Risendros 35 Mg

Kód 0105178 ( )
Registrační číslo 87/ 483/06-C
Název RISENDROS 35 MG
Režim prodeje na lékařský předpis
Stav registrace registrovaný léčivý přípravek
Držitel registrace Zentiva, k.s., Praha, Česká republika
ATC klasifikace

nahoru

Varianty

Kód Náz. Forma
0105178 POR TBL FLM 12X35MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0105175 POR TBL FLM 2X35MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0105176 POR TBL FLM 4X35MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0105177 POR TBL FLM 8X35MG Potahovaná tableta, Perorální podání

nahoru

Příbalový létak RISENDROS 35 MG

Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls239039/2012

Příbalová informace: informace pro uživatele

RISENDROS 35 mg

potahované tablety

natrii risedronas

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.

Co naleznete v této příbalové informaci:1.

Co je přípravek Risendros 35 mg a k čemu se používá

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Risendros 35 mg užívat

3.

Jak se přípravek Risendros 35 mg užívá

4.

Možné nežádoucí účinky

5.

Jak přípravek Risendros 35 mg uchovávat

6.

Obsah balení a další informace

1.

Co je přípravek Risendros 35 mg a k čemu se používá

Risendros 35 mg patří do skupiny nehormonálních léčivých přípravků, které se užívají k léčbě chorob kostí. Risendros 35 mg působí přímo na Vaše kosti, aby je posílil, a tím předešel vzniku jejich zlomení.

Kost je živá tkáň. Stará kostní tkáň je z Vaší kostry stále odstraňována a je nahrazována kostní tkání novou.Postmenopauzální osteoporóza je stav vyskytující se u žen po menopauze (životní předěl-přechod), kdy se kosti stávají slabšími, křehčími a snáze se po pádu nebo námaze lámou.

Osteoporóza se může vyskytnout i u mužů z celé řady příčin, včetně stárnutí a/nebo nízkým hodnotám mužského hormonu testosteronu.

Mezi kosti, které se nejvíce lámou, patří páteř, kyčle a zápěstí, přesto může zlomenina postihnout kteroukoliv kost ve Vašem těle. Osteoporóza může být také příčinou bolesti zad, úbytku výšky a zakřivení zad. Mnoho pacientů s osteoporózou nemá žádné příznaky a Vy vůbec nemusíte vědět, že osteoporózu máte.

K čemu se Risendros 35 mg používáLéčba osteoporózy:

U postmenopauzálních žen, i když mají těžkou osteoporózu. Snižuje se riziko zlomenin páteře a kyčle.

U mužů.

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Risendros 35 mg užívat

Risendros 35 mg se nesmí užívat v následujících případech:

pokud jste alergická/ý (přecitlivělá/ý) na natrium-risedronát nebo na kteroukoliv další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6);

pokud máte sníženou hladinu vápníku v krvi;

pokud jste těhotná nebo kojíte;

pokud trpíte závažnou poruchou funkce ledvin.

Upozornění a opatření:Před použitím přípravku Risendros 35 mg se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.

Zvláštní opatrnosti a konzultace s Vaším lékařem je třeba PŘEDTÍM, než začnete přípravekRisendros 35 mg užívat:

Pokud jste v minulosti měl/a problémy s jícnem, například pokud jste měl(a) bolest nebo obtíže při polykání jídla nebo Vám bylo dříve sděleno, že trpíte onemocněním nazývaným Barretův jícen (stav související se změnami buněk sliznice lemující spodní část jícnu)

Některé přípravky pro léčbu chorob kostí (léčivé přípravky ze skupiny tzv. bisfosfonátů, dokteré Risendros patří) jsou dávány do spojitosti se zánětem jícnu a jícnovými vředy. Z tohoto důvodu by pacienti měli věnovat pozornost pokynům pro dávkování (viz bod 3).

U pacientů, u kterých se v minulosti vyskytly choroby jícnu, nebo u pacientů, kteří nejsou schopni setrvat ve vzpřímené poloze po dobu alespoň 30 minut od požití tablety, by měl být risedronát podáván se zvláštní opatrností, protože klinické zkušenosti u těchto pacientů jsou omezené. Předepisující lékař by měl těmto pacientům zdůraznit důležitost dávkovacích pokynů.

Snížená hladina vápníku v krvi by měla být léčena před zahájením terapie přípravkem Risendros 35 mg. Jiné poruchy kostí a metabolismu minerálů by se měly léčit současně se zahájením terapie přípravkem Risendros 35 mg.

U pacientů, kteří mají nedostatek vitaminu D nebo onemocnění příštítných tělísek, by se měl Risendros 35 mg podávat se zvláštní opatrností.

Dříve, než vám bude podáván/začnete užívat přípravek Risendros, informujte svého lékaře, pokud trpíte bolestí a/nebo otokem dásní, nebo máte viklající se zub. Především informujte svého lékaře v případě, že budete muset během léčby Risendrosem podstoupit stomatologické ošetření.

Děti a mladiství:Podávání risedronátu (léčivé látky přípravku Risendros 35 mg) se dětem mladším 18 let nedoporučuje, protože nejsou k dispozici dostatečná data o účinnosti a bezpečnosti.

Další léčivé přípravky a přípravek Risendros 35 mgInformujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval/a, nebo které možná budete užívat a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.Je známo jen velmi málo léčivých přípravků, jejichž účinek se vzájemně ovlivňuje s účinkem přípravku Risendros 35 mg.

