Risedronat Teva 35 Mg

Kód 0129231 ( )
Registrační číslo 87/ 672/08-C
Název RISEDRONAT TEVA 35 MG
Režim prodeje na lékařský předpis
Stav registrace registrovaný léčivý přípravek
Držitel registrace Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o., Praha, Česká republika
ATC klasifikace

nahoru

Varianty

Kód Náz. Forma
0129219 POR TBL FLM 1X35MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0129223 POR TBL FLM 10X35MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0129231 POR TBL FLM 10X35MG HOSP Potahovaná tableta, Perorální podání
0129224 POR TBL FLM 12X35MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0129225 POR TBL FLM 12X35MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0129226 POR TBL FLM 14X35MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0129227 POR TBL FLM 16X35MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0129228 POR TBL FLM 16X35MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0129220 POR TBL FLM 2X35MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0129229 POR TBL FLM 30X35MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0129221 POR TBL FLM 4X35MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0129230 POR TBL FLM 4X35MG HOSP Potahovaná tableta, Perorální podání
0129232 POR TBL FLM 50X35MG HOSP Potahovaná tableta, Perorální podání
0129222 POR TBL FLM 8X35MG Potahovaná tableta, Perorální podání

nahoru

Příbalový létak RISEDRONAT TEVA 35 MG

Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp. zn. sukls218791/2011

PŘÍBALOVÁ INFORMACE – INFORMACE PRO UŽIVATELE

Risedronat Teva 35 mg

Potahované tablety

Natrii risedronas

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.-

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

-

Máte-li případně další otázky, zeptejte se, prosím, svého lékaře nebo lékárníka.

-

Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.

-

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete:1.

Co je Risedronat Teva a k čemu se používá

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Risedronat Teva užívat

3.

Jak se Risedronat Teva užívá

4.

Možné nežádoucí účinky

5

Jak Risedronat Teva uchovávat

6. Další informace

1.

CO JE RISEDRONAT TEVA A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Co je Risedronat Teva

Risedronat Teva patří do skupiny nehormonálních léčiv nazývané bisfosfonáty, které jsou používány k léčbě kostních onemocnění. Působí přímo na Vaše kosti, aby je posílil, a tím předešel vzniku jejich zlomení.Kost je živá tkáň. Stará kostní tkáň je z Vaší kostry stále odstraňována a je nahrazována kostní tkání novou. Postmenopauzální osteoporóza je stav vyskytující se u žen po menopauze, kdy se kosti stávají slabšími, křehčími a snáze se po pádu nebo námaze lámou.Osteoporóza se může vyskytnout i u mužů z celé řady příčin, včetně stárnutí a/nebo nízkým hodnotám mužského hormonu testosteronu.Mezi kosti, které se nejvíce lámou, patří páteř, kyčle a zápěstí, přesto může zlomenina postihnout kteroukoliv kost ve Vašem těle. Osteoporóza může být také příčinou bolesti zad, úbytku výšky a zakřivení zad. Mnoho pacientů s osteoporózou nemá žádné příznaky a Vy vůbec nemusíte vědět, že osteoporózu máte.

K čemu se Risedronat Teva používá

Léčba osteoporózy

U postmenopauzálních žen, i když mají těžkou osteoporózu. Snižuje se riziko zlomenin páteře a kyčle.

U mužů

2.

ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE RISEDRONAT TEVAUŽÍVAT

Neužívejte Risedronat Teva:

jestliže jste v minulosti prodělal/a alergickou reakci na Risedronat Teva nebo na kteroukoliv další složku Risedronatu Teva (viz bod 6, „Co Risedronat Teva obsahuje“)

jestliže Vás Váš lékař upozornil, že máte hypokalcémii (nízká hladina vápníku v krvi)

jestliže můžete být těhotná nebo jste (plánujete být) těhotná

jestliže kojíte

jestliže máte závažné onemocnění ledvin

Zvláštní opatrnosti a konzultace s Vaším lékařem je třeba PŘEDTÍM, než začnete Risedronat Teva užívat, jestliže

Nejste schopen stát nebo sedět ve vzpřímené poloze po dobu nejméně 30 minut

Máte abnormální metabolismus kostí a minerálů (např. nedostatek vitamínu D, abnormality parathyroidního hormonu, oba případy vedou k nízkým hladinám vápníku v krvi)

Jste měl/a v minulosti problémy s Vaším jícnem (trubice spojující Vaše ústa s žaludkem). Například jste mohli cítit bolest nebo potíže při polykání jídla.

Vám Váš lékař řekl, že máte intoleranci (nesnášenlivost) k některým cukrům (jako je laktosa) nebo k hlinitému laku oranžové žluti (E110).

Jste cítili nebo cítíte bolest, máte oteklou nebo necitlivou čelist nebo „pocit těžké čelisti“ nebo Vám vypadávají zuby.

Se léčíte se zuby nebo podstoupíte zubařský zákrok, řekněte svému zubaři, že jste léčeni Risedronatem Teva.

Jestliže se vás týká výše uvedené, Váš lékař Vám poradí, co dělat, když užíváte Risedronat Teva.

Risedronat Teva se nedoporučuje pro použití u dětí a dospívajících do 18 let vzhledem k nedostatečným údajům týkajících se bezpečnosti a účinnosti .

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky

Účinnost Risedronatu Teva je snížena, pokud jsou užívány ve stejnou dobu přípravky, obsahující následující:

vápník

hořčík

hliník (např. některé směsi na podporu trávení)

železo.

Užívejte tato léčiva nejméně 30 minut po užití tablety Risedronatu Teva.

Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Užívání Risedronatu Teva s jídlem a pitímAby mohla Vaše tableta Risedronatu Teva správně účinkovat, je velmi důležité, abyste ji NEUŽÍVALI s jídlem nebo pitím (jiným než čistá voda). Hlavně neužívejte tento lék ve stejnou dobu jako mléčné výrobky (jako je mléko), protože obsahují vápník (viz bod 2, „Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky”).Konzumujte jídlo a pití (jiné než čistá voda) nejméně 30 minut po užití tablety Risedronatu Teva.

Těhotenství a kojeníNEUŽÍVEJTE Risedronat Teva, pokud můžete být těhotná, jste těhotná, nebo plánujete být těhotná (viz bod 2, „Neužívejte Risedronat Teva”). Potenciální riziko spojené s užíváním natrium-risedronátu (léčivá látka Risedronatu Teva) není u těhotných žen známo.NEUŽÍVEJTE Risedronat Teva, pokud kojíte (viz bod 2, „Neužívejte Risedronat Teva”).Risedronat Teva je určen pouze pro léčbu u postmenopauzálních žen a u mužů.

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojůNení známo, že by Risedronat Teva ovlivňoval Vaši schopnost řídit a obsluhovat stroje.

Důležité informace o některých složkách Risedronatu TevaRisedronat Teva obsahuje malé množství laktosy. Také obsahuje hlinitý lak oranžové žlutě (E110), který může způsobit alergické reakce (viz bod 2, „Zvláštní opatrnosti a konzultace s Vaším lékařem je třeba PŘEDTÍM než začnete Risedronat Teva užívat“).

3.

JAK SE RISEDRONAT TEVA UŽÍVÁ

Dávkování:Vždy užívejte Risedronat Teva přesně podle pokynů Vašeho lékaře. V případě nejistoty se poraďte se svým lékařem.Obvyklá dávka:Každý týden užívejte JEDNU tabletu Risedronat Teva. Zvolte si jeden den v týdnu, který nejlépe vyhovuje Vašemu rozvrhu. Každý týden užívejte tabletu Risedronatu Teva ve Vámi zvolený den.

KDY užívat tabletu Risedronatu TevaUžívejte tabletu Risedronatu Teva nejméně 30 minut před prvním jídlem, pitím (jiným než čistá voda) nebo jiným léčivým přípravkem zvoleného dne.

JAK tabletu Risedronatu Teva užívat

Užívejte tabletu ve vzpřímené poloze (můžete sedět nebo stát), abyste se vyhnuli pálení žáhy

Zapijte tabletu nejméně jednou sklenicí (120 ml) čisté vody.

Tableta se musí polykat celá. Nerozpouštějte ji v ústech ani ji nekousejte.

Po užití tablety si nejméně 30 minut nelehejte.

Váš lékař Vám řekne, jestli potřebujete doplňkový vápník nebo vitamíny v případě, že je nepřijímáte dostatečně Vaší stravou.

Jestliže jste užil(a) VÍCE přípravku, než jste měl(a)Pokud jste vy nebo někdo jiný požil(a) více tablet Risedronatu Teva než je předepsáno, vypijte plnou sklenici mléka a vyhledejte lékařskou pomoc.

Jestliže jste ZAPOMNĚL(A) užít Risedronat TevaPokud jste zapomněl(a) užít svoji tabletu ve Vámi zvolený den, užijte ji v den, kdy jste si na ni vzpomněl(a). Vraťte se k užívání jedné tablety jednou týdně v den, který jste si původně vybrali.NEUŽÍVEJTE dvě tablety v jeden den, abyste nahradil(a) tabletu, kterou jste zapomněl(a).

Jestliže jste PŘESTAL(A) užívat Risedronat TevaPokud ukončíte léčbu, můžete začít ztrácet kostní hmotu. Prosím, promluvte si se svým lékařem předtím, než budete mít v úmyslu léčbu ukončit.

4.

MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky může mít i Risedronat Teva nežádoucí účinky, které se nemusí vyskytnout u každého.

Okamžitě vysaďte přípravek Risedronat Teva a sdělte svému lékaři, pokud se setkáte s následujícími nežádoucími účinky.

Příznaky závažné alergické reakce jako jsou- otok obličeje, jazyka nebo krku

- potíže při polykání

- kopřivka a potíže při dýchání.

Závažné kožní reakce včetně puchýřů na kůži.

Jestliže máte uvedené obtíže, sdělte to okamžitě lékaři.

Zánět oka, doprovázený obvykle bolestí, zarudnutím a citlivostí na světlo.

Kostní nekróza čelisti (osteonekróza) spojená s prodlouženým hojením a infekcí, často následující po vytržení zubu (viz bod 2, „Zvláštní opatrnosti a konzultace s Vaším lékařem je třeba PŘEDTÍM než začnete Risedronat Teva užívat“).

Potíže s jícnem (trubice spojující Vaše ústa s žaludkem) jako je bolest při polykání, obtížné polykání, bolest na hrudi nebo pálení žáhy.

V klinických studiích byly další pozorované nežádoucí účinky obvykle mírné a nebyly pro pacienta důvodem k přerušení užívání jeho tablet.

Časté nežádoucí účinky (u méně než 1 z 10 ale více než u 1 ze 100 pacientů)

Potíže s trávením, nevolnost, bolest v oblasti žaludku, křeče žaludku nebo břišní dyskomfort, zácpa, pocit plnosti, nadmutí břicha, průjem.

Bolest ve Vašich kostech, svalech nebo kloubech.

Bolest hlavy.

Méně časté nežádoucí účinky (u méně než 1 ze 100 ale u více než 1 z 1000 pacientů)

Zánět nebo vřed jícnu (trubice spojující Vaše ústa s Vaším žaludkem), působící potíže a bolest při polykání (viz také bod 2, „Zvláštní opatrnosti a konzultace s Vaším lékařem je třeba PŘEDTÍM než začnete Risedronat Teva užívat“). Zánět žaludku a dvanáctníku (střevo vycházející ze žaludku).

