Rispen 2

Kód 0010528 ( )
Registrační číslo 68/ 095/02-C
Název RISPEN 2
Režim prodeje na lékařský předpis
Stav registrace registrovaný léčivý přípravek
Držitel registrace Zentiva, k.s., Praha, Česká republika
ATC klasifikace

nahoru

Varianty

Kód Náz. Forma
0010528 POR TBL FLM 20X2MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0042526 POR TBL FLM 30X2MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0042527 POR TBL FLM 50X2MG Potahovaná tableta, Perorální podání

nahoru

Příbalový létak RISPEN 2

Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls263108/2011

PŘÍBALOVÁ INFORMACE – INFORMACE PRO UŽIVATELE

RISPEN 1, 1 mg potahované tabletyRISPEN 2, 2 mg potahované tabletyRISPEN 3, 3 mg potahované tabletyRISPEN 4, 4 mg potahované tablety

(Risperidonum)

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat. -

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

-

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

-

Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.

-

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete:1. Co je Rispen a k čemu se používá2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Rispen užívat3. Jak se přípravek Rispen užívá4. Možné nežádoucí účinky5. Jak přípravek Rispen uchovávat6. Další informace

1. CO JE RISPEN A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

RISPEN patří do skupiny léků, které se nazývají „antipsychotika“.RISPEN se používá k léčbě následujících stavů:- Schizofrenie, kdy můžete vidět, slyšet nebo cítit věci, které nejsou skutečné, věřit věcem, které nejsou pravdivé nebo se cítit neobvykle podezřívavě nebo zmateně.- Mánie, kdy se můžete cítit velmi vzrušeně, radostně, neklidně, nadšeně nebo hyperaktivně. Mánie se vyskytuje u onemocnění nazývaného „bipolární porucha“.- Krátkodobá léčba (do 6 týdnů) dlouhodobé agrese u osob s Alzheimerovskou demencí, které mohou ohrozit sebe nebo ostatní. Dříve je však nutno použít jiné postupy (bez použití léčivých přípravků).- Krátkodobá léčba (do 6 týdnů) dlouhodobé agrese u intelektuálně postižených dětí (starších než 5 let) nebo mladistvých s poruchami chování.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE RISPEN UŽÍVAT

Neužívejte RISPEN- jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na risperidon nebo na kteroukoli další složku přípravkuRISPEN (viz bod 6 níže).Nejste-li si jistý(á), že se Vás cokoli z výše uvedeného týká, poraďte se s lékařem nebo lékárníkemdříve, než začnete RISPEN užívat.

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku RISPEN je zapotřebíPřed užitím přípravku RISPEN se poraďte s lékařem nebo lékárníkem, pokud:

- máte problémy se srdcem (nepravidelný srdeční rytmus, náchylnost k nízkému krevnímu tlaku nebo užívání přípravků na snížení krevního tlaku). RISPEN může způsobit snížení krevního tlaku. Je možné, že Vám bude nutno upravit dávkování.- jsou Vám známy skutečnosti, které u Vás mohou vést k cévní mozkové příhodě (mrtvici), jakonapříklad vysoký krevní tlak, kardiovaskulární poruchy nebo problémy s cévami mozku.- máte Parkinsonovu chorobu nebo demenci nebo cukrovku nebo epilepsii.- máte nebo jste měl kdykoli v minulosti prodlouženou nebo bolestivou erekci. - máte problém s tělesnou teplotou nebo přehříváním.- máte problémy s ledvinami nebo játry.- máte vysokou hladinu hormonu prolaktin v krvi nebo máte nádor, který může být závislý naprolaktinu.- se u Vás nebo u někoho z Vaší rodiny již někdy vyskytly potíže s krevními sraženinami (ucpání cév, embolie). Užívání podobných přípravků jako je tento je totiž spojováno s tvorbou krevních sraženin v cévách.

Okamžitě informujte lékaře, pokud se u Vás vyskytnou- mimovolní rytmické pohyby jazyka, úst a obličeje. Může být nutno ukončit léčbu risperidonem.- horečka, závažná ztuhlost svalů, pocení nebo snížená úroveň vědomí (porucha nazývaná „neuroleptický maligní syndrom“). Může být nutná okamžitá lékařská péče.- prodloužená nebo bolestivá erekce.- v případě, že Vy nebo Váš ošetřovatel objevíte náhlou změnu Vašeho duševního stavu nebo náhlouslabost nebo necitlivost obličeje, rukou nebo nohou, zejména pouze na jedné straně, nebo nejasnou řeč, i když jen na krátký okamžik, je nutno ihned vyhledat lékařské ošetření. Může se jednat o příznaky cévní mozkové příhody.

Nejste-li si jistý(á), že se Vás cokoli z výše uvedeného týká, poraďte se s lékařem nebo lékárníkemdříve, než začnete RISPEN užívat.

RISPEN může způsobit přírůstek na tělesné hmotnosti.

Starší lidé s demencíU starších pacientů s demencí hrozí vyšší riziko cévní mozkové příhody. Pokud máte demencizpůsobenou cévní mozkovou příhodou, neměl(a) byste užívat risperidon. Během léčby risperidonem byste měl(a) často navštěvovat lékaře.

Děti a mladistvíPřed zahájením léčby u poruchy chování je nutno vyloučit další příčiny agresivního chování.Pokud se během léčby risperidonem objeví únava, může problémy s pozorností zlepšit změna dobypodávání přípravku.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravkyProsím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a)v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu, a rostlinných přípravcích.Zejména je důležité informovat lékaře nebo lékárníka, pokud užíváte cokoli z dále uvedeného:- Léky, které působí ve Vašem mozku, jako jsou léky, které Vám pomáhají se uklidnit(benzodiazepiny), nebo některé přípravky proti bolesti (opiáty), přípravky proti alergii (některá antihistaminika), protože risperidon může u všech zvýšit tlumivý účinek.- Přípravky, které mohou změnit elektrickou aktivitu srdce, jako např. léky proti malárii, přípravky užívané při problémech se srdečním rytmem (jako chinidin), některá antidepresiva nebo přípravky na duševní poruchy.- Přípravky, které zpomalují srdeční tep.- Přípravky, které snižují hladiny draslíku v krvi (např. určitá diuretika).- Přípravky k léčbě vysokého krevního tlaku. Risperidon může snížit krevní tlak.- Léky užívané při Parkinsonově chorobě (jako je levodopa).

- Odvodňovací přípravky (diuretika) užívané při srdečních problémech nebo otocích částí vašeho těla vzhledem k tvorbě nadměrného množství tekutin (jako je furosemid nebo chlorothiazid). Risperidon užívaný samostatně nebo v kombinaci s furosemidem může zvýšit riziko mozkové příhody nebo smrti u starších lidí s demencí.

Následující léky můžou snížit účinek risperidonu:- Rifampicin (přípravek k léčbě některých infekcí).- Karbamazepin, fenytoin, fenobarbital (přípravky k léčbě epilepsie).

Následující léky můžou zvýšit účinek risperidonu: - Chinidin (užívaný u určitých typů srdečních chorob).- Antidepresiva, jako je paroxetin, fluoxetin, tricyklická antidepresiva.- Přípravky známé jako beta-blokátory (užívané k léčbě vysokého krevního tlaku).- Fenothiazidy (užívané např. k léčbě psychóz nebo na zklidnění).- Cimetidin, ranitidin (blokátory kyselosti žaludku).

Pokud začnete nebo přestanete užívat některý z těchto přípravků, může být nutno upravit dávkurisperidonu.

Nejste-li si jistý(á), že se Vás cokoli z výše uvedeného týká, poraďte se s lékařem nebo lékárníkemdříve, než začnete RISPEN užívat.

Užívání přípravku RISPEN s jídlem a pitímTento přípravek můžete užívat buď s jídlem, nebo nalačno. Při užívání přípravku RISPEN bystese měl(a) vyvarovat pití alkoholu.

Těhotenství a kojeníJste-li těhotná, snažíte se otěhotnět nebo kojíte, poraďte se se svým lékařem, než začnete RISPEN užívat. Váš lékař rozhodne, zda jej užívat můžete.U novorozenců, jejichž matky užívaly přípravek Rispen v posledním trimestru (poslední tři měsíce těhotenství) se mohou vyskytnout tyto příznaky: třes, svalová ztuhlost a/nebo slabost, spavost, neklid, problémy s dýcháním a potíže s příjmem potravy. Pokud se u vašeho dítěte objeví jakýkoliv z těchto příznaků, prosím, kontaktujte dětského lékaře.Před užíváním jakéhokoli přípravku se poraďte s lékařem nebo lékárníkem.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojůBěhem léčby přípravkem RISPEN se mohou vyskytnout závrať, únava a rozmazané vidění.Neřiďte dopravní prostředky nebo neobsluhujte stroje bez porady s lékařem.

Důležité informace o některých složkách přípravku RISPENTento léčivý přípravek obsahuje laktózu. Pokud Vám Váš lékař řekl, že trpíte nesnášenlivostíněkterých cukrů, poraďte se se svým lékařem dříve, než začnete tento léčivý přípravek užívat.

3. JAK SE RISPEN UŽÍVÁ

Vždy užívejte Rispen přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý/á, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Rispen je dostupný ve čtyřech silách 1 mg, 2 mg, 3 mg a 4 mg umožňujících přesné dávkování.Rispen 1 mg má půlicí rýhu určenou k dělení tablet na dvě stejné poloviny umožňující dávku 0,5 mg. Jestliže je zahajující dávka 0,25 mg, Váš lékař Vám předepíše jiný přípravek obsahující risperidon umožňující dávku 0,25 mg.

Tablety se polykají celé a zapíjejí vodou.