Přípravky obsahující níže uvedené látky snižují účinek přípravku Risendros 35 mg, jsou-li užívány současně:

 vápník hořčík hliník (např. přípravky na zažívací obtíže) železoUžívejte tyto léky nejméně 30 minut po užití přípravku Risendros 35 mg.

Klinicky významné interakce (= vzájemné působení) s jinými léčivými přípravky nebyly během klinických studií prokázány. Je-li to považováno za vhodné, může být Risendros 35 mg užíván současně s estrogenem (pro zvýšení léčebného účinku).

Přípravek Risendros 35 mg s jídlem a pitímVstřebávání přípravku Risendros 35 mg je ovlivněno jídlem a nápoji. Proto je velmi důležité, abyste neužívali tablety Risendros 35 mg s jídlem, s jiným léčivým přípravkem nebo s nápojem (jiným než voda). Tabletu užívejte nejméně 30 minut před prvním denním jídlem, jiným léčivým přípravkem nebo nápojem (jiným než voda).

Těhotenství a kojeníPokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.Risendros 35 mg nesmí být užíván v průběhu těhotenství a kojení.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojůNebyly pozorovány žádné účinky ovlivňující schopnost řídit motorová vozidla a obsluhovat stroje.

3.

Jak se přípravek Risendros 35 mg užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý/á, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Doporučená dávka u dospělých je 1 tableta Risendros 35 mg jednou týdně.Tablety užívejte každý týden ve stejný den.

Tablety Risendros 35 mg neužívejte s jídlem, s jiným léčivým přípravkem nebo s nápojem (jiným než voda). Tabletu užívejte nejméně 30 minut před prvním denním jídlem, jiným léčivým přípravkem nebo nápojem (jiným než voda).Tablety se musí polykat celé, nesmí se rozpouštět v ústech ani kousat.

K usnadnění pohybu tablety do žaludku se Risendros 35 mg užívá ve vzpřímené poloze (nejlépe vsedě) a zapíjí se sklenicí čisté vody (více než 120 ml). Ve vzpřímené poloze (vsedě nebo vestoje) je třeba vydržet ještě po dobu 30 minut po požití tablety.

Je důležité, aby vaše strava zahrnovala přípravky obsahující vápník a vitamin D (např. mléčné výrobky a ryby). Doplňkové podávání vápníku a vitaminu D by se mělo zvážit, pokud jejich příjem v potravě není dostačující.

Délka léčby:Vždy užívejte přípravek Risendros 35 mg přesně tak, jak vám řekl Váš lékař.Váš lékař Vás bude informovat, jak dlouho bude léčba přípravkem Risendros 35 mg trvat.

Jestliže jste užil/a více přípravku Risendros 35 mg, než jste měl/aPokud jste Vy nebo někdo jiný náhodně požil více přípravku Risendros 35 mg, než bylo předepsáno, vypijte plnou sklenici mléka a okamžitě vyhledat lékaře.

Jestliže jste zapomněl/a užít přípravek Risendros 35 mgPokud si zapomenete vzít Risendros 35 mg, pokračujte v užívání tablety ten den, kdy jste si vzpomněli, potom se však vraťte k užívání tablety v ten den týdne, kdy ji pravidelně užíváte. Běhemjednoho dne se nesmí užít dvě tablety.

Jestliže jste přestal/a užívat přípravek Risendros 35 mgBez porady s Vaším lékařem nepřerušujte užívání přípravku, i když se budete cítit lépe.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Nežádoucí účinky pozorované v klinických studiích byly zpravidla mírné až střední závažnosti.

Přestaňte užívat tento přípravek a vyhledejte okamžitou lékařskou pomoc, pokud se vyskytne:

kopřivka, nenadálý otok kolem očí, pocit tísně na hrudi spojený s obtížným dýcháním nebo polykáním, zmodrání kůže, nízký krevní tlak.*

reakce z přecitlivělosti s nafialovělými tečkami nebo skvrnami na kůži, puchýře na kůži, olupování kůže, (vysoká) horečka, bolesti kloubů a/nebo otoky oka.**

*,** viz nežádoucí účinky s neznámou frekvencí.

Časté nežádoucí účinky (se mohou vyskytnout u 1 z 10 pacientů):

bolest hlavy,

zácpa, zažívací potíže, pocity na zvracení, bolest břicha, křeče v oblasti žaludku nebo žaludeční nevolnost, průjem,

bolest v kostech, svalech a kloubech.

Méně časté nežádoucí účinky (se mohou vyskytnout u 1 ze 100 pacientů):

zánět duhovky (zarudlé bolavé oči, s možnou poruchou vidění),

zánět žaludku a dvanáctníku (část tenkého střeva), zánět nebo obtíže a bolest při polykání (vřed jícnu, dysfagie).

Vzácné nežádoucí účinky (se mohou vyskytnout u 1 z 1 000 pacientů):

zúžení jícnu (způsobující obtíže při polykání), zánět jazyka (zarudlý, oteklý, eventuálně bolestivý jazyk) a abnormální jaterní testy (tyto nálezy mohou být stanoveny pouze z krevních testů).

Vzácně se mohou objevit neobvyklé zlomeniny stehenní kosti, zvláště u pacientů dlouhodobě léčených pro osteoporózu (řídnutí kostí). Pokud se u Vás objeví bolest, slabost nebo nepříjemné pocity v oblasti stehna, kyčle nebo třísla, kontaktujte svého lékaře, protože to mohou být časné příznaky možné zlomeniny stehenní kosti.