Zánět duhovky oka (iritis) (červené bolestivé oči s možnou změnou vidění).

Vzácné nežádoucí účinky (u méně než 1 z 1000 pacientů)

Zánět jazyka (červeně potažený, případně bolestivý), zúžení jícnu (trubice spojující Vaše ústa s Vaším žaludkem).

Byly hlášeny zvýšené jaterní testy. Tyto mohou být stanoveny pouze z krevního testu.

Během sledování po uvedení přípravku na trh byly hlášeny následující nežádoucí příhody (četnost výskytu není známa):

Vypadávání vlasů, vyrážky na kůži.

Onemocnění jater, v některých případech závažné.

Vzácně se mohou objevit neobvyklé zlomeniny stehenní kosti, zvláště u pacientů dlouhodoběléčených pro osteoporózu (řídnutí kostí). Pokud se u Vás objeví bolest, slabost nebo nepříjemné pocity v oblasti stehna, kyčle nebo třísla, kontaktujte svého lékaře, protože to mohou být časné příznaky možné zlomeniny stehenní kosti.

Vzácně, na začátku léčby, mohou u pacienta klesnout hladiny vápníku a fosfátů v krvi. Tyto změny jsou většinou malé a nepůsobí žádné potíže.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

5.

JAK RISEDRONAT TEVA UCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Risedronat Teva nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu, která se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky pro uchovávání.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6.

DALŠÍ INFORMACE

Co Risedronat Teva obsahuje

Léčivou látkou je natrium-risedronát. Jedna tableta obsahuje natrii risedronas 35 mg, což odpovídá acidum risedronicum 32,5 mg.Pomocnými látkami jsou: monohydrát laktosy, kukuřičný škrob, předbobtnalý kukuřičný škrob, koloidní bezvodý oxid křemičitý, natrium-stearyl-fumarát, magnesium-stearát, hypromelosa (E464), oxid titaničitý (E171), makrogol 400, žlutý oxid železitý (172), polysorbát 80 (E433), hlinitý lak oranžové žluti (E110), červený oxid železitý (E172).

Jak Risedronat Teva vypadá a co obsahuje toto baleníRisedronat Teva 35 mg, potahované tablety jsou oranžové, kulaté, potahované tablety, na jedné straněs vyraženým „R35“ a z druhé strany hladké. Tablety jsou dostupné v blistrech s 1, 2, 4, 8, 10, 12, 12 (3x4), 14, 16, 16 (4x4) nebo 30 tablet.Balení pro nemocnice: 4x1, 10x1, 50x1.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a

výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci:Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o.Praha, Česká republika

Výrobce:Teva UK Limited, Eastbourne, Velká BritániePharmachemie B.V., Haarlem, NizozemskoTeva Pharmaceutical Works Private Limited Company, Debrecen, MaďarskoTeva Pharmaceutical Works Private Limited Company, Godollo, MaďarskoTeva Czech Industries, s.r.o., Opava, Komárov, Česká republikaTEVA SANTE, Sens, Francie

Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 2.2.2012


nahoru

Souhrn údajů o léku (SPC)

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp. zn. sukls218791/2011

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1. NÁZEV PŘÍPRAVKU

Risedronat Teva 35 mg

potahované tablety

2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jedna potahovaná tableta obsahuje natrii risedronas 35 mg (odpovídá acidum risedronicum 32,5 mg).Pomocné látkyJedna potahovaná tableta obsahuje 140 mg monohydrátu laktosy a 33,50 mikrogramů hlinitého laku oranžové žluti (E110).Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3. LÉKOVÁ FORMA

Potahované tablety.Oranžové kulaté potahované tablety, na jedné straně s vyraženým “R35”na jedné straně a z druhé strany hladké.

4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikace

Léčba postmenopauzální osteoporózy: ke snížení rizika vertebrálních fraktur.

Léčba potvrzené postmenopauzální osteoporózy: ke snížení rizika fraktury proximálního konce stehenní kosti (viz bod 5.1)

Léčba osteoporózy u mužů s vysokým rizikem fraktur ( viz bod 5.1)

4.2 Dávkování a způsob podání

Doporučená dávka u dospělých je 1 tableta 35 mg perorálně jednou týdně. Tablety by se měly užívat každý týden ve stejný den.Absorpce natrium-risedronátu je ovlivněna jídlem, pro zajištění adekvátní absorpce by měli pacienti užívat Risedronat Teva 35 mg:

Před snídaní: Nejméně 30 minut před prvním denním jídlem, jiným léčivým přípravkem nebo nápojem (jiným než čistá voda).

Pacienti by měli být informováni, že pokud vynechají dávku, měli by si vzít jednu tabletu přípravku Risedronat Teva 35 mg v den, kdy si vzpomněli, a potom by se měli vrátit k užívání jedné tablety jednou týdně v den, kdy ji normálně užívají. Během jednoho dne se nesmí užít dvě tablety.

Tablety je nutno polykat celé, nerozpouštět v ústech ani nekousat. Pro usnadnění transportu tablety do žaludku se Risedronat Teva 35 mg užívá ve vzpřímené poloze a zapíjí se sklenicí čisté vody (

120

ml). Pacienti by neměli po dobu 30 minut od požití tablety ulehnout (viz bod 4.4).

Mělo by se zvážit doplňkové podávání kalcia a vitamínu D v případě, že jejich dietetický příjem není postačující.Optimální délka léčby bisfosfonáty u osteoporózy nebyla zatím stanovena. Nutnost pokračování vléčbě je třeba pravidelně opakovaně hodnotit s ohledem na prospěch a možná rizika přípravkuRisedronat Teva 35 mg u jednotlivého pacienta, a to zvláště po 5 letech léčby a později.

