Riselle 25 Mg Implantát

Kód 0045094 ( )
Registrační číslo 56/ 008/00-C
Název RISELLE 25 MG IMPLANTÁT
Režim prodeje na lékařský předpis
Stav registrace registrovaný léčivý přípravek
Držitel registrace N.V. Organon, Oss, Nizozemsko
ATC klasifikace

nahoru

Varianty

Kód Náz. Forma
0045094 SDR IMP 1X25MG Subkutánní implantát, Subkutánní podání

nahoru

Příbalový létak RISELLE 25 MG IMPLANTÁT

Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn.:sukls145683/2009

Příbalová informace

Informace pro použití, čtěte pozorně !

Riselle 25mg implantát

Estradiolum hemihydricum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat.-

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

-

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

-

Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.

-

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V této příbalové informaci:

1.

Co je Riselle a k čemu se používá

2.

Před aplikací Riselle

3.

Aplikace Riselle

4.

Možné nežádoucí účinky

5.

Uchovávání Riselle

6.

Více informací o Riselle

Riselle 25 mg, implantát

Léčivá látka: estradiol 25 mg

Pomocné látky: žádné

Držitel rozhodnutí o registraci: N.V.Organon, Oss, Nizozemsko

Výrobce: Organon (Ireland) Ltd., Dublin, Irsko

1.

CO JE RISELLE A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Riselle 25 mg je implantát obsahující estradiol

Estradiol je jeden z ženských pohlavních hormonů, které Vaše tělo produkuje. Během klimakteria (menopauzy) a po něm se tvorba estrogenů ve Vašem těle snižuje. Pokud jsou vaječníky chirurgicky odstraněny (ovariektomie) před obdobím klimakteria, dojde k velmi prudkému poklesu tvorby estrogenů. Toto snížení může mít za následek návaly, úbytek kostní hmoty, vaginální iritace, opakované infekce močového ústrojí a inkontinenci moči. Pro léčbu těchto potíží je možno předepsat

přípravek Riselle. Po zavedení pod kůži se estradiol pomalu uvolňuje a je vstřebáván do krve, tím působí dlouhodobě a rovnoměrně. Nahrazuje přirozenou tvorbu estrogenů (substituční léčba estrogeny). Riselle je určen k léčbě příznaků provázejících klimakterium (tzv. přechod), k hormonální substituční terapii (HST) např. po chirurgickém odstranění vaječníků

Dalším z příznivých vlivů estrogenů je to, že mohou zastavit ztráty kostní hmoty, ke kterým dochází u velkého množství žen v klimakteriu a po menopauze.

Pokud máte zvýšené riziko zlomenin kvůli osteoporóze (řídnutí kostí), a nemůžete být léčena jinou formou, nebo jiná léčba se ukázala jako neúčinná, Riselle může být použit také k preventivní léčbě osteoporózy. Váš lékař by měl s Vámi zvážit všechny pro Vás vhodné možnosti.

2.

PŘED APLIKACÍ RISELLE

Nenechte si aplikovat Riselle, pokud:

máte nebo jste měla karcinom prsu, nebo pokud je na něj podezření

máte, nebo je podezření že máte nádor závislý na estrogenech jako je například karcinom

výstelky děložní (endometria),

máte abnormální vaginální krvácení, které doposud nebylo zhodnoceno lékařem,

máte abnormální růst výstelky dělohy (hyperplazie endometria),

máte nebo jste měla poruchu oběhu krve, jako je tvorba krevních sraženin (v žilách nohou nebo

plic),

jste měla onemocnění srdce, jako je angina pectoris nebo srdeční infarkt,

máte nebo jste měla onemocnění jater, pokud nedošlo k normalizaci jaterních testů,

pokud jste alergická na estradiol,

máte porfýrii (dědičné onemocnění).

Při používání Riselle dbejte zvláště na:

Vedle výhod má hormonální substituční léčba (HRT) některá rizika, která je nutno vzít v úvahu při

rozhodnutí, zda léčbu zahájit nebo v ní pokračovat.

Lékařské kontroly

Dříve než začnete používat hormonální substituční léčbu, měl by se Vás lékař zeptat na Vaši osobní a

rodinnou anamnézu. Lékař se může rozhodnout vyšetřit prsy a břicho a může provést interní vyšetření.

Budete mít také pravidelné kontroly, zejména vyšetření prsů.

Po zahájení hormonální substituční léčby byste měla mít pravidelné lékařské kontroly (nejméně

jednou ročně). Při těchto kontrolách s Vámi může lékař probrat výhody a rizika pokračování

hormonální substituční léčby.

Některé stavy může hormonální substituční léčba zhoršit. Pokud máte nebo jste měla některé z níže

uvedených onemocnění, upozorněte svého lékaře, který Vás bude pečlivě sledovat:

děložní myomy, endometrióza, výskyt sraženin v krevních cévách v anamnéze, dřívější výskyt nádoru

závislého na estrogenech u někoho ve Vaší rodině, jako např. výskyt karcinomu prsu u blízké

příbuzné, vysoký krevní tlak, onemocnění jater, cukrovka, žlučníkové kameny, migréna nebo (silné)

bolesti hlavy, systémový lupus erythematodes (vzácné onemocnění), výskyt hyperplazie endometria

v anamnéze, epilepsie, astma, otoskleróza (vrozená hluchota). Sdělte svému lékaři, pokud si

povšimnete nějakých změn Vašeho stavu během používání přípravku Riselle.

Hormonální substituční léčba může někdy způsobovat zadržování tekutin v těle.

Důvody pro okamžité ukončení užívání Riselle:

žloutenka (zežloutnutí kůže)

náhlé zvýšení krevního tlaku

pokud poprvé dostanete migrénu nebo silné bolesti hlavy

těhotenství

Faktory, které ovlivňují riziko vzniku rakoviny

Rakovina endometria (rakovina výstelky děložní)

Používání hormonální substituční léčby obsahující pouze estrogeny po dlouhou dobu může zvýšit riziko výskytu nadměrného růstu buněk nebo rakoviny výstelky děložní (endometria). Používání gestagenu spolu s estrogenem pomůže toto riziko snížit.

Pokud máte dělohu, lékař Vám předepíše spolu s estrogenem i gestagen. Tyto léky může předepsat odděleně nebo jako kombinovaný přípravek hormonální substituční léčby.

Pokud Vám byla děloha odstraněna na (hysterektomie), lékař s Vámi probere, zda je pro Vás bezpečné používání estrogenu bez gestagenu.

Pokud Vám byla děloha odstraněna z důvodu endometriózy, může být rizikové jakékoliv endometrium, které ve Vašem těle zůstalo. Proto Vám lékař může předepsat hormonální substituční léčbu obsahující spolu s estrogenem i gestagen.

