Rileptid 3 Mg

Kód 0008736 ( )
Registrační číslo 68/ 239/06-C
Název RILEPTID 3 MG
Režim prodeje na lékařský předpis
Stav registrace registrovaný léčivý přípravek
Držitel registrace Egis Pharmaceuticals PLC, Budapešť, Maďarsko
ATC klasifikace

nahoru

Varianty

Kód Náz. Forma
0008672 POR TBL FLM 10X3MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0008736 POR TBL FLM 20X3MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0008817 POR TBL FLM 60X3MG Potahovaná tableta, Perorální podání

nahoru

Příbalový létak RILEPTID 3 MG

Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls70287/2010, sukls70290/2010, sukls70293-94/2010 a příloha ke sp.zn.sukls143095-96/2008,sukls143098-99/2008

PŘÍBALOVÁ INFORMACE - INFORMACE PRO UŽIVATELE

Rileptid 1 mg, potahované tablety

Rileptid 2 mg, potahované tablety

Rileptid 3 mg, potahované tablety

Rileptid 4 mg, potahované tablety

risperidonum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete

1.

Co je Rileptid a k čemu se používá.

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Rileptid užívat.

3.

Jak se Rileptid užívá.

4.

Možné nežádoucí účinky.

5.

Jak Rileptid uchovávat.

6.

Další informace.

1.

CO JE RILEPTID A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Rileptid patří do skupiny léků, které se nazývají „antipsychotika“.

Rileptid se používá k léčbě následujících stavů:

Schizofrenie, kdy můžete vidět, slyšet nebo cítit věci, které neexistují, věřit věcem, které nejsoupravdivé nebo se cítit neobvykle podezřívavě nebo zmateně.

Mánie, kdy se můžete cítit velmi vzrušeně, radostně, agitovaně, entuziasticky nebo hyperaktivně. Mánie se vyskytuje u onemocnění nazývaného „bipolární porucha“.

Krátkodobá léčba (do 6 týdnů) dlouhodobé agrese u osob s Alzheimerovou demencí, které mohou ohrozit sebe nebo ostatní. Dříve je však nutno použít jiné postupy (bez použití léčivýchpřípravků).

Krátkodobá léčba (do 6 týdnů) dlouhodobé agrese u intelektuálně postižených dětí (starších než5 let) nebo mladistvých s poruchami chování.

2.

ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE RILEPTID UŽÍVAT

Strana 2 (celkem 10)

Neužívejte Rileptid

jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na risperidon nebo na kteroukoli další složku přípravkuRileptid (viz bod 6 níže).

Nejste-li si jistý(á), že se Vás to týká, poraďte se s lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete Rileptidužívat.

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Rileptid je zapotřebí

Před užitím přípravku Rileptid se poraďte s lékařem nebo lékárníkem, pokud:

Máte problémy se srdcem. Příkladem může být nepravidelný srdeční rytmus, náchylnostk nízkému krevnímu tlaku nebo užívání přípravků na snížení krevního tlaku. Rileptid může způsobit snížení krevního tlaku. Je možné, že bude nutno upravit dávkování.

Jsou Vám známy skutečnosti, které u Vás mohou vést k cévní mozkové příhodě jako například vysoký krevní tlak, kardiovaskulární poruchy nebo problémy s cévami mozku.

Pokud se u Vás nebo u někoho z Vaší rodiny již někdy vyskytly potíže s krevními sraženinami. Užívání podobných přípravků jako je tento je totiž spojováno s tvorbou krevních sraženin v cévách.

Máte Parkinsonovu nemoc nebo demenci.

Máte cukrovku.

Trpíte epilepsií.

Jste muž a kdykoli v minulosti jste měl prodlouženou nebo bolestivou erekci. Dojde-li k tomu při užívání přípravku Rileptid, okamžitě kontaktujte svého lékaře.

Máte problém s tělesnou teplotou nebo přehříváním.

Máte problémy s ledvinami.

Máte problémy s játry.

Máte vysokou hladinu hormonu prolaktin v krvi nebo máte nádor, který může být závislý naprolaktinu.

Okamžitě informujte lékaře, pokud se u Vás vyskytnou

mimovolní rytmické pohyby jazyka, úst a obličeje. Může být nutno ukončit léčbu risperidonem.

horečka, závažná ztuhlost svalů, pocení nebo snížené vědomí (porucha nazývaná „neuroleptický maligní syndrom“). Může být nutná okamžitá lékařská péče.

Nejste-li si jistý(á), že se Vás cokoli z výše uvedeného týká, poraďte se s lékařem nebo lékárníkemdříve, než začnete Rileptid užívat.

Rileptid může způsobit přírůstek tělesné hmotnosti.

Starší lidé s demencí

U starších pacientů s demencí hrozí vyšší riziko cévní mozkové příhody. Pokud máte demencizpůsobenou cévní mozkovou příhodou, neměl(a) byste užívat risperidon.

Během léčby risperidonem byste měl(a) často navštěvovat lékaře.

V případě, že Vy nebo Váš ošetřovatel objevíte náhlou změnu Vašeho duševního stavu nebo náhlouslabost nebo necitlivost obličeje, rukou nebo nohou, zejména pouze na jedné straně nebo nejasnou řeč i když jen na krátký okamžik, je nutno ihned vyhledat lékařské ošetření. Může se jednat o příznaky cévní mozkové příhody.

Děti a mladiství

Před zahájením léčby u poruchy chování je nutno vyloučit další příčiny agresivního chování.

Strana 3 (celkem 10)

Pokud se během léčby risperidonem objeví únava, může problémy s pozorností zlepšit změna dobypodávání přípravku.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky

Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a)v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu a rostlinných přípravcích.

Zejména je důležité informovat lékaře nebo lékárníka, pokud užíváte cokoli z dále uvedeného:

Léky, které působí ve Vašem mozku, aby Vám pomohly se utišit (benzodiazepiny), některépřípravky proti bolesti (opiáty) nebo přípravky proti alergii (některá antihistaminika), protožerisperidon může zvyšovat jejich tlumivý účinek

Léky, které mohou měnit elektrickou aktivitu v srdci, jako jsou přípravky proti malárii apřípravky užívané při problémech se srdečním rytmem (jako chinidin), při alergiích(antihistaminika), některá antidepresiva nebo jiné přípravky na duševní poruchy

Léky, které zpomalují srdeční tep

Léky, které snižují hladinu draslíku v krvi (například některé močopudné přípravky)

Léky, které se užívají k léčbě vysokého krevního tlaku. Rileptid může snížit tlak krve

Léky užívané při Parkinsonově chorobě (jako je levodopa)

Močopudné přípravky (diuretika) používané při problémech se srdcem nebo otocích částí Vašeho těla vzhledem k tvorbě nadměrného množství tekutiny (např. furosemid nebo chlorothiazid).Rileptid užívaný samostatně nebo s furosemidem může u starších osob s demencí zvýšit riziko cévní mozkové příhody nebo smrti.

Následující léčivé přípravky mohou snížit účinek risperidonu

Rifampicin (přípravek k léčbě některých infekcí)

Karbamazepin, fenytoin (přípravky k léčbě epilepsie)

Fenobarbital

Pokud začnete nebo přestanete užívat některý z těchto přípravků, může být nutno upravit dávkurisperidonu.

Následující léčivé přípravky mohou zvyšovat účinek risperidonu

Chinidin (užívaný u některých typů onemocnění srdce)

Antidepresiva jako paroxetin, fluoxetin, tricyklická antidepresiva

Léky známé jako beta-blokátory (užívané k léčbě vysokého tlaku krve)

Fenothiaziny (užívané například k léčbě psychózy nebo na zklidnění)

Cimetidin, ranitidin (blokátory kyselosti žaludku)

Pokud začnete nebo přestanete užívat některý z těchto přípravků, může být nutno upravit dávkurisperidonu.

Nejste-li si jistý(á), že se Vás cokoli z výše uvedeného týká, poraďte se s lékařem nebo lékárníkemdříve, než začnete Rileptid užívat.

Užívání přípravku Rileptid s jídlem a pitím

Tento přípravek můžete užívat buď s jídlem nebo nalačno. Při užívání přípravku Rileptid, byste se měl(a) vyvarovat pití alkoholu.

Těhotenství a kojení

Jste-li těhotná, snažíte se otěhotnět nebo kojíte, poraďte se se svým lékařem, než začnete Rileptidužívat. Váš lékař rozhodne, zda jej užívat můžete.

Strana 4 (celkem 10)

Pokud byl Rileptid užíván během posledních tří měsíců těhotenství, byly u novorozencůpozorovány třes, svalová ztuhlost a problémy s krmením; všechny tyto příznaky jsou reverzibilní.

Před užíváním jakéhokoli přípravku se poraďte s lékařem nebo lékárníkem.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Během léčby přípravkem Rileptid se mohou vyskytnout závrať, únava a problémy s viděním. Neřiďte dopravní prostředky nebo neobsluhujte stroje bez porady s lékařem.

Důležité informace o některých složkách přípravku Rileptid

Jedna potahovaná tableta přípravku Rileptid obsahuje 76 mg laktosy. Jestliže Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, informujte o tom lékaře dříve, než přípravek začnete užívat.

3.

JAK SE RILEPTID UŽÍVÁ

Kolik užívat

Pro léčbu schizofrenie

Dospělí

Obvyklá úvodní dávka jsou 2 mg denně. Dávku lze druhý den zvýšit na 4 mg denně..

Dávku může lékař dále upravovat podle toho, jak odpovídáte na léčbu.

Většina lidí se cítí dobře při denní dávce 4 až 6 mg.

Tato celková denní dávka může být rozdělena buď do jedné nebo dvou dávek za den. Lékař Vám doporučí, co je pro Vás nejvhodnější.

Starší osoby

Úvodní dávka je obvykle 0,5 mg dvakrát denně.

Dávku může lékař postupně zvyšovat na 1 až 2 mg dvakrát denně.

Váš lékař Vám řekne, co je pro Vás nejlepší.

Děti a mladiství

Děti a mladiství do 18 let věku by Rileptid na léčbu schizofrenie neměli užívat.

Léčba mánie

Dospělí

Úvodní dávka je obvykle 2 mg jednou denně.

Dávku může lékař postupně upravovat podle Vaší odpovědi na léčbu.

Většina lidí se cítí dobře při denní dávce 1 až 6 mg.

Starší osoby

Úvodní dávka je obvykle 0,5 mg dvakrát denně.

