozku a poruchyhybnosti (viz bod 4.4).

Poruchy oka:Velmi časté: porucha zorného poleČasté: rozmazané vidění, dvojité vidění (diplopie), rychlé pohyby očí (nystagmus)Vzácné: onemocnění sítnice (např. periferní atrofie sítnice)Velmi vzácné: atrofie optického nervu

Gastrointestinální poruchy:Časté: nevolnost, bolest břicha

Poruchy kůže a podkožní tkáně:Méně časté: vyrážkaVzácné: otok (angioedém), kopřivka

Celkové poruchy:Velmi časté: únavaČasté: otok, podrážděnost, zvýšení hmotnosti

Poruchy jater a žlučových cest:Velmi vzácné: žloutenka (hepatitida)

Psychiatrické poruchy:Velmi časté: excitace (u dětí), agitace (u dětí)Časté: agitace, agrese, nervozita, deprese, paranoidní reakceMéně časté: hypomanie, manie, psychotické poruchyVzácné: sebevražedné pokusyVelmi vzácné: halucinace

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

5.

JAK SABRIL UCHOVÁVAT

Uchovávejte přípravek při teplotě do 25°C.

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí

Přípravek SABRIL nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce za „Použitelné do:“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

Strana 5 (celkem 5)

6.

DALŠÍ INFORMACE

Co Sabril obsahuje

-

Léčivou látkou je vigabatrinum 500 mg v jedné potahované tabletě.

-

Pomocnými látkami jsou mikrokrystalická celulosa, povidon, sodná sůl karboxymethylškrobu, magnesium-stearát, hypromelosa, oxid titaničitý a makrogol 8000.

Jak Sabril vypadá a co obsahuje toto balení

Sabril jsou bílé nebo téměř bílé, oválné potahované tablety s dělicí rýhou na jedné straně a označené SABRIL na straně druhé. Tabletu lze dělit na dvě stejné poloviny.Jedno balení obsahuje 100 potahovaných tablet.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci:sanofi-aventis, s.r.o., Praha, Česká republika

Výrobce:Patheon France, Bourgoin-Jallieu, Francie

Datum poslední revize textu8.12.2010


nahoru

Souhrn údajů o léku (SPC)

Příloha č. 3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls152653/2008

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1.

NÁZEV PŘÍPRAVKU

SABRIL

Potahované tablety.

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Léčivá látka: vigabatrinum 500 mg v jedné potahované tabletěÚplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.

LÉKOVÁ FORMA

Potahovaná tableta.Popis přípravku: bílé nebo téměř bílé oválné, potahované tablety s dělící rýhou na jedné straně a označené SABRIL na straně druhé.Tabletu lze dělit na dvě stejné poloviny.

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Terapeutické indikace

Sabril se užívá v kombinaci s dalšími antiepileptiky pro léčbu rezistentní parciální epilepsie s i bez sekundární generalizace, kterou nelze uspokojivě zvládnout jinými antiepileptiky nebo pokud nejsou jiné kombinace antiepileptik tolerovány.Používá se v monoterapii infantilních spasmů (Westův syndrom).

4.2

Dávkování a způsob podání

Léčba Sabrilem může být zahájena pouze specialistou na epilepsii, neurologii nebo dětskou neurologii. Následné kontroly by měly být prováděny pod dohledem odborníka na epilepsii, neurologii nebo dětskou neurologii.Sabril se užívá jedenkrát nebo dvakrát denně, může se užívat před nebo po jídle.Jestliže se kontrola epilepsie významně nelepší, léčba vigabatrinem by měla být ukončena. Vigabatrin by se měl postupně vysadit pod přísným lékařským dohledem.Vigabatrin je určen k perorálnímu podání jednou nebo dvakrát denně.

DospělíMaximální účinnosti bývá obvykle dosaženo při použití dávek v rozmezí od 2 do 3 g denně.Počáteční dávka 1 g denně by měla být přidána k současné pacientově antiepileptické léčbě. Je-li třeba, denní dávka může být postupně zvyšována vždy o 0,5 g v týdenních nebo delších intervalech v závislosti na klinické odpovědi a snášenlivosti. Nejvyšší doporučovaná dávka jsou 3 g denně.Neexistuje přesný vztah mezi plazmatickou koncentrací a účinností. Trvání účinku léku je závislé spíše na rychlosti resyntézy transaminázy GABA než na plazmatické koncentraci léku (viz také 5.1 Farmakodynamické vlastnosti a 5.2 Farmakokinetické vlastnosti)

Pediatrická populace

Doporučená počáteční dávka je 40 mg/kg/den. Doporučené udržovací dávky v závislosti na tělesné hmotnosti jsou:

Tělesná hmotnost:

10 až 15 kg

0,5 - 1 g/den

15 až 30 kg

1 - 1,5 g/den

30 až 50 kg

1,5 - 3 g/den

> 50 kg

2 - 3 g/den

Maximální doporučená dávka v každé kategorii by neměla být překročena. Dávka 3 g denně by měla být podávána pouze ve zvláštních případech a měl by být pečlivě sledován výskyt možných nežádoucích účinků.