Riselle obsahuje pouze estrogen.

U žen s dělohou, které neužívají hormonální substituční léčbu bude ve věku mezi 50-65 lety diagnostikován karcinom dělohy průměrně u 5 žen z 1000. U žen užívajících hormonální substituční léčbu obsahující pouze estrogeny po dobu 5 let dosahuje tato hodnota 9 žen z 1000 (t.j. o 4 případy více).

U žen užívajících hormonální substituční léčbu obsahující pouze estrogeny se zvýší riziko rakoviny endometria až na 10-60 případů z 1000 v závislosti na délce léčby a dávce estrogenů.

Přidání gestagenu k hormonální substituční léčbě obsahující pouze estrogeny podstatně sníží riziko výskytu karcinomu endometria.

Pokud se u Vás vyskytne krvácení z průniku nebo špinění, většinou není důvod k obavám, zvláště během prvních několika měsíců užívání hormonální substituční léčby.

Ale pokud krvácení nebo špinění:

pokračuje déle než několik prvních měsíců

začne až později během hormonální substituční léčby

pokračuje dokonce i po vysazení hormonální substituční léčby

Domluvte si vyšetření u svého lékaře. Může se jednat o známku nárůstu endometria.

Karcinom prsu

Ženy, které mají nebo v minulosti měly karcinom prsu, nesmí hormonální substituční léčbu užívat.

Užívání hormonální substituční léčby s estrogeny nebo kombinované léčby s estrogeny a gestageny po několik let mírně zvyšuje riziko vzniku karcinomu prsu. Riziko se zvyšuje s dobou užívání substituce a vrací se k normálu během přibližně pěti let po jejím vysazení. Ženy užívající kombinovanou hormonální substituční léčbu mají mírně zvýšené riziko vzniku karcinomu prsu ve srovnání s ženami, které užívaly substituční léčbu obsahující pouze estrogeny.

U žen ve věku kolem 50 let, které neužívají hormonální substituční léčbu, bude karcinom prsu diagnostikován průměrně u 32 žen z 1000. . U žen ve věku 50 až 64 let, které HRT užívají, činí počet případů rakoviny prsu zjištěných navíc na 1000 žen 6 a 19 u kombinované HRT po 5 a 10 letech léčby HRT a 1.5 až 5 po 5 a 10 letech u estrogenové HRT Dbejte na to, abyste pravidelně kontrolovala prsy, zvláště změny jako ďolíčky na kůži, změny bradavky nebo jakékoliv bulky, které můžete vidět nebo nahmatat.

Karcinom ovária

Karcinom ovária (rakovina vaječníků) je velmi vzácné, ale vážné onemocnění. Diagnóza může být obtížná, protože často nemá onemocnění žádné zjevné příznaky.

Některé studie svědčí o tom, že užívání hormonální substituční léčby obsahující pouze estrogeny po dobu delší než 5 let může zvýšit riziko vzniku karcinomu ovária. Není dosud známo, zda jiné druhy hormonální substituční léčby zvyšují toto riziko stejným způsobem.

Vliv na srdce a oběh

Onemocnění srdce

Hormonální substituční léčba se nedoporučuje pro ženy, které mají nebo nedávno prodělaly onemocnění srdce. Pokud jste někdy měla onemocnění srdce, poraďte se se svým lékařem, zda můžete hormonální substituční léčbu užívat.

Hormonální substituční léčba nechrání před srdečním onemocněním.

Studie s jedním typem hormonální substituční léčby (obsahující konjugovaný estrogen plus gestagen MPA) prokázaly, že ženy mohou být o něco náchylnější k srdečnímu onemocnění v prvním roce používání léčby. Pro jiné typy hormonální substituční léčby je pravděpodobné, že je riziko podobné, ačkoliv to zatím není jisté.

Pokud se u Vás vyskytne:

Bolest na hrudníku, která se šíří do rukou nebo do krku

Vyhledejte lékaře co nejdříve a neužívejte žádnou další hormonální substituční léčbu jejíž užití Váš lékař neschválí. Tato bolest může být příznakem srdečního onemocnění.

Cévní mozková příhoda (mrtvice)

Nedávný výzkum u jednoho typu hormonální substituční léčby (obsahující konjugovaný estrogen plus gestagen MPA) prokázal mírné zvýšené riziko výskytu mrtvice.

U žen věku kolem 50 let, které neužívají hormonální substituční léčbu, se očekává výskyt mrtvice během 5 let průměrně u 3 žen z 1000. U žen věku kolem 50 let užívajících hormonální substituční léčbu by tato hodnota byla 4 ženy z 1000.

U žen věku kolem 60 let, které neužívají hormonální substituční léčbu, se očekává výskyt mrtvice během 5 let průměrně u 11 žen z 1000. U žen věku kolem 60 let užívajících hormonální substituční léčbu by tato hodnota byla 15 žen z 1000.

Dosud není známo, zda jiné druhy hormonální substituční léčby zvyšují riziko stejně.

Pokud se u Vás vyskytnou:

• nečekané bolesti hlavy migrenózního typu s poruchou zraku nebo bez ní, vyhledejte lékaře co nejdříve a neužívejte žádnou další hormonální substituční léčbu, dokud její použití Váš lékař neschválí. Tyto bolesti hlavy mohou být časným varovným příznakem mrtvice.

Krevní sraženiny

Hormonální substituční léčba s estrogeny nebo kombinovaná léčba s estrogeny a gestageny může zvyšovat riziko tvorby krevních sraženin v cévách (též označovaných jako hluboká žilní trombóza), zvláště během prvního roku užívání. Není známo, zda Riselle zvyšuje riziko stejným způsobem.

Tyto krevní sraženiny nejsou vždy vážné, ale pokud sraženina putuje do plic, může způsobit bolest na hrudi, dušnost, kolaps a dokonce i smrt. Tento stav se označuje jako plicní embolie (PE).

Hluboká žilní trombóza a plicní embolie jsou příklady stavu označovaného jako žilní tromboembolie.

Vznik krevní sraženiny je u Vás pravděpodobnější, pokud:

máte výraznou nadváhu,

jste již v minulosti měla krevní sraženinu,

pokud měl některý z vašich blízkých příbuzných krevní sraženiny,

pokud jste jednou nebo vícekrát samovolně potratila,

pokud máte problém s krevní srážlivostí, který vyžaduje podávání léků, jako je například warfarin,

pokud jste dlouhodobě imobilizována z důvodu větší operace, zranění nebo nemoci,

pokud máte vzácné onemocnění, které se jmenuje systémový lupus erythematodes.

Pokud se Vás týká některý z výše uvedených bodů, poraďte se se svým lékařem, zda můžete hormonální substituční léčbu užívat.