Dávku může lékař postupně zvyšovat na 1 až 2 mg dvakrát denně podle toho, jak odpovídáte naléčbu.

Děti a mladiství

Děti a mladiství do 18 let věku by Rileptid na léčbu bipolární mánie neměli užívat.

Léčba přetrvávající agrese u osob s Alzheimerovou demencí

Dospělí (včetně starších osob)

Úvodní dávka je obvykle 0,25 mg dvakrát denně.

Strana 5 (celkem 10)

Dávku může lékař postupně upravovat podle Vaší odpovědi na léčbu.

Většina lidí se cítí dobře při denní dávce 0,5 mg dvakrát denně. Někteří pacienti mohoupotřebovat 1 mg dvakrát denně.

Trvání léčby u pacientů s Alzheimerovou demencí by nemělo být delší než 6 týdnů.

Léčba poruch chování u dětí a mladistvých

Dávka závisí na tělesné hmotnosti Vašeho dítěte:

Pro děti, které mají tělesnou hmotnost menší než 50 kg

Úvodní dávka je obvykle 0,25 mg jednou denně.

Dávku může lékař postupně upravovat obden o 0,25 mg denně.

Obvyklá udržovací dávka je 0,25 až 0,75 mg jednou denně.

Pro děti, které mají tělesnou hmotnost 50 kg a více

Úvodní dávka je obvykle 0,5 mg jednou denně.

Dávku může lékař postupně upravovat obden o 0,5 mg denně.

Obvyklá udržovací dávka je 0,5 až 1,5 mg jednou denně.

Trvání léčby u pacientů s poruchou chování by nemělo být delší než 6 týdnů.

Děti do 5 let věku by neměly být léčeny přípravkem Rileptid pro poruchu chování.

Osoby s onemocněním ledvin nebo jater

Bez ohledu na chorobu, pro kterou se léčíte, by všechny úvodní i následující dávky risperidonu měly být poloviční. U těchto pacientů je nutno zvyšovat dávku pomaleji. U této skupiny pacientů je nutno risperidon užívat s opatrností.

Jak se Rileptid užívá

Vždy užívejte Rileptid tak, jak Vám předepsal lékař. Nejste-li si jistý(á), poraďte se s lékařem nebo lékárníkem.

Váš lékař Vám řekne, kolik přípravku užívat a jak dlouho. Závisí to na Vašem stavu a liší se ujednotlivých osob. Množství přípravku, které byste měl(a) užívat, je vysvětleno v bodu „Kolik užívat“viz výše.

Tabletu při polykání zapíjejte vodou.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Rileptid, než jste měl(a)

Okamžitě vyhledejte lékaře. Vezměte si s sebou léky, které užíváte.

V případě předávkování se můžete cítit ospalý(á) nebo unavený(á) nebo mít neobvyklé pohybytěla, problémy s postojem nebo chůzí, cítit závrať vzhledem k nízkému krevnímu tlaku nebo mítnenormální bušení srdce nebo záchvat.

Jestliže jste zapomněl(a) užít Rileptid

Jestliže jste zapomněl(a) užít dávku, vezměte si ji, jakmile si vzpomenete. Je-li však již skoro čas na další dávku, vynechejte zapomenutou dávku a pokračujte v užívání obvyklým způsobem.Zapomenete-li užít dvě a více dávek, kontaktujte svého lékaře.

Nezdvojujte následující dávku (neužívejte dvě dávky ve stejnou dobu), abyste nahradil(a)vynechanou dávku.

Jestliže jste přestal(a) užívat Rileptid

Nepřestávejte přípravek užívat bez porady s lékařem. Vaše příznaky by se mohly vrátit. Rozhodne-lilékař o ukončení léčby, může být dávka snižována postupně během několika dní.

Strana 6 (celkem 10)

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebolékárníka.

4.

MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i Rileptid nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Velmi časté: postihují více než 1 uživatele z 10

Časté: postihují 1 až 10 uživatelů ze 100

Méně časté: postihují 1 až 10 uživatelů z 1000

Vzácné: postihují 1 až 10 uživatelů z 10000

Velmi vzácné: postihují méně než 1 uživatele z 10000

Není známo: četnost nemůže být z dostupných údajů stanovena.

Vyskytnout se mohou následující nežádoucí účinky:

Velmi časté (postihují více než 1 uživatele z 10):

Parkinsonismus. To je lékařský termín, který zahrnuje mnoho příznaků. Každý jednotlivý příznak se může vyskytnout u méně než 1 z 10 osob. Parkinsonismus zahrnuje: zvýšení tvorby slin, ztuhlost svalů, slinění, cukání při ohýbání končetin, pomalé, omezené nebo zhoršené pohyby těla, bezvýraznou tvář, napětí svalů, ztuhnutí šíje, ztuhlost svalů, krátké, šouravé, uspěchané kroky a nedostatek pohybů rukou při chůzi, přetrvávající mrkání jako odpověď na poklep na čelo (abnormální reflex).

Bolest hlavy, závažné problémy s usínáním nebo spánkem.

Časté (postihují 1 až 10 uživatelů ze 100):

Malátnost, únava, neklid, neschopnost klidně sedět, podráždění, úzkost, ospalost, závrať, špatnésoustředění, pocit vyčerpání, poruchy spánku

Zvracení, průjem, zácpa, nevolnost, zvýšení chuti k jídlu, bolest nebo špatný pocit v břiše, bolest v krku, sucho v ústech

Zvýšení tělesné hmotnosti, zvýšení tělesné teploty, snížení chuti k jídlu

Dušnost, infekce plic (pneumonie), chřipka, infekce dýchacích cest, rozmazané vidění, překrvení nosní sliznice, krvácení z nosu, kašel

Infekce močových cest, pomočování

Svalové stahy, mimovolní pohyby obličeje nebo rukou a nohou, bolest kloubů, bolest zad, otokrukou a nohou, bolest v rukách a nohách

Vyrážka, zčervenání kůže

Rychlý srdeční tlukot, bolest na hrudi

Zvýšení hladiny hormonu prolaktin v krvi.

Méně časté (postihují 1 až 10 uživatelů z 1000):

Nadměrné pití vody, nemožnost udržet stolici, žízeň, velmi tuhá stolice, chrapot nebo potížes hlasem

Infekce plic způsobené vdechováním potravy do dýchacích cest, infekce močového měchýře,červenání očí, zánět nosních dutin, virová infekce, infekce v uchu, zánět mandlí, infekcev podkoží, infekce oka, infekce žaludku, výtok z oka, plísňová infekce nehtů

Strana 7 (celkem 10)

Nenormální elektrická vodivost v srdci, pokles krevního tlaku po postavení se, nízký tlak krve,závrať po změně polohy, nenormální elektrická aktivita v srdci (EKG), nenormální srdečnírytmus, uvědomování si tlukotu srdce, zrychlení nebo zpomalení tepu

Inkontinence moči, bolest při močení, časté močení

Zmatenost, poruchy pozornosti, nízká úroveň vědomí, nadměrná spavost, nervozita, povznesenánálada (mánie), ztráta energie a zájmu

Zvýšení krevního cukru, zvýšení hodnot jaterních enzymů, snížení počtu bílých krvinek, sníženíhemoglobinu nebo počtu červených krvinek (anemie), zvýšení počtu eosinofylů (speciální bílékrvinky), zvýšení kreatininfosfokinázy v krvi, snížení počtu destiček (krevní buňky, kterépomáhají zastavovat krvácení)

Svalová slabost, bolest svalů, bolest ucha, bolest krku, otok kloubů, nenormální držení těla,ztuhlost kloubů, bolest svalů a kostí na hrudi, pocit tíže na hrudi

Porušení kůže, kožní problémy, suchá kůže, intenzivní svědění, akné, vypadávání vlasů, zánětkůže způsobený roztoči, změna zbarvení pokožky, zesílení kůže, návaly horka, snížená citlivostkůže na bolest a dotyk, zánět mastné kůže

Ztráta menstruace, sexuální selhání, erektilní dysfunkce, porucha ejakulace, výtok z prsů,zvětšení prsů u mužů, snížení sexuální touhy, nepravidelná menstruace, výtok z pochvy

Mdloba, poruchy chůze, liknavost, snížení chuti k jídlu vedoucí k podvýživě a snížení tělesnéhmotnosti, pocit vykořenění, porucha rovnováhy, alergie, otok, problémy s řečí, zimnice,nenormální koordinace pohybů

Bolestivá přecitlivělost na světlo, zvýšení průtoku krve okem, otok oka, suchost oka, zvýšenéslzení

Problémy s dýchacími cestami, překrvení plic, chrčení v plicích, překrvení dýchacích cest,problémy s mluvením, problémy s polykáním, vlhký kašel, drsný/hvízdavý zvuk při dýchání,onemocnění podobné chřipce, ucpané nosní dutiny

Neodpovídání na podněty, ztráta vědomí, náhlý otok rtů a očí spolu s dýchacími problémy, náhlá slabost nebo necitlivost obličeje, rukou nebo nohou, zejména pouze na jedné straně nebonevýrazná řeč, která trvá méně než 24 hodin (nazývá se malá mozková příhoda nebo mrtvice),mimovolní pohyby obličeje, rukou nebo nohou, zvonění v uších, otok obličeje.

Vzácné (postihují 1 až 10 uživatelů z 10000):

Neschopnost dosáhnout orgasmu, menstruační poruchy

Lupy

Alergie na lék, studené končetiny, otok rtů, zánět rtů

Zelený zákal (glaukom), snížená ostrost vidění, zvýšená tvorba ospalků, protáčení očí

Nedostatek emocí

Změna stavu vědomí se zvýšením tělesné teploty a záškuby svalů, otok po celém těle, abstinenční příznaky, snížení tělesné teploty

Rychlé povrchní dýchání, problémy s dýcháním ve spánku, chronický zánět středního ucha(otitida)

Ucpání střev

Snížení průtoku krve mozkem

Snížení počtu bílých krvinek, nepatřičné vylučování hormonu, který kontroluje objem moči

Rozpad svalových vláken a bolest svalů (rhabdomyolýza), porucha pohyblivosti

Strana 8 (celkem 10)

Koma (bezvědomí) způsobené nekontrolovanou cukrovkou

Zežloutnutí kůže a očí (žloutenka)

Zánět slinivky břišní

Velmi vzácné (postihují méně než 1 uživatele z 1000):

Život ohrožující komplikace u nekontrolované cukrovky.