Obvyklá dávka je:

Dospělí

Léčba schizofrenieObvyklá úvodní dávka je 2 mg denně, tu lze zvýšit na 4 mg denně druhý den. Dávku může lékař dále upravovat podle toho, jak odpovídáte na léčbu. Většina lidí se cítí dobře při denní dávce 4 až 6 mg. Tato celková denní dávka může být rozdělena buď do jedné, nebo dvou dávek za den. Lékař Vám doporučí, co je pro Vás nejvhodnější.

Léčba mánieÚvodní dávka je obvykle 2 mg jednou denně. Dávku může lékař postupně upravovat podle Vaší odpovědi na léčbu. Většina lidí se cítí dobře při denní dávce 1 až 6 mg.

Léčba přetrvávající agrese u osob s Alzheimerovskou demencíÚvodní dávka je obvykle 0,25 mg dvakrát denně. Dávku může lékař postupně upravovat podle Vaší odpovědi na léčbu. Většina lidí se cítí dobře při denní dávce 0,5 mg dvakrát denně. Někteří pacienti mohou potřebovat 1 mg dvakrát denně. Trvání léčby u pacientů s Alzeimerovskou demencí by nemělo být delší než 6 týdnů.

Starší osoby

Léčba schizofrenie a mánieÚvodní dávka je obvykle 0,5 mg dvakrát denně. Dávku může lékař postupně zvyšovat na 1 až 2 mg dvakrát denně v závislosti na Vaší odpovědi na léčbu. Váš lékař Vám řekne, co je pro Vás nejlepší.

Léčba přetrvávající agrese u osob s Alzheimerovskou demencíStejná jako u dospělých.

Děti a mladiství

Léčba schizofrenie a mánieDěti a mladiství do 18 let věku by RISPEN na léčbu schizofrenie a bipolární mánie neměli užívat.

Léčba poruch chování u dětí a mladistvýchDávka závisí na tělesné hmotnosti Vašeho dítěte:- Pro děti, které mají tělesnou hmotnost menší než 50 kg.

Úvodní dávka je obvykle 0,25 mg jednou denně. Dávku může lékař postupně upravovat obden o 0,25

mg denně. Obvyklá udržovací dávka je 0,25 až 0,75 mg jednou denně.- Pro děti, které mají tělesnou hmotnost 50 kg a více.Úvodní dávka je obvykle 0,5 mg jednou denně. Dávku může lékař postupně upravovat obden o 0,5 mg denně. Obvyklá udržovací dávka je 0,5 až 1,5 mg jednou denně.Trvání léčby u pacientů s poruchou chování by nemělo být delší než 6 týdnů.

Děti do 5 let věku by neměly být léčeny přípravkem RISPEN pro poruchu chování.

Osoby s onemocněním ledvin nebo jaterBez ohledu na chorobu, pro kterou se léčíte, by všechny úvodní i následující dávky risperidonu mělybýt poloviční. U těchto pacientů je nutno zvyšovat dávku pomaleji.U této skupiny pacientů je nutno risperidon užívat s opatrností.

Jestliže jste užil(a) více přípravku RISPEN, než jste měl(a)- Okamžitě vyhledejte lékaře. Krabičku s přípravkem si vezměte s sebou.- V případě předávkování se můžete cítit ospalý(á) nebo unavený(á) nebo mít neobvyklé pohybytěla, problémy s postojem nebo chůzí, cítit závrať vzhledem k nízkému krevnímu tlaku nebo mít

nenormální bušení srdce nebo záchvat.

Jestliže jste zapomněl(a) užít RISPENNezdvojujte následující dávku (neužívejte dvě dávky ve stejnou dobu), abyste nahradil(a)vynechanou dávku.- Jestliže jste zapomněl(a) užít dávku, vezměte si ji, jakmile si vzpomenete. Je-li však již skoro čas na další dávku, vynechejte zapomenutou dávku a pokračujte v užívání obvyklým způsobem.- Zapomenete-li užít dvě a více dávek, kontaktujte svého lékaře.

Jestliže jste přestal(a) užívat RISPENNepřestávejte přípravek užívat bez porady s lékařem. Vaše příznaky by se mohly vrátit. Rozhodne-lilékař o ukončení léčby, může být dávka snižována postupně během několika dní.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebolékárníka.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i risperidon (účinná látka přípravku RISPEN) nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Krevní sraženiny v žilách zvláště dolních končetin (příznaky zahrnují otok,bolest a zarudnutí dolní končetiny), které mohou putovat žilním řečištěm do plic a zapříčinit bolest na hrudi a dýchací obtíže. Jestliže zpozorujete některý z těchto příznaků, vyhledejte okamžitě lékařskou pomoc.

Při užívání resperidonu se mohou vyskytnout tyto nežádoucí účinky:

Velmi časté (postihují více než 1 uživatele z 10):- Parkinsonismus. To je lékařský termín, který zahrnuje mnoho příznaků. Každý jednotlivý příznak se může vyskytnout u méně než 1 z 10 osob. Parkinsonismus zahrnuje: zvýšení tvorby slin nebo vlhká ústa, ztuhlost kloubů a svalů, slinění, cukání při ohýbání končetin, pomalé, omezené nebo nekoordinované pohyby těla, bezvýraznou tvář, napětí svalů, ztuhnutí šíje, ztuhlost svalů, krátké, šouravé, uspěchané kroky a nedostatek pohybů rukou při chůzi, přetrvávající mrkání jako odpověď na poklep na čelo (abnormální reflex).- Bolest hlavy, závažné problémy s usínáním nebo spánkem.

Časté (postihují 1 až 10 uživatelů ze 100):- Ospalost, únava, neklid, neschopnost klidně sedět, podrážděnost, úzkost, spavost, závrať, špatnésoustředění, pocit vyčerpání, poruchy spánku.- Zvracení, průjem, zácpa, nevolnost, zvýšení chuti k jídlu, bolest nebo špatný pocit v břiše, bolest v krku, sucho v ústech.- Zvýšení tělesné hmotnosti, zvýšení tělesné teploty, snížení chuti k jídlu.- Dušnost, infekce plic (pneumonie), chřipka, infekce dýchacích cest, rozmazané vidění, překrvení nosní sliznice, krvácení z nosu, kašel.- Infekce močových cest, pomočování.- Svalové stahy, mimovolní pohyby obličeje nebo rukou a nohou, bolest kloubů, bolest zad, otokrukou a nohou, bolest rukou a nohou.- Vyrážka, zčervenání kůže.- Rychlý srdeční tlukot, bolest na hrudi.- Zvýšení hladiny hormonu prolaktin v krvi.

Méně časté (postihují 1 až 10 uživatelů z 1 000):- Nadměrné pití vody, nemožnost udržet stolici, žízeň, velmi tuhá stolice, chrapot nebo potíže s hlasem.- Infekce plic způsobené vdechováním potravy do dýchacích cest, infekce močového měchýře,

červenání očí, zánět nosních dutin, virová infekce, infekce v uchu, zánět mandlí, infekce v podkoží, infekce oka, infekce žaludku, výtok z oka, plísňová infekce nehtů.- Nenormální elektrická vodivost v srdci, pokles krevního tlaku po postavení se, nízký tlak krve,závrať po změně polohy, nenormální elektrická aktivita v srdci (EKG), nenormální srdeční rytmus, uvědomování si tlukotu srdce, zrychlení nebo zpomalení tepu.- Inkontinence moči, bolest při močení, časté močení.- Zmatenost, poruchy pozornosti, snížená úroveň vědomí, nadměrná spavost, nervozita, povznesenánálada (mánie), nedostatek energie a zájmu.- Zvýšení hladiny krevního cukru, zvýšení hodnot jaterních enzymů, snížení počtu bílých krvinek, snížení hemoglobinu nebo počtu červených krvinek (anemie), zvýšení počtu eosinofylů (speciální bílékrvinky), zvýšení kreatininfosfokinázy v krvi, snížení počtu destiček (krevní buňky, které pomáhají zastavovat krvácení).- Svalová slabost, bolest svalů, bolest ucha, bolest krku, otok kloubů, nenormální držení těla, ztuhlost kloubů, bolest svalů a kostí na hrudi, pocit tíže na hrudi.- Porušení kůže, kožní problémy, suchá kůže, intenzivní svědění, akné, vypadávání vlasů, zánět kůže způsobený roztoči, změna zbarvení pokožky, zesílení kůže, návaly horka, snížená citlivost kůže na bolest a dotyk, zánět mastné kůže.- Ztráta menstruace, sexuální selhání, erektilní dysfunkce, porucha ejakulace, výtok z prsů, zvětšení prsů u mužů, snížení sexuální touhy, nepravidelná menstruace, výtok z pochvy.- Mdloba, poruchy chůze, liknavost, snížení chuti k jídlu vedoucí k podvýživě a snížení tělesnéhmotnosti, pocit vykořenění, porucha rovnováhy, alergie, otok, problémy s řečí, zimnice, nenormální koordinace pohybů.- Bolestivá přecitlivělost na světlo, zvýšení průtoku krve okem, otok oka, suchost oka, zvýšené slzení.- Problémy s dýchacími cestami, překrvení plic, chrčení v plicích, překrvení dýchacích cest, problémy s mluvením, problémy s polykáním, vlhký kašel, drsný/hvízdavý zvuk při dýchání, onemocnění podobné chřipce, ucpané nosní dutiny.- Neodpovídání na podněty, ztráta vědomí, náhlý otok rtů a očí spolu s dýchacími problémy, náhlá slabost nebo necitlivost obličeje, rukou nebo nohou, zejména pouze na jedné straně, nebo nevýrazná řeč, která trvá méně než 24 hodin (nazývá se malá mozková příhoda nebo mrtvice), mimovolní pohyby obličeje, rukou nebo nohou, zvonění v uších, otok obličeje.

