Ribomunyl

Kód 0055675 ( )
Registrační číslo 59/ 002/92-S/C
Název RIBOMUNYL
Režim prodeje na lékařský předpis
Stav registrace registrovaný léčivý přípravek
Držitel registrace Pierre Fabre Medicament, Boulogne, Francie
ATC klasifikace

nahoru

Varianty

Kód Náz. Forma
0098188 POR GRA SOL 12KS(SÁČKY) Granule pro perorální roztok, Perorální podání
0098189 POR GRA SOL 20KS(SÁČKY) Granule pro perorální roztok, Perorální podání
0098187 POR GRA SOL 4KS(SÁČKY) Granule pro perorální roztok, Perorální podání
0055795 POR TBL NOB 12 Tableta, Perorální podání
0055676 POR TBL NOB 20 Tableta, Perorální podání
0055675 POR TBL NOB 4 Tableta, Perorální podání

nahoru

Informace na obalu

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA <VNĚJŠÍM OBALU> <A> <VNITŘNÍM OBALU> {DRUH/TYP} 1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

RIBOMUNYL, tablety 2.

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Jedna tableta obsahuje: Obsah RNA z ribozómů následujících bakterií: Klebsiella pneumoniae……………………………….3,5dílu / 262,5µg Streptococcus pneumoniae…………………………..3,0 díly / 225,0µg Streptococcus pyogenes (A)………………… ………3,0 díly/ 225,0µg Haemophilus influenzae……………………………… 0,5 dílu/ 37,5µg Klebsiella pneumoniae……15 dílů/1,125mg Pro 0,525mg lyofilizátu ribozomální RNA 3.

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Koloidní bezvodý oxid křemičitý, magnesium-stearát, sorbitol.

4.

LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ

4 tablety 12 a 20 tablet 5.

ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Perorální podání. Před použitím si přečtěte příbalovou informaci. 6.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT

UCHOVÁVÁN MIMO DOSAH A DOHLED DĚTÍ Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí. 7.

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8.

POUŽITELNOST

Použitelné do: 9.

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte při teplotě do 25°C, v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí . 10.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH

PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny. 11.

NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

PIERRE FABRE MEDICAMENT 45 Place Abel Gance 92 654 BoulogneCedex, Francie 12.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

59/002/92-S/C 13.

ČÍSLO ŠARŽE <, KÓD DÁRCE A KÓD LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU>

č.š.: 14.

KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis. 15.

NÁVOD K POUŽITÍ

16.

INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

RIBOMUNYL tbl

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH NEBO STRIPECH {DRUH/TYP} 1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

RIBOMUNYL, tablety 2.

NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Pierre Fabre Medicament, 3.

POUŽITELNOST

Exp.: 4.

ČÍSLO ŠARŽE <, KÓD DÁRCE A KÓD LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU>

lot 5.

JINÉ

Tyto informace jsou určeny pouze odborníkům. Pokud máte pochybnosti o nějakém léku, prosím, kontaktujte svého lékaře. Nedoporučujeme se řídit informacemi uvedenými na těchto stránkách, mohou být zastaralé a nepřesné.