Neznámá četnost výskytu (četnost nemůže být z dostupných údajů stanovena):

Těžká alergická reakce vedoucí k obtížím s dechem a šoku

Žádné granulocyty (druh bílých krvinek, které pomáhají obraně proti infekci)

Prodloužená a bolestivá erekce

Nebezpečně zvýšený příjem tekutin

Krevní sraženiny v žilách zvláště dolních končetin (příznaky zahrnují otok,bolest a zarudnutí dolní končetiny), které mohou putovat žilním řečištěm do plic a zapříčinit bolest na hrudi a dýchací obtíže. Jestliže zpozorujete některý z těchto příznaků, vyhledejte okamžitě lékařskou pomoc.

Injekce s prodlouženým uvolňováním obsahující risperidon

Následující nežádoucí účinky byly hlášeny při používání injekce s prodlouženým uvolňováním risperidonu. Objeví-li se u Vás některý z dále uvedených nežádoucích účinků, oznamte to svému lékaři i když nejste léčen(a) injekcí s dlouhodobým uvolňováním.

-

Infekce střeva

-

Absces pod kůží, brnění, mravenčení nebo necitlivost kůže, zánět kůže

-

Snížení počtu bílých krvinek, které Vás pomáhají chránit proti bakteriální infekci

-

Deprese

-

Křeč

-

Mrkání očí

-

Pocit točení se nebo kymácení

-

Pomalý tlukot srdce, vysoký tlak krve

-

Bolest zubů, křeče v jazyce

-

Bolest hýždí

-

Snížení váhy

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

5.

JAK RILEPTID UCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Doba použitelnosti: číslo šarže, datum výroby a doba použitelnosti přípravku jsou vytištěny na balení. Nepoužívejte tyto potahované tablety po uplynutí doby použitelnosti uvedené na balení. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Strana 9 (celkem 10)

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6.

DALŠÍ INFORMACE

Co Rileptid obsahuje

Léčivá látka

Rileptid 1 mg: jedna potahovaná tableta obsahuje risperidonum 1 mg

Rileptid 2 mg: jedna potahovaná tableta obsahuje risperidonum 2 mg

Rileptid 3 mg: jedna potahovaná tableta obsahuje risperidonum 3 mg

Rileptid 4 mg: jedna potahovaná tableta obsahuje risperidonum 4 mg

Pomocné látky

Monohydrát laktosy, kukuřičný škrob, mikrokrystalická celulosa, magnesium-stearát, koloidní bezvodý oxid křemičitý, natrium-lauryl-sulfát.

Potahová vrstva:

Rileptid 1 mg

Potahová soustava Opadry Y-1-7000 bílá: hypromelosa, oxid titaničitý (E171), makrogol 400.

Rileptid 2 mg

Potahová soustava Opadry 03B21370 zelená: hypromelosa, oxid titaničitý (E171), makrogol 400, hlinitý lak indigokarmínu (E132), hlinitý lak chinolinové žluti (E104).

Rileptid 3 mg

Potahová soustava Opadry 03B21372 zelená: hypromelosa, oxid titaničitý (E171), makrogol 400, hlinitý lak indigokarmínu (E132), hlinitý lak chinolinové žluti (E104).

Rileptid 4 mg

Potahová soustava Opadry 03B21368 zelená: hypromelosa, oxid titaničitý (E171), makrogol 400, hlinitý lak indigokarmínu (E132), hlinitý lak chinolinové žluti (E104).

Jak Rileptid vypadá a co obsahuje toto balení

Vzhled:

Rileptid 1mg

Podlouhlé, nepatrně bikonvexní, bílé až téměř bílé tablety bez zápachu, z jedné strany vyraženo stylizované „E 751“, z druhé strany s půlicí rýhou.

Rileptid 2mg

Podlouhlé, nepatrně bikonvexní, světle zelené tablety, bez zápachu, z jedné strany vyraženo stylizované „E 752“, z druhé strany s půlicí rýhou.

Rileptid 3mg

Podlouhlé, nepatrně bikonvexní, světle zelené tablety, bez zápachu, z jedné strany vyraženo stylizované „E 753“, z druhé strany s půlicí rýhou.

Rileptid 4mg

Podlouhlé, nepatrně bikonvexní, trávově zelené tablety, bez zápachu, z jedné strany vyraženo stylizované „E 754“, z druhé strany s půlicí rýhou.

Strana 10 (celkem 10)

Druh obalu a velikost balení

10, 20 nebo 60 potahovaných tablet v PVC/PVDC/Al blistru a papírové krabičce.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci

EGIS Pharmaceuticals PLC

1106 Budapešť, Keresztúri út 30-38.

MAĎARSKO

Výrobce

EGIS Pharmaceuticals PLC

1106 Budapešť, Keresztúri út 30-38.

MAĎARSKO

EGIS Pharmaceuticals PLC

1165 Budapešť, Bökényföldi út 118-120.

MAĎARSKO

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:

Česká republika:

Rileptid 1/2/3/4 mg

Maďarsko:

Rileptid

Lotyšsko:

Rileptid

Litva:

Rileptid

Polsko:

Rileptid

Slovensko:

Rileptid

Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 25.5.2011


nahoru

Souhrn údajů o léku (SPC)

Strana 1 (celkem 16)

Příloha č. 3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls70287/2010, sukls70290/2010, sukls70293-94/2010

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1.

NÁZEV PŘÍPRAVKU

Rileptid 1 mg, potahované tablety

Rileptid 2 mg, potahované tablety

Rileptid 3 mg, potahované tablety

Rileptid 4 mg, potahované tablety

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Léčivá látka

Rileptid 1 mg: jedna potahovaná tableta obsahuje risperidonum 1 mg

Rileptid 2 mg: jedna potahovaná tableta obsahuje risperidonum 2 mg

Rileptid 3 mg: jedna potahovaná tableta obsahuje risperidonum 3 mg

Rileptid 4 mg: jedna potahovaná tableta obsahuje risperidonum 4 mg

Pomocné látky

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.

LÉKOVÁ FORMA

Potahované tablety.

Rileptid 1 mg

Podlouhlé, nepatrně bikonvexní, bílé až téměř bílé tablety bez zápachu, z jedné strany vyraženo stylizované „E 751“, z druhé strany s půlicí rýhou, na lomu bílé.

Rileptid 2 mg

Podlouhlé, nepatrně bikonvexní, světle zelené tablety, bez zápachu, z jedné strany vyraženo stylizované „E 752“, z druhé strany s půlicí rýhou, na lomu bílé.

Rileptid 3 mg

Podlouhlé, nepatrně bikonvexní, světle zelené tablety, bez zápachu, z jedné strany vyraženo stylizované „E 753“, z druhé strany s půlicí rýhou, na lomu bílé.

Rileptid 4 mg

Podlouhlé, nepatrně bikonvexní, trávově zelené tablety, bez zápachu, z jedné strany vyraženo stylizované „E 754“, z druhé strany s půlicí rýhou.

Tablety lze dělit na dvě stejné poloviny.

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikace

Rileptid je indikován k léčbě schizofrenie.

Rileptid je indikován k léčbě středně závažných až závažných manických epizod provázejících bipolární poruchy.

Strana 2 (celkem 16)

Rileptid je indikován ke krátkodobé léčbě (do 6 týdnů) přetrvávající agrese u pacientů se středně závažnou až závažnou Alzheimerovou demencí, kteří neodpovídají na nefarmakologické postupy a u kterých hrozí riziko sebepoškození nebo poškození ostatních.

Rileptid je indikován ke krátkodobé symptomatické léčbě (až do 6 týdnů) přetrvávající agrese při poruchách chování u dětí od 5 let věku a mladistvých s podprůměrnými intelektuálními funkcemi nebo mentální retardací diagnostikovanými na základě DSM-IV kritérií, u kterých závažnost agresivity nebo jiné formy destruktivního chování vyžadují farmakologickou léčbu. Farmakologická léčba musí být součástí rozsáhlého léčebného programu, který zahrne i psychosociální a vzdělávací intervence. Doporučuje se, aby byl risperidon předepsán specialistou v dětské neurologii a psychiatrem pro děti a mladistvé nebo lékařem, který je dobře seznámen s léčbou poruch chování u dětí a mladistvých.

4.2 Dávkování a způsob podání

Schizofrenie

Dospělí

Rileptid je možno užívat jednou nebo dvakrát denně.

Léčba se zahajuje dávkou 2 mg risperidonu denně. Druhý den je možno dávku zvýšit na 4 mg. Tuto dávku lze ponechat nezměněnou nebo ji v případě potřeby dále individuálně upravovat. Pro většinu pacientů činí optimální denní dávka 4 až 6 mg. U některých pacientů může být vhodná pomalejší titrační fáze, nižší úvodní dávka a tomu odpovídající udržovací dávka.

Dávky nad 10 mg denně již nemají vyšší účinnost ve srovnání s nižšími dávkami a mohou vést ke zvýšenému výskytu extrapyramidových symptomů. Bezpečnost dávek nad 16 mg denně nebyla ověřena, a proto se tyto dávky nedoporučují.

Starší pacienti

Léčba se zahajuje doporučenou dávkou 0,5 mg dvakrát denně. Toto dávkování lze individuálně přizpůsobovat zvyšováním o 0,5 mg dvakrát denně na 1 až 2 mg dvakrát denně.

Dětská populace

Rileptid se nedoporučuje k používání u dětí do 18 let věku se schizofrenií vzhledem k nedostatku údajů o účinnosti.

Manické epizody u bipolární poruchy

Dospělí

Rileptid by měl být užíván jednou denně, počáteční dávka 2 mg risperidonu. Tuto dávku lze v případě potřeby individuálně upravovat zvyšováním o 1 mg denně, avšak ne častěji než ve 24hodinových intervalech. Risperidon může být podáván ve flexibilních dávkách v rozmezí od 1 do 6 mg tak, aby u každého pacienta byla optimalizována hladina účinnosti a snášenlivosti. Denní dávky nad 6 mg risperidonu nebyly u pacientů s manickými epizodami zkoušeny.

Jako u každé symptomatické léčby je zapotřebí pokračování léčby přípravkem Rileptid průběžně hodnotit a posuzovat.

Starší pacienti

Doporučená úvodní dávka je 0,5 mg dvakrát denně. Tuto dávku lze individuálně upravovat o 0,5 mg dvakrát denně do 1 až 2 mg dvakrát denně. Vzhledem k tomu, že klinické zkušenosti s podáváním starším osobám jsou omezené, je nutno věnovat tomuto podávání zvýšenou pozornost.