Vzácné (postihují 1 až 10 uživatelů z 10 000):- Neschopnost dosáhnout orgasmu, menstruační poruchy.- Lupy.- Alergie na lék, studené končetiny, otok rtů, zánět rtů.- Zelený zákal (glaukom), snížená ostrost vidění, zvýšená tvorba ospalků, protáčení očí.- Nedostatek emocí.- Změna stavu vědomí se zvýšením tělesné teploty a záškuby svalů, otok po celém těle, abstinenční příznaky, snížení tělesné teploty.- Rychlé povrchní dýchání, problémy s dýcháním ve spánku, chronický zánět středního ucha (otitida).- Ucpání střev.- Snížení průtoku krve mozkem.- Snížení počtu bílých krvinek, nepatřičné vylučování hormonu, který kontroluje objem moči.- Rozpad svalových vláken a bolest svalů (rhabdomyolýza), porucha pohyblivosti.- Koma (bezvědomí) způsobené nekontrolovanou cukrovkou.- Zežloutnutí kůže a očí (žloutenka).- Zánět slinivky břišní.

Velmi vzácné (postihují méně než 1 uživatele z 10 000):- Život ohrožující komplikace u nekontrolované cukrovky.

Není známo (četnost nelze z dostupných údajů určit):- Těžká alergická reakce vedoucí k obtížím s dechem a šoku.- Žádné granulocyty (druh bílých krvinek, které pomáhají obraně proti infekci).- Prodloužená a bolestivá erekce.

- Nebezpečně zvýšený příjem tekutin.- U starších pacientů s demencí bylo hlášeno mírné zvýšení počtu úmrtí u pacientů užívajících antipsychotika, ve srovnání s těmi, kteří antipsychotika neužívali.

Dlouhodobě působící injekce risperidonu.Následující nežádoucí účinky byly hlášeny při používání dlouhodobě působících injekcí s risperidonem. Objeví-li se u Vás některý z dále uvedených nežádoucích účinků, oznamte to svému lékaři, i když nejste léčen(a) dlouhodobě působící injekcí s risperidonem.

- Infekce střeva;

- absces pod kůží, brnění, mravenčení nebo necitlivost kůže, zánět kůže;- snížení počtu bílých krvinek, které Vás pomáhají chránit proti infekci;- deprese;- křeč;- mrkání očí;- pocit otáčení se, vrávorání, nestability;- pomalý tlukot srdce, vysoký tlak krve;- bolest zubů, křeče v jazyce;- bolest hýždí;- snížení váhy.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnetejakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělteto svému lékaři nebo lékárníkovi.

5. JAK RISPEN UCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.Nepoužívejte Rispen po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce/blistru. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.Nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.Neužívejte Rispen, pokud si všimnete jakýchkoli změn vzhledu tablet.Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. DALŠÍ INFORMACE

Co RISPEN obsahujeLéčivou látkou je risperidonum (risperidon) 1, 2, 3 nebo 4 mg v 1 potahované tabletě.Pomocnými látkami jsou: laktóza, mikrokrystalická celulóza, předželatinovaný kukuřičný škrob, magnesium stearát, hypromelóza, makrogol 6000, oxid titaničitý E 171, žlutý oxid železitý E 172 (Rispen 2, 3), červený oxid železitý (Rispen 2), zeleň laková E 104/132 (Rispen 4).

Jak přípravek RISPEN vypadá a co obsahuje toto baleníRispen 1: bílé kulaté bikonvexní potahované tablety s půlicí rýhou na jedné straně.Rispen 2: světle růžové kulaté bikonvexní potahované tablety o velikosti 8 mm v průměru.Rispen 3: žluté kulaté bikonvexní potahované tablety o velikosti 9 mm v průměru.Rispen 4: světle zelené kulaté bikonvexní tablety o velikosti 10 mm v průměru.Balení obsahuje 20, 30 nebo 50 potahovaných tablet.Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobceZentiva, k. s., Praha, Česká Republika

Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 8.2.2012


nahoru

Souhrn údajů o léku (SPC)

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls263108/2011

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1. NÁZEV PŘÍPRAVKU

RISPEN 1, 1 mg potahované tabletyRISPEN 2, 2 mg potahované tabletyRISPEN 3, 3 mg potahované tabletyRISPEN 4, 4 mg potahované tablety

2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍJedna tableta obsahuje:

Rispen 1: 1 mg risperidonum

Rispen 2: 2 mg risperidonum

Rispen 3: 3 mg risperidonum

Rispen 4: 4 mg risperidonum

Pomocné látky: Laktosa

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3. LÉKOVÁ FORMA Potahované tablety Popis přípravku:Rispen 1: bílé čočkovité potahované tablety s půlicí rýhou na jedné straněRispen 2: světle růžové čočkovité potahované tablety o průměru 8 mm Rispen 3: žluté čočkovité potahované tablety o průměru 9 mm Rispen 4: světle zelené čočkovité potahované tablety o průměru 10 mm

4. KLINICKÉ ÚDAJE4.1 Terapeutické indikaceRISPEN je indikován k léčbě schizofrenie.RISPEN je indikován k léčbě středně závažných až závažných manických epizod provázejícíchbipolární poruchy.RISPEN je indikován ke krátkodobé léčbě (do 6 týdnů) přetrvávající agrese u pacientů se střednězávažnou až závažnou Alzheimerovskou demencí, kteří neodpovídají na nefarmakologické postupy au kterých hrozí riziko sebepoškození nebo poškození ostatních.RISPEN je indikován ke krátkodobé symptomatické léčbě (až do 6 týdnů) přetrvávající agrese připoruchách chování u dětí od 5 let věku a mladistvých s podprůměrnými intelektuálními funkceminebo mentální retardací diagnostikovanými na základě DSM-IV kritérií, u kterých závažnostagresivity nebo jiné formy destruktivního chování vyžadují farmakologickou léčbu. Farmakologickáléčba musí být součástí rozsáhlého léčebného programu, který zahrne i psychosociální a vzdělávacíintervence. Doporučuje se, aby byl risperidon předepsán specialistou v dětské neurologii apsychiatrem pro děti a mladistvé nebo lékařem, který je dobře seznámen s léčbou disruptivních poruchchování u dětí a mladistvých.

4.2 Dávkování a způsob podáníSchizofrenie

DospělíRISPEN je možno užívat jednou nebo dvakrát denně.Léčba se zahajuje dávkou 2 mg risperidonu denně. Druhý den je možno dávku zvýšit na 4 mg. Tutodávku lze ponechat nezměněnou nebo ji v případě potřeby dále individuálně upravovat. Pro většinupacientů činí optimální denní dávka 4 až 6 mg. U některých pacientů může být vhodná pomalejšítitrační fáze, nižší úvodní dávka a tomu odpovídající udržovací dávka.Dávky nad 10 mg denně již nemají vyšší účinnost ve srovnání s nižšími dávkami a mohou vést kezvýšenému výskytu extrapyramidových symptomů. Bezpečnost dávek nad 16 mg denně nebylaověřena, a proto se tyto dávky nedoporučují.

Starší pacientiLéčba se zahajuje doporučenou dávkou 0,5 mg dvakrát denně. Toto dávkování lze individuálněpřizpůsobovat zvyšováním o 0,5 mg dvakrát denně na 1 až 2 mg dvakrát denně.

Pediatrická populaceRisperidon se nedoporučuje k používání u dětí do 18 let věku se schizofrenií vzhledem k nedostatkuúdajů o účinnosti.

Manické epizody u bipolární poruchy

DospělíRISPEN by měl být užíván jednou denně, počáteční dávka 2 mg risperidonu. Tuto dávku lzev případě potřeby individuálně upravovat zvyšováním o 1 mg denně, avšak ne častěji než ve24hodinových intervalech. Risperidon může být podáván ve flexibilních dávkách v rozmezí od 1 do6 mg tak, aby u každého pacienta byla optimalizována hladina účinnosti a snášenlivosti. Denní dávkynad 6 mg risperidonu nebyly u pacientů s manickými epizodami zkoušeny.Jako u každé symptomatické léčby je zapotřebí pokračování léčby přípravkem RISPEN průběžněhodnotit a posuzovat.

Starší pacientiDoporučená úvodní dávka je 0,5 mg dvakrát denně. Tuto dávku lze individuálně upravovat o 0,5 mgdvakrát denně do 1 až 2 mg dvakrát denně. Vzhledem k tomu, že klinické zkušenosti s podávánímstarším osobám jsou omezené, je nutno věnovat tomuto podávání zvýšenou pozornost.

Pediatrická populaceRisperidon se nedoporučuje k používání u dětí do 18 let věku s bipolární mánií vzhledem k nedostatkuklinických údajů.

Přetrvávající agrese u pacientů se středně závažnou až závažnou Alzheimerovskou demencí

Úvodní doporučená dávka činí 0,25 mg* dvakrát denně. Toto dávkování může být individuálněupravováno zvyšováním o 0,25 mg* dvakrát denně, ale ne častěji než obden. Optimální dávka 0,5 mgdvakrát denně postačuje pro většinu pacientů. Pro některé pacienty je nejvhodnější dávkování až do1 mg dvakrát denně.U pacientů s přetrvávající agresí u Alzheimerovské demence by se RISPEN neměl používat délenež 6 týdnů. Během léčby je zapotřebí pacienty často a pravidelně hodnotit a posuzovat nutnost dalšíléčby.

Poruchy chování

Děti a mladiství ve věku od 5 do 18 letU pacientů ≥50 kg činí úvodní doporučená dávka 0,5 mg jednou denně. Tato dávka může býtv případě potřeby individuálně upravována zvyšováním o 0,5 mg jednou denně, ne častěji než obden.Optimální dávka pro většinu pacientů představuje 1 mg jednou denně. Pro některé pacienty však může

být vhodná dávka od 0,5 mg jednou denně, zatímco pro jiné 1,5 mg jednou denně. U pacientů <50 kg činí úvodní doporučená dávka 0,25 mg* jednou denně. Tato dávka může být v případě potřeby individuálně upravována zvyšováním o 0,25 mg* jednou denně, ne častěji než obden. Optimální dávka pro většinu pacientů představuje 0,5 mg jednou denně. Pro některé pacienty však může být vhodná dávka od 0,25 mg* jednou denně, zatímco pro jiné 0,75 mg jednou denně.Jako u každé symptomatické léčby je zapotřebí pokračování léčby přípravkem RISPEN průběžněhodnotit a posuzovat nutnost další léčby.RISPEN se nedoporučuje u dětí mladších než 5 let, protože u této poruchy není u dětí do 5 let žádná zkušenost.