U žen věku kolem 50 let, které neužívají hormonální substituční léčbu, se očekává výskyt krevní sraženiny během 5 let průměrně u 3 žen z 1000. U žen věku kolem 50 let užívajících hormonální substituční léčbu by tato hodnota byla 7 žen z 1000.

U žen věku kolem 60 let, které neužívají hormonální substituční léčbu, se očekává výskyt krevní sraženiny během 5 let průměrně u 8 žen z 1000. U žen věku kolem 60 let užívajících hormonální substituční léčbu by tato hodnota byla 17 žen z 1000.

Pokud se u Vás vyskytne:

bolestivý otok nohy

náhlá bolest na hrudi

potíže s dýcháním

Vyhledejte lékaře co nejdříve a neužívejte žádnou další hormonální substituční léčbu jejíž užití Váš lékař neschválí. Může se jednat o příznaky vzniku krevní sraženiny.

Pokud je u Vás plánována operace, dbejte na to, aby o tom byl informován Váš lékař. Může být nutné abyste ukončila léčbu přibližně 4-6 týdnů před operací, aby se snížilo riziko vzniku krevní sraženiny. Váš lékař Vám řekne, kdy můžete hormonální substituční léčbu opět zahájit.

Užívání Riselle s jídlem a pitím

Při užívání Riselle můžete jíst i pít normálně.

Těhotenství

Použití estradiolových implantátů v těhotenství je kontraindikováno. To je založeno na epidemiologickém důkazu, že použití estrogenů během těhotenství škodí plodu.

Kojení

Použití estradiolových implantátů v období kojení se nedoporučuje.

Řízení motorových vozidel a obsluha strojů

Můžete řídit motorová vozidla a obsluhovat stroje. Estradiol neovlivňuje pozornost a schopnost soustředění.

Užívání jiných léků

Jiné léky mohou účinky Riselle ovlivnit, nebo může Riselle ovlivnit jiné léky. Musíte informovat svého lékaře, pokud užíváte (nebo máte v úmyslu užívat) jiné léky, jako jsou například:

léky proti epilepsii (jako je fenobarbital, fenytoin a karbamazepin)

léky proti tuberkulóze (rifampicin, rifabutin)

léky proti infekcím (nevirapin, efavirenz, ritonavir, nelfinavir, rifampicin)

rostlinné přípravky obsahující třezalku tečkovanou (Hypericum perforatum)

3.

APLIKACE RISELLE

Lék může zavést pouze lékař nebo sestra.

Kdy zavést Riselle

Obvyklé dávkování je jeden implantát každých 6 měsíců. Některé pacientky mohou potřebovat dva implantáty najednou. Obecně se nový implantát zavádí, pokud se opět vrátí klimakterické příznaky (obvykle za 4-8 měsíců).

Pokud je interval mezi zavedením předchozího a dalšího implantátu kratší než 4 měsíce, může lékař odebrat vzorek krve, aby zjistil hladinu estradiolu v krvi.

Zavádění implantátů

Implantát se zavádí podkožně v místním znecitlivění, a to přiloženým aplikátorem k jednorázovému použití (trokarem), do málo pohyblivých oblastí, jako je horní vnější část hýždí nebo dolní část břišní stěny.

Implantát se postupně zcela rozpustí, nezůstávají žádné zbytky a implantát není třeba odstraňovat.

Pokud máte dojem, že jsou účinky Riselle příliš silné nebo příliš slabé, ihned to sdělte svému lékaři.

Ukončení léčby přípravkem Riselle

Pokud byste chtěla léčbu Riselle ukončit a máte dělohu, lékař Vám bude nadále předepisovat perorální gestagen. Gestagen má být podáván, dokud se nepřestane objevovat krvácení ze spádu. Je to z důvodu prevence možné pokračující stimulace dělohy. V závislosti na použité velikosti dávek a délceléčby se může krvácení ze spádu objevovat až 1-2 roky po posledním implantátu.

4.

MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Stejně jako všechny léky může mít Riselle nežádoucí účinky.

Příznaky, které jsou obecně připisovány estrogenům a které by se mohly vyskytnout během léčby

Riselle, jsou:

prsy (citlivost, bolest, otoky a sekrece)

zadržování tekutin (obvykle se projevují jako otok kotníků nebo nohou), zvýšení tělesné hmotnosti

kožní problémy jako je např. zarudnutí (erytém), vyrážka, změna zbarvení nebo červené skvrny, kaňkovité skvrny na kůži vystavené vnějším vlivům (chloasma)

bolesti hlavy, migréna, únava, nervozita a změny nálady

demence (snížení duševních funkcí se zjevnou ztrátou paměti)

pocit na zvracení, nadýmání, žlučové kameny, onemocnění žlučníku

zežloutnutí očí nebo kůže (žloutenka)

trombóza (tvorba krevních sraženin v žilách)

zvýšení krevního tlaku

infarkt myokardu a mrtvice

nepohodlí při používání kontaktních čoček

zhoubné a nezhoubné nádory závislé na estrogenech, jako např. karcinom prsu a karcinom endometria

zhoršení endometriózy

U Riselle se může příležitostně v místě implantace objevit modřina.

Sdělte svému lékaři, pokud Vás některý nežádoucí účinek začne obtěžovat nebo pokud přetrvává.

Rovněž je důležité, abyste svému lékaři nebo lékárníkovi sdělila, pokud se u Vás vyskytnou jakékoliv

neobvyklé nebo neočekávané příznaky během léčby Riselle.

Pokud si všimnete jakýchkoliv nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, informujte prosím svého lékaře nebo lékárníka.

5.

UCHOVÁVÁNÍ RISELLE

Uchovávejte při teplotě 2-30°C. Uchovávejte blistr v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem.

Riselle uchovávejte mimo dosah a dohled dětí. Riselle nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu.

Tato příbalová informace byla naposledy revidována/schválena

1.12. 2010

6.

VÍCE INFORMACÍ O RISELLE

Léčivá látka přípravku Riselle je estradiol, jeden z přirozených estrogenů (ženské pohlavní hormony). Estrogeny se tvoří převážně v ováriích (vaječnících). Jsou nezbytné pro normální pohlavní vývoj žen a pro regulaci menstruačního cyklu v období plodnosti ženy. Během stárnutí ženy tvoří vaječníky stále méně estrogenu. Období, kdy k tomuto jevu dochází (obvykle kolem 50 let věku), se nazývá klimakterium nebo menopauza. Pokud jsou vaječníky odstraněny chirurgicky (ovariektomie) před obdobím klimakteria, je pokles tvorby estrogenů velmi prudký.

Estrogeny hrají také důležitou roli při tvorbě kostí. Kost se tvoří v mládí a nejvyšší kostní hmoty je dosaženo mezi 20-30 lety. Po tomto věku kostní hmoty ubývá, nejprve pomalu, ale v pozdějším období života se ztráta kostní hmoty zrychluje, zvláště po menopauze.