Dětská populace

Risperidon se nedoporučuje k používání u dětí do 18 let věku s bipolární mánií vzhledem k nedostatku klinických údajů.

Přetrvávající agrese u pacientů se středně závažnou až závažnou Alzheimerovou demencí

Úvodní doporučená dávka činí 0,25 mg dvakrát denně. Toto dávkování může být individuálněupravováno zvyšováním o 0,25 mg dvakrát denně, ale ne častěji než obden. Optimální dávka 0,5 mg

Strana 3 (celkem 16)

dvakrát denně postačuje pro většinu pacientů. Pro některé pacienty je nejvhodnější dávkování až do1 mg dvakrát denně.

U pacientů s přetrvávající agresí u Alzheimerovy demence by se Rileptid neměl používat déle než 6 týdnů. Během léčby je zapotřebí pacienty často a pravidelně hodnotit a posuzovat nutnost dalšíléčby.

Poruchy chování

Děti a mladiství ve věku od 5 do 18 let

U pacientů ≥50 kg činí úvodní doporučená dávka 0,5 mg jednou denně. Tato dávka může být v případě potřeby individuálně upravována zvyšováním o 0,5 mg jednou denně, ne častěji než obden.Optimální dávka pro většinu pacientů představuje 1 mg jednou denně. Pro některé pacienty však může být vhodná dávka od 0,5 mg jednou denně, zatímco pro jiné 1,5 mg jednou denně. U pacientů <50 kg činí úvodní doporučená dávka 0,25 mg jednou denně. Tato dávka může být v případě potřeby individuálně upravována zvyšováním o 0,25 mg jednou denně, ne častěji než obden. Optimální dávka pro většinu pacientů představuje 0,5 mg jednou denně. Pro některé pacienty však může být vhodná dávka od 0,25 mg jednou denně, zatímco pro jiné 0,75 mg jednou denně.

Jako u každé symptomatické léčby je zapotřebí pokračování léčby přípravkem Rileptid průběžně hodnotit a posuzovat nutnost další léčby.

Rileptid se nedoporučuje u dětí mladších než 5 let, protože u této poruchy není u dětí do 5 let žádná zkušenost.

Poškození ledvin a jater

Pacienti s ledvinovým poškozením vykazují nižší schopnost eliminovat účinnou antipsychotickou složku než dospělí s normální funkcí ledvin. Pacienti s poškozenými jaterními funkcemi vykazují zvýšené plazmatické koncentrace volné frakce risperidonu.

Nezávisle na indikaci by měly být u pacientů s ledvinovým nebo jaterním poškozením sníženy úvodní a následné dávky na polovinu a zpomalena titrace dávky.

Rileptid by měl být u těchto skupin pacientů užíván s opatrností.

Způsob podání

Rileptid je určen k perorálnímu podání. Potrava neovlivňuje absorpci přípravku Rileptid.

Pro ukončení léčby se doporučuje postupné snižování dávky. Po náhlém vysazení vysokých dávek antipsychotických léčivých přípravků byly velmi vzácně popsány abstinenční příznaky, které zahrnovaly nauzeu, zvracení, pocení a nespavost (viz bod 4.8). Může se také vyskytnout návrat psychotických příznaků a byl hlášen také výskyt mimovolních pohybů (jako akatizie, dystonie a dyskineze).

Převádění z léčby ostatními antipsychotiky.

V lékařsky odůvodněných případech se doporučuje předchozí medikaci postupně snižovat a současnězavádět léčbu přípravkem Rileptid. Pacienty dosud léčené depotními antipsychotiky lze v lékařsky odůvodněných případech převádět na Rileptid namísto příští plánované injekce.

Nutnost pokračování zavedené medikace antiparkinsoniky je zapotřebí průběžně posuzovat.

4.3 Kontraindikace

Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku tohoto přípravku.

4.4 Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Starší pacienti s demencí

Mortalita všeobecně

U starších pacientů s demencí léčených atypickými antipsychotiky byla zvýšena mortalita ve srovnánís placebem v meta-analýze 17 kontrolovaných klinických studií atypických antipsychotik včetně risperidonu. V klinických studiích kontrolovaných placebem s risperidonem byla v této populaci incidence mortality 4,0 % u pacientů léčených risperidonem ve srovnání s 3,1 % u skupiny léčené

Strana 4 (celkem 16)

placebem. Poměr odds ratio (95% interval spolehlivosti) byl 1,21 (0,7, 2,1). Průměrný věk (rozpětí) pacientů, kteří zemřeli, byl 86 let (rozpětí 67-100).

Současné užívání furosemidu

V placebem kontrolovaných klinických studiích s risperidonem u starších pacientů s demencí byla mortalita ve skupině s furosemidem a risperidonem vyšší (7,3 %; průměrný věk 89 let, rozpětí 75-97) než při léčbě risperidonem (3,1 %; průměrný věk 84 let, rozpětí 70-96) nebo samotným furosemidem (4,1 %; průměrný věk 80 let, rozpětí 67-90). Zvýšená mortalita pacientů léčených furosemidem spolu s risperidonem byla shledána u dvou ze čtyř klinických studií. Současné užívání risperidonu s dalšími diuretiky (hlavně thiazidovými diuretiky užívanými v nízké dávce) nebylo s podobnými nálezy spojeno.

Patofyziologický mechanismus k vysvětlení tohoto jevu není znám a žádná konzistentní příčina úmrtínebyla zjištěna. Přesto však je zapotřebí věnovat této kombinaci nebo současnému podávání dalšíchvysoce účinných diuretik zvýšenou pozornost a před zahájením léčby touto kombinací posoudit rizikoa prospěch. Incidence mortality u pacientů užívajících současně s risperidonem jiná diuretika nebylazvýšena. Nezávisle na léčbě byla obecným rizikovým faktorem mortality dehydratace, a je protozapotřebí ji u starších pacientů s demencí zamezit.

Cerebrovaskulární nežádoucí příhody (CVAE)

V klinických placebem kontrolovaných studiích u starších pacientů s demencí léčených risperidonem(průměrný věk 85 let, rozpětí 73-97) se ve srovnání s pacienty léčenými placebem vyskytovala vyšší incidence (přibližně 3krát zvýšená) cerebrovaskulárních nežádoucích příhod jako mozkových příhod (včetně fatálních) a krátkodobých ischémií. Data vyplývající ze šesti placebem kontrolovaných studií u převážně starších pacientů (>65 let) s demencí ukazují, že cerebrovaskulární nežádoucí účinky (závažné i nezávažné, kombinované) se vyskytly u 3,3 % (33/1009) pacientů léčených risperidonem a u 1,2 % (8/712) pacientů, kteří užívali placebo. Poměr odds ratio činil (při 95% intervalu spolehlivosti) 2,96 (1,34, 7,50). Mechanismus tohoto zvýšeného rizika není znám. Zvýšené riziko nelze vyloučit ani pro jiná antipsychotika nebo další populace pacientů. U pacientů s rizikovými faktory pro cerebrovaskulární příhodu je nutno Rileptid používat s opatrností.

Riziko CVAE bylo významně zvýšeno u pacientů s demencí smíšeného nebo vaskulárního typu ve srovnání s Alzheimerovou demencí. Proto by pacienti s jinými typy demence než Alzheimerovou neměli být léčeni risperidonem.

Lékař by měl posoudit rizika a přínosy použití přípravku Rileptid u starších pacientů s demencí a vzít v úvahu rizikové faktory pro cerebrovaskulární příhodu u konkrétního pacienta. Pacient nebo osoba poskytující péči by měli být upozorněni, aby neprodleně hlásili známky a příznaky možných cerebrovaskulárních příhod jako je náhlá slabost nebo znecitlivění ve tváři, horních nebo dolních končetinách a obtíže s řečí nebo poruchy vidění. V takovém případě by měly být neprodleně posouzeny všechny léčebné možnosti, včetně vysazení risperidonu.

Rileptid je možno u přetrvávající agrese u pacientů se středně těžkou až těžkou Alzheimerovou demencí použít pouze krátkodobě jako náhradu nefarmakologických přístupů, které měly pouze omezenou nebo žádnou účinnost a existuje-li potenciální riziko sebepoškození nebo poškození ostatních.

Pacienty je nutno opakovaně kontrolovat a nutnost léčby opakovaně přehodnocovat.

Ortostatická hypotenze

Vzhledem k blokádě alfa-aktivity způsobené risperidonem může docházet k (ortostatické) hypotenzi,zvláště během počáteční titrační fáze. V post-marketingu byla pozorována významná hypotenze přisoučasném podávání risperidonu a antihypertenziv. Rileptid by měl být podáván s opatrnostípacientům se známým kardiovaskulárním onemocněním (např. při srdečním selhání, infarktumyokardu, poruchách vodivosti, dehydrataci, hypovolémii nebo cerebrovaskulárním onemocnění); zde je zapotřebí dávky postupně titrovat dle doporučení (viz bod 4.2). Pokud se v průběhu léčby vyskytne hypotenze, je zapotřebí snížit dávkování.

Žilní tromboembolie

Strana 5 (celkem 16)

V souvislosti s užíváním antipsychotik se vyskytly případy žilního tromboembolismu (VTE). Vzhledem k tomu, že u pacientů léčených antipsychotiky jsou často přítomny získané rizikové faktory pro VTE, měly by být před i během léčby přípravkem Rileptid tyto rizikové faktory rozpoznány a následně by měla být uplatněna preventivní opatření.

Tardivní dyskineze/Extrapyramidové příznaky (TD/EPS)

Léčba přípravky s antagonistickým účinkem na dopaminové receptory je spojena s rizikem rozvojetardivní dyskineze charakterizované rytmickými mimovolními pohyby, především svalů jazyka a/neboobličeje. Nástup extrapyramidových příznaků je rizikovým faktorem pro tardivní dyskinezi. Pokud seobjeví příznaky tardivní dyskineze, mělo by být posouzeno vysazení všech antipsychotik.

Neuroleptický maligní syndrom (NMS)

Při léčbě antipsychotiky byl rovněž popsán neuroleptický maligní syndrom projevující se hypertermií,svalovou rigiditou, vegetativní labilitou, poruchami vědomí a zvýšenými plazmatickými hladinamikreatinfosfokinázy. K dalším příznakům může patřit myoglobinurie (rhabdomyolýza) a akutníledvinové selhání. Při výskytu uvedených příznaků je nutné vysadit všechna antipsychotika včetněpřípravku Rileptid.