Kojenci - Monoterapie infantilních spasmů (Westův syndrom). Doporučená počáteční dávka je 50 mg/kg/den. Ta může být postupně v týdenních intervalech zvyšována, pokud je nutné,až do maximální dávky 150 mg/kg/den. Klinické odpovědi bývá dosaženo obvykle po 2 týdnech. Vyšší dávky byly podávány velmi malému počtu pacientů.

Starší pacienti a pacienti s poruchami renálních funkcíProtože se vigabatrin vylučuje ledvinami, je třeba věnovat zvýšenou opatrnost starším pacientům a zvláště pacientům s clearance kreatininu nižší než 60 ml/min. Zvážena by měla být úprava dávky nebo dávkovacích intervalů. U těchto pacientů mohou být účinné nižší udržovací dávky přípravku. U těchto pacientů musí být pečlivě monitorovány nežádoucí účinky zejména projevy útlumu a zmatenosti (viz bod 4.4 a 4.8).

4.3

Kontraindikace

Přecitlivělost na vigabatrin nebo na kteroukoliv pomocnou látku přípravku.

4.4

Zvláštní upozornění a opatření pro použití

S výjimkou léčby infantilních spasmů by léčba Sabrilem neměla být zahájena jako monoterapie.U pacientů užívajících vigabatrin byl s vysokou prevalencí hlášen výskyt defektů zorného pole (zhruba u 1/3 pacientů). Frekvence zjištěné v otevřené klinické studii jsou uvedeny v bodě 5.1. Defekty se objeví obvykle po několika měsících až letech léčby vigabatrinem. Stupeň omezení zorného pole může být závažný a může mít pro pacienta praktické důsledky. Většina pacientů s perimetricky potvrzenou poruchou nepociťuje žádné příznaky, proto je možné tento nežádoucí účinek spolehlivě zjistit pouze systematickou perimetrií, kterou je obvykle možné provést jen u pacientů starších 9 let. Specifická metoda vyvinutá k testování periferního vidění u dětí ve věku starších 3 let, která je založena na zrakových evokovaných potenciálech (VEP), je dostupná na vyžádání. Tato metoda v současnosti není schválena pro stanovení poruch zorného pole v souvislosti s vigabatrinem. U dospělých, kteří nejsou schopni spolupracovat při perimetrii nebo u velmi mladých pacientů může být vhodná elektroretinografie (viz níže Defekty zorného pole).Dostupná data naznačují, že poruchy zorného pole jsou nevratné i po ukončení léčby vigabatrinem. Omezení zorného pole po ukončení léčby vigabatrinem nelze vyloučit. Proto by měl být vigabatrin používán po pečlivém posouzení poměru přínosů a rizik ve srovnání s alternativní léčbou. Vigabatrin se nedoporučuje u pacientů s preexistujícími klinicky významnými poruchami zorného pole. Pacienti by měli podstoupit systematické vyšetření zaměřené na defekty zorného pole při zahájení léčby vigabatrinem, a poté v pravidelných intervalech. Testování zorného pole by mělo pokračovat v 6 měsíčních intervalech po celou dobu trvání léčby vigabatrinem.

Defekty zorného pole (DZP)

Na základě dostupných dat je obvyklým charakteristickým rysem defektu zorného pole koncetrické zúžení zorného pole na obou očích obecně větší nazálně než temporálně. V oblasti centrální části zorného pole (v mezích 30° excentricky) je často patrný prstencovitý nasální defekt. Centrální zraková ostrost není porušena.

Většina pacientů s perimetricky potvrzenými defekty nezaregistrovala spontánně žádné symptomy, ani v tom případě, kdy byl na perimetru pozorován těžký defekt. Dostupné důkazy naznačují, že DZP mohou přetrvávat i po přerušení léčby vigabatrinem. Zhoršení DZP po ukončení léčby vigabatrinem nelze vyloučit.

