Risepro 3 Mg

Kód 0103980 ( )
Registrační číslo 68/ 343/06-C
Název RISEPRO 3 MG
Režim prodeje na lékařský předpis
Stav registrace registrovaný léčivý přípravek
Držitel registrace Valeant Czech Pharma s.r.o., Praha, Česká republika
ATC klasifikace

nahoru

Varianty

Kód Náz. Forma
0103979 POR TBL FLM 20X3MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0103980 POR TBL FLM 60X3MG Potahovaná tableta, Perorální podání

nahoru

Příbalový létak RISEPRO 3 MG

Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls192009/2012

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

RISEPRO 1 mg

RISEPRO 2 mg

RISEPRO 3 mg

RISEPRO 4 mg

RISEPRO 6 mg

potahované tablety

risperidonum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

-

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

-

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

-

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

-

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.

Co naleznete v této příbalové informaci:

1.

Co je přípravek Risepro a k čemu se používá

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Risepro užívat

3.

Jak se přípravek Risepro užívá

4.

Možné nežádoucí účinky

5

Jak přípravek Risepro uchovávat

6.

Obsah balení a další informace

1.

CO JE PŘÍPRAVEK RISEPRO A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Risepro patří do skupiny léků, které se nazývají antipsychotika.

Risepro se používá k léčbě následujících stavů:

-

Schizofrenie, kdy můžete vidět, slyšet nebo cítit věci, které nejsou přítomny, věřit věcem, které nejsou pravdivé, nebo se cítit neobvykle podezřívavě nebo zmateně.

-

Mánie, kdy se můžete cítit velmi vzrušeně, radostně, nervózně, entuziasticky nebo hyperaktivně. Mánie se vyskytuje u onemocnění nazývaného bipolární porucha.

-

Krátkodobá léčba (do 6 týdnů) dlouhodobé agrese u osob s Alzheimerovskou demencí, kterémohou ohrozit sebe nebo ostatní. Dříve je však nutno použít jiné postupy (bez použití léčivýchpřípravků).

-

Krátkodobá léčba (do 6 týdnů) dlouhodobé agrese u intelektuálně postižených dětí (starších než 5 let) nebo mladistvých s poruchami chování.

2.

ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK RISEPROUŽÍVAT

Neužívejte přípravek Risepro

-

jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na risperidon nebo na kteroukoli další složku přípravku Risepro (viz bod 6 níže).

Nejste-li si jistý/á, že se Vás to týká, poraďte se s lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete Risepro užívat.

Upozornění a opatření

Před užitím přípravku Risepro se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem, pokud:

-

máte problémy se srdcem. Příkladem může být nepravidelný srdeční rytmus, náchylnost k nízkému krevnímu tlaku nebo užívání přípravků na snížení krevního tlaku. Risepro může způsobit snížení krevního tlaku. Je možné, že bude nutno upravit dávkování;

-

jsou Vám známy skutečnosti, které u Vás mohou vést k cévní mozkové příhodě (mrtvici), jako je například vysoký krevní tlak, kardiovaskulární poruchy nebo problémy s cévami v mozku;

-

máte Parkinsonovu nemoc nebo demenci;

-

máte cukrovku (diabetes mellitus);

-

trpíte epilepsií;

-

jste muž a kdykoli v minulosti jste měl prodlouženou nebo bolestivou erekci. Dojde-li k tomu při užívání přípravku Risepro, okamžitě kontaktujte svého lékaře.

-

máte problém s tělesnou teplotou nebo přehříváním;

-

máte problémy s ledvinami;

-

máte problémy s játry;

-

máte abnormálně vysokou hladinu hormonu prolaktin v krvi nebo máte nádor, který může být závislý na prolaktinu;

-

se u Vás nebo u někoho z Vaší rodiny vyskytly potíže s krevními sraženinami (ucpání cév, embolie). Užívání podobných přípravků, jako je tento, je totiž spojováno s tvorbou krevních sraženin v cévách.

Okamžitě informujte lékaře, pokud se u Vás vyskytnou

-

mimovolní rytmické pohyby jazyka, úst a obličeje. Může být nutné ukončit léčbu risperidonem.

-

horečka, závažná ztuhlost svalů, pocení nebo snížené vědomí (porucha nazývaná neuroleptický maligní syndrom). Může být nutná okamžitá lékařská péče.

Nejste-li si jistý/á, že se Vás cokoli z výše uvedeného týká, poraďte se s lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete přípravek Risepro užívat.

Risepro může způsobit přírůstek tělesné hmotnosti.

Starší lidé s demencí

U starších pacientů s demencí hrozí vyšší riziko cévní mozkové příhody. Pokud máte demenci způsobenou cévní mozkovou příhodou, neměl/a byste užívat risperidon.

Během léčby risperidonem byste měl/a často navštěvovat lékaře.

V případě, že Vy nebo Váš ošetřovatel zpozorujete náhlou změnu Vašeho duševního stavu nebo náhlou slabost nebo necitlivost obličeje, rukou nebo nohou, zejména pouze na jedné straně, nebo nejasnou řeč, i když jen na krátký okamžik, je nutno ihned vyhledat lékařské ošetření. Může se jednat o příznaky cévní mozkové příhody.

Děti a dospívající

Před zahájením léčby u poruchy chování je nutno vyloučit další příčiny agresivního chování.

Pokud se během léčby risperidonem objeví únava, může problémy s pozorností zlepšit změna doby podávání přípravku.

Další léčivé přípravky a přípravek Risepro

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu,a rostlinných přípravcích.

Zejména je důležité informovat lékaře nebo lékárníka, pokud užíváte cokoli z dále uvedeného:

-

léky, které působí ve Vašem mozku, aby Vám pomohly se utišit (benzodiazepiny), nebo některé přípravky proti bolesti (opiáty), přípravky proti alergii (některá antihistaminika), protože risperidon může zvyšovat jejich tlumivý účinek;

-

léky, které mohou měnit elektrickou aktivitu v srdci, jako jsou přípravky proti malárii a přípravky užívané při problémech se srdečním rytmem (jako chinidin), při alergiích (antihistaminika), některá antidepresiva nebo jiné přípravky na duševní poruchy;

-

léky, které zpomalují srdeční tep;

-

léky, které snižují hladinu draslíku v krvi (například některé močopudné přípravky);

-

léky, které se užívají k léčbě vysokého krevního tlaku. Přípravek Risepro může snížit tlak krve.

-

léky užívané při Parkinsonově chorobě (jako je levodopa);

-

močopudné přípravky (diuretika) používané při srdečních problémech nebo při otocích částí Vašeho těla způsobených tvorbou nadměrného množství tekutiny (např. furosemid nebo chlorothiazid). Přípravek Risepro užívaný samostatně nebo s furosemidem může zvýšit riziko cévní mozkové příhody nebo smrti u starších osob s demencí.

Následující léčivé přípravky mohou snížit účinek risperidonu:

-

rifampicin (přípravek k léčbě některých infekcí);

-

karbamazepin, fenytoin (přípravky k léčbě epilepsie);

-

fenobarbital.

Pokud začnete nebo přestanete užívat některý z těchto přípravků, může být nutné upravit dávku risperidonu.

Následující léčivé přípravky mohou zvyšovat účinek risperidonu:

-

chinidin (užívaný u některých typů onemocnění srdce);

-

antidepresiva jako paroxetin, fluoxetin, tricyklická antidepresiva;

-

léky známé jako beta-blokátory (užívané k léčbě vysokého tlaku krve);

-

fenothiaziny (užívané například k léčbě psychózy nebo na uklidnění);

-

cimetidin, ranitidin (blokátory kyselosti žaludku).

Pokud začnete nebo přestanete užívat některý z těchto přípravků, může být nutno upravit dávkurisperidonu.

Nejste-li si jistý/á, že se Vás cokoli z výše uvedeného týká, poraďte se s lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete přípravek Risepro užívat.

Přípravek Risepro s jídlem, pitím a alkoholem

Tento přípravek můžete užívat buď s jídlem nebo nalačno. Při užívání přípravku Risepro, byste se měl/a vyvarovat pití alkoholu.

Těhotenství a kojení

-

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět,

poraďte se se svým lékařem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

-

U novorozenců, jejichž matky užívaly přípravek Risepro v posledním trimestru (poslední tři

měsíce těhotenství) se mohou vyskytnout tyto příznaky: třes, svalová ztuhlost a/nebo slabost, spavost, neklid, problémy s dýcháním a potíže s příjmem potravy. Pokud se u Vašeho dítěte objeví jakýkoliv z těchto příznaků, prosím, kontaktujte dětského lékaře.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Během léčby přípravkem Risepro se mohou vyskytnout závrať, únava a problémy se zrakem. Neřiďte dopravní prostředky nebo neobsluhujte stroje bez porady s lékařem.

Přípravek Risepro obsahuje monohydrát laktosy a hlinitý lak oranžové žluti

Přípravek Risepro obsahuje monohydrát laktózy. Jestliže Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se s lékařem dříve, než začnete tento léčivý přípravek užívat.

Přípravek Risepro 2 mg obsahuje barvivo hlinitý lak oranžové žluti (E110), které může způsobit alergické reakce.

3.

JAK SE PŘÍPRAVEK RISEPRO UŽÍVÁ

Kolik užívat

Pro léčbu schizofrenie

Dospělí

-

Obvyklá úvodní dávka jsou 2 mg denně, tu lze druhý den zvýšit na 4 mg denně.

-

Dávku může lékař dále upravovat podle toho, jak odpovídáte na léčbu.

-

Většina lidí se cítí dobře při denní dávce 4 až 6 mg.

-

Tato celková denní dávka může být rozdělena buď do jedné nebo dvou dávek za den. Lékař Vám doporučí, co je pro Vás nejvhodnější.

Starší osoby

-

Úvodní dávka je obvykle 0,5 mg dvakrát denně.

-

Dávku může lékař postupně zvyšovat na 1 až 2 mg dvakrát denně.

-

Váš lékař Vám řekne, co je pro Vás nejlepší.

Děti a mladiství

Děti a mladiství do 18 let věku by přípravek Risepro na léčbu schizofrenie neměli užívat.

Léčba mánie

Dospělí

-

Úvodní dávka je obvykle 2 mg jednou denně.

-

Dávku může lékař postupně upravovat podle Vaší odpovědi na léčbu.