Parkinsonova choroba a demence s Lewyho tělísky

Při předepisování antipsychotik včetně risperidonu pacientům trpícím Parkinsonovou chorobou nebo demencí s Lewyho (DLB) tělísky by měli lékaři posoudit poměr rizika a prospěchu. Parkinsonova choroba se s risperidonem může zhoršit. U obou skupin může být zvýšené riziko neuroleptického maligního syndromu a zvýšená citlivost k antipsychotikům; tito pacienti byli vyloučeni z klinických hodnocení. K projevům této zvýšené citlivosti může patřit zmatenost, otupělost, posturální nestabilita s častými pády doprovázející extrapyramidové příznaky.

Hyperglykémie

V průběhu léčby risperidonem byly ve velmi vzácných případech hlášeny hyperglykémie a zhoršení již existujícího diabetu. U pacientů trpících diabetem a u pacientů s rizikovými faktory pro rozvoj diabetes mellitus se doporučuje příslušné klinické monitorování.

Hyperprolaktinémie

Studie na tkáňových kulturách ukazují, že buněčný růst v lidských nádorech prsu může být stimulovánprolaktinem. Ačkoli dosud nebyla v klinických a epidemiologických studiích prokázána přímásouvislost s podáváním antipsychotik, u pacientů s příslušnou anamnézou je nutno postupovat opatrně. U pacientů s existující hyperprolaktinémií a u pacientů s dokumentovanými tumory závislými na prolaktinu je nutno Rileptid používat s opatrností.

Prodloužení QT

Prodloužení QT intervalu bylo velmi vzácně hlášeno v post-marketingu. Jako u jiných antipsychotik jenutno při předepisování risperidonu postupovat opatrně u pacientů se známým kardiovaskulárnímonemocněním, prodloužením QT intervalu v rodinné anamnéze, při bradykardii nebo porucháchelektrolytové rovnováhy (hypokalémie, hypomagnesémie), protože risperidon může zvýšit riziko arytmogenního účinku, a také při současném užívání přípravků, které prodlužují QT interval.

Křeče

Rileptid je nutno používat opatrně u pacientů s křečemi v anamnéze nebo u jiných stavů, kterépotenciálně snižují křečový práh.

Priapismus

Během léčby přípravkem Rileptid se může objevit priapismus vzhledem k blokádě alfa-adrenergního účinku risperidonem.

Regulace tělesné teploty

Antipsychotikům je přisuzována vlastnost rušit schopnost těla snižovat tělesnou teplotu. Pacientům, ukterých dojde k okolnostem přispívajícím ke zvýšení tělesné teploty, např. intenzivní cvičení,vystavení extrémním teplotám, současné léčbě přípravky s anticholinergní aktivitou nebo dehydrataci,je při předepisováni přípravku Rileptid nutno věnovat příslušnou péči.

Strana 6 (celkem 16)

Děti a mladiství

Před předepsáním risperidonu dítěti nebo mladistvému s poruchou chování je nutno pečlivě zhodnotitfyzikální a sociální příčiny agresivního chování jako je bolest nebo nepatřičné požadavky okolí.

Sedativní účinek risperidonu je nutno u této populace důkladně monitorovat vzhledem k možnémuvlivu na schopnost učit se. Změna doby podávání risperidonu může u dětí a mladistvých zlepšit vliv na útlum pozornosti.

Risperidon byl spojován se středními přírůstky na tělesné hmotnosti a body mass indexu (BMI).Změny výšky v dlouhodobé otevřené extenzní studii byly v rámci očekávaných věku příslušnýchnorem. Dlouhodobý vliv risperidonu na sexuální zrání a růst nebyl plně vyhodnocen.

Vzhledem k potenciálnímu vlivu hyperprolaktinémie na růst a sexuální zrání u dětí a mladistvých jenutno uvážit pravidelné klinické posouzení endokrinologického stavu, včetně stanovení výšky,hmotnosti, sexuální zralosti, monitorování menstruace a jiných účinků potenciálně spojenýchs prolaktinem.

Během léčby risperidonem je nutno provádět pravidelná vyšetření extrapyramidových symptomů ajiných poruch hybnosti.

Specifická doporučení pro dávkování u dětí a mladistvých jsou uvedena v bodu 4.2.

Pomocné látky

Tablety přípravku Rileptid obsahují laktosu. Pacienti se vzácnými dědičnými problémy s intolerancí galaktosy, s vrozeným deficitem laktázy nebo s malabsorpcí glukosy a galaktosy by tento přípravek neměli užívat.

4.5 Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Stejně jako u jiných antipsychotik je nutná opatrnost při předepisování risperidonu spolu s léčivými přípravky, o kterých je známo, že prodlužují QT interval, např. antiarytmiky třídy Ia (např. chinidin, disopyramid, prokainamid), antiarytmiky třídy III (např. amiodaron, sotalol), tricyklickými antidepresivy (např. amitriptylin), tetracyklickými antidepresivy (např. maprotilin), některými antihistaminiky, jinými antipsychotiky, některými antimalariky (např. chinin, meflochin) a přípravky způsobujícími poruchu elektrolytové rovnováhy (hypokalémii, hypomagnesémii), bradykardii nebo přípravky, které inhibují metabolismus risperidonu v játrech. Tento seznam je příkladný, nikoli úplný.

Účinek přípravku Rileptid na jiné léčivé přípravky

Risperidon je nutno používat opatrně v kombinaci s dalšími centrálně účinkujícími léčivými přípravky včetně alkoholu, opiátů, antihistaminik a benzodiazepinů vzhledem ke zvýšenému riziku sedace.

Rileptid může zeslabit účinek levodopy a jiných agonistů dopaminu. Je-li tato kombinace nutná, zejména v konečném stadiu Parkinsonovy choroby, je nutno předepsat nejnižší účinnou dávku obou přípravků.

V post-marketingovém období byla při současném používání risperidonu a antihypertenzivpozorována klinicky významná hypotenze.

Rileptid nevykazuje klinicky významný účinek na farmakokinetiku lithia, valproátu, dioxinu nebo topiramátu.

Účinky jiných léčivých přípravků na Rileptid

Při podání s karbamazepinem bylo pozorováno snížení plazmatických koncentrací antipsychotické frakce risperidonu. Podobný účinek může být pozorován např. u rifampicinu, fenytoinu a fenobarbitalu, které také indukují jaterní enzymy CYP3A4 i P-glykoprotein. Při zahájení nebo vysazení léčby jinými induktory jaterních enzymů CYP3A4/P-glykoproteinu musí lékař přehodnotit dávkování přípravku Rileptid.

Fluoxetin a paroxetin, inhibitory CYP2D6, zvyšují plazmatickou koncentraci risperidonu, méně však účinné antipsychotické frakce. Lze očekávat, že další inhibitory CYP2D6 jako chinidin mohou ovlivňovat plazmatické koncentrace risperidonu podobným způsobem. Při zahájení nebo vysazení léčby fluoxetinem nebo paroxetinem musí lékař přehodnotit dávkování přípravku Rileptid.

Strana 7 (celkem 16)

Verapamil, inhibitor CYP3A4 a P-glykoproteinu, zvyšuje plazmatickou koncentraci risperidonu.

Galantamin a donepezil nevykazují klinicky významný účinek na farmakokinetiku risperidonu a na účinnou antipsychotickou frakci.

Fenothiaziny, tricyklická antidepresiva a některé beta-blokátory mohou zvyšovat plazmatické koncentrace risperidonu, nikoli však účinné antipsychotické frakce. Amitriptylin neovlivňuje farmakokinetiku risperidonu ani účinné antipsychotické frakce. Cimetidin a ranitidin zvyšují biologickou dostupnost risperidonu, avšak pouze nepatrně biologickou dostupnost účinné antipsychotické frakce. Erythromycin, inhibitor CYP3A4, nemění farmakokinetiku risperidonu ani účinné antipsychotické frakce.

Současné užívání psychostimulancií (např. methylfenidátu) a přípravku Rileptid u dětí a mladistvých nemění farmakokinetiku a účinnost přípravku Rileptid.

Zvýšená úmrtnost u starších pacientů s demencí současně užívajících furosemid viz bod 4.4.

Současné podávání paliperidonu a perorálního přípravku Rileptid se nedoporučuje, protože paliperidon je aktivní metabolit risperidonu a kombinace těchto dvou látek může vést ke zvýšené expozici účinné antipsychotické frakci.

4.6 Fertilita, těhotenství a kojení

Těhotenství

Adekvátní údaje o podávání risperidonu těhotným ženám nejsou k dispozici. Podle post-marketingových údajů byly u novorozenců při používání risperidonu v posledním trimestru těhotenství pozorovány reverzibilní extrapyramidové symptomy. Z toho vyplývá, že novorozence je nutno důkladně monitorovat. Risperidon nebyl ve studiích na zvířatech teratogenní, ale byly pozorovány jiné typy reprodukční toxicity (viz bod 5.3). Potenciální riziko pro člověka není známo.

Rileptid by neměl být během těhotenství podáván, pokud to není nezbytně nutné. Je-li nutné přerušení léčby během těhotenství, nesmí se léčba ukončit náhle.

Kojení

Ve studiích na zvířatech byl risperidon i 9-hydroxy-risperidon vylučován do mléka. Bylo prokázáno, že se risperidon a 9-hydroxy-risperidon vylučují v malém množství také do lidského mateřského mléka. O nežádoucích účincích na kojené děti nejsou dostupné údaje. Výhody kojení by proto měly být posouzeny oproti potenciálnímu riziku pro dítě.

4.7 Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Rileptid má malý nebo mírný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje vzhledem k jeho účinku na nervový systém a účinku na zrak (viz bod 4.8). Proto by pacienti měli být upozorněni, aby neřídili nebo neobsluhovali stroje, dokud nebude známa jejich individuální vnímavost.

4.8 Nežádoucí účinky

Nejčastěji hlášenými nežádoucími účinky (výskyt ≥10 %) jsou: Parkinsonismus, bolest hlavy anespavost.

Dále jsou uvedeny nežádoucí účinky hlášené z klinických hodnocení a post-marketingu. Používána jenásledující terminologie a frekvence: velmi časté (≥1/10), časté (≥1/100 až <1/10), méně časté(≥1/1000 až <1/100), vzácné (≥1/10000 až <1/1000), velmi vzácné (<1/10000), není známo (z dostupných údajů nelze určit).