Neznámá četnost (z dostupných údajů nelze určit):

zánět střední cévnaté vrstvy v oku,

vypadávání vlasů,

reakce alergického typu: kožní vyrážka, puchýřovité kožní reakce a otok podkoží, zejména obličeje, krku a prstů na rukou a na nohou,

kožní poruchy**: leukocytoklastická vaskulitida, Stevens-Johnsův syndrom, toxická epidermální nekrolýza,

anafylaktické reakce*.

závažné jaterní poruchy (ve většině hlášených případů byli pacienti léčeni zároveň jinými přípravky, o kterých je známo, že způsobují poruchy jater)

Osteonekróza (odumření kostní tkáně) čelisti (nehojící se postižení kosti působící urputnou bolest, otok, znecitlivění a/nebo viklání zubu a bolest při žvýkání) byla zaznamenána velmi vzácně u pacientů, léčených nejčastěji na rakovinu, často v návaznosti na vytržení zubu nebo na zánět v ústní dutině. Pokud se u Vás vyskytnou tyto příznaky, kontaktujte svého lékaře či zubaře.

U některých pacientů bylo hlášeno časné, přechodné a mírné snížení sérových hladin vápníku a fosfátu (tyto nálezy mohou být stanoveny pouze z krevních testů).

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

5.

Jak přípravek Risendros 35 mg uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu za „EXP“.Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6.

Obsah balení a další informace

Co přípravek Risendros 35 mg obsahujeLéčivou látkou je natrii risedronas.Jedna potahovaná tableta obsahuje 35 mg natrii risedronas (odpovídající 32,5 mg acidum risedronicum).

Dalšími pomocnými látkami jsou:Jádro tablety:

mikrokrystalická celulosa, krospovidon, magnesium-stearát.

Potahová vrstva:

hypromelosa 2910/5, mastek, makrogol 6 000, oxid titaničitý (E 171), červený oxid železitý (E 172), žlutý oxid železitý (E 172).

Jak přípravek Risendros 35 mg vypadá a co obsahuje toto baleníRisendros 35 mg jsou oranžové kulaté bikonvexní potahované tablety o průměru 9,0 – 9,2 mm.Velikost balení: 2, 4, 8, 12 potahovaných tablet.Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci

Zentiva, k. s., Praha, Česká republika

VýrobceZentiva, k. s., Praha, Česká republikaZentiva, a. s., Hlohovec, Slovenská republika

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHS registrován pod následujícími názvy:Česká republika, Polsko, Maďarsko, Bulharsko, Slovenská republika, Rumunsko, Litva, Estonsko,Lotyšsko:

Risendros 35 mg.

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 12.12.2012


nahoru

Souhrn údajů o léku (SPC)

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls239039/2012

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1.

NÁZEV PŘÍPRAVKU

Risendros 35 mgpotahované tablety

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jedna potahovaná tableta obsahuje 35 mg natrii risedronas odpovídající 32,5 mg acidum risedronicum.Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.

LÉKOVÁ FORMA

Potahovaná tableta.Popis přípravku: oranžové kulaté bikonvexní potahované tablety o průměru 9,0 – 9,2 mm.

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Terapeutické indikace

 Léčba postmenopauzální osteoporózy: ke snížení rizika vertebrálních fraktur. Léčba potvrzené postmenopauzální osteoporózy: ke snížení rizika fraktury proximálního konce

stehenní kosti(viz bod 5.1).

 Léčba osteoporózy u mužů s vysokým rizikem fraktur (viz bod 5.1).

4.2

Dávkování a způsob podání

Doporučená dávka u dospělých je 1 tableta 35 mg perorálně jednou týdně. Tablety by se měly užívat každý týden ve stejný den. Absorpce risedronátu je ovlivněna potravou, pro zajištění adekvátní absorpce by měli pacienti užívat Risendros 35 mg nejméně 30 minut před prvním denním jídlem, jiným léčivým přípravkem nebo nápojem (jiným než voda).

Pacienti by měli být informováni, že pokud vynechají dávku, měli by si vzít jednu tabletu přípravku Risendros 35 mg v den, kdy si vzpomněli, a potom by se měli vrátit k užívání jedné tablety jednou týdně v den, kdy ji normálně užívají. Během jednoho dne se nesmí užít dvě tablety.

Tablety je nutno polykat celé, nerozpouštět v ústech ani nekousat. Pro usnadnění transportu tablety do žaludku se Risendros 35 mg užívá ve vzpřímené poloze a zapíjí se sklenicí čisté vody (> 120 ml).Pacienti by neměli po dobu 30 minut od požití tablety ulehnout (viz bod 4.4).

Mělo by se zvážit doplňkové podávání kalcia a vitamínu D v případě, že jejich dietetický příjem není postačující.

Optimální délka léčby bisfosfonáty u osteoporózy nebyla zatím stanovena. Nutnost pokračování v léčbě je třeba pravidelně opakovaně hodnotit s ohledem na prospěch a možná rizika přípravku Risendros 35 mg u jednotlivých pacientů, a to zvláště po 5 letech léčby a později.

Starší pacienti:Vzhledem k tomu, že cílovou skupinou populace jsou postmenopauzální ženy, není důvod pro zvláštní

dávkovací pokyn pro starší pacienty. To platí i pro ženy ve věku 75 let a více.