-

Většina lidí se cítí lépe při denní dávce 1 až 6 mg.

Starší osoby

-

Úvodní dávka je obvykle 0,5 mg dvakrát denně.

-

Dávku může lékař postupně zvyšovat na 1 až 2 mg dvakrát denně podle toho, jak odpovídáte na léčbu.

Děti a mladiství

Děti a mladiství do 18 let věku by přípravek Risepro na léčbu bipolární mánie neměli užívat.

Léčba přetrvávající agrese u osob s Alzheimerovskou demencí

Dospělí (včetně starších osob)

-

Úvodní dávka je obvykle 0,25 mg dvakrát denně.

-

Dávku může lékař postupně upravovat podle Vaší odpovědi na léčbu.

-

Většina lidí se cítí dobře při denní dávce 0,5 mg dvakrát denně. Někteří pacienti mohou potřebovat 1 mg dvakrát denně.

-

Trvání léčby u pacientů s Alzeimerovskou demencí by nemělo být delší než 6 týdnů.

Léčba poruch chování u dětí a mladistvých

Dávka závisí na tělesné hmotnosti Vašeho dítěte:

Pro děti, které mají tělesnou hmotnost menší než 50 kg:

-

Úvodní dávka je obvykle 0,25 mg jednou denně.

-

Dávku může lékař postupně upravovat obden o 0,25 mg denně.

-

Obvyklá udržovací dávka je 0,25 až 0,75 mg jednou denně.

Pro děti, které mají tělesnou hmotnost 50 kg a více:

-

Úvodní dávka je obvykle 0,5 mg jednou denně.

-

Dávku může lékař postupně upravovat obden o 0,5 mg denně.

-

Obvyklá udržovací dávka je 0,5 až 1,5 mg jednou denně.

Trvání léčby u pacientů s poruchou chování by nemělo být delší než 6 týdnů.

Děti do 5 let věku by neměly být léčeny přípravkem Risepro pro poruchu chování.

Osoby s onemocněním ledvin nebo jater

Bez ohledu na chorobu, pro kterou se léčíte, by všechny úvodní i následující dávky risperidonu měly být poloviční. U těchto pacientů je nutno zvyšovat dávku pomaleji.

U této skupiny pacientů je nutno risperidon užívat s opatrností.

Jak se přípravek Risepro užívá

Vždy užívejte tento přípravek tak, jak Vám předepsal lékař. Pokud si nejste jistý/á, poraďte se s lékařem nebo lékárníkem.

Váš lékař Vám řekne, kolik přípravku máte užívat a jak dlouho. Dávkování a délka podávání jsou u jednotlivých osob různé a závisí na Vašem stavu. Množství přípravku, které byste měl/a užívat, je vysvětleno v bodě „Kolik užívat“ výše.

Tabletu při polykání zapíjejte vodou.

Jestliže jste užil/a více přípravku Risepro, než jste měl/a

-

Okamžitě vyhledejte lékaře. Vezměte si s sebou léky, které užíváte.

-

V případě předávkování se můžete cítit ospalý/á nebo unavený/á nebo mít neobvyklé pohyby těla, problémy s postojem nebo chůzí, cítit závrať způsobenou nízkým krevním tlakem nebo mít nenormální bušení srdce nebo záchvat.

Jestliže jste zapomněl/a užít přípravek Risepro

-

Jestliže jste zapomněl/a užít dávku, vezměte si ji, jakmile si vzpomenete. Je-li však již skoro čas na další dávku, vynechejte zapomenutou dávku a pokračujte v užívání obvyklým způsobem. Zapomenete-li užít dvě a více dávek, kontaktujte svého lékaře.

-

Nezdvojujte následující dávku (neužívejte dvě dávky najednou), abyste nahradil/a vynechanou dávku.

Jestliže jste přestal/a užívat přípravek Risepro

Nepřestávejte přípravek užívat bez porady s lékařem. Vaše příznaky by se mohly vrátit. Rozhodne-li lékař o ukončení léčby, může být dávka snižována postupně během několika dní.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4.

MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Velmi časté:

postihují více než 1 z 10 léčených osob

Časté:

postihují 1 až 10 ze 100 léčených osob

Méně časté:

postihují 1 až 10 z 1 000 léčených osob

Vzácné:

postihují 1 až 10 z 10 000 léčených osob

Velmi vzácné: postihují méně než 1 z 10 000 léčených osob

Není známo:

četnost nemůže být z dostupných údajů stanovena.

Vyskytnout se mohou následující nežádoucí účinky:

Velmi časté (postihují více než 1 z 10 léčených osob):

-

Parkinsonismus. To je lékařský termín, který zahrnuje mnoho příznaků. Každý jednotlivý příznak se může vyskytnout u méně než 1 z 10 osob. Parkinsonismus zahrnuje: zvýšení tvorby slin, ztuhlost svalů, slinění, cukání při ohýbání končetin, pomalé, omezené nebo nekoordinované pohyby těla, bezvýraznou tvář, napětí svalů, ztuhnutí šíje, ztuhlost svalů, krátké, šouravé, uspěchané kroky a nedostatek pohybů rukou při chůzi, přetrvávající mrkání jako odpověď na poklep na čelo (abnormální reflex)

-

Bolest hlavy, problémy s usínáním nebo spánkem.

Časté (postihují 1 až 10 ze 100 léčených osob):

-

Malátnost, únava, neklid, neschopnost klidně sedět, podrážděnost, úzkost, ospalost, závrať, špatné soustředění, pocit vyčerpání, poruchy spánku

-

Zvracení, průjem, zácpa, nevolnost, zvýšení chuti k jídlu, bolest nebo nepříjemný pocit v břiše, bolest v krku, sucho v ústech

-

Zvýšení tělesné hmotnosti, zvýšení tělesné teploty, snížení chuti k jídlu

-

Dušnost, infekce plic (pneumonie), chřipka, infekce dýchacích cest, rozmazané vidění, překrvení nosní sliznice, krvácení z nosu, kašel

-

Infekce močových cest, pomočování

-

Svalové stahy, mimovolní pohyby obličeje nebo rukou a nohou, bolest kloubů, bolest zad, otok rukou a nohou, bolest v rukách a nohách

-

Vyrážka, zčervenání kůže

-

Rychlý tlukot srdce, bolest na hrudi

-

Zvýšení hladiny hormonu prolaktin v krvi.

Méně časté (postihují 1 až 10 z 1 000 léčených osob):

-

Nadměrné pití vody, nemožnost udržet stolici, žízeň, velmi tuhá stolice, chrapot nebo potíže s hlasem

-

Infekce plic způsobené vdechnutím potravy do dýchacích cest, infekce močového měchýře, červenání očí, zánět nosních dutin, virová infekce, infekce v uchu, zánět mandlí, infekce v podkoží, infekce oka, infekce žaludku, výtok z oka, plísňová infekce nehtů

-

Nenormální elektrické vedení v srdci, pokles krevního tlaku po postavení se, nízký tlak krve, závrať po změně polohy, nenormální elektrická aktivita v srdci (EKG), nenormální srdeční rytmus, uvědomování si tlukotu srdce, zrychlení nebo zpomalení tepu

-

Inkontinence moči, bolest při močení, časté močení

-

Zmatenost, poruchy pozornosti, nízká úroveň vědomí, nadměrná spavost, nervozita, povznesená nálada (mánie), ztráta energie a zájmu

-

Zvýšení krevního cukru, zvýšení hodnot jaterních enzymů, snížení počtu bílých krvinek, snížení hemoglobinu nebo počtu červených krvinek (anémie), zvýšení počtu eosinofylů (speciální bílé krvinky), zvýšení kreatininfosfokinázy v krvi, snížení počtu destiček (krevní buňky, které pomáhají zastavovat krvácení)

-

Svalová slabost, bolest svalů, bolest ucha, bolest krku, otok kloubů, nenormální držení těla, ztuhlost kloubů, bolest svalů a kostí na hrudi, pocit tíže na hrudi

-

Porušení kůže, kožní problémy, suchá kůže, intenzivní svědění, akné, vypadávání vlasů, zánět kůže způsobený roztoči, odlišné zbarvení kůže, zesílení kůže, návaly horka, snížená citlivost kůže na bolest a dotyk, zánět mastné kůže

-

Ztráta menstruace, sexuální selhání, erektilní dysfunkce, porucha ejakulace, výtok z prsů, zvětšení prsů u mužů, snížení sexuální touhy, nepravidelná menstruace, výtok z pochvy

-

Mdloba, poruchy chůze, liknavost, snížení chuti k jídlu vedoucí k podvýživě a snížení tělesné hmotnosti, pocit vykořenění, porucha rovnováhy, alergie, otok, problémy s řečí, zimnice, nenormální koordinace pohybů

-

Bolestivá přecitlivělost na světlo, zvýšení průtoku krve okem, otok oka, suchost oka, zvýšené slzení

-

Problémy s dýchacími cestami, překrvení plic, chrčení v plicích, překrvení dýchacích cest, problémy s mluvením, problémy s polykáním, vlhký kašel, drsný/hvízdavý zvuk při dýchání, onemocnění podobné chřipce, ucpané nosní dutiny

-

Neodpovídání na podněty, ztráta vědomí, náhlý otok rtů a očí spolu s dýchacími problémy, náhlá slabost nebo necitlivost obličeje, rukou nebo nohou, zejména pouze na jedné straně nebo nevýrazná řeč, která trvá méně než 24 hodin (nazývá se malá mozková příhoda nebo mrtvice), mimovolní pohyby obličeje, rukou nebo nohou, zvonění v uších, otok obličeje.

Vzácné (postihují 1 až 10 z 10 000 léčených osob):

-

Neschopnost dosáhnout orgasmu, menstruační poruchy

-

Lupy

-

Alergie na lék, studené končetiny, otok rtů, zánět rtů

-

Zelený zákal (glaukom), snížená ostrost vidění, zvýšená tvorba ospalků, protáčení očí

-

Nedostatek emocí

-

Změna stavu vědomí se zvýšením tělesné teploty a záškuby svalů, otok po celém těle, abstinenční příznaky, snížení tělesné teploty

-

Rychlé povrchní dýchání, problémy s dýcháním ve spánku, chronický zánět středního ucha (otitida)

-

Ucpání střev

-

Snížení průtoku krve mozkem

-

Snížení počtu bílých krvinek, nepatřičné vylučování hormonu, který kontroluje objem moči

-

Rozpad svalových vláken a bolest svalů (rhabdomyolýza), porucha pohyblivosti

-

Koma (bezvědomí) způsobené nekontrolovanou cukrovkou

-

Zežloutnutí kůže a očí (žloutenka)

-

Zánět slinivky břišní.