Snížení tvorby hormonů má často za následek známé klimakterické příznaky, jako jsou návaly a noční pocení. Nedostatek estrogenů může způsobit ztenčení a vyschnutí poševní stěny. Nedostatek estrogenů může také vyvolat problémy, jako je např. inkontinence moči a opakované záněty močového měchýře. Užívání léků obsahujících estrogeny může tyto potíže zmírnit. Může trvat několik dní nebo dokonce týdnů než pocítíte zlepšení.

Často nepovšimnutým problémem je zrychlená ztráta kostní hmoty ve věku kolem menopauzy a po ní. Postupně se kosti stávají křehké a mohou se snadno zlomit (osteoporóza); to platí zejména pro páteř, kyčle a zápěstí. Osteoporóza může také vyvolávat bolesti zad, snížení tělesné výšky a ohnutí zad. Riselle může působit preventivně proti osteoporóze.


nahoru

Souhrn údajů o léku (SPC)

Příloha č. 3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn.:sukls145683/2009

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1. NÁZEV PŘÍPRAVKU

Riselle 25 mg implantát

2. KVALITATIVNÍ I KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Implantát obsahuje 25 mg estradiolum hemihydricum bez jakýchkoliv pomocných látek, v implantátu o průměru 2,15 mm a délce 6,0 mm. Nominální uvolněná dávka krátce po implantaci je 100µg estradiolum hemihydricum za 24 hodin; v průběhu 6 měsíců od implantace se postupně sníží na hodnotu 50 µg za 24 hodin.

Pomocné látky viz 6.1

3. LÉKOVÁ FORMA

Implantát

Bílý až světle hnědý váleček o průměru 2,15 mm a délce 6,0 mm

4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1.Terapeutické indikace

Hormonální substituční léčba u žen po menopauze s příznaky deficitu estrogenů.

Prevence osteoporózy u žen po menopauze se zvýšeným rizikem vzniku zlomenin s intolerancí nebo kontraindikací jiných léčivých přípravků schválených pro prevenci osteoporózy.

Zkušenosti s léčbou žen starších 65 let jsou omezené.

4.2. Dávkování a způsob podání

Při příznacích deficitu estrogenů:

obvykle jeden implantát. Pokud se příznaky vracejí, lze aplikovat druhý implantát. Obvykle k tomu dochází za 6 měsíců, v rozmezí 4-8 měsíců. Některé pacientky mohou potřebovat dva implantáty najednou.

Pro prevenci osteoporózy:

obvykle jeden implantát každých šest měsíců.

Implantát se zavádí subkutánně v lokální anestézii, a to přiloženým aplikátorem k jednorázovému použití (trokarem) do málo pohyblivých míst, jako je například horní vnější část hýždí nebo dolní část břišní stěny.

Při zahájení léčby postmenopauzálních příznaků a v jejím průběhu se aplikuje nejnižší účinná dávka po co nejkratší dobu (viz též 4.4).

Z důvodu trvalé absorpce estradiolu je endometrium žen po menopauze nebo žen po ovariektomii náchylné k progresivní hypertrofii. Proto je u žen s intaktní dělohou nezbytné přídavné podávání gestagenu každý měsíc po dobu 12-14 dnů k prevenci hyperplazie endometria. Podle údajů z literatury zabraňuje použití implantátu při současném podávání gestagenů hyperplazii endometria. Doporučuje

se podávání pouze gestagenů schválených jako přídavek k léčbě estrogeny. U žen po hysterektomii se přidání gestagenu nedoporučuje; výjimku tvoří ženy, které v minulosti měly endometriózu.

Pokud pacientka již nepotřebuje re-implantaci implantátu obsahujícího estradiol nebo si ji nepřeje, doporučuje se v zájmu prevence možné pokračující stimulace endometria pokračovat u žen s intaktní dělohou v cyklickém podávání gestagenu perorálně, dokud se nepřestane objevovat krvácení ze spádu. Krvácení ze spádu se může v závislosti na použité dávce a délce léčby objevovat až 1-2 roky po poslední implantaci.

Pokyny pro zavedení implantátu jsou k přípravku přiloženy. Vzhledem k tomu, že implantáty obsahují výhradně estradiol bez jakýchkoliv pomocných látek, podléhají biologickému odbourávání a jejich odstranění není nutné. V ojedinělých případech, kdy je nutno implantát odstranit, jej lze lokalizovat palpací a v případě neúspěchu pak zobrazovací metodou MRI (magnetickou rezonancí). Touto metodou lze identifikovat implantát na základě jeho velikosti a struktury a poté přesně lokalizovat zavedením lokalizačního drátu, jehož konec je v kontaktu s implantátem. Po lokalizaci lze implantát odstranit po malém naříznutí v lokální anestézii.

4.3. Kontraindikace

Karcinom prsu - potvrzený, suspektní nebo v anamnéze

Estrogen-dependentní maligní tumory (např. karcinom endometria) - potvrzený nebo suspektní

Vaginální krvácení neznámé příčiny

Neléčená hyperplazie endometria

Idiopatická nebo současná žilní tromboembolie (hluboká žilní trombóza, plicní embolie) v

anamnéze

Aktivní nebo nedávno proběhlé arteriální tromboembolické onemocnění (např. angina pectoris,

infarkt myokardu)

Akutní onemocnění jater nebo anamnestický údaj o onemocnění jater, pokud se hodnoty

jaterních testů nevrátily do normálního rozmezí

Známá přecitlivělost na estradiol

Porfyrie

4.4. Zvláštní upozornění a zvláštní opatření pro použití

Léčba postmenopauzálních příznaků hormonální substituční léčbou má být zahájena pouze pro příznaky, které negativně ovlivňují kvalitu života. Ve všech případech je třeba nejméně jednou za rok provádět pečlivé hodnocení možných rizik a prospěchu z léčby a v hormonální substituční léčbě pokračovat pouze tehdy, pokud prospěch převáží možné riziko.

Lékařské vyšetření/ sledování

Před zahájením nebo opětovným nasazením hormonální substituční léčby je třeba odebrat úplnou osobní a rodinnou anamnézu. Pozornost při somatickém vyšetření (včetně vyšetření pánve a prsou) je třeba zaměřit podle těchto údajů, podle kontraindikací (bod 4.3) a podle zvláštních upozornění (bod 4.4). Během léčby se doporučují pravidelné kontroly; jejich četnost a povahu je třeba přizpůsobit konkrétní pacientce. Pacientky je třeba informovat o tom, jaké změny prsů musí oznámit svému lékaři nebo zdravotní sestře (viz níže - „Karcinom prsu“) Vyšetření včetně mamografie je nutno provést ve shodě s nejnovějšími uznávanými postupy screeningu a upravit podle klinických potřeb konkrétní pacientky.