Porucha renálních funkcí:U pacientů s mírnou až střední poruchou renálních funkcí není nutná žádná úprava dávky. Podání risedronátu je kontraindikováno u pacientů se závažnou poruchou renálních funkcí (clearancekreatininu méně než 30 ml/min) (viz bod 4.3 a bod 5.2).

Pediatričtí pacientiPodávání natrium-risedronátu dětem mladším 18 let se nedoporučuje, protože nejsou k dispozici dostatečná data o účinnosti a bezpečnosti (viz bod 5.1).

4.3

Kontraindikace

Známá přecitlivělost na natrium-risedronát nebo na kteroukoliv pomocnou látku obsaženou v přípravku.Hypokalcémie (viz bod 4.4).Těhotenství a kojení.Závažná porucha renálních funkcí (clearance kreatininu < 30 ml/min).

4.4

Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Potraviny, nápoje (jiné než čistá voda) a léčivé přípravky obsahující polyvalentní kationy (jako je vápník, hořčík, železo a hliník) mohou interferovat s absorpcí bisfosfonátů a neměli by se užívat ve stejnou dobu s přípravkem Risendros (viz bod 4.5). K dosažení požadované účinnosti je nezbytné přísné dodržovaní doporučeného dávkování (viz bod 4.2).

Účinnost bisfosfonátů v léčbě postmenopauzální osteoporózy byla ověřena u pacientek s nízkou kostní denzitou a/nebo prevalentní frakturou.Samotný vysoký věk nebo pouhá přítomnost klinických rizikových faktorů pro zlomeninu nejsou dostatečným důvodem pro zahájení léčby osteoporózy bisfosfonáty.

Důkazy podporující účinnost bisfosfonátů včetně risedronátu u žen > 80 let věku jsou omezené (viz bod 5.1).Bisfosfonáty jsou dávány do spojitosti s ezofagitidou, gastritidou, vznikem ulcerací v jícnu a gastroduodenálních ulcerací.Tudíž je třeba opatrnosti:

u pacientů, u kterých se v minulosti vyskytly choroby jícnu, které zpomalují průchod jícnem nebo jeho vyprazdňování, např. zúžení nebo achalázie,

u pacientů, kteří nejsou schopni setrvat ve vzpřímené poloze po dobu alespoň 30 minut od požití tablety,

pokud je risedronát podáván pacientům s aktivními nebo recentními poruchami jícnu nebo horní části gastrointestinálního traktu (včetně známého Barretova jícnu).

Předepisující lékař by měl pacientům zdůraznit důležitost dodržení pokynů pro dávkování a věnovat zvýšenou pozornost výskytu možné ezofageální reakce. Pacienti mají být instruování, aby v případě výskytu příznaků podráždění jícnu (dysfagie, bolesti při polykání, bolesti za sternem nebo nově se objevivší/zhoršené pálení žáhy) včas vyhledali lékaře.

Hypokalcémie by se měla léčit před zahájením terapie natrium-risedronátem. Jiné poruchy kostí a metabolismu minerálů (např. dysfunkce parathyroidey a hypovitaminóza D) by se měly léčit současně se zahájením terapie natrium-risedronátem.Osteonekróza čelisti, obvykle vyprovokována extrakcí zubu a/nebo lokální infekcí (včetně osteomyelitidy), byla zaznamenána u pacientů s nádorovým onemocněním, léčenými především nitrožilním podáváním bisfosfonátů. Mnozí z těchto pacientů zároveň podstupovali chemoterapii nebo léčbu kortikosteroidy. Osteonekróza čelisti byla také zaznamenána u pacientů s osteoporózou léčených

perorálně podávanými bisfosfonáty.Stomatologické vyšetření a indikované preventivní stomatologické zákroky by měly předcházet plánované léčbě bisfosfonáty u pacientů s rizikovými faktory (např. nádorová onemocnění, chemoterapie, radioterapie, léčba kortikosteroidy, nedostatečná ústní hygiena).V průběhu léčby by se pacienti měli pokud možno vyvarovat invazivních stomatologických zákroků. U pacientů, u kterých se vyvine osteonekróza čelisti v průběhu léčby bisfosfonáty, může stomatologický zákrok zhoršit stav.Nejsou k dispozici údaje, zda přerušení léčby bisfosfonáty snižuje riziko u pacientů, u kterých je stomatologický zákrok nevyhnutelný. Plán léčby by se měl řídit klinickým posouzením ošetřujícího lékaře dle individuálního posouzení poměru přínosu a rizika u každého pacienta.

