Rhophylac 300 Mikrogramů/2 Ml, Injekční Roztok V Předpl Inj Stříkačce

Kód 0113403 ( )
Registrační číslo 59/ 587/07-C
Název RHOPHYLAC 300 MIKROGRAMŮ/2 ML, INJEKČNÍ ROZTOK V PŘEDPL INJ STŘÍKAČCE
Režim prodeje na lékařský předpis
Stav registrace registrovaný léčivý přípravek
Držitel registrace CSL Behring GmbH, Marburg, Německo
ATC klasifikace

nahoru

Varianty

Kód Náz. Forma
0113403 INJ SOL 1X2ML/300MCG Injekční roztok, Injekce

nahoru

Příbalový létak RHOPHYLAC 300 MIKROGRAMŮ/2 ML, INJEKČNÍ ROZTOK V PŘEDPL INJ STŘÍKAČCE

1

Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls167902/2010a příloha k sp. zn. sukls212558/2009; sukls16927/2011

PŘÍBALOVÁ INFORMACE : INFORMACE PRO UŽIVATELE

Rhophylac 300 mikrogramů/2ml

Injekční roztok v předplněné injekční stříkačce

Immunoglobulinum anti-D humanum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.-

Ponechejte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

-

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se, prosím, svého lékaře nebo zdravotní sestry.

-

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře nebo pokud si všimnete jakýchkoliv nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo zdravotní sestře.

V příbalové informaci naleznete1. Co je Rhophylac 300 a k čemu se používá2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Rhophylac 300 užívat3. Jak se Rhophylac 300 užívá4. Možné nežádoucí účinky5. Jak se Rhophylac 300 uchovává6. Další informace

1. CO JE RHOPHYLAC 300 A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Co je Rhophylac 300?Rhophylac 300 je injekční roztok připravený k použití, neboť je dostupný v předplněné injekční stříkačce. Roztok obsahuje speciální bílkoviny, izolované z lidské plazmy. Tyto bílkoviny patří do skupiny tak zvaných „imunoglobulinů“, také nazývaných protilátkami. Léčivou látkou přípravku Rhophylac 300 je speciální protilátka, tak zvaný „anti-D (Rh) imunoglobulin“. Tato protilátka působí proti Rhesus faktoru typu D.

Co je Rhesus faktor typu D?Rhesus faktor je speciální faktor červených krvinek lidské krve. Více než 85% populace má tzv. Rhesus faktor typu D (zkratka „Rh(D)“. Tyto osoby jsou Rh(D)-pozitivní. Osoby, které nemají Rhesus faktor typu D se nazývají Rh(D) negativní.

Co je anti-D(Rh) imunoglobulin?Anti-D(Rh) imunoglobulin je protilátka, která působí proti Rhesus faktoru typu D a produkuje ji lidský imunitní systém. Jestliže osoba Rh(D)-negativní dostane Rh(D)-pozitivní krev, její (jeho) imunitní systém pozná Rh(D)-pozitivní červené krvinky jako „cizí“ pro její/jeho organizmus a pokusí se je zničit. Z těchto důvodů imunitní systém vytváří specifické protilátky proti Rhesus faktoru typu D. Tento proces se nazývá „imunizace“ a trvá obyčejně určitou dobu (2-3 týdny).

2

Proto Rh(D)-pozitivní červené krvinky se nezničí při prvním kontaktu, a nejsou obyčejně patrny žádné reakce nebo příznaky. Ale když osoba Rh(D) negativní dostane Rh(D)-pozitivní krev podruhé, protilátky jsou „připraveny“ a imunitní systém těchto osob zničí cizí červené krvinky okamžitě.

Jak Rhophylac 300 působíJestliže osoba Rh(D) negativní dostane dostatečné množství lidského anti-D(Rh) imunoglobulinu, imunizace proti Rhesus faktoru typu D může být preventivní. Proto by se léčba přípravkem Rhophylac 300 měla začít před nebo velmi časně po prvním kontaktu s Rh(D)–pozitivními červenými krvinkami. Anti-D(Rh) imunoglobulin obsažený v přípravku Rhophylac 300 působí tak, že cizí Rh(D)–pozitivní červené krvinky jsou ihned zničeny. Tím není lidský imunitní systém nucen vytvářet vlastní protilátky.

K čemu se Rhophylac 300 používáRhophylac 300 se používá ve dvou různých situacích:

A)

Jste Rh(D)-negativní těhotná žena, která nosí Rh(D)-pozitivní dítě

V tomto případě můžete být imunizována a červené krvinky Vašeho dítěte mohou přejít do Vašeho krevního oběhu. Jestliže nastane tato situace, není Vaše první dítě postižené a je zcela zdravé. Ale při příštím Rh(D)-pozitivním dítěti budou protilátky matky červené krvinky dítěte již během těhotenství ničit. To může vést ke komplikacím u dítěte a může i zemřít.