Stavy vyžadující sledování

Pacientka musí být pečlivě sledována v případě výskytu kteréhokoliv z níže uvedených stavů v současnosti či minulosti a/nebo v případě jejich zhoršení během těhotenství nebo předchozí

hormonální léčby. Je třeba brát v úvahu, že se tyto stavy mohu při léčbě implantátem s estradiolem znovu objevit nebo zhoršit. Jde zejména o tyto případy:

-

leiomyom děložní nebo endometrióza

-

přítomnost rizikových faktorů pro tromboembolickou chorobu nebo tromboembolická choroba v anamnéze (viz níže)

-

rizikové faktory pro estrogen-dependentní tumory, např. výskyt karcinomu prsu u příbuzné prvního stupně

-

hypertenze

-

onemocnění jater (např. jaterní adenom)

-

diabetes mellitus s postižením nebo bez postižení cév

-

cholelitiáza

-

migréna nebo (silné) bolesti hlavy

-

systémový lupus erythematodes

-

anamnestický údaj o hyperplazii endometria (viz níže)

-

epilepsie

-

astma

-

otoskleróza

Důvody pro okamžité ukončení léčby:

Léčbu je nutno ukončit, pokud je zjištěna kontraindikace, a v těchto situacích:

žloutenka nebo zhoršení jaterních funkcí

signifikantní zvýšení krevního tlaku

nový výskyt bolestí hlavy migrenózního typu

těhotenství

Hyperplazie endometria

Riziko hyperplazie endometria a karcinomu je zvýšeno při podávání samotných estrogenů po delší období (viz 4.8). Riziko se výrazně sníží přidáním gestagenu u žen, které nepodstoupily hysterektomii, po dobu alespoň 12 dnů v každém cyklu.

U dávek estradiolu >50 µg/den

nebyla endometriální bezpečnost přidaných gestagenů studována.

Ke krvácení z průniku a ke špinění může dojít v prvních měsících léčby. Pokud se krvácení z průniku nebo špinění vyskytne až později během léčby nebo pokud pokračuje po ukončení léčby, je třeba vyšetřit příčinu včetně případného provedení biopsie endometria k vyloučení malignity endometria.

Jednostranná stimulace estrogeny může vést k pre-maligní nebo maligní transformaci reziduálních ložisek endometriózy. Proto je třeba u žen po hysterektomii z důvodu endometriózy uvažovat o doplnění substituční léčby estrogeny podáváním gestagenů, pokud je známo, že mají reziduální endometriózu.

Karcinom prsu

Randomizovaná, placebem kontrolovaná studie, studie Women’s Health Initiative study (WHI) a epidemiologické studie včetně studie Million Women Study (MWS) uvádějí zvýšené riziko výskytu karcinomu prsu u žen užívajících několik let estrogeny, kombinaci estrogen-gestagen nebo tibolon (viz 4.8). U všech hormonálních substitučních přípravků začíná být zvýšení rizika

zřejmé po několika letech užívání. Riziko se zvyšuje s délkou trvání léčby, ale po několika (nejvýše pěti) letech od ukončení léčby se vrací k výchozím hodnotám.

Ve studii MWS, bylo relativní riziko karcinomu prsu při užívání konjugovaných koňských estrogenů (CEE) nebo estradiolu (E2) vyšší v případě přidání gestagenu, sekvenčně nebo kontinuálně a bez závislosti na typu gestagenu. Nebyly zjištěny žádné doklady pro rozdílné riziko při různých způsobech aplikace.

Ve studii WHI, bylo použití přípravku s kontinuálním kombinovaným konjugovaným koňským estrogenem a medroxyprogesteronacetátem (CEE + MPA) ve srovnání s placebem spojeno s výskyty karcinomu prsu poněkud větší velikosti, s častějšími metastázami v lokálních lymfatických uzlinách.

Metody hormonální substituční léčby, zvláště kombinovaná léčba estrogen-gestagen zvyšují denzitu mamografických zobrazení, což může mít negativní vliv na radiologickou diagnostiku karcinomu prsu.

Žilní tromboembolie

Hormonální substituční léčba je spojena s vyšším relativním rizikem vzniku žilní tromboembolie (VTE - venous thromboembolism), t.j. hluboké žilní trombózy nebo plicní embolie. Při jedné randomizované kontrolované studii a při epidemiologických studiích bylo zjištěno 2-3x vyšší riziko u žen užívajících hormonální substituční léčbu ve srovnání s ženami, které tuto léčbu neužívaly. U žen neužívajících hormonální substituční léčbu se odhaduje, že počet případů žilní tromboembolie v období 5 let je přibližně 3 na 1000 žen ve věku 50-59 let a 8 na 1000 žen ve věku 60-69 let. Odhaduje se, že u zdravých žen užívajících hormonální substituční léčbu po dobu 5 let bude počet případů žilní tromboembolie zvýšen o 2-6 (nejlepší odhad = 4) na 1000 žen ve věku 50-59 let a 5-15 (nejlepší odhad = 9) na 1000 žen ve věku 60-69 let. Výskyt této události je pravděpodobnější v prvním roce hormonální substituční léčby nežli později.

Mezi obecně uznávané rizikové faktory pro žilní tromboembolii patří pozitivní osobní nebo rodinná anamnéza, těžká obezita (body mass index >30 kg/m

2) a systémový lupus

erythematodes (SLE). Na možnou roli varikózních žil u žilní tromboembolie existují rozdílné názory.

Pacienti s anamnézou žilní tromboembolie nebo s diagnostikovaným trombofilním stavem mají zvýšené riziko žilní tromboembolie. Přidání HRT může toto riziko zvýšit. V případě osobní nebo závažné rodinné anamnézy tromboembolie nebo opakovaných spontánních potratů je nutné provést vyšetření k vyloučení trombofilní predispozice. Dokud nebylo provedeno důkladné zhodnocení trombofilních faktorů nebo zahájena antikoagulační léčba, je nutno považovat použití hormonální substituční léčby u těchto pacientek za kontraindikované. U žen, které jsou již na antikoagulační léčbě, je třeba pečlivě zvážit prospěch z léčby oproti možnému riziku užívání hormonální substituční léčby.

Riziko žilní tromboembolie se může dočasně zvýšit v důsledku dlouhodobé imobilizace, těžkého poranění nebo většího chirurgického zákroku. Stejně jako u všech pacientů po operaci je třeba svědomitě dbát na profylaktická opatření k prevenci žilní tromboembolie po operaci. V případech, kdy je pravděpodobná dlouhodobá imobilizace po plánovaném chirurgickém zákroku, zvláště po operaci břicha nebo ortopedickém výkonu na dolních končetinách, je třeba –pokud je to možné – zvážit dočasné vysazení hormonální substituční léčby 4 až 6 týdnů před zákrokem. S opětovným zahájením léčby je třeba vyčkat až do úplného obnovení pohyblivosti pacientky.