V každé skupině četností jsou nežádoucí účinky seřazeny podle klesající závažnosti.

Nežádoucí účinky podle tříd orgánových systémů a frekvence

Infekce a infestace

Časté:

pneumonie, chřipka, bronchitida, infekce horních cest dýchacích, infekce močového ústrojí

Strana 8 (celkem 16)

Méně časté: sinusitida, virová infekce, infekce ucha, tonsilitida, celulitida, zánět středního ucha,

infekce oka, lokalizovaná infekce, akarodermatitida, infekce dýchacích cest, zánět močového měchýře, onychomykóza

Vzácné:

chronický zánět středního ucha

Poruchy krve a lymfatického systému

Méně časté: anémie, trombocytopenie

Vzácné:

granulocytopenie

Není známo: agranulocytóza

Poruchy imunitního systému

Méně časté: přecitlivělost

Vzácné:

léková přecitlivělost

Není známo: anafylaktická reakce

Endokrinní poruchy

Vzácné:

nepatřičná sekrece antidiuretického hormonu

Poruchy metabolismu a výživy

Časté:

zvýšení chuti k jídlu, snížení chuti k jídlu

Méně časté: anorexie, polydipsie

Velmi vzácné: diabetická ketoacidóza

Není známo: hyperhydratace

Psychiatrické poruchy

Velmi časté: nespavost

Časté:

úzkost, agitace, porucha spánku

Méně časté: zmatenost, mánie, snížení libida, netečnost, nervozita

Vzácné:

anorgasmie, otupělost

Poruchy nervového systému

Velmi časté: parkinsonismus

b, bolest hlavy

Časté:

akathisie

b, závrať, třesb, dystonieb, somnolence, sedace, letargie, dyskinezeb

Méně časté: nereagování na podněty, ztráta vědomí, synkopa, snížená úroveň vnímání,

cerebrovaskulární příhoda, transientní ischemická příhoda, dysartrie, porucha pozornosti, hypersomnie, posturální závrať, porucha rovnováhy, tardivní dyskineze, porucha řeči, abnormální koordinace, hypestezie

Vzácné:

neuroleptický maligní syndrom, diabetické koma, cerebrovaskulární porucha, cerebrální ischémie, porucha hybnosti

Poruchy oka

Časté:

rozmazané vidění

Méně časté: konjunktivitida, oční hyperémie, výtok z oka, otok oka, suché oko, zvýšená tvorba slz,

fotofobie

Vzácné:

snížení ostrosti vidění, nekontrolované pohyby očí, glaukom

Poruchy ucha a labyrintu

Méně část:é bolest ucha, tinitus

Srdeční poruchy

Strana 9 (celkem 16)

Časté:

tachykardie

Méně časté: atrioventrikulární blokáda, blok Tawarova raménka, atriální fibrilace, sinová

bradykardie, palpitace

Cévní poruchy

Méně časté: hypotenze, ortostatická hypotenze, návaly

Není známo: případy žilního tromboembolismu, včetně případů plicní embolie a hluboké žilní

trombózy, byly hlášeny v souvislosti s antipsychotiky.

Respirační, hrudní a mediastinální poruchy

Časté:

dyspnoe, epistaxe, kašel, kongesce nosní sliznice, faryngolaryngeální bolest

Méně časté: chrápání, aspirační pneumonie, plicní kongesce, poruchy dýchání, šelest, kongesce

dýchacího traktu, dysfonie

Vzácné:

syndrom spánkové apnoe, hyperventilace

Gastrointestinální poruchy

Časté:

zvracení, průjem, zácpa, nauzea, bolest břicha, dyspepsie, sucho v ústech, žaludeční nevolnost

Méně časté: dysfagie, gastritida, inkontinence stolice, fekaloma

Vzácné:

obstrukce střeva, pankreatitida, otok rtů, cheilitida

Poruchy jater a žlučových cest

Vzácné:

žloutenka

Poruchy kůže a podkožní tkáně

Časté:

vyrážka, erytém

Méně časté: angioedém, kožní léze, poruchy kůže, svědění, akné, změna zbarvení pokožky, alopecie,

seboroická dermatitida, suchá kůže, hyperkeratóza

Vzácné:

lupy

Poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně

Časté:

artralgie, bolest zad, bolest končetin

Méně časté: svalová slabost, myalgie, bolest krční páteře, otoky kloubů, abnormální držení těla,

ztuhlost kloubů, muskuloskeletální bolest na hrudi

Vzácné:

rhabdomyolýza

Poruchy ledvin a močových cest

Časté:

enuréza

Méně časté: dysurie, inkontinence moči, pollakisurie

Poruchy reprodukčního systému a prsu

Méně časté: amenorea, sexuální dysfunkce, erektilní dysfunkce, porucha ejakulace, galaktorea,

gynekomastie, poruchy menstruace, vaginální výtok

Není známo: priapismus

Celkové poruchy a reakce v místě aplikace

Časté:

pyrexie, únava, periferní otok, astenie, bolest na hrudi

Méně časté: otok obličeje, poruchy chůze, abnormální pocity, liknavost, příznaky podobné chřipce,

žízeň, tíže na hrudi, zimnice

Vzácné:

generalizovaný otok, hypotermie, abstinenční příznaky, studené konce končetin

Strana 10 (celkem 16)

Vícenásobná vyšetření

Časté:

zvýšení prolaktinu v krvi

a, zvýšení tělesné hmotnosti

Méně časté: prodloužení QT na EKG, abnormální EKG, zvýšení glukosy v krvi, zvýšení

transamináz, snížení počtu bílých krvinek, zvýšení tělesné teploty, zvýšení počtu eosinofilů, snížení hemoglobinu, zvýšení kreatinfosfokinázy v krvi

Vzácné:

snížení tělesné teploty

a Hyperprolaktinémie může v některých případech vést ke gynekomastii, poruchám menstruace,amenoree a galaktoree.b Mohou se objevit extrapyramidové příznaky: Parkinsonismus (hypersekrece slin, muskuloskeletální ztuhlost, parkinsonismus, slinění, rigidní skus, bradykineze, hypokineze, ztuhlost obličejových svalů, svalové napětí, akineze, ztuhlost šíje, svalová ztuhlost, parkinsonovská chůze a abnormální glabelární reflex), akatizie (akatizie, neklid, hyperkineze a syndrom neklidných nohou), třes, dyskineze (dyskineze, svalové záškuby, choreoatetóza, atetóza a myoklonus), dystonie.

Dystonie zahrnuje dystonii, svalové spasmy, hypertonii, tortikolis, mimovolní svalové kontrakce, svalové kontrakce, blefarospasmus, okulogyraci, paralýzu jazyka, faciální spasmus, laryngospasmus, myotonii, opistotonus, orofaringeální spasmus, pleurototonus, spasmus jazyka a trismus. Tremor zahrnuje tremor a klidový tremor při parkinsonismu. Je nutno poznamenat, že je zahrnuto širší spektrum příznaků, které nemusejí být nutně extrapyramidového původu.

Dále jsou uvedeny nežádoucí účinky spojené s risperidonem, které byly identifikovány jako nežádoucíúčinky v klinických hodnoceních injekčních lékových forem s prodlouženým uvolňováním risperidonu, ale nebyly nalezeny jako nežádoucí účinky v klinických hodnoceních perorálních lékových forem risperidonu. V tomto přehledu nejsou uvedeny ty nežádoucí účinky, které jsou specifické pro danou lékovou formu nebo injekční cestu podání risperidonu.

Další nežádoucí účinky hlášené při podání dlouhodobě působící injekční formy risperidonu, ale nikoli při perorálním podání risperidonu podle tříd orgánových systémů:

Vícenásobná vyšetření

Snížení tělesné hmotnosti, zvýšení gama-glutamyltransferázy, zvýšení jaterních enzymů

Srdeční poruchy

Bradykardie

Poruchy krve a lymfatického systému

Neutropenie

Poruchy nervového systému

Parestézie, křeče

Poruchy oka

Blefarospasmus

Poruchy ucha a labyrintu

Vertigo

Gastrointestinální poruchy

Bolest zubů, spasmus jazyka

Poruchy kůže a podkožní tkáně

Ekzém

Poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně

Bolest hýždí

Infekce a infestace

Strana 11 (celkem 16)

Infekce dolních dýchacích cest, infekce, gastroenteritida, subkutánní absces

Poranění a otravy

Pád

Cévní poruchy

Hypertenze

Celkové poruchy a reakce v místě aplikace

Bolest

Psychiatrické poruchy

Deprese

Účinky třídy

Podobně jako u jiných antipsychotik byly po uvedení na trh hlášeny velmi vzácné případy prodloužení QT intervalu. Další účinky na srdce spojené s touto skupinou přípravků hlášené u antipsychotik, které prodlužují QT interval, zahrnují ventrikulární arytmii, ventrikulární fibrilaci, ventrikulární tachykardii, náhlé úmrtí, zástavu srdce a torsade de pointes.

Přírůstek na tělesné hmotnosti

Podíl pacientů se schizofrenií léčených přípravkem Rileptid a placebem, kteří dosáhli přírůstku na tělesné hmotnosti ≥7 %, byl porovnán v souhrnné analýze 6–8týdenních placebem kontrolovaných klinických hodnocení; závěrem byl statisticky významně větší přírůstek na tělesné hmotnosti u pacientů léčených přípravkem Rileptid (18 %) oproti placebu (9 %). V souhrnné analýze 3týdenních studií u dospělých pacientů s akutní mánií byl výskyt přírůstku na tělesné hmotnosti ≥7 % v závěru studie srovnatelný u skupiny s přípravkem Rileptid (2,5 %) a u skupiny s placebem (2,4 %) a byl mírně vyšší u skupiny s aktivní kontrolou (3,5 %).

V populaci dětí a mladistvých s poruchami chování a jinými disruptivními poruchami chování byl v dlouhodobých klinických studiích střední nárůst tělesné hmotnosti 7,3 kg po 12 měsících léčby.

Očekávaný přírůstek na tělesné hmotnosti normálních dětí mezi 5–12 lety je 3 až 5 kg za rok. Mezi 12.–16. rokem věku je přírůstek na tělesné hmotnosti 3 až 5 kg za rok zachován u dívek, zatímco u chlapců je přírůstek přibližně 5 kg za rok.