Velmi vzácné (postihují méně než 1 z 10 000 léčených osob):

-

Život ohrožující komplikace u nekontrolované cukrovky.

Neznámá četnost výskytu (četnost nemůže být z dostupných údajů stanovena):

-

Těžká alergická reakce vedoucí k obtížím s dechem a šoku

-

Žádné granulocyty (druh bílých krvinek, které pomáhají obraně proti infekci)

-

Prodloužená a bolestivá erekce

-

Nebezpečně zvýšený příjem tekutin

-

Krevní sraženiny v žilách zvláště dolních končetin (příznaky zahrnující otok, bolest a zarudnutí dolní končetiny), které mohou putovat žilním řečištěm do plic a zapříčinit bolest na hrudi a dýchací obtíže. Jestliže zpozorujete některý z těchto příznaků, vyhledejte okamžitě lékařskou pomoc.

Dlouhodobě působící injekce risperidonu

Následující nežádoucí účinky byly hlášeny při používání dlouhodobě působící injekce risperidonu. Objeví-li se u Vás některý z dále uvedených nežádoucích účinků, oznamte to svému lékaři, i když nejste léčen/a dlouhodobě působící injekcí risperidonu.

-

Infekce střeva

-

Absces pod kůží, brnění, mravenčení nebo necitlivost kůže, zánět kůže

-

Snížení počtu bílých krvinek, které Vás pomáhají chránit proti infekci

-

Deprese

-

Křeč

-

Mrkání očí

-

Pocit otáčení se, vrávorání

-

Pomalý tlukot srdce, vysoký tlak krve

-

Bolest zubů, křeče v jazyku

-

Bolest hýždí

-

Snížení váhy.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

5.

JAK PŘÍPRAVEK RISEPRO UCHOVÁVAT

Uchovávejte tento přípravek mimo dosah a dohled dětí.

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce za „Použitelné do:“.Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6.

OBSAH BALENÍ A DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek Risepro obsahuje

Léčivou látkou je risperidonum. Jedna potahovaná tableta obsahuje risperidonum 1, 2, 3, 4 nebo 6 mg.

Pomocnými látkami jsou:

Jádro tablety: Monohydrát laktózy, kukuřičný škrob, natrium-lauryl-sulfát, mikrokrystalická celulóza, hypromelóza 2910/15 (E464), koloidní bezvodý oxid křemičitý, magnesium-stearát

Potah tablety: Hypromelóza 2910/5 (E464), oxid titaničitý (E171), propylenglykol, mastek

Barviva: 1 mg: potahová soustava Opadry bílá: oxid titaničitý (E171); 2 mg: potahová soustava Opadry oranžová: hlinitý lak oranžové žluti (E110); 3 mg: potahová soustava Opadry: hlinitý lak chinolinové žluti (E104); 4 mg: potahová soustava Opadry zelená: indigokarmín (E132), hlinitý lak chinolinové žluti (E104); 6 mg: potahová soustava Opadry žlutá: hlinitý lak chinolinové žluti (E104)

Jak přípravek Risepro vypadá a co obsahuje toto balení

1 mg: bílé, oválné potahované tablety o rozměrech 11 x 5,5 mm s půlicí rýhou na obou stranách

2 mg: oranžové, oválné potahované tablety o rozměrech 11 x 5,5 mm s půlicí rýhou na obou stranách

3 mg: žluté, oválné potahované tablety o rozměrech 11 x 5,5 mm s půlicí rýhou na obou stranách

4 mg: zelené, oválné potahované tablety o rozměrech 11 x 5,5 mm s půlicí rýhou na obou stranách

6 mg: žluté kulaté bikonvexní tablety o průměru 8 mm se čtvrtícím znakem na jedné straně

Velikost balení: 20 nebo 60 potahovaných tablet v papírové krabičce

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci

Valeant Czech Pharma s.r.o.

Truhlářská 1104/13, 1103/15

110 00 Praha 1

Česká republika

Výrobce

SPECIFAR S.A., Athény, Řecko

ICN POLFA RZESZÓW S.A., Rzeszów, Polsko

Tento léčivý přípravek je registrován v zemích EEA pod následujícími názvy:

Maďarsko: Ziperid

Polsko: Ziperid

Slovenská republika: Risepro

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 23.11.2012


nahoru

Souhrn údajů o léku (SPC)

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls192009/2012

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1. NÁZEV PŘÍPRAVKU

RISEPRO 1 mg

RISEPRO 2 mg

RISEPRO 3 mg

RISEPRO 4 mg

RISEPRO 6 mg

potahované tablety

2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jedna potahovaná tableta přípravku Risepro 1 mg obsahuje risperidonum 1 mg.

Jedna potahovaná tableta přípravku Risepro 2 mg obsahuje risperidonum 2 mg.

Jedna potahovaná tableta přípravku Risepro 3 mg obsahuje risperidonum 3 mg.

Jedna potahovaná tableta přípravku Risepro 4 mg obsahuje risperidonum 4 mg.

Jedna potahovaná tableta přípravku Risepro 6 mg obsahuje risperidonum 6 mg.

Pomocné látky se známým účinkem:

Jedna potahovaná tableta přípravku Risepro 1/2/3/4/5/6 mg obsahuje 117,8 (1 mg); 116,8 (2 mg); 115,8 (3 mg); 114,8 (4 mg) a 112,8 (6 mg) mg monohydrátu laktózy.

Jedna potahovaná tableta přípravku Risepro 2 mg obsahuje 0,034 mg oranžové žluti (E110).

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3. LÉKOVÁ FORMA

Potahované tablety.

1 mg: bílé, oválné potahované tablety o rozměrech 11 x 5,5 mm s půlicí rýhou na obou stranách

2 mg: oranžové, oválné potahované tablety o rozměrech 11 x 5,5 mm s půlicí rýhou na obou stranách

3 mg: žluté, oválné potahované tablety o rozměrech 11 x 5,5 mm s půlicí rýhou na obou stranách

4 mg: zelené, oválné potahované tablety o rozměrech 11 x 5,5 mm s půlicí rýhou na obou stranách

6 mg: žluté kulaté bikonvexní tablety o průměru 8 mm se čtvrtícím znakem na jedné straně

Tabletu lze rozdělit na stejné dávky.

4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikace

Přípravek Risepro je indikován k léčbě schizofrenie.

Přípravek Risepro je indikován k léčbě středně závažných až závažných manických epizod provázejících bipolární poruchy.

Přípravek Risepro je indikován ke krátkodobé léčbě (do 6 týdnů) přetrvávající agrese u pacientů se středně závažnou až závažnou Alzheimerovskou demencí, kteří neodpovídají na nefarmakologické postupy a u kterých hrozí riziko sebepoškození nebo poškození ostatních.

Přípravek Risepro je indikován ke krátkodobé symptomatické léčbě (do 6 týdnů) přetrvávající agrese při poruchách chování u dětí od 5 let věku a mladistvých s podprůměrnými intelektuálními funkcemi nebo mentální retardací diagnostikovanými na základě DSM-IV kritérií, u kterých závažnost agresivity nebo jiné formy destruktivního chování vyžadují farmakologickou léčbu. Farmakologická léčba musí být součástí rozsáhlejšího léčebného programu, který zahrnuje i psychosociální a vzdělávací intervence. Doporučuje se, aby byl risperidon předepsán specialistou v dětské neurologii a psychiatrii pro děti a mladistvé nebo lékařem, který je dobře seznámen s léčbou disruptivních poruch chování u dětí a mladistvých.

4.2 Dávkování a způsob podání

Schizofrenie

Dospělí

Přípravek Risepro je možno užívat jednou nebo dvakrát denně.

Léčba se zahajuje dávkou 2 mg risperidonu denně. Druhý den je možno dávku zvýšit na 4 mg. Tutodávku lze ponechat nezměněnou nebo ji v případě potřeby dále individuálně upravovat. Pro většinupacientů činí optimální denní dávka 4 až 6 mg. U některých pacientů může být vhodná pomalejší titrační fáze, nižší úvodní dávka a tomu odpovídající udržovací dávka.

Dávky nad 10 mg denně neprokázaly vyšší účinnost ve srovnání s nižšími dávkami a mohou vést kezvýšenému výskytu extrapyramidových symptomů. Bezpečnost dávek nad 16 mg denně nebyla ověřena, a proto se tyto dávky nedoporučují.

Starší pacienti

Léčba se zahajuje doporučenou dávkou 0,5 mg dvakrát denně. Toto dávkování lze individuálněpřizpůsobovat zvyšováním o 0,5 mg dvakrát denně na 1 až 2 mg dvakrát denně.

Dětská populace

Risperidon se nedoporučuje k používání u dětí do 18 let věku se schizofrenií vzhledem k nedostatkuúdajů o účinnosti.

Manické epizody u bipolární poruchy

Dospělí

Přípravek Risepro by měl být užíván jednou denně, s počáteční dávkou 2 mg risperidonu. Tuto dávku lze v případě potřeby individuálně upravovat zvyšováním o 1 mg denně, avšak ne častěji než ve24hodinových intervalech. Risperidon může být podáván ve flexibilních dávkách v rozmezí od 1 do 6 mg tak, aby u každého pacienta byla optimalizována hladina účinnosti a snášenlivosti. Denní dávky nad 6 mg risperidonu nebyly u pacientů s manickými epizodami zkoušeny.

Jako u každé symptomatické léčby je zapotřebí pokračování léčby přípravkem Risepro průběžněhodnotit a posuzovat.

Starší pacienti

Doporučená úvodní dávka je 0,5 mg dvakrát denně. Tuto dávku lze individuálně upravovat o 0,5 mgdvakrát denně do 1 až 2 mg dvakrát denně. Vzhledem k tomu, že klinické zkušenosti s podávánímstarším osobám jsou omezené, je nutno věnovat tomuto podávání zvýšenou pozornost.

Dětská populace

Risperidon se nedoporučuje k používání u dětí do 18 let věku s bipolární mánií vzhledem k nedostatku údajů o účinnosti.