Při výskytu žilní tromboembolie po zahájení léčby je třeba podávání léku ukončit a/nebo podávat odpovídající antikoagulační léčbu. Pacientku je třeba informovat, aby se ihned spojila s lékařem, pokud zaznamená možné příznaky tromboembolie (např. bolestivý otok nohy, náhlá bolest na hrudi, dyspnoe).

Ischemická choroba srdeční

Randomizované kontrolované studie neposkytují žádné doklady o kardiovaskulárním prospěchu kontinuálního užívání konjugovaných estrogenů a medroxyprogesteronacetátu (MPA). Dvě velké klinické studie (WHI a HERS, t.j. Heart and Estrogen/progestin Replacement Study) prokázaly možné zvýšení rizika kardiovaskulární morbidity v prvním roce užívání a žádný celkový přínos. Pro ostatní přípravky hormonální substituční léčby jsou k dispozici pouze omezené údaje z randomizovaných kontrolovaných studií sledujících vliv na kardiovaskulární morbiditu a mortalitu. Proto není jisté, zda lze tato zjištění vztahovat na další přípravky hormonální substituční léčby.

Cévní mozková příhoda

Jedna velká randomizovaná klinická studie (studie WHI) zjistila, jako vedlejší výsledek, zvýšené riziko ischemické cévní mozkové příhody u zdravých žen během léčby kontinuálními kombinovanými konjugovanými estrogeny a MPA. U žen neužívajících hormonální substituční léčbu se odhaduje, že počet případů cévní mozkové příhody za 5 let je přibližně 3 na 1000 žen ve věku 50-59 let a 11 na 1000 žen ve věku 60-69 let. Odhaduje se, že u žen užívajících konjugované estrogeny a MPA po dobu 5 let se počet případů cévní mozkové příhody zvýší o 0-3 (nejlepší odhad = 1) na 1000 žen ve věku 50-59 let a o 1-9 (nejlepší odhad = 4) na 1000 žen ve věku 60-69 let. Není známo, zda se zvýšené riziko vztahuje i na jiné přípravky hormonální substituční léčby.

Karcinom vaječníku

V některých epidemiologických studiích bylo dlouhodobé (nejméně 5-10 let) užívání přípravků hormonální substituční léčby obsahující pouze estrogeny u žen po hysterektomii spojeno se zvýšeným rizikem karcinomu vaječníku. Není jisté, zda dlouhodobé užívání kombinované hormonální substituční léčby přináší jiné riziko než u přípravků obsahujících pouze estrogeny.

Další stavy

Estrogeny mohou způsobit retenci tekutin, a proto je třeba pečlivě sledovat pacientky s poruchou funkce srdce nebo ledvin. Pacientky s terminálním selháním ledvin musí být pečlivě sledovány, protože se očekává zvýšení plazmatické hladiny účinné látky estradiolového implantátu.

Při substituci estrogenů nebo hormonální substituční léčbě je nutné pečlivé sledování u žen se stávající hypertriglyceridémií, protože v souvislosti s podáváním estrogenů těmto pacientkám byly zaznamenány ojedinělé případy výrazného zvýšení triglyceridů v plazmě a následného vývoje pankreatitidy.

Estrogeny zvyšují množství globulinu, který váže hormony štítné žlázy (thyroid binding globulin - TGB), což má za následek zvýšení celkového množství thyroidních hormonů dle měření jódu vázaného na bílkovinu (protein-bound iodine - PBI), hladin T4 (sloupcovou chromatografií nebo radioimunoanalýzou) nebo hladin T3 (radioimunoanalýzou). Je sníženo vychytávání T3 pryskyřicí, což odráží elevaci TBG. Hladiny volného T4 a T3 jsou nezměněné. Mohou být zvýšené sérové hladiny dalších vazebných globulinů, např. globulinu vázajícího kortikoidy (corticoid-binding globulin - CBG), globulinu vázajícího pohlavní hormony (sex-hormone-binding globulin - SHBG), což má za následek zvýšenou plazmatickou hladinu kortikosteroidů, resp. pohlavních hormonů. Hladiny volných a biologicky aktivních hormonů jsou nezměněné. Může dojít ke zvýšení hladin dalších plazmatických bílkovin (substrát angiotensinogen/renin, alfa-1-antitrypsin, ceruloplasmin).

Neexistují žádné přesvědčivé důkazy o zlepšení kognitivních funkcí. Studie WHI poskytuje určité doklady o zvýšení rizika pravděpodobné demence u žen, které zahájily užívání

kontinuální kombinované CEE a MPA po dosažení věku 65 let. Není známo, zda se toto zjištění vztahuje i na mladší ženy po menopauze nebo na jiné přípravky hormonální substituční léčby.

4.5. Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Metabolismus estrogenů může být zvýšen při současném užívání látek, o nichž je známo, že indukují enzymy podílející se na metabolismu léků, zejména enzymy cytochromu P450, jako jsou antiepileptika (např. fenobarbital, fenytoin, karbamazepin) a léky proti infekci (např. rifampicin, rifabutin, nevirapin, efavirenz). Ritonavir a nelfinavir, přestože jsou známy jako silné inhibitory, při použití současně se steroidními hormony naopak vykazují indukční vlastnosti. Rostlinné přípravky obsahující třezalku tečkovanou (Hypericum perforatum) mohou indukovat metabolismus estrogenů. Vzhledem k tomu že estradiolové implantáty jsou aplikovány parenterálně, nepodléhají mechanismu prvního průchodu játry a estradiol může být induktory enzymů ovlivněn méně než perorálně podávané hormony. Klinicky může mít zvýšený metabolismus estrogenů a gestagenů za následek snížení účinnosti a změny v profilu vaginálního krvácení.

4.6. Těhotenství a kojení

Estradiolové implantáty nejsou určeny pro použití v těhotenství. Pokud dojde k otěhotnění během medikace estradiolovým implantátem, je třeba léčbu ihned ukončit. Dosavadní výsledky většiny epidemiologických studií relevantní k neúmyslné expozici plodu estrogenům nesvědčí pro žádné teratogenní či fetotoxické účinky.

Estradiolové implantáty nejsou určeny pro použití v období kojení.

4.7. Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Pokud je známo, estradiol nemá žádný nežádoucí vliv na pozornost a soustředění.