Souhrnné údaje z průzkumu prevalence naznačují, že defekty zorného pole se vyvinou až u 1/3 pacientů užívajících vigabatrin. U mužů může být riziko vyšší než u žen. Frekvence výskytu zjištěné v otevřené klinické studii jsou uvedeny v bodě 5.1. Možná spojitost mezi rizikem poškození zorného pole a mírou užívání vigabatrinu (velikost denní dávky od 1 g do více než 3 g) a doba trvání léčby(maximum během prvních 3 let léčby) byla prokázána v otevřené klinické studii.

Všichni pacienti by před zahájením léčby vigabatrinem měli podstoupit oftalmologické vyšetření zahrnující vyšetření zorného pole.

Je-li to možné, je vhodný test zorného pole (perimetrie) za použití standardního statického perimetru (Humphrey nebo Octopus) nebo kinetického perimetru (Goldmannova). Tento test musí být proveden před zahájením léčby a pak v šestiměsíčních intervalech. Pro zjišťování DZP spojených s vigabatrinem je vhodnější statická perimetrie.

Elektroretinografie může být užitečná, ale měla by být použita pouze u dospělých, kteří nejsou schopni spolupracovat při perimetrii. Na základě dostupných dat prvý oscilační potenciál a 30Hz kmitočtová odpověď elektroretinogramu ukazuje srovnatelnost vigabatrinem asociovaných DZP. Odpovědi jsou opožděné a redukované pod normální limity. Takovéto změny nejsou viditelné u pacientů léčených vigabatrinem bez DZP.

Pacientovi nebo pečovateli musí být poskytnut důkladný popis četnosti a průvodních jevů vývoje DZP v průběhu léčby vigabatrinem. Pacient musí být poučen o nutnosti sdělit jakékoli zrakové problémy a symptomy, jež mohou souviset se zúžením zorného pole. Pokud se vyvinou zrakové symptomy, musí být pacient vyšetřen oftalmologem.

Je-li v průběhu sledování pozorováno zúžení zorného pole, rozhodnutí, zda pokračovat v léčbě vigabatrinem nebo ji přerušit by mělo být učiněno na základě posouzení prospěchu/rizika pro pacienta.. Pokud je rozhodnuto v léčbě pokračovat, je třeba častější sledování (perimetrické), aby byla zjištěna progrese či hrozící defekt zraku.

Vigabatrin by neměl být užíván současně s jinými retinotoxickými léky.

Pediatrická populaceMálokdy je možná perimetrie u dětí mladších než 9 roků. Velmi pečlivě musí být uváženo riziko léčby proti přínosu léčby pro dítě. V současné době není vytvořena metoda pro stanovení nebo vyloučení diagnózy defektů zorného pole dětí, u kterých nemůže být provedena standardní perimetrie. Specifická metoda vyvinutá k testování periferního vidění u dětí ve věku starších 3 let, založená na zrakových potenciálech sítnicových polí (VEP), je dostupná na vyžádání. Tato metoda v současnosti není schválena pro stanovení poruch zorného pole v souvislosti s vigabatrinem. Jestliže metoda odhalí normální centrální zrakovou odpověď a chybějící periferní odpověď, musí být znovu posouzen poměr prospěchu a rizika léčby vigabatrinem a zváženo postupné vysazení přípravku. Přítomnost periferního vidění nevylučuje možnost rozvoje DZP. Elektroretinografie může být užitečná, ale měla by být použita pouze u dětí mladších 3 let.

Neurologická a psychiatrická onemocnění

Na základě výsledků studií na zvířatech (viz bod 5.3) se doporučuje sledovat u pacientů léčených vigabatrinem nežádoucí účinky postihující neurologické funkce.

Vzácně byly brzy po zahájení léčby vigabatrinem hlášeny příznaky encefalopatie, jako je zvýšená sedace, stupor a zmatenost ve spojitosti s nespecifickou aktivitou pomalých vln v elektrokardiogramu.

Rizikové faktory pro rozvoj těchto reakcí zahrnují vyšší než doporučenou úvodní dávku, rychlejší zvyšování dávky než je doporučeno a selhání ledvin. Tyto nežádoucí příhody byly po snížení dávky a vysazení vigabatrinu reverzibilní (viz bod 4.8).