Poškození ledvin a jater

Pacienti s ledvinovým poškozením vykazují nižší schopnost eliminovat účinnou antipsychotickousložku než dospělí s normální funkcí ledvin. Pacienti s poškozenými jaterními funkcemi vykazujízvýšené plazmatické koncentrace volné frakce risperidonu.Nezávisle na indikaci by měly být u pacientů s ledvinovým nebo jaterním poškozením sníženy úvodnía následné dávky na polovinu a zpomalena titrace dávky.RISPEN by měl být u těchto skupin pacientů užíván s opatrností.

Způsob podání

RISPEN je určen k perorálnímu podání. Potrava neovlivňuje absorpci přípravku RISPEN.

Ukončování léčbyPro ukončení léčby se doporučuje postupné snižování dávky. Po náhlém vysazení vysokých dávekantipsychotických léčivých přípravků byly velmi vzácně popsány abstinenční příznaky, kterézahrnovaly nevolnost, zvracení, pocení a nespavost (viz bod 4.8). Může se také vyskytnout návratpsychotických příznaků a bylo hlášeno nebezpeční mimovolních pohybů (jako akatizie, dystonie adyskineze).

Převádění z léčby ostatními antipsychotiky

V lékařsky odůvodněných případech se doporučuje předchozí medikaci postupně snižovat a současnězavádět léčbu přípravkem RISPEN. Pacienty dosud léčené depotními antipsychotiky lze v lékařsky odůvodněných případech převádět na RISPEN namísto příští plánované injekce.Nutnost pokračování zavedené medikace antiparkinsoniky je zapotřebí průběžně posuzovat.

RISPEN je dostupný ve čtyřech silách: 1 mg, 2 mg, 3 mg,4 mg.RISPEN 1 mg má půlicí rýhu určenou k dělení tablety na dvě stejné části umožňující dávku 0,5 mg.* Jestli že je nutná zahajující dávka 0,25 mg, je nezbytné použít jiný přípravek obsahující risperidon, který umožní tuto 0,25mg dávku.

4.3 KontraindikaceHypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku tohoto přípravku.

4.4 Zvláštní upozornění a opatření pro použitíStarší pacienti s demencí

Mortalita všeobecněU starších pacientů s demencí léčených atypickými antipsychotiky byla zvýšena mortalita ve srovnánís placebem v meta-analýze 17 kontrolovaných klinických studií atypických antipsychotik včetněrisperidonu. V klinických studiích kontrolovaných placebem s risperidonem byla v této populaci incidence mortality 4,0 % u pacientů léčených risperidonem ve srovnání s 3,1 % u skupiny léčené placebem. Poměr odds ratio (95% interval spolehlivosti) byl 1,21 (0,7, 2,1). Průměrný věk (rozpětí) pacientů, kteří zemřeli, byl 86 let (rozpětí 67 - 100).

Současné užívání furosemiduV placebem kontrolovaných klinických studiích s risperidonem u starších pacientů s demencí byla mortalita ve skupině s furosemidem a risperidonem vyšší (7,3 %; průměrný věk 89 let, rozpětí 75 - 97) než při léčbě samotným risperidonem (3,1 %; průměrný věk 84 let, rozpětí 70 - 96) nebo samotným furosemidem (4,1 %; průměrný věk 80 let, rozpětí 67 - 90). Zvýšená mortalita pacientů léčených furosemidem spolu s risperidonem byla shledána u dvou ze čtyř klinických studií. Současné užívání risperidonu s dalšími diuretiky (hlavně thiazidovými diuretiky užívanými v nízké dávce) nebylo s podobnými nálezy spojeno.Patofyziologický mechanismus k vysvětlení tohoto jevu není znám a žádná konzistentní příčina úmrtínebyla zjištěna. Přesto však je zapotřebí věnovat této kombinaci nebo současnému podávání dalšíchvysoce účinných diuretik zvýšenou pozornost a před zahájením léčby touto kombinací posoudit rizikoa prospěch. Incidence mortality u pacientů užívajících současně s risperidonem jiná diuretika nebylazvýšena. Nezávisle na léčbě byla obecným rizikovým faktorem mortality dehydratace, a je protozapotřebí ji u starších pacientů s demencí zamezit.

Cerebrovaskulární nežádoucí příhody (CVAE)V klinických placebem kontrolovaných studiích u starších pacientů s demencí léčených risperidonem(průměrný věk 85 let, rozpětí 73 - 97) se ve srovnání s pacienty léčenými placebem vyskytovala vyšší incidence (přibližně 3krát zvýšená) cerebrovaskulárních nežádoucích příhod jako mozkových příhod (včetně fatálních) a krátkodobých ischemií. Data vyplývající ze šesti placebem kontrolovaných studií u převážně starších pacientů (> 65 let) s demencí ukazují, že cerebrovaskulární nežádoucí účinky (závažné i nezávažné, kombinované) se vyskytly u 3,3 % (33/1 009) pacientů léčených risperidonem a u 1,2 % (8/712) pacientů, kteří užívali placebo. Poměr odds ratio činil (při 95% intervalu spolehlivosti) 2,96 (1,34, 7,50). Mechanismus tohoto zvýšeného rizika není znám.Zvýšené riziko nelze vyloučit ani pro jiná antipsychotika nebo další populace pacientů. U pacientůs rizikovými faktory pro cerebrovaskulární příhodu je nutno RISPEN používat s opatrností.Riziko CVAE bylo významně zvýšeno u pacientů s demencí smíšeného nebo vaskulárního typu vesrovnání s Alzheimerovskou demencí. Proto by pacienti s jinými typy demence než Alzheimerovskouneměli být léčeni risperidonem.Lékař by měl posoudit rizika a přínosy použití risperidonu u starších pacientů s demencí a vzít v úvahu rizikové faktory pro cerebrovaskulární příhodu u konkrétního pacienta. Pacient/osoba poskytující péči by měli být upozorněni, aby neprodleně hlásili známky a příznaky možných cerebrovaskulárních příhod, jako je náhlá slabost nebo znecitlivění ve tváři, horních nebo dolních končetinách a obtíže s řečí nebo poruchy vidění. V takovém případě by měly být neprodleně posouzeny všechny léčebné možnosti, včetně vysazení risperidonu.RISPEN je možno u přetrvávající agrese u pacientů s Alzheimerovskou demencí použít pouzekrátkodobě jako náhrada nefarmakologických přístupů, které měly pouze omezenou nebo žádnouúčinnost, a existuje-li potenciální riziko sebepoškození nebo poškození ostatních.Pacienty je nutno opakovaně kontrolovat a nutnost léčby opakovaně přehodnocovat.

Žilní tromboembolismus (VTE)V souvislosti s užíváním antipsychotik se vyskytly případy žilního tromboembolismu (VTE). Vzhledem k tomu, že u pacientů léčených antipsychotiky jsou často přítomny získané rizikové faktory pro VTE, měly by být před i během léčby přípravkem RISPEN tyto rizikové faktory rozpoznány a následně by měla být uplatněna preventivní opatření.

Ortostatická hypotenzeVzhledem k blokádě alfa-aktivity způsobené risperidonem může docházet k (ortostatické) hypotenzi,zvláště během počáteční titrační fáze. V post-marketingu byla pozorována významná hypotenze přisoučasném podávání risperidonu a antihypertenziv. RISPEN by měl být podáván s opatrností pacientům se známým kardiovaskulárním onemocněním (např. při srdečním selhání, infarktumyokardu, poruchách vodivosti, dehydrataci, hypovolémii nebo cerebrovaskulárním onemocnění);zde je zapotřebí dávky postupně titrovat dle doporučení (viz bod 4.2). Pokud se v průběhu léčby

vyskytne hypotenze, je zapotřebí snížit dávkování.

Tardivní dyskineze/Extrapyramidové příznaky (TD/EPS)Léčba přípravky s antagonistickým účinkem na dopaminové receptory je spojena s rizikem rozvojetardivní dyskineze charakterizované rytmickými mimovolními pohyby, především svalů jazyka a/neboobličeje. Nástup extrapyramidových příznaků je rizikovým faktorem pro tardivní dyskinezi. Pokud seobjeví příznaky tardivní dyskineze, mělo by být zváženo vysazení všech antipsychotik.

Neuroleptický maligní syndrom (NMS)Při léčbě antipsychotiky byl rovněž popsán neuroleptický maligní syndrom projevující se hypertermií,svalovou rigiditou, vegetativní labilitou, poruchami vědomí a zvýšenými plazmatickými hladinamikreatinfosfokinázy. K dalším příznakům může patřit myoglobinurie (rhabdomyolýza) a akutníledvinové selhání. Při výskytu uvedených příznaků je nutné vysadit všechna antipsychotika včetněpřípravku RISPEN.

Parkinsonova choroba a demence s Lewyho tělískyPři předepisování antipsychotik včetně risperidonu pacientům trpícím Parkinsonovou chorobou nebo demencí s Lewyho (DLB) tělísky by měli lékaři posoudit poměr rizika a prospěchu.Parkinsonova choroba se s risperidonem může zhoršit. U obou skupin může být zvýšené rizikoneuroleptického maligního syndromu a zvýšená citlivost k antipsychotikům; tito pacienti bylivyloučeni z klinických hodnocení. K projevům této zvýšené citlivosti může patřit zmatenost,otupělost, posturální nestabilita s častými pády doprovázející extrapyramidové příznaky.