4.8. Nežádoucí účinky

Nebyly provedeny žádné nové klinické studie s estradiolovými implantáty, které by umožnily spolehlivý odhad procenta pacientek, u nichž lze očekávat výskyt nežádoucích reakcí. Z literárních údajů a monitoringu během použití na trhu se zdá, že prevalence je nižší než 1 %. V souvislosti s léčbou kombinací estrogen-gestagen byly zaznamenány tyto nežádoucí účinky:

Poruchy reprodukčního systému a prsu: citlivost, bolest, otok prsu a sekrece z prsu

Celkové poruchy: zadržování tekutin, zvýšení tělesné hmotnosti

Poruchy kůže a podkožní tkáně: přechodný erytém, chloasma, vyrážka, vaskulární purpura

Poruchy nervového systému: bolesti hlavy, migréna, únava, nervozita a změny nálady, možná demence (viz 4.4)

Gastrointestinální poruchy a poruchy jater a žlučových cest: nauzea, nadýmání, cholelitiáza, cholestatická žloutenka, změny hladiny jaterních enzymů v séru

Poruchy ledvin a močových cest: zhoršení endometriózy

Srdeční poruchy: žilní tromboembolie, např. hluboká žilní trombóza v noze nebo v pánevních žilách a plicní embolie je častější u žen používajících hormonální substituční léčbu než u žen, které substituci nepoužívají. Další informace viz bod 4.3 a 4.4. Infarkt myokardu a cévní mozková příhoda

Poruchy oka: nepohodlí při použití kontaktních čoček

Novotvary benigní, maligní a blíže neurčené: estrogen-dependentní tumory benigní a maligní, např. karcinom prsu a karcinom endometria (viz níže)

U implantátů se může příležitostně v místě implantace objevit subdermální hematom.

Karcinom prsu

Na základě dokladů z mnoha epidemiologických studií a jedné randomizované, placebem kontrolované studie, the Women’s Health Initiative (WHI), se celkové riziko výskytu karcinomu prsu zvyšuje s délkou podávání hormonální substituční léčby u žen které substituci užívají nebo užívaly.

Odhad relativního rizika (RR) u přípravků hormonální substituční léčby obsahujících pouze estrogenypocházejí jednak z reanalýzy původních údajů z 51 epidemiologických studií (ve kterých bylo >80% substituční hormonální léčby pouze s estrogeny), jednak z epidemiologické studie Million Women Study (MWS). Oba odhady jsou podobné: 1.35 (95% CI; 1,21 - 1,49), resp. 1.30 (95% CI; 1,21 -1,40).

U hormonální substituční léčby kombinující estrogen a gestagen zaznamenalo několik epidemiologických studií celkově vyšší riziko výskytu karcinomu prsu než při substituci pouze estrogeny.

Studie MWS zjistila, že ve srovnání se ženami, které přípravky HRT nikdy neužívaly, bylo použití kombinované hormonální substituční léčby estrogen-gestagen spojeno s vyšším rizikem výskytu karcinomu prsu (RR = 2,00; 95% CI: 1,88 - 2,12) než použití samotných estrogenů (RR = 1,30; 95% CI: 1,21 - 1,40) nebo použití tibolonu (RR= 1,45; 95% CI: 1,25 -1,68).

Studie WHI uvádí odhad rizika 1,24 (95% CI; 1,01 - 1,54) po 5,6 letech užívání kombinované hormonální substituční léčby estrogen-gestagen (CEE + MPA) u všech pacientek ve srovnání s placebem.

Absolutní riziko vypočítané ze studií MWS a WHI je uvedeno níže:

Na základě známé střední incidence karcinomu prsu v rozvinutých zemích studie MWS odhaduje, že:

Pro ženy neužívající hormonální substituční léčbu lze očekávat, že karcinom prsu bude diagnostikován ve věkovém rozmezí 50 až 64 let u přibližně 32 z 1000 žen.

Odhaduje se že v případě žen, které užívají nebo užívaly hormonální substituční léčbu, bude počet žen s touto diagnózou v odpovídajícím období navýšen o tento počet žen na 1000 žen:

-

U žen užívajících substituci pouze s estrogeny,

mezi 0-3 (nejlepší odhad = 1,5) při užívání po dobu 5 let

mezi 3-7 (nejlepší odhad = 5) při užívání po dobu 10 let

-

U žen užívajících substituci kombinující estrogen a gestagen,

mezi 5-7 (nejlepší odhad = 6) při užívání po dobu 5 let

mezi 18-20 (nejlepší odhad = 19) při užívání po dobu 10 let

Studie WHI odhaduje že po 5,6 letech sledování žen ve věkovém rozmezí 50 a 79 let se vyskytne navíc 8 případů invazivního karcinomu prsu z důvodu kombinované hormonální substituční léčby estrogen-gestagen (CEE+MPA) na 10 000 žen/roků.

Podle výpočtu na základě údajů ze studie se odhaduje, že:

Na 1000 žen ve skupině s placebem

-

bude během 5 let diagnostikováno přibližně 16 případů invazivního karcinomu prsu.

Na 1000 žen, které užívaly kombinovanou hormonální substituční léčbu estrogen-gestagen (CEE+MPA) se vyskytne navíc

-

0-9 případů (nejlepší odhad = 4) při užívání po dobu 5 let.

Počet případů navíc výskytu karcinomu prsu u žen užívajících hormonální substituční léčbu je v zásadě podobný u žen používajících hormonální substituční léčbu bez ohledu na věk, kdy užívání zahájily (mezi věkem 45-65 let) (viz 4.4).

Karcinom endometria

U žen s intaktní dělohou se riziko hyperplazie endometria a karcinomu endometria zvyšuje s délkou podávání samotných estrogenů. Na základě údajů z epidemiologických studií je nejlepší odhad rizika vzniku karcinomu endometria pro ženy nepoužívající hormonální substituční léčbu, že u přibližně 5 žen z 1000 bude diagnostikován karcinom endometria ve věkovém rozmezí 50 až 65 let. V závislosti na délce trvání léčby a dávce estrogenů se uváděné zvýšení rizika vzniku karcinomu endometria při podávání samotných estrogenů pohybuje mezi dvojnásobkem a dvanáctinásobkem rizika ve srovnání se ženami, které substituci neužívaly. Přidání gestagenu k léčbě pouze estrogeny toto zvýšené riziko výrazně snižuje.

4.9. Předávkování

Estrogeny jsou celkově dobře snášeny, dokonce i ve vysokých dávkách. Mezi možné příznaky předávkování patří příznaky uvedené mezi nežádoucími účinky (viz 4.8). Léčba je symptomatická.

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

Farmakoterapeutická skupina: ATC kód: G03C A03

5.1. Farmakodynamické vlastnosti

Účinná látka, syntetický 17-estradiol, je chemicky a biologicky identický s endogenním humánním estradiolem. Substituuje ztrátu endogenní produkce u žen po menopauze a zmírňuje postmenopauzální příznaky. Estrogeny působí preventivně proti úbytku kostní hmoty po menopauze nebo ovariektomii.