Starší pacienti:Žádné úpravy dávkování nejsou nutné, protože biologická dostupnost, distribuce a eliminace u starších pacientů (nad 60 let) v porovnání s mladšími byly obdobné, což se také ukázalo u velmi staré postmenopauzální populace ve věku 75 let a více.

Porucha renálních funkcí: Není nutná žádná úprava dávky u pacientů s mírnou až střední poruchou renálních funkcí. Podání natrium-risedronátu je kontraindikováno u pacientů se závažnou poruchou renálních funkcí (clearance kreatininu méně než 30 ml/min) (viz bod 4.3 a bod 5.2).

Pediatrická populace

Podávání natrium-risedronátu dětem a dospívajícím do 18 let se vzhledem k nedostatečným údajům o bezpečnosti a účinnosti nedoporučuje (viz také bod 5.1).

4.3 Kontraindikace

Známá přecitlivělost na natrium-risedronát nebo na kteroukoliv pomocnou látku přípravku.Hypokalcémie (viz bod 4.4).Těhotenství a kojení.Závažné zhoršení renálních funkcí (clearance kreatininu < 30 ml/min).

4.4 Zvláštní upozornění a zvláštní opatření pro použití

Jídla, nápoje (jiné než čistá voda) a léčivé přípravky obsahující polyvalentní kationty (jako jsou vápník, hořčík, železo, hliník) interferují s absorpcí bisfosfonátů a neměly by se užívat současně s Risedronatem Teva 35 mg (viz bod 4.5). Pro dosažení požadované účinnosti je nutné přesně dodržovat doporučené dávkování (viz bod 4.2).Účinnost bisfosfonátů v léčbě osteoporózy se vztahuje k nízké kostní denzitě a/nebo prodělané fraktuře. Samotný vysoký věk nebo pouhá přítomnost klinických rizikových faktorů pro zlomeninu nejsou dostatečným důvodem pro zahájení léčby osteoporózy bisfosfonáty.Důkazy podporující účinnost bisfosfonátů včetně risedronátu u velmi starých pacientů (>80 let) jsou omezené (viz bod 5.1).Některé bisfosfonáty jsou dávány do spojitosti s esofagitidou, gastritidou, esofageálními a gastroduodenálními ulceracemi. Zvýšená opatrnost by měla být věnována:

pacientům, u kterých se v minulosti vyskytly choroby jícnu, které zpožďují průchod jícnem nebo jeho vyprazdňování, např. zúžení nebo achalázie,

pacientům, kteří nejsou schopni setrvat ve vzpřímené poloze po dobu alespoň 30 minut od požití tablety,

pacientům s aktivními nebo nedávnými esofageálními potížemi nebo potížemi horní části gastrointestinálního traktu.

Předepisující lékař by měl těmto pacientům zdůraznit důležitost dávkovacích pokynů. Pacienti by měli věnovat zvýšenou pozornost jakýmkoli známkám a příznakům možné esofageální reakce.Pacienti by měli být poučeni vyhledat okamžitě lékařskou pomoc jestliže se u nich objeví příznaky esofageálního podráždění jako je dysfagie, bolestivé polykaní, retrosternální bolest nebo pálení žáhy nebo zhoršení pyrózy.

Hypokalcémie by se měla léčit před zahájením terapie Risedronatem Teva 35 mg. Jiné poruchy kostí a metabolismu minerálů (tj. parathyroidní dysfunkce, hypovitaminóza D) by se měly léčit současně se zahájením terapie Risedronatem Teva 35 mg.

U pacientů s rakovinou, léčených léčebnými režimy, včetně primárně intravenózně podaných bisfosfonátů, byla hlášena osteonekróza čelisti, obvykle spojená s extrakcí zubu a/nebo lokální infekcí (včetně osteomyelitis). Velké množství těchto pacientů také dostávalo chemoterapii a kortikosteroidy. Osteonekróza čelisti byla také hlášena u pacientů s osteoporózou léčených perorálními bisfosfonáty.

U pacientů se současnými rizikovými faktory (např. rakovina, chemoterapie, radioterapie, kortikosteroidy, špatná ústní hygiena) by se mělo před zahájením terapie zvážit provedení zubní prohlídky s odpovídajícím preventivním zákrokem.

Během léčby by se tito pacienti měli pokud možno vyhnout invazivnímu stomatologickému zákroku. U pacientů, u kterých se během léčby bisfosfonáty vyvinula osteonekróza čelisti, může stomatologický zákrok zhoršit celkovou situaci. Nejsou k dispozici žádné dostupné údaje pro tvrzení, že přerušení léčby bisfosfonáty u pacientů vyžadujících stomatologický zákrok, snižuje riziko osteonekrózy čelisti.Klinická rozhodnutí ošetřujícího lékaře by měla být pro každého pacienta vedena léčebným plánem, který je založen na individuálním zvážení a hodnocení poměru prospěchu a rizika.

Atypické fraktury femuru

V souvislosti s léčbou bisfosfonáty byly hlášeny atypické subtrochanterické a diafyzární zlomeninyfemuru, zejména u pacientů dlouhodobě léčených pro osteoporózu. Tyto příčné nebo krátké šikmézlomeniny se mohou objevit kdekoli v celé délce femuru od oblasti těsně pod malým trochanterem až do části těsně nad suprakondylickým rozšířením. Tyto zlomeniny se objevují po minimálním traumatu nebo bez souvislosti s ním a u některých pacientů se mohou projevovat bolestí ve stehně nebo třísle, často sdružené na zobrazovacích vyšetřeních s obrazem typickým pro stresové zlomeniny (neobvyklé nízkotraumatické zlomeniny, v angličtině známé jako „insufficiency fractures“), týdny až měsíce před manifestací kompletní zlomeniny femuru. Zlomeniny jsou často oboustranné, proto je nutné u pacientů léčených bisfosfonáty, kteří utrpěli zlomeninu diafýzy femuru, vyšetřit i kontralaterální femur. Rovněž bylo zaznamenáno špatné hojení těchto zlomenin. U pacientů, u kterých je podezření na atypickou zlomeninu femuru, je třeba při hodnocení jejich stavu zvážit i přerušení léčby bisfosfonáty, a to na základě zhodnocení prospěchu a rizika léčby u jednotlivého pacienta.