Přetrvávající agrese u pacientů se středně těžkou až těžkou Alzheimerovskou demencí

Úvodní doporučená dávka činí 0,25 mg dvakrát denně. Toto dávkování může být individuálněupravováno zvyšováním o 0,25 mg dvakrát denně, ale ne častěji než obden. Optimální dávka 0,5 mgdvakrát denně postačuje pro většinu pacientů. Pro některé pacienty je nejvhodnější dávkování až do 1 mg dvakrát denně.

U pacientů s přetrvávající agresí u Alzheimerovské demence by se přípravek Risepro neměl používat déle než 6 týdnů. Během léčby je zapotřebí pacienty často a pravidelně hodnotit a posuzovat nutnost další léčby.

Poruchy chování

Děti a mladiství ve věku od 5 do 18 let

U pacientů ≥ 50 kg činí úvodní doporučená dávka 0,5 mg jednou denně. Tato dávka může být v případěpotřeby individuálně upravována zvyšováním o 0,5 mg jednou denně, ne častěji než obden. Optimální dávka pro většinu pacientů představuje 1 mg jednou denně. Pro některé pacienty však může být vhodná dávka od 0,5 mg jednou denně, zatímco pro jiné 1,5 mg jednou denně.

U pacientů < 50 kg činí úvodní doporučená dávka 0,25 mg jednou denně. Tato dávka může být v případě potřeby individuálně upravována zvyšováním o 0,25 mg jednou denně, ne častěji než obden. Optimální dávka pro většinu pacientů představuje 0,5 mg jednou denně. Pro některé pacienty však může být vhodná dávka od 0,25 mg jednou denně, zatímco pro jiné 0,75 mg jednou denně.

Jako u každé symptomatické léčby je zapotřebí pokračování léčby přípravkem Risepro průběžněhodnotit a posuzovat nutnost další léčby.

Přípravek Risepro se nedoporučuje u dětí mladších než 5 let, protože u této poruchy není u dětí do 5 letžádná zkušenost.

Poškození ledvin a jater

Pacienti s poškozením ledvin vykazují nižší schopnost eliminovat účinnou antipsychotickou složku než dospělí s normální funkcí ledvin. Pacienti s poškozenými jaterními funkcemi vykazují zvýšené plazmatické koncentrace volné frakce risperidonu.

Nezávisle na indikaci by měly být u pacientů s poškozením ledvin nebo jater úvodní a následné dávky sníženy na polovinu a zpomalena titrace dávky.

Přípravek Risepro by měl být u těchto skupin pacientů užíván s opatrností.

Způsob podání

Přípravek Risepro je určen k perorálnímu podání. Potrava neovlivňuje absorpci risperidonu.

Pro ukončení léčby se doporučuje postupné snižování dávky. Po náhlém vysazení vysokých dávekantipsychotických léčivých přípravků byly velmi vzácně popsány abstinenční příznaky, které zahrnovaly nauzeu, zvracení, pocení a nespavost (viz bod 4.8). Může se také vyskytnout návrat psychotických příznaků a bylo hlášeno nebezpečí mimovolních pohybů (jako akatizie, dystonie a dyskineze).

Převádění z léčby ostatními antipsychotiky.

V lékařsky odůvodněných případech se doporučuje předchozí medikaci postupně snižovat a současnězavádět léčbu přípravkem Risepro. Pacienty dosud léčené depotními antipsychotiky lze v lékařsky odůvodněných případech převádět na Risepro namísto příští plánované injekce. Nutnost pokračování zavedené medikace antiparkinsoniky je zapotřebí průběžně posuzovat.

4.3 Kontraindikace

Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1.

4.4 Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Starší pacienti s demencí

Mortalita všeobecně

U starších pacientů s demencí léčených atypickými antipsychotiky byla zvýšena mortalita ve srovnání s placebem v meta-analýze 17 kontrolovaných klinických studií s atypickými antipsychotiky včetně risperidonu.

V klinických studiích kontrolovaných placebem s risperidonem byla v této populaci incidence mortality 4,0 % u pacientů léčených risperidonem ve srovnání s 3,1 % u skupiny léčené placebem. Poměr odds ratio (95% interval spolehlivosti) byl 1,21 (0,7; 2,1). Průměrný věk (rozpětí) pacientů, kteří zemřeli, byl 86 let (rozpětí 67 - 100).

Současné užívání furosemidu

V placebem kontrolovaných klinických studiích s risperidonem u starších pacientů s demencí byla mortalita ve skupině s furosemidem a risperidonem vyšší (7,3 %; průměrný věk 89 let, rozpětí 75 - 97) než při léčbě samotným risperidonem (3,1 %; průměrný věk 84 let, rozpětí 70 - 96) nebo samotným furosemidem (4,1 %; průměrný věk 80 let, rozpětí 67 - 90). Zvýšená mortalita pacientů léčených furosemidem spolu s risperidonem byla shledána u dvou ze čtyř klinických studií. Současné užívání risperidonu s dalšími diuretiky (hlavně thiazidovými diuretiky užívanými v nízké dávce) nebylo s podobnými nálezy spojeno.

Patofyziologický mechanismus k vysvětlení tohoto jevu není znám a žádná konzistentní příčina úmrtí nebyla zjištěna. Přesto však je zapotřebí věnovat této kombinaci nebo současnému podávání dalších vysoce účinných diuretik zvýšenou pozornost a před zahájením léčby touto kombinací posoudit riziko a prospěch. Incidence mortality u pacientů užívajících současně s risperidonem jiná diuretika nebyla zvýšena. Nezávisle na léčbě byla obecným rizikovým faktorem mortality dehydratace, a je proto zapotřebí jí u starších pacientů s demencí zamezit.

Cerebrovaskulární nežádoucí příhody (CVAE)

V klinických placebem kontrolovaných studiích u starších pacientů s demencí léčených risperidonem (průměrný věk 85 let, rozpětí 73 - 97) byla ve srovnání s pacienty léčenými placebem vyšší incidence (přibližně 3krát zvýšená) cerebrovaskulárních nežádoucích příhod jako mozkových příhod (včetně fatálních) a krátkodobých ischémií. Data vyplývající ze šesti placebem kontrolovaných studií u převážně starších pacientů (> 65 let) s demencí ukazují, že cerebrovaskulární nežádoucí účinky (závažné i nezávažné, kombinované) se vyskytly u 3,3 % (33/1 009) pacientů léčených risperidonem a u 1,2 % (8/712) pacientů, kteří užívali placebo. Poměr odds ratio činil (při 95% intervalu spolehlivosti) 2,96 (1,34; 7,50). Mechanismus tohoto zvýšeného rizika není znám. Zvýšené riziko nelze vyloučit ani pro jiná antipsychotika nebo další populace pacientů. U pacientů s rizikovými faktory pro cerebrovaskulární příhodu je nutno risperidon podávat s opatrností.

Riziko CVAE bylo významně zvýšeno u pacientů s demencí smíšeného nebo vaskulárního typu vesrovnání s Alzheimerovskou demencí. Proto pacienti s jinými typy demence než Alzheimerovskounemají být léčeni risperidonem.

Lékař by měl posoudit rizika a přínosy použití přípravku Risepro u starších pacientů s demencí a vzít v úvahu rizikové faktory pro cerebrovaskulární příhodu u konkrétního pacienta. Pacient/osoba poskytující péči by měli být upozorněni, aby neprodleně hlásili známky a příznaky možných cerebrovaskulárních příhod, jako je náhlá slabost nebo znecitlivění ve tváři, horních nebo dolních končetinách a obtíže s řečí nebo poruchy vidění. V takovém případě by měly být neprodleně posouzeny všechny léčebné možnosti, včetně vysazení risperidonu.

Přípravek Risepro je možno u přetrvávající agrese u pacientů se středně závažnou až závažnouAlzheimerovskou demencí použít pouze krátkodobě jako doplněk nefarmakologických postupů, které

měly pouze omezenou nebo žádnou účinnost, a existuje-li potenciální riziko sebepoškození nebo poškození ostatních.

Pacienty je nutno opakovaně kontrolovat a nutnost léčby opakovaně přehodnocovat.

Ortostatická hypotenze

Vzhledem k blokádě alfa-aktivity způsobené risperidonem může docházet k (ortostatické) hypotenzi,zvláště během počáteční titrační fáze. V post-marketingovém sledování byla pozorována významná hypotenze při současném podávání risperidonu a antihypertenziv. Přípravek Risepro by měl být podáván s opatrností pacientům se známým kardiovaskulárním onemocněním (např. při srdečním selhání, infarktu myokardu, poruchách vedení, dehydrataci, hypovolémii nebo cerebrovaskulárním onemocnění); zde je zapotřebí dávky postupně titrovat dle doporučení (viz bod 4.2). Pokud se v průběhu léčby vyskytne hypotenze, je zapotřebí zvážit snížení dávky.

Tardivní dyskineze/Extrapyramidové příznaky (TD/EPS)

Léčba přípravky s antagonistickým účinkem na dopaminové receptory je spojena s rizikem rozvojetardivní dyskineze, charakterizované rytmickými mimovolními pohyby, především svalů jazyka a/neboobličeje. Výskyt extrapyramidových příznaků je rizikovým faktorem pro tardivní dyskinezi. Pokud seobjeví příznaky tardivní dyskineze, mělo by být posouzeno vysazení všech antipsychotik.

Neuroleptický maligní syndrom (NMS)

Při léčbě antipsychotiky byl rovněž popsán neuroleptický maligní syndrom projevující se hypertermií,svalovou rigiditou, vegetativní labilitou, poruchami vědomí a zvýšenými plazmatickými hladinamikreatinfosfokinázy. K dalším příznakům může patřit myoglobinurie (rhabdomyolýza) a akutní selhání ledvin. Při výskytu uvedených příznaků je nutné vysadit všechna antipsychotika včetně přípravku Risepro.

Parkinsonova choroba a demence s Lewyho tělísky

Při předepisování antipsychotik včetně přípravku Risepro pacientům trpícím Parkinsonovou chorobou nebo demencí s Lewyho (DLB) tělísky by měli lékaři posoudit poměr rizika a prospěchu. Parkinsonova choroba se podáváním risperidonu může zhoršit. U obou skupin může být zvýšené rizikoneuroleptického maligního syndromu a zvýšená citlivost k antipsychotikům; tito pacienti byli vyloučeni z klinických hodnocení. K projevům zvýšené citlivosti může patřit zmatenost, otupělost, posturální nestabilita s častými pády doprovázející extrapyramidové příznaky.