HyperglykémieV průběhu léčby risperidonem byly ve velmi vzácných případech hlášeny hyperglykémie a zhoršení již existujícího diabetu. U pacientů trpících diabetem a u pacientů s rizikovými faktory pro rozvoj diabetes mellitus se doporučuje příslušné klinické monitorování.

HyperprolaktinemieStudie na tkáňových kulturách ukazují, že buněčný růst v lidských nádorech prsu může být stimulovánprolaktinem. Ačkoli dosud nebyla v klinických a epidemiologických studiích prokázána přímásouvislost s podáváním antipsychotik, u pacientů s příslušnou anamnézou je nutno postupovat opatrně. U pacientů s existující hyperprolaktinemií a u pacientů s dokumentovanými tumory závislými na prolaktinu je nutno risperidon používat s opatrností.

Prodloužení QTProdloužení QT intervalu bylo velmi vzácně hlášeno v post-marketingu. Jako u jiných antipsychotik jenutno při předepisování risperidonu postupovat opatrně u pacientů se známým kardiovaskulárnímonemocněním, prodloužením QT intervalu v rodinné anamnéze, při bradykardii nebo porucháchelektrolytové rovnováhy (hypokalemie, hypomagnesemie), protože risperidon může při současnémužívání přípravků, které prodlužují QT interval, zvýšit riziko arytmogenního účinku.

KřečeRISPEN je nutno používat opatrně u pacientů s křečemi v anamnéze nebo u jiných stavů, kterépotenciálně snižují křečový práh.

PriapismusBěhem léčby risperidonem se vzhledem k blokádě alfa-adrenergního účinku risperidonem může objevit priapismus.

Regulace tělesné teplotyAntipsychotikům je přisuzována vlastnost rušit schopnost těla snižovat tělesnou teplotu. Pacientům, ukterých může dojít k okolnostem přispívajícím ke zvýšení tělesné teploty, např. k intenzivnímu cvičení, vystavení extrémním teplotám, současné léčbě přípravky s anticholinergní aktivitou nebo dehydrataci, je při předepisování přípravku RISPEN nutno věnovat příslušnou péči.

Děti a mladistvíPřed předepsáním risperidonu dítěti nebo mladistvému s poruchou chování je nutno pečlivě zhodnotitfyzikální a sociální příčiny agresivního chování, jako je bolest nebo nepatřičné požadavky okolí.Sedativní účinek risperidonu je nutno u této populace důkladně monitorovat vzhledem k možnémuvlivu na schopnost učit se. Změna doby podávání risperidonu může u dětí a mladistvých zlepšit vlivna útlum pozornosti.Risperidon byl spojován se středními přírůstky na tělesné hmotnosti a body mass indexu (BMI).Změny výšky v dlouhodobé otevřené extensní studii byly v rámci očekávaných věku příslušnýchnorem. Dlouhodobý vliv risperidonu na sexuální zrání a růst nebyl plně vyhodnocen.Vzhledem k potenciálnímu vlivu hyperprolaktinemie na růst a sexuální zrání u dětí a mladistvých jenutno uvážit pravidelné klinické posouzení endokrinologického stavu, včetně stanovení výšky,hmotnosti, sexuální zralosti, monitorování menstruace a jiných účinků potenciálně spojenýchs prolaktinem.Během léčby risperidonem je nutno provádět pravidelná vyšetření extrapyramidových symptomů ajiných poruch hybnosti.Specifická doporučení pro dávkování u dětí a mladistvých jsou uvedena v bodu 4.2.

Pomocné látkyPotahované tablety obsahují laktózu. Pacienti se vzácnými dědičnými problémy s intolerancígalaktózy, vrozeným deficitem laktázy nebo glukózo-galaktózovou malabsorpcí by tento přípravekneměli užívat.

4.5 Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakceStejně jako u jiných antipsychotik je nutná opatrnost při předepisování risperidonu spolu s léčivýmipřípravky, o kterých je známo, že prodlužují QT interval, např. antiarytmiky třídy Ia (např. chinidin,disopyramid, prokainamid), antiarytmiky třídy III (např. amiodaron, sotalol), tricyklickýmiantidepresivy (např. amitriptylin), tetracyklickými antidepresivy (např. maprotilin), některýmiantihistaminiky, jinými antipsychotiky, některými antimalariky (např. chinin, meflochin) a přípravkyzpůsobujícími poruchu elektrolytové rovnováhy (hypokalemii, hypomagnesemii), bradykardii nebopřípravky, které inhibují metabolismus risperidonu v játrech. Tento seznam je příkladný, nikoli úplný.

Účinek přípravku RISPEN na jiné léčivé přípravkyRisperidon je nutno používat opatrně v kombinaci s dalšími centrálně účinkujícími léčivými přípravkyvčetně alkoholu, opiátů, antihistaminik a benzodiazepinů vzhledem ke zvýšenému riziku sedace.Risperidon může zeslabit účinek levodopy a jiných agonistů dopaminu. Je-li tato kombinace nutná,zejména v konečném stadiu Parkinsonovy choroby, je nutno předepsat nejnižší účinnou dávku oboupřípravků.V post-marketingovém období byla při současném používání risperidonu a antihypertenzivpozorována klinicky významná hypotenze.Risperidon nevykazuje klinicky významný účinek na farmakokinetiku lithia, valproátu, digoxinu nebo topiramátu.

Účinky jiných léčivých přípravků na RISPENPři podání s karbamazepinem bylo pozorováno snížení plazmatických koncentrací antipsychotickéfrakce risperidonu. Podobný účinek může být pozorován např. u rifampicinu, fenytoinu afenobarbitalu, které také indukují jaterní enzymy CYP3A4 i P-glykoprotein. Při zahájení nebovysazení léčby karbamazepinem nebo jinými induktory jaterních enzymů CYP3A4/P-glykoproteinu musí lékař přehodnotitdávkování risperidonu .Fluoxetin a paroxetin, inhibitory CYP2D6, zvyšují plazmatickou koncentraci risperidonu, méně všakúčinné antipsychotické frakce. Lze očekávat, že další inhibitory CYP2D6 jako chinidin mohouovlivňovat plazmatické koncentrace risperidonu podobným způsobem. Při zahájení nebo vysazeníléčby fluoxetinem nebo paroxetinem musí lékař přehodnotit dávkování risperidonu .Verapamil, inhibitor CYP3A4 a P-glykoproteinu, zvyšuje plazmatickou koncentraci risperidonu.

Galantamin a donepezil nevykazují klinicky významný účinek na farmakokinetiku risperidonu a naúčinnou antipsychotickou frakci.Fenothiaziny, tricyklická antidepresiva a některé beta-blokátory mohou zvyšovat plazmatickékoncentrace risperidonu, nikoli však účinné antipsychotické frakce. Amitriptylin neovlivňujefarmakokinetiku risperidonu ani účinné antipsychotické frakce. Cimetidin a ranitidin zvyšujíbiologickou dostupnost risperidonu, pouze však nepatrně biologickou dostupnost účinnéantipsychotické frakce. Erythromycin, inhibitor CYP3A4, nemění farmakokinetiku risperidonu aniúčinné antipsychotické frakce.Současné užívání psychostimulancií (např. methylfenidátu) a risperidonu u dětí a mladistvých nemění farmakokinetiku a účinnost risperidonu.Zvýšená úmrtnost u starších pacientů s demencí současně užívajících furosemid viz bod 4.4.Současné podávání paliperidonu a perorálního risperidonu se nedoporučuje, protožepaliperidon je aktivní metabolit risperidonu a kombinace těchto dvou látek může vést ke zvýšenéexpozici účinné antipsychotické frakci.

4.6 Těhotenství a kojeníTěhotenstvíAdekvátní údaje o podávání risperidonu těhotným ženám nejsou k dispozici. Risperidon nebyl ve studiích na zvířatech teratogenní, ale byly pozorovány jiné typy reprodukční toxicity (viz bod 5.3). Potenciální riziko pro člověka není známo.RISPEN by neměl být během těhotenství podáván, pokud to není nezbytně nutné. Je-li nutné přerušení léčby během těhotenství, nesmí se léčba ukončit náhle.

U novorozenců, kteří byli během třetího trimestru těhotenství vystaveni vlivu antipsychotik (včetně přípravku RISPEN), existuje riziko nežádoucích účinků včetně extrapyramidových příznaků a/nebo příznaků z vysazení. Tyto příznaky se mohou lišit v délce trvání i v závažnosti. Byly hlášeny případy agitovanosti, hypertonie, hypotonie, tremoru, somnolence, respirační tísně nebo poruch příjmu potravy. Proto by novorozenci měli být pečlivě monitorováni.

KojeníVe studiích na zvířatech byl risperidon i 9-hydroxy-risperidon vylučován do mléka. Bylo prokázáno,že se risperidon a 9-hydroxy-risperidon vylučují v malém množství také do lidského mateřskéhomléka. O nežádoucích účincích na kojené děti nejsou dostupné údaje. Výhody kojení by proto mělybýt posouzeny oproti potenciálnímu riziku pro dítě.

4.7 Účinky na schopnost řídit a obsluhovat strojeRISPEN má malý nebo mírný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje vzhledem k jeho účinku na nervový systém a účinku na zrak (viz bod 4.8). Proto by pacienti měli být upozorněni, aby neřídili nebo neobsluhovali stroje, dokud nebude známa jejich individuální vnímavost.

4.8 Nežádoucí účinkyNejčastěji hlášenými nežádoucími účinky (výskyt ≥10 %) jsou: Parkinsonismus, bolest hlavy anespavost.Dále jsou uvedeny nežádoucí účinky hlášené z klinických hodnocení a post-marketingu. Používána jenásledující terminologie a frekvence: velmi časté (≥1/10), časté (≥1/100 až <1/10), méně časté(≥1/1 000 až <1/100), vzácné (≥1/10 000 až < 1/1 000), velmi vzácné (<1/10 000), není známo (zdostupných údajů nelze určit).V každé skupině četností jsou nežádoucí účinky seřazeny podle klesající závažnosti.