Pacienty je třeba poučit, aby během léčby bisfosfonáty hlásili jakoukoli bolest v oblasti stehna, kyčle nebo třísla, a všechny pacienty, u kterých se tyto příznaky objeví, je třeba vyšetřit s ohledem na možnou inkompletní zlomeninu femuru.

Tento léčivý přípravek obsahuje monohydrát laktosy. Pacienti se vzácnými vrozenými potížemi, jako je intolerance galaktózy, hereditárním nedostatkem laktasy nebo s glukoso-galaktosovou malabsorbcí, by neměli tento léčivý přípravek užívat.

Tento léčivý přípravek obsahuje hlinitý lak oranžové žluti (E110), který může způsobit alergické reakce.

4.5 Interakce jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Nebyly prováděny cílené interakční studie, avšak během klinických studií nebyly žádné klinicky relevantní interakce s ostatními léčivými přípravky prokázány. Ve studiích fáze III s natrium-risedronátem v léčbě osteoporózy při denním dávkování bylo hlášeno užívání kyseliny acetylsalicylové nebo NSAID u 33 % resp. 45 % pacientek. Ve studii fáze III u postmenopauzálních žen bylo hlášeno užívání kyseliny acetylsalicylové nebo NSAID u 57 % resp. 40 % pacientek. Incidence nežádoucích účinků v horní části gastrointestinálního traktu u pacientek užívajících

pravidelně kyselinu acetylosalicylovou nebo NSAID (3 nebo více dnů v týdnu) byla u natrium-risedronátem léčené skupiny podobná jako u skupiny kontrolní.

Je-li to pokládáno za vhodné, může být natrium-risedronát užíván současně s estrogenem jako doplňkem (pouze u žen).

Současné užívání léčivých přípravků obsahujících polyvalentní kationty (jako jsou vápník, hořčík, železo a hliník) bude interferovat s absorpcí Risedronatu Teva 35 mg (viz bod 4.4).

Natrium-risedronát není systémově metabolizován, neindukuje enzymy cytochromu P 450 a má nízkou vazbu na bílkoviny.

4.6 Těhotenství a kojení

Neexistují žádná adekvátní data ohledně užívání natrium-risedronátu u těhotných žen. Studie na zvířatech ukázaly reprodukční toxicitu (viz bod 5.3). Potenciální riziko pro člověka není známo.

Studie na zvířatech prokázaly, že malé množství natrium-risedronátu se vylučuje do mateřského mléka.

Risedronat Teva 35 mg se nesmí podávat během těhotenství a kojení.

4.7 Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Nebyly pozorovány žádné účinky ovlivňující schopnost řídit motorová vozidla a obsluhovat stroje.

4.8 Nežádoucí účinky

Natrium-risedronát byl zkoumán v klinických studiích III. fáze zahrnujících více než 15000 pacientů. Většina nežádoucích účinků pozorovaných v klinických studiích byla mírné až střední závažnosti a obvykle nevyžadovala přerušení léčby.

Nežádoucí zkušenosti hlášené v klinických studiích III. fáze u postmenopauzálních žen s osteoporózou léčených až 36 měsíců natrium-risedronátem 5 mg/den (n=5020) nebo placebem (n=5048) a považované za možná nebo pravděpodobně související s natrium-risedronátem, jsou uvedeny níže za použití následující konvence (incidence versus placebo jsou uvedeny v závorkách): velmi časté (≥1/10); časté (≥1/100; <1/10); méně časté (≥1/1000; <1/100); vzácné (≥1/10000; <1/1000); velmi vzácné (<1/10000), neznámé (nelze odhadnout z dostupných údajů).

Poruchy nervového systému:Časté: bolest hlavy (1,8% vs. 1,4%)

Poruchy oka:Méně časté: Iritida*

Gastrointestinální poruchy:Časté: zácpa (5,0% vs. 4,8%), dyspepsie (4,5% vs. 4,1%), nausea (4,3% vs. 4,0%), bolest břicha (3,5%

vs. 3,3%), průjem (3,0% vs. 2,7%)

Méně časté: Gastritida (0,9% vs. 0,7%), esofagitida (0,9% vs. 0,9%), dysfagie (0,4% vs. 0,2%),

duodenitida (0,2% vs. 0,1%), esofageální vřed (0,2% vs. 0,2%)

Vzácné: glositida (<0,1% vs. <0,1%), esofageální striktura (<0,1% vs. 0,0%)

Poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně:Časté: muskuloskeletální bolest (2,1% vs. 1,9%)

Vyšetření:Vzácné: abnormální jaterní testy*

* Žádný relevantní výskyt ve studiích III. fáze s osteoporózou; četnost je založena na výskytu nežádoucích účinků, laboratorních výsledcích a opakovaných nálezech v dřívějších klinických studiích.

V jednoroční, dvojitě zaslepené multicentrické studii, srovnávající natrium-risedronát 5 mg podávaný jednou denně (n = 480) a natrium-risedronát 35 mg podávaný jednou týdně (n = 485) postmenopauzálním ženám s osteoporózou, byly celková bezpečnost a toleranční profily stejné. Byly hlášeny následující nežádoucí zkušenosti, které se podle zkoušejících dají považovat za možná nebo pravděpodobně související s léčivem (vyšší incidence ve skupině u natrium-risedronátu 35 mg než u natrium-risedronátu 5 mg): gastrointestinální poruchy (1,6% vs. 1,0%) a bolest (1,2% vs. 0,8%)

Ve dvouleté studii u mužů s osteoporózou byly celková bezpečnost a toleranční profily mezi léčebnou skupinou a placebem stejné. Nežádoucí účinky se shodovaly s těmi, které byly pozorovány u žen.