Jako Rh(D) negativní těhotná žena byste měla dostat anti-D(Rh) imunoglobuliny v následujících situacích:

jestliže nosíte nebo jste právě porodila Rh(D)-pozitivní dítě;

jestliže jste přišla o Rh(D) pozitivní dítě (potrat, hrozící potrat nebo umělé přerušení

těhotenství);

jestliže máte vážné těhotenské komplikace (mimoděložní těhotenství nebo mola hydatidóza);

jestliže je pravděpodobné, že červené krvinky Vašeho dítěte přešly do Vašeho krevního oběhu (transplacentární hemorhagie vzniklá z krvácení před porodem). To se může stát,jestliže máte během těhotenství vaginální krvácení;

jestliže Váš lékař vyšetřuje, zda není plod deformován (amniocentéza, chorionická biopsie);

jestliže Váš lékař nebo porodní asistentka musí zkusit změnit polohu dítěte zvnějšku (např. externální verze dítěte nebo jiné porodnické manipulační procedury);

jestliže máte nějakou nehodu zasahující Váš žaludek nebo vnitřnosti (abdominální trauma).

B) Jste Rh(D)–negativní osoba, která náhodně dostala transfúzi Rh(D)–pozitivní krve (chybná

transfúze). To se vztahuje i na některé krevní deriváty obsahující Rh(D)-pozitivní červené krvinky.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK RHOPHYLAC 300 UŽÍVAT

Neužívejte přípravek Rhophylac 300

jestliže jste alergičtí (přecitlivělí)

na lidské imunoglobuliny

3

na lidský albumin nebo

na kteroukoli další složku přípravku Rhophylac 300 (údaje o všech složkách přípravku naleznete v bodě 6 této příbalové informace).

Před zahájením léčby přípravkem informujte svého lékaře nebo zdravotní sestru o všech léčivých přípravcích nebo potravinách, které dobře nesnášíte.

Nesmíte dostat injekci do svalu jestliže trpíte

závažnou redukcí krevních destiček (trombocytopénie),

nějakou jinou závažnou poruchou krevní srážlivosti.

Prosím, sdělte toto svému lékaři nebo zdravotní sestře před zahájením léčby. V tomto případě Vám musí být Rhophylac 300 podáván pouze do žíly.

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Rhophylac 300 je zapotřebí

Pro ochranu Rh(D)–negativní ženy po porodu Rh(D)-pozitivního dítěte,

Rhophylac 300 je vždy podán matce, nikoliv novorozenci.

Rhophylac 300 není určen pro Rh(D)-pozitivní osoby.

Rhophylac 300 může způsobit reakce z přecitlivělosti (alergické odpovědi).

Mohou se objevit první známky reakcí z přecitlivělosti jako

malé svědivé pupínky na Vaší kůži (kopřivka) nebo po celém těle (generalizovaná kopřivka),

tlak na prsou,

dýchací potíže,

snížení krevního tlaku (hypotenze) nebo šoku podobný stav (anafylaxe).

Pamatujte si tyto příznaky a objeví-li se tyto symptomy, prosím, sdělte to okamžitě svému lékaři nebo zdravotní sestře. Oni pak ukončí podávání přípravku a budou Vás léčit podle závažnosti nežádoucích účinků.

Rhophylac 300 může obsahovat také lidský imunoglobulin (protilátky) IgA typu. Osoby, které mají nízkou hladinu imunoglobulínů typu IgA jsou náchylnější k reakci z přecitlivělosti.

Jestliže máte nízkou hladinu imunoglobulinů typu IgA, sdělte to, prosím, svému lékaři nebo zdravotní sestře. Váš lékař potom zváží prospěch léčby přípravkem Rhophylac proti možnému riziku reakcí z přecitlivělosti.

Po podání přípravku Rhophylac 300 budou výsledky některých krevních testů (serologické testy) po určitou dobu pozměněny. Jste-li matkou, která dostala před porodem přípravek Rhophylac 300, výsledky některých krevních testů Vašeho novorozeného dítěte mohou být ovlivněny.

Jestliže Vy nebo Vaše novorozené dítě máte takové krevní testy, prosím, informujte svého lékaře nebo zdravotníka, že jste byla léčena přípravkem Rhophylac 300.

Jestliže jste přípravkem Rhophylac léčena po nevhodné transfúzi, měla byste dostat poměrně velké množství tohoto přípravku (až 3.000 mikrogramů, ekvivalentní 20 ml nebo 10 předplněným stříkačkám). V tomto případě se může objevit tak zvaná hemolytická reakce. To je výsledek plánované destrukce cizích Rh(D) pozitivních červených krvinek. Z těchto důvodů Váš lékař nebo zdravotník Vás bude pozorně sledovat a je možné, že bude potřebovat specielní krevní testy.