Nežádoucí účinky podle tříd orgánových systémů a frekvenceVyšetřeníČasté Zvýšení prolaktinu v krvi

a, zvýšení tělesné hmotnosti

Méně časté Prodloužení QT na EKG, abnormální EKG, zvýšení glukózy v krvi, zvýšení

transamináz, snížení počtu bílých krvinek, zvýšení tělesné teploty, zvýšení počtu eosinofilů, snížení hemoglobinu, zvýšení kreatinfosfokinázy v krvi

Vzácné Snížení tělesné teploty

Srdeční poruchyČasté TachykardieMéně časté Atrioventrikulární blokáda, blok raménka, atriální fibrilace, sinová bradykardie,

palpitace

Poruchy krve a lymfatického systémuMéně časté Anémie, trombocytopenieVzácné GranulocytopenieNení známo Agranulocytóza

Poruchy nervového systémuVelmi časté Parkinsonismus

b, bolest hlavy

Časté Akathisie

b, závrať, třesb, dystonieb, somnolence, sedace, letargie, dyskinezeb

Méně časté Nereagování na podněty, ztráta vědomí, synkopa, snížená úroveň vnímání,

cerebrovaskulární příhoda, transientní ischemická příhoda, dysartrie, porucha pozornosti, hypersomnie, posturální závrať, porucha rovnováhy, tardivní dyskineze, porucha řeči, abnormální koordinace, hypestezie

Vzácné Neuroleptický maligní syndrom, diabetické koma, cerebrovaskulární porucha,

cerebrální ischemie, porucha hybnosti

Poruchy okaČasté Rozmazané viděníMéně časté Konjunktivitida, oční hyperemie, výtok z oka, otok oka, suché oko, zvýšená tvorba

slz, fotofobie

Vzácné Snížení ostrosti vidění, nekontrolované pohyby očí, glaukom

Poruchy ucha a labyrintuMéně časté Bolest ucha, tinitus

Respirační, hrudní a mediastinální poruchyČasté Dyspnoe, epistaxe, kašel, kongesce nosní sliznice, faryngolaryngeální bolestMéně časté Chrápání, aspirační pneumonie, plicní kongesce, poruchy dýchání, šelest, kongesce

dýchacího traktu, dysfonie

Vzácné Syndrom spánkové apnoe, hyperventilace

Gastrointestinální poruchyČasté Zvracení, průjem, zácpa, nevolnost, bolest břicha, dyspepsie, sucho v ústech,

žaludeční nevolnost

Méně časté Dysfagie, gastritida, inkontinence stolice, fekalomaVzácné Obstrukce střeva, pankreatitida, otok rtů, cheilitida

Poruchy ledvin a močových cestČasté EnurézaMéně časté Dysurie, inkontinence moči, pollakisurie

Poruchy kůže a podkožní tkáněČasté Vyrážka, erytémMéně časté Angioedém, kožní léze, poruchy kůže, svědění, akné, změna zbarvení pokožky,

alopecie, seboroická dermatitida, suchá kůže, hyperkeratóza

Vzácné Lupy

Poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáněČasté Artralgie, bolest zad, bolest končetin

Méně časté Svalová slabost, myalgie, bolest krční páteře, otoky kloubů, abnormální držení těla,

ztuhlost kloubů, muskuloskeletální bolest na hrudi

Vzácné Rhabdomyolýza

Endokrinní poruchyVzácné Nepatřičná sekrece antidiuretického hormonu

Poruchy metabolismu a výživyČasté Zvýšení chuti k jídlu, snížení chuti k jídluMéně časté Anorexie, polydipsieVelmi vzácné Diabetická ketoacidózaNení známo Hyperhydratace

Infekce a infestaceČasté Pneumonie, chřipka, bronchitida, infekce horních cest dýchacích, infekce močového

ústrojí

Méně časté Sinusitida, virová infekce, infekce ucha, tonsilitida, celulitida, zánět středního ucha,

infekce oka, lokalizovaná infekce, akarodermatitida, infekce dýchacích cest, zánět močového měchýře, onychomykóza

Vzácné Chronický zánět středního ucha

Cévní poruchyMéně časté Hypotenze, ortostatická hypotenze, návaly

Celkové poruchy a reakce v místě aplikaceČasté Pyrexie, únava, periferní otok, astenie, bolest na hrudiMéně časté Otok obličeje, poruchy chůze, abnormální pocity, liknavost, příznaky podobné chřipce,

žízeň, tíže na hrudi, zimnice

Vzácné Generalizovaný otok, hypotermie, abstinenční příznaky, studené konce končetin

Poruchy imunitního systémuMéně časté PřecitlivělostVzácné Léková přecitlivělostNení známo Anafylaktická reakce

Poruchy jater a žlučových cestVzácné Žloutenka

Stavy spojené s těhotenstvím, šestinedělím a perinatálním obdobímNení známo Syndrom z vysazení léku u novorozenců (viz bod 4.6)

Poruchy reprodukčního systému a prsuMéně časté Amenorea, sexuální dysfunkce, erektilní dysfunkce, porucha ejakulace, galaktorea,

gynekomastie, poruchy menstruace, vaginální výtok

Není známo Priapismus

Psychiatrické poruchyVelmi časté NespavostČasté Úzkost, agitovanost, porucha spánkuMéně časté Zmatenost, mánie, snížení libida, netečnost, nervozitaVzácné Anorgasmie, otupělost

a Hyperprolaktinemie může v některých případech vést ke gynekomastii, poruchám menstruace,amenoree a galaktoree.

b Mohou se objevit extrapyramidové příznaky: Parkinsonismus (hypersekrece slin, muskuloskeletální ztuhlost, parkinsonismus, slinění, rigidní skus, bradykineze, hypokineze, ztuhlost obličejových svalů, svalové napětí, akineze, ztuhlost šíje, svalová ztuhlost, parkinsonovská chůze a abnormální glabelární reflex), akatisie (akatisie, neklid, hyperkineze a syndrom neklidných nohou), třes, dyskineze (dyskineze, svalové záškuby, choreoatetóza, atetóza a myoklonus), dystonie.Dystonie zahrnuje dystonii, svalové spasmy, hypertonii, tortikolis, mimovolní svalové kontrakce, svalové kontrakce, blefarospasmus, okulogyraci, paralýzu jazyka, faciální spasmus, laryngospasmus, myotonii, opistotonus, orofaringeální spasmus, pleurototonus, spasmus jazyka a trismus. Tremor zahrnuje tremor a klidový tremor při parkinsonismu. Je nutno poznamenat, že je zahrnuto širší spektrum příznaků, které nemusejí být nutně extrapyramidového původu.

Dále jsou uvedeny nežádoucí účinky spojené s risperidonem, které byly identifikovány jako nežádoucíúčinky v klinických hodnoceních dlouhodobě působících injekčních lékových forem risperidonu,ale nebyly nalezeny jako nežádoucí účinky v klinických hodnoceních perorálních lékových forem risperidonu. V této tabulce nejsou uvedeny ty nežádoucí účinky, které jsou specifické pro danou lékovou formu nebo injekční cestu podání risperidonu.

Další nežádoucí účinky hlášené při podání injekčního risperidonu ale nikoli při perorálním podání risperidonu podle tříd orgánových systémů

VyšetřeníSnížení tělesné hmotnosti, zvýšení gama-glutamyltransferázy, zvýšení jaterních enzymů

Srdeční poruchyBradykardie

Poruchy krve a lymfatického systémuNeutropenie

Poruchy nervového systémuParestézie, křeče

Poruchy okaBlefarospasmus

Poruchy ucha a labyrintuVertigo

Gastrointestinální poruchyBolest zubů, spasmus jazyka

Poruchy kůže a podkožní tkáněEkzém

Poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáněBolest hýždí

Infekce a infestaceInfekce dolních dýchacích cest, infekce, gastroenteritida, subkutánní absces

Poranění, otravy a procedurální komplikacePád

Cévní poruchyHypertenze

Celkové poruchy a reakce v místě aplikaceBolest

Psychiatrické poruchyDeprese

Účinky třídyPodobně jako u jiných antipsychotik byly po uvedení na trh hlášeny velmi vzácné případy prodloužení QT intervalu. Další účinky na srdce spojené s touto skupinou přípravků hlášené u antipsychotik, které prodlužují QT interval, zahrnují ventrikulární arytmii, ventrikulární fibrilaci, ventrikulární tachykardii, náhlé úmrtí, zástavu srdce a torsade de pointes.

Přírůstek na tělesné hmotnostiPodíl pacientů se schizofrenií léčených risperidonem a placebem, kteří dosáhli přírůstku na tělesné hmotnosti ≥7 %, byl porovnán v souhrnné analýze 6 - 8týdenních placebem kontrolovaných klinických hodnocení; závěrem byl statisticky významně větší přírůstek na tělesné hmotnosti u pacientů léčených risperidonem (18 %) oproti placebu (9 %). V souhrnné analýze 3týdenních studií u dospělých pacientů s akutní mánií byl výskyt přírůstku na tělesné hmotnosti ≥7 % v závěru studie srovnatelný u skupiny s risperidonem (2,5 %) a u skupiny s placebem (2,4 %) a byl mírně vyšší u skupiny s aktivní kontrolou (3,5 %).V populaci dětí a mladistvých s poruchami chování a jinými disruptivními poruchami chování bylv dlouhodobých klinických studiích střední nárůst tělesné hmotnosti 7,3 kg po 12 měsících léčby.Očekávaný přírůstek na tělesné hmotnosti normálních dětí mezi 5 - 12 lety je 3 až 5 kg za rok. Mezi12. - 16. rokem věku je přírůstek na tělesné hmotnosti 3 až 5 kg za rok zachován u dívek, zatímco uchlapců je přírůstek přibližně 5 kg za rok.