Laboratorní nálezy:U některých pacientů bylo pozorováno počáteční, přechodné, asymptomatické a mírné snížení sérových hladin kalcia a fosfátu.

Během post-marketingového užívání byly hlášeny následující dodatečné nežádoucí účinky (není známa četnost výskytu):

Poruchy oka:Iritis, uveitis

Poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně:Osteonekróza čelisti

Poruchy jater a žlučových cest:Závažná onemocnění jater. Ve většině hlášených případů byli pacienti léčeni také dalšími přípravky, o nichž je známo, že způsobují jaterní poruchy.

Poruchy kůže a podkožní tkáně:Přecitlivělost a kožní reakce včetně angioedému, generalisované vyrážky, urtikarie a puchýřových kožních reakcí a leukocytoklastické vaskulitidy, některých vážných reakcí zahrnujících případy Stevens- Johnsonova syndromu a toxické epidermální nekrolýzy.

Vypadávání vlasů.

Poruchy imunitního systému:Anafylaktická reakcePo uvedení přípravku na trh byly hlášeny následující nežádoucí účinky (frekvence vzácná): Atypickésubtrochanterické a diafyzární zlomeniny femuru (skupinový nežádoucí účinek bisfosfonátů).

4.9 Předávkování

Nejsou dostupné žádné specifické informace pro léčbu předávkování natrium-risedronátem.

Po významném předávkování lze očekávat pokles kalcia v séru. U některých pacientů se také mohou objevit známky a příznaky hypokalcémie.

Podáno má být mléko nebo antacida obsahující hořčík, vápník nebo hliník, které se váží na natrium-risedronát a snižují tak jeho absorpci. V případech velkého předávkování lze uvažovat o výplachu žaludku k odstranění neabsorbovaného natrium-risedronátu.

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina : bisfosfonáty:ATC kód : M05BA07

Natrium-risedronát je pyridinyl bisfosfonát, který se váže k hydroxyapatitu kosti a inhibuje osteoklasty vyvolanou resorpci kosti. Odbourávání kosti je redukováno, zatímco aktivita osteoblastů a mineralizace kostí je chráněna. V preklinických studiích natrium-risedronát prokázal silnou antiosteoklastovou a antiresorptivní aktivitu, a v závislosti na dávce zvyšoval kostní hmotu a biomechanickou pevnost skeletu. Aktivita natrium-risedronátu byla potvrzena měřením biochemických ukazatelů kostního obratu v průběhu farmakodynamických a klinických studií. Ve studiích u postmenopauzálních žen bylo snížení hodnot biochemických markerů kostního obratu pozorováno během 1 měsíce a jejich maxima bylo dosaženo ve 3 – 6 měsících. Snížení hodnot biochemických markerů kostního obratu bylo po 12 měsících stejné u Risedronatu Teva 35 mg podávaného jednou týdně a Risedronatu Teva 5 mg podávaného jednou denně.Ve studiích u mužů s osteoporózou bylo snížení hodnot biochemických markerů kostního obratu pozorováno nejdříve za 3 měsíce a zůstalo pozorovatelné dalších 24 měsíců.

Léčba postmenopauzální osteoporózy:S postmenopauzální osteoporózou je spojována řada rizikových faktorů včetně snížení kostní hmoty, nízké minerální denzity kosti, časné menopauzy, anamnézy kouření a rodinné dispozice k osteoporóze. Klinickými následky osteoporózy jsou fraktury. Riziko fraktur se zvyšuje s počtem rizikových faktorů.

V jednoroční, dvojitě zaslepené, multicentrické studii u postmenopauzálních žen s osteoporózou se ukázalo, že účinek na střední změny hodnot BMD v oblasti lumbální páteře je identický při užívání Risedronatu Teva 35 mg jednou týdně (n=485) a Risedronatu Teva 5 mg podávaného denně (a=480).

V rámci klinických studií s natrium-risedronátem podávaným jednou denně byl sledován účinek natrium-risedronátu na riziko vzniku fraktur kyčelního kloubu a vertebrálních fraktur. Zahrnuty byly postmenopauzální ženy v časné i pozdní menopauze, které prodělaly frakturu před zařazením do studie, i ženy bez prodělané fraktury. Byly hodnoceny denní dávky 2.5 mg a 5 mg a všechny skupiny, včetně kontrolních, užívaly kalcium a vitamín D (v případě nízkých výchozích hladin). Absolutní a relativní riziko vzniku nové vertebrální fraktury bylo stanoveno použitím metody zhodnocení doby do první události (time-to-first event analysis).

Do dvou placebem kontrolovaných studií (n=3 661) byly zahrnuty postmenopauzální ženy ve věku do 85 let, které prodělaly před zařazením do studie vertebrální frakturu. Natrium-risedronát 5 mg podávaný denně po dobu 3 let snížil v porovnání s kontrolní skupinou riziko vzniku nové vertebrální fraktury. U žen, které prodělaly alespoň 2 resp alespoň 1 vertebrální frakturu, bylosnížení relativního rizika 49% resp 41% (výskyt nových vertebrálních fraktur při užívání natrium-risedronátu 18.1% resp 11.3% a placeba 29.0% resp 16.3%). Benefit léčby byl patrný již na konci prvního roku terapie. Rovněž byl prokázán přínos léčby u žen, které před zařazením do studie prodělaly mnohočetné fraktury. Ve skupině léčené natrium-risedronátem 5 mg denně došlo ke snížení ročního úbytku výšky v porovnání s kontrolní skupinou.