Atypické zlomeniny femuruV souvislosti s léčbou bisfosfonáty byly hlášeny atypické subtrochanterické a diafyzární zlomeniny femuru, zejména u pacientů dlouhodobě léčených pro osteoporózu. Tyto příčné nebo krátké šikmé zlomeniny se mohou objevit kdekoli v celé délce femuru od oblasti těsně pod malým trochanterem až do části těsně nad suprakondylickým rozšířením. Tyto zlomeniny se objevují po minimálním traumatu nebo bez souvislosti s ním a u některých pacientů se mohou projevovat bolestí ve stehně nebo třísle, často sdružené na zobrazovacích vyšetřeních s obrazem typickým pro stresové zlomeniny (neobvyklé nízkotraumatické zlomeniny, v angličtině známé jako „insufficiency fractures“), týdny až měsíce před manifestací kompletní zlomeniny femuru. Zlomeniny jsou často oboustranné, proto je nutné u pacientů léčených bisfosfonáty, kteří utrpěli zlomeninu diafýzy femuru, vyšetřit i kontralaterální femur. Rovněž bylo zaznamenáno špatné hojení těchto zlomenin. U pacientů, u kterých je podezření na atypickou zlomeninu femuru, je třeba při hodnocení jejich stavu zvážit i přerušení léčby bisfosfonáty, a to na základě zhodnocení prospěchu a rizika léčby u jednotlivého pacienta.Pacienty je třeba poučit, aby během léčby bisfosfonáty hlásili jakoukoli bolest v oblasti stehna, kyčlenebo třísla, a všechny pacienty, u kterých se tyto příznaky objeví, je třeba vyšetřit s ohledem na možnou neúplnou zlomeninu femuru.

4.5

Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Nebyly prováděny oficiální interakční studie, avšak během klinických studií nebyly žádné klinicky relevantní interakce s ostatními léčivými přípravky prokázány. Ve studiích fáze III s risedronátem v léčbě osteoporózy při denním dávkování bylo hlášeno užívání kyseliny acetylsalicylové u 33 % pacientek a jiných NSAID u 45 % pacientek. Ve studiích fáze III s risedronátem užívaným jednou týdně bylo hlášeno užívání kyseliny acetylsalicylové u 57 % pacientek a jiných NSAID u 40 % pacientek. Incidence nežádoucích účinků v horní části gastrointestinálního traktu u pacientek užívajících pravidelně kyselinu acetylsalicylovou nebo NSAID (3 nebo více dnů v týdnu) byla u risedronátem léčené skupiny podobná jako u skupiny kontrolní.

Je-li to pokládáno za vhodné, může být risedronát užíván současně s estrogenem.

Současné užívání léčivých přípravků, jídla a pití (jiné než čistá voda) obsahujících polyvalentní kationty (jako jsou vápník, hořčík, železo a hliník) mohou interferovat s absorpcí natrium-risedronátua neměly by se užívat ve stejnou dobu jako Risendros.

Natrium-risedronát není systémově metabolizován, neindukuje enzymy cytochromu P450 a má nízkou vazbu na bílkoviny.

4.6

Fertilita, těhotenství a kojení

Neexistují žádná adekvátní data ohledně užívání natrium-risedronátu u těhotných žen. Studie na zvířatech ukázaly reprodukční toxicitu (viz bod 5.3). Potenciální riziko účinků pro člověka není známo. Studie na zvířatech indikovaly, že malé množství natrium-risedronátu se uvolňuje do mateřského mléka. Natrium-risedronát nesmí být užíván během těhotenství nebo kojícími ženami.

4.7

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Nebyly pozorovány žádné účinky ovlivňující schopnost řídit motorová vozidla a obsluhovat stroje.

4.8

Nežádoucí účinky

Natrium-risedronát byl hodnocen v klinických studiích III. fáze, které zahrnovaly více než 15 000 pacientůVětšina nežádoucích účinků pozorovaných v klinických studiích byla mírné až střední závažnosti a obvykle nevyžadovala přerušení léčby.

Níže je uveden seznam vedlejších účinků považovaných za možná nebo pravděpodobně související s podáním risedronátu, hlášených ve klinických studiích III. fáze s postmenopauzálními ženami s osteoporózou, které byly až 36 měsíců léčeny risedronátem 5 mg/den (n = 5 020) nebo placebem (n = 5 048). Vedlejší účinky jsou seřazeny podle následující konvence (v závorkách je uveden výskyt vs. placebo): velmi časté (≥ 1/10); časté (≥ 1/100; < 1/10); méně časté (≥ 1/1 000; < 1/100); vzácné (≥ 1/10 000; < 1/1 000); velmi vzácné (< 1/10 000), není známo (z dostupných údajů nelze určit).

Poruchy nervového systému:Časté: bolesti hlavy (1,8 % vs. 1,4 %).

Poruchy oka:Méně časté: iritida*.

Gastrointestinální poruchy:Časté: zácpa (5,0 % vs. 4,8 %), dyspepsie (4,5 % vs. 4,1 %), nauzea (4,3 % vs. 4,0 %), bolest břicha(3,5 % vs. 3,3 %), průjem (3,0 % vs. 2,7 %).Méně časté: gastritida (0,9 % vs. 0,7 %), ezofagitida (0,9 % vs. 0,9 %), dysfagie (0,4 % vs. 0,2 %), zánět duodena (0,2 % vs. 0,1 %), ulcerace v jícnu (0,2 % vs. 0,2 %).Vzácné: glositida (<0,1 % vs. 0,1 %), zúžení jícnu (< 0,1 % vs. 0,0 %).

Poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně:Časté: bolesti svalů a kostí (2,1 % vs. 1,9 %).

Vyšetření:Vzácné: abnormální jaterní testy*.* Ve studiích fáze III při léčbě osteoporózy se žádné relevantní případy nevyskytly; výskyt je stanoven z nežádoucích účinků/laboratorních/re-challenge nálezů v klinických hodnoceních předchozích fází.

Laboratorní nálezy: u některých pacientů byly pozorovány časné, přechodné, asymptomatické a mírnépoklesy sérových hladin vápníku a fosfátu.

