Rhinallergy

Kód 0020537 ( )
Registrační číslo 93/ 010/04-C
Název RHINALLERGY
Režim prodeje bez lékařského předpisu
Stav registrace registrovaný léčivý přípravek
Držitel registrace Boiron, Sainte-Foy-les-Lyon, Francie
ATC klasifikace

nahoru

Varianty

Kód Náz. Forma
0020537 ORM TBL SLG 60 Sublingvální tableta, Orální podání

nahoru

Příbalový létak RHINALLERGY

Stránka 1 z 3

Příloha č. 1 ke sdělení sp.zn.sukls9111/2012

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

RHINALLERGY

sublingvální tablety

homeopatický přípravek

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro vás důležité údaje.Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však přípravekRHINALLERGY musíte užívat pečlivě podle návodu, aby Vám co nejvíce prospěl.-

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

-

Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.

-

Pokud se vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší, musíte se poradit s lékařem.

-

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, sdělte to prosím svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete: 1.

Co je RHINALLERGY a k čemu se používá

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek RHINALLERGY užívat

3.

Jak se RHINALLERGY užívá

4.

Možné nežádoucí účinky

5

Jak přípravek RHINALLERGY uchovávat

6.

Další informace

1.

CO JE RHINALLERGY A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

RHINALLERGY je homeopatický přípravek. Používejte ho podle rady odborníka na homeopatii. V případě výdeje bez lékařského předpisu přípravek používejte podle návodu k použití, který je uveden na obalu.

2.

ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEKRHINALLERGY UŽÍVAT

Neužívejte přípravek RHINALLERGY-

jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na léčivé látky nebo na kteroukoli další složku přípravku RHINALLERGY.

Zvláštní opatrnosti při užití přípravku RHINALLERGY je zapotřebíPokud vám lékař řekl, že se u vás projevuje intolerance (nesnášenlivost) některých cukrů, kontaktujte ho předtím, než začnete tento přípravek užívat.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravkyProsím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Těhotenství a kojeníPoraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoli lék.

Stránka 2 z 3

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojůRHINALLERGY nemá žádný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

Důležité informace o některých složkách přípravku RHINALLERGYRHINALLERGY obsahuje sacharózu a laktózu.

3.

JAK SE RHINALLERGY UŽÍVÁ

Vždy užívejte přípravek RHINALLERGY přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.Obvyklé dávkování přípravku pro děti a dospělé je 1 tableta po 1-2 hodinách. Tableta se nechá zvolna rozpustit v ústech.Denní dávka nemá překročit 6 tablet.

4.

MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i RHINALLERGY nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Žádné nežádoucí účinky nebyly dosud zaznamenány.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, sdělte to prosím svému lékařinebo lékárníkovi.

5.

JAK PŘÍPRAVEK RHINALLERGY UCHOVÁVAT

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

Přípravek RHINALLERGY nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6.

DALŠÍ INFORMACE

Homeopatický přípravek bez schválených léčebných indikací.

Homeopatie je léčebná metoda založená na principu podobnosti. Využívá speciálně ředěných a dynamizovaných účinných látek bez dosud známých nežádoucích účinků.

O správném použití přípravku RHINALLERGY se prosím informujte u odborníka na homeopatii – u lékaře, lékárníka či na veřejně přístupné odborné informační službě na telefonu 224 835 090 nebo na internetové adrese této služby: http://vpois.boiron.cz.

Co RHINALLERGY obsahuje

-

Léčivými látkami v jedné tabletě o 300 mg jsou:

-

Allium cepa 5 CH....................................... 0,5 mg

Stránka 3 z 3

-

Ambrosia artemisiifolia 5 CH ..................... 0,5 mg

-

Euphrasia officinalis 5 CH.......................... 0,5 mg

-

Histamini dihydrochloridum 9 CH.............. 0,5 mg

-

Sabadilla 5 CH ........................................... 0,5 mg

-

Solidago virgaurea 5 CH............................. 0,5 mg

-

Pomocnými látkami jsou

sacharóza, monohydrát laktózy a magnesium-stearát.

Jak RHINALLERGY vypadá a co obsahuje toto baleníTablety.Balení obsahuje 60 tablet.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

BOIRON, 20 rue de la Libération, 69110 Sainte-Foy-lès-Lyon, Francie

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:BOIRON CZ, s. r. o., Pobřežní 3/620, 186 00 Praha 8, tel.: 224 835 090, e-mail: info@boiron.cz.

Tato příbalová informace byla naposledy schválena 8.2.2012


nahoru

Informace na obalu

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

{KARTONOVÁ KRABIČKA}

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

RHINALLERGY, sublingvální tabletyhomeopatický přípravek

2.

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

-

Jedna tableta (300 mg) obsahuje:

-

Allium cepa 5 CH....................................... 0,5 mg

-

Ambrosia artemisiifolia 5 CH ..................... 0,5 mg

-

Euphrasia officinalis 5 CH.......................... 0,5 mg

-

Histamini dihydrochloridum 9 CH.............. 0,5 mg

-

Sabadilla 5 CH ........................................... 0,5 mg

-

Solidago virgaurea 5 CH............................. 0,5 mg

3.

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Obsahuje sacharózu a monohydrát laktózy.

4.

LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ

Sublingvální tablety.Balení obsahuje 60 tablet.

5.

ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Perorální podání.Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

6.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7.

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

Homeopatický přípravek bez schválených léčebných indikací.

8.

POUŽITELNOST

Použitelné do:

9.

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

10.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮNEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

11.

NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

BOIRON20, rue de la Libération69110 Sainte-Foy-lès-LyonFrancie

12.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

Reg. číslo: 93/010/04-C

13.

ČÍSLO ŠARŽE

Šarže :

14.

KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku možný bez lékařského předpisu.

15.

NÁVOD K POUŽITÍ

Dospělí a děti:1 tabletu po 1-2 hodinách nechat zvolna rozpustit v ústech. Denní dávka nemá překročit 6 tablet.

16.

INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

Rhinallergy

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH NEBO STRIPECH

{Blistr}

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

RHINALLERGYsublingvální tablety

2.

NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

BOIRON

3.

POUŽITELNOST

EXP:

4.

ČÍSLO ŠARŽE

Lot:

5.

JINÉ

1 tabletu po 1-2 hodinách zvolna rozpustit v ústech. Denní dávka nemá překročit 6 tablet.

20 rue de la Libération69110 Sainte Foy-lès-LyonFrancie

Tyto informace jsou určeny pouze odborníkům. Pokud máte pochybnosti o nějakém léku, prosím, kontaktujte svého lékaře. Nedoporučujeme se řídit informacemi uvedenými na těchto stránkách, mohou být zastaralé a nepřesné.