Podobně jako u jiných antiepileptik se při léčbě vigabatrinem u některých pacientů může zvýšit frekvence záchvatů včetně status epileptikus nebo se může objevit nový typ záchvatů (viz bod 4.8).Tento jev může být také následkem předávkování, poklesu plazmatické koncentrace současné antiepileptické léčby nebo paradoxním efektem.

Podobně jako u jiných antiepileptik náhlé vysazení vigabatrinu může vést ke vzniku tzv. "rebound" záchvatů. Proto se v případech, kdy je třeba vigabatrin vysadit, doporučuje vysazovat jej pozvolna, postupným snižováním dávek po dobu 2 - 4 týdnů.

Vigabatrin je nutno užívat s opatrností u pacientů s anamnézou psychózy, depresí nebo behaviorálních poruch. V průběhu léčby vigabatrinem byly zaznamenány některé psychiatrické nežádoucí příhody(např. agitace, deprese, abnormální myšlení, paranoidní reakce). Tyto účinky se vyskytovaly u pacientů s psychiatrickou anamnézou i bez ní. Byly obvykle reverzibilní a vymizely při snížení dávky nebo postupném vysazování přípravku.

Sebevražedné představy a chováníU pacientů léčených antiepileptiky v různých indikacích byl hlášen výskyt sebevražedných představa chování. Metaanalýza randomizovaných, placebem kontrolovaných klinických studií antiepileptik rovněž prokázala mírně zvýšené riziko sebevražedných představ a chování. Mechanismus tohoto rizika není znám a na základě dostupných údajů nelze možnost zvýšeného rizika u vigabatrinuvyloučit. Proto je u pacientů zapotřebí monitorovat příznaky sebevražedných představ a chování a zahájit příslušnou léčbu. Pacienty (a jejich pečovatele) je nutné poučit, aby v případě výskytu sebevražedných představ nebo chování okamžitě vyhledali lékaře.

Starší pacienti a pacienti s poruchami renálních funkcíVigabatrin se vylučuje ledvinami, a proto by měl být užíván se zvýšenou opatrností u pacientů s clearance kreatininu nižší než 60 ml/min a u starších pacientů. U těchto nemocných by měly být pečlivě monitorovány nežádoucí účinky, především projevy útlumu a zmatenosti (viz bod 4.2).

Vyšetření MRIByly hlášeny případy abnormálních nálezů při vyšetření mozku MRI (magnetic resonance imaging) zejména u mladších dětí léčených pro infantilní spasmy vysokými dávkami vigabatrinu. Klinický význam těchto nálezů je v současnosti neznámý.

Poruchy hybnostiPoruchy hybnosti zahrnující dystonii, dyskinezi a hypertonii byly hlášeny u pacientů léčených pro infantilní spasmy. Poměr přínosu a rizika léčby vigabatrinem by měl být zvážen u každého pacienta individuálně. Jestliže se nově objeví poruchy hybnosti během léčby vigabatrinem, mělo by být zváženo snížení dávky nebo postupné vysazování vigabatrinu.

4.5

Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Vzhledem k tomu, že vigabatrin není metabolizován ani se neváže na bílkoviny a neindukuje enzymy jaterního cytochromu P450, které se podílejí na metabolizaci léků, jsou interakce s ostatními léky nepravděpodobné. Avšak v některých studiích bylo při současném podávání s vigabatrinem pozorováno snížení plazmatické hladiny fenytoinu o 16 – 33 %. Přesný důvod tohoto poklesu není zatím znám, nicméně ve většině případů se uvedená interakce nezdá být klinicky relevantní.V průběhu klinických studií byly sledovány plazmatické koncentrace karbamazepinu, fenobarbitátů, primidonu a valproátu sodného a žádné signifikantní interakce nebyly pozorovány.Vigabatrin může vést ke snížení měřené plazmatické aktivity alanin aminotransferázy (ALT) a k menšímu rozsahu aspartát aminotransferázy (AST). Velikost suprese ALT se pohybuje mezi 30 % a 100 %. Proto mohou být jaterní testy u pacientů užívajících vigabatrin kvantitativně nespolehlivé (viz bod 4.8).

Vigabatrin může zvýšit množství aminokyselin v moči a to může vést k falešně pozitivním testům u určitých vzácně se vyskytujících genetických poruch metabolismu (např. alfa aminoadipová acidurie).

4.6

Fertilita, těhotenství a kojení

U těhotných žen nebyly provedeny žádné adekvátní kontrolované studie s vigabatrinem.Vigabatrin by měl být podáván v těhotenství pouze v případě, že je to nezbytně nutné.