Hyperglykémie

V průběhu léčby risperidonem byly ve velmi vzácných případech hlášeny hyperglykémie a zhoršení již existujícího diabetu. U pacientů trpících diabetem a u pacientů s rizikovými faktory pro rozvoj diabetes mellitus se doporučuje příslušné klinické monitorování.

Hyperprolaktinemie

Studie na tkáňových kulturách ukazují, že buněčný růst v lidských nádorech prsu může být stimulovánprolaktinem. Ačkoli dosud nebyla v klinických a epidemiologických studiích prokázána přímá souvislost s podáváním antipsychotik, u pacientů s příslušnou anamnézou je nutno postupovat opatrně. U pacientů s existující hyperprolaktinemií a u pacientů s možnými tumory závislými na prolaktinu je nutno přípravek Risepro používat s opatrností.

Prodloužení QT intervalu

V post-marketingovém období bylo velmi vzácně hlášeno prodloužení QT intervalu. Jako u jiných antipsychotik je nutno při předepisování risperidonu postupovat opatrně u pacientů se známým kardiovaskulárním onemocněním, prodloužením QT intervalu v rodinné anamnéze, při bradykardii nebo poruchách elektrolytové rovnováhy (hypokalemie, hypomagnesemie), protože risperidon může při současném užívání přípravků, které prodlužují QT interval, zvýšit riziko arytmogenního účinku.

Křeče

Přípravek Risepro je nutno používat opatrně u pacientů s křečemi v anamnéze nebo u jiných stavů, kterépotenciálně snižují křečový práh.

Priapismus

Během léčby přípravkem Risepro se vzhledem k blokádě alfa-adrenergního účinku risperidonem může objevit priapismus.

Regulace tělesné teploty

Antipsychotikům je přisuzována vlastnost rušit schopnost těla snižovat tělesnou teplotu. Pacientům, ukterých dojde k okolnostem přispívajícím ke zvýšení tělesné teploty, např. intenzivní cvičení, vystavení extrémním teplotám, současná léčba přípravky s anticholinergní aktivitou nebo dehydratace, je při předepisováni přípravku Risepro nutno věnovat příslušnou péči.

Děti a mladiství

Před předepsáním risperidonu dítěti nebo mladistvému s poruchou chování je nutno pečlivě zhodnotitfyzické a sociální příčiny agresivního chování, jako je bolest nebo nepatřičné požadavky okolí.

Sedativní účinek risperidonu je nutno u této populace důkladně monitorovat vzhledem k možnému vlivu na schopnost učit se. Změna doby podávání risperidonu může u dětí a mladistvých zlepšit vliv na útlum pozornosti.

Risperidon byl spojován se středními přírůstky tělesné hmotnosti a body mass indexu (BMI). Změny výšky v dlouhodobých otevřených prodloužených studiích odpovídaly očekávaným věku příslušnýmnormám. Dlouhodobý vliv risperidonu na sexuální zrání a růst nebyl plně vyhodnocen.

Vzhledem k potenciálnímu vlivu prodloužené hyperprolaktinemie na růst a sexuální zrání u dětí a mladistvých je nutno uvážit pravidelné klinické posouzení endokrinologického stavu, včetně stanovení výšky, hmotnosti, sexuální zralosti, monitorování menstruace a jiných účinků potenciálně spojených s prolaktinem.

Během léčby risperidonem je nutno provádět pravidelná vyšetření extrapyramidových symptomů ajiných poruch hybnosti.

Specifická doporučení pro dávkování u dětí a mladistvých jsou uvedena v bodě 4.2.

Žilní tromboembolismus

V souvislosti s užíváním antipsychotik se vyskytly případy žilního tromboembolismu (VTE). Vzhledem k tomu, že u pacientů léčených antipsychotiky jsou často přítomny získané rizikové faktory pro VTE, měly by být před i během léčby přípravkem Risepro tyto rizikové faktory rozpoznány a měla by být uplatněna preventivní opatření.

Pomocné látky

Risepro potahované tablety obsahují monohydrát laktózy. Pacienti se vzácnými dědičnými problémy s intolerancí galaktózy, vrozeným deficitem laktázy nebo malabsorpcí glukózy a galaktózy by tento přípravek neměli užívat.

Risepro 2 mg potahované tablety obsahují rovněž oranžovou žluť (E110), která může vyvolat alergické reakce.

4.5 Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Stejně jako u jiných antipsychotik je nutná opatrnost při předepisování risperidonu spolu s léčivými přípravky, o kterých je známo, že prodlužují QT interval, např. antiarytmiky třídy Ia (např. chinidin, disopyramid, prokainamid), antiarytmiky třídy III (např. amiodaron, sotalol), tricyklickými antidepresivy (např. amitriptylin), tetracyklickými antidepresivy (např. maprotilin), některými antihistaminiky, jinými antipsychotiky, některými antimalariky (např. chinin, meflochin) a přípravky

způsobujícími poruchu elektrolytové rovnováhy (hypokalemii, hypomagnesemii), bradykardii nebo přípravky, které inhibují metabolismus risperidonu v játrech. Tento seznam je příkladný, nikoli úplný.

Účinek přípravku Risepro na jiné léčivé přípravky

Risperidon je nutno používat opatrně v kombinaci s dalšími centrálně účinkujícími léčivými přípravky včetně alkoholu, opiátů, antihistaminik a benzodiazepinů vzhledem ke zvýšenému riziku sedace.

Přípravek Risepro může zeslabit účinek levodopy a jiných agonistů dopaminu. Je-li tato kombinace nutná, zejména v konečném stadiu Parkinsonovy choroby, je nutno předepsat nejnižší účinnou dávku obou přípravků.

V post-marketingovém období byla při současném používání risperidonu a antihypertenziv pozorována klinicky významná hypotenze.

Risperidon nevykazuje klinicky významný účinek na farmakokinetiku lithia, valproátu, dioxinu nebo topiramátu.

Účinky jiných léčivých přípravků na přípravek Risepro

Při podání s karbamazepinem bylo pozorováno snížení plazmatických koncentrací antipsychotické frakce risperidonu. Podobný účinek může být pozorován např. u rifampicinu, fenytoinu a fenobarbitalu, které také indukují jaterní enzymy CYP3A4 i P-glykoprotein. Při zahájení nebo vysazení léčby karbamazepinem nebo jinými induktory jaterních enzymů CYP3A4/P-glykoproteinu musí lékař přehodnotit dávkování přípravku Risepro.

Fluoxetin a paroxetin, inhibitory CYP2D6, zvyšují plazmatickou koncentraci risperidonu, méně však účinné antipsychotické frakce. Lze očekávat, že další inhibitory CYP2D6, jako chinidin, mohou ovlivňovat plazmatické koncentrace risperidonu podobným způsobem. Při zahájení nebo vysazení léčby fluoxetinem nebo paroxetinem musí lékař přehodnotit dávkování přípravku Risepro.

Verapamil, inhibitor CYP3A4 a P-glykoproteinu, zvyšuje plazmatickou koncentraci risperidonu.

Galantamin a donepezil nevykazují klinicky významný účinek na farmakokinetiku risperidonu a účinnéantipsychotické frakce.

Fenothiaziny, tricyklická antidepresiva a některé beta-blokátory mohou zvyšovat plazmatické koncentrace risperidonu, nikoli však účinné antipsychotické frakce. Amitriptylin neovlivňuje farmakokinetiku risperidonu ani účinné antipsychotické frakce. Cimetidin a ranitidin zvyšují biologickou dostupnost risperidonu, pouze však nepatrně biologickou dostupnost účinné antipsychotické frakce. Erythromycin, inhibitor CYP3A4, nemění farmakokinetiku risperidonu ani účinné antipsychotické frakce.

Současné užívání psychostimulancií (např. methylfenidátu) a risperidonu u dětí a mladistvých nemění farmakokinetiku a účinnost risperidonu.

Zvýšená úmrtnost u starších pacientů s demencí současně užívajících furosemid viz bod 4.4.

Současné podávání paliperidonu a perorálního risperidonu se nedoporučuje, protože paliperidon je aktivní metabolit risperidonu a kombinace těchto dvou látek může vést ke zvýšené expozici účinné antipsychotické frakci.

4.6 Fertilita, těhotenství a kojení

Těhotenství

U novorozenců, kteří byli během třetího trimestru těhotenství vystaveni vlivu antipsychotik (včetně přípravku Risepro), existuje riziko nežádoucích účinků včetně extrapyramidových příznaků a/nebo příznaků z vysazení. Tyto příznaky se mohou lišit v délce trvání i v závažnosti. Byly hlášeny případy agitovanosti, hypertonie, hypotonie, tremoru, somnolence, respirační tísně nebo poruch příjmu potravy. Proto by novorozenci měli být pečlivě monitorováni.

Risperidon nebyl ve studiích na zvířatech teratogenní, ale byly pozorovány jiné typy reprodukční toxicity (viz bod 5.3). Potenciální riziko pro člověka není známo. Přípravek Risepro by neměl být během těhotenství podáván, pokud to není nezbytně nutné. Je-li nutné přerušení léčby během těhotenství, nesmí se léčba ukončit náhle.

Kojení

Ve studiích na zvířatech byl risperidon i 9-hydroxy-risperidon vylučován do mléka. Bylo prokázáno, že se risperidon a 9-hydroxy-risperidon vylučují v malém množství také do lidského mateřského mléka. O nežádoucích účincích na kojené děti nejsou dostupné údaje. Výhody kojení by proto měly být posouzeny oproti potenciálnímu riziku pro dítě.

4.7 Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Přípravek Risepro má malý nebo mírný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje vzhledem k jeho účinku na nervový systém a účinku na zrak (viz bod 4.8). Proto by pacienti měli být upozorněni, aby neřídili nebo neobsluhovali stroje, dokud nebude známa jejich individuální vnímavost.