4

Informace o bezpečnosti přípravkuRhophylac 300 je přípravek vyrobený z lidské krevní plazmy (to je tekutá část krve). Při výrobě léčivých přípravků z lidské krve nebo plazmy se provádí řada opatření k zabránění přenosu infekce na pacienta. Mezi ně patří:

Pečlivý výběr dárců krve a plazmy, aby riziko přenosu infekcí bylo vyloučeno,

a

testování každého vzorku a jednotlivých poolů plazmy na přítomnost viru/infekcí.

Výroba těchto přípravků zahrnuje výrobní kroky, které viry v krvi a plazmě inaktivují nebo odstraňují. Přes všechna tato opatření, jsou-li podávány přípravky z lidské krve nebo plazmy,nelze zcela vyloučit přenos infekcí. To platí i pro jakékoli neznámé nebo vznikající viry a jiné typy infekce.

Přijatá opatření pro Rhophylac 300 jsou pokládána za účinná pro obalené viry jako je např. virus lidskéimunodeficience (HIV, AIDS virus ), hepatitidy B a hepatitidy C. Omezený účinek mají tato opatření uneobalených virů jako je např. virus hepatitidy A a parvovirus B 19.

Imunoglobuliny jako Rhophylac 300 nepřenášejí hepatitidu A nebo parvovirus B 19..Toto je možné, protože protilátky proti těmto infekcím jsou přítomny v imunoglobulínech.Tyto protilátky by měly pomoci chránit před hepatitidou A nebo parvovirus B19 infekcemi.

Důrazně doporučujeme, aby pokaždé, když dostanete Rhophylac 300 bylo jméno výrobku a číslo šarže léčivého přípravku zaznamenáno, aby se dalo určit, která šarže přípravku byla použita.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky

Prosím, informujte svého lékaře nebo zdravotní sestru o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedavné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

OčkováníRhophylac 300 může oslabit účinnost očkování živými virovými vakcinami, např. proti spalničkám, příušnicím, zarděnkám a planým neštovicím.►

Takové očkování by mělo následovat až po 3 měsících po poslední dávce přípravku Rhophylac 300. Prosím, informujte lékaře, který Vás očkuje, o tom, že jste byl(a) léčen(a) přípravkem Rhophylac 300.

Pokud jste byl(a) očkován(a) v posledních 2-4 týdnech

prosím, oznamte to svému lékaři nebo zdravotníkovi před začátkem léčby.

Prosím, informujte také o léčbě svého lékaře, který Vás očkoval. On pak může naplánovat ověření účinnosti Vašeho očkování.

Těhotenství a kojeníTento léčivý přípravek je používán během těhotenství a brzy po porodu. Imunoglobuliny jsou vylučovány do mateřského mléka.V klinických studiích u 432 matek, které dostávaly přípravek Rhophylac 300 před porodem a 256 matek, které jej dostaly krátce po porodu, se neobjevily žádné nežádoucí účinky u jejich dětí.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojůRhophylac 300 nemá vliv na schopnost řídit motorová vozidla nebo obsluhovat stroje.

3. JAK SE RHOPHYLAC 300 UŽÍVÁ

Rhophylac 300 musí být podán lékařem nebo zdravotní sestrou do svalu nebo přímo do žíly.

Váš lékař rozhodne, kolik přípravku Rhophylac 300 by jste měl(a) dostat a určí způsob podání.

Před použitím by se měla předplněná injekční stříkačka zahřát na pokojovou nebo tělesnou teplotu.

5

Jedna injekční stříkačka by se měla použít pouze pro jednoho pacienta (i když v ní zůstane zbytek přípravku).

Prosím, pokud zaznamenáte první známky reakcí z přecitlivělosti, které jsou uvedené v bodě 2 této příbalové informace, informujte okamžitě svého lékaře nebo zdravotníka., jakmile se tyto příznaky objeví.

Jestliže jste dostal(a) více přípravku Rhophylac 300 než jste měl(a) Předávkování není známo.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Rhophylac 300 nežádoucí účinky, které se ale u každého nemusí vyskytnout.

Pokud dostáváte Rhophylac 300 intramuskulárně (do svalu), můžete cítit bolest v místě vpichu.

Následující nežádoucí účinky se mohou objevit méně často (vyskytly se u 1 až 10 pacientů z 1000):

horečka a mrazení (třes),

celkový pocit nevolnosti,

bolest hlavy,

kožní reakce. Zarudnutí kůže (erythém), svědění (pruritus),

Následující nežádoucí účinky se mohou objevit vzácně (vyskytly se u 1 až 10 pacientů z 10 000):

nauzea a/nebo zvracení,

nízký krevní tlak (hypotenze),

zrychlená srdeční činnost nebo změna rychlosti tepu (tachykardie),

bolesti kloubů (arthralgie),

reakce z přecitlivělosti (alergického nebo anafylaktického typu), včetně dýchacích potíží (dušnost) a šok.