Následující další nežádoucí reakce byly pozorovány během post-marketingového používání:

Poruchy oka:Není známo: iritida, uveitida.

Poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně:Vzácné: atypické subtrochanterické a diafyzární zlomeniny femuru (skupinový nežádoucí účinek bisfosfonátů).Není známo: osteonekróza čelisti.

Poruchy kůže a podkožní tkáně:

Není známo: Hypersenzitivita a kožní reakce, včetně angioedému, generalizovaného exantému, kopřivky, bulózních kožních reakcí, z toho některé byly závažné, včetně ojedinělých hlášení Stevens-Johnsonova syndromu, toxické epidermální nekrolýzy a leukocytoklastické vaskulitidy.Vypadávání vlasů.

Poruchy imunitního systému:Není známo: anafylaktické reakce.

Poruchy jater a žlučových cest:Není známo: Závažné jaterní poruchy. Ve většině hlášených případů byli pacienti léčeni zároveň jinými přípravky, o kterých je známo, že způsobují poruchy jater.

4.9

Předávkování

Nejsou dostupné žádné specifické informace pro léčbu předávkování natrium-risedronátem.

Po významném předávkování lze očekávat pokles kalcia v séru. U některých z těchto pacientů se také mohou objevit příznaky a obtíže spojené s hypokalcémií.

Podáno by mělo být mléko nebo antacida obsahující hořčík, vápník nebo hliník, které se váží na risedronát a snižují tak absorpci natrium-risedronátu. V případech velkého předávkování lze uvažovat o výplachu žaludku k odstranění neabsorbovaného natrium-risedronátu.

5.

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1

Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: bisfosfonátyATC kód: M05BA07

Risedronát je pyridinyl bisfosfonát, který se váže ke kostnímu hydroxyapatitu a inhibuje osteoklasty vyvolanou resorpci kosti. Odbourávání kosti je redukováno, zatímco aktivita osteoblastů a mineralizace kostí je chráněna. V preklinických studiích risedronát prokázal silnou antiosteoklastovou a antiresorpční aktivitu a v závislosti na dávce zvyšoval kostní hmotu a biomechanickou pevnost skeletu. Aktivita risedronátu byla potvrzena měřením biochemických ukazatelů kostního metabolismu v průběhu farmakodynamických a klinických studií. Ve studiích u postmenopauzálních žen bylo snížení hodnot biochemických markerů kostního obratu pozorováno během 1 měsíce a jejich maxima bylo dosaženo ve 3 - 6 měsících. Snížení hodnot biochemických markerů kostního metabolismu bylo po 12 měsících stejné u risedronátu 35 mg podávaného jednou týdně a risedronátu 5 mg podávaného jednou denně.Ve studiích u mužů s osteoporózou bylo snížení hodnot biochemických markerů kostního obratu pozorováno nejdříve za 3 měsíce a zůstalo pozorovatelné dalších 24 měsíců.

Léčba postmenopauzální osteoporózy:S postmenopauzální osteoporózou je spojována řada rizikových faktorů včetně nižšího množství kostní hmoty, nízké minerální denzity kosti, časné menopauzy, kouření v anamnéze a osteoporózy v rodinné anamnéze. Klinickými následky osteoporózy jsou fraktury. Riziko fraktur se zvyšuje s počtem rizikových faktorů.

V jednoroční, dvojitě zaslepené, multicentrické studii u postmenopauzálních žen s osteoporózou se ukázalo, že účinek na střední změny hodnot BMD (bone mineral density, minerální denzity kostí) v oblasti lumbální páteře je identický při užívání risedronátu 35 mg jednou týdně (n=485) a risedronátu 5 mg podávaného denně (n=480).

V rámci klinických studií s risedronátem podávaným jednou denně byl sledován účinek risedronátu na riziko vzniku fraktur kyčelního kloubu a fraktur obratlů. Zahrnuty byly postmenopauzální ženy v časné i pozdní menopauze, které prodělaly frakturu před zařazením do studie, i ženy bez prodělané fraktury. Byly hodnoceny denní dávky 2,5 mg a 5 mg a všechny skupiny, včetně kontrolních, užívaly kalcium a vitamín D (v případě nízkých výchozích hladin). Absolutní a relativní riziko vzniku nové vertebrální fraktury obratle a proximálního konce stehenní kosti bylo stanoveno metodou zhodnocení doby do první události (time-to-first event analysis).

- Do dvou placebem kontrolovaných studií (n=3 661) byly zahrnuty postmenopauzální ženy ve věku

do 85 let, které prodělaly před zařazením do studie vertebrální frakturu. Risedronát 5 mg podávaný denně po dobu 3 let snížil v porovnání s kontrolní skupinou riziko vzniku nové vertebrální fraktury. U žen, které prodělaly alespoň 2 vertebrální fraktury, bylo snížení relativního rizika 49 %. U žen, které prodělaly alespoň 1 vertebrální frakturu, došlo ke snížení relativního rizika o 41 % (výskyt nových vertebrálních fraktur při užívání risedronátu 18,1 % resp. 11,3 % a placeba 29,0 % resp. 16,3 %). Benefit léčby byl patrný již na konci prvního roku terapie. Rovněž byl prokázán přínos léčby u žen, které před zařazením do studie prodělaly mnohočetné fraktury. Ve skupině léčené risedronátem 5 mg denně došlo ke snížení ročního úbytku výšky v porovnání s kontrolní skupinou.