4.8 Nežádoucí účinky

Nejčastěji hlášenými nežádoucími účinky (výskyt ≥10 %) jsou: Parkinsonismus, bolest hlavy a nespavost.Dále jsou uvedeny nežádoucí účinky hlášené z klinických hodnocení a z post-marketingového sledování. Použita je následující terminologie a frekvence: velmi časté (≥1/10), časté (≥1/100 až <1/10), méně časté (≥1/1 000 až <1/100), vzácné (≥1/10 000 až < 1/1 000), velmi vzácné (<1/10 000), není známo (zdostupných údajů nelze určit).

V každé skupině četností jsou nežádoucí účinky seřazeny podle klesající závažnosti.

Nežádoucí účinky podle tříd orgánových systémů a frekvence

VyšetřeníČasté

Zvýšení prolaktinu v krvi

a, zvýšení tělesné hmotnosti

Méně časté

Prodloužení QT na EKG, abnormální EKG, zvýšení glukózy v krvi, zvýšení transamináz, snížení počtu bílých krvinek, zvýšení tělesné teploty, zvýšení počtu eosinofilů, snížení hemoglobinu, zvýšení kreatinfosfokinázy v krvi

Vzácné

Snížení tělesné teploty

Srdeční poruchyČasté

Tachykardie

Méně časté

Atrioventrikulární blokáda, raménkový blok, atriální fibrilace, sinová bradykardie, palpitace

Poruchy krve a lymfatického systémuMéně časté

Anémie, trombocytopenie

Vzácné

Granulocytopenie

Není známo

Agranulocytóza

Poruchy nervového systémuVelmi časté

Parkinsonismus

b, bolest hlavy

Časté

Akatizie

b, závrať, třesb, dystonieb, somnolence, sedace,

letargie, dyskineze

b

Méně časté

Nereagování na podněty, ztráta vědomí, synkopa, snížená úroveň vnímání, cerebrovaskulární příhoda, transientní ischemická příhoda, dysartrie, porucha pozornosti, hypersomnie, posturální závrať, porucha rovnováhy, tardivní dyskineze, porucha řeči, abnormální koordinace,hypoestezie

Vzácné

Neuroleptický maligní syndrom, diabetické

koma,

cerebrovaskulární porucha, cerebrální ischemie, porucha hybnosti

Poruchy okaČasté

Rozmazané vidění

Méně časté

Konjunktivitida, oční hyperemie, výtok z oka, otok oka, suché oko, zvýšená tvorba slz, fotofobie

Vzácné

Snížení ostrosti vidění, nekontrolované pohyby očí, glaukom

Poruchy ucha a labyrintuMéně časté

Bolest ucha, tinitus

Respirační, hrudní a mediastinální poruchyČasté

Dyspnoe, epistaxe, kašel, kongesce nosní sliznice, faryngolaryngeální bolest

Méně časté

Chrápání, aspirační pneumonie, plicní kongesce, poruchy dýchání, šelest, kongesce dýchacího traktu, dysfonie

Vzácné

Syndrom spánkové apnoe, hyperventilace

Gastrointestinální poruchy

Časté

Zvracení, průjem, zácpa, nauzea, bolest břicha, dyspepsie, sucho v ústech, žaludeční nevolnost

Méně časté

Dysfagie, gastritida, inkontinence stolice, fekaloma

Vzácné

Obstrukce střeva, pankreatitida, otok rtů, cheilitida

Poruchy ledvin a močových cestČasté

Enuréza

Méně časté

Dysurie, inkontinence moči, pollakisurie

Stavy spojené s těhotenstvím, šestinedělím a perinatálním obdobímNení známo

Poruchy kůže a podkožní tkáně

Syndrom z vysazení léku u novorozenců (viz bod 4.6.)

Časté

Vyrážka, erytém

Méně časté

Angioedém, kožní léze, poruchy kůže, svědění, akné, odlišné zbarvení kůže, alopecie, seboroická dermatitida, suchá kůže, hyperkeratóza

Vzácné

Lupy

Poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáněČasté

Artralgie, bolest zad, bolest končetin

Méně časté

Svalová slabost, myalgie, bolest krční páteře, otoky kloubů, abnormální držení těla, ztuhlost kloubů, muskuloskeletální bolest na hrudi

Vzácné

Rhabdomyolýza

Endokrinní poruchyVzácné

Nepatřičná sekrece antidiuretického hormonu

Poruchy metabolismu a výživyČasté

Zvýšení chuti k jídlu, snížení chuti k jídlu

Méně časté

Anorexie, polydipsie

Velmi vzácné

Diabetická ketoacidóza

Není známo

Hyperhydratace

Infekce a infestaceČasté

Pneumonie, chřipka, bronchitida, infekce horních cest dýchacích, infekce močového ústrojí

Méně časté

Sinusitida, virová infekce, infekce ucha, tonsilitida, celulitida, zánět středního ucha, infekce oka, lokalizovaná infekce, akarodermatitida, infekce dýchacích cest, zánět močového měchýře, onychomykóza

Vzácné

Chronický zánět středního ucha

Cévní poruchyMéně časté

Hypotenze, ortostatická hypotenze, návaly

Není známo

Případy žilního tromboembolismu, včetně případů plicní embolie a hluboké žilní trombózy, byly hlášeny v souvislosti s antipsychotiky

Celkové poruchy a reakce v místě aplikaceČasté

Pyrexie, únava, periferní otok, astenie, bolest na hrudi

Méně časté

Otok obličeje, poruchy chůze, abnormální pocity, liknavost, příznaky podobné chřipce, žízeň, tíže na hrudi, zimnice

Vzácné

Generalizovaný otok, hypotermie, abstinenční příznaky, studené konce končetin

Poruchy imunitního systémuMéně časté

Přecitlivělost

Vzácné

Léková přecitlivělost

Není známo

Anafylaktická reakce

Poruchy jater a žlučových cestVzácné

Žloutenka

Poruchy reprodukčního systému a prsuMéně časté

Amenorea, sexuální dysfunkce, erektilní dysfunkce, porucha ejakulace, galaktorea, gynekomastie, poruchy menstruace, vaginální výtok

Není známo

Priapismus

Psychiatrické poruchyVelmi časté

Nespavost

Časté

Úzkost, agitovanost, porucha spánku

Méně časté

Zmatenost, mánie, snížení libida, netečnost, nervozita

Vzácné

Anorgasmie, otupělost

aHyperprolaktinemie může v některých případech vést ke gynekomastii, poruchám menstruace, amenoree a galaktoree.

bMohou se objevit extrapyramidové příznaky: Parkinsonismus (hypersekrece slin, muskuloskeletální ztuhlost, parkinsonismus, slinění, rigidní skus, bradykineze, hypokineze, ztuhlost obličejových svalů, svalové napětí, akineze, ztuhlost šíje, svalová ztuhlost, parkinsonovská chůze a abnormální glabelární reflex), akatizie (akatizie, neklid, hyperkineze a syndrom neklidných nohou), třes, dyskineze (dyskineze, svalové záškuby, choreoatetóza, atetóza a myoklonus), dystonie.Dystonie zahrnuje dystonii, svalové spasmy, hypertonii, tortikolis, mimovolní svalové kontrakce, svalové kontrakce, blefarospasmus, okulogyraci, paralýzu jazyka, faciální spasmus, laryngospasmus, myotonii, opistotonus, orofaringeální spasmus, pleurototonus, spasmus jazyka a trismus. Tremor zahrnuje tremor a klidový tremor při parkinsonismu. Je nutno poznamenat, že je zahrnuto širší spektrum příznaků, které nemusejí být nutně extrapyramidového původu.

Dále jsou uvedeny nežádoucí účinky spojené s risperidonem, které byly identifikovány jako nežádoucí účinky v klinických hodnoceních dlouhodobě působících injekčních lékových forem risperidonu, ale nebyly nalezeny jako nežádoucí účinky v klinických hodnoceních perorálních lékových foremrisperidonu. V této tabulce nejsou uvedeny ty nežádoucí účinky, které jsou specifické pro danou lékovou formu nebo injekční cestu podání risperidonu.

Další nežádoucí účinky hlášené při podání injekčních forem risperidonu, ale nikoli při podání perorálního risperidonu, podle tříd orgánových systémůVyšetřeníSnížení tělesné hmotnosti, zvýšení gama-glutamyltransferázy, zvýšení jaterních enzymůSrdeční poruchyBradykardiePoruchy krve a lymfatického systémuNeutropeniePoruchy nervového systémuParestézie, křečePoruchy okaBlefarospasmusPoruchy ucha a labyrintuVertigoGastrointestinální poruchyBolest zubů, spasmus jazykaPoruchy kůže a podkožní tkáněEkzémPoruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáněBolest hýždíInfekce a infestaceInfekce dolních dýchacích cest, infekce, gastroenteritida, subkutánní abscesPoranění, otravy a procedurální komplikacePádCévní poruchyHypertenzeCelkové poruchy a reakce v místě aplikaceBolestPsychiatrické poruchyDeprese

Účinky třídy

Podobně jako u jiných antipsychotik byly i u risperidonu po uvedení na trh hlášeny velmi vzácné případy prodloužení QT intervalu. Další účinky na srdce spojené s touto skupinou přípravků hlášené uantipsychotik, které prodlužují QT interval, zahrnují ventrikulární arytmii, ventrikulární fibrilaci,ventrikulární tachykardii, náhlé úmrtí, zástavu srdce a torsade de pointes.

Přírůstek tělesné hmotnosti

Podíl pacientů se schizofrenií léčených risperidonem a placebem, kteří dosáhli přírůstku na tělesné hmotnosti ≥7 %, byl porovnán v souhrnné analýze 6 – 8týdenních placebem kontrolovaných klinických hodnocení; závěrem byl statisticky významně větší přírůstek na tělesné hmotnosti u pacientů léčených risperidonem (18 %) oproti placebu (9 %). V souhrnné analýze 3týdenních studií u dospělých pacientů s akutní mánií byl výskyt přírůstku tělesné hmotnosti ≥7 % v závěru studie srovnatelný u skupiny s risperidonem (2,5 %) a u skupiny s placebem (2,4 %) a byl mírně vyšší u skupiny s aktivní kontrolou (3,5 %).

V populaci dětí a mladistvých s poruchami chování a jinými disruptivními poruchami chování byl v dlouhodobých klinických studiích střední nárůst tělesné hmotnosti 7,3 kg po 12 měsících léčby.Očekávaný přírůstek na tělesné hmotnosti normálních dětí mezi 5 – 12 lety je 3 až 5 kg za rok. Mezi 12 - 16 rokem věku je přírůstek na tělesné hmotnosti 3 až 5 kg za rok zachován u dívek, zatímco u chlapců je přírůstek přibližně 5 kg za rok.