Všímejte si, prosím, prvních projevů reakcí z přecitlivělosti, které jsou uvedené v části 2. tétopříbalové informace. Když se objeví takové príznaky, okamžitě to oznamte svému lékaři nebo zdravotní sestře.

reakce v místě vpichu.

Tyto nežádoucí účinky se mohou objevit i když jste dostával(a) lidský imunoglobulin dříve a dobře jste jej snášel(a).►

Prosím, sdělte svému lékaři nebo zdravotní sestře

pokud se nějaký závažný nežádoucí účinek objeví,

pokud zaznamenáte nějaký nežádoucí účinek, který není uveden v této příbalové informaci.

5. JAK SE RHOPHYLAC UCHOVÁVÁ

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Uchovávejte v chladničce (2°C - 8°C).

Chraňte před mrazem.

Uchovávejte injekční stříkačku ve vnějším obalu (v uzavřeném plastovém blistru), aby byla chráněna před světlem.

6

Nepoužívejte Rhophylac 300 po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu. Údaj je uvedený na vnějším obalu i na injekční stříkačce ve formátu MM.YYYY (M = měsíc, Y = rok). Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nepoužívejte Rhophylac 300, jestliže je roztok zakalený nebo obsahuje částice.

6. DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek Rhophylac 300 obsahuje

Léčivou látkou je immunoglobulinum humanum anti-D (protilátky IgG typu proti tzv. Rhesus faktoru typu D).

Pomocné látky jsou lidský albumin, glycin, chlorid sodný a voda na injekci.

Přípravek obsahuje maximálně 30 mg/ml lidských plazmatických bílkovin z čehož 10 mg/ml je lidský albumin jako stabilizátor. Nejméně 95% ostatních plazmatických bílkovinjsou, lidské imunoglobuliny (protilátky) typu IgG. Rhophylac 300 neobsahuje více než 5 mikrogramů/ml lidských imunoglobulinů (protilátek) typu IgA.

Jak přípravek vypadá a co obsahuje toto baleníRhophylac 300 je čirý nebo slabě perleťový injekční roztok, bezbarvý nebo slabě žlutý. Je ve skleněné předplněné injekční stříkačce obsahující 2 ml roztoku, který obsahuje 1 500 IU (300 mikrogramů) anti-D imunoglobulinu.

Jedno balení obsahuje l předplněnou injekční stříkačku a l injekční jehlu, oboje je zabaleno v blistru (čirý plastový kontejner potažený papírovou folií).

Držitel rozhodnutí o registraci :CSL Behring GmbH, Marburg, Německo

Výrobce odpovědný za propouštění: CSL Behring GmbH, Marburg, Německo

Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 18.1.2012


nahoru

Souhrn údajů o léku (SPC)

/7

1

Příloha č. 3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls167902/2010a příloha k sp. zn. sukls16927/2011

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1. NÁZEV PŘÍPRAVKU

Rhophylac 300 mikrogramů/2 ml, injekční roztok v předplněné injekční stříkačce

2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jedna předplněná injekční stříkačka obsahuje 1500 IU (300 mikrogramů) Immunoglobulinum humanum anti-D .1 ml obsahuje 750 IU/ml (150 mikrogramů) Immunoglobulinum humanum anti-D.

Přípravek obsahuje maximálně 30 mg/ml proteinum humanum, z nichž je 10 mg/ml albuminum humanum jako stabilizátor. Nejméně 95% ostatních plazmatických bílkovin jsou IgG. Obsah IgAnení větší než 5 mikrogramů/ml.

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1

3. LÉKOVÁ FORMA

Injekční roztok v předplněné injekční stříkačceRoztok je čirý nebo lehce opalescentní, bezbarvý až slabě nažloutlý.Rhophylac má osmolalitu alespoň 240 mosmol/kg.

4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikace

Prevence Rh(D) imunizace u Rh(D) negativních žen

- Prenatální profylaxe

-

Plánovaná prenatální profylaxe

-

Prenatální profylaxe po komplikacích v těhotenství včetně:

Potrat/hrozící potrat, ektopické těhotenství nebo hydatidní mola, intrauteriní smrt plodu IUFD),transplacentární krvácení (TPH) v důsledku předporodního

krvácení (APH),

amniocentézy, biopsie choria , porodnických hmatů např. zevní obrat nebo invazivní zákroky,kordocentézy, tupé poranění břicha nebo fetální terapeutický zákrok.