- Do dvou dalších placebem kontrolovaných studií byly zahrnuty postmenopauzální ženy ve věku nad 70 let, které před zařazením do studie prodělaly vertebrální frakturu, i ženy, které frakturu obratlů neprodělaly. Pacientky ve věku 70-79 let byly zahrnuty v případě, že hodnoty minerální denzity kosti (dále BMD - z angl. bone mineral density) vyjádřené pomocí T-skóre činily v oblasti krčku femuru < -3 SD (hodnoty udávané výrobcem, tj. -2,5 SD podle NHANES III) a ženy měly alespoň jeden další rizikový faktor. Ženy ≥ 80 let mohly být zařazeny na základě přítomnosti alespoň jednoho nonskeletálního rizikového faktoru pro frakturu proximální konce stehenní kosti nebo v případě nízké hodnoty BMD v oblasti krčku femuru. Statisticky významného rozdílu v účinnosti risedronátu oproti placebu bylo dosaženo pouze v případě, že byla skupina užívající 2,5 mg a skupina užívající 5mg vyvážená. Následující výsledky jsou založeny na posteriorní analýze podskupin definovaných klinickou praxí a současnými definicemi osteoporózy:- V podskupině pacientek, které měly BMD T-skóre v oblasti krčku femuru ≤ -2,5 SD (NHANES III) a prodělaly alespoň jednu vertebrální frakturu před zařazením do studie, snížil risedronát podávaný po dobu 3 let riziko fraktury kyčelního kloubu o 46 % oproti kontrolní skupině (výskyt fraktury proximálního konce stehenní kosti u skupin léčených risedronátem byl 3,8 %, u placeba 7,4 %);

- Získaná data naznačují, že u pacientek ve věku ≥ 80 let může být význam ochranného působení

léčby limitovanější, což je možno vysvětlit vzrůstající důležitostí nonskeletálních faktorů pro vznik fraktury kyčelního kloubu ve stáří.Údaje analyzované v těchto studiích jako sekundární výstupy ukazují pokles rizika vzniku nové vertebrální fraktury u pacientek, které před zařazením do studie prodělaly vertebrální frakturu, i u pacientek, které vertebrální frakturu neprodělaly.

- Risedronát 5 mg denně podávaný po dobu 3 let zvýšil BMD v oblasti bederní páteře, krčku femuru, trochanteru a zápěstí a zabránil úbytku kostní hmoty ve střední části diafýzy radia v porovnání s kontrolní skupinou.

- Rok po ukončení tříleté léčby risedronátem 5 mg denně došlo k rychlé reverzibilitě supresivního účinku risedronátu na kostní metabolismus.

- Bioptické vzorky kostí postmenopauzálních žen léčených risedronátem 5 mg denně po dobu 2 až 3 let ukázaly očekávaný střední stupeň snížení kostního obratu. Kost utvářená během léčby risedronátem měla normální lamelární strukturu a kostní mineralizaci. Tato data spolu se sníženým výskytem osteoporotických fraktur obratlů u žen s osteoporózou nenaznačují žádný škodlivý účinek na kvalitu kosti.

- Endoskopické nálezy mnoha pacientů s řadou středně závažných až těžkých gastrointestinálních obtíží jak u pacientů užívajících risedronát, tak u kontrolních skupin neprokazují žádnou souvislost

mezi léčbou a výskytem žaludečních, duodenálních nebo ezofageálních vředů v obou skupinách, třebaže duodenitida byla u skupiny s risedronátem vzácně pozorována.

Léčba osteoporózy u mužůNatrium-risedronát 35 mg podávaný jednou týdně prokázal svou účinnost u mužů s osteoporózou (ve věku od 36 do 84 let) ve dvouleté, dvojitě zaslepené, placebem kontrolované studii na 284 pacientech (natrium-risedronát 35 mg n = 191). Všichni pacienti dostávali navíc kalcium a vitamín D.Zvýšení BMD bylo zaznamenáno za 6 měsíců následně po iniciaci léčby natrium-risedronátem.Natrium-risedronát 35 mg podávaný jednou týdně vyvolal průměrné zvýšení BMD v bederní páteři, krčku stehenní kosti, trochanteru a celkově v kyčlích v porovnání s placebem po 2 letech léčby.Kostní efekt (zvýšení BMD a snížení BTM) natrium-risedronátu je stejný u mužů a u žen. Předpokládá se, že bude pozorováno snížení rizika zlomenin u mužů klinicky ekvivalentní tomuto u žen.

Pediatričtí pacienti:Bezpečnost a účinnost natrium-risedronátu byla hodnocena v 1 rok trvající, randomizované, dvojitě zaslepené, placebem kontrolované studii se 143 pediatrickými pacienty s osteogenesis imperfecta ve věku 4 až méně než 16 let (94 dostávalo risedronát).Souhrnem: výsledky nepodporují užívání natrium-risedronátu u pediatrických pacientů s osteogenesis imperfecta.

5.2

Farmakokinetické vlastnosti

Absorpce: Po perorálně podané dávce je absorpce relativně rychlá (tmax cca 1 hodina) a ve studovaném rozsahu (studie s jednorázovou dávkou 2,5 až 30 mg; studie s opakovaným podáním dávek 2,5 až 5 mg denně a více než 50 mg dávkováno jednou týdně) je nezávislá na dávce. Střední biologická dostupnost perorálně podané tablety je 0,63 % a je snížena, je-li risedronát podán s jídlem. Biologická dostupnost u mužů a žen je podobná.