Riziko vrozených vad u dětí narozených matkám léčeným antiepileptiky se zvyšuje dvojnásobně až trojnásobně; nejčastěji hlášenými jsou rozštěp rtu, kardiovaskulární poruchy a poruchy uzavírání nervového kanálu (NTD). Současné podávání vigabatrinu s antiepileptiky může být doprovázeno vyšším rizikem vrozených malformací než monoterapie. Ze spontánních hlášení jsou dostupné údaje o limitovaném počtu těhotných žen užívajících vigabatrin, u jejichž potomků byly hlášeny vrozené vady, nebo došlo ke spontánnímu potratu.. Nelze dospět k žádnému definitivnímu závěru, zda vigabatrin vyvolává zvýšené riziko malformací, pokud je užíván během těhotenství, z důvodu omezených údajů a současné léčby dalšími antiepileptiky během zaznamenaných těhotenství.

Všem pacientkám, které mohou otěhotnět, by měla být poskytnuta odborná konzultace. Jestliže pacientka plánuje otěhotnět, je nutné antiepileptickou léčbu zvážit.

TěhotenstvíRiziko vrozených vad u dětí narozených matkám léčeným antiepileptiky je 2 až 3násobně zvýšeno; častěji se vyskytuje rozštěp rtu, kardiovaskulární defekty a defekty neurální trubice.

Polyterapie antiepileptiky může být spojena s vyšším rizikem vrozených malformací než monoterapie.

Jestliže pacientka otěhotní, antiepileptická léčba by neměla být náhle přerušena, z důvodu rizika relapsu epileptických záchvatů, které mohou mít závažné následky pro matku a plod.

Nejsou k dispozici žádné údaje ohledně případného výskytu defektu zorného pole u dětí vystavených působení vigabatrinu in utero.

U králíků souviselo podávání vigabatrinu s minimálním výskytem rozštěpu patra u plodu při dávce 150 (2%) a 200 (9%) mg/kg/den (trojnásobek až čtyřnásobek doporučené dávky u lidí). Posuzováno dle snížení tělesné váhy a spotřeby potravy, byly tyto vyšší dávky toxické rovněž pro matku. Snížená tělesná hmotnost a různé kostní deformace byly pozorovány u plodů myší, kterým byla aplikována jednorázová dávka vigabatrinu 300mg/kg intraperitoneálně (šestinásobek doporučené dávky u lidí); další účinky na embryo byly pozorovány po jednorázové dávce 450 mg/kg IP (devítinásobek doporučené lidské dávky) a to zvýšená resorpce a 2% incidence pupeční kýly; samičí úmrtnost byla pozorována po dávce 600mg/kg IP. Při perorálním podání v dávce do 150mg/kg/den (trojnásobek doporučené lidské dávky), nebyl vigabatrin u potkanů teratogenní.

FertilitaStudie týkající se rozmnožování a plodnosti používající dávky až 150mg/kg/den (odpovídá přibližně trojnásobku doporučené lidské dávky), neprokázaly vliv na plodnost samců a samic potkanů.

Kojení:Vigabatrin se vylučuje do mateřského mléka. Během léčby vigabatrinem se nedoporučuje kojit.

4.7

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Pacienti s nekontrolovanou epilepsií obecně nesmí řídit ani manipulovat s potenciálně nebezpečnými stroji. Vzhledem ke skutečnosti, že v klinických studiích byla pozorována ospalost při užívání přípravku Sabril, pacienti by měli být upozorněni na tuto skutečnost před zahájením léčby.

Významně mohou schopnost řídit a obsluhovat stroje ovlivnit také defekty zorného pole, které byly často hlášeny v souvislosti s užíváním Sabrilu. Pacient proto musí být pravidelně perimetricky kontrolován (viz bod 4.4). Zvláštní opatrnosti je třeba při řízení motorových vozidel, obsluze strojů, práci ve výškách apod.

4.8

Nežádoucí účinky

U pacientů léčených vigabatrinem byly často hlášeny poruchy zorného pole od mírného až do závažného stupně. Závažné případy potenciálně vedou k postižení. K výskytu poruchy dochází po měsících až letech léčby vigabatrinem. Souhrnné údaje z průzkumu prevalence naznačují, že defekty zorného pole se vyvinou až u 1/3 pacientů užívajících vigabatrin (viz také bod 4.4).