Postnatální profylaxe- Porod Rh(D) positivního (D,D

slabé ,Dčástečné )dítěte

Léčba Rh(D) negativních osob po inkompatibilní transfúzi Rh(D) pozitivní krve nebo jiných přípravků obsahujících červené krvinky

/7

2

4.2 Dávkování a způsob podání

Dávkování

Dávka anti-D imunoglobulinu by měla být stanovena podle hladiny vystavení Rh(D)-pozitivním červeným krvinkám a založena na znalosti že 0,5 ml Rh(D)-pozitivních červenýchkrvinek nebo l ml Rh(D)- pozitivní krve se neutralizuje přibližně 10 mikrogramy (50IU) anti-D imunoglobulinem.

Následující dávkování jsou doporučena na základě zkušeností získaných v průběhu klinických

studií prováděných s přípravkem Rhophylac. Detaily specifických studií viz bod 5.1.Je však také třeba brát v úvahu dávku a dávkovací schéma pro lidský anti-D imunoglobulin k intramuskulárnímu a intravenóznímu podání doporučené v jiných oficinálních směrnicích pro použití.

Prevence Rh(D) imunizace u Rh(D)-negativních žen.

- Prenatální profylaxe: Doporučena je jednorázová dávka 300 mikrogramů (1500 IU) podaná intravenózní nebo intramuskulární injekcí.

- Plánovaná prenatální profylaxe: Jednotlivá dávka 300 mikrogramů 28.-30. týden těhotenství. - Prenatální profylaxe po komplikacích v těhotenství:

Jednotlivá dávka 300 mikrogramů by měla být podána co nejdříve je to možné a během 72 hodin a jestliže je to nutné, tak by měla být opakována v 6-12 týdenních intervalech během těhotenství.

-

Postnatální profylaxe: Pro intravenózní podání je dostatečná dávka 200 mikrogramů (1000IU). Pokud je přípravek podáván intramuskulárně, doporučuje se aplikovat 200mikrogramů (1000 IU) až 300 mikrogramů (1500 IU).

Postnatální použití přípravku by mělo být podáno matce co nejdříve, během 72 hodin po

porodu Rh(D) positivního (D,D

slabé ,Dčástečné) dítěte. Jestliže uplynulo více než 72 hodin,

přípravek by měl být podán co nejdříve jak je to možné.

Poporodní dávka musí být podána, i když byla prenatální dávka podána před porodem a i když

zbytková aktivita prenatální profylaxe byla prokázána v séru matky.. Pokud existuje podezření, že došlo k rozsáhlejšímu feto-maternálnímu krvácení (většímu než 4 ml (0.7% - 0.8% žen), např. při anémii plodu nebo intrauterinní smrti plodu, měl by být jeho rozsah stanoven vhodnou metodou, např. Kleihauer-Betkovým vymývajícím testem ke zjištění fetálního HbF nebo průtokovou cytometrií, které specificky identifikuje Rh(D)-positivní buňky. Měly by být podány doplňkovédávky anti-D imunoglobulinu (10 mikrogramů nebo 50IU) na 0,5 ml červených krvinek plodu).

Inkompatibilní transfúze červených krvinek (RBCs)Doporučená dávka je 20 mikrogramů (100 IU) anti-D imunoglobulinu na 2 ml transfundované Rh(D)-pozitivní krve, nebo na 1 ml RBC koncentrátu. Vhodná dávka se určí v konzultaci s odborníkem na transfúzi krve. Následné testy na Rh(D) pozitivní RBC se provádí každých 48 hodin a další anti D imunoglobulin se podává až do odstranění všech Rh(D) pozitivních RBC z krevního oběhu. Maximální dávka 3000 mikrogramů (15.000 IU) je dostačující v případě rozsáhlejších inkompatibilních transfúzí. Nezáleží na tom, zda byl objem transfúze větší než 300ml Rh(D)-pozitivní krve. Doporučuje se intravenózní podání , kterým se dosáhne okamžitě adekvátních hladin v plazmě.Pokud se podává intramuskulární injekcí , měl by se velký objem podávat po dobu několika dnů.

/7

3

Způsob podání

K intravenóznímu podání pomalou injekcí.Je-li požadován větší objem (>2 ml dětem nebo >5 ml dospělým) a podáván intramuskulární injekcí, doporučuje se podávání rozdělených dávek na různých místech vpichu.Pokud je intramuskulární podání kontraindikováno (poruchy krvácivosti), podává se přípravek Rhophylac intravenózně.

4.3 Kontraindikace

Hypersenzivita na kteroukoli pomocnou látku tohoto přípravku.Hypersenzivita na lidské imunoglobuliny.Intramuskulární podání je kontraindikováno u osob se závažnou trombocytopenií nebo jinými poruchami hemostázy.

4.4 Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Pokud je přípravek aplikován po porodu, je určen pro podání matce. Nesmí se podávat novorozenému dítěti.

Přípravek není určen k použití ani u Rh(D)-pozitivních jedinců ani u jedinců již imunizovaných vůči Rh(D) antigenu.Vzhledem k alergickým reakcím se ale vzácně mohou objevit odpovědi alergického typu na anti-D imunoglobulin.