Další informace u zvláštních populací

Nežádoucí účinky, které byly hlášeny s vyšším výskytem u starších pacientů s demencí nebopediatrických pacientů než u dospělé populace, jsou uvedeny níže:

Starší pacienti s demencí

Frekvence tranzitorních ischemických příhod a cerebrovaskulárních příhod hlášených jako nežádoucíúčinky v klinických hodnoceních u starších pacientů byly 1,4 %, resp. 1,5 %. Dále byly s frekvencí≥5% a s nejméně dvojnásobnou frekvencí než u dospělé populace hlášeny u starších pacientů s demencí tyto nežádoucí účinky: infekce močových cest, periferní otok, letargie a kašel.

Pediatričtí pacienti

U pediatrických pacientů (5 až 17 let) byly s frekvencí ≥5 % a s nejméně dvojnásobnou frekvencí než v klinických studiích u dospělé populace hlášeny tyto nežádoucí účinky: somnolence/sedace, únava, bolest hlavy, zvýšení chuti k jídlu, zvracení, infekce horních cest dýchacích, kongesce nosní sliznice, bolest břicha, závrať, kašel, pyrexie, tremor, průjem a enuréza.

4.9 Předávkování

Příznaky

Všeobecně se jedná o příznaky vyplývající z vystupňování známých farmakologických účinků risperidonu. Patří k nim ospalost a sedace, tachykardie a hypotenze a extrapyramidové příznaky. Při předávkování byly hlášeny případy prolongace QT intervalu a křečí. Torsade de pointes byly hlášeny v souvislosti s kombinovaným předávkováním přípravkem risperidonem a paroxetinem.

V případě akutního předávkování je zapotřebí zjistit, zda se nejedná o současné předávkování více přípravky.

Léčba

Je nutné udržovat průchodnost dýchacích cest a zajistit adekvátní okysličení a ventilaci. Je možno zvážit rovněž výplach žaludku (po intubaci, je-li pacient v bezvědomí) a podání aktivního uhlí společně s laxativem, pokud byl příjem léčivého přípravku méně než před jednou hodinou. Okamžitě je nutno zahájit monitorování kardiovaskulárních funkcí a udržovat je kontinuálně s cílem detekce možných arytmií.

Specifické antidotum risperidonu není známo, proto je zapotřebí zahájit podpůrnou léčbu. Hypotenzi a cirkulační kolaps je nutno léčit adekvátním způsobem - intravenózním podáním tekutin a/nebo sympatomimetiky. Při závažných extrapyramidových příznacích by měla být podávána anticholinergika. Pacient by měl být podroben pečlivému lékařskému dohledu a monitorován až do normalizace stavu.

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: Jiná antipsychotika, ATC kód: N05AX08

Mechanismus účinku

Risperidon je selektivní monoaminergní antagonista s jedinečnými vlastnostmi. Vyznačuje se vysokou afinitou k serotoninergnímu 5-HT2 a dopaminergnímu D2 receptoru. Risperidon se rovněž váže na alfa1-adrenergní receptory a s nižší afinitou na H1-histaminové a alfa2-adrenergní receptory. Risperidon nemá afinitu k cholinergním receptorům. Ačkoliv je risperidon velmi silným D2 antagonistou, s čímž souvisí jeho terapeutický účinek na pozitivní příznaky schizofrenie, ve srovnání s klasickými antipsychotiky způsobuje nižší útlum psychomotorické aktivity a méně často navozuje katalepsii. Vyvážený centrální serotoninový a dopaminový antagonismus může snižovat pohotovost k nežádoucím extrapyramidovým účinkům a současně rozšiřovat terapeutickou účinnost na negativní a afektivní symptomy schizofrenie.

Farmakodynamické účinky

Schizofrenie

Účinnost risperidonu v krátkodobé léčbě schizofrenie byla stanovena ve čtyřech studiích s trváním 4 až 8 týdnů, do kterých bylo zahrnuto více než 2 500 pacientů, kteří splňovali DSM-IV kritéria pro schizofrenii. V 6týdenní placebem kontrolované studii, která zahrnovala titraci risperidonu v dávkách až do 10 mg/den podávaných dvakrát denně, byl risperidon účinnější než placebo v celkovém hodnocení na Brief Psychiatric Rating Scale (BPRS). V 8týdenní placebem kontrolované klinické studii zahrnující 4 fixní dávky risperidonu (2, 6, 10 a 16 mg/den podávaných dvakrát denně), převýšily všechny čtyři skupiny s risperidonem placebo v celkovém hodnocení na Positive and Negative Syndrome Scale (PANSS). V 8týdenní studii porovnávající dávky, která zahrnovala pět fixních dávek risperidonu (1, 4, 8, 12 a 16 mg/den podávaných dvakrát denně), převýšily skupiny se 4, 8 a 16 mg risperidonu za den skupinu s 1 mg risperidonu v celkovém hodnocení na PANSS. Ve 4týdenní placebem kontrolované studii porovnávající dávky, která zahrnovala dvě fixní dávky risperidonu (4 a 8 mg/den podávaných jednou denně), převýšily skupiny s oběma dávkami risperidonu placebo v několika PANSS kritériích, včetně celkového PANSS a hodnocení odpovědi (> 20% snížení celkového PANSS skóre). V dlouhodobé studii byli dospělí ambulantní pacienti splňující DSM-IV kritéria pro schizofrenii a klinicky stabilizovaní po nejméně 4 týdny na antipsychotické léčbě randomizováni do skupiny s risperidonem 2 až 8 mg/den nebo haloperidolem na pozorování relapsu po dobu 1 až 2 let. Během srovnávaného období byla doba do relapsu u pacientů léčených risperidonem signifikantně delší než u pacientů s haloperidolem.

Manické epizody u bipolární poruchy

Účinnost monoterapie risperidonem u akutní léčby manických epizod spojených s bipolárními poruchami I byla prokázána ve třech dvojitě slepých placebem kontrolovaných studiích s monoterapií u přibližně 820 pacientů, kteří trpěli bipolární poruchou I, založeno na DSM-IV kritériích. Ve třech studiích byl risperidon v dávce 1 až 6 mg/den (počáteční dávka 3 mg ve dvou studiích a 2 mg v jedné studii) významně účinnější než placebo podle předem stanoveného výstupu, tj. změny od původního stavu v celkovém skóre Young Mania Rating Scale (YMRS) ve 3. týdnu. Sekundární výstupy prokazující účinnost byly konzistentní s primárním výstupem. Procento pacientů s poklesem ≥50 % celkového YMRS skóre od počátečního stavu do hodnocení po 3. týdnu bylo signifikantně vyšší u risperidonu než u placeba. Jedna z těchto studií zahrnovala i větev s haloperidolem a 9týdenní dvojitě slepou udržovací fázi. Účinnost byla zachována po celé 9týdenní sledované období. Změna celkového YMRS od výchozího stavu se stále zlepšovala a ve 12. týdnu byla srovnatelná pro risperidon a haloperidol.

Účinnost risperidonu jako přídatné léčby k stabilizátorům nálady při léčbě akutní mánie byla doložena v jedné ze dvou 3týdenních dvojitě slepých studií u přibližně 300 pacientů, kteří splňovali DSM-IV kritéria pro bipolární poruchu I. V jedné 3týdenní studii byl risperidon podáván v dávce 1 až 6 mg/den (počáteční dávka 2 mg/den) spolu s lithiem nebo valproátem; kombinace s risperidonem byla účinnější než samotné lithium nebo valproát v předem stanoveném výstupu, tj. změně od výchozího stavu v celkovém YMRS skóre ve 3. týdnu. Ve druhé 3týdenní studii nebyl risperidon v dávce 1 až 6 mg/den (počáteční dávka 2 mg/den) kombinovaný s lithiem, valproátem nebo karbamazepinem lepší v redukci celkového YMRS skóre než lithium, valproát nebo karbamazepin jako monoterapie. Možným zdůvodněním selhání této studie byla indukce clearance risperidonu a 9-hydroxy-risperidonu karbamazepinem, která vedla k subterapeutickým hladinám risperidonu a 9-hydroxy-risperidonu. Po vyloučení skupiny s karbamazepinem v dodatečné analýze byl risperidon podaný spolu s lithiem nebo valproátem účinnější ve snížení celkového YMRS skóre než samotné lithium nebo valproát.

Přetrvávající agrese při demenci

Účinnost risperidonu při léčbě behaviorálních a psychologických symptomů deprese (Behavioural and Psychological Symptoms of Dementia = BPSD), které zahrnují poruchy chování, jako je agresivita, agitovanost, psychóza, poruchy aktivity a afektivity, byla prokázána ve třech dvojitě slepých placebem kontrolovaných studiích u 1 150 starších pacientů se středně těžkou nebo těžkou demencí. Jedna studie byla s fixními dávkami risperidonu 0,5, 1 a 2 mg/den. Dvě studie byly s proměnlivými dávkami, kde

byly skupiny s dávkou risperidonu v rozmezí 0,5 až 4 mg/den, resp. 0,5 až 2 mg/den. U risperidonu se prokázala statisticky významná a klinicky důležitá účinnost při léčbě agrese a méně konsistentní účinnost při léčbě vzrušení a psychózy u starších pacientů s demencí (měřeno pomocí Behavioural Pathology in Alzheimer’s Disease Rating Scale [BEHAVE-AD] a Cohen Mansfield Agitation Inventory [CMAI]). Léčebný účinek risperidonu nebyl závislý na skóre Mini-Mental State Examination (MMSE) (a tím na závažnosti demence), na sedativních vlastnostech risperidonu, na přítomnosti nebo absenci psychózy a na typu demence (Alzheimerova typu, vaskulární nebo smíšené)(viz také bod 4.4).

Porucha chování

Účinnost risperidonu v krátkodobé léčbě disruptivního chování (DBD) byla prokázána ve dvou dvojitě slepých placebem kontrolovaných studiích u přibližně 240 pacientů ve věku 5 až 12 let s DSM-IV diagnózou DBD a hraničními intelektuálními funkcemi nebo slabou až střední mentální retardací/poruchou učení. Ve dvou studiích byl risperidon v dávce 0,02 až 0,06 mg/kg/den významně účinnější než placebo v předem stanoveném parametru, tj. změně oproti výchozímu stavu u podstupnice problematického chování v Nisonger-Child Behaviour Rating Form (N-CBRF) v 6. týdnu.