V kontrolovaných klinických studiích zaznamenalo nežádoucí účinek přibližně 50 % pacientů. U dospělých nežádoucí účinky nejčastěji souvisely s CNS, např. sedace, ospalost, únava a zhoršená koncentrace. Avšak u dětí jsou časté excitace nebo agitace. Incidence těchto nežádoucích účinků je obecně vyšší v začátku léčby a po čase klesá.

Stejně jako u jiných antiepileptik může být v některých případech při léčbě vigabatrinem zvýšena frekvence záchvatů, včetně status epilepticus. Zejména u pacientů s myoklonickými záchvaty se tento účinek může vyskytnout. Nový začátek myoklonu a exacerbace stávajících myoklonů se vyskytuje vzácně.

Nežádoucí účinky jsou seřazeny podle frekvence výskytu následovně:Velmi časté (>=1/10); časté (>=1/100 až <1/10); méně časté (>=1/1000 až <1/100); vzácné (>=1/10000 až <1/1000); velmi vzácné (<1/10000); není známo (z dostupných údajů nelze určit).

Vyšetření*Časté: zvýšení hmotnosti

Poruchy nervového systémuVelmi časté: somnolenceČasté: porucha řeči, bolest hlavy, závrať, parestesie, poruchy koncentrace a paměti, mentální poruchy (porucha myšlení), třesMéně časté: poruchy koordinace (ataxie)Vzácné: encefalopatie**Velmi vzácné: zánět očního nervuNení známo: Byly hlášeny případy výskytu abnormálního MRI při vyšetření mozku (viz bod 4.4). Byly hlášeny případy poruch hybnosti, jako je dystonie, dyskineze a hypertonie, a to buď samostatně nebo ve spojení s abnormálním MRI (viz bod 4.4).

Poruchy oka:Velmi časté: defekt zorného poleČasté: rozmazané vidění, diplopie, nystagmus Vzácné: onemocnění sítnice (např. periferní atrofie sítnice)Velmi vzácné: atrofie optického nervu

Gastrointestinální poruchy:Časté: nauzea, bolest břicha

Poruchy kůže a podkožní tkáně:Méně časté: vyrážkaVzácné: angioedém, kopřivka

Celkové poruchy a reakce v místě aplikace:Velmi časté: únavaČasté: edém, podrážděnost

Poruchy jater a žlučových cest:Velmi vzácné: hepatitida

Psychiatrické poruchy***:Velmi časté: excitace (u dětí), agitace (u dětí)Časté: agitace, agrese, nervozita, deprese, paranoidní reakceMéně časté: hypomanie, manie, psychotické poruchyVzácné: sebevražedné pokusyVelmi vzácné: halucinace

*Laboratorní údaje naznačují, že léčba vigabatrinem nezpůsobuje renální toxicitu. Bylo pozorováno snížení hodnot ALT a AST, které je považováno za důsledek inhibice těchto aminotranferáz vigabatrinem. Chronické podávání vigabatrinu může být spojeno s mírným poklesem hemoglobinu, který má klinický význam jen vzácně.** Vzácná hlášení encefalopatických příznaků jako je výrazná sedace, strnulost a zmatenost ve spojení s nespecifickými pomalými vlnami na elektroencefalogramu byly popsány brzy po zahájení léčby vigabatrinem. Tyto reakce byly plně reverzibilní po snížení dávky nebo přerušení léčby vigabatrinem (viz bod 4.4).*** Během léčby vigabatrinem byly hlášeny psychiatrické reakce. Tyto reakce se objevily u pacientů s i bez psychiatrické anamnézy a byly obvykle reverzibilní, byly-li dávky vigabatrinu sníženy nebo postupně vysazeny (viz bod 4.4). Deprese byla častou psychiatrickou reakcí v klinických studiích, ale zřídka vyžadovala přerušení léčby vigabatrinem.

4.9

Předávkování

PříznakyByly zaznamenány případy předávkování vigabatrinem. U popsaných případů předávkování se dávky přípravku pohybovaly v rozmezí od 7,5 do 30 g, i když bylo popsáno i požití 90 g. Téměř v polovině případů se jednalo o požití více léků. Nejčastějšími příznaky předávkování byly ospalost nebo koma, dalšími méně častými vertigo, bolest hlavy, psychóza, respirační deprese nebo apnoe, bradykardie, hypotenze, agitace, podrážděnost, zmatenost, abnormální chování, poruchy řeči. Předávkování v žádném z případů nevedlo k úmrtí.