Rhophylac obsahuje malé množství IgA. Ačkoliv byl anti-D imunoglobulin úspěšně používán

při léčbě vybraných jedinců s deficitem IgA, jedinci s nedostatkem IgA mají potenciál pro tvorbu IgA protilátek a anafylaktických reakcí po podání léčivých přípravků vyrobených z krevní plazmy obsahujících IgA. Z těchto důvodů lékař musí zvážit prospěch léčby přípravkem Rhophylac proti možnému riziku reakcí z přecitlivělosti.

Vzácně může lidský antiD imunoglobulin vyvolat snížení krevního tlaku s anafylaktickou reakcí a to i u pacientů, kteří dříve tolerovali léčbu lidským imunoglobulinem.

Podezření na alergický nebo anafylaktický typ reakcí vyžaduje okamžité přerušení injekce.. V případě šoku je třeba dodržovat standardní lékařské postupy pro léčbu šoku. U pacientů, kteří dostali inkompatibilní transfúzi, během které dostali velkou dávku anti-D imunoglobulinu, by měly být sledovány klinické a biologické parametry, protože je u nich riziko hemolytické reakce..

Informace o bezpečnosti týkající se přenosných infekčních činitelůStandardní opatření, která mají za účel zabránit přenosu infekcí v souvislosti s používánímléčivých přípravků vyrobených z lidské krve nebo plazmy zahrnují pečlivý výběr dárců, vyšetření jednotlivých odběrů a plazmatických poolů na specifické ukazatele infekce a zařazení účinných výrobních postupů k inaktivaci/odstranění virů. Přesto nelze zcela vyloučit, že při podání léčivých přípravků vyrobených z lidské krve nebo plazmy nedojde k přenosu infekčního činitele. To se rovněž týká neznámých nebo nově vznikajících virů nebo jiných patogenů.

Tato opatření jsou považována za účinná u obalených virů jako HIV, HBV a HCV. Mohou však mít omezený účinek u neobalených virů jako HAV a parvovirus B19.

/7

4

Je však uklidňující klinická zkušenost, že k přenosu hepatitidy A neboparvoviru B19 pomocí imunoglobulinů nedochází a předpokládá se také, že obsah protilátek významně přispívá k protivirové ochraně.

Důrazně doporučujeme, aby pokaždé, když je pacientovi podán přípravek Rhophylac, bylo zaznamenáno jméno pacienta a číslo šarže přípravku, aby bylo později možné zjistit, kterou šarži přípravku pacient dostal.

Interference se serologickými testyPo injekci imunoglobulinu může mít vzestup různých pasivně přenesených protilátek za následek falešně pozitivní výsledky některých serologických testů.

Pasivní přenos protilátek na antigeny erytrocytů, např. A,B,D, může interferovat s některými serologickými testy na protilátky červených krvinek, např. antiglobulinovým testem (Coombsův test), zvláště u Rh/D pozitivních novorozenců, jejichž matky dostávaly prenatální profylaxi.

Další informace:Spontánní hlášení o závažné intravaskulární hemolýze bylo po intravenózním podání anti-D pacientce s Rh (D) s pozitivní imunitní trombocytopenickou purpurou (ITP). Byla hlášena hemolýza s následkem smrti. Přesná frekvence těchto nežádoucích účinků není známa. Toto varování se nevztahuje na Rh (D) negativní populaci.

4.5 Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Vakciny se živými oslabenými viry..Aktivní imunizace vakcinami obsahujícími živé viry ( např. vakcíny proti spalničkám, příušnicím nebo zarděnkám ) by neměla být provedena dříve, než za 3 měsíce po posledním podání imunoglobulinu anti-D, poněvadž účinnost živé vakciny by mohla být při dřívější aplikaci snížena. Pokud je třeba podat anti-D imunoglobulin 2-4 týdny po podání živé virovévakciny, pak může být účinnost vakcinace rovněž snížena. Jestliže je třeba podat anti-D imunoglobulin během 2 až 4 týdnů po vakcinaci živým virem, pak může být účinnost takové vakcinace snížena.

4.6 Fertilita, těhotenství a kojení

FertilitaS přípravkem Rhophylac nebyly provedeny žádné studie fertility na zvířatech. Nicméně klinické zkušenosti s lidským anti-D imunoglobulinem ukazují, že žádné škodlivé účinky na fertilitu nelze očekávat.

TěhotenstvíTento přípravek je určen pro použití v těhotenství.Ve studii u dětí narozených 432 ženám, kterým byl před porodem podán Rhophylac 300 mikrogramů, nebyly hlášeny žádné nežádoucí účinky v souvislosti s podáním léku.