Distribuce: Střední distribuční objem v ustáleném stavu je u člověka 6,3 l/kg. Vazba na plazmatické bílkoviny je přibližně 24%.

Metabolismus: Neexistují žádné důkazy systémového metabolismu risedronátu.

Eliminace: Přibližně polovina absorbované dávky je vyloučena do moči během 24 hodin a 85 % intravenózní dávky je vyloučeno močí po 28 dnech. Střední renální clearance je 105 ml/min. a střední celková clearance je 122 ml/min., s rozdílem pravděpodobně připadajícím clearanci způsobené adsorpcí do kosti. Renální clearance není závislá na koncentraci a vztah mezi renální clearancí risedronátu a clearancí kreatininu je lineární. Neabsorbovaný risedronát je vyloučen nezměněný stolicí. Po perorálním podání profil koncentrace-čas ukazuje tři eliminační fáze s terminálním poločasem 480 hodin.

Zvláštní populaceStarší pacienti: Úprava dávky není potřebná.

Pacienti užívající kyselinu acetylsalicylovou/NSAID: U pacientů pravidelně užívajících kyselinu acetylsalicylovou nebo NSAID (3 nebo více dní v týdnu) byla incidence nežádoucích účinků horní části zažívacího ústrojí u natrium-risedronátu shodná jako u kontrolní skupiny pacientů.

5.3

Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

V toxikologických studiích na potkanech a psech byla, primárně jako zvýšení enzymů s histologickými změnami u potkanů, patrná na dávce závislá hepatotoxicita risedronátu. Klinická závažnost těchto pozorování není známa. Testikulární toxicita se ukázala u potkanů při perorálních dávkách 20 mg/kg/den a u psů při p.o. dávkách 8 mg/kg/den. S dávkou související výskyt zvýšeného dráždění horních cest dýchacích byl často zaznamenán u hlodavců. Podobné účinky byly patrné u

ostatních bisfosfonátů. Účinky na dolní cesty dýchací byly také pozorovány v dlouhodobých studií u hlodavců, ačkoliv klinický význam těchto nálezů je nejasný. Ve studiích reprodukční toxicity při expozicích blízkých klinickým expozicím byly zjištěny změny osifikace sterna a/nebo lebky plodů léčených potkanů a došlo k rozvoji hypokalcémie a mortality u březích a následně porodivších samic. Při dávce 3,2 mg/kg/den u potkanů a 10 mg/kg/den u králíků nebyla prokázána teratogenita, ačkoliv v případě králíků jsou data dostupná pouze u malého počtu subjektů. Maternální toxicita zabraňuje testování vysokých dávek. Preklinická data neukazují na žádné zvláštní riziko pro člověka na základě konvenčních studií sledujících genotoxicitu a kancerogenitu.

6.

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1

Seznam pomocných látek

Jádro:Mikrokrystalická celulosaKrospovidonMagnesium-stearátPotahová vrstva:hypromelosa 2910/5mastekmakrogol 6000oxid titaničitý (E 171)červený oxid železitý (E 172)žlutý oxid železitý (E 172)

6.2

Inkompatibility

Neuplatňuje se.

6.3

Doba použitelnosti

2 roky.

6.4

Zvláštní opatření pro uchovávání

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

6.5

Druh obalu a obsah balení

OPA/Al/PVC/Al blistr, krabička

Velikost balení: 2, 4, 8, 12 potahovaných tablet.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

6.6

Návod k použití přípravku, zacházení s ním (a k jeho likvidaci)

Žádné zvláštní požadavky.

7.

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Zentiva, k. s., Praha, Česká republika

8.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO

87/483/06-C

9.

DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

29.11.2006/17.2.2010

10.

DATUM REVIZE TEXTU

12.12.2012


nahoru

Informace na obalu

1

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

SKLÁDAČKA

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Risendros 35 mg

potahované tablety

natrii risedronas

2.

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Jedna potahovaná tableta obsahuje 35 mg natrii risedronas odpovídající 32,5 mg acidum risedronicum.

3.

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

4.

LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

2 potahované tablety

4 potahované tablety

8 potahovaných tablet

12 potahovaných tablet

5.

ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Perorální podání.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

2

6.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7.

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8. POUŽITELNOST

EXP:

9.

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

10.

ZVLÁŠTNÍ

OPATŘENÍ

PRO

LIKVIDACI

NEPOUŽITÝCH

LÉČIVÝCH

PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

11.

NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

ZENTIVA, k. s., Praha, Česká republika

12.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

Reg.č.: 87/483/06-C

13.

ČÍSLO ŠARŽE

Č.šarže:

3

14.

KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.

15.

NÁVOD K POUŽITÍ

16.

INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

Risendros 35 mg

4

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH NEBO STRIPECH

BLISTR

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Risendros 35 mg

potahované tablety

natrii risedronas

2.

NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Logo Zentiva

3.

POUŽITELNOST

EXP:

4.

ČÍSLO ŠARŽE

Č.šarže:

5.

JINÉ

Tyto informace jsou určeny pouze odborníkům. Pokud máte pochybnosti o nějakém léku, prosím, kontaktujte svého lékaře. Nedoporučujeme se řídit informacemi uvedenými na těchto stránkách, mohou být zastaralé a nepřesné.