Další informace u zvláštních populací

Nežádoucí účinky, které byly hlášeny s vyšším výskytem u starších pacientů s demencí nebopediatrických pacientů než u dospělé populace, jsou uvedeny níže:

Starší pacienti s demencí

Frekvence transientních ischemických příhod a cerebrovaskulárních příhod hlášených jako nežádoucíúčinky v klinických hodnoceních u starších pacientů byly 1,4 %, resp. 1,5 %. Dále byly s frekvencí≥5 % a s nejméně dvojnásobnou frekvencí než u dospělé populace hlášeny u starších pacientůs demencí tyto nežádoucí účinky: infekce močových cest, periferní otok, letargie a kašel.

Pediatričtí pacienti

U pediatrických pacientů (5 až 17 let) byly s frekvencí ≥5 % a s nejméně dvojnásobnou frekvencí nežv klinických studiích u dospělé populace hlášeny tyto nežádoucí účinky: somnolence/sedace, únava,bolest hlavy, zvýšení chuti k jídlu, zvracení, infekce horních cest dýchacích, kongesce nosní sliznice,bolest břicha, závrať, kašel, pyrexie, tremor, průjem a enuréza.

4.9 Předávkování

Příznaky

Všeobecně se jedná o příznaky vyplývající z vystupňování známých farmakologických účinků risperidonu. Patří k nim ospalost a sedace, tachykardie a hypotenze a extrapyramidové symptomy. Při

Strana 12 (celkem 16)

předávkování byly hlášeny případy prolongace QT intervalu a křečí. Torsade de pointes byly hlášeny v souvislosti s kombinovaným předávkováním risperidonem a paroxetinem.

V případě akutního předávkování je zapotřebí zjistit, zda se nejedná o současné předávkování více přípravky.

Léčba

Je nutné udržovat průchodnost dýchacích cest a zajistit adekvátní okysličení a ventilaci. Je možno zvážit rovněž výplach žaludku (po intubaci, je-li pacient v bezvědomí) a podání živočišného uhlí společně s laxativem, pokud byl příjem léčivého přípravku méně než před jednou hodinou. Okamžitě je nutno zahájit monitorování kardiovaskulárních funkcí a udržovat je kontinuálně s cílem detekcemožných arytmií.

Specifické antidotum přípravku Rileptid není známo, proto je zapotřebí zahájit podpůrnou léčbu.Hypotenzi a cirkulační kolaps je nutno léčit adekvátním způsobem - intravenózním podáním tekutin a/nebo sympatomimetiky. Při závažných extrapyramidových příznacích by měla být podávána anticholinergika. Pacient by měl být podroben pečlivému lékařskému dohledu a monitorován až do normalizace stavu.

5.

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: Jiná antipsychotika, ATC kód: N05AX08

Mechanismus účinku

Risperidon je selektivní monoaminergní antagonista s jedinečnými vlastnostmi. Vyznačuje se vysokouafinitou k serotoninergnímu 5-HT2 a dopaminergnímu D2 receptoru. Risperidon se rovněž váže naalfa1-adrenergní receptory a s nižší afinitou na H1-histaminové a alfa2-adrenergní receptory.Risperidon nemá afinitu k cholinergním receptorům. Ačkoliv je risperidon velmi silným D2antagonistou, s čímž souvisí jeho terapeutický účinek na pozitivní příznaky schizofrenie, ve srovnání s klasickými antipsychotiky způsobuje nižší útlum psychomotorické aktivity a méně často navozujekatalepsii. Vyvážený centrální serotoninový a dopaminový antagonismus může snižovat pohotovost k nežádoucím extrapyramidovým účinkům a současně rozšiřovat terapeutickou účinnost na negativní aafektivní symptomy schizofrenie.

Farmakodynamický účinek

Schizofrenie

Účinnost risperidonu v krátkodobé léčbě schizofrenie byla stanovena ve čtyřech studiích s trváním 4až 8 týdnů, do kterých bylo zahrnuto více než 2500 pacientů, kteří splňovali DSM-IV kritéria proschizofrenii. V 6týdenní placebem kontrolované studii, která zahrnovala titraci risperidonu v dávkáchaž do 10 mg/den podávaných dvakrát denně, byl risperidon účinnější než placebo v celkovémhodnocení na Brief Psychiatric Rating Scale (BPRS). V 8týdenní placebem kontrolované klinickéstudii zahrnující 4 fixní dávky risperidonu (2, 6, 10 a 16 mg/den podávaných dvakrát denně), převýšily všechny čtyři skupiny s risperidonem placebo v celkovém hodnocení na Positive and NegativeSyndrome Scale (PANSS). V 8týdenní studii porovnávající dávky, která zahrnovala pět fixních dávek risperidonu (1, 4, 8, 12 a 16 mg/den podávaných dvakrát denně), převýšily skupiny se 4, 8 a 16 mg risperidonu za den skupinu s 1 mg risperidonu v celkovém hodnocení na PANSS. Ve 4týdenní placebem kontrolované studii porovnávající dávky, která zahrnovala dvě fixní dávky risperidonu (4 a 8 mg/den podávaných jednou denně), převýšily skupiny s oběma dávkami risperidonu placebo v několika PANSS kritériích, včetně celkového PANSS a hodnocení odpovědi (>20% sníženícelkového PANSS skóre). V dlouhodobém hodnocení byli dospělí ambulantní pacienti splňující DSM-IV kritéria pro schizofrenii a klinicky stabilizovaní po nejméně 4 týdny na antipsychotické léčběrandomizováni do skupiny s risperidonem 2 až 8 mg/den nebo haloperidolem na pozorování relapsupo dobu 1 až 2 let. Během srovnávaného období byla doba do relapsu u pacientů léčenýchrisperidonem signifikantně delší než u pacientů s haloperidolem.

Manické epizody u bipolární poruchy

Strana 13 (celkem 16)

Účinnost monoterapie risperidonem u akutní léčby manických epizod spojených s bipolárnímiporuchami I byla prokázána ve třech dvojitě slepých placebem kontrolovaných studiích s monoterapiíu přibližně 820 pacientů, kteří trpěli bipolární poruchou I, založeno na DSM-IV kritériích. Ve třechstudiích byl risperidon v dávce 1 až 6 mg/den (počáteční dávka 3 mg ve dvou studiích a 2 mg v jednéstudii) významně účinnější než placebo podle předem stanoveného výstupu, tj. změny od původníhostavu v celkovém skóre Young Mania Rating Scale (YMRS) ve 3. týdnu. Sekundární výstupyprokazující účinnost byly konzistentní s primárním výstupem. Procento pacientů s poklesem ≥50 %celkového YMRS skóre od počátečního stavu do hodnocení po 3. týdnu bylo signifikantně vyšší urisperidonu než u placeba. Jedna z těchto studií zahrnovala i větev s haloperidolem a 9týdenní dvojitěslepou udržovací fázi. Účinnost byla zachována po celé 9týdenní sledované období. Změna celkovéhoYMRS od výchozího stavu se stále zlepšovala a ve 12. týdnu byla srovnatelná pro risperidon ahaloperidol.

Účinnost risperidonu jako přídatné léčby k stabilizátorům nálady při léčbě akutní mánie byla doloženav jedné ze dvou 3týdenních dvojitě slepých studií u přibližně 300 pacientů, kteří splňovali DSM-IVkritéria pro bipolární poruchu I. V jedné 3týdenní studii byl risperidon podáván v dávce 1 až 6 mg/den(počáteční dávka 2 mg/den) spolu s lithiem nebo valproátem; kombinace s risperidonem byla účinnější než samotné lithium nebo valproát v předem stanoveném výstupu, tj. změně od výchozího stavu v celkovém YMRS skóre ve 3. týdnu. Ve druhé 3týdenní studii nebyl risperidon v dávce 1 až6 mg/den (počáteční dávka 2 mg/den) kombinovaný s lithiem, valproátem nebo karbamazepinem lepšív redukci celkového YMRS skóre než lithium, valproát nebo karbamazepin jako monoterapie.Možným zdůvodněním selhání této studie byla indukce clearance risperidonu a 9-hydroxy-risperidonukarbamazepinem, která vedla k subterapeutickým hladinám risperidonu a 9-hydroxy-risperidonu. Povyloučení skupiny s karbamazepinem v dodatečné analýze, byl risperidon podaný spolu s lithiem nebovalproátem účinnější ve snížení celkového YMRS skóre než samotné lithium nebo valproát.

Přetrvávající agrese při demenci

Účinnost risperidonu při léčbě behaviorálních a psychologických symptomů deprese (Behavioural andPsychological Symptoms of Dementia=BPSD), které zahrnují poruchy chování jako je agresivita,vzrušení, psychóza, poruchy aktivity a afektivity, byla prokázána ve třech dvojitě slepých placebemkontrolovaných studiích u 1150 starších pacientů se střední nebo těžkou demencí. Jedna studie byla s fixními dávkami risperidonu 0,5, 1 a 2 mg/den. Dvě studie byly s proměnlivými dávkami, kde bylyskupiny s dávkou risperidonu v rozmezí 0,5 až 4 mg/den, resp. 0,5 až 2 mg/den. U risperidonu seprokázala statisticky významná a klinicky důležitá účinnost při léčbě agrese a méně konsistentníúčinnost při léčbě vzrušení a psychózy u starších pacientů s demencí (měřeno pomocí BehaviouralPathology in Alzheimer’s Disease Rating Scale [BEHAVE-AD] a Cohen Mansfield AgitationInventory [CMAI]). Léčebný účinek risperidonu nebyl závislý na skóre Mini-Mental StateExamination (MMSE) (a tím na závažnosti demence), na sedativních vlastnostech risperidonu, napřítomonosti nebo absenci psychózy a na typu demence, Alzeimerova typu, vaskulární nebo smíšené(viz také bod 4.4).

Porucha chování

Účinnost risperidonu v krátkodobé léčbě disruptivního chování (DBD) byla prokázána ve dvou dvojitě slepých placebem kontrolovaných studiích u přibližně 240 pacientů ve věku 5 až 12 let s DSM-IV diagnózou DBD a hraničními intelektuálními funkcemi nebo slabou až střední mentálníretardací/poruchou učení. Ve dvou studiích byl risperidon v dávce 0,02 až 0,06 mg/kg/den významněúčinnější než placebo v předem stanoveném parametru, tj. změně oproti výchozímu stavu upodstupnice problematického chování v Nisonger-Child Behaviour Rating Form (N-CBRF)v 6. týdnu.