LéčbaV případě předávkování vigabatrinem neexistuje žádné specifické antidotum, léčba je symptomatická. Měla by být zvážena opatření vedoucí k odstranění nevstřebané látky. Podle studií in vitro aktivní uhlí vigabatrin významně neadsorbovalo. Účinnost hemodialýzy při předávkování vigabatrinu není známa. V ojedinělých případech u pacientů s renálním selháním, kteří dostali plné terapeutické dávky vigabatrinu, hemodialýza snižovala jeho plazmatické hladiny o 40 až 60 %.

5.

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1

Farmakodynamické vlastnosti

Farmakopterapeutická skupina: antiepileptika, ATC kód: N03AG04Vigabatrin je antiepileptikum s přesně definovaným mechanismem účinku. Léčba vigabatrinem vede ke zvýšení koncentrace GABA (gama aminomáselné kyseliny), hlavního inhibičního neurotransmiteru v mozku. Je to proto, že vigabatrin je záměrně navržen jako selektivní, irreversibilní inhibitor transaminázy kyseliny gamaaminomáselné (GABA-T), enzymu zodpovědného za odbourávání GABA.Kontrolované a dlouhodobé klinické studie prokázaly, že vigabatrin snižuje frekvenci záchvatů při "add-on" léčbě u pacientů s epilepsií, která není uspokojivě zvládána konvenčními antiepileptiky nebo pokud je použit v monoterapii při infantilních spasmech.Vigabatrin je účinné antiepileptikum zejména u komplexních parciálních záchvatů.

V dvojitě zaslepených kontrolovaných studiích byl vigabatrin podávan pacientů s epilepsií po dobu č měsíců a v nekontrolované studii, která zahrnovala i 16 pediatrických pacientů, kteří užívali vigabatrin od 1 do 30 měsíců (nejčastěji 11 měsíců).MRI studie neukázaly žádné změny či abnormality ukazující na intramyelinický edém. Nebyly získány žádné statisticky významné změny v testech VEP (visual-evoked potential), SEP (somatosensory-evoked potential) a BEP (brain stem-evoked potential) mezi pacienty, kterým byl podáván vigabatrin a placebo po 4 měsících léčby. Změny v VEP a SEP nebyly pozorovány v nekontrolované studii s pacienty v follow up fázi delší 9 let. Posmrtné a operační odběry mozkové tkáně u pacientů léčených vigabatrinem rovněž neprokázaly existenci intramyelinického edému.

5.2

Farmakokinetické vlastnosti

Absorpce:Vigabatrin je látka rozpustná ve vodě a je rychle a úplně vstřebávána z gastrointestinálního traktu. U zdravých dobrovolníků bylo dosaženo maximálních plazmatických koncentrací do 2 hodin po podání.Absorpce není ovlivněna jídlem. Distribuce:Vigabatrin se široce distribuuje, distribuční objem je o něco větší než celková tělesná tekutina. Vztah plazmatických koncentrací vigabatrinu a koncentrací v mozkomíšním moku u dávek v doporučeném dávkovém rozmezí je lineární.Nebyl nalezen přímý vztah mezi plazmatickými hladinami vigabatrinu a jeho účinností. Trvání účinku je závislé na rychlosti resyntézy transaminázy GABA.Metabolismus:Vigabatrin neindukuje jaterní cytochrom P450, ani není metabolizován. Neváže se na sérové bílkoviny. Interakce s jinými léky jsou proto nepravděpodobné.Eliminace:Vigabatrin se vylučuje nezměněn ledvinami. Eliminační poločas je 5 - 8 hodin. Přibližně 70 % jednorázově podané látky se vyloučí v nezměněné formě v moči do 24 hodin po podání.