KojeníTento léčivý přípravek může být používán během kojení.Imunoglobuliny jsou vylučovány do mateřského mléka. Ve studii u dětí narozených 256 ženám, kterým byl po porodu podán Rhophylac 300 mikrogramů, ani u dětí narozených 139 ženám,

/7

5

kterým byl po porodu podán Rhophylac 200 mikrogramů, nebyly hlášeny žádné nežádoucí účinky v souvislosti s podáním léku.

4.7 Účinky na schopnost řídit a obsluhovat strojeRhophylac nemá žádný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

4.8 Nežádoucí účinkyBylo referováno o následujících nežádoucích účincích u 592 pacientek v klinických studiích a postmarketingovém sledování. Souhrná tabulka uvedená níže je vypracována v systému MEDRA –klasifikaci (S0C a Preferred Term Level) .Pro četnost byla použita tato kriteria velmi časté (>1/10) , časté (>1/100,<1/10), méně časté(>1/1000, ,<1/100), vzácné (>1/10000, <1/1000, velmi vzácné (<10000)

Systém organových tříd SOC,MedDRA)

Nežádoucí účinky

Četnost (MedDRA)

Poruchy imunitního systému

Přecitlivělost,

anafylaktický

šok

vzácné

Poruchy nervového systému

Bolesti hlavy

méně časté

Srdeční poruchy

Tachykardie

vzácné

Cévní poruchy

Hypotenze

vzácné

Respirační,

hrudní

a

mediastinální poruchy

Dyspnoe

vzácné

Gastrointestinální poruchy

Nevolnost, zvracení

vzácné

Poruchy kůže a podkožní tkáně

Kožní

reakce,

erythém,

svědění

méně časté

Poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivé tkáně

Arthralgie

vzácné

Celkové poruchy a reakce v místě aplikace

Horečka, malátnost, mrazení

méně časté

V

místě

vpichu:

otok,

zarudnutí, zduření, svědění, teplo, bolest

vzácné

Bezpečnost vzhledem k přenosným agens,viz bod 4.4

4.9 Předávkování

Žádné údaje o předávkování nejsou známé.

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: imunitní séra a imunoglobuliny: Anti-D (Rh) imunoglobulin.ATC kód: J06B B01.

Rhophylac obsahuje specifické protilátky (IgG) proti Rh(D) antigenu lidských erytrocytů.Může také obsahovat protilátky proti jiným Rh antigenům např, anti RhC protilátky.

V průběhu těhotenství a zvláště za porodu mohou červené krvinky plodu pronikat do

mateřského krevního oběhu. Pokud je žena Rh(D)-negativní a plod Rh(D)-pozitivní, může být žena imunizována proti Rh(D) antigenu, a vytváří anti-Rh(D) protilátky, které pak prostupují

/7

6

placentou, a mohou způsobit hemolytické onemocnění novorozence. Pasivní imunizace anti-D imunoglobulinem zabrání imunizaci matky ve více než 99% případů za předpokladu, že je podána dostatečná dávka anti-D imunoglobulinu včas po průniku Rh(D) pozitivních červených krvinek plodu.

Mechanismus, kterým anti-D imunoglobulin potlačuje imunizaci proti Rh(D) pozitivním červeným krvinkám, není znám. Potlačení imunizace může být ve vztahu k mizení červených krvinek z krevního oběhu dříve, než dosáhnou imunokompetentních míst, nebo to může být způsobeno složitějšími mechanismy zahrnujícími rozpoznání cizího antigenu a prezentace antigenu příslušnými buňkami na příslušných místech za přítomnosti nebo nepřítomnosti protilátky. U Rh(D) negativních zdravých mužských dobrovolníků způsobilo jak intravenózní, tak intramuskulární podání 200 mikrogramů (1000 IU) přípravku Rhophylac, uskutečněné 48 hodin po injekci 5 ml Rh(D)-pozitivních červených krvinek, takřka úplné vymizení Rh(D)-pozitivních červených krvinek v průběhu 24 hodin. Zatímco intravenózní podání přípravku Rhophylac vyvolalo okamžitý začátek mizení červených krvinek, začátek eliminace červených krvinek po intramuskulárním podání byl opožděn, poněvadž anti-D IgG musel být napřed vstřebán z místa injekce. Po intravenózním podání přípravku Rhophylac vymizelo za 2 hodiny průměrně 70% injikovaných červených krvinek. Po intramuskulárním podání bylo podobného stupně clearance červených krvinek dosaženo za 12 hodin.

Kromě toho jsou údaje o účinnosti, bezpečnosti a farmakokinetice přípravku Rhophylac podporovány výsledky třech klinických studií provedených na pacientech. 200 mikrogramů (1000 IU) přípravku Rhophylac bylo podáno po porodu 139 pacientkám, 300 mikrogramů (1500 IU) přípravku Rhophylac bylo podáno 446 pacientkám před porodem a 256 pacientkám po porodu. U žádné z pacientek zařazených do těchto studií nedošlo k vývoji protilátek proti Rh(D) antigenu.