Informace z klinických studií

Zmírnění příznaků spojených s nedostatkem estrogenů

-

Ke zmírnění příznaků menopauzy došlo během prvních několika týdnů léčby.

Prevence osteoporózy

-

Deficit estrogenů v menopauze je spojený se zvýšeným kostním obratem a úbytkem kostní hmoty. Účinky estrogenů na minerální denzitu kostí závisí na velikosti dávky. Zdá se, že ochrana je účinná po celou dobu trvání léčby. Po vysazení hormonální substituční léčby dochází k úbytku kostní hmoty podobnou rychlostí jako u žen, které substituci neužívaly.

-

Jak prokázala studie WHI a meta-analýzy studií, současné užívání hormonální substituční léčby samotné nebo v kombinaci s gestagenem - podávané převážně zdravým ženám -snižuje riziko zlomeniny v kyčli, zlomeniny žeber a dalších osteoporotických zlomenin. Hormonální substituční léčba může rovněž snižovat riziko zlomenin u žen s nízkou kostní denzitou nebo diagnostikovanou osteoporózou, ale doklady pro to jsou omezené.

-

Studie zaznamenaly signifikantní zvýšení minerální denzity kostí v páteři a kyčli po léčbě estradiolovými implantáty (25-100 mg každých 6 měsíců) po dobu 1 až 15,5 roku.

5.2. Farmakokinetické vlastnosti

Po aplikaci implantátu do podkožního tuku dosáhne plazmatická hladina estradiolu během několika dní svého maxima okolo 400 pmol/1 a poté vykazuje během 6 měsíců pomalý postupný pokles na hodnotu přibližně 150 pmol/l.

Stejně jako u jiných estrogenů a gestagenů existují velké inter-individuální rozdíly v hladinách hormonů, ale intra-individuální variabilita se zdá být nízká.

Po opakovaných implantacích dosahuje hladina estradiolu vyšších hodnot než po úvodní implantaci, ale zůstává na úrovni odpovídající hodnotám uprostřed folikulární fáze u žen před menopauzou. Při použití dvou implantátů současně nebo při intervalu mezi implantáty kratším než 6 měsíců se mohou příležitostně objevit vyšší hladiny estradiolu.

Subkutánní podání estradiolu obchází zažívací trakt, kde je perorálně podávaný estradiol přeměňován na estron. Navíc se vyhne efektu prvního průchodu játry. Proto je nekonjugovaný estradiol dostupný ve větším množství a je dosaženo více fyziologického poměru mezi hladinami estradiolu a estronu než při léčbě perorálně podávaným estradiolem.

5.3. Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Žádné zvláštní údaje.

6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1. Seznam pomocných látek

Estradiolový implantát neobsahuje žádné pomocné látky.

6.2. Inkompatibility

Neuplatňuje se.

6.3. Doba použitelnosti

3 roky

6.4. Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte při teplotě 2-30 °C. Uchovávejte blistr v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem.

6.5. Druh obalu a velikost balení

Implantát umístěn mezi dvěma smotky vaty v bezbarvé skleněné ampulce, sterilní sada pro implantaci (plast. pinzeta a trokar), vše v blistru, příbalová informace v jazyce českém, papírová skládačka.

Balení s jedním sterilním implantátem (1x25mg), aplikátorem k jednorázovému použití a pinzetou.

6.6. Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku a zacházení s ním

Všechen nepoužitý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními požadavky.

7. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

N.V.Organon, Oss, Nizozemsko

8. REGISTRAČNÍ ČÍSLA

56/008/00-C

9. DATUM PRVNÍ REGISTRACE / PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

19.1.2000 / 1.12. 2010

10. DATUM REVIZE TEXTU

1.12.2010


nahoru

Informace na obalu

1

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

RISELLE 25 MG IMPLANTÁT

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Riselle 25 mg implantátestradiolum hemihydricum

2.

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

1 implantát obsahuje: 25 mg estradiolum hemihydricum

3.

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

4.

LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ

1 ampule obsahující 1 sterilní implantát1 sterilní sadu pro implantaci (1 trokar a 1 pinzeta)

5.

ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Subkutánní podáníNa jedno použitíPřed použitím si přečtěte příbalovou informaci.

6.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOSAH A DOHLED DĚTÍ

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

7.

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

Sterilizované gamma-radiacíObsah balení je sterilní, pokud nedošlo k jeho poškození, či otevření.

8.

POUŽITELNOST

Použitelné do:

9.

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte při teplotě 2-30ºC.Uchovávejte blistr v krabičce, aby byl přípravek schválen před světlem.

2

10.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny

11.

NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

N.V. Organon, Oss, Nizozemsko

12.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

Reg. číslo: 56/008/00-C

13.

ČÍSLO ŠARŽE

č.š.:

14.

KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.

15.

NÁVOD K POUŽITÍ

16.

INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

<Nevyžaduje se - odůvodnění přijato>

3

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNITŘNÍM OBALU

RISELLE 25 MG IMPLANTÁT

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Riselle 25 mg implantátestradiolum hemihydricum

2.

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

1 implantát obsahuje: 25 mg estradiolum hemihydricum

3.

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

4.

LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ

1 ampule obsahující 1 sterilní implantát1 sterilní sadu pro implantaci (1 trokar a 1 pinzeta)

5.

ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Subkutánní podáníNa jedno použitíPřed použitím si přečtěte příbalovou informaci.

6.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOSAH A DOHLED DĚTÍ

7.

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

Sterilizované gamma-radiacíObsah balení je sterilní pokud nedošlo k jeho poškození, či otevření.Zde otevřítManipulujte s trokarem opatrně

8.

POUŽITELNOST

EXP

9.

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte při teplotě 2-30ºC.Uchovávejte blistr v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem.

4

10.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ

11.

NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

N.V. Organon, Oss, Nizozemsko

12.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

13.

ČÍSLO ŠARŽE

Lot

14.

KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

15.

NÁVOD K POUŽITÍ

16.

INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

5

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA MALÉM VNITŘNÍM OBALU

RISELLE 25 MG IMPLANTÁT

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Riselle 25 mg implantátestradiolum hemihydricumSubkutánní podání

2.

ZPŮSOB PODÁNÍ

3.

POUŽITELNOST

EXP

4.

ČÍSLO ŠARŽE

Lot

5.

OBSAH UDANÝ JAKO HMOTNOST, OBJEM NEBO POČET

1 sterilní implantát obsahuje: 25 mg estradiolum hemihydricum

6.

JINÉ

N.V. Organon, Oss, Nizozemsko

Tyto informace jsou určeny pouze odborníkům. Pokud máte pochybnosti o nějakém léku, prosím, kontaktujte svého lékaře. Nedoporučujeme se řídit informacemi uvedenými na těchto stránkách, mohou být zastaralé a nepřesné.