Do dvou dalších placebem kontrolovaných studií byly zahrnuty postmenopauzální ženy ve věku nad 70 let, které před zařazením do studie prodělaly vertebrální frakturu i ženy bez vertebrální fraktury. Pacientky ve věku 70-79 let byly zahrnuty v případě, že hodnoty minerální denzity kosti (dále BMD – z angl. bone mineral density) vyjádřené pomocí T-skóre činily v oblasti krčku femuru <-3 SD (hodnoty udávané výrobcem, tj. -2.5 SD podle NHANES III) a ženy měly alespoň

jeden další rizikový faktor. Ženy ≥ 80 let mohly být zařazeny na základě přítomnosti alespoň jednoho nonskeletálního rizikového faktoru pro frakturu kyčelního kloubu nebo v případě nízké hodnoty BMD v oblasti krčku femuru. Statisticky významného rozdílu v účinnosti natrium-risedronátu oproti placebu bylo dosaženo při provedení pooled analýzy dvou léčebných skupin 2.5 mg a 5 mg. Následující výsledky jsou založeny na a-posteriori analýze podskupin definovaných klinickou praxí a současnými definicemi osteoporózy:-

V podskupině pacientek, které měly BMD T-skóre v oblasti krčku femuru ≤ -2.5 SD (NHANES III) a prodělaly alespoň jednu vertebrální frakturu před zařazením do studie, snížil natrium-risedronát podávaný po dobu 3 let riziko fraktury kyčelního kloubu o 46% oproti kontrolní skupině (výskyt fraktury kyčelního kloubu u skupin léčených natrium-risedronátem byl 3.8%, u placeba 7.4%);

-

Získaná data naznačují, že u velmi starých pacientek (≥ 80 let) může být význam ochranného působení léčby limitovanější, což je možno vysvětlit vzrůstající důležitostí nonskeletálních faktorů pro vznik fraktury kyčelního kloubu ve stáří.

Údaje analyzované v těchto studiích jako sekundární výstupy ukazují pokles rizika vzniku nové vertebrální fraktury u pacientek s nízkým BMD krčku femuru, které před zařazením do studie prodělaly vertebrální frakturu, i u pacientek bez prodělané vertebrální fraktury.

Natrium-risedronát 5 mg denně podávaný po dobu 3 let zvýšil BMD v oblasti bederní páteře, krčku femuru, trochanteru a zápěstí a zabránil úbytku kostní denzity ve střední části diafýzy radia v porovnání s kontrolní skupinou.

Rok po ukončení tříleté léčby natrium-risedronátem 5 mg denně došlo k rychlé reverzibilitě supresivního účinku natrium-risedronátu na kostní obrat.

Bioptické vzorky kosti postmenopauzálních žen léčených natrium-risedronátem 5 mg denně po dobu 2 až 3 let ukázaly očekávaný střední stupeň snížení kostního obratu. Kost utvářená během léčby natrium-risedronátem měla normální lamelární strukturu a kostní mineralizaci. Tato data spolu se sníženým výskytem osteoporotických vertebrálních fraktur u žen s osteoporózou nenaznačují žádný škodlivý účinek na kvalitu kosti.

Endoskopické nálezy mnoha pacientů s řadou středně závažných až těžkých gastrointestinálních obtíží jak u pacientů užívajících natrium-risedronát tak u kontrolních skupin nenaznačují žádný důkaz souvislosti mezi léčbou a výskytem žaludečních, duodenálních nebo esofageálních vředů v obou skupinách, třebaže duodenitida byla u skupiny s natrium-risedronátem vzácně pozorována.

Léčba osteoporózy u mužů

Natrium-risedronát 35 mg podávaný jednou týdně prokázal svou účinnost u mužů s osteoporózou (ve věku od 36 do 84 let) ve dvouleté, dvojitě zaslepené, placebem kontrolované studii na 284 pacientech (natrium-risedronát 35 mg n = 191). Všichni pacienti dostávali navíc kalcium a vitamín D.

Zvýšení BMD bylo zaznamenáno za 6 měsíců následně po iniciaci léčby natrium-risedronátem.N

atrium-risedronát 35 mg podávaný jednou týdně vyvolal průměrné zvýšení BMD v bederní páteři,

krčku stehenní kosti, trochanteru a celkově v kyčlích v porovnání s placebem po 2 letech léčby.Antifrakturní účinnost nebyla prokázána v této studii. Kostní efekt (zvýšení BMD a snížení BTM) natrium-risedronátu je stejný u mužů a u žen.

Pediatrická populaceBezpečnost a účinnost natrium-risedronátu o byla zkoumána v probíhající studii u pediatrických pacientů ve věku 4 až 16 let s osteogenesis imperfecta. Po ukončení prvního roku randomizované, dvojitě zaslepené studie kontrolované placebem, prokázal risedronát oproti placebu statisticky významné zvýšení BMD v bederní páteři, nicméně zvýšený počet alespoň jedné nové morfometrické (prokázané pomocí rtg) fraktury obratlů byl zjištěn ve skupině pacientů užívajících risedronát v porovnání s placebem. Celkově, výsledky nepodporují použití natrium-risedronátu u pediatrických pacientů s osteogenesis imperfecta.

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Absorpce:Po perorálně podané dávce je absorpce relativně rychlá (tmax ~ 1 hodina) a je nezávislá na dávce ve studovaném rozsahu (studie s jednorázovou dávkou 2.5 až 30 mg; studie s opakovaným podáním dávek 2,5 až 5 mg denně a více než 50 mg dávkováno týdně). Střední biologická dostupnost perorálně podané tablety je 0.63 % a je snížena, je-li natrium-risedronát podán s jídlem. Biologická dostupnost u mužů a žen je podobná.