Klinické studie s přípravkem Rhophylac v dávkách nižších než 200 mikrogramů (1000 IU) nebyly provedeny.

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Biologická dostupnost lidského anti-D imunoglobulinu po intravenózním podání je kompletní a okamžitá. IgG je rychle distribuováno mezi plazmu a extravaskulární tekutinu.

Lidský anti-D imunoglobulin po intramuskulárním podání je pomalu absorbován do pacientova oběhu a dosahuje maxima po 2-3 dnech.

Lidský anti-D imunoglobulin má poločas kolem 3-4 týdnů. Tento poločas může být různý u jednotlivých pacientů.

IgG a komplexy IgG jsou odbourávány v buňkách retikuloendoteliálního systému.

5.3 Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Pro anti-D imunoglobulin neexistují žádné významné předklinické údaje.Testování opakované dávky a studie embryo-fetální toxicity nebyly provedeny a vzhledem k indukci protilátek a interferenci s nimi je ani nelze provést. Možný mutagenní vliv imunoglobulinů nebyl studován.

/7

7

6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1 Seznam pomocných látek

Lidský albuminGlycinChlorid sodnýVoda na injekci

6.2 Inkompatibility

Studie kompatibility nejsou k dispozici, a proto tento léčivý přípravek nesmí být mísen s žádnými dalšími léčivými přípravky.

6.3 Doba použitelnosti

3 roky.

6.4 Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte v chladničce (2°C - 8°C). Chraňte před mrazem..Uchovávejte injekční stříkačku v blistru a krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem.

6.5 Druh obalu a velikost balení

2 ml injekčního roztoku v předplněné injekční stříkačce (Typ skla I) s 1 injekční jehlou v jednom balení.

6.6 Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku a pro zacházení s ním

Rhophylac by měl být před použitím zahřát na pokojovou nebo tělesnou teplotu.Nepoužívejte roztoky, které jsou zakalené nebo obsahují částice.K jednorázovému použití (jedna injekční. stříkačka - jeden pacient).Všechen nepoužitý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními požadavky.

7. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

CSL Behring GmbH, Marburg, Německo

8. REGISTRAČNÍ ĆÍSLO(A)

59/587/07-C

9. DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

19.9.2007/19.12.2010

10. DATUM REVIZE TEXTU

18.1.2012


nahoru

Informace na obalu

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

VNĚJŠÍ OBAL

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Rhophylac 300 mikrogramů/ 2 ml, injekční roztok v předplněné stříkačce

2.

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

1500 IU (300 mikrogramů) Immunoglobulinum anti D humanum / 2 ml

3.

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Pomocné látky: lidský albumin, glycin, chlorid sodný, voda na injekci

4.

LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ

Injekční roztok v předplněné injekční stříkačceBalení obsahuje 1 předplněnou injekční stříkačku (2 ml) a 1 injekční jehlu

5.

ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

K intravenóznímu a intramuskulárnímu podání.Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

6.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOSAH A DOHLED DĚTÍ

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

7.

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

.

8.

POUŽITELNOST

EXP

9.

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte v chladničce (2°C – 8°C). Chraňte před mrazem.Uchovávejte injekční stříkačku v blistru a v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem.(Piktogram o teplotě uchovávání)

10.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

11.

NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

CSL Behring GmbHD-35041 MarburgNěmecko

12.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

59/587/07-C

13.

ČÍSLO ŠARŽE

Č. šarže:

14.

KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.

15.

NÁVOD K POUŽITÍ

Nepoužívejte roztoky, které jsou zakalené nebo obsahují částice.K jednorázovému použití (jedna injekční stříkačka – jeden pacient).

16.

INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

Neuvedeno – odůvodnění přijato

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA MALÉM VNITŘNÍM OBALUInjekční stříkačka

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU A CESTA(CESTY) PODÁNÍ

Rhophylac 300Immunoglobulinum anti-D humanum

2.

ZPŮSOB PODÁNÍ

I.v.nebo I.m. podání.Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

3.

POUŽITELNOST

EXP

4.

ČÍSLO ŠARŽE

Lot

5.

OBSAH UDANÝ JAKO HMOTNOST, OBJEM NEBO POČET

1500 IU (300 ug) Immunoglobulinum anti-D humanum /2 ml

6.

JINÉ

Uchovávejte v chladničce (2°C – 8°C) Chraňte před mrazem.CSL Behring GmbH, Marburg, Německo

(Piktogram o teplotě uchovávání)

Tyto informace jsou určeny pouze odborníkům. Pokud máte pochybnosti o nějakém léku, prosím, kontaktujte svého lékaře. Nedoporučujeme se řídit informacemi uvedenými na těchto stránkách, mohou být zastaralé a nepřesné.