Žilní tromboembolismusPřípady žilního tromboembolismu, včetně případů plicní embolie a hluboké žilní trombózy, byly hlášeny v souvislosti s antipsychotiky. Frekvence neznámá.

Další informace u zvláštních populacíNežádoucí účinky, které byly hlášeny s vyšším výskytem u starších pacientů s demencí nebopediatrických pacientů než u dospělé populace, jsou uvedeny níže:

Starší pacienti s demencíFrekvence transientních ischemických příhod a cerebrovaskulárních příhod hlášených jako nežádoucíúčinky v klinických hodnoceních u starších pacientů byly 1,4 %, resp. 1,5 %. Dále byly s frekvencí≥5 % a s nejméně dvojnásobnou frekvencí než u dospělé populace hlášeny u starších pacientůs demencí tyto nežádoucí účinky: infekce močových cest, periferní otok, letargie a kašel.

Pediatričtí pacientiU pediatrických pacientů (5 až 17 let) byly s frekvencí ≥5 % a s nejméně dvojnásobnou frekvencí nežv klinických studiích u dospělé populace hlášeny tyto nežádoucí účinky: somnolence/sedace, únava,bolest hlavy, zvýšení chuti k jídlu, zvracení, infekce horních cest dýchacích, kongesce nosní sliznice,bolest břicha, závrať, kašel, pyrexie, tremor, průjem a enuréza.

4.9 PředávkováníPříznakyVšeobecně se jedná o příznaky vyplývající z vystupňování známých farmakologických účinkůrisperidonu. Patří k nim ospalost a sedace, tachykardie a hypotenze a extrapyramidové symptomy. Připředávkování byly hlášeny případy prolongace QT intervalu a křečí. Torsade de pointes byly hlášenyv souvislosti s kombinovaným předávkováním risperidonem a paroxetinem.V případě akutního předávkování je zapotřebí zjistit, zda se nejedná o současné předávkování vícepřípravky.

LéčbaJe nutné udržovat průchodnost dýchacích cest a zajistit adekvátní okysličení a ventilaci. Je možnozvážit rovněž výplach žaludku (po intubaci, je-li pacient v bezvědomí) a podání živočišného uhlíspolečně s laxativem, pokud byl příjem léčivého přípravku méně než před jednou hodinou. Okamžitěje nutno zahájit monitorování kardiovaskulárních funkcí a udržovat je kontinuálně s cílem detekcemožných arytmií.Specifické antidotum pro risperidon není známo, proto je zapotřebí zahájit podpůrnou léčbu.Hypotenzi a cirkulační kolaps je nutno léčit adekvátním způsobem – intravenózním podáním tekutina/nebo sympatomimetiky. Při závažných extrapyramidových příznacích by měla být podávánaanticholinergika. Pacient by měl být podroben pečlivému lékařskému dohledu a monitorován až donormalizace stavu.

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI5.1 Farmakodynamické vlastnostiFarmakoterapeutická skupina: Jiná antipsychotika, ATC kód: N05AX08

Mechanismus účinkuRisperidon je selektivní monoaminergní antagonista s jedinečnými vlastnostmi. Vyznačuje se vysokouafinitou k serotoninergnímu 5-HT2 a dopaminergnímu D2 receptoru. Risperidon se rovněž váže naalfa1-adrenergní receptory a s nižší afinitou na H1-histaminové a alfa2-adrenergní receptory.Risperidon nemá afinitu k cholinergním receptorům. Ačkoliv je risperidon velmi silným D2antagonistou, s čímž souvisí jeho terapeutický účinek na pozitivní příznaky schizofrenie, ve srovnání sklasickými antipsychotiky způsobuje nižší útlum psychomotorické aktivity a méně často navozujekatalepsii. Vyvážený centrální serotoninový a dopaminový antagonismus může snižovat pohotovost knežádoucím extrapyramidovým účinkům a současně rozšiřovat terapeutickou účinnost na negativní aafektivní symptomy schizofrenie.

Farmakodynamický účinekSchizofrenieÚčinnost risperidonu v krátkodobé léčbě schizofrenie byla stanovena ve čtyřech studiích s trváním 4až 8 týdnů, do kterých bylo zahrnuto více než 2 500 pacientů, kteří splňovali DSM-IV kritéria proschizofrenii. V 6týdenní placebem kontrolované studii, která zahrnovala titraci risperidonu v dávkáchaž do 10 mg/den podávaných dvakrát denně, byl risperidon účinnější než placebo v celkovém hodnocení na Brief Psychiatric Rating Scale (BPRS). V 8týdenní placebem kontrolované klinickéstudii zahrnující 4 fixní dávky risperidonu (2, 6, 10 a 16 mg/den podávaných dvakrát denně) převýšily všechny čtyři skupiny s risperidonem placebo v celkovém hodnocení na Positive and Negative Syndrome Scale (PANSS). V 8týdenní studii porovnávající dávky, která zahrnovala pět fixních dávek risperidonu (1, 4, 8, 12 a 16 mg/den podávaných dvakrát denně), převýšily skupiny se 4, 8 a 16 mg risperidonu za den skupinu s 1 mg risperidonu v celkovém hodnocení na PANSS. Ve 4týdenní placebem kontrolované studii porovnávající dávky, která zahrnovala dvě fixní dávky risperidonu (4 a 8 mg/den podávaných jednou denně), převýšily skupiny s oběma dávkami risperidonu placebo v několika PANSS kritériích, včetně celkového PANSS a hodnocení odpovědi (> 20% sníženícelkového PANSS skóre). V dlouhodobém hodnocení byli dospělí ambulantní pacienti splňujícíDSM-IV kritéria pro schizofrenii a klinicky stabilizovaní po nejméně 4 týdny na antipsychotické léčběrandomizováni do skupiny s risperidonem 2 až 8 mg/den nebo haloperidolem na pozorování relapsupo dobu 1 až 2 let. Během srovnávaného období byla doba do relapsu u pacientů léčenýchrisperidonem signifikantně delší než u pacientů s haloperidolem.

Manické epizody u bipolární poruchyÚčinnost monoterapie risperidonem u akutní léčby manických epizod spojených s bipolárními poruchami I byla prokázána ve třech dvojitě slepých placebem kontrolovaných studiích s monoterapiíu přibližně 820 pacientů, kteří trpěli bipolární poruchou I, založeno na DSM-IV kritériích. Ve třechstudiích byl risperidon v dávce 1 až 6 mg/den (počáteční dávka 3 mg ve dvou studiích a 2 mg v jednéstudii) významně účinnější než placebo podle předem stanoveného výstupu, tj. změny od původního

stavu v celkovém skóre Young Mania Rating Scale (YMRS) ve 3. týdnu. Sekundární výstupyprokazující účinnost byly konzistentní s primárním výstupem. Procento pacientů s poklesem ≥50 %celkového YMRS skóre od počátečního stavu do hodnocení po 3. týdnu bylo signifikantně vyšší urisperidonu než u placeba. Jedna z těchto studií zahrnovala i větev s haloperidolem a 9týdenní dvojitěslepou udržovací fázi. Účinnost byla zachována po celé 9týdenní sledované období. Změna celkovéhoYMRS od výchozího stavu se stále zlepšovala a ve 12. týdnu byla srovnatelná pro risperidon ahaloperidol.Účinnost risperidonu jako přídatné léčby k stabilizátorům nálady při léčbě akutní mánie byla doloženav jedné ze dvou 3týdenních dvojitě slepých studií u přibližně 300 pacientů, kteří splňovali DSM-IVkritéria pro bipolární poruchu I. V jedné 3týdenní studii byl risperidon podáván v dávce 1 až 6 mg/den(počáteční dávka 2 mg/den) spolu s lithiem nebo valproátem; kombinace s risperidonem byla účinnější než samotné lithium nebo valproát v předem stanoveném výstupu, tj. změně od výchozího stavu v celkovém YMRS skóre ve 3. týdnu. Ve druhé 3týdenní studii nebyl risperidon v dávce 1 až 6 mg/den (počáteční dávka 2 mg/den) kombinovaný s lithiem, valproátem nebo karbamazepinem lepší v redukci celkového YMRS skóre než lithium, valproát nebo karbamazepin jako monoterapie.Možným zdůvodněním selhání této studie byla indukce clearance risperidonu a 9-hydroxy-risperidonukarbamazepinem, která vedla k subterapeutickým hladinám risperidonu a 9-hydroxy-risperidonu. Povyloučení skupiny s karbamazepinem v dodatečné analýze byl risperidon podaný spolu s lithiem nebovalproátem účinnější ve snížení celkového YMRS skóre než samotné lithium nebo valproát.

Přetrvávající agrese při demenciÚčinnost risperidonu při léčbě behaviorálních a psychologických symptomů deprese (Behavioural andPsychological Symptoms of Dementia = BPSD), které zahrnují poruchy chování, jako je agresivita,agitovanost, psychóza, poruchy aktivity a afektivity, byla prokázána ve třech dvojitě slepých placebemkontrolovaných studiích u 1 150 starších pacientů se střední nebo těžkou demencí. Jedna studie byla sfixními dávkami risperidonu 0,5, 1 a 2 mg/den. Dvě studie byly s proměnlivými dávkami, kde bylyskupiny s dávkou risperidonu v rozmezí 0,5 až 4 mg/den, resp. 0,5 až 2 mg/den. U risperidonu seprokázala statisticky významná a klinicky důležitá účinnost při léčbě agrese a méně konsistentníúčinnost při léčbě vzrušení a psychózy u starších pacientů s demencí (měřeno pomocí BehaviouralPathology in Alzheimer’s Disease Rating Scale [BEHAVE-AD] a Cohen Mansfield AgitationInventory [CMAI]). Léčebný účinek risperidonu nebyl závislý na skóre Mini-Mental StateExamination (MMSE) (a tím na závažnosti demence), na sedativních vlastnostech risperidonu, napřítomnosti nebo absenci psychózy a na typu demence, Alzheimerova typu, vaskulární nebo smíšené(viz také bod 4.4).