Distribuce: Střední distribuční objem v ustáleném stavu je u člověka 6.3 l/kg. Vazba na plazmatické bílkoviny je asi 24 %.

Metabolismus:Není žádný důkaz systémového metabolismu natrium-risedronátu.

Eliminace:Přibližně polovina absorbované dávky je vyloučena do moči během 24 hodin, a 85 % intravenózní dávky je vyloučeno močí po 28 dnech. Střední renální clearance je 105 ml/min. a střední celková clearance je 122 ml/min., s rozdílem pravděpodobně připadajícím clearance způsobené adsorpcí ke kosti. Renální clearance není závislá na koncentraci a vztah mezi renální clearance Risedronatu Teva a clearance kreatininu je lineární. Neabsorbovaný natrium-risedronát je vyloučen nezměněný stolicí. Po perorálním podání profil koncentrace-čas ukazuje tři eliminační fáze s terminálním poločasem 480 hodin.

Zvláštní populaceStarší pacienti: Úprava dávky není potřebná.

Pacienti užívající kyselinu acetylsalicylovou/NSAID: U pacientů pravidelně užívajících kyselinu acetylsalicylovou nebo NSAID (3 nebo více dní v týdnu) byla incidence nežádoucích účinků horní části zažívacího ústrojí u natrium-risedronátu shodná jako u kontrolní skupiny pacientů.

5.3 Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti přípravku

V toxikologických studiích na potkanech a psech byla patrná na dávce závislá hepatotoxicita natrium-risedronátu, primárně jako zvýšení enzymů s histologickými změnami u potkanů. Klinická závažnost těchto pozorování není známa. Testikulární toxicita se ukázala u potkanů a psů při vystavení větší expozici, než jaká se předpokládala v terapii u lidí. S dávkou související výskyt zvýšeného drážděníhorních cest dýchacích byl často zaznamenán u hlodavců. Podobné účinky byly patrné u ostatních bisfosfonátů. Účinky na dolní dýchací cesty byly také pozorovány v dlouhodobých studiích u hlodavců, ačkoliv klinický význam těchto nálezů je nejasný. Ve studiích reprodukční toxicity při expozicích blízkých klinickým expozicím byly zřetelné osifikační změny na sternu a/nebo lebce fetů léčených potkanů a hypokalcémie a mortalita u březích samic ponechaných vrhnout. Není žádný důkaz teratogenity při 3.2 mg/kg/den u potkanů a 10 mg/kg/den u králíků, ačkoliv data jsou dostupná pouze u malého počtu králíků. Mateřská toxicita zabraňuje testování vysokých dávek. Studie na genotoxicitu a kancerogenitu neukázaly žádné zvláštní riziko pro člověka.

6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1 Seznam pomocných látek

Jádro tablety: monohydrát laktosykukuřičný škrobpředbobtnalý kukuřičný škrob

koloidní bezvodý oxid křemičitýnatrium-stearyl-fumarátmagnesium-stearát.

Potahová vrstva tablety:hypromelosaoxid titaničitý (E171)makrogol 400žlutý oxid železitý (E172)polysorbát 80 (E433)hlinitý lak oranžové žluti (E110)červený oxid železitý (E172)

6.2 Inkompatibility

Neuplatňuje se.

6.3 Doba použitelnosti

3 roky.

6.4 Zvláštní opatření pro uchovávání

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

6.5 Druh obalu a velikost balení

Průhledný PVC/PVC/ Al blistr, krabička.Velikost balení: 1, 2, 4, 8, 10, 12, 12 (3x4), 14, 16, 16 (4x4) nebo 30 potahovaných tablet v blistru.Balení pro nemocnice: 4 (4x1), 10 (10 x 1) nebo 50 tablet (50 x 1).

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení

6.6 Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku

Žádné zvláštní požadavky.

7. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o., Praha, Česká republika

8. REGISTRAČNÍ ČÍSLO

87/672/08-C

9. DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

3.12.2008

DATUM REVIZE TEXTU2.2.2012


nahoru

Informace na obalu

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

Krabička

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Risedronat Teva 35 mgpotahované tablety

natrii risedronas

2.

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Jedna tableta obsahuje natrii risedronas 35 mg (odpovídající acidum risedronicum 32,5 mg).

3.

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Obsahuje monohydrát laktosy a hlinitý lak oranžové žluti (E110). Další informace viz příbalová informace.

4.

LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ

Potahovaná tableta1, 2, 4, 8, 10, 12, 12 (3x4) , 14, 16, 16 (4x4), 30 potahovaných tablet.Balení pro nemocnice: 4 (4x1), 10 (10x1), 50 (50x1) potahovaných tablet.

5.

ZPŮSOB A CESTA /CESTY PODÁNÍ

Perorální podání.Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

6.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOSAH A DOHLED DĚTÍ

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

7.

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

Užívejte pouze jednou týdně, vždy ve stejný den.

8.

POUŽITELNOST

EXP:

9.

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

10.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

11.

NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o.Praha, Česká republika

12.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

87/672/08-C

13.

ČÍSLO ŠARŽE

Č.šarže:

14.

KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.

15.

NÁVOD K POUŽITÍ

16.

INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

Risedronat Teva 35 mg

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH NEBO STRIPECH

Blistr

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Risedronat Teva 35 mg potahované tablety

natrii risedronas

2.

NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o.

3.

POUŽITELNOST

EXP:

4.

ČÍSLO ŠARŽE

Č.šarže:

5.

JINÉ

Tyto informace jsou určeny pouze odborníkům. Pokud máte pochybnosti o nějakém léku, prosím, kontaktujte svého lékaře. Nedoporučujeme se řídit informacemi uvedenými na těchto stránkách, mohou být zastaralé a nepřesné.