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Risperidon je metabolizován na 9-hydroxy-risperidon, který má podobnou farmakologickou účinnost jako risperidon (viz Biotransformace a eliminace).

Absorpce

Risperidon je po perorálním podání úplně vstřebán, vrcholu plazmatické koncentrace dosahuje během 1 až 2 hodin. Absolutní biologická dostupnost risperidonu po perorálním podání je 70 % (CV = 25 %). Relativní biologická dostupnost risperidonu z tablet je 94 % (CV = 10 %) ve srovnání s roztokem. Absorpce není ovlivněna potravou a risperidon tak lze užívat s jídlem nebo nalačno. Rovnovážného stavu je u většiny pacientů dosaženo během 1 dne. Rovnovážného stavu 9-hydroxyrisperidonu je dosaženo během 4 – 5 dnů podávání.

Distribuce

Risperidon je rychle distribuován. Distribuční objem činí 1 – 2 l/kg. V plazmě se risperidon váže naalbumin a kyselý alfa1- glykoprotein. Podíl risperidonu vázaného na plazmatické proteiny představuje90 %, u 9-hydroxy-risperidonu 77 %.

Biotransformace a eliminace

Risperidon je metabolizován cytochromem CYP2D6 na 9-hydroxy-risperidon, jehož farmakologickýúčinek je podobný risperidonu. Risperidon a 9-hydroxy-risperidon tvoří účinnou antipsychotickoufrakci. CYP2D6 je předmětem genetického polymorfismu. Rychlí CYP2D6 metabolizátoři přeměňujírisperidon na 9-hydroxy-risperidon rychle, zatímco pomalí CYP2D6 metabolizátoři jej přeměňujímnohem pomaleji. Ačkoli rychlí metabolizátoři mají nižší hladinu risperidonu a vyšší hladinu 9-hydroxy-risperidonu než pomalí metabolizátoři, farmakokinetika kombinace risperidonu a 9-hydroxyrisperidonu (tj. aktivní antipsychotické frakce) po jednorázovém a opakovaném podání je obdobná jak u rychlých tak i pomalých metabolizátorů CYP2D6.

Další cestou metabolizace risperidonu je N-dealkylace. In vitro studie na lidských jaterníchmikrozomech ukázaly, že risperidon v klinicky významných koncentracích neinhibuje podstatněmetabolismus látek metabolizovaných isoenzymy cytochromu P450 včetně CYP1A2, CYP2A6,CYP2C8/9/10, CYP2D6, CYP2E1, CYP3A4 a CYP3A5. Jeden týden po podání je 70 % dávkyvyloučeno močí a 14 % stolicí. V moči představují risperidon a 9-hydroxy-risperidon 35 – 45 % dávky. Zbývající podíl tvoří neaktivní metabolity. Po perorálním podání psychotickým pacientům je risperidon eliminován s poločasem přibližně 3 hodiny. Eliminační poločas 9-hydroxy-risperidonu a aktivní antipsychotické frakce činí 24 hodin.

Linearita

Koncentrace risperidonu v plazmě je odpovídající dávce v celém terapeutickém rozsahu.

Starší pacienti, poškození jater a ledvin

Studie s jednorázovým podáním prokázala v průměru o 43 % vyšší plazmatické koncentrace účinnéantipsychotické frakce, o 38 % delší poločas a snížení clearance účinné antipsychotické frakce o 30 % u starších pacientů. U pacientů s nedostatečností ledvin bylo pozorováno zvýšení koncentrací účinnéantipsychotické frakce a snížení clearance účinné antipsychotické frakce o průměrně 60 %. U pacientů s nedostatečností jater byly plazmatické koncentrace risperidonu normální, ale průměrná volná plazmatická frakce risperidonu byla zvýšena přibližně o 35 %.

Pediatričtí pacienti

Farmakokinetika risperidonu, 9-hydroxy-risperidonu a účinné antipsychotické frakce je u dětí obdobná jako u dospělých.

Pohlaví, rasa a kouření

Analýza farmakokinetiky u populace neprokázala žádný významný vliv pohlaví, rasy nebo kouření nafarmakokinetiku risperidonu nebo účinné antipsychotické frakce.

5.3 Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Ve studiích (sub)chronické toxicity, kdy bylo dávkování zahájeno u pohlavně nezralých laboratorních potkanů a psů, byly v závislosti na dávce shledány účinky na samčí a samičí pohlavní ústrojí a mléčné žlázy. Tyto účinky souvisely se zvýšenou hladinou prolaktinu způsobenou blokádou dopaminového D2receptoru risperidonem. Studie na tkáňových kulturách dále naznačují, že by buněčný růst v tumorech prsu u lidí mohl být stimulován prolaktinem. Risperidon nebyl teratogenní u potkanů a králíků. V reprodukčních studiích s risperidonem u potkanů byly pozorovány nežádoucí účinky na páření a na porodní hmotnost a přežití mláďat. U potkanů byla intrauterinní expozice risperidonu spojena s kognitivním deficitem v dospělosti. Další antagonisté dopaminu měly při podání březím zvířatům negativní vliv na učení a motorický vývoj mláďat. Risperidon nebyl genotoxický podle celé řady testů.Ve studiích kancerogenity u perorálního podání risperidonu potkanům a myším byl pozorován nárůst adenomu hypofýzy (myši), endokrinního adenomu slinivky (potkani) a adenomu mléčné žlázy (oba druhy). Tyto nádory mohou být spojeny s prodlouženým antagonismem dopamin D2 a hyperprolaktinemií. Význam nálezů těchto nádorů u hlodavců pro člověka není znám. In vitro a in vivo modely na zvířatech ukazují, že vysoké dávky risperidonu mohou způsobit prodloužení QT intervalu, což bylo u pacientů spojováno s teoreticky zvýšeným rizikem torsade de pointes.

6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1 Seznam pomocných látek

Jádro tablety:

Monohydrát laktózy, kukuřičný škrob, natrium-lauryl-sulfát, mikrokrystalická celulóza, hypromelóza 2910/15 (E464), koloidní bezvodý oxid křemičitý, magnesium-stearát

Potah tablety:

Hypromelóza 2910/5 (E464), oxid titaničitý (E171), propylenglykol, mastek

Další látky:

1 mg: potahová soustava Opadry bílá: oxid titaničitý (E171)

2 mg: potahová soustava Opadry oranžová: hlinitý lak oranžové žluti (E110)

3 mg: potahová soustava Opadry: hlinitý lak chinolinové žluti (E104)

4 mg: potahová soustava Opadry zelená: indigokarmín (E132), hlinitý lak chinolinové žluti (E104)

6 mg: potahová soustava Opadry žlutá: hlinitý lak chinolinové žluti (E104)

6.2 Inkompatibility

Neuplatňuje se.

6.3 Doba použitelnosti

3 roky

6.4 Zvláštní opatření pro uchovávání

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

6.5 Druh obalu a velikost balení

PVC/PE/PVDC/ Al blistry

Velikost balení: 20 a 60 potahovaných tablet

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

6.6 Návod k použití přípravku, zacházení s ním (a k jeho likvidaci)

Všechen nepoužitý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními požadavky.

7. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Valeant Czech Pharma s.r.o.

Truhlářská 1104/13, 1103/15

110 00 Praha 1

Česká republika

8. REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

RISEPRO 1 mg: 68/341/06-C

RISEPRO 2 mg: 68/342/06-C

RISEPRO 3 mg: 68/343/06-C

RISEPRO 4 mg: 68/344/06-C

RISEPRO 6 mg: 68/345/06-C

9. DATUM PRVNÍ REGISTRACE / PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

6.9.2006/13.10.2010

10. DATUM REVIZE TEXTU

23.11.2012


nahoru

Informace na obalu

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

VNĚJŠÍ OBAL (KRABIČKA S BLISTRY)

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

RISEPRO 1 mgRISEPRO 2 mgRISEPRO 3 mgRISEPRO 4 mgRISEPRO 6 mgPotahované tablety

Risperidonum

2.

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Jedna potahovaná tableta obsahuje risperidonum 1 mgJedna potahovaná tableta obsahuje risperidonum 2 mgJedna potahovaná tableta obsahuje risperidonum 3 mg Jedna potahovaná tableta obsahuje risperidonum 4 mg Jedna potahovaná tableta obsahuje risperidonum 6 mg

3.

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Obsahuje monohydrát laktózy.2 mg: Obsahuje oranžovou žluť (E110).Pro další údaje čtěte příbalovou informaci.

4.

LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ

Potahovaná tableta

20 (60) potahovaných tablet

5.

ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Perorální podání.Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

6.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOSAH A DOHLED DĚTÍ

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

7.

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8.

POUŽITELNOST

Použitelné do:

9.

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

10.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

11.

NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Valeant Czech Pharma s.r.o.

Truhlářská 1104/13, 1103/15, 110 00 Praha 1

Česká republika

12.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

Reg. č.:

RISEPRO 1 mg: 68/341/06-C

RISEPRO 2 mg: 68/342/06-C

RISEPRO 3 mg: 68/343/06-C

RISEPRO 4 mg: 68/344/06-C

RISEPRO 6 mg: 68/345/06-C

13.

ČÍSLO ŠARŽE

Č.š:

14.

KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.

15.

NÁVOD K POUŽITÍ

16.

INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

risepro 1 mg

risepro 2 mg

risepro 3 mg

risepro 4 mg

risepro 6 mg

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH NEBO STRIPECH

BLISTR

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

RISEPRO 1 mgRISEPRO 2 mgRISEPRO 3 mgRISEPRO 4 mgRISEPRO 6 mgPotahované tablety

Risperidonum

2.

NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Valeant Czech Pharma s.r.o.

3.

POUŽITELNOST

EXP

4.

ČÍSLO ŠARŽE

Č.š.:

5.

JINÉ

Tyto informace jsou určeny pouze odborníkům. Pokud máte pochybnosti o nějakém léku, prosím, kontaktujte svého lékaře. Nedoporučujeme se řídit informacemi uvedenými na těchto stránkách, mohou být zastaralé a nepřesné.