Porucha chováníÚčinnost risperidonu v krátkodobé léčbě disruptivního chování (DBD) byla prokázána ve dvou dvojitě slepých placebem kontrolovaných studiích u přibližně 240 pacientů ve věku 5 až 12 let s DSM-IV diagnózou DBD a hraničními intelektuálními funkcemi nebo slabou až střední mentální retardací/ poruchou učení. Ve dvou studiích byl risperidon v dávce 0,02 až 0,06 mg/kg/den významně účinnější než placebo v předem stanoveném parametru, tj. změně oproti výchozímu stavu u podstupnice problematického chování v Nisonger-Child Behaviour Rating Form (N-CBRF) v 6. týdnu.

5.2 Farmakokinetické vlastnostiRisperidon je metabolizován na 9-hydroxy-risperidon, který má podobnou farmakologickou účinnostjako risperidon (viz Biotransformace a eliminace).

AbsorpceRisperidon je po perorálním podání úplně vstřebán, vrcholových plazmatických koncentrací dosahujeběhem 1 až 2 hodin. Absolutní biologická dostupnost risperidonu po perorálním podání je 70 %(CV = 25 %). Relativní biologická dostupnost risperidonu z tablet je 94 % (CV = 10 %) ve srovnánís roztokem. Absorpce není ovlivněna potravou a risperidon tak lze užívat s jídlem nebo nalačno.Rovnovážného stavu je u většiny pacientů dosaženo během 1 dne. Rovnovážného stavu 9-hydroxy-risperidonu je dosaženo během 4 – 5 dní po podání.

DistribuceRisperidon je rychle distribuován. Distribuční objem činí 1 – 2 l/kg. V plazmě se risperidon váže naalbumin a kyselý alfa1- glykoprotein. Podíl risperidonu vázaného na plazmatické proteiny představuje90 %, u 9-hydroxy-risperidonu 77 %.

Biotransformace a eliminaceRisperidon je metabolizován cytochromem CYP2D6 na 9-hydroxy-risperidon, jehož farmakologickýúčinek je podobný risperidonu. Risperidon a 9-hydroxy-risperidon tvoří účinnou antipsychotickoufrakci. CYP2D6 je předmětem genetického polymorfismu. Rychlí CYP2D metabolizátoři přeměňujírisperidon na 9-hydroxy-risperidon rychle, zatímco pomalí CYP2D metabolizátoři jej přeměňujímnohem pomaleji. Ačkoli rychlí metabolizátoři mají nižší hladinu risperidonu a vyšší hladinu 9-hydroxy-risperidonu než pomalí metabolizátoři, farmakokinetika kombinace risperidonu a 9-hydroxy-risperidonu (tj. aktivní antipsychotické frakce) po jednorázovém a opakovaném podání je obdobná jak u rychlých tak i pomalých metabolizátorů CYP2D6.Další cestou metabolizace risperidonu je N-dealkylace. In vitro studie na lidských jaterníchmikrozomech ukázaly, že risperidon v klinicky významných koncentracích neinhibuje podstatněmetabolismus látek metabolizovaných isoenzymy cytochromu P450 včetně CYP1A2, CYP2A6,CYP2C8/9/10, CYP2D6, CYP2E1, CYP3A4 a CYP3A5. Jeden týden po podání je 70 % dávkyvyloučeno močí a 14 % stolicí. V moči představují risperidon a 9-hydroxy-risperidon 35 – 45 %dávky. Zbývající podíl tvoří neaktivní metabolity. Po perorálním podání psychotickým pacientům jerisperidon eliminován s poločasem přibližně 3 hodiny. Eliminační poločas 9-hydroxy-risperidonu aaktivní antipsychotické frakce činí 24 hodin.

LinearitaKoncentrace risperidonu v plazmě jsou v rámci terapeutického rozmezí odpovídající dávce.

Starší pacienti, poškození jater a ledvinStudie s jednorázovým podáním prokázala v průměru o 43 % vyšší plazmatické koncentrace účinnéantipsychotické frakce, o 38 % delší poločas a snížení clearance účinné antipsychotické frakce o 30 %u starších pacientů. U pacientů s ledvinovou insuficiencí bylo pozorováno zvýšení koncentrací účinnéantipsychotické frakce a snížení clearance účinné antipsychotické frakce o průměrně 60 %. U pacientů s jaterní insuficiencí byly plazmatické koncentrace risperidonu normální, ale průměrná volnáplazmatická frakce risperidonu byla zvýšena přibližně o 35 %.

Pediatričtí pacientiFarmakokinetika risperidonu, 9-hydroxy-risperidonu a účinné antipsychotické frakce je u dětí obdobná jako u dospělých.

Pohlaví, rasa a kouřeníAnalýza farmakokinetiky u populace neprokázala žádný významný vliv pohlaví, rasy nebo kouření nafarmakokinetiku risperidonu nebo účinné antipsychotické frakce.

5.3 Předklinické údaje vztahující se k bezpečnostiVe studiích (sub)chronické toxicity, kdy bylo dávkování zahájeno u pohlavně nezralých laboratorníchpotkanů a psů, byly v závislosti na dávce shledány účinky na samčí a samičí pohlavní ústrojí a mléčnéžlázy. Tyto účinky souvisely se zvýšenou hladinou prolaktinu způsobenou blokádou dopaminovéhoD2 receptoru risperidonem. Studie na tkáňových kulturách dále naznačují, že by buněčný růstv lidských tumorech prsu mohl být stimulován prolaktinem. Risperidon nebyl teratogenní u potkanů akrálíků. V reprodukčních studiích s risperidonem u potkanů byly pozorovány nežádoucí účinky napáření a na porodní hmotnost a přežití mláďat. U potkanů byla intrauterinní expozice risperidonuspojena s kognitivním deficitem v dospělosti. Další antagonisté dopaminu měly při podání březímzvířatům negativní vliv na učení a motorický vývoj mláďat. Risperidon nebyl genotoxický podle celéřady testů. Ve studiích kancerogenity u perorálního podání risperidonu potkanům a myším bylpozorován nárůst adenomu hypofýzy (myši), endokrinního adenomu slinivky (potkani) a adenomumléčné žlázy (oba druhy). Tyto nádory mohou být spojeny s prodlouženým antagonismem dopamin

D2 a hyperprolaktinemií. Význam nálezů těchto nádorů u hlodavců pro člověka není znám. In vitro ain vivo modely na zvířatech ukazují, že vysoké dávky risperidonu mohou způsobit prodloužení QTintervalu, což bylo u pacientů spojováno s teoreticky zvýšeným rizikem torsade de pointes.

6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE6.1 Seznam pomocných láteklaktosa,mikrokrystalická celulosamagnesium-stearátpředbobtnalý kukuřičný škrobhypromelosamakrogol 6000oxid titaničitý E 171,žlutý oxid železitý E 172, (Rispen 2, Rispen 3)červený oxid železitý E 172 (Rispen 2)zeleň laková E 104/132 (Rispen 4)

6.2 InkompatibilityNejsou známy.

6.3 Doba použitelnosti2 roky

6.4 Zvláštní opatření pro uchováváníŽádné zvláštní požadavky.

6.5 Druh obalu a velikost baleníDruh obalu: PVC/PVDC/Al blistr, příbalová informace, papírová krabičkaVelikost balení: 20, 30 a 50 potahovaných tablet Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

6.6 Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku a pro zacházení s nímŽádné zvláštní požadavky.

7. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACIZentiva k.s., Praha, Česká republika

8. REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)RISPEN 1: 68/094/02-C RISPEN 2: 68/095/02-CRISPEN 3: 68/096/02-CRISPEN 4: 68/097/02-C

9. DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE3.4.2002/ 15.8.2007

10. DATUM REVIZE TEXTU8.2.2012


nahoru

Informace na obalu

1

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA KRABIČCE

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

RISPEN 1, 1 mg potahované tablety

RISPEN 2, 2 mg potahované tablety

RISPEN 3, 3 mg potahované tablety

RISPEN 4, 4 mg potahované tablety

(Risperidonum)

2.

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Risperidonum 1 (2 /3 / 4) mg v 1 potahované tabletě

3.

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Obsahuje laktózu.

4.

LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ

20 potahovaných tablet30 potahovaných tablet50 potahovaných tablet

5.

ZPŮSOB A CESTA / CESTY PODÁNÍ

Perorální podáníPřed použitím si přečtěte příbalovou informaci.

6.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOSAH A DOHLED DĚTÍ

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí!

7.

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

Může ovlivňovat pozornost.

8.

POUŽITELNOST

Použitelné do:

9.

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

2

10.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH

PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

11.

NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Zentiva k. s., Praha, Česká republika

12.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

Reg.č.: 68/094/02-C 68/095/02-C68/096/02-C68/097/02-C

13.

ČÍSLO ŠARŽE

Č.š.:

14.

KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.

15.

NÁVOD K POUŽITÍ

16.

INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

RISPEN 1

RISPEN 2

RISPEN 3

RISPEN 4

3

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRU

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

RISPEN 1, 1 mg potahované tablety

RISPEN 2, 2 mg potahované tablety

RISPEN 3, 3 mg potahované tablety

RISPEN 4, 4 mg potahované tablety

(Risperidonum)

2.

NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Logo Zentiva

3.

POUŽITELNOST

EXP:

4.

ČÍSLO ŠARŽE

Č.š.:

5.

JINÉ

Tyto informace jsou určeny pouze odborníkům. Pokud máte pochybnosti o nějakém léku, prosím, kontaktujte svého lékaře. Nedoporučujeme se řídit informacemi uvedenými na těchto stránkách, mohou být zastaralé a nepřesné.