5.3

Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Studie hodnotící bezpečnost u zvířat provedené u potkanů, myší, psů a opic prokázaly, že vigabatrin nemá signifikantní nežádoucí účinky na játra, ledviny, plíce, srdce ani zažívací trakt.V mozcích potkanů, myší a psů byla při histologickém vyšetření nalezena mikrovakuolizace v bílé hmotě po dávkách 30-50 mg/kg/den. U opic jsou tyto léze minimální nebo neurčité. U psů výsledky elektrofyziologických studií indikovaly, že intramyelinní edém je spojen se zvýšenou latencí vizuálních a somatosenzorických evokovaných potenciálů, která se upravuje po vysazení látky.U lidí nebyl vznik intramyelinního edému prokázán. Testy k potvrzení chybění významných nežádoucích účinků na neurologické funkce zahrnují evokované potenciály, CAT scan, magnetickou rezonanci, likvorovou anylýzu a v malém počtu případů neuropatologické vyšetření mozkového vzorku.Retinotoxicita spojená s léčbou vigabatrinem byla pozorována jen u bílých potkanů, ale ne u pigmentovaných potkanů, psů a opic. Sítnicové změny byly u bílých potkanů charakterizovány jako ložiskové nebo víceložiskové porušení vnější jaderné vrstvy s posunem jádra do ramene a kužele. Ostatní vrstvy sítnice nejsou postiženy. Tato poškození byla pozorována u 80-100 % zvířat při perorální dávce 300 mg/kg/den. Histologický vzhled těchto lézí byl stejný jako u bílých potkanů po masivní expozici světlu. Avšak změny na sítnici mohou být také následkem přímého účinku léku.Pokusy na zvířatech ukazují, že vigabatrin nemá negativní vliv na plodnost nebo vývoj mláděte. Nebyl zaznamenán teratogenní účinek v dávkách do 150 mg/kg (trojnásobek lidské dávky) u potkanů nebo v dávkách do 100 mg/kg u králíků. Avšak u králíků byl lehce zvýšen výskyt rozštěpu patra v dávkách 150-200 mg/kg.Studie s vigabatrinem neodhalily mutagenní ani kancerogenní účinky.

6.

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1

Seznam pomocných látek

Mikrokrystalická celulosa, povidon, sodná sůl karboxymethylškrobu, magnesium-stearát, hypromelosa, oxid titaničitý, makrogol 8000.

6.2

Inkompatibility

Tento účinek je způsoben oddělením vnějšího lamelárního pouzdra myelinových vláken, změnou charakteristickou pro intramyelinní edém. U krys i psů byl intramyelinní edém reversibilní v závislosti na ukončení podávání a i když léčba pokračovala, tak byly pozorovány histologické regrese. Nicméně u hlodavců byly nalezeny reziduální změny - zduření axonů (eosinofilní sféroidy) a mineralizovaná mikrotělíska. U opic nebyly nalezeny žádné léze po podávání 50-100 mg/kg/den po dobu 6 let. Při podávání 300 mg/kg /den během 16 měsíců byla u opic zaznamenána minimální mikrovakuolace s nejasným rozdílem mezi léčenou a kontrolní skupinou.

6.3

Doba použitelnosti

5 let.

6.4

Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte při teplotě do 25°C.

6.5

Druh obalu a velikost balení

Al/PVC blistr, krabička.Velikost balení: 100 potahovaných tablet.Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

6.6

Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku a pro zacházení s ním

Žádné zvláštní požadavky.Všechen nepoužitý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními požadavky.Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.

7.

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

sanofi-aventis, s.r.o., Praha, Česká republika

8.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

21/566/94-C

9.

DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

4.5.1994 / 8.12.2010

10.

DATUM REVIZE TEXTU

8.12.2010


nahoru

Informace na obalu

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

krabička

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

SABRILpotahované tabletyvigabatrinum

2.

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

1 potahovaná tableta obsahuje 500 mg vigabatrinu.

3.

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Pomocné látky:Mikrokrystalická celulosa, povidon, sodná sůl karboxymethylškrobu, magnesium-stearát, hypromelosa, oxid titaničitý, makrogol 8000

4.

LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ

100 potahovaných tablet

5.

ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

perorální podáníPřed použitím si přečtěte příbalovou informaci.

6.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN

MIMO DOSAH A DOHLED DĚTÍ

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

7.

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

Přípravek ovlivňuje schopnost řídit motorová vozidla a obsluhovat stroje.

8.

POUŽITELNOST

Použitelné do:

9.

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte při teplotě do 25°C.

10.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH

PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

11.

NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

sanofi-aventis, s.r.o, Praha, Česká republika

12.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

Registrační číslo: 21/566/94-C

13.

ČÍSLO ŠARŽE

Číslo šarže:

14.

KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.

15.

NÁVOD K POUŽITÍ

16.

INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

sabril

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH Al/PVC blistr

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

SABRIL500 mg vigabatrinum

2.

NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

sanofi-aventis

3.

POUŽITELNOST

EXP:

4.

ČÍSLO ŠARŽE

č.š.:

5.

JINÉ

Tyto informace jsou určeny pouze odborníkům. Pokud máte pochybnosti o nějakém léku, prosím, kontaktujte svého lékaře. Nedoporučujeme se řídit informacemi uvedenými na těchto stránkách, mohou být zastaralé a nepřesné.