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Risperidon je metabolizován na 9-hydroxy-risperidon, který má podobnou farmakologickou účinnostjako risperidon (viz Biotransformace a eliminace).

Absorpce

Risperidon je po perorálním podání úplně vstřebán, vrcholových plazmatických koncentrací dosahujeběhem 1 až 2 hodin. Absolutní biologická dostupnost risperidonu po perorálním podání je 70 %(CV=25 %). Relativní biologická dostupnost risperidonu z tablet je 94 % (CV=10 %) ve srovnání

Strana 14 (celkem 16)

s roztokem. Absorpce není ovlivněna potravou a risperidon tak lze užívat s jídlem nebo nalačno.Rovnovážného stavu je u většiny pacientů dosaženo během 1 dne. Rovnovážného stavu 9-hydroxy-risperidonu je dosaženo během 4–5 dní po podání.

Distribuce

Risperidon je rychle distribuován. Distribuční objem činí 1–2 l/kg. V plazmě se risperidon váže naalbumin a kyselý alfa1-glykoprotein. Podíl risperidonu vázaného na plazmatické proteiny představuje90 %, u 9-hydroxy-risperidonu 77 %.

Biotransformace a eliminace

Risperidon je metabolizován cytochromem CYP2D6 na 9-hydroxy-risperidon, jehož farmakologickýúčinek je podobný risperidonu. Risperidon a 9-hydroxy-risperidon tvoří účinnou antipsychotickoufrakci. CYP2D6 je předmětem genetického polymorfismu. Rychlí CYP2D metabolizátoři přeměňujírisperidon na 9-hydroxy-risperidon rychle, zatímco pomalí CYP2D metabolizátoři jej přeměňujímnohem pomaleji. Ačkoli rychlí metabolizátoři mají nižší hladinu risperidonu a vyšší hladinu 9-hydroxy-risperidonu než pomalí metabolizátoři, farmakokinetika kombinace risperidonu a 9-hydroxy-risperidonu (tj. aktivní antipsychotické frakce) po jednorázovém a opakovaném podání je obdobná jaku rychlých tak i pomalých metabolizátorů CYP2D6.

Další cestou metabolizace risperidonu je N-dealkylace. In vitro studie na lidských jaterníchmikrozomech ukázaly, že risperidon v klinicky významných koncentracích neinhibuje podstatněmetabolismus látek metabolizovaných isoenzymy cytochromu P450 včetně CYP1A2, CYP2A6,CYP2C8/9/10, CYP2D6, CYP2E1, CYP3A4 a CYP3A5. Jeden týden po podání je 70 % dávkyvyloučeno močí a 14 % stolicí. V moči představují risperidon a 9-hydroxy-risperidon 35–45 % dávky. Zbývající podíl tvoří neaktivní metabolity. Po perorálním podání psychotickým pacientům jerisperidon eliminován s poločasem přibližně 3 hodiny. Eliminační poločas 9-hydroxy-risperidonu aaktivní antipsychotické frakce činí 24 hodin.

Linearita

Koncentrace risperidonu v plazmě jsou v rámci terapeutického rozmezí odpovídající dávce.

Starší pacienti, poškození jater a ledvin

Studie s jednorázovým podáním prokázala v průměru o 43 % vyšší plazmatické koncentrace účinnéantipsychotické frakce, o 38 % delší poločas a snížení clearance účinné antipsychotické frakce o 30 %u starších pacientů. U pacientů s ledvinovou insuficiencí bylo pozorováno zvýšení koncentrací účinnéantipsychotické frakce a snížení clearance účinné antipsychotické frakce o průměrně 60 %. U pacientů s jaterní insuficiencí byly plazmatické koncentrace risperidonu normální, ale průměrná volnáplazmatická frakce risperidonu byla zvýšena přibližně o 35 %.

Pediatričtí pacienti

Farmakokinetika risperidonu, 9-hydroxy-risperidonu a účinné antipsychotické frakce je u dětí obdobná jako u dospělých.

Pohlaví, rasa a kouření

Analýza farmakokinetiky u populace neprokázala žádný významný vliv pohlaví, rasy nebo kouření nafarmakokinetiku risperidonu nebo účinné antipsychotické frakce.

5.3 Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti přípravku

Ve studiích (sub)chronické toxicity, kdy bylo dávkování zahájeno u pohlavně nezralých laboratorníchpotkanů a psů, byly v závislosti na dávce shledány účinky na samčí a samičí pohlavní ústrojí a mléčnéžlázy. Tyto účinky souvisely se zvýšenou hladinou prolaktinu způsobenou blokádou dopaminovéhoD2 receptoru risperidonem. Studie na tkáňových kulturách dále naznačují, že by buněčný růstv lidských tumorech prsu mohl být stimulován prolaktinem. Risperidon nebyl teratogenní u potkanů akrálíků. V reprodukčních studiích s risperidonem u potkanů byly pozorovány nežádoucí účinky napáření a na porodní hmotnost a přežití mláďat. U potkanů byla intrauterinní expozice risperidonuspojena s kognitivním deficitem v dospělosti. Další antagonisté dopaminu měly při podání březímzvířatům negativní vliv na učení a motorický vývoj mláďat. Ve studiích toxicity u mláďat potkanů byly pozorovány vyšší mortalita mláďat a zpožďování fyzického vývoje. Ve 40týdenní studii u štěňat

Strana 15 (celkem 16)

bylo zpožděno pohlavní zrání. Podle AUC nebyl růst dlouhých kostí dotčen u psů při 3,6násobku maximální humánní expozice pro mladistvé (1,5 mg/den); účinky na dlouhé kosti a pohlavní zrání byly pozorovány při 15násobku maximální humánní expozice pro mladistvé.

Risperidon nebyl genotoxický podle celé řady testů. Ve studiích kancerogenity u perorálního podání risperidonu potkanům a myším byl pozorován nárůst adenomu hypofýzy (myši), endokrinního adenomu slinivky (potkani) a adenomu mléčné žlázy (oba druhy). Tyto nádory mohou být spojeny s prodlouženým antagonismem dopamin D2 a hyperprolaktinemií. Význam nálezů těchto nádorů u hlodavců pro člověka není znám. In vitro a in vivo modely na zvířatech ukazují, že vysoké dávky risperidonu mohou způsobit prodloužení QT intervalu, což bylo u pacientů spojováno s teoreticky zvýšeným rizikem torsade de pointes.

6.

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1 Seznam pomocných látek

Monohydrát laktosy,

kukuřičný škrob,

mikrokrystalická celulosa,

magnesium-stearát,

koloidní bezvodý oxid křemičitý,

natrium-lauryl-sulfát.

Potahová vrstva:

Rileptid 1 mg

Potahová soustava Opadry Y-1-7000 bílá: hypromelosa, oxid titaničitý (E171), makrogol 400.

Rileptid 2 mg

Potahová soustava Opadry 03B21370 zelená: hypromelosa, oxid titaničitý (E171), makrogol 400, hlinitý lak indigokarmínu (E132), hlinitý lak chinolinové žluti (E104).

Rileptid 3 mg

Potahová soustava Opadry 03B21372 zelená: hypromelosa, oxid titaničitý (E171), makrogol 400, hlinitý lak indigokarmínu (E132), hlinitý lak chinolinové žluti (E104).

Rileptid 4 mg

Potahová soustava Opadry 03B21368 zelená: hypromelosa, oxid titaničitý (E171), makrogol 400, hlinitý lak indigokarmínu (E132), hlinitý lak chinolinové žluti (E104).

6.2 Inkompatibility

Neuplatňuje se.

6.3 Doba použitelnosti

5 let

Číslo šarže, datum výroby a doba použitelnosti přípravku jsou vytištěny na balení. Nepoužívejte tyto tablety po uplynutí doby použitelnosti uvedené na balení.

6.4 Zvláštní opatření pro uchovávání

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

6.5 Druh obalu a velikost balení

10, 20 nebo 60 potahovaných tablet v PVC/PVDC/Al blistru a papírové krabičce.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

6.6 Návod k použití přípravku, zacházení s ním (a k jeho likvidaci)

Strana 16 (celkem 16)

Žádné zvláštní požadavky.

Právní kategorie: vydávat pouze na recept, po potvrzení diagnózy specialistou nebo nemocnicí a pod stálou kontrolou specialisty.

Veškerý nepoužitý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními požadavky.

7.

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

EGIS Pharmaceuticals PLC

1106 Budapešť, Keresztúri út 30-38.

MAĎARSKO

8.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

Rileptid 1 mg: 68/237/06-C

Rileptid 2 mg: 68/238/06-C

Rileptid 3 mg: 68/239/06-C

Rileptid 4 mg: 68/240/06-C

9.

DATUM PRVNÍ REGISTRACE / PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

4.7.2006 / 21.10.2010

10.

DATUM REVIZE TEXTU

25.5.2011

Document Outlinenahoru

Informace na obalu

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU KRABIČKA

1. NÁZEV

LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Rileptid 3 mg potahované tablety risperidonum

2. OBSAH

LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Jedna potahovaná tableta obsahuje risperidonum 3 mg.

3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Přípravek obsahuje monohydrát laktosy (76 mg). Další údaje naleznete v příbalové informaci.

4. LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ

Potahované tablety 10 potahovaných tablet 20 potahovaných tablet 60 potahovaných tablet

5. ZPŮSOB A CESTA /CESTY PODÁNÍ

Perorální podání. Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN

MIMO DOSAH A DOHLED DĚTÍ

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8. POUŽITELNOST

Použitelné do:

9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ

NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

EGIS Pharmaceuticals PLC 1106 Budapešť, Keresztúri út 30-38. MAĎARSKO

12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

Reg. č.: 68/239/06-C

13. ČÍSLO ŠARŽE

Č. šarže:

14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.

15. NÁVOD K POUŽITÍ

16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

Rileptid 3 mg

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH NEBO STRIPECH BLISTRY

1. NÁZEV

LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Rileptid 3 mg potahované tablety risperidonum

2. NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

EGIS

3. POUŽITELNOST

EXP:

4. ČÍSLO ŠARŽE

Č. šarže:

5. JINÉ

Tyto informace jsou určeny pouze odborníkům. Pokud máte pochybnosti o nějakém léku, prosím, kontaktujte svého lékaře. Nedoporučujeme se řídit informacemi uvedenými na těchto stránkách, mohou být zastaralé a nepřesné.